แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว ทยาล ย เพราะฉะน นการท มหาว ทยาล ยม เป าหมายในการพ ฒนาองค ความร และสร างบ คลากรว ชาช พออกไปปฏ บ ต งานในส งคม การพ ฒนา บ คลากรจ งถ อได ว าเป นก าล งในการข บเคล อนการด าเน นการตามภารก จหล กของมหาว ทยาล ยให เป นไปตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ท เน นเป าหมายในการสร างองค ความร และพ ฒนาภ ม ป ญญาให ก บส งคม จากการท างานท ผ านมาตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ 2555 ท าให มหาว ทยาล ยได ม แนวทางการด าเน นงานเพ อสานต อให ตรงตามย ทธศาสตร และแผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ด งน นในป งบประมาณ 2556 ทางคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร จ งดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 โดยจ ดให ม ย ทธศาสตร ท ม ความสอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย เพ อให เก ดการปร บปร งพ ฒนาข ด ความสามารถของบ คลากรในมหาว ทยาล ย แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 1

2 โครงสร างการบร หารงานมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 2

3 ข อม ลจานวนบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ (ข อม ล ณ ว นท 4 มกราคม พ.ศ. 2556) 1) จานวนบ คลากร จาแนกตามประเภทและว ฒ การศ กษา ประเภท ต ากว าตร ตร โท เอก รวมท งหมด ข าราชการ ผ บร หาร พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว รวมท งหมด ) จานวนบ คลากร จาแนกตามสายงาน ประเภท ว ชาการ ปฏ บ ต การ รวมท งหมด ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว รวมท งหมด ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ว ตถ ประสงค 1. เพ อสน บสน นแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ 5 ป ซ งสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ได ให ความเห นชอบแล ว อ นจะนาไปส ว ส ยท ศน ท มหาว ทยาล ยกาหนด 2. เพ อให บ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค น นค อ - ม ค ณภาพ ม ความร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท กาหนด - ได ร บมอบหมายงานตามศ กยภาพ ความถน ด ความสนใจของแต ละบ คคล - ม ความพ งพอใจในการทางาน - ม ความร และท กษะในงานท ปฏ บ ต - ม ความม งม นในการพ ฒนาตนเอง และพ ฒนางานในหน าท ให ม ค ณภาพส งส ด - ม จ ตสาน กความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ 3. เพ อสอดร บก บการดาเน นการจ ดการความร ของหน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ย และน า องค ความร ท ได จากการจ ดการความร มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร เพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างกว างขวางและค มค า แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 3

4 หน วยงานท เสนอแผนและการต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากร 1. หน วยงานท เสนอแผน : กล มงานบร หารงานบ คคล 2. หน วยงานท ท าหน าท ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานพ ฒนาบ คลากร กล มงาน บร หารงานบ คคล 3. การต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตามแผน : งานพ ฒนาบ คลากร กล มงานบร หารงานบ คคล ด าเน นการต ดตามประเม นผล ป ละ 1 คร ง โดยขอให หน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ย รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากรท ได ดาเน นการในป งบประมาณท ผ านมา และนาผลการประเม นไปปร บปร งการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร 4. การประเม นส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร : งานพ ฒนาบ คลากร กล มงานบร หารงานบ คคล ดาเน นการว เคราะห ผลการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อประเม นส มฤทธ ผล ของแผนพ ฒนาบ คลากร และจ ดทารายงานสร ปส มฤทธ ผลของแผนพ ฒนาบ คลากร ป ละหน งคร ง เป าหมายและต วช ว ดความสาเร จของการดาเน นงานตามแผน 1. อาจารย ประจ าของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ท ได ไปเข าร วมประช มว ชาการหร อน าเสนอผลงาน ว ชาการ ท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 10 เม อเท ยบก บจ านวน อาจารย ประจาท งหมด (โดยไม น บซ า) 2. บ คลากรสายปฏ บ ต การของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ท ได เข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อด งาน ท งในและต างประเทศ (อย างน อยรายละ 1 คร ง) ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 30 เม อ เท ยบก บจานวนบ คลากรสายปฏ บ ต การท งหมด (โดยไม น บซ า) 3. อาจารย ประจาและบ คลากรสายปฏ บ ต การของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ท ได ร บท นไปศ กษาต อใน และต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จานวนไม น อยกว า 5 ราย 4. ผลงานว จ ยท แล วเสร จในแต ละป งบประมาณม จานวนไม น อยกว า 3 ช น แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 1. ส งเสร มให อาจารย ประจ าเข าร วมการประช มทางว ชาการ และน าเสนอผลงานว ชาการ และบ คลากร สายปฏ บ ต การให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนาและด งาน ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 2. สร างเคร อข ายอาจารย ในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ย เพ อสร างความร วมม อและเคร อข ายการ พ ฒนางานด านว ชาการและด านการเร ยนการสอนในระยะยาว 3. ส งเสร มให อาจารย ประจาและบ คลากรสายปฏ บ ต การได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและต างประเทศ 4. สน บสน นส งเสร มให อาจารย ประจาสามารถพ ฒนาเทคน คว ธ การสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 5. การด าเน นการอย างต อเน องในด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการผล ต ผลงานว ชาการและใช ในการต ดต อส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย การพ ฒนา ผลงานทางว ชาการ การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงานว จ ย และการจดส ทธ บ ตร/ อน ส ทธ บ ตร โดย จ ดการความร องค ความร ท เก ยวข องและเป นความต องการของบ คลากรท งอาจารย น กว จ ย และบ คลากรสาย ปฏ บ ต การ แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 4

5 7. ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ย เพ อให สามารถน าความร จากการ ปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคลมาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนา บ คลากรและการพ ฒนางาน 8. จ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น า ส าหร บผ บร หาร ท กระด บของ มหาว ทยาล ยและหน วยงาน 9. พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถทาการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 10. ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน (Empowerment) เพ อพ ฒนา บ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการทางานเพ มข น 11. น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม น สมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคลและส งเสร มการพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาระด บต น และระด บกลางให สามารถ กาหนดความจาเป นท จะร บการพ ฒนา (Training Needs) ของผ ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได 12. ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการผล ตผลงานท รวดเร วและถ กต อง 13. จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร สร างท กษะด านต างๆ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งาน โดย หน วยงานกลางของมหาว ทยาล ยอย างต อเน องและท วถ ง และส งเสร มให แต ละหน วยงานจ ดให แก บ คลากรในส งก ด เพ อให สอดคล องก บความจาเป นในการพ ฒนา (Training Needs) เฉพาะของแต ละหน วยงาน 15. สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ไว ในหล กส ตร การส มมนาและฝ กอบรม สาหร บอาจารย ประจาและบ คลากรสายปฏ บ ต การ 16. กระต นให เก ดจ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ โดยจ ดก จกรรมท เน นความเป น เอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย โดยอาจเป นก จกรรมด านศ ลปะ ว ฒนธรรม หร อก จกรรมท เป นประโยชน ต อช มชน หร อส งคม ย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาบ คลากรใหม ท กสายงาน กล มเป าหมาย 1. ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ 2. ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย สายปฏ บ ต การ 3. พน กงานราชการและล กจ างช วคราว ว ตถ ประสงค ของการพ ฒนา : เพ อให บ คลากรใหม ได ม โอกาสเร ยนร ถ งโครงสร าง นโยบาย การบร หารจ ดการ คณะฯ และมหาว ทยาล ย ได ร บร และเข าใจกฎระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ ท เก ยวข องในการปฏ บ ต งาน ได ตระหน ก ในความส าค ญของบทบาทและหน าท ของตน โอกาสความก าวหน า ส ทธ สว สด การต าง ๆ ท พ งได ร บจากพน กงาน ได ร จ กค นเคยก บผ ร วมงานอ น ๆ ในการสร างเคร อข าย อ นจะก อให เก ดความร ก ความผ กพ น ก บองค กร ม ความ สาม คค ปรองดอง และเป นประโยชน ต อการร วมเป นพล งผล กด นท ด ของคณะฯ และมหาว ทยาล ย ให สามารถบรรล เป าหมายตามภารก จ ว ส ยท ศน และปร ชญา โครงการ / ก จกรรม 1. สน บสน นและส งเสร มให บ คลากรใหม ท กท านเข าร วมโครงการปฐมน ทศพน กงานท มหาว ทยาล ยจ ดข น 2. โครงการส มมนามหาว ทยาล ย โครงการส มมนาสายว ชาฯ และโครงการส มมนาสาขาว ชา ต วช ว ด 1. ร อยละ 80 ของกล มเป าหมายเข าร วมโครงการ 2. ร อยละ 80 ของเข าผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจ อย ในระด บระด บด แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 5

6 ย ทธศาสตร ท 2 : การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม กล มเป าหมาย : บ คคลากรท กสายงาน ว ตถ ประสงค ของการพ ฒนา : เพ อเสร มสร างให บ คลากรท กสายงานตระหน กในความส าค ญของการม ค ณธรรม และจร ยธรรม และน าไปใช ในการปฏ บ ต งาน ครองคน และครองตน ให เป นไปตามหล กการบร หารจ ดการ บ านเม องท ด โครงการ / ก จกรรม 1. สน บสน นและส งเสร มให บ คลากรได เข าร วมก จกรรมด านส งเสร มค ณธรรม และจร ยธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น 2. โครงการประเม นและต ดตามผลการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ ว ชาช พของบ คคลากรในมหาว ทยาล ย 3.โครงการอบรมต าง ๆ เพ อส งเสร มค ณธรรม และจร ยธรรม - การสอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ในการเร ยนการสอน 4. โครงการส บสานประเพณ ต าง ๆ ต วช ว ด 1. ร อยละ 80 ของกล มเป าหมายเข าร วมโครงการ 2. ร อยละ 80 ของเข าผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจ อย ในระด บระด บด ย ทธศาสตร ท 3 :การพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการองค กร กล มเป าหมาย : 1. ผ บร หารระด บต น ระด บกลาง ระด บส ง 2. ข าราชการและพน กงานมหาว ทยาล ยท ม อาย งาน 5 ป ว ตถ ประสงค ของการพ ฒนา 1. เพ อเสร มสร างผ บร หารท กระด บ ให ม ภาวะผ น า ว ส ยท ศน ท ศนคต ความร ความสามารถในการสร าง ศร ทธาต อผ ร วมงาน ผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาและบ คคลท วไป 2. เพ อส งเสร มและสน บสน นให ผ บร หารท กระด บ ตระหน กในความส าค ญของบทบาทและภารก จของ ผ น า ม ความร ความเข าใจจ ตว ทยาทางการบร หาร อย างเพ ยงพอท จะสามารถน าไปปร บใช ในการปฏ บ ต หน าท ให สาเร จตามเป าหมายขององค กร 3. เพ อเสร มสร างผ บร หารให ม ความร ความเข าใจแนวทางการบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล โดยใช หล กการ P D C A ท กข นตอนในการทางาน โครงการ / ก จกรรม 1. ส งเสร มและสน บสน นให บ คคลากรของมหาว ทยาล ย ได เข าร วมก จกรรม / โครงการ ท ทาง มหาว ทยาล ยจ ดข น 2. โครงการอบรมเร อง ต าง ๆ - เทคน คในการบร หารจ ดการองค กร - การบร หารจ ดการความข ดแย งในหน วยงาน แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 6

7 ต วช ว ด 1. ร อยละ 60 ของกล มเป าหมายเข าร วมโครงการ 2. ร อยละ 80 ของเข าผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจ อย ในระด บระด บด ย ทธศาสตร ท 4 : การพ ฒนาความร ท กษะและท ศนคต ให เหมาะสมในการปฏ บ ต หน าท กล มเป าหมาย : 1. ผ บร หาร 2. ข าราชการ และพน กงานมหาว ทยาล ยสายว ชาการ 3. ข าราชการ และพน กงานมหาว ทยาล ย สายปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค ของการพ ฒนา 1. เพ อเสร มสร างผ บร หารและบ คลากรให ม ความร และท กษะในการปฏ บ ต หน าท อย างเหมาะสมตาม บทบาทหน าท ของแต ละบ คคล 2. เพ อสร างเสร มจ ตสาน กร กองค กร ม งม นต งใจปฏ บ ต ภาระงานท กาหนด 3. เพ อสร างพฤต กรรมท พ งประสงค ในองค กร และความพ งพอใจในการทางาน 4. เพ อส งเสร มการเพ มพ นความร ทางว ชาการ 5. เพ อส งเสร มและสน บสน นการเพ มค ณว ฒ ของบ คคลากรอย างเหมาะสมต อสายงาน 6. เพ อส งเสร มและสน บสน นความก าวหน าในตาแหน ง และความก าวหน าทางว ชาการ โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการฝ กอบรมท จ ดโดยหน วยงานภายในและภายนอก - ด านเทคโนโลย สารสนเทศ - ด านปร บปร งพ ฒนาการเร ยนการสอน และการว จ ย - ด านการใช ภาษาต างประเทศ 2. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ความร ท กษะ ส ความเป นสากลด านการสอนและ การว จ ย - ก จกรรมแลกเปล ยนอาจารย เพ อทาการสอนและว จ ยก บสถาบ นการศ กษาต างประเทศ - พ ฒนาบ คลากรเพ อสร างหล กส ตรนานาชาต ระด บปร ญญาโท ปร ญญาเอก ท ตอบสนองความ ต องการของภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต 3. โครงการพ ฒนาท มว จ ยท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล ม งเน นการว จ ยท สร างองค ความร ใหม นว ตกรรมเพ อน าผลงานว จ ยไปพ ฒนาการเร ยนการสอนส งเสร มและสน บสน นการท าว จ ยของคณาจารย และ น กว ชาการ ตลอดจนการเผยแพร ผลงานว จ ย 4. โครงการพ ฒนาค ณภาพงานเพ อองค กร ต วช ว ด 1. ร อยละ 70 ของกล มเป าหมายเข าร วมโครงการ 2. ร อยละ 80 ของเข าผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจ อย ในระด บระด บด ย ทธศาสตร ท 5 : การพ ฒนาระบบพ เล ยง กล มเป าหมาย : บ คลากรสายว ชาการและสายปฏ บ ต การ แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 7

8 ว ตถ ประสงค การพ ฒนา : เพ อให บ คลากรได ม การแลกเปล ยนประสบการณ และถ ายทอดความร เทคน คในการ ปฏ บ ต งานส บ คลากรร นหล ง โครงการ / ก จกรรม 1. สน บสน นและส งเสร มให บ คลากรตามกล มเป าหมายเข าร วมก จกรรมตามท มหาว ทยาล ยจ ดข น 2. โครงการจ ดการความร เพ อการเป นอาจารย ท ด 3. โครงการจ ดการความร เพ อการเป นผ ให บร การท ด ต วช ว ด 1. ร อยละ 70 ของกล มเป าหมายเข าร วมโครงการ 2. ร อยละ 80 ของเข าผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจ อย ในระด บระด บด โครงการ/ก จกรรม ตามแผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ โครงการท 1 1. ช อโครงการ โครงการพ ฒนาสมรรถนะผ บร หารระด บกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 พฤศจ กายน 31 มกราคม 1. เพ อให บ คลากรระด บห วหน ากล มงานและห วหน างานสามารถพ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถ เหมาะสมก บความต องการขององค กร 2. เพ อให เสร มสร างความร ความเข าใจและท กษะทางด านการบร หาร การจ ดการ 3. เพ อพ ฒนาส การเป นผ นาท มบร หารท เข มแข งขององค กร ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 100,000 บาท 1. บ คลากรระด บห วหน ากล มงานและห วหน างานได พ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บ ความต องการขององค กร 2. ได ร บการเสร มสร างความร ความเข าใจและท กษะทางด านการบร หาร การจ ดการ 3. ได พ ฒนาตนส การเป นผ นาท มบร หารท เข มแข งขององค กร โครงการท 2 1. ช อโครงการ โครงการปฐมน เทศบ คลากรเข าใหม แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 8

9 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 พฤศจ กายน 31 ธ นวาคม 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจในว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล อมต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ย ทางการบร หาร การพ ฒนา และม งหว งของมหาว ทยาล ยในป จจ บ นและอนาคต 2. เพ อให เข าใจแนวทางในการปฏ บ ต ร ระเบ ยบว น ย รวมท งส ทธ ประโยชน สว สด การ และพ ฒนาตนใน การทางานได อย างเหมาะสม และม ความเจร ญก าวหน า ม ความภาคภ ม ใจในองค กรของตนเอง 3. เพ อเป นการเสร มสร างจร ยธรรม เจตคต ท ด ในการท างานเก ดความผ กพ นต อองค กร และความสาม คค ในหม คณะ ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 60,000 บาท 1. ได ร บความร ความเข าใจในว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล อมต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ย ทางการบร หาร การพ ฒนา และม งหว งของมหาว ทยาล ยในป จจ บ นและอนาคต 2. ทราบและเข าใจแนวทางในการปฏ บ ต ร ระเบ ยบว น ย รวมท งส ทธ ประโยชน สว สด การ และพ ฒนาตน ในการทางานได อย างเหมาะสม และม ความเจร ญก าวหน า ม ความภาคภ ม ใจในองค กรของตนเอง 3. ได ร บการเสร มสร างจร ยธรรม เจตคต ท ด ในการท างานเก ดความผ กพ นต อองค กร และความสาม คค ใน หม คณะ โครงการท 3 1. ช อโครงการ โครงการอบรมหล กส ตรก าวส ความเป นเล ศ ด านการบร การ 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 เมษายน 31 พฤษภาคม 1. เพ อให บ คลากรสายปฏ บ ต การสามารถพ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บความ ต องการขององค กร 2. เพ อให เสร มสร างความร ความเข าใจและท กษะทางด านการบร หาร การจ ดการ และการบร การท ด ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 150,000 บาท 1. บ คลากรสามารถพ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บความต องการขององค กร 2. ได ร บการเสร มสร างความร ความเข าใจและท กษะทางด านการบร หาร การจ ดการ และการบร การท ด โครงการท 4 1. ช อโครงการ โครงการอบรมมาตรฐานห องปฏ บ ต งานสาหร บบ คลากรมหาว ทยาล ย แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 9

10 ราชภ ฏกาฬส นธ 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 พฤศจ กายน 31 ม นาคม 1. เพ อปร บปร งสภาพแวดล อม อ ปกรณ ของใช สาน กงานให เป นระเบ ยบเร ยบร อยพร อมใช งาน 2. เพ อให บ คลากรม ส ขภาพจ ตท ด ในการท างาน อ นส งผลให ได งานท ม ประส ทธ ภาพ รวมถ งการ เสร มสร างบรรยากาศท ด ในสถานท ทางาน เก ดการพ ฒนาค ณภาพงาน ให ม มาตรฐานส งข น สามารถปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ ท นต อเหต การณ 3. เพ อสร างจ ตสาน กและกระต นให บ คลากรต นต วในการนาก จกรรม 5 ส มาปฏ บ ต ในสถานท ทางาน 4. เพ อก อให เก ดประส ทธ ภาพการท างานท ส งข น สามารถร บทราบ ข อม ลข าวสารได อย างรวดเร วและ สน บสน นการดาเน นงานด านการประก นค ณภาพของหน วยงาน ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 100,000 บาท 1. ห องปฏ บ ต งานได ร บการปร บปร งสภาพแวดล อม อ ปกรณ ของใช ส าน กงานให เป นระเบ ยบเร ยบร อย พร อมใช งาน 2. บ คลากรม ส ขภาพจ ตท ด ในการท างาน อ นส งผลให ได งานท ม ประส ทธ ภาพ รวมถ งการเสร มสร าง บรรยากาศท ด ในสถานท ท างาน เก ดการพ ฒนาค ณภาพงาน ให ม มาตรฐานส งข น สามารถปฏ บ ต งานได อย าง ถ กต อง ม ประส ทธ ภาพ ท นต อเหต การณ 3. ได ร บการสร างจ ตส าน กและกระต นให บ คลากรต นต วในการน าก จกรรม 5 ส มาปฏ บ ต ในสถานท ทางาน 4. เก ดประส ทธ ภาพการท างานท ส งข น สามารถร บทราบ ข อม ลข าวสารได อย างรวดเร วและสน บสน น การดาเน นงานด านการประก นค ณภาพของหน วยงาน โครงการท 5 1. ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมการประหย ดพล งงาน ภายในองค กร 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 พฤศจ กายน 30 ก นยายน 1. เพ อปร บปร งการใช พล งงานของมหาว ทยาล ยให ค มค าและประหย ดท ส ด 3. เพ อสร างจ ตส าน กและกระต นให บ คลากรต นต ว ในการน าแนวทางการประหย ดพล งงานมาปฏ บ ต ใน สถานท ทางาน 4. เพ อก อให เก ดประส ทธ ภาพการทางานท ส งข น แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 10

11 ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 10,000 บาท 1. ได ร บแนวทางปร บปร งการใช พล งงานของมหาว ทยาล ยให ค มค าและประหย ดท ส ด 3. ได ร บการสร างจ ตสาน กและกระต นให บ คลากรต นต ว ในการนาแนวทางการประหย ดพล งงานมาปฏ บ ต ในสถานท ทางาน 4. เก ดประส ทธ ภาพการทางานท ส งข น โครงการท 6 1. ช อโครงการ โครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 พฤศจ กายน 31 มกราคม 1. เพ อให บ คลากรสามารถพ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บความต องการขององค กร 2. เพ อให เสร มสร างความร ความเข าใจและท กษะทางด านการบร หาร การจ ดการ 3. เพ อพ ฒนาส การทางานเป นท มท เข มแข งขององค กร ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 300,000 บาท 1. บ คลากรได พ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บความต องการขององค กร 2. ได ร บการเสร มสร างความร ความเข าใจและท กษะทางด านการบร หาร การจ ดการ 3. ได พ ฒนาตนส การทางานเป นท มท เข มแข งขององค กร โครงการท 7 1. ช อโครงการ โครงการพ ฒนาศ กยภาพ ความร ท กษะ ส ความเป นสากล ด านการสอน และการว จ ย 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 พฤศจ กายน 31 มกราคม 1. เพ อให บ คลากรสามารถพ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บความต องการขององค กร 2. เพ อให เสร มสร างความร ความเข าใจและท กษะทางด านการสอนและการว จ ย แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 11

12 ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 100,000 บาท 1. บ คลากรได พ ฒนาตนเองให ม ความร ความสามารถเหมาะสมก บความต องการขององค กร 2. ได ร บการเสร มสร างความร ความเข าใจและท กษะทางด านการสอนและการว จ ย โครงการท 8 1. ช อโครงการ โครงการพ ฒนาระบบพ เล ยง 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม 30 ก นยายน 1. เพ อให บ คลากรภายในองค กรถ ายโอนความร เทคน คในการปฏ บ ต งานซ งก นและก นได 2. เพ อให เสร มสร างความร ความเข าใจ ซ งก นและก น ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 10,000 บาท 1. บ คลากรภายในองค กรสามารถถ ายโอนความร เทคน คในการปฏ บ ต งานซ งก นและก นได 2. ได ร บการเสร มสร างความร ความเข าใจ ซ งก นและก น โครงการท 9 1. ช อโครงการ โครงการเสร มสร างและพ ฒนาค ณภาพช ว ต 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม 30 ก นยายน 1. เพ อให บ คลากรได ม ความร เก ยวก บการร กษาส ขภาพ 2. เพ อให บ คลากรได ร บการตรวจส ขภาพประจาป อย างต อเน อง 3. เพ อให บ คลากรม หล กประก นส ขภาพท ด ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 500,000 บาท 1. บ คลากรได ร บความร เก ยวก บการร กษาส ขภาพ 2. บ คลากรได ร บการตรวจส ขภาพประจาป อย างต อเน อง แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 12

13 3. บ คลากรม หล กประก นส ขภาพท ด โครงการท ช อโครงการ การจ ดการความร ของบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ 4. ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม 30 ก นยายน 1. เพ อแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บป ญหาหร ออ ปสรรคในแต ละงาน 2. เพ อหาแนวทางแก ไขป ญหาและข อเสนอแนะในการปร บปร งงานในหน วยต าง ๆ ขอร บการสน บสน นงบประมาณจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ เป นเง นจานวน 300,000 บาท ม การน ากระบวนการจ ดการความร เป นส วนหน งของงานในหน าท และม ข มความร ท สน บสน นให เก ดการ นาไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาคน พ ฒนางานและพ ฒนามหาว ทยาล ยอย างต อเน อง แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 13

14 แผนงานก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ก จกรรม กล มเป าหมาย หน วยงานท ร บผ ดชอบ 1. โครงการ/ก จกรรมการสร างและประสานเคร อข าย อาจารย ประจา กองการ ความส มพ นธ ระหว างบ คลากรในหน วยงานต างๆ เจ าหน าท 2. โครงการส มมนา/ประช มว ชาการ อาจารย และบ คลากรสาย คณะ/สาน กงาน ปฏ บ ต การ อธ การบด 3. โครงการด านพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยเน น อาจารย ประจา คณะ/กล มงาน เทคน คว ธ การสอนและการว ดผลประเม นผลท เน น บร หารงาน ผ เร ยนเป นสาค ญ บ คคล 4. โครงการฝ กอบรมด านความร และท กษะท เก ยวก บ การปฏ บ ต งาน บ คลากรสายปฏ บ ต การ กล มงาน บร หารงาน บ คคล 5. โครงการฝ กอบรมด านจร ยธรรมและการพ ฒนา บ คลากรสน บสน น กล มงาน ค ณภาพช ว ต บร หารงานบ คคล 6. โครงการ/ก จกรรมด านการจ ดการความร หร อการ อ า จ า ร ย ป ร ะ จ า แ ล ะ หน วยงานต างๆ แลกเปล ยนเร ยนร บ คลากรสายปฏ บ ต การ ในมหาว ทยาล ย 7. จ ดส งอาจารย ประจ าไปประช มว ชาการ หร อ อาจารย ประจา หน วยงานต างๆ น าเสนอผลงานว ชาการในประเทศ ( ท งท หน วยงาน ในมหาว ทยาล ย ภายในและภายนอกจ ดข น ) 8. จ ดส งบ คลากรสายสน บสน นไปฝ กอบรม อ า จ า ร ย ป ร ะ จ า แ ล ะ หน วยงานต างๆ บ คลากรสายปฏ บ ต การ ในมหาว ทยาล ย 9. จ ดสรรท นสน บสน นให อาจารย ประจ าไปศ กษาต อ อาจารย ประจา หน วยงานต างๆ ในหร อต างประเทศ ในมหาว ทยาล ย 10. ก าหนดให บ คลากรสายสน บสน นระด บห วหน า บ คลากรสายสน บสน น กล มงาน งานข นไปในส าน กงานอธ การบด สามารถระบ ความ บร หารงาน จาเป นในการพ ฒนา (Training Needs) ของบ คลากร บ คคล ในส งก ดได 11. ปร บปร งกระบวนการงานหล กของกอง/ สาน กงานให ใช ระยะเวลาดาเน นงานลดลง 12. บ คลากรสายสน บสน นผล ตค ม อการปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบแล วเสร จ 13. สอดแทรกเน อหาเก ยวก บการสร างจ ตส าน ก ความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ไว ในหล กส ตร การส มมนาหร อฝ กอบรมสาหร บบ คลากร 14. จ ดก จกรรมด านศ ลปะ ว ฒนธรรมหร อก จกรรมท เป นประโยชน ต อช มชนหร อส งคมเพ อกระต นจ ตส าน ก ความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ บ คลากรในส าน กงาน อธ การบด บ คลากรสายปฏ บ ต การ อ า จ า ร ย ป ร ะ จ า แ ล ะ บ คลากรสายปฏ บ ต การ อ า จ า ร ย ป ร ะ จ า แ ล ะ บ คลากรสายปฏ บ ต การ กอง/สาน กงาน ในสาน กงาน อธ การบด หน วยงานใน สาน กงาน อธ การบด งานบร หารงาน บ คคล สภาคณาจารย และ ข าราชการและงาน ศ ลปว ฒนธรรม จานวน งบประมาณท ใช (บาท) 1 คร ง 100,000 2 เร อง 200,000 1 โครงการ 150,000 1 หล กส ตร 150,000 1 หล กส ตร 150,000 5 คร ง 500, ราย 100,00 25 คร ง 100, ราย 2,000,000 ร อ ย ล ะ 20 ของจ านวน บ คลากรใน ส งก ด กอง/สาน กงาน ละ 1 กระบวนงาน ร อยละ 10 ของจานวน บ คลากรสาย ปฏ บ ต การ 1 หล กส ตร 3 คร ง 300,000 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 14

15 งบประมาณ งบประมาณท ใช ในการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรมาจาก 2 แหล ง ได แก 1. งบประมาณแผ นด นประจ าป งบประมาณแต ละป ของหน วยงานท เก ยวข อง การพ ฒนาบ คลากรตาม โครงการท ร บผ ดชอบ โดยถ วจ ายจ ดงบดาเน นการปกต 2. งบประมาณรายได ของมหาว ทยาล ย ท จ ดสรรเพ อใช ในการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ หากม การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การต ดตามประเม นผลและน าผลการ ประเม นไปใช ในการปร บปร งการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรเป นประจ าท กป คาดว าจะท าให บ คลากรของ มหาว ทยาล ยจะได ร บการพ ฒนาและสามารถพ ฒนาตนเอง จนสามารถปฏ บ ต ภาระหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นเป นการสน บสน นการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให พ ฒนาก าวหน า ตามแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยได อย างต อเน อง แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ ประจาป พ.ศ.2556 หน า 15

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information