แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556"

Transcription

1 แผน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าโดย กรมการจ ดหางาน มกราคม 2556

2 สารบ ญ องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนแผนท 1 (แบบฟอร มท 2) 9 แผนแผนท 2 (แบบฟอร มท 2) 19 แผนแผนท 3 (แบบฟอร มท 2) 29 ภาคผนวก CKO Profile 39 คณะท างานจ ดการความร ในกรมการจ ดหางาน 40 หน า

3 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 1 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 1.การพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการส งเสร มการม งานท า และตอบสนองความต องการ แรงงาน ระบบบร หารจ ดการส งเสร ม การม งานท าม ประส ทธ ภาพ คนหางานม งานท าตาม ความร ความสามารถ ม ค าตอบแทนท เหมาะสม และนายจ าง/สถาน ประกอบการ ม การใช แรงงานตามความต องการ ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน ในประเทศ ร อยละ 55 1 เทคน คการค ดกรองผ สม ครงานก อนส งต วไปพบ นายจ าง 2 การจ ดหางานให คนพ การ 3 การจ ดหางานให ผ ส งอาย 4 การแนะแนวอาช พในส าน กงาน 5 การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระในระบบ แฟรนไชส 6 การเตร ยมความพร อมให ผ สม ครงานก อนไปพบ นายจ าง 7 การแนะแนวอาช พในสถานศ กษา

4 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 2 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 2. การค มครองด แลส ทธ ของ คนหางานให ม ความม นคงและ ค ณภาพช ว ตท ด คนหางานได ร บการค มครอง ด แลส ทธ ประโยชน ไม ต ากว า ตามมาตรฐานของกฎหมาย ท ก าหนด 1. จ านวนผ ร องท กข ท ถ กหลอกลวงโดย บร ษ ทจ ดหางานแล วย งไม ได ร บการแก ไข 2. จ านวนผ ร องท กข ท ถ กหลอกลวง โดยสาย/นายหน าเถ อนแล วย งไม ได ร บการแก ไข ร อยละ 0 ร อยละ 0 1 การว น จฉ ยค าร องท กข และด าเน นคด 2 การตรวจสอบบร ษ ทจ ดหางาน 3 การเตร ยมความพร อมคนหางานก อนเด นทางไปท างาน ต างประเทศ 4 การว น จฉ ยการจ ายเง นกองท นเพ อช วยเหล อคนหางาน ไปท างานในต างประเทศ 5 การแจ งความด าเน นคด

5 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 3 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 3. การพ ฒนาระบบและผล ต ข อม ลข าวสารตลาดแรงงาน เผยแพร ประชาส มพ นธ คนหางานและผ เข าส ตลาดแรงงาน ได ร บข อม ล ข าวสารตลาดแรงงานท รวดเร ว ท นสม ย และท วถ ง เป นประโยชน ต อการหางาน การรวบรวมและว เคราะห ข อม ลข าวสารตลาดแรงงาน 2 การว จ ยด านตลาดแรงงาน 3 การสร างเคร อข ายเพ อพ ฒนาฐานข อม ลตลาดแรงงาน 4 เทคน คการประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารตลาดแรงงาน

6 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 4 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 4. การจ ดระบบการท างาน ของแรงงานต างด าว การใช แรงงานข ามประเทศ และในประเทศได ร บการจ ด ระเบ ยบอย างเหมาะสมและ เป นประโยชน ต อประเทศ ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ ร อยละ 85 1 การพ จารณาอน ญาตการท างานของแรงงานต างด าวท ผ านการพ ส จน ส ญชาต 2 การน าเข าแรงงานต างด าวถ กกฎหมาย 3 การพ จารณาอน ญาตการท างานของคนต างด าวถ ก กฎหมาย 4 การจ ดเก บเง นกองท นเพ อเป นค าใช จ ายในการส งคน ต างด าวกล บออกไปนอกราชอาณาจ กร 5 การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อ ช านาญการ 6 การตรวจสอบนายจ าง/สถานประกอบการ ท จ างคนต างด าวเข าท างาน 7 การตรวจสอบการท างานของแรงงานต างด าว ส ญชาต พม า ลาว และก มพ ชา และการด าเน นคด

7 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 5 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 5. การพ ฒนากระบวนการ บร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ กรมฯ ม ระบบการบร หาร จ ดการท ท นสม ย โปร งใส และม ประส ทธ ภาพ ระด บความส าเร จของการจ ดท าต นท นต อ หน วยผลผล ต ระด บ 5 1 การปร บปร งกระบวนงาน 2 การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 3 กระบวนการจ ดท าค าของบประมาณ 4 การค ดต นท นผลผล ตต อหน วย 5 เทคน คการควบค มภายใน 6 การให บร การจ ดหางาน โดยรถบร การ จ ดหางานเคล อนท 7 การจ ดซ อ จ ดจ าง และระเบ ยบพ สด 8 การเข ยนแผนงาน โครงการ

8 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 6 / 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เป าหมายของ ต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ตามประเด นย ทธศาสตร 6. การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวการณ ม งานท า การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวการณ ม งานท าได อย างเหมาะสม และท นท วงท ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน ในประเทศ ร อยละ 55 1 การบร หารจ ดการภายใต ภาวะว กฤตเศรษฐก จ 2 การบร หารจ ดการภายใต ภาวะว กฤตจากภ ยธรรมชาต 3 การบร หารจ ดการภายใต ภาวะว กฤตจากความ ไม สงบภายในประเทศ และต างประเทศ 4 การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การ เย ยมเย ยนสถานประกอบการ

9 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 7 / 8 องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผน ค อ แผนแผนท 1 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ เหต ผลท เล อกองค ความร : เพ อตอบสนองต อนโยบายร ฐบาลในเร องการต อต านท จร ตคอร ร ปช น ซ งก าหนดให ส วนราชการจ ดท าข อเสนอการ เปล ยนแปลง เพ อสร างความโปร งใสในการปฏ บ ต ราชการ ซ งจะน าไปส การพ จารณาออกใบอน ญาตท สะดวก รวดเร ว และม ความโปร งใสในท กข นตอน ผ ใช บร การเก ดความพ งพอใจ ซ งจะเป นส วนหน งในการด งด ดให คนต างชาต เข ามาลงท นในประเทศไทยเพ มข น ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช จ ดท า KM : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ (ร อยละ 85) แผนแผนท 2 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ เหต ผลท เล อกองค ความร : เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให ก บบ คลากรของกรมฯ ก อนท จะไปพบก บนายจ าง/สถานประกอบการ เพ อให ร บทราบ ถ งนโยบายแร งด วนของร ฐบาลในการยกระด บค ณภาพช ว ตของประชาชน โดยเพ มก าล งซ อภายในประเทศ สร างความสมด ล และความเข มแข งอย างม ค ณภาพในระบบเศรษฐก จมหภาคด วยการก าหนดให แรงงานม รายได ไม ต ากว า 300 บาท และผ จบปร ญญาตร ม รายได เด อนละไม ต ากว า 15,000 บาท ซ งนอกจากนายจ าง/สถานประกอบการจะได ทราบ และสามารถปฏ บ ต ตามนโยบายอย างถ กต องแล ว ย งจะน าไปส การบรรจ งาน และการจ างงาน อย างย งย นอ กด วย ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช จ ดท า KM : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ (ร อยละ 55)

10 แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท : 8 / 8 องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผน ค อ แผนแผนท 3 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) เหต ผลท เล อกองค ความร : เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให ก บเจ าหน าท ให สามารถใช อ ปกรณ ภายในรถบร การจ ดหางานเคล อนท และสามารถ ให บร การจ ดหางานได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช จ ดท า KM : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ (ร อยละ 55) ผ ทบทวน :... (นางส น จงจ ตต ) รองอธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดด าน (CKO) ผ อน ม ต :... (นายประว ทย เค ยงผล) อธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO)

11 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 1 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 85 1 การบ งช ความร 1.1 แจ งเว ยนค าส งแต งต ง ท มงาน KM และแผนการ จ ดการความร ของกรมฯ ม.ค. 56 จ านวนข าราชการ ท ร บทราบเร อง ในกรมฯ ข าราชการอย างน อย ร อยละ 80 ของกล ม เป าหมาย ร บทราบเร อง ในกรมฯ ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ผ อ านวยการกอง การเจ าหน าท

12 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 2 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ จ ดประช มระดมความ ค ดเห นเพ อตรวจสอบ องค ความร ท ต องม ในการ พ จารณาอน ญาต การท างานให คนต างด าว ระด บฝ ม อช านาญการ ม.ค. 56 ทะเบ ยนรายการ ความร ท ต องม ในการพ จารณา อน ญาตการ ท างานของคน ต างด าวระด บฝ ม อ ช านาญการ ครบท กรายการ ข าราชการท ม ความร และประสบการณ ใน การพ จารณาอน ญาต การท างานคนต างด าว ระด บฝ ม อช านาญการ ผ อ านวยการ ส าน กบร หาร แรงงานต างด าว

13 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 3 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 85 2 การสร างและแสวงหาความร - เร ยบเร ยงความร ท ได จาก การถ ายทอดจากบ คคลท ม ความร รวมท งจากเอกสารท ม อย ในกรมฯ ม.ค. 56 เอกสารสร ปความร จากการศ กษา อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน ส าน กงานบร หาร แรงงานต างด าว

14 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 4 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 85 3 การจ ดความร ให เป นระบบ - รวบรวมความร เป น หมวดหม และจ ดท าเป น ฐานข อม ล ม.ค. 56 ฐานความร เร อง การพ จารณา อน ญาตการท างาน คนต างด าวระด บ ฝ ม อช านาญการ ม ฐานความร ท น าไปใช ได อย างน อย 1 ฐานความร ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน ส าน กบร หาร แรงงานต างด าว ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

15 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 5 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 85 4 การประมวลและกล นกรอง ความร - ประช มท มงาน บรรณาธ กรณ ข อม ล เพ อ กล นกรองความร ม.ค. 56 จ านวนเอกสาร ความร ท ผ านการ ประมวลและ กล นกรอง อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน ส าน กบร หาร แรงงานต างด าว - ท มงาน บรรณาธ กรณ ข อม ล

16 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 6 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 85 5 การเข าถ งความร 5.1 จ ดอบรมให ความร ก.พ. 56 จ านวนคร งใน การจ ดอบรม หร อแลกเปล ยน เร ยนร อย างน อย 1 คร ง - ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ท เข าร บการฝ กอบรม ผ อ านวยการ ส าน กบร หาร แรงงานต างด าว 5.2 Website ก.พ. 56 จ านวนเร องท เผยแพร ทาง Website อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

17 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 7 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ การว ดผลการเข าถ ง ความร ก.พ ผ เข าร บการ ฝ กอบรม สามารถน า ความร ไปใช ประโยชน ข าราชการท เข าร บ การฝ กอบรมอย าง น อย ร อยละ 80 สามารถน าความร ไปใช ประโยชน - ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ส าน กบร หาร แรงงานต างด าว

18 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 8 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 85 6 การแบ งป นแลกเปล ยน ความร 6.1 จ ดท าเอกสารเผยแพร ม.ค. 56 จ านวนเร องท เผยแพร เป น เอกสาร อย างน อย 1 เร อง - ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ส าน กบร หาร แรงงานต างด าว 6.2 จ ดท าฐานความร ม.ค. 56 จ านวนผ เข ามา ใช Website อย างน อย 30 คร งต อ เด อน - ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

19 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 9 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ การสร างช มชน น กปฏ บ ต (CoP) ก.พ. 56 จ านวนคร งใน การแลกเปล ยน ความร ในกล ม CoP อย างน อย 1 คร ง (ใช การจ ดอบรม ส มมนา) ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน ส าน กบร หาร แรงงานต างด าว 7 การเร ยนร 7.1 ต ดตามผลส งท ได เร ยนร (โดยการจ ดประช มเพ อ ต ดตามผลส งท ได เร ยนร หร อใช แบบประเม น หล งเสร จส นการ ฝ กอบรม) ม.ค. 56 สร ปรายงาน การฝ กอบรม อย างน อย 1 คร ง - ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ส าน กบร หาร แรงงานต างด าว

20 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 10 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การจ ดระบบการท างานของแรงงานต างด าว องค ความร ท จ าเป น : การขอใบอน ญาตท างานคนต างด าวระด บฝ ม อช านาญการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ การกล าวค าชมเชย แก บ คคลท ร วมแบ งป น แลกเปล ยนเร ยนร ก.ย. 56 จ านวนผ ท ได ร บ ค าชมเชย อย างน อย 3 คน ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน อธ บด หร อ CKO ผ ทบทวน :... (นางส น จงจ ตต ) รองอธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดด าน (CKO) ผ อน ม ต :... (นายประว ทย เค ยงผล) อธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO)

21 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 1 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 1 การบ งช ความร 1.3 แจ งเว ยนค าส งแต งต ง ท มงาน KM และแผนการ จ ดการความร ของกรมฯ ม.ค. 56 จ านวนข าราชการ ท ร บทราบเร อง ในกรมฯ ข าราชการอย างน อย ร อยละ 80 ของกล ม เป าหมาย ร บทราบเร อง ในกรมฯ ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ผ อ านวยการกอง การเจ าหน าท

22 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 2 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ จ ดประช มระดมความค ดเห นเพ อ ตรวจสอบองค ความร ในการ ให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยน สถานประกอบการ ก.พ. 56 ทะเบ ยนรายการ ความร ท ต องม ใน การให บร การ จ ดหางานเช งร ก การบร การ เย ยมเย ยนสถาน ประกอบการ ครบท กรายการ ข าราชการท ม ความร และประสบการณ ใน การให บร การจ ดหา งานเช งร ก การบร การ เย ยมเย ยนสถาน ประกอบการ ผ อ านวยการ กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน

23 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 3 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 2 การสร างและแสวงหา ความร - เร ยบเร ยงความร ท ได จาก การถ ายทอดจากบ คคลท ม ความร รวมท งจากเอกสารท ม อย ในกรมฯ ก.พ. - ม.ค. 56 เอกสารสร ป ความร อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กอง พ ฒนาระบบบร การ จ ดหางาน

24 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 4 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 3 การจ ดความร ให เป นระบบ - รวบรวมความร เป น หมวดหม และจ ดท าเป น ฐานข อม ล พ.ค 56 ฐานความร เร อง การให บร การ จ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยม เย ยนสถาน ประกอบการ ม ฐานความร ท น าไปใช ได อย างน อย 1 ฐานความร ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

25 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 5 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 4 การประมวลและกล นกรอง ความร - ประช มท มงาน บรรณาธ กรณ ข อม ล เพ อกล นกรองความร พ.ค 56 จ านวนเอกสาร ความร ท ผ านการ ประมวลและ กล นกรอง อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน พ ฒนาระบบบร การ จ ดหางาน - ท มงาน บรรณาธ กรณ ข อม ล

26 บบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 6 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 5 การเข าถ งความร 5.4 แจ งเว ยนองค ความร ม.ย. 56 จ านวนเร องท เผยแพร อย างน อย 1 คร ง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน 5.5 Website ม.ย. 56 จ านวนเร องท เผยแพร ทาง Website อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

27 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 7 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ การว ดผลการเข าถ ง ความร ก.ย จ านวนผ ได ร บ ความร จาก หน งส อเว ยน ข าราชการอย างน อย ร อยละ 70 ของ กล มเป าหมายได ร บ ความร จาก หน งส อเว ยน ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน - จ านวนผ เข า มาใช Website ข าราชการเข ามาใช Website อย างน อย 30 คร ง ต อเด อน

28 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 8 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 6 การแบ งป นแลกเปล ยน ความร 6.4 จ ดท าเอกสารเผยแพร เม.ย. 56 จ านวนเร องท เผยแพร เป น เอกสาร อย างน อย 1 เร อง ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน 6.5 จ ดท าฐานความร เม.ย. 56 จ านวนผ เข ามา ใช Website อย างน อย 30 คร งต อ เด อน ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

29 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 9 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 ล าด บ 6.6 การสร างช มชน น กปฏ บ ต (CoP) ก.ย. 56 จ านวนคร ง ในจ ดประช ม/ อบรม เพ อแลก เปล ยนเร ยนร อย างน อย 1 คร ง ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน 7 การเร ยนร 7.1 ต ดตามผลส งท ได เร ยนร (โดยการจ ดประช มเพ อ ต ดตามผลส งท ได เร ยนร หร อใช แบบประเม น หล งเสร จส นการ ฝ กอบรม) ก.ย. 56 สร ปรายงาน การฝ กอบรม อย างน อย 1 คร ง ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน

30 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 10 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การตอบสนองต อว กฤตการณ ท ม ผลกระทบต อภาวะการณ ม งานท า องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานเช งร ก การบร การเย ยมเย ยนสถานประกอบการ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งาน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ การกล าวค าชมเชยแก บ คลากรท ร วมแบ งป น แลกเปล ยนเร ยนร ก.ย. 56 จ านวนผ ท ได ร บ ค าชมเชย อย างน อย 3 คน ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน อธ บด หร อ CKO ผ ทบทวน :... (นางส น จงจ ตต ) รองอธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดด าน (CKO) ผ อน ม ต :... (นายประว ทย เค ยงผล) อธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO)

31 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 1 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 1 การบ งช ความร 1.5 แจ งเว ยนค าส งแต งต ง ท มงาน KM และแผนการ จ ดการความร ของกรมฯ ม.ค. 56 จ านวนข าราชการ ท ร บทราบเร อง ในกรมฯ ข าราชการอย างน อย ร อยละ 90 ของกล ม เป าหมาย ร บทราบเร อง ในกรมฯ ข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ผ อ านวยการกอง การเจ าหน าท

32 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 2 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ จ ดประช มระดมความ ค ดเห นเพ อตรวจสอบ องค ความร ท ต องม ในการ ให บร การจ ดหางานโดยรถ บร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ม.ค. 56 ทะเบ ยนรายการ ความร ท ต องม ในการให บร การ จ ดหางานโดยรถ บร การจ ดหางาน เคล อนท (Mobile Unit) ครบท กรายการ ข าราชการท ม ความร และประสบการณ ในการให บร การ จ ดหางานโดยรถบร การ จ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ผ อ านวยการกอง พ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน

33 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 3 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 2 การสร างและแสวงหาความร - เร ยบเร ยงความร ท ได จากการ ถ ายทอดจากบ คคลท ม ความร รวมท งจากเอกสารท ม อย ใน กรมฯ และภายนอกกรมฯ ม.ค. 56 เอกสารสร ปความร อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กอง พ ฒนาระบบบร การ จ ดหางาน

34 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 4 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 3 การจ ดความร ให เป นระบบ - รวบรวมความร เป น หมวดหม และจ ดท าเป น ฐานข อม ล ม.ค. 56 ฐานความร เร อง ในการให บร การ จ ดหางานโดยรถ บร การจ ดหางาน เคล อนท (Mobile Unit) ม ฐานความร ท น าไปใช ได อย างน อย 1 ฐานความร ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

35 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 5 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 4 การประมวลและกล นกรอง ความร - ประช มท มงาน บรรณาธ กรณ ข อม ล เพ อ กล นกรองความร ม.ค. 56 จ านวนเอกสาร ความร ท ผ านการ ประมวลและ กล นกรอง อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน - ท มงาน บรรณาธ กรณ ข อม ล

36 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 6 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 5 การเข าถ งความร 5.7 จ ดอบรมให ความร ก.ค. 56 จ านวนคร งท จ ด อบรมให ความร 5.8 Website ก.ค. 56 จ านวนเร องท เผยแพร ทาง Website อย างน อย 1 คร ง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

37 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 7 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ การว ดผลการเข าถ ง ความร ก.ค จ านวนผ ได ร บ ความร จากการ ฝ กอบรม ข าราชการท เข าร บ การฝ กอบรมอย าง น อยร อยละ 80 ได ร บ ความร จากการ ฝ กอบรม ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน

38 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 8 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ 55 6 การแบ งป นแลกเปล ยน ความร 6.7 จ ดท าเอกสารเผยแพร ก.ค. 56 จ านวนเร องท เผยแพร เป น เอกสาร 6.8 จ ดท าฐานความร ก.ค. 56 จ านวนผ เข ามา ใช Website อย างน อย 1 เร อง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน อย างน อย 30 คร ง ต อเด อน ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน ศ นย บร หาร คอมพ วเตอร

39 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 9 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ การสร างช มชน น กปฏ บ ต (CoP) ก.ค. 56 จ านวนคร ง ในจ ดประช ม/ อบรม เพ อแลก เปล ยนเร ยนร อย างน อย 1 คร ง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน 7 การเร ยนร 7.1 ต ดตามผลส งท ได เร ยนร (โดยการจ ดประช มเพ อ ต ดตามผลส งท ได เร ยนร หร อใช แบบประเม น หล งเสร จส นการ ฝ กอบรม) ก.ค. 56 สร ปรายงาน การฝ กอบรม อย างน อย 1 คร ง ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน กองพ ฒนาระบบ บร การจ ดหางาน CMP 5,6

40 แบบฟอร ม 2 แผน (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมการจ ดหางาน หน าท 10 / 10 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น : การให บร การจ ดหางานโดยรถบร การจ ดหางานเคล อนท (Mobile Unit) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละของแรงงานท ได ร บการบรรจ งานในประเทศ เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ร อยละ การกล าวค าชมเชย แก บ คคลท ร วมแบ งป น แลกเปล ยนเร ยนร ก.ย. 56 จ านวนผ ท ได ร บ ค าชมเชย อย างน อย 3 คน ข าราชการผ ปฏ บ ต งาน อธ บด หร อ CKO ผ ทบทวน :... (นางส น จงจ ตต ) รองอธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดด าน (CKO) ผ อน ม ต :... (นายประว ทย เค ยงผล) อธ บด กรมการจ ดหางาน ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO)

41 ส วนท 1 : ช อหน วยงาน / ผ บร หารด าน หน วยงาน : กรมการจ ดหางาน ผ บร หารด าน (Chief Knowledge Office : CKO) ช อ : นางส น นามสก ล : จงจ ตต. ส วนท 2 : ข อม ลส วนบ คคล ช อ - สก ล (ภาษาอ งกฤษ) MRS SINEE CHONGCHIT ว น เด อน ป เก ด 17 มกราคม 2496 ต าแหน งงาน (ป จจ บ น) รองอธ บด กรมการจ ดหางาน ฝ าย / แผนก / หน วย กรมการจ ดหางาน การศ กษาด งาน น กปกครองระด บส ง ร นท 40 การบร หารเศรษฐก จสาธารณะส าหร บน กบร หารระด บส ง ร นท 2 การบร หารงานภาคร ฐและกฎหมายมหาชน ร นท 4 น กบร หารงานประชาส มพ นธ ร นท 48 เก ยรต ค ณท ได ร บ - ท อย กรมการจ ดหางาน ถนนม ตรไมตร เขตด นแดง กร งเทพฯ การต ดต อส อสาร โทรศ พท : โทรศ พท ม อถ อ : address : ประว ต การศ กษา (จากการศ กษาล าส ด เร มต น) ค ณว ฒ สาขา สถาบ น ป พ.ศ.ท จบการศ กษา ปร ญญาโท ร ฐประศาสนศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2537 ปร ญญาตร ส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 2518

42

43

44

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information