แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน... นายอ านาจ สว สด นะท ต าแหน งว ชาการ...ระด บต าแหน ง...เลขท... ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน... ผ ช วยศาสตราจารย ดร.บร บ รณ ศร มาช ย ต าแหน ง...ระด บต าแหน ง...เลขท... คณบด ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน ตลาคม 2556 ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน... ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา 1. ความร และท กษะท ใช ในการปฏ บ ต งาน (การสอนด านม ลต ม เด ย) 2. สมรรถนะหล ก (การส งสมความเช ยวชาญในอาช พ) 3. ท กษะ (การจ ดการ) 1. การเร ยนร ด วยตนเอง 2. การฝ กอบรม 1. การเร ยนร ด วยตนเอง 2. การศ กษาด งาน 1. การเร ยนร ด วยตนเอง 2. การฝ กอบรม ต.ค. ธ.ค. 56 ม.ค. เม.ย. 57 ต.ค. ธ.ค. 56 ม.ค. เม.ย. 57 ต.ค. ธ.ค. 56 ม.ค. เม.ย ม ความร และท กษะในด านเทคโนโลย ม ลต ม เด ยมากข น - สามารถน าไปถ ายทอดความร ให ก บ น กศ กษาและเพ อนร วมงานได - ม ความร และท กษะและความเช ยวชาญ ในด านอาช พทางเทคโนโลย ม ลต ม เด ย - สามารถน าไปถ ายทอดความร ให ก บ น กศ กษาและเพ อนร วมงานได - ม ความร และท กษะในด านการจ ดการใน การบร หารว ชาการมากข น - สามารถน าไปถ ายทอดความร ให ก บ น กศ กษาและเพ อนร วมงานได แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ) (ผ ช วยศาสตราจารย บร บ รณ ศร มาช ย)

2 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ าย/งาน...สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย... ช อผ ปฏ บ ต งาน...นายเก ยรต งพงษ ยอดเย ยมแกร...ต าแหน ง...อาจารย...ระด บต าแหน ง...อาจารย ระด บ 7...เลขท... ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน...ผศ.บร บ รณ ศร มาช ย...ต าแหน ง...คณบด คณะว ทยาศาสตร...ระด บต าแหน ง...เลขท... ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน...29 ต ลาคม พ.ศ ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน... ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา (ระบ เด อน ต.ค 56 ก.ย 57) 1. การสอน เทคน คการสอน การว จ ยหร อ ศ กษาด งาน/ฝ กอบรม เมษายน 57 ส งหาคม 57 สามารถสอนด วยเทคน คการสอน การท าผลงานทางว ชาการ ใหม ๆ เพ มประส ทธ ภาพการเร ยน การสอนในห องเร ยน ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ/ ข อตกลง 2. คอมพ วเตอร (ด านม ลต ม เด ยป ศ กษาด งาน/ฝ กอบรม เมษายน 57 ม ถ นายน 57 ได ท กษะและความร ใหม ไปถ าย ศ กษาค นคว าด วยตนเอง ทอดให ก บน กศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและการหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( นายเก ยรต พงษ ยอดเย ยมแกร ) ( )

3 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน นายอด ศร โค วเน องศร ต าแหน ง อาจารย ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ต าแหน ง ผ ช วยศาสตราจารย ต าแหน ง ประธานหล กส ตรเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน 29 ต ลาคม 2556 ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา 1. ความร ท ใช ในการปฏ บ ต งาน การสอน และการศ กษาค นคว าเพ มเต ม 2. สมรรถนะหล ก ส งสมความเช ยวชาญในอาช พ 3. ท กษะ คอมพ วเตอร การสอนงาน (Coaching) และการเร ยนร ด วยตนเอง (Self Learning) - การเร ยนร ค นคว าด วยตนเองเพ อเข าใจในเทคโนโลย ใหม ทางด านเทคโนโลย ม ลต ม เด ยในเทคน คใหม ๆ - การเข าอบรมหล กส ตรท เก ยวข องก บ การสอน การ ว จ ย และคอมพ วเตอร - การศ กษาด งานนอกสถานท - การเข าอบรมหล กส ตรท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ใน ระด บข นส ง และเทคโนโลย ม ลต ม เด ยในระด บข นส ง เด อน พ.ย ก.ย. 57 เพ มพ นความร และความสามารถด านการสร าง ส อม ลต ม เด ย เพ อถ ายทอดให แก น กศ กษาต อไป เด อน พ.ย ก.ย สามารถน าศ กยภาพความสามารถท กษะน าไป ถ ายทอดสอนให ก บน กศ กษาในฐานะท เป น อาจารย ถ ายทอดอบรมให ก บผ ท สนใจในฐานะท เป นว ทยากร - เพ มศ กยภาพในการสอนและการว จ ยมากข น - ได ม ความองค ความร ในเร องใหม ๆ ท ด จาก ภายนอกองค การ น ามาประย กต ใช และพ ฒนา การสอน การว จ ย และองค กรให ด ข น เด อน พ.ย ก.ย สามารถน าศ กยภาพความสามารถท กษะน าไป ถ ายทอดสอนให ก บน กศ กษาในฐานะท เป น อาจารย ถ ายทอดอบรมให ก บผ ท สนใจในฐานะท เป นว ทยากร แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ( นายอด ศร โค วเน องศร ) ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท )

4 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน นายก ตต มศ กด ในจ ต ต าแหน ง อาจารย ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ต าแหน ง ผ ช วยศาสตราจารย ต าแหน ง ประธานหล กส ตรเทคโนโลย ม ลต ม เด ย ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน 29 ต ลาคม 2556 ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา 1. ความร ท ใช ในการปฏ บ ต งาน การสอน การว จ ย 2. สมรรถนะหล ก ส งสมความเช ยวชาญในอาช พ 3. ท กษะ คอมพ วเตอร การเร ยนร ด วยตนเองเพ อพ ฒนาตนเองให เข าใจใน เทคน คว ธ การเร ยนการสอน ระเบ ยบว ธ การว จ ย และ แนวทางการว จ ยในการพ ฒนาการทดลอง - การเร ยนร ค นคว าด วยตนเองเพ อเข าใจในเทคโนโลย ใหม ทางด านเทคโนโลย ม ลต ม เด ยในเทคน คใหม ๆ - การเข าอบรมหล กส ตรท เก ยวข องก บ การสอน การว จ ย และคอมพ วเตอร - การศ กษาด งานนอกสถานท - การถ ายทอดความร ใหม ท ค นพบจากการท าการว จ ย เผยแพร ส สาธารณะชนท งในระด บชาต และนานาชาต - การเข าอบรมหล กส ตรท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร ใน ระด บข นส ง และเทคโนโลย ม ลต ม เด ยในระด บข นส ง เด อน พ.ย ก.ย. 57 เด อน พ.ย ก.ย. 57 เด อน พ.ย ก.ย. 57 เข าใจในเทคน คว ธ การเร ยนการสอน ระเบ ยบ ว ธ การว จ ย และแนวทางการว จ ยในการ พ ฒนาการทดลอง - สามารถน าศ กยภาพความสามารถท กษะน าไป ถ ายทอดสอนให ก บน กศ กษาในฐานะท เป น อาจารย ถ ายทอดอบรมให ก บผ ท สนใจในฐานะท เป นว ทยากร - เพ มศ กยภาพในการสอนและการว จ ยมากข น - ได ม ความองค ความร ในเร องใหม ๆ ท ด จาก ภายนอกองค การ น ามาประย กต ใช และพ ฒนา การสอน การว จ ย และองค กรให ด ข น - ได องค ความร ใหม จากการว จ ยเผยแพร ส สาธารณะชนท งในระด บชาต และนานาชาต - สามารถน าศ กยภาพความสามารถท กษะน าไป ถ ายทอดสอนให ก บน กศ กษาในฐานะท เป น อาจารย ถ ายทอดอบรมให ก บผ ท สนใจในฐานะท เป นว ทยากร แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ( นายก ตต มศ กด ในจ ต ) ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท )

5 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน...สาขาว ชาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย...คณะว ทยาศาสตร... ช อผ ปฏ บ ต งาน...นางสาวศ ภรางค เร องวาน ช... ต าแหน ง...อาจารย...ระด บต าแหน ง เลขท... ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน...ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท... ต าแหน ง...ผ ช วยศาสตราจารย...ระด บต าแหน ง...เลขท... ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน... ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน... ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา การม งผลส มฤทธ - ก จกรรมการเร ยนร ท เน นผ เร ยน เป นส าค ญ - จ ดก จกรรมการเร ยนร ท เน นให ผ เร ยนได ปฏ บ ต จร ง - จ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ส อ นว ตกรรมท น าสนใจท ง ทางเทคโนโลย และแหล งเร ยนร การพ ฒนาตนเอง 1. ความสามารถในการ ว เคราะห ตนเอง 2. ความสามารถในการใช ภาษาไทยเพ อการส อสาร 3. ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการ แสวงหาความร - เข าร บการอบรม ส มมนาท มหาว ทยาล ย หน วยงานอ น ๆ จ ดข นท งในประเทศ และ ต างประเทศ - ศ กษาด งานมหาว ทยาล ย ต นแบบ บ คลากรต นแบบเพ อ น ามาพ ฒนาตนเอง - แลกเปล ยนเร ยนร ก บบ คลากร 1 เมษายน ม นาคม 2558 ผ เร ยนให สนใจ ต งใจ ม ความ กระต อร อร นท จะเร ยนร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนท ด ข น ม ท กษะในการปฏ บ ต ก จกรรมตาม ศ กยภาพของแต ละบ คคล 1 เมษายน ม นาคม 2558 ตนเองเป นผ ม ค ณภาพ ได ร บการ พ ฒนาไปในท ศทางท ด ข นส งผลและ เก ดประโยชน ต อผ เร ยน สาขาว ชา และมหาว ทยาล ย

6 ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา 4. ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการ ส อสาร 5. ความสามารถในการ ต ดตามความเคล อนไหว ทางว ชาการและว ชาช พ 6. ความสามารถในการ ประมวลความร และการน า ความร ไปใช การจ ดการเร ยนร 1 ความสามารถในการสร างและ พ ฒนาหล กส ตร 2 ความสามารถในเน อหาสาระท สอน 3 ความสามารถในการจ ด กระบวนการเร ยนร ท เน น ผ เร ยนเป นส าค ญ 4 ความสามารถในการใช และ พ ฒนานว ตกรรม เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อจ ดการเร ยนร 5 ความสามารถในการว ดและ ประเม นผลการเร ยนร ในมหาว ทยาล ย - ศ กษาเอกสาร ผลงานทาง ว ชาการจากต ารา วารสาร - ส บค นความร ทางอ นเทอร เน ต 1 เมษายน ม นาคม เข าร บการอบรม ส มมนา ศ กษา ด งาน ศ กษาเอกสารเก ยวก บ หล กส ตร การออกแบบการ เร ยนร การเข ยนแผนการจ ด ประสบการณ การว ดผล ประเม นผลเพ อพ ฒนาตนเอง - เข าร บการอบรมเก ยวก บการ ผล ตส อ การใช ส อประเภท ICT ท หน วยงานจ ดข นท ก ๆ คร ง

7 ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา การออกแบบการเร ยนร อ งมาตรฐาน พ ฒนาเน อหารายว ชาท เน น กระบวนการค ด ท าหน วยการเร ยน ว เคราะห เน อหาสาระ ท าแผนการ จ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สร างเคร องม อว ดและประเม นผล ตามสภาพจร งท งด านความร ท กษะ ค ณธรรมและช นงาน ตรวจสอบโดย ผ เช ยวชาญแล วก าหนด กล มเป าหมาย น าแผนการจ ดการ เร ยนร ไปจ ดการเร ยนการสอน เก บ รวบรวมข อม ลให เป นระบบและ ว เคราะห ผลการเร ยนเช งสถ ต รายงานผลส มฤทธ ทางการเร ยน การว เคราะห ส งเคราะห และการ ว จ ยในช นเร ยน - เข าร บการอบรม พ ฒนาการจ ด ก จกรรมการเร ยนร จ ดท าส อการ เร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพของคร และผ เร ยน - ศ กษาเอกสาร ต าราในการจ ดท า เอกสารทางว ชาการ - ศ กษาผลงานต วอย างในการท า ผลงานทางว ชาการ - ด าเน นการว จ ยในช นเร ยนเพ อ 1 เมษายน ม นาคม 2558 ผ เร ยนม ผลงาน/ช นงาน ท สะท อน ค ณภาพการค ดระด บส ง และ ออกแบบด าเน นการจ ดก จกรรมการ เร ยนร ส งเสร มการค ดท เน นผล ค ณภาพท ต วผ เร ยน 1 เมษายน ม นาคม ผ สอนม ความร ความสามารถใน การเข ยนผลงานทางว ชาการ และว จ ยในช นเร ยนแบบง ายได - ผ เร ยนได ร บการแก ป ญหาท ถ ก ว ธ โดยผ สอนท าการว จ ยในช น เร ยน - ผ สอนม การท าว จ ยในช นเร ยน อย างต อเน อง

8 ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา แก ป ญหาตลอดจนพ ฒนาผ เร ยน ด านการใช ICT การเข าร บการอบรมเพ อพ ฒนา ความร ความสามารถทางการใช เทคโนโลย สารสนเทศ น าความร เทคโนโลย สารสนเทศมาพ ฒนา ระบบการเร ยนการสอนอย าง หลากหลาย ด านระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน การสร างความส มพ นธ ท ด ก บ น กศ กษาและการต ดตามด แล น กศ กษาซ งอย ในการด แลในฐานะ อาจารย ท ปร กษา รายงานผลการ เร ยนให ผ ปกครองทราบ การเย ยม บ านน กเร ยนเป นรายบ คคลและ ปร กษาหาร อผ ปกครองน กเร ยน เก ยวก บการด แลน กเร ยนเป น รายบ คคล 1 เมษายน ม นาคม 2558 การน าความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศมาพ ฒนาระบบการเร ยน การสอนอย างหลากหลาย 1 เมษายน ม นาคม 2558 การพ ฒนาร ปแบบการจ ดก จกรรม ด แลช วยเหล อน กเร ยนอย างเป น ระบบครบวงจร แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน (นางสาวศ ภรางค เร องวาน ช) ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน (ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท )

9 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... สาขาเทคโนโลย ม ลต ม เด ย คณะว ทยาศาสตร ช อผ ปฏ บ ต งาน... นายไพโรจน สม ทร กษ ต าแหน ง...ระด บต าแหน ง...เลขท... อาจารย ช อห วหน าผ ปฏ บ ต งาน... ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ต าแหน ง...ระด บต าแหน ง...เลขท... ประธานสาขา ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน... 21/10/2556 ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน... ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา 1. ความร ท ใช ในการปฏ บ ต งาน ในเร องการสอน 2. ความร ท ใช ในการปฏ บ ต งาน ในเร องการว จ ย 1. การเร ยนร ด วยตนเอง โดยพ ฒนาเทคน ค ว ธ การสอนจากส อออนไลน e-learning 2. การมอบหมายงานเพ อเป นการพ ฒนา ท กษะในเร องการสอนให ม ประส ทธ ภาพ มากข น 1. การมอบหมายงานเพ อสามารถน าไปใช หร อสน บสน นในการท างานว จ ย 2. การด งานนอกสถานท ท ใช ในการศ กษา พ ฒนางานว จ ย พ.ย. 56 ม.ค ม การพ ฒนาทางเคร องม อทางด าน การสอนและส อการสอนให ม ประส ทธ ภาพ ม ความน าสนใจและ ท นสม ยในป จจ บ น เม.ย พ.ค สามารถท าการค นคว าพ ฒนา งานว จ ย เผยแพร ผลงาน และม การ น าไปใช ประโยชน ได 3. ท กษะภาษาอ งกฤษ 1. การอบรมทางว ชาการหล กส ตร ภาษาอ งกฤษ (Intensive Course) พ ฒนา ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษ ทางด านการฟ ง พ ด อ าน เข ยน เม.ย. 57 พ.ค ม ท กษะทางด านภาษาอ งกฤษ สามารถ ฟ ง พ ด อ านและเข ยน และ น าไปใช ในการปฏ บ ต งานการเร ยน การสอน เผยแพร ผลงานทางด าน ว ชาการ แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฏ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ( นายไพโรจน สม ทร กษ ) ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ( )

10 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฎจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ าย/งาน ช อผ ปฎ บ ต งาน นายเขมพ นธ ข นธ ธนโภคา ต าแหน ง อาจารย ช อห วหน าผ ปฎ บ ต งาน ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ต าแหน ง ผ ช วยศาสตราจารย ต าแหน ง ประธานหล กส ตรเทคโนโย ม ลต ม เด ย ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน 24 ต ลาคม 2556 ว น /เด อน/ป ท ทบทวนแผน ความร /ท กษะ/ ค ณล กษณะท ต องได ร บ การพ ฒนา (เอกสารแนบ 1.) 1. สมรรถนะหล กท างานเป นท ม การเร ยนร ด วยตนเอง เพ อ เข าใจหล กการท างานเป น ท ม ให เก ดประส ทธ ภาพ ระบ เด อน ต.ค.56-ก.ย.57 เด อน พ.ย.56-ม.ค.57 เข าใจและสามารถท างานเป นท ม แผนการพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฎ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและการหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฎ บ ต งานและห วหน าผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ... ผ ปฎ บ ต งาน ลงช อ... ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน (นายเขมพ นธ ข นธ ธนโภคา) (ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท )

11 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ าย/งาน กล มงานฝ ายปฏ บ ต การ(เทคโนโลย และสารสนเทศ) ช อผ ปฎ บ ต งาน นางสาวก ลญา โปธาค า ต าแหน ง น กว ชาการคอมพ วเตอร ระด บต าแหน ง ปฏ บ ต การ ช อห วหน าผ ปฎ บต งาน ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท ต าแหน ง ผ ช วยศาสตราจารย ระด บต าแหน ง... ว น/เด อน/ป ท จ ดท าแผน 24 ต ลาคม 2556 ว น/เด อน/ป ท ทบทวนแผน... ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา 1.ความร ท ใช ในการปฎ บ ต งาน งบประมาณ ข นตอนการเบ กจ ายงบประมาณ รายได และงบประมาณแผ นด น 2. สมรรถนะหล ก ส งสมความเช ยวชาญในอาช พ ด านความร การเผยแพร การน า โปรแกรมส าเร จร ปในการสร าง เว บไซต ของหน วยงานหร อสาขาว ชา (ระบ เด อน ต.ค.56-ก.ย.57) 1. การเร ยนร ด วยตนเองเพ อ เข าใจและหล กเกณฑ การ เบ กจ ายงบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ เหมาะสมและ ประหย ด 2.1การเร ยนร ด วยตนเอง พ ฒนา ตนเองด านการเผยแพร การสร าง เว บไซต โดยโปรแกรมส าเร จร ป ผ านส อต างๆ เช น internet หน งส อ บทความ เป นต น 2.2.การเข าอบรมหล กส ตร พ ฒนาเว บไซต โดยโปรแกรม ส าเร จร ปจากหน วยงานภายนอก เพ อน าเทคน ค ว ธ การท สามารถ น ามาเผยแพร ให บ คลากรหร อ หน วยงานในการปร บปร ง เว บไซต ให เป นป จจ บ น ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ/ ข อตกลง เด อน พ.ย.56 ม.ค เข าใจและปฏ บ ต การเบ กจ ายตามหล กเกณฑ ท ถ กต อง ตามระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณเพ อลดการผ ดพลาด เด อน ต.ค.56 ธ.ค.56 เด อน ก.พ.57 ม.ค สามารถน าท กษะ ศ กยภาพและความสามารถในด าน การพ ฒนาเว บไซต โดยโปรแกรมส าเร จร ป ถ ายทอดต อ บ คลากรของหน วยงานเพ อพ ฒนาเว บไซต ของหน วยงานม ข อม ลแสดงบนเว บไซต ท เป นป จจ บ น 2.2 สามารถน าท กษะ ศ กยภาพและความสามารถในด าน การพ ฒนาเว บไซต โดยโปรแกรมส าเร จร ป ถ ายทอดต อ น กศ กษารายว ชาเตร ยมฝ กฯเพ อสามารถแก ป ญหา ให ค าแนะน าและช วยในการพ ฒนาเว บไซต ของหน วยงานท เข า ฝ กประสบการณ ว ชาช พ

12 ความร /ท กษะ/ค ณล กษณะท ต อง ได ร บการพ ฒนา 3.ด านท กษะ พ ฒนาด านภาษาอ งกฤษในการ ส อสารเพ อให สามารถปฏ บ ต หน าท ได บรรล เป าหมายขององค กรและ เตร ยมการรองร บ AEC ในอนาคต (ระบ เด อน ต.ค.56-ก.ย.57) 3.การเข าฝ กอบรมภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารจากหน วยงาน ภายใน เด อน ม.ย.57 ก.ย.57 3.สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารเพ อรองร บการ ด าเน นการด านการส อสารในองค กรในอนาคต ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ/ ข อตกลง แผนการพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลและข อตกลงการปฏ บ ต งานช ดน จ ดท าข นโดยความเห นชอบและการหาร อจนได ข อตกลงร วมก นระหว างผ ปฎ บ ต งานและห วหน าผ ปฎ บ ต งาน ลงช อ...ผ ปฏ บ ต งาน ลงช อ...ห วหน าผ ปฏ บ ต งาน (นางสาวก ลญา โปธาค า) (ผ ช วยศาสตราจารย อ านาจ สว สด นะท )

13 แผนพ ฒนาตนเอง (Individual development plan) ช อบ คลากร นางสาวก ลญา โปธาค า สมรรถนะท จะพ ฒนา สมรรถนะหล กและด านท กษะ ต าแหน ง น กว ชาการคอมพ วเตอร ระด บท คาดหว ง : ระด บ... เป าหมายในการพ ฒนา 1.เพ อพ ฒนาด านความร ท วไปและท กษะว ชาช พของสายงาน 2.เพ อพ ฒนาด านท กษะภาษาอ งกฤษ ก จกรรมการพ ฒนา รายละเอ ยดการพ ฒนา ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ว นเร มต น ว นส นส ด อบรมการพ ฒนาด านความร กอง ท วไปและท กษะว ชาช พของ สายงานและอบรม พ ฒนาด านท กษะ ภาษาอ งกฤษ บร หารงาน บ คคล เข าอบรมการพ ฒนา ด านความร ท วไปและ ท กษะว ชาช พของสาย งานและอบรม พ ฒนาด านท กษะ ภาษาอ งกฤษ จ านวน 3 หล กส ตร 11 ม.ย ก.ค.57 สามารถน าท กษะ ศ กยภาพและความสามารถใน ด านความร ท วไปและท กษะว ชาช พของสายงาน มา พ ฒนาการปฏ บ ต งานในภาระงานหล กและภาระงาน ท ได ร บมอบหมาย รวมถ งพ ฒนาท กษะด านการ ส อสารภาษาอ งกฤษในการเตร ยมความพร อมในการ จ ดระบบการศ กษาให สอดคล องก บกล มประชาคม อาเซ ยน

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information