แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร บการส งเสร มบ คลากรไปอบรม ประช มส มมนาและ ก จกรรมต าง ๆ ท จะช วยทาให สามารถพ ฒนาท กษะ ความร และความส ามารถในการปฏ บ ต งานของ บ คลากรของสาน กฯ กอปรก บสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นหน วยงานหล กอ ก หน วยงานหน งท ม ภารก จในการให บร การทางว ชาการแก ช มชนและหน วยงานต าง ๆ ท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ย ราชภ ฏนครสวรรค จ งม ความจาเป นอย างย งท ต องพ ฒนาให บ คคลากร ม ความร และความสามารถท ท นต อความก าวหน าทางด านเทคโนโลย และสารสนเทศต าง ๆ ด วย สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศม นโยบายในการส งเสร มให บ คลากรท กส วนงานและ ท กคนได ไปเข าร วมอบรม ประช ม และส มมนาว ชาการต างๆ จ งได ดาเน นการจ ดทาแผนการพ ฒนา บ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ท ม ล กษณะเป นร ปธรรมช ดเจนและสามารถปฏ บ ต ได เพ อ เป นการส งเสร มและสน บสน นการปฏ บ ต งาน ของบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล แก องค กร มากย งข น ประว ต ความเป นมา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ร บการจ ดต งข น เม อว นท ๑๖ ก นยายน ๒๕๔๗ ตามโครงสร างการบร หารงานใหม เพ อรองร บการเป นหน วยงานตาม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ นครสวรรค ซ งเป นการรวมก นของ ๒ สาน กเด ม ค อ สาน กว ทยบร การ และ สาน กคอมพ วเตอร และ เทคโนโลย สารสนเทศ โดยม การแบ งส วนงานภายในออกเป น ๓ หน วยงานย อย ด งน ๑. ศ นย ว ทยบร การ ๒. ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๓. สาน กงานผ อานวยการ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายและว ตถ ประสงค ปร ชญา เป นศ นย กลางการเร ยนร ในการพ ฒนาทร พยากรและเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เพ อการ พ ฒนามหาว ทยาล ย และบร การช มชน ปณ ธาน ม งส ความเป นเล ศในการให บร การระด บมาตรฐานสากล และส งเสร มกระบวนการเร ยนร ด วยตนเอง เพ อการเป นมหาว ทยาล ย e-university

2 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๒ ว ส ยท ศน ส งเสร มศ กยภาพของมหาว ทยาล ยให เข มแข ง พ ฒนาทร พยากรให ล าหน า สน บสน นบ คลากร ให ล าสม ย นาไอท ให ล าเวลา ม งส ความเป นเล ศในการให บร การ แบบเบ ดเสร จ และม งม นส ระบบ มาตรฐานสากล พ นธก จ ๑. พ ฒนาศ กยภาพด านงานบร การทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก น กศ กษา บ คลากร และช มชน ๒. พ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อดาเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ยฯ ๓. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ครอบคล มท กหน วยงาน ในมหาว ทยาล ยฯ ๔. ให บร การว ชาการด านทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก ส งคม ๕. ให บร การระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายแก หน วยงานและผ ใช บร การของมหาว ทยาล ยฯ ๖. ส งเสร มสน บสน นการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการผล ตส อการเร ยนการสอนออนไลน ๗. ส งเสร มสน บสน นการประก นค ณภาพของน กศ กษาด านความร ความสามารถเก ยวก บ คอมพ วเตอร ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ๑. เป นศ นย กลางในการจ ดหา จ ดเก บ รวบรวม บาร งร กษาและให บร การทร พยากร สารสนเทศท กร ปแบบโดยนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการท เป นระบบและช วยใน ก จกรรมการเร ยนการสอน ๒. เป นศ นย กลางการศ กษา ค นคว า ว จ ย และพ ฒนาด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร บร การว ชาการด านระบบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ แก น กศ กษา คณาจารย บ คลากร ในมหาว ทยาล ยฯ และประชาชนในท องถ น ๔. เป นศ นย กลางในการถ ายทอดว ชาการ ความร และเทคโนโลย ของมหาว ทยาล ยฯ เพ อ พ ฒนาท องถ นและส งคม ๕. ส งเสร ม สน บสน นให ม การนาส อคอมพ วเตอร เข ามาใช ในการบร หารจ ดการข อม ลด าน ศ ลปว ฒนธรรมและข อม ลท องถ น ๖. เพ อพ ฒนาระบบสารสนเทศ และสน บสน นการบร หารงานการดาเน นงานด านต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ยฯ และท องถ น บทบาทและ การบร หารงานองค กร ๑. สาน กงานผ อานวยการ ประกอบด วย ๓ กล มงาน ค อ ๑.๑ กล มงานบร หารและเลขาน การ ๑) ร บ-ส งเอกสาร

3 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๓ ๒) จ ดทาเอกสารการประช มของหน วยงาน ๓) ร างบ นท กข อความ หน งส อราชการ คาส ง และประกาศ ๔) จ ดทาเร องไปราชการและการขอรถไปราชการ ๕) จ ดทาสร ปการมาทางาน ขาด ลา มาสายของบ คลากรประจาเด อน ๖) ต ดต อประสานงานก บหน วยงานต าง ๆ ๗) ร บสม ครสอบประก นค ณภาพด านคอมพ วเตอร ๘) จ ดทาเอกสาร ต างๆ ภายในสาน กฯ เช น รายงานประจาป รายงานการ ประก นค ณภาพการศ กษาประจาป การศ กษา ( SAR) แผนปฏ บ ต ราชการ การจ ดทาค ม อดาเน นงาน สร ป รายงานการศ กษาด งานท งภายในและภายนอกประเทศ รายงานการจ ดการความเส ยง รายงานการ จ ดการความร (KM) รายงานการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป นต น ๙) รวบรวมความค ดเห นผ ใช บร การและจ ดทารายงานสร ปเสนอผ บร หาร ๑๐) งานอ นท ได ร บมอบหมาย ๑.๒ กล มงานคล งและพ สด ๑) จ ดซ อ- จ ดจ าง ๒) จ ดทาเอกสารการเบ ก - จ าย เช น ค าใช จ ายเด นทางไปราชการ ค าจ าง ช วคราว ค าสาธารณ ปโภค ๓) ร างบ นท กข อความเก ยวก บงบประมาณ ๔) จ ดทาเอกสารการเบ ก-จ าย ค าว ทยากร ค าอาหาร ในการอบรม ๕) ต ดต อประสานงานด านการจ ดซ อ-จ ดจ างก บหน วยงานต าง ๆ ๖) งานอ นท ได ร บมอบหมาย ๑.๓ กล มงานนโยบายและแผนงาน ๑) จ ดทาคาขอต งงบประมาณประจาป งบประมาณแผ นด นและเง นรายได ๒) รายงานการใช งบประมาณรอบ ๖ เด อน, ๙ เด อน, ๑๒ เด อน ๓) สร ปงบประมาณประจาเด อน ๔) จ ดทาทะเบ ยนคร ภ ณฑ ๕) จ ดทาทะเบ ยนการเบ กจ ายว สด ๖) สร ปว สด ประจาเด อน ๗) จ ดทาเอกสารเก ยวก บงบประมาณเพ อเป นเอกสารประกอบของกพร. และ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (SAR) ๘) จ ดทาโครงการศ กษาด งานทางด านงบประมาณ ๙) งานอ นท ได ร บมอบหมาย ๑.๔ กล มงานประก นค ณภาพและประชาส มพ นธ

4 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๔ ๑) การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน(SAR) ๒) จ ดทา กพร. รอบ ๖ เด อน, ๙ เด อน, ๑๒ เด อน ๓) ประม ลด วยด วยว ธ อ เล กทรอน กส e-auction ๔) การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ๕) ควบค มภายใน ๖) งานอ นท ได ร บมอบหมาย ๒. ศ นย ว ทยบร การ ประกอบด วย ๕ กล มงาน ค อ ๒.๑ กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ๑) งานค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ ๒) งานจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ ๓) งานแลกเปล ยน ร บบร จาคทร พยากรสารสนเทศ ๔) งานควบค มการใช งบประมาณจ ดหา จ ดซ อทร พยากรสารสนเทศ ๕) งานสารวจ ตรวจ ค ด ทร พยากรสารสนเทศ ๖) งานแจ งรายช อทร พยากรสารสนเทศใหม แก ภาคว ชา/คณะ ๗) งานสร าง ซ อม บาร งทร พยากรสารสนเทศ ๘) งานแนะนาทร พยากรสารสนเทศใหม ๙) งานจ ดเก บและตรวจสอบสถ ต ข อม ลท เก ยวข อง ของงาน เพ อประกอบการ พ จารณาค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ ๑๐) งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ๒.๒ กล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ดาเน นการว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ ประกอบด วย ว สด ต พ มพ (Printed Materials) และส อโสตท ศนว สด ( Non-printed Materials) โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อ ช วยในการดาเน นการว เคราะห เปร ยบเท ยบ เพ ออานวยความสะดวกแก ผ ใช ในการเข าถ ง ( Access) ทร พยากรสารสนเทศ ได อย างรวดเร วและถ กต อง ตลอดจนปร บปร งการปฏ บ ต งานให เป นแบบแผน เด ยวก บกฎเกณฑ มาตรฐานสากล ในการด าเน นงาน ม ข นตอนการปฏ บ ต งานต างๆ ด งน ๑) งานประท บตรา ๒) งานทะเบ ยนทร พยากรสารสนเทศ ๓) งานว เคราะห หมวดหม ทร พยากรสารสนเทศ ๔) งานทารายการทร พยากรสารสนเทศ ๕) งานต ดบาร โค ดและพ มพ ส นหน งส อ ๖) งานสแกนภาพปก ๗) งานควบค ม ตรวจสอบการจ ดทาร ปเล มทร พยากรสารสนเทศ ๘) งานจ ดทารายการทร พยากรสารสนเทศใหม

5 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๕ ๙) งานจ ดทาบรรณน ท ศน ๑๐) งานจาหน ายทร พยากรสารสนเทศ ๑๑) งานบร การส บค นข อม ลและตอบคาถามท เก ยวข อง ๑๒) งานบร การให ย มหน งส อใหม ซ งอย ระหว างดาเน นการ ๑๓) งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ๒.๓ กล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง ๑) งานค ดเล อกและจ ดหา จ ดซ อ ต ออาย สมาช กวารสาร หน งส อพ มพ และส อ ส งพ มพ ต อเน อง ๒) ลงทะเบ ยนส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นท งท บอกร บและได เปล า ๓) นาส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ นออกให บร การ ๔) เย บเล มวารสารท ไม แข งแรง และใส แถบแม เหล กก นขโมย ๕) เก บส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อรวบรวมเย บเล ม และให บร การ เป นฉบ บล วงเวลา ๖) ค ดเล อกบทความทางว ชาการจากส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บย อนหล ง เพ อทา ฐานข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค แบบ Full text ๗) ว เคราะห บทความท นามาทาดรรชน วารสาร / กฤตภาค เพ อให ห วเร องตาม มาตรฐาน และถ กต อง ๘) ลงรายการข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ลงในระบบห องสม ดอ ตโนม ต ๙) สแกน บทความวารสาร และส อส งพ มพ ต อเน อง เพ อทาเป นข อม ลแบบ Full text เข าส ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ๑๐) ตรวจสอบแก ไขข อม ลดรรชน วารสาร / กฤตภาค ท งเก าและใหม ๑๑) ให บร การย ม- ค น ส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และย อนหล ง แก คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา ๑๒) ให บร การพ มพ บทความวารสารแบบ Full text ท ค นได จากเคร อง ipac ด วยเคร องพ มพ (Printer) แบบค ดค าบร การ ท กว น ๑๓) ให บร การตอบคาถามและช วยการค นคว าส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา แก คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา ๑๔) แนะนาวารสาร และส อส งพ มพ ใหม ๑๕) งานบร การ บรรณาน กรม ดรรชน วารสาร เพ อเผยแพร บทความท น าสนใจ บนเว บไซต ๑๖) รวมเล มวารสาร จ ลสาร เพ อนาส งเย บเล ม ๑๗) เก บสถ ต ผ เข าใช บร การงานส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ท กว น และท กเด อน ๑๘) เก บสถ ต ผ ย มส อส งพ มพ ต อเน อง ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ท กว น ๑๙) ด แลความเร ยบร อยของช นเก บส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลา ๒๐) สารวจ จาหน ายวารสาร และหน งส อพ มพ ล วงเวลา ๒๑) ควบค มด แลงานส อส งพ มพ ฉบ บป จจ บ น และล วงเวลาให เป นไปด วยความ

6 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๖ เป นระเบ ยบเร ยบร อย ๒๒) งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมาย ๒.๔ กล มงานบร การและก จกรรม ๑) งานบร การ - งานทะเบ ยนสมาช ก ร บสม คร และต ออาย สมาช กฯ - งานบร การย ม-ค นหน งส อ ทร พยากรสารสนเทศ - งานบร การหน งส อจอง และย มต อทร พยากรสารสนเทศ - งานตรวจสอบการค างส ง ค าปร บ และร บแจ งหน งส อหายของสมาช กฯ - งานแนะนาการใช ห องสม ด แนะนาการส บค น และค นค นสารสนเทศ - งานบร การตอบคาถามและช วยการค นคว า - งานแนะนาการส บค นทร พยากรสารสนเทศจากเคร องคอมพ วเตอร (ipac) - งานแนะนาการส บค นสารสนเทศอ เล กทรอน กส จากฐานข อม ลออนไลน ออฟไลน - งานบร การแนะนาการเข ยนเอกสารอ างอ งเช งว ชาการ การเข ยน บรรณาน กรม และการใช โปรแกรมจ ดการทางบรรณาน กรม - งานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ บร การอ นเทอร เน ต, Web Streaming - งานบร การโสตท ศนว สด - งานบร การตรวจและร บฝากส งของ - งานประชาส มพ นธ และจ ดป ายน เทศ - งานจ ดเก บสถ ต ต าง ๆ ของกล มงาน - งานต ดต อสอบถามผ ใช บร การฯ เพ อเป นข อม ลในการให บร การและจ ดหา ทร พยากรให ตรงตามความต องการของผ ใช บร การ - งานจ ดเก บและจ ดเร ยงหน งส อบนช น ๒) งานก จกรรม - งานฝ กอบรมต าง ๆ ของศ นย ว ทยบร การ - งานก จกรรมส งเสร มการอ าน และบร การเสร มต าง ๆ ๓) งานอ นๆ ท ได ร บมอบหมายจากผ บ งค บบ ญชา ๒.๕ กล มงานนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑) ด แลเก ยวก บระบบเทคโนโลย ภายในห องสม ด เช น ระบบอ นเทอร เน ต ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ระบบเน ตเว ร ค ระบบกล องวงจรป ด ระบบสแกนลายน วม อ ระบบWeb Streaming ๒) ด แลว สด อ ปกรณ ท เก ยวก บคอมพ วเตอร ๓) ด แลจ ดทาส อม ลต ม เด ย ๔) ด แลควบค มระบบ Cable TV ภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ๓.ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประกอบด วย ๕ กล มงาน ค อ

7 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๗ นครสวรรค ๓.๑ กล มงานว ชาการคอมพ วเตอร ๑) งานฝ กอบรม - การเข ยนโครงการ กาหนดหล กส ตร เพ อใช ในการฝ กอบรม - ประชาส มพ นธ หล กส ตรท ฝ กอบรม - ร บสม คร - ต ดต อประสานงาน ก บฝ ายงานท เก ยวข อง - ดาเน นการฝ กอบรม - ต ดตามและประเม นผล - การเบ กจ าย งบประมาณ - สร ปผลการดาเน นงาน ๒) งานบร การห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องประช ม - ร บเอกสารท มอบหมายเก ยวก บการให บร การ - ต ดต อประสานงาน - จ ดทา Present และป ายแนะนาสถานท - ประสานงานก บ ฝ ายด แลห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องประช ม - ต ดตามและประเม นผล ๓) งานประก นค ณภาพคอมพ วเตอร - ออกตารางสอบ - ค มสอบ - ตรวจข อสอบปฏ บ ต - จ ดทาว ฒ บ ตร - จ ดการอบรมด านงานประก นค ณภาพ - สร ปงานสอบประก นค ณภาพ รายเด อน/รายป งบประมาณ - ด แลการต ดต อสอบถาม/ป ญหา ด านงานประก นค ณภาพ ๓.๒ กล มงานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย ๑) งานบร การแก ไขและขยายระบบเคร อข าย - ตรวจสอบระบบ - Backup ข อม ล - งานขยายระบบเคร อข าย - งานบร การแก ไขป ญหา Internet - งานพ ฒนาระบบเคร อข าย ๒) งานซ อมบาร ง - ซ อมบาร งระบบคอมพ วเตอร ท กหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏ - ด แลระบบห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และห องประช ม

8 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๘ - ด แลการย ม-ค น คร ภ ณฑ และว สด อ ปกรณ ให ก บหน วยงานต าง ๆ - งานอ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย ๓.๓ กล มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ๑) งานว เคราะห และออกแบบระบบคอมพ วเตอร ๒) งานควบค มด แล การนาเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาใช ในการบร หารและจ ด การศ กษา ๓) งานพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อการส บค นข อม ลผ านระบบ ๔) งานประสานงานท วไปในการนาระบบคอมพ วเตอร ไปใช งาน ๓.๔ กล มงานบร การคอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต ๑) ควบค มการใช บร การคอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต ๒) ให บร การใช คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ต ๓.๕ กล มงานผล ตส อการเร ยนออนไลน ๑) งานผล ตส อ (Course Ware) ๒) งานบร การด านสารสนเทศเพ อผล ตส อการเร ยนการสอน ๓) พ ฒนาและสน บสน น e-learning ของมหาว ทยาล ย ๔) งานนว ตกรรมและเทคโนโลย ในส วนของโครงสร างหน วยงานน น นายประย ทธ ส ระเสนา ได ปร บเปล ยนและเพ มเต ม บ คลากรในแต ละกล มงานเพ อให เก ดความเหมาะสมต อการปฏ บ ต งาน โครงสร างองค กรและโครงสร างการบร หาร โครงสร างองค กร ตามโครงสร างใหม ของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศได แบ งการบร หารงานออกเป น ๓ หน วยงาน ค อ ศ นย ว ทยบร การ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และสาน กงานผ อานวยการ ซ งม รายละเอ ยดด งต อไปน โครงสร างองค กรและโครงสร างการบร หาร

9 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๙

10 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๐ ตาแหน งผ บร หารงานของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑. คณะกรรมการประจาสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๒. ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๔. ห วหน าศ นย ว ทยบร การ ๕. ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๖. ห วหน าสาน กงานผ อานวยการ คณะกรรมการบร หารงานสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑. นายประย ทธ ส ระเสนา ผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๒. ผศ.จรรยา เหล ยวตระก ล รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๓. นายพงษ ศ กด ศ ร โสม รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๔. นางกาญจนา ยลส ร ธ ม รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๕. นายสมพร พ ลพงษ ผ ช วยผ อานวยการสาน กว ทยบร การฯ ๖. ดร.วรว ทย พ ฒนาอ ทธ ก ล ห วหน าศ นย ว ทยบร การ ๗. นายธนพ ฒน ว ฒนช ยธรรม ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศฯ ๘. นางภ คจ รา ศ ร โสม ห วหน าสาน กงานผ อานวยการและห วหน ากล มงาน คล งและพ สด ๙. นายว ฑ ร สนธ ป กษ รองห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร และห วหน ากล มงานว ชาการคอมพ วเตอร ๑๐. นางว ฒนาพร ว ฒนช ยธรรม รองห วหน าสาน กงานผ อานวยการ ห วหน ากล มงานการให บร การคอมพ วเตอร และ อ นเทอร เน ต ห วหน ากล มงานบร หารและเลขาน การ ๑๑. นางสาวจร ยา ท พย หท ย รองห วหน าศ นย ว ทยบร การ ห วหน ากล มงานบร การและก จกรรม ๑๒. นายชย นต น นทวงศ ห วหน ากล มงานผล ตส อการเร ยนออนไลน ๑๓. นางกาญจนา สด บธรรม ห วหน ากล มงานประก นค ณภาพและ ประชาส มพ นธ ๑๔. นายน นธว ช น นารถ ห วหน ากล มงานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย ๑๕. นายเอกว ทย ส ทธ วะ ผ ช วยห วหน ากล มงานระบบคอมพ วเตอร และ เคร อข าย ๑๖. นางสาวณฐธนพร พ ฒนะส ธาดล ห วหน ากล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ๑๗. นางสาวปรางท พย พ งไชย ห วหน ากล มงานวารสารและส งพ มพ ต อเน อง ๑๘. นายส ภร ตน กร ดฉ า ห วหน ากล มงานนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ ๑๙. นางสาวเก จกาญจน ค มพวง ห วหน ากล มงานว เคราะห ทร พยากรสารสนเทศ

11 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๑ ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร เพ อให การพ ฒนาบ คลากร เป นไปตามแผนพ ฒนาบ คลากร ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และความต องการของบ คลากรของสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ งได กาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด งน ๑. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร โดยสน บสน นการศ กษาต อ การฝ กอบรม ศ กษาด งาน และพ ฒนา ท กษะในการปฏ บ ต งาน - ม การกาหนดบทลงโทษ หากบ คลากรม การกระทาผ ด - ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรม ความก าวหน าในอาช พและพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง - ม การพ ฒนาความสามารถของบ คลากรตามแผนการพ ฒนาบ คลากร - กาหนดให บ คลากรต องได ร บการอบรมหร อด งาน หร อประช มส มมนาในเร องท เก ยวข อง ก บการเพ มประส ทธ ภาพอย างน อยป ละ ๑ คร ง - ม การสารวจความต องการในการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาบ คลากร ๒. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาทร พยากรบ คคล เพ อให ปฏ บ ต งานตามภารก จอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข - ให ม ระบบการบร หารจ ดการองค กรท ด - จ ดบรรยากาศของหน วยงานให เอ อต อการปฏ บ ต งาน - ม งท จะร กษาคนด ส งเสร มคนเก ง และพ ฒนาประส ทธ ภาพบ คลากรของสาน ก ฯ - ม การยกย องและให รางว ลสาหร บบ คคลท ม ผลการทางานตามพ นธก จเป นท ประจ กษ เป น ท ยอมร บของบ คคลท วไป - สร างขว ญและกาล งใจให แก บ คคลในร ปแบบต าง ๆ ๓. สน บสน นและพ ฒนาบ คลากรผ ทากาก บด แลระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายให ม ความร ความสามารถพร อมร บการเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย - ม การกาหนดแนวทางและสน บสน นการพ ฒนาประส ทธ ภาพของบ คลากรอย างช ดเจน - จ ดหาเคร องม อ ส อ และอ ปกรณ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานอย างเพ ยงพอ ๔. ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในการบร การและเผยแพร ความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศตามความต องการของส งคม - ม การกาหนดค ณสมบ ต และภาระงานของบ คลากรท ต องการอย างช ดเจน - จ ดให ม กลไกกระต นบ คลากรให ม ความต นต วในการพ ฒนาตนและพ ฒนางาน - ม การปร บแผนพ ฒนาบ คลากรตามผลการดาเน นการในแต ละป งบประมาณ - ส งเสร มให บ คลากรม ส วนร วมในการประก นค ณภาพการศ กษา และม ส วนร วมในการว จ ย บร การว ชาการ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม - ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานบ คลากรท ได สรรหาใหม น อย างเป นระบบ

12 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๒ ข นตอนการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ๑. ว เคราะห ป ญหาท ได จากการประเม นผลการปฏ บ ต งานตลอดจนป ญหาท เก ดข นของหน วยงาน ๒. พ จารณาว า ณ จ ดใดของหน วยงานท สมควรต องจ ดให ม การฝ กอบรมเพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพ การทางาน พร อมท งสารวจความต องการในการฝ กอบรมเพ มเต มจากบ คลากรของหน วยงาน ๓. ดาเน นการเสนอเร องต อผ บร หารเพ อให พ จารณาส งการ ๔. ประเม นความจาเป นท ต องม การฝ กอบรมและจ ดลาด บความสาค ญก อนหล ง ๕. จ ดส งบ คลากรไปอบรม และจ ดทาโครงการฝ กอบรมท ได ร บความเห นชอบจากผ บ งค บบ ญชา ๖. ดาเน นการฝ กอบรมตามโครงการท ได วางแผนไว ข างต น ๗. ประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร ตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค งบประมาณป ๒๕๕๕ รห สงบประมาณ โครงการ/ก จกรรม เง นงบประมาณท ได ร บ งบประมาณแผ นด น ๕๐๐๐๐๘๐๐๐๑ การบร หารสาน กว ทยบร การฯ - พ ฒนาบ คลากรและก จกรรมประก นค ณภาพ ๑๕๐,๐๐๐ รวมเง นงบประมาณแผ นด น ๑๕๐,๐๐๐ รห สงบประมาณ โครงการ/ก จกรรม เง นงบประมาณท ได ร บ เง นนอกงบประมาณ ๒๐๐๐๘๐๐๑๒ การบร หารจ ดการสาน กงาน - ค าใช จ ายเด นทางไปราชการและศ กษาด งาน - ศ กษาด งานต างประเทศ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

13 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๓ ๒๐๐๐๘๐๐๑๓ พ ฒนาบ คลากรและเด นทางไปราชการ - พ ฒนาบ คลากรและเด นทางไปราชการ ๒๐๐,๐๐๐ รวมเง นนอกงบประมาณแผ นด น ๗๐๐,๐๐๐ รวมท งส น ๘๕๐,๐๐๐

14 แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๕ โครงการพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ ๒๕๕ ๕ ก จกรรม กล มเป าหมาย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑. โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร คณะผ บร หาร ๑ โครงการ ๒. โครงการศ กษาด งานภายในประเทศ คณะผ บร หารและบ คลากร ๑ โครงการ ๓. โครงการศ กษาด งานภายนอกประเทศ คณะผ บร หารและบ คลากร ๑ โครงการ ๔. โครงการ/ก จกรรมด านการจ ดการความร หร อแลกเปล ยนเร ยนร คณะผ บร หารและบ คลากร ๕ โครงการ ๕. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในสาน กฯ บ คลากร ๕ โครงการ ๖. โครงการฝ กอบรม/ส มมนาเพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พ คณะผ บร หารและบ คลากร ๒๐ โครงการ ๗. การสารวจความพ งพอใจในการทางานของบ คลากร บ คลากร ๑ คร ง ๘. การสารวจความต องการอบรมของบ คลากร คณะผ บร หารและบ คลากร ๑ คร ง

15 แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๖ การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว เคราะห ป ญหาท ได จากการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ตลอดจนป ญหาท เก ดข นของหน วยงาน บ คลากรไม สามารถปฏ บ ต งานได ตาม มาตรฐานและสาเร จตามท กาหนดไว เก ดการส ญเส ยส นเปล องทร พยากร เม องานค งค างสะด ด ณ จ ดต าง ๆ พ จารณาป ญหาและความต องการท ต องม การฝ กอบรม พ จารณาว า ณ จ ดใดของหน วยงานท สมควรต องจ ดให ม การฝ กอบรมเพ อ เพ มพ นประส ทธ ภาพการทางาน ดาเน นการเสนอเร องต อผ บร หารเพ อพ จารณาส งการ สารวจความต องการในการฝ กอบรม เพ มเต มจากบ คลากรในหน วยงาน ประเม นความจาเป นท ต องม การฝ กอบรม และ จ ดลาด บความสาค ญก อนหล ง กาหนดเป าหมายของการฝ กอบรม กาหนดเร องและเน อหาท จะทาการ ฝ กอบรม จ ดส งบ คลากรไปอบรม จ ดทาโครงการฝ กอบรม ดาเน นการฝ กอบรม กาหนดว ธ และส อท จะใช ในการฝ กอบรม การต ดต อประสานงานท งว ทยากรและผ ท จะ เข าร บการอบรม การจ ดส งอานวยความสะดวก การจ ดเตร ยมเอกสาร และอ ปกรณ ระยะเวลาการดาเน นการตามแผนการพ ฒนาบ คลากร ประเม นผล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ๑. ว เคราะห ป ญหาท ได

16 แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน า ๑๖ จากการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ตลอดจน ป ญหาท เก ดข นของ หน วยงาน ๒. พ จารณาว า ณ จ ดใด ของหน วยงานท สมควร ต องจ ดให ม การฝ กอบรม เพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพ การทางาน พร อมท ง สารวจความต องการใน การฝ กอบรมเพ มเต มจาก บ คลากรของหน วยงาน ๓. ดาเน นการเสนอเร อง ต อผ บร หารเพ อพ จาณา ส งการ ๔. ประเม นความจาเป น ท ต องม การฝ กอบรมและ จ ดลาด บความสาค ญ ก อนหล ง ๕. จ ดส งบ คลากรไป อบรมหร อจ ดทาโครงการ ฝ กอบรมท ได ร บความ เห นชอบจาก ผ บ งค บบ ญชา ๖. ดาเน นการฝ กอบรม ตามโครงการท ได วางแผน ไว ข างต น ๗. ประเม นผล ควรดาเน นการภายหล งเสร จส นการฝ กอบรม

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ประกาศร บสม ครงาน พน กงานจ างเหมาบร การ ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร

ประกาศร บสม ครงาน พน กงานจ างเหมาบร การ ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร ๑. รวบรวมคาของบประมาณของโครงการประจาป โดยประสานขอข อม ลก บหน วยงานปฏ บ ต ในส วนภ ม ภาค ท เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information