แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558"

Transcription

1

2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร ดำเน นงำนและข บเคล อนกำรบร หำรจ ดกำรศ กษำ โดยม สำระสำค ญประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป ำหมำยกำร ให บร กำร กลย ทธ แผนงำน โครงกำร ก จกรรม และงบประมำณ ให สอดคล องก บนโยบำยของกระทรวงศ กษำธ กำร และแผนปฏ บ ต กำรของสำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน ตลอดจนใช เป นเคร องม อในกำรประสำนงำน บ รณำกำรกำรท ำงำนก บหน วยงำนท เก ยวข อง นอกจำกน นย งใช เป นกรอบในกำรก ำก บ ต ดตำม ประเม นผลกำร ด ำเน นงำนของส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ให เก ดประส ทธ ภำพและประส ทธ ผล ส งส ดต อกำรพ ฒนำกำรศ กษำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท ำนท ให ควำมร วมม อในกำรจ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 ของส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ ประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ จนส ำเร จล ล วงไปด วยด หว งเป นอย ำงย งว ำเอกสำรฉบ บน จะเป นแนวทำงให หน วยงำนทำงกำรศ กษำได ใช เป นแนวทำงในกำรบร หำรจ ดกำร เพ อพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำให ประสบผลส ำเร จ และเป นท น ำช นชมของผ ม ส วนเก ยวข องต อไป สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ มกรำคม 2558 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต 2

3 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 สารบ ญ คานา หน า ส วนท ๑ สภาพท วไป สภาพท วไป 1 อานาจหน าท ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 2 ข อม ลพ นฐาน 3 โครงสร างการบร หาร 3 ข อม ลการศ กษา 4 ข าราชการคร ในสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษา 5 ส วนท ๒ สร ปผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ผลการดาเน นงาน 7 ป จจ ย/กระบวนการท นาไปส ความสาเร จ 9 ป ญหา/ อ ปสรรคการดาเน นงาน 9 แนวทางแก ไข/ข อเสนอแนะการดาเน นงาน 9 ส วนท 3 ท ศทางการจ ดการศ กษา นโยบาย ว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ จ ดเน น สพฐ. ป ๒๕๕8 11 ท ศทางการจ ดการศ กษาของ สพป.อ ดรธาน เขต ๒ 23 ส วนท 4 รายละเอ ยดแผนงาน/โครงการป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 งบดาเน นงาน สพป.อ ดรธาน เขต ๒ 33 งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 34 รายละเอ ยดโครงการ 39 ส วนท 5 การบร หารแผนส การปฏ บ ต ๒๖9 ภาคผนวก คณะทางาน คาส งแต งต งคณะทางานเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการฯ ท 379/2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต 2

4 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑ ส วนท 1 สภาพท วไป ท ต ง ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ต งอย ท เลขท ๕๐๕ ถนนอ มจำน ตำบลก มภวำป อำเภอก มภวำป จ งหว ดอ ดรธำน รห สไปรษณ ย ๔๑๑๑๐ ประว ต ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ จ ดต ง เม อว นท ๗ กรกฏำคม ๒๕๔๖ ตำมพระรำชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หำรรำชกำรกระทรวงศ กษำธ กำร พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยย บรวมหน วยงำน ทำงกำรศ กษำของกระทรวงศ กษำธ กำร ประกอบด วย ส ำน กงำนประถมศ กษำอ ำเภอ ส ำน กงำนศ กษำธ กำรอ ำเภอ และใช อำคำรสำน กงำนประถมศ กษำอำเภอก มภวำป เป นอำคำรสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ พ นท และประชากร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ จ ดกำรบร หำร กำรศ กษำในควำมร บผ ดชอบ ๖ อ ำเภอ ประกอบด วย อ ำเภอก มภวำป, อ ำเภอศร ธำต, อ ำเภอว งสำมหมอ, อ ำเภอโนนสะอำด, อ ำเภอหนองแสง, และอ ำเภอประจ กษ ศ ลปำคม พ นท ท งหมดประมำณ ๓,๑๑๑.๕๐ ตำรำง ก โลเมตร ม ประชำกรรวมประมำณ ๓๓๐,๓๘๖ คน ระยะทำงจำกส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ อ ดรธำน เขต ๒ ถ งต วเม องอ ดรธำน ๔๓ ก โลเมตร และม ระยะทำงถ งกร งเทพมหำนคร ๕๐๙ ก โลเมตร อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดต อก บ อำเภอเม อง อำเภอหนองหำน อำเภอไชยวำน อำเภอก แก ว จ งหว ดอ ดรธำน ท ศใต ต ดต อก บ อำเภอเขำสวนกวำง อำเภอกระนวน จ งหว ดขอนแก น และอำเภอ ท ำค นโท จ งหว ดกำฬส นธ ท ศตะว นออก ต ดต อก บ อำเภอคำม วง อ ำเภอสำมช ย จ งหว ดกำฬส นธ และอำเภอวำร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ท ศตะว นตก ต ดต อก บ อำเภอหนองว วซอ จ งหว ดอ ดรธำน สภาพภ ม ศาสตร ล กษณะพ นท เป นท รำบสล บเน นส งๆต ำๆ ในพ นท เน นจะปล กพ ชไร ได แก อ อย ปอ ม นส มปะหล ง ถ ว ยำงพำรำ ย คำล ปต ส ฯลฯ พ นท รำบใช ปล กข ำว พ นท รำบล มใหญ รอบบร เวณหนองหำนก มภวำป เป นเพำะปล กข ำวหล ก ร มขอบ หนองหำนเป นพ นท ช มน ำตลอดป ใช เพำะปล กไม ได บำงป รอบบร เวณหนองหำนเก ดน ำท วมพ นท นำต อก นหลำย ว นทำให ต นข ำวตำย ลำห วยสำขำของแม น ำปำวเป นแหล งปล กข ำว รองลงไป พ นท ร อยละ ประมำณ 80 ใช ประโยชน ในกำรเพำะปล ก และประโยชน ทำงเกษตรกรรม อ นๆ เช น เล ยงส ตว บ อเล ยงปลำ ช มชนตลอดแนวลำ น ำปำวทำกำรประมงน ำจ ด สภำพป ำพอหลงเหล อ ให เห นบ ำงแต อย ในอย ในสภำพเส อมโทรมถ กทำลำยด วยฝ ม อ มน ษย ม วนอ ทยำนแห งชำต ฝอยลม บนภ พำนคำเท อกเขำภ พำนน อยในอำเภอหนองแสงเป นแหล งท องเท ยวเช ง อน ร กษ และเท อกเขำในอำเภอว งสำมหมอรอยต อระหว ำงจ งหว ดอ ดรธำน ก บจ งหว ดสกลนครม สภำพป ำเป นป ำใน เขตร อนแต ก ถ กทำลำยจนหลงเหล อสภำพป ำน อยเต มท

5 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๒ สภาพภ ม อากาศ สภำพอำกำศเป นแบบมรส ม ฤด ฝนฝนตกช กรำวในเด อนก นยำยน บำงป เก ดน ำท วมในพ นท ล ม ฤด หนำว อำกำศหนำวเย นและแห ง หนำวจ ดในเด อนธ นวำคม ฤด แล งอำกำศแล งจ ด ร อนอบอ ำว ส งผลให เก ดกำรขำด แคลนน ำซ งเป นป ญหำเร อร งท ช นชำก บคนอ สำนไปแล ว อำนำจหน ำท ของสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ เป นหน วยงำนทำงกำรศ กษำ ท อย ภำยใต กำรก ำก บด แลของส ำน กงำน คณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน ม อ ำนำจหน ำท ตำมมำตรำ ๓๗ ของพระรำชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หำร รำชกำร กระทรวงศ กษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ด งน ก. ดำเน นกำรให เป นไปตำมอำนำจหน ำท ของคณะกรรมกำรเขตพ นท กำรศ กษำ (มำตรำ ๓๖) ข. ม อำนำจหน ำท เก ยวก บกำรศ กษำท กำหนดไว ในกฎหมำยน (พรบ.ระเบ ยบบร หำรรำชกำร กระทรวงศ กษำธ กำร) และกฎหมำยอ น และ ค. ม อำนำจหน ำท ด งน ๑) จ ดทำนโยบำย แผนพ ฒนำ และมำตรฐำนกำรศ กษำของเขตพ นท กำรศ กษำให สอดคล อง ก บนโยบำย มำตรฐำนกำรศ กษำ แผนกำรศ กษำ แผนพ ฒนำกำรศ กษำข นพ นฐำนและควำมต องกำรของ ท องถ น ๒) ว เครำะห กำรจ ดต งงบประมำณเง นอ ดหน นท วไปของสถำนศ กษำ และหน วยงำนใน เขตพ นท กำรศ กษำ และแจ งจ ดสรรงบประมำณท ได ร บให หน วยงำนข ำงต นร บทรำบและกำก บ ตรวจสอบ ต ดตำมกำรใช จ ำย งบประมำณของหน วยงำนด งกล ำว ๓) ประสำน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนำหล กส ตรร วมก บสถำนศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ ๔) กำก บ ด แล ต ดตำม และประเม นผลสถำนศ กษำข นพ นฐำน และในเขตพ นท กำรศ กษำ ๕) ศ กษำ ว เครำะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสำรสนเทศด ำนกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ ๖) ประสำนกำรระดมทร พยำกรด ำนต ำง ๆ รวมท งทร พยำกรบ คคล เพ อส งเสร มสน บสน น กำรจ ด และพ ฒนำกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ ๗) จ ดระบบกำรประด นค ณภำพกำรศ กษำ และประเม นผลสถำนศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ ๘) ประสำน ส งเสร ม สน บสน น กำรจ ดกำรศ กษำของสถำนศ กษำของเอกชน องค กรปกครองส วน ท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชำช พ สถำบ นศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบ นอ นท จ ดร ปแบบ ท หลำกหลำยในเขตพ นท กำรศ กษำ ๙) ด ำเน นกำรและประสำน ส งเสร ม สน บสน นกำรว จ ยและพ ฒนำกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ ๑๐) ประสำน ส งเสร มกำรดำเน นงำนของคณะอน กรรมกำร และคณะทำงำนด ำนกำรศ กษำ ๑๑) ประสำนกำรปฏ บ ต รำชกำรท วไปก บองค กร หน วยงำนภำคร ฐ เอกชน และองค กรปกครอง ส วนท องถ น ในฐำนะสำน กงำนผ แทนกระทรวงศ กษำธ กำรในเขตพ นท กำรศ กษำ ๑๒) ปฏ บ ต หน ำท อ นเก ยวก บก จกำรภำยในเขตพ นท กำรศ กษำท ม ได ระบ ให เป นหน ำท ของผ ใด โดยเฉพำะ หร อปฏ บ ต งำนอ นตำมท มอบหมำย

6 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๓ ข อม ลพ นฐาน กำรแบ งพ นท กำรให กำรบร กำรของเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ม ขอบเขตร บผ ดชอบ ๖ อำเภอ ด งแสดงในตำรำงท ๑ ตารางท ๑ แสดงขอบเขตกำรให บร กำรทำงกำรศ กษำของเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ อาเภอ ตาบล หม บ าน เทศบาล อบต. จานวน ประชากร พ นท (ตร.กม.) ห างจาก สพป.(กม.) ก มภวำป โนนสะอำด ศร ธำต ว งสำมหมอ หนองแสง ประจ กษ ศ ลปำคม ๑๓ ๖ ๗ ๖ ๔ ๓ ๑๗๕ ๖๖ ๘๖ ๗๒ ๓๘ ๔๑ 9 ๒ ๔ 5 ๒ 6 ๕ ๔ 2 ๓ ๓ ๑๒๕,๐๔๐ ๔๘,๘๒๑ ๔๘,๒๒๖ ๕๖,๘๖๗ ๒๖,๔๗๗ ๒๔,๙๕๕ ๖๗๒.๖ ๔๒๔.๙ ๕๑๒.๕ ๗๒๗.๓ ๖๕๙,๔ ๑๑๔,๘ ๐ ๓๐ ๓๐ ๕๔ ๓๐ ๓๐ รวม ๓๙ ๔๗๘ ๒2 ๒3 ๓๓๐,๓๘๖ ๓๑๑๑.๕๐ แหล งท มำข อม ล กรมกำรปกครอง ณ ธ นวำคม 2556 โครงสร างการบร หาร โครงสร าง กำรบร หำรงำนสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ กำหนด โครงสร ำงสำน กงำน ประกอบด วย ๑. กล มอำนวยกำร ๒. กล มบร หำรงำนกำรเง นและส นทร พย ๓. กล มบร หำรงำนบ คคล ๔. กล มนโยบำยและแผน ๕. กล มส งเสร มกำรจ ดกำรศ กษำ ๖. กล มน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรจ ดกำรศ กษำ ๗. กล มส งเสร มสถำนศ กษำเอกชน ๘. หน วยตรวจสอบภำยใน ๙. ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศเพ อกำรศ กษำ

7 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๔ ข อม ลการศ กษา ตารางท ๒ ข อม ลจำนวนโรงเร ยน ป กำรศ กษำ ๒๕๕2 ๒๕๕7 รายการ ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕7 โรงเร ยนท งส น ๒๑๗ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ โรงเร ยนหล ก ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ โรงเร ยนสำขำ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ โรงเร ยนเป ดสอนถ งระด บ ๒๑๗ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ ก อนประถมศ กษำ ประถมศ กษำ ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๓๙ ม ธยมศ กษำตอนต น ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ม ธยมศ กษำตอนปลำย ๑๖ ตารางท ๓ ข อม ลจำนวนน กเร ยน และห องเร ยน ป กำรศ กษำ ๒๕๕2 ๒๕๕7 รายการ ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕7 ห องเร ยนท งส น ๒,๒๗๘ ๒,๒๒๙ ๑,๘๘๓ ๑,๙๐๖ 1,866 1,848 ก อนประถมศ กษำ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๑๒ ๔๑๒ ประถมศ กษำ ๑,๓๒๔ ๑,๒๗๗ ๑,๒๖๙ ๑,๒๗๘ 1,247 1,234 ม ธยมศ กษำตอนต น ๔๐๑ ๓๙๓ ๒๐๒ ๒๑๕ ม ธยมศ กษำตอนปลำย ๑๒๙ ๑๓๔ น กเร ยนท งส น ๔๖,๒๔๔ ๔๔,๖๐๕ ๓๑,๓๔๗ ๒๙,๙๒๑ 28,566 27,534 ก อนประถมศ กษำ ๖,๗๔๒ ๖,๖๕๘ ๖,๒๓๑ ๕,๙๙๐ 5,747 5,484 ประถมศ กษำ ๒๒,๘๙๘ ๒๑,๓๓๑ ๒๐,๔๔๘ ๑๙,๗๒๐ 18,845 18,270 ม ธยมศ กษำตอนต น ๑๒,๑๘๗ ๑๑,๘๘๔ ๔,๖๖๘ ๔,๒๑๑ 3,974 3,780 ม ธยมศ กษำตอนปลำย ๔,๔๑๗ ๔,๗๓๒

8 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๕ ตารางท ๔ จำนวนโรงเร ยนจำแนกตำมขนำดโรงเร ยน ๗ ขนำด ป กำรศ กษำ ๒๕๕2 ๒๕๕7 ขนาดโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕7 ขนาดท ๑ (๑ ๑๒๐ คน) ๙๕ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๑ ๑๐๗ ๑12 น กเร ยน ๑ ๒๐ คน ๑ ๐ ๒ ๕ ๕ 5 น กเร ยน ๒๑ ๔๐ คน ๖ ๑๑ ๑๓ ๘ ๑๑ 20 น กเร ยน ๔๑ ๖๐ คน ๒๒ ๒๔ ๒๔ ๒๙ ๓๐ 25 น กเร ยน ๖๑ ๘๐ คน ๒๓ ๒๔ ๒๘ ๒๔ ๒๖ 25 น กเร ยน ๘๑ ๑๐๐ คน ๒๗ ๒๕ ๑๙ ๒๓ ๒๔ 22 น กเร ยน ๑๐๑ ๑๒๐ คน ๑ ๑๗ ๑๖ ๑๒ ๑๑ 15 ขนาดท ๒ (๑๒๑ ๒๐๐ คน) ๔๑ ๔๑ ๔๓ ๕๑ ๔๙ 44 ขนาดท ๓ (๒๐๑ ๓๐๐ คน) ๓๙ ๓๗ ๓๖ ๓๑ ๓๐ 32 ขนาดท ๔ (๓๐๑ ๔๙๙ คน) ๓๐ ๒๖ ๑๕ ๑๔ ๑๑ 10 ขนาดท ๕ (๕๐๐ ๑,๔๙๙ คน) ๑๐ ๑๐ ๕ ๔ ๔ 3 ขนาดท ๖ (๑,๕๐๐ ๒,๔๙๙ คน) ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ขนาดท ๗ (>= ๒,๕๐๐ คน) ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ รวม ๒๑๗ ๒๑๗ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ ๒๐๑ ข าราชการคร ในสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษา ตารางท ๕ จำนวนข ำรำชกำรคร ท ปฏ บ ต งำนจร งในโรงเร ยน ตำม จ.๑๘ (ข อม ล ๑ ต ลาคม ๒๕๕7) ลำด บท อำเภอ จำนวนคร ม จร งตำม จ.๑๘ ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. สำยผ สอน รวม ๑ ก มภวำป ๒ ศร ธำต ๓ โนนสะอำด ๔ ว งสำมหมอ ๕ หนองแสง ๖ ประจ กษ ศ ลปำคม รวมท งส น ,818 2,038 หมำยเหต

9 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๖ ตารางท ๖ จำนวนคร แยกตำมตำแหน งและว ทยฐำนะ (ข อม ล ๑ ต ลาคม ๒๕๕7) ท ว ทยฐำนะ จำนวนคร แยกตำมว ทยฐำนะ คร รอง ผอ.ร.ร. ผอ.ร.ร. รวม ๑ ไม ม ว ทยฐำนะ ๒ ชำนำญกำร ๓ ชำนำญกำรพ เศษ 1, ,722 ๔ เช ยวชำญ 2 2 รวมท งส น 1, ,029 หมำยเหต ตารางท ๗ จานวนบ คลากรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานใน สพป.อ ดรธาน เขต ๒ (ข อม ล ๑ ต.ค. ๒๕๕7) ลำ ด บ ท กล ม ผอ. กล ม. บ คลำกร ในกล ม จำนวนบ คลำกรท ปฏ บ ต งำนในแต ละกล ม พน กงำน รำชกำร คร ช วย รำชกำร ล กจ ำง ประจำ ๑ กล มอำนวยกำร ๑ ๒ กล มบร หำรงำนกำรเง นและส นทร พย ๑ ๓ กล มบร หำรงำนบ คคล ๑ ๔ กล มนโยบำยและแผน ๑ 7 8 ๕ กล มส งเสร มกำรจ ดกำรศ กษำ ๑ ๖ กล มน เทศ ต ดตำมและประเม นผล กำรจ ดกำรศ กษำ ๑ ๗ กล มส งเสร มสถำนศ กษำเอกชน ๑ 1 2 ๘ หน วยตรวจสอบภำยใน 2 2 ๙ ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศเพ อ กำรศ กษำ ๑ อ ตรำ จ ำง รวมท งส น ๘ หมายเหต เจ ำหน ำท ค ร สภำ ๑ คน (งบจำกค ร สภำ) เจ ำหน ำท กพร.อ เลคทรอน ค ๑ คน (งบจำก กคศ.) รวม

10 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๗ ผลการดาเน นงาน ส วนท 2 สร ปผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 จากการดาเน นงานป งบประมาณ พ.ศ.2557 ท ผ านมาสามารถสร ปได ด งน 1. ด านค ณภาพการจ ดการศ กษา ผลส มฤทธ ทางการเร ยนท วไป จากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O Net) ป การศ กษา 2556 ระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และช นประถมศ กษาป ท 3 ด งปรากฏตามตารางท 8 9 ตารางท ๘ เปร ยบเท ยบคะแนน ONET ป การศ กษา ๒๕๕5 และป การศ กษา ๒๕๕6 น กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท ๖ กล มสาระการ เร ยนร คะแนนเฉล ย เขตพ นท อ ดร ๒ ระด บ สพฐ. ระด บประเทศ ป ป ป ป ป ป พ ฒนาการ พ ฒนาการ ๒๕๕๕ ๒๕๕6 ๒๕๕๕ ๒๕๕6 ๒๕๕๕ ๒๕๕6 พ ฒนาการ ภาษาไทย ๔๓.๔๑ ๔๔.๐๑ ๔๕.๖๘ ส งคมศ กษาฯ ๔๐.๗๗ ๔๒.๕๗ ๔๔.๒๒ ภาษาอ งกฤษ ๓๓.๔๖ ๓๔.๐๓ ๓๖.๙๙ คณ ตศาสตร ๓๒.๙๗ ๓๓.๘๓ ๓๕.๗๗ ว ทยาศาสตร ๓๔.๙๗ ๓๖.๐๙ ๓๗.๔๖ ส ขศ กษาฯ ๕๒.๓๓ ๕๓.๓๘ ๕๔.๘๔ ศ ลปะ ๔๙.๑๖ ๕๐.๗๐ ๕๒.๒๗ การงานอาช พฯ ๔๘.๕๔ ๕๒.๒๐ ๕๓.๘๕ ค าเฉล ย ๔๑.๙๕ ๔๓.๓๕ ๔๕.๑๔

11 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๘ ตารางท ๙ เปร ยบเท ยบคะแนน ONET ป การศ กษา ๒๕๕5 และป การศ กษา ๒๕๕6 น กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท ๓ คะแนนเฉล ย กล มสาระการ เขตพ นท อ ดร ๒ ระด บ สพฐ. ระด บประเทศ เร ยนร ป ป ป ป ป ป พ ฒนาการ พ ฒนาการ พ ฒนาการ ๒๕๕๕ ๒๕๕6 ๒๕๕๕ ๒๕๕6 ๒๕๕๕ ๒๕๕6 ภาษาไทย ๔๙.๙๑ ๕๔.๕๗ ๕๔.๔๘ ส งคมศ กษาฯ ๔๓.๙ ๔๗.๑๕ ๔๗.๑๒ ภาษาอ งกฤษ ๒๙.๒๗ ๒๘.๒๙ ๒๘.๗๑ คณ ตศาสตร ๒๗.๑๗ ๒๖.๙๔ ๒๖.๙๕ ว ทยาศาสตร ๓๕.๔๗ ๓๕.๔๐ ๓๕.๓๗ ส ขศ กษาฯ ๕๔.๒๑ ๕๖.๙๓ ๕๖.๖๗ ศ ลปะ ๔๑.๑๔ ๔๓.๔๑ ๔๓.๓๑ การงานอาช พฯ ๔๐.๓๖ ๔๗.๖๙ ๔๗.๓๙ ค าเฉล ย ๔๐.๑๘ ๔๒.๕๕ ๔๒.๕๐ ด านโอกาสการจ ดการศ กษา การขยายโอกาสการจ ดการศ กษาของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ดรธาน เขต 2 น บว าเป นร ปแบบการบร หารจ ดการท โดดเด นด านหน งท ท าให เขตพ นท ได ร บค ายกย องชมเชย เน องจากม การเก บ ตกน กเร ยนท ขาดโอกาสได ร บการศ กษาในร ปแบบการศ กษาทางเล อก โดยร วมม อก บสถานศ กษาในส งก ดอ น เช น ว ทยาล ยการอาช พ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อให เด กน กเร ยนได เข าเร ยนใกล บ านและ เร ยนตามอ ธยาศ ย ม งบสน บสน นตามสมควร ในขณะท น กเร ยนในระบบก ม การตรวจสอบ ต ดตาม การจ ดการศ กษาท กโรงเร ยนในส งก ด น กเร ยน ออกกลางค นลดลง เด กเร ยนจบตามหล กส ตร 3. ด านประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ในด านการบร หารจ ดการ ย งคงดาเน นการ บร หารจ ดการในร ปแบบเด มอย างต อเน องจากงบประมาณท แล ว เน องจากม ข อด อย หลายอย าง เช น การบร หาร แบบการม ส วนร วมของเคร อข ายโรงเร ยน บร หารแบบองค คณะบ คคล จนท าให เขตพ นท ม ผลการปฏ บ ต ท ด เป น แบบอย างของเขตพ นท อ น ๆ ได ซ งม หลายเขตพ นท ได มาศ กษาด งานอย างต อเน อง

12 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๙ ป จจ ย/กระบวนการท นาไปส ความสาเร จ 1. ความต งใจและความจร งจ งของผ บร หาร 2. ร ปแบบว ธ การของเจ าหน าท หร อคณะทางาน 3. การทางานแบบม ส วนร วม (Team work) 4. การน เทศ ต ดตาม และประเม นผลงาน 5. การสร างขว ญและกาล งใจท ด 6. ค ณภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา 7. ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ป ญหาอ ปสรรคการดาเน นงาน ๑. ป ญหาด านค ณภาพผ เร ยน 1) ความพร อมทางด านร างกายของน กเร ยน 2) ความพร อมทางด านสมองของน กเร ยน 3) สภาพครอบคร วของน กเร ยน 4) การด แลเอาใจใส ของผ ปกครองน กเร ยน ๒. ป ญหาด านการจ ดการเร ยนการสอน 1) การขาดแคลนคร ในว ชาเฉพาะ เช น คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ เป นต น 2) การใช ส อการเร ยนร และแหล งเร ยนร ในการจ ดการเร ยนการสอน 3) ความท มเทในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 4) ขาดการแก ป ญหา และพ ฒนาของผ เร ยนท ต อเน อง 3. ป ญหาด านการบร หารจ ดการ ๑) ผ บร หารขาดการกาก บ ต ดตาม น เทศภายในโรงเร ยน ๒) การบร หารงบประมาณของโรงเร ยนไม เอ อต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓) การกาก บ ต ดตาม น เทศ โรงเร ยนในส งก ด ขาดการบ รณาการระหว างกล มในส าน กงานเขต พ นท การศ กษา แนวทางแก ไข/ข อเสนอแนะการดาเน นงาน ๑. เน นพ ฒนาผ เร ยนให อ านออกเข ยนได และค ดเลขเป น ในช นประถมศ กษาป ท ๑ ๓ และอ านคล อง เข ยนคล องและค ดเลขคล อง ในช นประถมศ กษาป ท ๔๖ ๒. ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ปล กฝ งค ณล กษณะอ นพ งประสงค และค าน ยมหล กพ นฐาน ๑๒ ประการ โดยการสร างความตระหน กให ก บคร และผ ม ส วนเก ยวข องปฏ บ ต อย างจร งจ ง ๓. สร างความเข มแข งให เคร อข าย หน วยงานทางการศ กษา เพ อพ ฒนาว ธ การจ ดการเร ยนการสอน และ ส งเสร มสน บสน นการสร าง และพ ฒนาส อการเร ยนการสอน

13 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๐ ๔. จ ดระบบการทางานร วมก บภาค เคร อข ายท เก ยวข อง และส งเสร ม สน บสน นให เคร อข ายทางว ชาการม ความเข มแข ง ๕. ให ม การกาหนดแผนกาก บ ต ดตาม และน เทศ ให ผ ปฏ บ ต สามารถปฏ บ ต งานให เป นไปตามแผนท วางไว ๖. ส งเสร มและพ ฒนาระบบด แลช วยเหล อผ เร ยน ๗. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองต อความต องการและความสนใจของคร และบ คลากร ทางการศ กษา 8. ส งเสร ม สน บสน นความเป นเล ศด านว ชาการแก ผ เร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา 9. สร างขว ญและกาล งใจให ก บคร และบ คลากรทางการศ กษา

14 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา ว ส ยท ศน พ นธก จ การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ม ค ณภาพและมาตรฐานระด บสากล บนพ นฐานของความเป นไทย 1. ส งเสร มและสน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาย างท วถ งและม ค ณภาพ 2. ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท เน นการม ส วนร วมเพ อเสร มสร างความร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษา ค าน ยมองค การ เป าประสงค องค กรท ม ช ว ต พร อมจ ตเอ ออาทร ม อาภรณ ค อความขย น ใจย ดม นหล กย ต ธรรม เพ อให การจ ดการศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทยม ค ณภาพและมาตรฐานระด บสากลบนพ นฐานของ ความเป นไทย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ งกาหนดเป าประสงค ด งน ๑. น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ล น กเร ยนระด บ การศ กษาข นพ นฐานท กคนม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ ๒. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ม ค ณภาพและเสมอภาค ๓. คร ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษาอ นม ท กษะท เหมาะสมและม ว ฒนธรรมการ ทางานท ม งเน นผลส มฤทธ ๔. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพ และเป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข น พ นฐานส ค ณภาพระด บมาตรฐานสากล ๕. ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบ รณาการการท างาน เน นการบร หารแบบม ส วนร วม กระจายอานาจและความร บผ ดชอบส สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ๖. พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ

15 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๒ ย ทธศาสตร การพ ฒนา ย ทธศาสตร ท ๑ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท เป าประสงค ท ๑ น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ล และ น กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐานท กคนม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ กลย ทธ ๑. จ ดระบบข อม ลสารสนเทศท เก ยวข องก บค ณภาพของผ เร ยนท กระด บท กประเภท ให ม ประส ทธ ภาพ ๒. ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ให แก ผ ปกครอง ช มชน ส งคม และสาธารณชน ม งพ ฒนาผ เร ยนท เหมาะสมก บว ย ท กษะและค ณล กษณะท จาเป นของน กเร ยนท สถานประกอบการ ต องการ และท จาเป นต อการใช ช ว ตในอนาคต เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาไทยส มาตรฐานสากล บนพ นฐานของ ความเป นไทย ๓. สน บสน นการจ ดสรรงบประมาณ ในร ปแบบท ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ท สอดคล อง ก บบร บทของพ นท รวมถ งระด บและประเภทของผ เร ยน ๔. ส งเสร มการนาหล กส ตรไปส การปฏ บ ต ให เก ดประส ทธ ภาพ รวมถ งการพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษา ให สอดคล องก บความต องการของช มชน ส งคมท องถ น และผ เร ยน ๕. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลายเพ อส งเสร มการเร ยนร ท งใน ห องเร ยนและนอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๖. จ ดระบบน เทศ ต ดตามผล และรายงานผล ให ม ความเข มแข งและต อเน อง เป นร ปธรรม และ หลากหลายม ต เน นการน เทศแบบก ลยาณม ตร ๗. สน บสน นให ม การแนะแนวผ เร ยน ให ม แรงจ งใจในการเร ยนเพ อการเร ยนต อและการม อาช พ ส จร ต เพ อความม นคงในช ว ต ด วยผ แนะแนวท หลากหลาย เช น คร ผ ประกอบอาช พต าง ๆ ท งท เป นผ ปกครอง ศ ษย เก า ผ ท ทางานสถานประกอบการใน/นอกพ นท ๘. ส งเสร มสน บสน นการนาการทดสอบ ONET การประเม นของ PISA และระบบการทดสอบ กลางของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาเป นส วนหน งในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนา ผ เร ยนให ม ค ณภาพและมาตรฐานท ใกล เค ยงก น ๙. ส งเสร มการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ให ม ความเข มแข งเพ อรองร บการประเม น ภายนอก ๑๐. จ ดระบบการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให ม การเร ยนการสอนท งว ชาสาม ญ และว ชาช พ เพ อรองร บการม อาช พต งแต การเร ยนในระด บการศ กษาข นพ นฐาน ๑๑. ส งเสร มการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร และ ภาษาอาเซ ยนอย างน อย ๑ ภาษา เพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และส มาตรฐานสากล ๑๒. ประสานหน วยงานท เก ยวข องก บการค ดเล อกผ เร ยนท จบการศ กษาข นพ นฐานเพ อเร ยนต อ ให ม ว ธ การค ดเล อกท หลากหลาย สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน นอกเหน อจากการว ดความร และ ความสามารถในการสอบแข งข น

16 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๓ ย ทธศาสตร ท ๒ ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยน ให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ เป าประสงค ท ๒ ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ม ค ณภาพ และเสมอภาค เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ กลย ทธ ๑. พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ น กเร ยนเป นรายบ คคล ท งในเช งปร มาณและค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพ ๒. สน บสน นการบร หารจ ดการงบประมาณ ประเภทงบเง นอ ดหน นรายห วให ผ เร ยน เพ อพ ฒนา ค ณภาพการเร ยนร แบบตามต วผ เร ยน (Demandside Financing) ม การเช อมโยงก บหน วยงานท เก ยวข อง และ หน วยงานท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน เน นการบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ๓. ส งเสร มให ผ เร ยนท กระด บ และท กประเภท ม โอกาสเข าเร ยนในโรงเร ยนท ม ค ณภาพ เร ยนจน จบหล กส ตร ม โอกาสเร ยนต อ ม อาช พท ส จร ตและม นคงในช ว ต ๔. สน บสน นโรงเร ยนด ม ค ณภาพ ท งในระด บประถมศ กษาและระด บม ธยมศ กษา ให เป นโรงเร ยน ท ม ร ปแบบการเร ยนการสอนท ม งส มาตรฐานสากล บนพ นฐานของความเป นไทย ให ครอบคล มท กจ งหว ด อาเภอ ต าบล ๕. สน บสน นให โรงเร ยนท จ ดการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลายในพ นท พ เศษม โอกาสจ ด การศ กษาด านว ชาช พ ท งท จ ดเอง และสร างความร วมม อก บหน วยงานอ น เพ อเป นการสร างอาช พส จร ตให ก บผ เร ยน ๖. ส งเสร มการจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลาย ท งในร ปแบบปกต ร ปแบบเพ อความเป นเล ศ ร ปแบบเพ อเด กพ การ เด กด อยโอกาส และร ปแบบการศ กษาทางเล อก จ ดให ม ความเหมาะสมและเต มศ กยภาพของ ผ เร ยนและย งคงระด บค ณภาพตามมาตรฐาน ๗. ส งเสร มสน บสน นระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนให ม ความเข มแข งและต อเน อง ๘. ประสานหน วยงานท เก ยวข อง วางแนวทางการด แลช วยเหล อและจ ดการศ กษาท เหมาะสม แก เด กด อยโอกาสท ไม อย ในทะเบ ยนราษฎร เช น บ ตรหลานของแรงงานต างด าว เด กไร ส ญชาต เด กพล ดถ น เด กต าง ด าว เด กไทยท ไม ม เลขประจาต วประชาชน ย ทธศาสตร ท ๓ พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา เป าประสงค ท ๓ คร ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษาอ นม ท กษะท เหมาะสม และม ว ฒนธรรมการทางานท ม งเน นผลส มฤทธ เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ

17 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๔ กลย ทธ ๑. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ๑.๑ เผยแพร องค ความร และแหล งเร ยนร เก ยวก บนว ตกรรม ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน การ พ ฒนาการค ด และการว ดประเม นผล ให สามารถพ ฒนาและประเม นผลน กเร ยนให ม ค ณภาพตามศ กยภาพเป น รายบ คคล ๑.๒ พ ฒนาคร ท ม อย ให สามารถจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยนต องการได ด วยตนเองหร อใช ส อ เทคโนโลย ๑.๓ ส งเสร มระบบการน เทศแบบก ลยาณม ตรโดยเขตพ นท การศ กษา และโดยเพ อนคร ท งใน โรงเร ยนเด ยวก น หร อระหว างโรงเร ยน หร อภาคส วนอ น ๆ ตามความพร อมของโรงเร ยน ๑.๔ ส งเสร มให เก ดช มชนแห งการเร ยนร ของคร ในพ นท ท งในโรงเร ยนเด ยวก น ระหว าง โรงเร ยน หร ออ น ๆ และในองค กร ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท กหน วยงาน ๑.๕ ส งเสร มให คร ม สมรรถนะภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารและท กษะการใช คอมพ วเตอร เพ อ จ ดการเร ยนร ได ในระด บด ๒. พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษากล มท ม ความจาเป นต องได ร บการพ ฒนาเร งด วน ๓. เสร มสร างระบบแรงจ งใจ เพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ขว ญกาล งใจในการทางาน สอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน ๓.๑ ยกย องเช ดช เก ยรต คร ท เป นคร ม ออาช พ และบ คลากรทางการศ กษา ท ม ผลงานเช ง ประจ กษ ท งด าน ๑) การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ๒) การด แลช วยเหล อเด กน กเร ยนท ม ความต องการพ เศษ ๓) การม จ ตว ญญาณความเป นคร ม ค ณธรรม จร ยธรรม และเป นต วอย างท ด แก ส งคม ๓.๒ ส งเสร มความก าวหน าของคร ให ม ว ทยฐานะท ส งข นให สอดคล องก บผลส มฤทธ ทางการ เร ยนของน กเร ยนและรายได ของคร ๔. ประสานและสน บสน นให ก บองค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร และ ผ บร หารสถานศ กษาท ม ความสามารถสอดคล องก บความต องการของโรงเร ยน และส งคม ๔.๑ สร างความตระหน กก บองค กรท ม บทบาทโดยตรงก บการบรรจ คร ในพ นท ถ งความ จาเป นต องจ ดสรรคร ให ตรงว ชาท โรงเร ยนขาดแคลน ๔.๒ สร างค าน ยมสาหร บผ ม ส วนได ส วนเส ยในพ นท ให ร บผ ดชอบต อผลด านค ณภาพของการ จ ดการศ กษา ๔.๓ ประสานสถาบ นอ ดมศ กษาผล ตคร ท ม ว ชาเอกตรงก บความต องการและสามารถจ ดการ เร ยนร เพ อผ เร ยนท ม ความแตกต างหลากหลายได และสอดคล องก บบร บทของโรงเร ยนท ม ความแตกต าง หลากหลายได

18 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๕ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ เป าประสงค ท ๔ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ม ประส ทธ ภาพ และเป นกลไก ข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานส ค ณภาพระด บมาตรฐานสากล เป าประสงค ท ๕ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน บ รณาการการทางาน เน นการ บร หารแบบม ส วนร วม กระจายอานาจและความร บผ ดชอบส สาน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ กลย ทธ 1. กระจายอานาจและความร บผ ดชอบ ๑.๑ ส งเสร มสน บสน นให สาน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา ม ความสามารถ และม ความเข มแข งในการบร หารจ ดการด วยตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ ๑.๒ บ รณาการการทางานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระหว างหน วยงานต าง ๆ ในส วนกลาง เพ อส งเสร มให สาน กงานเขตพ นท การศ กษา/สถานศ กษาพ ฒนาค ณภาพ ตามบร บทได เพ มข น ๑.๓ พ ฒนาระบบต ดตามตรวจสอบ การบร หารจ ดการงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ๑.๔ สร างเคร อข าย/กลไกท สามารถร บร ป ญหา และแก ไขป ญหาการบร หารจ ดการ งบประมาณท ไม เหมาะสม/ถ กต อง ตามหล กธรรมาภ บาลได อย างรวดเร ว 2. ส งเสร มการม ส วนร วม ๒.๑ เร งสร างความร ความเข าใจให ก บผ บร หารสถานศ กษา ถ งความจาเป น และ ประโยชน ของการส งเสร มการม ส วนร วมอย างแท จร งในการพ ฒนาการศ กษา ๒.๒ ส งเสร มการม ส วนร วมสน บสน นทร พยากร ๒.๒.๑ ประชาส มพ นธ ให สาธารณชนทราบถ งความต องการได ร บการช วยเหล อของ โรงเร ยน โดยเฉพาะโรงเร ยนท ขาดแคลน อย ในพ นท ห างไกลท รก นดาร ๒.๒.๒ ประสานท กภาคส วนให เข ามาช วยเหล อโรงเร ยนท ม ความม งม นพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา แต ม ความขาดแคลนมาก ๒.๓ ส งเสร มการม ส วนร วมในการกาก บ ต ดตาม ตรวจสอบหน วยงานในส งก ด โดย ประชาชนท กภาคส วน ๒.๓.๑ สร างช องทางร บฟ งความค ดเห น/ข อเสนอแนะ/เร องร องเร ยน ท เก ยวข องก บ หน วยงานในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และต ดตามตรวจสอบอย างต อเน อง ๒.๓.๒ ประชาส มพ นธ ให สาธารณชน เข ามาม ส วนร วมในการกาก บ ต ดตาม ตรวจสอบการทางานของโรงเร ยนในท องถ น และหน วยงานในส งก ดมากข น ๓. ส งเสร มให สถานศ กษาและสาน กงานเขตพ นท การศ กษา และองค คณะบ คคล ม ความร บผ ดชอบ ต อผลการดาเน นงาน ๓.๑ ส งเสร มให ม การเช ดช เก ยรต สถานศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษา และองค คณะ บ คคลท เก ยวข อง ท น กเร ยนในพ นท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น/อ ตราการออกกลางค นลดลง/ม พฤต กรรมเส ยง ลดลง 3.2 สร างช องทางร บฟ งความค ดเห น ข อเสนอแนะเร องร องเร ยนท เก ยวข องก บองค กร/ องค คณะบ คคลท เก ยวข อง และต ดตามตรวจสอบอย างต อเน อง

19 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๖ จ ดเน น สพฐ. ป 2558 จ ดเน นด านท 1 การดาเน นงานด านผ เร ยน จ ดเน นท 1. น กเร ยนม สมรรถนะสาค ญส มาตรฐานสากล แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 1. เสร มสร างความสามารถด าน ภาษา (Literacy) ด านคานวณ (Numeracy) และด านการใช เหต ผล (Reasoning Ability) ส การยกระด บผลการประเม น ระด บชาต (National Test) 1.ว จ ยพ ฒนาเพ อเสร มสร าง ความสามารถด านภาษา ด านคานวณ และด านการใช เหต ผล 2. พ ฒนาเทคน คการว ด และ ประเม นผล 3. สร างความเข มแข งให ช มน มน กว ด และประเม นผลฯแห งประเทศไทย ค าเฉล ยร อยละของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3 ด าน ความสามารถทางภาษา ด าน คานวณ และด านการใช เหต ผล เพ มข นไม น อยกว าร อยละ 3 2. เร งร ดการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน กล มสาระการ เร ยนร หล ก(กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม) 1. เร งร ดค ณภาพการอ านร เร องและ ส อสารได 2. เสร มสร างความสามารถด านท กษะ และการประย กต ใช ความร ทาง คณ ตศาสตร ในช ว ตประจาว น 3. เสร มสร างความสามารถและท กษะ กระบวนการ ทางว ทยาศาสตร และการ ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น 4. ค ดสรรร ปแบบการสอน/การจ ด ก จกรรมท ม ประส ทธ ภาพของแต ละกล ม สาระ เผยแพร ให คร นาไปปร บการเร ยน การสอน 5. ปร บกระบวนการเร ยน การสอน ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ให น กเร ยนตระหน กและเข าใจรากเหง าความ เป นชาต ไทย 6. พ ฒนาเทคน คการว ดและประเม นผล ค าเฉล ยร อยละของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 6 ของผลการ ทดสอบระด บชาต ONET กล ม สาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคม ศ กษาศาสนา และว ฒนธรรม โดยรวมเพ มข น ไม น อยกว า ร อยละ 3

20 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๗ แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 1. ปร บการเร ยนเปล ยน การสอน ภาษาอ งกฤษให เน นท กษะการส อสาร 2. ส งเสร มสถานศ กษาจ ดการเร ยน การสอนภาษาอ งกฤษตามร ปแบบ/ ทางเล อกท เหมาะสม 3. ใช ส อและโปรแกรม ICT เป นต ว ข บเคล อน 4. จ ดระบบเคร อข ายและสร างความ เข มแข ง 3. เร งร ดความสามารถและ ท กษะทางด านภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร 1. ผลการทดสอบระด บชาต ONET กล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ จาแนกตามระด บ โรงเร ยนม ความพร อมส ง เพ มข นไม น อยกว าร อยละ 5 โรงเร ยนท ม ความ พร อมปานกลาง เพ มข นร อยละ 35 โรงเร ยนท ม ความพร อมน อย เพ มข นร อยละ น กเร ยนม ความสามารถด าน ท กษะการส อสารภาษาอ งกฤษ จาแนกตามระด บ โรงเร ยนท ม ความ พร อมส ง น กเร ยนร อยละ 80 ม คะแนนมากด านท กษะการส อสาร โรงเร ยนท ม ความพร อมปานกลาง น กเร ยนร อยละ 50 ม คะแนนมาก ด านท กษะการส อสาร โรงเร ยนท ม ความพร อม น อย น กเร ยนร อยละ 30 ม คะแนนมากด านท กษะการ ส อสาร 4. เร งร ดสถานศ กษาให ม ความ ท ดเท ยมส ประชาคมอาเซ ยน และมาตรฐานสากล 1. เสร มสร างน กเร ยนให ม ล กษณะ ผ นาแห งอาเซ ยน 2. พ ฒนาด านว ชาการ การบร หาร จ ดการ การใช เทคโนโลย สารสนเทศใน การจ ดการเร ยนร ให ม ค ณภาพตาม มาตรฐานสากล 3.ขยายศ นย อาเซ ยนและโรงเร ยน ศ นย เคร อข ายอาเซ ยนเพ อพ ฒนาส การ เป นศ นย กลางการศ กษาในภ ม ภาค 1. น กเร ยนท กคนท ได ร บการ พ ฒนาให ม ค ณล กษณะผ นาน กเร ยน อาเซ ยน 2. ร อยละ100ของจานวน โรงเร ยนท ได ร บการพ ฒนาตาม มาตรฐานสากล 3. จานวนศ นย อาเซ ยนและโรง เร ยนศ นย เคร อข ายเพ มข นครบท ก เขตพ นท การศ กษา

21 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๘ แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 5. ปร บหล กส ตรการศ กษาข น พ นฐาน 1. ทบทวนหล กส ตรในเร อง เป าหมายโครงสร างเวลาเร ยน สาระ การเร ยนร ท จาเป นในศตวรรษท ปร บกระบวนท ศน ในการ บร หารจ ดการหล กส ตร 3. ปร บว ธ การว ดและประเม นผล การเร ยนให เช อมโยงต งแต ระด บ ห องเร ยน ระด บชาต และระด บ นานาชาต 4. จ ดต งช มน มน กว ดและ ประเม นผลการศ กษาข นพ นฐานแห ง ประเทศไทย เพ อสร างความเข มแข ง ด านการว ดและประเม น 1. ม แนวปฏ บ ต ในการบร หาร จ ดการหล กส ตรสถานศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ 2. ม ข อสร ป/แนวปฏ บ ต ในการ ปร บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน 3. ม แนวทาง/ว ธ การว ดและ ประเม นผลการเร ยนให เช อมโยง ต งแต ระด บห องเร ยน ระด บชาต และระด บนานาชาต 4. สมาช กช มน มน กว ดและ ประเม นผลฯท กคน(ส วนใหญ เป น คร และศ กษาน เทศก ) ม ความ เข มแข งด านการประเม น จ ดเน นท 2. น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ภ ม ใจในความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ม ค ณล กษณะ และท กษะทางส งคมท เหมาะสม แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ เร งร ด ส งเสร มสน บสน น การนา ค าน ยมหล ก คนไทย 12 ประการ ส การพ ฒนาผ เร ยนในร ปแบบต าง ๆ 1. กาหนดจ ดเน นค าน ยมหล กคน ไทย 12 ประการ ให สอดคล องก บ ช วงว ย แต ละระด บช น ต งแต ระด บ ประถมศ กษาถ งระด บม ธยมศ กษา 2. สร างความตระหน กแล เสร มสร างค าน ยมหล กคนไทย 12 ประการ ผ านส อท หลากหลาย 3. พ ฒนาเคร อข ายโรงเร ยน ค ณธรรมให เข มแข ง และครอบคล ม ท กพ นท 4. ส งเสร มการจ ดก จกรรม/ค าย น กเร ยนในร ปแบบต าง ๆ 5. พ ฒนาคร และบ คลากร ให สามารถจ ดก จกรรม/ค าย ระด บความสาเร จ การด าเน น ก จกรรมให ผ เร ยนม ค าน ยมหล กคน ไทย 12 ประการ ครบท กต ว สอดคล องตามช วงว ย (รอกาหนดเกณฑ )

22 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ๑๙ จ ดเน นท 3. น กเร ยน ท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร ม และพ ฒนาเต มตามศ กยภาพเป น รายบ คคล แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 1. พ ฒนาระบบฐานข อม ล สารสนเทศคนพ การ 2. ส งเสร มสน บสน นให ม การจ ด การศ กษาท กร ปแบบเพ อให คนพ การ ม โอกาสเข าถ งการศ กษา 3. พ ฒนาหล กส ตรและร ปแบบ การจ ดการศ กษาท หลากหลาย สอดคล องก บอ ตล กษณ ของผ เร ยน เป นรายบ คคลเต มตามศ กยภาพ พ ฒนาและส งเสร มคนพ การให สามารถพ ฒนาได เต มตามศ กยภาพ เป นรายบ คคล 1. ร อยละ 80 ของน กเร ยนพ การ ท ได ร บโอกาสให สามารถพ ฒนาได เต มตามศ กยภาพ 2. ร อยละ 80 ของน กเร ยนพ การ ผ านการพ ฒนาตามศ กยภาพเป น รายบ คคล จ ดเน นด านท 2 คร และบ คลากรทางการศ กษา ต อเน อง จ ดเน นท 1. คร ได ร บการพ ฒนาความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร ง และความช วยเหล ออย าง แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 1. พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาให ม องค ความร และสมรรถนะสอดคล องก บการ ปฏ บ ต งาน 1.1 พ ฒนาคร กล มสาระ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร อ งกฤษ และภาษาไทย ให ม ความร ตามกล มสาระ 1.2 พ ฒนาศ กษาน เทศก ให สามารถน เทศช วยเหล อคร ให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยน การ สอนได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.1คร กล มเป าหมายจานวน 123,688 คน ม องค ความร ตาม เน อหา ท กาหนดในระด บด ข นไป 1.2 ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบ 4 กล มสาระจานวน 225 เขต สามารถ น เทศและช วยเหล อคร ให สามารถจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนและ ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนได 2. ส งเสร มคร และสน บสน นคร และบ คลากรทางการศ กษา ในการพ ฒนาตนเองตาม แผนพ ฒนาตนเอง (ID Plan) 2. สน บสน นงบประมาณให สาน กงานเขตพ นท การศ กษา พ ฒนา คร และบ คลากรทางการศ กษาตาม แผนพ ฒนาตนเอง 2. คร และบ คลากรทางการศ กษาท ม ID Plan ได ร บการสน บสน น งบประมาณในการพ ฒนาตนเอง

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information