แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร บการส งเสร มบ คลากรไปอบรม ประช มส มมนาและ ก จกรรมต าง ๆ ท จะช วยทาให สามารถพ ฒนาท กษะ ความร และความส ามารถในการปฏ บ ต งานของ บ คลากรของสาน กฯ กอปรก บสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นหน วยงานหล กอ ก หน วยงานหน งท ม ภารก จในการให บร การทางว ชาการแก ช มชนและหน วยงานต าง ๆ ท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค จ งม ความจาเป นอย างย งท ต องพ ฒนาให บ คคลากร ม ความร และความสามารถท ท นต อความก าวหน าทางด านเทคโนโลย และสารสนเทศต าง ๆ ด วย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศม นโยบายในการส งเสร มให บ คลากรท กส วนงานและ ท กคนได ไปเข าร วมอบรม ประช ม และส มมนาว ชาการต างๆ จ งได ดาเน นการจ ดทาแผนการพ ฒนา บ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ท ม ล กษณะเป นร ปธรรมช ดเจนและสามารถปฏ บ ต ได เพ อ เป นการส งเสร มและสน บสน นการปฏ บ ต งาน ของบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล แก องค กร มากย งข น ประว ต ความเป นมา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ร บการจ ดต งข น เม อว นท ๑๖ ก นยายน ๒๕๔๗ ตามโครงสร างการบร หารงานใหม เพ อรองร บการเป นหน วยงานตาม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ นครสวรรค ซ งเป นการรวมก นของ ๒ สาน กเด ม ค อ สาน กว ทยบร การ และ สาน กคอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศ โดยม การแบ งส วนงานภายในออกเป น ๓ หน วยงานย อย ด งน ๑. ศ นย ว ทยบร การ ๒. ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๓. สาน กงานผ อานวยการ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายและว ตถ ประสงค ปร ชญา เป นศ นย กลางการเร ยนร ในการพ ฒนาทร พยากรและเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เพ อการ พ ฒนามหาว ทยาล ย และบร การช มชน ปณ ธาน ม งส ความเป นเล ศในการให บร การระด บมาตรฐานสากล และส งเสร มกระบวนการเร ยนร ด วยตนเอง เพ อการเป นมหาว ทยาล ย e-university

2 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๒ ว ส ยท ศน ส งเสร มศ กยภาพของมหาว ทยาล ยให เข มแข ง พ ฒนาทร พยากรให ล าหน า สน บสน นบ คลากร ให ล าสม ย นาไอท ให ล าเวลา ม งส ความเป นเล ศในการให บร การ แบบเบ ดเสร จ และม งม นส ระบบ มาตรฐานสากล พ นธก จ ๑. พ ฒนาศ กยภาพด านงานบร การทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก น กศ กษา บ คลากร และช มชน ๒. พ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อดาเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ยฯ ๓. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ครอบคล มท กหน วยงาน ในมหาว ทยาล ยฯ ๔. ให บร การว ชาการด านทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก ส งคม ๕. ให บร การระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายแก หน วยงานและผ ใช บร การของมหาว ทยาล ยฯ ๖. ส งเสร มสน บสน นการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการผล ตส อการเร ยนการสอนออนไลน ๗. ส งเสร มสน บสน นการประก นค ณภาพของน กศ กษาด านความร ความสามารถเก ยวก บ คอมพ วเตอร ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ๑. เป นศ นย กลางในการจ ดหา จ ดเก บ รวบรวม บาร งร กษาและให บร การทร พยากร สารสนเทศท กร ปแบบโดยนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการท เป นระบบและช วยใน ก จกรรมการเร ยนการสอน ๒. เป นศ นย กลางการศ กษา ค นคว า ว จ ย และพ ฒนาด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร บร การว ชาการด านระบบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ แก น กศ กษา คณาจารย บ คลากร ในมหาว ทยาล ยฯ และประชาชนในท องถ น ๔. เป นศ นย กลางในการถ ายทอดว ชาการ ความร และเทคโนโลย ของมหาว ทยาล ยฯ เพ อ พ ฒนาท องถ นและส งคม ๕. ส งเสร ม สน บสน นให ม การนาส อคอมพ วเตอร เข ามาใช ในการบร หารจ ดการข อม ลด าน ศ ลปว ฒนธรรมและข อม ลท องถ น ๖. เพ อพ ฒนาระบบสารสนเทศ และสน บสน นการบร หารงานการดาเน นงานด านต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ยฯ และท องถ น บทบาทและ การบร หารงานองค กร ๑. สาน กงานผ อานวยการ ประกอบด วย ๓ กล มงาน ค อ ๑.๑ กล มงานบร หารและเลขาน การ ๑) ร บ-ส งเอกสาร

3 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๓ ๒) จ ดทาเอกสารการประช มของหน วยงาน ๓) ร างบ นท กข อความ หน งส อราชการ คาส ง และประกาศ ๔) จ ดทาเร องไปราชการและการขอรถไปราชการ ๕) จ ดทาสร ปการมาทางาน ขาด ลา มาสายของบ คลากรประจาเด อน ๖) ต ดต อประสานงานก บหน วยงานต าง ๆ ๗) ร บสม ครสอบประก นค ณภาพด านคอมพ วเตอร ๘) จ ดทาเอกสาร ต างๆ ภายในสาน กฯ เช น รายงานประจาป รายงานการ ประก นค ณภาพการศ กษาประจาป การศ กษา ( SAR) แผนปฏ บ ต ราชการ การจ ดทาค ม อดาเน นงาน สร ป รายงานการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ รายงานการจ ดการความเส ยง รายงานการ จ ดการความร (KM) รายงานการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป นต น ๙) รวบรวมความค ดเห นผ ใช บร การและจ ดทารายงานสร ปเสนอผ บร หาร ๑๐) งานอ นท ได ร บมอบหมาย ๑.๒ กล มงานคล งและพ สด ๑) จ ดซ อ- จ ดจ าง ๒) จ ดทาเอกสารการเบ ก - จ าย เช น ค าใช จ ายเด นทางไปราชการ ค าจ าง ช วคราว ค าสาธารณ ปโภค ๓) ร างบ นท กข อความเก ยวก บงบประมาณ ๔) จ ดทาเอกสารการเบ ก-จ าย ค าว ทยากร ค าอาหาร ในการอบรม ๕) ต ดต อประสานงานด านการจ ดซ อ-จ ดจ างก บหน วยงานต าง ๆ ๖) งานอ นท ได ร บมอบหมาย ๑.๓ กล มงานนโยบายและแผนงาน ๑) จ ดทาคาขอต งงบประมาณประจาป งบประมาณแผ นด นและเง นรายได ๒) รายงานการใช งบประมาณรอบ ๖ เด อน, ๙ เด อน, ๑๒ เด อน ๓) สร ปงบประมาณประจาเด อน ๔) จ ดทาทะเบ ยนคร ภ ณฑ ๕) จ ดทาทะเบ ยนการเบ กจ ายว สด ๖) สร ปว สด ประจาเด อน ๗) จ ดทาเอกสารเก ยวก บงบประมาณเพ อเป นเอกสารประกอบของกพร. และ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (SAR) ๘) จ ดทาโครงการศ กษาด งานทางด านงบประมาณ ๙) งานอ นท ได ร บมอบหมาย ๑.๔ กล มงานประก นค ณภาพและประชาส มพ นธ

4 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๔ ๑) การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน(SAR) ๒) จ ดทา กพร. รอบ ๖ เด อน, ๙ เด อน, ๑๒ เด อน ๓) ประม ลด วยด วยว ธ อ เล กทรอน กส e-auction ๔) การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ๕) ควบค มภายใน ๖) งานอ นท ได ร บมอบหมาย ๒. ศ นย ว ทยบร การ ประกอบด วย ๕ กล มงาน ค อ ๒.๑ กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ๑) งานค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ ๒) งานจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ ๓) งานแลกเปล ยน ร บบร จาคทร พยากรสารสนเทศ ๔) งานควบค มการใช งบประมาณจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ ๕) งานสารวจ ตรวจ ค ด ทร พยากรสารสนเทศ ๖) งานแจ งรายช อทร พยากรสารสนเทศใหม แก ภาคว ชา/คณะ ๗) งานสร าง ซ อม บาร งทร พยากรสารสนเทศ ๘) งานแนะนาทร พยากรสารสนเทศใหม ๙) งานจ ดเก บและตรวจสอบสถ ต ข อม ลท เก ยวข อง ของงาน เพ อประกอบการ พ จารณาค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ ๑๐) งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ๒.๒ กล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ดาเน นการว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ประกอบด วย ว สด ต พ มพ (Printed Materials) และส อโสตท ศนว สด ( Non-printed Materials) โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อ ช วยในการดาเน นการว เคราะห เปร ยบเท ยบ เพ ออานวยความสะดวกแก ผ ใช ในการเข าถ ง ( Access) ทร พยากรสารสนเทศ ได อย างรวดเร วและถ กต อง ตลอดจนปร บปร งการปฏ บ ต งานให เป นแบบแผน เด ยวก บกฎเกณฑ มาตรฐานสากล ในการด าเน นงาน ม ข นตอนการปฏ บ ต งานต างๆ ด งน ๑) งานประท บตรา ๒) งานทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศ ๓) งานว เคราะห หมวดหม ทร พยากรสารสนเทศ ๔) งานทารายการทร พยากรสารสนเทศ ๕) งานต ดบาร โค ดและพ มพ ส นหน งส อ ๖) งานสแกนภาพปก ๗) งานควบค ม ตรวจสอบการจ ดทาร ปเล มทร พยากรสารสนเทศ ๘) งานจ ดทารายการทร พยากรสารสนเทศใหม

5 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๕ ๙) งานจ ดทาบรรณน ท ศน ๑๐) งานจาหน ายทร พยากรสารสนเทศ ๑๑) งานบร การส บค นข อม ลและตอบคาถามท เก ยวข อง ๑๒) งานบร การให ย มหน งส อใหม ซ งอย ระหว างดาเน นการ ๑๓) งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ๒.๓ กล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง ๑) งานค ดเล อกและจ ดหา จ ดซ อ ต ออาย สมาช กวารสาร หน งส อพ มพ และส อ ส งพ มพ ต อเน อง ๒) ลงทะเบ ยนส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นท งท บอกร บและได เปล า ๓) นาส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นออกให บร การ ๔) เย บเล มวารสารท ไม แข งแรง และใส แถบแม เหล กก นขโมย ๕) เก บส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อรวบรวมเย บเล ม และให บร การ เป นฉบ บล วงเวลา ๖) ค ดเล อกบทความทางว ชาการจากส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อทา ฐานข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค แบบ Full text ๗) ว เคราะห บทความท นามาทาดรรชน วารสาร / กฤตภาค เพ อให ห วเร องตาม มาตรฐาน และถ กต อง ๘) ลงรายการข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ลงในระบบห องสม ดอ ตโนม ต ๙) สแกน บทความวารสาร และส อส งพ มพ ต อเน อง เพ อทาเป นข อม ลแบบ Full text เข าส ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ๑๐) ตรวจสอบแก ไขข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ท งเก าและใหม ๑๑) ให บร การย ม- ค น ส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และย อนหล ง แก คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา ๑๒) ให บร การพ มพ บทความวารสารแบบ Full text ท ค นได จากเคร อง ipac ด วยเคร องพ มพ (Printer) แบบค ดค าบร การ ท กว น ๑๓) ให บร การตอบคาถามและช วยการค นคว าส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา แก คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา ๑๔) แนะนาวารสาร และส อส งพ มพ ใหม ๑๕) งานบร การ บรรณาน กรม ดรรชน วารสาร เพ อเผยแพร บทความท น าสนใจ บนเว บไซต ๑๖) รวมเล มวารสาร จ ลสาร เพ อนาส งเย บเล ม ๑๗) เก บสถ ต ผ เข าใช บร การงานส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ท กว น และท กเด อน ๑๘) เก บสถ ต ผ ย มส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ท กว น ๑๙) ด แลความเร ยบร อยของช นเก บส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ๒๐) สารวจ จาหน ายวารสาร และหน งส อพ มพ ล วงเวลา ๒๑) ควบค มด แลงานส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลาให เป นไปด วยความ

6 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๖ เป นระเบ ยบเร ยบร อย ๒๒) งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย ๒.๔ กล มงานบร การและก จกรรม ๑) งานบร การ - งานทะเบ ยนสมาช ก ร บสม คร และต ออาย สมาช กฯ - งานบร การย ม-ค นหน งส อ ทร พยากรสารสนเทศ - งานบร การหน งส อจอง และย มต อทร พยากรสารสนเทศ - งานตรวจสอบการค างส ง ค าปร บ และร บแจ งหน งส อหายของสมาช กฯ - งานแนะนาการใช ห องสม ด แนะนาการส บค น และค นค นสารสนเทศ - งานบร การตอบคาถามและช วยการค นคว า - งานแนะนาการส บค นทร พยากรสารสนเทศจากเคร องคอมพ วเตอร (ipac) - งานแนะนาการส บค นสารสนเทศอ เล กทรอน กส จากฐานข อม ลออนไลน ออฟไลน - งานบร การแนะนาการเข ยนเอกสารอ างอ งเช งว ชาการ การเข ยน บรรณาน กรม และการใช โปรแกรมจ ดการทางบรรณาน กรม - งานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ บร การอ นเทอร เน ต, Web Streaming - งานบร การโสตท ศนว สด - งานบร การตรวจและร บฝากส งของ - งานประชาส มพ นธ และจ ดป ายน เทศ - งานจ ดเก บสถ ต ต าง ๆ ของกล มงาน - งานต ดต อสอบถามผ ใช บร การฯ เพ อเป นข อม ลในการให บร การและจ ดหา ทร พยากรให ตรงตามความต องการของผ ใช บร การ - งานจ ดเก บและจ ดเร ยงหน งส อบนช น ๒) งานก จกรรม - งานฝ กอบรมต าง ๆ ของศ นย ว ทยบร การ - งานก จกรรมส งเสร มการอ าน และบร การเสร มต าง ๆ ๓) งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ๒.๕ กล มงานนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑) ด แลเก ยวก บระบบเทคโนโลย ภายในห องสม ด เช น ระบบอ นเทอร เน ต ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ระบบเน ตเว ร ค ระบบกล องวงจรป ด ระบบสแกนลายน วม อ ระบบWeb Streaming ๒) ด แลว สด อ ปกรณ ท เก ยวก บคอมพ วเตอร ๓) ด แลจ ดทาส อม ลต ม เด ย ๔) ด แลควบค มระบบ Cable TV ภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ๓.ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประกอบด วย ๕ กล มงาน ค อ

7 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๗ นครสวรรค ๓.๑ กล มงานว ชาการคอมพ วเตอร ๑) งานฝ กอบรม - การเข ยนโครงการ กาหนดหล กส ตร เพ อใช ในการฝ กอบรม - ประชาส มพ นธ หล กส ตรท ฝ กอบรม - ร บสม คร - ต ดต อประสานงาน ก บฝ ายงานท เก ยวข อง - ดาเน นการฝ กอบรม - ต ดตามและประเม นผล - การเบ กจ าย งบประมาณ - สร ปผลการดาเน นงาน ๒) งานบร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องประช ม - ร บเอกสารท มอบหมายเก ยวก บการให บร การ - ต ดต อประสานงาน - จ ดทา Present และป ายแนะนาสถานท - ประสานงานก บ ฝ ายด แลห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องประช ม - ต ดตามและประเม นผล ๓) งานประก นค ณภาพคอมพ วเตอร - ออกตารางสอบ - ค มสอบ - ตรวจข อสอบปฏ บ ต - จ ดทาว ฒ บ ตร - จ ดการอบรมด านงานประก นค ณภาพ - สร ปงานสอบประก นค ณภาพ รายเด อน/รายป งบประมาณ - ด แลการต ดต อสอบถาม/ป ญหา ด านงานประก นค ณภาพ ๓.๒ กล มงานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย ๑) งานบร การแก ไขและขยายระบบเคร อข าย - ตรวจสอบระบบ - Backup ข อม ล - งานขยายระบบเคร อข าย - งานบร การแก ไขป ญหา Internet - งานพ ฒนาระบบเคร อข าย ๒) งานซ อมบาร ง - ซ อมบาร งระบบคอมพ วเตอร ท กหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏ - ด แลระบบห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องประช ม

8 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๘ - ด แลการย ม-ค น คร ภ ณฑ และว สด อ ปกรณ ให ก บหน วยงานต าง ๆ - งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย ๓.๓ กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ๑) งานว เคราะห และออกแบบระบบคอมพ วเตอร ๒) งานควบค มด แล การนาเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาใช ในการบร หารและจ ด การศ กษา ๓) งานพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อการส บค นข อม ลผ านระบบ ๔) งานประสานงานท วไปในการนาระบบคอมพ วเตอร ไปใช งาน ๓.๔ กล มงานบร การคอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต ๑) ควบค มการใช บร การคอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต ๒) ให บร การใช คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต ๓.๕ กล มงานผล ตส อการเร ยนออนไลน ๑) งานผล ตส อ (Course Ware) ๒) งานบร การด านสารสนเทศเพ อผล ตส อการเร ยนการสอน ๓) พ ฒนาและสน บสน น e-learning ของมหาว ทยาล ย ๔) งานนว ตกรรมและเทคโนโลย ในส วนของโครงสร างหน วยงานน น นายประย ทธ ส ระเสนา ได ปร บเปล ยนและเพ มเต ม บ คลากรในแต ละกล มงานเพ อให เก ดความเหมาะสมต อการปฏ บ ต งาน โครงสร างองค กรและโครงสร างการบร หาร โครงสร างองค กร ตามโครงสร างใหม ของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศได แบ งการบร หารงานออกเป น ๓ หน วยงาน ค อ ศ นย ว ทยบร การ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และสาน กงานผ อานวยการ ซ งม รายละเอ ยดด งต อไปน โครงสร างองค กรและโครงสร างการบร หาร

9 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๙

10 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๐ ตาแหน งผ บร หารงานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑. คณะกรรมการประจาสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๒. ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๔. ห วหน าศ นย ว ทยบร การ ๕. ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๖. ห วหน าสาน กงานผ อานวยการ คณะกรรมการบร หารงานสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑. นายประย ทธ ส ระเสนา ผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๒. ผศ.จรรยา เหล ยวตระก ล รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๓. นายพงษ ศ กด ศ ร โสม รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๔. นางกาญจนา ยลส ร ธ ม รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๕. นายสมพร พ ลพงษ ผ ช วยผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๖. ดร.วรว ทย พ ฒนาอ ทธ ก ล ห วหน าศ นย ว ทยบร การ ๗. นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศฯ ๘. นางภ คจ รา ศ ร โสม ห วหน าสาน กงานผ อานวยการและห วหน ากล มงาน คล งและพ สด ๙. นายว ฑ ร สนธ ป กษ รองห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร และห วหน ากล มงานว ชาการคอมพ วเตอร ๑๐. นางว ฒนาพร ว ฒนช ยธรรม รองห วหน าสาน กงานผ อานวยการ ห วหน ากล มงานการให บร การคอมพ วเตอร และ อ นเทอร เน ต ห วหน ากล มงานบร หารและเลขาน การ ๑๑. นางสาวจร ยา ท พย หท ย รองห วหน าศ นย ว ทยบร การ ห วหน ากล มงานบร การและก จกรรม ๑๒. นายชย นต น นทวงศ ห วหน ากล มงานผล ตส อการเร ยนออนไลน ๑๓. นางกาญจนา สด บธรรม ห วหน ากล มงานประก นค ณภาพและ ประชาส มพ นธ ๑๔. นายน นธว ช น นารถ ห วหน ากล มงานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย ๑๕. นายเอกว ทย ส ทธ วะ ผ ช วยห วหน ากล มงานระบบคอมพ วเตอร และ เคร อข าย ๑๖. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล ห วหน ากล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ๑๗. นางสาวปรางท พย พ งไชย ห วหน ากล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง ๑๘. นายส ภร ตน กร ดฉ า ห วหน ากล มงานนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑๙. นางสาวเก จกาญจน ค มพวง ห วหน ากล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ

11 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๑ ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร เพ อให การพ ฒนาบ คลากร เป นไปตามแผนพ ฒนาบ คลากร ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และความต องการของบ คลากรของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ งได กาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด งน ๑. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร โดยสน บสน นการศ กษาต อ การฝ กอบรม ศ กษาด งาน และพ ฒนา ท กษะในการปฏ บ ต งาน - ม การกาหนดบทลงโทษ หากบ คลากรม การกระทาผ ด - ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรม ความก าวหน าในอาช พและพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง - ม การพ ฒนาความสามารถของบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากร - กาหนดให บ คลากรต องได ร บการอบรมหร อด งาน หร อประช มส มมนาในเร องท เก ยวข อง ก บการเพ มประส ทธ ภาพอย างน อยป ละ ๑ คร ง - ม การสารวจความต องการในการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาบ คลากร ๒. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาทร พยากรบ คคล เพ อให ปฏ บ ต งานตามภารก จอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข - ให ม ระบบการบร หารจ ดการองค กรท ด - จ ดบรรยากาศของหน วยงานให เอ อต อการปฏ บ ต งาน - ม งท จะร กษาคนด ส งเสร มคนเก ง และพ ฒนาประส ทธ ภาพบ คลากรของสาน ก ฯ - ม การยกย องและให รางว ลสาหร บบ คคลท ม ผลการทางานตามพ นธก จเป นท ประจ กษ เป น ท ยอมร บของบ คคลท วไป - สร างขว ญและกาล งใจให แก บ คคลในร ปแบบต าง ๆ ๓. สน บสน นและพ ฒนาบ คลากรผ ทากาก บด แลระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายให ม ความร ความสามารถพร อมร บการเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย - ม การกาหนดแนวทางและสน บสน นการพ ฒนาประส ทธ ภาพของบ คลากรอย างช ดเจน - จ ดหาเคร องม อ ส อ และอ ปกรณ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานอย างเพ ยงพอ ๔. ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในการบร การและเผยแพร ความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศตามความต องการของส งคม - ม การกาหนดค ณสมบ ต และภาระงานของบ คลากรท ต องการอย างช ดเจน - จ ดให ม กลไกกระต นบ คลากรให ม ความต นต วในการพ ฒนาตนและพ ฒนางาน - ม การปร บแผนพ ฒนาบ คลากรตามผลการดาเน นการในแต ละป งบประมาณ - ส งเสร มให บ คลากรม ส วนร วมในการประก นค ณภาพการศ กษา และม ส วนร วมในการว จ ย บร การว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม - ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานบ คลากรท ได สรรหาใหม น อย างเป นระบบ

12 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๒ ข นตอนการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ๑. ว เคราะห ป ญหาท ได จากการประเม นผลการปฏ บ ต งานตลอดจนป ญหาท เก ดข นของหน วยงาน ๒. พ จารณาว า ณ จ ดใดของหน วยงานท สมควรต องจ ดให ม การฝ กอบรมเพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพ การทางาน พร อมท งสารวจความต องการในการฝ กอบรมเพ มเต มจากบ คลากรของหน วยงาน ๓. ดาเน นการเสนอเร องต อผ บร หารเพ อให พ จารณาส งการ ๔. ประเม นความจาเป นท ต องม การฝ กอบรมและจ ดลาด บความสาค ญก อนหล ง ๕. จ ดส งบ คลากรไปอบรม และจ ดทาโครงการฝ กอบรมท ได ร บความเห นชอบจากผ บ งค บบ ญชา ๖. ดาเน นการฝ กอบรมตามโครงการท ได วางแผนไว ข างต น ๗. ประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร ตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค งบประมาณป ๒๕๕๕ รห สงบประมาณ โครงการ/ก จกรรม เง นงบประมาณท ได ร บ งบประมาณแผ นด น ๕๐๐๐๐๘๐๐๐๑ การบร หารสาน กว ทยบร การฯ - พ ฒนาบ คลากรและก จกรรมประก นค ณภาพ ๑๕๐,๐๐๐ รวมเง นงบประมาณแผ นด น ๑๕๐,๐๐๐ รห สงบประมาณ โครงการ/ก จกรรม เง นงบประมาณท ได ร บ เง นนอกงบประมาณ ๒๐๐๐๘๐๐๑๒ การบร หารจ ดการสาน กงาน - ค าใช จ ายเด นทางไปราชการและศ กษาด งาน - ศ กษาด งานต างประเทศ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

13 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๓ ๒๐๐๐๘๐๐๑๓ พ ฒนาบ คลากรและเด นทางไปราชการ - พ ฒนาบ คลากรและเด นทางไปราชการ ๒๐๐,๐๐๐ รวมเง นนอกงบประมาณแผ นด น ๗๐๐,๐๐๐ รวมท งส น ๘๕๐,๐๐๐

14 แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๕ โครงการพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ ๒๕๕ ๕ ก จกรรม กล มเป าหมาย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑. โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร คณะผ บร หาร ๑ โครงการ ๒. โครงการศ กษาด งานภายในประเทศ คณะผ บร หารและบ คลากร ๑ โครงการ ๓. โครงการศ กษาด งานภายนอกประเทศ คณะผ บร หารและบ คลากร ๑ โครงการ ๔. โครงการ/ก จกรรมด านการจ ดการความร หร อแลกเปล ยนเร ยนร คณะผ บร หารและบ คลากร ๕ โครงการ ๕. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในสาน กฯ บ คลากร ๕ โครงการ ๖. โครงการฝ กอบรม/ส มมนาเพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พ คณะผ บร หารและบ คลากร ๒๐ โครงการ ๗. การสารวจความพ งพอใจในการทางานของบ คลากร บ คลากร ๑ คร ง ๘. การสารวจความต องการอบรมของบ คลากร คณะผ บร หารและบ คลากร ๑ คร ง

15 แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๖ การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว เคราะห ป ญหาท ได จากการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ตลอดจนป ญหาท เก ดข นของหน วยงาน บ คลากรไม สามารถปฏ บ ต งานได ตาม มาตรฐานและสาเร จตามท กาหนดไว เก ดการส ญเส ยส นเปล องทร พยากร เม องานค งค างสะด ด ณ จ ดต าง ๆ พ จารณาป ญหาและความต องการท ต องม การฝ กอบรม พ จารณาว า ณ จ ดใดของหน วยงานท สมควรต องจ ดให ม การฝ กอบรมเพ อ เพ มพ นประส ทธ ภาพการทางาน ดาเน นการเสนอเร องต อผ บร หารเพ อพ จารณาส งการ สารวจความต องการในการฝ กอบรม เพ มเต มจากบ คลากรในหน วยงาน ประเม นความจาเป นท ต องม การฝ กอบรม และ จ ดลาด บความสาค ญก อนหล ง กาหนดเป าหมายของการฝ กอบรม กาหนดเร องและเน อหาท จะทาการ ฝ กอบรม จ ดส งบ คลากรไปอบรม จ ดทาโครงการฝ กอบรม ดาเน นการฝ กอบรม กาหนดว ธ และส อท จะใช ในการฝ กอบรม การต ดต อประสานงานท งว ทยากรและผ ท จะ เข าร บการอบรม การจ ดส งอานวยความสะดวก การจ ดเตร ยมเอกสาร และอ ปกรณ ระยะเวลาการดาเน นการตามแผนการพ ฒนาบ คลากร ประเม นผล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ๑. ว เคราะห ป ญหาท ได

16 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๖ จากการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ตลอดจน ป ญหาท เก ดข นของ หน วยงาน ๒. พ จารณาว า ณ จ ดใด ของหน วยงานท สมควร ต องจ ดให ม การฝ กอบรม เพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพ การทางาน พร อมท ง สารวจความต องการใน การฝ กอบรมเพ มเต มจาก บ คลากรของหน วยงาน ๓. ดาเน นการเสนอเร อง ต อผ บร หารเพ อพ จาณา ส งการ ๔. ประเม นความจาเป น ท ต องม การฝ กอบรมและ จ ดลาด บความสาค ญ ก อนหล ง ๕. จ ดส งบ คลากรไป อบรมหร อจ ดทาโครงการ ฝ กอบรมท ได ร บความ เห นชอบจาก ผ บ งค บบ ญชา ๖. ดาเน นการฝ กอบรม ตามโครงการท ได วางแผน ไว ข างต น ๗. ประเม นผล ควรดาเน นการภายหล งเสร จส นการฝ กอบรม

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information