แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ความร เก ยวก บการใช งานเว บไซต ของส าน ก

2 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ หน าท : 1/2 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (objective) ต วช ว ด(KPI) ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป าหมายของต วช ว ด (ตามค าร บรองท ส าน ก ลงนามก บ สป.ศธ.) ย ทธศาสตร ๕ ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนา องค กร เพ อให การบร หารจ ดการองค กรม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดท ๘ ระด บความส าเร จของ การพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรม องค การ ๓.การจ ดการความร ๓.๑ ม การว เคราะห จ ดท า/ทบทวนรายการองค ความร ท สาค ญและจ าเป นของหน วยงานได ครบถ วนท กกระบวนงาน ๓.๒ ม แผนการจ ดการความร (KM Action Plan ) ตาม แนวทางและร ปแบบท สาน กงาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร มแผนฯ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) ๓.๓ ม ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร อย างต อเน องและ ครอบคล มบ คลากรท วท งหน วยงาน (องค ความร พ นฐานท บ คลากรท กคนควรทราบและ/หร อองค ความร เฉพาะงาน ๓.๔ จ ดส งข อม ลองค ความร ท ถอดบทเร ยนสมบ รณ แล ว (ท งร ปแบบเอกสารและไฟล ข อม ล) ให กล มพ ฒนาระบบ บร หารภายในว นท ๑๒ ต ลาคม ๒๕๕๕พาะงาน) องค ความร ท จ าเป นต อการ ปฏ บ ต ราชการตามประเด น ย ทธศาสตร ความร เก ยวก บการใช งานเว บไซต ของส าน ก องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการความร ค อ : ความร เก ยวก บการใช งานเว บไซต ของส าน ก แผนการจ ดการความร ประเด นย ทธศาสตร : ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาองค กร องค ความร ท จ าเป น : ความร เก ยวก บการใช งานเว บไซต ของส าน ก เหต ผลท เล อกองค ความร : ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานครม ว ส ยท ศนในการ เป นหน วยงานในการข บเคล อนนโยบาย และย ทธศาสตร ของ กระทรวงศ กษาธ การไปส การปฏ บ ต โดยย ดหล กธรรมาภ บาล เพ อให การบร หารจ ดการองค กรม ประส ทธ ภาพและบรรล ตามว ส ยท ศน จ งได พ ฒนาเว บไซต เพ อเป นเคร องม อในการบร หาร จ ดการองค กรม ประส ทธ ภาพ ตอบสนองต อความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยได อย างรวดเร ว ถ กต องและท นสม ย จ งเห นควรจ ดการความร เพ อให ได องค ความร ท จ าเป นให บ คลากรในส าน กใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน ผ ทบทวน : ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : ต วช ว ดท ๘ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ผ อน ม ต : (นายสมศ กด เร องส วรรณ) (นายสมศ กด เร องส วรรณ) ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO)

3 แบบฟอร ม ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) หน าท : 2/2 ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ประเด นย ทธศาสตร : ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาองค กร องค ความร ท จ าเป น (K) : ความร เก ยวก บการใช งานเว บไซต ของส าน ก ต วช ว ดท ๘ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) 1. แต งต งการจ ดการความร ม.ค. 55 จ านวนคร งการจ ดประช ม อย างน อย 1 คร ง KMP 1 2. วางแผนการด าเน นงาน และก าหนดการบ งช ความร ของ แล ว 2. การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) รวบรวมความร แหล งข อม ลการใช งานโปรแกรม Joomla Open source (JOS) จากอ นเทอร เน ตท งจากภายใน/ ภายนอกประเทศ ม.ค.55 จ านวนรายการ (List) ความร เก ยวก บการจ ดท า ใช งานโปรแกรม Joomla Open source (JOS) อย างน อย 10 รายการ แล ว KMP 2 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) น าความร ท รวบรวมมาจ ดหมวดหม และร ปแบบของข อม ลท ได เพ อจ ดท าให ง าย เป นระบบ สะดวกต อการค นหาและใช งาน 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) น าความร ท ได มาจ ดท าร ปแบบและภาษาให เป นมาตรฐาน เด ยวก นท วท งหน วยงาน พร อมท งเร ยบเร ยงและปร บปร งเน อหา ให ท นสม ย เข าใจง ายและสมบ รณ ตรงก บความต องการของผ ท จะเข ามาศ กษาและค นคว า เม.ย. 55 ร ปแบบของข อม ลการ จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน พ.ค. 55 ความร เก ยวก บการใช งาน เว บไซต ชองส าน ก อย างน อย 3 ร ปแบบ (ไฟล เอกสาร.doc,pdf, ppt) 1 เล ม แล ว KMP 3 KMP 4

4 แบบฟอร ม ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) หน าท : 2/2 ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ประเด นย ทธศาสตร : ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาองค กร องค ความร ท จ าเป น (K) : ความร เก ยวก บการใช งานเว บไซต ของส าน ก ต วช ว ดท ๘ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) น าความร ท ผ านการประมวลและกล นกรองเร ยบร อยแล วมา จ ดการเผยแพร ให บ คลากรในหน วยงาน ผ านในเว บไซต สบย.ก ทม. ให สามารถเข าถ งความร ได อย างสะดวก รวดเร วและง าย เม.ย.-พ.ค. 55 จ านวนฐานข อม ลท เผยแพร ลงในเว บไซต สบย. 1 ฐานข อม ล - KMP 5 CMP 2 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร ร (Knowledge Sharing) -น าเสนอในท ประช มประจ าเด อนของ -ใช เทคน คการศ กษาอบรมในท ท างาน (On the job training) 7. การเร ยนร (Learning) การต ดตามและประเม นผลการใช งานเว บไซต พ.ค.-ก.ย. 55 พ.ค. ก.ย. 55 -จ านวนคร งในการน าเสนอ ในท ประช มประจ าเด อน - จ านวนบ คลากร ท เข าใช งาน ระบบของเว บไซต -อย างน อย 1 คร ง - -ไม น อยกว า 2 คร ง - - -CEO KMP 6 CMP 3 KMP 7 CMP 4 CMP 5 8 การยกย องชมเชยและให รางว ล (Recognition and Reward) ยกย องชมเชยและให รางว ลก บบ คลากร ท ร วม ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก.ย. 55 จ านวนคร งของการเข าใช งานเว บไซต ไม น อยกว าร อยละ CEO CMP 6

5 ค าส งส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ท 4 / 2555 เร อง แต งต งผ บร หารการจ ดการความร (Chief Knowledge Officer) และท มงานจ ดการความร (Knowledge Management Team) ของส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ตามท ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงาน ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ได ด านการจ ดการความร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาหน วยงานให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผล ความร ในด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว และเหมาะสมต อ สถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น น น เพ อให การด านการจ ดการความร ของส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการ การศ กษากร งเทพมหานคร เป นไปด วยความเร ยบร อย ครอบคล มกระบวนการจ ดการความร เพ อพ ฒนาให เป นองค กรแห งการเร ยนร และสน บสน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ จ งแต งต งผ บร หาร การจ ดการความร (Chief Knowledge Officer หร อ CKO) และท มงานจ ดการความร (Knowledge Management Team หร อ ) ด งน 1. นายสมศ กด เร องส วรรณ ต าแหน งผ อ านวยการส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการ การศ กษากร งเทพมหานคร เป นผ บร หารการจ ดการความร (Chief Knowledge Officer หร อ CKO) โดย ม หน าท และความร บผ ดชอบในการอ านวยการ ก าก บ ด แล และต ดตามผลการด าเน นงานของท มงาน จ ดการความร ให สอดคล องและเป นไปตามแผนจ ดการความร ของส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการ การศ กษาส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร และส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ 2. ท มงานจ ดการความร (Knowledge Management Team หร อ ) ของส าน ก บร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษา กร งเทพมหานคร ม องค ประกอบและหน าท และความร บผ ดชอบด งน องค ประกอบ 1) นางร นรวย ม งขว ญ น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ 2) นางวรล กษณ จ นทพ มล น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ 3) นายว ช ย ผกผ า น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษ 4) นางสาวร ชน มณ รอด เจ าพน กงานธ รการช านาญงาน /5) นางขว ญตา...

6 -2-5) นางขว ญตา ศร เกษม น กว ชาการศ กษาช านาญงาน หน าท และความร บผ ดชอบ 1) ศ กษา ว เคราะห เพ อเล อกประเด นย ทธศาสตร ของส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร และระบ องค ความร ท จ าเป นเพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ด งกล าว รวมท งสอดคล องก บย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ 2) จ ดท าแผนการจ ดการความร เสนอผ บร หารการจ ดการความร พ จารณาให ความ เห นชอบ 3) ตามแผนการจ ดการความร และต ดตามประเม นผลเพ อทบทวนสร ปบทเร ยน ด านการจ ดการความร แล วรายงานผลการด าเน นงานให ผ บร หารการจ ดการความร ร บทราบ ตลอดจนจ ดท า รายงานความก าวหน า และรายงานผลการแสดงบนหน าเว บคล งความร ของส าน ก 4) ด าเน นงานอ น ๆ ตามท ผ บร หารการจ ดการความร มอบหมาย ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท 9 ม นาคม พ.ศ (นายสมศ กด เร องส วรรณ) ผ อ านวยการส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information