แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ )

2 คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ ฉบ บน เป นแผนช นาท ศทางการพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งจ ดทาข นจาก การม ส วนร วมของบ คลากรผ เก ยวข องท กหน วยงานในคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยม การทบทวนผล การดาเน นงานท ผ านมา รวมท งการระดมความค ดเห น และการว เคราะห สภาพแวดล อมเพ อการเปล ยนแปลง และการพ ฒนา โดยสร ปคณะได กาหนดเป าหมายว า คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเน นความเป นเล ศ ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ควบค ก บการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท งสร างนว ตกรรม และถ ายทอดองค ความร ส ส งคม โดยได ก าหนดท ศทางการพ ฒนาไว 5 ประเด นย ทธศาสตร ท สอดคล องก บแนวทางของมหาว ทยาล ย ค อ 1. ยกระด บค ณภาพมาตรฐานในการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 2. พ ฒนาศ กยภาพการว จ ยและสร าง นว ตกรรม 3. สร างความเสมอภาคและการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. ส บสานและส งเสร มการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ซ งการท จะบรรล ผลส าเร จตาม ประเด นย ทธศาสตร ด งกล าวน น จ าเป นต องม การข บเคล อนไปส การปฏ บ ต โดยบ รณาการท กภาคส วนท เก ยวข อง และม การต ดตามประเม นผล เพ อปร บปร งและดาเน นการให บรรล เป าหมาย เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการดาเน นงานและก จกรรมด านต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ให ปฏ บ ต ภารก จ และพ นธก จ ท สอดคล องก บมหาว ทยาล ย และผ านการประเม นตามเกณฑ ต างๆ ท สกอ. และ กพร. กาหนด คณะผ บร หารคณะจ งได จ ดท ากลย ทธ 5 ป ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เพ อใช ในการพ ฒนาการทางานต อไป คณะผ บร หาร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม 2

3 บทสร ปผ บร หาร แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป พ.ศ ได จ ดทาข นเพ อเป นแนวทาง สาหร บการพ ฒนาคณะ ระหว างป พ.ศ โดยแผนพ ฒนาคณะฉบ บน ได ม งเน นการพ ฒนางาน ในด านต าง ๆ และสร างสรรค ส งใหม ๆ ให คณะและมหาว ทยาล ยม การพ ฒนาอย างต อเน อง ในการจ ดทา แผนพ ฒนาคณะในคร งน ได กาหนดบนพ นฐานข อม ลของพ ฒนาการของคณะ ท ผ านมาม การว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) และผลการประเม นจากท งหน วยงานภายในและหน วยงานภายนอก ท ช ให เห นว า 6 ป ของการก อต งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม และการแบ งส วนงานราชการก อต งเป นคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ผล ตและพ ฒนากาล งคน สร างงานว จ ยประด ษฐ นว ตกรรม จนเป นท ยอมร บ จากส งคม เป าหมายการบร หารงานในห าป ข างหน า ได กาหนดว ส ยท ศน ให คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเน นความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ควบค ก บการ ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท งสร างนว ตกรรมและถ ายทอดองค ความร ส ส งคม โดยภาพรวมแล ว การบร หารงานในห าป ข างหน าน นคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ศ กยภาพท จะด าเน นการให บรรล ตามเป าหมายได ซ งต องม การก าหนดว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร แล ะกลย ทธ ท เหมาะสม ควบค ก บการใช ศ กยภาพของคณะผ บร หาร ในระด บต าง ๆ การพ ฒนาศ กยภาพและสมรรถนะ บ คลากร การปร บเปล ยนกระบวนการดาเน นงานให คล องต วและประส ทธ ภาพ การประสานงานความร วมม อ จากหน วยงานภายในและภายนอกตลอดจนการด าเน นงานท ใช หล กธรรมมาภ บาล เพ อข บเคล อนคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให บรรล ถ งเป าหมายท กาหนดไว ได แผนพ ฒนาคณะด งกล าวประกอบด วยว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร จานวน 5 ประเด น ย ทธศาสตร ท สาค ญท ใช เป นแนวทางในการข บเคล อนให การดาเน นงานบรรล เป าหมายประเด นย ทธศาสตร แต ป จจ ยท สาค ญมากป จจ ยหน งค อ บ คลากรของคณะท อย ร วมก นในคณะและมหาว ทยาล ยแห งน หากบ คลากร ท งหมดม ความส ขก เช อได ว าผลงานท เก ดข นแต ละภารก จ ก จะออกมาด ม ค ณภาพเป นท ยอมร บท งในระด บ มหาว ทยาล ยและภายในประเทศ ประเด นย ทธศาสตร เพ อนาไปส เป าหมายตามแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประกอบด วย 5 ประเด นย ทธศาสตร ด งม รายละเอ ยดต อไปน ประเด นย ทธศาสตร ท 1: ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานในการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต เป าประสงค ผล ตและพ ฒนากาล งคนม ออาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรมตามความต องการของส งคมและประเทศ กลย ทธ หล กท 1 สร างและพ ฒนาหล กส ตรตอบสนองความต องการของส งคมและประเทศและจ ดเน นของ มหาว ทยาล ย แผนงาน 1. พ ฒนาหล กส ตรและเป ดหล กส ตรใหม ให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต ต ดตามและประเม นผลค ณภาพของบ ณฑ ต 3

4 2. จ ดการศ กษาท ตอบสนองความต องการของผ ใช บ ณฑ ต ช มชน และท องถ น 3. สร างเคร อข ายความร วมม อก บสถาบ นการศ กษา ท งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมท ง สถานประกอบการภาคร ฐและเอกชน เพ อรองร บการสร างหล กส ตร โดยการสร างเคร อข ายความร วมม อก บ หลายสถาบ น (Multi-Campus) กลย ทธ หล กท 2 ผล ตน กว ทยาศาสตร ท เป นคนด ม ความร ร กส งาน แผนงาน 1. สอนสอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ในท กรายว ชา 2. น าหล กการการเร ยนร ท บ รณาการก บการท างาน (Work Integrated Learning) มาจ ดการเร ยน การสอน โดยเฉพาะระบบสหก จศ กษา และฝ กงานในท กหล กส ตร 3. จ ดให ม การสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 4. สน บสน นท นว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและการเผยแพร กลย ทธ หล กท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษา แผนงาน 1. ขยายการศ กษาโดยม งเน นค ณภาพในสาขาท เป นจ ดเน นของ มหาว ทยาล ย และสอดคล องก บความต องการของ ประเทศ 2. เพ มจานวนการร บน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 3. ประชาส มพ นธ เช งร กในการร บน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 2: สร างน กว จ ยทางด านว ทยาศาสตร เช งล ก เพ อพ ฒนาศ กยภาพการว จ ย งาน สร างสรรค และสร างนว ตกรรมเพ อช มชนและส งคม เป าประสงค ม ผลงานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรมในการพ ฒนาท องถ น ช มชน และส งคม กลย ทธ หล ก ส งเสร มให ม ผลงานว จ ย (ระด บต น ระด บกลาง และระด บส ง) งานสร างสรรค หร อนว ตกรรมท ม ค ณภาพ แผนงาน 1. กาหนดนโยบายในการทาว จ ยและงานสร างสรรค ของคณะ เพ อแก ป ญหาของช มชน ส งคม 2. จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางเพ อรองร บการท างานว จ ยของคณาจารย และน กศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ เช น - จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางด านเทอร โมอ เล กทร กและนาโนเทคโนโลย (Thermoelectric and Nanotechnology Research Center, TNRC) - จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางด าน IT (ITRC) - จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางด านการคานวณเช งล กโดยว ธ การทางคณ ตศาสตร และ คอมพ วเตอร (Computational Research Center, CRC) 4

5 - จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางด านเทคโนโลย ช วภาพ (Biotechnology Research Center, BRC) - จ ดต งศ นย ทดสอบว สด (Materials Testing Center, MTC) ฯลฯ 3. ให แรงจ งใจในการต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการในระด บชาต และนานาชาต และการจด ทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา เช น ค าตอบแทน ต งช อห องปฏ บ ต การตามช อน กว จ ยท ได ต าแหน งศาสตราจารย จากผลงานว จ ย ฯลฯ 4. บ รณาการผลการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และการบร การว ชาการ 5. บ รณาการหล กส ตรให ม ว ชาปฏ บ ต ว ชาโครงงาน หร อว จ ยมากข นในระด บปร ญญาตร 6. เน นการท างานว จ ยเช งล กส าหร บน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยใช ผลงานต พ มพ ท ม Impact Factor เป นต วบ งค บการสาเร จการศ กษา เช น ป.โท อย างน อย 1 วารสาร ป.เอก อย างน อย 2 วารสาร 7. พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ยอย างต อเน อง 8. สน บสน นและ จ ดหาแหล งท น ป จจ ยพ นฐานในการทางานว จ ย 9. ประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย งานสร างสรรค หร อนว ตกรรมอย างต อเน อง 10. จ ดทาวารสารว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11. จ ดประช มว ชาการเพ อนาเสนอผลงานว จ ยระด บชาต / นานาชาต 12. พ ฒนาระบบและกลไกเพ อช วยในการจดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา 13. สน บสน นการนาเสนอผลงานว จ ย ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต /นานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท 3: เป นผ นาการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชนและส งคม เป าประสงค ช มชนและส งคมท พ งพาตนเองอย างย งย น กลย ทธ หล ก ให บร การว ชาการท ม ค ณภาพสอดคล องตามความต องการแก ช มชนและส งคม แผนงาน 1. สร างเคร อข ายความร วมม อ และบ รณาการความร ถ ายทอดส ช มชน ส งคม และน าผลมาพ ฒนาการ เร ยนการสอน การว จ ย 2. เผยแพร องค ความร ใหม เพ อพ ฒนาช มชนให ร เท าท นการเปล ยนแปลงของโลก 3. ให แรงจ งใจในการบร การว ชาการ 4. ประชาส มพ นธ ก จกรรมบร การว ชาการอย างต อเน อง ประเด นย ทธศาสตร ท 4: ส บสาน และส งเสร มการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป าประสงค ปล กฝ งค าน ยมของน กศ กษาและช มชน ในด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม กลย ทธ หล ก สร างและส งเสร มการจ ดก จกรรมทางด านศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม แผนงาน 1. สน บสน นงบประมาณในการจ ดก จกรรมศ ลปว ฒนธรรมและการอน ร กษ ส งแวดล อม 5

6 2. จ ดให น กศ กษา บ คลากรและช มชนม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรมและ อน ร กษ ส งแวดล อม 3. บ รณาการความร จากการจ ดก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม และนาผลมาพ ฒนาก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 5: พ ฒนาข ดความสามารถให เป นคณะท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ธรรมาภ บาล เป าประสงค ม การบร หารจ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพในการบร การ โดยเน นการม ส วนร วมของท กคน กลย ทธ หล กท 1 พ ฒนาอาจารย เพ อเตร ยมความพร อมต อการพ ฒนาคณะ ในย คท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว แผนงาน 1. สร างท ศนคต เช งบวกของบ คลากรต อองค กร 2. สร างท ม 3. ปร บความค ดของอาจารย และบ คลากรเก ยวก บการพ ฒนาอ ดมศ กษาตาม กรอบแผนอ ดมศ กษา ระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) 4. จ ดทาแผนพ ฒนาอาจารย และบ คลากร ระด บบ คคล ระด บสาขา และระด บคณะ 5. พ ฒนาค ณภาพอาจารย และบ คลากร เพ อรองร บการเปล ยนแปลงของ ส งคม 6. ธ ารงร กษาและพ ฒนาอาจารย และบ คลากรอย างต อเน องเพ อให ม ประส ทธ ภาพ และม ความส ขใน การทางาน กลย ทธ หล กท 2 พ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน 1. ใช ระบบบร หารงานบ คคลบนฐานสมรรถนะ (Competency Based Management) 2. ส งเสร มสน บสน นการเพ มค ณว ฒ ตาแหน งทางว ชาการ และสมรรถนะว ชาช พให แก บ คลากร 3. สน บสน นคนด ให เป นน กบร หารร นใหม 4. พ ฒนาระบบจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรส ระด บสาขาว ชา 6. ส งเสร ม กาก บ ต ดตามผลการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ 7. สร างความเข าใจและความช ดเจนในหน าท ของคนในองค กร 8. ปล กฝ งความม ค ณค าของท กคนในองค กร 9. สร างความร กความเข าใจของคนในองค กร ให เป นน าหน งใจเด ยวก น กลย ทธ หล กท 3 สร างและพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ค ณภาพและท นสม ย แผนงาน 1. กระจายอานาจการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาระบบการบร หารแบบม ส วนร วม 3. สร างมาตรฐานการทางาน และค ม อการปฏ บ ต งาน 6

7 4. ให ม ระบบ กลไก ในการประก นค ณภาพการศ กษา การควบค มภายในและ การบร หารความเส ยงใน ระด บสาขาว ชา 5. พ ฒนาระบบสารสนเทศ ท แสดงผลการดาเน นงานท กด าน เพ อการใช ในการบร หาร 6. พ ฒนาระบบการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย และท นเหต การณ 7

8 ส วนท 1 บทนา 8

9 ส วนท 1 บทนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคล พ.ศ โดยรวมพ นท จ ดการศ กษา 4 ว ทยาเขต ในพ นท 3 จ งหว ด ค อ พระนครศร อย ธยา นนทบ ร และส พรรณบ ร ประกอบด วย ว ทยาเขตพระนครศร อย ธยา ห นตรา ว ทยาเขตพระนครศร อย ธยา วาส กร ว ทยา เขตนนทบ ร และว ทยาเขตส พรรณบ ร โดยม เป าหมายหล กท จะผล ตก าล งคนระด บกลางและ ระด บส งด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ท ม ความเป นม ออาช พ เพ อตอบสนองย ทธศาสตร และ เป าหมายการพ ฒนาประเทศด านอ ตสาหกรรม โดยแบ งการจ ดการศ กษาออกเป น 6 คณะ ประกอบด วย 1. คณะเทคโนโลย การเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร 2. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3. คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ 4. คณะศ ลปศาสตร 5. คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร 6. คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ในส วนของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ม งเน น ท จะผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ในฐานะน กว ทยาศาสตร ท ม ความเป นม ออาช พ ให ตรงก บมาตรฐานของสภาว ชาช พ และความต องการของประเทศ โดยจ ดให ม กระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ร วมก บโครงการสหก จศ กษา ท ม ความส มพ นธ ก บภาคอ ตสาหกรรมหร อธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมรวมท งร ฐว สาหก จและช มชน ใน ล กษณะของโครงการความร วมม อการว จ ย การบร การทางว ชาการ การพ ฒนาหล กส ตรและการพ ฒนา บ คลากรในสาขาว ชาท เป ดสอนในคณะ ได แก 1. สาขาเคม 2. สาขาช วว ทยา 3. สาขาฟ ส กส 4. สาขาจ ลช วว ทยา 5. สาขาคณ ตศาสตร 6. สาขาพลศ กษาและน นทนาการ 7. สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร 8. สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ แนวทางการจ ดการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ใช ร ปแบบของการจ ดการเร ยนการ สอนตามเกณฑ มาตรฐานของสภาว ชาช พ และพ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต (หล กส ตรใหม ป 2553) และเสร มความเป นม ออาช พด วยโครงการสหก จศ กษา ในสาขาว ทยาศาตร ท กหล กส ตร โดยม เป าหมายเพ อให ได บ ณฑ ตท ม ค ณสมบ ต ด งน 9

10 1. ม ความร พ นฐานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ประสบการณ ตรงเก ยวก บการท างานจร งใน สถานประกอบการ และตอบสนองความต องการของช มชน และส งคมได 2. ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความร บผ ดชอบ ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความเช อม นในตนเอง ม มน ษยส มพ นธ ท ด และม ค ณสมบ ต ของบ ณฑ ตท พ งประสงค ครบถ วน 3. ม ความร และท กษะว ชาช พตามมาตรฐานสภาว ชาช พท สามารถบ รณาการและประย กต ใช ในการ ประกอบอาช พได อย างม ค ณภาพ สามารถนาเสนองาน และส อสารด วยภาษาอ งกฤษได 4. ม ความร ความสามารถในเช งบร หารจ ดการ สามารถต ดส นใจ แก ไขป ญหา และต ดตามก าก บด แล การปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมายให บรรล ผลส าเร จได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งสามารถพ ฒนาเป น ผ ประกอบการใหม ท ม ศ กยภาพได ในอนาคต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม กระบวนการในการจ ดการศ กษาท เช อมโยงและประสานก บสถาน ประกอบการ ภาคอ ตสาหกรรม ธ รก จ และหน วยงานท เก ยวข อง ในเขตพ นท ของจ งหว ดพระนครศร อย ธยา นนทบ ร ส พรรณบ ร และจ งหว ดใกล เค ยง ในร ปแบบของโครงการความร วมม อท หลากหลาย เช น โครงการสห ก จศ กษา 10

11 ส วนท 2 แผนพ ฒนา ระยะ 5 ป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11

12 ส วนท 2 แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป พ.ศ ม งเน นความเป นเล ศด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว จ ยน าการศ กษา ควบค ก บการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท ง สร างนว ตกรรมและถ ายทอดองค ความร ส ส งคม และใช หล กการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม รายละเอ ยดแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป พ.ศ ฉบ บน ประกอบด วยนโยบายการบร หาร ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมองค กร ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมายกลย ทธ และมาตรการท นาไปส ความสาเร จ ด งน 1. นโยบายและแนวทางการพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. การพ ฒนาด านการจ ดการศ กษา/ ว ชาการ การจ ดการศ กษา/ว ชาการ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ส วรรณภ ม จะม งเน นผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต เช งล ก (Hands On) จ ดการเร ยนการสอนในสาขาว ชาต างๆ โดยใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นฐาน (Technology Based Teaching and Training) และม งเน นการผล ต น กว ทยาศาสตร ท ม ความเป นม ออาช พ (Professional-Oriented) ซ งประกอบด วย 3 องค ประกอบ ค อ ร จร ง ม ท กษะความช านาญ และม จร ยธรรมในว ชาช พ โดยใช โครงการสหก จศ กษา และโครงการฝ กงานร วมก บ ศ นย ว จ ยเคร อข าย และโรงงานอ ตสาหกรรมท งในและต างประเทศ เป นเคร องม อส าค ญในการผล ตบ ณฑ ต สน บสน นให อาจารย ใช กระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ และการสอนแบบ Project Based Learning ในกล มน กศ กษาท ลงเร ยนว ชาโครงงานว ทยาศาสตร หร อว ธ สอนโดยให ผ เร ยนฝ กปฏ บ ต ในระด บ ต างๆ การสอนโดยให ผ เร ยนร วมท าว จ ยในโครงการว จ ยก บอาจารย หร อเป นผ ช วยว จ ยในโครงการว จ ยของ อาจารย การสอนโดยให ผ เร ยนศ กษางานว จ ยของน กว จ ยช นน าในศาสตร ท ศ กษา และการสอนโดยใช ผลการว จ ยประกอบการสอน และเสร มการสอนสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในท กรายว ชา โดยม งเน นให บ ณฑ ตท จบ เป นน กว ทยาศาสตร ท ม ค ณภาพตามปณ ธานในการผล ตบ ณฑ ตของมหาว ทยาล ยฯ การบร หารจ ดการและการพ ฒนาหล กส ตรน น จะผล กด นให เป ดหล กส ตรใหม ตามจ ดเน นของ มหาว ทยาล ยให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต และตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาชาต จะพ ฒนา หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาร วมก บคณะ อ นๆ ศ นย ว จ ยอ นๆ มหาว ทยาล ยอ นๆ ท งในและต างประเทศ และจะ พ ฒนาหล กส ตรตามหล กการเร ยนร ท บ รณาการก บการทางาน (Work Integrated Learning) 2. การพ ฒนาด านการว จ ย การว จ ยน น ม ผลต อการพ ฒนาค ณภาพทางว ชาการ ค ณภาพของประชากรในประเทศ และการ ให บร การว ชาการส ส งคมอย างม ค ณภาพ การท จะเพ มค ณภาพทางการศ กษาของบ ณฑ ตให ม ค ณภาพส ง และ การท จะก าวไปเป นมหาว ทยาล ยช นน าน น งานว จ ยท เข มแข งเป นส งท ส าค ญท ส ด คณะจะเสนอแผนพ ฒนา 12

13 น กว จ ยของคณะ และจะประกาศให บ คลากรท กคนได ร บทราบท วก นและผล กด นแผนเข าส งบประมาณของ คณะ นอกจากน คณะได ม งบประมาณว จ ยในส วนเง นรายได ในป งบประมาณ เพ อให น กว จ ย สามารถเสนอโครงการเพ อของบประมาณเง นรายได ของคณะ ได เพ มข น โดยเน นโครงการว จ ยท ม ผลกระทบส ง และเป นโครงการว จ ยแบบสหว ทยาการ ท สามารถน าผลงานว จ ย ไปจดทร พย ส นทางป ญญาได ซ งเป นอ ก แนวทางหน งนอกเหน อจากงบประมาณว จ ยท ขอผ านส าน กงานคระกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) และท ขอผ าน กองท นว จ ยของมหาว ทยาล ย และงบประมาณอ นๆ จากภายนอก จากการว เคราะห ศ กยภาพของน กว จ ย (คณาจารย ) พบว า คณะม คณาจารย ท เป นน กว จ ยของคณะ จานวน 3 กล ม ค อ 1. กล มผ เคยท าว จ ยมาแล วและม ผลงานด จะม หน าท ช วยพ ฒนาระบบงานว จ ยของคณะ ไปส ระด บชาต ซ งคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม น กว จ ยในกล มน จานวนน อย ประมาณร อยละ 5 ค อผ ท ท างาน ว จ ยมาอย างต อเน อง และม ผลงานว จ ยต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บชาต และนานาชาต 2. กล มผ เคยท าว จ ยแล ว ทางคณะ จะช วยด าเน นการจ ดหาทร พยากรภายนอกมาให ท างานว จ ย เช น จากส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย (สกว.) จากสถาบ นไทย-เยอรม น (TGI) ท น IRPUS YSTP เป นต น คณะม น กว จ ยในกล มน จ านวนปานกลางประมาณร อยละ 25 ค อผ ท เคยท าว จ ยมาบ างแต ไม ต อเน องและท ามา ระหว าง 2 4 ป และม ผลงานเผยแพร ในท ประช มว ชาการนานาชาต และระด บชาต 3. กล มอาจารย ใหม จะม หน าท เร ยนร และพ ฒนาตนเองให เป นน กว จ ยท ม ค ณภาพ โดยคณะสน บสน น ให ได ร บงบประมาณจากภายใน เช น กองท นว จ ยมหาว ทยาล ยฯ และงบประมาณเง นรายได ของคณะ ฯลฯ น กว จ ยกล มด งกล าวม มากท ส ดค อประมาณร อยละ 70 คณะม นโยบายส งน กว จ ยในกล มท 3 เข าร วมประช มส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพงานว จ ยของตนเอง เช น การเข ยนโครงการว จ ยเพ อของบประมาณ โครงการพ ฒนาน กว จ ยม อใหม ของมหาว ทยาล ย ว ธ การเข ยน บทความว จ ย/บทความว ชาการ เป นต น นอกจากน น กว จ ยในกล มท 1 ซ งม ประสบการณ ส ง จะท าหน าท ช วย น กว จ ยม อใหม โดยช วยเป นท ปร กษาโครงการว จ ย และเป นห วหน าโครงการว จ ย และด งน กว จ ยม อใหม ท ม ความสนใจเข ามาร วมงาน เพ อให เก ดการพ ฒนาถ ายทอดความร จากผ ร ไปส น กว จ ยม อใหม อย างม ประส ทธ ภาพ ส าหร บน กว จ ยในกล มท 2 จะสน บสน นให เข าร วมส มมนาฯ เพ อพ ฒนาความสามารถทางการว จ ย และการ เข ยนบทความว ชาการในระด บท ส งข น เช น โครงการเข ยนบทความว จ ยเพ อให ได ร บการต พ มพ โครงการเข ยน บทความว จ ยภาษาอ งกฤษ เพ อให ได ร บการต พ มพ ในระด บนานาชาต เป นต น เพ อผล กด นให จ านวนบทความ ว จ ยท ได ร บการเผยแพร (ซ งเป นต วช ว ดท สาค ญของ สมศ. และ กพร.) ม จานวนมากข น นอกจากน คณะม สน บสน นให ม เจ าหน าท ท ช วยอานวยความสะดวกในการขอจดทะเบ ยนทร พย ส นทาง ป ญญาก บกระทรวงพาณ ชย เพ อช วยลดข นตอนการดาเน นการของคณาจารย และเสนอมหาว ทยาล ย เพ อออก ประกาศเร องการให ค าตอบแทนพ เศษ หร อให รางว ลสาหร บอาจารย เพ อเป นแรงจ งใจส าหร บผ ม ผลงานในการ จดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญาและลงต พ มพ วารสารนานาชาต ท ม ค า Impact Factor และให ม การจ ด โครงการยกย องเช ดช เก ยรต น กว จ ยด เด นในระด บคณะ และเสนอมหาว ทยาล ยเพ อรางว ลน กว จ ยด เด นในระด บ 13

14 มหาว ทยาล ยอ กด วย นอกจากน คณะจะสน บสน นงบประมาณในการน าเสนอผลงานว จ ย ต พ มพ เผยแพร ใน ระด บชาต /นานาชาต และจะเสนอให มหาว ทยาล ย ต งช อห องปฏ บ ต การตามช อศาสตราจารย เพ อเป นเก ยรต และศ กด ศร ของวงษ ตระก ลต อไป คณะส งเสร มให จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางข นในคณะ เพ อเป นศ นย กลางการท างานว จ ยเช งล กร วมก น ของกล มน กว จ ยท ม แนวค ดเด ยวก น และใช คร ภ ณฑ คล ายก น ซ งจะเป นศ นย กลางท รองร บการท าโครงงานเช ง ล กของน กศ กษาระด บปร ญญาตร ช นป ท 3-4 และระด บบ ณฑ ตศ กษาด วย ซ งจะท าให ศ กยภาพการท าว จ ย ของคณาจารย และน กศ กษาส งข น และจะเป นผลด ในภาพรวมของมหาว ทยาล ยต อไป และผล กด นให น กศ กษา ระด บปร ญญาตร สร างผลงานว จ ยเช งล กท สามารถลงต พ มพ และน าเสนอเผยแพร ระด บชาต และนานาชาต ได อย างน อย 10 % โดยจะผล กด นให น กศ กษาเข าทาว จ ยท ศ นย ว จ ยเฉพาะทางต งแต ช นป ท 3 คณะส งเสร มให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นในงานว จ ย เพ อให เก ดการท างานว จ ยแบบสห ว ทยาการ โดยการจ ดส มมนาเช งว ชาการร วมก นในคณะ และคณะอ นๆ อย างน อย 1 คร ง/ 1 เด อน ซ งป จจ บ น น ได ทดลองทาโครงการส มมนาแบบ Semi-Seminar ซ งได ผลด มาก ม การต นต วเพ อทางานว จ ยร วมก นระหว าง ศาสตร ท แตกต าง อ กท งเป นการต ดตามและช วยก นแก ป ญหางานว จ ยเช งล กร วมก นอ กทางหน ง ท าให ม ขบวนการการทางานว จ ยท ช ดเจน ม เป าหมายและบรรล ว ตถ ประสงค เร วข น คณะม นโยบายจะจ ดประช มว ชาการเพ อเสนอผลงานว จ ยระด บชาต อย างน อย 4 คร ง ใน 4 ป ระด บ นานาชาต อย างน อย 2 คร ง ใน 4 ป ผล กด นให คณาจารย ทาว จ ยและนาผลงานนาเสนอ ระด บชาต 2 เร อง/ สาขา/ป และระด บนานาชาต 1 เร อง/สาขา/ป สน บสน นให คณาจารย นาผลงานว จ ยลงต พ มพ ในวาระสาร ระด บชาต 2 เร อง/สาขา/ป และระด บนานาชาต 1เร อง/สาขา/ป โดยคณะจะจ ดให ม คณะอน กรรมการ กล นกรองงานว จ ยระด บคณะ โดยคณาจารย ท ม ประสบการณ จากคณะ และผ เช ยวชาญจากภายนอก โดยท 1 ใน 3 จะเป นของคณะว ทยาศาสต และเทคโนโลย ท ม ผลงานต พ มพ ระด บชาต และนานาชาต มากท ส ดใน 9 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลท วประเทศ 3. การพ ฒนาด านบร การว ชาการแก ส งคม 1. ผล กด นให เก ดศ นย นว ตกรรมเพ อถ ายทอด เก ดการสร างเคร อข ายความร วมม อ และบ รณาการ ความร ถ ายทอดส ช มชน ส งคม การเผยแพร องค ความร ใหม เพ อพ ฒนาช มชนให ร เท าท นการเปล ยนแปลงของ โลก เช น ศ นย ถ ายทอดนว ตกรรมด านนาโนเทคโนโลย ศ นย ถ ายทอดนว ตกรรมด าน IT 2. เป นศ นย กลางคล น คว ชาการว ชาพ นฐานให ก บ คร น กเร ยน โรงเร ยนม ธยมศ กษาในเขตพ นท ภาค กลาง โดยจะเป น Central of Basic Laboratory ให ก บโรงเร ยนม ธยมศ กษาเพ อสร างพ นฐานการเร ยนร ทางด านว ทยาศาสตร ให เข มแข ง 3. ผล กด นให เก ด Central of Excellent Laboratory ระด บส งให ก บ น กว จ ยท วไป โรงงาน อ ตสาหกรรม และช มชน 4. เป นศ นย กลางการต ว GAT และ PAT ให ก บน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาในเขตพ นท 14

15 4. การพ ฒนาด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม คณะปล กฝ งค าน ยมของน กศ กษาและช มชนในด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม โดยการสร างและส งเสร มการจ ดก จกรรมทางด านศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ซ งม แผนการด งน 1. สน บสน นงบประมาณในการจ ดก จกรรมศ ลปว ฒนธรรมและการอน ร กษ ส งแวดล อม 2. จะจ ดให น กศ กษา บ คลากรและช มชนม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรมและ อน ร กษ ส งแวดล อม 3. บ รณาการความร จากการจ ดก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม และนาผลมาพ ฒนาก จกรรมน กศ กษา 5. การพ ฒนาด านน กศ กษา นอกจากความเป นเล ศทางว ชาการของน กศ กษาแล ว ก จกรรมท จะมาเสร มสร างประสบการณ การใช ช ว ตเบ องต นของบ ณฑ ตเป นส งท ส าค ญย งท จะท าให บ ณฑ ตม ค ณภาพ ด งน นคณะจ งให ความส าค ญ และม แผน ท จะเสร มสร างค ณภาพน กศ กษาด งน 1. พ ฒนาสโมสรน กศ กษาของคณะ ให เข มแข ง โดยม อาจารย พ เล ยงท ม ประสบการณ จร งในการท าก จกรรม ในอด ต 2. ส งเสร มก จกรรมการต อนร บน องใหม อย างสร างสรรค และท กฝ ายม ส วนร วม โดยเบ องต นจะ ผล กด นให ท กคนม ส วนร วม ต งแต อาจารย เจ าหน าท และน กศ กษาร นพ ท กคน เพ อให ท กคนร ส กถ งความเป น ครอบคร วเด ยวก น ภ ม ใจ และร กในคณะ 3. ส งเสร มให แต งเพลงและซ อมเพลงเช ยร ประจ าคณะ อย างสร างสรรค และเป นระบบ โดยม อาจารย เป นพ เล ยง เพ อความเป นอ นหน งอ นเด ยวก น ภ ม ใจ และร กในคณะ 4. ผล กด นการประชาส มพ นธ คณะ โดยน กศ กษาเป นแกน 5. ส งเสร มการจ ดก จกรรมค ายอาสาเพ อเผยแพร ผลงานทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ช มชน เช น โครงการ Science Tour โครงการพ สอนน อง ค ายต วเตอร ค ายค ณธรรม และจร ยธรรม ฯลฯ 6. ส งเสร มก จกรรมก ฬาและน นทนาการเพ อส ขภาพท ด ของน กศ กษา เช น ก ฬาน องใหม ก ฬาระหว าง สาขา ก ฬาระหว างคณะ และก ฬาอะตอมเกมส ก บต างมหาว ทยาล ย ฯลฯ 7. ผล กด นให เก ดโควต าน กก ฬา 8. สน บสน นให น กศ กษาเข าร วมก จกรรมว ชาการท งในประเทศ และต างประเทศ 9. ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาให สอดคล องก บค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค 10. สร างเคร อข ายความร วมม อก บศ ษย เก า 11. ส งเสร มการจ ดต งชมรมของน กศ กษา 6. การพ ฒนาด านบ คลากร 1. พ ฒนาบ คลากร และน กว จ ย เข าร วมโครงการ Visiting Scholar ก บ OSAKA University, Japan ป ละ 2 คน 15

16 2. จ ดหาอาจารย ในสาขาใหม และพ ฒนาศ กยภาพคณาจารย อย างต อเน อง 3. จ ดให ม ทร พยากรสน บสน นการเร ยนการสอนท ท นสม ยและเพ ยงพอ 4. ส งเสร มให เก ดการเพ มข นของอ ตราส วนอาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ จาก 82 : 17 : 1 เป น 70 : 27 : 3 (อ : ผศ : ศ) ในป ส งเสร มให เก ดการเพ มข นของอ ตราส วนอาจารย ตามค ณว ฒ จาก 17 : 68 : 4 เป น 10 : 70 : 20 (ตร : โท : เอก) ในป ส งเสร มให เก ดการเพ มข นของอ ตราส วนของน กว จ ยของคณะ จาก 70 : 25 : 5 เป น 50 : 40 : 10 (ม อใหม : ระด บกลาง : ระด บส ง) ในป การพ ฒนาด านการบร หารและการจ ดการ คณะม นโยบายท จะพ ฒนาข ดความสามารถการบร หารจ ดการให เป นคณะท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมของท กคนเป นหล ก โดยม แผนการด งน 1. ปร บความค ดของอาจารย และบ คลากรเก ยวก บการพ ฒนาอ ดมศ กษาตาม กรอบแผนอ ดมศ กษา ระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) 2. จ ดทาแผนพ ฒนาอาจารย และบ คลากร ระด บบ คคล ระด บสาขา และระด บคณะ 3. พ ฒนาค ณภาพอาจารย และบ คลากร เพ อรองร บการเปล ยนแปลงของส งคม 4. ธ ารงร กษาและพ ฒนาอาจารย และบ คลากรอย างต อเน องเพ อให ม ประส ทธ ภาพ และม ความส ขใน การทางาน 5. ใช ระบบบร หารงานบ คคลบนฐานสมรรถนะ (Competency Based Management) 6. ส งเสร มสน บสน นการเพ มค ณว ฒ ตาแหน งทางว ชาการ และสมรรถนะว ชาช พให แก บ คลากร 7. สน บสน นคนด ให เป นน กบร หารร นใหม 8. พ ฒนาระบบจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรส ระด บสาขาว ชา 9. ส งเสร ม กาก บ ต ดตามผลการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ 10. กระจายอานาจการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพ 11. พ ฒนาระบบการบร หารแบบม ส วนร วม 12. สร างมาตรฐานการทางาน และค ม อการปฏ บ ต งาน 13. ให ม ระบบ กลไก ในการประก นค ณภาพการศ กษา การควบค มภายในและ การบร หารความเส ยง ในระด บสาขาว ชา 14. พ ฒนาระบบสารสนเทศ ท แสดงผลการดาเน นงานท กด าน เพ อการใช ในการบร หาร 15. พ ฒนาระบบการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย และท นเหต การณ 16

17 2. ว ส ยท ศน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเน นความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ควบค ก บการ ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท งสร างนว ตกรรมและถ ายทอดองค ความร ส ส งคม 3. พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความชานาญทางด านว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และเคม ประย กต โดยสามารถนาไปประย กต ใช ได 2. ผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ใฝ ร ม ค ณธรรม จร ยธรรม และสามารถด ารงตนตามศ ลธรรมและว ฒนธรรม อ นด งามของชาต (ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ค อ สร างน กว จ ย งานว จ ย เพ อช มชน?) 3. ด าเน นงานว จ ย เพ อให ได นว ตกรรมและองค ความร ด านว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และเคม ประย กต ตรงตามความต องการของส งคม (ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ค อ ผ น าด านบร การ ว ชาการ?) 4. บร การว ชาการเพ อเผยแพร นว ตกรรมและองค ความร ตามความต องการของส งคม ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม 5. พ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการในท ก ๆ ด าน ตามหล กธรรมาภ บาล และใช เทคโนโลย สารสนเทศพ ฒนางานให สอดคล องก บหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 4. ปณ ธาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเน นการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาก าล งคน ให ม ค ณสมบ ต พร อมท จะประย กต และพ ฒนาเทคโนโลย นาไปส การพ ฒนาส งคมและเศรษฐก จของประเทศ (ไม ม ในสารบ ญ) 5. ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ส วรรณภ ม 1. ใฝ ร หมายถ ง ร กในความร ม งม นแสวงหาความร เพ อแก ป ญหาและพ ฒนาตนเอง 2. ม ความค ดเช งระบบ หมายถ ง การค ดพ จารณาส งใดในล กษณะท เป นองค รวมและสามารถ ว เคราะห ความส มพ นธ เช อมโยงก บองค ประกอบย อยได อย างครอบคล มครบวงจร 3. ส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ หมายถ ง ม ท กษะในการถ ายทอด น าเสนอข อม ล ข าวสาร รวมถ ง ความสามารถ ในการใช ภาษาต างประเทศและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการส อสาร 4. เป นม ออาช พ หมายถ ง ม ความร ความเข าใจในศาสตร ว ชาช พเป นอย างด ม ท กษะความช านาญใน การปฏ บ ต และประพฤต ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พอย างเคร งคร ด 17

18 5. ม จ ตสาธารณะ หมายถ ง การตระหน กร และค าน งถ งส วนรวม เป นจ ตท ค ดสร างสรรค เป นก ศล และม งทากรรมด เพ อเป นประโยชน ต อส วนรวม 6. อ ตล กษณ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม (ใน สารบ ญเป นอ ตล กษณ มหาว ทยาล ย) 1. ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต (Hands on) 2. ม งเน นการเร ยนการสอนในสาขาว ชาต าง ๆ โดยใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นฐาน 3. ม งเน นการผล ตบ คลากรม ความเช ยวชาญในงานอาช พ หร อม ความเป นม ออาช พ ประกอบด วย 3 องค ความร ค อ ร จร ง ม ท กษะความชานาญ และม จร ยธรรมในอาช พ 7. จ ดเน นความเป นเล ศ ด านอาหาร พล งงาน และแม พ มพ 8. ประเด นย ทธศาสตร 1. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานในการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 2. สร างน กว จ ยทางด านว ทยาศาสตร เช งล ก เพ อพ ฒนาศ กยภาพการว จ ย งานสร างสรรค และสร าง นว ตกรรมเพ อช มชนและส งคม 3. เป นผ นาการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชนและส งคม 4. ส บสาน และส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม 5. พ ฒนาข ดความสามารถให เป นคณะท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ธรรมาภ บาล (แก ข อ 1-2 ให ตรงก บบทสร ปผ บร หาร) 18

19 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย กลย ทธ และโครงการ ประเด นย ทธศาสตร ท 1: ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานในการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต เป าประสงค ท 1: บ ณฑ ตท ม ค ณภาพตรงความต องการของส งคม ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. อ ตราส วนจานวนน กศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย : ด านส งคมศาสตร อ ตราส วน 100:0 100:0 100:0 100:0 100:0 วท./รองคณบด ด าน ว ชาการฯ 2. ร อยละผ สาเร จการศ กษาได งานทา หร อ ประกอบอาช พอ สระภายในระยะเวลา 1 ป ร อยละ วท./รองคณบด ก จการฯ 3. ร อยละความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อ ผ สาเร จการศ กษา ร อยละ วท./รองคณบด ก จการฯ 4. จานวนผลงานว ชาการของน กศ กษาท ได ร บ รางว ลระด บชาต หร อนานาชาต ผลงาน วท./รองคณบด ก จการฯ 5. ร อยละของน กศ กษาท สอบผ านเกณฑ การ ทดสอบความร ความสามารถด านภาษา ต างประเทศ 6. จานวนโครงการท น กศ กษาร วมทาก บสถาน ประกอบการ ร อยละ วท./รองคณบด ด าน ว ชาการฯ โครงการ วท./รองคณบด ก จการฯ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาศ กยภาพการว จ ยและสร างนว ตกรรม เป าประสงค ท 2: ผลงานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรมท ม ค ณภาพ และนาไปใช ในการพ ฒนาท องถ น ช มชนส งคม และพ ฒนาต อยอดในเช งพาณ ชย ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ผ ร บผ ดชอบ ร อยละของผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ต ออาจารย ประจาและน กว จ ยประจา 8. ร อยละของผลงานว จ ย/นว ตกรรมท นาไปใช ประโยชน ใน เช งพาณ ชย /ประโยชน ต อส งคม ช มชน ต ออาจารย ประจา และน กว จ ยประจา ร อยละ วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ ร อยละ วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ 9. จานวนผลงานท ได ร บการจดอน ส ทธ บ ตร/ส ทธ บ ตร ผลงาน วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ 19

20 10. ร อยละของผลงานว ชาการท ได ร บการร บรองค ณภาพ ต ออาจารย ประจาและน กว จ ยประจา ร อยละ วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ 11. จานวนเง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อ อาจารย และน กว จ ยประจา บาท/คน 40,000 วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ 12. จานวนงานว จ ยท ทาร วมก บสถานประกอบการ โครงการ วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ ประเด นย ทธศาสตร ท 3. สร างความเสมอภาคและการเร ยนร ตลอดช ว ต เป าประสงค ท 3: เป นท พ งของช มชนและร วมพ ฒนาช มชน ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 13. จานวนโครงการท มหาว ทยาล ยดาเน นการส งเสร มศ กยภาพ ในการพ งพาตนเองได อย างย งย น และเพ มข ดความสามารถในการ แข งข น โครงการ วท./รอง คณบด ด าน ว ชาการฯ 14. จานวนช มชน/หม บ านท นาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มา พ ฒนา ช มชน/ หม บ าน วท./รอง คณบด ด าน ก จการฯ 15. ร อยละของช มชน/หม บ านดาเน นก จกรรมอย างต อเน อง ร อยละ วท./รอง คณบด ด าน ก จการฯ 16. ร อยละของผลการนาความร /ประสบการณ บร การว ชาการ มา พ ฒนาการเร ยนการสอน และการว จ ย 17. จานวนแหล งเร ยนร นว ตกรรม แหล ง เร ยนร ร อยละ วท./รอง คณบด ด าน ก จการฯ วท./รอง คณบด ด าน ก จการฯ 20

21 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : ส บสาน และส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป าประสงค ท 4: เป นผ นาในการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 18. จานวนโครงการท มหาว ทยาล ยดาเน นการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม โครงการ วท./รองคณบด ด านก จการฯ 19. จานวนแหล งเร ยนร ทางศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม แหล ง เร ยนร วท./รองคณบด ด านก จการฯ ประเด นย ทธศาสตร ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เป าประสงค ท 5: การบร หารจ ดการ ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถรองร บต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลง ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 20. ร อยละของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของแผนกล ย ทธ ร อยละ วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 21. ระด บความสาเร จของระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร คะแนน วท./คณบด และการต ดส นใจ (เต ม 5) 22. ระด บความสาเร จของโครงสร างพ นฐานของมหาว ทยาล ย คะแนน วท./คณบด (เต ม 5) 23. ระด บความสาเร จของการดาเน นการตามมาตรการ ประหย ดพล งงานของมหาว ทยาล ย คะแนน (เต ม 5) วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 24. ระด บความสาเร จของระบบการพ ฒนา คณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน น คะแนน (เต ม 5) วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 25. ระด บความสาเร จของการพ ฒนามหาว ทยาล ยส สถาบ น การเร ยนร คะแนน (เต ม 5) วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 26. ร อยละของงบประมาณเง นรายได เพ มข น (เปร ยบเท ยบก บ ป งบประมาณ 2554) ร อยละ วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 21

22 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ มาตรการ และแนวทางปฏ บ ต ประเด นย ทธศาสตร ท 1. สร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พและคร ว ชาช พ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม เป าประสงค ท 1 บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พและคร ว ชาช พ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตรงก บความต องการ ของของส งคมและนานาชาต คาอธ บาย แผนผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร หมายถ ง แผนท ประกอบด วย แนวทางการผล ต และพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร ท ก าหนดโดยผ ม ส วนได ส วนเส ย รวมถ งภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรม ในร ปแบบของการพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนาบ คลากรด านว ชาการ และการฝ กประสบการณ ระบบและกลไก หมายถ ง ม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบ ม การก าหนดแนวทางการด าเน นงานม การ พ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การจ ดการทร พยากรอย างเป นระบบ ม ฐานข อม ลสน บสน น ม การน าเทคโนโลย มา ใช และม การต ดตามและว เคราะห เคร อข าย หมายถ ง เคร อข ายความร วมม อในการบร การว ชาการท ม การลงนามความร วมม อและม การ ดาเน นก จกรรมทางว ชาการร วมก นในร ปแบบ รางว ล หมายถ ง รางว ลท ได ร บจากหน วยงานหร อองค กรทางว ชาการท ได ร บการยอมร บใน ระด บประเทศ ผลงานทางว ชาการของน กศ กษา หมายถ ง ผลงานท ไปน าเสนอในล กษณะท เป นการแสดงผลงาน หร อน ทรรศการ จากหน วยงานหร อองค กรทางว ชาการหร อว ชาช พท ได ร บการยอมร บในระด บประเทศ ผลงานทางว ชาการของอาจารย หมายถ ง ผลงานทางว ชาการท ได ร บการต พ มพ จากหน วยงานหร อ องค กรทางว ชาการหร อว ชาช พท ได ร บการยอมร บในระด บประเทศ อาจารย ประจา หมายถ ง อาจารย ประจาท กระด บ ได แก ข าราชการ อาจารย พน กงาน รวมน บถ ง อาจารย ประจาท ลาศ กษาต อได ด วย การจ ดลาด บทางว ชาการ หมายถ ง การได ร บการจ ดลาด บจากหน วยงานหร อองค กรทางว ชาการหร อ ว ชาช พท ได ร บการยอมร บในระด บประเทศ เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม แผนการผล ตและพ ฒนากาล งคนด านว ทยาศาสตร ระด บ 2 ม ระบบและกลไกส งเสร มและสน บสน นการผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ระด บ 3 ม เคร อข ายความร วมม อทางว ชาการด านว ทยาศาสตร ในระด บประเทศ ระด บ จานวนรางว ลหร อผลงานทางว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของน กศ กษาหร อ ศ ษย เก าท ได ร บในระด บประเทศ หร อจานวนรางว ลหร อผลงานทางว ชาการด านว ทยาศาสตร ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บประเทศของอาจารย ประจา 22

23 4.2 ร อยละของบ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร ท งานท าตรงตามสาขาและม อ ตราเง นเด อนตาม เกณฑ มาตรฐานในระด บประเทศ ระด บ 5 การได ร บการจ ดลาด บทางว ชาการด านว ทยาศาสตร ในระด บประเทศ ประเด นย ทธศาสตร ท 2. พ ฒนาศ กยภาพการว จ ย งานสร างสรรค และสร างนว ตกรรม เพ อเพ มข ด เป าประสงค ท 2. ม ผลงานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรมในการพ ฒนาท องถ น ช มชน ส งคม คาอธ บาย ระบบและกลไก หมายถ ง ม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบ ม การก าหนดแนวทางการด าเน นงานม การ พ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การจ ดการทร พยากรอย างเป นระบบ ม ฐานข อม ลสน บสน น ม การน าเทคโนโลย มาใช และม การต ดตามและว เคราะห การจ ดการความร หมายถ ง งานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ ใน วารสารว ชาการระด บชาต หร อนานาชาต การน าไปใช ประโยชน หมายถ ง งานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ถ กน าไปใช อย างเด นช ด เป นร ปธรรมในระด บชาต หร อระด บนานาชาต เช น การน าไปใช ในการแก ป ญหาของประเทศ งานว จ ยท ก อให เก ดรายได งานว จ ยท เป นองค ความร และถ กนาไปต อยอด ทร พย ส นทางป ญญา หมายถ ง ส ทธ ทางกฎหมายท ม อย เหน อส งท เก ดจากความค ดสร างสรรค ทาง ป ญญาของมน ษย โดยอาจแบ งทร พย ส นทางป ญญาได หลายประเภท เช น ทร พย ส นทางอ ตสาหกรรม ล ขส ทธ ส ทธ บ ตร ความล บทางการค า เคร องหมายการค า เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม ระบบกลไลสน บสน นการจ ดการความร การเผยแพร และการใช ประโยชน จากงานว จ ย นว ตกรรมและงานสร างสรรค ระด บ 2 ม การสร างเคร อข าย การเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ย นว ตกรรม และงาน สร างสรรค โดยม การทาส ญญาร บท นว จ ยจากหน วยงานภายนอก ระด บ ร อยละของงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ ระด บชาต ต ออาจารย ประจา 3.2 ร อยละของงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท น าไปใช ประโยชน ในร ปแบบต าง ๆ ในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ต ออาจารย ประจา 3.3 จ านวนงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ได ร บการจดทะเบ ยนทร พย ส นทาง ป ญญาในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ระด บ 4 ร อยละของงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ม ความร วมม อก บองค กร ภาคร ฐ ภาคเอกชน ภาคอ ตสาหกรรม ในระด บประเทศ หร อภ ม ภาคอาเซ ยนหร อภ ม ภาคอ นต ออาจารย ประจา 23

24 ระด บ 5 ม ม ลค าจากทร พย ส นทางป ญญา ประเด นย ทธศาสตร ท 3. บร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาส งคมไทยไปส การ พ งพาตนเองอย างย งย น และเพ มข ดความสามารถในการแข งข น เป าประสงค ท 3. การถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนและส งคม เพ อสามารถพ งพาตนเองได อย างย งย น และ เพ มข ดความสามารถในการแข งข น คาอธ บาย แผนการส งเสร มการม ส วนร วม หมายถ ง แผนท ประกอบด วยแนวทาง ว ธ การ และก จกรรมการ ส งเสร มการม ส วนร วมในการบร การว ชาการในร ปแบบต าง ๆ โดยม การจ ดทาแผนแบบม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย และแผนการส งเสร มการม ส วนร วมจะต องได ร บการเห นชอบจากผ ม อานาจ ระบบและกลไก หมายถ ง ม การมอบหมายและร บผ ดชอบ ม การก าหนดแนวทางการด าเน นงานอย าง เป นระบบ ม การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การจ ดสรรทร พยากรอย างเป นระบบ ม ฐานข อม ลสน บสน น การ บร การว ชาการ ม การน าเทคโนโลย มาใช ในการบร การว ชาการ ตลอดจนม การต ดตามว เคราะห ประเม นผล และปร บปร งระบบการบร การว ชาการอย างต อเน อง เคร อข าย หมายถ ง เคร อข ายความร วมม อในการบร การว ชาการท ม การลงนามความร วมม อและม การ ดาเน นก จกรรมทางว ชาการร วมก นในร ปแบบ ศ นย บร การว ชาการ หมายถ ง ศ นย ท จ ดต งข นอย างเป นทางการและได ร บความเห นชอบจากผ ม อานาจ และม การเป ดดาเน นการให บร การทางว ชาการแก ประชาชนท วไป ศ นย ความเป นเล ศ หมายถ ง ศ นย ท จ ดต งข นอย างเป นทางการและได ร บความเห นชอบจากผ ม อ านาจ และม การดาเน นก จกรรมทางว ชาการในร ปแบบท หลากหลาย ม ผลงานว จ ยหร อนว ตกรรมท ต พ มพ เผยแพร หร อ น าไปใช ประโยชน ในระด บชาต หร อนานาชาต อย างต อเน อง นอกจากน จะต องเป นแหล งศ กษาด งานและเผย แพ รผลงานทางว ชาการในร ปแบบท หลากหลาย คณะกรรมการระด บชาต หมายถ ง คณะกรรมการท ม การแต งต งโดยนายกร ฐมนตร ร ฐมนตร ปล ดกระทรวง เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม แผนการส งเสร มการม ส วนร วมในการบร การว ชาการ ระด บ 2 ม ระบบและกลไกส งเสร มและสน บสน นการบร การว ชาการระด บชาต ระด บ 3 ม หน วยงานหร อโครงการ/ก จกรรม ท บร การว ชาการแก ประชาชน ระด บ 4 ม เคร อข ายความร วมม อการบร การว ชาการ ระด บ 5 ม โครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการแก ประชาชน ท ได ร บการยอมร บในระด บชาต 24

25 ประเด นย ทธศาสตร ท 4. ส บสาน และส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป าประสงค ท 4. การปล กฝ งค าน ยมให น กศ กษา บ คลากร และช มชน ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการ อน ร กษ ส งแวดล อม คาอธ บาย การสร างเอกล กษณ ทางว ฒนธรรมท สะท อนความเป นไทย หมายถ ง การสร างเอกล กษณ ให น กศ กษาของมหาว ทยาล ยม การแสดงออกทางว ฒนธรรมท สะท อนความเป นไทย ว ฒนธรรมท สะท อนความเป นไทย หมายถ ง ส งท คนไทยก าหนดหร อสร างข น ม การเร ยนร และ ปฏ บ ต ต อ ๆ ก นมา ม ล กษณะท แสดงถ งความเจร ญงอกงาม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ความกลมเกล ยวและ การม ศ ลธรรมอ นด ของประชาชน ได แก การม ก ร ยามารยาทเร ยบร อย การร จ กเคารพคร อาจารย และผ อาว โส ม มารยาทในการพ ดจาส ภาพ รวมท งการแต งกายท ส ภาพเร ยบร อยถ กต องตามกาลเทศะเหมาะสมก บฐานะและ ว ย เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม แผนหร อโครงการเพ อสร างเอกล กษณ ทางว ฒนธรรมของน กศ กษาท สะท อนความเป นไทย ระด บ 2 ม การด าเน นการตามแผนหร อโครงการเพ อสร างเอกล กษณ ทางว ฒนธรรมของน กศ กษาท สะท อนความเป นไทย ระด บ 3 ม การสร างเคร อข ายความร วมม อ การบ รณาการ และการสร างสรรค นว ตกรรม/องค ความร ทางว ฒนธรรมท สะท อนความเป นไทย ระด บ 4 ม การเผยแพร ความร ทางว ฒนธรรมไทย ระด บ 5 ม การต ดตามและประเม นผลการดาเน นการตามแผนหร อโครงการ ประเด นย ทธศาสตร ท 5. พ ฒนาระบบบร หารท ม ค ณภาพโดยใช เคร องม อทางการบร หาร และเทคโนโลย ท เหมาะสม เป าประสงค ท 5. การบร หารจ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพในการให บร การ คาอธ บาย การบร หารองค กรค ณภาพ หมายถ ง ระบบการบร หารท เน นค ณภาพในท กด าน และท กก จกรรมของ องค กร โดยผ บร หารระด บส งมองเห นความส าค ญและสน บสน นก จกรรมเหล าน น การปร บปร งค ณภาพเป น หน าท ของท กคนในองค กรท จะให ความร วมม อและความร บผ ดชอบ ตลอดจนการปร บปร งการท างาน ให เก ด ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง เพ อสนองความต องการและความคาดหว งของผ ร บบร การ ระบบและกลไก หมายถ ง ม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบ ม การก าหนดแนวทางการด าเน นงาน ม การ พ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การจ ดสรรทร พยากรอย างเป นระบบ ม ฐานข อม ลสน บสน น ม การน าเทคโนโลย มาใช และม การต ดตามว เคราะห 25

26 แผนปฏ บ ต การการพ ฒนาองค กรค ณภาพ หมายถ ง การจ ดท าแผนปฏ บ ต การโดยการม ส วนร วมท ก ภาคส วน และม การเผยแพร ให ประชาคมร บทราบโดยท วก น การพ ฒนาองค กรค ณภาพ หมายถ ง การดาเน นงานท ท กคนในองค กรต องเข ามาม ส วนร วมในท กด าน และท กก จกรรมขององค กร ม การให ความส าค ญก บผ ร บบร การ ม การว เคราะห ทบทวนการด าเน นงาน การ ต ดตามตรวจสอบประเม นผลงานอย างเป นระบบ การปร บปร งค ณภาพอย างต อเน อง ตลอดจนการรายงานผล การดาเน นการต อผ บร หารอย างสม าเสมอ การประเม นและปร บปร งการด าเน นการการพ ฒนาองค กรค ณภาพ หมายถ ง การด าเน นการจ ดท า การประเม นผลการดาเน นงานและจ ดทาแผนปร บปร งการดาเน นงาน รวมท งรายงานการว เคราะห ความส าเร จ ของการพ ฒนาองค กรค ณภาพ รางว ลค ณภาพองค กร หมายถ ง รางว ลท ได ร บการยอมร บ เช น รางว ลค ณภาพ TQA เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม ระบบและกลไกสน บสน นการพ ฒนาองค กรค ณภาพ ระด บ 2 ม แผนปฏ บ ต การการพ ฒนาองค กรค ณภาพ ระด บ 3 ม การดาเน นการการพ ฒนาองค กรค ณภาพ ระด บ 4 ม การประเม นผลและปร บปร งการดาเน นการการพ ฒนาองค กรค ณภาพ ระด บ 5 รางว ลค ณภาพขององค กร 26

27 ส วนท 3 การข บเคล อนแผนพ ฒนา ส การปฏ บ ต 27

28 ส วนท 3 การข บเคล อนแผนพ ฒนาส การปฏ บ ต 1. การนาแผนคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไปส การปฏ บ ต ในการจ ดท าแผนคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ม ล กษณะ ครอบคล มการพ ฒนาคณะตามภารก จของมหาว ทยาล ยในหลาย ๆ ด าน เพ อให การข บเคล อนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต บ งเก ดเป นร ปธรรมอย างแท จร งน น จาเป นท จะต องแปลงแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ไปเป นแนวทางในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และของหน วยงานต าง ๆ โดยการถ ายทอดนโยบาย ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ โครงการ และค าเป าหมายให ก บหน วยงานภายในคณะ เพ อใช เป นแนวปฏ บ ต โดยม ข นตอน ด งน 1. การถ ายทอดแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ส ท ก สาขาว ชา โดยการช แจงทาความเข าใจและความช ดเจนในแต ละประเด นเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยก าหนดค าเป าหมายของเป าประสงค รวมท งแผนงาน งาน โครงการ ก จกรรม ตลอดจนทร พยากรและ งบประมาณ รวมท งการกาก บ ต ดตามผล และรายงาน 2. สน บสน นให ระด บคณะศ นย พ นท /สาขาว ชา ช แจงท าความเข าใจและความช ดเจนในแต ละ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ โครงการท หน วยงานต วเองร บผ ดชอบส ระด บหน วยงานย อยและ บ คลากรในส งก ดในร ปแบบต าง ๆ 3. พ จารณาสน บสน นเพ อให งาน/โครงการท กาหนดไว สามารถดาเน นการได ท งน คณะ และสาขาว ชา ต องให การสน บสน นในด านการจ ดหาหร อปร บบ คลากร การจ ดสรรงบประมาณ การสน บสน นเคร องม ออ ปกรณ และสถานท เป นต น 4. การสร างพล งและความร วมม อเพ อน าไปส ผลส มฤทธ ท ต งเป าหมายไว โดยการพ ฒนาบ คลากร การทางานเป นท ม การทางานแบบม ส วนร วม การสร างแรงจ งใจ เป นต น 5. จ ดระบบการส อสารองค กรอย างท วถ งและต อเน องแก สาธารณะและบ คลากรในท กระด บ รวมท ง การวางระบบสน บสน นต าง ๆ เช น การบร หารการเปล ยนแปลง การพ ฒนาบ คลากร การบร หารแบบม ส วนร วม เพ อถ ายทอดว ส ยท ศน พ นธก จ และค าเป าหมายท ส าค ญให แก คณะ/หน วยงาน ตลอดจนภาคส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง 6. จ ดให ม ระบบการจ ดการความร ในองค กรโดยจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ท ด (Best Practice) การสร างระบบแรงจ งใจต าง ๆ เพ อเสร มสร างข ดความสามารถ ขว ญ และก าล งใจของบ คลากร หน วยงาน และองค กรให ม ความเข มแข ง และม ระบบการว เคราะห ต ดตามสถานการณ เพ อให สามารถตอบสนองต อการ เปล ยนแปลงได ด 28

29 2. การต ดตามประเม นผลแผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ให ม การต ดตามประเม นผล และจ ดท ารายงานผลในร ปแบบข อม ลสารสนเทศเก ยวก บต วช ว ด และค า เป าหมาย ตามแผนพ ฒนาคณะ เพ อให ผ บร หารได ม ข อม ลในการก าก บต ดตามความค บหน าในการด าเน นการใน แต ละประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ โครงการ อย างเป นระบบ รวมท งเพ อเป นข อม ลในการปร บเปล ยนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยและคณะให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงก บสภาวการณ ต าง ๆ ท เก ดข น นอกจากน ข อม ล สารสนเทศเก ยวก บต วช ว ดและค าเป าหมาย ตามแผนพ ฒนาคณะด งกล าว ก จะเป นช องทางหน งท ให หน วยงาน รวมถ งบ คลากรท กระด บเข ามาม บทบาทส าค ญ ในการช วยการด าเน นงานตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ย เป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล การกาหนดประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย โครงการ/งบประมาณ การกาหนดรายละเอ ยดของโครงการ/ต วช ว ด/ ค าเป าหมาย/งบประมาณ/ผ ร บผ ดชอบ ประเม นผลการดาเน นงานเพ อปร บปร ง กลย ทธ โครงการ รวมท งต วช ว ด และค าเป าหมายท งใน ระด บประเด นย ทธศาสตร และโครงการ การถ ายทอดประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย โครงการ ส หน วยงานภายในมหาว ทยาล ย การต ดตามผลการดาเน นงานผ านต วช ว ด และค าเป าหมายท งในระด บประเด นย ทธศาสตร และโครงการ การดาเน นงานโครงการ ตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะ ร ปท 1 การเช อมโยงจากประเด นย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต 3. กรอบวงเง นงบประมาณท คาดว าจะใช งบประมาณท คาดว าจะใช ตามแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) จ านวนท งส น 267,813,020 ล านบาท โดยแบ งเป นงบประมาณแผ นด น จ านวน 181,940,550 ล าน บาท (ร อยละ 67.94) งบประมาณเง นรายได จานวน 85,872,470 ล านบาท (ร อยละ 32.06) รายละเอ ยด ด งตารางสร ปงบประมาณ ท คาดว าจะใช ในแผนพ ฒนาคณะ 29

30 ตารางท 2 สร ปงบประมาณท คาดว าจะใช ในแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) หน วย : บาท ประเภทงบประมาณ ป งบประมาณ รวมท งหมด งบประมาณแผ นด น 44,894,690 27,445,540 31,562,370 36,296,720 41,741, ,940,550 งบประมาณเง นรายได 24,586,300 12,273,500 14,114,520 16,231,700 18,666,450 85,872,470 รวมท งส น 69,480,990 39,719,040 45,676,890 52,528,420 60,407, ,813,020 ส ดส วน งบประมาณแผ นด น : งบประมาณเง นรายได 64.61: : : : : : ,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, D Column 1 ร ปท 2 แสดงงบประมาณ พ.ศ จาแนกตามประเภทงบประมาณ(ขาดเลขป ) 30

31 ร ปท 3 งบประมาณรวม พ.ศ จาแนกตามประเภทงบประมาณ 4. ความเส ยงและการจ ดการความเส ยง การบร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในป พ.ศ อาจเก ดความเส ยงอ น เน องจากป จจ ยต าง ๆ ท ทาให ผลการดาเน นงานไม เป นไปตามว ส ยท ศน ท เสนอไว สร ปได ด งน 4.1 งบประมาณแผ นด น คณะได ร บการจ ดสรรงบประมาณจากร ฐบาลซ งม ความไม แน นอนส ง เน องจากภาวะเศรษฐก จม ความผ นผวน ตลอดจนนโยบายสน บสน นมหาว ทยาล ยของร ฐย งไม ช ดเจน ท าให คาดการณ ได ว างบประมาณแผ นด นน าจะได ร บจ ดสรรในขอบเขตท จ าก ดเท าท จ าเป นตามค าใช จ ายเบ องต น เช น เง นเด อน และค าตอบแทนบ คลากรภาคร ฐเท าน น หมวดรายจ ายอ น ๆ น าจะได ร บจ ดสรรเพ มข นไม มากน ก การจ ดการความเส ยงในประเด นน ค อ มหาว ทยาล ยต องใช ระบบบร หารจ ดการงบประมาณแผ นด น ท ม ประส ทธ ภาพ ควบค ม และจ ดสรรงบประมาณให สอดคล องก บย ทธศาสตร ท สนองตอบต อว ส ยท ศน เป น อ นด บแรก เข มงวดการใช จ ายบางรายการ หร อสามารถชะลอ หร อระง บไปก อน ภายใต กระบวนการจ ดท า แผนปฏ บ ต การและแผนงบประมาณท ด นอกจากน ย งต องพ จารณาปร บปร งนโยบายงบประมาณเง นรายได ให ม ประส ทธ ภาพย งข น โดยการจ ดระบบและแนวทางบร หารงบประมาณให สอดคล องและสน บสน น งบประมาณแผ นด น ตลอดจนจ ดระบบการบร หารจ ดการทร พย ส นของมหาว ทยาล ยอย างจร งจ ง 4.2 คณะม ระบบและโครงสร างการบร หารงาน ตลอดจนว ฒนธรรมองค กรท ม ล กษณะเฉพาะและม การก าหนดท ศทางการบร หารมหาว ทยาล ยในอ ก 5 ป ข างหน า เพ อม งส การเป นคณะและมหาว ทยาล ยช นน า ด านว ทยาศาสตร แลเทคโนโลย เพ อช มชน ส งคม และนานาชาต น น เป นประเด นท าทายและม ความจ าเป น อย างย งท ต องปร บระบบโครงสร างและว ฒนธรรมองค กรให สอดคล องก บท ศทางด งกล าว จ งอาจส งผลให บ คลากรบางส วนจาเป นต องปร บว ธ ค ด ว ธ การทางานตามระบบใหม 31

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information