แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ )

2 คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ ฉบ บน เป นแผนช นาท ศทางการพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งจ ดทาข นจาก การม ส วนร วมของบ คลากรผ เก ยวข องท กหน วยงานในคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โดยม การทบทวนผล การดาเน นงานท ผ านมา รวมท งการระดมความค ดเห น และการว เคราะห สภาพแวดล อมเพ อการเปล ยนแปลง และการพ ฒนา โดยสร ปคณะได กาหนดเป าหมายว า คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเน นความเป นเล ศ ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ควบค ก บการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท งสร างนว ตกรรม และถ ายทอดองค ความร ส ส งคม โดยได ก าหนดท ศทางการพ ฒนาไว 5 ประเด นย ทธศาสตร ท สอดคล องก บแนวทางของมหาว ทยาล ย ค อ 1. ยกระด บค ณภาพมาตรฐานในการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 2. พ ฒนาศ กยภาพการว จ ยและสร าง นว ตกรรม 3. สร างความเสมอภาคและการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. ส บสานและส งเสร มการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ซ งการท จะบรรล ผลส าเร จตาม ประเด นย ทธศาสตร ด งกล าวน น จ าเป นต องม การข บเคล อนไปส การปฏ บ ต โดยบ รณาการท กภาคส วนท เก ยวข อง และม การต ดตามประเม นผล เพ อปร บปร งและดาเน นการให บรรล เป าหมาย เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการดาเน นงานและก จกรรมด านต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ให ปฏ บ ต ภารก จ และพ นธก จ ท สอดคล องก บมหาว ทยาล ย และผ านการประเม นตามเกณฑ ต างๆ ท สกอ. และ กพร. กาหนด คณะผ บร หารคณะจ งได จ ดท ากลย ทธ 5 ป ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เพ อใช ในการพ ฒนาการทางานต อไป คณะผ บร หาร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม 2

3 บทสร ปผ บร หาร แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป พ.ศ ได จ ดทาข นเพ อเป นแนวทาง สาหร บการพ ฒนาคณะ ระหว างป พ.ศ โดยแผนพ ฒนาคณะฉบ บน ได ม งเน นการพ ฒนางาน ในด านต าง ๆ และสร างสรรค ส งใหม ๆ ให คณะและมหาว ทยาล ยม การพ ฒนาอย างต อเน อง ในการจ ดทา แผนพ ฒนาคณะในคร งน ได กาหนดบนพ นฐานข อม ลของพ ฒนาการของคณะ ท ผ านมาม การว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT) และผลการประเม นจากท งหน วยงานภายในและหน วยงานภายนอก ท ช ให เห นว า 6 ป ของการก อต งมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม และการแบ งส วนงานราชการก อต งเป นคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ผล ตและพ ฒนากาล งคน สร างงานว จ ยประด ษฐ นว ตกรรม จนเป นท ยอมร บ จากส งคม เป าหมายการบร หารงานในห าป ข างหน า ได กาหนดว ส ยท ศน ให คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเน นความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ควบค ก บการ ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท งสร างนว ตกรรมและถ ายทอดองค ความร ส ส งคม โดยภาพรวมแล ว การบร หารงานในห าป ข างหน าน นคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ศ กยภาพท จะด าเน นการให บรรล ตามเป าหมายได ซ งต องม การก าหนดว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร แล ะกลย ทธ ท เหมาะสม ควบค ก บการใช ศ กยภาพของคณะผ บร หาร ในระด บต าง ๆ การพ ฒนาศ กยภาพและสมรรถนะ บ คลากร การปร บเปล ยนกระบวนการดาเน นงานให คล องต วและประส ทธ ภาพ การประสานงานความร วมม อ จากหน วยงานภายในและภายนอกตลอดจนการด าเน นงานท ใช หล กธรรมมาภ บาล เพ อข บเคล อนคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให บรรล ถ งเป าหมายท กาหนดไว ได แผนพ ฒนาคณะด งกล าวประกอบด วยว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร จานวน 5 ประเด น ย ทธศาสตร ท สาค ญท ใช เป นแนวทางในการข บเคล อนให การดาเน นงานบรรล เป าหมายประเด นย ทธศาสตร แต ป จจ ยท สาค ญมากป จจ ยหน งค อ บ คลากรของคณะท อย ร วมก นในคณะและมหาว ทยาล ยแห งน หากบ คลากร ท งหมดม ความส ขก เช อได ว าผลงานท เก ดข นแต ละภารก จ ก จะออกมาด ม ค ณภาพเป นท ยอมร บท งในระด บ มหาว ทยาล ยและภายในประเทศ ประเด นย ทธศาสตร เพ อนาไปส เป าหมายตามแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประกอบด วย 5 ประเด นย ทธศาสตร ด งม รายละเอ ยดต อไปน ประเด นย ทธศาสตร ท 1: ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานในการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต เป าประสงค ผล ตและพ ฒนากาล งคนม ออาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรมตามความต องการของส งคมและประเทศ กลย ทธ หล กท 1 สร างและพ ฒนาหล กส ตรตอบสนองความต องการของส งคมและประเทศและจ ดเน นของ มหาว ทยาล ย แผนงาน 1. พ ฒนาหล กส ตรและเป ดหล กส ตรใหม ให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต ต ดตามและประเม นผลค ณภาพของบ ณฑ ต 3

4 2. จ ดการศ กษาท ตอบสนองความต องการของผ ใช บ ณฑ ต ช มชน และท องถ น 3. สร างเคร อข ายความร วมม อก บสถาบ นการศ กษา ท งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมท ง สถานประกอบการภาคร ฐและเอกชน เพ อรองร บการสร างหล กส ตร โดยการสร างเคร อข ายความร วมม อก บ หลายสถาบ น (Multi-Campus) กลย ทธ หล กท 2 ผล ตน กว ทยาศาสตร ท เป นคนด ม ความร ร กส งาน แผนงาน 1. สอนสอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ในท กรายว ชา 2. น าหล กการการเร ยนร ท บ รณาการก บการท างาน (Work Integrated Learning) มาจ ดการเร ยน การสอน โดยเฉพาะระบบสหก จศ กษา และฝ กงานในท กหล กส ตร 3. จ ดให ม การสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 4. สน บสน นท นว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนและการเผยแพร กลย ทธ หล กท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษา แผนงาน 1. ขยายการศ กษาโดยม งเน นค ณภาพในสาขาท เป นจ ดเน นของ มหาว ทยาล ย และสอดคล องก บความต องการของ ประเทศ 2. เพ มจานวนการร บน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 3. ประชาส มพ นธ เช งร กในการร บน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 2: สร างน กว จ ยทางด านว ทยาศาสตร เช งล ก เพ อพ ฒนาศ กยภาพการว จ ย งาน สร างสรรค และสร างนว ตกรรมเพ อช มชนและส งคม เป าประสงค ม ผลงานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรมในการพ ฒนาท องถ น ช มชน และส งคม กลย ทธ หล ก ส งเสร มให ม ผลงานว จ ย (ระด บต น ระด บกลาง และระด บส ง) งานสร างสรรค หร อนว ตกรรมท ม ค ณภาพ แผนงาน 1. กาหนดนโยบายในการทาว จ ยและงานสร างสรรค ของคณะ เพ อแก ป ญหาของช มชน ส งคม 2. จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางเพ อรองร บการท างานว จ ยของคณาจารย และน กศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ เช น - จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางด านเทอร โมอ เล กทร กและนาโนเทคโนโลย (Thermoelectric and Nanotechnology Research Center, TNRC) - จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางด าน IT (ITRC) - จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางด านการคานวณเช งล กโดยว ธ การทางคณ ตศาสตร และ คอมพ วเตอร (Computational Research Center, CRC) 4

5 - จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางด านเทคโนโลย ช วภาพ (Biotechnology Research Center, BRC) - จ ดต งศ นย ทดสอบว สด (Materials Testing Center, MTC) ฯลฯ 3. ให แรงจ งใจในการต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการในระด บชาต และนานาชาต และการจด ทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา เช น ค าตอบแทน ต งช อห องปฏ บ ต การตามช อน กว จ ยท ได ต าแหน งศาสตราจารย จากผลงานว จ ย ฯลฯ 4. บ รณาการผลการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน และการบร การว ชาการ 5. บ รณาการหล กส ตรให ม ว ชาปฏ บ ต ว ชาโครงงาน หร อว จ ยมากข นในระด บปร ญญาตร 6. เน นการท างานว จ ยเช งล กส าหร บน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยใช ผลงานต พ มพ ท ม Impact Factor เป นต วบ งค บการสาเร จการศ กษา เช น ป.โท อย างน อย 1 วารสาร ป.เอก อย างน อย 2 วารสาร 7. พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ยอย างต อเน อง 8. สน บสน นและ จ ดหาแหล งท น ป จจ ยพ นฐานในการทางานว จ ย 9. ประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย งานสร างสรรค หร อนว ตกรรมอย างต อเน อง 10. จ ดทาวารสารว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11. จ ดประช มว ชาการเพ อนาเสนอผลงานว จ ยระด บชาต / นานาชาต 12. พ ฒนาระบบและกลไกเพ อช วยในการจดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญา 13. สน บสน นการนาเสนอผลงานว จ ย ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต /นานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท 3: เป นผ นาการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชนและส งคม เป าประสงค ช มชนและส งคมท พ งพาตนเองอย างย งย น กลย ทธ หล ก ให บร การว ชาการท ม ค ณภาพสอดคล องตามความต องการแก ช มชนและส งคม แผนงาน 1. สร างเคร อข ายความร วมม อ และบ รณาการความร ถ ายทอดส ช มชน ส งคม และน าผลมาพ ฒนาการ เร ยนการสอน การว จ ย 2. เผยแพร องค ความร ใหม เพ อพ ฒนาช มชนให ร เท าท นการเปล ยนแปลงของโลก 3. ให แรงจ งใจในการบร การว ชาการ 4. ประชาส มพ นธ ก จกรรมบร การว ชาการอย างต อเน อง ประเด นย ทธศาสตร ท 4: ส บสาน และส งเสร มการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป าประสงค ปล กฝ งค าน ยมของน กศ กษาและช มชน ในด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม กลย ทธ หล ก สร างและส งเสร มการจ ดก จกรรมทางด านศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม แผนงาน 1. สน บสน นงบประมาณในการจ ดก จกรรมศ ลปว ฒนธรรมและการอน ร กษ ส งแวดล อม 5

6 2. จ ดให น กศ กษา บ คลากรและช มชนม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรมและ อน ร กษ ส งแวดล อม 3. บ รณาการความร จากการจ ดก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม และนาผลมาพ ฒนาก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 5: พ ฒนาข ดความสามารถให เป นคณะท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ธรรมาภ บาล เป าประสงค ม การบร หารจ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพในการบร การ โดยเน นการม ส วนร วมของท กคน กลย ทธ หล กท 1 พ ฒนาอาจารย เพ อเตร ยมความพร อมต อการพ ฒนาคณะ ในย คท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว แผนงาน 1. สร างท ศนคต เช งบวกของบ คลากรต อองค กร 2. สร างท ม 3. ปร บความค ดของอาจารย และบ คลากรเก ยวก บการพ ฒนาอ ดมศ กษาตาม กรอบแผนอ ดมศ กษา ระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) 4. จ ดทาแผนพ ฒนาอาจารย และบ คลากร ระด บบ คคล ระด บสาขา และระด บคณะ 5. พ ฒนาค ณภาพอาจารย และบ คลากร เพ อรองร บการเปล ยนแปลงของ ส งคม 6. ธ ารงร กษาและพ ฒนาอาจารย และบ คลากรอย างต อเน องเพ อให ม ประส ทธ ภาพ และม ความส ขใน การทางาน กลย ทธ หล กท 2 พ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน 1. ใช ระบบบร หารงานบ คคลบนฐานสมรรถนะ (Competency Based Management) 2. ส งเสร มสน บสน นการเพ มค ณว ฒ ตาแหน งทางว ชาการ และสมรรถนะว ชาช พให แก บ คลากร 3. สน บสน นคนด ให เป นน กบร หารร นใหม 4. พ ฒนาระบบจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรส ระด บสาขาว ชา 6. ส งเสร ม กาก บ ต ดตามผลการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ 7. สร างความเข าใจและความช ดเจนในหน าท ของคนในองค กร 8. ปล กฝ งความม ค ณค าของท กคนในองค กร 9. สร างความร กความเข าใจของคนในองค กร ให เป นน าหน งใจเด ยวก น กลย ทธ หล กท 3 สร างและพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ค ณภาพและท นสม ย แผนงาน 1. กระจายอานาจการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาระบบการบร หารแบบม ส วนร วม 3. สร างมาตรฐานการทางาน และค ม อการปฏ บ ต งาน 6

7 4. ให ม ระบบ กลไก ในการประก นค ณภาพการศ กษา การควบค มภายในและ การบร หารความเส ยงใน ระด บสาขาว ชา 5. พ ฒนาระบบสารสนเทศ ท แสดงผลการดาเน นงานท กด าน เพ อการใช ในการบร หาร 6. พ ฒนาระบบการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย และท นเหต การณ 7

8 ส วนท 1 บทนา 8

9 ส วนท 1 บทนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคล พ.ศ โดยรวมพ นท จ ดการศ กษา 4 ว ทยาเขต ในพ นท 3 จ งหว ด ค อ พระนครศร อย ธยา นนทบ ร และส พรรณบ ร ประกอบด วย ว ทยาเขตพระนครศร อย ธยา ห นตรา ว ทยาเขตพระนครศร อย ธยา วาส กร ว ทยา เขตนนทบ ร และว ทยาเขตส พรรณบ ร โดยม เป าหมายหล กท จะผล ตก าล งคนระด บกลางและ ระด บส งด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ท ม ความเป นม ออาช พ เพ อตอบสนองย ทธศาสตร และ เป าหมายการพ ฒนาประเทศด านอ ตสาหกรรม โดยแบ งการจ ดการศ กษาออกเป น 6 คณะ ประกอบด วย 1. คณะเทคโนโลย การเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร 2. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3. คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ 4. คณะศ ลปศาสตร 5. คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร 6. คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ในส วนของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ม งเน น ท จะผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ในฐานะน กว ทยาศาสตร ท ม ความเป นม ออาช พ ให ตรงก บมาตรฐานของสภาว ชาช พ และความต องการของประเทศ โดยจ ดให ม กระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ร วมก บโครงการสหก จศ กษา ท ม ความส มพ นธ ก บภาคอ ตสาหกรรมหร อธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมรวมท งร ฐว สาหก จและช มชน ใน ล กษณะของโครงการความร วมม อการว จ ย การบร การทางว ชาการ การพ ฒนาหล กส ตรและการพ ฒนา บ คลากรในสาขาว ชาท เป ดสอนในคณะ ได แก 1. สาขาเคม 2. สาขาช วว ทยา 3. สาขาฟ ส กส 4. สาขาจ ลช วว ทยา 5. สาขาคณ ตศาสตร 6. สาขาพลศ กษาและน นทนาการ 7. สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร 8. สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ แนวทางการจ ดการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ใช ร ปแบบของการจ ดการเร ยนการ สอนตามเกณฑ มาตรฐานของสภาว ชาช พ และพ ฒนาหล กส ตรให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต (หล กส ตรใหม ป 2553) และเสร มความเป นม ออาช พด วยโครงการสหก จศ กษา ในสาขาว ทยาศาตร ท กหล กส ตร โดยม เป าหมายเพ อให ได บ ณฑ ตท ม ค ณสมบ ต ด งน 9

10 1. ม ความร พ นฐานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ประสบการณ ตรงเก ยวก บการท างานจร งใน สถานประกอบการ และตอบสนองความต องการของช มชน และส งคมได 2. ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความร บผ ดชอบ ม ความค ดร เร มสร างสรรค ม ความเช อม นในตนเอง ม มน ษยส มพ นธ ท ด และม ค ณสมบ ต ของบ ณฑ ตท พ งประสงค ครบถ วน 3. ม ความร และท กษะว ชาช พตามมาตรฐานสภาว ชาช พท สามารถบ รณาการและประย กต ใช ในการ ประกอบอาช พได อย างม ค ณภาพ สามารถนาเสนองาน และส อสารด วยภาษาอ งกฤษได 4. ม ความร ความสามารถในเช งบร หารจ ดการ สามารถต ดส นใจ แก ไขป ญหา และต ดตามก าก บด แล การปฏ บ ต งานท ได ร บมอบหมายให บรรล ผลส าเร จได อย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งสามารถพ ฒนาเป น ผ ประกอบการใหม ท ม ศ กยภาพได ในอนาคต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม กระบวนการในการจ ดการศ กษาท เช อมโยงและประสานก บสถาน ประกอบการ ภาคอ ตสาหกรรม ธ รก จ และหน วยงานท เก ยวข อง ในเขตพ นท ของจ งหว ดพระนครศร อย ธยา นนทบ ร ส พรรณบ ร และจ งหว ดใกล เค ยง ในร ปแบบของโครงการความร วมม อท หลากหลาย เช น โครงการสห ก จศ กษา 10

11 ส วนท 2 แผนพ ฒนา ระยะ 5 ป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11

12 ส วนท 2 แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป พ.ศ ม งเน นความเป นเล ศด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว จ ยน าการศ กษา ควบค ก บการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท ง สร างนว ตกรรมและถ ายทอดองค ความร ส ส งคม และใช หล กการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม รายละเอ ยดแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป พ.ศ ฉบ บน ประกอบด วยนโยบายการบร หาร ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมองค กร ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมายกลย ทธ และมาตรการท นาไปส ความสาเร จ ด งน 1. นโยบายและแนวทางการพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. การพ ฒนาด านการจ ดการศ กษา/ ว ชาการ การจ ดการศ กษา/ว ชาการ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ส วรรณภ ม จะม งเน นผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต เช งล ก (Hands On) จ ดการเร ยนการสอนในสาขาว ชาต างๆ โดยใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นฐาน (Technology Based Teaching and Training) และม งเน นการผล ต น กว ทยาศาสตร ท ม ความเป นม ออาช พ (Professional-Oriented) ซ งประกอบด วย 3 องค ประกอบ ค อ ร จร ง ม ท กษะความช านาญ และม จร ยธรรมในว ชาช พ โดยใช โครงการสหก จศ กษา และโครงการฝ กงานร วมก บ ศ นย ว จ ยเคร อข าย และโรงงานอ ตสาหกรรมท งในและต างประเทศ เป นเคร องม อส าค ญในการผล ตบ ณฑ ต สน บสน นให อาจารย ใช กระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ และการสอนแบบ Project Based Learning ในกล มน กศ กษาท ลงเร ยนว ชาโครงงานว ทยาศาสตร หร อว ธ สอนโดยให ผ เร ยนฝ กปฏ บ ต ในระด บ ต างๆ การสอนโดยให ผ เร ยนร วมท าว จ ยในโครงการว จ ยก บอาจารย หร อเป นผ ช วยว จ ยในโครงการว จ ยของ อาจารย การสอนโดยให ผ เร ยนศ กษางานว จ ยของน กว จ ยช นน าในศาสตร ท ศ กษา และการสอนโดยใช ผลการว จ ยประกอบการสอน และเสร มการสอนสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในท กรายว ชา โดยม งเน นให บ ณฑ ตท จบ เป นน กว ทยาศาสตร ท ม ค ณภาพตามปณ ธานในการผล ตบ ณฑ ตของมหาว ทยาล ยฯ การบร หารจ ดการและการพ ฒนาหล กส ตรน น จะผล กด นให เป ดหล กส ตรใหม ตามจ ดเน นของ มหาว ทยาล ยให เป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห งชาต และตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาชาต จะพ ฒนา หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาร วมก บคณะ อ นๆ ศ นย ว จ ยอ นๆ มหาว ทยาล ยอ นๆ ท งในและต างประเทศ และจะ พ ฒนาหล กส ตรตามหล กการเร ยนร ท บ รณาการก บการทางาน (Work Integrated Learning) 2. การพ ฒนาด านการว จ ย การว จ ยน น ม ผลต อการพ ฒนาค ณภาพทางว ชาการ ค ณภาพของประชากรในประเทศ และการ ให บร การว ชาการส ส งคมอย างม ค ณภาพ การท จะเพ มค ณภาพทางการศ กษาของบ ณฑ ตให ม ค ณภาพส ง และ การท จะก าวไปเป นมหาว ทยาล ยช นน าน น งานว จ ยท เข มแข งเป นส งท ส าค ญท ส ด คณะจะเสนอแผนพ ฒนา 12

13 น กว จ ยของคณะ และจะประกาศให บ คลากรท กคนได ร บทราบท วก นและผล กด นแผนเข าส งบประมาณของ คณะ นอกจากน คณะได ม งบประมาณว จ ยในส วนเง นรายได ในป งบประมาณ เพ อให น กว จ ย สามารถเสนอโครงการเพ อของบประมาณเง นรายได ของคณะ ได เพ มข น โดยเน นโครงการว จ ยท ม ผลกระทบส ง และเป นโครงการว จ ยแบบสหว ทยาการ ท สามารถน าผลงานว จ ย ไปจดทร พย ส นทางป ญญาได ซ งเป นอ ก แนวทางหน งนอกเหน อจากงบประมาณว จ ยท ขอผ านส าน กงานคระกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) และท ขอผ าน กองท นว จ ยของมหาว ทยาล ย และงบประมาณอ นๆ จากภายนอก จากการว เคราะห ศ กยภาพของน กว จ ย (คณาจารย ) พบว า คณะม คณาจารย ท เป นน กว จ ยของคณะ จานวน 3 กล ม ค อ 1. กล มผ เคยท าว จ ยมาแล วและม ผลงานด จะม หน าท ช วยพ ฒนาระบบงานว จ ยของคณะ ไปส ระด บชาต ซ งคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม น กว จ ยในกล มน จานวนน อย ประมาณร อยละ 5 ค อผ ท ท างาน ว จ ยมาอย างต อเน อง และม ผลงานว จ ยต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บชาต และนานาชาต 2. กล มผ เคยท าว จ ยแล ว ทางคณะ จะช วยด าเน นการจ ดหาทร พยากรภายนอกมาให ท างานว จ ย เช น จากส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย (สกว.) จากสถาบ นไทย-เยอรม น (TGI) ท น IRPUS YSTP เป นต น คณะม น กว จ ยในกล มน จ านวนปานกลางประมาณร อยละ 25 ค อผ ท เคยท าว จ ยมาบ างแต ไม ต อเน องและท ามา ระหว าง 2 4 ป และม ผลงานเผยแพร ในท ประช มว ชาการนานาชาต และระด บชาต 3. กล มอาจารย ใหม จะม หน าท เร ยนร และพ ฒนาตนเองให เป นน กว จ ยท ม ค ณภาพ โดยคณะสน บสน น ให ได ร บงบประมาณจากภายใน เช น กองท นว จ ยมหาว ทยาล ยฯ และงบประมาณเง นรายได ของคณะ ฯลฯ น กว จ ยกล มด งกล าวม มากท ส ดค อประมาณร อยละ 70 คณะม นโยบายส งน กว จ ยในกล มท 3 เข าร วมประช มส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพงานว จ ยของตนเอง เช น การเข ยนโครงการว จ ยเพ อของบประมาณ โครงการพ ฒนาน กว จ ยม อใหม ของมหาว ทยาล ย ว ธ การเข ยน บทความว จ ย/บทความว ชาการ เป นต น นอกจากน น กว จ ยในกล มท 1 ซ งม ประสบการณ ส ง จะท าหน าท ช วย น กว จ ยม อใหม โดยช วยเป นท ปร กษาโครงการว จ ย และเป นห วหน าโครงการว จ ย และด งน กว จ ยม อใหม ท ม ความสนใจเข ามาร วมงาน เพ อให เก ดการพ ฒนาถ ายทอดความร จากผ ร ไปส น กว จ ยม อใหม อย างม ประส ทธ ภาพ ส าหร บน กว จ ยในกล มท 2 จะสน บสน นให เข าร วมส มมนาฯ เพ อพ ฒนาความสามารถทางการว จ ย และการ เข ยนบทความว ชาการในระด บท ส งข น เช น โครงการเข ยนบทความว จ ยเพ อให ได ร บการต พ มพ โครงการเข ยน บทความว จ ยภาษาอ งกฤษ เพ อให ได ร บการต พ มพ ในระด บนานาชาต เป นต น เพ อผล กด นให จ านวนบทความ ว จ ยท ได ร บการเผยแพร (ซ งเป นต วช ว ดท สาค ญของ สมศ. และ กพร.) ม จานวนมากข น นอกจากน คณะม สน บสน นให ม เจ าหน าท ท ช วยอานวยความสะดวกในการขอจดทะเบ ยนทร พย ส นทาง ป ญญาก บกระทรวงพาณ ชย เพ อช วยลดข นตอนการดาเน นการของคณาจารย และเสนอมหาว ทยาล ย เพ อออก ประกาศเร องการให ค าตอบแทนพ เศษ หร อให รางว ลสาหร บอาจารย เพ อเป นแรงจ งใจส าหร บผ ม ผลงานในการ จดทะเบ ยนทร พย ส นทางป ญญาและลงต พ มพ วารสารนานาชาต ท ม ค า Impact Factor และให ม การจ ด โครงการยกย องเช ดช เก ยรต น กว จ ยด เด นในระด บคณะ และเสนอมหาว ทยาล ยเพ อรางว ลน กว จ ยด เด นในระด บ 13

14 มหาว ทยาล ยอ กด วย นอกจากน คณะจะสน บสน นงบประมาณในการน าเสนอผลงานว จ ย ต พ มพ เผยแพร ใน ระด บชาต /นานาชาต และจะเสนอให มหาว ทยาล ย ต งช อห องปฏ บ ต การตามช อศาสตราจารย เพ อเป นเก ยรต และศ กด ศร ของวงษ ตระก ลต อไป คณะส งเสร มให จ ดต งศ นย ว จ ยเฉพาะทางข นในคณะ เพ อเป นศ นย กลางการท างานว จ ยเช งล กร วมก น ของกล มน กว จ ยท ม แนวค ดเด ยวก น และใช คร ภ ณฑ คล ายก น ซ งจะเป นศ นย กลางท รองร บการท าโครงงานเช ง ล กของน กศ กษาระด บปร ญญาตร ช นป ท 3-4 และระด บบ ณฑ ตศ กษาด วย ซ งจะท าให ศ กยภาพการท าว จ ย ของคณาจารย และน กศ กษาส งข น และจะเป นผลด ในภาพรวมของมหาว ทยาล ยต อไป และผล กด นให น กศ กษา ระด บปร ญญาตร สร างผลงานว จ ยเช งล กท สามารถลงต พ มพ และน าเสนอเผยแพร ระด บชาต และนานาชาต ได อย างน อย 10 % โดยจะผล กด นให น กศ กษาเข าทาว จ ยท ศ นย ว จ ยเฉพาะทางต งแต ช นป ท 3 คณะส งเสร มให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นในงานว จ ย เพ อให เก ดการท างานว จ ยแบบสห ว ทยาการ โดยการจ ดส มมนาเช งว ชาการร วมก นในคณะ และคณะอ นๆ อย างน อย 1 คร ง/ 1 เด อน ซ งป จจ บ น น ได ทดลองทาโครงการส มมนาแบบ Semi-Seminar ซ งได ผลด มาก ม การต นต วเพ อทางานว จ ยร วมก นระหว าง ศาสตร ท แตกต าง อ กท งเป นการต ดตามและช วยก นแก ป ญหางานว จ ยเช งล กร วมก นอ กทางหน ง ท าให ม ขบวนการการทางานว จ ยท ช ดเจน ม เป าหมายและบรรล ว ตถ ประสงค เร วข น คณะม นโยบายจะจ ดประช มว ชาการเพ อเสนอผลงานว จ ยระด บชาต อย างน อย 4 คร ง ใน 4 ป ระด บ นานาชาต อย างน อย 2 คร ง ใน 4 ป ผล กด นให คณาจารย ทาว จ ยและนาผลงานนาเสนอ ระด บชาต 2 เร อง/ สาขา/ป และระด บนานาชาต 1 เร อง/สาขา/ป สน บสน นให คณาจารย นาผลงานว จ ยลงต พ มพ ในวาระสาร ระด บชาต 2 เร อง/สาขา/ป และระด บนานาชาต 1เร อง/สาขา/ป โดยคณะจะจ ดให ม คณะอน กรรมการ กล นกรองงานว จ ยระด บคณะ โดยคณาจารย ท ม ประสบการณ จากคณะ และผ เช ยวชาญจากภายนอก โดยท 1 ใน 3 จะเป นของคณะว ทยาศาสต และเทคโนโลย ท ม ผลงานต พ มพ ระด บชาต และนานาชาต มากท ส ดใน 9 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลท วประเทศ 3. การพ ฒนาด านบร การว ชาการแก ส งคม 1. ผล กด นให เก ดศ นย นว ตกรรมเพ อถ ายทอด เก ดการสร างเคร อข ายความร วมม อ และบ รณาการ ความร ถ ายทอดส ช มชน ส งคม การเผยแพร องค ความร ใหม เพ อพ ฒนาช มชนให ร เท าท นการเปล ยนแปลงของ โลก เช น ศ นย ถ ายทอดนว ตกรรมด านนาโนเทคโนโลย ศ นย ถ ายทอดนว ตกรรมด าน IT 2. เป นศ นย กลางคล น คว ชาการว ชาพ นฐานให ก บ คร น กเร ยน โรงเร ยนม ธยมศ กษาในเขตพ นท ภาค กลาง โดยจะเป น Central of Basic Laboratory ให ก บโรงเร ยนม ธยมศ กษาเพ อสร างพ นฐานการเร ยนร ทางด านว ทยาศาสตร ให เข มแข ง 3. ผล กด นให เก ด Central of Excellent Laboratory ระด บส งให ก บ น กว จ ยท วไป โรงงาน อ ตสาหกรรม และช มชน 4. เป นศ นย กลางการต ว GAT และ PAT ให ก บน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาในเขตพ นท 14

15 4. การพ ฒนาด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม คณะปล กฝ งค าน ยมของน กศ กษาและช มชนในด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม โดยการสร างและส งเสร มการจ ดก จกรรมทางด านศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ซ งม แผนการด งน 1. สน บสน นงบประมาณในการจ ดก จกรรมศ ลปว ฒนธรรมและการอน ร กษ ส งแวดล อม 2. จะจ ดให น กศ กษา บ คลากรและช มชนม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรมและ อน ร กษ ส งแวดล อม 3. บ รณาการความร จากการจ ดก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม และนาผลมาพ ฒนาก จกรรมน กศ กษา 5. การพ ฒนาด านน กศ กษา นอกจากความเป นเล ศทางว ชาการของน กศ กษาแล ว ก จกรรมท จะมาเสร มสร างประสบการณ การใช ช ว ตเบ องต นของบ ณฑ ตเป นส งท ส าค ญย งท จะท าให บ ณฑ ตม ค ณภาพ ด งน นคณะจ งให ความส าค ญ และม แผน ท จะเสร มสร างค ณภาพน กศ กษาด งน 1. พ ฒนาสโมสรน กศ กษาของคณะ ให เข มแข ง โดยม อาจารย พ เล ยงท ม ประสบการณ จร งในการท าก จกรรม ในอด ต 2. ส งเสร มก จกรรมการต อนร บน องใหม อย างสร างสรรค และท กฝ ายม ส วนร วม โดยเบ องต นจะ ผล กด นให ท กคนม ส วนร วม ต งแต อาจารย เจ าหน าท และน กศ กษาร นพ ท กคน เพ อให ท กคนร ส กถ งความเป น ครอบคร วเด ยวก น ภ ม ใจ และร กในคณะ 3. ส งเสร มให แต งเพลงและซ อมเพลงเช ยร ประจ าคณะ อย างสร างสรรค และเป นระบบ โดยม อาจารย เป นพ เล ยง เพ อความเป นอ นหน งอ นเด ยวก น ภ ม ใจ และร กในคณะ 4. ผล กด นการประชาส มพ นธ คณะ โดยน กศ กษาเป นแกน 5. ส งเสร มการจ ดก จกรรมค ายอาสาเพ อเผยแพร ผลงานทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส ช มชน เช น โครงการ Science Tour โครงการพ สอนน อง ค ายต วเตอร ค ายค ณธรรม และจร ยธรรม ฯลฯ 6. ส งเสร มก จกรรมก ฬาและน นทนาการเพ อส ขภาพท ด ของน กศ กษา เช น ก ฬาน องใหม ก ฬาระหว าง สาขา ก ฬาระหว างคณะ และก ฬาอะตอมเกมส ก บต างมหาว ทยาล ย ฯลฯ 7. ผล กด นให เก ดโควต าน กก ฬา 8. สน บสน นให น กศ กษาเข าร วมก จกรรมว ชาการท งในประเทศ และต างประเทศ 9. ส งเสร มก จกรรมน กศ กษาให สอดคล องก บค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค 10. สร างเคร อข ายความร วมม อก บศ ษย เก า 11. ส งเสร มการจ ดต งชมรมของน กศ กษา 6. การพ ฒนาด านบ คลากร 1. พ ฒนาบ คลากร และน กว จ ย เข าร วมโครงการ Visiting Scholar ก บ OSAKA University, Japan ป ละ 2 คน 15

16 2. จ ดหาอาจารย ในสาขาใหม และพ ฒนาศ กยภาพคณาจารย อย างต อเน อง 3. จ ดให ม ทร พยากรสน บสน นการเร ยนการสอนท ท นสม ยและเพ ยงพอ 4. ส งเสร มให เก ดการเพ มข นของอ ตราส วนอาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ จาก 82 : 17 : 1 เป น 70 : 27 : 3 (อ : ผศ : ศ) ในป ส งเสร มให เก ดการเพ มข นของอ ตราส วนอาจารย ตามค ณว ฒ จาก 17 : 68 : 4 เป น 10 : 70 : 20 (ตร : โท : เอก) ในป ส งเสร มให เก ดการเพ มข นของอ ตราส วนของน กว จ ยของคณะ จาก 70 : 25 : 5 เป น 50 : 40 : 10 (ม อใหม : ระด บกลาง : ระด บส ง) ในป การพ ฒนาด านการบร หารและการจ ดการ คณะม นโยบายท จะพ ฒนาข ดความสามารถการบร หารจ ดการให เป นคณะท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมของท กคนเป นหล ก โดยม แผนการด งน 1. ปร บความค ดของอาจารย และบ คลากรเก ยวก บการพ ฒนาอ ดมศ กษาตาม กรอบแผนอ ดมศ กษา ระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) 2. จ ดทาแผนพ ฒนาอาจารย และบ คลากร ระด บบ คคล ระด บสาขา และระด บคณะ 3. พ ฒนาค ณภาพอาจารย และบ คลากร เพ อรองร บการเปล ยนแปลงของส งคม 4. ธ ารงร กษาและพ ฒนาอาจารย และบ คลากรอย างต อเน องเพ อให ม ประส ทธ ภาพ และม ความส ขใน การทางาน 5. ใช ระบบบร หารงานบ คคลบนฐานสมรรถนะ (Competency Based Management) 6. ส งเสร มสน บสน นการเพ มค ณว ฒ ตาแหน งทางว ชาการ และสมรรถนะว ชาช พให แก บ คลากร 7. สน บสน นคนด ให เป นน กบร หารร นใหม 8. พ ฒนาระบบจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรส ระด บสาขาว ชา 9. ส งเสร ม กาก บ ต ดตามผลการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ 10. กระจายอานาจการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพ 11. พ ฒนาระบบการบร หารแบบม ส วนร วม 12. สร างมาตรฐานการทางาน และค ม อการปฏ บ ต งาน 13. ให ม ระบบ กลไก ในการประก นค ณภาพการศ กษา การควบค มภายในและ การบร หารความเส ยง ในระด บสาขาว ชา 14. พ ฒนาระบบสารสนเทศ ท แสดงผลการดาเน นงานท กด าน เพ อการใช ในการบร หาร 15. พ ฒนาระบบการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย และท นเหต การณ 16

17 2. ว ส ยท ศน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเน นความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ควบค ก บการ ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพและค ณธรรม พร อมท งสร างนว ตกรรมและถ ายทอดองค ความร ส ส งคม 3. พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ความชานาญทางด านว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และเคม ประย กต โดยสามารถนาไปประย กต ใช ได 2. ผล ตบ ณฑ ตให เป นผ ใฝ ร ม ค ณธรรม จร ยธรรม และสามารถด ารงตนตามศ ลธรรมและว ฒนธรรม อ นด งามของชาต (ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ค อ สร างน กว จ ย งานว จ ย เพ อช มชน?) 3. ด าเน นงานว จ ย เพ อให ได นว ตกรรมและองค ความร ด านว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และเคม ประย กต ตรงตามความต องการของส งคม (ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ค อ ผ น าด านบร การ ว ชาการ?) 4. บร การว ชาการเพ อเผยแพร นว ตกรรมและองค ความร ตามความต องการของส งคม ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม อน ร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม 5. พ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการในท ก ๆ ด าน ตามหล กธรรมาภ บาล และใช เทคโนโลย สารสนเทศพ ฒนางานให สอดคล องก บหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 4. ปณ ธาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม งเน นการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาก าล งคน ให ม ค ณสมบ ต พร อมท จะประย กต และพ ฒนาเทคโนโลย นาไปส การพ ฒนาส งคมและเศรษฐก จของประเทศ (ไม ม ในสารบ ญ) 5. ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ส วรรณภ ม 1. ใฝ ร หมายถ ง ร กในความร ม งม นแสวงหาความร เพ อแก ป ญหาและพ ฒนาตนเอง 2. ม ความค ดเช งระบบ หมายถ ง การค ดพ จารณาส งใดในล กษณะท เป นองค รวมและสามารถ ว เคราะห ความส มพ นธ เช อมโยงก บองค ประกอบย อยได อย างครอบคล มครบวงจร 3. ส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ หมายถ ง ม ท กษะในการถ ายทอด น าเสนอข อม ล ข าวสาร รวมถ ง ความสามารถ ในการใช ภาษาต างประเทศและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการส อสาร 4. เป นม ออาช พ หมายถ ง ม ความร ความเข าใจในศาสตร ว ชาช พเป นอย างด ม ท กษะความช านาญใน การปฏ บ ต และประพฤต ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พอย างเคร งคร ด 17

18 5. ม จ ตสาธารณะ หมายถ ง การตระหน กร และค าน งถ งส วนรวม เป นจ ตท ค ดสร างสรรค เป นก ศล และม งทากรรมด เพ อเป นประโยชน ต อส วนรวม 6. อ ตล กษณ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม (ใน สารบ ญเป นอ ตล กษณ มหาว ทยาล ย) 1. ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต (Hands on) 2. ม งเน นการเร ยนการสอนในสาขาว ชาต าง ๆ โดยใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นฐาน 3. ม งเน นการผล ตบ คลากรม ความเช ยวชาญในงานอาช พ หร อม ความเป นม ออาช พ ประกอบด วย 3 องค ความร ค อ ร จร ง ม ท กษะความชานาญ และม จร ยธรรมในอาช พ 7. จ ดเน นความเป นเล ศ ด านอาหาร พล งงาน และแม พ มพ 8. ประเด นย ทธศาสตร 1. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานในการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 2. สร างน กว จ ยทางด านว ทยาศาสตร เช งล ก เพ อพ ฒนาศ กยภาพการว จ ย งานสร างสรรค และสร าง นว ตกรรมเพ อช มชนและส งคม 3. เป นผ นาการบร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชนและส งคม 4. ส บสาน และส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม 5. พ ฒนาข ดความสามารถให เป นคณะท ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ธรรมาภ บาล (แก ข อ 1-2 ให ตรงก บบทสร ปผ บร หาร) 18

19 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย กลย ทธ และโครงการ ประเด นย ทธศาสตร ท 1: ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานในการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต เป าประสงค ท 1: บ ณฑ ตท ม ค ณภาพตรงความต องการของส งคม ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1. อ ตราส วนจานวนน กศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย : ด านส งคมศาสตร อ ตราส วน 100:0 100:0 100:0 100:0 100:0 วท./รองคณบด ด าน ว ชาการฯ 2. ร อยละผ สาเร จการศ กษาได งานทา หร อ ประกอบอาช พอ สระภายในระยะเวลา 1 ป ร อยละ วท./รองคณบด ก จการฯ 3. ร อยละความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อ ผ สาเร จการศ กษา ร อยละ วท./รองคณบด ก จการฯ 4. จานวนผลงานว ชาการของน กศ กษาท ได ร บ รางว ลระด บชาต หร อนานาชาต ผลงาน วท./รองคณบด ก จการฯ 5. ร อยละของน กศ กษาท สอบผ านเกณฑ การ ทดสอบความร ความสามารถด านภาษา ต างประเทศ 6. จานวนโครงการท น กศ กษาร วมทาก บสถาน ประกอบการ ร อยละ วท./รองคณบด ด าน ว ชาการฯ โครงการ วท./รองคณบด ก จการฯ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาศ กยภาพการว จ ยและสร างนว ตกรรม เป าประสงค ท 2: ผลงานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรมท ม ค ณภาพ และนาไปใช ในการพ ฒนาท องถ น ช มชนส งคม และพ ฒนาต อยอดในเช งพาณ ชย ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ผ ร บผ ดชอบ ร อยละของผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ต ออาจารย ประจาและน กว จ ยประจา 8. ร อยละของผลงานว จ ย/นว ตกรรมท นาไปใช ประโยชน ใน เช งพาณ ชย /ประโยชน ต อส งคม ช มชน ต ออาจารย ประจา และน กว จ ยประจา ร อยละ วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ ร อยละ วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ 9. จานวนผลงานท ได ร บการจดอน ส ทธ บ ตร/ส ทธ บ ตร ผลงาน วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ 19

20 10. ร อยละของผลงานว ชาการท ได ร บการร บรองค ณภาพ ต ออาจารย ประจาและน กว จ ยประจา ร อยละ วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ 11. จานวนเง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค ต อ อาจารย และน กว จ ยประจา บาท/คน 40,000 วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ 12. จานวนงานว จ ยท ทาร วมก บสถานประกอบการ โครงการ วท./รองคณบด ด านว ชาการฯ ประเด นย ทธศาสตร ท 3. สร างความเสมอภาคและการเร ยนร ตลอดช ว ต เป าประสงค ท 3: เป นท พ งของช มชนและร วมพ ฒนาช มชน ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 13. จานวนโครงการท มหาว ทยาล ยดาเน นการส งเสร มศ กยภาพ ในการพ งพาตนเองได อย างย งย น และเพ มข ดความสามารถในการ แข งข น โครงการ วท./รอง คณบด ด าน ว ชาการฯ 14. จานวนช มชน/หม บ านท นาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มา พ ฒนา ช มชน/ หม บ าน วท./รอง คณบด ด าน ก จการฯ 15. ร อยละของช มชน/หม บ านดาเน นก จกรรมอย างต อเน อง ร อยละ วท./รอง คณบด ด าน ก จการฯ 16. ร อยละของผลการนาความร /ประสบการณ บร การว ชาการ มา พ ฒนาการเร ยนการสอน และการว จ ย 17. จานวนแหล งเร ยนร นว ตกรรม แหล ง เร ยนร ร อยละ วท./รอง คณบด ด าน ก จการฯ วท./รอง คณบด ด าน ก จการฯ 20

21 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 : ส บสาน และส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป าประสงค ท 4: เป นผ นาในการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 18. จานวนโครงการท มหาว ทยาล ยดาเน นการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม โครงการ วท./รองคณบด ด านก จการฯ 19. จานวนแหล งเร ยนร ทางศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ส งแวดล อม แหล ง เร ยนร วท./รองคณบด ด านก จการฯ ประเด นย ทธศาสตร ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เป าประสงค ท 5: การบร หารจ ดการ ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถรองร บต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลง ต วช ว ดความสาเร จและค าเป าหมาย ต วช ว ดความสาเร จ หน วยน บ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 20. ร อยละของการบรรล เป าหมายตามต วบ งช ของแผนกล ย ทธ ร อยละ วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 21. ระด บความสาเร จของระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร คะแนน วท./คณบด และการต ดส นใจ (เต ม 5) 22. ระด บความสาเร จของโครงสร างพ นฐานของมหาว ทยาล ย คะแนน วท./คณบด (เต ม 5) 23. ระด บความสาเร จของการดาเน นการตามมาตรการ ประหย ดพล งงานของมหาว ทยาล ย คะแนน (เต ม 5) วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 24. ระด บความสาเร จของระบบการพ ฒนา คณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน น คะแนน (เต ม 5) วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 25. ระด บความสาเร จของการพ ฒนามหาว ทยาล ยส สถาบ น การเร ยนร คะแนน (เต ม 5) วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 26. ร อยละของงบประมาณเง นรายได เพ มข น (เปร ยบเท ยบก บ ป งบประมาณ 2554) ร อยละ วท./รองคณบด ด านบร หารฯ 21

22 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ มาตรการ และแนวทางปฏ บ ต ประเด นย ทธศาสตร ท 1. สร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พและคร ว ชาช พ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม เป าประสงค ท 1 บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พและคร ว ชาช พ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตรงก บความต องการ ของของส งคมและนานาชาต คาอธ บาย แผนผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร หมายถ ง แผนท ประกอบด วย แนวทางการผล ต และพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร ท ก าหนดโดยผ ม ส วนได ส วนเส ย รวมถ งภาคธ รก จและภาคอ ตสาหกรรม ในร ปแบบของการพ ฒนาหล กส ตร การพ ฒนาบ คลากรด านว ชาการ และการฝ กประสบการณ ระบบและกลไก หมายถ ง ม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบ ม การก าหนดแนวทางการด าเน นงานม การ พ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การจ ดการทร พยากรอย างเป นระบบ ม ฐานข อม ลสน บสน น ม การน าเทคโนโลย มา ใช และม การต ดตามและว เคราะห เคร อข าย หมายถ ง เคร อข ายความร วมม อในการบร การว ชาการท ม การลงนามความร วมม อและม การ ดาเน นก จกรรมทางว ชาการร วมก นในร ปแบบ รางว ล หมายถ ง รางว ลท ได ร บจากหน วยงานหร อองค กรทางว ชาการท ได ร บการยอมร บใน ระด บประเทศ ผลงานทางว ชาการของน กศ กษา หมายถ ง ผลงานท ไปน าเสนอในล กษณะท เป นการแสดงผลงาน หร อน ทรรศการ จากหน วยงานหร อองค กรทางว ชาการหร อว ชาช พท ได ร บการยอมร บในระด บประเทศ ผลงานทางว ชาการของอาจารย หมายถ ง ผลงานทางว ชาการท ได ร บการต พ มพ จากหน วยงานหร อ องค กรทางว ชาการหร อว ชาช พท ได ร บการยอมร บในระด บประเทศ อาจารย ประจา หมายถ ง อาจารย ประจาท กระด บ ได แก ข าราชการ อาจารย พน กงาน รวมน บถ ง อาจารย ประจาท ลาศ กษาต อได ด วย การจ ดลาด บทางว ชาการ หมายถ ง การได ร บการจ ดลาด บจากหน วยงานหร อองค กรทางว ชาการหร อ ว ชาช พท ได ร บการยอมร บในระด บประเทศ เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม แผนการผล ตและพ ฒนากาล งคนด านว ทยาศาสตร ระด บ 2 ม ระบบและกลไกส งเสร มและสน บสน นการผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ระด บ 3 ม เคร อข ายความร วมม อทางว ชาการด านว ทยาศาสตร ในระด บประเทศ ระด บ จานวนรางว ลหร อผลงานทางว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของน กศ กษาหร อ ศ ษย เก าท ได ร บในระด บประเทศ หร อจานวนรางว ลหร อผลงานทางว ชาการด านว ทยาศาสตร ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บประเทศของอาจารย ประจา 22

23 4.2 ร อยละของบ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร ท งานท าตรงตามสาขาและม อ ตราเง นเด อนตาม เกณฑ มาตรฐานในระด บประเทศ ระด บ 5 การได ร บการจ ดลาด บทางว ชาการด านว ทยาศาสตร ในระด บประเทศ ประเด นย ทธศาสตร ท 2. พ ฒนาศ กยภาพการว จ ย งานสร างสรรค และสร างนว ตกรรม เพ อเพ มข ด เป าประสงค ท 2. ม ผลงานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรมในการพ ฒนาท องถ น ช มชน ส งคม คาอธ บาย ระบบและกลไก หมายถ ง ม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบ ม การก าหนดแนวทางการด าเน นงานม การ พ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การจ ดการทร พยากรอย างเป นระบบ ม ฐานข อม ลสน บสน น ม การน าเทคโนโลย มาใช และม การต ดตามและว เคราะห การจ ดการความร หมายถ ง งานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ ใน วารสารว ชาการระด บชาต หร อนานาชาต การน าไปใช ประโยชน หมายถ ง งานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ถ กน าไปใช อย างเด นช ด เป นร ปธรรมในระด บชาต หร อระด บนานาชาต เช น การน าไปใช ในการแก ป ญหาของประเทศ งานว จ ยท ก อให เก ดรายได งานว จ ยท เป นองค ความร และถ กนาไปต อยอด ทร พย ส นทางป ญญา หมายถ ง ส ทธ ทางกฎหมายท ม อย เหน อส งท เก ดจากความค ดสร างสรรค ทาง ป ญญาของมน ษย โดยอาจแบ งทร พย ส นทางป ญญาได หลายประเภท เช น ทร พย ส นทางอ ตสาหกรรม ล ขส ทธ ส ทธ บ ตร ความล บทางการค า เคร องหมายการค า เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม ระบบกลไลสน บสน นการจ ดการความร การเผยแพร และการใช ประโยชน จากงานว จ ย นว ตกรรมและงานสร างสรรค ระด บ 2 ม การสร างเคร อข าย การเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ย นว ตกรรม และงาน สร างสรรค โดยม การทาส ญญาร บท นว จ ยจากหน วยงานภายนอก ระด บ ร อยละของงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ ระด บชาต ต ออาจารย ประจา 3.2 ร อยละของงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท น าไปใช ประโยชน ในร ปแบบต าง ๆ ในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ต ออาจารย ประจา 3.3 จ านวนงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ได ร บการจดทะเบ ยนทร พย ส นทาง ป ญญาในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ระด บ 4 ร อยละของงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ม ความร วมม อก บองค กร ภาคร ฐ ภาคเอกชน ภาคอ ตสาหกรรม ในระด บประเทศ หร อภ ม ภาคอาเซ ยนหร อภ ม ภาคอ นต ออาจารย ประจา 23

24 ระด บ 5 ม ม ลค าจากทร พย ส นทางป ญญา ประเด นย ทธศาสตร ท 3. บร การว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาส งคมไทยไปส การ พ งพาตนเองอย างย งย น และเพ มข ดความสามารถในการแข งข น เป าประสงค ท 3. การถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนและส งคม เพ อสามารถพ งพาตนเองได อย างย งย น และ เพ มข ดความสามารถในการแข งข น คาอธ บาย แผนการส งเสร มการม ส วนร วม หมายถ ง แผนท ประกอบด วยแนวทาง ว ธ การ และก จกรรมการ ส งเสร มการม ส วนร วมในการบร การว ชาการในร ปแบบต าง ๆ โดยม การจ ดทาแผนแบบม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย และแผนการส งเสร มการม ส วนร วมจะต องได ร บการเห นชอบจากผ ม อานาจ ระบบและกลไก หมายถ ง ม การมอบหมายและร บผ ดชอบ ม การก าหนดแนวทางการด าเน นงานอย าง เป นระบบ ม การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การจ ดสรรทร พยากรอย างเป นระบบ ม ฐานข อม ลสน บสน น การ บร การว ชาการ ม การน าเทคโนโลย มาใช ในการบร การว ชาการ ตลอดจนม การต ดตามว เคราะห ประเม นผล และปร บปร งระบบการบร การว ชาการอย างต อเน อง เคร อข าย หมายถ ง เคร อข ายความร วมม อในการบร การว ชาการท ม การลงนามความร วมม อและม การ ดาเน นก จกรรมทางว ชาการร วมก นในร ปแบบ ศ นย บร การว ชาการ หมายถ ง ศ นย ท จ ดต งข นอย างเป นทางการและได ร บความเห นชอบจากผ ม อานาจ และม การเป ดดาเน นการให บร การทางว ชาการแก ประชาชนท วไป ศ นย ความเป นเล ศ หมายถ ง ศ นย ท จ ดต งข นอย างเป นทางการและได ร บความเห นชอบจากผ ม อ านาจ และม การดาเน นก จกรรมทางว ชาการในร ปแบบท หลากหลาย ม ผลงานว จ ยหร อนว ตกรรมท ต พ มพ เผยแพร หร อ น าไปใช ประโยชน ในระด บชาต หร อนานาชาต อย างต อเน อง นอกจากน จะต องเป นแหล งศ กษาด งานและเผย แพ รผลงานทางว ชาการในร ปแบบท หลากหลาย คณะกรรมการระด บชาต หมายถ ง คณะกรรมการท ม การแต งต งโดยนายกร ฐมนตร ร ฐมนตร ปล ดกระทรวง เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม แผนการส งเสร มการม ส วนร วมในการบร การว ชาการ ระด บ 2 ม ระบบและกลไกส งเสร มและสน บสน นการบร การว ชาการระด บชาต ระด บ 3 ม หน วยงานหร อโครงการ/ก จกรรม ท บร การว ชาการแก ประชาชน ระด บ 4 ม เคร อข ายความร วมม อการบร การว ชาการ ระด บ 5 ม โครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการแก ประชาชน ท ได ร บการยอมร บในระด บชาต 24

25 ประเด นย ทธศาสตร ท 4. ส บสาน และส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป าประสงค ท 4. การปล กฝ งค าน ยมให น กศ กษา บ คลากร และช มชน ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการ อน ร กษ ส งแวดล อม คาอธ บาย การสร างเอกล กษณ ทางว ฒนธรรมท สะท อนความเป นไทย หมายถ ง การสร างเอกล กษณ ให น กศ กษาของมหาว ทยาล ยม การแสดงออกทางว ฒนธรรมท สะท อนความเป นไทย ว ฒนธรรมท สะท อนความเป นไทย หมายถ ง ส งท คนไทยก าหนดหร อสร างข น ม การเร ยนร และ ปฏ บ ต ต อ ๆ ก นมา ม ล กษณะท แสดงถ งความเจร ญงอกงาม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ความกลมเกล ยวและ การม ศ ลธรรมอ นด ของประชาชน ได แก การม ก ร ยามารยาทเร ยบร อย การร จ กเคารพคร อาจารย และผ อาว โส ม มารยาทในการพ ดจาส ภาพ รวมท งการแต งกายท ส ภาพเร ยบร อยถ กต องตามกาลเทศะเหมาะสมก บฐานะและ ว ย เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม แผนหร อโครงการเพ อสร างเอกล กษณ ทางว ฒนธรรมของน กศ กษาท สะท อนความเป นไทย ระด บ 2 ม การด าเน นการตามแผนหร อโครงการเพ อสร างเอกล กษณ ทางว ฒนธรรมของน กศ กษาท สะท อนความเป นไทย ระด บ 3 ม การสร างเคร อข ายความร วมม อ การบ รณาการ และการสร างสรรค นว ตกรรม/องค ความร ทางว ฒนธรรมท สะท อนความเป นไทย ระด บ 4 ม การเผยแพร ความร ทางว ฒนธรรมไทย ระด บ 5 ม การต ดตามและประเม นผลการดาเน นการตามแผนหร อโครงการ ประเด นย ทธศาสตร ท 5. พ ฒนาระบบบร หารท ม ค ณภาพโดยใช เคร องม อทางการบร หาร และเทคโนโลย ท เหมาะสม เป าประสงค ท 5. การบร หารจ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพในการให บร การ คาอธ บาย การบร หารองค กรค ณภาพ หมายถ ง ระบบการบร หารท เน นค ณภาพในท กด าน และท กก จกรรมของ องค กร โดยผ บร หารระด บส งมองเห นความส าค ญและสน บสน นก จกรรมเหล าน น การปร บปร งค ณภาพเป น หน าท ของท กคนในองค กรท จะให ความร วมม อและความร บผ ดชอบ ตลอดจนการปร บปร งการท างาน ให เก ด ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง เพ อสนองความต องการและความคาดหว งของผ ร บบร การ ระบบและกลไก หมายถ ง ม การมอบหมายผ ร บผ ดชอบ ม การก าหนดแนวทางการด าเน นงาน ม การ พ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การจ ดสรรทร พยากรอย างเป นระบบ ม ฐานข อม ลสน บสน น ม การน าเทคโนโลย มาใช และม การต ดตามว เคราะห 25

26 แผนปฏ บ ต การการพ ฒนาองค กรค ณภาพ หมายถ ง การจ ดท าแผนปฏ บ ต การโดยการม ส วนร วมท ก ภาคส วน และม การเผยแพร ให ประชาคมร บทราบโดยท วก น การพ ฒนาองค กรค ณภาพ หมายถ ง การดาเน นงานท ท กคนในองค กรต องเข ามาม ส วนร วมในท กด าน และท กก จกรรมขององค กร ม การให ความส าค ญก บผ ร บบร การ ม การว เคราะห ทบทวนการด าเน นงาน การ ต ดตามตรวจสอบประเม นผลงานอย างเป นระบบ การปร บปร งค ณภาพอย างต อเน อง ตลอดจนการรายงานผล การดาเน นการต อผ บร หารอย างสม าเสมอ การประเม นและปร บปร งการด าเน นการการพ ฒนาองค กรค ณภาพ หมายถ ง การด าเน นการจ ดท า การประเม นผลการดาเน นงานและจ ดทาแผนปร บปร งการดาเน นงาน รวมท งรายงานการว เคราะห ความส าเร จ ของการพ ฒนาองค กรค ณภาพ รางว ลค ณภาพองค กร หมายถ ง รางว ลท ได ร บการยอมร บ เช น รางว ลค ณภาพ TQA เกณฑ ว ดระด บความสาเร จ ระด บ 1 ม ระบบและกลไกสน บสน นการพ ฒนาองค กรค ณภาพ ระด บ 2 ม แผนปฏ บ ต การการพ ฒนาองค กรค ณภาพ ระด บ 3 ม การดาเน นการการพ ฒนาองค กรค ณภาพ ระด บ 4 ม การประเม นผลและปร บปร งการดาเน นการการพ ฒนาองค กรค ณภาพ ระด บ 5 รางว ลค ณภาพขององค กร 26

27 ส วนท 3 การข บเคล อนแผนพ ฒนา ส การปฏ บ ต 27

28 ส วนท 3 การข บเคล อนแผนพ ฒนาส การปฏ บ ต 1. การนาแผนคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไปส การปฏ บ ต ในการจ ดท าแผนคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ม ล กษณะ ครอบคล มการพ ฒนาคณะตามภารก จของมหาว ทยาล ยในหลาย ๆ ด าน เพ อให การข บเคล อนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต บ งเก ดเป นร ปธรรมอย างแท จร งน น จาเป นท จะต องแปลงแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ไปเป นแนวทางในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และของหน วยงานต าง ๆ โดยการถ ายทอดนโยบาย ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ โครงการ และค าเป าหมายให ก บหน วยงานภายในคณะ เพ อใช เป นแนวปฏ บ ต โดยม ข นตอน ด งน 1. การถ ายทอดแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ส ท ก สาขาว ชา โดยการช แจงทาความเข าใจและความช ดเจนในแต ละประเด นเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยก าหนดค าเป าหมายของเป าประสงค รวมท งแผนงาน งาน โครงการ ก จกรรม ตลอดจนทร พยากรและ งบประมาณ รวมท งการกาก บ ต ดตามผล และรายงาน 2. สน บสน นให ระด บคณะศ นย พ นท /สาขาว ชา ช แจงท าความเข าใจและความช ดเจนในแต ละ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ โครงการท หน วยงานต วเองร บผ ดชอบส ระด บหน วยงานย อยและ บ คลากรในส งก ดในร ปแบบต าง ๆ 3. พ จารณาสน บสน นเพ อให งาน/โครงการท กาหนดไว สามารถดาเน นการได ท งน คณะ และสาขาว ชา ต องให การสน บสน นในด านการจ ดหาหร อปร บบ คลากร การจ ดสรรงบประมาณ การสน บสน นเคร องม ออ ปกรณ และสถานท เป นต น 4. การสร างพล งและความร วมม อเพ อน าไปส ผลส มฤทธ ท ต งเป าหมายไว โดยการพ ฒนาบ คลากร การทางานเป นท ม การทางานแบบม ส วนร วม การสร างแรงจ งใจ เป นต น 5. จ ดระบบการส อสารองค กรอย างท วถ งและต อเน องแก สาธารณะและบ คลากรในท กระด บ รวมท ง การวางระบบสน บสน นต าง ๆ เช น การบร หารการเปล ยนแปลง การพ ฒนาบ คลากร การบร หารแบบม ส วนร วม เพ อถ ายทอดว ส ยท ศน พ นธก จ และค าเป าหมายท ส าค ญให แก คณะ/หน วยงาน ตลอดจนภาคส วนต าง ๆ ท เก ยวข อง 6. จ ดให ม ระบบการจ ดการความร ในองค กรโดยจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ท ด (Best Practice) การสร างระบบแรงจ งใจต าง ๆ เพ อเสร มสร างข ดความสามารถ ขว ญ และก าล งใจของบ คลากร หน วยงาน และองค กรให ม ความเข มแข ง และม ระบบการว เคราะห ต ดตามสถานการณ เพ อให สามารถตอบสนองต อการ เปล ยนแปลงได ด 28

29 2. การต ดตามประเม นผลแผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ให ม การต ดตามประเม นผล และจ ดท ารายงานผลในร ปแบบข อม ลสารสนเทศเก ยวก บต วช ว ด และค า เป าหมาย ตามแผนพ ฒนาคณะ เพ อให ผ บร หารได ม ข อม ลในการก าก บต ดตามความค บหน าในการด าเน นการใน แต ละประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ โครงการ อย างเป นระบบ รวมท งเพ อเป นข อม ลในการปร บเปล ยนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยและคณะให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงก บสภาวการณ ต าง ๆ ท เก ดข น นอกจากน ข อม ล สารสนเทศเก ยวก บต วช ว ดและค าเป าหมาย ตามแผนพ ฒนาคณะด งกล าว ก จะเป นช องทางหน งท ให หน วยงาน รวมถ งบ คลากรท กระด บเข ามาม บทบาทส าค ญ ในการช วยการด าเน นงานตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ย เป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล การกาหนดประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย โครงการ/งบประมาณ การกาหนดรายละเอ ยดของโครงการ/ต วช ว ด/ ค าเป าหมาย/งบประมาณ/ผ ร บผ ดชอบ ประเม นผลการดาเน นงานเพ อปร บปร ง กลย ทธ โครงการ รวมท งต วช ว ด และค าเป าหมายท งใน ระด บประเด นย ทธศาสตร และโครงการ การถ ายทอดประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย โครงการ ส หน วยงานภายในมหาว ทยาล ย การต ดตามผลการดาเน นงานผ านต วช ว ด และค าเป าหมายท งในระด บประเด นย ทธศาสตร และโครงการ การดาเน นงานโครงการ ตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะ ร ปท 1 การเช อมโยงจากประเด นย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต 3. กรอบวงเง นงบประมาณท คาดว าจะใช งบประมาณท คาดว าจะใช ตามแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) จ านวนท งส น 267,813,020 ล านบาท โดยแบ งเป นงบประมาณแผ นด น จ านวน 181,940,550 ล าน บาท (ร อยละ 67.94) งบประมาณเง นรายได จานวน 85,872,470 ล านบาท (ร อยละ 32.06) รายละเอ ยด ด งตารางสร ปงบประมาณ ท คาดว าจะใช ในแผนพ ฒนาคณะ 29

30 ตารางท 2 สร ปงบประมาณท คาดว าจะใช ในแผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระยะ 5 ป (พ.ศ ) หน วย : บาท ประเภทงบประมาณ ป งบประมาณ รวมท งหมด งบประมาณแผ นด น 44,894,690 27,445,540 31,562,370 36,296,720 41,741, ,940,550 งบประมาณเง นรายได 24,586,300 12,273,500 14,114,520 16,231,700 18,666,450 85,872,470 รวมท งส น 69,480,990 39,719,040 45,676,890 52,528,420 60,407, ,813,020 ส ดส วน งบประมาณแผ นด น : งบประมาณเง นรายได 64.61: : : : : : ,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, D Column 1 ร ปท 2 แสดงงบประมาณ พ.ศ จาแนกตามประเภทงบประมาณ(ขาดเลขป ) 30

31 ร ปท 3 งบประมาณรวม พ.ศ จาแนกตามประเภทงบประมาณ 4. ความเส ยงและการจ ดการความเส ยง การบร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในป พ.ศ อาจเก ดความเส ยงอ น เน องจากป จจ ยต าง ๆ ท ทาให ผลการดาเน นงานไม เป นไปตามว ส ยท ศน ท เสนอไว สร ปได ด งน 4.1 งบประมาณแผ นด น คณะได ร บการจ ดสรรงบประมาณจากร ฐบาลซ งม ความไม แน นอนส ง เน องจากภาวะเศรษฐก จม ความผ นผวน ตลอดจนนโยบายสน บสน นมหาว ทยาล ยของร ฐย งไม ช ดเจน ท าให คาดการณ ได ว างบประมาณแผ นด นน าจะได ร บจ ดสรรในขอบเขตท จ าก ดเท าท จ าเป นตามค าใช จ ายเบ องต น เช น เง นเด อน และค าตอบแทนบ คลากรภาคร ฐเท าน น หมวดรายจ ายอ น ๆ น าจะได ร บจ ดสรรเพ มข นไม มากน ก การจ ดการความเส ยงในประเด นน ค อ มหาว ทยาล ยต องใช ระบบบร หารจ ดการงบประมาณแผ นด น ท ม ประส ทธ ภาพ ควบค ม และจ ดสรรงบประมาณให สอดคล องก บย ทธศาสตร ท สนองตอบต อว ส ยท ศน เป น อ นด บแรก เข มงวดการใช จ ายบางรายการ หร อสามารถชะลอ หร อระง บไปก อน ภายใต กระบวนการจ ดท า แผนปฏ บ ต การและแผนงบประมาณท ด นอกจากน ย งต องพ จารณาปร บปร งนโยบายงบประมาณเง นรายได ให ม ประส ทธ ภาพย งข น โดยการจ ดระบบและแนวทางบร หารงบประมาณให สอดคล องและสน บสน น งบประมาณแผ นด น ตลอดจนจ ดระบบการบร หารจ ดการทร พย ส นของมหาว ทยาล ยอย างจร งจ ง 4.2 คณะม ระบบและโครงสร างการบร หารงาน ตลอดจนว ฒนธรรมองค กรท ม ล กษณะเฉพาะและม การก าหนดท ศทางการบร หารมหาว ทยาล ยในอ ก 5 ป ข างหน า เพ อม งส การเป นคณะและมหาว ทยาล ยช นน า ด านว ทยาศาสตร แลเทคโนโลย เพ อช มชน ส งคม และนานาชาต น น เป นประเด นท าทายและม ความจ าเป น อย างย งท ต องปร บระบบโครงสร างและว ฒนธรรมองค กรให สอดคล องก บท ศทางด งกล าว จ งอาจส งผลให บ คลากรบางส วนจาเป นต องปร บว ธ ค ด ว ธ การทางานตามระบบใหม 31

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน)

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน) (อ กษรน าเง นค อม การแลกเปล ยนเร ยนร ในป 2552) ช อส วนราชการ หน า 1/6 ท 1 การเร ยน การสอน SMAT and FAST เพ อสร างคนเก ง คนด ม ศ กด ศร ส ส งคม พ ฒนา หล กส ตรการสอน และ เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อ ส งเสร มกระบวนการเร

More information