แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา สารบรรณ 10

2 เร อง หน า 1. ความน า 1 2. ว ตถ ประสงค 2 3. หน วยท เสนอแผนและการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 2 4. เป าหมายของการพ ฒนาบ คลากร 2 5. แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 3 6. ข อก าหนดในการเข าอบรม/ส มมนา/ประช ม 3 7. แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร 3 8. แผนการพ ฒนาบ คลากร 4 9. สร ปความต องการในการพ ฒนาบ คลากรด านการศ กษาต อ ความต องการในการพ ฒนาบ คลากรด านการศ กษาต อ ความต องการในการพ ฒนาบ คลากรแต กล มงาน จ าแนกความต องการฝ กอบรมรายบ คคล 7 11

3 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ความน า ด วยศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เล งเห นความส าค ญของการม แผนพ ฒนา บ คลากรในภาพรวม ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรศ นย คอมพ วเตอร ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะและพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของ ศ นย คอมพ วเตอร ให เป นไปตามแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ประกอบกก บการท ศ นย คอมพ วเตอร ต องปฏ บ ต งานตามต วช ว ดการประก นค ณภาพการศ กษาด านการพ ฒนาบ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษา ซ งระบ รายละเอ ยดท ส าค ญและเก ยวข องไว ได แก แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อ ย ทธศาสตร ของสถาบ น ในการพ ฒนา บ คลากรของมหาว ทยาล ยฯ ตามสาขาว ชาช พ เพ อธ ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กร ตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย สายว ชาการ และบ คลากรสายสน บสน น การพ ฒนาอาจารย สายว ชาการ พ จารณาจากการท อาจารย สายว ชาการ ได ร บการ สน บสน น/ม โอกาสท เข าร วมประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการ และ การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นได ร บการ พ ฒนาความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปอบรม ส มมนาหร อด งาน และ การเข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสาย สน บสน น การพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน น จะเป นส วนช วยส าค ญท จะน าศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ไปส ว ส ยท ศน ท ก าหนด ได แก รวมไอท ท นสม ย ร วมใจเคร อข าย ภาค บร การด ม ค ณค า พ ฒนาส งแวดล อม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ได เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน โดยม ความ ม งหมายส วนหน งเพ อให สอดคล องก บแนวทางการประก นค ณภาพการศ กษาซ งก าหนด และให ครอบคล ม ถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน นก จกรรม และก จกรรมเพ อพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยฯ ในช วง ระยะเวลาระหว างป งบประมาณ พ.ศ ข อม ลท ใช ในการก าหนดแผนมาจากนโยบายของอธ การบด ในการบร หารงานมหาว ทยาล ยฯ และจากการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการจ ดโครงการ/ ก จกรรมเพ อพ ฒนาบ คลากรของศ นย คอมพ วเตอร และข อม ลท เก ยวข อง 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสน บสน นแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 2.2 เพ อให บ คลากรของศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ม ค ณล กษณะท พ ง ประสงค น นค อ - ม ค ณภาพ ม ความร กองค การ ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท ก าหนด 1

4 - ได ร บมอบหมายงานตามศ กยภาพ ความถน ด ความสนใจของแต ละบ คคล - ม ความพ งพอใจในการท างาน - ม ความร และท กษะในงานท ปฏ บ ต - ม ความม งม นในการพ ฒนาตนเองและพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด 2.3 เพ อด าเน นการจ ดการความร ของระบบงานในศ นย คอมพ วเตอร และน าองค ความร ท ได จากการจ ดการความร มาใช ในการพ ฒนาบ คลากรเพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างกว างขวางและค มค า 0 3. หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3.1 หน วยงานท เสนอแผน : กล มงานบร หารงานท วไป ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การ และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 3.2 หน วยงานท ท าหน าท ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : กล มงาน บร หารงานท วไป ศ นย คอมพ วเตอร ด าเน นการต ดตามประเม นผลป ละ 1 คร ง โดยขอให กล มงานในศ นย คอมพ วเตอร รายงานผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ท ได ด าเน นการในป งบประมาณท ผ านมา และน าผลการประเม นไปปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3.3 การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : กล มงานบร หารงานท วไป ศ นย คอมพ วเตอร ด าเน นการว เคราะห ผลการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร และจ ดท ารายงานสร ปส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร ป ละ 1 คร ง 4. เป าหมายของการพ ฒนาบ คลากร ศ นย คอมพ วเตอร ได ก าหนดเป าหมายให ม การพ ฒนาบ คลากรได เพ มพ นความร ท กษะด งน 1. พ ฒนางานระบบเคร อข าย 2. พ ฒนางานด านเทคโนโลย 3. พ ฒนาท กษะในการปฏ บ ต งานเฉพาะต าแหน ง 4. พ ฒนาด านท กษะการบร หารงานส าหร บผ บร หาร 5. พ ฒนาท กษะด านการสร างความเช ยวชาญเข าส ต าแหน งความเช ยวชาญ 5. แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 5.1 ส งเสร มให อาจารย (ผ อ านวยการ / ห วหน างาน) และบ คลากรสายสน บสน นของศ นย คอมพ วเตอร ให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยราช ภ ฏยะลา 5.2 สร างเคร อข ายในหน วยงานต าง ๆ ของส าน กฯ และศ นย คอมพ วเตอร เพ อสร างความ ร วมม อและเคร อข ายการพ ฒนางานด านเทคโนโลย ท ท นสม ย 5.3 ส งเสร มการจ ดการความร ภายในศ นย คอมพ วเตอร เพ อให สามารถน าความร จากการ ปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคล มาใช ให เป นประโยชน เพ อการ พ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน 5.4 จ ดโครงการส มมนา อบรม เพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น าของศ นย คอมพ วเตอร 2

5 5.5 พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถในเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 5.6 น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการ ประเม นสมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล 5.7 พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) 5.8 ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญ โดยเน นการผล ตผลงาน เป นข นตอน สะดวก รวดเร ว และถ กต อง 6. ข อก าหนดในการเข าร บการอบรม/ส มมนา/ประช ม บ คลากรศ นย คอมพ วเตอร ท เข าร บการอบรม/ส มมนา/ประช ม จะต องด าเน นการสร ปรายงาน การเด นทางไปราชการจ านวน 1 เล ม ตามแบบฟอร มท ทางศ นย คอมพ วเตอร ก าหนดท กคร ง ท งน เพ อ จ ดเก บ/อ างอ ง ข อม ลจากการเข าร วมอบรม/ส มมนา/ประช มแต ละคร งเป นหล กฐานหร อเพ อผ สนใจท ต องการศ กษาหร อหาข อม ลจากการเข าอบรมน าไปใช หร อน าไปประย กต ใช ให เก ดประโยชน ได 7. แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ย ทธศาสตร กลย ทธ โครงการ/ผลผล ต/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 1. พ ฒนาศ กย ภาพของบ คลากร เพ อการศ กษาต อ 2. พ ฒนาความ สามารถในการ ปฏ บ ต งานตาม หน าท 1. ส งเสร มการ ศ กษาต อของ บ คลากรเพ อเพ มว ฒ 1. พ ฒนาความ สามารถใน การปฏ บ ต งานตามหน าท 1. ส ารวจความต องการศ กษาต อ 2. พ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษ ส าหร บบ คลากรท ศ กษาต อ 3. ก าหนดต าแหน งพน กงาน มหาว ทยาล ยเพ อจ ดหา บ คลากร 1. ส มมนา/อบรม เพ อเพ มพ น ความร ด าน การปฏ บ ต งานตามหน าท 2. จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน 3. ศ กษาด งาน 4. การจ ดการความร 5. ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ศ นย คอมพ วเตอร ศ นย คอมพ วเตอร 8. แผนการพ ฒนาบ คลากร โครงการ/ เป าหมาย ป พ.ศ. ก จกรรม (คน) ศ กษาต อ 5 300, , , , , , พ ฒนาศ กยภาพ , , , , , ,000 ของบ คลากร 3. อบรม/ส มมนา/ ศ กษาด งาน/ว จ ย , , , , , ,000 3

6 9. สร ปความต องการในการพ ฒนาบ คลากรด านการศ กษาต อ งานระบบเคร อข าย ระด บ จ านวน 1. งานบร หารบร หารงานท วไป ปร ญญาโท 1 2. งานระบบเคร อข าย ปร ญญาโท 1 3. งานเทคโนโลย เพ อการบร หาร ปร ญญาโท 1 4. งานบร การและฝ กอบรม ปร ญญาโท ความต องการในการพ ฒนาบ คลากรด านการศ กษาต อ ประเภท ล าด บ ท ช อ-สก ล ช อหล กส ตร/สาขา ระด บ ป การศ กษา 1. นายม ฮามะ มะสง การจ ดการเทคโนโลย ป.โท ก าล งศ กษา 2. นางส ขบ ร ย ะส กาจ บร หารธ รก จ ป.โท ก าล งศ กษา มหาบ ณฑ ต 3. นางสาวฟาต น สะน การจ ดการเทคโนโลย ป.โท ก าล งศ กษา 4. นายรอป ม ง แมะเราะ การจ ดการเทคโนโลย ป.โท ก าล งศ กษา 5. นายว น ย แคสน น การจ ดการเทคโนโลย ป.โท นายซ ลก ฟล ย งทา การจ ดการเทคโนโลย ป.โท ก าล งศ กษา 7. นายอาม ร หะรง การจ ดการเทคโนโลย ป.โท นายไกรทพนธ เต มว ทย ขจร การจ ดการเทคโนโลย ป.โท นางสาวร ตนาภรณ การจ ดการเทคโนโลย ป.เอก 2558 ศร หาพล 10. นายซ ลก ฟล นาแว การจ ดการเทคโนโลย ป.โท นายธรรมนาท คงมณ การจ ดการเทคโนโลย ป.โท นายอนาฟ อ บด ลกาเดร การจ ดการเทคโนโลย ป.โท นางสาวช ล ส วรรณเร อง บร หารธ ก จมหาบ ณฑ ต ป.โท 2560 ข าราชการ พน กงานราชการ น กงานมหาว ทยาล ย ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว 4

7 11. ความต องการในการพ ฒนาบ คลากรแต ละกล มงาน งาน เร องท ต องการฝ กอบรม จ านวน (คน) 1. งานระบบเคร อข าย 1. การร กษาความปลอดภ ยระบบเคร อข ายอย างม ประส ทธ ภาพข นส ง 3 2. การบร หารจ ดการอ ปกรณ เคร อข าย 3 3. การใช เทคโนโลย สานสนเทศมาประย กต ใช ก บงานท ท าอย 6 4. การท าฐานข อม ลและเว บไซต ด วยตนเอง 1 5. CCNA (Cisco Certified Network Associate) 2 6. การบร หารจ ดการอ ปกรณ คอมพ วเตอร 2 7. ประช มส มมนา Uninet 6 8. Advanced PC and Notebook Repair Workshop 2 9. พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลและเคร อง 3 คอมพ วเตอร ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย 10.ถ ายทอดองค ความร เพ อการพ ฒนาระบบ Diskless และระบบ 2 ประชาส มพ นธ ผ านเคร อข าย ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 11.การบร หารจ ดการอ ปกรณ เคร อข าย 2 12.Linux network & System Administrator 2 2. งานเทคโนโลย เพ อการ บร หาร 13. ระบบโทรศ พท และการส อสาร (Digital) 2 1. Oracle Database 11g SQL Statement Tuning (การ 4 ปร บปร งค าส ง Oracle SQL ให ท างานแบบทรงประส ทธ ภาพ) 2. การร กษาความปลอดภ ยระบบเคร อข ายอย างม ประส ทธ ภาพข นส ง 2 3. การบร หารจ ดการศ นย บร การระบบเคร อข ายและคล งข อม ล 2 4. ถ ายทอดองค ความร เพ อพ ฒนาต นแบบระบบ YRU Web Service 2 ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 5. การออกแบบและพ ฒนาระบบฐานข อม ล 1 6. พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลและเคร อง 2 คอมพ วเตอร ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย 7. ถ ายทอดองค ความร เพ อการพ ฒนาระบบ Diskless และระบบ 1 ประชาส มพ นธ ผ านเคร อข าย ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 8. ถ ายทอดองค ความร เพ อพ ฒนาต นแบบระบบ YRU Web Service 1 ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 9. การบร หารจ ดการเว บไซต มหาว ทยาล ยตาม TOR 1 10.พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลและเคร อง 1 คอมพ วเตอร ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย 5

8 11. การเข ยนโปรแกรมอย างม ออาช พ 4 3. งานบร หารท วไป 1. เสน ห การให บร การ 2 2. การบร หารงานพ สด และการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ ทาง 1 อ เล กทรอน กส 3. การบร หารงานการเง น การคล ง และงบประมาณส าหร บส วน 2 รายการ 4. การบร หารทร พยากรบ คคล 1 5. การจ ดท าแผน 1 6. การบร หารจ ดการโครงการ 1 4. งานบร การและ 1. หล กส ตร advanced Microsoft access 2010 with macro & 1 ฝ กอบรม Programming การพ ฒนาระบบงานด วย access 2010ในระด บส ง 2. พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลและเคร อง 1 คอมพ วเตอร ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย 3. ถ ายทอดองค ความร เพ อการพ ฒนาระบบ Diskless และระบบ 1 ประชาส มพ นธ ผ านเคร อข าย ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 4. ถ ายทอดองค ความร เพ อพ ฒนาต นแบบระบบ YRU Web Service ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จ าแนกความต องการฝ กอบรมรายบ คคล ล าด บ โครงการ/หล กส ตร ช อ -สก ล ท ท ต องการอบรม/พ ฒนา 1 นายวรภ ทร ส ทธ ศร 1. การร กษาความปลอดภ ยระบบเคร อข ายอย างม ผ อ านวยการศ นย คอมพ วเตอร ประส ทธ ภาพข นส ง ก าหนดการอบรม 2. การบร หารจ ดการอ ปกรณ เคร อข าย 3. ประช มส มมนา Uninet 4. CCNA (Cisco Certified Network Associate) 2 นายม ฮามะ มะสง รก.ห วหน างานระบบเคร อข าย 1. การร กษาความปลอดภ ยระบบเคร อข ายอย างม ประส ทธ ภาพข นส ง 2. การบร หารจ ดการศ นย บร การระบบเคร อข าย และคล งข อม ล 6

9 ล าด บ ท ช อ -สก ล 3 นางส ขบ ร ย ะส กาจ รก.ห วหน างานบร หารท วไป 4 นางสาวฟาต น สะน รก.ห วหน างานบร การและ ฝ กอบรม 5 นางสาวร ตนาภรณ ศร หาพล น กว ชาการคอมพ วเตอร โครงการ/หล กส ตร ท ต องการอบรม/พ ฒนา 3. Advanced Linux Centralized Authentication System ก าหนดการอบรม 4. ประช มส มมนา Uninet 5. ถ ายทอดองค ความร เพ อการพ ฒนาระบบ Diskless และระบบประชาส มพ นธ ผ านเคร อข าย ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏยะลา 1. การบร หารทร พยากรบ คคล 2. การจ ดท าแผนกลย ทธ อย างม ออาช พ 3. การบร หารจ ดการโครงการ 4. งานสารบรรณ 1. พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของ ข อม ลและเคร องคอมพ วเตอร ของบ คลากรภายใน มหาว ทยาล ย 2. ถ ายทอดองค ความร เพ อการพ ฒนาระบบ Diskless และระบบประชาส มพ นธ ผ านเคร อข าย ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏยะลา 3. ถ ายทอดองค ความร เพ อพ ฒนาต นแบบระบบ YRU Web Service ส าหร บน กว ชาการ คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 4. พ ฒนาท กษะทางด านการพ ฒนาการเข ยน โปรแกรม 1. ถ ายทอดองค ความร เพ อพ ฒนาต นแบบระบบ YRU Web Service ส าหร บน กว ชาการ คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 2. การออกแบบและพ ฒนาระบบฐานข อม ล 3. พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของ ข อม ลและเคร องคอมพ วเตอร ของบ คลากรภายใน มหาว ทยาล ย 4. พ ฒนาท กษะทางด านการพ ฒนาการเข ยน โปรแกรม 7

10 ล าด บ ช อ -สก ล ท 6 นายรอป ม ง แมะเราะ น กว ชาการคอมพ วเตอร โครงการ/หล กส ตร ท ต องการอบรม/พ ฒนา 1. ถ ายทอดองค ความร เพ อพ ฒนาต นแบบระบบ YRU Web Service ส าหร บน กว ชาการ คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 2. การบร หารจ ดการเว บไซต มหาว ทยาล ยตาม TOR 3. พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของ ข อม ลและเคร องคอมพ วเตอร ของบ คลากรภายใน มหาว ทยาล ย 7 นายอาม ร หะรง 1. การพ ฒนาเว บไซต อย างม ออาช พ 2. การเข ยนโปรแกรมอย างม ออาช พ 8 นายไกรพนท เต มว ทย ขจร 1. การเข ยนโปรแกรมอย างม ออาช พ 2. การบร หารจ ดการฐานข อม ล 9 นายว น ย แคสน น 1. การบร หารจ ดการเคร อข ายไร สาย 1. การบร หารจ ดการอ ปกรณ คอมพ วเตอร ก าหนดการอบรม 10 นายธรรมนาท คงมณ 1. การบร หารจ ดการอ ปกรณ คอมพ วเตอร พน กงานห องปฏ บ ต การ 2. ประช มส มมนา Uninet 3. Advanced PC and Notebook Repair Workshop 4. พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของ ข อม ลและเคร องคอมพ วเตอร ของบ คลากรภายใน มหาว ทยาล ย 5. ถ ายทอดองค ความร เพ อการพ ฒนาระบบ Diskless และระบบประชาส มพ นธ ผ านเคร อข าย ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏยะลา 11 นายซ ลก ฟล นาแว 1. การบร หารจ ดการอ ปกรณ เคร อข าย 2. ประช มส มมนา Uninet 3. พ ฒนาศ กยภาพในการร กษาความปลอดภ ยของ ข อม ลและเคร องคอมพ วเตอร ของบ คลากรภายใน มหาว ทยาล ย 8

11 ล าด บ โครงการ/หล กส ตร ช อ -สก ล ท ท ต องการอบรม/พ ฒนา 4. ถ ายทอดองค ความร เพ อการพ ฒนาระบบ Diskless และระบบประชาส มพ นธ ผ านเคร อข าย ส าหร บน กว ชาการคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ย ราชภ ฏยะลา 12 นายอนาฟ อ บด ลย กาเดร 1. การบร หารจ ดการอ ปกรณ เคร อข าย 2. การซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร อย างม ออาช พ ก าหนดการอบรม 13 นางสาวช ล ส วรรณเร อง 1. ระเบ ยบการบร หารงานการเง น การคล ง และ งบประมาณส าหร บส วนรายการ 2. Service Mind 3. งานสารบรรณ 9

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2 สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information