คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)"

Transcription

1 คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ ) 2

2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ในช วงป งบประมาณ ความสาค ญ คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร ให ความสาค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ซ งจ าเป นต องบร หารและพ ฒนา คณาจารย อย างเหมาะสมท งในด านเทคน คการสอน การประเม นผลการเร ยนร และการใช ส อการสอนท ท นสม ย รวมท งการปร บกระบวนการเร ยนการสอนโดยใช ผลการเร ยนร และข อม ลจากความค ดเห นของผ เร ยน นอกจากน น ย งจาเป นต องบ คลากรสายสน บสน นท ค ณภาพ แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น เป นระบบการพ ฒนาบ คลากร จ ดม งหมายเพ อความประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บ พ นธก จและเป าหมายของคณะฯ สว สด การเสร มสร างส ขภาพท ด และสร างขว ญและกาล งใจให สามารถทางานได อย างประส ทธ ภาพ มาตรการเพ อต ดตามให นาความร และท กษะท ได จากการพ ฒนามาใช ในการปฏ บ ต งาน การให ความร ด านจรรยาบรรณอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น และด แลควบค มให คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นถ อปฏ บ ต การประเม นผลความสาเร จของแผนเพ อนาผลการประเม นมาปร บปร งแผนให สอดคล องต อการพ ฒนาคณะฯ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาบ คลาการให ปฏ บ ต งานประส ทธ ภาพ สอดคล องก บพ นธก จและเป าหมายของคณะฯ 2.2 เพ อพ ฒนาคณาจารย ด านว ชาการ เทคน คการสอนและการว ดผล 2.3 เพ อการบร หารจ ดการบ คลากรอย างประส ทธ ภาพ 3

3 3. ข อม ลท เป นป จจ ยในการพ ฒนา 3.1 หล กส ตรและสาขาว ชาท เป ดสอน หล กส ตรท เป ดสอนในคณะสถาป ตยกรรมศาสตร และส ลปกรรมศาสตร ป การศ กษา 2553 จ านวน 3 หล กส ตร ประกอบด วยด งน 1. หล กส ตรศ ลปกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ศ ลปะและการออกแบบ 2. หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา สถาป ตยกรรม 3. หล กส ตรศ ลปกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ศ ลปะการแสดง 4. หล กส ตรด ร ยางคศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ด ร ยางคศาสตร สากล 3.2 จานวนน กศ กษา สาขาว ชา ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ป 7 รวม ศ ลปะและการออกแบบ สถาป ตยกรรมศาสตร ศ ลปะการแสดง ด ร ยางคศาสตร สากล รวม

4 3.3 จานวนอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น สร ปอ ตรากาล งบ คลากรสายว ชาการ (1 ต ลาคม พฤษภาคม 2558) สาขาว ชา รวม อาจารย ข าราชการ พน กงาน ผ ช วยสอน ผ ความร ผ เกษ ยณ อาย ราชการ ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ลาศ กษาต อ ศ ลปะและการออกแบบ สถาป ตยกรรม ศ ลปะการแสดง ด ร ยางคศาสตร สากล รวมจานวนบ คลากรสายว ชาการ ปฏ บ ต งานจร ง สร ปอ ตรากาล งบ คลากรสายสน บสน น (1 ต ลาคม พฤษภาคม 2558) ท ตาแหน ง พน กงาน พน กงานราชการ พน กงาน พ1 ผ ความร /ผ เกษ ยณ ข าราชการ รวมในตาแหน ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง 1 เจ าหน าท บร หารงานท วไป น กว ชาการศ กษา (ด านก จการน ส ต) บ คลากร น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา (ด านว ชาการ) น กว ชาการบ ญช และการเง น น กว ชาการพ สด น กว เคราะห แผนและนโยบาย รวมจานวนบ คลากรสายสน บสน น

5 3.4.ข อม ลพ นฐานโดยย อเก ยวก บงบประมาณ และอาคารสถานท งบประมาณ คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร ได ร บจ ดสรรงบประมาณรายได ประจาป 2558 แผนงบประมาณจ ดการศ กษาอ ดมศ กษา กองท นเพ อ การศ กษา หมวดอ ดหน น เป นเง น 2,134, บาท โดยทางคณะได จ ดสรร ด งตารางน แผนงาน หมวดรายจ าย งบประมาณ รายละเอ ยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ าย 2,134, แผนงานจ ดการศ กษา อ ดมศ กษา กองท นเพ อการศ กษา 1,778, งบเง นอ ดหน น ค าใช จ ายบ คคลากร ค าจ างช วคราวรายเด อน งบดาเน นงาน 1,415, ค าตอบแทน ใช สอยและว สด 1,412, ค าตอบแทน 949, ค าใช สอย 348, ค าว สด 114, ค าสาธารณ ปโภค 3, ค าสาธารณ ปโภค 3, เง นอ ดหน น 363, อ ดหน นท วไป 363, อ ดหน นการจ ดการศ กษา 363, ) โครงการประก นค ณภาพการศ กษา 40, ) โครงการสน บสน นและส งเสร มผล ตบ ณฑ ต ข. 45, ) โครงการสน บสน นและส งเสร มศ กยภาพบ คลากรและการบร หารจ ดการ ก. 10, ) โครงการสน บสน นและส งเสร มศ กยภาพบ คลากรและการบร หารจ ดการ ข. 10, ) โครงการสน บสน นและส งเสร มการผล ตบ ณฑ ต ก. 258,

6 แผนงาน หมวดรายจ าย งบประมาณ แผนงานว จ ย กองท นว จ ย 170, แผนงานบร การ ว ชาการแก ช มชน แผนงานจ ดการศ กษา อ ดมศ กษา แผนงานจ ดการศ กษา อ ดมศ กษา แผนงานศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. เง นอ ดหน น 170, อ ดหน นท วไป 170, อ ดหน นว จ ย 170, ) โครงการสน บสน นและส งเสร มงานว จ ยและงานสร างสรรค ก. 150, ) โครงการสน บสน นการเผยแพร งานว จ ยและงานสร างสรรค และพ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย 20, กองท นบร การว ชาการ 20, เง นอ ดหน น 20, อ ดหน นท วไป 20, อ ดหน นบร การว ชาการแก ส งคม 20, ) โครงการบ รณาการบร การว ชาการ ก. 10, ) โครงการบ รณาการบร การว ชาการ ข. 10, กองท นก จการน ส ต 30, เง นอ ดหน น 30, อ ดหน นท วไป 30, อ ดหน นการจ ดการศ กษา 30, ) โครงการสน บสน นและส งเสร มก จกรรมน ส ต ก. 30, กองท นส นทร พย ถาวร 116, งบลงท น 116, กองท นทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 20, เง นอ ดหน น 20, อ ดหน นท วไป 20, อ ดหน นทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 20, ) โครงการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ก. 20,

7 อาคารสถานท ป จจ บ นคณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร ส าน กงานเป นอาคาร 4 ช น ช ออาคาร ว ทยาศาสตร B24 เลขท 19 หม ท 2 ต าบลแม กา อ าเภอ เม อง จ งหว ดพะเยา โทร ต อ 3358 แฟกซ โดยคณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร ห องส าน กงานและห องปฏ บ ต การภายในอาคารคณะฯ จ านวนรวม 126 ห อง แบ งออกเป น 4 ช น ด งน ช นท 1 จ านวน 7 ห อง : ส วนใหญ จะเป นห องเก บของ ซ งใช เก บอ ปกรณ ของน ส ต อาจารย รวมถ งแม บ านประจ าคณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร ส วนพ นท ด านล างจะใช จ ดก จกรรมต าง ๆ เช น ก จกรรมร บน อง, จ ดแสดงผลงานของน ส ตท เสนอให ก บอาจารย ประจ ารายว ชา เป นต น ช นท 2 จ านวน 13 ห อง : ประกอบไปด วยห องคณบด ห องรองคณบด และเจ าหน าท ห องประช ม ห องสม ดประจ าคณะฯ ห องแสดงน ทรรศการ(ใช แสดงผลงานต าง ๆ ของน ส ต) ช นท 3 จ านวน 59 ห อง : จะประกอบไปด วยห องประช ม และ ห องพ กอาจารย ประจ าสาขา ท งหมด 4 สาขา ค อ สาขาศ ลปะและการออกแบบ, สาขา สถาป ตยกรรมศาสตร, สาขาศ ลปะและการแสดงและสาขาด ร ยางคศาสตร สากล ช นท 4 จานวน 47 ห อง : ประกอบไปด วยห องสโมสรน ส ต, ห องเก บผลงานของน ส ต รวมถ งบางรายว ชาก สามารถใช เป นห องส าหร บการเร ยนการสอน 3.5 เอกล กษณ และอ ตล กษณ ของคณะ คณะฯกาหนดใช เอกล กล กษณ และอ ตล กษณ ร วมก บมหาว ทยาล ยพะเยาด งน อ ตล กษณ ของสถาบ น - ส นทร ยภาพ - ส ขภาพ - บ คล กภาพ เอกล กษณ ของสถาบ น - ป ญญาเพ อความเข มแข งของช มชน 8

8 3.6 ผลการปร บปร งตามการด าเน นงานในป งบประมาณ 2557 และแนวทางการปร บปร งแผนในป งบประมาณ 2558 สร ปประเด นข อเสนอแนะ การพ ฒนาปร บปร งแผน รายละเอ ยดการดาเน นงาน 1. ควรผล กด นให บ คลากรสายว ชาการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ หร อการศ กษาในระด บท ส งข น ย ทธศาสตร ท 2 กลย ทธ ท 2 พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสายว ชาการ 1.สน บสน นและผล กด นโดยการให ท นสน บสน น บ คลากรใน การสร างผลงานเพ อเข าส ต าแหน งทางว ชาการ 2.สน บสน นให บ คลากรไปศ กษาต อในระด บท ส งข น 2. ควรมาตรการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสาย สน บสน น ย ทธศาสตร ท 2 กลย ทธ ท 3 พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสายสน บสน น 1 สน บสน นให ทาว จ ยสถาบ น 2 สน บสน นงบประมาณเพ อ การศ กษาด งานและ/หร อ อบรม 4. การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค (SWOT Analysis) 4.1 อาจารย จ ดแข ง (Strength) 1. บ คลากรสายว ชาการจากหลายสาขาว ชา ซ งความสามารถ หลากหลาย 2. บ คลากรสายว ชาการผล ตผลงานสร างสรรค อย างต อเน อง 3. อาจารย อาย น อยความม งม นส ง จ ดอ อน (Weakness) 1. อ ตราและตาแหน งทางว ชาการของบ คลากรสายว ชาการ 2. ขาดแคลนบ คลากรสายว ชาการท ค ณว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาเอก 3. คณะฯอย ในช วงการสรรหาบ คลากรสายว ชาการใหม ซ งประสบการณ การ ทางานน อย 4. บ คลากรสายว ชาการผล ตผลงานสร างสรรค ประสบการณ น อยในการประย กต ส งานเช งว ชาการ 9

9 โอกาส (Opportunity) 1. บ คลากรสายว ชาการท ประสบการณ ในการเผยแพร ผลงานท งใน และต างประเทศ และเร มช อเส ยงเป นท ร จ ก 2. บ คลากรสายว ชาการท สามารถเสร มสร างเคร อข ายด านศ ลปกรรม ท งภายในและภายนอกประเทศ(ในระด บสากล) 3. สถาบ นเด มท บ คลากรสายว ชาการศ กษาให การสน บสน นด าน หน งส อ และเอกสารว ชาการ อ ปสรรค (Threat) 1.งบประมานในการพ ฒนาจาก ด 2.บ คลากรสายว ชาการไม สามารถบรรจ เป นพน กงานฯ เน องจากไม ผ านผล ภาษาอ งกฤษตามเกณฑ ของมหาว ทยาล ย 3.ความยากลาบากในการสรรหาบ คลากรสายว ชาการ 4.บ คลากรสายว ชาการขาดประสบการณ ในการแสวงหาแหล งท นสน บสน นว จ ยและ งานสร างสรรค จากภายนอก 4.2 บ คลากรสายสน บสน น จ ดแข ง (Strength) 1. พน กงานความสาม คค และให ความส าค ญต อประโยชน ส วนร วม 2. พน กงานความเส ยสละ และม งม นในการปฏ บ ต งาน 3. พน กงานความค ดสร างสรรค ซ งสามารถน ามาประย กต ในการ ปฏ บ ต งานได โอกาส (Opportunity) 1. ได ร บความร วมม อจากหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยในการขอ ความอน เคราะห จ ดอบรมให ความร เพ มเต ม 2. มหาว ทยาล ยการจ ดอบรมเพ อพ ฒนาการปฏ บ ต งานเป นประจา 3. พน กงานเป นคนในพ นท ซ งทราบถ งข อม ลด านต างๆ จ ดอ อน (Weakness) 1. อ ตราพน กงานสายสน บสน นไม เพ ยงพอ 2. ขาดแคลนพน กงานท ค ณว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท 3. ไม งานว จ ยเพ อพ ฒนาศ กยภาพการปฏ บ ต งาน อ ปสรรค (Threat) 1. พน กงานท ย งไม ได ร บการบรรจ เป นพน กงานของมหาว ทยาล ยเน องจากกรอบ ระยะเวลาการประเม นการปฏ บ ต งาน 5. เป าหมายและต วบ งช ความสาเร จของแผน การดาเน นการตามแผนบรรล ตามมาตรการไม ต ากว าร อยละ 70 ของมาตรการท งหมดในแผน 10

10 ย ทธศาสตร ท 1 บ านน าอย กลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาและส งเสร ม พ นท ทางานให บ คลากรสามารถ ทางานอย าง ความส ข ได มาตรฐาน กลย ทธ ท 2 จ ดหาพ นท เพ อ รองร บความ ต องการการใช งาน ให เพ ยงพอและ เหมาะสม แผนกลย ทธ ด านการบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา พ.ศ แนวปฏ บ ต 1. การบร หารจ ดการและจ ดสรรการใช พ นท และคร ภ ณฑ ส วนกลางของคณะฯให เก ดความคล องต ว ย ต ธรรม และเก ดประส ทธ ภาพส งส ด 2. ส งเสร มการใช อาคารสถานท ให เป นระเบ ยบสะอาด เร ยบร อย 3.ส งเสร มและให ความร วมม อก บระบบร กษาความปลอดภ ยท มหาว ทยาล ยจ ดหา 4. พ ฒนาพ น ท เพ อสร างบรรยากาศท ด ส งเสร มการปฏ บ ต งาน การเร ยนการสอน หร อการสร างสรรค ผลงานสาหร บท ง บ คลากรและน ส ตเพ อก อให เก ดเอกล กษณ ท ด ขององค กร 1. วางแผนและดาเน นการจ ดหาและ/หร อปร บปร ง สถานท ส าหร บการเร ยนการสอนให เพ ยงพอแต ละป การศ กษาในแต ละ สาขาว ชา 2. ด าเน นการจ ดทาแผนเพ อการออกแบบคณะสถาป ตยกรรม ศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร และนาเสนอต อทางมหาว ทยาล ย 3. ดาเน นการจ ดทาพ นท อ านหน งส อ และ/หร อ พ นท ส วนกลาง ของคณะ เพ อสน บสน นในการทางาน ต วบ งช ความสาเร จ ตามกลย ทธ ผลประเม นความพ งพอใจไม ต ากว า การดาเน นการจ ดหา สถานท เร ยน 2.1.แบบและนาเสนอต อ มหาว ทยาล ย 3.1.พ นท สาหร บอ าน หน งส อ เพ มข น ค าเฉล ย ผลงาน ย อนหล ง 3 ป (ถ า) ค าเป าหมายของป งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กลย ทธ รองคณบด ฝ ายบร หาร/ - แผน - แบบ พ นท เพ ม นา เสนอ พ นท เพ ม นา เสนอ - รองคณบด ฝ ายบร หาร/ 11

11 ย ทธศาสตร ท 2 งานได ผล กลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาและส งเสร ม ระบบการบร หาร ทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท 2 พ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรสาย ว ชาการ แนวปฏ บ ต 1.พ ฒนาโครงสร างการบร หารงานและ โครงสร างหน วยงานให ความช ดเจน ง ายต อการบร หารงานและกระจายภาระหน าท ให ความช ดเจน 2.อบรมบ คลากรท บรรจ ใหม เพ อร บทราบบทบาท และ ภาระหน าท พ นฐาน 3.กาหนดภาระงานของบ คลากรให ช ดเจน 4.การประเม นการทางานของบ คลากร 1.สน บสน นและผล กด นให บ คลากรเข าส ตาแหน งทางว ชาการ 2.สน บสน นให บ คลากรไปศ กษาต อในระด บท ส งข น ต วบ งช ความสาเร จ ตามกลย ทธ 1.1.การดาเน นงานตาม แผนกลย ทธ การบร หาร บ คลากรและพ ฒนา บ คลากร และสาเร จร อยละ การอบรม(หาก บ คลากรบรรจ ใหม ) 3.1.คาส งภาระงาน 4.1. ผลการประเม นไม ต า กว า บ คลากรสายว ชาการท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ร อยละ 15 ภายใน 4 ป 2.1.บ คลากรสายว ชาการท กาล งศ กษาในระด บท ส งข น 2.2.บ คลากรสายว ชาการ ท ค ณว ฒ ปร ญญาเอก เพ มข นภายใน 4 ป ค าเฉล ย ผลงาน ย อนหล ง 3 ป (ถ า) ร อยละ15 ภาย ใน 4 ป เพ ม ข น ใน 4 ป ค าเป าหมายของป งบประมาณ ร อย ละ15 เพ ม ข น ร อย ละ15 เพ ม ข น ร อย ละ15 เพ ม ข น ร อย ละ15 เพ ม ข น ผ ร บผ ดชอบ กลย ทธ คณบด / รองคณบด ฝ ายบร หาร/ 1.รองคณบด ฝ ายบร หาร/ 2.รองคณบด ฝ ายว ชาการ/ 3.รองคณบด ฝ ายว จ ยและ ประก นฯ 12

12 กลย ทธ แนวปฏ บ ต 3.สน บสน นงบประมาณเพ อ การศ กษาด งาน และ/หร อ อบรม เพ อพ ฒนาตนเอง และระบบต ดตามการนาความร และท กษะ ท ได จากการพ ฒนาตนเองไปใช ในกระบวนการ เร ยนการสอน 4.จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร (KM) ระหว างบ คลากร หร อ น ส ตภายในหน วยงาน 5.สน บสน นงบประมาณสาหร บการพ ฒนา ภาษาอ งกฤษสาหร บ บ คลากร (ในกรณ ท เสนอขอ) ต วบ งช ความสาเร จ ตามกลย ทธ 3.1. งบประมาณสน บสน น และระบบต ดตามหล งจาก ด งาน 4.1.การจ ดก จกรรม 5.1.การสน บสน น (ในกรณ ท เสนอขอ) ค าเฉล ย ผลงาน ย อนหล ง 3 ป (ถ า) ค าเป าหมายของป งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กลย ทธ 1.รองคณบด ฝ ายบร หาร/ 2.รองคณบด ฝ ายว ชาการ/ 3.รองคณบด ฝ ายว จ ยและ ประก นฯ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรสาย สน บสน น กลย ทธ ท 4 ผล กด น ให บ คลากรเพ ยงพอ ตามเกณฑ ท มหาว ทยาล ยกาหนด 1 สน บสน นให ทาว จ ยสถาบ น 2 สน บสน นงบประมาณเพ อ การศ กษาด งานและ/หร อ อบรม เพ อพ ฒนาตนเอง ระบบต ดตามการนาความร และท กษะท ได จากการพ ฒนาตนเองไปใช ในกระบวนการ เร ยนการสอน 1 ผล กด นให บ คลากรสายสน บสน นเพ มข น ให เหมาะสมก บ ภาระงาน 2 ผล กด นให บ คลากรสายว ชากรเพ มข น ให เหมาะสมก บ เกณฑ ของสภาว ชาช พ และ/หร อ เกณฑ ค า FTES ตามท มหาว ทยาล ยกาหนด - ผลงานว จ ยสถาบ น เพ อ การขอเล อนตาแหน งเป น ผ ชานาญการพ เศษท ก 2ป - 1 ช น ท ก2 ป - พน กงานบรรจ เต มอ ตรา - เต ม อ ตรา ช น ท ก2 ป เต ม อ ตรา เต ม อ ตรา เต ม อ ตรา รองคณบด ฝ ายว จ ยและ ประก น ค ณภาพ 1.รองคณบด ฝ ายบร หาร 2.รองคณบด ฝ ายว ชาการ 13

13 ย ทธศาสตร ท 3 คนเป นส ข กลย ทธ กลย ทธ ท 1 สน บสน นและ ส งเสร มให บ คลากร ค ณภาพช ว ตท ด แนวปฏ บ ต 1. ให ค ณค าก บบ คลากรท ความม งม น ท มเท ความเห นอก เห นใจผ อ น และปฏ บ ต งานเพ อประโยชน ส วนรวม โดยสร างขว ญ กาล งใจ ให บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน น 2. ส งเสร ม ให บ คลากรส ขภาพกายท ด เช น สน บสน นให การ ตรวจส ขภาพ ร วมก จกรรม ก ฬาต างๆ บร การน าด ม 3. ส งเสร มให บ คลากรส ขภาพจ ตท ด โดยก จกรรม น นทนาการในร ปแบบต างๆ เพ อ เสร มสร างความส มพ นธ ท ด ในองค กร ต วบ งช ความสาเร จ ตามกลย ทธ ผลประเม นความพ งพอใจไม ต ากว า 3.51 ค าเฉล ย ผลงาน ย อนหล ง 3 ป (ถ า) ค าเป าหมายของป งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กลย ทธ รองคณบด ฝ ายบร หาร/ 14

14 หมายเหต ต วบ งช ความสาเร จของแผนกลย ทธ และค าเป าหมาย 1 ต วบ งช ค อ ร อยละของต วบ งช ความส าเร จตามกลย ทธ ในแผนกลย ทธ แต ละป (พ.ศ ถ ง พ.ศ. 2561) ท ดาเน นการล ล วงตามค าเป าหมาย ไม น อยกว า 100 เกณฑ การประเม น โดยการแปลงค าร อยละของต วบ งช ความส าเร จตามกลย ทธ ในแผนกลย ทธ ท ดาเน นการแล วเสร จ เป นคะแนนระหว าง 0-5 กาหนดให ร อยละ 100 เท าก บคะแนนความส าเร จ 5 คะแนน ท งน ความหมายของระด บคะแนนความส าเร จ ค อ หมายถ ง ด มาก หมายถ ง ด หมายถ ง พอใช หมายถ ง ต องปร บปร ง และ หมายถ ง ต องปร บปร งเร งด วน ฉบ บ ว นท พ.ย

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information