แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

2 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๑. ความน า ในป พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพาได เล งเห นความส าค ญของการม แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการ ด าเน นงานของคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยให เป นไปตามแผนย ทธศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ย บ รพา พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗ ท วางแนวทางการด าเน นงาน ประกอบก บการท คณะว ทยาศาสตร ต องปฏ บ ต ตาม แนวทางในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ องค ประกอบท ๒ การ ผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท ๒.๔ ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ซ งก าหนดให ม แผนการบร หาร และการพ ฒนาคณาจารย ท งด านว ชาการ เทคน คการสอนและการว ดผล และม แผนการบร หารและพ ฒนา บ คลากรสานสน บสน นท ม การว เคราะห ข อม ลเช งประจ กษ และประกอบก บการท มหาว ทยาล ยต องปฏ บ ต งาน ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด ตามต วช ว ดท ๑๕ ระด บความส าเร จของแผนพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นอ ดมศ กษา ซ งระบ รายละเอ ยดท ส าค ญและเก ยวข องไว ได แก แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อ ย ทธศาสตร ของสถาบ น ในการพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อ ธ ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจ าและบ คลากร สายสน บสน น การพ ฒนาอาจารย ประจ า พ จารณาจากการท อาจารย ประจ าได ร บการสน บสน น/ม โอกาสท เข า ร วม ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บบ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษาท งหมด และ การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน น ได ร บการพ ฒนา ความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไปอบรม ส มมนา หร อด งาน และ การเข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร สายสน บสน น การพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน น จะเป นส วนช วยส าค ญท จะน าคณะ ว ทยาศาสตร ไปส ว ส ยท ศน ท ก าหนด โดดเด นด านว จ ย ก าวไกลว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สร างบ ณฑ ต ค ณภาพด ม นว ตกรรมส ส งคม คณะว ทยาศาสตร ได เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน โดยม ความม งหมายส วนหน งเพ อให สอดคล องก บ แนวทางการในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และการปฏ บ ต ราชการท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด และให ครอบคล มถ ง เป าหมาย แนวทางการด าเน นก จกรรม และก จกรรม เพ อพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาศาสตร ท งน ข อม ลท ใช ในการก าหนดแผนมาจากจากการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการจ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อพ ฒนาบ คลากรในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ของหน วยงาน ต างๆ ในคณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา และข อม ลท อ นๆ ท เก ยวข อง ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อสน บสน นแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย อ นจะน าไปส ว ส ยท ศน ท มหาว ทยาล ยก าหนด ๒.๒ เพ อให บ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพาม ค ณล กษณะท พ งประสงค น นค อ ม ค ณธรรมและจร ยธรรมในตนในว ชาช พและในส งคมสามารถท างานร วมก บผ อ นได อย างสร างสรรค และม ความร และท กษะในการปฏ บ ต งานตามหน าท และม ความเจร ญก าวหน าตามสายงานอย างต อเน องและ สามารถพ ฒนาตนเองได ตามศ กยภาพ

3 ๒.๓ เพ อสอดร บก บการด าเน นการจ ดการความร ของหน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ย และน าองค ความร ท ได จากการจ ดการความร มาใช ในการพ ฒนาบ คลากรเพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างกว างขวางและค มค า ๓. หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ๓.๑ หน วยงานท เสนอแผน : งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ๓.๒ หน วยงานท ท าหน าท ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ๓.๓ การต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ด าเน นการต ดตามประเม นผลป ละ ๑ คร ง โดยขอให บ คคลากรรายงาน ผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ท ได ด าเน นการในป งบประมาณท ผ านมา และน าผลการประเม นไป ปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ๓.๔ การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ด าเน น การว เคราะห ผลการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อประเม นส มฤทธ ผลของ แผนพ ฒนาบ คลากร และจ ดท ารายงานสร ปส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร ป ละ ๑ คร ง ๔. เป าหมายของการด าเน นงานตามแผน ๔.๑ อาจารย ประจ าของคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ม ค าการเพ มข นของการด ารงต าแหน ง ทางว ชาการท ส งข นร อยละ ๖ ข นไปต อป ๔.๒ บ คลากรสายสน บสน นของคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ท ได เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อด งาน ท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ ๘๐ เม อเท ยบก บจ านวน บ คลากรสายสน บสน นท งหมด (โดยไม น บซ า) ๔.๓ ผลงานว จ ยท ต พ มพ ท งใน proceeding และ วารสารว ชาการระด บชาต ระด บนานาชาต เพ มข น ร อยละ ๒๐ ๕. แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ๕.๑ ส งเสร มให อาจารย ประจ าม การพ ฒนาความร เพ อก าวส ต าแหน งทางว ชาการท ส งข น ๕.๒ สร างเคร อข ายอาจารย ในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยเพ อสร างความร วมม อและ เคร อข ายการพ ฒนางานด านว ชาการและด านการเร ยนการสอนในระยะยาว ๕.๓ สน บสน นและส งเสร มให อาจารย ประจ าสามารถพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๕.๔ ด าเน นการด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการผล ตผลงานว ชาการและใช ในการต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ ๕.๕ ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย การ พ ฒนาผลงานทางว ชาการ การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงานว จ ย และการจดส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร โดยจ ดการความร องค ความร ท เก ยวข องและเป นความต องการของบ คลากรท งอาจารย น กว จ ย และบ คลากร สน บสน น ๕.๖ ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานเพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการ ฝ กฝน และ tacit knowledge มาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน ๕.๗ พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถท าการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ ๒

4 ๓ ๕.๘ ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน (Empowerment) เพ อ พ ฒนาบ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการท างานเพ มข น ๕.๙ น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม น สมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาการก าหนดความจ าเป นท จะร บการพ ฒนา (Training Needs) ของผ ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได ๕.๑๐ พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) ๕.๑๑ ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการผล ตผล งานท รวดเร วและถ กต อง ๕.๑๒ จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน ๖. การว เคราะห เช งปร มาณ เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คคลากร ๖.๑ การว เคราะห เช งปร มาณ ๖.๑.๑ บ คลากรสายสอน บ คคลากรสายสอน คณะว ทยาศาสตร ประกอบด วย อาจารย จ านวน ๑๔๙ คน อย ระหว างการ ลาศ กษาต อ ๑๘ คน (ในประเทศ ๑๐ คน, ต างประเทศ ๘ คน) และปฏ บ ต หน าท สอนเต มเวลา จ านวน ๑๓๑ คน ในจ านวน ๑๔๙ คน ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอกจ านวน ๙๙ คน และระด บปร ญญาโท จ านวน ๕๐ คน ด งแสดงตามตารางท ๑ บ คคลท ส าเร จระด บปร ญญาโทได ร บต าแหน งทางว ชาการแล ว จ านวน ๑๘ คน อ ก ๓๒ คน ย งไม ม ต าแหน งทางว ชาการ แนวทางการพ ฒนาศ กยภาพสามารถด าเน นการได ด วยการสน บสน นให ขอต าแหน ง ทางว ชาการท ส งข น และเด นทางไปอบรมเพ มเต มเฉพาะทางท สนใจ ท งน ม อาจารย ท ส าเร จการศ กษาส งส ด ระด บปร ญญาโท จะศ กษาต อระด บปร ญญาเอกในภาคการศ กษา ๑/๒๕๕๔ จ านวน ๒ คน ตารางท ๑ จ านวนอาจารย คณะว ทยาศาสตร แบ งตามว ฒ การศ กษาป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ป การศ กษา ปร ญญา เอก ค ณว ฒ ปร ญญา โท ปร ญญา ตร รวม ส ดส วน ต าแหน งทางว ชาการ ส ดส วน รวม เอก:โท:ตร ศ. รศ. ผศ. อาจารย ศ.:รศ.:ผศ.:อ. ๒๕๕๑ ๑๐๓ ๙๐ ๑ ๑๙๔ ๑๐๓ : ๙๐ : ๑ ๑* ๑๒* ๕๗ ๑๒๔ ๑๙๔ ๑ :๑๒ : ๕๗ : ๑๒๔ ๒๕๕๒ ๐.๕ ๖๓.๕ ๙๔ ๑๕๘ ๑ : ๑๒๗ : ๑๘๘ ๑* ๑๐* ๕๒.๕ ๙๔.๕ ๑๕๘ ๑ : ๑๐ : ๕๒.๕ : ๙๔.๕ ๒๕๕๓ ๙๙ ๕๐ ๐ ๑๔๙ ๑.๙๘ : ๑ : ๐ ๑* ๙* ๕๓ ๘๖ ๑๔๙ ๑ : ๙ : ๕๓ : ๘๖ ป จจ บ นในจ านวนบ คลากรสายสอนจ านวน ๑๔๙ คนม ผ ม ต าแหน งทางว ชาการ ระด บศาสตราจารย จ านวน ๑ คน รองศาสตราจารย จ านวน ๙ คน ผ ช วยศาสตราจารย จ านวน ๕๓ คน และอาจารย จ านวน ๘๖ คน ด งแสดงตามตารางท ๒

5 ๔ ตารางท ๒ แสดงจ านวนอาจารย คณะว ทยาศาสตร แบ งตามต าแหน งทางว ชาการป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ว ฒ การศ กษา ต าแหน งทางว ชาการ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ตร โท เอก ตร โท เอก ตร โท เอก อาจารย ๑ ๖๖ ๕๗ ๐.๕ ๔๔.๕ ๔๙.๕ ๐ ๓๒ ๕๔ ผ ช วยศาสตราจารย ๐ ๑๘ ๓๙ ๐ ๑๖ ๓๖.๕ ๐ ๑๕ ๓๘ รองศาสตราจารย ๐ ๖ ๖ ๐ ๓ ๗ ๐ ๓ ๖ ศาสตราจารย ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ รวม ๑ ๙๐ ๑๐๓ ๐.๕ ๖๓.๕ ๙๔ ๐ ๕๐ ๙๙ รวมท งหมด ๑๙๔ ๑๕๘ ๑๔๙ ท งน มหาว ทยาล ยบ รพา จ ดเป นสถาบ นการศ กษาในกล ม ง (สถาบ นท เน นการว จ ยข นส งและผล ต บ ณฑ ตระด บบ ณฑ ตศ กษาโดยเฉพาะระด บปร ญญาเอก) ซ งต องม จ านวนอาจารย ประจ าท ด ารงต าแหน ง รองศาสตราจารย และต าแหน งศาสตราจารย ร อยละ ๓๐ ข นไป และการท อาจารย จะด ารงต าแหน งทางว ชาการ ท ส งข นไปน น ม ส งจ าเป นในการด าเน นการขออย ๒ ส งหล กๆ ได แก การส งเสร มการเข ยนบทความว ชาการ/ว จ ย เอกสารประกอบการสอน/ต ารา/หน งส อ บทความว ชาการอาจเก ดจาก การเข ยนบทความลงต พ มพ ในวารสาร/ การประช มว ชาการท งใน ระด บชาต และนานาชาต ซ งในป ๒๕๕๒ ม บทความท ต พ มพ ท งส น ๕๑ เร อง แยกเป น วารสารว ชาการระด บชาต จ านวน ๓๑ เร อง วารสารนานาชาต ๑๕ เร อง เอกสารประกอบการประช มว ชาการระด บชาต ๔ เร อ และเอกสาร ประกอบการประช มว ชาการระด บนานาชาต ๑ เร อง ส วนในป ๒๕๕๓ ม บทความท ต พ มพ ท งส น ๖๓ เร องแยก เป น วารสารว ชาการระด บชาต จ านวน ๒๑ เร อง วารสารนานาชาต ๒๘ เร อง เอกสารประกอบการประช ม ว ชาการระด บชาต ๖ เร อง และเอกสารประกอบการประช มว ชาการระด บนานาชาต ๘ เร องด งแสดงตามภาพท ๑ ภาพท ๑ แสดงจ านวนบทความท ต พ มพ ป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓

6 จากภาพท ๑ จะส งเกตว าจ านวนบทความรวมในป ๒๕๕๓ ม แนวโน มท ส งข นกว าป ๒๕๕๒ ในขณะท เม อ พ จาณาถ งวารสารว ชาการท ต พ มพ ในแต ละป ย งม จ านวนน อยอย ส าหร บการต พ มพ ในเอกสารประกอบการ ประช มม จ านวนท น าพอใจ แต ท ย งขาดอย ค อการต พ มพ ในวารสารว ชาการระด บนานาชาต ซ งจะต องด าเน นการ พ ฒนาเพ อเป นการพ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย ประจ าคณะว ทยาศาสตร ซ งคณะว ทยาศาสตร ควรจ ดท า โครงการ/ก จกรรม เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มจ านวนบทความทางว ชาการท เป นผลงานของอาจารย ภายในคณะ ว ทยาศาสตร อย างไรก ตาม คณะว ทยาศาสตร ได จ ดให ม การสน บสน นค าตอบแทนการต พ มพ บทความว จ ย/ ว ชาการ โดยใช งบประมาณรายได คณะว ทยาศาสตร อย างต อเน องในท กป นอกจากเร องการว จ ยแล ว การพ ฒนาความร และท กษะของอาจารย ก เป นส งส าค ญต ออาช พอาจารย ซ ง ส งผลให เก ดการพ ฒนาค ณภาพทางว ชาการของน ส ตคณะว ทยาศาสตร โดยตรง ท งน ทางคณะว ทยาศาสตร ม การ สน บสน นให อาจารย ไป อบรม ด งาน ส มมนา เพ อเพ มพ นการสอน โดยในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ม จ านวนคร งใน การเด นทางไปอบรม ด งาน ส มมนา และเสนอผลงานทางว ชาการจ านวน ๓๐๙ และ ๔๔๙ คร งตามล าด บ ด ง แสดงตามตารางท ๓ ค ดเป น ๑.๙๖ คร ง/คน และ ๓.๐๑ คร ง/คน โดยใช เง นงบประมาณรวมท งส นเป น ๗๘๒,๕๒๑.๖๒ และ ๙๐๒,๒๒๑.๐ บาท ตามล าด บ โดยงบประมาณท ใช มาจากงบประมาณเง นรายได จากเง น อ ดหน นร ฐบาล และงบประมาณรายได คณะว ทยาศาสตร ตารางท ๓ จ านวนคร งในการพ ฒนาบ คลากรของอาจารย และบ คลากรสายสน บสน นคณะว ทยาศาสตร ป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๕ ภายในประเทศ ภายนอกประเทศ ป การศ กษา ฝ กอบรม ศ กษาต อ ประช ม/ ส มมนา ด งาน เสนอผลงานว ชาการ รวม ฝ กอบรม ศ กษาต อ ประช ม/ส มมนา ด งาน เสนอผลงานว ชาการ รวม รวมท งส น ๒๕๕๑ ๒๘+๕ ๑๐ ๒๗๑+๒๐ ๑๓+๒ ๓๑ ๓๘๐ ๘ ๑๕ ๑๓ ๒๖+๒๕ ๑๓ ๑๐๐ ๔๘๐ ๒๕๕๒ ๑๙+๑๑ ๑๐ ๒๑๒+๑๓ ๗+๐ ๒๑ ๒๙๓ ๗ ๙ ๑๖ ๖+๐ ๒ ๔๐ ๓๓๓ ๒๕๕๓ ๓๒+๗๔ ๑๐ ๒๖๔+๔๘ ๕๒+๓๒ ๔๔ ๕๕๖ ๙ ๘ ๑๐ ๑๔ +๒๓ ๖ ๗๐ ๖๒๖ จากข อม ลจะเห นว าคณาจารย ในคณะว ทยาศาสตร ได ร บโอกาสเข าร บการพ ฒนาในด านต าง ๆ อย างน อย เฉล ยป ละ ๓ คร งซ งน าจะเพ ยงพอต อการพ ฒนาความร ของตนเอง แต อย างไรก ตาม ระบบท ใช ในการต ดตามการ น าความร ท ได จากการอบรมฯ มาใช ในภารก จต าง ๆ ได แก การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ และ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม อย ในระหว างด าเน นการ

7 ๖.๑.๒ บ คลากรสายสน บสน น บ คลากรสายสน บสน นคณะว ทยาศาสตร ประกอบด วยผ ปฏ บ ต งานบร หารจ านวน ๖๐ คน ประกอบด วยผ ปฏ บ ต งานบร หาร ๗ คน บ คลากร ๑ คน น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ๑ คน น กว เคราะห นโยบาย และแผน ๑ คน เจ าหน าท บร หารงานท วไป ๖ คน พน กงานข บรถยนต ๑ คน พน กงานผล ตทดลอง ๖ คน พน กงานเข าเล ม ๒ คน พน กงานบร การเอกสารท วไป ๒ คน ช างเคร องคอมพ วเตอร ๑ คน ผ ปฏ บ ต งานช าง ๑ คน ผ ปฏ บ ต งานว ทยาศาสตร ๖ คน ช างเทคน ค ๑ คน น กว ชาการเง นและบ ญช ๓ คน น กว ชาการพ สด ๑ คน น กว ชาการศ กษา ๔ คน น กว ทยาศาสตร ๑๖ คน ด งแสดงในภาคผนวกท ๑ บ คคลากรสายสน บสน นม การเด นทางไปราชการ ด งาน อบรม ส มมนาเพ อเพ มพ นความร ในป ๒๕๕๒ ค ดเป น ๒๔ คร ง โดยม บ คลากรท เข าร บการอบรมฯ จ านวน ๑๕ คนจากจ านวนบ คลาการสายสน บสน นท งหมด ๖๗ คน ในป ๒๕๕๓ บ คลากรสายสน บสน นเข าร บการอบรมฯจ านวน ๑๗๗ คร ง โดยม บ คลากรท เข าร บการอบรม ฯ จ านวน ๔๘ คนจากจ านวนบ คลาการสายสน บสน นท งหมด ๖๐ คน จากการเปร ยบเท ยบข อม ลการเด นทางไปราชการ ด งาน อบรม ส มมนาเพ อเพ มพ นความร ของบ คลากร สายสน บสน นในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ แม จะม จ านวนคร งในการเข าร บการอบรมฯ เพ มข น แต ย งม บ คลากร บางส วนท ย งไม ได เข าร บการอบรมฯ เป นจ านวน ๕๒ คนและ ๑๒ คนในป ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ตามล าด บ ด งน น เพ อเป นการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานท เพ มข น คณะว ทยาศาสตร จ งส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นเข าร บการอบรมฯ เพ อเพ มพ นความร เพ อพ ฒนาศ กยภาพการปฏ บ ต งานตามสายงานท ร บผ ดชอบป ละอย างน อย ๑ คร ง/คน โดยสน บสน นในวงเง นคนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยใช งบประมาณรายได คณะ ว ทยาศาสตร นอกจากน น คณะว ทยาศาสตร จ งอาจจะม การจ ดให ม การส มมนา อบรมภายในคณะว ทยาศาสตร เช นโครงการส มมนาประจ าป ท ให ความร เก ยวก บต วบ งช ผลงาน และโครงการส งบ คลากรอบรม/ส มมนาร วมก บ มหาว ทยาล ย เช น ซ งจะเป นการสน บสน นให บ คคลากรม การเพ มพ นความร นอกจากน นภาคจ ดหา แหล งในการ อบรม ด งานท ตอบสนองก บความต องการใช ความร ของบ คคลากรด งกล าวด วย ๖

8 ๖.๒ แผนการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากร ๖.๒.๑ แผนการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ ก จกรรม กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๑. โครงการจ ดส มมนา ประช มว ชาการ * บ คลากรสายว ชาการ รองคณบด ฝ ายว จ ยและ ๐ ๑ ๐ ๑ บ ณฑ ตศ กษา ๒. โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอน การประเม นผล บ คลากรสายว ชาการ รองคณบด ฝ ายว ชาการ ๑ ๑ ๑ ๑ และ ว ดผล โดยอาจเน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๓. โครงการฝ กอบรมด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ * บ คลากรสายว ชาการ ประธานฯสารสนเทศ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะว ทยาศาสตร ๔. โครงการเก ยวก บด านค ณธรรม จร ยธรรมและการพ ฒนา บ คลากรสายว ชาการ ประธานฯ สว สด การ ๑ ๑ ๑ ๑ ค ณภาพช ว ต * คณะว ทยาศาสตร ๕. จ ดส งอาจารย ประจ าไปประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงาน บ คลากรสายว ชาการ คณบด คณะว ทยาศาสตร ๙ คน ๑๑ คน ๑๓ คน ๑๕ คน ว ชาการในประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ๖. ให ท นสน บสน นอาจารย ประจ าไปประช มว ชาการนานาชาต และ บ คลากรสายว ชาการ คณบด คณะว ทยาศาสตร ๑ คน ๒ คน ๔ คน ๔ คน หร อน าเสนอผลงานว ชาการระด บนานาชาต ๗. ส งเสร มให พ ฒนาบทความว ชาการท ต พ มพ ในวารสารว ชาการ ระด บชาต หร อนานาชาต บ คลากรสายว ชาการ รองคณบด ฝ ายว จ ยและ บ ณฑ ตศ กษา ๓๐ เร อง ๓๕ เร อง ๔๐ เร อง ๔๕ เร อง ๘. ส งเสร มอาจารย พ ฒนางานสร างสรรค ในล กษณะอ น บ คลากรสายว ชาการ รองคณบด ฝ ายว จ ยและ บ ณฑ ตศ กษา ๑ เร อง ๑ เร อง ๑ เร อง ๑ เร อง * โครงการเด ยวก นท งบ คลากรสายว ชาการและบ คลากรสายสน บสน น ๗

9 ๖.๒.๒ แผนการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ก จกรรม กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๑.โครงการจ ดส มมนา ประช มว ชาการ * บ คลากรสายสน บสน น รองคณบด ฝ ายว จ ยและ ๐ ๑ ๐ ๑ บ ณฑ ตศ กษา ๒.โครงการฝ กอบรมด านความร และท กษะท เก ยวก บ บ คลากรสายสน บสน น ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร ๑ ๑ ๑ ๑ การปฏ บ ต งาน ๓. โครงการฝ กอบรมด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ * บ คลากรสายสน บสน น ประธานฯสารสนเทศ ๑ ๑ ๑ ๑ คณะว ทยาศาสตร ๔. โครงการเก ยวก บด านค ณธรรม จร ยธรรมและการพ ฒนา บ คคลากรสายสน บสน น ประธานฯ สว สด การ ๑ ๑ ๑ ๑ ค ณภาพช ว ต * คณะว ทยาศาสตร ๕. ให บ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรมส มมนา หร อ ด งานใน ประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) ๖. บ คลากรสายสน บสน นผล ตค ม อการปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบแล ว เสร จ บ คลากรสายสน บสน น ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร ๘๐ % ของ จ านวน ท งหมด ๘๕ % ของ จ านวน ท งหมด ๙๐ % ของ จ านวน ท งหมด ๙๕ % ของ จ านวน ท งหมด บ คลากรสายสน บสน น ผ ช วยคณบด ฝ ายบร หาร ๑ เล ม ๑ เล ม ๒ เล ม ๓ เล ม * โครงการเด ยวก นท งบ คลากรสายว ชาการและบ คลากรสายสน บสน น ๘

10 ๗. งบประมาณ งบประมาณท ใช ในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ได แก ๗.๑ งบประมาณ แผ นด นประจ าป ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๗.๒ งบประมาณรายจ ายจากรายได คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๙ ๘. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ หากม การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การต ดตามประเม นผลและน าผลการ ประเม นไปใช ในการปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรเป นประจ าท กป คาดว าจะท าให บ คลากร ของมหาว ทยาล ยจะได ร บการพ ฒนาและสามารถพ ฒนาตนเอง จนสามารถปฏ บ ต ภาระหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นเป นการสน บสน นการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ให พ ฒนา ก าวหน าตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยได อย างต อเน อง

11 ภาคผนวก ๑ รายช อและต าแหน งทางว ชาการของบ คลากรคณะว ทยาศาสตร

12 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ภาคว ชาคณ ตศาสตร ๑ นาย อ าพล ธรรมเจร ญ ๑๗๒ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๒ นาย มานพ ช ยด เรก ๑๖๔ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๓ นาย วาท ตย ช มณ โชต ๑๗๔ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔ นาง ปร ยาร ตน นาคส วรรณ ๖๙๖ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๕ นาย คณ นทร ธ รภาพโอฬาร ๕๒๙ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๖ นางสาว วน ดา พงษ ศ กด ชาต ๕๒๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗ นางสาว ร กพร ดอกจ นทร ๑๖๖ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๘ นาย อภ ศ กด ไชยโรจน ว ฒนา ๙๑๙ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙ นางสาว เสาวรส ศร ส ข ๖๓๔ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๐ นางสาว ก ดาการ สายธน ๑๑๐๙ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๑ นาง อ งคณา บ ญด เรก ๑๑๐๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๒ นางสาว นพร ตน กระต ายทอง ๒๖-๒๕๔๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๓ นาย สมค ด อ นเทพ ๒๒๒-๒๕๔๖ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔ นาย ร ชน กร ชลไชยะ ๒๓๘-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๕ นางสาว อารยา ว ว ฒน วาน ช ๑๗๑-๒๕๔๖ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖ นาง กฤต กา ว ฒนพ นธ ๙๕๔๐ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / สาย ข ๑๗ นาง พรท พย เกษมพ ณ ๓๓๓-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๘ นาย อรรณพ แก วขาว ๓๔๒-๒๕๔๙ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๙ นาย จต ภ ทร เมฆพาย พ ๑๗๒-๒๕๔๖ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๐ นาย ศ ภกฤต นาว น ๙๐๑๘๒ ช างเคร อง พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / คอมพ วเตอร สาย ค ๒๑ นาง พรท พย ส น ธก ๕๒๗-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๒ นางสาว สห ทยา ร ตนะมงคลก ล ๖๓๔-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๓ นาง ภ ทราภรณ ด ร ยะกรก ล ๖๓๙-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๔ นาย บ าร งศ กด เผ อนอาร ย ๔๔๔-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๕ นางสาว ส น นาฏ ศร มงคล ๑๐๒-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๖ นาง วรรณ ทนา ภาณ พ นท ๗๑๑-๒๕๕๒ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑

13 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๒๗ นาง อาร ร กษ ช ยวร ๔๔๓-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๘ นางสาว สาธ น เล ศประไพ ๘๐๖-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๒๙ นาย อภ ชาต เน ยมวงษ ๘๐๗-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๐ นาง จ ฑาพร เน ยมวงษ ๘๐๘-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๑ นาง พ ชร วงษ เกษม ๘๗๖-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๒ นาย อภ ส ทธ ภคพงศ พ นธ ๙๑๐-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๓ นางสาว จ ฑาร ตน คงสอน ๒๘๔-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๔ นางสาว วรพรรณ จ นทร ด ๓๔๓-๒๕๔๙ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๓๕ นาย ธเนศร โรจน ศ รพ ศาล ๙๑๗-๒๕๕๔ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ภาคว ชาเคม ๓๖ นาง วาร เน องจ านงค ๑๘๖ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๓๗ นางสาว วรรณภา บ ญวาน ช ๑๘๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๓๘ นาง ประภ สสร น นทพงศ ๕๓๔ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๓๙ นางสาว จ ฑาร ตน สมนวล ๑๔๔ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๔๐ นาย จร ญ จ นทร เจร ญ ๖๓๗ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๔๑ นางสาว ส ชญา ผ องใส ๖๓๕ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๒ นาง ธน ดา ตระก ลส จร ตโชค ๑๘๔ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๓ นางสาว การะเกด เทศศร ๙๐๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๔ นาง ศศ ธร ม นเจร ญ ๙๔๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๕ นาง ส ปราณ แก วภ รมย ๙๕๐ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๖ นาย เอกพงษ ส ว ฒนมาลา ๕๔๒ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๗ นาย กมล สมพ นธ ๘๗๐ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๔๘ นางสาว จอมใจ ส กใส ๑๒๔๙ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๔๙ นางสาว ร งนภา แซ เอ ง ๔๗๙ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๕๐ นาย นวศ ษฏ ร กษ บ าร ง ๑๕๖-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๑ นาย ณ ฐว ศ ษฏ ยะสารวรรณ ๑๗๓-๒๕๔๖ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒

14 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๕๒ นางสาว อ บลล กษณ ร ตนศ กด ๓๒๗-๒๕๔๘ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๓ นาย จเร จร สจร ญพงศ ๓๑๓-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๔ นาย น ว ฒน วงษ พย คฆ ๙๘๘๐ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / สาย ข ๕๕ นาย คฑาว ธ ภาชนะ ๔๕๙-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๖ นางสาว ประภาพรรณ ๔๗๕-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก เตชะเสาวภาคย ๕๗ นางสาว นภา ต งเตร ยมจ ตม น ๔๗๖-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๘ นางสาว ศ ร ร ตน ชาญไวว ทย ๕๔๓-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๕๙ นาย เอกร ฐ ศร ส ข ๕๗๙-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๐ นางสาว อ ท ยวรรณ ศ ร อ อน ๒๓๙-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๑ นาย ณ ฐพงษ ศร ส ข ๗๑๔-๒๕๕๒ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๒ นาง อภ ญญา นวค ณ ๗๔๓-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๓ นางสาว พรเพ ญ อาทรก จว ฒน ๗๘๕-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๔ นางสาว จงกลณ จงอร ามเร อง ๘๕๑-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๕ นาย ขจ ดภ ย ท พยผ อง ๘๕๒-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๖ นาย สมศ กด ศ ร ไชย ๘๗๗-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๖๗ นางสาว ช ล พร พ ฒนวล ๙๐๐-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ภาคว ชาจ ลช วว ทยา ๖๘ นาง พรรน ภา ศ ร เพ มพ ล ๑๑๑๓ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๖๙ นางสาว อภ รด ป ล นธนภาคย ๕๓๕ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๐ นาง ศ ร โฉม ท งเก า ๔๕๔ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๑ นาง ส บ ณฑ ต น มร ตน ๕๘๘ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๒ นาง ส ดาร ตน สวนจ ตร ๔๕๕ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๓ นางสาว วรนาฎ จงโยธา ๔๕๖ น กว ทยาศาสตร ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๗๔ นาย อน เทพ ภาส ระ ๒๓๕ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๕ นาง น สา ไกรร กษ ๓๘๘ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๖ นางสาว กฤชณ ท เอ ออ งก ร ๙๔๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๗ นางสาว กาญจนา หร มเพ ง ๑๙๑ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓

15 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๗๘ นาย ส ดสายชล หอมทอง ๑๒๖๘ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๗๙ นางสาว อ มาพร ทาไธสง ๘๖๒ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๘๐ นาง ป ญญ ศา ว จ ตรศ ร ๘๑-๒๕๔๔ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๘๑ นาง ปร ยา น พาส นต ๕๒๘-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๘๒ นางสาว เกศวล อ ดมเวช ๙๐๐๘๖ เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / สาย ค ท วไป ๘๓ นางสาว พ ชรน นท อมรร ตนพ นธ ๖๘๔-๒๕๕๒ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๘๔ นางสาว ดวงช ว น พ งส ร นทร ๔๑๒๒ ผ ปฏ บ ต งาน ล กจ างมหาว ทยาล ย / ว ทยาศาสตร ๘๕ นางสาว ประภาร ตน พ ลผล ๙๐๐๘๗ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) / สาย ข ภาคว ชาช วว ทยา ๘๖ นาง ส น ย ส ขศร งาม ๑๙๓ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๘๗ นางสาว อ มพร ทองก เก ยรต ก ล ๒๑๐ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๘๘ นาย น พนธ ทองระอา ๑๔๗ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๘๙ นาย เศรษฐว ชร ฉ าศาสตร ๒๐๗ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๐ นาย ศ ภว ชร พลทองมาก ๔๕๗ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๙๑ นาง ก นท มา ส วรรณพงศ ๗๔๖ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๒ นางสาว ว สาตร คงเจร ญส นทร ๕๑๓ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๓ นาง ช ตา บ ญภ กด ๒๙๑ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๔ นาง เกศราภรณ จ นทร ประเสร ฐ ๖๔๑ น กว ทยาศาสตร ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๙๕ นาง จ นทรา อ นทนนท ๒๐๐ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๙๖ นาย ภาคภ ม พระประเสร ฐ ๓๔-๒๕๔๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๙๗ นางสาว ศ ร พรรณ บรรหาร ๕๔-๒๕๔๔ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๙๘ นาย พงษ ร ตน ด ารงโรจน ว ฒนา ๑๐๐-๒๕๔๕ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๙๙ นางสาว ดวงตา จ ลศ ร ก ล ๑๑๑-๒๕๔๕ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๐๐ นางสาว เบญจวรรณ ช วปร ชา ๑๕๗-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๐๑ นางสาว น ชจร นทร แกล วกล า ๑๗๕-๒๕๔๖ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๐๒ นางสาว นวร ตน ม แสง ๙๐๐๘๕ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๔

16 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๐๓ MR.Frederick W.H.Beamish ๕๐๐๑ อาจารย อาจารย ชาวต างประเทศ /สาย ก ๑๐๔ นาย ชนว ฒน ต นต วราน ร กษ ๗๓๐-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๐๕ นาย ส ท น ก งทอง ๔๑๙-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ภาคว ชาฟ ส กส ๑๐๖ นาย ส รส งห ไชยค ณ ๒๑๑ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๐๗ นาย บรรจง จ กรกลจ นทร ๕๓๙ น กว ทยาศาสตร ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๑๐๘ นาย น พ นธ เข ยวไม งาม ๖๙๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๐๙ นาย น ร นดร ว ท ตอน นต ๖๙๔ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๑๐ นาย ช ยณรงค แต พาน ช ๖๓๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๑๑ นาย ทว ศ กด ค าไทย ๑๔๙ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๑๑๒ นาย ส รพงษ ธงช ย ๔๕๘ ผ ปฏ บ ต งาน ข าราชการ /ประเภทท วไป ว ทยาศาสตร ๑๑๓ นาย ฐานว ร โชต จาร สว สด ๑๑๒๙ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๑๔ นาย สรไกร ศร ศ ภผล ๕๒-๒๕๔๔ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑๕ นาย สราย ธ เดชะป ญญา ๙๙-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑๖ นาย ธนะส ทธ ร ชตเร องส ทธ ๑๑๓-๒๕๔๕ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑๗ นางสาว ธ ดา สหายา ๙๐๐๘๘ เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ท วไป ๑๑๘ นาง อ ษาวด ต นต วราน ร กษ ๕๒๙-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๑๙ นาย จ กรพ นธ ถาวรธ รา ๕๓๐-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๐ นาย ธรรมศ กด ส งคเสล ต ๕๘๐-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๑ นาย ณรงค อ งก มบ วน ๕๘๑-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๒ นาย ทรงว ฒ ฉ มจ นดา ๗๘๖-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๓ นาย ไกรว ทย ต วาก ลพ พ ฒน ๗๘๙-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๔ นาย น วร ศร ค ณ ๘๐๙-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๕ นาย ส าเภา จงจ ตต ๖๐๓๑ รองศาสตราจารย ผ ม ความร ความสามารถพ เศษ / ๑๒๖ นาย ช ยศ กด อ สโร ๘๙๖-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๒๗ นาย อรรถพล เชยศ ภเกต ๒๔๐-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๕

17 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๒๘ นางสาว ก ญจน ชญา ๔๒๒-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก หงส เล ศคงสก ล ภาคว ชาวาร ชศาสตร ๑๒๙ นางสาว ส วรรณา ภาณ ตระก ล ๑๑๑๙ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๐ นาย ว รพงศ ว ฒ พ นธ ช ย ๒๒๘ รองศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๑ นาย บ ญร ตน ประท มชาต ๒๒๗ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๒ นาง นงน ช ต งเกร กโอฬาร ๒๓๑ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๓ นาง ว นศ กร เสนานาญ ๔๐๒ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๔ นาย ถนอมศ กด บ ญภ กด ๗๖๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๕ นาย ว ชญา ก นบ ว ๗๙๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๖ นาย เผช ญโชค จ นตเศรณ ๗๘๑ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๓๗ นาย เอกร ตน น อยเพ ง ๙๓๐๘ ผ ปฏ บ ต งาน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ว ทยาศาสตร ๑๓๘ นาย สรนนท ว ฒนพ นธ ๗๗๑-๒๕๕๓ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ข ๑๓๙ นางสาว นร นทร ร ตน คงจ นทร ตร ๒๗๑-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๐ นางสาว สวาม น ธ ระว ฒ ๒๘๒-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๑ นาย ส ทธ พ นธ ศ ร ร ตนช ย ๔๖๑-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๒ นาย อน ก ล บ รณประท ปร ตน ๕๘๒-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๓ นาย มาร ต ท พรส ๖๔๓-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๔ นางสาว เพ ญศร ส วรรณมณ ๙๐๐๘๓ เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ท วไป ๑๔๕ นาง ปภาศ ร บาร เนท ๗๓๑-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๖ นาย ประสาร อ นทเจร ญ ๗๑๖-๒๕๕๒ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๗ นาง ร งส มา ส ตรอน นต ๗๗๒-๒๕๕๓ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ข ๑๔๘ นาง สมถว ล จร ตควร ๘๙๗-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๔๙ นาย ว ภ ษ ต ม ณฑะจ ตร ๘๙๘-๒๕๕๓ รองศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๕๐ นางสาว ม ล กษณ ช ยก ตต เจร ญว ฒ ๙๘๙๐ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ภาคว ชาว ทยาศาสตร การอาหาร ๑๕๑ นาย ประสงค ท งเก า ๒๓๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๖

18 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๕๒ นางสาว ก ลยา ล มร งเร องร ตน ๖๙๗ ผ ช วยศาสตราจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๓ นางสาว ประยงค โชต บาล ๑๔๕ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๑๕๔ นางสาว จ ฬาร ตน หงส วล ร ตน ๑๘๕ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๕ นางสาว น สานารถ กระแสร ชล ๑๑๒๗ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๖ นางสาว ว ชมณ ย นยงพ ทธกาล ๙๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๗ นาง ส ร มา ช นสาร ๗๕๘ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๕๘ นาง พรนภา น อยพ นธ ๓๓-๒๕๔๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๕๙ นาย พ ทย ตม ประท มร ตน ๙๔๐๖ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๑๖๐ นางสาว ลล ต ข าวงษ ร ตนโยธ น ๔๑๐-๒๕๕๐ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ข ๑๖๑ นางสาว อรสา ส ร ยาพ นธ ๘๑๑-๒๕๕๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖๒ นางสาว อโนชา ส ขสมบ รณ ๘๑๒-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖๓ นาย เต มศ กด ส งว ฒนา ๘๗๘-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖๔ นางสาว อรอง จ นทร ประสาทส ข ๓๔๔-๒๕๔๙ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๖๕ นาย ส ชาต ช ต ป ญญาวงศ ๖๕๒-๒๕๕๒ ช างเทคน ค พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ข ภาคว ชาเทคโนโลย ช วภาพ ๑๖๖ นาง กรประภา กาญจนะ ๕๔๓ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ๑๖๗ นางสาว กรองจ นทร ร ตนประ ๖๓๖ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ด ษฐ ๑๖๘ นาย ศ ภก จ ศร สว สด ๙๐๐๘๔ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๑๖๙ นางสาว อ ษา กล าณรงค ๙๐๑๓๙ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๗๐ นาง พอจ ต น นทนาว ฒน ๕๘๓-๒๕๕๑ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๑ นางสาว น ตยา ไชยเนตร ๗๓๒-๒๕๕๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ภาคว ชาช วเคม ๑๗๒ นางสาว อ ดมล กษณ ๕๓๒ อาจารย ข าราชการ /ประเภททางว ชาการ ธ ต ร กษ พาณ ชย ๑๗๓ นาย ส นทรต ช ล กษณ ๑๖-๒๕๔๓ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๔ นาย พ ท กษ ส ตรอน นต ๒๓-๒๕๔๓ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๕ นางสาว ปร ดาวรรณ สาล ๙๓๑๒ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๑๗

19 ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๗๖ นาง จ ตต มา เจร ญพาน ช ๑๐๑-๒๕๔๕ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๗ นาย ช ชว น เพชรเล ศ ๓๒๓-๒๕๔๘ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๗๘ นางสาว น สากร ส มมาหลวง ๙๐๐๒๘ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๗๙ นาง กล าวขว ญ ศร ส ข ๕๘๔-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๘๐ นาย สมรรถช ย สารถว ลย แพศย ๕๘๕-๒๕๕๑ ผ ช วยศาสตราจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ๑๘๑ นาย ทรงกลด สารภ ษ ต ๒๔๒-๒๕๔๗ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ก ส าน กงานคณบด ๑๘๒ นาย ชาญ อ นทประสาท ๑๓๙ พน กงานเข าเล ม ล กจ างประจ า /กล มงานบร การพ นฐาน กล มท ๑ ๑๘๓ นาย อ บล ทองส ข ๑๓๕ พน กงานบร การ เอกสารท วไป ล กจ างประจ า /กล มงานบร การพ นฐาน กล มท ๑ ๑๘๔ นาย สงคราม คงเม อง ๕๒๖ น กว ชาการพ สด ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๑๘๕ นาย ทว ช นบ ญ ๑๘ พน กงานข บรถยนต ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๑๘๖ นางสาว นงค นาถ เปรมว งศร ๘๓๘ น กว ชาการศ กษา ข าราชการ /ประเภทเช ยวชาญเฉพาะ ๑๘๗ นางสาว บ ญพา ด ษฐเจร ญ ๙๒๙๗ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๘๘ นางสาว จ ตตร ตน เอ ยมเอก ๙๕๒๒ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๘๙ นาย กร ช นศ ร ๑๓๗ พน กงานบร การ ล กจ างประจ า /กล มงานบร การพ นฐาน เอกสารท วไป กล มท ๑ ๑๙๐ นาย สาธ ต เช ยวชาญ ๑๔๓ พน กงานผล ตทดลอง ล กจ างประจ า /กล มงานสน บสน น กล มท ๑ ๑๙๑ นาง สายสมร เช อด ๑๔๐ พน กงานเข าเล ม ล กจ างประจ า /กล มงานบร การพ นฐาน กล มท ๑ ๑๙๒ ว าท ร อยตร เก ยรต ษฎา ภ ม เพ ง ๙๑-๒๕๔๔ เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ท วไป ๑๙๓ นางสาว ส ร มาส ค าเส ยง ๙๔๓๔ บ คลากร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค ๑๙๔ นางสาว ป ณฑร ย น ลสก ล ๖๘๓-๒๕๕๒ น กว ชาการศ กษา พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๑๙๕ ว าท ร อยตร ก ตต ศ กด เกต แก ว ๙๐๒๐๐ น กว ชาการโสตท ศน พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ศ กษา ๑๙๖ นางสาว น าฝน โค วมณ ๙๐๒๘๘ น กว เคราะห นโยบาย พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข และแผน ๑๙๗ นางสาว จ นทน ย ๙๘๒๖ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข นพร ตน อาภาก ล ๑๙๘ นางสาว ส ต ร ตน ป นประเสร ฐ ๙๓๐๒ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๑๘

20 ๑๙ ล าด บ ช อ-สก ล เลขท อ ตรา ต าแหน ง ประเภทบ คลากร ๑๙๙ นาย ร ฐกาล จ นทรศร ๙๓๐๐ น กว ชาการศ กษา พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๒๐๐ นาง เนาวร ตน โกมารพ มพ ๖๘๒- น กว ชาการเง นและ พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๒๕๕๒ บ ญช ๒๐๑ นาง กมลมาลย ศร โพธ ๗๖๙- เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๒๕๕๓ ท วไป ๒๐๒ นาง ศ วไลซ คนฉลาด ๗๗๐- เจ าหน าท บร หารงาน พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๒๕๕๓ ท วไปช านาญการ ๒๐๓ นางสาว ชน กานต เพชรงาม ๙๐๔๙๗ น กว ชาการศ กษา พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข ๒๐๔ นาย จ รว ฒน มาตรแม น ๔๐๔๖ ผ ปฏ บ ต งานช าง ล กจ างมหาว ทยาล ย /ค ๒๐๕ นางสาว ห สชา ศร จ นดา ๔๐๕๙ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร ล กจ างมหาว ทยาล ย /ค ๒๐๖ นางสาว ส ธามาศ ส งข พ น ๔๐๙๗ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร ล กจ างมหาว ทยาล ย /- ๒๐๗ นาง ส ชาดา ไม งาม ๘๗๕- น กว ชาการเง นและ พน กงานมหาว ทยาล ย /สาย ค ๒๕๕๓ บ ญช ๒๐๘ นางสาว ชน ดดา จ สว สด ๙๒๓๖ น กว ชาการเง นและ พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ค บ ญช ๒๐๙ นางสาว สมฤด หวานระร น ๙๐๖๓๙ น กว ทยาศาสตร พน กงานมหาว ทยาล ย(เง นรายได ) /สาย ข

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ.8.1-3-3 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553-2555 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ------------------------------ 1. ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จานวนบ คลากรท กประเภทจาแนกตามสายงาน ประจาป การศ กษา 2555 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แบบฟอร มท 1.1 รายช ออาจารย (ข ดเคร องหมาย ช องสถานภาพปฏ บ ต งานจร ง หร อลาศ กษาต อ) ช อ-นามสก ล การศ กษาส งส ด ตาแหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information