แผนพ ฒนาบ คลากร ป พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพยาบาลสระบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ป พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพยาบาลสระบ ร"

Transcription

1 ท พ ฒนา PCT อาย รกรรม อบรมเฉพาะทาง. การพยาบาลโรคห วใจและหลอดเล อด ๒.๒ การพยาบาลระบบประสาท ๒.๓ การพยาบาลผ ป วยมะเร ง.๔ การพยาบาลผ ป วยโรคเร อร ง ๒.๕ การพยาบาลผ ส งอาย.๖ การพยาบาลผ ป วยว กฤต.๗ การพยาบาลผ ป วยว กฤตทางเด นหายใจ.๘ เทคโนโลย การตรวจคล นไฟฟ าสมอง ๓ เด อน.๙ การพยาบาลผ ป วยท ม ป ญหาด านปอด ๒ ส ปดาห PCT ศ ลยกรรม การพยาบาลเฉพาะทางห องผ าต ด/การพยาบาลปร ศ ลยกรรม ๔ เด อน ๒ ๕๐,๐๐๐ สาขาศ ลยกรรมท วไป ศ ลยกรรมประสาท ศ ลยกรรมกระด ก ศ ลยกรรมทางเด นป สสาวะ ศ ลยกรรมทรวงอก ศ ลยกรรม ตกแต ง ๒ การ๐จ ดการการพยาบาล (การบร หารการพยาบาล) ๔ เด อน ๒ ๕๐,๐๐๐ พ ฒนางานประจ า ๓ การพยาบาลเฉพาะทางส องกล อง ๐ สาขาส องกล องทางเด นอาหาร ๔ การพยาบาลผ ป วยว กฤต (ผ ใหญ และผ ส งอาย ) ๔ เด อน ๓ ๒๐,๐๐๐ เพ อให สามารถด แลผ ป วยว กฤตได ๕ การพยาบาลผ ป วยประสาทว ทยาและประสาทศ ลยศาสตร ศ ล (๔ เด อน) ๒ ๔๐,๐๐๐ เพ อสน บสน นในการเป นแหล งฝ กอบรมหล กส ตรการพยาบาล ผ ป วยประสาทว ทยาและประสาทศ ลยศาสตร ของโรงพยาบาล สระบ ร ๖ พ ฒนาความร ในการด แลผ ป วยเฉพาะสาขา (๓-๐ว น ) ๖. การพยาบาลผ ป วยศ ลยกรรมอ บ ต เหต ๒ ๒,๐๐๐ ๖.๒ การพยาบาลผ ป วยว กฤต ๒ ๒,๐๐๐ ๖.๓การพยาบาลผ ป วยไฟไหม - น าร อนลวก ๖,๐๐๐ ๖.๔ ท กษะการช วยฟ นค นช พในผ ป วยศ ลยกรรมอ บ ต เหต ๖,๐๐๐

2 ท พ ฒนา ๖.๕ การด แลและบ าร งร กษาเคร องม อแพทย ๐,๐๐๐ ๖.๒ การพยาบาลผ ป วยศ ลยกรรมประสาท ๒ ๒,๐๐๐ ๗ ประช มว ชาการงานค ณภาพ ๒ ๐,๐๐๐ ๘ การพยาบาลผ ป วยบาดแผลและ ostomy ( ๒ เด อน) ๒ ๔๐,๐๐๐ เพ อพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากรเพ อรองร บการจ ดต ง/ ศ นย ทวามเท ยมและศ นย บร การผ ป วยมะเร งล าไส ใหญ ๙ การพยาบาลผ ป วย BURN ๒ ๐,๐๐๐ ๐ การด แลผ ป วยท ม ป ญหาระบบทางเด นป สสาวะ ๒ ๐,๐๐๐ การพยาบาลผ ป วยมะเร ง (๔ เด อน) ๗๐,๐๐๐ ๒ การพยาบาลผ ป วยTrauma ๓,๐๐๐ ๓ การพยาบาลผ ส งอาย (๔ เด อน) ๗๐,๐๐๐ ๔ การพยาบาลผ ป วยแบบประคบประคอง (๒ เด อน) - ๕ การพยาบาลผ ป วยเร อร ง (๔ เด อน) - ๖ การพยาบาลศ ลยกรรมอ บ ต เหต (๔ เด อน) ๗๐,๐๐๐ ๗ การจ ดประช มว ชาการแผนกศ ลยกรรม ๖๐๐ ๒,๐๐๐ ๘ การจ ดประช มว ชาการแผนกศ ลยกรรม โรงพยาบาลสระบ ร คร งท ๓๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๙ การพยาบาลผ ป วยก อนและหล งผ าต ดสมองและกระด กส นหล ง ๘,๐๐๐ ๒๐ การพยาบาลผ ป วยแผลเบาหวาน ๕,๐๐๐ PCT ก มารเวชกรรม : การพยาบาลทารกแรกเก ด รพ.ศ ร ราช ( เด อน) คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ : การด แลศ ลยกรรมเด ก สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น คนละ ๔,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๒ ๘,๐๐๐ ๓ : การอบรมก มารว กฤต รพ.กร งเทพคนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๕ ๕,๐๐๐ ๔ :การด แลทารกแรกเก ด สถาบ นส ขภาพเด กฯ คนละ ๕,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๒ ๐,๐๐๐

3 ท พ ฒนา ๕ : การประช มว ชาการของสมาคมทารกแรกเก ด รพ.ราชว ถ คนละ ๕,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๔ ๒๐,๐๐๐ ๖ : การประช มว ชาการของสมาคมเวชศาสตร ปร ก าเน ดคนละ ๕,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๖ ๓๐,๐๐๐ ๗ : การพยาบาลทารกแรกเก ด รพ.ศ ร ราช ( เด อน ) คนละ ๐,๐๐๐ บาท ๒ ๒๐,๐๐๐ ๘ : การบร หารยาเคม บ าบ ด สถาบ นมะเร ง (๒ ส ปดาห ) คนละ ๗,๐๐๐ บาท ๒ ๔,๐๐๐ ๙ : การประช มว ชาการประจ าป สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต ฯ คนละ ๕๐๐ บาท (๓ ว น) ๒ ๖,๐๐๐ ๐ : การบร หารการพยาบาลแนวใหม คนละ ๕,๐๐๐ บาท ว ทยาล ยน กบร หาร สาธารณส ข ( ส ปดาห ) ๕ ๒๕,๐๐๐ : การประช มว ชาการประจ าป ของสมาคมก มารเวชศาสตร คนละ ๕๐๐บาท (๓ ว น) ๗ ๓๕,๐๐๐ ๒ : การประช มว ชาการโรคต ดเช อคนละ ๔,๕๐๐บาท (๓ ว น) ๔ ๔,๐๐๐ ๓ : การกระต นพ ฒนาการเด ก สถาบ นส ขภาพเด กฯ คนละ ๓,๐๐๐ บาท ( ส ปดาห ) ๒ ๖,๐๐๐ ๔ : การกระต นพ ฒนาการเด ก รพ.ศ ร ราช คนละ ๖,๐๐๐บาท ( ส ปดาห ) ๒ ๒,๐๐๐ ๕ : การประช มว ชาการของชมรมโรคระบบทางเด นหายใจในเด ก คนละ๓,๐๐๐บาท (๓ ว น) ๗ ๒,๐๐๐ ๖ : การประช มว ชาการของชมรมโรคระบบทางเด นหายใจและเวชบ าบ ดว กฤตใน เด กคนละ ๕,๐๐๐ บาท (๓ ว น) ๖ ๓๐,๐๐๐ ๗ :การพยาบาลผ ป วยเด กในภาวะว กฤต คนละ ๗,๕๐๐ บาท( ส ปดาห ) ๗,๕๐๐ ๘ : การพยาบาลผ ป วยใส เคร องช วยหายใจ คนละ ๔,๕๐๐ บาท ๕,๕๐๐ ๙ : การพยาบาลผ ป วยเด กระบบประสาท (๓ ว น) ๓,๐๐๐

4 ท พ ฒนา ๒๐ : ด แลผ ป วยเด ก Emergency รามา : คนละ ๒,๕๐๐บาท ( ส ปดาห ) ๔ ๐,๐๐๐ PCT ส ต -นร เวชกรรม เพ มท มการร กษาโรคมะเร งนร เวช เพ มแพทย onco gynae - อบรมพยาบาล OR - ๒ โครงการสายใยร ก - อบรมพยาบาล Miss นมแม - ๓ การพ ฒนาบ คลากรตามสายงาน - Update neonatal care (สมาคมทารกปร ก าเน ด) ๕ ประช มส ต แพทย (สมาคมส ต นร แพทย ) ๖ ประช ม onco gyae (แพทย และพยาบาล) ๓ Update การร กษาพยาบาลส ต นร เวช ๕ อบรมบร หารทางการพยาบาล ๔๐,๐๐๐ ประช มว ชาการการด แลผ ส งอาย เพ อป องก นโรคกระด ก ๒ พร นและโรคเร อร ง (แพทย และพยาบาล) - ประช มการร กษาโรคมะเร งทางนร เวช (แพทย ) PCT ศ ลยกรรมออร โธป ด กส โครงการผล ตแพทย ผ เช ยวชาญเฉพาะด านศ ลยกรรมทางม อและเส นเล อด ขนาดเล กของโรงพยาบาลศ นย สระบ ร หล กส ตรแพทย ประจ าบ านต อยอด สาขาศ ลยกรรมทางม อและเส นเล อดขนาดเล ก ระยะเวลา ป บร การทางด านการแพทย ส าหร บผ ป วยอ บ ต เหต ทางม อ และ หร อผ ป วยท ม โรคเก ยวก บม อ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โรงพยาบาลศ นย สระบ ร เป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด านทาง ศ ลยกรรมทางม อและเส นเล อดขนาดเล กแห งแรกในเขตขนาด เล กแห งแรกในเขตภาคกลางตอนบน PCT จ กษ ส งศ กษาต อเน องแพทย เฉพาะทาง สาขาจ กษ ว ทยา - ท กหล กส ตร เพ อพ ฒนาศ นย เช ยวชาญโรค ๒ ส งพยาบาลประจ าต กจ กษ อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน ๔๐,๐๐๐ ศ นย โรคจอประสาทตา ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙

5 ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ส งพยาบาลประจ า OPD ตา อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน ส งพยาบาลประจ าต ก พ.๖๐/๒ อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน ส งพยาบาลประจ า OR ตา อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน ส งพยาบาลประจ า OR ตา ฝ กท กษะเฉพาะการผ าต ดจอประสาทตา จาก รพ. มหาว ทยาล ย ส งพยาบาลประจ า OR ตา ฝ กท กษะเฉพาะการผ าต ดจอประสาทตา จาก รพ. มหาว ทยาล ย ท พ ฒนา ๘ ท มจ กษ ศ กษาด งาน ระบบบร การศ นย โรคจอประสาทตา จากรพ.มหาว ทยาล ย ๕ ๐,๐๐๐ ๙ ส งพยาบาลประจ า OPD ตา อบรมหล กส ตร "พยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา" ระยะเวลา ๔ เด อน - PCT โสต ศอ นาส ก การประช มว ชาการโรคต ดเช อ (๓ ว น) คนละ ๔,๕๐๐ บาท ๒ ๙,๐๐๐ ๒ การประช มว ชาการพยาบาล (๓ ว น) คนละ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ ๓ ประช มว ชาการจ ดโดยสถาบ นภายนอกองค กร ป ละ ๒ คร งต อคน ๒ พ ฒนางานประจ า ๔ ประช มว ชาการจ ดโดยสถาบ นภายในองค กร ป ละ คร งต อคน ๔ พ ฒนางานประจ า กล มงานว ส ญญ ว ทยา เพ มค ณภาพในการให บร การว ส ญญ ส มาตรฐานว ชาช พ ผ ป วยปลอดภ ย พ ฒนางานประจ า พ ฒนาศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน สน บสน นพยาบาลเข าอบรมเป นว ส ญญ พยาบาล ( ป ) ๒ ขยายบร การนอกเวลาราชการ ๒ อบรมฟ นฟ ว ชาการว ส ญญ ว ทยาพยาบาลท ก ๔ ป /คนตามมาตรฐานราช ว ทยาล ยว ส ญญ แพทย (๕ ว น) ๔ ๓๐,๐๐๐ ก าวท นการเปล ยนแปลงว ทยาการและเทคโนโลย การแพทย ๓ อบรมฟ นฟ ว ชาการส วนภ ม ภาค (๓ ว น) ๒ พ ฒนาเช อมโยงการด แลผ ป วย/การเท ยบเค ยงการด แล ๔ ประช มว ชาการประจ าป ราชว ทยาล ยว ส ญญ แพทย (๒ ว น) ๔ ๖,๐๐๐ ก าวท นการเปล ยนแปลงฯ

6 ท พ ฒนา ๕ ประช มว ชาการประจ าป ชมรมว ส ญญ พยาบาลกระทรวงสาธารณส ข (๒ ว น) ๔ ๖,๐๐๐ สร างมาตรฐานงาน ๖ อบรมผ บร หารการพยาบาล (๔ เด อน) เส นทางอาช พ/ความเช ยวชาญเฉพาะ ๗ ประช มประจ าป (๔ ว น ว ส ญญ แพทย ) ๕,๐๐๐ ความเช ยวชาญเฉพาะ ๘ พยาบาลประจ าการ ๓๐,๐๐๐ รอส งอบรมว ส ญญ ท กรอบ ๕ ป กล มงานจ ตเวช การอบรมว กฤตส ขภาพจ ต ๒ ๘,๐๐๐ ๒ การด แลบ าบ ดร กษาป ญหาจ ตเวชเด กส าหร บน กจ ตว ทยาหร อพยาบาล ๒ ๘,๐๐๐ ๓ การด แลบ าบ ดร กษาผ ป วยยาเสพต ด ๐,๐๐๐ ๔ การด แลร กษาผ ป วยโรคซ มเศร าและผ ท ม ความเส ยงจากการฆ าต วตาย ๔,๐๐๐ ๕ อน ม ต บ ตรเฉพาะทาง สาขาจ ตเวชช มชน - กล มงานร งส ว ทยา ประช มว ชาการร งส ว ทยาสมาคม ๓ ๒ ประช มว ชาการคณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ๒ ๓ ประช มว ชาการสมาคมร งส เทคน คแห งประเทศไทย ๒ ๔ ประช มว ชาการสมาคมร งส การแพทย แห งประเทศไทย ๒ ๕ ประช มว ชาการสมาคมร งส เทคน คศ ษย เก ารามาธ บด ๒ ๖ ประช มว ชาการโรงเร ยนร งส เทคน ค สภากาชาดไทย จ ฬาลงกรณ ๒ ๗ ประช มว ชาการร งส การแพทย ช มชน ๒ ๘ Intervention training for technician กล มงานพยาธ ว ทยาคล น ก ประช มว ชาการสมาคมเทคน คการแพทย แห งประเทศไทย ๔ ๒,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บการตรวจว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ๒ หล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (เทคน คการแพทย ) - เพ อพ ฒนาศ กยภาพเจ าพน กงานว ทยาศาสตร การแพทย

7 ท พ ฒนา ๓ หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต (เทคน คการแพทย /พยาธ ว ทยาคล น ก) ๔ หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (เทคน คการแพทย /ช วเวชศาสตร ) ๕ ฝ กอบรมหล กส ตรเช ยวชาญด านอณ ช วโมเลก ล - ๖ ฝ กอบรมหล กส ตรเช ยวชาญด าน HLA-Typing - ๗ ฝ กอบรมหล กส ตรผ บร หารระด บต น เพ อเพ มพ นท กษะ ความร และประสบการณ ในงานบร หาร ให ก บห วหน างาน ๘ ฝ กอบรมหล กส ตรผ บร หารระด บกลาง เพ อเพ มพ นท กษะ ความร และประสบการณ ในงานบร หาร ให ก บห วหน างาน ๙ ประช มว ชาการประจ าป ของภาคว ชาเวชศาสตร การธนาคารเล อด คณะ แพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ๒ ๖,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บงานธนาคารเล อด ๐ การอบรมภาคปฏ บ ต ระยะส นด านงานธนาคารโลห ต ๒ ๒,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บงานธนาคารเล อด ฝ กอบรมหล กส ตรเฉพาะสาขาห องปฏ บ ต การ ๖ ๘,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บงานเฉพาะสาขา ห องปฏ บ ต การ ๒ ฝ กอบรมเฉพาะทางจ ลช วว ทยาคล น ก ๓,๐๐๐ เพ อฟ นฟ และเพ มเต มความร ใหม เก ยวก บงานจ ลช วว ทยาคล น ก กล มงานพยาธ กายว ภาค ความแม นย าในการแปลผลเซลล ว ทยานร เวช ๒ การค ดกรองเซลล ว ทยานร เวช ๒ เซลล ว ทยาว น จฉ ยระบบอ นๆ ๒ การค ดกรองเซลล ว ทยาระบบอ นๆ ๓ ประช มว ชาการงานศ ลย พยาธ ๒ การปฏ บ ต งานตรวจช นเน อ ๔ การย อม Immunohistochemistry การย อม Immunohistochemistry ๕ การพ ฒนางานศ ลย พยาธ ตามความจ าเป น การปฏ บ ต งานตรวจช นเน อ/ งานเซลล เพ อเตร ยมความพร อมด านบ คลากรในการเป ดให บร การ ทดสอบท รองร บความเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ศ นย เช ยวชาญระด บส ง เพ อเตร ยมความพร อมด านบ คลากรในการเป ดให บร การ ทดสอบท รองร บความเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ศ นย เช ยวชาญระด บส ง เพ อเตร ยมความพร อมด านบ คลากรในการเป ดให บร การ ทดสอบท รองร บความเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ศ นย เช ยวชาญระด บส ง เพ อเตร ยมความพร อมด านบ คลากรในการเป ดให บร การ ทดสอบท รองร บความเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ศ นย เช ยวชาญระด บส ง

8 ท พ ฒนา ๖ การประช มว ชาการส าหร บพยาธ แพทย ๓ การว น จฉ ยช นเน อและหร อเซลล ว ทยา กล มงานท นตกรรม จ ดประช มว ชาการระด บเขต ๕๐ ๓๕,๐๐๐ ๒ จ ดประช มว ชาการเฉพาะ ๒-๓ คร งต อป ๔๐ ๕,๐๐๐ ๓ หล กส ตรท นตกรรมประด ษฐ ๔ หล กส ตรท นตกรรมปร ท นตว ทยา ๕ หล กส ตรว ทยาการว น จฉ ยโรคในช องปาก ๖ ประช มว ชาการท นตกรรมในแต ละสาขา ๐ ๖๐,๐๐๐ กล มงานผ ป วยนอก ระเบ ยบว ธ ว จ ย ๐ เพ อส งเสร มการท าว จ ย ๒ การค ดกรอง ๘๗ ๓ กระบวนการพยาบาลและการบ นท ก ๓๕ ๔ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในการใช IT ๘๗ เพ อรองร บ Paperless และข อม ลกล มเป าหมาย ๕ การบร หารโครงการ ๒ ๖ การพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร ง - ๗ การพยาบาลเฉพาะทางโรคเร อร ง ๘ การน เทศทางการพยาบาล ๒ กล มงานเวชศาสตร ฉ กเฉ นและน ต เวช จ ดอบรม จ ดอบรมหล กส ตรเวชกรฉ กเฉ นระด บพ นฐาน (EMT-B) ส าหร บ FR ภาคกลาง ๐ ชม (รพ.สระบ ร ) ๕๐ ๓๐๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะFR,พน กงานข บรถก ช พและพน กงานข บรถ referให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานช ดปฏ บ ต การ ฉ กเฉ นระด บต น (BLS) ๒ ร วมจ ดหล กส ตรผ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นเบ องต น (First Responder: FR) ส าหร บ อาสาสม คร/พน กงานข บรถก ช พ๒-๓ ว น (สสจ.สระบ ร และรพ.สระบ ร ) ๘๐ ๒๔๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะอาสาสม ครพน กงานข บรถก ช พสามารถ ปฐมพยาบาลเบ องต นได ถ กต อง

9 ๓ ๔ ๕ จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องการด แลผ ป วยอ บ ต เหต และฉ กเฉ นข นส งส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ER เจ าหน าท เวชก จฉ กเฉ นพน กงานข บรถก ช พ ผ ช วยเหล อ คนไข เจ าหน าท พยาบาล ๓ ร น (๒๐ คน/ร น) ร นละ ว น ร วมจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องการช วยฟ นค นช พ (CPR) ส าหร บบ คลากร โรงพยาบาลสระบ ร ๒ ร น (๘๐คน/ร น) ร นละ ว น จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องการเคล อนย ายผ ป วยส าหร บเจ าหน าท ศ นย เปล, X-ray, OR, IPD ๒ ร น (๘๐คน/ร น) ร นละ ว น อบรมภายนอก ท พ ฒนา ๖๐ ๐,๐๐๐ ๖๐ ๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท ให สามารถปฏ บ ต การช วยฟ นค น ช พได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ ๖๐ ๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท ท กระด บให ม ความร ความสามารถในการช วยช ว ตข นส ง การอ านและแปรผล คล นไฟฟ าห วใจการร บแจ งเหต และส งการการด แลผ ป วย อ บ ต เหต และฉ กเฉ น ณ จ ดเก ดเหต ระหว างน าส ง และ การด แล ในโรงพยาบาล พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท ศ นย เปลX-ray, OR, IPDให ม ความร ความสามารถในการเคล อนย ายผ ป วยได ถ กต องและม ประส ทธ ภาพ หล กส ตรเวชกรฉ กเฉ นระด บพ นฐาน ( EMT-B) ส าหร บพน กงานข บรถก ช พ พน กงานข บรถ refer ๐ ชม (รพ.สระบ ร ) ๖,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพน กงานข บรถก ช พและพน กงานข บรถ referให ม ความร ความสามารถในการออกช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ น ระด บต น (BLS) ๒ หล กส ตรผ ปฏ บ ต การฉ กเฉ นเบ องต น (First Responder: FR) ส าหร บพน กงาน ข บรถก ช พ พน กงานข บรถ refer ๒-๓ ว น (สสจ.สระบ ร และรพ.สระบ ร ) ๒ ๖,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพน กงานข บรถก ช พและพน กงานข บรถ referให ม ความร ความสามารถช วยท มช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ น ช วยเหล อผ ป วย ณ จ ดเก ดเหต ๓ หล กส ตรการช วยช ว ตข นส ง ACLS Advanced Cardiac Life Support ( ACLS)ส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ๒ ว น (รพ. ศ ร ราช/รพ.พระมงก ฏ/รพ.ต ารวจ) ๔ ๔๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการช วยช ว ตข นส ง การอ านและแปรผลคล นไฟฟ าห วใจการ เป นว ทยากรพ ฒนาความเช ยวชาญศ นย โรคห วใจ ๔ หล กส ตรการช วยช ว ตผ บาดเจ บข นส ง Advanced Trauma Life Support (ATLS) ส าหร บพยาบาลว ชาช พ ๕ ว น (รพ.ขอนแก น/รพ.พระมงก ฏ/รพ.ภ ม พล) ๔ ๔๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการช วยช ว ตผ บาดเจ บข นส งการเป นว ทยากรพ ฒนาความ เช ยวชาญศ นย อ บ ต เหต และฉ กเฉ น

10 ท พ ฒนา ๕ หล กส ตร EMS for Nurse ๒ ส ปดาห (วสส.ขอนแก น) ๒๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการปฏ บ ต งานระบบการแพทย ฉ กเฉ นเพ อสน บสน นการ เป นศ นย เช ยวชาญอ บ ต เหต และฉ กเฉ น ๖ หล กส ตรการอบรมผ ร บแจ งเหต และส งการ (EMD) ส าหร บพยาบาลว ชาช พ ๕ ว น ๕,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พในการร บแจ งเหต และส ง การให เก ดประส ทธ ภาพม บ คลานการอบรมมาแล ว คน ๗ หล กส ตรการส งต อผ ป วยฉ กเฉ นว กฤตทางอากาศ Advanced Care Air Transport (ACAT) ส าหร บพยาบาลว ชาช พ ๕ ว น ๒ ๒๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พด านการเตร ยมผ ป วยและ ด แลขณะล าเล ยงทางอากาศให ม ประส ทธ ภาพสอดร บก บ สถานการณ ทางสาธารณภ ยและการเตร ยมความพร อมท มใน การปฏ บ ต งานระบบการแพทย ฉ กเฉ นเพ อสน บสน นการเป น ศ นย เช ยวชาญอ บ ต เหต และฉ กเฉ น ๘ หล กส ตรการด แลผ ป วยฉ กเฉ นส าหร บพยาบาลว ชาช พ ๕ ว น ๒ ๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลช วยเหล อผ ป วยอ บ ต เหต และฉ กเฉ นท ม ภาวะ ค กคามช ว ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ๙ หล กส ตรอบรมเพ มพ นท กษะการด แลผ ป วยโรคห วใจและหลอดเล อดส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ๓ ว น (สมาคมพยาบาลโรคห วใจและหลอดเล อด) ๐ หล กส ตรการด แลผ ป วยว กฤตฉ กเฉ นโรคห วใจและทรวงอกส าหร บพยาบาล ว ชาช พ ๓ ว น (รพ. ศ ร ราช/รพ.รามาธ บด ) ๒ การประช มว ชาการ Cardiac networkส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ๒ ว น (เคร อข ายศ นย โรคห วใจ กระทรวงสาธารณส ข) ประช มว ชาการระบบการแพทย ฉ กเฉ นส าหร บพยาบาลว ชาช พ เจ าหน าท เวช ก จฉ กเฉ นพน กงานข บรถก ช พ ๓ ว น ๒ ๔,๐๐๐ ๒ ๖,๐๐๐ ๒ ๖,๐๐๐ ๕ ๒๕,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะแลกเปล ยนประสบการณ การปฏ บ ต งาน ระบบการแพทย ฉ กเฉ น/น าเสนอผลงาน พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลผ ป วยโรคห วใจและหลอดเล อดส ความเช ยวชาญ ศ นย ห วใจ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลผ ป วยโรคห วใจและหลอดเล อดส ความเช ยวชาญ ศ นย ห วใจ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลผ ป วยโรคห วใจและหลอดเล อดส ความเช ยวชาญ ศ นย ห วใจ

11 ท พ ฒนา ๓ หล กส ตรพยาบาลผ ประสานงานอ บ ต เหต Trauma nurse coordinatorส าหร บ พยาบาลว ชาช พ ๕ ว น ๕,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการประสานงานและบร หารจ ดการเร องค ณภาพการด แล ร กษาพยาบาลผ ป วยอ บ ต เหต ท งระบบได อย างม ประส ทธ ภาพ ๔ หล กส ตรผ ร บแจ งเหต (Call taker)ส าหร บ พน กงานข บรถก ช พเจ าหน าท เวช ก จฉ กเฉ น ๓ ว น ๒ ๖,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท เวชก จฉ กเฉ นและพน กงานข บ รถก ช พให สามารถร บแจ งเหต และส งการได อย างม ประส ทธ ภาพ ๕ หล กส ตรการบ นท กข อม ลโปรแกรม ITEMSส าหร บ พน กงานข บรถก ช พ เจ าหน าท เวชก จฉ กเฉ นพยาบาลว ชาช พ ว น ๖ หล กส ตรการด แลผ ป วยว กฤตฉ กเฉ นโรคหลอดเล อดสมองส าหร บพยาบาล ว ชาช พ ๓ ว น (รพ. ศ ร ราช/รพ.รามาธ บด /สถาบ นประสาท) ๓ ๓,๐๐๐ ๒ ๖,๐๐๐ ๗ Critical Systermic thinking และLogistic in health ๒๐,๐๐๐ จากการปฏ บ ต งานต องใช ความร ในแก ป ญหาอย างสร างสรรค เป นระบบและม หล กการ กล มงานส ขศ กษา น กว ชาการสาธารณส ข การน าแนวค ด / ทฤษฏ / กลว ธ ทางด านส ขศ กษาและพฤต กรรมศาสตร มา ประย กต ใช ในการด าเน นงานส ขศ กษาและพ ฒนาพฤต กรรมส ขภาพ ๒ ๐,๐๐๐ เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ ๒ การประเม นผล แผนงาน /โครงการ ๒ ๖,๐๐๐ เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ ๓ การสร าง Web page ของหน วยงาน ๒ ๓,๐๐๐ เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสาร ความร ด านส ขภาพ การจ ดบร การ และก จกรรมส ขศ กษาของกล มงานฯ ๔ เทคน คการให ค าปร กษาแบบสร างแรงจ งใจ ๖,๐๐๐ น าแนวค ด ว ธ การมาใช ในการให บร การปร กษาด านส ขภาพ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พเจ าหน าท เวชก จฉ กเฉ น และพน กงานข บรถก ช พให ม ความร ในเร องการลงข อม ล การ เร ยกด รายงานและการด งข อม ลระบบสารสนเทศการแพทย ฉ กเฉ นไปใช ในการพ ฒนางานได อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการด แลผ ป วยหลอดเล อดสมองส ความเช ยวชาญศ นย อบ ต เหต ความร ด านCritical Systermic thinking และLogistic in Health สามารถน ามาส การเพ มประส ทธ ภาพการร บ-ส งต อ ผ ป วยท กกล มโรค สอดคล องก บนโยบายของโรงพยาบาล เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสาร ความร ด านส ขภาพ การจ ดบร การ และก จกรรมส ขศ กษาของกล มงานฯในเร องท เก ยวข องก บศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/เช ยวชาญระด บส ง น าแนวค ด ว ธ การมาใช ในการให บร การปร กษาด านส ขภาพใน กล มผ ป วยท เก ยวข องฯ

12 ท พ ฒนา ๕ การอบรมผ บร หารระด บกลาง ๓๐,๐๐๐ น าแนวค ด ว ธ การมาใช ในการบร หารจ ดการการด าเน นงานใน องค กร ๖ การอบรมผ บร หารระด บต น - น าแนวค ด ว ธ การมาใช ในการจ ดการในหน วยงาน ๗ การท าว จ ยเช งค ณภาพในงานสาธารณส ข ๕,๐๐๐ การท าว จ ยในหน วยงาน ๘ การท าว จ ยในงานสาธารณส ข ๕,๐๐๐ การท าว จ ยในหน วยงาน การท าว จ ยเช งค ณภาพทางด านส ขศ กษาและพฤต กรรม ส ขภาพท เก ยวข องก บการเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/ เช ยวชาญระด บส ง การท าว จ ยทางด านส ขศ กษาและพฤต กรรมส ขภาพท เก ยวข อง ก บการเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/เช ยวชาญระด บส ง ๙ การเข ยนบทรายการโทรท ศน (Script) ทางด านส ขภาพ ๕,๐๐๐ เพ อการจ ดท าบทโทรท ศน /สารคด ทางด านส ขภาพ เพ อการจ ดท าบทโทรท ศน /สารคด ทางด านส ขภาพสน บสน น การเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/เช ยวชาญระด บส ง ๐ การอบรมการเป นว ทยากรกระบวนการกล ม ๕,๐๐๐ น าท กษะมาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ก บผ ใช บร การ กล มต างๆ เทคน คการเสร มสร างพล งช มชน (Empowerment) ๓,๐๐๐ น าแนวค ด ว ธ การ มาใช ในการจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ก บ ผ ป วย ญาต และประชาชน ๒ การว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรม SPSS ๒,๕๐๐ ใช ในการว เคราะห ข อม ลการด าเน นงานส ขศ กษา ๓ การส อสารส ขภาพ ๒ ๖,๐๐๐ เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ ๔ การประช ม / อบรม /ส มมนา การพ ฒนาแนวค ด /ท กษะการด าเน นงานส ข ศ กษาและพ ฒนาพฤต กรรมส ขภาพ ๔ ๓๐,๐๐๐ เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ เจ าหน าท ปฎ บ ต งานด านส อส ขภาพ และโสตท ศน ปกรณ กล มงานส ขศ กษา การใช โปรแกรม Microsoft Publisher ในการจ ดท าแผ นพ บด านส ขภาพ ๒,๐๐๐ พ ฒนาการจ ดท าเอกสารแผ นพ บให ม ค ณภาพมากย งข น ๒ การใช โปรแกรม Paint วาดและแก ไขร ปภาพ ๒,๐๐๐ ใช ในการตกแต งร ปภาพประกอบส อการเร ยนร ด านส ขภาพ ๓ การใช โปรแกรม Photo shop ๒,๐๐๐ พ ฒนาการจ ดท าส อส ขภาพให ม ค ณภาพมากย งข น ๔ การใช โปรแกรม Coreldraw ในการจ ดท าส อส ขภาพ ๒,๐๐๐ พ ฒนาการจ ดท าส อส ขภาพให ม ค ณภาพมากย งข น ๕ การใช โปรแกรม Word / Excel version ใหม - เพ อพ ฒนาการด าเน นงานส ขศ กษาฯ

13 ท พ ฒนา ๖ การต ดต อว ด ท ศน โดยใช โปรแกรม Premiere pro - ใช ในการต ดต อส อว ด ท ศน เพ อเผยแพร ทางท ว ของรพ. ๗ การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ต างๆ ท ท นสม ยในการผล ตส อส ขภาพ - พ ฒนาการจ ดท าส อส ขภาพให ม ค ณภาพมากย งข น ๘ การจ ดท า /ถ ายท าสารคด ด านส ขภาพ - เพ อการจ ดท ารายการโทรท ศน /สารคด ทางด านส ขภาพ เจ าหน าท ปฎ บ ต งานด านส อส ขภาพ และโสตท ศน ปกรณ กล มงานส ขศ กษา การใช โปรแกรม Microsoft Publisher ในการจ ดท า ๒ การใช โปรแกรม Coreldraw ในการจ ดท าส อส ขภาพ ๓ ๓ การใช โปรแกรม Paint วาดและแก ไขร ปภาพ ๔ การใช โปรแกรม Word / Excel version ใหม - ๕ การต ดต อว ด ท ศน โดยใช โปรแกรม Premiere pro - ๖ การใช โปรแกรม Photo shop - ๘ การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการผล ต ส อส ขภาพ - กล มงานอาช วเวชกรรม หล กส ตรพยาบาลเฉพาะทางอาช วอนาม ยและส งแวดล อม ๔ เด อน (พยาบาล ว ชาช พ ในกล มงานอาช วเวชกรรม ท ย งไม เคยผ านการอบรมมาก อน) ๐,๐๐๐ ม ความจ าเป นต องม ความร เฉพาะด านในการจ ดบร การ ๒ ๓ หล กส ตร อาช วอนาม ยและส งแวดล อม ๖๐ ช วโมงพยาบาล/นวก. ท ย งไม เคย ผ านการอบรมมาก อน ขอบ คลากร/เจ าหน าท บ นท กข อม ล อ ตราจ าง คน ว ฒ ปวช/ปวส ไม จ าก ดเพศ กล มพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน ๓,๐๐๐ หล กส ตรผ เย ยมส ารวจภายนอก ๓ ๖๐,๐๐๐ ม ความจ าเป นต องม ความร เฉพาะในการจ ดบร การใน กล มเป าหมาย เน องจากภาระงานท เพ มมากข นและบ คลากรท ม อย จ าก ดในป จจ บ นท าให การให เก ดความล าช า และให บร การไม ท นตามความต องการของผ ร บบร การท เพ มข น เช น การบ นท ก ข อม ลบร การตรวจส ขภาพเป นกล มมากข น และการใช เคร องม อตรวจหลายชน ดพร อมก น จ งม ความจ าเป นขอ บ คลากรเพ ม เพ อช วยในก จกรรมบร การได เบร จเสร จ ม ประส ทธ ภาพ และเก ดความประท บใจบร การ เพ อการจ ดท ารายการโทรท ศน /สารคด ทางด านส ขภาพ สน บสน นการเป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด าน/เช ยวชาญระด บส ง

14 กล มงานการพยาบาล ท พ ฒนา พ ฒนาเคร องม อประเม น Job competency ตอบสนองศ นย เช ยวชาญ ๐๐ ๒ พ ฒนาบ คลากรตาม competency gap -Neuro signs -Assessment ๕๐ ๐,๐๐๐ -Gap ๓ พ ฒนาผ านส อการเร ยนร ด วยตนเอง (สน บสน นการจ ดต งTrainning center) ๔๐ ๒๐,๐๐๐ ๔ พ ฒนาความร และท กษะบ คลากรทางการพยาบาล ผ บร หารทางการพยาบาล ๕๐ ๓๐,๐๐๐ ผ ช วยห วหน าหน วยงาน ๔๕ ๓๐,๐๐๐ ผ น เทศทางการพยาบาล ๔๘ ๓๐,๐๐๐ ๕ โครงการรวมม ตร จ ตผ กพ น ก จกรรม Happy work place ๕๐ ๐๐,๐๐๐ โครงการร วมด วยช วยก น สร างสรรงาน (ระด บปฏ บ ต การ) ๐๐ ๐๐,๐๐๐ โครงการส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ๖ ๖. จ ดประช มว ชาการพยาบาลระด บเคร อข ายเขต ประจ าป ๓๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๖.๒ จ ดประช มว ชาการพยาบาลระด บจ งหว ดประจ าป ๕๐ ๓๕,๐๐๐ ๖.๓ จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด านบร หารการพยาบาล ๔๐ ๐๐,๐๐๐ ๖.๔ ส งเสร มก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร กล มโรคเป าหมาย ๐๐ ๖.๕ ส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ด านความเส ยงและความปลอดภ ย ๐๐ ๗ อบรมเฉพาะทาง ๗. การพยาบาลโรคห วใจและหลอดเล อด (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒ การพยาบาลโรคหลอดเล อดสมอง (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๓ การพยาบาลผ ป วยมะเร ง (๔ เด อน) งบ HR ๗.๔ การพยาบาลผ ป วยแบบประค บประคอง (Palliative Nursing) (๒ เด อน) งบ HR ๗.๕ การพยาบาลผ ป วยเร อร ง (๔ เด อน) ๒ งบ HR

15 ท พ ฒนา ๗.๖ การพยาบาลผ ส งอาย (๔ เด อน) งบ HR ๗.๗ การพยาบาลผ ป วยว กฤต (๔ เด อน) ๓ งบ HR ๗.๘ การพยาบาลผ ปวยว กฤต ทางเด นหายใจ (๔ เด อน) งบ HR ๗.๙ การพยาบาลโรคต ดเช อ (๔ เด อน) งบ HR ๗.๐ การพยาบาลทารกแรกเก ด (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗. การพยาบาลผ ป วยทารกว กฤต (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒ การพยาบาลผ ป วยเด กโรคเร อร ง (๔ เด อน) งบ HR ๗.๓ การพยาบาลศ ลยกรรมอ บ ต เหต (๔ เด อน) งบ HR ๗.๔ การพยาบาลอ บ ต เหต ฉ กเฉ น (๔ เด อน) งบ HR ๗.๕ พยาบาลส องกล องระบบทางเด นอาหาร ( เด อน) งบ HR ๗.๖ การพยาบาลปร ศ ลยกรรม (การผ าต ด) (๔ เด อน) งบ HR ๗.๗ การพยาบาลโรคทางเด นหายใจในเด ก (๔ เด อน) งบ HR ๗.๘ การพยาบาลผ ป วยบาดแผล และออสโตม (๒ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๙ การจ ดการความปวด (Pain Management) (๒ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒๐ การพยาบาลผ ป วยประสาทศ ลยศาสตร (๔ เด อน) งบ HR ๗.๒ การพยาบาลเวชปฏ บ ต ท วไป (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒๒ การพยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา (๔ เด อน) งบ HR ๗.๒๓ การจ ดการการพยาบาล (การบร หารการพยาบาล) (๔ เด อน) ๒ งบ HR ๗.๒๔ เทคโนโลย การตรวจคล นสมอง (๓ เด อน) งบ HR ๗.๒๕ การป องก นและควบค มการต ดเช อในโรงพยาบาล (๔ เด อน) งบ HR ๘ จ ดประช มว ชาการ ๘. จ ดประช มกฏหมายและจร ยธรรมว ชาช พ ๓๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๘.๒ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานการพยาบาล (QA ) ๘๐ ๐,๐๐๐ ๘.๓ การว จ ยทางการพยาบาล ๔๐ งบว จ ย ๘.๔ น าเสนอผลงานว ชาการทางการพยาบาล ๓๐๐ ๗,๐๐๐ ๘.๕ การพ ฒนาความร ในการใช เคร องม อแพทย ๕๐

16 กล มงานเภส ชกรรม ท พ ฒนา recidency pharmacist หล กส ตร ๔ ป ๘๐๐,๐๐๐ การด แลด าน pharmacotherpy กล มงานประก นส ขภาพ พ ฒนาท กษะเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในระบบชดเชยค าบร การทางการแพทย - จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ - จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ๘ - ก จกรรมกล มส มพ นธ กล มงานย ทธศาสตร และแผนงาน 1 พ ฒนาพ ฒนาความร และท กษะบ คลากรตาม competency gap - หล กส ตร การวางแผนและการบร หารโครงการอย างม ออาช พ - หล กส ตร การเข ยนและการว เคราะห โครงการ - หล กส ตร การต ดตามและประเม นโครงการ 2 การท าว จ ยในงานสาธารณส ข - (รวมก บ คณะกรรมการ พ ฒนาระบบ ชดเชยฯ). ความหลากหลายของระบบชดเชย ๒. การปร บเปล ยน กฎเกณฑ ระเบ ยบ ๓. ข อม ลไม ถ กต อง ครบถ วน ท นเวลา ๒ - เพ อเพ มประส ทธ ภาพการจ ดท าและการบร การ แผนงาน/โครงการ 3 เทคน คการน าเสนอข อม ลเพ อการต ดส นใจของผ บร หาร 3 ว น - กล มงานเวชสารสนเทศและเวชระเบ ยน การจ ดระบบเวชระเบ ยน ๓ ว น ๒ ๐,๐๐๐ ๒ การบร หารงานเวชระเบ ยน ๓ ว น ๒ ๐,๐๐๐ ๓ HA ในงานเวชระเบ ยน ๓ ว น ๒ ๐,๐๐๐ ๔ การให รห สโรค รห สผ าต ดในระด บ Advance ๕ ว น ๒ ๕,๐๐๐ ๕ เทคน คการน าเสนอข อม ลเพ อการต ดส นใจของผ บร หาร ๓ ว น ๒ ๒๐,๐๐๐ ฝ ายบร หารท วไป อบรมพฤต กรรมบร การ การป องก นต วเอง และการอ านวยการจราจร ๓๖ ๔๕,๐๐๐ เพ อเพ มประส ทธ ภาพงานบร การ/สามารถป องก นต วเองได / สามารถจ ดการการจราจรได อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาในด าน pharmacotherapyในเด ก/ cardiology/infection/ critical care

17 ท พ ฒนา ๒ อบรมพฤต กรรมบร การส าหร บเจ าหน าท เวรเปลและเจ าหน าท งานบร การ ๘๐ ๒๖,๐๐๐ ฝ ายการเจ าหน าท การประช มประจ าป เก ยวก บการบร หารบ คคล ๕ ๗,๐๐๐ ๒ การประช มประจ าป เก ยวก บงานว น ย ๒ ๓,๐๐๐ เพ อเพ มประส ทธ ภาพงานบร การ/เพ อการให บร การเวรเปลท ส ภาพ และถ กต อง ปลอดภ ย/เพ อพ ฒนาพฤต กรรมบร การ งานบร การต างๆ ได แก งานสารบ ญ งานโสตท ศนศ กษางาน ซ กฟอก งานยานยนต งาน CCTV ร บร กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ เพ อน ามาปฏ บ ต ได อย างถ กต อง แลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ การด าเน นงานทางว น ยถ กต องตามระเบ ยบ แลกเปล ยน ประสบการณ ม เคร อข ายการท างาน ๓ การประช มเก ยวก บส ทธ ประโยชน ของข าราชการและล กจ างประจ า ๒,๐๐๐ ร บทราบส ทธ ประโยชน และแนวทางการขอร บส ทธ ประโยชน ฝ ายบ ญช พ ฒนาท กษะเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในด านการตรวจสอบใบส าค ญร บ - จ าย และเจ าหน าท บ ญช - ร วมประช มเช งปฏ บ ต การ - จ ดท าค ม อปฏ บ ต การ - ก จกรรมกล มส มพ นธ ฝ ายพ สด และบ าร งร กษา ๗ ม การเปล ยนแปลงรห สบ ญช และการบ นท กบ ญช อย เสมอ/ม การปร บเปล ยน กฎเกณฑ ระเบ ยบ/ข อม ลไม ถ กต อง ไม ครบถ วนไม ท นเวลา การจ ดอบรมระเบ ยบ กฎหมาย มต ครม. ท ใช ในงานพ สด ให ก บผ เก ยวข องท ก ระด บ ๒๐ เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านพ สด ได ม ความร ความเข าใจในระเบ ยบ และเพ อป องก นความผ ดพลาดในการปฏ บ ต งานผ ดระเบ ยบ และเก ดความเส ยหายต อองค กร ๒ จ ดอบรมบ คลากรด านพ สด ม ความร ความเข าใจในกระบวนการบร หารพ สด ต งแต การวางแผนก าหนดความต องการ การจ ดหาการควบค มการใช ประโยชน การบ าร งร กษาและการจ าหน าย ๕๐ ๖,๒๕๐ เพ อให ผ ปฏ บ ต งานด านพ สด ม ความร ความเข าใจใน กระบวนการบร หารพ สด

18 ท พ ฒนา ฝ ายโภชนาการ อบรมระยะส น ๔ เด อน/หล กส ตรประกาศน ยบ ตรโภชนบ าบ ดและการบร หาร (น กโภชนา การปฏ บ ต การ) ๕๐,๐๐๐ ๒ ประช มว ชาการของสมาคมน กก าหนดอาหาร (น กโภชนาการ) ๒,๖๐๐ ๓ ปรช มว ชาการของสมาคมโภชนาการแห งประเทศไทย ๔ ๓,๒๐๐ ๔ ประช มว ชาการของสมาคมผ ป วยให อาหารทางหลอดเล อดด า ๓ ๒,๔๐๐ ๕ ประช มว ชาการของสมาคมโรคเบาหวานแห งประเทศไทย ๒,๖๐๐ ๖ ประช มว ชาการของสมาคมโรคไตแห งประเทศไทย ๘๐๐ ๗ ประช มว ชาการชมรมโภชนาการเด กแห งประเทศไทย ๘๐๐ ๘ ประช มว ชาการของสถาบ นมะเร งแห งชาต ๒,๖๐๐ ๙ ประช มว ชาการและงานว จ ยของ สถาบ นโภชนาการมหาว ทยาล ยมห ดล ๒,๖๐๐ ฝ ายประชาส มพ นธ และบร การท วไป หล กส ตรการพ ฒนาเคร อข ายประชาส มพ นธ จ ดโดย ส าน กสารน เทศ / กรม ควบค มโรค ๓,๐๐๐ เพ อร บทราบนโยบายการประชาส มพ นธ ของกระทรวงและ พ ฒนาเคร อข าย - ส าหร บห วหน าฝ ายประชาส มพ นธ หล กส ตร การเข ยนข าว และเผยแพร ข าวต อส อมวลชนจ ดโดย สสจ.สระบ ร / ๒ สธ. เขต ๒ พ ฒนาศ กยภาพการเผยแพร ข าวสาร - ส าหร บเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ๓ หล กส ตร การใช ว ทย ส อสารจ ดโดย สมาคมน กว ทย / สธ.เขต - ส าหร บเจ าหน าท ประชาส มพ นธ พ ฒนาศ กยภาพการใช ว ทย ส อสาร ๔ ๕ ศ กษาด งาน รพ.ท ม ศ กยภาพส งกว าในด านการประชาส มพ นธ - ส าหร บห วหน าและเจ าหน าท ประชาส มพ นธ หล กส ตร พ ฒนาพฤต กรรมบร การจ ดโดย รพ.สระบ ร - ส าหร บห วหน าและเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ๒ ๓,๐๐๐ เพ มประส ทธ ภาพการบร การงานประชาส มพ นธ ๒ กระต นการพ ฒนาพฤต กรรมบร การของเจ าหน าท

19 ท พ ฒนา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ จ ดอบรมการใช โปรแกรมส าเร จร ป ( Microsoft Office, Spss) เพ อการ ว เคราะห ข อม ลให ก บบ คลากรของโรงพยาบาลสระบ ร ๒๐,๐๐๐ ๒ จ ดส งบ คลากรไปอบรมความร ในเร อง เก ยวก บ การซ อมอ ปกรณ คอมพ วเตอร เคร องพ มพ และความร เก ยวก บการเข ยนโปรแกรม ๒ ๐,๐๐๐ ศ นย แพทย ศาสตร ช นคล น ก อบรมความร ด านแพทยศาสตรศ กษาข นพ นฐาน(พ ฒนาอาจารย แพทย ฯใหม ) ๕ ๒ ส งอาจารย แพทย ประช มอบรมท งในและนอกประเทศ ท งด านว ชาช พและ แพทยศาสตร ศ กษา - AMEE ๐ ๔๐,๐๐๐ - CPIRD ๐ ๐,๐๐๐ ๓ ประช มอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร Exploratory Courses Rookie Teacher ๕ ๒,๐๐๐ ๔ ประช มอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร Exploratory Courses in Medical Education ๕ ๒,๐๐๐ ๕ ประช มอบรมของสมาคมห องสม ดแห งประเทศไทยฯ ๓ ๕,๐๐๐ ๖ ประช มอบรมของหน วยงาน/สถาบ นท เก ยวข อง ๓ ๓,๐๐๐ ๗ ประช มอบรมประจ าป ของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ๓ ๕,๐๐๐ งานตรวจสอบภายใน ส มนาความเข าใจเก ยวก บการเช องโยงระบบสารบ ญอ เล คทรอน ส และ มาตรฐานข อม ล ๖๐๐ ๒ อบรมการจ ดเก บเอกสารทางอ เล คทรอน ส ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ (E-Office) ๒,๐๐๐ ๓ อบรมระเบ ยบเก ยวก บการเง นการคล งและระเบ ยบเก ยวก บพ สด ๓,๗๐๐ งานควบค มและป องก นการต ดเช อในโรงพยาบาล การป องก นการต ดเช อจากการปฏ บ ต งานส าหร บ - พยาบาลว ชาช พ พยาบาลเทคน ค ผ ช วยพยาบาล ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ

20 ท พ ฒนา - พน กงานผ ช วยเหล อคนไข ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - พน กงานท าความสะอาด ๐๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - พน กงานเปล ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - เจ าหน าท กายภาพบ าบ ด ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ - เจ าหน าท ห องพ กศพ ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๒ การป องก นการต ดเช อเฉพาะต าแหน งส าหร บพยาบาลว ชาช พ - ปอดอ กเสบท ส มพ นธ ก บการใช เคร องช วยหายใจ - ด านการป องก นการต ดเช อ - ระบบทางเด นป สสาวะ - ด านการป องก นการต ดเช อ - การป องก นการต ดเช อจากการให สารน า - ด านการป องก นการต ดเช อ ทางหลอดเล อด - บาดแผลผ าต ด - ด านการป องก นการต ดเช อ - ผ วหน งและทางเด นอาหาร - ด านการป องก นการต ดเช อ ๓ การเฝ าระว งการต ดเช อในโรงพยาบาล - ๔ การป องก นการต ดเช อและการท าความสะอาดส งแวดล อมส าหร บพน กงานท า ความสะอาด ๐๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๕ การป องก นการแพร กระจายเช อด อยาพยาบาลว ชาช พ พยาบาลเทคน ค ผ ช วย พยาบาล - ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๖ การน เทศด านการป องก นและควบค มการต ดเช อในโรงพยาบาล (ส าหร บ ห วหน าหอ ห วหน างาน ICWN) ๐๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๗ การด แลและการแยกผ ป วยว ณโรคระยะแพร กระจายเช อส าหร บเจ าหน าท ท ก ระด บ ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๘ การป องก นการต ดเช อในสภาวะน าท วม ๕๐% ๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ ๙ การส งส งส งตรวจและการป องก นการต ดเช อในการส งส งส งตรวจ ๕๐% ๐ การท าลายเช อและการท าให ปราศจากเช อ - พยาบาลว ชาช พ พยาบาลเทคน ค ผ ช วยพยาบาล ด านการป องก นการต ดเช อ

21 ท พ ฒนา - พน กงานผ ช วยเหล อคนไข ด านการป องก นการต ดเช อ - เจ าหน าท ท เก ยวข องในการจ ดเตร ยมเคร องม อได แก จ ายกลาง ห องผ าต ด ศ นย เคร องม อแพทย และศ กษาด ๔๐,๐๐๐ ด านการป องก นการต ดเช อ งานการจ ดเตร ยมอ ปกรณ ของงานจ ายกลาง คณะกรรมการว จ ย พ ฒนาองค ความร ด านงานว จ ยให บ คลากร - กรรมการว จ ยฯ ๘ - กรรมการจร ยธรรมการว จ ยในมน ษย ๖ ๐๐,๐๐๐ - บคคลากรของโรงพยาบาลสระบ ร ๒๐ คณะกรรมการ RM พ ฒนาท กษะการเจรจาไกล เกล ย (๓ ว น) ๗๐ ๗๐,๐๐๐ คณะกรรมการส งแวดล อมและความปลอดภ ย บ คลากรท กคนได ร บความร และการฝ กอบรมเก ยวก บบทบาทในการสร าง ส งแวดล อมท ปลอดภ ยและเอ อต อท างานอย างม ประส ทธ ผล. การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การอาช วอนาม ยและการประเม นความเส ยง แก ต วแทน ในแต ละหน วยงาน จ ดอบรมให ความร ก บเจ าหน าท และให ความร ก บเจ าหน าท ใหม เก ยวก บการ จ ดการขยะและการป องก นการแพร กระจายเช อให ก บเจ าหน าท การอบรมเจ าหน าท เร อง ว ธ การแจ งเหต, การเคล อนย ายผ ป วย, การใช อ ปกรณ ด บเพล ง ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ ส งแวดล อมทางกายภาพขององค กรเอ อต อความปลอดภ ยและ ความผาส กของผ ป วย เจ าหน าท และผ มาเย อน. องค กรสร าง ความม นใจว าผ อย ในพ นท อาคารสถานท จะปลอดภ ยจาก อ คค ภ ย ว สด และของเส ยอ นตราย หร อภาวะฉ กเฉ นอ นๆ. ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ ลดอ บ ต การณ ความเส ยงด านอาช วอนาม ยในหน วยงาน ๕๐,๐๐ ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ ลดอ บ ต การณ การต ดเช อจากการส มผ สขยะต ดเช อ ของม คม และขยะอ นตราย เพ อให เจ าหน าท ม ความร และเพ มท กษะในการใช ว ทย ส อสาร การแจ งเหต ท ถ กต อง การเคล อนย ายผ ป วยท ปลอดภ ย และ ร จ กการใช อ ปกรณ ด บเพล ง จ ดอบรมเจ าหน าท ท กระด บเร องการอน ร กษ พล งงานในโรงพยาบาล ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ เพ อสร างความตระหน กและความร วมม อในการลดภาวะโลก ร อน

22 ฝ กอบรมและด าเน นการซ อมแผนการซ อมแผนด บเพล งและการอพยพเบ องต น โดยท ม ERT ร วมก บด บเพล งเทศบาล งานจราจร สภอ.เม อง ท พ ฒนา ๘๐๐ ๖๖,๖๐๐ เพ อเตร ยมความพร อมในการป องก นและระว งอ คค ภ ย พ ฒนาบ คลากร เพ มท กษะและเทคโนโลย ในการบ าบ ดน าเส ย การฝ กอบรม การด แลร กษาระบบบ าบ ดน าเส ย ๕ ๒๕,๐๐๐ ได อย างม ประส ทธ ภาพ ท มพ ฒนาค ณภาพ Excellent Center Cancer - พยาบาลเฉพาะทางเคม บ าบ ด (เพ อสน บสน นบร การ แบบ One Stop ๘ ๒ - บ คลากรส าหร บห องส องกล อง เฉพาะ ศ นย Srengy Canner Center ๒ - ฝ กอบรม Post Pocessing CT - ฝ กอบรม MRI ๓ - ฝ กอบรม Intervention - ฝ กอบรม Mammography - เพ มศ กยภาพในการบร การด วยเคร องม อท ม อย - อบรมพ ฒนาความร ความก าวหน างานด านร งส ว ทยาว น จฉ ย ๔ อบรมแพทย ประจ าบ านต อยอดสาขามะเร งนร เวชว ทยา ๕ อบรมพยาบาลห องผ าต ดส าหร บมะเร งนร เวชโดยเฉพาะ ท มพ ฒนาค ณภาพ Excellent Center Trauma ประช มว ชาการอ บ ต เหต ประจ าป จ งหว ดสระบ ร ว น - ๒ Psychiatric aspect of traumatic patients (ป ญหาจ ตเวชในผ ป วยอ บ ต เหต ) ๕๐ ๗,๕๐๐ คณะกรรมการ.ชดเชยค าบร การทางการแพทย พ ฒนาท กษะเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในระบบชดเชย. ส าหร บเจ าหน าท ท เก ยวข องก บการให บร การ - ผ ป วยนอก ๒๐ - ผ ป วยใน ๖๐ ๐ ๙๐,๐๐๐ พ ฒนาความร ท กษะพยาบาลว ชาช พให ม ความร ความสามารถ ในการประเม นและให การด แลผ ป วยอ บ ต เหต ด านจ ตใจได อย างม ประส ทธ ภาพ. ความหลากหลายของระบบชดเชย ๒. การปร บเปล ยน กฎเกณฑ ระเบ ยบ ๓. ข อม ลไม ถ กต อง ครบถ วน ท นเวลา เพ มบร การตรวจพ เศษเพ อรองร บนโยบายหล กของโรงพยาล ได แก - Trauma - Cancer พ ฒนาความร ท กษะเจ าหน าท ในจ งหว ดสระบ ร ให สามารถ ช วยช ว ตและให การด แลผ ป วยอ บ ต เหต และฉ กเฉ น ระหว าง น าส งและการด แลในโรงพยาบาล

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information