แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1

Size: px
Start display at page:

Download "แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1"

Transcription

1 แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1 แผนพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการในย คป จจ บ น กล าวได ว าหากจะประเม นว าหน วยงานใดๆจะ สามารถด าเน นงานได ประสบความส าเร จหร อไม น นให ด จากค ณภาพของบ คลากรในหน วยงาน น นๆเป นหล ก หากในหน วยงานม บ คลากรท ม ค ณภาพในท กๆระด บแล ว ก จะสามารถเช อได ว า หน วยงานน นๆจะสามารถปฏ บ ต งานให บรรล เป าประสงค ของหน วยงานท ก าหนดไว ได เพราะว า บ คลากรท ม ค ณภาพจะเป นผ ใช ทร พยากรของหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพเพ อผล ตผลงานท ม ค ณภาพ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เป นองค กรบร การการศ กษา ว ชาช พทางว ศวกรรมศาสตร ท ได ร บการยอมร บจากส งคมท ม การด าเน นงานมากว า 36 ป ได ท า การผล ตบ ณฑ ตทางว ศวกรรมศาสตร ไปแล วกว า 33 ร น จ านวน xxxxx คน โดยในป จจ บ น คณะ ว ศวกรรมศาสตร ม บ คลากรท ปฏ บ ต งานอย รวมท งส น 304 คน แบ งเป น บ คลากร 4 กล ม 1. กล มผ บร หารระด บส ง 2. กล มผ บร หารระด บกลาง และระด บต น 3. กล มเจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การ 4. กล มเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย ซ งการปฏ บ ต งานท ผ านมา คณะฯ ได เผช ญก บป ญหาและอ ปสรรคต างๆมากมายหลาย ประการด วยก น อ นเน องมาจากป จจ ยสภาพส งแวดล อมภายนอกท ม การเปล ยนแปลงอย าง ต อเน องอย ตลอดเวลา ไม ว าจะเป นสภาพเศรษฐก จ สภาพส งคมการเม อง และเทคโนโลย ตลอดจนความคาดหว งของส งคมท ม ต อองค การ จ งท าให คณะฯต องม การปร บต ว ปร บ สภาพแวดล อมภายในคณะฯให สามารถปฏ บ ต งานภายใต ข อจ าก ดและสภาพแวดล อมท มากระทบ ต อคณะฯ เพ อให เก ดผลส มฤทธ ท ม งหว งไว โดยเฉพาะเร องของบ คลากรท ปฏ บ ต งานซ งเป นกลไก

2 แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 2 เป นพล งผล กด นงานของคณะฯให ข บเคล อนไปส จ ดม งหมายท ต องการได แต จากการประเม น สถานการณ ของคณะฯพบว า ในขณะน คณะฯก าล งประสบป ญหา 1. เม อม บ คลากรเกษ ยณอาย หร อลาออกไป ม กม ผลกระทบก บงาน 2. เวลาม ป ญหาในการท างาน ไม ทราบว าจะไปถามผ ท เก งในเร องน นๆได ท ไหน 3. เม อม ก จกรรมหร องานท ไม เคยท ามาก อน ม กจะหาผ ม ความร มาให ค าแนะน าหร อน า งานเหล าน ไปปฏ บ ต ได ค อนข างยาก 4. ม ข อม ล สารสนเทศ ท วมท น แต ไม สามารถน ามาใช ประโยชน ได อย างแท จร ง 5. ใช เวลานานในการค นหาข อม ลท ต องการ ซ งส วนใหญ จะหาไม ค อยพบ หร อไม ตรงตาม ความต องการ 6. องค ความร ท ม อย ในคณะฯไม ได ถ กน ามาใช ให เก ดประโยชน มาแลกเปล ยนหร อต อ ยอดให เก ดองค ความร ใหม ๆ 7. เม อเก ดป ญหา การต ดส นใจม กกระท าโดยไม ได ใช ความร ท ด ท ท ส ดท ม อย ในคณะฯ จากประเด นป ญหาข างต น หากได ม การว เคราะห แล วจะเห นได ว าป ญหาเหล าน ม ม ลเหต มาจากสภาพความขาดแคลนผ ท ม ความร หร อม องค ความร อย แล ว ไม สามารถน ามาใช ให เก ด ประโยชน ก บหน วยงานได จ งเป นม ลเหต ให การปฏ บ ต งานต างๆของคณะฯท จะต องม การ ปร บเปล ยนให ท นย ค ท นสม ย ให สามารถข บเคล อนไปตามความม งหว งท ก าหนดไว ได และ ท ายท ส ดก จะส งผลกระทบต อค ณภาพของการศ กษา ท จะต องม การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพออกส ส งคมต อไป ด งน นการท จะให บ คลากรซ งถ อได ว าเป นทร พย ส นท ทรงค ณค าย งของคณะฯและเป น บ คลากรท ม ค ณค า ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ม ความพร อมในการร งสรรค งานท ม ค ณภาพ เพ อช วยให การปฏ บ ต งานของคณะฯสามารถบรรล เป าประสงค ท วางไว อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล คณะฯจ าต องม กระบวนงานพ ฒนาบ คลากรท เป นระบบ เพ อช วย ให บ คลากรเหล าน นได ม ได ใช ความร ท ต องการ ได ท นเวลาท ต องการ เพ อเพ มประส ทธ ภาพของ หน วยงานและการน าไปส ความส าเร จท วางไว ได ซ งจะต องม การวางกรอบ ท ศทางท เหมาะสมและ สอดคล องก บความต องการของหน วยงาน จ งจ าเป นท จะต องม การพ ฒนาบ คลากรท กระด บอย าง เป นร ปธรรมและม ความต อเน องโดยเฉพาะในด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ท ม การเปล ยนแปลง อย างรวดเร ว

3 แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 3 2.ว ตถ ประสงค 1.เพ อให บ คลากรของคณะฯในท กระด บม ความร ความเข าใจและสามารถใช เทคโนโลย ใหม ๆได เป นอย างด 2.เพ อให เก ดการพ ฒนาระบบเทคโนโลย คอมพ วเตอร ของคณะให ม ความท นสม ยย งข น 3.กล มเป าหมายด าเน นการ ในการด าเน นการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศม เป าหมาย ด าเน นการพ ฒนาบ คลากรท ม ส วนเก ยวข องและใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร โดยแบ งเป นระด บต างๆ ด งน 1. กล มผ บร หารระด บกลาง และระด บต น 2. กล มเจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การ 3. กล มเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย 4. บ คคลภายนอก 4.ก จกรรม เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นการและงบประมาณค าใช จ าย ด าเน นการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ ม ก จกรรม/ โครงการ ท จะด าเน นการด งต อไปน

4 แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 4 กล มเป าหมาย โครงการ 1.กล มผ บร หารระด บกลาง และระด บต น 1.1 โครงการเตร ยมพร อมส ระบบสารสนเทศเพ อการ บร หารและจ ดการ 1.2 โครงการฝ กอบรมการใช งานคอมพ วเตอร และ โปรแกรมส าเร จร ปให เก ดความร ความช านาญและ เพ มศ กยภาพให แก บ คคลากร 2. กล มเจ าหน าท ระด บปฏ บ ต การ 2.1 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การใช ส อและ อ ปกรณ การเร ยนการสอน 3. กล มเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย 3.1 โครงการศ กษาด งานและส มมนา เร อง โครงการ พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพทางเทคโนโลย สารสนเทศ 3.2 โครงการเสร มสร างความร ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ภายนอกหน วยงาน) 4. ส าหร บบ คลากรท กระด บ 4.1 โครงการจ ดท าค ม อแนะน าการใช ห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร 4.2 โครงการจ ดค ม อแนะน าการใช /บ าร งร กษา คอมพ วเตอร เบ องต น 4.3 โครงการจ ดท าค ม อเอกสารประกอบการใช งาน ระบบฐานข อม ล 5. กล มบ คคลภายนอก 5.1 โครงการ Engineer School Network เป าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 60 คน/1 ว น 60 คน/5 ว น 30 คน/ 1 ว น 15 คน/4 ว น 1 คน/1 คร ง 10 โรงเร ยน มค.50 เมษ-พค. มค-กพ. ม ค-เมษ ม ย-พค50 ม ย-กย.50 ม ย-กย.50 ม ย-กย.50 กพ-กย. 50 8,500 6,500 6, ,000 20,000 5,000 5,000 5,000 50,000 รวม โครงการ...

5 แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 5 5. ผลผล ต 5.1 บ คลากรของคณะฯจ านวน 128 คน จะม ความร ความเข าใจ เก ยวก บเทคโนโลย คอมพ วเตอร ในระด บท ใช งานได ด 5.2 บ คลากรในท กระด บจะม ค ม อเก ยวก บคอมพ วเตอร ไว ใช ในการปฏ บ ต งานและแก ไข ป ญหาได ด วยตนเอง 5.3 บ คลากรในท กระด บจะม ท ศนคต ท ด ต อการใช งานคอมพ วเตอร และม แนวโน มท จะให ความสนใจต อการพ ฒนาระบบมากข น 6.ผลล พธ 6.1 ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต งานจะม มากข น สามารถลดความส ญเส ยทร พยากรและ เวลาท ไม จ าเป นลง 6.2 ขว ญก าล งใจและความม นใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากรม ส งข น ส งผลต อการเร ยน การสอนของคณะฯให ด ข น 6.3 สร างความเช อม นของบ คคลภายนอกท ม ต อคณะฯได เป นอย างด 7. ด ชน ช ว ดผลผล ตและผลล พธ 7.1 การพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ได ร บการยอมร บจากผ บร หารและม การด าเน นการอย าง เป นร ปธรรม 7.2 บ คลากรสามารถแก ไขป ญหาการใช งานคอมพ วเตอร ท เป นป ญหาเบ องต นได ด วย ตนเอง 7.3 ความสามารถในการปฏ บ ต งานทดแทนก นของบ คลากรอ นเน องจากการขาดงาน ลาออก หร อเกษ ยณอาย ราชการ 8. หน วยงานด าเน นการ 9.การต ดตามประเม นผล ม การรายงานผลการปฏ บ ต งานเม อส นส ดการด าเน นงานแต ละโครงการ

6 แผนงานพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ ความสอดคล องก บนโยบายและย ทธศาสตร 10.1 สอดคล องก บย ทธศาสตร ด านการบร หาร 10.2 สอดคล องก บย ทธศาสตร ด านบร การว ชาการ 10.3 สอดคล องก บย ทธศาสตร ด านการจ ดการศ กษา ลงช อ... ผ เสนอแผนงาน (นางป ฐมกานต ระเบ ง ) /..ม นาคม./ ลงช อ...ผ บ งค บบ ญชา (ผศ.ดร.ยศธนา ค ณาทร ) ผ ช วยคณบด ฝ ายพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ.../.../... ลงช อ...ผ อน ม ต (.ผศ.ดร.เสร มเก ยรต จอมจ นทร ยอง) คบด.../.../...

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information