แผนพ ฒนาบ คลากร ป พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพยาบาลสระบ ร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ป พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพยาบาลสระบ ร"

Transcription

1 ท พ ฒนา PCT อาย รกรรม อบรมเฉพาะทาง. การพยาบาลโรคห วใจและหลอดเล อด ๒.๒ การพยาบาลระบบประสาท ๒.๓ การพยาบาลผ ป วยมะเร ง.๔ การพยาบาลผ ป วยโรคเร อร ง ๒.๕ การพยาบาลผ ส งอาย.๖ การพยาบาลผ ป วยว กฤต.๗ การพยาบาลผ ป วยว กฤตทางเด นหายใจ.๘ เทคโนโลย การตรวจคล นไฟฟ าสมอง ๓ เด อน.๙ การพยาบาลผ ป วยท ม ป ญหาด านปอด ๒ ส ปดาห PCT ศ ลยกรรม การพยาบาลเฉพาะทางห องผ าต ด/การพยาบาลปร ศ ลยกรรม ๔ เด อน ๒ ๕๐,๐๐๐ สาขาศ ลยกรรมท วไป ศ ลยกรรมประสาท ศ ลยกรรมกระด ก ศ ลยกรรมทางเด นป สสาวะ ศ ลยกรรมทรวงอก ศ ลยกรรม ตกแต ง ๒ การ๐จ ดการการพยาบาล (การบร หารการพยาบาล) ๔ เด อน ๒ ๕๐,๐๐๐ พ ฒนางานประจ า ๓ การพยาบาลเฉพาะทางส องกล อง ๐ สาขาส องกล องทางเด นอาหาร ๔ การพยาบาลผ ป วยว กฤต (ผ ใหญ และผ ส งอาย ) ๔ เด อน ๓ ๒๐,๐๐๐ เพ อให สามารถด แลผ ป วยว กฤตได ๕ การพยาบาลผ ป วยประสาทว ทยาและประสาทศ ลยศาสตร ศ ล (๔ เด อน) ๒ ๔๐,๐๐๐ เพ อสน บสน นในการเป นแหล งฝ กอบรมหล กส ตรการพยาบาล ผ ป วยประสาทว ทยาและประสาทศ ลยศาสตร ของโรงพยาบาล สระบ ร ๖ พ ฒนาความร ในการด แลผ ป วยเฉพาะสาขา (๓-๐ว น ) ๖. การพยาบาลผ ป วยศ ลยกรรมอ บ ต เหต ๒ ๒,๐๐๐ ๖.๒ การพยาบาลผ ป วยว กฤต ๒ ๒,๐๐๐ ๖.๓การพยาบาลผ ป วยไฟไหม - น าร อนลวก ๖,๐๐๐ ๖.๔ ท กษะการช วยฟ นค นช พในผ ป วยศ ลยกรรมอ บ ต เหต ๖,๐๐๐

2 ท พ ฒนา ๖.๕ การด แลและบ าร งร กษาเคร องม อแพทย ๐,๐๐๐ ๖.๒ การพยาบาลผ ป วยศ ลยกรรมประสาท ๒ ๒,๐๐๐ ๗ ประช มว ชาการงานค ณภาพ ๒ ๐,๐๐๐ ๘ การพยาบาลผ ป วยบาดแผลและ ostomy ( ๒ เด อน) ๒ ๔๐,๐๐๐ เพ อพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากรเพ อรองร บการจ ดต ง/ ศ นย ทวามเท ยมและศ นย บร การผ ป วยมะเร งล าไส ใหญ ๙ การพยาบาลผ ป วย BURN ๒ ๐,๐๐๐ ๐ การด แลผ ป วยท ม ป ญหาระบบทางเด นป สสาวะ ๒ ๐,๐๐๐ การพยาบาลผ ป วยมะเร ง (๔ เด อน) ๗๐,๐๐๐ ๒ การพยาบาลผ ป วยTrauma ๓,๐๐๐ ๓ การพยาบาลผ ส งอาย (๔ เด อน) ๗๐,๐๐๐ ๔ การพยาบาลผ ป วยแบบประคบประคอง (๒ เด อน) - ๕ การพยาบาลผ ป วยเร อร ง (๔ เด อน) - ๖ การพยาบาลศ ลยกรรมอ บ ต เหต (๔ เด อน) ๗๐,๐๐๐ ๗ การจ ดประช มว ชาการแผนกศ ลยกรรม ๖๐๐ ๒,๐๐๐ ๘ การจ ดประช มว ชาการแผนกศ ลยกรรม โรงพยาบาลสระบ ร คร งท ๓๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๙ การพยาบาลผ ป วยก อนและหล งผ าต ดสมองและกระด กส นหล ง ๘,๐๐๐ ๒๐ การพยาบาลผ ป วยแผลเบาหวาน ๕,๐๐๐ PCT ก มารเวชกรรม : การพยาบาลทารกแรกเก ด รพ.ศ ร ราช ( เด อน) คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ : การด แลศ ลยกรรมเด ก สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น คนละ ๔,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๒ ๘,๐๐๐ ๓ : การอบรมก มารว กฤต รพ.กร งเทพคนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๕ ๕,๐๐๐ ๔ :การด แลทารกแรกเก ด สถาบ นส ขภาพเด กฯ คนละ ๕,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๒ ๐,๐๐๐

3 ท พ ฒนา ๕ : การประช มว ชาการของสมาคมทารกแรกเก ด รพ.ราชว ถ คนละ ๕,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๔ ๒๐,๐๐๐ ๖ : การประช มว ชาการของสมาคมเวชศาสตร ปร ก าเน ดคนละ ๕,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๖ ๓๐,๐๐๐ ๗ : การพยาบาลทารกแรกเก ด รพ.ศ ร ราช ( เด อน ) คนละ ๐,๐๐๐ บาท ๒ ๒๐,๐๐๐ ๘ : การบร หารยาเคม บ าบ ด สถาบ นมะเร ง (๒ ส ปดาห ) คนละ ๗,๐๐๐ บาท ๒ ๔,๐๐๐ ๙ : การประช มว ชาการประจ าป สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต ฯ คนละ ๕๐๐ บาท (๓ ว น) ๒ ๖,๐๐๐ ๐ : การบร หารการพยาบาลแนวใหม คนละ ๕,๐๐๐ บาท ว ทยาล ยน กบร หาร สาธารณส ข ( ส ปดาห ) ๕ ๒๕,๐๐๐ : การประช มว ชาการประจ าป ของสมาคมก มารเวชศาสตร คนละ ๕๐๐บาท (๓ ว น) ๗ ๓๕,๐๐๐ ๒ : การประช มว ชาการโรคต ดเช อคนละ ๔,๕๐๐บาท (๓ ว น) ๔ ๔,๐๐๐ ๓ : การกระต นพ ฒนาการเด ก สถาบ นส ขภาพเด กฯ คนละ ๓,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๒ ๖,๐๐๐ ๔ : การกระต นพ ฒนาการเด ก รพ.ศ ร ราช คนละ ๖,๐๐๐บาท ( ส ปดาห ) ๒ ๒,๐๐๐ ๕ : การประช มว ชาการของชมรมโรคระบบทางเด นหายใจในเด ก คนละ๓,๐๐๐บาท (๓ ว น) ๗ ๒,๐๐๐ ๖ : การประช มว ชาการของชมรมโรคระบบทางเด นหายใจและเวชบ าบ ดว กฤตใน เด กคนละ ๕,๐๐๐ บาท (๓ ว น) ๖ ๓๐,๐๐๐ ๗ :การพยาบาลผ ป วยเด กในภาวะว กฤต คนละ ๗,๕๐๐ บาท( ส ปดาห ) ๗,๕๐๐ ๘ : การพยาบาลผ ป วยใส เคร องช วยหายใจ คนละ ๔,๕๐๐ บาท ๕,๕๐๐ ๙ : การพยาบาลผ ป วยเด กระบบประสาท (๓ ว น) ๓,๐๐๐

4 ท พ ฒนา ๒๐ : ด แลผ ป วยเด ก Emergency รามา : คนละ ๒,๕๐๐บาท ( ส ปดาห ) ๔ ๐,๐๐๐ PCT ส ต -นร เวชกรรม เพ มท มการร กษาโรคมะเร งนร เวช เพ มแพทย onco gynae - อบรมพยาบาล OR - ๒ โครงการสายใยร ก - อบรมพยาบาล Miss นมแม - ๓ การพ ฒนาบ คลากรตามสายงาน - Update neonatal care (สมาคมทารกปร ก าเน ด) ๕ ประช มส ต แพทย (สมาคมส ต นร แพทย ) ๖ ประช ม onco gyae (แพทย และพยาบาล) ๓ Update การร กษาพยาบาลส ต นร เวช ๕ อบรมบร หารทางการพยาบาล ๔๐,๐๐๐ ประช มว ชาการการด แลผ ส งอาย เพ อป องก นโรคกระด ก ๒ พร นและโรคเร อร ง (แพทย และพยาบาล) - ประช มการร กษาโรคมะเร งทางนร เวช (แพทย ) PCT ศ ลยกรรมออร โธป ด กส โครงการผล ตแพทย ผ เช ยวชาญเฉพาะด านศ ลยกรรมทางม อและเส นเล อด ขนาดเล กของโรงพยาบาลศ นย สระบ ร หล กส ตรแพทย ประจ าบ านต อยอด สาขาศ ลยกรรมทางม อและเส นเล อดขนาดเล ก ระยะเวลา ป บร การทางด านการแพทย ส าหร บผ ป วยอ บ ต เหต ทางม อ และ หร อผ ป วยท ม โรคเก ยวก บม อ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โรงพยาบาลศ นย สระบ ร เป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด านทาง ศ ลยกรรมทางม อและเส นเล อดขนาดเล กแห งแรกในเขตขนาด เล กแห งแรกในเขตภาคกลางตอนบน PCT จ กษ ส งศ กษาต อเน องแพทย เฉพาะทาง สาขาจ กษ ว ทยา - ท กหล กส ตร เพ อพ ฒนาศ นย เช ยวชาญโรค ๒ ส งพยาบาลประจ าต กจ กษ อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน ๔๐,๐๐๐ ศ นย โรคจอประสาทตา ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙

5 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ส งพยาบาลประจ า OPD ตา อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน ส งพยาบาลประจ าต ก พ.๖๐/๒ อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน ส งพยาบาลประจ า OR ตา อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน ส งพยาบาลประจ า OR ตา ฝ กท กษะเฉพาะการผ าต ดจอประสาทตา จาก รพ. มหาว ทยาล ย ส งพยาบาลประจ า OR ตา ฝ กท กษะเฉพาะการผ าต ดจอประสาทตา จาก รพ. มหาว ทยาล ย ท พ ฒนา ๘ ท มจ กษ ศ กษาด งาน ระบบบร การศ นย โรคจอประสาทตา จากรพ.มหาว ทยาล ย ๕ ๐,๐๐๐ ๙ ส งพยาบาลประจ า OPD ตา อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน - PCT โสต ศอ นาส ก การประช มว ชาการโรคต ดเช อ (๓ ว น) คนละ ๔,๕๐๐ บาท ๒ ๙,๐๐๐ ๒ การประช มว ชาการพยาบาล (๓ ว น) คนละ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ ๓ ประช มว ชาการจ ดโดยสถาบ นภายนอกองค กร ป ละ ๒ คร งต อคน ๒ พ ฒนางานประจ า ๔ ประช มว ชาการจ ดโดยสถาบ นภายในองค กร ป ละ คร งต อคน ๔ พ ฒนางานประจ า กล มงานว ส ญญ ว ทยา เพ มค ณภาพในการให บร การว ส ญญ ส มาตรฐานว ชาช พ ผ ป วยปลอดภ ย พ ฒนางานประจ า พ ฒนาศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน สน บสน นพยาบาลเข าอบรมเป นว ส ญญ พยาบาล ( ป ) ๒ ขยายบร การนอกเวลาราชการ ๒ อบรมฟ นฟ ว ชาการว ส ญญ ว ทยาพยาบาลท ก ๔ ป /คนตามมาตรฐานราช ว ทยาล ยว ส ญญ แพทย (๕ ว น) ๔ ๓๐,๐๐๐ ก าวท นการเปล ยนแปลงว ทยาการและเทคโนโลย การแพทย ๓ อบรมฟ นฟ ว ชาการส วนภ ม ภาค (๓ ว น) ๒ พ ฒนาเช อมโยงการด แลผ ป วย/การเท ยบเค ยงการด แล ๔ ประช มว ชาการประจ าป ราชว ทยาล ยว ส ญญ แพทย (๒ ว น) ๔ ๖,๐๐๐ ก าวท นการเปล ยนแปลงฯ

6 ท พ ฒนา ๕ ประช มว ชาการประจ าป ชมรมว ส ญญ พยาบาลกระทรวงสาธารณส ข (๒ ว น) ๔ ๖,๐๐๐ สร างมาตรฐานงาน ๖ อบรมผ บร หารการพยาบาล (๔ เด อน) เส นทางอาช พ/ความเช ยวชาญเฉพาะ ๗ ประช มประจ าป (๔ ว น ว ส ญญ แพทย ) ๕,๐๐๐ ความเช ยวชาญเฉพาะ ๘ พยาบาลประจ าการ ๓๐,๐๐๐ รอส งอบรมว ส ญญ ท กรอบ ๕ ป กล มงานจ ตเวช การอบรมว กฤตส ขภาพจ ต ๒ ๘,๐๐๐ ๒ การด แลบ าบ ดร กษาป ญหาจ ตเวชเด กส าหร บน กจ ตว ทยาหร อพยาบาล ๒ ๘,๐๐๐ ๓ การด แลบ าบ ดร กษาผ ป วยยาเสพต ด ๐,๐๐๐ ๔ การด แลร กษาผ ป วยโรคซ มเศร าและผ ท ม ความเส ยงจากการฆ าต วตาย ๔,๐๐๐ ๕ อน ม ต บ ตรเฉพาะทาง สาขาจ ตเวชช มชน - กล มงานร งส ว ทยา ประช มว ชาการร งส ว ทยาสมาคม ๓ ๒ ประช มว ชาการคณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ๒ ๓ ประช มว ชาการสมาคมร งส เทคน คแห งประเทศไทย ๒ ๔ ประช มว ชาการสมาคมร งส การแพทย แห งประเทศไทย ๒ ๕ ประช มว ชาการสมาคมร งส เทคน คศ ษย เก ารามาธ บด ๒ ๖ ประช มว ชาการโรงเร ยนร งส เทคน ค สภากาชาดไทย จ ฬาลงกรณ ๒ ๗ ประช มว ชาการร งส การแพทย ช มชน ๒ ๘ Intervention training for technician กล มงานพยาธ ว ทยาคล น ก ประช มว ชาการสมาคมเทคน คการแพทย แห งประเทศไทย ๔ ๒,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บการตรวจว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ๒ หล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (เทคน คการแพทย ) - เพ อพ ฒนาศ กยภาพเจ าพน กงานว ทยาศาสตร การแพทย

7 ท พ ฒนา ๓ หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต (เทคน คการแพทย /พยาธ ว ทยาคล น ก) ๔ หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (เทคน คการแพทย /ช วเวชศาสตร ) ๕ ฝ กอบรมหล กส ตรเช ยวชาญด านอณ ช วโมเลก ล - ๖ ฝ กอบรมหล กส ตรเช ยวชาญด าน HLA-Typing - ๗ ฝ กอบรมหล กส ตรผ บร หารระด บต น เพ อเพ มพ นท กษะ ความร และประสบการณ ในงานบร หาร ให ก บห วหน างาน ๘ ฝ กอบรมหล กส ตรผ บร หารระด บกลาง เพ อเพ มพ นท กษะ ความร และประสบการณ ในงานบร หาร ให ก บห วหน างาน ๙ ประช มว ชาการประจ าป ของภาคว ชาเวชศาสตร การธนาคารเล อด คณะ แพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ๒ ๖,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บงานธนาคารเล อด ๐ การอบรมภาคปฏ บ ต ระยะส นด านงานธนาคารโลห ต ๒ ๒,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บงานธนาคารเล อด ฝ กอบรมหล กส ตรเฉพาะสาขาห องปฏ บ ต การ ๖ ๘,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บงานเฉพาะสาขา ห องปฏ บ ต การ ๒ ฝ กอบรมเฉพาะทางจ ลช วว ทยาคล น ก ๓,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บงานจ ลช วว ทยาคล น ก กล มงานพยาธ กายว ภาค ความแม นย าในการแปลผลเซลล ว ทยานร เวช ๒ การค ดกรองเซลล ว ทยานร เวช ๒ เซลล ว ทยาว น จฉ ยระบบอ นๆ ๒ การค ดกรองเซลล ว ทยาระบบอ นๆ ๓ ประช มว ชาการงานศ ลย พยาธ ๒ การปฏ บ ต งานตรวจช นเน อ ๔ การย อม Immunohistochemistry การย อม Immunohistochemistry ๕ การพ ฒนางานศ ลย พยาธ ตามความจ าเป น การปฏ บ ต งานตรวจช นเน อ/ งานเซลล เพ อเตร ยมความพร อมด านบ คลากรในการเป ดให บร การ ทดสอบท รองร บความเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ศ นย เช ยวชาญระด บส ง เพ อเตร ยมความพร อมด านบ คลากรในการเป ดให บร การ ทดสอบท รองร บความเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ศ นย เช ยวชาญระด บส ง เพ อเตร ยมความพร อมด านบ คลากรในการเป ดให บร การ ทดสอบท รองร บความเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ศ นย เช ยวชาญระด บส ง เพ อเตร ยมความพร อมด านบ คลากรในการเป ดให บร การ ทดสอบท รองร บความเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ศ นย เช ยวชาญระด บส ง

8 ท พ ฒนา ๖ การประช มว ชาการส าหร บพยาธ แพทย ๓ การว น จฉ ยช นเน อและหร อเซลล ว ทยา กล มงานท นตกรรม จ ดประช มว ชาการระด บเขต ๕๐ ๓๕,๐๐๐ ๒ จ ดประช มว ชาการเฉพาะ ๒-๓ คร งต อป ๔๐ ๕,๐๐๐ ๓ หล กส ตรท นตกรรมประด ษฐ ๔ หล กส ตรท นตกรรมปร ท นตว ทยา ๕ หล กส ตรว ทยาการว น จฉ ยโรคในช องปาก ๖ ประช มว ชาการท นตกรรมในแต ละสาขา ๐ ๖๐,๐๐๐ กล มงานผ ป วยนอก ระเบ ยบว ธ ว จ ย ๐ เพ อส งเสร มการท าว จ ย ๒ การค ดกรอง ๘๗ ๓ กระบวนการพยาบาลและการบ นท ก ๓๕ ๔ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในการใช IT ๘๗ เพ อรองร บ Paperless และข อม ลกล มเป าหมาย ๕ การบร หารโครงการ ๒ ๖ การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร ง - ๗ การพยาบาลเฉพาะทางโรคเร อร ง ๘ การน เทศทางการพยาบาล ๒ กล มงานเวชศาสตร ฉ กเฉ นและน ต เวช จ ดอบรม จ ดอบรมหล กส ตรเวชกรฉ กเฉ นระด บพ นฐาน (EMT-B) ส าหร บ FR ภาคกลาง ๐ ชม (รพ.สระบ ร ) ๕๐ ๓๐๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะFR,พน กงานข บรถก ช พและพน กงานข บรถ referให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานช ดปฏ บ ต การ ฉ กเฉ นระด บต น (BLS) ๒ ร วมจ ดหล กส ตรผ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นเบ องต น (First Responder: FR) ส าหร บ อาสาสม คร/พน กงานข บรถก ช พ๒-๓ ว น (สสจ.สระบ ร และรพ.สระบ ร ) ๘๐ ๒๔๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะอาสาสม ครพน กงานข บรถก ช พสามารถ ปฐมพยาบาลเบ องต นได ถ กต อง

9 ๓ ๔ ๕ จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องการด แลผ ป วยอ บ ต เหต และฉ กเฉ นข นส งส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ER เจ าหน าท เวชก จฉ กเฉ นพน กงานข บรถก ช พ ผ ช วยเหล อ คนไข เจ าหน าท พยาบาล ๓ ร น (๒๐ คน/ร น) ร นละ ว น ร วมจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องการช วยฟ นค นช พ (CPR) ส าหร บบ คลากร โรงพยาบาลสระบ ร ๒ ร น (๘๐คน/ร น) ร นละ ว น จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องการเคล อนย ายผ ป วยส าหร บเจ าหน าท ศ นย เปล, X-ray, OR, IPD ๒ ร น (๘๐คน/ร น) ร นละ ว น อบรมภายนอก ท พ ฒนา ๖๐ ๐,๐๐๐ ๖๐ ๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท ให สามารถปฏ บ ต การช วยฟ นค น ช พได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ ๖๐ ๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท ท กระด บให ม ความร ความสามารถในการช วยช ว ตข นส ง การอ านและแปรผล คล นไฟฟ าห วใจการร บแจ งเหต และส งการการด แลผ ป วย อ บ ต เหต และฉ กเฉ น ณ จ ดเก ดเหต ระหว างน าส ง และ การด แล ในโรงพยาบาล พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท ศ นย เปลX-ray, OR, IPDให ม ความร ความสามารถในการเคล อนย ายผ ป วยได ถ กต องและม ประส ทธ ภาพ หล กส ตรเวชกรฉ กเฉ นระด บพ นฐาน ( EMT-B) ส าหร บพน กงานข บรถก ช พ พน กงานข บรถ refer ๐ ชม (รพ.สระบ ร ) ๖,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพน กงานข บรถก ช พและพน กงานข บรถ referให ม ความร ความสามารถในการออกช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ น ระด บต น (BLS) ๒ หล กส ตรผ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นเบ องต น (First Responder: FR) ส าหร บพน กงาน ข บรถก ช พ พน กงานข บรถ refer ๒-๓ ว น (สสจ.สระบ ร และรพ.สระบ ร ) ๒ ๖,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพน กงานข บรถก ช พและพน กงานข บรถ referให ม ความร ความสามารถช วยท มช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ น ช วยเหล อผ ป วย ณ จ ดเก ดเหต ๓ หล กส ตรการช วยช ว ตข นส ง ACLS Advanced Cardiac Life Support ( ACLS)ส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ๒ ว น (รพ. ศ ร ราช/รพ.พระมงก ฏ/รพ.ต ารวจ) ๔ ๔๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการช วยช ว ตข นส ง การอ านและแปรผลคล นไฟฟ าห วใจการ เป นว ทยากรพ ฒนาความเช ยวชาญศ นย โรคห วใจ ๔ หล กส ตรการช วยช ว ตผ บาดเจ บข นส ง Advanced Trauma Life Support (ATLS) ส าหร บพยาบาลว ชาช พ ๕ ว น (รพ.ขอนแก น/รพ.พระมงก ฏ/รพ.ภ ม พล) ๔ ๔๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการช วยช ว ตผ บาดเจ บข นส งการเป นว ทยากรพ ฒนาความ เช ยวชาญศ นย อ บ ต เหต และฉ กเฉ น

10 ท พ ฒนา ๕ หล กส ตร EMS for Nurse ๒ ส ปดาห (วสส.ขอนแก น) ๒๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการปฏ บ ต งานระบบการแพทย ฉ กเฉ นเพ อสน บสน นการ เป นศ นย เช ยวชาญอ บ ต เหต และฉ กเฉ น ๖ หล กส ตรการอบรมผ ร บแจ งเหต และส งการ (EMD) ส าหร บพยาบาลว ชาช พ ๕ ว น ๕,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พในการร บแจ งเหต และส ง การให เก ดประส ทธ ภาพม บ คลานการอบรมมาแล ว คน ๗ หล กส ตรการส งต อผ ป วยฉ กเฉ นว กฤตทางอากาศ Advanced Care Air Transport (ACAT) ส าหร บพยาบาลว ชาช พ ๕ ว น ๒ ๒๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พด านการเตร ยมผ ป วยและ ด แลขณะล าเล ยงทางอากาศให ม ประส ทธ ภาพสอดร บก บ สถานการณ ทางสาธารณภ ยและการเตร ยมความพร อมท มใน การปฏ บ ต งานระบบการแพทย ฉ กเฉ นเพ อสน บสน นการเป น ศ นย เช ยวชาญอ บ ต เหต และฉ กเฉ น ๘ หล กส ตรการด แลผ ป วยฉ กเฉ นส าหร บพยาบาลว ชาช พ ๕ ว น ๒ ๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลช วยเหล อผ ป วยอ บ ต เหต และฉ กเฉ นท ม ภาวะ ค กคามช ว ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ๙ หล กส ตรอบรมเพ มพ นท กษะการด แลผ ป วยโรคห วใจและหลอดเล อดส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ๓ ว น (สมาคมพยาบาลโรคห วใจและหลอดเล อด) ๐ หล กส ตรการด แลผ ป วยว กฤตฉ กเฉ นโรคห วใจและทรวงอกส าหร บพยาบาล ว ชาช พ ๓ ว น (รพ. ศ ร ราช/รพ.รามาธ บด ) ๒ การประช มว ชาการ Cardiac networkส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ๒ ว น (เคร อข ายศ นย โรคห วใจ กระทรวงสาธารณส ข) ประช มว ชาการระบบการแพทย ฉ กเฉ นส าหร บพยาบาลว ชาช พ เจ าหน าท เวช ก จฉ กเฉ นพน กงานข บรถก ช พ ๓ ว น ๒ ๔,๐๐๐ ๒ ๖,๐๐๐ ๒ ๖,๐๐๐ ๕ ๒๕,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะแลกเปล ยนประสบการณ การปฏ บ ต งาน ระบบการแพทย ฉ กเฉ น/น าเสนอผลงาน พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลผ ป วยโรคห วใจและหลอดเล อดส ความเช ยวชาญ ศ นย ห วใจ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลผ ป วยโรคห วใจและหลอดเล อดส ความเช ยวชาญ ศ นย ห วใจ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลผ ป วยโรคห วใจและหลอดเล อดส ความเช ยวชาญ ศ นย ห วใจ

11 ท พ ฒนา ๓ หล กส ตรพยาบาลผ ประสานงานอ บ ต เหต Trauma nurse coordinatorส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ๕ ว น ๕,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการประสานงานและบร หารจ ดการเร องค ณภาพการด แล ร กษาพยาบาลผ ป วยอ บ ต เหต ท งระบบได อย างม ประส ทธ ภาพ ๔ หล กส ตรผ ร บแจ งเหต (Call taker)ส าหร บ พน กงานข บรถก ช พเจ าหน าท เวช ก จฉ กเฉ น ๓ ว น ๒ ๖,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท เวชก จฉ กเฉ นและพน กงานข บ รถก ช พให สามารถร บแจ งเหต และส งการได อย างม ประส ทธ ภาพ ๕ หล กส ตรการบ นท กข อม ลโปรแกรม ITEMSส าหร บ พน กงานข บรถก ช พ เจ าหน าท เวชก จฉ กเฉ นพยาบาลว ชาช พ ว น ๖ หล กส ตรการด แลผ ป วยว กฤตฉ กเฉ นโรคหลอดเล อดสมองส าหร บพยาบาล ว ชาช พ ๓ ว น (รพ. ศ ร ราช/รพ.รามาธ บด /สถาบ นประสาท) ๓ ๓,๐๐๐ ๒ ๖,๐๐๐ ๗ Critical Systermic thinking และLogistic in health ๒๐,๐๐๐ จากการปฏ บ ต งานต องใช ความร ในแก ป ญหาอย างสร างสรรค เป นระบบและม หล กการ กล มงานส ขศ กษา น กว ชาการสาธารณส ข การน าแนวค ด / ทฤษฏ / กลว ธ ทางด านส ขศ กษาและพฤต กรรมศาสตร มา ประย กต ใช ในการด าเน นงานส ขศ กษาและพ ฒนาพฤต กรรมส ขภาพ ๒ ๐,๐๐๐ เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ ๒ การประเม นผล แผนงาน /โครงการ ๒ ๖,๐๐๐ เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ ๓ การสร าง Web page ของหน วยงาน ๒ ๓,๐๐๐ เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสาร ความร ด านส ขภาพ การจ ดบร การ และก จกรรมส ขศ กษาของกล มงานฯ ๔ เทคน คการให ค าปร กษาแบบสร างแรงจ งใจ ๖,๐๐๐ น าแนวค ด ว ธ การมาใช ในการให บร การปร กษาด านส ขภาพ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พเจ าหน าท เวชก จฉ กเฉ น และพน กงานข บรถก ช พให ม ความร ในเร องการลงข อม ล การ เร ยกด รายงานและการด งข อม ลระบบสารสนเทศการแพทย ฉ กเฉ นไปใช ในการพ ฒนางานได อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลผ ป วยหลอดเล อดสมองส ความเช ยวชาญศ นย อบ ต เหต ความร ด านCritical Systermic thinking และLogistic in Health สามารถน ามาส การเพ มประส ทธ ภาพการร บ-ส งต อ ผ ป วยท กกล มโรค สอดคล องก บนโยบายของโรงพยาบาล เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสาร ความร ด านส ขภาพ การจ ดบร การ และก จกรรมส ขศ กษาของกล มงานฯในเร องท เก ยวข องก บศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/เช ยวชาญระด บส ง น าแนวค ด ว ธ การมาใช ในการให บร การปร กษาด านส ขภาพใน กล มผ ป วยท เก ยวข องฯ

12 ท พ ฒนา ๕ การอบรมผ บร หารระด บกลาง ๓๐,๐๐๐ น าแนวค ด ว ธ การมาใช ในการบร หารจ ดการการด าเน นงานใน องค กร ๖ การอบรมผ บร หารระด บต น - น าแนวค ด ว ธ การมาใช ในการจ ดการในหน วยงาน ๗ การท าว จ ยเช งค ณภาพในงานสาธารณส ข ๕,๐๐๐ การท าว จ ยในหน วยงาน ๘ การท าว จ ยในงานสาธารณส ข ๕,๐๐๐ การท าว จ ยในหน วยงาน การท าว จ ยเช งค ณภาพทางด านส ขศ กษาและพฤต กรรม ส ขภาพท เก ยวข องก บการเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ เช ยวชาญระด บส ง การท าว จ ยทางด านส ขศ กษาและพฤต กรรมส ขภาพท เก ยวข อง ก บการเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/เช ยวชาญระด บส ง ๙ การเข ยนบทรายการโทรท ศน (Script) ทางด านส ขภาพ ๕,๐๐๐ เพ อการจ ดท าบทโทรท ศน /สารคด ทางด านส ขภาพ เพ อการจ ดท าบทโทรท ศน /สารคด ทางด านส ขภาพสน บสน น การเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/เช ยวชาญระด บส ง ๐ การอบรมการเป นว ทยากรกระบวนการกล ม ๕,๐๐๐ น าท กษะมาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ก บผ ใช บร การ กล มต างๆ เทคน คการเสร มสร างพล งช มชน (Empowerment) ๓,๐๐๐ น าแนวค ด ว ธ การ มาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ก บ ผ ป วย ญาต และประชาชน ๒ การว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรม SPSS ๒,๕๐๐ ใช ในการว เคราะห ข อม ลการด าเน นงานส ขศ กษา ๓ การส อสารส ขภาพ ๒ ๖,๐๐๐ เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ ๔ การประช ม / อบรม /ส มมนา การพ ฒนาแนวค ด /ท กษะการด าเน นงานส ข ศ กษาและพ ฒนาพฤต กรรมส ขภาพ ๔ ๓๐,๐๐๐ เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ เจ าหน าท ปฎ บ ต งานด านส อส ขภาพ และโสตท ศน ปกรณ กล มงานส ขศ กษา การใช โปรแกรม Microsoft Publisher ในการจ ดท าแผ นพ บด านส ขภาพ ๒,๐๐๐ พ ฒนาการจ ดท าเอกสารแผ นพ บให ม ค ณภาพมากย งข น ๒ การใช โปรแกรม Paint วาดและแก ไขร ปภาพ ๒,๐๐๐ ใช ในการตกแต งร ปภาพประกอบส อการเร ยนร ด านส ขภาพ ๓ การใช โปรแกรม Photo shop ๒,๐๐๐ พ ฒนาการจ ดท าส อส ขภาพให ม ค ณภาพมากย งข น ๔ การใช โปรแกรม Coreldraw ในการจ ดท าส อส ขภาพ ๒,๐๐๐ พ ฒนาการจ ดท าส อส ขภาพให ม ค ณภาพมากย งข น ๕ การใช โปรแกรม Word / Excel version ใหม - เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ

13 ท พ ฒนา ๖ การต ดต อว ด ท ศน โดยใช โปรแกรม Premiere pro - ใช ในการต ดต อส อว ด ท ศน เพ อเผยแพร ทางท ว ของรพ. ๗ การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ต างๆ ท ท นสม ยในการผล ตส อส ขภาพ - พ ฒนาการจ ดท าส อส ขภาพให ม ค ณภาพมากย งข น ๘ การจ ดท า /ถ ายท าสารคด ด านส ขภาพ - เพ อการจ ดท ารายการโทรท ศน /สารคด ทางด านส ขภาพ เจ าหน าท ปฎ บ ต งานด านส อส ขภาพ และโสตท ศน ปกรณ กล มงานส ขศ กษา การใช โปรแกรม Microsoft Publisher ในการจ ดท า ๒ การใช โปรแกรม Coreldraw ในการจ ดท าส อส ขภาพ ๓ ๓ การใช โปรแกรม Paint วาดและแก ไขร ปภาพ ๔ การใช โปรแกรม Word / Excel version ใหม - ๕ การต ดต อว ด ท ศน โดยใช โปรแกรม Premiere pro - ๖ การใช โปรแกรม Photo shop - ๘ การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการผล ต ส อส ขภาพ - กล มงานอาช วเวชกรรม หล กส ตรพยาบาลเฉพาะทางอาช วอนาม ยและส งแวดล อม ๔ เด อน (พยาบาล ว ชาช พ ในกล มงานอาช วเวชกรรม ท ย งไม เคยผ านการอบรมมาก อน) ๐,๐๐๐ ม ความจ าเป นต องม ความร เฉพาะด านในการจ ดบร การ ๒ ๓ หล กส ตร อาช วอนาม ยและส งแวดล อม ๖๐ ช วโมงพยาบาล/นวก. ท ย งไม เคย ผ านการอบรมมาก อน ขอบ คลากร/เจ าหน าท บ นท กข อม ล อ ตราจ าง คน ว ฒ ปวช/ปวส ไม จ าก ดเพศ กล มพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน ๓,๐๐๐ หล กส ตรผ เย ยมส ารวจภายนอก ๓ ๖๐,๐๐๐ ม ความจ าเป นต องม ความร เฉพาะในการจ ดบร การใน กล มเป าหมาย เน องจากภาระงานท เพ มมากข นและบ คลากรท ม อย จ าก ดในป จจ บ นท าให การให เก ดความล าช า และให บร การไม ท นตามความต องการของผ ร บบร การท เพ มข น เช น การบ นท ก ข อม ลบร การตรวจส ขภาพเป นกล มมากข น และการใช เคร องม อตรวจหลายชน ดพร อมก น จ งม ความจ าเป นขอ บ คลากรเพ ม เพ อช วยในก จกรรมบร การได เบร จเสร จ ม ประส ทธ ภาพ และเก ดความประท บใจบร การ เพ อการจ ดท ารายการโทรท ศน /สารคด ทางด านส ขภาพ สน บสน นการเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/เช ยวชาญระด บส ง

14 กล มงานการพยาบาล ท พ ฒนา พ ฒนาเคร องม อประเม น Job competency ตอบสนองศ นย เช ยวชาญ ๐๐ ๒ พ ฒนาบ คลากรตาม competency gap -Neuro signs -Assessment ๕๐ ๐,๐๐๐ -Gap ๓ พ ฒนาผ านส อการเร ยนร ด วยตนเอง (สน บสน นการจ ดต งTrainning center) ๔๐ ๒๐,๐๐๐ ๔ พ ฒนาความร และท กษะบ คลากรทางการพยาบาล ผ บร หารทางการพยาบาล ๕๐ ๓๐,๐๐๐ ผ ช วยห วหน าหน วยงาน ๔๕ ๓๐,๐๐๐ ผ น เทศทางการพยาบาล ๔๘ ๓๐,๐๐๐ ๕ โครงการรวมม ตร จ ตผ กพ น ก จกรรม Happy work place ๕๐ ๐๐,๐๐๐ โครงการร วมด วยช วยก น สร างสรรงาน (ระด บปฏ บ ต การ) ๐๐ ๐๐,๐๐๐ โครงการส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ๖ ๖. จ ดประช มว ชาการพยาบาลระด บเคร อข ายเขต ประจ าป ๓๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๖.๒ จ ดประช มว ชาการพยาบาลระด บจ งหว ดประจ าป ๕๐ ๓๕,๐๐๐ ๖.๓ จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด านบร หารการพยาบาล ๔๐ ๐๐,๐๐๐ ๖.๔ ส งเสร มก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร กล มโรคเป าหมาย ๐๐ ๖.๕ ส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ด านความเส ยงและความปลอดภ ย ๐๐ ๗ อบรมเฉพาะทาง ๗. การพยาบาลโรคห วใจและหลอดเล อด (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒ การพยาบาลโรคหลอดเล อดสมอง (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๓ การพยาบาลผ ป วยมะเร ง (๔ เด อน) งบ HR ๗.๔ การพยาบาลผ ป วยแบบประค บประคอง (Palliative Nursing) (๒ เด อน) งบ HR ๗.๕ การพยาบาลผ ป วยเร อร ง (๔ เด อน) ๒ งบ HR

15 ท พ ฒนา ๗.๖ การพยาบาลผ ส งอาย (๔ เด อน) งบ HR ๗.๗ การพยาบาลผ ป วยว กฤต (๔ เด อน) ๓ งบ HR ๗.๘ การพยาบาลผ ปวยว กฤต ทางเด นหายใจ (๔ เด อน) งบ HR ๗.๙ การพยาบาลโรคต ดเช อ (๔ เด อน) งบ HR ๗.๐ การพยาบาลทารกแรกเก ด (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗. การพยาบาลผ ป วยทารกว กฤต (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒ การพยาบาลผ ป วยเด กโรคเร อร ง (๔ เด อน) งบ HR ๗.๓ การพยาบาลศ ลยกรรมอ บ ต เหต (๔ เด อน) งบ HR ๗.๔ การพยาบาลอ บ ต เหต ฉ กเฉ น (๔ เด อน) งบ HR ๗.๕ พยาบาลส องกล องระบบทางเด นอาหาร ( เด อน) งบ HR ๗.๖ การพยาบาลปร ศ ลยกรรม (การผ าต ด) (๔ เด อน) งบ HR ๗.๗ การพยาบาลโรคทางเด นหายใจในเด ก (๔ เด อน) งบ HR ๗.๘ การพยาบาลผ ป วยบาดแผล และออสโตม (๒ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๙ การจ ดการความปวด (Pain Management) (๒ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒๐ การพยาบาลผ ป วยประสาทศ ลยศาสตร (๔ เด อน) งบ HR ๗.๒ การพยาบาลเวชปฏ บ ต ท วไป (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒๒ การพยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา (๔ เด อน) งบ HR ๗.๒๓ การจ ดการการพยาบาล (การบร หารการพยาบาล) (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒๔ เทคโนโลย การตรวจคล นสมอง (๓ เด อน) งบ HR ๗.๒๕ การป องก นและควบค มการต ดเช อในโรงพยาบาล (๔ เด อน) งบ HR ๘ จ ดประช มว ชาการ ๘. จ ดประช มกฏหมายและจร ยธรรมว ชาช พ ๓๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๘.๒ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล (QA ) ๘๐ ๐,๐๐๐ ๘.๓ การว จ ยทางการพยาบาล ๔๐ งบว จ ย ๘.๔ น าเสนอผลงานว ชาการทางการพยาบาล ๓๐๐ ๗,๐๐๐ ๘.๕ การพ ฒนาความร ในการใช เคร องม อแพทย ๕๐

16 กล มงานเภส ชกรรม ท พ ฒนา recidency pharmacist หล กส ตร ๔ ป ๘๐๐,๐๐๐ การด แลด าน pharmacotherpy กล มงานประก นส ขภาพ พ ฒนาท กษะเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในระบบชดเชยค าบร การทางการแพทย - จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ - จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ๘ - ก จกรรมกล มส มพ นธ กล มงานย ทธศาสตร และแผนงาน 1 พ ฒนาพ ฒนาความร และท กษะบ คลากรตาม competency gap - หล กส ตร การวางแผนและการบร หารโครงการอย างม ออาช พ - หล กส ตร การเข ยนและการว เคราะห โครงการ - หล กส ตร การต ดตามและประเม นโครงการ 2 การท าว จ ยในงานสาธารณส ข - (รวมก บ คณะกรรมการ พ ฒนาระบบ ชดเชยฯ). ความหลากหลายของระบบชดเชย ๒. การปร บเปล ยน กฎเกณฑ ระเบ ยบ ๓. ข อม ลไม ถ กต อง ครบถ วน ท นเวลา ๒ - เพ อเพ มประส ทธ ภาพการจ ดท าและการบร การ แผนงาน/โครงการ 3 เทคน คการน าเสนอข อม ลเพ อการต ดส นใจของผ บร หาร 3 ว น - กล มงานเวชสารสนเทศและเวชระเบ ยน การจ ดระบบเวชระเบ ยน ๓ ว น ๒ ๐,๐๐๐ ๒ การบร หารงานเวชระเบ ยน ๓ ว น ๒ ๐,๐๐๐ ๓ HA ในงานเวชระเบ ยน ๓ ว น ๒ ๐,๐๐๐ ๔ การให รห สโรค รห สผ าต ดในระด บ Advance ๕ ว น ๒ ๕,๐๐๐ ๕ เทคน คการน าเสนอข อม ลเพ อการต ดส นใจของผ บร หาร ๓ ว น ๒ ๒๐,๐๐๐ ฝ ายบร หารท วไป อบรมพฤต กรรมบร การ การป องก นต วเอง และการอ านวยการจราจร ๓๖ ๔๕,๐๐๐ เพ อเพ มประส ทธ ภาพงานบร การ/สามารถป องก นต วเองได / สามารถจ ดการการจราจรได อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาในด าน pharmacotherapyในเด ก/ cardiology/infection/ critical care

17 ท พ ฒนา ๒ อบรมพฤต กรรมบร การส าหร บเจ าหน าท เวรเปลและเจ าหน าท งานบร การ ๘๐ ๒๖,๐๐๐ ฝ ายการเจ าหน าท การประช มประจ าป เก ยวก บการบร หารบ คคล ๕ ๗,๐๐๐ ๒ การประช มประจ าป เก ยวก บงานว น ย ๒ ๓,๐๐๐ เพ อเพ มประส ทธ ภาพงานบร การ/เพ อการให บร การเวรเปลท ส ภาพ และถ กต อง ปลอดภ ย/เพ อพ ฒนาพฤต กรรมบร การ งานบร การต างๆ ได แก งานสารบ ญ งานโสตท ศนศ กษางาน ซ กฟอก งานยานยนต งาน CCTV ร บร กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ เพ อน ามาปฏ บ ต ได อย างถ กต อง แลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ การด าเน นงานทางว น ยถ กต องตามระเบ ยบ แลกเปล ยน ประสบการณ ม เคร อข ายการท างาน ๓ การประช มเก ยวก บส ทธ ประโยชน ของข าราชการและล กจ างประจ า ๒,๐๐๐ ร บทราบส ทธ ประโยชน และแนวทางการขอร บส ทธ ประโยชน ฝ ายบ ญช พ ฒนาท กษะเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในด านการตรวจสอบใบส าค ญร บ - จ าย และเจ าหน าท บ ญช - ร วมประช มเช งปฏ บ ต การ - จ ดท าค ม อปฏ บ ต การ - ก จกรรมกล มส มพ นธ ฝ ายพ สด และบ าร งร กษา ๗ ม การเปล ยนแปลงรห สบ ญช และการบ นท กบ ญช อย เสมอ/ม การปร บเปล ยน กฎเกณฑ ระเบ ยบ/ข อม ลไม ถ กต อง ไม ครบถ วนไม ท นเวลา การจ ดอบรมระเบ ยบ กฎหมาย มต ครม. ท ใช ในงานพ สด ให ก บผ เก ยวข องท ก ระด บ ๒๐ เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านพ สด ได ม ความร ความเข าใจในระเบ ยบ และเพ อป องก นความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งานผ ดระเบ ยบ และเก ดความเส ยหายต อองค กร ๒ จ ดอบรมบ คลากรด านพ สด ม ความร ความเข าใจในกระบวนการบร หารพ สด ต งแต การวางแผนก าหนดความต องการ การจ ดหาการควบค มการใช ประโยชน การบ าร งร กษาและการจ าหน าย ๕๐ ๖,๒๕๐ เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านพ สด ม ความร ความเข าใจใน กระบวนการบร หารพ สด

18 ท พ ฒนา ฝ ายโภชนาการ อบรมระยะส น ๔ เด อน/หล กส ตรประกาศน ยบ ตรโภชนบ าบ ดและการบร หาร (น กโภชนา การปฏ บ ต การ) ๕๐,๐๐๐ ๒ ประช มว ชาการของสมาคมน กก าหนดอาหาร (น กโภชนาการ) ๒,๖๐๐ ๓ ปรช มว ชาการของสมาคมโภชนาการแห งประเทศไทย ๔ ๓,๒๐๐ ๔ ประช มว ชาการของสมาคมผ ป วยให อาหารทางหลอดเล อดด า ๓ ๒,๔๐๐ ๕ ประช มว ชาการของสมาคมโรคเบาหวานแห งประเทศไทย ๒,๖๐๐ ๖ ประช มว ชาการของสมาคมโรคไตแห งประเทศไทย ๘๐๐ ๗ ประช มว ชาการชมรมโภชนาการเด กแห งประเทศไทย ๘๐๐ ๘ ประช มว ชาการของสถาบ นมะเร งแห งชาต ๒,๖๐๐ ๙ ประช มว ชาการและงานว จ ยของ สถาบ นโภชนาการมหาว ทยาล ยมห ดล ๒,๖๐๐ ฝ ายประชาส มพ นธ และบร การท วไป หล กส ตรการพ ฒนาเคร อข ายประชาส มพ นธ จ ดโดย ส าน กสารน เทศ / กรม ควบค มโรค ๓,๐๐๐ เพ อร บทราบนโยบายการประชาส มพ นธ ของกระทรวงและ พ ฒนาเคร อข าย - ส าหร บห วหน าฝ ายประชาส มพ นธ หล กส ตร การเข ยนข าว และเผยแพร ข าวต อส อมวลชนจ ดโดย สสจ.สระบ ร / ๒ สธ. เขต ๒ พ ฒนาศ กยภาพการเผยแพร ข าวสาร - ส าหร บเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ๓ หล กส ตร การใช ว ทย ส อสารจ ดโดย สมาคมน กว ทย / สธ.เขต - ส าหร บเจ าหน าท ประชาส มพ นธ พ ฒนาศ กยภาพการใช ว ทย ส อสาร ๔ ๕ ศ กษาด งาน รพ.ท ม ศ กยภาพส งกว าในด านการประชาส มพ นธ - ส าหร บห วหน าและเจ าหน าท ประชาส มพ นธ หล กส ตร พ ฒนาพฤต กรรมบร การจ ดโดย รพ.สระบ ร - ส าหร บห วหน าและเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ๒ ๓,๐๐๐ เพ มประส ทธ ภาพการบร การงานประชาส มพ นธ ๒ กระต นการพ ฒนาพฤต กรรมบร การของเจ าหน าท

19 ท พ ฒนา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ จ ดอบรมการใช โปรแกรมส าเร จร ป ( Microsoft Office, Spss) เพ อการ ว เคราะห ข อม ลให ก บบ คลากรของโรงพยาบาลสระบ ร ๒๐,๐๐๐ ๒ จ ดส งบ คลากรไปอบรมความร ในเร อง เก ยวก บ การซ อมอ ปกรณ คอมพ วเตอร เคร องพ มพ และความร เก ยวก บการเข ยนโปรแกรม ๒ ๐,๐๐๐ ศ นย แพทย ศาสตร ช นคล น ก อบรมความร ด านแพทยศาสตรศ กษาข นพ นฐาน(พ ฒนาอาจารย แพทย ฯใหม ) ๕ ๒ ส งอาจารย แพทย ประช มอบรมท งในและนอกประเทศ ท งด านว ชาช พและ แพทยศาสตร ศ กษา - AMEE ๐ ๔๐,๐๐๐ - CPIRD ๐ ๐,๐๐๐ ๓ ประช มอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร Exploratory Courses Rookie Teacher ๕ ๒,๐๐๐ ๔ ประช มอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร Exploratory Courses in Medical Education ๕ ๒,๐๐๐ ๕ ประช มอบรมของสมาคมห องสม ดแห งประเทศไทยฯ ๓ ๕,๐๐๐ ๖ ประช มอบรมของหน วยงาน/สถาบ นท เก ยวข อง ๓ ๓,๐๐๐ ๗ ประช มอบรมประจ าป ของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ๓ ๕,๐๐๐ งานตรวจสอบภายใน ส มนาความเข าใจเก ยวก บการเช องโยงระบบสารบ ญอ เล คทรอน ส และ มาตรฐานข อม ล ๖๐๐ ๒ อบรมการจ ดเก บเอกสารทางอ เล คทรอน ส ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ (E-Office) ๒,๐๐๐ ๓ อบรมระเบ ยบเก ยวก บการเง นการคล งและระเบ ยบเก ยวก บพ สด ๓,๗๐๐ งานควบค มและป องก นการต ดเช อในโรงพยาบาล การป องก นการต ดเช อจากการปฏ บ ต งานส าหร บ - พยาบาลว ชาช พ พยาบาลเทคน ค ผ ช วยพยาบาล ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ

20 ท พ ฒนา - พน กงานผ ช วยเหล อคนไข ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - พน กงานท าความสะอาด ๐๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - พน กงานเปล ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - เจ าหน าท กายภาพบ าบ ด ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - เจ าหน าท ห องพ กศพ ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๒ การป องก นการต ดเช อเฉพาะต าแหน งส าหร บพยาบาลว ชาช พ - ปอดอ กเสบท ส มพ นธ ก บการใช เคร องช วยหายใจ - ด านการป องก นการต ดเช อ - ระบบทางเด นป สสาวะ - ด านการป องก นการต ดเช อ - การป องก นการต ดเช อจากการให สารน า - ด านการป องก นการต ดเช อ ทางหลอดเล อด - บาดแผลผ าต ด - ด านการป องก นการต ดเช อ - ผ วหน งและทางเด นอาหาร - ด านการป องก นการต ดเช อ ๓ การเฝ าระว งการต ดเช อในโรงพยาบาล - ๔ การป องก นการต ดเช อและการท าความสะอาดส งแวดล อมส าหร บพน กงานท า ความสะอาด ๐๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๕ การป องก นการแพร กระจายเช อด อยาพยาบาลว ชาช พ พยาบาลเทคน ค ผ ช วย พยาบาล - ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๖ การน เทศด านการป องก นและควบค มการต ดเช อในโรงพยาบาล (ส าหร บ ห วหน าหอ ห วหน างาน ICWN) ๐๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๗ การด แลและการแยกผ ป วยว ณโรคระยะแพร กระจายเช อส าหร บเจ าหน าท ท ก ระด บ ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๘ การป องก นการต ดเช อในสภาวะน าท วม ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๙ การส งส งส งตรวจและการป องก นการต ดเช อในการส งส งส งตรวจ ๕๐% ๐ การท าลายเช อและการท าให ปราศจากเช อ - พยาบาลว ชาช พ พยาบาลเทคน ค ผ ช วยพยาบาล ด านการป องก นการต ดเช อ

21 ท พ ฒนา - พน กงานผ ช วยเหล อคนไข ด านการป องก นการต ดเช อ - เจ าหน าท ท เก ยวข องในการจ ดเตร ยมเคร องม อได แก จ ายกลาง ห องผ าต ด ศ นย เคร องม อแพทย และศ กษาด ๔๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ งานการจ ดเตร ยมอ ปกรณ ของงานจ ายกลาง คณะกรรมการว จ ย พ ฒนาองค ความร ด านงานว จ ยให บ คลากร - กรรมการว จ ยฯ ๘ - กรรมการจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ๖ ๐๐,๐๐๐ - บคคลากรของโรงพยาบาลสระบ ร ๒๐ คณะกรรมการ RM พ ฒนาท กษะการเจรจาไกล เกล ย (๓ ว น) ๗๐ ๗๐,๐๐๐ คณะกรรมการส งแวดล อมและความปลอดภ ย บ คลากรท กคนได ร บความร และการฝ กอบรมเก ยวก บบทบาทในการสร าง ส งแวดล อมท ปลอดภ ยและเอ อต อท างานอย างม ประส ทธ ผล. การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การอาช วอนาม ยและการประเม นความเส ยง แก ต วแทน ในแต ละหน วยงาน จ ดอบรมให ความร ก บเจ าหน าท และให ความร ก บเจ าหน าท ใหม เก ยวก บการ จ ดการขยะและการป องก นการแพร กระจายเช อให ก บเจ าหน าท การอบรมเจ าหน าท เร อง ว ธ การแจ งเหต, การเคล อนย ายผ ป วย, การใช อ ปกรณ ด บเพล ง ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ ส งแวดล อมทางกายภาพขององค กรเอ อต อความปลอดภ ยและ ความผาส กของผ ป วย เจ าหน าท และผ มาเย อน. องค กรสร าง ความม นใจว าผ อย ในพ นท อาคารสถานท จะปลอดภ ยจาก อ คค ภ ย ว สด และของเส ยอ นตราย หร อภาวะฉ กเฉ นอ นๆ. ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ ลดอ บ ต การณ ความเส ยงด านอาช วอนาม ยในหน วยงาน ๕๐,๐๐ ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ ลดอ บ ต การณ การต ดเช อจากการส มผ สขยะต ดเช อ ของม คม และขยะอ นตราย เพ อให เจ าหน าท ม ความร และเพ มท กษะในการใช ว ทย ส อสาร การแจ งเหต ท ถ กต อง การเคล อนย ายผ ป วยท ปลอดภ ย และ ร จ กการใช อ ปกรณ ด บเพล ง จ ดอบรมเจ าหน าท ท กระด บเร องการอน ร กษ พล งงานในโรงพยาบาล ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ เพ อสร างความตระหน กและความร วมม อในการลดภาวะโลก ร อน

22 ฝ กอบรมและด าเน นการซ อมแผนการซ อมแผนด บเพล งและการอพยพเบ องต น โดยท ม ERT ร วมก บด บเพล งเทศบาล งานจราจร สภอ.เม อง ท พ ฒนา ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ เพ อเตร ยมความพร อมในการป องก นและระว งอ คค ภ ย พ ฒนาบ คลากร เพ มท กษะและเทคโนโลย ในการบ าบ ดน าเส ย การฝ กอบรม การด แลร กษาระบบบ าบ ดน าเส ย ๕ ๒๕,๐๐๐ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ท มพ ฒนาค ณภาพ Excellent Center Cancer - พยาบาลเฉพาะทางเคม บ าบ ด (เพ อสน บสน นบร การ แบบ One Stop ๘ ๒ - บ คลากรส าหร บห องส องกล อง เฉพาะ ศ นย Srengy Canner Center ๒ - ฝ กอบรม Post Pocessing CT - ฝ กอบรม MRI ๓ - ฝ กอบรม Intervention - ฝ กอบรม Mammography - เพ มศ กยภาพในการบร การด วยเคร องม อท ม อย - อบรมพ ฒนาความร ความก าวหน างานด านร งส ว ทยาว น จฉ ย ๔ อบรมแพทย ประจ าบ านต อยอดสาขามะเร งนร เวชว ทยา ๕ อบรมพยาบาลห องผ าต ดส าหร บมะเร งนร เวชโดยเฉพาะ ท มพ ฒนาค ณภาพ Excellent Center Trauma ประช มว ชาการอ บ ต เหต ประจ าป จ งหว ดสระบ ร ว น - ๒ Psychiatric aspect of traumatic patients (ป ญหาจ ตเวชในผ ป วยอ บ ต เหต ) ๕๐ ๗,๕๐๐ คณะกรรมการ.ชดเชยค าบร การทางการแพทย พ ฒนาท กษะเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในระบบชดเชย. ส าหร บเจ าหน าท ท เก ยวข องก บการให บร การ - ผ ป วยนอก ๒๐ - ผ ป วยใน ๖๐ ๐ ๙๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการประเม นและให การด แลผ ป วยอ บ ต เหต ด านจ ตใจได อย างม ประส ทธ ภาพ. ความหลากหลายของระบบชดเชย ๒. การปร บเปล ยน กฎเกณฑ ระเบ ยบ ๓. ข อม ลไม ถ กต อง ครบถ วน ท นเวลา เพ มบร การตรวจพ เศษเพ อรองร บนโยบายหล กของโรงพยาล ได แก - Trauma - Cancer พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท ในจ งหว ดสระบ ร ให สามารถ ช วยช ว ตและให การด แลผ ป วยอ บ ต เหต และฉ กเฉ น ระหว าง น าส งและการด แลในโรงพยาบาล

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information