แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

2 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๑. ความน า ในป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพาได เล งเห นความส าค ญของการม แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการ ด าเน นงานของคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยให เป นไปตามแผนย ทธศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ย บ รพา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ ท วางแนวทางการด าเน นงาน ประกอบก บการท คณะว ทยาศาสตร ต องปฏ บ ต ตาม แนวทางในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ องค ประกอบท ๒ การ ผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท ๒.๔ ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ซ งก าหนดให ม แผนการบร หาร และการพ ฒนาคณาจารย ท งด านว ชาการ เทคน คการสอนและการว ดผล และม แผนการบร หารและพ ฒนา บ คลากรสานสน บสน นท ม การว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ และประกอบก บการท มหาว ทยาล ยต องปฏ บ ต งาน ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด ตามต วช ว ดท ๑๕ ระด บความส าเร จของแผนพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นอ ดมศ กษา ซ งระบ รายละเอ ยดท ส าค ญและเก ยวข องไว ได แก แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อ ย ทธศาสตร ของสถาบ น ในการพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อ ธ ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจ าและบ คลากร สายสน บสน น การพ ฒนาอาจารย ประจ า พ จารณาจากการท อาจารย ประจ าได ร บการสน บสน น/ม โอกาสท เข า ร วม ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บบ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษาท งหมด และ การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน น ได ร บการพ ฒนา ความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไปอบรม ส มมนา หร อด งาน และ การเข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร สายสน บสน น การพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน น จะเป นส วนช วยส าค ญท จะน าคณะ ว ทยาศาสตร ไปส ว ส ยท ศน ท ก าหนด โดดเด นด านว จ ย ก าวไกลว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สร างบ ณฑ ต ค ณภาพด ม นว ตกรรมส ส งคม คณะว ทยาศาสตร ได เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน โดยม ความม งหมายส วนหน งเพ อให สอดคล องก บ แนวทางการในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และการปฏ บ ต ราชการท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด และให ครอบคล มถ ง เป าหมาย แนวทางการด าเน นก จกรรม และก จกรรม เพ อพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาศาสตร ท งน ข อม ลท ใช ในการก าหนดแผนมาจากจากการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการจ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อพ ฒนาบ คลากรในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ของหน วยงาน ต างๆ ในคณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา และข อม ลท อ นๆ ท เก ยวข อง ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อสน บสน นแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย อ นจะน าไปส ว ส ยท ศน ท มหาว ทยาล ยก าหนด ๒.๒ เพ อให บ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพาม ค ณล กษณะท พ งประสงค น นค อ ม ค ณธรรมและจร ยธรรมในตนในว ชาช พและในส งคมสามารถท างานร วมก บผ อ นได อย างสร างสรรค และม ความร และท กษะในการปฏ บ ต งานตามหน าท และม ความเจร ญก าวหน าตามสายงานอย างต อเน องและ สามารถพ ฒนาตนเองได ตามศ กยภาพ

3 ๒.๓ เพ อสอดร บก บการด าเน นการจ ดการความร ของหน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ย และน าองค ความร ท ได จากการจ ดการความร มาใช ในการพ ฒนาบ คลากรเพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างกว างขวางและค มค า ๓. หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ๓.๑ หน วยงานท เสนอแผน : งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ๓.๒ หน วยงานท ท าหน าท ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ๓.๓ การต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ด าเน นการต ดตามประเม นผลป ละ ๑ คร ง โดยขอให บ คคลากรรายงาน ผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ท ได ด าเน นการในป งบประมาณท ผ านมา และน าผลการประเม นไป ปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ๓.๔ การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ด าเน น การว เคราะห ผลการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อประเม นส มฤทธ ผลของ แผนพ ฒนาบ คลากร และจ ดท ารายงานสร ปส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร ป ละ ๑ คร ง ๔. เป าหมายของการด าเน นงานตามแผน ๔.๑ อาจารย ประจ าของคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ม ค าการเพ มข นของการด ารงต าแหน ง ทางว ชาการท ส งข นร อยละ ๖ ข นไปต อป ๔.๒ บ คลากรสายสน บสน นของคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ท ได เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อด งาน ท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๘๐ เม อเท ยบก บจ านวน บ คลากรสายสน บสน นท งหมด (โดยไม น บซ า) ๔.๓ ผลงานว จ ยท ต พ มพ ท งใน proceeding และ วารสารว ชาการระด บชาต ระด บนานาชาต เพ มข น ร อยละ ๒๐ ๕. แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ๕.๑ ส งเสร มให อาจารย ประจ าม การพ ฒนาความร เพ อก าวส ต าแหน งทางว ชาการท ส งข น ๕.๒ สร างเคร อข ายอาจารย ในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยเพ อสร างความร วมม อและ เคร อข ายการพ ฒนางานด านว ชาการและด านการเร ยนการสอนในระยะยาว ๕.๓ สน บสน นและส งเสร มให อาจารย ประจ าสามารถพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๕.๔ ด าเน นการด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการผล ตผลงานว ชาการและใช ในการต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ๕.๕ ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย การ พ ฒนาผลงานทางว ชาการ การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงานว จ ย และการจดส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร โดยจ ดการความร องค ความร ท เก ยวข องและเป นความต องการของบ คลากรท งอาจารย น กว จ ย และบ คลากร สน บสน น ๕.๖ ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานเพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการ ฝ กฝน และ tacit knowledge มาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน ๕.๗ พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถท าการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ ๒

4 ๓ ๕.๘ ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน (Empowerment) เพ อ พ ฒนาบ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการท างานเพ มข น ๕.๙ น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม น สมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาการก าหนดความจ าเป นท จะร บการพ ฒนา (Training Needs) ของผ ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได ๕.๑๐ พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) ๕.๑๑ ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการผล ตผล งานท รวดเร วและถ กต อง ๕.๑๒ จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ๖. การว เคราะห เช งปร มาณ เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คคลากร ๖.๑ การว เคราะห เช งปร มาณ ๖.๑.๑ บ คลากรสายสอน บ คคลากรสายสอน คณะว ทยาศาสตร ประกอบด วย อาจารย จ านวน ๑๔๙ คน อย ระหว างการ ลาศ กษาต อ ๑๘ คน (ในประเทศ ๑๐ คน, ต างประเทศ ๘ คน) และปฏ บ ต หน าท สอนเต มเวลา จ านวน ๑๓๑ คน ในจ านวน ๑๔๙ คน ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอกจ านวน ๙๙ คน และระด บปร ญญาโท จ านวน ๕๐ คน ด งแสดงตามตารางท ๑ บ คคลท ส าเร จระด บปร ญญาโทได ร บต าแหน งทางว ชาการแล ว จ านวน ๑๘ คน อ ก ๓๒ คน ย งไม ม ต าแหน งทางว ชาการ แนวทางการพ ฒนาศ กยภาพสามารถด าเน นการได ด วยการสน บสน นให ขอต าแหน ง ทางว ชาการท ส งข น และเด นทางไปอบรมเพ มเต มเฉพาะทางท สนใจ ท งน ม อาจารย ท ส าเร จการศ กษาส งส ด ระด บปร ญญาโท จะศ กษาต อระด บปร ญญาเอกในภาคการศ กษา ๑/๒๕๕๔ จ านวน ๒ คน ตารางท ๑ จ านวนอาจารย คณะว ทยาศาสตร แบ งตามว ฒ การศ กษาป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ป การศ กษา ปร ญญา เอก ค ณว ฒ ปร ญญา โท ปร ญญา ตร รวม ส ดส วน ต าแหน งทางว ชาการ ส ดส วน รวม เอก:โท:ตร ศ. รศ. ผศ. อาจารย ศ.:รศ.:ผศ.:อ. ๒๕๕๑ ๑๐๓ ๙๐ ๑ ๑๙๔ ๑๐๓ : ๙๐ : ๑ ๑* ๑๒* ๕๗ ๑๒๔ ๑๙๔ ๑ :๑๒ : ๕๗ : ๑๒๔ ๒๕๕๒ ๐.๕ ๖๓.๕ ๙๔ ๑๕๘ ๑ : ๑๒๗ : ๑๘๘ ๑* ๑๐* ๕๒.๕ ๙๔.๕ ๑๕๘ ๑ : ๑๐ : ๕๒.๕ : ๙๔.๕ ๒๕๕๓ ๙๙ ๕๐ ๐ ๑๔๙ ๑.๙๘ : ๑ : ๐ ๑* ๙* ๕๓ ๘๖ ๑๔๙ ๑ : ๙ : ๕๓ : ๘๖ ป จจ บ นในจ านวนบ คลากรสายสอนจ านวน ๑๔๙ คนม ผ ม ต าแหน งทางว ชาการ ระด บศาสตราจารย จ านวน ๑ คน รองศาสตราจารย จ านวน ๙ คน ผ ช วยศาสตราจารย จ านวน ๕๓ คน และอาจารย จ านวน ๘๖ คน ด งแสดงตามตารางท ๒

5 ๔ ตารางท ๒ แสดงจ านวนอาจารย คณะว ทยาศาสตร แบ งตามต าแหน งทางว ชาการป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ว ฒ การศ กษา ต าแหน งทางว ชาการ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ตร โท เอก ตร โท เอก ตร โท เอก อาจารย ๑ ๖๖ ๕๗ ๐.๕ ๔๔.๕ ๔๙.๕ ๐ ๓๒ ๕๔ ผ ช วยศาสตราจารย ๐ ๑๘ ๓๙ ๐ ๑๖ ๓๖.๕ ๐ ๑๕ ๓๘ รองศาสตราจารย ๐ ๖ ๖ ๐ ๓ ๗ ๐ ๓ ๖ ศาสตราจารย ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ รวม ๑ ๙๐ ๑๐๓ ๐.๕ ๖๓.๕ ๙๔ ๐ ๕๐ ๙๙ รวมท งหมด ๑๙๔ ๑๕๘ ๑๔๙ ท งน มหาว ทยาล ยบ รพา จ ดเป นสถาบ นการศ กษาในกล ม ง (สถาบ นท เน นการว จ ยข นส งและผล ต บ ณฑ ตระด บบ ณฑ ตศ กษาโดยเฉพาะระด บปร ญญาเอก) ซ งต องม จ านวนอาจารย ประจ าท ด ารงต าแหน ง รองศาสตราจารย และต าแหน งศาสตราจารย ร อยละ ๓๐ ข นไป และการท อาจารย จะด ารงต าแหน งทางว ชาการ ท ส งข นไปน น ม ส งจ าเป นในการด าเน นการขออย ๒ ส งหล กๆ ได แก การส งเสร มการเข ยนบทความว ชาการ/ว จ ย เอกสารประกอบการสอน/ต ารา/หน งส อ บทความว ชาการอาจเก ดจาก การเข ยนบทความลงต พ มพ ในวารสาร/ การประช มว ชาการท งใน ระด บชาต และนานาชาต ซ งในป ๒๕๕๒ ม บทความท ต พ มพ ท งส น ๕๑ เร อง แยกเป น วารสารว ชาการระด บชาต จ านวน ๓๑ เร อง วารสารนานาชาต ๑๕ เร อง เอกสารประกอบการประช มว ชาการระด บชาต ๔ เร อ และเอกสาร ประกอบการประช มว ชาการระด บนานาชาต ๑ เร อง ส วนในป ๒๕๕๓ ม บทความท ต พ มพ ท งส น ๖๓ เร องแยก เป น วารสารว ชาการระด บชาต จ านวน ๒๑ เร อง วารสารนานาชาต ๒๘ เร อง เอกสารประกอบการประช ม ว ชาการระด บชาต ๖ เร อง และเอกสารประกอบการประช มว ชาการระด บนานาชาต ๘ เร องด งแสดงตามภาพท ๑ ภาพท ๑ แสดงจ านวนบทความท ต พ มพ ป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓

6 จากภาพท ๑ จะส งเกตว าจ านวนบทความรวมในป ๒๕๕๓ ม แนวโน มท ส งข นกว าป ๒๕๕๒ ในขณะท เม อ พ จาณาถ งวารสารว ชาการท ต พ มพ ในแต ละป ย งม จ านวนน อยอย ส าหร บการต พ มพ ในเอกสารประกอบการ ประช มม จ านวนท น าพอใจ แต ท ย งขาดอย ค อการต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ซ งจะต องด าเน นการ พ ฒนาเพ อเป นการพ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย ประจ าคณะว ทยาศาสตร ซ งคณะว ทยาศาสตร ควรจ ดท า โครงการ/ก จกรรม เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มจ านวนบทความทางว ชาการท เป นผลงานของอาจารย ภายในคณะ ว ทยาศาสตร อย างไรก ตาม คณะว ทยาศาสตร ได จ ดให ม การสน บสน นค าตอบแทนการต พ มพ บทความว จ ย/ ว ชาการ โดยใช งบประมาณรายได คณะว ทยาศาสตร อย างต อเน องในท กป นอกจากเร องการว จ ยแล ว การพ ฒนาความร และท กษะของอาจารย ก เป นส งส าค ญต ออาช พอาจารย ซ ง ส งผลให เก ดการพ ฒนาค ณภาพทางว ชาการของน ส ตคณะว ทยาศาสตร โดยตรง ท งน ทางคณะว ทยาศาสตร ม การ สน บสน นให อาจารย ไป อบรม ด งาน ส มมนา เพ อเพ มพ นการสอน โดยในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ม จ านวนคร งใน การเด นทางไปอบรม ด งาน ส มมนา และเสนอผลงานทางว ชาการจ านวน ๓๐๙ และ ๔๔๙ คร งตามล าด บ ด ง แสดงตามตารางท ๓ ค ดเป น ๑.๙๖ คร ง/คน และ ๓.๐๑ คร ง/คน โดยใช เง นงบประมาณรวมท งส นเป น ๗๘๒,๕๒๑.๖๒ และ ๙๐๒,๒๒๑.๐ บาท ตามล าด บ โดยงบประมาณท ใช มาจากงบประมาณเง นรายได จากเง น อ ดหน นร ฐบาล และงบประมาณรายได คณะว ทยาศาสตร ตารางท ๓ จ านวนคร งในการพ ฒนาบ คลากรของอาจารย และบ คลากรสายสน บสน นคณะว ทยาศาสตร ป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๕ ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ ป การศ กษา ฝ กอบรม ศ กษาต อ ประช ม/ ส มมนา ด งาน เสนอผลงานว ชาการ รวม ฝ กอบรม ศ กษาต อ ประช ม/ส มมนา ด งาน เสนอผลงานว ชาการ รวม รวมท งส น ๒๕๕๑ ๒๘+๕ ๑๐ ๒๗๑+๒๐ ๑๓+๒ ๓๑ ๓๘๐ ๘ ๑๕ ๑๓ ๒๖+๒๕ ๑๓ ๑๐๐ ๔๘๐ ๒๕๕๒ ๑๙+๑๑ ๑๐ ๒๑๒+๑๓ ๗+๐ ๒๑ ๒๙๓ ๗ ๙ ๑๖ ๖+๐ ๒ ๔๐ ๓๓๓ ๒๕๕๓ ๓๒+๗๔ ๑๐ ๒๖๔+๔๘ ๕๒+๓๒ ๔๔ ๕๕๖ ๙ ๘ ๑๐ ๑๔ +๒๓ ๖ ๗๐ ๖๒๖ จากข อม ลจะเห นว าคณาจารย ในคณะว ทยาศาสตร ได ร บโอกาสเข าร บการพ ฒนาในด านต าง ๆ อย างน อย เฉล ยป ละ ๓ คร งซ งน าจะเพ ยงพอต อการพ ฒนาความร ของตนเอง แต อย างไรก ตาม ระบบท ใช ในการต ดตามการ น าความร ท ได จากการอบรมฯ มาใช ในภารก จต าง ๆ ได แก การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ และ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม อย ในระหว างด าเน นการ

7 ๖.๑.๒ บ คลากรสายสน บสน น บ คลากรสายสน บสน นคณะว ทยาศาสตร ประกอบด วยผ ปฏ บ ต งานบร หารจ านวน ๖๐ คน ประกอบด วยผ ปฏ บ ต งานบร หาร ๗ คน บ คลากร ๑ คน น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ๑ คน น กว เคราะห นโยบาย และแผน ๑ คน เจ าหน าท บร หารงานท วไป ๖ คน พน กงานข บรถยนต ๑ คน พน กงานผล ตทดลอง ๖ คน พน กงานเข าเล ม ๒ คน พน กงานบร การเอกสารท วไป ๒ คน ช างเคร องคอมพ วเตอร ๑ คน ผ ปฏ บ ต งานช าง ๑ คน ผ ปฏ บ ต งานว ทยาศาสตร ๖ คน ช างเทคน ค ๑ คน น กว ชาการเง นและบ ญช ๓ คน น กว ชาการพ สด ๑ คน น กว ชาการศ กษา ๔ คน น กว ทยาศาสตร ๑๖ คน ด งแสดงในภาคผนวกท ๑ บ คคลากรสายสน บสน นม การเด นทางไปราชการ ด งาน อบรม ส มมนาเพ อเพ มพ นความร ในป ๒๕๕๒ ค ดเป น ๒๔ คร ง โดยม บ คลากรท เข าร บการอบรมฯ จ านวน ๑๕ คนจากจ านวนบ คลาการสายสน บสน นท งหมด ๖๗ คน ในป ๒๕๕๓ บ คลากรสายสน บสน นเข าร บการอบรมฯจ านวน ๑๗๗ คร ง โดยม บ คลากรท เข าร บการอบรม ฯ จ านวน ๔๘ คนจากจ านวนบ คลาการสายสน บสน นท งหมด ๖๐ คน จากการเปร ยบเท ยบข อม ลการเด นทางไปราชการ ด งาน อบรม ส มมนาเพ อเพ มพ นความร ของบ คลากร สายสน บสน นในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ แม จะม จ านวนคร งในการเข าร บการอบรมฯ เพ มข น แต ย งม บ คลากร บางส วนท ย งไม ได เข าร บการอบรมฯ เป นจ านวน ๕๒ คนและ ๑๒ คนในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ตามล าด บ ด งน น เพ อเป นการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานท เพ มข น คณะว ทยาศาสตร จ งส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นเข าร บการอบรมฯ เพ อเพ มพ นความร เพ อพ ฒนาศ กยภาพการปฏ บ ต งานตามสายงานท ร บผ ดชอบป ละอย างน อย ๑ คร ง/คน โดยสน บสน นในวงเง นคนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยใช งบประมาณรายได คณะ ว ทยาศาสตร นอกจากน น คณะว ทยาศาสตร จ งอาจจะม การจ ดให ม การส มมนา อบรมภายในคณะว ทยาศาสตร เช นโครงการส มมนาประจ าป ท ให ความร เก ยวก บต วบ งช ผลงาน และโครงการส งบ คลากรอบรม/ส มมนาร วมก บ มหาว ทยาล ย เช น ซ งจะเป นการสน บสน นให บ คคลากรม การเพ มพ นความร นอกจากน นภาคจ ดหา แหล งในการ อบรม ด งานท ตอบสนองก บความต องการใช ความร ของบ คคลากรด งกล าวด วย ๖

8 ๖.๒ แผนการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากร ๖.๒.๑ แผนการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ ก จกรรม กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๑. โครงการจ ดส มมนา ประช มว ชาการ * บ คลากรสายว ชาการ รองคณบด ฝ ายว จ ยและ ๐ ๑ ๐ ๑ บ ณฑ ตศ กษา ๒. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอน การประเม นผล บ คลากรสายว ชาการ รองคณบด ฝ ายว ชาการ ๑ ๑ ๑ ๑ และ ว ดผล โดยอาจเน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๓. โครงการฝ กอบรมด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ * บ คลากรสายว ชาการ ประธานฯสารสนเทศ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะว ทยาศาสตร ๔. โครงการเก ยวก บด านค ณธรรม จร ยธรรมและการพ ฒนา บ คลากรสายว ชาการ ประธานฯ สว สด การ ๑ ๑ ๑ ๑ ค ณภาพช ว ต * คณะว ทยาศาสตร ๕. จ ดส งอาจารย ประจ าไปประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงาน บ คลากรสายว ชาการ คณบด คณะว ทยาศาสตร ๙ คน ๑๑ คน ๑๓ คน ๑๕ คน ว ชาการในประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ๖. ให ท นสน บสน นอาจารย ประจ าไปประช มว ชาการนานาชาต และ บ คลากรสายว ชาการ คณบด คณะว ทยาศาสตร ๑ คน ๒ คน ๔ คน ๔ คน หร อน าเสนอผลงานว ชาการระด บนานาชาต ๗. ส งเสร มให พ ฒนาบทความว ชาการท ต พ มพ ในวารสารว ชาการ ระด บชาต หร อนานาชาต บ คลากรสายว ชาการ รองคณบด ฝ ายว จ ยและ บ ณฑ ตศ กษา ๓๐ เร อง ๓๕ เร อง ๔๐ เร อง ๔๕ เร อง ๘. ส งเสร มอาจารย พ ฒนางานสร างสรรค ในล กษณะอ น บ คลากรสายว ชาการ รองคณบด ฝ ายว จ ยและ บ ณฑ ตศ กษา ๑ เร อง ๑ เร อง ๑ เร อง ๑ เร อง * โครงการเด ยวก นท งบ คลากรสายว ชาการและบ คลากรสายสน บสน น ๗

9 ๖.๒.๒ แผนการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ก จกรรม กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๑.โครงการจ ดส มมนา ประช มว ชาการ * บ คลากรสายสน บสน น รองคณบด ฝ ายว จ ยและ ๐ ๑ ๐ ๑ บ ณฑ ตศ กษา ๒.โครงการฝ กอบรมด านความร และท กษะท เก ยวก บ บ คลากรสายสน บสน น ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร ๑ ๑ ๑ ๑ การปฏ บ ต งาน ๓. โครงการฝ กอบรมด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ * บ คลากรสายสน บสน น ประธานฯสารสนเทศ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะว ทยาศาสตร ๔. โครงการเก ยวก บด านค ณธรรม จร ยธรรมและการพ ฒนา บ คคลากรสายสน บสน น ประธานฯ สว สด การ ๑ ๑ ๑ ๑ ค ณภาพช ว ต * คณะว ทยาศาสตร ๕. ให บ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรมส มมนา หร อ ด งานใน ประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ๖. บ คลากรสายสน บสน นผล ตค ม อการปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบแล ว เสร จ บ คลากรสายสน บสน น ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร ๘๐ % ของ จ านวน ท งหมด ๘๕ % ของ จ านวน ท งหมด ๙๐ % ของ จ านวน ท งหมด ๙๕ % ของ จ านวน ท งหมด บ คลากรสายสน บสน น ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร ๑ เล ม ๑ เล ม ๒ เล ม ๓ เล ม * โครงการเด ยวก นท งบ คลากรสายว ชาการและบ คลากรสายสน บสน น ๘

10 ๗. งบประมาณ งบประมาณท ใช ในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ได แก ๗.๑ งบประมาณ แผ นด นประจ าป ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๗.๒ งบประมาณรายจ ายจากรายได คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๙ ๘. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ หากม การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การต ดตามประเม นผลและน าผลการ ประเม นไปใช ในการปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรเป นประจ าท กป คาดว าจะท าให บ คลากร ของมหาว ทยาล ยจะได ร บการพ ฒนาและสามารถพ ฒนาตนเอง จนสามารถปฏ บ ต ภาระหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นเป นการสน บสน นการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ให พ ฒนา ก าวหน าตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยได อย างต อเน อง

11 ภาคผนวก ๑ รายช อและต าแหน งทางว ชาการของบ คลากรคณะว ทยาศาสตร

12 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ภาคว ชาคณ ตศาสตร ๑ นาย อ าพล ธรรมเจร ญ ๑๗๒ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๒ นาย มานพ ช ยด เรก ๑๖๔ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๓ นาย วาท ตย ช มณ โชต ๑๗๔ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔ นาง ปร ยาร ตน นาคส วรรณ ๖๙๖ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๕ นาย คณ นทร ธ รภาพโอฬาร ๕๒๙ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๖ นางสาว วน ดา พงษ ศ กด ชาต ๕๒๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗ นางสาว ร กพร ดอกจ นทร ๑๖๖ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๘ นาย อภ ศ กด ไชยโรจน ว ฒนา ๙๑๙ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙ นางสาว เสาวรส ศร ส ข ๖๓๔ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๐ นางสาว ก ดาการ สายธน ๑๑๐๙ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๑ นาง อ งคณา บ ญด เรก ๑๑๐๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๒ นางสาว นพร ตน กระต ายทอง ๒๖-๒๕๔๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๓ นาย สมค ด อ นเทพ ๒๒๒-๒๕๔๖ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔ นาย ร ชน กร ชลไชยะ ๒๓๘-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๕ นางสาว อารยา ว ว ฒน วาน ช ๑๗๑-๒๕๔๖ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖ นาง กฤต กา ว ฒนพ นธ ๙๕๔๐ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / สาย ข ๑๗ นาง พรท พย เกษมพ ณ ๓๓๓-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๘ นาย อรรณพ แก วขาว ๓๔๒-๒๕๔๙ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๙ นาย จต ภ ทร เมฆพาย พ ๑๗๒-๒๕๔๖ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๐ นาย ศ ภกฤต นาว น ๙๐๑๘๒ ช างเคร อง พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / คอมพ วเตอร สาย ค ๒๑ นาง พรท พย ส น ธก ๕๒๗-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๒ นางสาว สห ทยา ร ตนะมงคลก ล ๖๓๔-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๓ นาง ภ ทราภรณ ด ร ยะกรก ล ๖๓๙-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๔ นาย บ าร งศ กด เผ อนอาร ย ๔๔๔-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๕ นางสาว ส น นาฏ ศร มงคล ๑๐๒-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๖ นาง วรรณ ทนา ภาณ พ นท ๗๑๑-๒๕๕๒ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑

13 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๒๗ นาง อาร ร กษ ช ยวร ๔๔๓-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๘ นางสาว สาธ น เล ศประไพ ๘๐๖-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๙ นาย อภ ชาต เน ยมวงษ ๘๐๗-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๐ นาง จ ฑาพร เน ยมวงษ ๘๐๘-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๑ นาง พ ชร วงษ เกษม ๘๗๖-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๒ นาย อภ ส ทธ ภคพงศ พ นธ ๙๑๐-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๓ นางสาว จ ฑาร ตน คงสอน ๒๘๔-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๔ นางสาว วรพรรณ จ นทร ด ๓๔๓-๒๕๔๙ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๕ นาย ธเนศร โรจน ศ รพ ศาล ๙๑๗-๒๕๕๔ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ภาคว ชาเคม ๓๖ นาง วาร เน องจ านงค ๑๘๖ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๓๗ นางสาว วรรณภา บ ญวาน ช ๑๘๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๓๘ นาง ประภ สสร น นทพงศ ๕๓๔ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๓๙ นางสาว จ ฑาร ตน สมนวล ๑๔๔ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๔๐ นาย จร ญ จ นทร เจร ญ ๖๓๗ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๔๑ นางสาว ส ชญา ผ องใส ๖๓๕ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๒ นาง ธน ดา ตระก ลส จร ตโชค ๑๘๔ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๓ นางสาว การะเกด เทศศร ๙๐๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๔ นาง ศศ ธร ม นเจร ญ ๙๔๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๕ นาง ส ปราณ แก วภ รมย ๙๕๐ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๖ นาย เอกพงษ ส ว ฒนมาลา ๕๔๒ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๗ นาย กมล สมพ นธ ๘๗๐ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๔๘ นางสาว จอมใจ ส กใส ๑๒๔๙ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๙ นางสาว ร งนภา แซ เอ ง ๔๗๙ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๕๐ นาย นวศ ษฏ ร กษ บ าร ง ๑๕๖-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๑ นาย ณ ฐว ศ ษฏ ยะสารวรรณ ๑๗๓-๒๕๔๖ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒

14 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๕๒ นางสาว อ บลล กษณ ร ตนศ กด ๓๒๗-๒๕๔๘ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๓ นาย จเร จร สจร ญพงศ ๓๑๓-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๔ นาย น ว ฒน วงษ พย คฆ ๙๘๘๐ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / สาย ข ๕๕ นาย คฑาว ธ ภาชนะ ๔๕๙-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๖ นางสาว ประภาพรรณ ๔๗๕-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก เตชะเสาวภาคย ๕๗ นางสาว นภา ต งเตร ยมจ ตม น ๔๗๖-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๘ นางสาว ศ ร ร ตน ชาญไวว ทย ๕๔๓-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๙ นาย เอกร ฐ ศร ส ข ๕๗๙-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๐ นางสาว อ ท ยวรรณ ศ ร อ อน ๒๓๙-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๑ นาย ณ ฐพงษ ศร ส ข ๗๑๔-๒๕๕๒ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๒ นาง อภ ญญา นวค ณ ๗๔๓-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๓ นางสาว พรเพ ญ อาทรก จว ฒน ๗๘๕-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๔ นางสาว จงกลณ จงอร ามเร อง ๘๕๑-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๕ นาย ขจ ดภ ย ท พยผ อง ๘๕๒-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๖ นาย สมศ กด ศ ร ไชย ๘๗๗-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๗ นางสาว ช ล พร พ ฒนวล ๙๐๐-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ภาคว ชาจ ลช วว ทยา ๖๘ นาง พรรน ภา ศ ร เพ มพ ล ๑๑๑๓ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๖๙ นางสาว อภ รด ป ล นธนภาคย ๕๓๕ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๐ นาง ศ ร โฉม ท งเก า ๔๕๔ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๑ นาง ส บ ณฑ ต น มร ตน ๕๘๘ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๒ นาง ส ดาร ตน สวนจ ตร ๔๕๕ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๓ นางสาว วรนาฎ จงโยธา ๔๕๖ น กว ทยาศาสตร ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๗๔ นาย อน เทพ ภาส ระ ๒๓๕ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๕ นาง น สา ไกรร กษ ๓๘๘ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๖ นางสาว กฤชณ ท เอ ออ งก ร ๙๔๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๗ นางสาว กาญจนา หร มเพ ง ๑๙๑ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓

15 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๗๘ นาย ส ดสายชล หอมทอง ๑๒๖๘ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๙ นางสาว อ มาพร ทาไธสง ๘๖๒ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๘๐ นาง ป ญญ ศา ว จ ตรศ ร ๘๑-๒๕๔๔ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๘๑ นาง ปร ยา น พาส นต ๕๒๘-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๘๒ นางสาว เกศวล อ ดมเวช ๙๐๐๘๖ เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / สาย ค ท วไป ๘๓ นางสาว พ ชรน นท อมรร ตนพ นธ ๖๘๔-๒๕๕๒ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๘๔ นางสาว ดวงช ว น พ งส ร นทร ๔๑๒๒ ผ ปฏ บ ต งาน ล กจ างมหาว ทยาล ย / ว ทยาศาสตร ๘๕ นางสาว ประภาร ตน พ ลผล ๙๐๐๘๗ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / สาย ข ภาคว ชาช วว ทยา ๘๖ นาง ส น ย ส ขศร งาม ๑๙๓ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๘๗ นางสาว อ มพร ทองก เก ยรต ก ล ๒๑๐ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๘๘ นาย น พนธ ทองระอา ๑๔๗ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๘๙ นาย เศรษฐว ชร ฉ าศาสตร ๒๐๗ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๐ นาย ศ ภว ชร พลทองมาก ๔๕๗ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๙๑ นาง ก นท มา ส วรรณพงศ ๗๔๖ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๒ นางสาว ว สาตร คงเจร ญส นทร ๕๑๓ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๓ นาง ช ตา บ ญภ กด ๒๙๑ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๔ นาง เกศราภรณ จ นทร ประเสร ฐ ๖๔๑ น กว ทยาศาสตร ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๙๕ นาง จ นทรา อ นทนนท ๒๐๐ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๖ นาย ภาคภ ม พระประเสร ฐ ๓๔-๒๕๔๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๙๗ นางสาว ศ ร พรรณ บรรหาร ๕๔-๒๕๔๔ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๙๘ นาย พงษ ร ตน ด ารงโรจน ว ฒนา ๑๐๐-๒๕๔๕ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๙๙ นางสาว ดวงตา จ ลศ ร ก ล ๑๑๑-๒๕๔๕ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๐๐ นางสาว เบญจวรรณ ช วปร ชา ๑๕๗-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๐๑ นางสาว น ชจร นทร แกล วกล า ๑๗๕-๒๕๔๖ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๐๒ นางสาว นวร ตน ม แสง ๙๐๐๘๕ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๔

16 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๐๓ MR.Frederick W.H.Beamish ๕๐๐๑ อาจารย อาจารย ชาวต างประเทศ /สาย ก ๑๐๔ นาย ชนว ฒน ต นต วราน ร กษ ๗๓๐-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๐๕ นาย ส ท น ก งทอง ๔๑๙-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ภาคว ชาฟ ส กส ๑๐๖ นาย ส รส งห ไชยค ณ ๒๑๑ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๐๗ นาย บรรจง จ กรกลจ นทร ๕๓๙ น กว ทยาศาสตร ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๑๐๘ นาย น พ นธ เข ยวไม งาม ๖๙๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๐๙ นาย น ร นดร ว ท ตอน นต ๖๙๔ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๑๐ นาย ช ยณรงค แต พาน ช ๖๓๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๑๑ นาย ทว ศ กด ค าไทย ๑๔๙ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๑๑๒ นาย ส รพงษ ธงช ย ๔๕๘ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๑๑๓ นาย ฐานว ร โชต จาร สว สด ๑๑๒๙ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๑๔ นาย สรไกร ศร ศ ภผล ๕๒-๒๕๔๔ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑๕ นาย สราย ธ เดชะป ญญา ๙๙-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑๖ นาย ธนะส ทธ ร ชตเร องส ทธ ๑๑๓-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑๗ นางสาว ธ ดา สหายา ๙๐๐๘๘ เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ท วไป ๑๑๘ นาง อ ษาวด ต นต วราน ร กษ ๕๒๙-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑๙ นาย จ กรพ นธ ถาวรธ รา ๕๓๐-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๐ นาย ธรรมศ กด ส งคเสล ต ๕๘๐-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๑ นาย ณรงค อ งก มบ วน ๕๘๑-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๒ นาย ทรงว ฒ ฉ มจ นดา ๗๘๖-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๓ นาย ไกรว ทย ต วาก ลพ พ ฒน ๗๘๙-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๔ นาย น วร ศร ค ณ ๘๐๙-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๕ นาย ส าเภา จงจ ตต ๖๐๓๑ รองศาสตราจารย ผ ม ความร ความสามารถพ เศษ / ๑๒๖ นาย ช ยศ กด อ สโร ๘๙๖-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๗ นาย อรรถพล เชยศ ภเกต ๒๔๐-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๕

17 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๒๘ นางสาว ก ญจน ชญา ๔๒๒-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก หงส เล ศคงสก ล ภาคว ชาวาร ชศาสตร ๑๒๙ นางสาว ส วรรณา ภาณ ตระก ล ๑๑๑๙ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๐ นาย ว รพงศ ว ฒ พ นธ ช ย ๒๒๘ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๑ นาย บ ญร ตน ประท มชาต ๒๒๗ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๒ นาง นงน ช ต งเกร กโอฬาร ๒๓๑ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๓ นาง ว นศ กร เสนานาญ ๔๐๒ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๔ นาย ถนอมศ กด บ ญภ กด ๗๖๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๕ นาย ว ชญา ก นบ ว ๗๙๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๖ นาย เผช ญโชค จ นตเศรณ ๗๘๑ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๗ นาย เอกร ตน น อยเพ ง ๙๓๐๘ ผ ปฏ บ ต งาน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ว ทยาศาสตร ๑๓๘ นาย สรนนท ว ฒนพ นธ ๗๗๑-๒๕๕๓ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ข ๑๓๙ นางสาว นร นทร ร ตน คงจ นทร ตร ๒๗๑-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๐ นางสาว สวาม น ธ ระว ฒ ๒๘๒-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๑ นาย ส ทธ พ นธ ศ ร ร ตนช ย ๔๖๑-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๒ นาย อน ก ล บ รณประท ปร ตน ๕๘๒-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๓ นาย มาร ต ท พรส ๖๔๓-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๔ นางสาว เพ ญศร ส วรรณมณ ๙๐๐๘๓ เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ท วไป ๑๔๕ นาง ปภาศ ร บาร เนท ๗๓๑-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๖ นาย ประสาร อ นทเจร ญ ๗๑๖-๒๕๕๒ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๗ นาง ร งส มา ส ตรอน นต ๗๗๒-๒๕๕๓ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ข ๑๔๘ นาง สมถว ล จร ตควร ๘๙๗-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๙ นาย ว ภ ษ ต ม ณฑะจ ตร ๘๙๘-๒๕๕๓ รองศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๕๐ นางสาว ม ล กษณ ช ยก ตต เจร ญว ฒ ๙๘๙๐ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ภาคว ชาว ทยาศาสตร การอาหาร ๑๕๑ นาย ประสงค ท งเก า ๒๓๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๖

18 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๕๒ นางสาว ก ลยา ล มร งเร องร ตน ๖๙๗ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๓ นางสาว ประยงค โชต บาล ๑๔๕ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๑๕๔ นางสาว จ ฬาร ตน หงส วล ร ตน ๑๘๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๕ นางสาว น สานารถ กระแสร ชล ๑๑๒๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๖ นางสาว ว ชมณ ย นยงพ ทธกาล ๙๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๗ นาง ส ร มา ช นสาร ๗๕๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๘ นาง พรนภา น อยพ นธ ๓๓-๒๕๔๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๕๙ นาย พ ทย ตม ประท มร ตน ๙๔๐๖ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๑๖๐ นางสาว ลล ต ข าวงษ ร ตนโยธ น ๔๑๐-๒๕๕๐ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ข ๑๖๑ นางสาว อรสา ส ร ยาพ นธ ๘๑๑-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖๒ นางสาว อโนชา ส ขสมบ รณ ๘๑๒-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖๓ นาย เต มศ กด ส งว ฒนา ๘๗๘-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖๔ นางสาว อรอง จ นทร ประสาทส ข ๓๔๔-๒๕๔๙ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖๕ นาย ส ชาต ช ต ป ญญาวงศ ๖๕๒-๒๕๕๒ ช างเทคน ค พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ข ภาคว ชาเทคโนโลย ช วภาพ ๑๖๖ นาง กรประภา กาญจนะ ๕๔๓ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๖๗ นางสาว กรองจ นทร ร ตนประ ๖๓๖ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ด ษฐ ๑๖๘ นาย ศ ภก จ ศร สว สด ๙๐๐๘๔ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๑๖๙ นางสาว อ ษา กล าณรงค ๙๐๑๓๙ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๗๐ นาง พอจ ต น นทนาว ฒน ๕๘๓-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๑ นางสาว น ตยา ไชยเนตร ๗๓๒-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ภาคว ชาช วเคม ๑๗๒ นางสาว อ ดมล กษณ ๕๓๒ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ธ ต ร กษ พาณ ชย ๑๗๓ นาย ส นทรต ช ล กษณ ๑๖-๒๕๔๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๔ นาย พ ท กษ ส ตรอน นต ๒๓-๒๕๔๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๕ นางสาว ปร ดาวรรณ สาล ๙๓๑๒ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๑๗

19 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๗๖ นาง จ ตต มา เจร ญพาน ช ๑๐๑-๒๕๔๕ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๗ นาย ช ชว น เพชรเล ศ ๓๒๓-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๘ นางสาว น สากร ส มมาหลวง ๙๐๐๒๘ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๗๙ นาง กล าวขว ญ ศร ส ข ๕๘๔-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๘๐ นาย สมรรถช ย สารถว ลย แพศย ๕๘๕-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๘๑ นาย ทรงกลด สารภ ษ ต ๒๔๒-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ส าน กงานคณบด ๑๘๒ นาย ชาญ อ นทประสาท ๑๓๙ พน กงานเข าเล ม ล กจ างประจ า /กล มงานบร การพ นฐาน กล มท ๑ ๑๘๓ นาย อ บล ทองส ข ๑๓๕ พน กงานบร การ เอกสารท วไป ล กจ างประจ า /กล มงานบร การพ นฐาน กล มท ๑ ๑๘๔ นาย สงคราม คงเม อง ๕๒๖ น กว ชาการพ สด ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๑๘๕ นาย ทว ช นบ ญ ๑๘ พน กงานข บรถยนต ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๑๘๖ นางสาว นงค นาถ เปรมว งศร ๘๓๘ น กว ชาการศ กษา ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๑๘๗ นางสาว บ ญพา ด ษฐเจร ญ ๙๒๙๗ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๘๘ นางสาว จ ตตร ตน เอ ยมเอก ๙๕๒๒ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๘๙ นาย กร ช นศ ร ๑๓๗ พน กงานบร การ ล กจ างประจ า /กล มงานบร การพ นฐาน เอกสารท วไป กล มท ๑ ๑๙๐ นาย สาธ ต เช ยวชาญ ๑๔๓ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๑๙๑ นาง สายสมร เช อด ๑๔๐ พน กงานเข าเล ม ล กจ างประจ า /กล มงานบร การพ นฐาน กล มท ๑ ๑๙๒ ว าท ร อยตร เก ยรต ษฎา ภ ม เพ ง ๙๑-๒๕๔๔ เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ท วไป ๑๙๓ นางสาว ส ร มาส ค าเส ยง ๙๔๓๔ บ คลากร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๙๔ นางสาว ป ณฑร ย น ลสก ล ๖๘๓-๒๕๕๒ น กว ชาการศ กษา พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๑๙๕ ว าท ร อยตร ก ตต ศ กด เกต แก ว ๙๐๒๐๐ น กว ชาการโสตท ศน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ศ กษา ๑๙๖ นางสาว น าฝน โค วมณ ๙๐๒๘๘ น กว เคราะห นโยบาย พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข และแผน ๑๙๗ นางสาว จ นทน ย ๙๘๒๖ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข นพร ตน อาภาก ล ๑๙๘ นางสาว ส ต ร ตน ป นประเสร ฐ ๙๓๐๒ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๑๘

20 ๑๙ ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๙๙ นาย ร ฐกาล จ นทรศร ๙๓๐๐ น กว ชาการศ กษา พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๒๐๐ นาง เนาวร ตน โกมารพ มพ ๖๘๒- น กว ชาการเง นและ พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๒๕๕๒ บ ญช ๒๐๑ นาง กมลมาลย ศร โพธ ๗๖๙- เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๒๕๕๓ ท วไป ๒๐๒ นาง ศ วไลซ คนฉลาด ๗๗๐- เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๒๕๕๓ ท วไปช านาญการ ๒๐๓ นางสาว ชน กานต เพชรงาม ๙๐๔๙๗ น กว ชาการศ กษา พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๒๐๔ นาย จ รว ฒน มาตรแม น ๔๐๔๖ ผ ปฏ บ ต งานช าง ล กจ างมหาว ทยาล ย /ค ๒๐๕ นางสาว ห สชา ศร จ นดา ๔๐๕๙ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร ล กจ างมหาว ทยาล ย /ค ๒๐๖ นางสาว ส ธามาศ ส งข พ น ๔๐๙๗ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร ล กจ างมหาว ทยาล ย /- ๒๐๗ นาง ส ชาดา ไม งาม ๘๗๕- น กว ชาการเง นและ พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๒๕๕๓ บ ญช ๒๐๘ นางสาว ชน ดดา จ สว สด ๙๒๓๖ น กว ชาการเง นและ พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค บ ญช ๒๐๙ นางสาว สมฤด หวานระร น ๙๐๖๓๙ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information