แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต"

Transcription

1

2 สารบ ญ หน า ค าน า ๑ บทสร ปส าหร บผ บร หาร ๒ สร ปแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๓ ว เคราะห ภารก จ ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร กรอบการต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๔ ๙ องค ความร ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๑๐-๑๑ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๑๒-๑๓ แผนการจ ดการความร แผนท ๑... ๑๔-๑๘ แผนการจ ดการความร แผนท ๒... ๑๙-๒๕ แผนการจ ดการความร แผนท ๓... ๒๖-๓๕ ภาคผนวก รายช อ KM TEAM CKO Profile ค าส งแต งต งคณะท างานจ ดการความร ค าส งแต งต ง CKO 0

3 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๙ ร ฐต องให การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา ซ งเป นศาสนาท ประชาชนชาวไทย ส วนใหญ น บถ อมาช านานและศาสนาอ น ท งต องส งเสร มความเข าใจอ นด และความสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของ ท กศาสนา รวมท งสน บสน นการน าหล กธรรม ของศาสนามาเพ อเสร มสร างค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ต นอกจากน ตามพระราชกฤษฎ กาการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ว าด วย การส งเสร มให ส วนราชการม การพ ฒนาองค ความร เพ อน าไปส การเร ยนร ในองค กรอย างสม าเสมอ เน นการร บร ข อม ลข าวสาร สามารถประมวลความร และน าความร มา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างถ กต องเหมาะสมก บสถานการณ รวมท งการส งเสร มพ ฒนาความสามารถ สร างว ส ยท ศน ปร บเปล ยนว ฒนธรรม ค าน ยม ท ศนคต ของข าราชการให ม ประส ทธ ภาพ เพ อปฏ บ ต งานให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดส มฤทธ ผลและการปฏ บ ต งานเพ อประโยชน ส งส ดแก ประชาชน ตระหน กถ งความส าค ญของการจ ดการความร จ งด าเน นการรวบรวมองค ความร ท ม อย ในองค กรมาพ ฒนาให เป น ระบบ เพ อให บ คลากรในองค กรสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและก อให เก ดประส ทธ ผลส งส ด คณะท างานจ ดการความร 1

4 บทสร ปส าหร บผ บร หาร ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕๐ มาตรา ๗๙ ร ฐต องให การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา ซ งเป นศาสนาท ประชาชนชาวไทยส วนใหญ น บถ อมาช านานและศาสนาอ น ท งต องส งเสร มความเข าใจอ นด และความสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของท กศาสนา รวมท งสน บสน นการน า หล กธรรมของศาสนามาเพ อเสร มสร างค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ต นอกจากน ตามพระราชกฤษฎ กาการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ว าด วยการส งเสร มให ส วนราชการม การพ ฒนาองค ความร เพ อน าไปส การเร ยนร ในองค กรอย างสม าเสมอ เน นการร บร ข อม ลข าวสาร สามารถประมวลความร และ น าความร มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได อย างถ กต องเหมาะสมก บสถานการณ รวมท งการส งเสร มพ ฒนาความสามารถ สร างว ส ยท ศน ปร บเปล ยนว ฒนธรรม ค าน ยม ท ศนคต ของข าราชการให ม ประส ทธ ภาพ เพ อปฏ บ ต งานให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดส มฤทธ ผลและการปฏ บ ต งานเพ อประโยชน ส งส ดแก ประชาชน ส าหร บ เป นหน วยงานภาคร ฐม หน าท ร บสนองงานคณะสงฆ และร ฐบาล โดยการสน บสน น ส งเสร ม ท าน บ าร ง อ ปถ มภ ค มครองและพ ฒนาก จการพระพ ทธศาสนา ด แล ร กษาศาสนสมบ ต พ ฒนาพ ทธมณฑลให เป นศ นย กลางว ชาการทางพระพ ทธศาสนาโลก ได พ จารณาจ ดท าองค ความร ท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ขององค กร โดยน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ร วมก น ซ งองค ความร ท ท น ามาด าเน นการใน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ม ๓ องค ความร ประกอบด วย องค ความร เร อง เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน,องค ความร เร อง ค ม อพระว นยาธ การ องค ความร เร อง เกณฑ มาตรฐานส าน กปฏ บ ต ธรรมด เด น องค ความร ด งกล าวจะเป นประโยชน ต อประชาชนในการศ กษา ค นคว า และน าส ภาคปฏ บ ต ท งน นอกจากจะส งผลให การด าเน นงานตามว ส ยท ศน พ นธก จของหน วยงานบรรล ตามเป าหมายย งข นแล ว ย งสามารถว ดผลความส าเร จของการ ด าเน นงานได จากต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าของหน วยงานได อย างเป นร ปธรรมอ กด วย 2

5 สร ปแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ การทบทวนองค ความร ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได จ ดท าองค ความร ท สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ๓ องค ความร ประกอบด วย องค ความร ท ๑ ค ม อการประก นค ณภาพ (หร อร บรองมาตรฐาน) ส าหร บว ดด านสารธารณ ปการ (ส งแวดล อมและภ ม ท ศน ) ภายในว ด ประจ าป ๒๕๕๓ องค ความร ท ๒ ค ม อการด แลและจ ดการศาสนสมบ ต องค ความร ท ๓ หล กการถ อศ ลปฏ บ ต ธรรม ผลการด าเน นงาน จากการประมวลผลการด าเน นงานและแบบส ารวจความพ งพอใจพบว า องค ความร ด งกล าวม ผลการด าเน นงานอย ในระด บด มาก โดยว ดผลต วช ว ดท ด าเน นงานในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ด งน องค ความร ท ๑ ค ม อการประก นค ณภาพ (หร อร บรองมาตรฐาน) ส าหร บว ดด านสารธารณ ปการ (ส งแวดล อมและภ ม ท ศน ) ภายในว ด ประจ าป ๒๕๕๓ ม ต วช ว ดผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ค อ ระด บความส าเร จในการจ ดท าระบบประก นค ณภาพ/มาตรฐานส าหร บ ว ดโดยหน วยปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามเป าหมายระด บ ๕ องค ความร ท ๒ ค ม อการด แลและจ ดการศาสนสมบ ต ม ต วช ว ดผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ค อ จ านวนว ดท ม ฐานข อม ลศาสนสมบ ต ของว ดและข อม ลท เก ยวข องก บว ดครบถ วน(ว ด) โดยหน วยปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ตามเป าหมาย( ๕,๓๔๗ ว ด) องค ความร ท ๓ หล กการถ อศ ลปฏ บ ต ธรรม ม ต วช ว ดผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ค อ จ านวน หน วยงานท สามารด าเน นการตามร ปแบบ/ว ธ การ เพ อเผยแพร หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาตามแนวทางของ สพศ. โดยหน วยปฏ บ ต สามารถด าเน นการได ๔๘ แห ง 3

6 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ การว เคราะห ภารก จ เป นหน วยงานท ม หน าท ร บผ ดชอบในการสนองงานคณะสงฆ สน บสน น ส งเสร ม ท าน บ าร ง อ ปถ มภ ค มครองและ พ ฒนาก จการพระพ ทธศาสนา ด แลร กษาศาสนสมบ ต พ ฒนาพ ทธมณฑลให เป นศ นย กลางทางว ชาการพระพ ทธศาสนาโลก รวมท งให การสน บสน น ส งเสร ม พ ฒนา บ คลากรทางด านพระพ ทธศาสนา ว ส ยท ศน พระพ ทธศาสนาม ความเจร ญม นคง พ ทธศาสน กชนเข มแข ง ม ความส ขด วยหล กพ ทธธรรม ส งเสร มศ ลธรรมค าจ นส งคม พ นธก จ ให การอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา ส งเสร มการเผยแผ หล กธรรมให ประชาชนน าไปปฏ บ ต ให เก ดประโยชน ได จร ง ย ทธศาสตร ๑. การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา ๒. การน าหล กธรรมสร างความเข มแข งให แก ช ว ตและส งคม ย ทธศาสตร ท ๑ การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา เป าประสงค ๑. พ ฒนา ส งเสร มการปกครองคณะสงฆ ให ม ความเข มแข ง ๒. อ ปถ มภ และพ ฒนาก จการศาสนาให เผยแผ ศ ลธรรมได กว างขวาง ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ต วช ว ดท ๑.๑. จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐานของ สพศ. (ว ด) ๑.๒ จ านวนว ดท ได ร บการส งเสร มสน บสน นให ปล กสม นไพร - ต วช ว ดเช งค ณภาพ น าสม นไพรไปใช ให เก ดประโยชน ด านการร กษา ด แลส ขภาพตามต าราแพทย แผนไทย ต วช ว ดท ๑.๓ ระด บความส าเร จในการจ ดท าระบบประก นค ณภาพ/มาตรฐานส าหร บว ด ๑.๔ จ านวนพระส งฆาธ การท ได ร บการถวายความร ในการปฏ บ ต งานพระว นยาธ การ ต วช ว ดท ๑.๕. จ านวนว ดท ม ฐานข อม ลศาสนสมบ ต ของว ดและข อม ลท เก ยวข องก บว ดครบถ วน ๑.๖ จ านวนท ม ไวยาว จกรและ/หร อกรรมการว ด ซ งผ านการอบรมและผ านเกณฑ การทดสอบ (ว ด) ต วช ว ดท ๑.๗ ร อยละของเร องร องเร ยนท ตอบสนองได ภายใน ๑๕ ว นท าการ 4

7 ย ทธศาสตร ท ๒ การน าหล กธรรมสร างความเข มแข งให แก ช ว ตและส งคม เป าประสงค ๑. ให ประชาชนเป นพ ทธศาสน กชนท ด ส งคมม ความสาม คค เข มแข ง ๒. พระภ กษ สามเณร และประชาชนได ร บการศ กษาพระปร ย ต ธรรม ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ต วช ว ดท ๑.๙ จ านวนว ดท จ ดก จกรรมทางพระพ ทธศาสนาท เป นมาตรฐานส าหร บว ด ต วช ว ดท ๑.๑๐ ร อยละของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมแผนกสาม ญศ กษาท ผ านเกณฑ มาตรฐานโรงเร ยนท น าร และม ค ณภาพ ๒.๓ ร อยละของผ เข าร วมโครงการม ความร และความประท บใจก บแหล งเร ยนร พระพ ทธศาสนาในพ ทธมณฑล ๒.๔ จ านวนของส าน กปฏ บ ต ธรรมท ได ร บการค ดเล อกให เป นส าน กปฏ บ ต ประจ าจ งหว ดด เด น ๒.๕ ร อยละของพ ทธศาสน กชนม ความต นต วเข าร วมงานว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา ๒.๖ ร อยละของประชาชนม ความเข าใจในหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาและน าไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ าว น หมายเหต : การก าหนดขอบเขตและเป าหมาย KM (ก าหนดจาก ๓ เหต ผล) ด งน ๑. พ นธก จ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร หร อ ๒. ความร ท ส าค ญต อองค กร หร อ ๓. ป ญหาท ประสบอย และสามารถน า KM มาช วยได ข อ ๑. ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) KM ท จ าเป นสน บสน นพ นธก จ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ในระด บหน วยงาน ได แก K๑๑, K๑๓, K๑๕, K๑๖, K๑๗, K๒๑, K๒๒ ข อ ๒. KM ท เป นความร ท ส าค ญต อองค กร หร อท เป นป ญหาท ประสบอย และสามารถน า KM มาช วย ได แก K๑๒, K๑๔, K๒๓, K๒๔, K๒๕, K๒๖ ปรากฏตามตาราง 5

8 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แบบฟอร ม ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อส วนราชการ ประเด น เป าประสงค ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) เป าหมายของ องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ย ทธศาสตร ๑.การอ ปถ มภ ค มครอง พระพ ทธศาสนา ๑.๑ พ ฒนา ว เคราะห ส งเสร มการปกครองคณะ สงฆ ให เข มแข ง ๑.๒. อ ปถ มภ การพ ฒนาก จการศาสนา ให เผยแผ ศ ลธรรมได กว างขวาง ต วช ว ดท ๑.๑. จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐานของ สพศ. (ว ด) ๑.๒ จ านวนว ดท ได ร บการส งเสร มสน บสน นให ปล กสม นไพร - ต วช ว ดเช งค ณภาพ น าสม นไพรไป ใช ให เก ดประโยชน ด านการร กษา ด แลส ขภาพ ตามต าราแพทย แผนไทย ต วช ว ดท ๑.๒ ระด บความส าเร จในการจ ดท าระบบ ประก นค ณภาพ/มาตรฐานส าหร บว ด ๑.๔ จ านวนพระส งฆาธ การท ได ร บการถวาย ความร ในการปฏ บ ต งานพระว นยาธ การ ต วช ว ดท ๑.๕ จ านวนว ดท ม ฐานข อม ลศาสนสมบ ต ของว ดและข อม ลท เก ยวข องก บว ด ครบถ วน ต วช ว ด ประเด นย ทธศาสตร ๑๑,๗๐๒ ว ด K๑๑ เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ สพศ. ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน (กองพ ทธศาสนสถาน) ๓๐๐ ว ดใน ๗๖ จ งหว ด ระด บ ๕ กทม. ๑ คร ง ส วนภ ม ภาค ๒ คร ง ๖,๓๔๗ ว ด (๗๖ จ งหว ด) K๑๒. โครงการสวนสม นไพรในว ด - ค ม อสม นไพร (ส าน กงานพ ทธมณฑล) K๑๓ ระบบประก นค ณภาพ/มาตรฐานส าหร บว ด (เป น KM ในป งบประมาณ ป ๒๕๕๓) (กองพ ทธศาสนสถาน) K๑๔ ค ม อพระว นยาธ การ (ส าน กเลขาธ การมหาเถรสมาคม) K๑๕ มาตรการจ ดท าฐานข อม ลศาสนสมบ ต ของ ว ดและข อม ลท เก ยวข องก บว ด (ส าน กงานศาสนสมบ ต ) 6

9 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร ต วช ว ดท ๑.๖ จ านวนว ดท ม ไวยาว จกรและ/หร อ กรรมการว ด ซ งผ านการอบรมและผ านเกณฑ การ ทดสอบ (ว ด) ๘,๒๙๕ ว ด K๑๖ โครงการอบรมไวยาว จกร (เป น KM ในป งบประมาณ ป ๒๕๕๐) (ส าน กงานศาสนสมบ ต ) ๒.การน าหล กธรรม สร างความเข มแข ง ให แก ช ว ตและส งคม ๒.๑ ให ประชาชนเป น พ ทธศาสน กชนท ด ส งคม ม ความสาม คค เข มแข ง ต วช ว ดท ๑.๗ ร อยละของเร องร องเร ยนท ตอบสนอง ได ภายใน ๑๕ ว นท าการ ต วช ว ดท ๑.๙ จ านวนว ดท จ ดก จกรรมทาง พระพ ทธศาสนาท เป นมาตรฐานส าหร บว ด ๑๐๐% K๑๗ แผนงาน/มาตรการรณรงค ประชาส มพ นธ ให ประชาชนทราบช องทางหร อว ธ การแจ ง เบาะแส/ร องเร ยนและด าเน นการได ครบ ตามแผน (ส าน กเลขาธ การมหาเถรสมาคม) ๑๔,๗๕๗ ว ด K๒๑. หล กเกณฑ และการจ ดก จกรรมทาง พระพ ทธศาสนาท เป นมาตรฐานส าหร บว ด ( ส าน กเลขาธ การมหาเถรสมาคม) ต วช ว ดท ๑.๑๐ ร อยละของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญศ กษาท ผ านเกณฑ มาตรฐาน โรงเร ยนท น าร และม ค ณภาพ ๗๐% K๒๒. เกณฑ มาตรฐานโรงเร ยนท ม ค ณภาพตาม มาตรฐานของ สมศ. (กองพ ทธศาสนศ กษา) ๒.๓ ร อยละของผ เข าร วมโครงการม ความร และความประท บใจก บแหล งเร ยนร พระพ ทธศาสนาในพ ทธมณฑล ๘๐% K๒๓. รายงานสร ป แหล งเร ยนร พระพ ทธศาสนา ในพ ทธมณฑล (ส าน กงานพ ทธมณฑล) 7

10 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) เป าหมายของ ต วช ว ด ๒.๔ จ านวนของส าน กปฏ บ ต ธรรมท ได ร บ อย างน อย ๗๖ การค ดเล อกให เป นส าน กปฏ บ ต ประจ าจ งหว ด ว ดใน๗๖ ด เด น จ งหว ด ๒.๕ ร อยละของพ ทธศาสน กชนม ความต นต ว เข าร วมงานว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา ๘๐% องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร K๒๔ เกณฑ มาตรฐานส าน กปฏ บ ต ธรรมด เด น (กองพ ทธศาสนศ กษา) K๒๕ ค ม อชาวพ ทธเก ยวก บว นทางพระพ ทธศาสนา, การเทศน มหาชาต, ว น ยชาวพ ทธ (กองพ ทธศาสนศ กษา) ๒.๖ ร อยละของประชาชนม ความเข าใจใน หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาและน าไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ าว น ๘๐% K๒๖ -หน งส อสารธรรมจากพระไตรป ฎก -หน งเกร ดความร ในพระพ ทธศาสนา -หน งส อต านานในพระปร ตร (กองพ ทธศาสนศ กษา) 8

11 กรอบการต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ของหน วยงาน แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เกณฑ การก าหนดขอบเขต KM ๑.สอดคล องก บท ศทางและ ย ทธศาสตร ๒.ปร บปร งแล วเห นได ช ดเจน (เป นร ปธรรม) ๓.ม โอกาสท าได ส าเร จส ง ๔.ต องท า คนส วนใหญ ใน องค กรต องการ ๕.ผ บร หารให การสน บสน น ๖.เป นความร ท ต องจ ดการ อย างเร งด วน ๗... ขอบเขต KM ท ๑๑ ขอบเขต KM ท. ๑๒ ขอบเขต KM ท ๑๓ ขอบเขต KM ท ๑๔ ขอบเขต KM ท ๑๕ ขอบเขต KM ท ๑๖ ขอบเขต KM ท ๑๗ ขอบเขต KM ท ๒๑ ขอบเขต KM ท ๒๒ ขอบเขต KM ท ๒๓ / เป นการ / / / ด าเน น เป นเร อง / / ท จะ การโดย / / เป น KM เป น KM ด าเน น ไม ตรง ย งไม อ อมย ง / ไม ใน / ย งไม ใน การให ตามเป า ช ดเจน / / พร อม งปม. ตอบ หมาย เก ยวก บ ช ดเจน งปม. เป น KM ๒๕๕๐ สนองให ส าหร บ เกณฑ / ในการ ๒๕๕๓ / / / แล ว ครบถ วน ป งปม. ของ ตอบ แล ว ๑๐๐% ๒๕๕๔ สมศ. / ประเด น / / ได ยาก ย ทธ / / / ศาสตร ขอบเขต KM ท ๒๔ ขอบเขต KM ท ๒๕ ไม ได ร บการ พ จารณา ขอบเขต KM ท ๒๖ ไม ได ร บการ พ จารณา ๘.อ นๆ เพ มเต มได ตามความ เหมาะสม รวมคะแนน ๖ - - ๖ ๔ ๖ - - หมายเหต : เกณฑ การให คะแนน ค อ มาก =๖, ปานกลาง =๓, น อย =๑ (เกณฑ คะแนนสามารถปร บเปล ยนตามความเหมาะสมได ) ผ ทบทวน / ผ อน ม ต...(CKO / ผ บร หารระด บส ง ) 9

12 องค ความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร และต วช ว ด ผลการด าเน นงาน ประกอบด วย ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ องค ความร ท จ าเป น ประกอบด วย - องค ความร ท ตอบประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : K ๑๑ เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน : K ๑๔ ค ม อพระว นยาธ การ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ส าน กงานพระพทธศาสนาแห งชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ องค ความร ท จ าเป น ประกอบด วย - องค ความร ท ตอบประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : K ๒๔ เกณฑ มาตรฐานส าน กปฏ บ ต ธรรมด เด น ค าน ยาม การจ ดการความร : กระบวนการในการจ ดการความร ท ส าค ญต อความส าเร จของงานเป าหมายองค กรในล กษณะเทคน ค หร อว ธ การท างาน ท ส งผลต อการปร บปร ง ว ธ การท างานในแต ละภารก จและม งส ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร ของ โดยคณะท างาน KM (KM Team) ไปจ ดเก บความร และน าไปส กระบวนการจ ดการและน าความร ท รวบรวมได ไปใช ให เก ดประโยชน ส งส ด โดยการน าไปเผยแพร ให แก ผ ปฏ บ ต งานอ นๆ ท ปฏ บ ต งาน ในล กษณะเด ยวก นได เร ยนร ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) : ป จจ ยแห งความส าเร จเพ อให ด าเน นการจ ดการความร ตามเป าหมาย KM ท เล อกท าและ สามารถน าไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม ค อ ๑) นโยบายของผ บร หารท ม ความช ดเจนและสน บสน นอย างต อเน อง ๒) การได ร บความร วมม อจากข าราชการท กระด บ ตลอดจนท กคนในองค กรเห นความส าค ญของการ แบ งป นความร (Sharing) ๓) ผ ปฏ บ ต งานในองค กรให ความส าค ญ ม ความสนใจใฝ เร ยน เพ อพ ฒนาท กษะการท างานให ม ประส ทธ ภาพ ๔) การจ ดการความร ในองค กรให เป นระบบ KM Team ม ความม งม น ศ กษา ว เคราะห รวบรวม ข อม ลท เป น Tacit Knowledge มาจ ดท าเป น Explitacit Knowledge 10

13 องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดการความร ค อ แผนการจ ดการความร แผนท ๑ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป น : K๑๑ เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน เหต ผลท เล อกองค ความร : สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และเพ อเป นเคร องม อแก คณะสงฆ ในการพ ฒนาว ดใน พระพ ทธศาสนาให ม มาตรฐาน ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐานของ สพศ(ว ด) แผนการจ ดการความร แผนท ๒ แผนการจ ดการความร แผนท ๓ ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การอ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป น : K ๑๔ ค ม อพระว นยาธ การ เหต ผลท เล อกองค ความร : สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และเป นกระบวนการส าค ญในการด แล สอดส องพระสงฆ ให ครองตน ถ กต องตามพระว น ยพระความร ท ต องจ ดการอย างเร งด วน ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : ระด บความส าเร จในการจ ดการเร องเป าหมายท เป นป ญหาเร งด วน ของพระพ ทธศาสนา ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ การน าหล กธรรมสร างความเข มแข งให แก ช ว ตและส งคม องค ความร ท จ าเป น : K ๒๔ เกณฑ มาตรฐานส าน กปฏ บ ต ธรรมด เด น เหต ผลท เล อกองค ความร : สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และเพ อให ว ดใช เป นแนวทางในการพ ฒนาส าน กปฏ บ ต ธรรมในว ด ให อย ในเกณฑ มาตรฐาน ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนส าน กปฏ บ ต ธรรมในว ดด เด นอย างน อย ๗๖ ว ดใน ๗๖ จ งหว ด/ป 11

14 แผนจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ช อส วนราชการ หน าท :..๑/๑ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร (Objective) ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ -อ ปถ มภ และพ ฒนา จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ ๑๑,๗๐๒ ว ด องค ความร ท ตอบประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : K ๑๑ เกณฑ การพ ฒนาว ดตาม การอ ปถ มภ ค มครอง ก จการศาสนาให การพ ฒนาตามมาตรฐานของ มาตรฐานของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน พระพ ทธศาสนา เผยแผ ศ ลธรรม สพศ.(ว ด) ได อย างถ กต อง -ส งเสร มการปกครอง คณะสงฆ ให เข มแข ง ระด บความส าเร จในการ จ ดการเร องเป าหมาย ท เป นป ญหาเร งด วน ของพระพ ทธศาสนา ระด บ ๕ องค ความร ท ตอบประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : K ๑๔ ค ม อพระว นยาธ การ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ การน าหล กธรรมสร าง ความเข มแข งให แก ช ว ตและส งคม ๑.ประชาชนเป น พ ทธศาสน กชนท ด ส งคมม ความสาม คค เข มแข ง ๒. พระภ กษ สามเณร และประชาชนได ร บ การศ กษาพระปร ย ต ธรรม จ านวนว ดท จ ดก จกรรมทาง พระพ ทธศาสนาท เป น มาตรฐาน(ด านส าน กปฏ บ ต ธรรม) จ านวนส าน กปฏ บ ต ธรรมในว ดด เด นอย าง น อย ๗๖ ว ดใน ๗๖ จ งหว ด/ป องค ความร ท ตอบประเด นย ทธศาสตร ท ๓ : K ๒๔ เกณฑ มาตรฐานส าน กปฏ บ ต - ธรรมด เด น 12

15 องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ค อ แผนจ ดการความร แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป น : K๑๑ เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ด ส ความเป นมาตรฐาน เหต ผลท เล อกองค ความร : สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และเพ อเป นเคร องม อแก คณะสงฆ ในการพ ฒนาว ดใน พระพ ทธศาสนาให ม มาตรฐาน ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐาน ของ สพศ(ว ด) แผนจ ดการความร แผนท ๒ ประเด นย ทธศาสตร : การอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป น : K ๑๔ ค ม อพระว นยาธ การ เหต ผลท เล อกองค ความร :สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และเป นความร ท ต องจ ดการอย างเร งด วน ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : ระด บความส าเร จในการจ ดการเร องเป าหมายท เป น ป ญหาเร งด วนของพระพ ทธศาสนา แผนจ ดการความร แผนท ๓ ประเด นย ทธศาสตร : การน าหล กธรรมสร างความเข มแข งให แก ช ว ตและส งคม องค ความร ท จ าเป น : K ๒๔ เกณฑ มาตรฐานส าน กปฏ บ ต ธรรมด เด น เหต ผลท เล อกองค ความร : สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และเพ อให ว ดใช เป นแนวทางในการพ ฒนาส าน กปฏ บ ต ธรรมในว ดให อย ในเกณฑ มาตรฐาน ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนส าน กปฏ บ ต ธรรมในว ดด เด นอย างน อย ๗๖ ว ด ใน ๗๖ จ งหว ด/ป ผ ทบทวน :... ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) ผ อน ม ต :... ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CCO) 13

16 แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งช าต ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร (Objective) ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ -อ ปถ มภ และพ ฒนา จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ ๑๑,๗๐๒ ว ด องค ความร ท ตอบประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : K ๑๑ เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐาน การอ ปถ มภ ค มครอง ก จการศาสนาให การพ ฒนาตามมาตรฐานของ ของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน พระพ ทธศาสนา เผยแผ ศ ลธรรม สพศ.(ว ด) ได อย างถ กต อง องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ค อ แผนการจ ดความร แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : : การอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป น : K๑๑ เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน เหต ผลท เล อกองค ความร : สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และเพ อเป นเคร องม อแก คณะสงฆ ในการพ ฒนาว ดในพระพ ทธศาสนาให ม มาตรฐาน ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ การพ ฒนา ตามมาตรฐานของ สพศ.(ว ด) 14

17 แบบฟอร มท ๒ แผนจ ดการความร (KM Action Plan) ช อส วนราชการ. ประเด นย ทธศาสตร การอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป น K๑๑ เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ สพศ ค ม อการพ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง: จ านวนว ดพ ฒนาท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐานของ สพศ (ว ด) เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง จ านวนว ดท ผ านเกณฑ การพ ฒนาตามมาตรฐานของ สพศ (ว ด) ๑๑,๗๐๒ ว ด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๑. การบ งช ความร - แต งต งคณะท างานพ ฒนาหล กเกณฑ การ พ ฒนาว ด จ ดประช ม คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การพ ฒนาว ด เพ อก าหนด กรอบการด าเน นการเก ยวก บหล กเกณฑ การพ ฒนาว ด โดยตอบสนองประเด น ย ทธศาสตร ของส าน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต เพ อก าหนดองค ความร ท จ าเป นท เก ยวข องก บการก าหนดเกณฑ การพ ฒนาว ด - สร ปผลการประช ม เพ อด าเน นการ เม.ย.๕๔ -จ านวนคร งในการ จ ดประช ม -รายงานผลการ ประช ม ระด บความส าเร จ ของการก าหนด กรอบการด าเน นการ ก าหนดหล กเกณฑ การพ ฒนาว ด ๑ คร ง ๑ ฉบ บ ๕ ระด บ คณะท างานจ ดการ ความร ของกองพ ทธ ศาสนสถาน KM Team ๑๑ ผ อ านวยการกองพ ทธ ศาสนสถาน เจ าหน าท ส วนบ รณะ พ ฒนาว ดฯ ด าเน น การแล ว KMP๑ CMP๑ 15

18 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๒. การสร างและแสวงหาความร คณะท างาน KM Team ๑๑ และ คณะท างานพ ฒนาหล กเกณฑ การพ ฒนา ว ด ด าเน นการ - ศ กษาองค ความร ท เก ยวของการพ ฒนาว ด ในด านต างๆ ตามภารก จ ๖ ด านของคณะ สงฆ จากช องทางต าง ๆ ท งภายในและ ภายนอกองค กร - ทบทวนแนวทางการพ ฒนาว ดท ม อย เด ม เพ อเป นฐานในการด าเน นการโดยประย กต ให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น โดยปร บ โดยสร ปผลการศ กษาองค ความร และประเด น ท ม อย มาประย กต หร อใช ประกอบในการ พ ฒนาเกณฑ การพ ฒนาว ดให ม มาตรฐาน ๓ การจ ดความร ให เป นระบบ - สร ปผลการศ กษาองค ความร ต าง ๆ ท เก ยวข อง และสร ปประเด นท ส าค ญท จะ น ามาประย กต หร อใช ประกอบในการจ ดท า เกณฑ การพ ฒนาว ดตามมาตรฐานของ พ.ค.- ม.ย. ๕๔ จ านวนแหล งความร ท ศ กษาจากช องทาง ต าง ๆ ก.ค.๕๔ จ านวนองค ความร ตามภารก จคณะสงฆ อย างน อย ๔ แหล ง ๖ ด าน KM Team ๑๑ ผ ร บผ ดชอบ KM Team ๑๑ คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การพ ฒนา ว ด ด านการปกครอง ด านการศาสน-ศ กษา ด านการศ กษา สงเคราะห ด านการ เผยแผ ด าน สาธารณ ปการ ด าน สาธารณ-สงเคราะห ผ อ านวยการกองพ ทธ ศาสนสถาน เจ าหน าท ส วนบ รณะ พ ฒนาว ดฯ KM Team ๑๑ คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การพ ฒนาว ด ผ อ านวยการกองพ ทธ ศาสนสถาน เจ าหน าท ส วนบ รณะ พ ฒนาว ดฯ ด าเน น การแล ว ระหว าง ด าเน น การ KMP๒ CMP๑,๒ KMP๓ 16

19 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๔ การประมวลและกล นกรองความร ส.ค.๕๔ ค ม อเกณฑ การพ ฒนา ๑ ช ด KM Team ๑๑ KM Team ๑๑ KMP๔ - น าผลการศ กษาองค ความร ต าง ๆ ท ได สร ปไว แล วมาประย กต ใช เพ อจ ดท ากรอบ แนวค ดในการจ ดท าเกณฑ การพ ฒนาว ด ตามมาตรฐานของส าน กงาน พระพ ทธศาสนาแห งชาต ให สมบ รณ เพ อ เตร ยมจ ดท าร ปเล ม ว ดตามมาตรฐานของ ส าน กงาน พระพ ทธศาสนา แห งชาต คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การ พ ฒนาว ด คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การพ ฒนาว ด ผ อ านวยการกองพ ทธ ศาสนสถาน เจ าหน าท ส วนบ รณะ พ ฒนาว ดฯ CMP๒ -จ ดท า แบบประเม นเกณฑ มาตรฐานการ พ ฒนาว ด แบบประเม น ๑ ช ด ๕ การเข าถ งความร - เผยแพร ข อม ลเอกสาร ค ม อการ พ ฒนาว ดส ความเป นมาตรฐาน และ แบบ ประเม นเกณฑ มาตรฐานการพ ฒนาว ด ลง เว บไซด ของส าน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต เพ อเผยแพร และประชาส มพ นธ ๖ การแบ งป นแลกเปล ยนความร - จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร เกณฑ การ พ ฒนาว ด ตามมาตรฐานของส าน กงาน พระพ ทธศาสนาแห งชาต โดยเช ญต วแทน ท กภาคส วนท เก ยวข อง เช น พระส งฆาธ การ ไวยาว จกร ส วนราชการ ผ แทนช มชน ร วมก นแลกเปล ยนและว พากษ ว จารณ เสนอแนะเพ อพ ฒนาร ปแบบการพ ฒนาว ด ให เก ดมาตรฐานท เป นระบบต อไป ส.ค.๕๔ จ านวนส อ เคร องม อ ในการประชาส มพ นธ ส.ค.- ก.ย. ๕๔ จ านวนหล กส ตรท ฝ กอบรม ไม น อยกว า ๑ ช องทาง อย างน อย ๑ หล กส ตร ว ดท วประเทศ พระภ กษ /เจ าหน าท พศ.ในส วนกลางและ ส วนภ ม ภาค พระส งฆาธ การท เข า ร บการอบรมท สถาบ นพระส งฆาธ การ คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การพ ฒนาว ด ผ อ านวยการกองพ ทธ ศาสนสถาน เจ าหน าท ส วนบ รณะ พ ฒนาว ดฯ KM Team ๑๑ คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การพ ฒนาว ด เจ าหน าท สถาบ นพระ ส งฆาธ การ ด าเน น การแล ว ด าเน น การแล ว KMP๕ CMP๔,๕ KMP๖ CMP๓ 17

20 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๗ การเร ยนร ๗.๑ การถ ายทอดความร - ว ดท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาคท ผ านเกณฑ การประเม นฯและผ านการ ค ดเล อก - รวบรวมว ดต นแบบท ผ านเกณฑ การ พ ฒนาว ดตามมาตรฐานของส าน กงาน พระพ ทธศาสนาแห งชาต ๗.๒ การยกย องชมเชย - ผ ปฏ บ ต ท ด าเน นการแล วได ผลล พธ ตาม เป าหมายท ก าหนด - ว ดท ผ านเกณฑ การพ ฒนาว ดตาม มาตรฐานของส าน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต ก.ย.๕๔ จ านวนว ดท ผ าน เกณฑ การพ ฒนาว ด ๑๑,๗๐๒ว ด คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การ พ ฒนาว ด ผ อ านวยการกอง พ ทธศาสนสถาน เจ าหน าท ส วนบ รณะ พ ฒนาว ดและ การศาสน-สงเคราะห คณะท างานพ ฒนา หล กเกณฑ การพ ฒนาว ด ผ อ านวยการกองพ ทธศาสน สถาน เจ าหน าท ส วนบ รณะพ ฒนา ว ดฯ ด าเน น การแล ว CMP๗ ผ ทบทวน :... ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) ผ อน ม ต :... ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO) 18

21 แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ.. ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร (Objective) ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ -ส งเสร มการปกครอง ระด บความส าเร จในการ ระด บ ๕ องค ความร ท ตอบประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : K ๑๔ ค ม อพระว นยาธ การ การอ ปถ มภ ค มครอง คณะสงฆ ให เข มแข ง จ ดการเร องเป าหมาย พระพ ทธศาสนา ท เป นป ญหาเร งด วน ของพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ค อ แผนการจ ดการความร แผนท ๒ ประเด นย ทธศาสตร : การอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป น : K ๑๔ ค ม อพระว นยาธ การ เหต ผลท เล อกองค ความร : สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร และเป นความร ท ต องจ ดการอย างเร งด วน ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : ระด บความส าเร จในการจ ดการเร อง เป าหมายท เป นป ญหาเร งด วนของ พระพ ทธศาสนา 19

22 แบบฟอร มท ๒ แผนจ ดการความร (KM Action Plan) ช อส วนราชการ ส าน กเลขาธ การมหาเถรสมาคม ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา องค ความร ท จ าเป น องค ความร ท ตอบประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : K ๑๔ ค ม อพระว นยาธ การ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จในการจ ดการเร องเป าหมายท เป นป ญหาเร งด วนของพระพ ทธศาสนา เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง ระด บ ๕ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๑ การบ งช ความร ในการอ ปถ มภ ค มครองพระพ ทธศาสนา น นม เป าประสงค เพ อส งเสร มการปกครอง คณะสงฆ ให เข มแข ง โดยท คณะท างาน จ ดการความร ของส าน กงานพระพ ทธศาสนา แห งชาต ประช มพ จารณา ว เคราะห ภารก จ และประเด นย ทธศาสตร ท เก ยวข อง เพ อ ก าหนดองค ความร ท จ าเป นในการจ ดการ ความร เก ยวก บ ค ม อพระว นยาธ การ โดย มอบ KM Team ท เก ยวข องด าเน นการ - 20

23 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๑. KM Team ท ได ร บ มอบหมาย ประช มผ ท เก ยวข อง ระดมความค ด ในการก าหนด นโยบายและแนวทางในการ อ ปถ มภ พระพ ทธศาสนา โดยใช สถานการณ และเหต การณ จาก ป ญหาท พบในการปฏ บ ต งาน ข อร องเร ยน ข อเสนอแนะและ นโยบายผ บร หาร กระแสส งคม เป นเกณฑ ในการก าหนดท ศทาง ของการจ ดท าค ม อพระว นยาธ การ ๒. สร ปผลการประช ม เพ อท จะด าเน นงาน พ.ค.๒๕๕๔ พ.ค.๒๕๕๔ -จ านวนคร งในการจ ด ประช ม -จ านวน KM Team -จ านวนความร ท จะ ด าเน นการจ ดการ -ไม น อยกว า ๑ คร ง -๑ องค ความร -KM Team ท ได ร บ มอบหมาย เจ าหน าท ส วน ค มครองพระพ ทธศาสนา เจ าหน าท ส าน กงาน พระพ ทธ ศาสนาจ งหว ด ท กจ งหว ด เจ าคณะจ งหว ดท กจ งหว ด ผ อ านวยการส าน ก เลขาธ การมหาเถร สมาคม KM Team และ เจ าหน าท สคพ.ท ได ร บมอบหมาย ด าเน นการ แล ว ด าเน นการ แล ว KMP๑ CMP๑ ๒ การสร างและแสวงหาความร คณะท างาน KM Team ท ได ร บมอบหมาย ศ กษา ค นคว า เก ยวก บ ๑.พระภ กษ สามเณร ประพฤต ตนไม สมควรแก สมณว ส ย(พฤต กรรมไม เหมาะสม) พ.ค.๒๕๕๔ -จ านวนแหล งความร ท ศ กษา ค นคว าและ ส มภาษณ -KM Team ท ได ร บ มอบหมายและเจ าหน าท ส วนค มครอง พระพ ทธศาสนา -๓ แหล ง -ส าน กงาน พระพ ทธศาสนาจ งหว ด ท กจ งหว ด -ส าน กงานเจ าคณะ จ งหว ดท กจ งหว ด (ผอ.สถ.) KM Team และ เจ าหน าท สคพ.ท ได ร บมอบหมาย ผ อ านวยการส าน ก เลขาธ การมหาเถร สมาคม KM Team และ เจ าหน าท สคพ.ท ได ร บมอบหมาย ด าเน นการ แล ว KMP๒ 21

24 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๒.พระภ กษ สามเณร ประพฤต ตนล วงละเม ดพระธรรมว น ย ฝ า ฝ น กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง มต ประกาศของมหาเถรสมาคม/ พระบ ญชาสมเด จพระส งฆราช/ ค าส งผ บ งค บบ ญชาเหน อตน ๓.พระภ กษ สามเณร ประพฤต ผ ดกฎหมายบ านเม อง ๓ จ ดการความร ให เป นระบบ คณะท างาน KM Team รวบรวมข อม ล/องค ความร ท ได จากการศ กษา ค นคว าจากแหล ง ศ กษา น ามาพ จารณา ว เคราะห เร ยบเร ยง เพ อเป นหล กฐานข อม ล ในการด าเน นการต อไป ๔ กระยวนการประมวลและ กล นกรององค ความร ๑.ประช มคณะท างาน/เจ า หน าท ท เก ยวข องร วมก น ประมวล และกล นกรององค ความร ท เร ยบ เร ยงในการจ ดท า ค ม อพระ ว นยาธ การ ม.ย.๒๕๕๔ -จ านวนข อม ลพ นฐาน -ไม น อยกว า ๑ องค ความร ม.ย. - ก.ค. ๒๕๕๔ -จ านวนผ เข าร วม ประช ม/จ านวนคร งท จ ดประช ม -ไม น อยกว า ๑ คร ง -คณะท างาน KM Team ท ได ร บมอบหมายและ เจ าหน าท ท เก ยวข อง -คณะท างาน KM Team ท ได ร บมอบหมายและ เจ าหน าท ท เก ยวข อง ผ อ านวยการส าน ก เลขาธ การมหาเถร สมาคม KM Team และ เจ าหน าท สคพ.ท ได ร บมอบหมาย ผ อ านวยการส าน ก เลขาธ การมหาเถร สมาคม KM Team และ เจ าหน าท สคพ.ท ได ร บมอบหมาย ด าเน นการ แล ว ระยะ ด าเน นการ KMP๓ KMP๔ CMP๒ 22

25 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๒.จ ดท าร างค ม อพระว นยาธ การ ๓.เช ญผ ทรงค ณว ฒ ท ม ความร เช ยวชาญเก ยวก บกฎหมาย/กฎ ระเบ ยบ ค าส ง มต ประกาศของ มหาเถรสมาคม ร วมก นพ จารณา ตรวจสอบ ประมวลกล นกรอง ตามความเหมาะสมในเน อหา การ เผยแพร พร อมท งให ข อเสนอแนะ ปร บปร ง แก ไข ร างค ม อ พระว นยาธ การ ๔.จ ดพ มพ ค ม อพระว นยาธ การ เป นร ปเล มและจ ดท าเป นส อ อ เล กทรอน กส (CD) ๕ การเข าถ งองค ความร ๑.ประชาส มพ นธ เผยแพร องค ความร จากค ม อพระว นยาธ การ ทางเว บไซด ส าน กงานและส อ ประชาส มพ นธ อ นๆ ๒.เผยแพร โดยแจกค ม อและ ส ออ เล กทรอน กส ด งกล าวไปย ง กล มเป าหมายและหน วยงานท เก ยวข อง ก.ค.๒๕๕๔ ก.ค.๒๕๕๔ -จ านวนส อ/เคร องม อ ประชาส มพ นธ และ องค ความร ท เผยแพร -จ านวนค ม อและ CD ท เผยแพร จ ดแจก -ไม น อยกว า ๒ เคร องม อและ ๑ องค ความร -...เล ม/แผ น -ประชาชนท เข าชมเว บ ไซด ส าน กงาน -ประชาชนท วไป KM Team และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง ระยะ ด าเน นการ KMP๕ CMP๔และ ๕ 23

26 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๖ การแบ งป นแลกเปล ยนความร ๑.จ ดท าหล กส ตรฝ กอบรม ภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต เพ อ ถ ายทอดองค ความร แก พระว นยาธ การ ๒.จ ดให พระว นยาธ การท ผ าน กระบวนการถ ายทอดองค ความร เป นอย างด แล ว ให ค าปร กษาแก พระภ กษ สามเณร/ประชาชน ท วไป ได ร บร ๓.จ ดเวท แลกเปล ยนความร โดยจ ดประช มส มมนาพระว นยาธ การ ร วมก นแลกเปล ยน ว พากษ องค ความร ๗ การเร ยนร องค ความร ๑.จ ดฝ กอบรมภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ให ข าราชการ/ เจ าหน าท ส าน กงานพระพ ทธฯ ท งส วนกลางและส วนภ ม ภาค เพ อ น าความร น าความร ไปส งเสร มการ ด าเน นงานของพระว นยาธ การใน ท กจ งหว ด ส.ค.๒๕๕๔ -จ านวนหล กส ตรท ฝ กอบรม -ร อยละของจ านวน พระว นยาธ การท ให ค าปร กษา -จ านวนคร งในการจ ด ประช ม ก.ย.๒๕๕๔ -จ านวนข าราชการ/ เจ าหน าท ท เข าร บการ อบรม ไม น อยกว า ๑ หล กส ตร -๙๐% ป ละ ๒ คร งเป น อย างน อย -ส วนกลาง...คน -ส วนภ ม ภาค...คน -พระว นยาธ การท ก จ งหว ด -พระภ กษ /สามเณร/ ประชาชนท วไป -พระว นยาธ การท ก จ งหว ด -เจ าหน าท ส าน กงาน พระพ ทธศาสนาท ง ส วนกลางและส วน ภ ม ภาค KM Team และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง KM Team และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง KM Team และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง KM Team และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง ระยะ ด าเน นการ ระยะ ด าเน นการ KMP๖ CMP๓ CMP๗ 24

27 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๒.ต ดตามประเม นผลการ เร ยนร องค ความร และการน าองค ความร ไปส กระบวนการปฏ บ ต ให เก ดประโยชน แก องค การและ ประชาชน ก.ย.๒๕๕๔ -จ านวนคร งในการ ประเม นผล -ไม น อยกว า ๑ คร ง -ผ เข าร วมก จกรรมการ จ ดการความร KM Team และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง ๘ การยกย องชมเชยกล มเป าหมาย จ ดให ม การมอบเก ยรต บ ตร/ ว ฒ บ ตรแก กล มเป าหมายท ผ าน การฝ กอบรมท กหล กส ตร ก.ย.๒๕๕๔ -ร อยละของจ านวน กล มเป าหมายท เข า ร วมก จกรรมและได ร บ เก ยรต บ ตร/ว ฒ บ ตร -ไม น อยกว าร อย ละ ๘๐ -ผ เข าร วมก จกรรมการ จ ดการความร KM Team และ เจ าหน าท ท เก ยวข อง ระยะส นส ด การด าเน นการ CMP๖ ผ ทบทวน :... ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) ผ อน ม ต :... ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO) 25

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information