แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

2 ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม และแผนกลย ทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยได จ ดให ม การประช มผ บร หารและบ คลากรภายใน สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เพ อรวบรวมข อม ลในแต ละหน วยงานภายใน เพ อให ได ข อม ลท ใน การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรจากกระบวนการท เป นระบบได แก การว เคราะห ภาระงาน เพ อประกอบการว เคราะห อ ตราก าล งของสายสน บสน น การส ารวจความต องการฝ กอบรมของ บ คลากรสายสน บสน นมาตรฐานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ข อค ดเห นและข อเสนอแนะจาก การประเม นความพ งพอใจของผ ใช บร การ ตลอดจนข อสร ปจากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของ บ คลากรเพ อจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นอย างเป นร ปธรรม สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม หว งเป นอย างย งว า แผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน จะเป นประโยชน ในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากรซ งเป นทร พยากรท ม ค าของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อไป (ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฏ ส ตาน ร กษ ) ผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

3 ข สำรบ ญ หน ำ คำนำ ก สำรบ ญ ข ส วนท 1 ข อม ลพ นฐำนและข อม ลบ คลำกร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. ประว ต ความเป นมา 1 2. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค 1 3. นโยบายในการบร หารงาน 2 4. โครงสร างการบร หารของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 7 5. ผ บร หารและคณะกรรมการ สถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม 8 6. บ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 9 7. อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 13 ส วนท 2 ท ศทำงกำรพ ฒนำบ คลำกร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. หล กการและเหต ผล การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายว ชาการ สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น 18 ส วนท 3 แผนย ทธศำสตร กำรพ ฒนำบ คลำกรระยะ 5 ป (พ.ศ ) 1. การวางแผนอ ตรากาล ง การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ การสร างแรงจ งใจในการทางาน การนาความร มาพ ฒนางาน 28 ส วนท 4 แนวทำงกำรต ดตำมและประเม นผล 1. การวางแผนอ ตรากาล ง การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ การสร างแรงจ งใจในการทางาน การนาความร มาพ ฒนางาน 33 คณะผ จ ดทำ 35

4 1 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 1. ประว ต ความเป นมา ในป 2548 กฎกระทรวงศ กษาธ การว าด วย การจ ดต งส วนราชการในมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม ได ประกาศพระราชก จจาน เบกษา ฉบ บฎ กา เล ม 122 ตอนท 20 ก ลงว นท 8 ม นาคม 2548 ก าหนดให หน วยงาน ช อ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ปฏ บ ต หน าท เป น แหล งส งเสร มการเร ยนร ภาษาต างประเทศและภาษาไทย ส สากล บร การว ชาการ และส อท นสม ย เพ อฝ กท กษะทางภาษา พ ฒนาความร และความสามารถทางด านภาษาของน กศ กษา คณาจารย บ คลากร ของมหาว ทยาล ยและประชาชนในท องถ น สน บสน นการสร างเคร อข าย ความร วมม อทางด าน ว ชาการก บสถาบ น การศ กษาท งในและต างประเทศ อ กท งย งเป นหน วยงานสน บสน น งานด าน การอน ร กษ ส งเสร ม เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ด แลส งแวดล อมทางศ ลปกรรมและธรรมชาต ตลอดจนส บสานและเผยแพร ภ ม ป ญญาพ นบ านให เป นท ประจ กษ แก คนท วไปท งในและต างประเทศ ภายใต การกาก บด แลของผ ช วยศาสตราจารย ดร. อ ญชล วงศ หล า ต อมาในป 2551 ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฏ ส ตาน ร กษ ได ร บการแต งต งเป น ผ อ านวยการ และเป นผ ก าก บด แลการด าเน นงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม จนถ ง ป จจ บ น 2. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค ปร ชญา ภาษาเป นเคร องม อในการแสวงหาความร เพ อพ ฒนาตน พ ฒนาชาต สร างเคร อข าย ความร วมม อ และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมไทยส สากล ว ส ยท ศน เป นแหล งเร ยนร ท ม ความเป นเล ศด านภาษา ศ ลปว ฒนธรรม ในระด บภ ม ภาคล มน าโขง พ นธก จ 1. ส งเสร มให ศ นย ภาษาเป นแหล งเร ยนร พ ฒนาท กษะภาษาต าง ๆ และสน บสน น การจ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ 2. จ ดระบบว เทศส มพ นธ ให ม ประส ทธ ภาพ ท าหน าท ประสานงานหน วยงานภายใน และต างประเทศท ปฏ บ ต ภารก จร วมก บมหาว ทยาล ย

5 2 3. พ ฒนาศ นย ศ ลปว ฒนธรรม ให เป นหน วยประสานและสน บสน นด านศ ลปว ฒนธรรม ของมหาว ทยาล ย 4. บ รณาการภาษาศ ลปะและว ฒนธรรม โดยการบร หารจ ดการ การจ ดก จกรรมหร อ การว จ ย เพ อสร างระบบการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ สามารถน าไปประย กต ใช ท ง ภายในมหาว ทยาล ยและในท องถ น รวมท งสร างระบบประก นค ณภาพท ม ความ เท ยงตรงและเช อถ อได 5. สร างระบบประก นค ณภาพในสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างความเข มแข งทางด านภาษา ท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ 2. เพ อเป นการเป ดโอกาสให ก บน กศ กษา เก ยวก บการศ กษาต างประเทศ ซ งสามารถนามา ปร บใช ในช ว ตประจาว น และประสบการณ จากการเป ดโลกท ศน ในต างแดน 3. เพ อให ศ ลปะและว ฒนธรรม ได ร บการอน ร กษ และเผยแพร ให เป นเอกล กษณ ต อไป 3. นโยบายการบร หารงาน สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมม การด าเน นก จกรรมตามโครงการต าง ๆ ตาม แผนปฏ บ ต การ เพ อให สอดคล องก บปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบายและกลย ทธ ของสถาบ นและ ของมหาว ทยาล ย บ รณาการความร ตลอดจนการว จ ย ด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมส ระบบ การเร ยนร เพ อพ ฒนาน กศ กษาและท องถ น ให สอดคล องก บนโยบายของประเทศชาต โดยม นโยบายด านต าง ๆ ด งน 3.1 นโยบายด านการว จ ย 3.2 นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม 3.3 นโยบายด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 3.4 นโยบายด านการเง นและงบประมาณ 3.5 นโยบายด านการบร หารทร พยากรมน ษย 3.6 นโยบายด านการจ ดสรรทร พยากร 3.7 นโยบายด านการบร หารความเส ยง 3.8 นโยบายด านประก นค ณภาพ 3.9 นโยบายด านการประเม นผล 3.10 นโยบายด านการส งเสร มและการจ ดก จกรรมสาหร บน กศ กษา

6 3 3.1 นโยบายด านการว จ ย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม สน บสน นงานว จ ยเพ อสนองตอบย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ สร างน กว จ ย พ ฒนางานว จ ยให ม ค ณภาพ โดยได ก าหนด นโยบายด านการว จ ยด งน สน บสน นการว จ ยตามย ทธศาสตร แห งชาต ตามความต องการของท องถ นและ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย สน บสน นให ม การแสวงหาความร วมม อในด านแหล งเง นท น เพ อสน บสน น การว จ ยให สามารถดาเน นการว จ ยได อย างม ประส ทธ ภาพ ให ความร วมม อด านการว จ ยก บเคร อข ายท องถ นท กระด บ สน บสน นให ม งานว จ ยเช งบ รณาการก บการเร ยนการสอนและการบร การ ว ชาการเพ อพ ฒนาท องถ น ส งเสร มการน าผลงานว จ ยไปใช ประโยชน อย างเป นร ปธรรม เผยแพร ผลงานว จ ยผ านส อส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส 3.2 นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม สถาบ นภาษาศ ลปะและว ฒนธรรมเป นแหล งเร ยนร ท ช วยพ ฒนาอาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ให ได ร บความร ด านภาษา ด านศ ลปะและว ฒนธรรม โดยได ก าหนดนโยบาย ด านการบร การว ชาการแก ส งคมด งน สน บสน นให สถาบ น พ ฒนาแหล งเร ยนร ด วยตนเอง ส าหร บอาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไปเข ามาศ กษาภาษาต าง ๆ ได ด วยตนเอง ส งเสร มการให บร การว ชาการแก ช มชนด านการฝ กอบรมด านภาษาตาม ความต องการของหน วยงานในท องถ น ส งเสร มสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมให เป นแหล งเร ยนร และเผยแพร ด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมล านนาให ก บประชาชนในท องถ น ประชาชนท วไปท งชาวไทยและชาวต างประเทศ เสร มสร างท กษะทางภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมให สอดคล องก บ ความต องการของท องถ น ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรม การให บร การว ชาการ การแลกเปล ยน เร ยนร และสร างเคร อข ายทางด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมแก อาจารย บ คลากร น กศ กษาและประชาชนท วไป ท งในระด บท องถ น ระด บภ ม ภาค และระด บนานาชาต

7 4 3.3 นโยบายด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ตระหน กและเห นค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม ซ งเป น พ นธก จหล กของมหาว ทยาล ยและของสถาบ น โดยได กาหนดนโยบายด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมด งน สร างความตระหน กให เห นค ณค าของว ฒนธรรมท องถ นและว ฒนธรรมของนานา ประเทศ ส งเสร มให ม การศ กษา ค นคว า ว จ ยทางด านศ ลปว ฒนธรรมท องถ น รวมท ง หาความร เก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ น เพ อน ามาประย กต ให สอดคล องก บว ถ ช ว ต ป จจ บ นอย างเหมาะสม ร วมม อก บองค กรต าง ๆ ในระด บท องถ น ระด บประเทศและนานาประเทศ ท งภาคร ฐและภาคเอกชน ในการจ ดก จกรรมอน ร กษ ท าน บ าร ง ส งเสร ม และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร ม สน บสน น ให ม การจ ดก จกรรมทางศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม แก น กศ กษาและบ คลากรของมหาว ทยาล ย เพ อเสร มสร างและพ ฒนาบ คล กภาพ รวมท งค ณล กษณะทางศ ลปว ฒนธรรมท พ งประสงค 3.4 นโยบายด านการเง นและงบประมาณ เพ อให การบร หารการเง นและงบประมาณเป นไปด วยความเร ยบร อยเป นไป ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ว าด วย การบร หารการเง นของมหาว ทยาล ย พ.ศ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งกาหนดนโยบายด านการเง นและงบประมาณด งน ด าเน นการเบ กจ ายเง นให ถ กต อง ตามระเบ ยบ กฎ ข อบ งค บของมหาว ทยาล ย ระเบ ยบการเบ กจ ายเง นจากคล ง คาส ง มต คณะ ร ฐมนตร และระเบ ยบพ สด จ ดให ม การจ ดท าบ ญช ทะเบ ยน ท งด านการเง น งบประมาณและพ สด คร ภ ณฑ เพ อสามารถควบค ม โปร งใสและตรวจสอบได 3.5 นโยบายด านการบร หารทร พยากรมน ษย เพ อให การบร หารจ ดการภายในสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ในด านทร พยากรเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อท จะสามารถข บเคล อนการด าเน นงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได โดยกาหนดนโยบายด งน กาหนดภาระงานแก บ คลากรท กระด บอย างช ดเจน บร หารจ ดการทร พยากรมน ษย ให สอดคล องก บภาระงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม

8 จ ดว ธ การและร ปแบบการพ ฒนาตนเองท หลากหลายเพ อให บ คลากรท กระด บ สามารถเพ มพ นความร พ ฒนาท กษะความสามารถ สร างความช านาญ เช ยวชาญใน การปฏ บ ต งานด านต าง ๆ ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท กระด บโดยใช หล กธรรมาภ บาล 3.6 นโยบายด านการจ ดสรรทร พยากร เพ อให ม การใช ทร พยากรของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได อย างค มค า และการใช ทร พยากรภายนอกเพ อการประหย ดงบประมาณ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งได กาหนดนโยบายด งน ดาเน นการแต งต งกรรมการด านการจ ดสรรทร พยากร จ ดระบบการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพและเป นไปตามแนวปฏ บ ต ท สถาบ นกาหนด ส งเสร มให ม การจ ดสรรการใช และการจ ดหาทร พยากรท งด านการเง น พ สด คร ภ ณฑ อย างม ประส ทธ ภาพ ประเม นการใช ทร พยากรและว เคราะห ป ญหา สาเหต และปร บปร งการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ 3.7 นโยบายด านการบร หารความเส ยง สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมก าหนดแนวทางการบร หารความเส ยงจาก การดาเน นงาน ด งน ส งเสร มให ม บ คลากรได ร บความร ในเร องความเส ยงท อาจเก ดข นในสถาบ น ให ม การแต งต งคณะกรรมการร บผ ดชอบการบร หารความเส ยงของสถาบ น ประเม นความเส ยงท อาจเก ดข นท งความเส ยงโดยรวมและความเส ยงท ยอมร บ ได ท ส งผลกระทบต อปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จของสถาบ น สน บสน นให ม การว เคราะห ความเส ยง จ ดลาด บความสาค ญของความเส ยงท อาจ เก ดข นท งด านการเง น งบประมาณ ทร พย ส น บ คลากร โครงสร างและ กระบวนการปฏ บ ต งาน จ ดวางระบบการควบค มภายในเพ อควบค มความเส ยงท เก ดข น 3.8 นโยบายด านประก นค ณภาพ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได ดาเน นการส งเสร มและพ ฒนาการจ ดการศ กษาและ การด าเน นงานตามพ นธก จ นโยบายและย ทธศาสตร ให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ สอดคล องก บ

9 6 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2544 และนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น ตามประกาศคณะกรรมการสภามหาว ทยาล ย ราชภ ฏซ งม แนวทางการดาเน นงานด งน ส งเสร มและสน บสน นการประก นค ณภาพ ตามพ นธก จของสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ท กด าน ท งด านพ ฒนางานด านศ นย ภาษา ด านว เทศส มพ นธ และ ด านศ ลปว ฒนธรรม พ ฒนาระบบประก นค ณภาพ และดาเน นการประก นค ณภาพอย างเป นระบบ แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในสถาบ นภาษาศ ลปะและว ฒนธรรม เพ อร บผ ดชอบการดาเน นก จกรรมประก นค ณภาพอย างม ประส ทธ ภาพ ปร บปร ง พ ฒนาแนวทางปฏ บ ต การประก นค ณภาพให เหมาะสมก บสภาพของ สถาบ นภาษาศ ลปะและว ฒนธรรม 3.9 นโยบายด านการประเม นผล การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นเคร องม อส าหร บผ บร หารในการปร บปร งและ พ ฒนาบ คลากรให ปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพ สถาบ นภาษาศ ลปะและว ฒนธรรม ม นโยบาย การประเม นผลการปฏ บ ต งานด งน ประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรตามความสามารถ ตามแบบประเม นของ มหาว ทยาล ยโดยผ บร หาร เพ อพ จารณาเล อนข นเล อนต าแหน งให ส งข น ตอบ แทนผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร ม การประเม นผลป ละ 2 คร ง ให ม การประเม นผลการบร หารงานของผ บร หาร โดยบ คลากรท ปฏ บ ต งาน 3.10 นโยบายด านการส งเสร มและการจ ดก จกรรมสาหร บน กศ กษา สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได ให ความสาค ญก บน กศ กษาในการพ ฒนา โดยจ ด ก จกรรมท งทางด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยกาหนดนโยบายด งน ส งเสร มการจ ดก จกรรมด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมแก น กศ กษา เสร มสร างท กษะและความสามารถทางด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมเพ อให สามารถนาไปประย กต ในการพ ฒนาตนเอง ท องถ นและประเทศชาต สร างบ ณฑ ตมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ให เป นผ ม ความร ด านภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรมตรงก บความต องการของท องถ นและประเทศชาต สร างเคร อข ายในการแลกเปล ยนน กศ กษาท งในระด บภ ม ภาคและระด บ นานาชาต

10 7 4. โครงสร างการบร หารของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม รองผ อานวยการ ร บผ ดชอบ งานศ นย ภาษา รองผ อานวยการ ร บผ ดชอบ งานศ นย ศ ลปว ฒนธรรม รองผ อานวยการ ร บผ ดชอบ งานว เทศส มพ นธ ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ห วหน าสาน กงาน ผ อานวยการ อาจารย สอนภาษาไทย น กว ชาการศ กษา น กว เทศส มพ นธ เจ าหน าท บร หาร งานท วไป อาจารย ชาวต างประเทศ สอนภาษาอ งกฤษ น กว ชาการศ กษา น กว ชาการศ กษา น กว ชาการศ กษา น กว เทศส มพ นธ น กว เทศส มพ นธ น กว เคราะห นโยบาย และแผน น กว ชาการ คอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา น กว ชาการศ กษา น กว ชาการ การเง นและพ สด

11 8 5. ผ บร หารและคณะกรรมการ สถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฏ ส ตาน ร กษ ผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม อาจารย ฉ นทนา ศศ ธรามาศ รองผ อานวยการสถาบ นภาษาฯ ร บผ ดชอบศ นย ภาษา อาจารย ภาสกร โทณะวณ ก รองผ อานวยการสถาบ นภาษาฯ ร บผ ดชอบศ นย ศ ลปว ฒนธรรม อาจารย ทรงเก ยรต ส งฆมณ รองผ อานวยการสถาบ นภาษาฯ ร บผ ดชอบสาน กงานว เทศส มพ นธ อาจารย อ สร ยาภรณ แสงป ญญา ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นภาษาฯ นางสาวดาราร ตน ศ ร ลาภา ห วหน าสาน กงานผ อานวยการ

12 9 คณะกรรมการประจาสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม 1. ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฎ ส ตาน ร กษ ผ อานวยการ ประธานกรรมการ 2. อาจารย ภาสกร โทณะวณ ก รองผ อานวยการ กรรมการ 3. อาจารย ฉ นทนา ศศ ธรามาศ รองผ อานวยการ กรรมการ 4. รองศาสตราจารย อร ณ ว ร ยะจ ตรา ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 5. ค ณป ณยภรณ ประด บศ กร ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 6. ค ณพ ชร นทร อาว พ นธ ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 7. ผ ช วยศาสตราจารย ศ รสา สอนศร คณาจารย ประจา กรรมการ 8. อาจารย ส ทธ น เดชาร ตน คณาจารย ประจา กรรมการ 9. อาจารย มณว ภา ยาเจร ญ คณาจารย ประจา กรรมการ 10. นางสาวดาราร ตน ศ ร ลาภา ห วหน าสาน กงาน เลขาน การ 11. นางสาววราภรณ โยธาราษฏร น กว เคราะห ผ ช วยเลขาน การ นโยบายและแผน 6. บ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ศ นย ภาษา อาจารย เยาวร ตน ร ธ รย ทธ อาจารย สอนภาษาไทย Miss Cristina Madalina Dan อาจารย ชาวต างประเทศสอนภาษาอ งกฤษ นางสาวช สา บ ญเจร ญ น กว ชาการศ กษา

13 10 นายส ว ฒน ดวงทอง น กว ชาการศ กษา นางสาวส ร ภาภรณ คาป งบ ตร น กว ชาการศ กษา ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม นางสาวปน ดดา โตคาน ช น กว ชาการศ กษา นายจ กรภาณ ไตรยส ทธ น กว ชาการศ กษา นายโสภณ พรมจ ตต น กว ชาการศ กษา

14 11 สาน กงานว เทศส มพ นธ นางสาวมน ญชา วงศ อ าย น กว เทศส มพ นธ นางสาวน ดา พร นทราก ล น กว เทศส มพ นธ นางสาวล กษ กา อาจว จ ตร น กว เทศส มพ นธ สาน กงานผ อานวยการ นางสาวศ ภร กษ ฉ ตรแก ว เจ าหน าท บร หารงานท วไป นางก ลยาณ อ นต ะราชา น กว ชาการการเง นและพ สด นางสาววราภรณ โยธาราษฏร น กว เคราะห นโยบายและแผน นายว รพ ชญ ห มาร ตน น กว ชาการคอมพ วเตอร

15 12 โครงการศ นย ใบลานศ กษา นายภ เดช แสนสา เจ าหน าท ประจาโครงการ นายเจษฏา อ นคา เจ าหน าท ประจาโครงการ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ม จ านวนบ คลากรรวมท งส น 23 คน ซ งสามารถจ าแนก ออกเป นประเภท ด งต อไปน ตารางท 1 จานวนอาจารย ท ปฏ บ ต งานจร ง ประจาป การศ กษา 2554 หน วยงาน ประเภท ข าราชการ พน กงาน ประจาตามส ญญา รวม สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม รวมท งส น ตารางท 2 จานวนบ คลากรสายสน บสน น ประจาป การศ กษา 2554 ประเภทบ คลากร จานวน ข าราชการพลเร อน 1 ล กจ างประจา - พน กงานมหาว ทยาล ย 15 พน กงานราชการ - เจ าหน าท ประจาตามส ญญา - รวม 16

16 13 ตารางท 3 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท งหมด ประจ าป การศ กษา 2554 (จ าแนกตาม ค ณว ฒ การศ กษา) ประเภทบ คลากร สายสน บสน น จาแนกตามค ณว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญา เอก ต ากว า รวม ปร ญญาตร 1. ข าราชการ ล กจ างประจา พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานช วคราว พน กงานราชการ พน กงานล กจ าง โครงการ รวม อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม อ ตล กษณ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม อน ร กษ ว ฒนธรรม ผ นาทางภ ม ป ญญา แหล งเร ยนร ด านภาษา พ ฒนาส สากล เอกล กษณ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. อน ร กษ และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม และเป นแหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาล านนา 2. เป นแหล งเร ยนร พ ฒนาท กษะภาษาไทยและภาษาต างประเทศ 3. สร างและเช อมโยงเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา ต างประเทศ

17 15 1. หล กการและเหต ผล ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ในป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได ม การปร บแผนอ ตราก าล ง เพ อให สอดคล องก บหน าท ท ร บผ ดชอบในฐานะเป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ ท ม หน าท ในการผล ตคร พ ฒนาบ คลากรระด บว ชาช พให ก บประเทศชาต สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธารรรม ในฐานะท เป นหน งในหน วยงานสน บสน น จ งได ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรข น เพ อให สอดคล องก บ อ ตรากาล งท ม อย และอ ตรากาล งท จะเพ มข น ตามภาระงานและปร มาณท เพ มข นของสถาบ นภาษาฯ การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมา จ ดท าข นอย างโดย ค าน งถ งแผนย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนาในระยะ 5 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงใหม และแผนกลย ทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ท งน โดยการน าหล กการบร หารจ ดการท อ งสมรรถนะ (Competency Based Management) บนพ นฐานของท กษะ ความร และความสามารถ เพ อให เก ดผลงานท ม ประส ทธ ภาพส งส ด โดย ม ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งาน (Performance Management) เป นเคร องม อส าค ญใน การเช อมโยงกระบวนการบร หารงานบ คคลก บผลการปฏ บ ต งานในการพ ฒนาบ คลากร โดย แผนพ ฒนาบ คลากรน สามารถใช เป นกรอบท ศทางให หน วยงานได น าแนวทางด งกล าวไปปฏ บ ต ให บรรล ผลได ตามพ นธก จ 2. การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) จ ดแข ง (Strength) 1. บ คลากรม ข ดสมรรถนะ ม ความร ความสามารถ ประสบการณ และท กษะความเช ยวชาญในการ ปฏ บ ต งานในความร บผ ดชอบของตนเองและ หน วยงานได เป นอย างด 2. ม หล กส ตรระยะส นท หลากหลาย ท งทางด าน ภาษา และด านศ ลปว ฒนธรรม ซ งสามารถ รองร บความต องการของน กศ กษา อาจารย จ ดอ อน (Weakness) 1. บ คลากรม จ านวนไม เพ ยงพอต อการ ดาเน นงาน ทาให ร บภาระงานมากเก นไป 2. โครงสร างหน วยงานไม เอ อต อการ ข บเคล อนภารก จขององค กร 3. สถานท ต งของหน วยงานภายในสถาบ น ไม อย ท เด ยวก น ท าให ยากต อการต ดต อ ประสานงาน

18 16 จ ดแข ง (Strength) บ คลากร ตลอดจน บ คคลท วไป ได อย างท วถ ง เน องจากม ค าใช จ ายไม แพง 3. สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมเป นศ นย การเร ยนร ด านศ ลปว ฒนธรรมและภาษาของ ท องถ น 4. ม ว สด อ ปกรณ เคร องม อท รองร บในการใช งาน/ การปฏ บ ต งานพอเพ ยง เช น อ ปกรณ และ เทคโนโลย ในการจ ดงานด านว ฒนธรรมท ครบ คร น 5. ม การดาเน นโครงการ/ก จกรรมท ข บเคล อน กล ย ทธ อย างต อเน อง เป นไปตามแผนงาน 6. ผ บร หารม ความร ความสามารถและประสบการณ ในการบร หารงาน 7. ม ความสาม คค ในองค กรม การช วยเหล อเก อก ล ก นในการทางานท ทางานเป นท มร วมก น โอกาส (OPPORTUNITY) 1. มหาว ทยาล ยม เคร อข ายความร วมม อท งในและ ต างประเทศมากท าให ได ร บความร วมม อจาก หน วยงานเป นอย างด เช น การแลกเปล ยน น กศ กษา อาจารย และการได ร บข อม ลข าวสาร จากหน วยงานอ นๆ 2. สถาบ นต งอย ในมหาว ทยาล ยซ งอย กลางเม อง เช ยงใหม ท าให การเด นทางสะดวกและเป นท ร จ ก ของคนท วไป 3. นโยบายของมหาว ทยาล ยเน นการพ ฒนาส ความ เป นนานาชาต และส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมและ ส งเสร มให น กศ กษาม ความเป นเล ศด านภาษา จ ดอ อน (Weakness) 4. แม จะม อ ปกรณ และเคร องม อครบคร น แต บางอย างเส ยบ อย ล าสม ยไม เหมาะสม ก บการใช งาน 5. บ คลากรม ความร ความเช ยวชาญเฉพาะ ด านท ร บผ ดชอบ แต ขาดท กษะในงาน ด านอ น และไม สามารถท างานทดแทน ก นได อย างเต มประส ทธ ภาพ อ ปสรรค (THREAT) 1. มหาว ทยาล ยม ข อจาก ดเร องสถานท เช น ท จอดรถ 2. ป จจ บ นม สถาบ นการศ กษาจ านวนมาก ท งภาคร ฐและเอกชนท าให ม การแข งข น ทางการศ กษามากข น 3. มหาว ทยาล ยจ ดสรรงบประมาณไม เพ ยงพอต อการดาเน นงาน 4. มหาว ทยาล ยสน บสน นงบประมาณในการ พ ฒนาบ คลากรไม เพ ยงพอท จะไปอบรมก บ หน วยงานภายนอก 5. สภาพเศรษฐก จป จจ บ นตกต าทาให ม ผ สนใจ เข าร บการอบรมของสถาบ นน อยลง

19 17 โอกาส (OPPORTUNITY) 4. น กศ กษานานาชาต ของมหาว ทยาล ยและ บ คคลภายนอกท วไปให ความสนใจเข ามาศ กษาใน หล กส ตรภาษาและว ฒนธรรมของสถาบ นมากข น 5. ว ว ฒนาการทางเทคโนโลย อ านวยความสะดวกในการ ต ดต อส อสาร/ประชาส มพ นธ ( , facebook เป นต น) 6. ผ บร หารของมหาว ทยาล ยให การสน บสน นด านภาษา และศ ลปว ฒนธรรม 7. ส งคมป จจ บ นให ความส าค ญก บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน ท าให สถาบ นภาษาฯ ม โอกาสท จะขยาย พ นท การศ กษาและการบร การออกไป 8. หน วยงานต างๆ ภายในมหาว ทยาล ยเป ดโอกาสใน การพ ฒนาบ คลากรเช นม การจ ดอบรมส มมนาอย าง สม าเสมอ 9. หน วยงานภาคร ฐและเอกชนให ความสนใจพ ฒนา ท กษะด านภาษา อ ปสรรค (THREAT) 6. นโยบายการบร หารงานของมหาว ทยาล ย ม การเปล ยนแปลงระบบและโครงสร าง การบร หารงาน สร างความส บสน ให ก บ หน วยงาน บ คลากรและน กศ กษา 7. ม ห า ว ท ย า ล ย ม ข อ จ า ก ด ด า น การประชาส มพ นธ ด านสถาบ น ท าให ไม เป นท ร จ กของบ คคลภายนอก 3. สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ 3.1 สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร - ว ส ยท ศน (Visionary mind) - ท กษะการบร หาร (Management skill) - ภาวะผ นา (Leadership) - การต ดส นใจแก ป ญหา (Decision making & Problem solving) - การวางแผน (Planning) 3.2 สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายว ชาการ - การวางแผนการจ ดการเร ยนการสอน (Teaching & Course design skill) - การประเม นผลการเร ยนการสอน (Teaching & Course evaluation skill) - ความเช ยวชาญด านว ชาการ (Academic expertise) - การใส ใจและพ ฒนาผ อ น (Caring Others)

20 สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น 1) กล มบร หารงานท วไป ประกอบด วยบ คลากรในต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ผ ปฏ บ ต งานบร หาร และต าแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ความร บผ ดชอบ (Accountability) - ความสามารถในการจ ดการ - ความร เร องกฎ ระเบ ยบเก ยวก บงาน (Knowledge of Jobrelated Rules and Regulation) 2) กล มงานนโยบายและแผน ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผน น กว ชาการสถ ต น กตรวจสอบภายในและตาแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ท กษะการค ดว เคราะห (Analytical Thinking) - ความร บผ ดชอบ (Accountability) - ความร เร องกฎ ระเบ ยบเก ยวก บงาน (Knowledge of Jobrelated Rules and Regulation) 3) กล มงานคล งและพ สด ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว ชาการการเง น และบ ญช น กว ชาการพ สด และตาแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ความละเอ ยดรอบคอบและความถ กต องของงาน (Attention to detail and Ability to see a task through to Competition) - ความร เร องกฎ ระเบ ยบเก ยวก บงาน (Knowledge of Jobrelated Rules and Regulation)

21 19 4) กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศ ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว ชาการ คอมพ วเตอร และน กว ชาการโสตท ศนศ กษา และตาแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ความร บผ ดชอบ (Accountability) - การบาร งร กษาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ - การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการใช งาน 5) กล มงานบร การว ชาการ ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว ชาการ ศ กษา น กแนะแนวการศ กษาและอาช พ น กว ชาการศ กษาพ เศษ ผ ปฏ บ ต งานการศ กษาพ เศษ ผ ปฏ บ ต งานช วยสอน คร พ เล ยง และตาแหน ง อ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - การดาเน นการเช งร ก (Proactiveness) - ความร และท กษะในการบร การการศ กษา (Knowledge of Education Service) - ความร บผ ดชอบ (Accountability) 6) กล มงานว เทศส มพ นธ ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว เทศส มพ นธ และตาแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อสมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ความท มเทเส ยสละ (Time Devoting) - การดาเน นการเช งร ก (Proactiveness) - ความสามารถในการใช ภาษาต างประเทศ (Foreign Language Usage)

22 21 ส วนท 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม แนวทางการพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ถ อว าเป นกลไกท ส าค ญในการข บเคล อนการด าเน นงานของสถาบ นภาษาฯ ให บรรล เป าหมาย และได ผลส าเร จ การด าเน นงานของสถาบ นอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เล งเห นว าการพ ฒนาบ คลากรเป นส งส าค ญท ควรด าเน นการ ท งน อาศ ยข อม ลของเคร องม อบร หาร จ ดการย คใหม การจ ดการทร พยากรท ม อย จ าก ดให เก ดประโยชน ส งส ด และใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการ ประกอบการประเม นสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค กร โดยการว เคราะห SWOT เพ อให ทราบสภาวะท แท จร ง เป าหมาย และกลย ทธ ใดของสถาบ นท สอดคล องท ทาให บรรล ผลตามท สถาบ นต องการ ด งน น เพ อให การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) บรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ได ก าหนด แผน ในการพ ฒนาบ คลากร ด งต อไปน 1. การวางแผนอ ตรากาล ง 2. การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท 3. การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ 4. การสร างแรงจ งใจในการทางาน 5. การนาความร มาพ ฒนางาน 1. การวางแผนอ ตรากาล ง จากการว เคราะห การด าเน นงานโครงการ / ก จกรรมของสถาบ นภาษา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม ซ งม หน วยงานภายใน จานวน 4 หน วยงาน ค อ ส าน กงานผ อ านวยการ ศ นย ภาษา ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม และส าน กงานว เทศส มพ นธ ย งม จ านวนบ คลากรไม เพ ยงพอต อการบร หารจ ดการ ให เป นไปตามพ นธก จของสถาบ น เน องจากม ภาระงานของสถาบ น เพ มเต มในส วนของหน วยงาน สน บสน น ซ งจะต องดาเน นงานทางด านภาษา ศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย ด งน นสถาบ นจ งได กาหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย ด งน แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

23 22 ย ทธศาสตร : การวางแผนอ ตรากาล ง เป าประสงค 1. ม แผนความต องการกาล งคน 2. ม ฐานข อม ลเพ อการบร หารงานด านบ คลากรท ถ กต องและท นเวลา ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. อ ตรากาล งท เพ ยงพอครบท กหน วยงาน 2. บ คลากรได ตามค ณล กษณะท ต องการไม น อยกว าร อยละ ม รายงานผลการดาเน นงานของบ คลากรได ตรงตามเวลาท กาหนด แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ในการวางแผนอ ตราก าล ง เพ อให สอดคล องก บภาระงาน ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โครงการ/ก จกรรม 1. ว เคราะห ภาระงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม 2. กาหนดอ ตรากาล งตามโครงสร างของ สถาบ น 3. จ ดทารายละเอ ยดงานในท กตาแหน งงาน (Job Description) ให ม ความช ดเจน 4. การป อนข อม ลส ระบบ MIS ของ มหาว ทยาล ย ( ระยะเวลาดาเน นการ แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

24 23 2. การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เป นหน วยงานสน บสน นด านการเร ยนการสอน ซ ง ต องคอยให บร การทางด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ให ก บคณะอาจารย เจ าหน าท และน กศ กษา รวมถ งบ คคลภายนอก ส งท จาเป นท ส ดในการให บร การค อ การสร างจ ตสาน กท ด และความร บผ ดชอบ ต อหน าท เพ อเป นการสร างความประท บใจให ก บผ มาใช บร การของสถาบ นภาษาฯ โดยก าหนด เป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และแผนปฏ บ ต การการสร างจ ตส าน ก ความร บผ ดชอบต อ หน าท ไว ด งน ย ทธศาสตร : การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท เป าประสงค 1. บ คลากรเก ดความร กองค กร 2. บ คลากรได ร บทราบหน าท ความร บผ ดชอบของตนเอง 3. ผ ร บบร การของสถาบ นภาษาฯ ได ร บความประท บใจ 4. การดาเน นงานของสถาบ นภาษาฯ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. บ คลากรท กคนได ทราบหน าท ความร บผ ดชอบ 2. ความพ งพอใจของผ มาใช บร การ 3. ผลสาเร จของการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ในการสร างจ ตส าน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท เพ อสร าง ประส ทธ ภาพในการให บร การของบ คลากรในสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โครงการ/ก จกรรม 1. การมอบหมายภาระงานหล กให บ คลากร โดยการจ ดท าค าส งปฏ บ ต งาน ท งน เพ อให บ คลากรได ทราบถ งภาระหน าท และความ ร บผ ดชอบในงานของตนเองและองค กร ระยะเวลาดาเน นการ ป งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

25 24 โครงการ/ก จกรรม 2. ผ บร หารพ จารณาตามภาระงานและ ความสามาร ถและจ ด ท าร างค าส ง ปฏ บ ต งานและใบมอบหมายงาน และ น าเสนอในท ประช มในการเตร ยมงาน/ การประช มประจาเด อนของสถาบ น 3. จ ดการประช มในระด บสถาบ น เพ อการ แบ งภาระความร บผ ดชอบในแต ละ โครงการ / ก จกรรม เพ อให บ คลากรม ส วนร วมในท กโครงการ / ก จกรรมและ ร ส กร กองค กร เน องจากม ส วนร วมในการ แสดงความค ดเห นในการดาเน นโครงการ 4. การจ ดท าค าส งปฏ บ ต งาน และใบ มอบหมายงานในแต ละโครงการ / ก จกรรม เพ อเป นการด าเน นงานร วมก น ระหว างผ บร หารและบ คลากรหน วยงาน ภายใน ทาให ได ผลการด าเน นงานอย างท ม ประส ทธ ภาพ ระยะเวลาดาเน นการ ป งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 3. การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ การพ ฒนาความร ความสามารถในการท างานของบ คลากร ถ อเป นส งส าค ญท องค กรจะต องให การสน บสน น บ คลากรท กคนในองค กรเป นก าล งส าค ญในการข บเคล อนให องค กร ไปส จ ดม งหมายได ทาให การดาเน นงานเป นไปตามแผนและเป าหมายท ต งไว ในระด บผ บร หารควรม การสน บสน นให บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในสายงาน สายอาช พของ ตนเอง เพ อจะได น าความร ความสามารถท ม อย แล ว และความร ความสามารถท มาจากการพ ฒนา น น นามาพ ฒนาองค กร ท งน อาจจะม การจ ดการแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Management : KM) การสน บสน นเข าร บการฝ กอบรม ส มมนาจากหน วยงานอ นๆ และการศ กษาด งาน เป นต น แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

26 25 ย ทธศาสตร : การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ เป าประสงค 1. บ คลากรได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ 2. บ คลากรได ม โอกาสในการศ กษา ในความร ต างๆ และเป ดโลกท ศน ท กว างข น 3. บ คลากรม โอกาสแลกเปล ยนและเร ยนร ความร ท งในและนอกองค กร 4. การดาเน นงานของสถาบ นภาษาฯ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ 2. จานวนคร งในการเข าร วมการฝ กอบรม ศ กษาด งาน อย างน อยป ละ 2 คร ง แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ในการส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถของบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โครงการ/ก จกรรม 1. การจ ดท าแผนการแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Management : KM) 2. การจ ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Management : KM) ระยะเวลาดาเน นการ ป งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ป การศ กษา2554 ระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณ ป การศ กษา 2555 ระเบ ยบงานสารบรรณ ป การศ กษา 2556 การจ ดการฐานข อม ลสารสนเทศ ป การศ กษา 2557 การประก นค ณภาพ แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

27 26 โครงการ/ก จกรรม 3. การศ กษาด งาน ณ สถาบ นการศ กษา หร อ พ พ ธภ ณฑ ต าง ๆ เพ อน าความร ท ได จาก การศ กษาด งาน มาพ ฒนาสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม และสถาบ นล านนาศ กษา ซ ง ควรจ ดอย างน อยป ละ 1 คร ง มหาว ทยาล ยใน ประเทศท ม ช อเส ยง และม การบร หารจ ดการท ด 4. การฝ กอบรม การส มมนาหร อเสวนา บ คลากรท กคนควรเข าร บการฝ กอบรมรวมถ ง การส มมนาหร อเสวนาทางว ชาการท ทาง มหาว ทยาล ยและภายนอกมหาว ทยาล ย จ ดข น เพ อพ ฒนาบ คลากรในด าน ต าง ๆ เช น การ จ ดการงานพ สด งานระบบสารสนเทศ และ การบร หารความเส ยง เป นต น ระยะเวลาดาเน นการ ป งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ป การศ กษา 2558 การบร การอย างไรให ประท บใจ 4. การสร างแรงจ งใจในการทางาน การบร หารจ ดการด านบ คลากรม ว ตถ ประสงค หล กเพ อสรรหา พ ฒนา และร กษา บ คลากรท ม ค ณภาพให อย ก บองค กรตลอดไป จ งจาเป นต องอาศ ยมาตรการในการจ งใจ เพ อร กษาไว ซ งบ คลากรท ม ความร ความสามารถ โดยม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานจากผลส าเร จของ งานอย างโปร งใส และเป นระบบเพ อสร างขว ญและก าล งใจ ตลอดจนการสร างบรรยากาศใน การท างาน ผ บร หารส งเสร มสน บสน นให บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ได ร บการยกย อง ให เก ยรต เป นท ยอมร บในค ณค าและความสามารถ สร างความม นใจให ก บบ คลากรในความก าวหน า และความม นคงในหน าท การงาน ซ งจะช วยเพ มค ณภาพช ว ตท ด ให แก บ คลากรได อย างเป นร ปธรรม แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

28 27 โดยก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และแผนปฏ บ ต การการสร างแรงจ งใจใน การทางานไว ด งน ย ทธศาสตร : การสร างแรงจ งใจในการทางาน เป าประสงค 1. บ คลากรม ความม นคง และความก าวหน าในหน าท การงาน 2. ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท โปร งใสและเป นธรรม 3. บ คลากรม ค ณภาพช ว ตท ด ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. บ คลากรไม น อยกว าร อยละ 80 ม ความพ งพอใจต อค ณภาพช ว ตในการทางาน 2. บ คลากรไม น อยกว าร อยละ 80 ม ความพ งพอใจท ด ต อองค กร แผนปฏ บ ต การ แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด ของบ คลากรด งน โครงการ/ก จกรรม 1. สอบทานระบบความก าวหน าในว ชาช พ ของบ คลากร ก บประกาศ / ค าส ง ของ มหาว ทยาล ย (ข นอย มหาว ทยาล ย) 2. จ ดส งอ านวยความสะดวกในห องท างาน และบรรยากาศในการทางาน 3. จ ดก จกรรมส นทนาการในโอกาสพ เศษ เช น งานก ฬา งานว นข นป ใหม เป นต น เพ อเช อมส มพ นธ ระหว างผ บร หารและ บ คลากร 4. สร างระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน จากผลสาเร จของงานอย างโปร งใส อย าง เป นธรรม ระยะเวลาดาเน นการ แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information