การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)"

Transcription

1 1 ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) จ ดท าโดย คณะกรรมการการจ ดการความร ว ทยาล ยเช ยงราย

2 2 ค าน า ส บเน องจากมาตรฐานการอ ดมศ กษา ข อท 3 ก าหนดให สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งม การสร างส งคม แห งการเร ยนร ซ งเก ดจากการจ ดการความร ท ม อย ในสถาบ นท งความร ท อย ในต วบ คคลและความร ท อย ใน เอกสารและร ปแบบอ น รวมท งความร ท รวบรวมได จากภายนอกหน วยงาน แล วน ามาพ ฒนาเป นระบบท เหมาะสมเพ อให บ คคลในองค กรหร อบ คคลอ นสามารถน าไปใช ประโยชน ได เป นอย างด ซ งจะส งผลให สถาบ นอ ดมศ กษาแต ละแห งจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพและม ความสามารถส งในเช งการแข งข น ด งน นคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จ งได ก าหนดต วช ว ดค ณภาพการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ของท กสถาบ น ในองค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.2 เร องการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นแห งการเร ยนร ซ งต องม การจ ดการความร เป นกลย ทธ ท ส าค ญและก าหนดว ธ ปฏ บ ต เพ อประส ทธ ภาพของการบร หารสถาบ น การจ ดการความร เป นกระบวนการท ประกอบด วย การรวบรวมความร การจ ดเก บความร และ การเผยแพร ความร โดยการแลกเปล ยนเร ยนร ท งภายในและภายนอกองค กร ด งน นจ งจ าเป นต องอาศ ย เคร องม อท จะอ านวยความสะดวกด วยการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพและการสน บสน นท เข มแข งของผ บร หารท กระด บท จะก าหนดนโยบายร วมก น และร วมผล กด นให ม การน าส การปฏ บ ต ท เป น จร งต อไป (รองศาสตราจารย อ ดมร ตน สงวนศ ร ธรรม) ประธานคณะกรรมการจ ดการความร ของ ว ทยาล ยเช ยงราย 12 ธ นวาคม 2555

3 3 สารบ ญ หน า บทท 1 การจ ดการความร เบ องต น บทท 2 การก าหนดขอบเขตและเป าหมาย KM บทท 3 การจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) บทท 4 การแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) บทท 5 การถอดบทเร ยน (Leasen Learn) เอกสารอ างอ ง ภาคผนวก 1. รายนามคณะกรรมการจ ดการความร ของว ทยาล ยเช ยงราย 2. ต วอย างการจ ดท าแผนด าเน นการจ ดการความร ของว ทยาล ยเช ยงราย 3. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ป 2556

4 4 บทท 1 การจ ดการความร เบ องต น ความหมาย การจ ดการความร หมายถ ง การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในองค กรซ งกระจ ดกระจายอย ในต ว บ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบเพ อให ท กคนในองค กรสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด (ส าน กงาน กพร.) การจ ดการความร หมายถ ง กระบวนการท ด าเน นการร วมก นโดยผ ปฏ บ ต งานในองค กรหร อ หน วยย อยขององค กร เพ อสร างและใช ความร ในการท างานให เก ดผลส มฤทธ ด ข นกว าเด ม โดยม เป าหมาย พ ฒนางานและคน (ศ.นพ.ว จารณ พาน ช) การจ ดการความร หมายถ ง กระบวนการในการน าความร ท ม อย หร อได เร ยนร มา ใช ให เก ด ประโยชน ส งส ดต อองค กรและเป นเคร องม อ เพ อการบรรล เป าหมายขององค กรในด านการท างาน ด านการพ ฒนาคน ด านการเป นองค กรเร ยนร ด านการเป นช มชนท ม ความเอ ออาทรระหว างก นในท ท างาน และด านการตอบสนองความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ยขององค กรในท กกล ม โดยผ าน กระบวนการต างๆ เช น การสร าง การรวบรวม การแลกเปล ยนและการน าไปใช งาน โดยม เป าหมายของ องค กรในด านการท างานท ส าค ญ ค อ (รณ นทร ก จกล า) 1. การตอบสนอง (Responsiveness) เป นการตอบสนองความต องการของล กค า เจ าของก จการ หร อผ ถ อห น บ คลากร ส งคมส วนรวม และผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล ม 2. การม นว ตกรรม (Innovation) เป นนว ตกรรมในการท างาน และนว ตกรรมด านผล ตภ ณฑ หร อ บร การ 3. การม สมรรถนะ (Competency) เป นข ดความสามารถขององค กรและของบ คคลากรท พ ฒนาข น ซ งสะท อนภาพการเร ยนร ขององค กร 4. การม ประส ทธ ภาพ (Efficiency) เป นส ดส วนระหว างผลล พธ ก บต นท นท ลงไป การท างานท ม ประส ทธ ภาพส งค อการลงท นลงแรงน อยแต ได ผลมากหร อค ณภาพส ง

5 ความร (Knowledge) ในท น จ งหมายถ งสารสนเทศท ก อให เก ดประโยชน ก บเราในการน าไปใช งาน โดยสารสนเทศ (Information) เป นข อม ลท ผ านกระบวนการส งเคราะห ว เคราะห เพ อน ามาใช ประโยชน ใน การบร หารจ ดการและต ดส นใจ และข อม ล (Data) เป นข อเท จจร ง ข อม ลด บหร อต วเลขต างๆ ท ย งไม ได ผ าน การแปลความ ประเภทของความร ในม มมองของการจ ดการความร แบ งเป น 2 ประเภท ค อ 1. ความร ฝ งล ก(Tacit Knowledge) หมายถ ง ความร ท อย ในต วของแต ละบ คคล เก ดจากการเร ยนร ท กษะ ประสบการณ ความค ดสร างสรรค หร อพรสวรรค ต าง ๆ ส อสารถ ายทอดในร ปของลายล กษณ อ กษร ได ยาก สามารถพ ฒนาและแบ งป นก นได และม กเป นความร ท ก อให เก ดความได เปร ยบในการแข งข น 2. ความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) หมายถ ง ความร ท เป นเหต เป นผล สามารถรวบรวม และ ถ ายทอดในร ปแบบต างๆ ได เช น ในร ปแบบของ หน งส อ ค ม อ แนวปฏ บ ต เอกสาร งานว จ ย และรายงาน ต างๆ อ นเป นความร ท สามารถท าให คนเข าถ งได ง าย 5 Explicit Knowledge ( 1 ) อธ บายได แต ย งไม ถ กน าไปบ นท ก อธ บายได แต ไม อยากอธ บาย ( 2 ) ( 3 ) อธ บายไม ได Tacit Knowledge

6 6 แนวค ดการจ ดการความร แนวค ดการจ ดการความร ม จ ดเน นไม เหม อนก น ถ าเป นช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เน น 2T ค อ Tool & Technology เคร องม อ และเทคโนโลย แต ถ าเป นฝ งล ก(Tacit Knowledge) เน น 2P Process & People กระบวนการและคน การจ ดการความร ท ง 2 ส วนม จ ดเช อมท ส าค ญค อ การน าไปปร บใช ซ งจะ ช วยในการปร บความร ช ดแจ งให เก ดข นในบ คคล และน าความร ท ม อย ในต วบ คคล ความร ฝ งล ก น ามาปร บ ใช ทดสอบหลายคร งจนน าไปส ความร ท ช ดแจ ง จ ดเก บและเผยแพร ได ยกต วอย างเช น ในต าราบอกว าการ เป นผ บร หารท ด ต องท าตามน แต ท กคนท น าไปปฏ บ ต ใช ว าจะส าเร จท กคน ต องม องค ความร ท ม อย ในต วคน ประกอบด วย การจ ดการความร ท งสองส วนต องสมด ลก น

7 7 การสร างองค ความร ใหม หร อการหม นเกล ยวความร (Knowledge Spiral) ค อ กระบวนการแปลงความร ระหว างความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) และความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ในองค กรจนได ความร ท เก ดประโยชน ส งส ดต อองค กร ม ล กษณะเป นเกล ยวความร (Knowledge Spiral) ประกอบไปด วย 4 ส วน ค อ Socialization, Externalization, Combination, และ Internalization 1. Socialization เป นการสร างความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge)ในต วบ คคล เก ดจากการแบ งป น ความร ฝ งล ก(Tacit Knowledge) ของผ อ นท ส อสารระหว างก น โดยการแลกเปล ยนเร ยนร จากประสบการณ ตรง 2. Externalization เป นการแปลงจากความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) เป นความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) จากการสร างและแบ งป นความร ฝ งล กท ม อย ในต วบ คคลเปล ยนเป นความร ท ช ดแจ ง และท าการเผยแพร เป นลายล กษณ อ กษร 3. Combination เป นการรวบรวมความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ประเภทต างๆท ม การ เผยแพร ด วยการแลกเปล ยนเร ยนร แล วแปลงเป นความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ใหม ๆให เก ดข นใน องค กร

8 4. Internalization เป นการแปลงความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ท ม และเผยแพร อย ใน องค กรมาเป นความร ฝ งล ก(Tacit Knowledge) ในต วบ คคลเพ อให สามารถน าความร ไปใช ในการปฏ บ ต งาน ได หร ออาจกล าวแบบง ายๆ ได ว า เกล ยวความร (Knowledge Spiral) ในองค กร ประกอบไปด วย 4 ข นตอน ค อ แลกเปล ยน-เข ยนออกมา-ยกระด บ-น าไปใช 1. แลกเปล ยน เป นการแบ งป นและสร างความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) จากความร ฝ งล ก(Tacit Knowledge) ท แลกเปล ยนเร ยนร ก น 2. เข ยนออกมา เป นการแปลงจากความร ฝ งล ก (Tacit Knowledge) เป นความร ช ดแจ ง(Explicit Knowledge) และเข ยนข นมา 3. ยกระด บ เป นการรวบรวมความร ประเภทความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ท เร ยนร มาสร าง เป นความร ประเภทช ดแจ ง (Explicit Knowledge) ใหม ๆ 4. น าไปใช เป นการแปลงความร ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) มาเป นความร ฝ งล ก (TacitKnowledge) ในต วคนแล วน าความร ท เร ยนร ไปใช ในการปฏ บ ต งาน 8 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process ) กระบวนการจ ดการความร จะท าให ความร ในองค กรเก ดการหม นเว ยนในล กษณะของเกล ยว ความร เพ อพ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร โดยบ คลากรสามารถน าความร ไปพ ฒนาตนเองเพ อ พ ฒนาองค กรต อไป กระบวนการจ ดการความร ประกอบด วย 7 ข นตอน ด งน 1) การบ งช ความร (Knowledge Identification) เป นการก าหนดความร หล ก(Core Knowledge) ซ งเป นความร ท จ าเป นหร อส าค ญต องานขององค กร เป นการการสร างว ส ยท ศน เก ยวก บ ความร ท เป นความร หล ก ขององค กรเพ อการบรรล เป าหมายหล กขององค กร เป นเข มท ศในการจ ดการ ความร ขององค กร โดยการพ จารณาว าเป าหมายหล กขององค กรค ออะไร และต องการความร หล กด านไหน บ างเพ อบรรล เป าหมายด งกล าวน น เช นพ จารณาว า ว ส ยท ศน / พ นธก จ/ เป าหมาย ค ออะไร และเพ อให บรรล เป าหมาย เราจ าเป นต องร อะไร ขณะน เราม ความร อะไรบ าง อย ในร ปแบบใด อย ท ใคร 2) การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) เป นการเสาะหา ปร บปร ง ด ดแปลง สร างความร บางส วน หร อการสร างความร ใหม แสวงหาความร จากภายนอก ร กษา ความร เก า ก าจ ดความร ท ใช ไม ได แล ว ให เหมาะต อการใช งานของตน อาจเร มจากท นป ญญา (Intellectual

9 Capital) ท ม อย แล วภายในองค กรในร ปของผลงานท เป นเล ศ หร อความส าเร จท สะท อนจากว ธ ปฏ บ ต งานท เป นเล ศ (Best Practices) การท าว จ ย R2R Miniresearch Research หร อสร างนวตกรรม 3) การจ ดความร ให เป นระบบ(Knowledge Organization)เป นการจ ดการและจ ดเก บความร ท องค กรสร างให เป นหมวดหม และเก บลงในฐานข อม ลพร อมก บด าเน นการสร างเคร อข ายความร ก บโลก ภายนอก ม ระบบการร บร และตรวจสอบข าวสาร พ ฒนาความก าวหน าของความร แลกเปล ยนเร ยนร ก บภาค หร อเคร อข าย อ นเป นการให ความส าค ญก บความร ช ดแจ งและความร ฝ งล กอย างเท าเท ยมก น และม การ พ ฒนาอย างต อเน องเพ อประโยชน ขององค กร 4) การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) หมายถ ง การกล นกรองความร ท ได มา เพ อจ ดระด บว าเป นความร จ าเป นในระด บใด เช อถ อได ในระด บใด ม การใช หล กฐานเช งประจ กษ ในการกล นกรองความร อย างเป นระบบและเร ยบเร ยงความร ให ง ายต อการน ามาใช งาน จร ง ซ งอาจด าเน นการโดยจ ดผ เช ยวชาญในเร องน นๆ มาตรวจสอบว เคราะห ว าความร ท ม อย ม ความ ถ กต อง ท นสม ยหร อไม ก อนท จะน าไปเผยแพร ให ใช ความร น น เป นการ จะท าให เข าใจง าย และ สมบ รณ อย างไร เช นปร บปร งร ปแบบเอกสารให เป นมาตรฐาน ใช ภาษาเด ยวก น ปร บปร งเน อหาให สมบ รณ 5) การเข าถ งความร (Knowledge Access) เป นการท าให ผ ใช ความร น นเข าถ งความร ท ต องการได ง ายและสะดวก รวดเร ว เข าถ งได ด วยตนเอง ซ งควรม การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) มาประย กต ใช เช น Intra net Face book Web board บอร ดประชาส มพ นธ เป นต น 6) การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) เป นการน าความร เทคน คใน การท างาน เทคน คการแก ไขป ญหา ท ได จากการปฏ บ ต งาน แล วมาแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ซ งท าได หลากหลายว ธ การ ต วอย างเช น ว น KM Day เวท ความร (Knowledge Forum) การประช ม ทางว ชาการ การประช มเช งปฏ บ ต การ การแลกเปล ยนความร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด (Best Practice) ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice หร อ CoP) เป นต นกรณ เป น Explicit Knowledge อาจจ ดท าเป นเอกสาร ฐานความร เทคโนโลย สารสนเทศ กรณ เป น Tacit Knowledge อาจจ ด ก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice หร อ CoP) เวท ความร (Knowledge Forum) การ ประช มทางว ชาการ การประช มเช งปฏ บ ต การ การแลกเปล ยนความร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นแบบอย างท ด (Best Practice) แล วสก ดองค ความร จากก จกรรมมาจ ดท าเป น Explicit Knowledge เพ อน าไปใช งาน ต อไป 7) การเร ยนร (Learning) เป นการน าความร ท ได จากการแลกเปล ยนไปใช ประโยชน ใน การท างานเพ อแก ป ญหา พ ฒนาองค กรหร อเพ อปร บปร งงานให ด ข นกว าเด ม โดยการให ผ ได ร บ 9

10 ความร น าความร ไปปฏ บ ต จร ง เม อปฏ บ ต ตามแล วม ป ญหาตรงไหน ม จ ดท ต องปร บปร งแก ไขอย างไร ผ ปฏ บ ต ก แจ งข อม ลป อนกล บ(Feedback) เพ อให หน วยงานน าไปพ จารณาปร บปร งงาน เก ดระบบการ เร ยนร จาก สร างองค ความร > น าความร ไปใช > เก ดการเร ยนร และประสบการณ ใหม และหม นเว ยนต อไป อย างต อเน อง กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) 10 เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง ความร อย ท ใคร อย ในร ปแบบอะไร จะเอามาเก บรวมก นได อย างไร 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) 2. การสร างและแสวงหาความร จะแบ งประเภท ห วข ออย างไร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) จะท าให เข าใจง ายและสมบ รณ อย างไร 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เราน าความร มาใช งานได ง ายหร อไม 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) ม การแบ งป นความร ให ก นหร อไม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) ความร น นท าให เก ดประโยชน ก บองค กรหร อไม ท าให องค กรด ข นหร อไม 7. การเร ยนร (Learning)

11 11 บทท 2 การก าหนดขอบเขตและเป าหมาย KM (KM Focus Areas and Desired State) การก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป นการก าหนดขอบเขตความร หล ก (Core Knowledge) ความร ท จ าเป นต อขององค กร เพ อการ บรรล เป าหมายหล กขององค กร ประกอบด วย 3 ข น ค อ 1) การก าหนดความร หล กขององค กรตามแนวทาง ต าง ๆ 2) การว เคราะห /ค นหาความร หล กท ม อย ในองค กร 3) การต ดส นใจเล อกขอบเขต KM 4) การ ก าหนดเป าหมาย KM 1. การก าหนดความร หล กขององค กร สามารถก าหนดได หลายแนวทาง ค อ 1) ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ 2) ความร ท ส าค ญต อองค กร 3) ป ญหาท เผช ญอย และ 4) กระบวนการท างาน 5) แนวทางอ น ๆ ท หน วยงานเห นว าเหมาะสม 4 (Work process) 1 พ นธก จ/ว ส ยท ศน 2 3 ประเด นย ทธศาสตร ความร ท ส าค ญต อองค กร กลย ทธ กระบวนท างาน ความร เก ยวก บล กค า ความส มพ นธ ก บผ ม ส วนได เส ยต างๆ ประสบการณ ความร ท องค กรส งสม ความร เก ยวก บกระบวนการ ความร เก ยวก บผล ตภ ณฑ และบร การ ความร ท ม อย ในบ คลากร ฯ ล ฯ ป ญหาท เผช ญอย (ขอบเขต KM) KM Focus Areas (เป าหมาย KM) Desired State of KM Focus Areas (แผนการจ ดการความร ) KM Action Plans การเร ยนร (Learning) การว ดผล (Measurements) การยกย องชมเชย และการให รางว ล (Recognition and Reward) เป าหมาย (Desired State) World-Class KM Environment กระบวนการ ( 6-step model) และเคร องม อ (Process Tools) การส อสาร (Communication) การเตร ยมการและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม (Transition and Behavior Management)

12 แนวทางท 1 ก าหนดจาก ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ เป นการก าหนดความร ท จ าเป นท สน บสน นพ นธก จ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ในระด บขององค กร หร อหน วยงานตนเอง เช น การพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล การพ ฒนาการผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะตามอ ต ล กษณ ของว ทยาล ย การพ ฒนาการว จ ยท สร างสรรค การบร การว ชากรแก ส งคมเพ อการพ ฒนาท ย งย น เป น ต น แนวทางท 2 ก าหนดจากความร ท ส าค ญต อองค กร เป นความร ท ท าให องค กรสามารถบรรล เป าหมายหล กขององค กร ช วยเพ มข ดความสมารถ เพ มค ณค าให แก องค กร ล กค า และผ ม ส วนได ส วนเส ย ท กกล ม เช น ความร เก ยวก บล กค า ความส มพ นธ ก บผ ม ส วนได เส ยต างๆ ประสบการณ ความร ท องค กร ส งสม ความร เก ยวก บกระบวนการ ความร เก ยวก บผล ตภ ณฑ และบร การ และความร ท ม อย ในบ คลากร เป นต น แนวทางท 3 ก าหนดจากป ญหาท เผช ญอย และสามารถแก ไขได ด วย KM เช น ความเส ยงใน กระบวนการหล ก กระบวนการสน บสน น ระบบท เป นความเส ยง ข อร องเร ยนของล กค า และศ กยภาพ ของพน กงาน เป นต น แนวทางท 4 ก าหนดจากกระบวนการท างานหล ก (Work process) เป นการก าหนดความร จ าเป นขององค กรท ควรก าหนดก อนเป นล าด บแรก ซ งจะส งผลกต อการบรรล เป าหมายขององค กร ใน ประเด นย ทธศาสตร อ นๆ ตามมา รายละเอ ยดการก าหนดกระบวนการหล ก ม ด งน เร ยงล าด บข นตอนตามท เก ดข นจร งในกระบวนการ เข ยน process flow chart โดยน าข อม ลมาเข ยน Flow chart เร ยงตามล าด บก จกรร ว เคราะห กระบวนการหล ก - ต งค าถามในแต ละห วข อใหญ ของกล องกระบวนการหล ก - ม เป าหมายอะไร ท าไปเพ ออะไร - ค นหาส งท ท าได ด ส งท เป นความเส ยงหร อป ญหา/โอกาสพ ฒนา - ว เคราะห ความร ((Tacit knowledge & Explicit knowledge)ด วยตาราง อ สรภาพ 12

13 13 การว เคราะห โดยใช ตารางอ สรภาพ ห วข อย อยในกระบวนการหล ก ส งท ท าได ด ความร ท ม อย เอกสาร คน / ท กษะ ต วอย างการเข ยนการว เคราะห กระบวนการหล ก

14 14 ต วอย างการเข ยน Flow Chart 5) แนวทางอ น ๆ ท หน วยงานเห นว าเหมาะสม เช น การท าแบบสอบถาม รายงานการว เคราะห องค กร การส มภาษณ การค นหาข อม ลจากแหล งข อม ลท ต ยภ ม เป นต น

15 2. การว เคราะ/ค นหาความร หล ก เป นการรวบรวมองค ความร หล กจากว ธ การต าง ๆ ตามข อ ท 1 แล วน ามาว เคราะห หร อค นหาความสามารถหล ก และความร ท ม อย ในองค กร เป นการว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง หร อความพร อมในการจะน าองค ความร ท ส าค ญน นมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ตารางการว เคราะห ความร หล ก 15 ห วข อความร ความร ท ม อย / ท าได ด ความร ท ต องการ / ขาด / เส ยง เอกสาร คน/สถานท เอกสาร คน/สถานท 1. ก าหนดจากว ส ยท ศน /พ นธก จ/ ประเด นย ทธศาสตร ก าหนดจากความร ท ส าค ญต อองค กร ก าหนดจากกระบวนการหล ก ก าหนดจากป ญหาท ประสบอย

16 3. การต ดส นใจเล อกขอบเขต KM เป นการต ดส นใจเล อกองค ความร หล กขององค กร ท จะ น าไปส การจ ดท าแผนการจ ดการความร ในองค กร โดยม เกณฑ ในการพ จารณา และเล อกขอบเขต KM เร องท ม คะแนนส งส ด หร อเร องท องค กรต องการน ามาก าหนดเป าหมาย และวางแผนการจ ดการความร ตารางการต ดส นใจเล อก ขอบเขต KM 16 เกณฑ การก าหนดห วข อความร 1.สอดคล องก บท ศทางและย ทธศาสตร ขององค กร 2.ปร บปร งแล วเห นได ช ดเจน (เป นร ปธรรม) 3.ม โอกาสท าได ส าเร จส ง 4.ต องท า คนส วนใหญ ในองค กรต องการ 5.ผ บร หารให การสน บสน น 6. ความร ท ต องจ ดการอย างเร งด วน /ความเส ยง 7 ส งท ท าได ด 8.ส งท เป นโอกาสพ ฒนา คะแนนรวม หมายเหต เกณฑ การให คะแนน ค อ มาก = 6 ปานกลาง = 3 น อย = 1 เร องท 1 เร องท 2

17 4. การก าหนดเป าหมาย KM (Desired State) เป นการก าหนดเป าหมายท สามารถว ดผล ได เป นร ปธรรม โดยเล อกจากขอบเขต KM ท ม คะแนนส งส ด และจากน นเล อกมาเพ ยง 1 เป าหมาย KM ท องค กรต องการเล อกท า มาจ ดท าแผนการจ ดการความร ตารางการก าหนดเป าหมาย KM เป าหมาย KM (Desired State) ของหน วยงาน.. ขอบเขต KM (KM Focus Area) ค อ เป าหมาย KM (Desired State) หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม เป าหมาย KM ท เป าหมาย KM ท เป าหมาย KM ท องค กรต องการท าค อ เป าหมาย KM ท xx.. ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : ( CKO / ผ บร หารระด บส งส ด )

18 18 การ ว เคราะห /ค นหาความสามารถหล กและความร ท ม อย ในองค กร/หน วยงาน ห วข อ... ห วข อความร ความร ท ม อย / ท าได ด ความร ท ต องการ / ขาด / เส ยง เอกสาร คน/สถานท เอกสาร คน/สถานท 1. ก าหนดจากว ส ยท ศน /พ นธก จ/ ประเด นย ทธศาสตร ก าหนดจากความร ท ส าค ญต อ องค กร ก าหนดจากกระบวนการหล ก ก าหนดจากป ญหาท ประสบอย

19 19 ตาราง การต ดส นใจเล อกห วข อความร เกณฑ การก าหนดห วข อความร เร องท 1 เร องท 2 1.สอดคล องก บท ศทางและย ทธศาสตร ขององค กร 2.ปร บปร งแล วเห นได ช ดเจน (เป นร ปธรรม) 3.ม โอกาสท าได ส าเร จส ง 4.ต องท า คนส วนใหญ ในองค กรต องการ 5.ผ บร หารให การสน บสน น 6. ความร ท ต องจ ดการอย างเร งด วน /ความเส ยง 7 ส งท ท าได ด 8.ส งท เป นโอกาสพ ฒนา

20 20

21 21 การก าหนดเป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM (Desired State) เป นห วเร องความร ท จ าเป นและเก ยวข องก บประเด นย ทธศาสตร ตามแผนบร หารราชการแผ นด น โดยสอดคล องก บขอบเขต KM (KM Focus Areas) ท ได เล อกมาจ ดท า และต องสามารถว ดผลได เป นร ปธรรม โดยเล อกจากขอบเขต KM ท ม คะแนนส งส ด และจากน นเล อกมา เพ ยง 1 เป าหมาย KM ท องค กรต องการเล อกท า มาจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan เป าหมาย KM (Desired State) ของหน วยงาน.. ขอบเขต KM (KM Focus Area) ค อ เป าหมาย KM (Desired State) เป าหมาย KM ท หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม เป าหมาย KM ท เป าหมาย KM ท องค กรต องการท าค อ เป าหมาย KM ท xx.. ผ ทบทวน / ผ อน ม ต : ( CKO / ผ บร หารระด บส งส ด )

22 22 บทท 3 การจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) เป นแผนงานท แสดงถ งรายละเอ ยดการด าเน นงานของ ก จกรรมต างๆ เพ อให องค กรบรรล ผลตามเป าหมาย KM (Desired State) ท ก าหนด การเร มต นจ ดท า แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) องค กรควรจ ดท าการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการ ความร เพ อให ทราบถ งความพร อม (จ ดอ อน-จ ดแข ง/โอกาส-อ ปสรรค) ในเร องการจ ดการความร และน า ผลของการประเม นน ใช เป นข อม ลส วนหน งในการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ให สอด ร บก บเป าหมาย KM (Desired State) ท เล อกไว การประเม นองค การตนเอง เร องการจ ดการความร สามารถเล อกใช เคร องม อและเทคน คต างๆ ใน การค นหา เก บและรวบรวมข อม ล หล กฐาน ข อเท จจร ง และข อค ดเห นต างๆ ได ตามความเหมาะสม เคร องม อและเทคน คท ใช โดยท วไป ม ด งน การส ารวจความค ดเห นโดยใช แบบสอบถาม การส มภาษณ การสนทนากล ม การส งเกต การประช มเช งปฏ บ ต การ การค นหาข อม ลจากแหล งข อม ลท ต ยภ ม การสร างแผนท ความร

23 ด งน (ก.พ.ร.) องค กรสามารถเล อกว ธ การประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร ท เหมาะสมก บองค กร ได 1 ใช ว ธ การประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร ด วย KMAT (The Knowledge Management Assessment Tool : KMAT) ซ งเป นเคร องม อชน ดหน งท ใช ในการประเม นองค กรตนเองใน เร องการจ ดการความร และให ข อม ลก บองค กรว าม จ ดอ อน-จ ดแข ง /โอกาส-อ ปสรรค ในการจ ดการความร เร องใดบ าง โดยเคร องม อน แบ งเป น 5 หมวด ตามแบบฟอร มท 5-9 ด งน หมวด 1. กระบวนการจ ดการความร (แบบฟอร ม 5) หมวด 2. ภาวะผ น า (แบบฟอร ม 6) หมวด 3. ว ฒนธรรมในเร องการจ ดการความร (แบบฟอร ม 7) หมวด 4. เทคโนโลย การจ ดการความร (แบบฟอร ม 8) หมวด 5. การว ดผลการจ ดการความร (แบบฟอร ม 9) 2 ใช ว ธ อ นๆ ในการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร เช น แบบสอบถาม รายงานการ ว เคราะห องค กร เป นต น แล วสร ปลงในแบบฟอร ม 10 การประเม นองค กรตนเองด งกล าว ให เป นการระดมสมองก นภายในองค กรตนเอง โดยอย างน อย จะต องเป นบ คลากรท เก ยวข องโดยตรงก บขอบเขต KMและเป าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ท เล อกไว ผ ร บผ ดชอบในการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร อย างน อยจะต องเป น บ คลากรท เก ยวข องโดยตรงก บ ขอบเขตและเป าหมาย KM (KM Focus Area และ Desired State) ท เล อก ข นมาจ ดท า และผ บร หารระด บส งส ดขององค กร จะต องม ส วนร วมในการประเม นองค กรตนเองเร องการ จ ดการความร เพ อให ม นใจว าสอดคล องอย างถ กต องและเหมาะสมก บขอบเขตและเป าหมาย KM ท เล อก ข นมาจ ดท า ผลล พธ ท ได จากการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร ตามแบบฟอร ม 5-9 หร อ 10 จะต องเป นข อม ลท เก ยวข องอย างช ดเจนก บขอบเขตและเป าหมาย KM ท เล อกข นมาจ ดท า เพ อท จะ สามารถจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) มาสอดร บก บผลล พธ ท ได จากการประเม น และ ส งผลให เป าหมาย KM บรรล ผลส าเร จได ตามแผน 23

24 24 การประเม นองค กรตนเอง เร อง การจ ดการความร ด วย KMAT ใช แบบฟอร มท 5-9 ด งน แบบฟอร ม 5 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง กระบวนการจ ดการความร โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ในระด บท ด มาก หมวด 1 กระบวนการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 1.1.องค กรม การว เคราะห อย างเป นระบบ เพ อหาจ ดแข งจ ดอ อนในเร องการจ ดการ ความร เพ อปร บปร งในเร องความร เช นองค กรย งขาดความร ท จ าเป นต องม หร อ องค กรไม ได รวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบ เพ อให ง ายต อการน าไปใช ไม ทราบว า คนไหนเก งเร องอะไร ฯลฯ และม ว ธ การท ช ดเจนในการแก ไข ปร บปร ง 1.2.องค กรม การแสวงหาข อม ล/ความร จากแหล งต างๆ โดยเฉพาะอย างย งจากองค กร ท ม การให บร การคล ายคล งก น (ถ าม ) อย างเป นระบบและม จร ยธรรม 1.3 ท กคนในองค กร ม ส วนร วมในการแสวงหาความค ดใหม ๆ ระด บเท ยบเค ยง (Benchmarks) และ Best Practices จากองค กรอ นๆ ท ม ล กษณะคล ายคล งก น (บร การ หร อด าเน นงานท คล ายคล งก น)และจากองค กรอ น ๆ ท ม ล กษณะแตกต างก นโดยส นเช ง 1.4 องค กรม การถ ายทอด Best Practices อย างเป นระบบ ซ งรวมถ งการเข ยน Best Practices ออกมาเป นเอกสาร และการจ ดท าข อสร ปบทเร ยนท ได ร บ (Lessons Learned) 1.5 องค กรเห นค ณค า Tacit Knowledge หร อ ความร และท กษะ ท อย ในต วบ คลากร ซ งเก ดจากประสบการณ และการเร ยนร ของแต ละคน และให ม การถ ายทอดความร และ ท กษะน น ๆ ท วท งองค กร ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

25 25 แบบฟอร ม 6 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง ภาวะผ น า โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ใน ระด บใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ใน ระด บท ด มาก หมวด 2 ภาวะผ น า ส งท ม อย / ท าอย 2.1 ผ บร หารก าหนดให การจ ดการความร เป นกลย ทธ ท ส าค ญในองค กร 2.2 ผ บร หารตระหน กว า ความร เป นส นทร พย (Knowledge Asset) ท สามารถ น าไปใช ให เก ดประโยชน ก บองค กรได และม การจ ดท ากลย ทธ ท ช ดเจน เพ อน า ส นทร พย ความร ท ม อย ไปใช ประโยชน (เช น ท างานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลมากข น ให บร การได รวดเร วและตรงตามความต องการ สร างความพ ง พอใจให ผ ใช บร การ เป นต น) 2.3 องค กรเน นเร องการเร ยนร ของบ คลากร เพ อส งเสร ม Core Competencies เด ม ท ม อย ให แข งแกร งข น และพ ฒนา Core Competencies ใหม ๆ (Core Competencies หมายถ ง ความเก งหร อความสามารถเฉพาะทางขององค กร) 2.4 การม ส วนร วมในการสร างองค ความร ขององค กร เป นส วนหน งของเกณฑ ท องค กรใช ประกอบในการพ จารณาในการ ประเม นผล และให ผลตอบแทนบ คลากร ระด บส งส ด) ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หาร

26 26 แบบฟอร ม 7 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง ว ฒนธรรมในการจ ดการความร โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ในระด บ ใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ใน ระด บท ด มาก หมวด 3 ว ฒนธรรมในการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 3.1 องค กรส งเสร มและให การสน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร ของบ คลากร 3.2 พน กงานในองค กรท างาน โดยเป ดเผยข อม ลและม ความไว เน อเช อใจก นและก น 3.3 องค กรตระหน กว า ว ตถ ประสงค หล กของการจ ดการความร ค อ การสร าง หร อ เพ มพ นค ณค าให แก ผ ใช บร การและหน วยงานท เก ยวข อง 3.4 องค กรส งเสร มให บ คลากร เก ดการเร ยนร โดยการให อ สระในการค ด และการ ท างาน รวมท งกระต นให พน กงานสร างสรรส งใหม ๆ 3.5 ท กคนในองค กรถ อว าการเร ยนร เป นหน าท และความร บผ ดชอบของท กคน ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

27 27 แบบฟอร ม 8 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง เทคโนโลย การจ ดการความร โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ใน ระด บใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ใน ระด บท ด มาก หมวด 4 เทคโนโลย การจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 4.1.เทคโนโลย ท ใช ช วยให ท กคนในองค กรส อสารและเช อมโยงก นได อย างท วถ ง ท งภายในองค กรและก บองค กรภายนอก 4.2.เทคโนโลย ท ใช ก อให เก ดคล งความร ขององค กร ( An Institutional Memory ) ท ท กคนในองค กรสามารถเข าถ งได 4.3 เทคโนโลย ท ใช ท าให บ คลากรในองค กรเข าใจและใกล ช ดผ มาใช บร การมาก ข น เช น ความต องการและความคาดหว ง พฤต กรรมและความค ด เป นต น 4.4 องค กรพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศโดยเน นความต องการของผ ใช 4.5 องค กรกระต อร อร นท จะน าเทคโนโลย ท ช วยให พน กงานส อสารเช อมโยงก น และประสานงานก นได ด ข น มาใช ในองค กร 4.6 ระบบสารสนเทศขององค กรชาญฉลาด (Smart) ให ข อม ลได ท นท ท เก ดข น จร ง (Real Time) และข อม ลสารสนเทศในระบบม ความเช อมโยงก น ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

28 28 แบบฟอร ม 9 แบบประเม นองค กรตนเอง เร อง การว ดผลการจ ดการความร โปรดอ านข อความด านล างและประเม นว าองค กรของท านม การด าเน นการในเร องการจ ดการความร อย ใน ระด บใด 0 ไม ม เลย / ม น อยมาก 1 ม น อย 2 - ม ระด บปานกลาง 3 - ม ในระด บท ด 4 ม ใน ระด บท ด มาก หมวด 5 การว ดผลการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย 5.1 องค กรม ว ธ การท สามารถเช อมโยง การจ ดการความร ก บผลการ ด าเน นการท ส าค ญขององค กร เช น ผลล พธ ในด านผ ใช บร การ ด านการ พ ฒนาองค กร ฯลฯ 5.2 องค กรม การก าหนดต วช ว ดของการจ ดการความร โดยเฉพาะ 5.3 จากต วช ว ดในข อ 5.2 องค กรสร างความสมด ลย ระหว างต วช ว ดท สามารถต ค าเป นต วเง นได ง าย (เช น ต นท นท ลดได ฯลฯ) ก บต วช ว ดท ต ค า เป นต วเง นได ยาก ( เช น ความพ งพอใจของผ มาใช บร การ การตอบสนอง ผ ใช บร การได เร วข น การพ ฒนาบ คลากร ฯลฯ ) 5.4 องค กรม การจ ดสรรทร พยากรให ก บก จกรรมต างๆ ท ม ส วนส าค ญท ท า ให ฐานความร ขององค กรเพ มพ นข น ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด) ถ าใช ว ธ อ นๆ ในการประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร (เป นว ธ อ นๆท องค กรม ความเข าใจ หร อ ได ม การจ ดท ามาแล ว) และเม อประเม นแล วให ระบ รายละเอ ยดลงในแบบฟอร ม 10 ด งน

29 29 แบบฟอร มท 10 รายงานผลการประเม นองค กรตนเอง เร องการจ ดการความร (กรณ ใช ว ธ อ นๆ) ช อ หน วยงาน.. ว นท ประเม น หน าท / ห วข อท ประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร ผลการประเม น (ส งท ม อย /ท าอย ) ผ ทบทวน / ผ อน ม ต :. (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

30 30 เม อได ข อม ลท ได จากการประเม นองค กรตนเองจากแบบฟอร ม 5-9 หร อ 10 แล ว น าข อม ลมาวาง แผนการจ ดการความร ตามแบบฟอร ม โดยต องก าหนด KM Team ว าต องประกอบด วยใคร ต าแหน งงาน ใด หน วยงานใด เพ อมาช วยใน การท าตามเป าหมาย KM ท เล อกไว ก ควรจะเช อมโยงก บห วข อเร อง การ จ ดแบ งงานและหน าท เพ อให เป นหน วยงานหน งของแผนผ งโดยรวมขององค กร ถ าเร องใดต องได ร บความร จากการฝ กอบรม ก ควรจะเช อมโยงก บห วข อ บ คลากร ถ าเร องใดต องการใช เทคโนโลย เช น ด าน IT ก ควรจะเช อมโยงก บห วข อเทคโนโลย ควรจะก าหนดว นเวลาท ผ บร หารระด บส งส ด, CKO และท มงาน KM ประช มทบทวนร วมก นเป น ช วงระยะเวลาตามความเหมาะสมภายในป งบประมาณ ว นเวลาน ดท ปร กษาเข าต ดตามผลการด าเน นงานตาม KM Action Plan ด วย

31 31 แบบฟอร ม 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ช อหน วนงาน : เป าหมาย KM (Desired State) : หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม : ล า ก จกรรม ว ธ การ ระยะ ต วช เป า เคร อง งบประ ผ ร บผ ด ด บ ส ความ ส าเร จ เวลา ว ด หมาย ม อ/ อ ปกรณ มาณ ชอบ สถา นะ 1 การบ งช ความร 2 การสร างและ แสวงหาความร 3 การจ ดความร ให เป นระบบ 4 การประมวลและ กล นกรองความร 5 การเข าถ งความร 6 การแบ งป น แลกเปล ยนความร 7 การเร ยนร ผ ทบทวน/อน ม ต : นายกรม นว ตกรรม (CKO / ผ บร หารระด บส งส ด)

32 32 บทท 4 การแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) จ ดการความร (Knowledge Management) ตามโมเดลปลาท ของสถาบ นส งเสร มการจ ดการความร เพ อส งคม หร อ สคส. ม องค ประกอบท ส าค ญ 3 ประการ ค อ 1) เป าหมายของการแลกเปล ยนความร หร อห ว ปลา หร อองค ความร ส าค ญหร อประเด นส าค ญท ต องการแลกเปล ยน (Knowledge Vision: KV) 2) เป น ก จกรรม การแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing: KS ) และ 3) เป นผลล พธ ท ได จากการแลกเปล ยน ความร หร อ คล งความร " (Knowledge Assets: KS ) การแลกเปล ยนความร เป น ห วใจ ของการจ ดการ ความร ท จะช วยให เก ดการเร ยนร ท ฝ งล กในต วบ คคล และม การหม นเกล ยวความร สร างความร ใหม ต อยอด ความร อย างต อเน องและย งย น เป นการจ ดการความร ท แท จร ง Knowledge Sharing (KS) ส วนกลางล าต ว ส วนท เป น ห วใจ ให ความส าค ญก บการแลกเปล ยนเร ยนร ช วยเหล อ เก อก ลซ งก นและก น (Share & Learn) ค ณเอ อ Chief Knowledge Officer CKO Knowledge Vision (KV) ส วนห ว ส วนตา มองว าก าล งจะไปทางไหน ต องตอบได ว า ท า KM ไปเพ ออะไร Knowledge Assets (KA) ส วนหาง สร างคล งความร เช อมโยงเคร อข าย ประย กต ใช ICT สร าง CoPs ท ม พล ง ด จด งปลา สะบ ดหาง

33 การแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) เป นข นตอนส าค ญของการจ ดการความร ข นตอน หน ง ท เน นการจ ดการความร ฝ งล กท ม อย ในต วคน (Tacit Knowledge) โดยเป นการเล าเร อง (story telling ) หร อการจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ให บ คคลเล าประสบการณ ท เป นความส าเร จเล กๆ ในการท างานตาม ประเด นความร หล กหร อประเด นห วปลาท ก าหนดไว หร อเป นการจ ดให คนม แลกเปล ยนเร องเล า ความส าเร จซ งก นและก น (Suscess Story Sharing: SSS) โดยม เทคน คท ส าค ญค อ การเล าเร อง(story telling ) หร อ ส นทร ยสนทนา ( dialouge) การจดบ นท ก (Notetaker) การฟ งอย างล กซ ง (Deep listening) ใช ความค ดเช งบวก (Positive thinking) การสะท อนความค ด ( reflection) การส งเกต ต งค าถาม ท กระต นให เก ดการเร ยนร ร วมก น (AI - Appreciative Inquiry)และแลกเปล ยนโดยแลกเปล ยนประสบการณ ท เป น Best /Good Practice (Sharing) ภายใต บรรยากาศแห งการช นชมและเห นค ณค าในความส าเร จซ งก นและก น (Appreciative approach) และส งส าค ญท ส ดค อ ผ ท อย วงแลกเปล ยนเร ยนร ซ งประกอบด วย ค ณอ านวย (Knowledge Facilitator) ค ณก จ (Knowledge worker) และค ณล ข ต (note taker) แต ละคนม บทบาทส าค ญ ด งน 33 ม ใครอย ในกล มบ าง ค ณอ านวย Knowledge Facilitators Knowledge Sharing (KS) ค ณก จ Knowledge Practitioners ค ณล ข ต Knowledge Vision (KV) ส วนห ว ส วนตา มองว าก าล งจะไปทางไหน ต องตอบได ว า ท า KM ไปเพ ออะไร Knowledge Assets (KA) ส วนหาง สร างคล งความร เช อมโยงเคร อข าย ประย กต ใช ICT สร าง CoPs ท ม พล ง ด จด งปลา สะบ ดหาง Notetaker

34 34 ผ น ากระบวนการ หร อว ทยากรกระบวนการ Knowledge Facilitator: Fa เป นผ ร บผ ดชอบในการจ ดโครงสร างและก จกรรมให ท ม/กล ม/คณะท างาน เพ อให ท มท างานได บรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ขององค กร โดยม บทบาทด งน 1. จ ดประสบการณ การเร ยนร แบบม ส วนร วม ให กล มได แลกเปล ยนท าก จกรรม และเร ยนร 2. สร างบรรยากาศความเป นม ตร ความเสมอภาค และความร วมม อเพ อให เอ อต อการเร ยนร 3. ต งค าถามกระต นการแลกเปล ยน เป นค าถามปลายเป ด 4. เข าช วยเหล อกล มเม อเห นว ากล มไม ก าวหน า โดยการเสนอแนะทางเล อกเพ อให กล มพ จารณา แก ป ญหา 5. คล คลายความข ดแย ง 6. ช วยสร ป ไม แทรกแซง หร อช น าความค ดของกล ม 7. ป องก นการผ กขาด ครอบง าของสมาช กบางคนในกล ม 8. แนะน าแหล งความร ข อม ลข าวสารท เป นประโยชน ต อกล ม 9. ตอบค าถาม/ให ข อม ลท จ าเป นในการต ดส นใจของกล ม ค ณสมบ ต ของว ทยากรกระบวนการท ด พ ดเป น ถามเป น ฟ งเป น สร ปเป น เป นกลาง เป นม ตร ค ดด ม มน ษย ส มพ นธ และว ฒ ภาวะทางอารมณ ด เช อในศ กยภาพ เคารพในศ กด ศร ของความเป นมน ษย ศร ทธาความร ในต วคน แนวค าถามท ควรใช ควรถามให เห นถ งเบ องหล ง ว ธ ค ด แรงบ นดาลใจ ว ธ การท างานให ประสบผลส าเร จ ป จจ ยต วช วย ต าง ๆ เม อม ป ญหาอ ปสรรค ก าวข ามมาได อย างไร และการเปล ยนแปลงหร อผลกระทบท เก ดข น เพ อให ผ เข าร วมวงเก ดการเร ยนร ท ง ภายใน (Inner grow) เร ยนร ว ธ การท างานสามารถน าไปใช หร อพ ฒนาต อยอด ความร ได ค ดอย างไรถ งท า/ม แรงบ นดาลใจจากไหน ในการท างาน..ท าอย างไร/ขอให เล าเร อง ท าแล วเป นอย างไร/ร ส กอย างไร/ ความภาคภ ม ใจ เหน อยไหม/เต มก าล งใจต วเองอย างไร/ป ญหาอ ปสรรคผ านมาได อย างไร ป จจ ยท สน บสน นให ท าได อย างต อเน อง/ ป จจ ยแห งความส าเร จ / เคล ดล บ

35 ผ เล าเร อง หร อ ค ณก จ (knowledge worker) เป นผ ท ม ความร ปฏ บ ต จร งในเร องท ต องการแลกเปล ยน เป นช มชนน กปฏ บ ต ในเร องน น ๆ หร อพ ด ส น ๆ ค อ ค ณก จต องเป นต วจร ง บทบาทของค ณก จขณะอย ในวงแลกเปล ยน ค อ 1. เล าเร องจากประสบการณ หลาย ๆ แห ง เล าเร องจร ง ไม หวงความร 2. เล าเร อง ตามห วปลา ไม ค ยนอกประเด นท ไม เก ยวข อง 3. ม เกร ด หร อเคล บล บความส าเร จ 4. ไม ด ถ กความค ดคนอ น ไม เปร ยบก บส งท เราท า อาจเป นความส าเร จเล ก ๆ ท ย งใหญ ในใจคนเล า 5. ต งใจฟ งเพ อนเล า ถามค าถามท ต องการความช ดเจน ช วยสร ปเร องราว หร อแลกเปล ยน ประสบการณ ท คล ายคล งก บผ เล า 6. ช วยสะท อนเน อหาส งท ได เร ยนร หร อสะท อนค ณค า เทคน คการเล าเร อง ค ณก จต องเล าเร องจากใจ จากประสบการณ จร ง โดยเล าให เห นว ธ การปฏ บ ต (How to) ท เพ อนร วม วงแลกเปล ยนสามารถน าความร ไปต อยอด หร อน าไปปฏ บ ต ได เลย เล าให เห นเบ องหล งว ธ ค ด ท มา แรง บ นดาลใจ ท าไมถ งท าเร องน เล าให ภาพ ล าด บข นตอน เห นต วละครต าง ๆ ผลล พธ ท เก ดข น เช น ใครเป น พระเอก นางเอก ผ ช วยพระเอก ผ ช วยนางเอก ม เหต การณ ส าค ญเก ดข นอย างไร และจบลงอย างไร ได เร ยนร หร อข อค ดจากเร องน อย างไร หร อเล าให เหม อนการเล าน ทาน กาลคร งหน งนานมาแล ว การแสดงสถานะว าเร องเล าได เร มต น 35 แล วอย มาว นหน ง ด วยเหต น เอง ต วละครเร มเจอสถานการณ / ความก าวหน า เร องเล าเร มเปล ยนท ศทางต ว ละครเพ อร บม อก บป ญหา จ ดต นเต นเร าใจ ต วละครร บม อก บความท าท ายท เก ดข น ผลล พธ ท เก ดข น ผลล พธ ของการกระท า ข อค ด บทเร ยนร ท ต วละครเร ยนร จากการ 14 กระท าและความเปล ยนแปลงท เก ดข น

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information