แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย"

Transcription

1

2 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556

3 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให บ คลากรม ความร ความเช ยวชาญในแต ละสาขาแต ละกล มงานให มากข นโดยน าข อบกพร องของก จกรรมโครงการต าง ๆ ของแผนพ ฒนา ค ณภาพบ คลากร จากป การศ กษาท ผ านมา ท าก จกรรมทบทวนระบบการพ ฒนาค ณภาพและข ด สมรรถนะท งบ คลากรและองค กร ซ งหน วยงานระด บหล กส ตรสาขาว ชาต าง ๆ ของคณะได ให ความสาค ญและม ก จกรรมโครงการส งเสร มอย างต อเน องมาโดยตลอด ประเทศท พ ฒนาแล วน น บ คลากรจะได ร บการพ ฒนาด าน HR ค อนข างมาก เพราะ ความสามารถของคนในองค กรน นส งผลต อการพ ฒนาองค กรท ช ดเจน จนกลายเป นว ฒนธรรมของ องค กรท ต องม ระบบด แลงานพ ฒนาบ คคลม การบร หารจ ดการด วยการนาย ทธศาสตร ด าน HR มาใช ใน การข บเคล อนการพ ฒนาอย างเป นระบบ ด งน น เพ อให สามารถได ทราบข อม ลเก ยวการพ ฒนา บ คลากรอย างเป นร ปธรรมและม งเน นผลส มฤทธ ท ช ดเจนจ งได ก าก บด วยย ทธศาสตร แผนท ย ทธศาสตร และจ ดสรรการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ ค มค า และเก ดประโยชน ส งส ด ม ประส ทธ ภาพตามกลย ทธ และต วช ว ดตามย ทธศาสตร ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตอบสนอง ว ส ยท ศน การบร หารประจ าป การศ กษา พ.ศ ท ว า ม งส มาตรฐานการอ ดมศ กษา สาน ค ณค าอ ตล กษณ ว ทยาศาสตร เพ อเป นแหล งองค ความร ของช มชนอย างย งย น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งได ด าเน นจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ.ศ ข น ขอขอบค ณ อาจารย และบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เพชรบ รณ ท กท าน คณาจารย ท กหล กส ตรสาขาว ชาในคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ให ความ ร วมม อและสน บสน นในการระดมข อม ลและแนวค ดต าง ๆ ตลอดจนผ ม ส วนเก ยวข องท งน กศ กษาและ คณะกรรมการประจ าคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ส วนท าให เอกสาร แผนพ ฒนาบ คคลกร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ สาเร จล ล วงไปด วยด คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

4 สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข ส วนท 1 ข อม ลท วไปของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 ส วนท 2 หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย และนโยบายการพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 28 ส วนท 3 การว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ ด านอ ตรากาล งป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา ส วนท 4 โครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา ส วนท 5 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลข ดสมรรถนะบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา ส วนท 6 ต วช ว ดความสาเร จแผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา ภาคผนวก 54 ภาคผนวก 1: ย ทธศาสตร กลย ทธ และเป าประสงค ของแผนย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บ แผนพ ฒนาบ คลากร 55 ภาคผนวก 2: ผลการว เคราะห เหต ผลความจาเป นเพ อพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 57

5 ส ประจาคณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ส ประจาคณะ ค อ ส เหล อง ส ญล กษณ คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ตราส ญล กษณ ซ งม ความหมายของส ญล กษณ ค อ วงแหวน 2 วง หมายถ ง อ ดมการณ และความม งม นท จะผล ตบ ณฑ ต 2 สาขา ค อ สาขา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ภายใต กรอบค ณว ฒ ตามมาตรฐานการ อ ดมศ กษา อ เลคตรอนส ฟ า 3 ต ว หมายถ ง อ ดมการณ และความม งม นอ นเป นเป าหมายของการผล ต บ ณฑ ตทางด านว ทยาศาสตร 3 ระด บปร ญญา ค อ ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต และ ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต จ ต ภาคในห วใจส ขาว หมายถ ง หล กส ตรสาขาว ชาต าง ๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ตอบสนองความต องการของท องถ น ภายใต การม ส วนร วมของ อาจารย น กศ กษา บ คลากร และบ คคลภายนอก

6 ส วนท 1 ข อม ลท วไปของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน องค กรว จ ยและผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร และ ว ทยาศาสตร ส ขภาพมาตรฐาน ปร ชญา บ ณฑ ตม ความร ค ค ณธรรม นาป ญญาพ ฒนาช ว ตด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน ม งส มาตรฐานอ ดมศ กษา สานค ณค าอ ตล กษณ ว ทยาศาสตร เพ อเป นแหล งองค ความร ของช มชนอย างย งย น ค าน ยมองค กร 1. ม งส มาตรฐาน 2. ทางานร วมก น 3. แบ งป นความส ข 4. ศร ทธาจรรยาบรรณว ชาช พ

7 2 พ นธก จ พ นธก จหล ก คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ม พ นธก จหล กตามย ทธศาสตร ประจาป พ.ศ ม 5 ด าน ได แก 1) ผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ส ขภาพท ได มาตรฐาน 2) บร การว ชาการแก ส งคมและท องถ น 3) ว จ ยค นคว า สร างองค ความร และถ ายทอดเทคโนโลย เพ อพ ฒนาท องถ น 4) ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมท ด งามของท องถ น 5) พ ฒนาองค กรและเพ มข ดสมรรถนะบ คลกรด านว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ส ขภาพ พ นธก จตามกฎหมาย พ นธก จตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ ซ งคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ได ย ดไว ตามย ทธศาสตร ประจาป พ.ศ. 2556อย 8 ด าน ได แก 1) แสวงหาความจร งเพ อส ความเป นเล ศทางว ชาการ บนพ นฐานของภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาไทย และภ ม ป ญญาสากล 2) ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ค ค ณธรรม ส าน กในความเป นไทย ม ความร กและผ กพ นต อท องถ น อ กท ง ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตในช มชน เพ อช วยให คนในท องถ นร เท าท นการเปล ยนแปลง การผล ตบ ณฑ ต ด งกล าว จะต องให ม จานวนและค ณภาพสอดคล องก บแผนการผล ตบ ณฑ ตของประเทศ 3) เสร มสร างความร ความเข าใจในค ณค า ความสาน ก และความภ ม ใจในว ฒนธรรมของท องถ นและของชาต 4) เร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของผ น าช มชน ผ น าศาสนาและน กการเม องท องถ นให ม จ ตส าน ก ประชาธ ปไตย ค ณธรรม จร ยธรรม และความสามารถในการบร หารงานพ ฒนาช มชนและท องถ นเพ อประโยชน ของส วนรวม 5) เสร มสร างความเข มแข งของว ชาช พคร ผล ตและพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ และมาตรฐานท เหมาะสมก บการเป นว ชาช พช นส ง 6) ประสานความร วมม อและช วยเหล อเก อก ลก นระหว างมหาว ทยาล ย ช มชน องค กรปกครองส วน ท องถ นและองค กรอ นท งในและต างประเทศ เพ อการพ ฒนาท องถ น 7) ศ กษาและแสวงหาแนวทางพ ฒนาเทคโนโลย พ นบ านและเทคโนโลย สม ยใหม ให เหมาะสมก บการ ด ารงช ว ตและการประกอบอาช พของคนในท องถ น รวมถ งการแสวงหาแนวทางเพ อส งเสร มให เก ดการจ ดการ การบาร งร กษา และการใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างสมด ลและย งย น 8) ศ กษา ว จ ย ส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร ในการปฏ บ ต ภารก จของ มหาว ทยาล ยเพ อการพ ฒนาท องถ น

8 3 ความเป นมาของคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ เลขท 83 หม 11 ถนนสระบ ร หล มส ก ต าบลสะเด ยง อ าเภอเม อง จ งหว ดเพชรบ รณ โทรศ พท (056) โทรสาร (056) อ นเตอร เน ต ต งอย ร มถนนสายสระบ ร - หล มส ก ทางด านท ศตะว นตก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อ 3 ก โลเมตร ม พ นท ท งหมด 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา เม อป พ.ศ นายจ าร ญ ป ย มป ตระ ผ ว าราชการจ งหว ดเพชรบ รณ ร วมก บพ อค าประชาชน และสมาช กสภาผ แทนราษฎรจ งหว ดเพชรบ รณ ได ท าหน งส อถ งร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ขอจ ดต ง ว ทยาล ยคร ข นโดยอ างเหต ผล ด งน 1. จ งหว ดเพชรบ รณ ก าล งเร งร ดพ ฒนาท กด านโดยเฉพาะด านการศ กษาน นย งขาดแคลนคร เป นจ านวน มาก 2. จ งหว ดเพชรบ รณ ต งอย ในใจกลางของประเทศ และม จ งหว ดอ น ๆ ล อมรอบถ ง 7 จ งหว ด ค อ พ ษณ โลก พ จ ตร ลพบ ร นครสวรรค ช ยภ ม ขอนแก น และเลย ได จ ดต งสถาบ นช นส งข นแล วน กเร ยนจาก จ งหว ดใกล เค ยง จะเด นทางมาศ กษาได อย างสะดวกสบาย 3. จ งหว ดม ท ด นจะมอบให หลายร อยไร เป นท ด นในเขตผ งเม อง ตามพระราชกฤษฎ กา พ.ศ ออกในสม ยจอมพล ป. พ บ ลสงคราม เป นนายกร ฐมนตร กระทรวงศ กษาธ การจ งได ส งให กรมการฝ กห ดคร มา ส ารวจท าแผนผ งท ด น ซ งต ดถนนสายสระบ ร -หล มส ก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อประมาณ 3 ก โลเมตร ม เน อท ประมาณ 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา กระทรวงศ กษาธ การพ จารณาแล วอน ม ต ให สร างว ทยาล ยคร ข นท จ งหว ดเพชรบ รณ โดยประกาศต งเม อ ว นท 29 ก นยายน 2516 และได แต งต งให นายน อย ส ป อ อาจารย เอกว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม พ ษณ โลก มาร กษาราชการในตาแหน งอาจารย ใหญ ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ ต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2516 และได ร บน กศ กษา ร นแรกในป การศ กษา 2519 โดยร บผ ดชอบการศ กษาในเขตจ งหว ดเพชรบ รณ และจ งหว ดพ จ ตร ว นท 19 ส งหาคม 2518 ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 ว ทยาล ย คร จ งได ร บการยกฐานะเป นสถาบ นอ ดมศ กษาส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ม ประกาศใช พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร (ฉบ บท 2) พ.ศ ม ผลให ว ทยาล ยคร สามารถผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาช พอ นท ไม ใช ว ชาช พคร ได พ.ศ สภาการฝ กห ดคร ได ก าหนดข อบ งค บว าด วยกล มว ทยาล ยคร ให เร ยกกล มว ทยาล ยคร ซ งประกอบด วยว ทยาล ยคร เพชรบ รณ ว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม ว ทยาล ยคร นครสวรรค และว ทยาล ยคร กาแพงเพชร ว า สหว ทยาล ยพ ทธช นราช สาน กงานสหว ทยาล ยต งอย ท ว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม พ.ศ โดยกรมการฝ กห ดคร กระทรวงศ กษาธ การได น าความกราบบ งค บท ลพระกร ณาขอ พระราชทานนามจาก พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชฯ และพระองค ท านก ทรงพระกร ณาโปรด เกล าโปรดกระหม อม พระราชทานนาม ว า สถาบ นราชภ ฏ แก ว ทยาล ยคร 36 แห ง ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ จ งม ช อใหม ว า สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ซ งแนวโน มจะต องปร บเปล ยนสภาพให เป นไปตาม พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ มาตรา 7 ค อให สถาบ นราชภ ฏเป นน ต บ คคลม ฐานะเป นกรมใน กระทรวงศ กษาธ การ และเป นสถาบ นการศ กษาและว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ นม ว ตถ ประสงค ให การศ กษาทาง

9 4 ว ชาการและว ชาช พช นส ง ท าการว จ ย ให การบร การทางว ชาการแก ส งคม ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ผล ตคร ส งเสร มว ทยฐานะคร และบ คลากรประจาการ สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาการศ กษา สาขาว ชาว ทยาศาสตร และ สาขาศ ลปศาสตร ให ก บน กศ กษาท งภาคปกต และน กศ กษาบ คลากรประจ าการ (กศ.บป. ระด บอน ปร ญญา ปร ญญาตร 2 ป (หล งอน ปร ญญา) และปร ญญาตร 4 ป พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชฯ ได ลงพระปรมาภ ไธยประกาศในราชก จจา น เบกษา เร มใช พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ เม อว นท 25 มกราคม 2538 พ.ศ สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ท ลเกล าฯ ถวายปร ญญาว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชาว ทยาศาสตร โปรแกรมว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร แด พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลย เดช พ.ศ สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ ท ลเกล าฯ ถวายปร ญญาด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด แด พระบรม ราชวงศ 4 พระองค ท ลเกล าฯ ถวายปร ญญาศ ลปศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชา ศ ลปศาสตร สายศ ลปกรรมและศ ลปประย กต โปรแกรมว ชาศ ลปกรรม แด สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ท ลเกล าฯ ถวายปร ญญาคร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชา การศ กษา สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา แด สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ท ลเกล าฯ ถวายปร ญญาคร ศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชา การศ กษา สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการศ กษานอกระบบ แด สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ท ลเกล าฯ ถวายปร ญญาว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชา ว ทยาศาสตร สายว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต โปรแกรมว ชา เคม แด สมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราชก มาร พ.ศ ท ลเกล าฯ ถวายประกาศสด ด เฉล มพระเก ยรต ค ณสมเด จพระเจ า พ นางเธอ เจ าฟ าก ลยาณ ว ฒนา กรมหลวงนราธ วาส ราชนคร นทร ท ลเกล าฯ ถวายปร ญญาว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด แด พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชฯ ได ลงพระปรมาภ ไธยประกาศในราชก จจา อ เบกขา เร มใช พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เม อว นท 15 ม ถ นายน 2547 พ ฒนาการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสภาพป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นหน วยงานหน งในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ได ต งข นตาม พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ.ศ ซ งพบว าเป นคณะท ต งข นมาพร อม ๆ ก นก บภารก จต งสถาบ น ใน ระยะเร มต นน เร ยกว า หมวดว ทยาศาสตร โดยทาหน าท ในการผล ตคร ร นแรกในป พ.ศ และม การ พ ฒนาเร อยมาตามลาด บ

10 5 ต อมาในป พ.ศ.2527 ได พ ฒนาจากหมวดว ทยาศาสตร มาเป นคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตาม พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร ฉบ บท 2 พ.ศ ซ งม ผลให สามารถทาการสอนหล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ตได และปร บเปล ยนสถานภาพตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ ในช วงระยะเวลาด งกล าว คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ภาคว ชาในส งก ด 9 ภาคว ชาค อภาคว ชาฟ ส กส และว ทยาศาสตร ท วไป ภาคว ชา เคม ภาคว ชาช วว ทยา ภาคว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ภาคว ชาคณ ตศาสตร ภาคว ชาคหกรรมศาสตร ภาคว ชา คอมพ วเตอร ภาคว ชาห ตถศ กษาและอ ตสาหกรรมศ ลป และภาคว ชาเกษตรศาสตร พ.ศ ภาคว ชาเกษตรศาสตร ได ปร บระด บข นเป นคณะเทคโนโลย การเกษตร เพ อรองร บการแบ ง ส วนราชการใหม ขณะน นจ งม ภาคว ชาในส งก ดคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ ยง 8 ภาคว ชา พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ปร บเปล ยนการบร หารท แต เด มเป นภาคว ชามาเป น การบร หารแบบโปรแกรมว ชา ตามประกาศสถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ เร อง การยกเล กภาคว ชาต งแต ว นท 17 พฤศจ กายน 2542 โดยจ ดการศ กษาหล กส ตรต าง ๆ ด งต อไปน 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร ปร ญญาตร 4 ป (วท.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา เคม ช วว ทยา ประย กต ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา การออกแบบผล ตภ ณฑ เทคโนโลย อ ตสาหกรรม และหล กส ตร สาขาว ทยาศาสตร อน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชาโลหะ ก อสร าง อาหาร 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชา เคม ช วว ทยาประย กต ส ขศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย อ ตสาหกรรม และหล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร อน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชา โลหะ ก อสร างและอาหาร 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยนการสอน ร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร ปร ญญาตร 4 ป (วท.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา เคม ช วว ทยา ประย กต ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา เทคโนโลย อ ตสาหกรรม ออกแบบผล ตภ ณฑ และหล กส ตร สาขาว ทยาศาสตร อน ปร ญญา 2 ป (อ.วท.) ได แก สาขาว ชา โลหะและก อสร าง 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ท วไป ส ขศ กษา คหกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมศ ลป โดย จ ดการเร ยนการสอนร วมก บคณะคร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชา เคม ช วว ทยาประย กต ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ว ทยาการคอมพ วเตอร ส ขศ กษา ออกแบบผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

11 6 1.2 หล กส ตรปร ญญาตร 2 ป หล ง ได แก สาขา การผล ต ไฟฟ า ก อสร าง การจ ดการ อ ตสาหกรรม 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป คอมพ วเตอร ศ กษา คหกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยน การสอนร วมก บคณะ คร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอน ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ.) 1.1 หล กส ตรปร ญญาตร 4 ป ได แก โปรแกรมว ชา เคม ฟ ส กส ช วว ทยาประย กต สถ ต ประย กต ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และออกแบบผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม 1.2 หล กส ตรปร ญญาตร 2 ป หล ง ได แก สาขา การผล ต ไฟฟ า ก อสร าง การจ ดการ อ ตสาหกรรม คอมพ วเตอร อ ตสาหกรรมและอ เล กทรอน กส 2. หล กส ตรสาขาการศ กษา ปร ญญาตร 4 ป (ค.บ.) ได แก โปรแกรมว ชา ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ศ กษา ว ทยาศาสตร ท วไป คหกรรมศาสตร และอ ตสาหกรรมศ ลป โดยจ ดการเร ยน การสอนร วมก บคณะ คร ศาสตร พ.ศ โปรแกรมว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม และ โปรแกรมว ชา คหกรรมศาสตร ได ย ายไป ส งก ดคณะเทคโนโลย การเกษตร ท าให ม โปรแกรมว ชาและสาขาท เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ของคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กส ตรสาขาว ทยาศาสตร (วท.บ) 4 ป ได แก โปรแกรมว ชา เคม ฟ ส กส สาธารณส ขชมชน ช วว ทยาประย กต ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอน ในระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท ด งต อไปน 1.ระด บปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (วท.บ.) ในโปรแกรมว ชาต างๆด งน 1. โปรแกรมว ชาเคม 2. โปรแกรมว ชาฟ ส กส 3. โปรแกรมว ชาช วว ทยาประย กต 4. โปรแกรมว ชาสาธารณส ขช มชน 5. โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 6. โปรแกรมว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7. โปรแกรมว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 8. โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 2.ระด บปร ญญาโทว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต (วท.ม.) สาขาว ชาว ทยาศาสตรศ กษา พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอนในระด บปร ญญาตร โดยปร บปร ง หล กส ตร จากโปรแกรมว ชามาเป นหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (วท.บ.) ระด บปร ญญาตร 4 ป จ านวน 8 หล กส ตร ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ชาเคม 2. หล กส ตรสาขาว ชาฟ ส กส

12 7 3. หล กส ตรสาขาว ชาช วว ทยาประย กต 4. หล กส ตรสาขาว ชาสาธารณส ขช มชน 5. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 6. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 7. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 8. หล กส ตรสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดสอนในระด บปร ญญาตร หล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (วท.บ.) ระด บปร ญญาตร 4 ป จานวน 7 หล กส ตร ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ชาเคม 2. หล กส ตรสาขาว ชาฟ ส กส 3. หล กส ตรสาขาว ชาช วว ทยาประย กต 4. หล กส ตรสาขาว ชาสาธารณส ขช มชน 5. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 6. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7. หล กส ตรสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ ป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ปร บปร งหล กส ตรและพ ฒนาหล กส ตรใหม โดยเป ดสอนในระด บปร ญญาตร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต(วท.บ.) ระด บปร ญญาตร 4 ป จ านวน 9 หล กส ตร ได แก 1. หล กส ตรสาขาว ชาเคม 2. หล กส ตรสาขาว ชาฟ ส กส 3. หล กส ตรสาขาว ชาช วว ทยา 4. หล กส ตรสาขาว ชาสาธารณส ขช มชน 5. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 6. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7. หล กส ตรสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 8. หล กส ตรสาขาว ชาคณ ตศาสตร 9. หล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม สถานท ต ง อาคารส ร นธร 83 หม 11 ถนนสระบ ร - หล มส ก ต าบลสะเด ยง อ าเภอเม อง จ งหว ดเพชรบ รณ โทรศ พท (056) โทรสาร (056) อ นเตอร เน ต ต งอย ร มถนนสายสระบ ร -หล มส ก ทางด านท ศตะว นตก ห างจากต วเม องไปทางท ศเหน อ 3 ก โลเมตร

13 8 ส ประจาคณะ ค อ ส เหล อง อ ตล กษณ และเอกล กษณ อ ตล กษณ บ ณฑ ตม ความร ส งาน เอกล กษณ เป นแหล งองค ความร เพ อพ ฒนาท องถ น ส ญล กษณ คณะ ความหมายส ญล กษณ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย วงแหวน 2 วง หมายถ ง อ ดมการณ และความม งม นท จะผล ตบ ณฑ ตสาขาว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ส ขภาพ ภายใต ความร วมม อของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ อ เลคตรอนส ฟ า 3 ต ว หมายถ ง สาขาว ชาทางว ทยาศาสตร 3 ด าน ค อ ว ทยาศาสตร บร ส ทธ ว ทยาศาสตร ประย กต และเทคโนโลย ท เป นเป าหมายของการผล ตบ ณฑ ต จ ต ภาคในห วใจส ขาว หมายถ ง หล กส ตรสาขาว ชาต าง ๆ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ตอบสนอง ความต องการของท องถ น ภายใต การม ส วนร วมของ อาจารย น กศ กษา บ คลากร และบ คคลภายนอก

14 9 โครงสร างการบร หาร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณบด คณะกรรมการประจาคณะ รองคณบด ฝายบร หาร และการประก นค ณภาพ การศ กษา รองคณบด ฝายว ชาการ และพ ฒนาน กศ กษา รองคณบด ฝายว จ ย และวางแผน ห วหน าสาน กงานคณะ ประธานหล กส ตรสาขาว ชา งานบร หารและธ รการ งานบร การการศ กษา งานว จ ยและวางแผน งานศ นย ว ทยาศาสตร งานเลขาน การและพ ธ การ เคม ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ สาธารณส ขช มชน ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ว ทยาศาสตร ศ กษา

15 10 โครงสร างการแบ งส วนงานภายใน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณบด คณะกรรมการประจาคณะฯ คณะกรรมการบร หารคณะฯ รองคณบด ฝ ายบร หารและประก นค ณภาพ รองคณบด ฝ ายว ชาการและพ ฒนาน กศ กษา รองคณบด ฝ ายว จ ยและแผน ห วหน าสาน กงานคณบด ห วหน างานว ชาการและบร การการศ กษา ห วหน างานบร หารและธ รการ ห วหน างานศ นย ว ทยาศาสตร ห วหน างานแผนและการประก นค ณภาพ งานพ ฒนาหล กส ตร งานจ ดการศ กษาและการสอบ งานทะเบ ยนและประเม นผล งานประสานงานว ชาการ และท ปร กษา งานก จการน กศ กษาและ ศ ลปว ฒนธรรม งานธ รการและสารบรรณ งานเอกสารและหน งส อ ราชการ งานประชาส มพ นธ งานเง นเด อนและค าจ าง งานบร หารความเส ยง ห วหน างานพ สด และการเจ าหน าท งานประช มและพ ธ การ งานบร การเคร องม อ ว ทยาศาสตร เพ อการเร ยน การสอน งานบร การเคร องม อ ว ทยาศาสตร และการ ตรวจว เคราะห งานการคล งและพ สด งานวางแผนและงบประมาณ งานแผนอ ตรากาล ง งานแผนว จ ย งานแผนความร วมม อก บ ท องถ น งานประก นค ณภาพ การศ กษา งานต ดตามประเม นผลโครงการ งานเลขาและการเจ าหน าท งานพ สด และซ อจ าง งานการเง นและควบค มภายใน

16 11 ทาเน ยบผ บร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย รายช อผ บร หารคณะจากอด ตถ งป จจ บ น รายนามผ บร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จากอด ตถ งป จจ บ น พ.ศ อาจารย ร งสรรค เพ งพ ด ห วหน าคณะว ชาว ทยาศาสตร ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ พ.ศ ดร.สมพร ช ยยะ ห วหน าคณะว ชาว ทยาศาสตร ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ พ.ศ อาจารย สนธยา พ งศ ร ห วหน าคณะว ชาว ทยาศาสตร ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ พ.ศ อาจารย ส เมธ ธรรมาภ ม ข ห วหน าคณะว ชาว ทยาศาสตร ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ พ.ศ อาจารย ท ศน ย ศร เพ ชรพ นธ ห วหน าคณะว ชาว ทยาศาสตร ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ พ.ศ อาจารย ว น ย ปาร จฉ ตต ห วหน าคณะว ชาว ทยาศาสตร ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ พ.ศ อาจารย ถนอมนวล พรหมบ ญ ห วหน าคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยคร เพชรบ รณ พ.ศ อาจารย ถนอมนวล พรหมบ ญ คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สถาบ นราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ท ศน ย ศร เพ ชรพ นธ คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ท ศน ย ศร เพ ชรพ นธ คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ช ยณรงค ข นผน ก คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ

17 12 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ช ยณรงค ข นผน ก คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผ ช วยศาสตราจารย อาด ลย จงร กษ รองคณบด ฝายบร หาร และประก นค ณภาพการศ กษา นายอ คกะบ ทคาน ปาทาน รองคณบด ฝายว ชาการ และพ ฒนาน กศ กษา นางสาวจ ตรน นท ศร เจร ญ รองคณบด ฝายว จ ย และวางแผน นางสาวศ รดา แสงนก ห วหน า สาน กงานคณบด

18 13 ม ด งน ม ด งน คณะกรรมการบร หารงานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช อ - สก ล ตาแหน ง 1) ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ช ยณรงค ข นผน ก 2) ผ ช วยศาสตราจารย อาด ลย จงร กษ 3) อาจารย อ คกะบ ทคาน ปาทาน 4) อาจารย จ ตรน นท ศร เจร ญ 5) อาจารย ช เก ยรต โพนแก ว 6) อาจารย ว ลาส น ด ป ญญา 7) อาจารย ดร. เสาวภา ช มณ 8) อาจารย มณ ร กษ กาญจนรางก ร 9) ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พวงผกา แก วกรม 10) ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน เก ดม 11) อาจารย นฤมล บ ญใหญ 12) นางปร ศนา ตร นาร ตน 13) นางสาวส ชาดา ป นน อย 14) รองศาสตราจารย ดร.เบญจพร ศร ส วรมาศ 15) นางสาวศ รดา แสงนก คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย รองคณบด ฝ ายบร หารและการประก นค ณภาพ รองคณบด ฝ ายว ชาการและพ ฒนาน กศ กษา รองคณบด ฝ ายว จ ยและวางแผน ประธานหล กส ตรสาขาว ชาคณ ตศาสตร ประธานหล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ประธานหล กส ตรสาขาว ชาเคม ประธานหล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ประธานหล กส ตรสาขาว ชาช วว ทยา ประธานหล กส ตรสาขาว ชาฟ ส กส ประธานหล กส ตรสาขาว ชาสาธารณส ขศาสตร ประธานหล กส ตรสาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ประธานหล กส ตรสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ประธานหล กส ตรสาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา ห วหน าสาน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะกรรมการประจาคณะ ช อ - สก ล ตาแหน ง 1) ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ช ยณรงค ข นผน ก คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2) นายทาน แดงทองด ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก 3) นายน ร ตต เหร ยญส วงศ ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก 4) ผ ช วยศาสตราจารย อาด ลย จงร กษ ผ แทนผ บร หาร 5) อาจารย จ ตรน นท ศร เจร ญ ผ แทนผ บร หาร 6) อาจารย มณ ร กษ กาญจนรางก ร ผ แทนประธานหล กส ตร 7) ผ ช วยศาสตราจารย ท วาพร ข นผน ก ผ แทนประธานหล กส ตร 8) ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ร งสรรค เพ งพ ด ผ แทนคณาจารย 9) ผ ช วยศาสตราจารย ว น ย ปาร จฉ ตต ผ แทนคณาจารย 10) นางสาวศ รดา แสงนก ห วหน าสาน กงานคณบด

19 14 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ การบร หารของคณะท ได จากกระบวนการม ส วนร วมของบ คลากรและผ ม ส วนได ส วนเส ย ป พ.ศ. 2556จานวนท งหมด 6 ประเด นย ทธศาสตร และ 14 กลย ทธ ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ค ณธรรม ตามมาตรฐาน ว ชาช พและมาตรฐานสากล เป าประสงค 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตม ความร ค ณธรรม จร ยธรรม และดารงช ว ตได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อปร บปร งหล กส ตรเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานและม ความสอดคล องก บความต องการของ ท องถ นและการเปล ยนแปลงของประเทศและภ ม ภาค 3. เพ อพ ฒนาหล กส ตรใหม ม ความสอดคล องก บความต องการของท องถ นและการเปล ยนแปลงของ ประเทศและภ ม ภาค 4. เพ อม เคร อข ายความร วมม อในการผล ต พ ฒนาท กษะ และศ กยภาพ บ คลากรและน กศ กษาในสาย ว ชาช พเฉพาะด านหร อมาตรฐานว ชาช พต าง ๆ 5. เพ อม เคร อข ายความร วมม อด านศ นย ฝ กปฏ บ ต และประสบการณ ว ชาช พน กศ กษา ตลอดจน เคร อข ายผ ใช บ ณฑ ตและพ ฒนาท กษะบ ณฑ ต กลย ทธ 1.1 พ ฒนาค ณภาพของน กศ กษา บ ณฑ ต และศ ษย เก าโดยการม ส วนร วมท งภายในและภายนอกของ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.2 พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรและการประเม นหล กส ตรเพ อเพ มศ กยภาพของผ เร ยนตามเป าหมาย การศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การสร างและพ ฒนางานว จ ยและเผยแพร องค ความร โดยบ รณาการศาสตร สากลเข าก บ ภ ม ป ญญาท องถ น เป าประสงค 1. เพ อม การว จ ย หร อ การประด ษฐ หร อ งานสร างสรรค ทางว ทยาศาสตร ท ม การบ รณาการศาสตร สากลก บภ ม ป ญญาท องถ น 2. เพ อม การบ รณาการการว จ ย หร อการประด ษฐ หร อ งานสร างสรรค ทางว ทยาศาสตร เข าก บการ เร ยนการสอน หร อการบร การว ชาการ 3. เพ อม การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ย หร อ จดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา การประด ษฐ งาน สร างสรรค หร อนาไปใช ประโยชน 4. เพ อสน บสน นน กว จ ยและบ คลากรสนใจงานว จ ยและจ ดท าว จ ยเพ อการเร ยนร และพ ฒนาช มชนเพ ม มากข น 5. เพ อม ระเบ ยบหร อกลไกในการจ ดสรรงบประมาณของท นว จ ยของคณะฯ

20 15 กลย ทธ 2.1 สน บสน นการสร างน กว จ ยร นใหม ท ม ความสามารถและเพ มศ กยภาพอาจารย ด วยการส งเสร ม และสน บสน นการพ ฒนาองค ความร เก ยวก บเทคโนโลย ใหม ๆ อย างต อเน อง (Train the Trainer) เพ อให สอดคล องก บความเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร เพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นในระด บอน ภ ม ภาคและภ ม ภาคอาเซ ยน 2.2 ปร บปร งระบบสารสนเทศของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส าหร บการว จ ยและการประก น ค ณภาพการศ กษาเพ อนาผลงานออกส ส งคม 2.3 สน บสน นการบร หารจ ดการผลงานว จ ยของคณะและมหาว ทยาล ยให ถ กน าไปใช ในการแก ไข ป ญหาท องถ นได อย างเป นร ปธรรมโดยการม ส วนร วมก บท กภาคส วนของจ งหว ด ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การบร การว ชาการ ถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และส บสาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร เป าประสงค 1. เพ อเป นศ นย กลางการบร การว ชาการและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แก ช มชน หน วยงานในท องถ นและองค กรต าง ๆ ท งในประเทศและต างประเทศ เพ อสร างความ เข มแข งของส งคม 2. เพ อม เคร อข ายความร วมม อการบร การว ชาการและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย แก ช มชน (MOU) ก บหน วยงานท องถ นและองค กรต างๆ ท งในประเทศและต างประเทศ 3. เพ อเป นแหล งเร ยนร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แก ช มชนอย างย งย น 4. เพ อส งเสร ม ส บสานและเผยแพร โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ครอบคล มพ นท บร การ ว ชาการท องถ นไม น อยกว า 5 พ นท บร การใน 5 ป 5. เพ อส งเสร มให ม การนาองค ความร จากการบร การว ชาการไปใช ประโยชน และบ รณาก บการเร ยน การสอนหร อการว จ ยต อยอด กลย ทธ 3.1 ผล กด นให ม การพ ฒนาหล กส ตรระยะส นอย างต อเน องเพ อให เป นท ยอมร บและพร อมเป นแหล ง ว ชาการแก ช มชน 3.2 ผล กด นให เป นศ นย กลางแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างผ ให บร การว ชาการแก ช มชนเพ อเพ มศ กยภาพ และพ ฒนาส ประชาคมอาเซ ยน 3.3 ปร บระบบการต ดตามผลการให บร การว ชาการเพ อให เป นท ยอมร บและพร อมให ความร วมม อก บ ช มชน ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ท ด งามและส บสานภ ม ป ญญาสร างสรรค ท องถ น เป าประสงค 1. เพ อม แหล งเร ยนร ทางด านภ ม ป ญญาสร างสรรค ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช อมโยงภ ม ป ญญาของ ท องถ น 2. เพ อเป นผ นาในการเผยแพร และจ ดก จกรรม เพ ออน ร กษ ส งเสร ม สน บสน น ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น

21 16 3. เพ อให บร การว ชาการและสร างเคร อข ายทางด านภ ม ป ญญาสร างสรรค ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 4. เพ อม การบ รณาการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ท ด งามและส บสานภ ม ป ญญาสร างสรรค ท องถ น เข าก บการเร ยนการสอน 5. เพ อให คณะม ก จกรรมท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม สร างเสร มค ณธรรม จร ยธรรม โดยบ รณาการเข า ก บก จกรรมจ ตอาสาของน กศ กษาและบ คลากรท ช ดเจน กลย ทธ 4.1 ส งเสร มให ม การบ รณาการงานด านท าน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมก บการจ ดการเร ยนการสอน หร อก จกรรมเสร มหล กส ตร ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การบร หารค ณภาพด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค 1. เพ อม การบร หารจ ดการตามพ นธก จอย างม ประส ทธ ภาพโดยย ดหล กธรรมาภ บาล 2. เพ อทบทวนนโยบายและย ทธศาสตร ของคณะให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย จ งหว ด กล มจ งหว ด ชาต และภ ม ภาคตามการเปล ยนแปลง 3. เพ อสร างข ดสมรรถนะในการก าก บการประเม นและม ผลส มฤทธ การท างานตามพ นธก จท ง 4 ด าน ของคณะ 4. เพ อเพ มศ กยภาพของบ คลากรท กประเภทท งน กศ กษา บ คลากรสายสน บสน น และบ คลากรสาย ว ชาการภายในคณะเข าถ งและตระหน กในการบร หารจ ดการก จกรรมส งเสร มค ณภาพท กด านตาม หล กการประก นค ณภาพการศ กษา ตลอดจนเสร มสร างขว ญและกาล งใจในการทางาน 5. เพ อน าเทคโนโลย และระบบฐานข อม ลมาบ รณาการก บการเร ยนร ให ก บน กศ กษาและส งเสร มงาน ประก นค ณภาพการศ กษามากข น กลย ทธ 5.1 ปร บระบบการกระจายอานาจในการบร หารโดยส งเสร มการม ส วนร วมรวมท งการตรวจสอบการ ใช อานาจร ฐในการบร หารราชการท กระด บ 5.2 สร างความตระหน กให ก บผ บร หารและบ คลากรในการปร บใช ระบบประก นค ณภาพเข าก บการ ทางานโดยส งเสร มการว จ ยหร อแนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพ 5.3 ผล กด นการพ ฒนาของบ คลากร และผ บร หารโดยใช กระบวนการการม ส วนร วม ประเด นย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาส การเป นประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค 1. เพ อสร างความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ย หร อภ ม ภาค (AEC) หร อก บหน วยงานต างประเทศท สอดคล องก บภารก จการผล ต ว จ ย บร การว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม

22 17 กลย ทธ 6.1 ผล กด นบ คลากรและน กศ กษาให ม ความร ความสามารถทางด านภาษาอ งกฤษ ภาษาใน ประชาคมอาเซ ยน เพ อเร งพ ฒนากาล งคนท ม ค ณภาพและปร มาณเพ ยงพอท จะรองร บการพ ฒนา ประเทศในการก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยน 6.2 ปร บระบบการบร หารจ ดการของคณะ ให สามารถผล ตก าล งคนเพ อสนองต อความต องการของ ชาต หร อ ภาค เศรษฐก จอาเซ ยน นโยบายการบร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. นโยบายด านการพ ฒนาว ชาการ 1.1 นโยบายด านการผล ตบ ณฑ ต สน บสน นและส งเสร มการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยการสร างความร ความเข าใจในการจ ดก จกรรมและการเร ยนการสอน การสร างและใช เทคโนโลย การศ กษา การว ดและ ประเม นผล ตลอดจนแหล งเร ยนร และการฝ กประสบการณ ว ชาช พ พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตสาขาว ชาทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ม ความร ความสามารถเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถใช ความร มาสร างนว ตกรรม และ ม ลค าเพ ม ก อให เก ดประโยชน ทางเศรษฐก จ ส งคม และพาณ ชย ได ส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตสาขาว ชาทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค โดยเป นผ ม อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยและม ความประพฤต ท ด ม ว น ย ม ค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณในว ชาช พ และม ความร บผ ดชอบต อส งคม ส งเสร มการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาและพ ฒนาว ชาการให ท ดเท ยมก บสากล ม งเน นการจ ดก จกรรมสน บสน น ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ของหล กส ตร (TQF) โดยการม ส วนร วมด านการ ส งเสร มประชาธ ปไตย ด านการส งเสร มให ม ค ณธรรมจร ยธรรม และความเป นไทย และด านการสร างภ ม ค มก น จากภ ยยาเสพต ด สน บสน นและส งเสร มการพ ฒนาอาจารย และระบบอาจารย ท ปร กษาให ม ค ณภาพ ตลอดจนการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พของคณาจารย 1.2 นโยบายด านการบร หารงานว ชาการ สน บสน นและส งเสร มการพ ฒนาหล กส ตรใหม ตามกรอบค ณว ฒ สกอ. (TQF) ใน สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และว ทยาศาสตร ส ขภาพท ม ความพร อมและตอบสนองต อความต องการ ของท องถ น และส งคม ท งระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา ส งเสร มการใช เคร องม อด านการประก นค ณภาพการศ กษาเป นแนวทางหล กในการ บร หารจ ดการงานว ชาการ ร วมม อและสร างเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการ จ ดท าข อตกลงความร วมม อทาง ว ชาการก บช มชน และหน วยงานต าง ๆ เพ อร วมม อจ ดการศ กษาท เหมาะสมก บกล มน กเร ยน น กศ กษา บ คคล ท วไป และบ คคลกล มท ม ความสามารถพ เศษ กล มท อย ในพ นท พ เศษ และกล มด อยโอกาส

23 สน บสน นและส งเสร มการให ข อม ลสารสนเทศด านการจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของมหาว ทยาล ยและการรณรงค ให น กศ กษาเข าศ กษาต อ ตลอดจนการจ ดเตร ยมความพร อมด าน การแนะแนวการศ กษาต อ ส งเสร มและพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการและการใช ข อม ลสารสนเทศเพ อ การบร หารจ ดการของคณะให สามารถสน บสน บสน นการต ดส นใจด านการบร หาร สน บสน นการเร ยนร ของ น กศ กษาและสน บสน นประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของน กศ กษา บ คลากร และอาจารย ของคณะ 2. นโยบายด านการว จ ย 2.1 ส งเสร มและสน บสน นงานว จ ยท สามารถสร างและพ ฒนาองค ความร ใหม ซ งสามารถน าไป ประย กต ใช ในการพ ฒนาประส ทธ การด าเน นงานและการพ ฒนาคณะได อย างแท จร ง เช น การลดรอบและ ข นตอนการปฏ บ ต งาน การสร างเสร มอ ตล กษณ องค กร การว จ ยภาพล กษณ องค กร ฯลฯ 2.2 ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรท กระด บม โอกาสเข าถ งการพ ฒนาค ณภาพงานประจ าด วย การท าว จ ยเช งปฏ บ ต การและการว จ ยในช นเร ยน เพ อสามารถใช การว จ ยในการก าก บและพ ฒนาค ณภาพงาน ประจาให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด 2.3 ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรสายผ สอนท าว จ ยพ ฒนาองค ความร ในล กษณะบ รณาการ ว ชาการต าง ๆ ท งเพ อพ ฒนาองค ความร ใหม อย างเป นสากล และเพ อพ ฒนาท องถ นอย างเป นร ปธรรมมากข น โดยเน นการว จ ยเพ อน าไปใช ประโยชน ในการเร ยนการสอน การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการพ ฒนาช มชน ท องถ น สามารถต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยท งในระด บชาต และระด บนานาชาต รวมท งการจดทะเบ ยนทร พย ส น ทางป ญญา 3. นโยบายด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 3.1 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรมทางว ฒนธรรมท หลากหลายและต อเน องตลอดป ให ก บ น กศ กษา อาจารย และบ คลากร ในคณะเพ อส งเสร มการสร างจ ตส าน กท ด ต อการท าน บ าร งและส บสาน ศ ลปว ฒนธรรมของท องถ นและชาต 3.2 ส งเสร มและสน บสน นการท าก จกรรมการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของน กศ กษา อาจารย และ บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร วมก บส าน กศ ลปว ฒนธรรม กองพ ฒนาศ กษามหาว ทยาล ย และ องค กรในจ งหว ด ด านก จกรรมว ฒนธรรมท งด านการส บค น บ นท ก อน ร กษ พ ฒนา ถ ายทอด และการถอดองค ความร จากว ฒนธรรมท องถ น 4. นโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร 4.1 ส งเสร มและพ ฒนาระบบการบร หารบ คคลให ม ประส ทธ ภาพท กระด บให ม ขว ญก าล งใจและ สามารถพ ฒนาตนเองตามความสามารถ ม ความก าวหน าในหน าท การงาน สามารถประเม นผลการปฏ บ ต งาน อย างเท ยงธรรมตามหล กการเท ยบเค ยงสมรรถนะ ม การยกย องชมเชยให รางว ลและเก ยรต บ ตรเช ดช ค า 4.2 ส งเสร มและพ ฒนาค ณว ฒ ของบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นให ม ความสามารถใน การผล ตผลงานทางว ชาการ และผลงานว ทยฐานะ เพ อเข าส ต าแหน งทางว ชาการและต าแหน งว ทยฐานะตาม แผนอ ตรากาล ง แผนพ ฒนาค ณภาพบ คลากร ตลอดจนการสรรหา ทดแทนและการว าจ างอย างม ประส ทธ ภาพ

24 ส งเสร มและสน บสน นการท างานเป นท ม การอย ร วมก นด วยความสมานสาม คค ม ระบบการ จ ดการท สามารถสร างความผาส ก และความพ งพอใจของบ คลากรร วมก น 5. นโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 ส งเสร มการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช สน บสน นการเร ยนการสอน การบร หารจ ดการ การ ว จ ย การบร การว ชาการ และการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 5.2 ส งเสร มและพ ฒนาระบบฐานข อม ลต าง ๆ ให ม การเช อมโยงซ งก นและก น ม ข อม ลท ท นสม ย เป นป จจ บ นสามารถนามาใช ประโยชน ร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพ 5.3 จ ดให ม น กว ชาการด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารท สามารถพ ฒนาระบบสารสนเทศ ได ตรงตามความต องการของคณะ เพ อเช อมโยงระบบการประก นค ณภาพการศ กษาและการบร หารจ ดการข อม ล เพ อการต ดส นใจ 6. นโยบายด านเพ มประส ทธ ภาพการบร หารทร พยากรและการเง น 6.1 ส งเสร มและสน บสน นให ม การจ ดระบบและใช ทร พยากรร วมก นก บท กหน วยงานท งใน มหาว ทยาล ยและหน วยงานภายนอก เพ อความค มค าและเก ดประโยชน ส งส ด 6.2 พ ฒนาระบบการจ ดสรรงบประมาณโดยสร างกลย ทธ ทางการเง นให สอดคล องก บว ส ยท ศน และ กรอบนโยบายท ศทางการพ ฒนาคณะ 7. นโยบายด านการประก นค ณภาพการศ กษาและการบร หารจ ดการองค กร 7.1 พ ฒนาระบบกลไกการต ดตามประเม นผลงานท ม ประส ทธ ภาพ สร างด ชน ช ว ดความส าเร จและ เกณฑ การประเม นความส าเร จของการด าเน นงานในคณะ โดยน าผลการประเม นค ณภาพจากงานประก น ค ณภาพตามกลไกของ สกอ. กพร. และ สมศ. เป นข อม ลในการข บเคล อนการประก นค ณภาพการศ กษา 7.2 จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร แผนบร หารความเส ยง แผนพ ฒนาสถาบ นส องค กรการเร ยนร แผนพ ฒนาว ชาการ และแผนปฏ บ ต การประจ าป น ามาใช ก าก บการบร หารคณะให เก ดประส ทธ ภาพอย างเป น ระบบและต อเน อง 7.3 ส งเสร มหล กธรรมาภ บาลในการบร หารโดยเน นการม ส วนร วมในการบร หารในร ป คณะกรรมการและคณะทางาน รวมท งสร างข อบ งค บด านจรรยาบรรณข าราชการและอาจารย มหาว ทยาล ย เป น เคร องม อในการสร างความร วมม อในหล กปฏ บ ต งานตามหล กจร ยธรรมและระเบ ยบว น ยท กระด บ 7.4 พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา PDCA มาใช ด งน 1) นโยบายและแนวทางประก นค ณภาพของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อให คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม มาตรฐานและค ณภาพในการผล ตบ ณฑ ต การ ว จ ย การบร การว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม จ งม นโยบายประก นค ณภาพ 1.1ให สาน กงาน และหล กส ตรท กหล กส ตรในคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ด าเน นการ ประก นค ณภาพภายในให ได มาตรฐาน 1.2พ ฒนาระบบและกลไกประก นค ณภาพ ให สอดคล องก บมหาว ทยาล ย 1.3 ส งเสร มและสน บสน นให นาก จกรรมต าง ๆ มาใช ในการพ ฒนาค ณภาพ เช น 5 ส.

25 1.4ส งเสร มและสน บสน นให คณาจารย บ คลากร และน กศ กษาม ส วนร วมในการประก น ค ณภาพของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.5ให ส าน กงานคณบด จ ดท าแผนงานประก นค ณภาพประจ าป ม การประเม นภายใน และ นาผลการประเม นมาใช ปร บปร งระบบการทางานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 2) แนวค ดในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ แนวค ดในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อาศ ย การประสานระบบการพ ฒนาค ณภาพองค กรของ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ส าน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และของส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยร บผ ดชอบพ นธก จท งหมด 7 ด าน ค อ (1) ด านค ณภาพบ ณฑ ต (2) ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค (3) ด านการบร การว ชาการ (4) ด านการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม (5) ด านหล กส ตรและการเร ยนการสอน (6) ด านการพ ฒนาสถาบ นและบ คคลากร (7) ด านการประก นค ณภาพ 3) ระบบการประก นค ณภาพของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เพชรบ รณ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อาศ ยหล กการของระบบการประก นค ณภาพ (Quality Assurance) ท ม งเน นระบบและกลไกควบค ม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเม น (Assessment) ประกอบด วยการควบค มและการตรวจสอบค ณภาพ โดยย ดหล กการบร หารท เป นระบบครบวงจร ( PDCA ) ซ ง ประกอบด วย 4 ข นตอน ค อ 3.1 ข นวางแผน (Plan P) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก าหนดแผนการจ ดท าการประเม นตนเองโดย ก าหนดระบบการประก นค ณภาพของคณะรวมถ ง ก าหนดบ คลากรร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ งบประมาณ การดาเน นงาน เก ยวก บการประก นค ณภาพไว อย างช ดเจน 3.2 ข นปฏ บ ต ตามแผน (Do D) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท าการประเม นตนเองตามแนวทางของหน วยงาน และ มหาว ทยาล ยก าหนดไว เม อแล วเสร จจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง เสนอต องานประก นค ณภาพทาง การศ กษาของมหาว ทยาล ย 3.3 ข นตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต (Check C) งานประก นค ณภาพทางการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แต งต ง คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1.ทาการตรวจประเม นการดาเน นงานของสาขาว ชาต าง ๆ ภายในคณะ 1.1ตรวจสอบร ปแบบของรายงานการประเม นตนเอง 1.2ประเม นผลการดาเน นงานของสาขาว ชาต าง ๆ 2.รายงานผลการตรวจประเม นต อคณะและมหาว ทยาล ย 3.ช แจง อภ ปรายและให ข อเสนอแนะแต สาขาว ชาต าง ๆ ตามท เห นสมควร 4) ข นแก ไขป ญหา ปร บปร งและพ ฒนา (Action A) งานประก นค ณภาพทางการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แจ งข อเสนอแนะ ต าง ๆ ต อคณะกรรมการประเม นค ณภายภายในให สาขาว ชาต าง ๆ เพ อดาเน นการแก ไข ปร บปร ง แล วส งรายงาน การประเม นตนเองฉบ บสมบ รณ ให ก บงานประก นค ณภาพทางการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 20

26 21 8. นโยบายด านการพ ฒนาความร วมม อก บท องถ น หน วยงานของร ฐ เอกชน สถาบ นการศ กษาอ น ๆ และ การเป นประชาคมอาเช ยน 8.1 ส งเสร มและสน บสน นให ม ความร วมม อในล กษณะเคร อข ายระหว างมหาว ทยาล ย ท งในด านการ เร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม รวมท งสน บสน นให ม การ แลกเปล ยนบ คลากร น กศ กษา ระหว างสถาบ น องค กรเอกชน ท งในและต างประเทศ 8.2 เป นศ นย ประสานงานทางว ชาการ และการพ ฒนาโดยเป นศ นย เคร อข ายต าง ๆ และเป นแหล ง เร ยนร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของจ งหว ด 8.3 ส งเสร มและสน บสน นให ม ก จกรรมทางว ชาการ การม น กศ กษาแลกเปล ยน หร อ ม หล กส ตร ความร วมม อในการผล ตบ ณฑ ตทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บประเทศในประชาคมอาเซ ยน (AEC) จานวนหล กส ตรท เป ดสอน ระด บ จานวน (หล กส ตร) ปร ญญาตร 9 ปร ญญาโท 1 รวม 10 ข อม ลอาจารย ประจาท งหมด ประเภท จานวน (คน) ค ดเป นร อยละ ข าราชการ (ไม รวมศ กษาต อ) อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย (พงม.) อาจารย ประจาพ เศษ (ส ญญาจ าง 9 เด อนข นไป) ลาศ กษาต อ รวม ข อม ลคณาจารย จาแนกตามค ณว ฒ ว ฒ การศ กษา จานวน(คน) ค ดเป นร อยละ ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม

27 22 ตาแหน งทางว ชาการ ว ฒ การศ กษา จานวน(คน) ค ดเป นร อยละ อาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รวม ข อม ลบ คลากร (สายสน บสน น) ประเภทบ คลากร จานวน ค ดเป นร อยละ (คน) ข าราชการพลเร อน ล กจ างประจา พน กงานมหาว ทยาล ย ล กจ างช วคราว รวม ข อม ลน กศ กษา ข อม ลบ ณฑ ต ข อม ล ณ ว นท 1 พฤศจ กายน 2555 ระด บ จานวน (คน) ปร ญญาตร 1,020 ปร ญญาโท - รวม 1,020 บ ณฑ ตท สาเร จการศ กษาป การศ กษา พ.ศ จานวน(คน) ภาคปกต และภาคพ เศษ 82 ข อม ล ณ ว นท 1 พฤศจ กายน 2555

28 23 งบประมาณท งหมด (งบประมาณแผ นด น พ.ศ. 2555) โดยแยกเป นงบดาเน นการและเง นรายร บ (1 ต ลาคม ก นยายน 55) งบดาเน นการและเง นรายร บท งหมด งบประมาณแผ นด น 2,892,800 บาท งบประมาณ บกศ. 8,057,085 บาท งบประมาณ กศ.ปช. 231,814 บาท รวม 11,181,699 บาท ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค อ บ ณฑ ตม ความร ค ค ณธรรม ม ท กษะช ว ตและเทคโนโลย ท เหมาะสม และม จ ตอาสา ด งน น การจ ดก จกรรมท ส งเสร มให น กศ กษา เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค ในป การศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งม ความพอเหมาะ และสมด ลก บก จกรรมการเร ยนร ในระบบ เป าหมายการจ ดการศ กษาของคณะจ งม งสร างค ณล กษณะของบ ณฑ ต ท พ งประสงค ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จาแนกตาม 5 Domain ด งน 1. ค ณธรรม จร ยธรรม พ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถตามมาตรฐานผลการเร ยนร ตามล กษณะท พ งประสงค ด งน 1.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความร บผ ดชอบต อหน าท และส งคมในการประกอบว ชาช พ 1.2 ม เจตคต ต อว ทยาศาสตร ว ชาช พและส งคม และเป นผ ม ว ส ยท ศน กว างไกล 1.3 ตระหน กในค ณค าของค ณธรรม จร ยธรรมและศ ลธรรม ม จ ตสาธารณะ ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ความร บผ ดชอบ ม ความสาม คค ม ความร ก ม ความเมตตากร ณาและม ระเบ ยบว น ย 1.4 ตระหน กและเห นค ณค าของการเร ยนร เก ดความต องการ ความสนใจและม ความกระต อร อร น ในการเร ยนร 1.5 ม ความเพ ยรพยายามในการท างาน ม ความต งใจ อดทนขย นหม นเพ ยร ควบค ก บการใช สต ป ญญาในการแก ป ญหาจนประสบผลสาเร จ ม ความร บผ ดชอบตามสถานการณ ท งบ คคลและกล ม 1.6 ม ความส ภาพอ อนน อมถ อมตน กต ญญ ร ค ณ ประหย ด ส ข ม ร จ กกาลเทศะ เป นคนด และ ดาเน นช ว ตตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1.7 ม ความเป นผ นาและผ ตามท ด ม ความสามารถในการทางานเป นท มและสามารถแก ไขข อข ด 1.8 ม ความเคารพในกฎระเบ ยบของสถานศ กษา ช มชนและส งคม รวมท งการแสดงออกทางการแต ง กายท เหมาะสม 2. ความร พ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถตามมาตรฐานผลการเร ยนร ตามล กษณะท พ งประสงค ด งน 2.1 ม ความร ความเข าใจในหล กการข อเท จจร งและความเช อมโยงของเร องท ศ กษาก บช ว ตประจ าว น โดยความเข าใจในกลไกการทางานของสมองมน ษย 2.2 ม ความร ความสามารถในสาขาว ชา สามารถประกอบอาช พอ สสระ ตลอดจนปฏ บ ต งานใน สถานประกอบการท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชนได

29 ม การเร ยนร ตลอดช ว ต ใฝ ใจค นคว าหาความร อย างต อเน อง ร และเข าใจปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงและนาไปปร บใช ในการดาเน นช ว ตได 2.4 ม ความสามารถในการบ รณาการความร ความเข าใจในศาสตร ต าง ๆ เพ อประย กต ใช ในการ ด ารงช ว ตประจ าว นได อย างม ความส ขท งทางร างกายและจ ตใจโดยใช ร ปแบบการค ดและท กษะต าง ๆ อย างเหมาะสม เช น การค ดว เคราะห และการค ดอย างม เหต ผล 2.5 ม ความร ความเข าใจในความส มพ นธ ระหว างมน ษย ส งคมและส งแวดล อม และแก ป ญหาความ ข ดแย งอย างม เหต ผล โดยใช กระบวนการค ดเช งตรรกะ กระบวนการค ดแบบอ ปน ย กระบวนการค ด น รน ย และกระบวนการค ดแบบม ว จารณญาณ 2.6 ม ความร ความเข าใจในกระบวนการค ดท สามารถน าไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว นโดยสามารถ ใช กระบวนการค ดเพ อนาไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น 2.7 ม ความร และตระหน กในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และการแก ไขป ญหาส งแวดล อมท งใน ระด บบ คคลและช มชนได อย างเหมาะสม 3. ท กษะทางป ญญา พ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถตามมาตรฐานผลการเร ยนร ตามล กษณะท พ งประสงค ด งน 3.1 พ ฒนาความสามารถในการค ดอย างเป นระบบตามระบบการค ดว เคราะห การค ดเช งตรรกะ การ ค ดแบบอ ปน ย การค ดแบบน รน ย และการค ดแบบม ว จารณญาณ 3.2 พ ฒนาความสามารถในการค ดอย างม ว จารณญาณ 3.3 ม ท กษะในการใช อ ปกรณ และเคร องม อทางว ทยาศาสตร เพ อใช ในการว จ ยอ นเป นพ นฐานในการ ทางานหร อศ กษาต อได เป นอย างด 3.4 ม ท กษะทางการว เคราะห ส งเคราะห และประเม นค า 3.5 สามารถท าความเข าใจถ งสาเหต ของป ญหา รวมท งว ธ การแก ไขป ญหาโดยประย กต ความร เพ อ แก ป ญหาได 3.6 สามารถรวบรวม ศ กษา และสร ปประเด นป ญหาได 3.7 พ ฒนาการเร ยนร ด วยตนเอง และม ความร บผ ดชอบในงานท ได ร บมอบหมาย 3.8 พ ฒนาความสามารถและท กษะในการวางแผนงาน และปฏ บ ต การตามแผนท วางไว ได โดยการ ยอมร บในการวางเง อนไขจ าเป น และใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ประกอบการให เหต ผลอย างม ว จารณญาณ 3.9 สามารถน าความร ความเข าใจในว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไปประย กต ใช ในการพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมให สอดคล องก บความต องการของท องถ นได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ พ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถตามมาตรฐานผลการเร ยนร ตามล กษณะท พ งประสงค ด งน 4.1 พ ฒนาท กษะการสร างความส มพ นธ ระหว างผ เร ยนด วยก นและผ อ น 4.2 พ ฒนาท กษะของความเป นผ นาและผ ตามในการทางานกล ม 4.3 พ ฒนาท กษะการเร ยนด วยตนเอง ม ความร บผ ดชอบ ในงานท ได ร บมอบหมาย ตรงต อเวลา 4.4 พ ฒนาท กษะในการปฏ ส มพ นธ ก บบ คคล ในส งคม 4.5 พ ฒนาท กษะการปฏ บ ต หน าท ท ด ของน กศ กษาและการปฏ บ ต ต วท ด ต ออาจารย 4.6 ม บ คล กภาพท แสดงความเป นม ตร กล าแสดงออก ม ความม นใจ ม ความส ภาพ เส ยสละ อน ร กษ

30 25 และส บสานศ ลปว ฒนธรรมประจาท องถ นและประจาชาต 5. ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ พ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถตามมาตรฐานผลการเร ยนร ตามล กษณะท พ งประสงค ด งน 5.1 พ ฒนาท กษะด านการส อสารและการส บค นข อม ลโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างเหมาะสม 5.2 พ ฒนาท กษะการว เคราะห ข อม ลเช งปร มาณจากกรณ ศ กษา 5.3 ท กษะในการใช สารสนเทศทางคณ ตศาสตร สถ ต ประย กต ต อการแก ไขป ญหาได อย างสร างสรรค 5.4 พ ฒนาท กษะด านการส อสารท งการฟ ง การพ ด การเข ยน การอ านและต ความ โดยจ ดท าเป น รายงาน และนาเสนอในช นเร ยนเป นภาษาไทยและ/หร อภาษาอ งกฤษ 5.5 ท กษะในการนาเสนอรายงานโดยใช ร ปแบบ เคร องม อ และเทคโนโลย ท เหมาะสม 5.6 พ ฒนาท กษะในการเผยแพร ผลงาน นโยบายและแนวค ดการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษา ระบบประก นค ณภาพของ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ม ด งน 1. นโยบายและแนวทางประก นค ณภาพของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อให คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม มาตรฐานและค ณภาพในการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การ บร การว ชาการ และท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรม จ งม นโยบายประก นค ณภาพ 1.1 ให สาน กงาน และหล กส ตรท กหล กส ตรในคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ดาเน นการประก น ค ณภาพภายในให ได มาตรฐาน 1.2 พ ฒนาระบบและกลไกประก นค ณภาพ ให สอดคล องก บมหาว ทยาล ย 1.3 ส งเสร มและสน บสน นให นาก จกรรมต าง ๆ มาใช ในการพ ฒนาค ณภาพ เช น 5 ส. 1.4 ส งเสร มและสน บสน นให คณาจารย บ คลากร และน กศ กษาม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.5 ให สาน กงานคณบด จ ดท าแผนงานประก นค ณภาพประจาป ม การประเม นภายใน และนาผล การประเม นมาใช ปร บปร งระบบการทางานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 2. แนวค ดในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ แนวค ดในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อาศ ยการ ประสานระบบการพ ฒนาค ณภาพองค กรของ สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) สาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) และของสาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยร บผ ดชอบพ นธก จท งหมด 7 ด าน ค อ (1) ด านค ณภาพบ ณฑ ต (2) ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค (3) ด าน การบร การว ชาการ (4) ด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม (5) ด านหล กส ตรและการเร ยนการสอน (6) ด าน การพ ฒนาสถาบ นและบ คคลากร (7) ด านการประก นค ณภาพ

31 26 3. ระบบการประก นค ณภาพของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อาศ ยหล กการของระบบการประก นค ณภาพ (Quality Assurance) ท ม งเน นระบบและกลไกควบค ม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเม น (Assessment) ประกอบด วยการควบค มและการตรวจสอบค ณภาพ โดยย ดหล กการบร หารท เป นระบบครบวงจร ( PDCA ) ซ ง ประกอบด วย 4 ข นตอน ค อ 1) ข นวางแผน ( Plan P ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย กาหนดแผนการจ ดท าการประเม นตนเองโดยกาหนดระบบการ ประก นค ณภาพของคณะ รวมถ ง กาหนดบ คลากรร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพ งบประมาณ การดาเน นงาน เก ยวก บการประก นค ณภาพไว อย างช ดเจน 2) ข นปฏ บ ต ตามแผน ( Do D ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ทาการประเม นตนเองตามแนวทางของหน วยงาน และ มหาว ทยาล ยกาหนดไว เม อแล วเสร จจ ดทารายงานการประเม นตนเอง เสนอต องานประก นค ณภาพทาง การศ กษาของมหาว ทยาล ย 3) ข นตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต ( Check C ) งานประก นค ณภาพทางการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แต งต งคณะกรรมการ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 3.1 ทาการตรวจประเม นการดาเน นงานของสาขาว ชาต าง ๆ ภายในคณะ ตรวจสอบร ปแบบของรายงานการประเม นตนเอง ประเม นผลการดาเน นงานของสาขาว ชาต าง ๆ 3.2 รายงานผลการตรวจประเม นต อคณะและมหาว ทยาล ย 3.3 ช แจง อภ ปรายและให ข อเสนอแนะแต สาขาว ชาต าง ๆ ตามท เห นสมควร 4) ข นแก ไขป ญหา ปร บปร งและพ ฒนา ( Action A ) งานประก นค ณภาพทางการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แจ งข อเสนอแนะต าง ๆ ต อ คณะกรรมการประเม นค ณภายภายในให สาขาว ชาต าง ๆ เพ อดาเน นการแก ไข ปร บปร ง แล วส งรายงาน การประเม นตนเองฉบ บสมบ รณ ให ก บงานประก น ค ณภาพทางการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

32 27 ระบบการประก นค ณภาพภายในคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ กลไกการประก นค ณภาพ ระบบการบร หารจ ดการ ความร บผ ดชอบในระบบประก นค ณภาพ คณะกรรมการประจาคณะ ปร ชญา / ว ส ยท ศน / พ นธก จ - ข นวางแผน ( Plan P ) คณบด และรองคณบด - กาหนดแผนการจ ดทาการประเม ตนเอง - กาหนดบ คลากรร บผ ดชอบ - ข นปฏ บ ต ตามแผน (Do D ) คณบด และรองคณบด - ทาการประเม นตนเองตามแนวทางของคณะ คณะกรรมการประจาหล กส ตร - จ ดทารายงานการประเม นตนเอง - ข นตรวจสอบและประเม นผล คณบด และรองคณบด - ทาการตรวจประเม นแต ละ สาขาว ชา การปฏ บ ต ( Check C ) - ข นแก ไขป ญหา ปร บปร งและ พ ฒนา ( Action A ) คณะกรรมการประจาหล กส ตร คณบด และรองคณบด คณะกรรมการประจาหล กส ตร - รายงานผลการตรวจประเม นต อ คณะ - ทาการปร บปร งแก ไขและพ ฒนา - รายงานผลการตรวจประเม นต อ มหาว ทยาล ย

33 ส วนท 2 หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย และนโยบายการพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ มาตรา 72 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท ด าเน นการให ม การเพ มพ นประส ทธ ภาพและเสร มสร างแรงจ งใจแก ข าราชการ เพ อให ข าราชการม ค ณภาพ ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต ม ขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ ต อ ภารก จของร ฐ ตามแผนปฏ บ ต การในป งบประมาณ พ.ศ เพ อให บ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ข ดสมรรถนะ ม ส ขภาพ และม ค ณภาพช ว ตท ด ย งข น สามารถปฏ บ ต งานได บรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย ท ต งไว และตอบสนองต อประเด นย ทธศาสตร ให ส มฤทธ ผลได เป นอย างด ท งน คณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได เล งเห นความส าค ญของการม แผนพ ฒนาบ คลากรเพ อให บ คลากรของคณะ ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของคณะให เป นไปตามว ส ยท ศน ม งส มาตรฐานการอ ดมศ กษา สานค ณค าอ ตล กษณ ว ทยาศาสตร เพ อเป นแหล งองค ความร ของช มชน อย างย งย น และสอดคล องย ทธศาสตร ท 4: ปร บปร งระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลสะท อนภาพล กษณ ของมหาว ทยาล ย ในกลย ทธ ท 9. การบร หาร ทร พยากรบ คลและจ ดการความร ม งส องค การแห งการเร ยนร ประกอบก บการท มหาว ทยาล ยต อง ปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดตามต วช ว ดท 12 ระด บ ความส าเร จของแผนพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นอ ดมศ กษา ซ งระบ รายละเอ ยดท ส าค ญและเก ยวข องไว ได แก แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อย ทธศาสตร ของสถาบ น ในการพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อธารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจาและบ คลากรสายสน บสน นและล กจ างท กประเภทตามส ญญา จ างต งแต 9 เด อนข นไป การพ ฒนาบ คลากร พ จารณาจากการท บ คลากรได ร บการพ ฒนาความร และท กษะในว ชาช พ และท กษะในการปฏ บ ต งานเพ อเพ มข ดสมรรถนะและประส ทธ ภาพในการทางาน ได แก 1) การไปศ กษาต อท งในประเทศและต างประเทศ 2) การไปอบรม ประช ม หร อประช มเช งปฏ บ ต การต าง ๆ ท เก ยวข องก บว ชาช พ 3) การไปส มมนา นาเสนอผลงาน นาเสนองานว จ ย หร อศ กษาด งาน 4) การเข าร บการฝ กอบรมท คณะว ชา ศ นย สาน ก และมหาว ทยาล ยจ ดข นเอง

34 การพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน น จะเป นส วนช วยส าค ญท จะน าคณะไปส ว ส ยท ศน ท ก าหนด ค อ ม งส มาตรฐานอ ดมศ กษา สานค ณค าอ ตล กษณ ว ทยาศาสตร เพ อเป นแหล ง องค ความร ของช มชนอย างย งย น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน โดยม จ ดม งหมายส วนหน งเพ อให สอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการท ส าน กงาน ก.พ.ร. กาหนด และให ครอบคล มถ งสมรรถนะท พ งประสงค ของบ คลากร ว ตถ ประสงค เป าหมาย และแนวปฏ บ ต ท ด ได แก สมรรถนะท พ งประสงค ของบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากร เพ อให สอดคล องก บสมรรถนะท พ งประสงค ของบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน น ตาม นโยบายของการพ ฒนาบ คลากร ด งน 1. ด านสมรรถนะหล ก ลาด บ สมรรถนะหล ก 1 การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) 2 การบร การท ด (Service Mind) 3 การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ(Expertise) 4 การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม(Integrity) 5 การทางานเป นท ม(Teamwork) 2. ด านสมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ลาด บ สมรรถนะเฉพาะท ต องการ 1 การค ดว เคราะห (Analytical Thinking) 2 การมองภาพรวม(Conceptual Thinking) 3 การใส ใจและพ ฒนาผ อ น(Caring Others) 4 การส งการตามอานาจหน าท (Holding People Accountable) 5 การส บเสาะหาข อม ล(Information Seeking) 6 ความเข าใจข อแตกต างทางว ฒนธรรม(Cultural Sensitivity) 7 ความเข าใจผ อ น(Interpersonal Understanding) 8 ความเข าใจองค กรและระบบราชการ(Organizational Awareness) 9 การดาเน นการเช งร ก(Pro activeness) 10 การตรวจสอบความถ กต องตามกระบวนงาน(Concern for Order) 11 ความม นใจในตนเอง(Self Confidence) 12 ความย ดหย นผ อนปรน(Flexibility) 13 ศ ลปะการส อสารจ งใจ(Communication & Influencing) 14 ส นทร ยภาพทางศ ลปะ(Aesthetic Quality) 15 ความผ กพ นท ม ต อส วนราชการ(Organizational Commitment) 16 การสร างส มพ นธภาพ(Relationship Building) 29

35 ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ความร ความเข าใจ และม ท กษะในการปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท กาหนดได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อให บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท งสาย ว ชาการและสายสน บสน น ม ข ดสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน ม ค ณภาพช ว ตและส ขภาพด ท สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ความส ข 3. เพ อให บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ ฒนา ตนเองและพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด 4. เพ อให บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สามารถ บร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความต องการของท องถ นโดยบ รณาการภ ม ป ญญาก บศาสตร สากล ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 5. เพ อให บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ผลงานทางว ชาการ ผลงานว จ ย และเผยแพร องค ความร ท สร างข นให เป นท ยอมร บในระด บชาต และ นานาชาต เป าหมาย 1. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ความร ความเข าใจ และม ท กษะในการปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท กาหนดได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพช ว ตและส ขภาพด ท สามารถปฏ บ ต งาน ได อย างม ความส ข 3. บ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน นของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ ฒนาตนเองและ พ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด 4. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย บร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความ ต องการของท องถ นสามารถบ รณาการภ ม ป ญญาก บศาสตร สากล ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 5. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ผลงานทางว ชาการ ผลงานว จ ย และเผยแพร องค ความร ท สร างข นให เป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต นโยบาย 1) นโยบายด านอ ตรากาล ง 1.สน บสน นให บ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน น ม ความร ความสามารถและความ เช ยวชาญในว ชาช พเฉพาะด าน โดยม การเข าร บการฝ กอบรมความร ท งระยะส นและระยะยาวอย าง ต อเน อง 2.สน บสน นให ม การบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นให เป นไปตาม แผนพ ฒนาบ คลากรท กาหนดไว 30

36 3.สน บสน นให ม การสรรหา การค ดเล อกบ คลากรเข าส ตาแหน งท งสายว ชาการ สายสน บสน น และสายการบร หารอย างเป นระบบ โปร งใส และก าหนดแนวปฏ บ ต ไว เป นลายล กษณ อ กษร เพ อให ได อาจารย หร อบ คลากรได ทราบ ภายใต เวลาท กาหนด และเป นไปตามกรอบอ ตรากาล งท คณะวางแผนไว 2) นโยบายด านการเพ มข ดสมรรถนะ 1.ส งเสร มให ม การว เคราะห ข อม ลอ ตราก าล ง ส ารวจความต องการในการอบรม และการ วางแผนพ ฒนาตนเองของบ คลกรในแต ละป อย างช ดเจน 2.ส งเสร มให ม การว เคราะห งาน (job analysis) โดยก าหนดให ม ค าอธ บายล กษณะงาน (job description) การระบ ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน ง (job specification) รวมท งความสามารถ (competencies) ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน เพ อใช ในการปฐมน เทศ และการฝ กอบรมว ธ การท างาน และท กษะท จาเป นให ผ ปฏ บ ต งานเข าใจในงานท ปฏ บ ต อย างต อเน อง 3.ส งเสร มให ม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (job evaluation) ท ม ร ปแบบช ดเจน ม การ ก าหนดเส นทางเด นของต าแหน งงาน (career path) ของบ คลากรท กกล ม ว เคราะห ปร มาณการเข า - ออกของบ คลากรแต ละกล ม และพ จารณาหาแนวทางการปร บปร งแก ไขและต ดตามผล 3) นโยบายด านการสร างขว ญกาล งใจ 1.ส งเสร มให ม ระบบการประชาส มพ นธ ช องทางการได ร บรางว ลของคณาจารย และบ คลากร สายสน บสน น เช น ม การต ดตามข อม ลแหล งให รางว ลต าง ๆ เพ อประชาส มพ นธ ให คณาจารย และบ คลากร สายสน บสน นทราบโดยเร ว ม การกระต นและช วยเหล อผ ท ม ศ กยภาพเพ อขอร บรางว ลในด านต าง ๆ เช น ช วยจ ดทาเอกสารการขอร บรางว ล ประสานงานในกระบวนการขอร บรางว ล หร องานธ รการอ น ๆ 2.สน บสน นให ม ระบบการยกย องให เก ยรต ผ ได ร บรางว ลโดยว ธ การต าง ๆ เช น รางว ล Hero of Science ประเภท Popular Vote หร อ ประเภท Excellent Performance รางว ล เก ยรต ยศน กว จ ย รางว ลเก ยรต ยศผลงานระด บชาต รางว ลเก ยรต ยศผลงานระด บนานาชาต เป นต น ประชาส มพ นธ ผลงานท ได ร บรางว ลท งภายในและภายนอกคณะ จ ดบรรยากาศพ เศษเพ อเป นเก ยรต 3.สน บสน นให ม ก จกรรมท ก อให เก ดการพ ฒนาร วมก น ก จกรรมแสดงความย นด ก บบ คลากร ใหม บ คลากรท ม ค ณว ฒ ส งข น บ คลากรท ได เล อนต าแหน งส งข น หร อการแสดงม ท ตาจ ตก บผ ส าเร จด าน ต าง ๆ รวมท งเป ดโอกาสให ผ ใต บ งค บบ ญชาได ม โอกาสแสดงความค ดเห นและร วมม อในการท างาน ม ช องทางการส อสารหลายช องทางระหว างผ บ งค บบ ญชาและผ ใต บ งค บบ ญชา รวมท งระหว าง ผ ใต บ งค บบ ญชาด วยก น เพ อทาให เก ดความร ส กท ด และพ ฒนางานร วมก น แนวทางการดาเน นการตามแผน แนวทางการด าเน นการตามแผนเพ อน าไปส การปฏ บ ต ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานด าน กระบวนการพ ฒนาบ คลากร ม ด งน 1. ม แผนการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย ท งด านว ชาการ เทคน คการสอนและการว ดผลและ ม แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นท ม การว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ ข อม ลท ควร พ จารณาประกอบการวางแผนการบร หารและการพ ฒนาทร พยากรบ คคลควรครอบคล มข อม ลท ส าค ญ ด งต อไปน 31

37 1.1 ข อม ลอ ตราก าล งของอาจารย และบ คลากรในป จจ บ น รวมท งท ต องการในอนาคตอย าง น อย 5 ป ข างหน า เพ อใช ในการวางแผนความต องการด านบ คลากรของคณะ กาหนดอ ตราก าล งท ต องการ เพ อการปฏ บ ต งานตามแผนย ทธศาสตร และการพ ฒนางานประจ า ก าหนดแผนการจ างงานและว ธ การ สรรหาบ คลากรท ม ความร ความสามารถ ม ท ศนคต ท ด ให เข ามาส กระบวนการค ดสรร อาจม การสรรหาท ง จากภายนอกและภายในคณะ 1.2 ข อม ลจากการส ารวจความต องการในการอบรม (training needs) ของบ คลากร ท งสาย อาจารย และสายสน บสน น เพ อให ได ร บการฝ กอบรมตามเกณฑ ท คณะก าหนด และสามารถน าความร ท ได ร บมาพ ฒนางานของตนให ม ประส ทธ ภาพเพ มข น ซ งห วหน าหน วยงานสามารถประเม นความต องการน ได ข อม ลเก ยวก บความสามารถ (competencies) ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ในระด บต าง ๆ เพ อใช ใน การปฐมน เทศ และฝ กอบรมให ผ ปฏ บ ต งานม ความเข าใจในว ธ การท างาน เก ดกระบวนการเร ยนร เก ยวก บ แนวค ด กฎเกณฑ ม ท ศนคต และท กษะท ด เพ อเพ มผลการปฏ บ ต งานของผ ปฏ บ ต งาน รวมท งข อม ล เก ยวก บการสอนงาน การหม นเว ยนให ไปท างานในด านอ น ๆ การเข าศ กษาในโครงการท มหาว ทยาล ยจ ด ข น 1.3 ข อม ลป อนกล บของผลการปฏ บ ต งานและผลการพ ฒนาตามเส นทางความก าวหน าของ สายงาน ในรอบป ท ผ านมา เพ อใช ในการมอบหมายงานหร อม ข อตกลงในการท างาน และใช เพ อการ ปร บปร งแก ไข ชมเชย ให รางว ล ตลอดจนปร บปร งค าตอบแทนและสว สด การท เหมาะสมและเป นธรรม รวมท งการสรรหาคนเก ง คนด เข ามาปฏ บ ต งานในคณะ 1.4 ข อม ลการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนด านทร พยากรมน ษย ว าม ประเด นใดบ างท ควรม การ วางแผน เพ อการปร บปร งแก ไขแผนพ ฒนาทร พยากรให สอดคล องก บความต องการและความคาดหว งของ ผ ปฏ บ ต งาน และของคณะ 2. ม การบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นให เป นไปตามแผนท กาหนด 2.1 ม การสรรหา ค ดเล อกบ คลากรอย างเป นระบบ โปร งใสและก าหนดแนวปฏ บ ต ไว เป นลาย ล กษณ อ กษร เพ อให ได อาจารย หร อบ คลากรได ทราบ ภายใต เวลาท ก าหนด และเป นไปตามกรอบ อ ตรากาล งท คณะวางแผนไว 2.2 ม การว เคราะห งาน (job analysis) โดยก าหนดให ม ค าอธ บายล กษณะงาน (job description) การระบ ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน ง (job specification) รวมท งความสามารถ (competencies) ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน เพ อใช ในการปฐมน เทศ และการฝ กอบรมว ธ การท างาน และท กษะท จาเป นให ผ ปฏ บ ต งานเข าใจในงาน 2.3 ม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (job evaluation) ท ม ร ปแบบช ดเจน ม การก าหนด เส นทางเด นของต าแหน งงาน (career path) ของบ คลากรท กกล ม ว เคราะห ปร มาณการเข า ออกของ บ คลากร แต ละกล ม และพ จารณาหาแนวทางการปร บปร งแก ไขและต ดตามผล 2.4 ม การพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นให เป นไปตามแผนและเส นทางเด น ของต าแหน งงานท ก าหนด รวมท งต ดตามตรวจสอบเป นรายบ คคล เพ อการส งเสร มสน บสน นอย าง ต อเน อง 3. ม สว สด การเสร มสร างส ขภาพท ด และสร างขว ญและก าล งใจให คณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นสามารถทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ 32

38 3.1 สร างบรรยากาศของสถานท ท างานให น าอย ต งแต สภาพแวดล อม บรรยากาศการ ทางาน การจ ดสว สด การ การเอาใจใส ด แลบ คลากรท กคนอย างเสมอภาคท ดเท ยมก น การสร างบรรยากาศ ของความส ขในการทางาน 3.2 ม ระบบส งเสร มสน บสน นการเสนอขอร บรางว ลของคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน น เช น ม การต ดตามข อม ลแหล งให รางว ลต าง ๆ เพ อประชาส มพ นธ ให คณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นทราบโดยเร ว ม การกระต นและช วยเหล อผ ท ม ศ กยภาพเพ อขอร บรางว ลในด านต าง ๆ เช น ช วย จ ดทาเอกสารการขอร บรางว ล ประสานงานในกระบวนการขอร บรางว ล หร องานธ รการอ น ๆ 3.3 ม การยกย องให เก ยรต ผ ได ร บรางว ลโดยว ธ การต าง ๆ เช น ประชาส มพ นธ ผลงานท ได ร บ รางว ลท งภายในและภายนอกคณะ จ ดบรรยากาศพ เศษเพ อเป นเก ยรต พ จารณาความด ความชอบเป น กรณ พ เศษ 3.4 ม ระบบพ เล ยง โดยจ ดให ผ ท ม ประสบการณ เคยได ร บรางว ลให ค าแนะน าช วยเหล อและ สน บสน นอาจารย และบ คลากรสายสน บสน นร นใหม ในการขอร บรางว ลต างๆ 3.5 ม ก จกรรมท ก อให เก ดการพ ฒนาร วมก น เป ดโอกาสให ผ ใต บ งค บบ ญชาได ม โอกาสแสดง ความค ดเห นและร วมม อในการท างาน ม ช องทางการส อสารหลายช องทางระหว างผ บ งค บบ ญชาและ ผ ใต บ งค บบ ญชา รวมท งระหว างผ ใต บ งค บบ ญชาด วยก น เพ อท าให เก ดความร ส กท ด และพ ฒนางาน ร วมก น 3.6 ม นโยบายด แลส ขภาพของบ คลากรท งในเช งป องก นและส งเสร ม ม สว สด การตรวจเช ค ส ขภาพ ส งเสร มการออกก าล งกายในร ปแบบต าง ๆ เช น สน บสน นด านสถานท ออกก าล งกาย สน บสน น ผ เช ยวชาญในการแนะนาด านการด แลส ขภาพ หร อม โครงการอาหารกลางว นเพ อส ขภาพ เป นต น 4. ม ระบบการต ดตามให คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นน าความร และท กษะท ได จากการ พ ฒนามาใช ในการจ ดการเร ยนการสอนและการว ดผลการเร ยนร ของน กศ กษา ตลอดจนการปฏ บ ต งานท เก ยวข องท กหล กส ตรม การฝ กอบรมหร อท กโครงการท ม ว ตถ ประสงค ในการเพ มความร และท กษะการ ปฏ บ ต งาน ควรก าหนดแนวทาง หร อว ธ การต ดตาม ประเม นผลส มฤทธ ของการอบรม หร อการพ ฒนา เพ อให เก ดความม นใจว าบ คลากรสามารถน าความร และท กษะท ได จากการพ ฒนามาใช ในการปฏ บ ต งาน หร อปร บปร งตนเอง โดยอาจใช กลไกการต ดตามผลการน าความร และท กษะไปใช ภายหล งการอบรมหร อ พ ฒนา 6-9 เด อน หร อใช กลไกการจ ดการความร เป นเคร องม อในการต ดตามประเม นผลส มฤทธ ของการ อบรม หร อการพ ฒนา เป นต น 5. ม การให ความร ด านจรรยาบรรณอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น และด แลควบค มให คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นถ อปฏ บ ต 5.1 คณะจ ดให ม การให ความร ด านจรรยาบรรณ และก จกรรมส งเสร มการปล กฝ ง จรรยาบรรณแก คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นอย างสม าเสมอ 5.2 ผ ร บผ ดชอบในการให ความร ด านจรรยาบรรณ ม การต ดตามผลการปร บปร งและ พ ฒนาตนเองของคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นอย างต อเน อง 6. ม การประเม นผลความส าเร จของแผนการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากร สน บสน นคณะจ ดให ม การประเม นผลความส าเร จของการปฏ บ ต งานตามก จกรรมท ก าหนดไว ในแผน รวมท งผลส มฤทธ ของแผนการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นตามต วช ว ดผล การด าเน นงาน (KPI) หร อเป าหมายของแผนการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และคลากรสาย 33

39 สน บสน น โดยท ต วช ว ดผลการด าเน นงานและค าเป าหมายน นควรม ความเช อมโยงก บกลย ทธ ของคณะ และนาผลการประเม นไปปร บปร งแผนหร อปร บปร งการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นในรอบป ถ ดไป 7. ม การนาผลการประเม นไปปร บปร งแผนหร อปร บปร งการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน น 7.1 น าผลการประเม นความส าเร จของแผนการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน นไปปร บปร งแผนการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น 7.2 ด าเน นการตามแผนปร บปร งการบร หารและการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นตามระยะเวลาท กาหนด 7.3 ม การส ารวจความต องการ และความพ งพอใจของคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นท เข าร วมก จกรรมต าง ๆ ท ม ว ตถ ประสงค เพ อการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น เพ อเป นข อม ลประกอบการจ ดทาแผนการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นในระยะต อไป การต ดตามประเม นผล การต ดตามประเม นผลการพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานเป นส งส าค ญและจ าเป นอย างย งและ เพ อให สามารถข บเคล อนกระบวนการในการพ ฒนาได อย างจร งจ ง คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งได กาหนดกลไกการต ดตามประเม นผล ด งน 1. กาหนดให ม การประเม นผลงานตามสมรรถนะของบ คลากรท กประเภทอย างน อยป ละ 2 คร ง (ท กภาคการศ กษา) 2. จ ดทาค ม อการประเม นตนเองตามสมรรถนะและค างานท ครองตาแหน งสาหร บสายสน บสน น 3. จ ดท าค ม อจรรยาบรรณส าหร บข าราชการหร อบ คลากรของคณะ เพ อให สอดคล องก บ สมรรถนะหล กและสมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต 4. ระดมความค ดเห นในการก าหนด KPI และเคร องม อท ใช ว ดผลและประเม นผล โดยการใช ท ประช มคณะให ความค ดเห นในวาระเพ อพ จารณาและเสนอผ านความเห นชอบของกรรมการ ประจาคณะ 5. ประกาศและรณรงค ให บ คลกรท กประเภทพ ฒนาตนเองและพร อมร บการประเม น 6. จ ดสรรรางว ล เช ดช ค า ผ ม ผลงานด เด นและเป นท ยอมร บของกล มงานต างๆ ในการเป น แบบอย างท ด ต อไป 7. จ ดสรรงบประมาณส าหร บการส งเสร มให บ คลากรได ร บการพ ฒนาในด านต าง ๆ อย าง เหมาะสม 8. ท าการทบทวนผลการพ ฒนาบ คลากรท กป เพ อให ท นต อการเปล ยนแปลงอย างเป น พล ว ตร 34

40 ย ทธศาสตร และกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรบรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว จ าเป นท คณะ จะต องม การก าหนดย ทธศาสตร และกลย ทธ ในการด าเน นงาน เพ อสร างมาตรการด าเน นการและก าหนด ต วช ว ดการปฏ บ ต ให ไปส การข บเคล อน และเป นระบบและกลไกในการบร หารทร พยากรบ คคลท เป นการ ส งเสร มสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน เช น การสรรหา การจ ดวางคนลงต าแหน ง การก าหนดเส นทางเด น ของต าแหน ง การสน บสน นเข าร วมประช ม ฝ กอบรมและหร อเสนอผลงานทางว ชาการ การประเม นผล การปฏ บ ต งาน มาตรการสร างขว ญก าล งใจ มาตรการลงโทษ รวมท งการพ ฒนา และร กษาบ คลากรท ม ค ณภาพ ด งน ย ทธศาสตร ท 1. สรรหาและพ ฒนาบ คลาการสายว ชาการให เป นไปตามสมรรถนะและ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของอาจารย ประจาหล กส ตร กลย ทธ 1.1 จ ดท าหล กเกณฑ ว ธ การสรรหาบ คลากรสายว ชาการให ม ข ดสมรรถนะตาม เกณฑ มาตรฐานหล กส ตร ต วช ว ดท ต องการ เอกสารการว เคราะห ข ดสมรรถนะของบ คลากรสายว ชาการท เป นไปตาม มาตรฐานหล กส ตร ค ณว ฒ และระด บการศ กษาข นส งส ด เอกสารค าส งแต งต งคณะกรรมการสรรหาบ คลากรสายว ชาการ อาจารย ประจ าหล กส ตร ประธานหล กส ตรสาขาว ชา ตลอดจนค าส งแต งต งคณะกรรมการค ดเล อก บ คลากรสายว ชาการอ น ๆ ท เก ยวข อง กลย ทธ 1.2 พ ฒนาท กษะด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ส งเสร มค ณภาพ ผ เร ยน ต วช ว ดท ต องการ จ ดท าโครงการและก จกรรมการส งเสร มการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยน เป นสาค ญ สน บสน นให ม การด าเน นพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนอย างน อยร อยละ 75 ไปของบ คลกรสายว ชาการในแต ละป การศ กษา จ ดท าโครงการและก จกรรมการว ดและประเม นผลการเร ยนการสอนท สน บสน นก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ เช น การว ดผลและประเม นผลงาน เช งประจ กษ การทา Portfolio เป นต น กลย ทธ 1.3 พ ฒนาบ คลากรด านผลการว จ ย ผลงานว ชาการ และการจดส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร โดยใช การจ ดการความร 35

41 ต วช ว ดท ต องการ สน บสน นให บ คลากรสายว ชาการศ กษาว จ ยควบค ก บการเร ยนการสอน เช น การว จ ยในช น การว จ ยพ ฒนาองค ความร และการว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น โดยม การบ รณา การเร ยนการสอนและการนาไปใช ประโยชน จากผลงานการว จ ย สน บสน นให บ คลากรสายว ชาการเข าร บการฝ กอบรม ส มมนา ศ กษาด งาน และน าเสนอผลงานว จ ยท งในร ปการประช มส มมนา Symposium หร อ Conference รวมท ง การต พ มพ บทความว จ ยต าง ๆ เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร และจดส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร กลย ทธ 1.4 พ ฒนาบ คลากรสายว ชาการให ม ค ณว ฒ และระด บการศ กษาท ส งข น ต วช ว ดท ต องการ สน บสน นให บ คลากรสายว ชาการศ กษาต อท งภายในประเทศและ ต างประเทศในระด บท ส งข น โดยการสน บสน นท นการศ กษาจากกองท นพ ฒนาอาจารย ของ มหาว ทยาล ยในสาขาว ชาท ตรงก บความต องการพ ฒนาและขาดแคลน สน บสน นให บ คลากรสายว ชาการจ ดท าผลงานว ชาการระด บต าง ๆ โดยม ก จกรรมค ายผลงานว ชาการ และการสน บสน นท นอ ดหน นการท าผลงานว ชาการ ตามระเบ ยบ การอ ดหน นการทาผลงานว ชาการของมหาว ทยาล ย สน บสน นให ม เกณฑ ประเม นบ คลากรสายว ชาการจากสมรรถนะการจ ดท า ผลงานว ชาการต าง ๆ เช น เอกสาร ตารา บทความทางว ชาการ และบทความว จ ยต าง ๆ ย ทธศาสตร ท 2. สรรหาและพ ฒนาบ คลาการสายสน บสน นให เป นไปตามสมรรถนะและ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของบ คลการสายสน บสน น กลย ทธ 2.1 จ ดทาหล กเกณฑ ว ธ การสรรหาบ คลากรสายสน บสน นให ม ข ดสมรรถนะตาม เกณฑ มาตรฐานกล มงาน ต วช ว ดท ต องการ เอกสารการว เคราะห ข ดสมรรถนะของบ คลากรสายสน บสน นท เป นไป ตามกรอบอ ตรากาล งของคณะ เอกสารค าส งแต งต งคณะกรรมการสรรหาบ คลากรสายสน บสน น ตลอดจนคาส งแต งต งคณะกรรมการค ดเล อกบ คลากรสายว ชาการอ น ๆ ท เก ยวข อง กลย ทธ 2.2 พ ฒนาท กษะด านการปฏ บ ต หน าท ตามต าแหน งงานหร อเข าส ต าแหน งงาน สายสน บสน น ต วช ว ดท ต องการ จ ดท าโครงการและก จกรรมการส งเสร มการเพ มท กษะและข ด ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ตามตาแหน งของบ คลากรสายสน บสน น สน บสน นให ม การด าเน นพ ฒนาเทคน คว ธ การท างานท ม งเน นผลส มฤทธ ของงานให ก บบ คลากรสายสน บสน นในแต ละป การศ กษา ส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นเข าร บการฝ กอบรม ส มมนา เพ อพ ฒนา และอบรมความร ข นส งเพ อเข าส ตาแหน งงานในระด บท ส งข น 36

42 2.2.4 จ ดท าโครงการและก จกรรมการว ดและประเม นผลการท างานท ม งเน น ผลส มฤทธ ของบ คลากรสายสน บสน น ย ทธศาสตร ท 3 การประเม นความสามารถในการปฏ บ ต งานของบ คลากรแบบม งเน น ผลส มฤทธ ของงานตามแบบท กพอ.กาหนด (โดยความเห นชอบของ กบม.) กลย ทธ 3.1 พ ฒนาเคร องม อประเม นสมรรถนะของบ คลากรแบบม งเน นผลส มฤทธ ของ งานแบบปลายเป ด โดยการม ส วนร วม ต วช ว ดท ต องการ จ ดท าเคร องม อประเม นผลงานบ คลากรสายว ชาการ และสายสน บสน น แบบม งเน นผลส มฤทธ ของงานโดยการม ส วนร วม ตามแบบท กพอ.ก าหนด (โดยความเห นชอบ ของ กบม.) สน บสน นให ม การประเม นตนเองแบบม งเน นผลส มฤทธ ของงานตามแบบ ท กพอ.กาหนด (โดยความเห นชอบของ กบม.) ของบ คคลกรท กระด บป ละ 2 คร ง กลย ทธ 3.2 การต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลลากร ต วช ว ดท ต องการ การต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผน ป ละ 2 คร ง และน าผล การประเม นไปปร บปร งการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ให ม การทบทวนเคร องม อประเม นผลบ คลากรป ละ 1 คร ง และน าผลการ ประเม นไปปร บปร งเคร องม อว ดผลในป ถ ดไป 37

43 ข า ร า ช ก า ร พ น ก ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ ล ก จ า ง ป ร ะ จ า พ น ก ง า น ม ห า ว ท ย า ล ย อ า จ า ร ย ป ร ะ จ า พ เศ ษ เจ า ห น า ท ต า ม ส ญ ญ า จ า ง ส วนท 3 การว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ ด านอ ตรากาล งป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา จานวนบ คลากรแยกตามประเภทบ คลากร จานวนบ คลากรของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท กประเภทในป งบประมาณ 2555 ท งหมด 99 คน จาแนกเป น ข าราชการ 30 คน พน กงานราชการและล กจ างประจา 4 คน พน กงานมหาว ทยาล ย 32 คน อาจารย ประจาพ เศษ 21 คน เจ าหน าท ตามส ญญาจ าง 12 คน ช ด ข อ ม ล 1 ท มา : ข อม ลจากสาน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร ฯ ณ ว นท 1 เมษายน 2556

44 39 1) จานวนบ คลากรจาแนกตามประเภทบ คลากร ตารางท 1 จานวนบ คลากรแยกตามประเภทบ คลากร ประเภท จานวน(คน) ข าราชการ (สายว ชาการ ลาศ กษาต อ) 1 ข าราชการ (สายว ชาการ ไม รวมศ กษาต อ) 28 ข าราชการ (สายสน บสน น) 1 พน กงานมหาว ทยาล ย (สายว ชาการ ลาศ กษาต อ) 5 พน กงานมหาว ทยาล ย (สายว ชาการ ไม รวมศ กษาต อ) 19 พน กงานมหาว ทยาล ย (สายสน บสน น) 8 พน กงานราชการ 1 ล กจ างประจา 3 อาจารย ประจาพ เศษ(ส ญญาจ าง 9 เด อนข นไป) 21 ล กจ างช วคราว 12 รวม 99 2) จานวนบ คลากรจาแนกตามประเภทว ฒ การศ กษา ตารางท 2 จานวนบ คลากรแยกตามประเภทว ฒ การศ กษา จานวนว ฒ การศ กษา ประเภท ต ากว า ป.ตร ป.โท ป.เอก ป.ตร ข าราชการ (สายว ชาการ ลาศ กษาต อ) ข าราชการ (สายว ชาการ ไม รวมศ กษาต อ) ข าราชการ (สายสน บสน น) พน กงานมหาว ทยาล ย (สายว ชาการ ลาศ กษาต อ) พน กงานมหาว ทยาล ย (สายว ชาการ ไม รวมศ กษาต อ) พน กงานมหาว ทยาล ย (สายสน บสน น) พน กงานราชการ ล กจ างประจา อาจารย ประจาพ เศษ(ส ญญาจ าง 9 เด อนข นไป) ล กจ างช วคราว 7 5 รวม

45 40 3) ความต องการของบ คลากรท จะพ ฒนาให ม ระด บค ณว ฒ ท ส งข น 3.1) สายว ชาการ ตารางท 3 จานวนบ คลากรท จะพ ฒนาให ม ระด บค ณว ฒ ท ส งข นของสายว ชาการ ระด บค ณว ฒ จานวนบ คลากรท ต องการพ ฒนาค ณว ฒ ให ส งข น ปร ญญาเอก ปร ญญาโท รวม ) สายสน บสน น ตารางท 4 จานวนบ คลากรท จะพ ฒนาให ม ระด บค ณว ฒ ท ส งข นของสายสน บสน น ระด บค ณว ฒ จานวนบ คลากรท ต องการพ ฒนาค ณว ฒ ให ส งข น ปร ญญาเอก ปร ญญาโท รวม

46 4) ความต องการของบ คลากรท จะพ ฒนาให เข าร บการอบรมหล กส ตร อบรมเช งปฏ บ ต การ ฯลฯ เพ อพ ฒนาว ชาช พตนเอง 4.1) สายว ชาการ ตารางท 5 จานวนบ คลากรท จะพ ฒนาให เข าร บการอบรมหล กส ตร อบรมเช งปฏ บ ต การ ฯลฯ เพ อพ ฒนาว ชาช พตนเองของสายว ชาการ โครงการ/หล กส ตร จานวนบ คลากรท ต องการเข าร บการอบรม น กว จ ยหน าใหม การเข ยนบทความว จ ย การเข ยนผลงานว ชาการ การเข ยนข อเสนอท นว จ ย การว จ ยในช นเร ยน การว จ ยองค การ การบร การอ ดมศ กษาเพ อการ 2 2 ร บใช ส งคม การว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น 8 8 รวม ) สายสน บสน น ตารางท 6 จานวนบ คลากรท จะพ ฒนาให เข าร บการอบรมหล กส ตร อบรมเช งปฏ บ ต การ ฯลฯ เพ อพ ฒนาว ชาช พตนเองของสายสน บสน น โครงการ/หล กส ตร จานวนบ คลากรท ต องการเข าร บการอบรม การบร หารงบประมาณ 1 1 การบร หารความเส ยง การควบค มภายใน การว เคราะห ต นท นต อหน วย 1 1 การว เคราะห โรงการด วย - - โปรแกรม PART การบร หารบ คลากร 1 1 การบร หารเช งกลย ทธ รวม

47 42 5) ความต องการอ ตรากาล งบ คลากรเพ มเต ม 5.1) สายว ชาการ ตารางท 7 จานวนบ คลากรท ต องการเพ มของสายว ชาการ ช อหน วยงานภายใน จานวนบ คลากรท ต องการเพ มเต ม เหต ผลความจาเป น อาจารย ปร ญญาเอกด าน จ ลช พ/จ ลช วว ทยา เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน ว ทยาการคอมพ วเตอร เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน การแพทย แผนไทย เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน คณ ตศาสตร เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน สถ ต /สถ ต ประย กต เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน โพล เมอร เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน พล งงานทดแทน เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน เทคโนโลย ช วภาพ เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน เทคโนโลย ส งแวดล อม เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา อาจารย ปร ญญาเอกด าน ว ศกรรมอาหาร เพ อผล ตบ ณฑ ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา รวม

48 43 5.2) สายสน บสน น ตารางท 8 จานวนบ คลากรท ต องการเพ มของสายสน บสน น ช อหน วยงานภายใน จานวนบ คลากรท ต องการเพ มเต ม เหต ผลความจาเป น น กว ชาการคอมพ วเตอร เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab น กว ทยาศาสตร ด านเคม 1 เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab น กว ทยาศาสตร ด าน ช วว ทยา เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab น กว ทยาศาสตร ด าน คณ ตศาสตร และสถ ต 1 เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab น กว ทยาศาสตร ด าน ฟ ส กส 1 เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab น กว ทยาศาสตร การ อาหาร 1 เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab น กว ทยาศาสตร เวช อนาม ย 1 เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab น กกายภาพบาบ ด (แผน ไทย) 1 เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab น กว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 1 เพ อสน บสน นงานปฏ บ ต การและ ปฏ บ ต การห อง Lab รวม

49 44 6) ความต องการของบ คลากรเพ อพ ฒนาตนเองเป นรายบ คคล 6.1) สายว ชาการ ตารางท 9 จานวนบ คลากรท ต องพ ฒนาตนเองเป นรายบ คคล ระบ ความต องการในการศ กษา ช อ สก ล อาย ว ฒ การศ กษา ตรงก บ สาขา ว ชา สถาน ศ กษาท กพ. ร บรอง ระยะเวลา สาขาว ชาเคม ผศ.ดร.ศศ ธร แท นทอง 49 ป.เอก*** เคม ม.เช ยงใหม *** จบการศ กษาส งส ดแล ว ดร.เสาวภา ช มณ 38 ป.เอก*** อ นทร ย เคม ม. *** จบการศ กษาส งส ดแล ว เกษตรศาสตร ดร.ป ยร ตน ม ลศร 37 ป.เอก*** เคม ม.เช ยงใหม *** จบการศ กษาส งส ดแล ว ผศ.ชะหน าย ม งคลาร ตนศร 57 ป.เอก การสอน ม.เช ยงใหม เคม นายสนธยา พ งศ ร 58 ป.เอก การสอน ม.เช ยงใหม เคม นายอ คกะบ ทคาน ปาทาน 45 ป.เอก เคม อ นทร ย ม.เช ยงใหม นางสาวศศ กานต ปานปราณ เจร ญ 30 ป.เอก เคม ม.เทคโนโลย อ ตสาหกรรม พระจอมเกล า **ไปศ กษาตามแผนฯ นางสาวว ไลพร ปองเพ ยร 29 ป.เอก อ นทร ย เคม ม เกษตรศาสตร สาขาว ชาฟ ส กส ผศ.ดร.ร งสรรค เพ งพ ด 57 ป.เอก*** ว ทยาศาสตร ม.ศร นคร น *** จบการศ กษาส งส ดแล ว ศ กษา ทรว โรฒ ผศ.ส พจน เก ดม 55 ป.โท การสอน ม.เช ยงใหม ฟ ส กส นายส ช น อ นทร สา 56 ป.โท บร หาร ม.นเรศวร การศ กษา นายเทพบ ญชา เสลาหอม 56 ป.โท การสอน ม.เช ยงใหม ฟ ส กส นางตร น ช เอลล ส 38 ป.เอก*** ฟ ส กส ม.ศ ลปากร *** จบการศ กษาส งส ดแล ว สาขาว ชาช วว ทยา รศ.ดร.เบญจพร ศร ส วรมาศ 60* ป.เอก*** Tissue Culture Labanos, Philippines *** จบการศ กษาส งส ดแล ว *ต ออาย ราชการ รศ. ส ว ทย วรรณศร 60* ป.โท ช วว ทยา - *ต ออาย ราชการ นางสาวส รางค ร ตน พ นแสง 36 ป.เอก ช วว ทยา ม.นเรศวร กาล งศ กษาอย ในป จจ บ น

50 ช อ สก ล อาย ระบ ความต องการในการศ กษา ว ฒ ตรงก บ สถาน การศ กษา สาขา ศ กษาท กพ. ว ชา ผศ.ดร.พวงผกา แก วกรม 44 ป.เอก*** ความ หลากหลาย ทางช วภาพ ร บรอง จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 45 ระยะเวลา *** จบการศ กษาส งส ดแล ว นายกานต แย มพงษ 27 ป.เอก ราว ทยา ม.เช ยงใหม นางสาวธนาวรรณ ส ขเกษม 33 ป.เอก เทคโนโลย ม ช วภาพ ธรรมศาสตร สาขาว ชาคณ ตศาสตร ผศ.ดร.ช ยณรงค ข นผน ก 48 ป.เอก*** Mathematics Curtin University of Technology1, Australia. *** จบการศ กษาส งส ดแล ว ผศ.อาด ลย จงร กษ 50 ป.เอก คณ ตศาสตร ม.นเรศวร ผศ.ท วาพร ข นผน ก 46 ป.เอก คณ ตศาสตร ม.นเรศวร นายสมบ รณ พาน ชศ ร 51 ป.เอก คณ ตศาสตร ม.นเรศวร นายช เก ยรต โพนแก ว 36 ป.เอก สถ ต ม.พระจอม ประย กต 29 ป.เอก สถ ต ประย กต นางสาวหยาดพ ร ณ ศ ภรากร สก ล สาขาว ชาว ทยาการ คอมพ วเตอร ผศ.ดร.พณณา ต งวรรณว ทย 44 ป.เอก*** เทคโนโลย สารสนเทศ เกล า ม. ธรรมศาสตร ม.เทคโนโลย *** จบการศ กษาส งส ดแล ว พระเจ าเกล า ม.ราชภ ฏ กาล งศ กษาอย ในป จจ บ น เช ยงใหม ม.ราชภ ฏ กาล งศ กษาอย ในป จจ บ น เช ยงใหม ม.เทคโนโลย พระนครเหน อ ม.นเรศวร กาล งศ กษาอย ในป จจ บ น นายประย ร ไชยบ ตร 44 ป.เอก การจ ดการ เทคโนโลย นางเด อนฉาย ไชยบ ตร 42 ป.เอก การจ ดการ เทคโนโลย นางท สน นท ตร น นทร ตน 41 ป.เอก ว ทยาการ คอมพ วเตอร นางสาวจ ตรน นท ศร เจร ญ 44 ป.เอก เทคโนโลย ศ กษา นายส เมธ ธรรมาภ ม ข 59 ป.โท การสอน ฟ ส กส สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ นางสาวฐ ณาภ ณฑ น ธ ย ว ทย 38 ป.เอก การจ ดการ ม.ราชภ ฏ กาล งศ กษาอย ในป จจ บ น ม.เช ยงใหม

51 ระบ ความต องการในการศ กษา ช อ สก ล อาย ว ฒ ตรงก บ สถาน การศ กษา สาขา ศ กษาท กพ. ว ชา ร บรอง เทคโนโลย เช ยงใหม นางศร ญญา ตร ทศ 30 ป.เอก ว ทยาการ ม.เทคโนโลย คอมพ วเตอร พระนครเหน อ นายอน พงษ ส ขประเสร ฐ 31 ป.เอก ว ทยาการ ม.เทคโนโลย คอมพ วเตอร พระนครเหน อ นายเจษฎาพร ปาคาว ง 29 ป.เอก ว ทยาการ ม.เทคโนโลย คอมพ วเตอร พระนครเหน อ นางสาวย ภา ส ธงษา 28 ป.เอก ว ทยาการ ม.เทคโนโลย คอมพ วเตอร นางสาวเหมพ นธ ส วรรณว ว ฒน 34 ป.เอก โครงสายใย ประสาทเท ยม สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม นางสาวมณ ร กษ กาญจนรางก ร 51 ป.เอก การจ ดการ ส งแวดล อม นางสาวพ ณท พย แก วแกมทอง 33 ป.เอก เทคโนโลย ส งแวดล อม นางสาวฤท ยร ตน น อยคนด 30 ป.เอก ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม นายพรทว กองร อย 37 ป.เอก ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม สาขาว ชาสาธารณส ขช มชน นายมงคล นราศร 37 ป.เอก แพทย แผน ไทย นางนฤมล บ ญใหญ 30 ป.เอก ส งเสร ม ส ขภาพ นางสาวกมลวรรณ ศร ปล ง 32 ป.เอก สาธารณส ข ศาสตร นายกมล อย ส ข 32 ป.เอก ว จ ยและการ จ ดการส ขภาพ พระนครเหน อ Griffith, Australia 46 ระยะเวลา กาล งศ กษาอย ในป จจ บ น ม.ขอนแก น สถาบ น AIT ม.มห ดล ม.มห ดล ม.ราชภ ฏ เช ยงราย ม. เกษตรศาสตร ม. จ ฬาลงกรณ ม. จ ฬาลงกรณ ม. จ ฬาลงกรณ **ไปศ กษาตามแผนฯ **ไปศ กษาตามแผนฯ นางส ภาพร ว ส งเร 33 ป.เอก สาธารณส ข ศาสตร นางสาวก ญญาร ตน เด อนหงาย 35 ป.เอก*** เวชศาสตร ม.ขอนแก น *** จบการศ กษาส งส ดแล ว

52 ช อ สก ล อาย ระบ ความต องการในการศ กษา ว ฒ การศ กษา ตรงก บ สาขา ว ชา สาขาว ชาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร นางสาวว ลาส น ด ป ญญา 37 ป.เอก เทคโนโลย การอาหาร นางสาวขว ญจ ตต อน ก ลว ฒนา 31 ป.เอก เทคโนโลย การอาหาร นางสาวตร ชฏา อ ท ยดา 30 ป.เอก เทคโนโลย การอาหาร นางสาวขน ษฐา ศร นวล 30 ป.เอก เทคโนโลย การอาหาร นางสาวกฤต กา บ รณโชคไพศาล 32 ป.เอก เทคโนโลย อาหาร 6.2) สายสน บสน น ช อ สก ล ตารางท 10 จานวนบ คลากรท ต องพ ฒนาตนเองเป นรายบ คคล อาย ระบ ความต องการในการศ กษา ว ฒ ตรงก บงาน การศ กษา ท ปฏ บ ต ประเภทข าราชการ นางสาวศ รดา แสงนก 46 ป.เอก บร หาร การศ กษา สถาน ศ กษาท กพ. ร บรอง 47 ระยะเวลา ม เกษตรศาสตร ม.นเรศวร ม.ขอนแก น ม.เช ยงใหม ม.เช ยงใหม สถาน ศ กษาท กพ. ร บรอง รวม ระยะเวลา ม.นเรศวร ประเภทล กจ างประจา นางน ภาพร ตาแก ว 45 ป.โท ภาษาอ งกฤษ ม.นเรศวร นายหล า อ ตตะช วะ นายไพฑ รย บานเย นงาม 44 ป.โท ดาราศาสตร ม.นเรศวร ประเภทพน กงานราชการ นายณ ฐกร 38 ป.เอก การจ ดการ ม.นเรศวร ประเภทพน กงานมหาว ทยาล ย นางสาววน ดา ภ กด จร ง 38 ป.โท การบร หาร ม

53 การศ กษา รามคาแหง นางเพชรร นทร ส ตะระโส 37 ป.โท การบร หาร ม การศ กษา รามคาแหง นางร งนภา สน นด 36 ป.โท การบร หาร ม.นเรศวร การศ กษา นางสาวส ก ญญา ท บทอง 36 ป.โท การบร หาร ม การศ กษา รามคาแหง นางสาววร นธร ชาต ส ภาพ 31 ป.โท เคม ม.ขอนแก น นายปร ญญา ปราบพาลา 28 ป.โท เทคโนโลย ม.นเรศวร สารสนเทศ นางสาวอ มพวรรณ ช มพรร ตน 38 ป.เอก การจ ดการ ม.นเรศวร นางสาวสมเพ ยร ฟ กทอง 27 ป.โท ช วว ทยา ม.นเรศวร นางสาวแสงจ นทร นายส นธยา รวม ) ล กจ างช วคราว ช อ สก ล ตารางท 11 จานวนบ คลากรท ต องพ ฒนาตนเองเป นรายบ คคล อาย ระบ ความต องการในการศ กษา ว ฒ ตรงก บงาน การศ กษา ท ปฏ บ ต ประเภทอาจารย ประจาพ เศษ นางสาวส ร ร ตน ม ผล 27 ป.เอก สาธารณส ข ศาสตร สถาน ศ กษาท กพ. ร บรอง นายอต เทพ ศร ลาพล 27 ป.เอก จ ตว ทยาให ม. คาปร กษา จ ฬาลงกรณ นายอ สระ ต งส วรรณ 29 ป.เอก เทคโนโลย ม. ส งแวดล อม เกษตรศาสตร นางประคอง ผ วแก ว 40 ป.โท คณ ตศาสตร ม.ราชภ ฏ เพชรบ รณ นางชลธ ษา แนมมณ 35 ป.โท คณ ตศาสตร ม.ราชภ ฏ เพชรบ รณ นายอภ ว ฒน คาภ ระ 28 ป.โท คณ ตศาสตร ม.ราชภ ฏ เพชรบ รณ 48 ระยะเวลา ม.มห ดล **ไปศ กษาตามแผนฯ **ไปศ กษาตามแผนฯ

54 ระบ ความต องการในการศ กษา ช อ สก ล อาย ว ฒ ตรงก บงาน สถาน การศ กษา ท ปฏ บ ต ศ กษาท กพ. ร บรอง นางสาวกาญจนา ใจบ ญ 35 ป.เอก สถ ต ม. ประย กต นายเขมปร ตร ข นราชเสนา 33 ป.เอก เทคโนโลย สารสนเทศ 49 ระยะเวลา ธรรมศาสตร ม.นเรศวร ประเภทเจ าหน าท ปฏ บ ต การ นางสาวล กษณ คณา พงษ ส วรรณ 26 ป.โท การจ ดการ ม ส ขภาพ ธรรมศาสตร นายเอกช ย แดงโคเศษ 26 ป.โท เทคโนโลย สารสนเทศ ม.นเรศวร รวม 7 1 6

55 ส วนท 4 โครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา 2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได จ ดทาโครงการ/ก จกรรมรองร บ กลย ทธ และเป าประสงค การพ ฒนา บ คลากรประจาป การศ กษา โดยกาหนดโครงการท ม ก จกรรมต อเน องตลอดรองร บการพ ฒนาบ คลกรตามกรอบใน ระยะเวลา 4 ป ซ งกาหนดไว ในแผนพ ฒนาบ คลากร ระหว างป การศ กษา และในป การศ กษา 2556 ดาเน นการตามย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ด งน แผนงาน พ ฒนาบ คลากร โครงการพ ฒนาบ คลากรตามย ทธศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ดาเน นการ พ.ศ โครงการการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการจ ดการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 2. โครงการเตร ยมความพร อมด านศ กยภาพและมาตรฐานอาจารย เข าส ตาแหน ง 3. โครงการเช ดช ค าคนด ศร ว ทยาศาสตร Hero of Science and Technology 4. โครงการส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของน กศ กษาและอาจารย คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5. โครงการพ ฒนาความร และเพ มท กษะว ชาช พบ คลากรของหล กส ตรสาขาว ชา 6. โครงการส งเสร มการประเม นและพ ฒนาตนเองท วหน า

56 ส วนท 5 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลข ดสมรรถนะบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา 2556 ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลข ดสมรรถนะบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา 2556 ต อไปน ใช เป นกลไกและข นตอนการปฏ บ ต ในการด าเน นการ เพ อให แผนพ ฒนา บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมาย ประกอบด วยข นตอน 3 ข นตอน ด งน ข นท จ ดประช มเช งปฏ บ ต การจ ดทา KPI การประเม นตนเองของบ คลากรแต ละประเภท ตามเกณฑ ท กพอ. กาหนด และตามแบบท กบม. ให ความเห นชอบ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช ญประช มบ คลากรท กประเภท เพ ออธ บาย ช แจงและ จ ดทา KPI ประกอบการอธ บายต วช ว ด การจ ดเก บหล กฐานต าง ๆ จ ดรายละเอ ยดการประเม นตนเองของ บ คลากรแต ละประเภท ช แจงเกณฑ และค าเป าหมายการประเม นผลข ดสมรรถนะบ คลากรตามท สภา มหาว ทยาล ยได ม มต กาหนดให บ คลากรแต ละประเภทและแต ละหน วยงาน ใช เป นเกณฑ และเป นค าระด บ ท คาดหว งในการประเม นในแต ละรอบของป การศ กษา ข นท จ ดทาค ม อการประเม นผลงานของบ คลากรแต ละประเภท เม อคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ช แจงให บ คลกรแต ละประเภทเข าใจถ งหล กเกณฑ ว ธ การประเม น และการจ ดเก บหล กฐานต าง ๆ เป นท เข าใจด แล ว คณะจะมอบให ฝ ายเลขาน การของคณะ ทาหน าท ประสานงานในการจ ดทาแบบฟอร มการประเม นของบ คลากรประเภทต าง ๆ แฟ มใส เอกสาร หล กฐานการประเม นตนเอง ออกคาส งแต งกรรมการกล นกรองผลการประเม นตนเองในแต ละรอบของการ ประเม นต อไป ข นท แจ งผลการประเม นตนเองและเสนอมหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาความด ความชอบ เม อคณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นตนเองในแต ละรอบของการประเม น และได ม มต ให ผลการประเม นเป นท ย นย นตามผลงานของแต ละคนส นส ดไปแล ว จะดาเน นการเสนอช อผ ม ผลงาน ด เด น ด งน เสนอรายช อบ คลากรท ม ผลงานด เด นแก คณะ เพ อเช ดช เก ยรต ตามวาระอ นสมควร เช น ก จกรรมส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต โดยคณะมอบรางว ลเช ดช เก ยรต เป นโล Hero of Science ในแต ละป เสนอมหาว ทยาล ยพ จารณาความด ความชอบตามเกณฑ ต อไป

57 สร ปกลไก/ข นตอนการปฏ บ ต ระบบและกลไกการพ ฒนาส มฤทธ ผลข ดสมรรถนะบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 52 จ ดประช มเช งปฏ บ ต การจ ดทา KPI การ ประเม นตนเองของบ คลากรแต ละประเภทตาม เกณฑ ท กพอ. กาหนด และตามแบบท กบม. ให ความเห นชอบ จ ดรายละเอ ยดการประเม นตนเองของบ คลากรแต ละ ประเภท ประช มช แจงและจ ดทา KPI ประกอบการอธ บายต วช ว ด ประช มช แจงและจ ดทาแฟ มประเม น และการจ ดเก บ หล กฐานประกอบ จ ดทาค ม อการประเม นผลงานของ บ คลากรแต ละประเภท จ ดทาค ม อการประเม นผลงานบ คลากรแต ละประเภท แต งกรรมการกล นกรองผลงาน ดาเน นการตรวจสอบ กล นกรองผลงานตามวงรอบการ ประเม น แจ งผลการประเม นตนเองและเสนอ มหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาความด ความชอบ เสนอรายช อบ คลากรท ม ผลงานด เด นในท ประช มคณะ เพ อ เช ดช เก ยรต ตามวาระอ นสมควร เช น ก จกรรมส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต โดยคณะมอบรางว ลเช ดช เก ยรต เป นโล Hero of Science ในแต ละป เสนอมหาว ทยาล ย เพ อประกอบการการพ จารณาความด ความชอบตามเกณฑ กพอ. ต อไป

58 ส วนท 6 ต วช ว ดความส าเร จแผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาการศ กษา 2556 ซ งใช เป นเคร องม อ ในการพ ฒนาบ คลากรให ม ข ดสมรรถนะ ตามความต องการขององค กรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย น น เพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมาย จ ง กาหนดต วช ว ดของแผนไว ด งน ลาด บ ต วช ว ด เกณฑ การว ด เป าหมาย ท 1. ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจ าป การศ กษา 2556 ม บ คลากรท กภาคส วนเข าร วม จ ดทาแผนไม น อยกว าร อยละ 80 มากกว า 80% 2. ม โครงการพ ฒนาบ คลาการท ด าเน นการ ได ตามแผน ม โครงการพ ฒนาบ คลาการท ดาเน นการได ตามแผนไม น อย กว าร อยละ ม ระบบและกลไกการพ ฒนาบ คลากร ม ข นตอนและคณะกรรมการ กาก บ ต ดตาม ตามระบบกลไก 4 ม รายงานผล /สร ปผลการด าเน น โครงการตามแผนท กป ม รายงานหร อสร ปผล อย าง น อยป ละ 1 คร ง มากกว า 80% ม คาส งแต งต ง และรายงานผล การดาเน นงาน ม รายงานหร อ สร ปผล อย าง น อยป ละ 1 คร ง

59 ภาคผนวก 1: ย ทธศาสตร กลย ทธ และเป าประสงค ของแผนย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บแผนพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร กลย ทธ และเป าประสงค ของแผนย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บแผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป การศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได จ ดทาแผนระยะกลางซ งเป นแผนย ทธศาสตร สาหร บการพ ฒนาคณะ ระหว างป การศ กษา ข นโดยม ย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บการพ ฒนาบ คลกรของคณะได แก ย ทธศาสตร ท 1: บร หารองค กรและบ คลากรเช งค ณภาพ ซ งม 2 กลย ทธ และ 5 เป าประสงค ด งน ย ทธศาสตร กลย ทธ เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 1. สรรหา และพ ฒนาบ คลาการ สายว ชาการให เป นไป ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ค ณ ล ก ษ ณ ะ ท พ ง ประสงค ของอาจารย ประจาหล กส ตร กลย ทธ 1.1 จ ดท าหล กเกณฑ ว ธ การ สรรหาบ คลากรสายว ชาการให ม ข ด สมรรถนะตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตร กลย ทธ 1.2 พ ฒนาท กษะด านการ จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ส งเสร มค ณภาพผ เร ยน กลย ทธ 1.3 พ ฒนาบ คลากรด าน ผลการว จ ย ผลงานว ชาการ และการ จดส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร โดยใช การ จ ดการความร 1.1 ม แผนพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของค ะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ( HR/HRD) 1.2 ม ระบบส งเสร มการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ช พ 55

60 ย ทธศาสตร กลย ทธ เป าประสงค ย ทธศาสตร ท 2. สรรหา และพ ฒนาบ คลาการ สายสน บสน นให เป นไป ต า ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ค ณ ล ก ษ ณ ะ ท พ ง ประสงค ของบ คลการ สายสน บสน น ย ทธศาสตร ท 3 การ ประเม นความสามารถ ในการปฏ บ ต งานของ บ คลากรแ บบม งเน น ผลส มฤทธ ของงานตาม แบบท กพอ.ก าหนด (โดยความเห นชอบของ กบม.) กลย ทธ 1.4 พ ฒนาบ คลากรสาย ว ช ากา รให ม ค ณว ฒ แล ะระด บ การศ กษาท ส งข น กลย ทธ 2.1 จ ดทาหล กเกณฑ ว ธ การ สรรหาบ คลากรสายสน บสน นให ม ข ด สมรรถนะตามเกณฑ มาตรฐานกล ม งาน กลย ทธ 2.2 พ ฒนาท กษะด านการ ปฏ บ ต หน าท ตามตาแหน งงานหร อ เข าส ตาแหน งงานสายสน บสน น กลย ทธ 3.1 พ ฒนาเคร องม อ ประเม นสมรรถนะของบ คลากรแบบ ม งเน นผลส มฤทธ ของงานแบบ ปลายเป ด โดยการม ส วนร วม กลย ทธ 3.2 การต ดตามผลการ ดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลลากร 1.3 ม การ พ ฒนาระบบส งเสร มการศ กษาในระด บส งของบ คลากร 2.1 ม การ พ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพว ชาการของอาจารย 3.1 ม การพ ฒนาระบบประเม นค ณภาพบ คลากร 56

61 โครงการตามย ทศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได จ ดทาโครงการ/ก จกรรมรองร บ กลย ทธ และเป าประสงค ข างต น โดยก าหนดโครงการท ม ก จกรรมต อเน อง ตลอดรองร บการพ ฒนาบ คลกรตามกรอบในระยะเวลา 4 ป ซ งกาหนดไว ในแผนพ ฒนาบ คลากร ระหว างป การศ กษา ด งน แผนงาน พ ฒนาบ คลากร โครงการตามย ทศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระบ ป ท ดาเน นโครงการตามแผนงาน (พ.ศ ) พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ โครงการการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการจ ดการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 2. โครงการเตร ยมความพร อมด านศ กยภาพและมาตรฐานอาจารย 3. โครงการเช ดช ค าคนด ศร ว ทยาศาสตร Hero of Science and Technology 4. โครงการส งเสร มค ณธรรมและจร ยธรรมของน กศ กษาและอาจารย คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5. โครงการพ ฒนาความร และเพ มท กษะว ชาช พบ คลากรของหล กส ตรสาขาว ชา 6. โครงการส งเสร มการประเม นและพ ฒนาตนเองท วหน า 57

62 ภาคผนวก 2 : ผลการว เคราะห เหต ผลความจ าเป นเพ อพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตามประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ เร อง แผนพ ฒนาบ คลากร ลงว นท 10 พฤศจ กายน ลาด บท สาขาว ชาท ต องการพ ฒนา เหต ผลความต องการพ ฒนา 1 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ปร ญญาเอก - สาขาคอมพ วเตอร - สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร - สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ - สาขาว ศวกรรมคอมพ วเตอร 1.1 เป นสาขาท ม ผ สนใจเข าเร ยนมากและทางคณะม แผนท จะเป ดสอน ระด บปร ญญาโทข นไป เพราะม ผ จบปร ญญาตร ทางด าน คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศจานวนมากท ต องการ ศ กษาต อในระด บท ส งข น 1.2 เม อน กศ กษาไปแล วจะม งานรองร บน กศ กษาเป นจานวนมาก เพราะม ความจาเป นในท กหน วยและสาขาอาช พ ต องการผ ท จบ ทางด านน ได พ ฒนาบ คลากร อาจารย ให ม ค ณว ฒ ส งข น จะทาให ม ศ กยภาพเป นมาตรฐานท สากลมากข น 1.3 เป นสาขาท เป นพ นฐานสาหร บสาขาอ นท งในระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษา 2 สาขาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ปร ญญาเอก - สาขากายว ภาคศาสตร - สาธารณส ขศาสตร - การพยาบาลและแพทย แผนไทย - เภส ชศาสตร 2.1 เป นสาขาม ผ สนใจเร ยนเป นจานวนมากและม ตาแหน งงานรองร บ โดยเฉพาะ อบต. และหน วยงานอ นม ความต องการจานวนมาก 2.2 ม น กศ กษาในระด บปร ญญาตร จานวนมาก แต ย งขาดบ คลากรต อง ใช อาจารย พ เศษจากหน วยงานอ น จ งจาเป นต องพ ฒนาคณาจารย 3 สาขาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร ว ฒ ปร ญญาโท / ปร ญญาเอก - ว ทยาศาสตร การอาหาร - ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 4 สาขาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ปร ญญาเอก - สาขาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม - สาขาสารสนเทศภ ม ศาสตร - สาขาพล งงานทดแทน 3.1 เป นสาขาท เป ดใหม ป จจ บ นย งไม ม น กศ กษาจบและไม ม อาจารย ประจาท ตรงสาขา ขาดบ คลากร ต องใช บ คลากรภายนอก จาเป นต อง พ ฒนาคณาจารย เพ อให น กศ กษาท จะจบออกไปได มาตรฐานเป น ท ยอมร บ 3.2 เป นสาขาท สอดคล องก บนโยบายของร ฐบาลเก ยวก บอาหาร ปลอดภ ยและเป นสาขาท ขาดแคลน 4.1 เป นสาขาท เป ดใหม น กศ กษาท เร ยนอย ร นแรก ย งไม จบการศ กษา อาจารย ประจาม น อยย งขาดบ คลากร จาเป นต องพ ฒนาคณาจารย เพ อให ม มาตรฐานทางว ชาการน กศ กษาท จบออกไปจะเป นท ยอมร บของส งคม ช มชน และท องถ น

63 58 ลาด บท สาขาว ชาท ต องการพ ฒนา เหต ผลความต องการพ ฒนา 4.2 เป นสาขาท คณะม แผนท จะเป ดสอนในระด บปร ญญาโท ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม และจะม การพ ฒนาหล กส ตร ในระด บบ ณฑ ตศ กษาต อไป 5 สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ปร ญญาเอก - คณ ตศาสตร - คณ ตศาสตร ประย กต - คณ ตศาสตร ประก นภ ย - สถ ต - สถ ต ประย กต 5.1 เป นสาขาท ขาดแคลนหน วยงานต างๆ ม ความต องการมาก แต ไม สามารถผล ตได เพ ยงพอจาเป นต องพ ฒนาบ คลากร 5.2 เป นสาขาท เป นพ นฐานในการเร ยนในระด บปร ญญาตร ท กสาขา รวมท งในระด บปร ญญาโท 5.3 เป นสาขาหล กในการว จ ยทางด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย รวมท งในด านส งคมศาสตร 6 สาขาว ชาเคม ปร ญญาเอก - เคม - เคม อ นทร ย - เคม เช งฟ ส กส - เคม อ ตสาหกรรม 7 สาขาว ชาช วว ทยาและเทคโนโลย ช วภาพ ปร ญญาเอก - ช วว ทยา - ช วว ทยาประย กต - เทคโนโลย ช วภาพ - จ ลช วว ทยา - น เวศว ทยา 6.1 เป นสาขาท ขาดแคลน ผล ตบ คลากรไม เพ ยงพอต อความต องการ ของหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน จาเป นต องพ ฒนาคณาจารย อย างต อเน องให ม ค ณว ฒ เพ มข น 6.2 เป นสาขาท เป นพ นฐานในการเร ยนหล กส ตร วท.บ. ท กสาขา รวมท งว ชาพ นฐานอ น และเป นสาขาหล กในระด บปร ญญาโทท คณะม แผนท จะเป ดสอนต อไป 6.3 เป นสาขาหล กในการว จ ยทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 7.1 เป นสาขาท ขาดแคลนม หน วยงานจานวนมากท ต องการบ คลากร ในสาขาน แต ผล ตไม เพ ยงพอ จาเป นต องพ ฒนาคณาจารย อย าง ต อเน องให ม ค ณว ฒ เพ มเต ม 7.2 เป นสาขาท เป นพ นฐานในการเร ยนหล กส ตร วท.บ. ท กสาขา รวมท งว ชาพ นฐานอ นและเป นสาขาหล กในระด บปร ญญาโทท คณะม แผนท จะเป ดสอนต อไป 7.3 เป นสาขาหล กในการว จ ยทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

64 59 ลาด บท สาขาว ชาท ต องการพ ฒนา เหต ผลความต องการพ ฒนา 8 สาขาว ชาฟ ส กส ปร ญญาเอก - ฟ ส กส - ฟ ส กส ประย กต - ฟ ส กส พล งงาน - ธรณ ว ทยา - อ ต น ยมว ทยา - ดาราศาสตร 8.2 เป นสาขาว ชาท เป นพ รวมท 9 สาขาว ชาการแพทย แผนไทย ว ฒ ปร ญญาโท / ปร ญญาเอก - สาธารณส ขศาสตร (การแพทย แผนไทย) - การแพทย แผนไทย -การแพทย ทางเล อก -การแพทย แผนตะว นออก 10 สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ว ฒ ปร ญญาโท / ปร ญญาเอก - เทคโนโลย ซอฟแวร - เทคโนโลย ม ลต ม เด ย - ว ศกรรมซอฟแวร - ว ศกรรมคอมพ วเตอร 8.1 เป นสาขาว ชาท ขาดแคลนจานวนบ คลากรโดยท วไปม น อย หน วยงานต างๆ ม ความต องการมาก แต ขาดแคลนบ คลากร จาเป นต องม การพ ฒนาคณาจารย เพ อเป นมาตรฐานทางว ชาการ นฐานในการเร ยนหล กส ตร วท.บ. ท กสาขา งเป นสาขาหล กในระด บปร ญญาโทท คณะม แผนท จะ เป ดสอนต อไป 8.3 เป นสาขาท เป นหล กในการว จ ยทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 9.1 เป นสาขาว ชาท ขาดแคลนจานวนบ คลากรโดยท วไปม น อย หน วยงานต างๆ ทางด านส ขภาพม ความต องการมาก แต ขาดแคลนบ คลากร จาเป นต องม การพ ฒนาคณาจารย เพ อเป นมาตรฐานทางว ชาการ 9.2 เป นสาขาหล กในระด บปร ญญาตร ท คณะม แผนท จะ เป ดสอนในป การศ กษา เป นสาขาท เป นหล กในการว จ ยทางด านส ขภาพการแพทย แผนไทย 10.1 เป นสาขาว ชาท ขาดแคลนจานวนบ คลากรโดยท วไปม น อย หน วยงานต างๆ ความต องการบ คลลากรทางด านเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ม มาก แต ขาดแคลนบ คลากร จาเป นต องม การพ ฒนาคณาจารย เพ อเป นมาตรฐานทางว ชาการ 10.2 เป นสาขาหล กในระด บปร ญญาตร ท คณะม แผนท จะ เป ดสอนในป การศ กษา 2557

65 ภาคผนวก

66

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information