การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง

Size: px
Start display at page:

Download "การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง"

Transcription

1 การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง

2 นโยบายด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1. การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพและค มค า 2. สน บสน นส งเสร มให ม การพ ฒนาว ชาการ 3. บ าร งขว ญและก าล งใจบ คลากร

3 ว ส ยท ศน บ คลากรม ความร ความสามารถและม ความเช ยวชาญด าน ส ขภาพจ ตและจ ตเวช พ นธก จ 1. ส งเสร มให ม การศ กษาว จ ย พ ฒนาว ชาการ 2. ส งเสร มให บ คลากรม ความพร อมในการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ มาตรฐาน 3. ส งเสร มให บ คลากรม สมรรถนะตามบทบาทหน าท

4 กลย ทธ 1. เพ มประส ทธ ภาพบ คลากรด านบร การและว ชาการ 2. พ ฒนาบ คลากรแบบอ งความสามารถเช งสมรรถนะ (Competency Based Training and Development) 3. พ ฒนาระบบสารสนเทศในงานบร หารทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ (HRIS) 4. สน บสน นการสร างองค กรแห งการเร ยนร โดยม งเน นท ช มชน น กปฏ บ ต (CoP) 5. ส งเสร มให ม การใช มาตรฐานทางค ณธรรมและจร ยธรรมของ ข าราชการในการปฏ บ ต งาน

5 ข นตอนการด าเน นงาน 1. การประเม นความร และท กษะในการปฏ บ ต งาน 1. ความร และท กษะเฉพาะโดยห วหน างาน 2. RCA ของอ บ ต การณ ความเส ยง 3. ข อผ ดพลาดจากการปฏ บ ต งาน 2. หน วยงานจ ดท าแผนการฝ กอบรม 3. การประเม นสมรรถนะหล กบ คลากร 4. แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลของโรงพยาบาล

6

7 ผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ในป งบประมาณ 2549 กลย ทธ /โครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย ผลงาน 1. เพ มประส ทธ ภาพ บ คลากรด าน ว ชาการและบร การ - บ คลากรม ความร ความสามารถเพ ยงพอในการ ปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมาย สามารถให บร การส ขภาพจ ต และจ ตเวชได อย างม มาตรฐาน - บ คลากรท กคนได ร บการ อบรม/พ ฒนาตรงก บภาระงาน จร ง 100% 82.74%

8 เพ มประส ทธ ภาพบ คลากรด านว ชาการและบร การ มากกว า 2 คร ง 1-2 คร ง เป าหมาย ผลงาน

9 การพ ฒนาบ คลากรด านป ญหาส ขภาพจ ตจากแอลกอฮอล เร องน าเสนอ ป งบประมาณ 2547 แพทย และ พยาบาล เข าร บการอบรมนอกหน วยงาน 4 คน ป งบประมาณ 2548 แพทย และ พยาบาล เข าร บการอบรมนอกหน วยงาน 14 คน จ ดการอบรมในหน วยงาน 492 คน ป งบประมาณ 2549 แพทย และ พยาบาลเข าร วมการประช ม/ส มมนานอกหน วยงาน 5 คน

10 เร องน าเสนอ หล กส ตรพยาบาลเฉพาะทางด านส ขภาพจ ตและจ ตเวช(PG) (19 ธ นวาคม เมษายน 2549) จ านวน 38 คน - รพ.สวนปร ง 5 คน - รพ.เคร อข าย 33 คน - บ คลากร รพ.เคร อข ายสามารถท จะด แลผ ป วยจ ตเวชได ตาม มาตรฐาน ท าให ผ ป วยได ร บบร การจาก รพ.ใกล บ าน (จากผลการ ประเม นมาตรฐานโรงพยาบาลเคร อข าย)

11 เร องน าเสนอ ผลการปฏ บ ต ตามแผนการฝ กอบรมท ผ านมา การอบรมการช วยฟ นค นช พ จ านวน 6 คน ผ ท ผ านการอบรมฯ ม การถ ายทอดองค ความร แก บ คลากรอ น และโรงพยาบาลสน บสน นให บ คลากรไปอบรมเพ มเต ม

12 เร องน าเสนอ ผลการปฏ บ ต ตามแผนการฝ กอบรมท ผ านมา 3. การอบรมพยาบาลช นส ง จ านวน 35 คน การประเม นผล - ประเม นจากผลการปฏ บ ต งานจร ง โอกาสพ ฒนา -

13 การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม (GFMIS) จ านวน 8 คน การประเม นผล (โดยห วหน างานและผ เก ยวข อง) เร องน าเสนอ - ระบบการจ ดซ อ จ ดจ าง ประหย ดงบประมาณ ท าให เก ดความ โปร งใส การบร หารจ ดการด านการเง นม ประส ทธ ภาพ

14 ผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ในป งบประมาณ 2549 กลย ทธ /โครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย ผลงาน 2. พ ฒนาบ คลากรแบบอ ง วามสามารถเช ง สมรรถนะ (Competency Based Training and Development) 2.1 การพ ฒนาท กษะในการ ค ดเช งว เคราะห 2.2 การเสร มสร างภาวะผ น า 2.3 การท างานแบบม ง ผลส มฤทธ -บ คลากรม ท กษะและข ด ความสามารถเพ ยงพอท จะ ปฏ บ ต งานในส วนท ร บผ ดชอบ 1. บ คลากรม สมรรถนะในการ ปฏ บ ต งานในระด บด * = ข าราชการ **= ล กจ าง 2. บ คลากรม ความเช ยวชาญ เฉพาะด าน 3. ม ขว ญและก าล งใจในการ ท างานในระด บด >80% >50% >80% 73.2%* 85.90%** 66%GN 100% Doctor ก าล ง ด าเน นการ

15 พ ฒนาบ คลากรแบบอ งความสามารถเช งสมรรถนะ สมรรถนะหล ก เช ยวชาญเฉพาะ เป าหมาย (%) ผลงาน (%)

16 ผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ในป งบประมาณ 2549 กลย ทธ /โครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย ผลงาน 3. การพ ฒนาระบบ สารสนเทศใน กระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ - ม ฐานข อม ลในงานบร หาร ทร พยากรบ คคลท ม ประส ทธ ภาพ (ข อม ลครบถ วน ถ กต อง เข าถ ง ได ง าย) - ความพ งพอใจของ ผ ใช บร การฐานข อม ลด าน บร หารทร พยากรบ คคล >80% 96%

17 ผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ในป งบประมาณ 2549 กลย ทธ /โครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย ผลงาน 4. หล กส ตรเฉพาะทางการ พยาบาลส ขภาพจ ต และจ ตเวช ร นท 8 (19 ธ นวาคม เมษายน 2549) รพ.สวนปร ง และรพ.เคร อข ายม พยาบาลเฉพาะทางด าน ส ขภาพจ ตและจ ตเวชท ให บร การผ ป วยได อย างม ค ณภาพ บ คลากรม ความเช ยวชาญเฉพาะ ด าน >50%GN 66% GN (47 คน) ( 38 คน จาก ร.พ.สวนปร ง 5 คน)

18 ผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ในป งบประมาณ 2549 กลย ทธ /โครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย ผลงาน 5. หล กส ตรอบรมผ บร หาร ระด บต นและ ระด บกลาง - เพ อเตร ยมความพร อมในการ ปฏ บ ต งานต าแหน งผ บร หาร - เพ มเพ มข ดความสามารถใน การบร หารงานของบ คลากร -บ คลากรท ม ค ณสมบ ต ได ร บ ค ดเล อกเข าร บการอบรม 25 คน 25 คน

19 ผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ในป งบประมาณ 2549 กลย ทธ /โครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย ผลงาน 6. การพ ฒนาบ คลากรด าน ว ชาช พในระยะยาว (ให ท นศ กษาต อ) เพ อเพ มศ กยภาพของบ คลากร ในด านว ชาการและการ ให บร การผ ป วยในระยะยาว บ คลากรท ได ร บท น ได เข าร บ การศ กษาต อ 100% 100% แพทย 3 คน ท นตแพทย 1 คน เภส ชกร 3 คน พยาบาล 15 คน (รวมPG)

20 ผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ในป งบประมาณ 2549 กลย ทธ /โครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย ผลงาน 7. สน บสน นการสร าง องค กรแห งการ เร ยนร โดยม งเน นท ช มชนน กปฏ บ ต (CoP) -ม การจ ดการความร (KM) ใน หน วยงานโดยม งเน นท ช มชน น กปฏ บ ต - จ านวนช มชนน กปฏ บ ต ท ม ก จกรรมการแลกเปล ยนความร สม าเสมอ - จ านวนองค ความร ท สามารถ น าไปใช ได 10 ช มชน 10 เร อง 12 ช มชน 12 เร อง

21 ช มชนน กปฏ บ ต (CoP CoP): ช มชนจ ดยา, จ ายยา

22 ผลการปฏ บ ต งานตามโครงการ ในป งบประมาณ 2549 กลย ทธ /โครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย ผลงาน 8. การส งเสร มค ณธรรมและ จร ยธรรมของ บ คลากร เพ อส งเสร มให บ คลากรน า มาตรฐานค ณธรรมและ จร ยธรรมมาใช ในการท างาน จ านวนการถ กสอบสวน ความผ ดทางว น ย ไม ม ไม ม

23 ผลการประเม นความร และท กษะเฉพาะ ข อผ ดพลาดจากการปฏ บ ต งาน จาก RCA ของอ บ ต การณ ความเส ยงระด บ 5, 6 (ม.ค.- ม.ค. 49) - ขาดท กษะการประเม นผ ป วยหลบหน (น กส งคมสงเคราะห ) - ผ ช วยเหล อคนไข ไม ม ความร เร องอาการไม พ งประสงค ยา Clozapine - ขาดความร และท กษะการว น จฉ ยแยกภาวะ Dilirium จากโรคจ ตเภทก บ Dilirium จากแอลกอฮอล - ขาดท กษะการส งเกตขากรรไกรค าง - ขาดความร และท กษะการด แลผ ป วย HTN, CVA, anti-coagulants - ขาดท กษะการปฏ บ ต การช วยฟ นค นช พท ใช อ ปกรณ การแพทย - ขาดความร เช งคล น กในการบ าบ ดร กษาฟ น

24 ท มม ความร และท กษะเพ ยงพอ แต... - ไม ได ประเม นภาวะเส ยงต อการร กษาด วยไฟฟ า หร อไม ได ปฏ บ ต ตาม SPI ไม ประเม นอาการและตรวจสภาพร างกายผ ป วยหล งเหต การณ ท าร ายก น รวมถ ง การบร หารจ ดการแก ไขป ญหา - ประเม นผ ป วยหลบหน ไม ครอบคล ม ไม ปฏ บ ต ตามมาตรการท ม อย - ขาดการประเม นอาการผ ป วยหล งได ร บยาเพ ม - ขาดการเฝ าระว ง Position ของผ ส งอาย

25 การปร บปร งแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1. การอบรมให ความร แก บ คลากร 1. การว น จฉ ยอาการ dilirium จากส รา สมองเส อมและสาเหต อ น 2. การช วยเหล อฟ นค นช พด วยอ ปกรณ การแพทย 3. ให ความร ส าหร บผ ช วยเหล อคนไข เร องผลของยาร กษาโรคจ ต 4. ให ความร เช งคล น กในด านการบ าบ ดร กษาฟ น 2. การน เทศต ดตามและประเม นผล

26 25 % ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตก บการท างาน - ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ -การจ ดสว สด การ ส งอ านวย ความสะดวกเพ มเต ม -ความส มพ นธ ระหว างผ บร หาร ก บผ ปฏ บ ต งาน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธ ศาสตร -นโยบาย แผนงานท สอดคล อง -พ ฒนาบ คลากรว ชาช พในระยะ ยาว - แผนพ ฒนาส บทอดต าแหน ง (ผบต./ผบก.) การประเม น ด าน HRD รพ.สวนปร ง (72%) 20 % ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพ -ม ฐานข อม ลท เป นป จจ บ น -บร หารข อม ลถ กต อง ท นเวลา -ใช คอมพ วเตอร ในการจ ดการ 15 % 15 % ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ด - กระบวนการทางว น ยและ การบร หารผลงานโปร งใส -ผ ใช บร การพ งพอใจ 96% >90% 76-89% 61-75% 41-60% <40% ม ต ท 3 ประส ทธ ผล -การถ ายทอดเป าหมาย ย ทธศาสตร ส ผ บร หารระด บรอง -การหา Competency Gap -การจ ดการความร -การบร หารผลงาน 25 %

27 แนวทางการพ ฒนาบ คลากรป งบประมาณ 2550 สารสนเทศ, 10 เพ มปสภ., 25 ค ณธรรม, 20 สมรรถนะ, 20 องค กรเร ยนร, 25

28 สร ปผลโครงการ ป ๒๕๔๘-๔๙ ๔๙ จ านวนเง น ป ๔๘ ป ๔๙ ป ๕๐ เง นบ าร ง 906,538 1,796, ,000 เง นงบประมาณ 1,690, , NA ส ดส วนบ าร ง:งป งปม NA รวม 2,597, ,276, NA จ านวนโครงการ

29 ส ดส วนค าใช จ ายในงาน HRD ป งบประมาณ จ ดประช ม/อบรมฯ ใน รพ. 2,204, , ,458,670 บาท อบรม/ประช มฯ นอก รพ. 1,331, ,497,372 บาท รวม 3,536, ,956,042 บาท ค ดเป น %ของ ค/จ รพ ค าใช จ ายของ รพ. 189,018, ,103, % ของค าใช จ าย รพ. 5,670, ,403,115.51

30 แผนป ๒๕๕๐ กรอบแนวค ด การสะท อนเป าหมายเช งผลล พธ ของโรงพยาบาล หล กการพ จารณา งบประมาณท ใช ในก จกรรม

31 บทบาทหน าท HRD แผนปฏ บ ต การ 1. ก าก บด แลการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของโรงพยาบาล 2. อบรม/ส งบ คลากรเข าร บการพ ฒนาให สอดคล องก บสมรรถนะ ภาระงานและพ นธ พ นธก จขององค กร ภายใต กลย ทธ HRD 3. ต ดตามประเม นผลการพ ฒนาบ คลากรท กคร ง โดยห วหน างาน/ ผ ประเม น 4. พ ฒนาระบบฐานข อม ล(โปรแกรมฐานข อม ลส วนบ คคล โปรแกรมฐานข อม ลส วนบ คคล) 5. ส งเสร มการใช มาตรฐานค ณธรรมจร ยธรรมในการท างาน 6. สน บสน นการสร างองค กรแห งการเร ยนร แบบประเม น

32 กลย ทธ HRD 1. เพ มประส ทธ ภาพบ คลากร 25% 2. สร างองค กรแห งการเร ยนร 25% 3. พ ฒนาความสามารถเช งสมรรถนะ 20% 4. มาตรฐานทางค ณธรรมและจร ยธรรม 20% 5. พ ฒนาระบบสารสนเทศ 10%

33 กรอบแนวค ด ส ารวจเป าหมายส วนบ คคล (แบบสอบถาม) Competency self development planning (Career path) ความสอดคล องก บเป าหมายเช งผลล พธ ของโรงพยาบาล

34 สร ปข อม ลการอบรมฯป ป 49 - ส งไปอบรมฯนอกรพ.จ านวน 315 คร ง (832 ราย / 724 คน) 1.33 ล านบาท - เพ มประส ทธ ภาพบ คลากรด านว ชาการและบร การ 222 คร ง - เพ มเต มความร 137 คร ง - คณะท างาน 76 คร ง - พ ฒนาบ คลากรแบบอ งความสามารถเช งสมรรถนะ 20 คร ง - พ ฒนาระบบสารสนเทศฯ 7 คร ง - สร างองค กรแห งการเร ยนร /KM/ KM/CoP 12 คร ง - ค ณธรรมและจร ยธรรม 10 คร ง ** อ นๆ 43 คร ง เช น บร หาร(21), ประก นส ขภาพ (6), การเง น (4), พ สด (3), ประเม นผล (9), ประช มนานาชาต (4), ลดใช พล งงาน (2), กฎหมาย (2), ทอดกฐ น (1), สหกรณ (1) รายช อ

35 สร ปข อม ลการอบรมฯป ป 49 (ต อ ต อ) จ ดอบรมฯ โดยโรงพยาบาล จ านวน 33 โครงการ 2.20 ล านบาท การจ ดหมวดหม ตามกลย ทธ ย งไม ช ดเจน รวมค าใช จ ายท ใช ในการพ ฒนาบ คลากร 3.53 ล านบาท

36

37 ตารางการประเม นการพ ฒนาทร พยากรบ คคล (คะแนน 1-10) ส งท ควรด าเน นการเพ อความม ประส ทธ ภาพ ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร 1.ร วมก นก าหนดเป าหมาย HR เช อมโยงก บเป าหมายย ทธศาสตร 2. ส อสารแผนกล แผนกลย ทธ HR 3. ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4. ว เคราะห ความต องการก าล งคนท งในป จจ บ นและอนาคต (จ านวนสมรรถนะ จ านวนสมรรถนะ) 5. จ ดอ ตราก าล งท เหมาะสม ช นการบ งค บบ ญชาไม มากเก นความจ าเป น คะแนนเต ม น าหน ก

38 ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (ต อ) 6. ระบ ต าแหน งและสมรรถนะ ต าแหน งและสมรรถนะ ท จ าเป นต อการบรรล พ นธก จ คะแนนเต ม น าหน ก และว เคราะห หา Competency Gap 7. จ ดท ากลย ทธ และการลงท นเพ อด งด ด สรรหา พ ฒนา ร กษาไว 8. ว เคราะห ข อม ลก าล งคนระด บห วหน างาน ระด บบร หาร และข าราชการผ ม สมรรถนะส ง ประเม นสมรรถนะ 9. วางกลย ทธ การพ ฒนา 10. ท าแผนพ ฒนารายบ คคล รวม

39 ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (68%) 1.1 ม นโยบาย แผนงานและมาตรการด านการบร หารทร พยากร บ คคลท ม ความสอดคล องและสน บสน นให บรรล พ นธก จ เป าหมาย และว ตถ ประสงค ท ต งไว 1.2 ม การวางแผนและบร หารก าล งคนท งในเช งปร มาณและค ณภาพ 1.3 ม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อด งด ดให ได มา พ ฒนา และร กษาไว ซ งกล ม ข าราชการหร อผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะ หร อสมรรถนะส ง 1.4 ม แผนการสร าง แผนพ ฒนา และแผนการส บทอดต าแหน ง ผ บร หารและผ น าท กระด บเพ อให เก ดความต อเน องในการบร หาร ราชการ ม ไม ม รายละเอ ยด เพ มประส ทธ ภาพบ คลากรด านบร การ ว ชาการ หล กส ตรพยาบาลเฉพาะทางส ขภาพจ ตและ จ ตเวช การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม (GFMIS) ว เคราะห ความต องการก าล งคนท งใน ป จจ บ นและอนาคต พ ฒนาบ คลากรด านว ชาช พในระยะยาว ช นการบ งค บบ ญชาไม มากเก น ว เคราะห ข อม ลก าล งคนระด บห วหน างาน หา competency gap ประเม นสมรรถนะห วหน างาน การอบรมหล กส ตรผ บร หารระด บต น/กลาง BACK

40 ส งท ควรด าเน นการเพ อความม ประส ทธ ภาพ ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล (15%) คะแนนเต ม 40 น าหน ก จ ดระบบการท างานเพ อลดข นตอน ระยะเวลา การประเม นความค มค าของค าใช จ ายด านการบร หารทร พยากรบ คคล จ ดท าฐานข อม ลก าล งคน ระบบงานอ ตโนม ต รองร บก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล รวม

41 ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (82.5%) 2.1 ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลม ความ ถ กต องและท นเวลา ม ไม ม รายละเอ ยด ม ระบบการบร หารจ ดการข อม ล บ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ โดยย ด แนวทาง ISO, PSO 2.2 ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคล 2.3 ม แผนและมาตรการในการลดส ดส วนค าใช จ ายส าหร บ ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลต อ งบประมาณรายจ าย 2.4 ม การน าเทคโนโลย มาใช ในก จกรรมและกระบวนการ บร หารทร พยากรบ คคล ระบบ DPIS, โปรแกรมการเจ าหน าท ฐานข อม ลเป นป จจ บ น ส งเสร มให บ คลากรท ม ศ กยภาพเป น ว ทยากรท งภายในและภายนอก จ ดอบรมบ คลากรภายในหน วยงาน โดยเช ญว ทยากรท เช ยวชาญ ระบบสารสนเทศด านทร พยากรบ คคล ท ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบการลาโดยผ านระบบ เคร อข าย BACK

42 1. หา Competency Gaps ส งท ควรด าเน นการเพ อความม ประส ทธ ภาพ ม ต ท 3 ประส ทธ ผลด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล (25%) 2. ก าหนดกลย ทธ เพ อลด Competency Gaps 3. ระบบการจ ดการความร ระบบเคร อข ายเพ อถ ายทอดองค ความร และแลกเปล ยนความร ประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน 4. การถ ายทอดเป าหมายย ทธศาสตร ไปส ผ บร หารระด บรองลงไป 5. การจ าแนกความแตกต างและจ ดล าด บผลการปฏ บ ต งานของข าราชการ คะแนนเต ม น าหน ก รวม

43 ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล (58%) 3.1 การร กษาไว ซ งข าราชการและผ ปฏ บ ต งานท ม ความจ าเป น ต อการบรรล เป าหมาย และพ นธก จ 3.2 ความพ งพอใจของข าราชการและผ ปฏ บ ต งานต อนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด านการบร หารทร พยากร บ คคล 3.3 การสร างว ฒนธรรม บรรยากาศและระบบการท างานซ ง สน บสน นให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาอย างต อเน อง (ระบบการจ ดการความร ) 3.4 การม ระบบบร หารผลงาน และม ว ธ การประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการท ม ประส ทธ ผล ซ งเช อมโยงก บผลตอบแทน ม ไม ม รายละเอ ยด ส งบ คลากรเข าร บการพ จารณา โครงการข าราชการด เด น กรมฯ ม การประกาศเก ยรต ค ณแก ผ ปฏ บ ต งานเป นแบบอย างท ด อย ในระหว างด าเน นการ การจ ดการความร ในหน วยงานโดย ม งเน นท ช มชนน กปฏ บ ต ม เวท แลกเปล ยนความร ทางว ชาการ สน บสน นท นว จ ย พ ฒนาบ คลากรแบบอ ง ความสามารถเช งสมรรถนะ

44 การประเม นสมรรถนะหล ก กล มเป าหมาย : ข าราชการโรงพยาบาลสวนปร ง จ านวน 233 คน ระยะเวลาเก บข อม ล : เมษายน 2549 หล กการ : Competency Gap จะไม สามารถน ามาห กล างก นได ว ธ การประเม น 1. ประเม นในภาพรวม 2. ประเม นตามกล มงาน 3. ประเม นตามระด บข น (ซ ซ )

45 สร ปการประเม นสมรรถนะหล กของข าราชการ สร ปการประเม นสมรรถนะหล กของข าราชการ รวม ค ด เป น% Total CI AT TW LEAD SERV ACH GAP

46 ภาพรวม BACK 100% 90% % 70% 60% 50% "2" "1" "0" "-1" 40% "-2" "-3" 30% 20% 10% % ACH SERV LEAD TW AT CI

47 สร ปการประเม นสมรรถนะหล กของล กจ าง สร ปการประเม นสมรรถนะหล กของล กจ าง (351 (351 คน คน) , ค ด เป น% Total CI AT TW LEAD SERV ACH GAP BACK

48 ส งท ควรด าเน นการเพ อความม ประส ทธ ภาพ ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล (15%) คะแนนเต ม 30 น าหน ก การก าหนดกลย ทธ การส อสาร/ถ ายทอดกลย ทธ และการด าเน นงานต างๆ ม ช องทางให ข าราชการท กระด บซ กถามและร บฟ งค าช แจงในข นตอน กระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล 3. การส ารวจความพ งพอใจต อการด าเน นงานท เก ยวข องก บการบร หาร ทร พยากรบ คคล รวม 22 11

49 ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล (73%) 4.1 การร บผ ดชอบต อการต ดส นใจ และผลของ การต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคล และการด าเน นการทางว น ย บนหล กการของ ความสามารถ หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม หล กมน ษยธรรม 4.2 ความโปร งใสของกระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคลและพร อมให ม การ ตรวจสอบ ม ไม ม รายละเอ ยด ม การแจ งผลการพ จารณา ความด ความชอบต อบ คคล เพ อการพ ฒนาตนเอง และ ต ดประกาศ เพ อความ โปร งใส การพ จารณาด านว น ย ย ด หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม หล กมน ษยธรรม การแจ งเว ยนให ข อม ลแก ท ก หน วยงานท เก ยวข อง ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ การด าเน นงาน 96% BACK

50 ส งท ควรด าเน นการเพ อความม ประส ทธ ภาพ คะแนนเต ม น าหน ก ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ลของช ว ตและการท างาน (25%) 1. ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารส าหร บ การปฏ บ ต งาน การพ ฒนา และการบร การประชาชน 2. การส ารวจความพ งพอใจของข าราชการต อสภาพแวดล อมการท างาน 3. การจ ดให ม การจ ดสว สด การภายในเพ มเต มจากท กฎหมายก าหนด 4. การส ารวจความพ งพอใจของข าราชการต อสว สด การ 5. สร างบรรยากาศและม ก จกรรมท ผ อนคลายแก ข าราชการ 6. การส ารวจความพ งพอใจของข าราชการต อบรรยากาศการท างาน รวม คะแนนรวม

51 ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ลของช ว ตและการท างาน (81.7%) 5.1 ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างานและ ระบบงานท ท นสม ย 5.2 การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มจาก สว สด การตามกฎหมาย 5.3 ความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารก บข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน และระหว างข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ด วยก นเอง ม ไม ม รายละเอ ยด ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารในการปฏ บ ต งาน ISO9001:2000, 5 ส. การให สว สด การแก บ คลากรและ ญาต ในก จกรรมส วนต ว บ านพ ก ท จอดรถ สนามก ฬา อ ปกรณ ท ศนศ กษา ด งาน นอกสถานท โครงการก ฬาสวนปร งเกมส สน บสน นให เข าร วมก ฬากรม ส ขภาพจ ต, สสจ.เช ยงใหม,จ งหว ด พ ธ รดน าด าห วผ บร หาร,ผ ส งอาย ส งเสร มด านค ณธรรมและจร ยธรรม ของบ คลากร BACK

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information