แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

2 ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม และแผนกลย ทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยได จ ดให ม การประช มผ บร หารและบ คลากรภายใน สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เพ อรวบรวมข อม ลในแต ละหน วยงานภายใน เพ อให ได ข อม ลท ใน การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรจากกระบวนการท เป นระบบได แก การว เคราะห ภาระงาน เพ อประกอบการว เคราะห อ ตราก าล งของสายสน บสน น การส ารวจความต องการฝ กอบรมของ บ คลากรสายสน บสน นมาตรฐานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ข อค ดเห นและข อเสนอแนะจาก การประเม นความพ งพอใจของผ ใช บร การ ตลอดจนข อสร ปจากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของ บ คลากรเพ อจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นอย างเป นร ปธรรม สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม หว งเป นอย างย งว า แผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน จะเป นประโยชน ในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากรซ งเป นทร พยากรท ม ค าของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อไป (ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฏ ส ตาน ร กษ ) ผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

3 ข สำรบ ญ หน ำ คำนำ ก สำรบ ญ ข ส วนท 1 ข อม ลพ นฐำนและข อม ลบ คลำกร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. ประว ต ความเป นมา 1 2. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค 1 3. นโยบายในการบร หารงาน 2 4. โครงสร างการบร หารของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 7 5. ผ บร หารและคณะกรรมการ สถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม 8 6. บ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 9 7. อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 13 ส วนท 2 ท ศทำงกำรพ ฒนำบ คลำกร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. หล กการและเหต ผล การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายว ชาการ สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น 18 ส วนท 3 แผนย ทธศำสตร กำรพ ฒนำบ คลำกรระยะ 5 ป (พ.ศ ) 1. การวางแผนอ ตรากาล ง การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ การสร างแรงจ งใจในการทางาน การนาความร มาพ ฒนางาน 28 ส วนท 4 แนวทำงกำรต ดตำมและประเม นผล 1. การวางแผนอ ตรากาล ง การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ การสร างแรงจ งใจในการทางาน การนาความร มาพ ฒนางาน 33 คณะผ จ ดทำ 35

4 1 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 1. ประว ต ความเป นมา ในป 2548 กฎกระทรวงศ กษาธ การว าด วย การจ ดต งส วนราชการในมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม ได ประกาศพระราชก จจาน เบกษา ฉบ บฎ กา เล ม 122 ตอนท 20 ก ลงว นท 8 ม นาคม 2548 ก าหนดให หน วยงาน ช อ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ปฏ บ ต หน าท เป น แหล งส งเสร มการเร ยนร ภาษาต างประเทศและภาษาไทย ส สากล บร การว ชาการ และส อท นสม ย เพ อฝ กท กษะทางภาษา พ ฒนาความร และความสามารถทางด านภาษาของน กศ กษา คณาจารย บ คลากร ของมหาว ทยาล ยและประชาชนในท องถ น สน บสน นการสร างเคร อข าย ความร วมม อทางด าน ว ชาการก บสถาบ น การศ กษาท งในและต างประเทศ อ กท งย งเป นหน วยงานสน บสน น งานด าน การอน ร กษ ส งเสร ม เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ด แลส งแวดล อมทางศ ลปกรรมและธรรมชาต ตลอดจนส บสานและเผยแพร ภ ม ป ญญาพ นบ านให เป นท ประจ กษ แก คนท วไปท งในและต างประเทศ ภายใต การกาก บด แลของผ ช วยศาสตราจารย ดร. อ ญชล วงศ หล า ต อมาในป 2551 ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฏ ส ตาน ร กษ ได ร บการแต งต งเป น ผ อ านวยการ และเป นผ ก าก บด แลการด าเน นงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม จนถ ง ป จจ บ น 2. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค ปร ชญา ภาษาเป นเคร องม อในการแสวงหาความร เพ อพ ฒนาตน พ ฒนาชาต สร างเคร อข าย ความร วมม อ และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมไทยส สากล ว ส ยท ศน เป นแหล งเร ยนร ท ม ความเป นเล ศด านภาษา ศ ลปว ฒนธรรม ในระด บภ ม ภาคล มน าโขง พ นธก จ 1. ส งเสร มให ศ นย ภาษาเป นแหล งเร ยนร พ ฒนาท กษะภาษาต าง ๆ และสน บสน น การจ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ 2. จ ดระบบว เทศส มพ นธ ให ม ประส ทธ ภาพ ท าหน าท ประสานงานหน วยงานภายใน และต างประเทศท ปฏ บ ต ภารก จร วมก บมหาว ทยาล ย

5 2 3. พ ฒนาศ นย ศ ลปว ฒนธรรม ให เป นหน วยประสานและสน บสน นด านศ ลปว ฒนธรรม ของมหาว ทยาล ย 4. บ รณาการภาษาศ ลปะและว ฒนธรรม โดยการบร หารจ ดการ การจ ดก จกรรมหร อ การว จ ย เพ อสร างระบบการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ สามารถน าไปประย กต ใช ท ง ภายในมหาว ทยาล ยและในท องถ น รวมท งสร างระบบประก นค ณภาพท ม ความ เท ยงตรงและเช อถ อได 5. สร างระบบประก นค ณภาพในสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างความเข มแข งทางด านภาษา ท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ 2. เพ อเป นการเป ดโอกาสให ก บน กศ กษา เก ยวก บการศ กษาต างประเทศ ซ งสามารถนามา ปร บใช ในช ว ตประจาว น และประสบการณ จากการเป ดโลกท ศน ในต างแดน 3. เพ อให ศ ลปะและว ฒนธรรม ได ร บการอน ร กษ และเผยแพร ให เป นเอกล กษณ ต อไป 3. นโยบายการบร หารงาน สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมม การด าเน นก จกรรมตามโครงการต าง ๆ ตาม แผนปฏ บ ต การ เพ อให สอดคล องก บปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบายและกลย ทธ ของสถาบ นและ ของมหาว ทยาล ย บ รณาการความร ตลอดจนการว จ ย ด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมส ระบบ การเร ยนร เพ อพ ฒนาน กศ กษาและท องถ น ให สอดคล องก บนโยบายของประเทศชาต โดยม นโยบายด านต าง ๆ ด งน 3.1 นโยบายด านการว จ ย 3.2 นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม 3.3 นโยบายด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 3.4 นโยบายด านการเง นและงบประมาณ 3.5 นโยบายด านการบร หารทร พยากรมน ษย 3.6 นโยบายด านการจ ดสรรทร พยากร 3.7 นโยบายด านการบร หารความเส ยง 3.8 นโยบายด านประก นค ณภาพ 3.9 นโยบายด านการประเม นผล 3.10 นโยบายด านการส งเสร มและการจ ดก จกรรมสาหร บน กศ กษา

6 3 3.1 นโยบายด านการว จ ย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม สน บสน นงานว จ ยเพ อสนองตอบย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ สร างน กว จ ย พ ฒนางานว จ ยให ม ค ณภาพ โดยได ก าหนด นโยบายด านการว จ ยด งน สน บสน นการว จ ยตามย ทธศาสตร แห งชาต ตามความต องการของท องถ นและ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย สน บสน นให ม การแสวงหาความร วมม อในด านแหล งเง นท น เพ อสน บสน น การว จ ยให สามารถดาเน นการว จ ยได อย างม ประส ทธ ภาพ ให ความร วมม อด านการว จ ยก บเคร อข ายท องถ นท กระด บ สน บสน นให ม งานว จ ยเช งบ รณาการก บการเร ยนการสอนและการบร การ ว ชาการเพ อพ ฒนาท องถ น ส งเสร มการน าผลงานว จ ยไปใช ประโยชน อย างเป นร ปธรรม เผยแพร ผลงานว จ ยผ านส อส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส 3.2 นโยบายด านการบร การว ชาการแก ส งคม สถาบ นภาษาศ ลปะและว ฒนธรรมเป นแหล งเร ยนร ท ช วยพ ฒนาอาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไป ให ได ร บความร ด านภาษา ด านศ ลปะและว ฒนธรรม โดยได ก าหนดนโยบาย ด านการบร การว ชาการแก ส งคมด งน สน บสน นให สถาบ น พ ฒนาแหล งเร ยนร ด วยตนเอง ส าหร บอาจารย น กศ กษา และบ คคลท วไปเข ามาศ กษาภาษาต าง ๆ ได ด วยตนเอง ส งเสร มการให บร การว ชาการแก ช มชนด านการฝ กอบรมด านภาษาตาม ความต องการของหน วยงานในท องถ น ส งเสร มสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมให เป นแหล งเร ยนร และเผยแพร ด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมล านนาให ก บประชาชนในท องถ น ประชาชนท วไปท งชาวไทยและชาวต างประเทศ เสร มสร างท กษะทางภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมให สอดคล องก บ ความต องการของท องถ น ส งเสร มและสน บสน นการจ ดก จกรรม การให บร การว ชาการ การแลกเปล ยน เร ยนร และสร างเคร อข ายทางด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมแก อาจารย บ คลากร น กศ กษาและประชาชนท วไป ท งในระด บท องถ น ระด บภ ม ภาค และระด บนานาชาต

7 4 3.3 นโยบายด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ตระหน กและเห นค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม ซ งเป น พ นธก จหล กของมหาว ทยาล ยและของสถาบ น โดยได กาหนดนโยบายด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมด งน สร างความตระหน กให เห นค ณค าของว ฒนธรรมท องถ นและว ฒนธรรมของนานา ประเทศ ส งเสร มให ม การศ กษา ค นคว า ว จ ยทางด านศ ลปว ฒนธรรมท องถ น รวมท ง หาความร เก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ น เพ อน ามาประย กต ให สอดคล องก บว ถ ช ว ต ป จจ บ นอย างเหมาะสม ร วมม อก บองค กรต าง ๆ ในระด บท องถ น ระด บประเทศและนานาประเทศ ท งภาคร ฐและภาคเอกชน ในการจ ดก จกรรมอน ร กษ ท าน บ าร ง ส งเสร ม และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร ม สน บสน น ให ม การจ ดก จกรรมทางศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม แก น กศ กษาและบ คลากรของมหาว ทยาล ย เพ อเสร มสร างและพ ฒนาบ คล กภาพ รวมท งค ณล กษณะทางศ ลปว ฒนธรรมท พ งประสงค 3.4 นโยบายด านการเง นและงบประมาณ เพ อให การบร หารการเง นและงบประมาณเป นไปด วยความเร ยบร อยเป นไป ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ว าด วย การบร หารการเง นของมหาว ทยาล ย พ.ศ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งกาหนดนโยบายด านการเง นและงบประมาณด งน ด าเน นการเบ กจ ายเง นให ถ กต อง ตามระเบ ยบ กฎ ข อบ งค บของมหาว ทยาล ย ระเบ ยบการเบ กจ ายเง นจากคล ง คาส ง มต คณะ ร ฐมนตร และระเบ ยบพ สด จ ดให ม การจ ดท าบ ญช ทะเบ ยน ท งด านการเง น งบประมาณและพ สด คร ภ ณฑ เพ อสามารถควบค ม โปร งใสและตรวจสอบได 3.5 นโยบายด านการบร หารทร พยากรมน ษย เพ อให การบร หารจ ดการภายในสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ในด านทร พยากรเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อท จะสามารถข บเคล อนการด าเน นงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได โดยกาหนดนโยบายด งน กาหนดภาระงานแก บ คลากรท กระด บอย างช ดเจน บร หารจ ดการทร พยากรมน ษย ให สอดคล องก บภาระงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม

8 จ ดว ธ การและร ปแบบการพ ฒนาตนเองท หลากหลายเพ อให บ คลากรท กระด บ สามารถเพ มพ นความร พ ฒนาท กษะความสามารถ สร างความช านาญ เช ยวชาญใน การปฏ บ ต งานด านต าง ๆ ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท กระด บโดยใช หล กธรรมาภ บาล 3.6 นโยบายด านการจ ดสรรทร พยากร เพ อให ม การใช ทร พยากรของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได อย างค มค า และการใช ทร พยากรภายนอกเพ อการประหย ดงบประมาณ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ งได กาหนดนโยบายด งน ดาเน นการแต งต งกรรมการด านการจ ดสรรทร พยากร จ ดระบบการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพและเป นไปตามแนวปฏ บ ต ท สถาบ นกาหนด ส งเสร มให ม การจ ดสรรการใช และการจ ดหาทร พยากรท งด านการเง น พ สด คร ภ ณฑ อย างม ประส ทธ ภาพ ประเม นการใช ทร พยากรและว เคราะห ป ญหา สาเหต และปร บปร งการใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ 3.7 นโยบายด านการบร หารความเส ยง สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมก าหนดแนวทางการบร หารความเส ยงจาก การดาเน นงาน ด งน ส งเสร มให ม บ คลากรได ร บความร ในเร องความเส ยงท อาจเก ดข นในสถาบ น ให ม การแต งต งคณะกรรมการร บผ ดชอบการบร หารความเส ยงของสถาบ น ประเม นความเส ยงท อาจเก ดข นท งความเส ยงโดยรวมและความเส ยงท ยอมร บ ได ท ส งผลกระทบต อปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จของสถาบ น สน บสน นให ม การว เคราะห ความเส ยง จ ดลาด บความสาค ญของความเส ยงท อาจ เก ดข นท งด านการเง น งบประมาณ ทร พย ส น บ คลากร โครงสร างและ กระบวนการปฏ บ ต งาน จ ดวางระบบการควบค มภายในเพ อควบค มความเส ยงท เก ดข น 3.8 นโยบายด านประก นค ณภาพ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได ดาเน นการส งเสร มและพ ฒนาการจ ดการศ กษาและ การด าเน นงานตามพ นธก จ นโยบายและย ทธศาสตร ให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ สอดคล องก บ

9 6 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2544 และนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น ตามประกาศคณะกรรมการสภามหาว ทยาล ย ราชภ ฏซ งม แนวทางการดาเน นงานด งน ส งเสร มและสน บสน นการประก นค ณภาพ ตามพ นธก จของสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ท กด าน ท งด านพ ฒนางานด านศ นย ภาษา ด านว เทศส มพ นธ และ ด านศ ลปว ฒนธรรม พ ฒนาระบบประก นค ณภาพ และดาเน นการประก นค ณภาพอย างเป นระบบ แต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในสถาบ นภาษาศ ลปะและว ฒนธรรม เพ อร บผ ดชอบการดาเน นก จกรรมประก นค ณภาพอย างม ประส ทธ ภาพ ปร บปร ง พ ฒนาแนวทางปฏ บ ต การประก นค ณภาพให เหมาะสมก บสภาพของ สถาบ นภาษาศ ลปะและว ฒนธรรม 3.9 นโยบายด านการประเม นผล การประเม นผลการปฏ บ ต งานเป นเคร องม อส าหร บผ บร หารในการปร บปร งและ พ ฒนาบ คลากรให ปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพ สถาบ นภาษาศ ลปะและว ฒนธรรม ม นโยบาย การประเม นผลการปฏ บ ต งานด งน ประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรตามความสามารถ ตามแบบประเม นของ มหาว ทยาล ยโดยผ บร หาร เพ อพ จารณาเล อนข นเล อนต าแหน งให ส งข น ตอบ แทนผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร ม การประเม นผลป ละ 2 คร ง ให ม การประเม นผลการบร หารงานของผ บร หาร โดยบ คลากรท ปฏ บ ต งาน 3.10 นโยบายด านการส งเสร มและการจ ดก จกรรมสาหร บน กศ กษา สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมได ให ความสาค ญก บน กศ กษาในการพ ฒนา โดยจ ด ก จกรรมท งทางด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยกาหนดนโยบายด งน ส งเสร มการจ ดก จกรรมด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมแก น กศ กษา เสร มสร างท กษะและความสามารถทางด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมเพ อให สามารถนาไปประย กต ในการพ ฒนาตนเอง ท องถ นและประเทศชาต สร างบ ณฑ ตมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ให เป นผ ม ความร ด านภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรมตรงก บความต องการของท องถ นและประเทศชาต สร างเคร อข ายในการแลกเปล ยนน กศ กษาท งในระด บภ ม ภาคและระด บ นานาชาต

10 7 4. โครงสร างการบร หารของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม รองผ อานวยการ ร บผ ดชอบ งานศ นย ภาษา รองผ อานวยการ ร บผ ดชอบ งานศ นย ศ ลปว ฒนธรรม รองผ อานวยการ ร บผ ดชอบ งานว เทศส มพ นธ ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ห วหน าสาน กงาน ผ อานวยการ อาจารย สอนภาษาไทย น กว ชาการศ กษา น กว เทศส มพ นธ เจ าหน าท บร หาร งานท วไป อาจารย ชาวต างประเทศ สอนภาษาอ งกฤษ น กว ชาการศ กษา น กว ชาการศ กษา น กว ชาการศ กษา น กว เทศส มพ นธ น กว เทศส มพ นธ น กว เคราะห นโยบาย และแผน น กว ชาการ คอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา น กว ชาการศ กษา น กว ชาการ การเง นและพ สด

11 8 5. ผ บร หารและคณะกรรมการ สถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฏ ส ตาน ร กษ ผ อานวยการสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม อาจารย ฉ นทนา ศศ ธรามาศ รองผ อานวยการสถาบ นภาษาฯ ร บผ ดชอบศ นย ภาษา อาจารย ภาสกร โทณะวณ ก รองผ อานวยการสถาบ นภาษาฯ ร บผ ดชอบศ นย ศ ลปว ฒนธรรม อาจารย ทรงเก ยรต ส งฆมณ รองผ อานวยการสถาบ นภาษาฯ ร บผ ดชอบสาน กงานว เทศส มพ นธ อาจารย อ สร ยาภรณ แสงป ญญา ผ ช วยผ อานวยการสถาบ นภาษาฯ นางสาวดาราร ตน ศ ร ลาภา ห วหน าสาน กงานผ อานวยการ

12 9 คณะกรรมการประจาสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม 1. ผ ช วยศาสตราจารย ส ชานาฎ ส ตาน ร กษ ผ อานวยการ ประธานกรรมการ 2. อาจารย ภาสกร โทณะวณ ก รองผ อานวยการ กรรมการ 3. อาจารย ฉ นทนา ศศ ธรามาศ รองผ อานวยการ กรรมการ 4. รองศาสตราจารย อร ณ ว ร ยะจ ตรา ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 5. ค ณป ณยภรณ ประด บศ กร ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 6. ค ณพ ชร นทร อาว พ นธ ผ ทรงค ณว ฒ กรรมการ 7. ผ ช วยศาสตราจารย ศ รสา สอนศร คณาจารย ประจา กรรมการ 8. อาจารย ส ทธ น เดชาร ตน คณาจารย ประจา กรรมการ 9. อาจารย มณว ภา ยาเจร ญ คณาจารย ประจา กรรมการ 10. นางสาวดาราร ตน ศ ร ลาภา ห วหน าสาน กงาน เลขาน การ 11. นางสาววราภรณ โยธาราษฏร น กว เคราะห ผ ช วยเลขาน การ นโยบายและแผน 6. บ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ศ นย ภาษา อาจารย เยาวร ตน ร ธ รย ทธ อาจารย สอนภาษาไทย Miss Cristina Madalina Dan อาจารย ชาวต างประเทศสอนภาษาอ งกฤษ นางสาวช สา บ ญเจร ญ น กว ชาการศ กษา

13 10 นายส ว ฒน ดวงทอง น กว ชาการศ กษา นางสาวส ร ภาภรณ คาป งบ ตร น กว ชาการศ กษา ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม นางสาวปน ดดา โตคาน ช น กว ชาการศ กษา นายจ กรภาณ ไตรยส ทธ น กว ชาการศ กษา นายโสภณ พรมจ ตต น กว ชาการศ กษา

14 11 สาน กงานว เทศส มพ นธ นางสาวมน ญชา วงศ อ าย น กว เทศส มพ นธ นางสาวน ดา พร นทราก ล น กว เทศส มพ นธ นางสาวล กษ กา อาจว จ ตร น กว เทศส มพ นธ สาน กงานผ อานวยการ นางสาวศ ภร กษ ฉ ตรแก ว เจ าหน าท บร หารงานท วไป นางก ลยาณ อ นต ะราชา น กว ชาการการเง นและพ สด นางสาววราภรณ โยธาราษฏร น กว เคราะห นโยบายและแผน นายว รพ ชญ ห มาร ตน น กว ชาการคอมพ วเตอร

15 12 โครงการศ นย ใบลานศ กษา นายภ เดช แสนสา เจ าหน าท ประจาโครงการ นายเจษฏา อ นคา เจ าหน าท ประจาโครงการ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ม จ านวนบ คลากรรวมท งส น 23 คน ซ งสามารถจ าแนก ออกเป นประเภท ด งต อไปน ตารางท 1 จานวนอาจารย ท ปฏ บ ต งานจร ง ประจาป การศ กษา 2554 หน วยงาน ประเภท ข าราชการ พน กงาน ประจาตามส ญญา รวม สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม รวมท งส น ตารางท 2 จานวนบ คลากรสายสน บสน น ประจาป การศ กษา 2554 ประเภทบ คลากร จานวน ข าราชการพลเร อน 1 ล กจ างประจา - พน กงานมหาว ทยาล ย 15 พน กงานราชการ - เจ าหน าท ประจาตามส ญญา - รวม 16

16 13 ตารางท 3 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท งหมด ประจ าป การศ กษา 2554 (จ าแนกตาม ค ณว ฒ การศ กษา) ประเภทบ คลากร สายสน บสน น จาแนกตามค ณว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญา เอก ต ากว า รวม ปร ญญาตร 1. ข าราชการ ล กจ างประจา พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานช วคราว พน กงานราชการ พน กงานล กจ าง โครงการ รวม อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม อ ตล กษณ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม อน ร กษ ว ฒนธรรม ผ นาทางภ ม ป ญญา แหล งเร ยนร ด านภาษา พ ฒนาส สากล เอกล กษณ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. อน ร กษ และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม และเป นแหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาล านนา 2. เป นแหล งเร ยนร พ ฒนาท กษะภาษาไทยและภาษาต างประเทศ 3. สร างและเช อมโยงเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา ต างประเทศ

17 15 1. หล กการและเหต ผล ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ในป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได ม การปร บแผนอ ตราก าล ง เพ อให สอดคล องก บหน าท ท ร บผ ดชอบในฐานะเป นสถาบ นอ ดมศ กษาของร ฐ ท ม หน าท ในการผล ตคร พ ฒนาบ คลากรระด บว ชาช พให ก บประเทศชาต สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธารรรม ในฐานะท เป นหน งในหน วยงานสน บสน น จ งได ม การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรข น เพ อให สอดคล องก บ อ ตรากาล งท ม อย และอ ตรากาล งท จะเพ มข น ตามภาระงานและปร มาณท เพ มข นของสถาบ นภาษาฯ การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมา จ ดท าข นอย างโดย ค าน งถ งแผนย ทธศาสตร เพ อการพ ฒนาในระยะ 5 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงใหม และแผนกลย ทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ท งน โดยการน าหล กการบร หารจ ดการท อ งสมรรถนะ (Competency Based Management) บนพ นฐานของท กษะ ความร และความสามารถ เพ อให เก ดผลงานท ม ประส ทธ ภาพส งส ด โดย ม ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งาน (Performance Management) เป นเคร องม อส าค ญใน การเช อมโยงกระบวนการบร หารงานบ คคลก บผลการปฏ บ ต งานในการพ ฒนาบ คลากร โดย แผนพ ฒนาบ คลากรน สามารถใช เป นกรอบท ศทางให หน วยงานได น าแนวทางด งกล าวไปปฏ บ ต ให บรรล ผลได ตามพ นธก จ 2. การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) จ ดแข ง (Strength) 1. บ คลากรม ข ดสมรรถนะ ม ความร ความสามารถ ประสบการณ และท กษะความเช ยวชาญในการ ปฏ บ ต งานในความร บผ ดชอบของตนเองและ หน วยงานได เป นอย างด 2. ม หล กส ตรระยะส นท หลากหลาย ท งทางด าน ภาษา และด านศ ลปว ฒนธรรม ซ งสามารถ รองร บความต องการของน กศ กษา อาจารย จ ดอ อน (Weakness) 1. บ คลากรม จ านวนไม เพ ยงพอต อการ ดาเน นงาน ทาให ร บภาระงานมากเก นไป 2. โครงสร างหน วยงานไม เอ อต อการ ข บเคล อนภารก จขององค กร 3. สถานท ต งของหน วยงานภายในสถาบ น ไม อย ท เด ยวก น ท าให ยากต อการต ดต อ ประสานงาน

18 16 จ ดแข ง (Strength) บ คลากร ตลอดจน บ คคลท วไป ได อย างท วถ ง เน องจากม ค าใช จ ายไม แพง 3. สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรมเป นศ นย การเร ยนร ด านศ ลปว ฒนธรรมและภาษาของ ท องถ น 4. ม ว สด อ ปกรณ เคร องม อท รองร บในการใช งาน/ การปฏ บ ต งานพอเพ ยง เช น อ ปกรณ และ เทคโนโลย ในการจ ดงานด านว ฒนธรรมท ครบ คร น 5. ม การดาเน นโครงการ/ก จกรรมท ข บเคล อน กล ย ทธ อย างต อเน อง เป นไปตามแผนงาน 6. ผ บร หารม ความร ความสามารถและประสบการณ ในการบร หารงาน 7. ม ความสาม คค ในองค กรม การช วยเหล อเก อก ล ก นในการทางานท ทางานเป นท มร วมก น โอกาส (OPPORTUNITY) 1. มหาว ทยาล ยม เคร อข ายความร วมม อท งในและ ต างประเทศมากท าให ได ร บความร วมม อจาก หน วยงานเป นอย างด เช น การแลกเปล ยน น กศ กษา อาจารย และการได ร บข อม ลข าวสาร จากหน วยงานอ นๆ 2. สถาบ นต งอย ในมหาว ทยาล ยซ งอย กลางเม อง เช ยงใหม ท าให การเด นทางสะดวกและเป นท ร จ ก ของคนท วไป 3. นโยบายของมหาว ทยาล ยเน นการพ ฒนาส ความ เป นนานาชาต และส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมและ ส งเสร มให น กศ กษาม ความเป นเล ศด านภาษา จ ดอ อน (Weakness) 4. แม จะม อ ปกรณ และเคร องม อครบคร น แต บางอย างเส ยบ อย ล าสม ยไม เหมาะสม ก บการใช งาน 5. บ คลากรม ความร ความเช ยวชาญเฉพาะ ด านท ร บผ ดชอบ แต ขาดท กษะในงาน ด านอ น และไม สามารถท างานทดแทน ก นได อย างเต มประส ทธ ภาพ อ ปสรรค (THREAT) 1. มหาว ทยาล ยม ข อจาก ดเร องสถานท เช น ท จอดรถ 2. ป จจ บ นม สถาบ นการศ กษาจ านวนมาก ท งภาคร ฐและเอกชนท าให ม การแข งข น ทางการศ กษามากข น 3. มหาว ทยาล ยจ ดสรรงบประมาณไม เพ ยงพอต อการดาเน นงาน 4. มหาว ทยาล ยสน บสน นงบประมาณในการ พ ฒนาบ คลากรไม เพ ยงพอท จะไปอบรมก บ หน วยงานภายนอก 5. สภาพเศรษฐก จป จจ บ นตกต าทาให ม ผ สนใจ เข าร บการอบรมของสถาบ นน อยลง

19 17 โอกาส (OPPORTUNITY) 4. น กศ กษานานาชาต ของมหาว ทยาล ยและ บ คคลภายนอกท วไปให ความสนใจเข ามาศ กษาใน หล กส ตรภาษาและว ฒนธรรมของสถาบ นมากข น 5. ว ว ฒนาการทางเทคโนโลย อ านวยความสะดวกในการ ต ดต อส อสาร/ประชาส มพ นธ ( , facebook เป นต น) 6. ผ บร หารของมหาว ทยาล ยให การสน บสน นด านภาษา และศ ลปว ฒนธรรม 7. ส งคมป จจ บ นให ความส าค ญก บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน ท าให สถาบ นภาษาฯ ม โอกาสท จะขยาย พ นท การศ กษาและการบร การออกไป 8. หน วยงานต างๆ ภายในมหาว ทยาล ยเป ดโอกาสใน การพ ฒนาบ คลากรเช นม การจ ดอบรมส มมนาอย าง สม าเสมอ 9. หน วยงานภาคร ฐและเอกชนให ความสนใจพ ฒนา ท กษะด านภาษา อ ปสรรค (THREAT) 6. นโยบายการบร หารงานของมหาว ทยาล ย ม การเปล ยนแปลงระบบและโครงสร าง การบร หารงาน สร างความส บสน ให ก บ หน วยงาน บ คลากรและน กศ กษา 7. ม ห า ว ท ย า ล ย ม ข อ จ า ก ด ด า น การประชาส มพ นธ ด านสถาบ น ท าให ไม เป นท ร จ กของบ คคลภายนอก 3. สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ 3.1 สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร - ว ส ยท ศน (Visionary mind) - ท กษะการบร หาร (Management skill) - ภาวะผ นา (Leadership) - การต ดส นใจแก ป ญหา (Decision making & Problem solving) - การวางแผน (Planning) 3.2 สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายว ชาการ - การวางแผนการจ ดการเร ยนการสอน (Teaching & Course design skill) - การประเม นผลการเร ยนการสอน (Teaching & Course evaluation skill) - ความเช ยวชาญด านว ชาการ (Academic expertise) - การใส ใจและพ ฒนาผ อ น (Caring Others)

20 สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น 1) กล มบร หารงานท วไป ประกอบด วยบ คลากรในต าแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ผ ปฏ บ ต งานบร หาร และต าแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ความร บผ ดชอบ (Accountability) - ความสามารถในการจ ดการ - ความร เร องกฎ ระเบ ยบเก ยวก บงาน (Knowledge of Jobrelated Rules and Regulation) 2) กล มงานนโยบายและแผน ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผน น กว ชาการสถ ต น กตรวจสอบภายในและตาแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ท กษะการค ดว เคราะห (Analytical Thinking) - ความร บผ ดชอบ (Accountability) - ความร เร องกฎ ระเบ ยบเก ยวก บงาน (Knowledge of Jobrelated Rules and Regulation) 3) กล มงานคล งและพ สด ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว ชาการการเง น และบ ญช น กว ชาการพ สด และตาแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ความละเอ ยดรอบคอบและความถ กต องของงาน (Attention to detail and Ability to see a task through to Competition) - ความร เร องกฎ ระเบ ยบเก ยวก บงาน (Knowledge of Jobrelated Rules and Regulation)

21 19 4) กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศ ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว ชาการ คอมพ วเตอร และน กว ชาการโสตท ศนศ กษา และตาแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ความร บผ ดชอบ (Accountability) - การบาร งร กษาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ - การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการใช งาน 5) กล มงานบร การว ชาการ ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว ชาการ ศ กษา น กแนะแนวการศ กษาและอาช พ น กว ชาการศ กษาพ เศษ ผ ปฏ บ ต งานการศ กษาพ เศษ ผ ปฏ บ ต งานช วยสอน คร พ เล ยง และตาแหน ง อ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - การดาเน นการเช งร ก (Proactiveness) - ความร และท กษะในการบร การการศ กษา (Knowledge of Education Service) - ความร บผ ดชอบ (Accountability) 6) กล มงานว เทศส มพ นธ ประกอบด วยบ คลากรในตาแหน ง น กว เทศส มพ นธ และตาแหน งอ นท เก ยวข อง ม 5 สมรรถนะ ค อสมรรถนะ ค อ - จ ตบร การ (Service Mind) - ความเช ยวชาญในอาช พ (Expertise) - ความท มเทเส ยสละ (Time Devoting) - การดาเน นการเช งร ก (Proactiveness) - ความสามารถในการใช ภาษาต างประเทศ (Foreign Language Usage)

22 21 ส วนท 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม แนวทางการพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ถ อว าเป นกลไกท ส าค ญในการข บเคล อนการด าเน นงานของสถาบ นภาษาฯ ให บรรล เป าหมาย และได ผลส าเร จ การด าเน นงานของสถาบ นอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เล งเห นว าการพ ฒนาบ คลากรเป นส งส าค ญท ควรด าเน นการ ท งน อาศ ยข อม ลของเคร องม อบร หาร จ ดการย คใหม การจ ดการทร พยากรท ม อย จ าก ดให เก ดประโยชน ส งส ด และใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการ ประกอบการประเม นสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค กร โดยการว เคราะห SWOT เพ อให ทราบสภาวะท แท จร ง เป าหมาย และกลย ทธ ใดของสถาบ นท สอดคล องท ทาให บรรล ผลตามท สถาบ นต องการ ด งน น เพ อให การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) บรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ได ก าหนด แผน ในการพ ฒนาบ คลากร ด งต อไปน 1. การวางแผนอ ตรากาล ง 2. การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท 3. การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ 4. การสร างแรงจ งใจในการทางาน 5. การนาความร มาพ ฒนางาน 1. การวางแผนอ ตรากาล ง จากการว เคราะห การด าเน นงานโครงการ / ก จกรรมของสถาบ นภาษา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม ซ งม หน วยงานภายใน จานวน 4 หน วยงาน ค อ ส าน กงานผ อ านวยการ ศ นย ภาษา ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม และส าน กงานว เทศส มพ นธ ย งม จ านวนบ คลากรไม เพ ยงพอต อการบร หารจ ดการ ให เป นไปตามพ นธก จของสถาบ น เน องจากม ภาระงานของสถาบ น เพ มเต มในส วนของหน วยงาน สน บสน น ซ งจะต องดาเน นงานทางด านภาษา ศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย ด งน นสถาบ นจ งได กาหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย ด งน แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

23 22 ย ทธศาสตร : การวางแผนอ ตรากาล ง เป าประสงค 1. ม แผนความต องการกาล งคน 2. ม ฐานข อม ลเพ อการบร หารงานด านบ คลากรท ถ กต องและท นเวลา ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. อ ตรากาล งท เพ ยงพอครบท กหน วยงาน 2. บ คลากรได ตามค ณล กษณะท ต องการไม น อยกว าร อยละ ม รายงานผลการดาเน นงานของบ คลากรได ตรงตามเวลาท กาหนด แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ในการวางแผนอ ตราก าล ง เพ อให สอดคล องก บภาระงาน ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โครงการ/ก จกรรม 1. ว เคราะห ภาระงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม 2. กาหนดอ ตรากาล งตามโครงสร างของ สถาบ น 3. จ ดทารายละเอ ยดงานในท กตาแหน งงาน (Job Description) ให ม ความช ดเจน 4. การป อนข อม ลส ระบบ MIS ของ มหาว ทยาล ย (www.fisqa.cmru.ac.th) ระยะเวลาดาเน นการ แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

24 23 2. การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เป นหน วยงานสน บสน นด านการเร ยนการสอน ซ ง ต องคอยให บร การทางด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ให ก บคณะอาจารย เจ าหน าท และน กศ กษา รวมถ งบ คคลภายนอก ส งท จาเป นท ส ดในการให บร การค อ การสร างจ ตสาน กท ด และความร บผ ดชอบ ต อหน าท เพ อเป นการสร างความประท บใจให ก บผ มาใช บร การของสถาบ นภาษาฯ โดยก าหนด เป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และแผนปฏ บ ต การการสร างจ ตส าน ก ความร บผ ดชอบต อ หน าท ไว ด งน ย ทธศาสตร : การสร างจ ตสาน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท เป าประสงค 1. บ คลากรเก ดความร กองค กร 2. บ คลากรได ร บทราบหน าท ความร บผ ดชอบของตนเอง 3. ผ ร บบร การของสถาบ นภาษาฯ ได ร บความประท บใจ 4. การดาเน นงานของสถาบ นภาษาฯ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. บ คลากรท กคนได ทราบหน าท ความร บผ ดชอบ 2. ความพ งพอใจของผ มาใช บร การ 3. ผลสาเร จของการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ในการสร างจ ตส าน ก ความร บผ ดชอบต อหน าท เพ อสร าง ประส ทธ ภาพในการให บร การของบ คลากรในสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โครงการ/ก จกรรม 1. การมอบหมายภาระงานหล กให บ คลากร โดยการจ ดท าค าส งปฏ บ ต งาน ท งน เพ อให บ คลากรได ทราบถ งภาระหน าท และความ ร บผ ดชอบในงานของตนเองและองค กร ระยะเวลาดาเน นการ ป งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

25 24 โครงการ/ก จกรรม 2. ผ บร หารพ จารณาตามภาระงานและ ความสามาร ถและจ ด ท าร างค าส ง ปฏ บ ต งานและใบมอบหมายงาน และ น าเสนอในท ประช มในการเตร ยมงาน/ การประช มประจาเด อนของสถาบ น 3. จ ดการประช มในระด บสถาบ น เพ อการ แบ งภาระความร บผ ดชอบในแต ละ โครงการ / ก จกรรม เพ อให บ คลากรม ส วนร วมในท กโครงการ / ก จกรรมและ ร ส กร กองค กร เน องจากม ส วนร วมในการ แสดงความค ดเห นในการดาเน นโครงการ 4. การจ ดท าค าส งปฏ บ ต งาน และใบ มอบหมายงานในแต ละโครงการ / ก จกรรม เพ อเป นการด าเน นงานร วมก น ระหว างผ บร หารและบ คลากรหน วยงาน ภายใน ทาให ได ผลการด าเน นงานอย างท ม ประส ทธ ภาพ ระยะเวลาดาเน นการ ป งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 3. การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ การพ ฒนาความร ความสามารถในการท างานของบ คลากร ถ อเป นส งส าค ญท องค กรจะต องให การสน บสน น บ คลากรท กคนในองค กรเป นก าล งส าค ญในการข บเคล อนให องค กร ไปส จ ดม งหมายได ทาให การดาเน นงานเป นไปตามแผนและเป าหมายท ต งไว ในระด บผ บร หารควรม การสน บสน นให บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถในสายงาน สายอาช พของ ตนเอง เพ อจะได น าความร ความสามารถท ม อย แล ว และความร ความสามารถท มาจากการพ ฒนา น น นามาพ ฒนาองค กร ท งน อาจจะม การจ ดการแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Management : KM) การสน บสน นเข าร บการฝ กอบรม ส มมนาจากหน วยงานอ นๆ และการศ กษาด งาน เป นต น แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

26 25 ย ทธศาสตร : การส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ เป าประสงค 1. บ คลากรได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ 2. บ คลากรได ม โอกาสในการศ กษา ในความร ต างๆ และเป ดโลกท ศน ท กว างข น 3. บ คลากรม โอกาสแลกเปล ยนและเร ยนร ความร ท งในและนอกองค กร 4. การดาเน นงานของสถาบ นภาษาฯ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ 2. จานวนคร งในการเข าร วมการฝ กอบรม ศ กษาด งาน อย างน อยป ละ 2 คร ง แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ในการส งเสร มการฝ กอบรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถของบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โครงการ/ก จกรรม 1. การจ ดท าแผนการแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Management : KM) 2. การจ ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Management : KM) ระยะเวลาดาเน นการ ป งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ป การศ กษา2554 ระเบ ยบการเบ กจ ายงบประมาณ ป การศ กษา 2555 ระเบ ยบงานสารบรรณ ป การศ กษา 2556 การจ ดการฐานข อม ลสารสนเทศ ป การศ กษา 2557 การประก นค ณภาพ แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

27 26 โครงการ/ก จกรรม 3. การศ กษาด งาน ณ สถาบ นการศ กษา หร อ พ พ ธภ ณฑ ต าง ๆ เพ อน าความร ท ได จาก การศ กษาด งาน มาพ ฒนาสถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม และสถาบ นล านนาศ กษา ซ ง ควรจ ดอย างน อยป ละ 1 คร ง มหาว ทยาล ยใน ประเทศท ม ช อเส ยง และม การบร หารจ ดการท ด 4. การฝ กอบรม การส มมนาหร อเสวนา บ คลากรท กคนควรเข าร บการฝ กอบรมรวมถ ง การส มมนาหร อเสวนาทางว ชาการท ทาง มหาว ทยาล ยและภายนอกมหาว ทยาล ย จ ดข น เพ อพ ฒนาบ คลากรในด าน ต าง ๆ เช น การ จ ดการงานพ สด งานระบบสารสนเทศ และ การบร หารความเส ยง เป นต น ระยะเวลาดาเน นการ ป งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ป การศ กษา 2558 การบร การอย างไรให ประท บใจ 4. การสร างแรงจ งใจในการทางาน การบร หารจ ดการด านบ คลากรม ว ตถ ประสงค หล กเพ อสรรหา พ ฒนา และร กษา บ คลากรท ม ค ณภาพให อย ก บองค กรตลอดไป จ งจาเป นต องอาศ ยมาตรการในการจ งใจ เพ อร กษาไว ซ งบ คลากรท ม ความร ความสามารถ โดยม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานจากผลส าเร จของ งานอย างโปร งใส และเป นระบบเพ อสร างขว ญและก าล งใจ ตลอดจนการสร างบรรยากาศใน การท างาน ผ บร หารส งเสร มสน บสน นให บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ได ร บการยกย อง ให เก ยรต เป นท ยอมร บในค ณค าและความสามารถ สร างความม นใจให ก บบ คลากรในความก าวหน า และความม นคงในหน าท การงาน ซ งจะช วยเพ มค ณภาพช ว ตท ด ให แก บ คลากรได อย างเป นร ปธรรม แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

28 27 โดยก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และแผนปฏ บ ต การการสร างแรงจ งใจใน การทางานไว ด งน ย ทธศาสตร : การสร างแรงจ งใจในการทางาน เป าประสงค 1. บ คลากรม ความม นคง และความก าวหน าในหน าท การงาน 2. ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท โปร งใสและเป นธรรม 3. บ คลากรม ค ณภาพช ว ตท ด ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. บ คลากรไม น อยกว าร อยละ 80 ม ความพ งพอใจต อค ณภาพช ว ตในการทางาน 2. บ คลากรไม น อยกว าร อยละ 80 ม ความพ งพอใจท ด ต อองค กร แผนปฏ บ ต การ แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด ของบ คลากรด งน โครงการ/ก จกรรม 1. สอบทานระบบความก าวหน าในว ชาช พ ของบ คลากร ก บประกาศ / ค าส ง ของ มหาว ทยาล ย (ข นอย มหาว ทยาล ย) 2. จ ดส งอ านวยความสะดวกในห องท างาน และบรรยากาศในการทางาน 3. จ ดก จกรรมส นทนาการในโอกาสพ เศษ เช น งานก ฬา งานว นข นป ใหม เป นต น เพ อเช อมส มพ นธ ระหว างผ บร หารและ บ คลากร 4. สร างระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน จากผลสาเร จของงานอย างโปร งใส อย าง เป นธรรม ระยะเวลาดาเน นการ แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information