มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. 2557 2561) :"

Transcription

1 มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) : แนวทางการดาเน นการ ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 15 ต ลาคม 2556 ดร. ส รพงษ มาล ผอ.กล มแผนกล มย ทธศาสตร และนว ตกรรม สาน กพ ฒนาระบบจาแนกตาแหน งและค าตอบแทน สาน กงาน ก.พ.

2 1.ท มา 2

3 ป จจ ยท นาไปส การกาหนดมาตรการฯ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย ย ทธศาสตร ท ๒ กลย ทธ ท ๒.๒ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการกาล งคนและพ ฒนาบ คลากร เพ อเพ มประส ทธ ภาพระบบราชการ สภาพป จจ บ นของกาล งคนภาคร ฐ ผลการดาเน นงานและป ญหาในการดาเน นการตามมาตรการ บร หารกาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) ป ญหาในการดาเน นการตามมาตรการบร หาร กาล งคนปกต ป ญหาในการดาเน นการตามมาตรการบร หาร จ ดการเช งย ทธศาสตร ป ญหาการร บร ความเข าใจและความสามารถ ในการดาเน นการของส วนราชการ 3

4 ข าราชการในฝ ายพลเร อน เป นเพศหญ ง (ร อยละ 53.47) มากกว าเพศชาย เล กน อย (ร อยละ 46.53) ข าราชการพลเร อนสาม ญ เพศหญ งท ดารงตาแหน ง ประเภทบร หาร ม จานวน 138 คน หร อ ร อยละ ของน กบร หาร เพศและ การศ กษา ของข าราชการ ในฝ ายพลเร อน ส วนใหญ จบการศ กษาระด บ ปร ญญาตร ข นไป (เก นกว าร อยละ 65) จบปร ญญาเอก ร อยละ 0.99 จบต ากว าปร ญญาตร ร อยละ ขนาดและประเภท ของกาล งคนภาคร ฐ ภาคร ฐเป นผ จ างงานรายใหญ ของประเทศ กาล งคนภาคร ฐ (รวมท กประเภท) ม จานวน 2.72 ล านคน ค ดเป นร อยละ 7.89 ของกาล งแรงงาน หร อม บ คลากรภาคร ฐ 1 คน ต อประชากร 25 คน บ คลากรภาคร ฐส วนใหญ (ร อยละ 60.55) ม สถานะ เป นข าราชการ รองลงมาเป น ล กจ างช วคราว ล กจ างประจา และพน กงานราชการ การกระจาย ของกาล งคน ในภาคร ฐ ภาคกลางและกร งเทพมหานคร ม ข าราชการในฝ ายพลเร อน มากท ส ด (ประมาณร อยละ 35) รองลงมา อย ท ภาคอ สาน ภาคเหน อ และภาคใต ตามลาด บ หน วยงานในฝ ายบร หารท ม บ คลากรภาคร ฐมาก ท ส ด ค อกระทรวงศ กษาธ การ (ร อยละ 25.9 หร อ 1 ใน 4 ของกาล งคนภาคร ฐ) รองลงมา ค อ กลาโหม สาธารณส ข เกษตรและสหกรณ และสาน กงานตารวจแห งชาต บ คลากรภาคร ฐในฝ ายบร หารส วนใหญ กระจาย อย ในหน วยงานท ม ภารก จด าน ปฏ บ ต การ (ร อยละ 59.85) ท เหล ออย ในหน วยงานด าน นโยบายและว ชาการ ข าราชการในฝ ายพลเร อนส วนใหญ ย งกระจ ก ต วอย ในส วนกลาง (ร อยละ 67.73) ร อยละ อย ในส วนภ ม ภาค ร อยละ อย ในส วนท องถ น 4

5 หน วยงานท ม คาขอจ ดสรรอ ตราเพ มใหม จานวนมาก ได แก : สป.สาธารณส ข กรมการปกครอง กรมพ น จฯ กรมศ ลกากร กรมธนาร กษ กรมสรรพากร กรมราชท ณฑ กรมท ด น และ สป.ท องเท ยว เป นต น ครม. และ คปร. สามารถจ ดสรรอ ตราข าราชการ ในภาพรวมให เพ ยง 5475 อ ตรา ท เหล อเป นพน กงาน ราชการ 14,145 อ ตรา การควบค มการ เพ มอ ตรากาล ง จานวนบ คลากรภาคร ฐ (5 ประเภท) ภายใต การควบค มของ คปร. (ร อยละ 47.56) ม จานวนค อนข างคงท และลดลงเล กน อย จานวนบ คลากรภาคร ฐอ ก 7 ประเภท ภายใต การ ด แลขององค กรกลางบร หารงานบ คคลของตนเอง ม แนวโน มเพ มข น พน กงานราชการ ภายใต คพร. ม จานวนเพ มข น เร อยๆ เพ อทดแทนข าราชการและล กจ างประจา งบบ คลากร ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณรายจ ายประจาป ค าใช จ ายด านบ คคลภาคร ฐ (รวมงบบ คลากร และค าใช จ ายท งหมด ท เก ยวข องก บบ คลากร ท แฝงอย ในงบประมาณหมวดต างๆ) ค ดเป น ร อยละ ม ความต องการ กาล งคน และ คาขอเพ มอ ตรา ข าราชการมากข น ส ดส วน ค าใช จ ายด าน บ คคลม แนวโน ม เพ มข น โครงสร างอาย ของข าราชการ อาย เฉล ยของข าราชการพลเร อนสาม ญ= ป กระทรวงท ข าราชการม อาย เฉล ยส งส ด 5 อ นด บ - พ ฒนาส งคม (45.83 ป ) - อ ตสาหกรรม (45.79 ป ) - ต างประเทศ (45.48 ป ) - ทร พยากรธรรมชาต (45.48 ป ) - เกษตรและสหกรณ (45.18 ป ) - กระทรวงท ข าราชการม อาย เฉล ยน อยท ส ด ค อ กระทรวงสาธารณส ข (40.76 ป ) ช วงอาย : ส วนใหญ ร อยละ อย ในช วงอาย ป (Gen X) ร อยละ อย ในช วงอาย ป (Gen BB) และช วงอาย ต ากว า 30 ป (Gen Y) ม เพ ยงร อยละ 8.85 แนวโน มการส ญเส ย กาล งคนจากการ เกษ ยณอาย อ ตราการเกษ ยณอาย ของข าราชการพลเร อนสาม ญ โดยเฉล ย ร อยละ 9.38 (เท ยบก บจานวนท งหมด) ตาแหน งประเภทอานวยการและประเภทบร หาร ม แนวโน มจะส ญเกษ ยณอาย เฉล ยร อยละ 10 (เท ยบก บจานวน ผอ.+ ผ บร หาร) ส วนราชการท ม แนวโน มจะส ญเส ยผ บร หารมากท ส ด: กรมการท องเท ยว สภาการศ กษา สภาความม นคง สนง.ปรมน เพ อส นต สนง.คกก.ว จ ยฯ กรมเช อเพล ง ธรรมชาต กรมตรวจบ ญช สหกรณ กรมการศาสนา สป.ท องเท ยว และกรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน 5

6 คน กาล งคนภาคร ฐ ป เพ มข นอย างต อเน อง ป ญหาในการดาเน นการ : มาตรการบร หารกาล งคนปกต 3. ผลการดาเน นงาน ของ คปร. ( ) ลดอ ตราข าราชการท ว างจากผลการเกษ ยณอาย จานวน 115,706 อ ตรา (55.72) ลดอ ตราล กจ างประจาท ว างจากผลการเกษ ยณอาย จานวน 103,969 อ ตรา (99.25) เกล ยอ ตรากาล งจากภารก จท จาเป นน อยไปส ภารก จท จาเป นมากกว า ร อยละ ป 6

7 ค าใช จ ายด านบ คคลม แนวโน มเพ มข น รายจ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จ เฉพาะงบบ คลากร (2554) ป ญหาในการดาเน นการ มาตรการบร หารกาล งคนปกต ค าใช จ ายท งหมดท เก ยวก บบ คลากรภาคร ฐ ความต องการอ ตราข าราชการเพ มข นมากกว าอ ตราท ได ร บการจ ดสรรจากผลการเกษ ยณอาย และม ข อจ าก ดในการเพ มอ ตราข าราชการต งใหม (ตามนโยบายปร บขนาดก าล งคนภาคร ฐ ต องใช การต ดลด/ ย บเล กอ ตรากาล งของส วนราชการหน งไปให อ กส วนราชการหน ง) กระบวนการพ จารณาจ ดสรรอ ตราข าราชการจากผลการเกษ ยณอาย และการพ จารณาเพ มอ ตรา ต งใหม ม ความล าช า เพราะต องผ าน อ.ก.พ. กระทรวง และใช เวลาในการบร หารข อม ลตาแหน ง 7

8 1 ขาดการวางแผนและ ต ดตามการใช กาล งคน อย างเป นระบบ การวางแผนกาล งคนไม สอดคล องก บนโยบาย ว ส ยท ศน พ นธก จ การใช กาล งคนย งไม ม ประส ทธ ภาพ ขาดกลไกในการต ดตามต ดตามตรวจสอบการใช กาล งคน ขาดระบบข อม ลกาล งคนท สมบ รณ และเป นป จจ บ น 3 ป ญหาเก ยวก บ ข ดสมรรถนะของ กาล งคนไม เหมาะสม ก บบร บทท เปล ยนไป 2 ป ญหาเก ยวก บ ค ณล กษณะและ ช ดความสามารถ ของกาล งคนภาคร ฐ 4 ป ญหาเก ยวก บว ธ การ บร หารจ ดการ ทร พยากรบ คคล การขาดแคลนกาล งคนท ม ศ กยภาพและการส ญเส ยอ ตรากาล ง จากการเกษ ยณอาย ความไม สมด ลของกาล งคนร นเก าและกาล งคนร นใหม กาล งคนภาคร ฐม ความหลากหลายในเช งประชากรเพ มข น การเปล ยนแปลงสภาพแวดล อมในการบร หารราชการ ทาให กาล งคนภาคร ฐต องปร บความร ท กษะ และสมรรถนะ 8 การเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเปล ยนแปลงภ ม ร ฐศาสตร ทาให กาล งคนภาคร ฐต องเพ มท กษะ และข ดความสามารถในการทางานในระด บภ ม ภาคและนานาชาต ความก าวหน าทางเทคโนโลย ทาให ระบบงานและว ธ การปฏ บ ต ราชการเปล ยนไป ทาให กาล งคน ภาคร ฐบางส วน ไม สามารถปร บท กษะได ท นท วงท ความยากลาบากในการด งด ดและสรรหากาล งคนค ณภาพ การพ ฒนาบ คลากรไม เช อมโยงก บนโยบายของร ฐบาลและจ ดเน นในการพ ฒนาประเทศ การร กษาและจ งใจบ คลากรภาคร ฐย งไม ม ประส ทธ ผล ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ขาดความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หารทร พยากรบ คคล 8

9 ป ญหาการร บร ความเข าใจและความสามารถ การร บร และความเข าใจ ส วนใหญ ทราบว าร ฐบาลม มาตรการบร หารกาล งคนภาคร ฐ (ร อยละ 67) และส วนราชการม การดาเน นการตามมาตรการบร หารกาล งคนภาคร ฐ (ร อยละ 68) แต ไม ทราบรายละเอ ยดการดาเน นการว าเก ยวข องก บเร องใดบ าง ส วนใหญ เห นว าเป าหมายส งส ดของมาตรการบร หารกาล งคนภาคร ฐ ควรเน นการใช กาล งคนให เหมาะสมก บภารก จ ไม ควรม งลดขนาดกาล งคน หร อประหย ดค าใช จ ายด านบ คคล ผลการดาเน นการตามมาตรการบร หารอ ตรากาล งปกต ส วนใหญ (ร อยละ 70) ม การดาเน นการตามมาตรการบร หาร อ ตรากาล งปกต เพราะเป นมาตรการภาคบ งค บและเก ยวข อง ก บการได ร บการจ ดสรรอ ตรากาล ง ผลการสารวจ โดยใช แบบสอบถาม ผลการดาเน นการตามมาตรการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร ส วนราชการม การดาเน นการเป นส วนใหญ ในย ทธศาสตร การบร หาร กาล งคนให สอดคล องก บภารก จ และย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศด านการบร หารกาล งคน (ร อยละ 63 และ 57 ตามลาด บ) ส วนราชการม การดาเน นการน อยในย ทธศาสตร การวางแผนและต ดตาม การใช กาล งคน และย ทธศาสตร การพ ฒนาผล ตภาพและความค มค าของกาล งคน (ร อยละ 49 และ 32 ตามลาด บ) 9

10 2. สร ปรายละเอ ยดโดยส งเขป มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑) 10

11 มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ พ.ศ หล กการ การบร หารก าล งคนภาคร ฐ (ท งเช งปร มาณและค ณภาพ) สอดคล องก บความจ าเป นในการปฏ บ ต ภารก จในป จจ บ น และเตร ยมความพร อมส าหร บอนาคต ม ความย ดหย นและ ช วยให ส วนราชการใช กาล งคนอย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย ส วนราชการในส งก ดฝ ายบร หารม ก าล งคนท ม ข ดความสามารถเหมาะสมส าหร บการข บเคล อนภารก จใน ป จจ บ นและอนาคตอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม แรงจ งใจ และปฏ บ ต งานอย างม ความส ข ขอบเขต ครอบคล มก า ล งคนภาคร ฐ ไ ด แก ข าราชการ (ไม รวมทหาร) พน กงานราชการ ล กจ างประจ า และ ก าล งคนประเภทอ นในส วนราชการส งก ดฝ ายบร หารท ใช งบประมาณ (งบบ คลากร) จากงบประมาณรายจ าย แผ นด น มาตรการบร หารจ ดการ อ ตรากาล งปกต เน นการใช กาล งคนท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า มาตรการบร หารจ ดการ เช งย ทธศาสตร เน นการเพ มประส ทธ ภาพการ บร หารและพ ฒนากาล งคนอย าง เป นระบบแบบองค รวม 11

12 มาตรการบร หารจ ดการอ ตรากาล งปกต การเพ มอ ตราต งใหม ไม ให เพ มอ ตราข าราชการ ต งใหม ในภาพรวม ยกเว นกรณ จาเป นอ นม อาจหล กเล ยงได การจ ดสรรอ ตราว าง จากการเกษ ยณอาย ของข าราชการ กรณ ล กจ างประจา กรณ ล กจ างช วคราว ไม ย บเล กอ ตราข าราชการในภาพรวม และจ ดสรรอ ตราข าราชการ (พลเร อนสาม ญ คร และบ คลากรทางการศ กษา ต ารวจ) จากผลการเกษ ยณอาย ค นในภาพรวม ของกระทรวงหร อองค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคล ใ ห ส ว น ร า ช ก า ร ท ม ต า แ ห น ง ข า ร า ช ก า ร เ ก ษ ย ณ อ า ย ใ น แ ต ล ะ ป แ จ ง ต า แ ห น ง ท เ ห น ส ม ค ว ร ย บ เ ล ก เ ท า ก บ จ า น ว น ต า แ ห น ง เ ก ษ ย ณ ไปย ง อ.ก.พ. กระทรวงหร อองค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคล ให อ.ก.พ.กระทรวง หร อองค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคล พ จารณาจ ดสรร อ ตราว างจากผลการเกษ ยณอาย ตามหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขท คปร. กาหนด ให อ.ก.พ. กระทรวงหร อองค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคล แจ งผลการด าเน นการ ให คปร. ทราบ ให ย บเล กอ ตราล กจ างประจ าท ว างจากการเกษ ยณอาย และว างโดยเหต อ น ท กส วนราชการ ยกเว น สน.พระราชว ง สน.ราชเลขาธ การ กรมราชองคร กษ ไม ให ม การจ างล กจ างช วคราวจากงบประมาณงบบ คลากร ยกเว นล กจ างช วคราว 4 ประเภท ท ต องให สาน กงาน ก.พ. พ จารณาก อน 12

13 หล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการพ จารณาจ ดสรรอ ตราว างจากผลการเกษ ยณอาย ข าราชการพลเร อนสาม ญ จ ดสรรค น โดยพ จารณาจาก ประเภทส วนราชการ สน.พระราชว งและส วนราชการท ม อ ตราไม เก น 1,000 อ ตรา ไม ต องแจ งย บเล ก ส วนราชการท ม อ ตราข าราชการเก น 1,000 อ ตรา : จ ดสรรค นท งหมดสาหร บตาแหน งประเภทบร หาร และอ านวยการ / จ ดสรรค นให ไม น อยกว า ร อยละ 20 ของต าแหน งประเภทอ นท เกษ ยณ ในส วนราชการน น ให อ.ก.พ. กระทรวงพ จารณาจ ดสรรส วนท เหล อ โดยพ จารณาประเภทภารก จและประเภทต าแหน ง ประกอบ ประเภทภารก จ ภารก จท เป นป ญหาส าค ญท ต องแก ไขเร งด วนตาม นโยบาย แผนบร หารราชการ ย ทธศาสตร ประเทศ ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต หร อ ภารก จท ม ล กษณะพ เศษเฉพาะ ประเภทตาแหน ง ตาแหน งในสายงานหล กและต องใช ข าราชการปฏ บ ต ตาแหน งตามมาตรฐานโครงสร างอ ตรากาล ง ตาแหน งในสายงานขาดแคลน ว ชาช พเฉพาะ เช ยวชาญเฉพาะ ตาแหน งท ม อ ตราการส ญเส ยส ง ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ ดสรรค นให ตาแหน ง ตามเง อนไขต อไปน -ต าแหน งในโรงเร ยนท ม ความขาดแคลน (สาขา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ) -ตาแหน งผ บร หารสถานศ กษา ยกเว นสถานศ กษาท อย ใน แผนการถ ายโอนให แก องค กรปกครองส วนท องถ น หร อ โรงเร ยนขนาดเล กซ งม จ านวนน กเร ยนน อยกว า ๒๕๐ คน และอย ในแผนการควบรวมสถานศ กษา - ตาแหน งบรรจ น กเร ยนท นร ฐบาล - ต าแหน งในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาระด บอ าเภอ ตาบล ท ม จานวนน กเร ยนไม น อยกว า 250 คน และ ไม อย ในแผนการถ ายโอนให แก องค กรปกครองส วนท องถ น และ โรงเร ยนในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต - ต าแหน งในโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษาระด บอ าเภอ ตาบลท ม จานวนน กเร ยนไม น อยกว า 250 คน และไม อย ใน แผนการถ ายโอนให แก องค กรปกครองส วนท องถ น และ โรงเร ยนห างไกลในท กกล มสาระการเร ยนร - ต าแหน งในโรงเร ยนการศ กษาเพ อคนพ การ โรงเร ยน การศ กษาสงเคราะห และโรงเร ยนตามโครงการ พระราชดาร - ต าแหน งในว ทยาล ยส งก ดสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป ในสาขานาฏศ ลป ค ตศ ลป ด ร ยางคศ ลป และช างศ ลป - ตาแหน งในว ทยาล ยระด บอาเภอ ว ทยาล ยช มชน ข าราชการตารวจ จ ดสรรค นให ตาแหน ง ตามเง อนไข ต อไปน -ต าแหน งในภารก จด านการร กษา ความม นคงและสงบเร ยบร อยในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต - ต าแหน งในสถาน ต ารวจในพ นท อ าเภอ ในถ นท รก นดาร ท ม ใช ต วจ งหว ดและ พ นท อ าเภอในเขตจ งหว ดท ห างไกล ความเจร ญ - ตาแหน งในภารก จด านการอาร กขาและ ร กษาความปลอดภ ยในบร เวณสถานท ประท บ - ต าแหน งในภารก จด านการป องก นและ ปราบปรามอาชญากรรม -ต าแหน งในภารก จด านการปราบปราม ยาเสพต ด - ภารก จท ม เหต ผลความจาเป นพ เศษ 13

14 มาตรการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร ย ทธศาสตร การบร หาร และพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ การวางแผนบร หาร กาล งคนให เก ด ประโยชน ส งส ด การพ ฒนากาล งคน และสร างความพร อม เช งกลย ทธ การด งด ดและร กษา กาล งคนท ม ค ณภาพ ในภาคร ฐ เป าประสงค (1) ส วนราชการสามารถจ ดอ ตราก าล งให สอดคล อง ก บความจ าเป น ตามภารก จ แ ละพร อมรองร บ การเปล ยนแปลงบร บทการบร หารราชการ (2) ส วนราชการม แนวทางในการต ดตามตรวจสอบและ เพ มประส ทธ ภาพการใช กาล งคนให เก ดประโยชน ส งส ด (1) ก าล งคนภาคร ฐได ร บการพ ฒนาให ม ความพร อม ในการปฏ บ ต งานท ามกลางการเปล ยนแปลง (2) ส วนราชการม ก าล งคนค ณภาพเพ ยงพอส าหร บ การเป นผ นาข บเคล อนการเปล ยนแปลงในภาคร ฐ (3) ส วนราชการม ความพร อมร บการส ญเส ยอ ตราก าล ง จากการเกษ ยณอาย เพ อสร างความต อเน อง (4) ผ บร หารและน กทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ม สมรรถนะในการเป นห นส วนเช งย ทธศาสตร (1) ส วนราชการสามารถด งด ดและร กษาก าล งคน ท ม ค ณภาพไว ในระบบราชการ (2) ก าล งคนภาคร ฐม ค ณภาพช ว ตท ด และม แรงจ งใจ ในการสร างและพ ฒนาผลงาน ต วช ว ด ( ) (1) ร อยละ 80 ของส วนราชการม แผนก าล งคนท สอดคล อง ก บย ทธศาสตร การบร หารราชการ (2) ร อยละ 80 ของส วนราชการม แผนปฏ บ ต การเพ ม ประส ทธ ภาพและความค มค าในการใช อ ตรากาล ง 1) ร อยละ 100 ของข าราชการได ร บการพ ฒนาตามแผนพ ฒนา บ คลากรเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน (2) ส ดส วนของก าล งคนค ณภาพเท ยบก บต าแหน งระด บส ง ในแต ละส วนราชการ (ร อยละ 100) (3) ร อยละ 80 ของส วนราชการม การจ ดท าแผนสร าง ความก าวหน าในอาช พ หร อแผนส บทอดตาแหน ง (4) ร อยละ 80 ของผ บร หารและน กทร พยากรบ คคลผ าน หล กส ตรการพ ฒนาเพ อสร างความเข มแข งในการบร หาร ทร พยากรบ คคล (1) ร อยละ 50 ของส วนราชการม แผนปฏ บ ต การปร บปร ง องค กรไปส การเป น Employer of Choice เพ อด งด ดคน ร นใหม (2) ร อยละ 80 ของข าราชการในแต ละส วนราชการม ความ เช อม นต อระบบการบร หารและการประเม นผลการปฏ บ ต งาน (3) ร อยละ 80 ของข าราชการในแต ละส วนราชการม ความ พ งพอใจต อแผนงานโครงการและก จกรรมการพ ฒนา ค ณภาพช ว ตของส วนราชการ 3 ย ทธศาสตร 8 เป าประสงค 9 ต วช ว ด 15 กลย ทธ 14

15 1 พ ฒนากลไกให ส วนราชการม ความคล องต ว ในการบร หารกาล งคน ควบค มการเพ มอ ตราก าล งและค าใช จ ายด าน บ คคลภาคร ฐให ครอบคล มก าล งคนส วนใหญ รวมท งศ กษาการน าเพดานงบประมาณมาใช เป นกรอบในการบร หารอ ตรากาล ง วางกลไกให ผ บร หารท กระด บร บผ ดชอบต อการ บร หารอ ตราก าล งและค าใช จ ายด านบ คคล ของหน วยงาน เป าประสงค (1) ส วนราชการสามารถจ ดอ ตราก าล ง ให สอดคล องก บความจ าเป นตามภารก จ และพร อมรองร บการเปล ยนแปลง (2) ส วนราชการม แนวทางในการต ดตาม ตรวจสอบและเพ มประส ทธ ภาพการใช กาล งคนให เก ดประโยชน ส งส ด ทบทวนบทบาทภารก จของหน วยงานภาคร ฐ และวางแผนการใช กาล งคน ว เคราะห ความต องการกาล งคนท แท จร งของ ส วนราชการ ให สอดคล องก บนโยบาย ย ทธศาสตร และการเปล ยนแปลง จ ดทาแผนกาล งคนเพ อแก ไปป ญหากาล งคน ขาด/เก น นาแผนกาล งคนไปส การปฏ บ ต และต ดตาม ประเม นผล พ ฒนาระบบการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผล การใช กาล งคนภาคร ฐ กาหนดมาตรการปร บปร งการบร หารและการพ ฒนา กาล งคนให สอดคล องก บผลการ รายงานผลการตรวจสอบให ก.พ. และคณะร ฐมนตร พ จารณา โดยอาจกาหนดให ม คณะกรรมการ ตรวจสอบการใช กาล งคนภาคร ฐ ดาเน นการก ได พ ฒนา เช อมโยงและบ รณาการฐานข อม ลกาล งคน ส งเสร มให ม การนาสารสนเทศด านกาล งคนมา ประกอบการวางแผน บร หารและพ ฒนากาล งคน ต วช ว ด (1) ร อยละ 80 ของส วนราชการม แผน ก าล งคนท สอดคล องก บย ทธศาสตร การบร หารราชการ (2) ร อยละ 80 ของส วนราชการม แผน ปฏ บ ต การเพ มประส ทธ ภาพและความ ค มค าในการใช อ ตรากาล ง New Initiatives เสนอใหม Preparation ศ กษา/เตร ยมการ Infant Stage เร มดาเน นการแล ว ว เคราะห และระบ กาล งคนในสายอาช พท ม ความ ขาดแคลนและเป นท ต องการของตลาดแรงงาน หร อจาเป นสาหร บภารก จสาค ญตามนโยบายของ ร ฐบาล เช น บ คลากรทางการแพทย และ สาธารณส ข และ น กว ทยาศาสตร เป นต น วางแผนการสร าง การสรรหาและการพ ฒนาเป น การเฉพาะ เพ อให ความพร อมและความต อเน อง 15

16 ปร บปร งระบบหล กเกณฑ และว ธ การสรรหา พ ฒนา ร กษา และจ งใจกาล งคนค ณภาพภาคร ฐ บ รณาการว ธ การบร หารก าล งคนค ณภาพในภาคร ฐ (HiPPS, น กเร ยนท นร ฐบาล, นปร. ฯลฯ) พ ฒนาระบบการเคล อนย ายกาล งคนค ณภาพ ภายในภาคร ฐและระหว างภาคร ฐก บภาคส วนอ น เช น Exchange Program หร อ secondment ต ดตามประเม นประส ทธ ผลและความค มค าในการ พ ฒนาก าล งคนค ณภาพ (Talent Contribution) Career Planning & Development ส งเสร มการจ ดทาเส นทางและวางแผนพ ฒนาความ ก าวหน าให ก บบ คลากรภาคร ฐ ส งเสร มการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล (IDP) ท สอด คล องก บความจาเป น เน นการพ ฒนาผลงาน สมรรถนะ ศ กยภาพและค ณธรรมจร ยธรรม วางระบบต ดตามและประเม นประส ทธ ผลและความ ค มค าของการลงท นในการพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ (ROI) พ ฒนาสมรรถนะในการบร หารคนของผ บร หาร เร งร ดการจ ดทามาตรฐานว ชาช พด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล ต วช ว ด (1) ร อยละ 80 ของข าราชการได ร บการ พ ฒนาตามแผนพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน (2) ส ดส วนของก าล งคนค ณภาพเท ยบก บ ตาแหน งระด บส ง (ร อยละ 100) (3) ร อยละ 80 ของส วนราชการม การจ ดท า Career Plan (4) ร อยละ 80 ของน กทร พยากรบ คคลได ร บ การพ ฒนาให เป นม ออาช พ New Initiative เสนอใหม Preparation ศ กษา/เตร ยมการ Infant Stage เร มดาเน นการแล ว 2 เป าประสงค (1) ก าล งคนภาคร ฐได ร บการพ ฒนาให ม ความพร อมในการปฏ บ ต งาน ท ามกลางการเปล ยนแปลง (2) ส วนราชการม ก าล งคนค ณภาพ เพ ยงพอส าหร บการเป นผ น าข บเคล อน การเปล ยนแปลงในภาคร ฐ (3) ส วนราชการม ความพร อมร บการ ส ญเส ยอ ตรากาล งจากการเกษ ยณอาย (4) ผ บร หารและน กทร พยากรบ คคล ของส วนราชการม สมรรถนะในการเป น ห นส วนเช งย ทธศาสตร พ ฒนาท กษะและข ดความสามารถด านภาษา อ งกฤษ ภาษาเพ อนบ าน และเทคโนโลย สารสนเทศ ให พร อมเข าส AEC และเวท โลก พ ฒนาข ดความสามารถของผ บร หารในการ บร หารท ามกลางการเปล ยนแปลงและภาวะว กฤต พ ฒนาเจ าหน าท ของร ฐให ตระหน กถ งการบร หาร และการปฏ บ ต งานในสถานการณ ท ม ความเส ยง ปร บเปล ยนท กษะและสมรรถนะให เหมาะก บ ภารก จ นโยบายและท ศทางการพ ฒนาประเทศ (Workforce Renewal) วางแผนสร างความต อเน องในการดารงตาแหน งท ม ความสาค ญเช งกลย ทธ (Succession Planning) วางระบบการจ ดการความร (KM) เพ อให พร อมสาหร บ การปฏ บ ต งานอย างต อเน องไม ขาดช วง วางระบบการขยาย/ปร บเปล ยนอาย เกษ ยณและพ ฒนา ร ปแบบการจ างงานหล งการเกษ ยณอาย (ในตาแหน ง/ สายงานท จาเป นหร อขาดแคลน) เพ มข ดความสามารถของผ บร หารในการบร หารกล มคน ต างช วงอาย และม ความหลากหลาย เพ อให เก ดความ ราบร นและพล งร วม 16

17 3 เป าประสงค (1) ส วนราชการสามารถด งด ดและ ร กษาก าล งคนท ม ค ณภาพไว ในระบบ ราชการ (2) ก าล งคนภาคร ฐม ค ณภาพช ว ตท ด และม แรงจ งใจในการสร างและพ ฒนา ผลงาน ต วช ว ด (1) ร อยละ 50 ของส วนราชการม แผนปฏ บ ต การปร บปร งองค กรไปส การเป น Employer of Choice เพ อด งด ดคนร นใหม (2) ร อยละ 80 ของข าราชการในแต ละ ส วนราชการม ความเช อม นต อระบบการ บร หารและการประเม นผลงาน (3) ร อยละ 80 ของข าราชการในแต ละ ส วนราชการม ความพ งพอใจต อแผนงาน โครงการและก จกรรมการพ ฒนาค ณภาพช ว ต New Initiative เสนอใหม Infant Stage เร มดาเน นการแล ว Preparation ศ กษา/เตร ยมการ (Recruitment, Selection & Acquisition) ยกระด บหน วยงานของร ฐในตลาดแรงงานให เป น Employer of Choice เพ อด งด ดคนร นใหม /กาล งคนค ณภาพ พ ฒนาประส ทธ ภาพและความค มค าในการสรรหากาล งคนค ณภาพเข าส ภาคร ฐ เช น การสรรหาในระบบเป ด ( Lateral Entry) เป นต น ปร บปร งหล กส ตร หล กเกณฑ และว ธ การสรรหาเพ อให ได กาล งคนท ม Skillset และ Mindset ตรงตามท ต องการ และสอดคล องก บการเปล ยนแปลง เช น เพ มการทดสอบภาษาอ งกฤษ หร อประเม นท กษะและสมรรถนะอ นๆ สร างความส มพ นธ ก บหน วยผล ตกาล งคนในการกาหนดค ณล กษณะของผ สม ครท พ งประสงค (Total Remuneration & Benefits) ปร บโครงสร างบ ญช เง นเด อนเพ อลดความแตกต างระหว างค าตอบแทนภาคร ฐและอ ตราตลาด กาหนดค าตอบแทนของสายอาช พ โดยเน นสายงานท จาเป นและขาดแคลน/ได ร บผลกระทบจาการเคล อนย ายแรงงาน เสร (MRA) ทบทวนค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน ให สอดคล องก บความหลากหลายของกาล งคน ช วงว ย และวงจรช ว ต (Life Stages) เช น ให ค าตอบแทนส งในช วงเร มต น และเพ มในอ ตราท ลดลงเม อดารงต าแหน งท ส งข น เป นต น ศ กษาเพ อวางกลไกเพ อด แลความเสมอภาคและความเป นธรรมด านค าตอบแทนของบ คลากรภาคร ฐแต ละประเภท (Quality of Work Life) พ ฒนาระบบและวางกลไกเพ อส งเสร มความส มพ นธ และสร างบรรยากาศท เอ อต อการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ (Productive Climate) และม ความส ข (Happy Workplace) พ ฒนาระบบและวางกลไกเพ อให บ คลากรภาคร ฐม ความท มเทและผ กพ นต อองค กร ( Engagement) พ ฒนาท กษะการด แลบร หารคน (People Management) ให เก ดความร ส กเป นธรรมในการบร หารงานบ คคล (Percieved Fairness) ปร บปร งระบบและว ธ การท างานเพ อให ทางานอย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบและว ธ การท างานท จะนาไปส การให อ สระในการทางานและการต ดส นใจ (Empowerment) สร างว ฒนธรรมท เน นผลงาน และสร างแรงจ งใจในการสร างและพ ฒนาผลงาน เพ มท กษะในการบร หารผลงานให ก บข าราชการและเจ าหน าท ท กระด บ นาผลการประเม นผลการปฏ บ ต งานและสมรรถนะไปใช ประกอบการต ดส นใจด านทร พยากรบ คคล พ ฒนาระบบเพ อรองร บการปร บเปล ยนข ดสมรรถนะ และการบร หาร Poor Performers 17

18 แนวทางการนาย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต 1 ให สาน กงาน ก.พ. และองค กรกลางบร ทร พยากรบ คคล (ตารวจ/ คร และบ คลากรทางการศ กษา) ดาเน นการด งน 2 จ ดทาแนวปฏ บ ต และค ม อการด าเน นการตามมาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคน (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ร วมก บส วนราชการว เคราะห เร องท ม ความจ าเป นและม ผลกระทบส ง และสน บสน น ส งเสร ม ให คาปร กษา แนะนาและให ความช วยเหล อ หร ออาจทดลองนาร อง หร อกาหนดเป นต วช ว ดผลการปฏ บ ต ราชการ ช แจงทาความเข าใจก บ อ.ก.พ.กระทรวง ห วหน าส วนราชการ ผ บร หาร หน วยงานการเจ าหน าท และ ข าราชการท กระด บ ต ดตามผลการดาเน นการและรายงานความก าวหน า ตลอดจนป ญหาอ ปสรรคให ก.พ. องค กรกลาง บร หารทร พยากรบ คคล และ คปร. ทราบ ให องค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคลท เก ยวข อง ร วมก บส วนราชการ พ จารณาผ อนคลายหร อปร บปร งกฎระเบ ยบด านการบร หารกาล งคน 3 ให ฝ ายเลขาน การร วม คปร. ส อสาร ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจ ให ก บองค กร ตามร ฐธรรมน ญและหน วยงานในส งก ดองค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคลอ นๆ 4 ให คปร. รายงานผลการดาเน นการตามมาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) พร อมป ญหาอ ปสรรค ต อ ครม. เม อมาตรการส นส ดลง 18

19 บร การให คาปร กษาแนะน า Q&A ต ดต อสาน กงาน ก.พ. หากหน วยงานของท านต องการ ค าปร กษาแนะน าในการด าเน นการตามมาตรการ บร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร กล มแผนย ทธศาสตร และนว ตกรรม ส าน กพ ฒนาระบบจาแนกตาแหน งและค าตอบแทน ส าน กงาน ก.พ. โทรศ พท อ เมล 19

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. 2557-2561)

มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. 2557-2561) มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. 2557-2561) ว นพฤห สบด ท 27 ม นาคม 2557 ส าน กพ ฒนาระบบจ าแนกต าแหน งและค าตอบแทน เป นผ น าเช งย ทธศาสตร ในการยกระด บค ณภาพการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภาคร ฐ บนหล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information