แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ

2 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล งเห นความส าค ญของการม แผนพ ฒนาบ คลากรในภาพรวม ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรของคณะม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของคณะบ ญช เพ อให ได ความส าเร จของแผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ตามแผนย ทธศาสตร ท 5 การบร หารการ จ ดการ ข อ 5.1 พ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ซ งระบ รายละเอ ยดท ส าค ญและเก ยวข องไว ได แก แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ใน การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เพ อธ ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน น การพ ฒนาอาจารย ประจ า พ จารณาจากการท อาจารย ประจ าได ร บการสน บสน น/ม โอกาสท เข าร วม ประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บบ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษาท งหมด และ การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นได ร บการพ ฒนา ความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไปอบรม ส มมนาหร อด งาน และ การเข าร บการฝ กอบรมท สถาบ นจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสายสน บสน น คณะบ ญช ได เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน โดยม ความม งหมายส วนหน งเพ อให สอดคล องก บ แนวทางการบ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร และให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน น ก จกรรม และก จกรรมเพ อพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ข อม ลท ใช ในการก าหนดแผนมาจากนโยบาย ของคณะกรรมการมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ในการบร หารงานของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร และจากการ รวบรวมและว เคราะห ข อม ลเก ยวก บการจ ดโครงการ/ก จกรรมเพ อพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพ ธนบ ร และข อม ลท เก ยวข อง มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ได ม การส ารวจเพ อหาช องว างระหว างระด บสมรรถนะท ต องการ ก บ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นว ชาการในมหาว ทยาล ยกร งเทพ ธนบ ร และน าผลการส ารวจมาเป นข อม ลในการพ จารณาปร บแผนพ ฒนาบ คลากร ให ม ความเหมาะสมและ เช อมโยงการจ ดการความร ก บการพ ฒนาบ คลการให สอดคล องก บสมรรถนะหล ก ค าน ยมและว ฒนธรรมการ ท างานของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ตลอดจนช วยผล กด นให บ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 2

3 สามารถสร างสมรรถนะในการปฏ บ ต งานได อย างสอดคล องก บแนวทางท องค กรต องการ และเก ด ความก าวหน าในว ชาช พตามสายงานท ปฏ บ ต หน าท 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม ค ณล กษณะท พ งประสงค น นค อ - ม ค ณภาพ ม ความร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท ก าหนด - ได ร บมอบหมายงานตามศ กยภาพ ความถน ด ความสนใจของแต ละบ คคล - ม ความพ งพอใจในการท างาน - ม ความร และท กษะในงานท ปฏ บ ต - ม ความม งม นในการพ ฒนาตนเองและพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด - ม จ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 2.2 เพ อสอดร บก บการด าเน นการจ ดการความร ของหน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ย และน าองค ความร ท ได จากการจ ดการความร มาใช ในการพ ฒนาบ คลากรเพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างกว างขวางและค มค า 3. หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3.1 หน วยงานท เสนอแผน : คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 3.2 หน วยงานท ท าหน าท ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 3.3 การต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานพ ฒนาบ คลากร กองการเจ าหน าท ด าเน นการต ดตามประเม นผลป ละ 1 คร ง โดยขอให หน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ยรายงานผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร ท ได ด าเน นการในป งบประมาณท ผ านมา และน าผลการประเม นไป ปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3.4 การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : งานพ ฒนาบ คลากร กองการเจ าหน าท ด าเน นการว เคราะห ผลการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อประเม น ส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร และจ ดท ารายงานสร ปส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร ป ละ 1 คร ง 4. เป าหมายของการด าเน นงานตามแผน 4.1 อาจารย ประจ าของ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ท ได ไปเข าร วมประช มว ชาการ หร อน าเสนอ ผลงานว ชาการ ท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 40 เม อเท ยบก บ จ านวนอาจารย ประจ าท งหมด (โดยไม น บซ า) 4.2 บ คลากรสายสน บสน นของ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ท ได เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อด งาน ท งในและต างประเทศ (อย างน อยรายละ 1 คร ง) ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 50 เม อเท ยบก บจ านวนบ คลากรสายสน บสน นท งหมด (โดยไม น บซ า) 3

4 4.3 อาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน นของ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ท ได ร บท นไปศ กษา ต อในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า 2 ราย 4.4 ผลงานว จ ยท แล วเสร จในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว า 5 ช น 5. แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 5.1 ส งเสร มให อาจารย ประจ าเข าร วมการประช มทางว ชาการและน าเสนอผลงานว ชาการ และ บ คลากรสายสน บสน นให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ย 5.2 สร างเคร อข ายอาจารย ในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยเพ อสร างความร วมม อและ เคร อข ายการพ ฒนางานด านว ชาการและด านการเร ยนการสอนในระยะยาว 5.3 ส งเสร มให อาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและ ต างประเทศ 5.4 สน บสน นและส งเสร มให อาจารย ประจ าสามารถพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป น ส าค ญ 5.5 ด าเน นการอย างต อเน องในด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการผล ต ผลงานว ชาการและใช ในการต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.6 ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย การ พ ฒนาผลงานทางว ชาการ การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงานว จ ย และการจด ส ทธ บ ตร/อน ส ทธ บ ตร โดยร วมก บหน วยงานท เก ยวข องเพ อจ ดการความร องค ความร ท เก ยวข องและเป นความต องการของบ คลากรท งอาจารย น กว จ ย และบ คลากรสน บสน น 5.7 ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยเพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคล มาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการพ ฒนางาน 5.8 จ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น าส าหร บผ บร หารท กระด บ ของมหาว ทยาล ยและหน วยงาน 5.9 พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถท าการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 5.10 ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน(Empowerment) เพ อ พ ฒนาบ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการท างานเพ มข น 5.11 น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ(Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม น สมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาระด บต นและ ระด บกลางให สามารถระบ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของผ ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได 4

5 5.12 พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) 5.13 ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการผล ตผล งานท รวดเร วและถ กต อง 5.14 จ ดสรรท นระยะส นในการไปฝ กอบรมด านการใช ภาษาอ งกฤษให แก บ คลากรสน บสน นอย าง ต อเน องเพ อสร างโอกาสให บ คลากรได ฝ กฝนและพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษในการ ต ดต อส อสารในระด บท สามารถใช ในการปฏ บ ต งานได จร ง 5.15 จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน โดย หน วยงานกลางของมหาว ทยาล ยอย างต อเน องและท วถ ง และส งเสร มให แต ละหน วยงานจ ด โครงการพ ฒนาบ คลากรในส งก ดเพ อให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนา(Training Needs) 5.16 สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ไว ใน หล กส ตรการส มมนาและฝ กอบรมส าหร บอาจารย ประจ าและบ คลากรสายสน บสน น 5.17 จ ดต งเคร อข ายการจ ดการความร ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยเพ อส งเสร มให ม การส อ ประสานระหว างบ คลากรท ม ความสนใจในเร องต างๆ และเพ อให เก ดช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice) เพ อแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างก น ตลอดจนให การสน บสน นด วย การจ ดการฝ กอบรมในเร องการใช Weblog ซ งเป นเคร องม อในการส อสารและแลกเปล ยน เร ยนร ระหว างเคร อข าย 5.18 จ ดท าคล งข อม ลองค ความร ซ งอย ในส อร ปแบบต างๆ เช น ว ด ท ศน ซ ด แถบบ นท กเส ยง และ เอกสาร ไว บน Website ของหน วยงานในมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร และเผยแพร ให บ คลากร ท สนใจสามารถเข าถ งเพ อการศ กษาเร ยนร และใช ในการปฏ บ ต งานและการพ ฒนาตนเองได อย างต อเน อง 5.19 จ ดให ม การถ ายทอดสดก จกรรมทางว ชาการหร อก จกรรมท ม ประโยชน ต อการเร ยนร ของ บ คลากรผ าน Website ของหน วยงานในมหาว ทยาล ยเพ ออ านวยความสะดวกในการเร ยนร ของบ คลากรและบ นท กไว ในคล งความร 5.20 น าประสบการณ และความส าเร จของศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร มาเป นต วอย าง เผยแพร บน Website ของมหาว ทยาล ย เพ อให บ คลากรเก ดแรงบ นดาลใจและสร างแนวค ด เก ยวก บการม งม นส ความส าเร จและแนวปฏ บ ต เพ อการบรรล เป าหมาย 5

6 6. ข อม ลบ คลากรมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร จ านวนบ คลากรรวม มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนท ม งผล ตบ ณฑ ตให เป นผ น าทางส งคม ม ความร ควบค ค ณธรรม สามารถน าเทคโนโลย มาประย กต ใช และเป นสถาบ นการศ กษาท ม นว ตกรรมทาง ว ชาการท ได มาตรฐานสากลสอดคล องก บปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ตารางแสดงท 1 จ านวนบ คลากร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร คณะ อาจารย บ คลากรสายสน บสน น รวม บร หารธ รก จ ร ฐศาสตร น ต ศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พยาบาลศาสตร บ ญช น เทศศาสตร ศ ลปศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย รวม มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม บ คลากรท งส น 487 คน แยกเป นสายอาจารย จ านวน 466 คน และ สายสน บสน น จ านวน 21 คน 6

7 ตารางท 2 จ านวนอาจารย ประจ า มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร จ าแนกตามต าแหน ง ป การศ กษา 2553 คณะ อาจารย ผ ช วย รอง ศาสตราจารย รวม ศาสตราจารย ศาสตราจารย คณะร ฐศาสตร คณะบร หารธ รก จ คณะน ต ศาสตร คณะศ ลปศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะเทคโนโลย และ นว ตกรรม คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะพยาบาล ศาสตร คณะบ ญช บ ณฑ ตว ทยาล ย รวม มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม บ คลากรท งส น 466 คน แยกเป นอาจารย จ านวน 403.5คน ผ ช วย ศาสตราจารย จ านวน 13.5 คน รองศาสตราจารย จ านวน 45 คน และศาสตราจารย จ านวน 4 คน 7

8 ตารางท 3 จ านวนอาจารย ประจ า มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร จ าแนกตามระด บการศ กษา ป การศ กษา 2553 คณะ ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม คณะร ฐศาสตร คณะบร หารธ รก จ คณะน ต ศาสตร คณะศ ลปศาสตร คณะน เทศศาสตร คณะเทคโนโลย และ นว ตกรรม คณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย คณะพยาบาลศาสตร คณะบ ญช บ ณฑ ตว ทยาล ย รวม มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม บ คลากรท งส น 466 คน แยกเป นค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร จ านวน 5 คน ค ณว ฒ ระด บปร ญญาโท จ านวน 320 คน และค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก จ านวน 141 คน ตารางท 4 แผนการสรรหาและพ ฒนาอาจารย ในแผนพ ฒนา 5 ป (ป การศ กษา ) คณะ ปร ญญาตร คณะบร หารธ รก จ - สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาการจ ดการอ ตสาหกรรม สาขาว ชาการจ ดการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

9 คณะ คณะศ ลปะศาสตร - สาขาว ชาการท องเท ยวและการโรงแรม สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ สาขาว ชาอ สลามศ กษาเพ อการพ ฒนา คณะน เทศศาสตร - สาขาว ชาการโฆษณาและการ ประชาส มพ นธ คณะน ต ศาสตร - สาขาว ชาน ต ศาสตร คณะร ฐศาสตร - สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร สาขาว ชาการเม องการปกครอง คณะพยาบาลศาสตร - สาขาว ชาพยาบาลศาสตร คณะบ ญช - สาขาว ชาการบ ญช บ ณฑ ตว ทยาล ย - หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตร มหาบ ณฑ ต หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต รวม

10 ตารางท 5 จ านวนอาจารย ประจ าท เพ มข นตามแผนพ ฒนา 5 ป ( ) ตามส ดส วนค ณว ฒ เอก :โท :ตร จ านวนอาจารย ค ณว ฒ ป การศ กษา จ านวนอาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาเอก จ านวนอาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาโท จ านวนอาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาตร รวม ส ดส วน เอก : โท : ตร 2.5 : 6.4: 1.1 3: 6.3: :6.2: 0.3 4: 6: 0 4:6 : 0 10

11 7. ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร ก จกรรม กล มเป าหมาย 7.1 โครงการ/ก จกรรมการสร างและประสานเคร อข าย ความส มพ นธ ระหว างอาจารย ในหน วยงานต างๆ จ านวนก จกรรม / ป งบประมาณ พ.ศ อาจารย ประจ า 1 คร ง 2 คร ง 2 คร ง 7.2 โครงการส มมนา/ประช มว ชาการ อาจารย ประจ าและบ คลากรสน บสน น 3 เร อง 5 เร อง 5 เร อง 7.3 โครงการด านการพ ฒนาการเร ยนการสอน อาจารย ประจ า 3 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ โดยเน นเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป น ส าค ญ 7.4 โครงการฝ กอบรมด านความร และท กษะท บ คลากรสน บสน น 2 หล กส ตร 2 หล กส ตร 2 หล กส ตร เก ยวก บ การปฏ บ ต งาน 7.5 โครงการฝ กอบรมด านการใช ภาษาอ งกฤษ อาจารย ประจ า และบ คลากรสน บสน น ไม น อยกว า 2 ไม น อยกว า 3 ไม น อยกว า 3 กล ม ส าหร บ บ คลากร กล ม กล ม 7.6 โครงการฝ กอบรมด านการใช เทคโนโลย สารสนเทศ อาจารย ประจ า และบ คลากรสน บสน น 3 หล กส ตร 3 หล กส ตร 3 หล กส ตร 11

12 ก จกรรม กล มเป าหมาย 7.7 โครงการฝ กอบรมด านจร ยธรรมและการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต 7.8 โครงการฝ กอบรมเฉพาะบ คลากรภายในแต ละ หน วยงาน 7.9 โครงการฝ กอบรมความร และท กษะด านการ บร หาร 7.10โครงการ / ก จกรรมด านการจ ดการความร หร อการแลกเปล ยนเร ยนร 7.11จ ดส งอาจารย ประจ าไปประช มว ชาการ หร อ น าเสนอผลงานว ชาการในประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) 7.12จ ดส งอาจารย ประจ าไปประช มว ชาการ และ หร อน าเสนอผลงานว ชาการ ณ ต างประเทศ 7.13จ ดส งบ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรม ส มมนา หร อ ด งานในประเทศ (ท งท หน วยงานภายในและภายนอกจ ดข น) จ านวนก จกรรม / ป งบประมาณ พ.ศ บ คลากรสน บสน น 1 หล กส ตร 1 หล กส ตร 1 หล กส ตร บ คลากรสน บสน นเฉพาะภายในแต ละ หน วยงาน 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ บ คลากรสน บสน นท ด ารงต าแหน ง 1 ร น/หล กส ตร 1 ร น/หล กส ตร 1 ร น/หล กส ตร ประเภทผ บร หาร หร อจะได ร บการแต งต ง ให ด ารงต าแหน งประเภทผ บร หาร อาจารย ประจ าและบ คลการสน บสน น 3 คร ง 5 คร ง 5 คร ง อาจารย ประจ า 5 ราย 5 ราย 5 ราย อาจารย ประจ า 2 ราย 2 ราย 2 ราย บ คลากรสน บสน น 2 ราย 2 ราย 2 ราย 12

13 ก จกรรม กล มเป าหมาย 7.14จ ดส งบ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรม ส มมนา หร อ ด งาน ณ ต างประเทศ 7.15จ ดสรรท นสน บสน นให อาจารย ประจ า และบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อใน หร อต างประเทศ 7.16จ ดการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อส งเสร ม ให บ คลากรสายสน บสน นระด บห วหน างาน ข นไปสามารถระบ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของบ คลากรในส งก ดได 7.17สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน ก ความเป นมหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ไว ใน หล กส ตรการส มมนาหร อฝ กอบรมส าหร บ บ คลากร 7.18โครงการเคร อข ายการจ ดการความร เพ อน าไปส การจ ดต งช มขนน กปฏ บ ต (Community of Practice)ในเร องต างๆ โดยสมาช กม การเช อมโยงก บเคร อข าย ว ชาการ/ว ชาช พท เก ยวข องด วย จ านวนก จกรรม / ป งบประมาณ พ.ศ บ คลากรสายสน บสน น 3 ราย 3 ราย 3 ราย อาจารย ประจ า และบ คลากรสาย สน บสน น บ คลากรสาย สน บสน นระด บ ผ บ งค บบ ญชา อาจารย ประจ า และบ คลากรสาย สน บสน น อาจารย ประจ า และบ คลากรสาย สน บสน น 2 ราย 2 ราย 3 ราย ร อยละ 100 ของจ านวน ห วหน างาน ร อยละ 100 ของ จ านวนห วหน า งาน ร อยละ100 ของจ านวนห วหน า งาน 1 หล กส ตร 1 หล กส ตร 1 หล กส ตร 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 13

14 ก จกรรม กล มเป าหมาย จ านวนก จกรรม / ป งบประมาณ พ.ศ จ ดก จกรรมส าหร บสมาช กเคร อข ายการ จ ดการความร สมาช กเคร อข ายการจ ดการความร - คร ง 2 คร ง 2 คร ง 7.20เผยแพร ข อม ลเก ยวก บคล งความร ซ งอย ในส อร ปแบบต างๆ ท บ คลากร สามารถเข าถ งและน าไปใช ในการ เร ยนร เพ อการพ ฒนาตนเอง 7.21การถ ายทอดสดก จกรรมทางว ชาการหร อ ก จกรรมท ม ประโยชน ต อการเร ยนร ของ บ คลากรผ านทาง Website 7.23จ ดโครงการสร างแรงบ นดาลใจ โดยน า ประว ต /ผลงานของศ ษย เก าด เด นเผยแพร ผ าน Website อาจารย ประจ า และบ คลากรสาย สน บสน น อาจารย ประจ า และบ คลากรสาย สน บสน น อาจารย ประจ า และบ คลากรสาย สน บสน น จ านวนผ เข าเย ยม ชม Website ท เผยแพร ข อม ลเฉล ย ไม น อยกว า 2 ราย จ านวนผ เข าเย ยมชม Website ท เผยแพร ข อม ลเฉล ยไม น อย กว า 5 ราย จ านวนผ เข าเย ยม ชม Website ท เผยแพร ข อม ลเฉล ย ไม น อยกว า 5 ราย - คร ง 2 คร ง 3 คร ง - คร ง 2 คร ง 2 คร ง 14

15 8. งบประมาณ งบประมาณท ใช ในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร มาจาก 2 แหล ง ได แก 8.1 งบประมาณรายจ ายจากรายได พ เศษของมหาว ทยาล ย ท จ ดสรรให แก คณะ / หน วยงาน/ โครงการท เก ยวข อง ได แก ป ละ 1,250,000 บาท 8.2 งบประมาณรายได ของหน วยงานต างๆ ท จ ดสรรเพ อใช ในการพ ฒนาบ คลากรของคณะ 9. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ หากม การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การต ดตามประเม นผลและน าผลการ ประเม นไปใช ในการปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรเป นประจ าท กป คาดว าจะท าให บ คลากรของมหาว ทยาล ยจะได ร บการพ ฒนาและสามารถพ ฒนาตนเอง จนสามารถปฏ บ ต ภาระหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นเป นการสน บสน นการด าเน นงาน ให พ ฒนาก าวหน าตามแผนปฏ บ ต การ ประเด น ย ทธศาสตร ท 5 การบร หารจ ดการ ข อ 5.1 พ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น พ ฒนา มหาว ทยาล ยได อย างต อเน อง

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information