ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

Size: px
Start display at page:

Download "ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕"

Transcription

1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรมควบค มโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ก 0

2 ส วนท ๑ บทน า ๑. เหต ผลและความเป นมา จากการประช มคณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๒ ได ม มต เห นชอบย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ตามท ส าน กงาน กพ. เสนอให ส วน ราชการท เก ยวข องถ อปฏ บ ต และด าเน นการตามย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อนด งกล าว โดยเน นการพ ฒนาค ณภาพข าราชการในการปฏ บ ต งานบนพ นฐานของสมรรถนะ เป นคนด ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ค ณธรรม จร ยธรรมและเข าถ งประชาชน ม ภาวะผ น าการเปล ยนแปลงในท กระด บขององค กรโดยผ านกระบวนการเร ยนร ท ม ความหลากหลาย รวมท งส งเสร มการพ ฒนา ค ณภาพช ว ตของข าราชการท กระด บให ม ก าล งกายท เข มแข ง และพล งใจท พร อมจะอ ท ศเพ อผลส มฤทธ ของงาน ด งน นกรมควบค มโรค จ งม เหต ผลส าค ญท ต องจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร กรม ควบค มโรค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต แผนย ทธศาสตร ของกรมควบค มโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ให สอดร บก บการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร และสามารถรองร บก บการ เปล ยนแปลงทางการเม อง เศรษฐก จ ส งคม นว ตกรรมและเทคโนโลย ท งจากสถานการณ ภายในประเทศและภายนอกประเทศตามกระแสโลกาภ ว ฒน ท จะเก ดข นในอนาคต เพ อสามารถ ข บเคล อนย ทธศาสตร กรมควบค มโรคให บรรล ผลส มฤทธ ตามประเด นย ทธศาสตร และเตร ยมความพร อมเช งย ทธศาสตร (Strategic Readiness) ให การพ ฒนาบ คลากรของกรมม สมรรถนะ (Competency) ม ความพร อมในการให ความร วมม อและประสานการข บเคล อนย ทธศาสตร (Strategic Driving Force) ให เป นไปตามนโยบายและท ศทางท ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท เก ยวข องของบ คลากรของกรม ม ศ กยภาพสอดคล องก บบทบาทและภารก จของกรมควบค มโรคต อไป ๒. ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ คลากรของกรมควบค มโรค ๒.๑ ให ม สมรรถนะด านการปฏ บ ต งาน ม งม นท จะเป นคนเก งท ม ความร ท กษะในการบร หารงานและการปฏ บ ต งาน ๒.๒ ให ม สมรรถนะด านความค ด ม งม นท จะเป นคนด ม จ ตส าน กในการพ ฒนาตนเอง ร ว ธ ค ดอย างเป นระบบ ม ท กษะในการใช ความค ด ๒.๓ ให ม สมรรถนะด านมน ษย ม งม นท จะเข าใจและตระหน กร ในค ณค าของตนเองและของผ อ น ม ท กษะในการปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น เป นคนด ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น ยและเข าถ งประชาชน 1

3 ส วนท ๒ ผลการว เคราะห ข อม ลการประเม นสมรรถนะหล กของบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๔ การประเม นสมรรถนะหล กของท กหน วยงานในส งก ดกรมควบค มโรค ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๓๐ หน วยงานท ส งผลการประเม นสมรรถนะหล กของข าราชการ และข าราชการท ได ร บการประเม นสมรรถนะหล ก จ านวน ๒,๔๕๓ คน จากจ านวนข าราชการท งหมด ๒,๘๙๗ คน (ข อม ล ณ ว นท ๒๘ ม ถ นายน ๒๕๕๓) ค ดเป นร อยละ ๘๔.๖๗ ตารางแสดงสร ปผลการประเม นสมรรถนะหล กของข าราชการในส งก ดกรมควบค มโรค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข าราชการจ านวน ๒,๔๕๓คน) สมรรถนะหล ก จ านวนข าราชการท ม ช องว าง จ านวนข าราชการท อย ใน จ านวนข าราชการท ส งกว าระด บ สมรรถนะ (คน) ระด บท คาดหว ง (คน) ท คาดหว ง (คน) C๑ : การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม (Integrity) ๙๗ ๑,๗๓๕ ๖๒๑ ๓.๙๖% ๗๐.๗๒% ๒๕.๓๑% C๒ : บร การท ด (Service Mind) ๒๐๓ ๑๖๙๓ ๕๕๗ ๘.๒๘% ๖๙.๐๑% ๒๒.๗๐% C๓ : การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ (Mastery / Expertise) ๔๘๐ ๑๔๘๒ ๔๙๑ ๑๙.๕๗% ๖๐.๔๑% ๒๐.๐๑% C๔ : การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) ๔๖๒ ๑๕๒๙ ๕๐๒ ๑๗.๒๐% ๖๒.๓๓% ๒๐.๔๖% C๕ : การม น าใจใจเป ดกว าง เป นพ เป นน อง (Relationship) ๒๙๒ ๑๖๒๔ ๕๓๗ ๑๑.๙๐% ๖๖.๒๐% ๒๑.๘๙% C๖: การท างานเป นท ม (Teamwork) ๒๒๒ ๑๖๐๘ ๖๒๓ ๙.๐๕% ๖๕.๕๕% ๒๕.๔๐% รวมจ านวนข าราชการท ง ๖ สมรรถนะ (คน) ๑,๗๑๗ ๙,๖๗๑ ๓,๓๓๐ ค ดเป นร อยละ ๑๑.๖๖% ๖๕.๗๑% ๒๒.๖๒% 2

4 จากตารางสร ปผลการประเม นสมรรถนะหล กฯ ข างต น รวมจ านวนข าราชการท ง ๖ สมรรถนะ ๑,๗๑๗ + ๙,๖๗๑ + ๓,๓๓๐ = ๑๔,๗๑๘ คน ซ งปรากฏผลในภาพรวม จ าแนกข าราชการออกเป น ๓ กล ม ด งน ๑. ข าราชการท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล ก ารท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล ก ท ง ๖ สมรรถนะ ต ากว าระด บท คาดหว งหร อม ช องว างสมรรถนะ หร อม ช องว างสมรรถนะ ม จ านวนท งหมด ๑,๗๑๗ คน ค ดเป นร อยละ ๑๑.๖๖ ๒. ข าราชการท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล ก ารท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล กท ง ๖ สมรรถนะ อย ในระด บท คาดหว งจ านวนท งหมด ๙,๖๗๑ คน ค ดเป นร อยละ ๖๕.๗๒ ๓. ข าราชการท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล ก ารท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล กท ง ๖ สมรรถนะ ส งกว าระด บท คาดหว งม จ านวนท งหมด ๓,๓๓๐ คน ค ดเป นร อยละ ๒๒.๖๒ ในภาพรวมสมรรถนะหล กท ม ช องว างของสมรรถนะมากท ส ด เร ยงตามล าด บด งน ล าด บท ๑ ค อ C๓ : การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ จ านวน ๔๘๐ คน ค ดเป นร อยละ ๒๗.๙๖ ล าด บท ๒ ค อ C๔ : การม งผลส มฤทธ จ านวน ๔๒๓ คน ค ดเป นร อยละ ๒๔.๖๔ ล าด บท ๓ ค อ C๕ : การม น าใจ ใจเป ดกว างเป นพ เป นน อง จ านวน ๒๙๒ คน ค ดเป นร อยละ ๑๗.๐๐ ล าด บท ๔ ค อ C๖ : การท างานเป นท ม จ านวน ๒๒๒ คน ค ดเป นร อยละ ๑๒.๙๒ ล าด บท ๕ ค อ C๒ : บร การท ด จ านวน ๒๐๓ คน ค ดเป นร อยละ ๑๑.๘๒ ล าด บท ๖ ค อ C๑ : การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม จ านวน ๙๗ คน ค ดเป นร อยละ ๕.๖๕ ๓๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ C๑ C๒ C๓ C๔ C๕ C๖ C๑ C๒ C๓ C๔ C๕ C๖ 3

5 ระด บหน วยงานและระด บบ คคล ข าราชการในส งก ดกรมควบค มโรค ม ช องว างสมรรถนะ (gap) ส งส ดตามล าด บ ด งน ล าด บท ๑ ค อ C๓ : การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ ล าด บท ๒ ค อ C๔ : การม งผลส มฤทธ ล าด บท ๓ ค อ C๕ : การม น าใจ ใจเป ดกว าง เป นพ เป นน อง ล าด บท ๔ ค อ C๖ : การท างานเป นท ม ล าด บท ๕ ค อ C๒ : บร การท ด ล าด บท ๖ ค อ C๑ : การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม ระด บท คาดหว ง (level) : ข าราชการในส งก ดกรมควบค มโรค ม ช องว างสมรรถนะ (gap) ส งส ดในระด บท คาดหว ง L๑ ซ งประกอบด วยข าราชการกล ม/ต าแหน งงานท วไป ระด บปฏ บ ต งาน, ระด บช านาญงานและข าราชการกล ม/ต าแหน งงานว ชาการ ระด บปฏ บ ต การ สร ปผลการประเม นสมรรถนะหล ก พบว าข าราชการท ม ช องว างชองสมรรถนะ (gap) ค ดเป นร อยละ ๑๑.๖๖ ข าราชการท ไม ม ช องว างของสมรรถนะ ค ดเป นร อยละ ๘๘.๓๔ และท ม ช องว างของ สมรรถนะมากท ส ดล าด บ๑ ค อ C๓: การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ ล าด บ๒ ค อ C๔: การม งผลส มฤทธ และล าด บ๓ ค อ C๕ : การม น าใจ ใจเป ดกว าง เป นพ เป นน อง และพบว า ท กสมรรถนะม ช องว างของสมรรถนะ (gap) ส งส ดในระด บท คาดหว ง L๑ ซ งประกอบด วยข าราชการกล มประเภท/ต าแหน งงานท วไปในระด บปฏ บ ต งาน, ระด บช านาญงาน และกล ม ประเภท/ต าแหน งงานว ชาการในระด บปฏ บ ต การ

6 ส วนท ๓ ว ส ยท ศน พ นธก จและประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร กรมควบค มโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ว ส ยท ศน : เป นองค กรช นน าระด บนานาชาต ท ส งคมเช อถ อและไว วางใจ เพ อปกป องประชาชนจากโรคและภ ยส ขภาพ ด วยความเป นเล ศทางว ชาการ ภายในป ๒๕๖๓ พ นธก จ : ๑. ส งเสร มกระบวนการประสานความร วมม อก บเคร อข ายภายในและระหว างประเทศในการผล ตและพ ฒนาผ เช ยวชาญ องค ความร ข อม ลข าวสาร เคร องม อ กฎหมายการเฝ า ระว ง ป องก นและควบค มโรคและภ ยส ขภาพรวมท งการให บร การเฉพาะท ได มาตรฐานสากล ๒. ส งเสร ม สน บสน น แลกเปล ยนความร ให เคร อข ายและประชาชน ๓. ผล กด นและต ดตามการบ งค บใช กฎหมายท จ าเป นต อการปกป องประชาชนจากโรคและภ ยส ขภาพ ๔. เตร ยมความพร อมในการในการจ ดการภาวะค กคามและภ ยส ขภาพใหม ๆได ท นการณ ๕. พ ฒนาและประเม นศ กยภาพระบบ กลไกของเคร อข ายการด าเน นงานเฝ าระว ง ป องก นและควบค มโรคและภ ยส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร กรมควบค มโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ประกอบด วย ๔ ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ : พ ฒนาบ คลากรในการปฏ บ ต งานบนพ นฐานของสมรรถนะ ม ๒ กลย ทธ ค อ กลย ทธ ท ๑ : การพ ฒนาสมรรถนะข าราชการ กลย ทธ ท ๒ : การพ ฒนาความก าวหน าในอาช พ เป าหมาย : บ คลากรได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพในการปฏ บ ต งานตามสมรรถนะ ตามความจ าเป นและค มค า ย ทธศาสตร ท ๒ : พ ฒนาข าราชการให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ดถ อค าน ยมขององค กร เพ อสร างจ ตส าน กท ด ในการปฏ บ ต งานและเข าถ งประชาชน ม ๑ กลย ทธ ค อ กลย ทธ : การส งเสร มและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม เป าหมาย : ข าราชการได ร บการพ ฒนาให เป นคนด ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ดถ อค าน ยม ม จ ตส าน กท ด ในการปฏ บ ต งานและเข าถ งประชาชน ย ทธศาสตร ท ๓ : การพ ฒนาผ น าการเปล ยนแปลงท กระด บในองค กร โดยผ านกระบวนการเร ยนร ท หลากหลาย ให สามารถเป นผ น าตนเอง ผ น าท ม ผ น าองค กรและ ผ น าเคร อข าย ม ๑ กลย ทธ ค อ กลย ทธ ในการพ ฒนาทางด านบร หารและผ น าการเปล ยนแปลง เป าหมาย : ผ น าท กระด บได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง ให เป นผ น าการเปล ยนแปลง สามารถผล กด นองค การไปส เป าหมายท ก าหนดได อย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท ๔ : ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตของข าราชการท กคนท กระด บให ม พล งกายท เข มแข งและพล งใจท พร อมอ ท ศเพ อผลส มฤทธ ของงาน ม ๑ กลย ทธ ค อ กลย ทธ การพ ฒนาเสร มสร างความร เพ อให ข าราชการพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด เป าหมาย : ข าราชการม ค ณภาพช ว ตท ด เก ดความตระหน ก ม แนวทางปร บปร งพ ฒนาค ณภาพช ว ตของตนเองและม จ ตส าน กม ส วนร วมในการแก ไขส งแวดล อมในการ ท างานให ด ข น เพ อส งเสร มส งแวดล อมของตนเอง เพ อนร วมงานและองค การ 5

7 ส วนท ๔ ก ก.. ก.. - ก ก ก ก /ก ก ก. ก ก. ก ก. ก... ก.. -. ก. - ก ก ก - - ก ก ก - / ก ก 6

8 ก ก /ก ก. ก ก. ก ก - ก ก ก - ก ก - ก ก ก.. ก ก ก ก - ก ก ก - - ก - ก ก ก ก ก - - ก - ก ก ก.. ก ก ก 7

9 ก ก /ก ก ก - ก ก (IDP) - (IDP) ก - ก กก ก - ก ก ก. ก ก - ก ก ก ก - ก. ก ก ก ก ก (PMQA) - ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก - / - ก ก ก ก - ก - ก ก - ก - - ก - ก ก ก ก ก 8

10 ก ก /ก ก ก ก ก - ก - / ก - - ก - ก ก 9

11 : ก ก ก ก /ก ก. ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. กก ก ก. ก ก. ก / ก ก ก. - ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 10

12 ก ก /ก ก ก. ก. ก ก. ก ก., ก -ก ก - ก ก ก - ก - ก ก. ก ก ก - ก - ก ก. ก ก ก %. ก 11

13 ก ก /ก ก. ก. ก. ก ก. ก - - ก / - ก ก ก กก ก - ก. ก ก ก ก. ก - ก - - ก ก ก ก ก ก 12

14 ก ก /ก ก. ก ก ก ก - ก ก - / / / ก ก 13

15 : ก ก ก ก 7 ก ก /ก ก ก. ก ก Talent Management. ก ( x x ). ก ( x x ). ก ก ก (WHA) สม ยท ๖๕. ก (Work shop) ก (WHA) สม ยท ๖๕. ก ก WHA. ก ก () ก ก กก - กก (WHA) สม ยท ๖๕. ก ก ก (Executive Board) สม ยท ๑๓๐. ก ก (WHA) สม ยท ๖๕, ก 14

16 ก ก /ก ก ก. ก (Develop and Refresher courses). ก - - ก - ก - ก ก ( ก) - -. ก. ก ก ก ก. ก., ก ( ) (), ( ) ก ก ก ก ก -,, ก 15

17 ก ก /ก ก ก. ก (Leadership in Disease Control). ก /. ก ก. ก ก. ก ก. ก / ก ก ก ก. ก ก ก, ก ก ก - ก ก - ก / ก ก ก 16

18 ก ก /ก ก ก. ก /. ก : ก - ก : (.ก.) - ก (.) - ( ก.) - (.). ก - ก/ ก / ก - กก ก ก ก ก.. - ก ก ก ก.. - ก ก ก ก : - ก ก./., ก ก ก ก ก - ก กก. ก :. ก.. ก กก 17

19 ก ก /ก ก ก - ก ก (ก..) - ก ก - ก ก - ก - ก (New wave) ก.. - ก ก - ก ก ก ก.. - ก ก ก - ก กก ก ก. ก - ก ก - ก ก - ก ก ก กก - - ก ก ก ก ก / ก 18

20 ก ก /ก ก. ก ( ) - ก Singapore-Thailand Leadership Development Programme - ก ก ก. ก. ก ก ก ก ก ก ก ( ก ก Workshop) - ก ก - ก ( ) - ก ( ก / ), - ก

21 : ก ก ก ก /ก ก ก. ก - ก - KM - E- Learning,,, ก ก ก. ก ก ก - ก ก ก ก ก - ก ก ก - ก - ก ก ก ก 20

22 ก ก /ก ก ก. ก ก. ก ก - - ก ก ก ( ) - ก ก ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก ก ก. ก ก ก /ก. ก กก ก / กก ก. ก. ก กก. ก ก ก /ก ก ก ก 21

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information