การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)"

Transcription

1 1 ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) จ ดท าโดย คณะกรรมการการจ ดการความร ว ทยาล ยเช ยงราย

2 2 ค าน า ส บเน องจากมาตรฐานการอ ดมศ กษา ข อท 3 ก าหนดให สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งม การสร างส งคม แห งการเร ยนร ซ งเก ดจากการจ ดการความร ท ม อย ในสถาบ นท งความร ท อย ในต วบ คคลและความร ท อย ใน เอกสารและร ปแบบอ น รวมท งความร ท รวบรวมได จากภายนอกหน วยงาน แล วน ามาพ ฒนาเป นระบบท เหมาะสมเพ อให บ คคลในองค กรหร อบ คคลอ นสามารถน าไปใช ประโยชน ได เป นอย างด ซ งจะส งผลให สถาบ นอ ดมศ กษาแต ละแห งจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพและม ความสามารถส งในเช งการแข งข น ด งน นคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จ งได ก าหนดต วช ว ดค ณภาพการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ของท กสถาบ น ในองค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.2 เร องการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นแห งการเร ยนร ซ งต องม การจ ดการความร เป นกลย ทธ ท ส าค ญและก าหนดว ธ ปฏ บ ต เพ อประส ทธ ภาพของการบร หารสถาบ น การจ ดการความร เป นกระบวนการท ประกอบด วย การรวบรวมความร การจ ดเก บความร และ การเผยแพร ความร โดยการแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายในและภายนอกองค กร ด งน นจ งจ าเป นต องอาศ ย เคร องม อท จะอ านวยความสะดวกด วยการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพและการสน บสน นท เข มแข งของผ บร หารท กระด บท จะก าหนดนโยบายร วมก น และร วมผล กด นให ม การน าส การปฏ บ ต ท เป น จร งต อไป (รองศาสตราจารย อ ดมร ตน สงวนศ ร ธรรม) ประธานคณะกรรมการจ ดการความร ของ ว ทยาล ยเช ยงราย 12 ธ นวาคม 2555

3 3 สารบ ญ หน า บทท 1 การจ ดการความร เบ องต น บทท 2 การก าหนดขอบเขตและเป าหมาย KM บทท 3 การจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) บทท 4 การแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) บทท 5 การถอดบทเร ยน (Leasen Learn) เอกสารอ างอ ง ภาคผนวก 1. รายนามคณะกรรมการจ ดการความร ของว ทยาล ยเช ยงราย 2. ต วอย างการจ ดท าแผนด าเน นการจ ดการความร ของว ทยาล ยเช ยงราย 3. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ป 2556

4 4 บทท 1 การจ ดการความร เบ องต น ความหมาย การจ ดการความร หมายถ ง การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในองค กรซ งกระจ ดกระจายอย ในต ว บ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบเพ อให ท กคนในองค กรสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด (ส าน กงาน กพร.) การจ ดการความร หมายถ ง กระบวนการท ด าเน นการร วมก นโดยผ ปฏ บ ต งานในองค กรหร อ หน วยย อยขององค กร เพ อสร างและใช ความร ในการท างานให เก ดผลส มฤทธ ด ข นกว าเด ม โดยม เป าหมาย พ ฒนางานและคน (ศ.นพ.ว จารณ พาน ช) การจ ดการความร หมายถ ง กระบวนการในการน าความร ท ม อย หร อได เร ยนร มา ใช ให เก ด ประโยชน ส งส ดต อองค กรและเป นเคร องม อ เพ อการบรรล เป าหมายขององค กรในด านการท างาน ด านการพ ฒนาคน ด านการเป นองค กรเร ยนร ด านการเป นช มชนท ม ความเอ ออาทรระหว างก นในท ท างาน และด านการตอบสนองความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ยขององค กรในท กกล ม โดยผ าน กระบวนการต างๆ เช น การสร าง การรวบรวม การแลกเปล ยนและการน าไปใช งาน โดยม เป าหมายของ องค กรในด านการท างานท ส าค ญ ค อ (รณ นทร ก จกล า) 1. การตอบสนอง (Responsiveness) เป นการตอบสนองความต องการของล กค า เจ าของก จการ หร อผ ถ อห น บ คลากร ส งคมส วนรวม และผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล ม 2. การม นว ตกรรม (Innovation) เป นนว ตกรรมในการท างาน และนว ตกรรมด านผล ตภ ณฑ หร อ บร การ 3. การม สมรรถนะ (Competency) เป นข ดความสามารถขององค กรและของบ คคลากรท พ ฒนาข น ซ งสะท อนภาพการเร ยนร ขององค กร 4. การม ประส ทธ ภาพ (Efficiency) เป นส ดส วนระหว างผลล พธ ก บต นท นท ลงไป การท างานท ม ประส ทธ ภาพส งค อการลงท นลงแรงน อยแต ได ผลมากหร อค ณภาพส ง

5 ความร (Knowledge) ในท น จ งหมายถ งสารสนเทศท ก อให เก ดประโยชน ก บเราในการน าไปใช งาน โดยสารสนเทศ (Information) เป นข อม ลท ผ านกระบวนการส งเคราะห ว เคราะห เพ อน ามาใช ประโยชน ใน การบร หารจ ดการและต ดส นใจ และข อม ล (Data) เป นข อเท จจร ง ข อม ลด บหร อต วเลขต างๆ ท ย งไม ได ผ าน การแปลความ ประเภทของความร ในม มมองของการจ ดการความร แบ งเป น 2 ประเภท ค อ 1. ความร ฝ งล ก(Tacit Knowledge) หมายถ ง ความร ท อย ในต วของแต ละบ คคล เก ดจากการเร ยนร ท กษะ ประสบการณ ความค ดสร างสรรค หร อพรสวรรค ต าง ๆ ส อสารถ ายทอดในร ปของลายล กษณ อ กษร ได ยาก สามารถพ ฒนาและแบ งป นก นได และม กเป นความร ท ก อให เก ดความได เปร ยบในการแข งข น 2. ความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) หมายถ ง ความร ท เป นเหต เป นผล สามารถรวบรวม และ ถ ายทอดในร ปแบบต างๆ ได เช น ในร ปแบบของ หน งส อ ค ม อ แนวปฏ บ ต เอกสาร งานว จ ย และรายงาน ต างๆ อ นเป นความร ท สามารถท าให คนเข าถ งได ง าย 5 Explicit Knowledge ( 1 ) อธ บายได แต ย งไม ถ กน าไปบ นท ก อธ บายได แต ไม อยากอธ บาย ( 2 ) ( 3 ) อธ บายไม ได Tacit Knowledge

6 6 แนวค ดการจ ดการความร แนวค ดการจ ดการความร ม จ ดเน นไม เหม อนก น ถ าเป นช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เน น 2T ค อ Tool & Technology เคร องม อ และเทคโนโลย แต ถ าเป นฝ งล ก(Tacit Knowledge) เน น 2P Process & People กระบวนการและคน การจ ดการความร ท ง 2 ส วนม จ ดเช อมท ส าค ญค อ การน าไปปร บใช ซ งจะ ช วยในการปร บความร ช ดแจ งให เก ดข นในบ คคล และน าความร ท ม อย ในต วบ คคล ความร ฝ งล ก น ามาปร บ ใช ทดสอบหลายคร งจนน าไปส ความร ท ช ดแจ ง จ ดเก บและเผยแพร ได ยกต วอย างเช น ในต าราบอกว าการ เป นผ บร หารท ด ต องท าตามน แต ท กคนท น าไปปฏ บ ต ใช ว าจะส าเร จท กคน ต องม องค ความร ท ม อย ในต วคน ประกอบด วย การจ ดการความร ท งสองส วนต องสมด ลก น

7 7 การสร างองค ความร ใหม หร อการหม นเกล ยวความร (Knowledge Spiral) ค อ กระบวนการแปลงความร ระหว างความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) และความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ในองค กรจนได ความร ท เก ดประโยชน ส งส ดต อองค กร ม ล กษณะเป นเกล ยวความร (Knowledge Spiral) ประกอบไปด วย 4 ส วน ค อ Socialization, Externalization, Combination, และ Internalization 1. Socialization เป นการสร างความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge)ในต วบ คคล เก ดจากการแบ งป น ความร ฝ งล ก(Tacit Knowledge) ของผ อ นท ส อสารระหว างก น โดยการแลกเปล ยนเร ยนร จากประสบการณ ตรง 2. Externalization เป นการแปลงจากความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) เป นความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) จากการสร างและแบ งป นความร ฝ งล กท ม อย ในต วบ คคลเปล ยนเป นความร ท ช ดแจ ง และท าการเผยแพร เป นลายล กษณ อ กษร 3. Combination เป นการรวบรวมความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ประเภทต างๆท ม การ เผยแพร ด วยการแลกเปล ยนเร ยนร แล วแปลงเป นความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ใหม ๆให เก ดข นใน องค กร

8 4. Internalization เป นการแปลงความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ท ม และเผยแพร อย ใน องค กรมาเป นความร ฝ งล ก(Tacit Knowledge) ในต วบ คคลเพ อให สามารถน าความร ไปใช ในการปฏ บ ต งาน ได หร ออาจกล าวแบบง ายๆ ได ว า เกล ยวความร (Knowledge Spiral) ในองค กร ประกอบไปด วย 4 ข นตอน ค อ แลกเปล ยน-เข ยนออกมา-ยกระด บ-น าไปใช 1. แลกเปล ยน เป นการแบ งป นและสร างความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) จากความร ฝ งล ก(Tacit Knowledge) ท แลกเปล ยนเร ยนร ก น 2. เข ยนออกมา เป นการแปลงจากความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) เป นความร ช ดแจ ง(Explicit Knowledge) และเข ยนข นมา 3. ยกระด บ เป นการรวบรวมความร ประเภทความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ท เร ยนร มาสร าง เป นความร ประเภทช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ใหม ๆ 4. น าไปใช เป นการแปลงความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) มาเป นความร ฝ งล ก (TacitKnowledge) ในต วคนแล วน าความร ท เร ยนร ไปใช ในการปฏ บ ต งาน 8 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process ) กระบวนการจ ดการความร จะท าให ความร ในองค กรเก ดการหม นเว ยนในล กษณะของเกล ยว ความร เพ อพ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร โดยบ คลากรสามารถน าความร ไปพ ฒนาตนเองเพ อ พ ฒนาองค กรต อไป กระบวนการจ ดการความร ประกอบด วย 7 ข นตอน ด งน 1) การบ งช ความร (Knowledge Identification) เป นการก าหนดความร หล ก(Core Knowledge) ซ งเป นความร ท จ าเป นหร อส าค ญต องานขององค กร เป นการการสร างว ส ยท ศน เก ยวก บ ความร ท เป นความร หล ก ขององค กรเพ อการบรรล เป าหมายหล กขององค กร เป นเข มท ศในการจ ดการ ความร ขององค กร โดยการพ จารณาว าเป าหมายหล กขององค กรค ออะไร และต องการความร หล กด านไหน บ างเพ อบรรล เป าหมายด งกล าวน น เช นพ จารณาว า ว ส ยท ศน / พ นธก จ/ เป าหมาย ค ออะไร และเพ อให บรรล เป าหมาย เราจ าเป นต องร อะไร ขณะน เราม ความร อะไรบ าง อย ในร ปแบบใด อย ท ใคร 2) การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) เป นการเสาะหา ปร บปร ง ด ดแปลง สร างความร บางส วน หร อการสร างความร ใหม แสวงหาความร จากภายนอก ร กษา ความร เก า ก าจ ดความร ท ใช ไม ได แล ว ให เหมาะต อการใช งานของตน อาจเร มจากท นป ญญา (Intellectual

9 Capital) ท ม อย แล วภายในองค กรในร ปของผลงานท เป นเล ศ หร อความส าเร จท สะท อนจากว ธ ปฏ บ ต งานท เป นเล ศ (Best Practices) การท าว จ ย R2R Miniresearch Research หร อสร างนวตกรรม 3) การจ ดความร ให เป นระบบ(Knowledge Organization)เป นการจ ดการและจ ดเก บความร ท องค กรสร างให เป นหมวดหม และเก บลงในฐานข อม ลพร อมก บด าเน นการสร างเคร อข ายความร ก บโลก ภายนอก ม ระบบการร บร และตรวจสอบข าวสาร พ ฒนาความก าวหน าของความร แลกเปล ยนเร ยนร ก บภาค หร อเคร อข าย อ นเป นการให ความส าค ญก บความร ช ดแจ งและความร ฝ งล กอย างเท าเท ยมก น และม การ พ ฒนาอย างต อเน องเพ อประโยชน ขององค กร 4) การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) หมายถ ง การกล นกรองความร ท ได มา เพ อจ ดระด บว าเป นความร จ าเป นในระด บใด เช อถ อได ในระด บใด ม การใช หล กฐานเช งประจ กษ ในการกล นกรองความร อย างเป นระบบและเร ยบเร ยงความร ให ง ายต อการน ามาใช งาน จร ง ซ งอาจด าเน นการโดยจ ดผ เช ยวชาญในเร องน นๆ มาตรวจสอบว เคราะห ว าความร ท ม อย ม ความ ถ กต อง ท นสม ยหร อไม ก อนท จะน าไปเผยแพร ให ใช ความร น น เป นการ จะท าให เข าใจง าย และ สมบ รณ อย างไร เช นปร บปร งร ปแบบเอกสารให เป นมาตรฐาน ใช ภาษาเด ยวก น ปร บปร งเน อหาให สมบ รณ 5) การเข าถ งความร (Knowledge Access) เป นการท าให ผ ใช ความร น นเข าถ งความร ท ต องการได ง ายและสะดวก รวดเร ว เข าถ งได ด วยตนเอง ซ งควรม การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) มาประย กต ใช เช น Intra net Face book Web board บอร ดประชาส มพ นธ เป นต น 6) การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) เป นการน าความร เทคน คใน การท างาน เทคน คการแก ไขป ญหา ท ได จากการปฏ บ ต งาน แล วมาแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ซ งท าได หลากหลายว ธ การ ต วอย างเช น ว น KM Day เวท ความร (Knowledge Forum) การประช ม ทางว ชาการ การประช มเช งปฏ บ ต การ การแลกเปล ยนความร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด (Best Practice) ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice หร อ CoP) เป นต นกรณ เป น Explicit Knowledge อาจจ ดท าเป นเอกสาร ฐานความร เทคโนโลย สารสนเทศ กรณ เป น Tacit Knowledge อาจจ ด ก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice หร อ CoP) เวท ความร (Knowledge Forum) การ ประช มทางว ชาการ การประช มเช งปฏ บ ต การ การแลกเปล ยนความร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด (Best Practice) แล วสก ดองค ความร จากก จกรรมมาจ ดท าเป น Explicit Knowledge เพ อน าไปใช งาน ต อไป 7) การเร ยนร (Learning) เป นการน าความร ท ได จากการแลกเปล ยนไปใช ประโยชน ใน การท างานเพ อแก ป ญหา พ ฒนาองค กรหร อเพ อปร บปร งงานให ด ข นกว าเด ม โดยการให ผ ได ร บ 9

10 ความร น าความร ไปปฏ บ ต จร ง เม อปฏ บ ต ตามแล วม ป ญหาตรงไหน ม จ ดท ต องปร บปร งแก ไขอย างไร ผ ปฏ บ ต ก แจ งข อม ลป อนกล บ(Feedback) เพ อให หน วยงานน าไปพ จารณาปร บปร งงาน เก ดระบบการ เร ยนร จาก สร างองค ความร > น าความร ไปใช > เก ดการเร ยนร และประสบการณ ใหม และหม นเว ยนต อไป อย างต อเน อง กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) 10 เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง ความร อย ท ใคร อย ในร ปแบบอะไร จะเอามาเก บรวมก นได อย างไร 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) 2. การสร างและแสวงหาความร จะแบ งประเภท ห วข ออย างไร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) จะท าให เข าใจง ายและสมบ รณ อย างไร 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เราน าความร มาใช งานได ง ายหร อไม 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) ม การแบ งป นความร ให ก นหร อไม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) ความร น นท าให เก ดประโยชน ก บองค กรหร อไม ท าให องค กรด ข นหร อไม 7. การเร ยนร (Learning)

11 11 บทท 2 การก าหนดขอบเขตและเป าหมาย KM (KM Focus Areas and Desired State) การก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป นการก าหนดขอบเขตความร หล ก (Core Knowledge) ความร ท จ าเป นต อขององค กร เพ อการ บรรล เป าหมายหล กขององค กร ประกอบด วย 3 ข น ค อ 1) การก าหนดความร หล กขององค กรตามแนวทาง ต าง ๆ 2) การว เคราะห /ค นหาความร หล กท ม อย ในองค กร 3) การต ดส นใจเล อกขอบเขต KM 4) การ ก าหนดเป าหมาย KM 1. การก าหนดความร หล กขององค กร สามารถก าหนดได หลายแนวทาง ค อ 1) ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ 2) ความร ท ส าค ญต อองค กร 3) ป ญหาท เผช ญอย และ 4) กระบวนการท างาน 5) แนวทางอ น ๆ ท หน วยงานเห นว าเหมาะสม 4 (Work process) 1 พ นธก จ/ว ส ยท ศน 2 3 ประเด นย ทธศาสตร ความร ท ส าค ญต อองค กร กลย ทธ กระบวนท างาน ความร เก ยวก บล กค า ความส มพ นธ ก บผ ม ส วนได เส ยต างๆ ประสบการณ ความร ท องค กรส งสม ความร เก ยวก บกระบวนการ ความร เก ยวก บผล ตภ ณฑ และบร การ ความร ท ม อย ในบ คลากร ฯ ล ฯ ป ญหาท เผช ญอย (ขอบเขต KM) KM Focus Areas (เป าหมาย KM) Desired State of KM Focus Areas (แผนการจ ดการความร ) KM Action Plans การเร ยนร (Learning) การว ดผล (Measurements) การยกย องชมเชย และการให รางว ล (Recognition and Reward) เป าหมาย (Desired State) World-Class KM Environment กระบวนการ ( 6-step model) และเคร องม อ (Process Tools) การส อสาร (Communication) การเตร ยมการและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม (Transition and Behavior Management)

12 แนวทางท 1 ก าหนดจาก ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ เป นการก าหนดความร ท จ าเป นท สน บสน นพ นธก จ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ในระด บขององค กร หร อหน วยงานตนเอง เช น การพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล การพ ฒนาการผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะตามอ ต ล กษณ ของว ทยาล ย การพ ฒนาการว จ ยท สร างสรรค การบร การว ชากรแก ส งคมเพ อการพ ฒนาท ย งย น เป น ต น แนวทางท 2 ก าหนดจากความร ท ส าค ญต อองค กร เป นความร ท ท าให องค กรสามารถบรรล เป าหมายหล กขององค กร ช วยเพ มข ดความสมารถ เพ มค ณค าให แก องค กร ล กค า และผ ม ส วนได ส วนเส ย ท กกล ม เช น ความร เก ยวก บล กค า ความส มพ นธ ก บผ ม ส วนได เส ยต างๆ ประสบการณ ความร ท องค กร ส งสม ความร เก ยวก บกระบวนการ ความร เก ยวก บผล ตภ ณฑ และบร การ และความร ท ม อย ในบ คลากร เป นต น แนวทางท 3 ก าหนดจากป ญหาท เผช ญอย และสามารถแก ไขได ด วย KM เช น ความเส ยงใน กระบวนการหล ก กระบวนการสน บสน น ระบบท เป นความเส ยง ข อร องเร ยนของล กค า และศ กยภาพ ของพน กงาน เป นต น แนวทางท 4 ก าหนดจากกระบวนการท างานหล ก (Work process) เป นการก าหนดความร จ าเป นขององค กรท ควรก าหนดก อนเป นล าด บแรก ซ งจะส งผลกต อการบรรล เป าหมายขององค กร ใน ประเด นย ทธศาสตร อ นๆ ตามมา รายละเอ ยดการก าหนดกระบวนการหล ก ม ด งน เร ยงล าด บข นตอนตามท เก ดข นจร งในกระบวนการ เข ยน process flow chart โดยน าข อม ลมาเข ยน Flow chart เร ยงตามล าด บก จกรร ว เคราะห กระบวนการหล ก - ต งค าถามในแต ละห วข อใหญ ของกล องกระบวนการหล ก - ม เป าหมายอะไร ท าไปเพ ออะไร - ค นหาส งท ท าได ด ส งท เป นความเส ยงหร อป ญหา/โอกาสพ ฒนา - ว เคราะห ความร ((Tacit knowledge & Explicit knowledge)ด วยตาราง อ สรภาพ 12

13 13 การว เคราะห โดยใช ตารางอ สรภาพ ห วข อย อยในกระบวนการหล ก ส งท ท าได ด ความร ท ม อย เอกสาร คน / ท กษะ ต วอย างการเข ยนการว เคราะห กระบวนการหล ก

14 14 ต วอย างการเข ยน Flow Chart 5) แนวทางอ น ๆ ท หน วยงานเห นว าเหมาะสม เช น การท าแบบสอบถาม รายงานการว เคราะห องค กร การส มภาษณ การค นหาข อม ลจากแหล งข อม ลท ต ยภ ม เป นต น

15 2. การว เคราะ/ค นหาความร หล ก เป นการรวบรวมองค ความร หล กจากว ธ การต าง ๆ ตามข อ ท 1 แล วน ามาว เคราะห หร อค นหาความสามารถหล ก และความร ท ม อย ในองค กร เป นการว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง หร อความพร อมในการจะน าองค ความร ท ส าค ญน นมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ตารางการว เคราะห ความร หล ก 15 ห วข อความร ความร ท ม อย / ท าได ด ความร ท ต องการ / ขาด / เส ยง เอกสาร คน/สถานท เอกสาร คน/สถานท 1. ก าหนดจากว ส ยท ศน /พ นธก จ/ ประเด นย ทธศาสตร ก าหนดจากความร ท ส าค ญต อองค กร ก าหนดจากกระบวนการหล ก ก าหนดจากป ญหาท ประสบอย

16 3. การต ดส นใจเล อกขอบเขต KM เป นการต ดส นใจเล อกองค ความร หล กขององค กร ท จะ น าไปส การจ ดท าแผนการจ ดการความร ในองค กร โดยม เกณฑ ในการพ จารณา และเล อกขอบเขต KM เร องท ม คะแนนส งส ด หร อเร องท องค กรต องการน ามาก าหนดเป าหมาย และวางแผนการจ ดการความร ตารางการต ดส นใจเล อก ขอบเขต KM 16 เกณฑ การก าหนดห วข อความร 1.สอดคล องก บท ศทางและย ทธศาสตร ขององค กร 2.ปร บปร งแล วเห นได ช ดเจน (เป นร ปธรรม) 3.ม โอกาสท าได ส าเร จส ง 4.ต องท า คนส วนใหญ ในองค กรต องการ 5.ผ บร หารให การสน บสน น 6. ความร ท ต องจ ดการอย างเร งด วน /ความเส ยง 7 ส งท ท าได ด 8.ส งท เป นโอกาสพ ฒนา คะแนนรวม หมายเหต เกณฑ การให คะแนน ค อ มาก = 6 ปานกลาง = 3 น อย = 1 เร องท 1 เร องท 2

17 4. การก าหนดเป าหมาย KM (Desired State) เป นการก าหนดเป าหมายท สามารถว ดผล ได เป นร ปธรรม โดยเล อกจากขอบเขต KM ท ม คะแนนส งส ด และจากน นเล อกมาเพ ยง 1 เป าหมาย KM ท องค กรต องการเล อกท า มาจ ดท าแผนการจ ดการความร ตารางการก าหนดเป าหมาย KM เป าหมาย KM (Desired State) ของหน วยงาน.. ขอบเขต KM (KM Focus Area) ค อ เป าหมาย KM (Desired State) หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม เป าหมาย KM ท เป าหมาย KM ท เป าหมาย KM ท องค กรต องการท าค อ เป าหมาย KM ท xx.. ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : ( CKO / ผ บร หารระด บส งส ด )

18 18 การ ว เคราะห /ค นหาความสามารถหล กและความร ท ม อย ในองค กร/หน วยงาน ห วข อ... ห วข อความร ความร ท ม อย / ท าได ด ความร ท ต องการ / ขาด / เส ยง เอกสาร คน/สถานท เอกสาร คน/สถานท 1. ก าหนดจากว ส ยท ศน /พ นธก จ/ ประเด นย ทธศาสตร ก าหนดจากความร ท ส าค ญต อ องค กร ก าหนดจากกระบวนการหล ก ก าหนดจากป ญหาท ประสบอย

19 19 ตาราง การต ดส นใจเล อกห วข อความร เกณฑ การก าหนดห วข อความร เร องท 1 เร องท 2 1.สอดคล องก บท ศทางและย ทธศาสตร ขององค กร 2.ปร บปร งแล วเห นได ช ดเจน (เป นร ปธรรม) 3.ม โอกาสท าได ส าเร จส ง 4.ต องท า คนส วนใหญ ในองค กรต องการ 5.ผ บร หารให การสน บสน น 6. ความร ท ต องจ ดการอย างเร งด วน /ความเส ยง 7 ส งท ท าได ด 8.ส งท เป นโอกาสพ ฒนา

20 20

21 21 การก าหนดเป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM (Desired State) เป นห วเร องความร ท จ าเป นและเก ยวข องก บประเด นย ทธศาสตร ตามแผนบร หารราชการแผ นด น โดยสอดคล องก บขอบเขต KM (KM Focus Areas) ท ได เล อกมาจ ดท า และต องสามารถว ดผลได เป นร ปธรรม โดยเล อกจากขอบเขต KM ท ม คะแนนส งส ด และจากน นเล อกมา เพ ยง 1 เป าหมาย KM ท องค กรต องการเล อกท า มาจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan เป าหมาย KM (Desired State) ของหน วยงาน.. ขอบเขต KM (KM Focus Area) ค อ เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM ท หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม เป าหมาย KM ท เป าหมาย KM ท องค กรต องการท าค อ เป าหมาย KM ท xx.. ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : ( CKO / ผ บร หารระด บส งส ด )

22 22 บทท 3 การจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) เป นแผนงานท แสดงถ งรายละเอ ยดการด าเน นงานของ ก จกรรมต างๆ เพ อให องค กรบรรล ผลตามเป าหมาย KM (Desired State) ท ก าหนด การเร มต นจ ดท า แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) องค กรควรจ ดท าการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการ ความร เพ อให ทราบถ งความพร อม (จ ดอ อน-จ ดแข ง/โอกาส-อ ปสรรค) ในเร องการจ ดการความร และน า ผลของการประเม นน ใช เป นข อม ลส วนหน งในการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ให สอด ร บก บเป าหมาย KM (Desired State) ท เล อกไว การประเม นองค การตนเอง เร องการจ ดการความร สามารถเล อกใช เคร องม อและเทคน คต างๆ ใน การค นหา เก บและรวบรวมข อม ล หล กฐาน ข อเท จจร ง และข อค ดเห นต างๆ ได ตามความเหมาะสม เคร องม อและเทคน คท ใช โดยท วไป ม ด งน การส ารวจความค ดเห นโดยใช แบบสอบถาม การส มภาษณ การสนทนากล ม การส งเกต การประช มเช งปฏ บ ต การ การค นหาข อม ลจากแหล งข อม ลท ต ยภ ม การสร างแผนท ความร

23 ด งน (ก.พ.ร.) องค กรสามารถเล อกว ธ การประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร ท เหมาะสมก บองค กร ได 1 ใช ว ธ การประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร ด วย KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) ซ งเป นเคร องม อชน ดหน งท ใช ในการประเม นองค กรตนเองใน เร องการจ ดการความร และให ข อม ลก บองค กรว าม จ ดอ อน-จ ดแข ง /โอกาส-อ ปสรรค ในการจ ดการความร เร องใดบ าง โดยเคร องม อน แบ งเป น 5 หมวด ตามแบบฟอร มท 5-9 ด งน หมวด 1. กระบวนการจ ดการความร (แบบฟอร ม 5) หมวด 2. ภาวะผ น า (แบบฟอร ม 6) หมวด 3. ว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร (แบบฟอร ม 7) หมวด 4. เทคโนโลย การจ ดการความร (แบบฟอร ม 8) หมวด 5. การว ดผลการจ ดการความร (แบบฟอร ม 9) 2 ใช ว ธ อ นๆ ในการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร เช น แบบสอบถาม รายงานการ ว เคราะห องค กร เป นต น แล วสร ปลงในแบบฟอร ม 10 การประเม นองค กรตนเองด งกล าว ให เป นการระดมสมองก นภายในองค กรตนเอง โดยอย างน อย จะต องเป นบ คลากรท เก ยวข องโดยตรงก บขอบเขต KMและเป าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ท เล อกไว ผ ร บผ ดชอบในการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร อย างน อยจะต องเป น บ คลากรท เก ยวข องโดยตรงก บ ขอบเขตและเป าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ท เล อก ข นมาจ ดท า และผ บร หารระด บส งส ดขององค กร จะต องม ส วนร วมในการประเม นองค กรตนเองเร องการ จ ดการความร เพ อให ม นใจว าสอดคล องอย างถ กต องและเหมาะสมก บขอบเขตและเป าหมาย KM ท เล อก ข นมาจ ดท า ผลล พธ ท ได จากการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร ตามแบบฟอร ม 5-9 หร อ 10 จะต องเป นข อม ลท เก ยวข องอย างช ดเจนก บขอบเขตและเป าหมาย KM ท เล อกข นมาจ ดท า เพ อท จะ สามารถจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) มาสอดร บก บผลล พธ ท ได จากการประเม น และ ส งผลให เป าหมาย KM บรรล ผลส าเร จได ตามแผน 23

24 24 การประเม นองค กรตนเอง เร อง การจ ดการความร ด วย KMAT ใช แบบฟอร มท 5-9 ด งน แบบฟอร ม 5 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง กระบวนการจ ดการความร โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 1.1.องค กรม การว เคราะห อย างเป นระบบ เพ อหาจ ดแข งจ ดอ อนในเร องการจ ดการ ความร เพ อปร บปร งในเร องความร เช นองค กรย งขาดความร ท จ าเป นต องม หร อ องค กรไม ได รวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบ เพ อให ง ายต อการน าไปใช ไม ทราบว า คนไหนเก งเร องอะไร ฯลฯ และม ว ธ การท ช ดเจนในการแก ไข ปร บปร ง 1.2.องค กรม การแสวงหาข อม ล/ความร จากแหล งต างๆ โดยเฉพาะอย างย งจากองค กร ท ม การให บร การคล ายคล งก น (ถ าม ) อย างเป นระบบและม จร ยธรรม 1.3 ท กคนในองค กร ม ส วนร วมในการแสวงหาความค ดใหม ๆ ระด บเท ยบเค ยง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค กรอ นๆ ท ม ล กษณะคล ายคล งก น (บร การ หร อด าเน นงานท คล ายคล งก น)และจากองค กรอ น ๆ ท ม ล กษณะแตกต างก นโดยส นเช ง 1.4 องค กรม การถ ายทอด Best Practices อย างเป นระบบ ซ งรวมถ งการเข ยน Best Practices ออกมาเป นเอกสาร และการจ ดท าข อสร ปบทเร ยนท ได ร บ (Lessons Learned) 1.5 องค กรเห นค ณค า Tacit Knowledge หร อ ความร และท กษะ ท อย ในต วบ คลากร ซ งเก ดจากประสบการณ และการเร ยนร ของแต ละคน และให ม การถ ายทอดความร และ ท กษะน น ๆ ท วท งองค กร ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

25 25 แบบฟอร ม 6 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง ภาวะผ น า โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ใน ระด บใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ใน ระด บท ด มาก หมวด 2 ภาวะผ น า ส งท ม อย / ท าอย 2.1 ผ บร หารก าหนดให การจ ดการความร เป นกลย ทธ ท ส าค ญในองค กร 2.2 ผ บร หารตระหน กว า ความร เป นส นทร พย (Knowledge Asset) ท สามารถ น าไปใช ให เก ดประโยชน ก บองค กรได และม การจ ดท ากลย ทธ ท ช ดเจน เพ อน า ส นทร พย ความร ท ม อย ไปใช ประโยชน (เช น ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลมากข น ให บร การได รวดเร วและตรงตามความต องการ สร างความพ ง พอใจให ผ ใช บร การ เป นต น) 2.3 องค กรเน นเร องการเร ยนร ของบ คลากร เพ อส งเสร ม Core Competencies เด ม ท ม อย ให แข งแกร งข น และพ ฒนา Core Competencies ใหม ๆ (Core Competencies หมายถ ง ความเก งหร อความสามารถเฉพาะทางขององค กร) 2.4 การม ส วนร วมในการสร างองค ความร ขององค กร เป นส วนหน งของเกณฑ ท องค กรใช ประกอบในการพ จารณาในการ ประเม นผล และให ผลตอบแทนบ คลากร ระด บส งส ด) ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หาร

26 26 แบบฟอร ม 7 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง ว ฒนธรรมในการจ ดการความร โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บ ใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ใน ระด บท ด มาก หมวด 3 ว ฒนธรรมในการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 3.1 องค กรส งเสร มและให การสน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากร 3.2 พน กงานในองค กรท างาน โดยเป ดเผยข อม ลและม ความไว เน อเช อใจก นและก น 3.3 องค กรตระหน กว า ว ตถ ประสงค หล กของการจ ดการความร ค อ การสร าง หร อ เพ มพ นค ณค าให แก ผ ใช บร การและหน วยงานท เก ยวข อง 3.4 องค กรส งเสร มให บ คลากร เก ดการเร ยนร โดยการให อ สระในการค ด และการ ท างาน รวมท งกระต นให พน กงานสร างสรรส งใหม ๆ 3.5 ท กคนในองค กรถ อว าการเร ยนร เป นหน าท และความร บผ ดชอบของท กคน ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

27 27 แบบฟอร ม 8 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง เทคโนโลย การจ ดการความร โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ใน ระด บใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ใน ระด บท ด มาก หมวด 4 เทคโนโลย การจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 4.1.เทคโนโลย ท ใช ช วยให ท กคนในองค กรส อสารและเช อมโยงก นได อย างท วถ ง ท งภายในองค กรและก บองค กรภายนอก 4.2.เทคโนโลย ท ใช ก อให เก ดคล งความร ขององค กร ( An Institutional Memory ) ท ท กคนในองค กรสามารถเข าถ งได 4.3 เทคโนโลย ท ใช ท าให บ คลากรในองค กรเข าใจและใกล ช ดผ มาใช บร การมาก ข น เช น ความต องการและความคาดหว ง พฤต กรรมและความค ด เป นต น 4.4 องค กรพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศโดยเน นความต องการของผ ใช 4.5 องค กรกระต อร อร นท จะน าเทคโนโลย ท ช วยให พน กงานส อสารเช อมโยงก น และประสานงานก นได ด ข น มาใช ในองค กร 4.6 ระบบสารสนเทศขององค กรชาญฉลาด (Smart) ให ข อม ลได ท นท ท เก ดข น จร ง (Real Time) และข อม ลสารสนเทศในระบบม ความเช อมโยงก น ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

28 28 แบบฟอร ม 9 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง การว ดผลการจ ดการความร โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ใน ระด บใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ใน ระด บท ด มาก หมวด 5 การว ดผลการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 5.1 องค กรม ว ธ การท สามารถเช อมโยง การจ ดการความร ก บผลการ ด าเน นการท ส าค ญขององค กร เช น ผลล พธ ในด านผ ใช บร การ ด านการ พ ฒนาองค กร ฯลฯ 5.2 องค กรม การก าหนดต วช ว ดของการจ ดการความร โดยเฉพาะ 5.3 จากต วช ว ดในข อ 5.2 องค กรสร างความสมด ลย ระหว างต วช ว ดท สามารถต ค าเป นต วเง นได ง าย (เช น ต นท นท ลดได ฯลฯ) ก บต วช ว ดท ต ค า เป นต วเง นได ยาก ( เช น ความพ งพอใจของผ มาใช บร การ การตอบสนอง ผ ใช บร การได เร วข น การพ ฒนาบ คลากร ฯลฯ ) 5.4 องค กรม การจ ดสรรทร พยากรให ก บก จกรรมต างๆ ท ม ส วนส าค ญท ท า ให ฐานความร ขององค กรเพ มพ นข น ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด) ถ าใช ว ธ อ นๆ ในการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร (เป นว ธ อ นๆท องค กรม ความเข าใจ หร อ ได ม การจ ดท ามาแล ว) และเม อประเม นแล วให ระบ รายละเอ ยดลงในแบบฟอร ม 10 ด งน

29 29 แบบฟอร มท 10 รายงานผลการประเม นองค กรตนเอง เร องการจ ดการความร (กรณ ใช ว ธ อ นๆ) ช อ หน วยงาน.. ว นท ประเม น หน าท / ห วข อท ประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร ผลการประเม น (ส งท ม อย /ท าอย ) ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

30 30 เม อได ข อม ลท ได จากการประเม นองค กรตนเองจากแบบฟอร ม 5-9 หร อ 10 แล ว น าข อม ลมาวาง แผนการจ ดการความร ตามแบบฟอร ม โดยต องก าหนด KM Team ว าต องประกอบด วยใคร ต าแหน งงาน ใด หน วยงานใด เพ อมาช วยใน การท าตามเป าหมาย KM ท เล อกไว ก ควรจะเช อมโยงก บห วข อเร อง การ จ ดแบ งงานและหน าท เพ อให เป นหน วยงานหน งของแผนผ งโดยรวมขององค กร ถ าเร องใดต องได ร บความร จากการฝ กอบรม ก ควรจะเช อมโยงก บห วข อ บ คลากร ถ าเร องใดต องการใช เทคโนโลย เช น ด าน IT ก ควรจะเช อมโยงก บห วข อเทคโนโลย ควรจะก าหนดว นเวลาท ผ บร หารระด บส งส ด, CKO และท มงาน KM ประช มทบทวนร วมก นเป น ช วงระยะเวลาตามความเหมาะสมภายในป งบประมาณ ว นเวลาน ดท ปร กษาเข าต ดตามผลการด าเน นงานตาม KM Action Plan ด วย

31 31 แบบฟอร ม 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ช อหน วนงาน : เป าหมาย KM (Desired State) : หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม : ล า ก จกรรม ว ธ การ ระยะ ต วช เป า เคร อง งบประ ผ ร บผ ด ด บ ส ความ ส าเร จ เวลา ว ด หมาย ม อ/ อ ปกรณ มาณ ชอบ สถา นะ 1 การบ งช ความร 2 การสร างและ แสวงหาความร 3 การจ ดความร ให เป นระบบ 4 การประมวลและ กล นกรองความร 5 การเข าถ งความร 6 การแบ งป น แลกเปล ยนความร 7 การเร ยนร ผ ทบทวน/อน ม ต : นายกรม นว ตกรรม (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

32 32 บทท 4 การแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) จ ดการความร (Knowledge Management) ตามโมเดลปลาท ของสถาบ นส งเสร มการจ ดการความร เพ อส งคม หร อ สคส. ม องค ประกอบท ส าค ญ 3 ประการ ค อ 1) เป าหมายของการแลกเปล ยนความร หร อห ว ปลา หร อองค ความร ส าค ญหร อประเด นส าค ญท ต องการแลกเปล ยน (Knowledge Vision: KV) 2) เป น ก จกรรม การแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing: KS ) และ 3) เป นผลล พธ ท ได จากการแลกเปล ยน ความร หร อ คล งความร " (Knowledge Assets: KS ) การแลกเปล ยนความร เป น ห วใจ ของการจ ดการ ความร ท จะช วยให เก ดการเร ยนร ท ฝ งล กในต วบ คคล และม การหม นเกล ยวความร สร างความร ใหม ต อยอด ความร อย างต อเน องและย งย น เป นการจ ดการความร ท แท จร ง Knowledge Sharing (KS) ส วนกลางล าต ว ส วนท เป น ห วใจ ให ความส าค ญก บการแลกเปล ยนเร ยนร ช วยเหล อ เก อก ลซ งก นและก น (Share & Learn) ค ณเอ อ Chief Knowledge Officer CKO Knowledge Vision (KV) ส วนห ว ส วนตา มองว าก าล งจะไปทางไหน ต องตอบได ว า ท า KM ไปเพ ออะไร Knowledge Assets (KA) ส วนหาง สร างคล งความร เช อมโยงเคร อข าย ประย กต ใช ICT สร าง CoPs ท ม พล ง ด จด งปลา สะบ ดหาง

33 การแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) เป นข นตอนส าค ญของการจ ดการความร ข นตอน หน ง ท เน นการจ ดการความร ฝ งล กท ม อย ในต วคน (Tacit Knowledge) โดยเป นการเล าเร อง (story telling ) หร อการจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ให บ คคลเล าประสบการณ ท เป นความส าเร จเล กๆ ในการท างานตาม ประเด นความร หล กหร อประเด นห วปลาท ก าหนดไว หร อเป นการจ ดให คนม แลกเปล ยนเร องเล า ความส าเร จซ งก นและก น (Suscess Story Sharing: SSS) โดยม เทคน คท ส าค ญค อ การเล าเร อง(story telling ) หร อ ส นทร ยสนทนา ( dialouge) การจดบ นท ก (Notetaker) การฟ งอย างล กซ ง (Deep listening) ใช ความค ดเช งบวก (Positive thinking) การสะท อนความค ด ( reflection) การส งเกต ต งค าถาม ท กระต นให เก ดการเร ยนร ร วมก น (AI - Appreciative Inquiry)และแลกเปล ยนโดยแลกเปล ยนประสบการณ ท เป น Best /Good Practice (Sharing) ภายใต บรรยากาศแห งการช นชมและเห นค ณค าในความส าเร จซ งก นและก น (Appreciative approach) และส งส าค ญท ส ดค อ ผ ท อย วงแลกเปล ยนเร ยนร ซ งประกอบด วย ค ณอ านวย (Knowledge Facilitator) ค ณก จ (Knowledge worker) และค ณล ข ต (note taker) แต ละคนม บทบาทส าค ญ ด งน 33 ม ใครอย ในกล มบ าง ค ณอ านวย Knowledge Facilitators Knowledge Sharing (KS) ค ณก จ Knowledge Practitioners ค ณล ข ต Knowledge Vision (KV) ส วนห ว ส วนตา มองว าก าล งจะไปทางไหน ต องตอบได ว า ท า KM ไปเพ ออะไร Knowledge Assets (KA) ส วนหาง สร างคล งความร เช อมโยงเคร อข าย ประย กต ใช ICT สร าง CoPs ท ม พล ง ด จด งปลา สะบ ดหาง Notetaker

34 34 ผ น ากระบวนการ หร อว ทยากรกระบวนการ Knowledge Facilitator: Fa เป นผ ร บผ ดชอบในการจ ดโครงสร างและก จกรรมให ท ม/กล ม/คณะท างาน เพ อให ท มท างานได บรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ขององค กร โดยม บทบาทด งน 1. จ ดประสบการณ การเร ยนร แบบม ส วนร วม ให กล มได แลกเปล ยนท าก จกรรม และเร ยนร 2. สร างบรรยากาศความเป นม ตร ความเสมอภาค และความร วมม อเพ อให เอ อต อการเร ยนร 3. ต งค าถามกระต นการแลกเปล ยน เป นค าถามปลายเป ด 4. เข าช วยเหล อกล มเม อเห นว ากล มไม ก าวหน า โดยการเสนอแนะทางเล อกเพ อให กล มพ จารณา แก ป ญหา 5. คล คลายความข ดแย ง 6. ช วยสร ป ไม แทรกแซง หร อช น าความค ดของกล ม 7. ป องก นการผ กขาด ครอบง าของสมาช กบางคนในกล ม 8. แนะน าแหล งความร ข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อกล ม 9. ตอบค าถาม/ให ข อม ลท จ าเป นในการต ดส นใจของกล ม ค ณสมบ ต ของว ทยากรกระบวนการท ด พ ดเป น ถามเป น ฟ งเป น สร ปเป น เป นกลาง เป นม ตร ค ดด ม มน ษย ส มพ นธ และว ฒ ภาวะทางอารมณ ด เช อในศ กยภาพ เคารพในศ กด ศร ของความเป นมน ษย ศร ทธาความร ในต วคน แนวค าถามท ควรใช ควรถามให เห นถ งเบ องหล ง ว ธ ค ด แรงบ นดาลใจ ว ธ การท างานให ประสบผลส าเร จ ป จจ ยต วช วย ต าง ๆ เม อม ป ญหาอ ปสรรค ก าวข ามมาได อย างไร และการเปล ยนแปลงหร อผลกระทบท เก ดข น เพ อให ผ เข าร วมวงเก ดการเร ยนร ท ง ภายใน (Inner grow) เร ยนร ว ธ การท างานสามารถน าไปใช หร อพ ฒนาต อยอด ความร ได ค ดอย างไรถ งท า/ม แรงบ นดาลใจจากไหน ในการท างาน..ท าอย างไร/ขอให เล าเร อง ท าแล วเป นอย างไร/ร ส กอย างไร/ ความภาคภ ม ใจ เหน อยไหม/เต มก าล งใจต วเองอย างไร/ป ญหาอ ปสรรคผ านมาได อย างไร ป จจ ยท สน บสน นให ท าได อย างต อเน อง/ ป จจ ยแห งความส าเร จ / เคล ดล บ

35 ผ เล าเร อง หร อ ค ณก จ (knowledge worker) เป นผ ท ม ความร ปฏ บ ต จร งในเร องท ต องการแลกเปล ยน เป นช มชนน กปฏ บ ต ในเร องน น ๆ หร อพ ด ส น ๆ ค อ ค ณก จต องเป นต วจร ง บทบาทของค ณก จขณะอย ในวงแลกเปล ยน ค อ 1. เล าเร องจากประสบการณ หลาย ๆ แห ง เล าเร องจร ง ไม หวงความร 2. เล าเร อง ตามห วปลา ไม ค ยนอกประเด นท ไม เก ยวข อง 3. ม เกร ด หร อเคล บล บความส าเร จ 4. ไม ด ถ กความค ดคนอ น ไม เปร ยบก บส งท เราท า อาจเป นความส าเร จเล ก ๆ ท ย งใหญ ในใจคนเล า 5. ต งใจฟ งเพ อนเล า ถามค าถามท ต องการความช ดเจน ช วยสร ปเร องราว หร อแลกเปล ยน ประสบการณ ท คล ายคล งก บผ เล า 6. ช วยสะท อนเน อหาส งท ได เร ยนร หร อสะท อนค ณค า เทคน คการเล าเร อง ค ณก จต องเล าเร องจากใจ จากประสบการณ จร ง โดยเล าให เห นว ธ การปฏ บ ต (How to) ท เพ อนร วม วงแลกเปล ยนสามารถน าความร ไปต อยอด หร อน าไปปฏ บ ต ได เลย เล าให เห นเบ องหล งว ธ ค ด ท มา แรง บ นดาลใจ ท าไมถ งท าเร องน เล าให ภาพ ล าด บข นตอน เห นต วละครต าง ๆ ผลล พธ ท เก ดข น เช น ใครเป น พระเอก นางเอก ผ ช วยพระเอก ผ ช วยนางเอก ม เหต การณ ส าค ญเก ดข นอย างไร และจบลงอย างไร ได เร ยนร หร อข อค ดจากเร องน อย างไร หร อเล าให เหม อนการเล าน ทาน กาลคร งหน งนานมาแล ว การแสดงสถานะว าเร องเล าได เร มต น 35 แล วอย มาว นหน ง ด วยเหต น เอง ต วละครเร มเจอสถานการณ / ความก าวหน า เร องเล าเร มเปล ยนท ศทางต ว ละครเพ อร บม อก บป ญหา จ ดต นเต นเร าใจ ต วละครร บม อก บความท าท ายท เก ดข น ผลล พธ ท เก ดข น ผลล พธ ของการกระท า ข อค ด บทเร ยนร ท ต วละครเร ยนร จากการ 14 กระท าและความเปล ยนแปลงท เก ดข น

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information