ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาโดย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย"

Transcription

1 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

2 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ได ด ำเน นกำรจ ดกำรควำมร เป น ประจำท กป เพ อตอบสนองนโยบำยของมหำว ทยำล ยท ให ท กหน วยงำนต องด ำเน นกำรจ ดกำรควำมร ให สำมำรถ สร ำงองค ควำมร และนว ตกรรมท สำมำรถทำให เป ำประสงค ของแต ละย ทธศำสตร สำเร จ รวมท งเพ อให บรรล ตำม เกณฑ กำรประก นค ณภำพกำรศ กษำภำยในและตำมคำร บรองกำรปฏ บ ต รำชกำร ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯได จ ดท ำแผนกำรจ ดกำรควำมร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ ประกอบด วย 3 ส วน ค อ 1) ข อม ลพ นฐำนของหน วยงำน 2) แผนย ทธศำสตร ของหน วยงำน และ 3) แผนกำร จ ดกำรควำมร ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯ หว งว ำแผนกำรจ ดกำรควำมร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ จะเป น แนวทำงให บ คลำกรได ใช ในกำรจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ตลอดป งบประมำณ พ.ศ และด ำเน นกำร ได บรรล เป ำหมำยตำมท วำงไว ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส

3 3 สารบ ญ เร อง หน า ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานของหน วยงาน 1 ท ต ง 1 ประว ต และควำมเป นมำ 1 บ คลำกร 2 โครงสร ำงหน วยงำน 3 โครงสร ำงกำรบร หำรจ ดกำร 3 ตอนท 2 แผนย ทธศาสตร ของหน วยงาน 4 ว ส ยท ศน 4 ปณ ธำน 4 พ นธก จ 4 เป ำประสงค 4 ย ทธศำสตร 4 ตอนท 3 แผนจ ดการความร องค ควำมร ท จำเป นในกำรปฏ บ ต รำชกำร 5 - แบบฟอร มท 1 กำรจำแนกองค ควำมร ท จำเป นต อกำรผล กด นตำมประเด น ย ทธศำสตร 3.2 แผนกำรจ ดกำรควำมร 6 - แบบฟอร มท 2 แผนกำรจ ดกำรควำมร 3.3 กำรต อยอดองค ควำมร ส งำนว จ ยและนว ตกรรม 13 ภาคผนวก คำส งแต งต งคณะกรรมกำรจ ดกำรควำมร ประจ ำป งบประมำณ 2558

4 1 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ท ต ง สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส มหำว ทยำล ยรำชภ ฏสวนส น นทำต งอย เลขท 1 ถนนอ ทองนอก เขตด ส ต กร งเทพมหำนคร รห สไปรษณ ย (อำคำร 34 ช น 1) โทรศ พท โทรสำร เว บไซต : ความเป นมา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส เป นหน วยงำนท ด ำเน นงำนจ ดกำร เร ยนกำรสอน หมวดว ชำศ กษำท วไป ป จจ บ นต งอย ณ อำคำร 34 ช น 1 ม ประว ต ควำมเป นมำ ด งน ป พ.ศ มหำว ทยำล ยได ม นโยบำยให เปล ยน ศ นย กำรเร ยนร ทำงอ เล กทรอน กส เป น ศ นย กำรศ กษำท วไปและส อกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ส งก ดส ำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ โดยม ภำรก จในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำศ กษำท วไปของมหำว ทยำล ย ควบค ก บกำรเร ยนในระบบออนไลน จำนวน 30 หน วยก ต ช งมหำว ทยำล ยฯ ได จ ดต งโครงกำรพ ฒนำหล กส ตรและกำรจ ดกำรศ กษำหมวดว ชำศ กษำ ท วไป ระด บปร ญญำตร ป กำรศ กษำ 2552 ม ช อเร ยกหน วยงำนภำยในว ำ ศ นย กำรศ กษำท วไปและส อกำร เร ยนร อ เล กทรอน กส ม ว ตถ ประสงค ของกำรจ ดต งเพ อท ำหน ำท จ ดกำรศ กษำ หมวดว ชำศ กษำท วไป ระด บ ปร ญญำตร แบ งออกเป น 3 กล มว ชำ โดยน กศ กษำต องเร ยนหมวดว ชำศ กษำท วไป ไม น อยกว ำ 30 หน วยก ต ด งน 1) กล มว ชำภำษำ ให เร ยน ไม น อยกว ำ 12 หน วยก ต 2) กล มว ชำมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ให เร ยนไม น อยกว ำ 9 หน วยก ต และ 3) กล มว ชำว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ให เร ยนไม น อยกว ำ 9 หน วยก ต กำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนหมวดว ชำศ กษำท วไป จ ำนวนหน วยก ตและหมวดรำยว ชำศ กษำท วไปต องเร ยนไม น อยกว ำ 30 หน วยก ต และเร ยนครบท ง 3 กล มรำยว ชำ และในป พ.ศ สภำมหำว ทยำล ยรำชภ ฏสวนส น นทำม มต อน ม ต ให จ ดต งส วนงำนภำยในตำม พระรำชบ ญญ ต กำรบร หำรส วนงำนภำยในของสถำบ นอ ดมศ กษำ พ.ศ โดยประกำศมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ สวนส น นทำ เร องกำรจ ดต งหน วยงำนภำยใน ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส (The Office of General Education and Innovative Electronic Learning) ลงว นท 25 ส งหำคม 2553 ซ งส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ได ร บกำรยกฐำนะเป น หน วยงำนภำยในระด บส ำน กเท ยบเท ำคณะ โดยได ร บกำรสน บสน นจำกผ บร หำร กำรม ส วนร วมของคณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ย รวมท งผ บร หำรและบ คลำกรของส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำร

5 2 เร ยนร อ เล กทรอน กส ท กคนท ม ส วนร วมในกำรบร หำรงำนของส ำน กฯให เป นไปตำมย ทธศำสตร และแผนงำน สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ท สอดคล องก บย ทธศำสตร และแผนงำนของ มหำว ทยำล ย บ คลากร บ คลำกรสำยว ชำกำร (สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ) ประเภทบ คลำกร/ระด บกำรศ กษำ/ ต ำกว ำ ป. ป. ป.โท ตำแหน งทำงว ชำกำร ป.ตร ตร เอก รวม ผศ. รศ. ศ. รวม ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย - ประเภทประจา ประเภทช วคราว พน กงานราชการ ล กจ างประจา รวม บ คลำกรสำยสน บสน นว ชำกำร (สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ) ประเภทบ คลำกร/ระด บกำรศ กษำ ต ำกว ำ ป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย - ประเภทประจา ประเภทช วคราว พน กงานราชการ ล กจ างประจา รวม ข อม ล ณ ต ลาคม 2557

6 3

7 4 ตอนท 2 แผนย ทธศาสตร สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ว ส ยท ศน (Vision) ม งส กำรเป นผ นำในกำรจ ดกำรเร ยนร ว ชำศ กษำท วไปด วยนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ปร ชญา (Philosophy) สร ำงควำมร ค ควำมค ด เสร มสร ำงบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย พ นธก จ (Mission) 1) จ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไปเพ อพ ฒนำค ณภำพน กศ กษำให เป นบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย 2) ว จ ยและพ ฒนำนว ตกรรมกำรจ ดกำรเร ยนร ด วยส ออ เล กทรอน กส 3) บร กำรว ชำกำรเพ อสน บสน นกำรจ ดกำรเร ยน เป าประสงค (Goal) 1) ม ระบบบร หำรจ ดกำรท ด เพ อให สำน กม ประส ทธ ผลเพ มข น (high performance organization) 2) จ ดกำรเร ยนกำรสอนให สอดคล องก บค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตำมกรอบมำตรฐำนค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษำแห งชำต (TQF) 3) ม กำรสร ำงผลงำนว จ ยหร องำนสร ำงสรรค อย ำงน อย 1 ช ดโครงกำร 4) สร ำงควำมร ควำมเข ำใจเพ อเข ำส ประชำคมอำเซ ยน 5) ให บร กำรทำงว ชำกำรด ำนนว ตกรรมอ เล กทรอน กส ตำมควำมต องกำรของหน วยงำนภำยในและ ภำยนอก 6) ม กำรจ ดหำรำยได จำกกำรบร กำรว ชำกำรของสำน ก ย ทธศาสตร 1) พ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำรอย ำงม ค ณภำพ เป นไปตำมหล กธรรมำภ บำล 2) ยกระด บมำตรฐำนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนและค ณภำพบ ณฑ ตตำมอ ตล กษณ ของสวนส น นทำ 3) พ ฒนำงำนว จ ยสร ำงองค ควำมร หร องำนสร ำงสรรค ด ำนนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส 4) จ ดก จกรรมและกำรม ส วนร วมในก จกรรมกำรสร ำงควำมพร อมเพ อเข ำส ประชำคมอำเซ ยน 5) เป นศ นย กลำงกำรเร ยนร และบร กำรว ชำกำรด ำนนว ตกรรมอ เล กทรอน กส จำกส นทร พย และทร พย ส น ทำงป ญญำของสำน กฯ

8 5 ตอนท 3 แผนการจ ดการความร สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส 3.1 องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต ราชการ แบบฟอร มท 1 : กำรจำแนกองค ควำมร ท จำเป นต อกำรผล กด นตำมประเด นย ทธศำสตร ช อหน วยงาน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) เป าหมาย ของต วช ว ด องค ความร ท จาเป น ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนำระบบบร หำร จ ดกำรอย ำงม ค ณภำพตำม หล กธรรมภ บำล ย ทธศาสตร ท 3 ยกระด บมำตรฐำน กำรจ ดกำรเร ยนกำร สอนและค ณภำพ บ ณฑ ตตำมอ ตล กษณ ของสวนส น นทำ ม ระบบบร หำรจ ดกำรท ด และ ระบบสำรสนเทศท เอ อต อ กำรบร หำรจ ดกำรและกำร เร ยนร เพ อให สำน กม ประส ทธ ผลเพ มข น น กศ กษำได ร บกำรพ ฒนำ ตำมอ ตล กษณ ของสวนส น น ทำและค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ งประสงค ตำม กรอบมำตรฐำนค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษำ แห งชำต (TQF) ระด บควำมพ ง พอใจของกำร ให บร กำร One Stop Service ระด บควำมพ ง พอใจเก ยวก บกำร ดำเน นกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอน รำยว ชำศ กษำ ท วไป 4.0 กำรบร กำรแบบ One stop service (selfservice) 4.0 กำรจ ดกำรเร ยนกำร สอนรำยว ชำศ กษำ ท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom องค ควำมร ท จำเป นต อกำรปฏ บ ต รำชกำรตำมประเด นย ทธศำสตร ท เล อกมำทำแผนกำรจ ดกำรควำมร ค อ แผนกำรจ ดกำร ประเด นย ทธศำสตร : พ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำรโดยย ดหล กธรรมมำภ บำล ควำมร แผนท 1 องค ควำมร ท จำเป น : กำรบร กำรแบบ One stop service (self-service) เหต ผลท เล อกองค ควำมร : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯ ต องกำรพ ฒนำกำรให บร กำร ณ จ ด One stop service เพ อให ผ ร บบร กำรสำมำรถใช บร กำรได ด วยตนเองได ผลส มฤทธ ขององค ควำมร ท จ ำเป น : น กศ กษำสำมำรถบร กำรตนเองได จำกระบบบร กำร ข อม ลสำรสนเทศแบบอ ตโนม ต ต วช ว ดตำมแผนปฏ บ ต รำชกำรและเป ำหมำยท เล อกใช ว ดกำรทำ KM : ระด บควำมพ งพอใจ ของกำรให บร กำร One Stop Service ( 4.0)

9 6 แผนกำรจ ดกำร ควำมร แผนท 2 ผ ทบทวน : ประเด นย ทธศำสตร : ยกระด บมำตรฐำนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนและค ณภำพบ ณฑ ต ตำมอ ตล กษณ ของสวนส น นทำ องค ควำมร ท จำเป น : กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom เหต ผลท เล อกองค ควำมร : ตอบสนองปร ชญำของกำรจ ดกำรศ กษำรำยว ชำกำรศ กษำท วไป ผลส มฤทธ ขององค ควำมร ท จ ำเป น : น กศ กษำได ร บกำรพ ฒนำค ณล กษณะบ ณฑ ตตำม มำตรฐำนค ณว ฒ ระด บอ มดมศ กษำแห งชำต (TQF) ต วช ว ดตำมแผนปฏ บ ต รำชกำรและเป ำหมำยท เล อกใช ว ดกำรทำ KM : ระด บควำมพ งพอใจ เก ยวก บกำรด ำเน นกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไป ( 4.0) ผ อน ม ต : (ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน ค าขาย) ผ อานวยการสาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรม การเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) (ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน ค าขาย) ผ อานวยการสาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรม การเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หารส งส ดของหน วยงาน (CEO)

10 7 3.2 แผนการจ ดการความร หน วยงาน แบบฟอร มท 2 : แผนการจ ดการความร แผนท 1 ช อหน วยงาน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำรโดยย ดหล กธรรมมำภ บำล องค ความร ท จาเป น (K) : กำรบร กำรแบบ One-stop service (self-service) ต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ (KPI) : ระด บควำมพ งพอใจของกำรให บร กำร One-Stop Service เป าหมายของต วช ว ด : ระด บควำมพ งพอใจของกำรให บร กำร One-Stop Service ( 4.0) ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1 การบ งช ความร -จ ดประช มบ คลำกรของสำน กเพ อกำหนด ห วข อในกำรแลกเปล ยนเร ยนร ของสำน ก ต.ค.-พ.ย. 57 ร อยละผ เข ำร วมประช ม ร อยละ 80 -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม -งำนว ชำกำร เคร องม อ/ อ ปกรณ -ประช มระดม สมอง -ศ กษำด งำน 2 การสร างและแสวงหาความร -จ ดประช มเจ ำหน ำท ของสำน ก เพ อหำ แนวทำง ว ธ กำร และกระบวนกำร ให บร กำรแบบ One-stop service ท เน นให น กศ กษำสำมำรถใช บร กำรได ด วยตนเอง บนเว บไซต พ.ย.- ธค. 57 แนวทำง ว ธ กำร และ เคร องม อท ใช ในกำร พ ฒนำกำรให บร กำร ณ จ ด One-stop service 1 ว ธ กำร -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม -งำนว ชำกำร ประช มระดม สมอง

11 8 ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ -ศ กษำร ปแบบกำรให บร กำรน กศ กษำ แบบ One-stop service บนเว บไซต ร ปแบบกำรให บร กำร บนเว บไซต 1 ร ปแบบ -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม งำนว ชำกำร เคร องม อ/ อ ปกรณ ระดมสมอง 3 การจ ดการความร ให เป นระบบ - ว เครำะห หมวดหม ห วข อหล กในกำร ให บร กำรแบบ One-stop service (self-service) ม.ค. 58 ม หมวดหม ของระบบ บร กำรแบบ One-stop service (self-service) 2 หมวดหม -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม งำนว ชำกำร ระดมสมอง 4 การประมวลผลและกล นกลองความร -พ ฒนำระบบบร กำรแบบ One-stop service (self-service) ตำม Process Hierarchy Chart ของระบบ ม.ค.-ก.พ. 58 ระบบบร กำรข อม ล สำรสนเทศแบบ อ ตโนม ต บนเว บไซต ท ให บร กำรแบบ Onestop service 1 ระบบ -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม งำนว ชำกำร ประช มเช ง ปฏ บ ต กำร -กร นกรองควำมร โดยเช ญผ อำจำรย ผ เช ยวชำญ และเจ ำหน ำท มำกร น กรอง ประเม นประส ทธ ภำพของระบบ ม.ค. 58 ระด บควำมถ กต อง รวดเร ว ของระบบ 4.0 -อำจำรย -เจ ำหน ำท งำนว ชำกำร แบบประเม น ประส ทธ ภำพ ของระบบ

12 9 ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ อ ปกรณ 5 กำรเข ำถ งควำมร -จ ดทำค ม อกำรให บร กำร One-stop service บนเว บไซต ม.ค. 58 ค ม อกำรใช บร กำร One-stop service บนเว บไซต 1 เล ม งำนว ชำกำร งำนว ชำกำร ระดมสมอง -เผยแพร ในระบบสำรสนเทศหร อ เว บไซต กำรจ ดกำรควำมร ของ มหำว ทยำล ย ม.ค. 58 จำนวนแหล งในกำร เผยแพร 2 แหล ง -กล มอำจำรย -กล มสน บสน น ว ชำกำร -กล มบ คคล ท วไป กล มว ชำกำร -เว ปไซต สำน กฯ -ระบบจ ดกำร ควำมร (KM) ของ มหำว ทยำล ย 6 กำรแบ งป นแลกเปล ยนควำมร -จ ดประช มเผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ระหว ำงเจ ำหน ำท ท กกล มงำน อำจำรย ผ สอน และผ สอนใจ 7 กำรเร ยนร - ให บร กำรน กศ กษำและประเม นควำม พ งพอใจจำกกำรให บร กำร One stop service (self-service) ม.ค.-พ.ค. 58 ร อยละของผ ม ส วนร วม ของเจ ำหน ำท อำจำรย ของสำน ก ม.ย.-ส.ค.57 ระด บควำมพ งพอใจ ของผ ร บบร กำร 100 -กล มอำจำรย -กล มสน บสน น ว ชำกำร -กล มบ คคล ท วไป 4.0 น กศ กษำรำยว ชำ ศ กษำท วไป กล มว ชำกำร -ระดมสมอง -ประช ม กล มว ชำกำร แบบประเม น ควำมพ งพอใจ

13 10 ผ ทบทวน : ผ อน ม ต : (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หำรส งส ดด ำนกำรจ ดกำรควำมร (CKO) (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หารส งส ดของหน วยงาน (CEO)

14 11 แบบฟอร มท 2 : แผนการจ ดการความร แผนท 2 ช อหน วยงาน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ประเด นย ทธศาสตร : ยกระด บมำตรฐำนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนและค ณภำพบ ณฑ ตตำมอ ตล กษณ ของสวนส น นทำ องค ความร ท จาเป น (K) : กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom ต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ (KPI) : ระด บควำมพ งพอใจเก ยวก บกำรดำเน นกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไป เป าหมายของต วช ว ด : ระด บควำมพ งพอใจเก ยวก บกำรดำเน นกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไป ( 4.0) ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ อ ปกรณ 1 การบ งช ความร -จ ดประช มบ คลำกรของสำน กเพ อกำหนด ห วข อในกำรแลกเปล ยนเร ยนร ของสำน ก ต.ค.-พ.ย. 57 ร อยละของผ เข ำร วม ประช ม ร อยละ 80 กล มอำจำรย กล มอำจำรย -ประช มระดม สมอง -ศ กษำทฤษฎ และงำนว จ ยท เก ยวข อง 2 การสร างและแสวงหาความร -จ ดประช มอำจำรย ผ สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป เพ อศ กษำแนวค ด หล กกำรและทฤษฏ ท รองร บกำรพ ฒนำ ล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค พ.ย.- ธ.ค. 57 จำนวนรำยว ชำศ กษำ ท วไปท จ ดกำรเร ยนกำร สอนร ปแบบ The Flipped Classroom 6 รำยว ชำ กล มอำจำรย กล มอำจำรย ประช มระดม สมอง

15 ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ อ ปกรณ 3 การจ ดการความร ให เป นระบบ - ประช มอำจำรย เพ อกำหนดร ปแบบ กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำ ท วไปแบบ The Flipped Classroom ม.ค. 58 ม โครงร ำงร ปแบบกำร จ ดกำรเร ยนกำรสอน รำยว ชำศ กษำท วไป แบบ The Flipped Classroom 1 ร ปแบบ กล มอำจำรย กล มอำจำรย ประช มระดม สมอง 4 กำรประมวลผลและกล นกลองควำมร - จ ดทำร ปแบบ The Flipped Classroom ในรำยว ชำศ กษำท วไป -เช ญผ เช ยวชำญและอำจำรย ผ สอน รำยว ชำศ กษำท วไปมำกร นกรอง และ ให ข อเสนอแนะเพ มเต มในกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนร แบบ 5 กำรเข ำถ งควำมร - จ ดทำค ม อกำรเร ยนรำยว ชำศ กษำ ท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม ร ปแบบกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป แบบ The Flipped Classroom ระด บควำมถ กต องของ ร ปแบบ ม.ค. 58 ค ม อกำรเร ยนรำยว ชำ ศ กษำท วไป 1 ร ปแบบ -กล มอำจำรย -ผ เช ยวชำญกำร สอนร แบบ The Flipped Classroom 4.0 -กล มอำจำรย -ผ เช ยวชำญกำร สอนร แบบ The Flipped Classroom กล มอำจำรย ประช มระดม สมอง 12 กล มอำจำรย ประเม นร ปแบบ 1 เล ม กล มอำจำรย กล มอำจำรย ประช มระดมสม อง

16 ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ อ ปกรณ -เผยแพร ในระบบสำรสนเทศหร อ เว บไซต กำรจ ดกำรควำมร ของ มหำว ทยำล ย ม.ค. 58 จำนวนแหล งในกำร เผยแพร บนเว บไซต 2 แหล ง กล มอำจำรย กล มอำจำรย -เว ปไซต สำน กฯ -ระบบจ ดกำร ควำมร (KM) ของ มหำว ทยำล ย 13 6 กำรแบ งป นแลกเปล ยนควำมร -จ ดประช มเผยแพร ร ปแบบ The Flipped Classroom ให อำจำรย และ ผ ช วยสอนรำยว ชำศ กษำท วไป และ หน วยงำนท สนใจ ม.ค.-พ.ค. 58 ร อยละของผ ม ส วนร วม ของอำจำรย ประจำ รำยว ชำศ กษำท วไป 100 -กล มอำจำรย ผ สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป -กล มผ ช วยสอน -หน วยงำนจ ดกำร เร ยนกำรสอน กล มอำจำรย ผ สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป -ประช ม -ให บร กำร ศ กษำด งำนกำร จ ดกำรเร ยนกำร สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป 7 กำรเร ยนร -นำร ปแบบท ได ไปจ ดกำรเร ยนกำรสอน รำยว ชำศ กษำท วไป ม.ย.-ส.ค.57 ระด บควำมพ งพอใจ เก ยวก บกำรด ำเน นกำร จ ดกำรเร ยนกำรสอน รำยว ชำศ กษำท วไป 4.0 น กศ กษำรำยว ชำ ศ กษำท วไป กล มอำจำรย ผ สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป แบบประเม น ควำมพ งพอใจ

17 14 ผ ทบทวน : ผ อน ม ต : (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หำรส งส ดด ำนกำรจ ดกำรควำมร (CKO) (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หารส งส ดของหน วยงาน (CEO)

18 การต อยอดองค ความร ส งานว จ ยและนว ตกรรม แผนการจ ดการความร ท 1 การบร การแบบ One stop service (self-service) 1) ช อโครงกำร : กำรศ กษำควำมต องกำรกำรบร กำรแบบ One stop service 2) ช อน กว จ ยหล ก : ส ชำดำ พ มอ ไร น กว จ ยร วม (ถ ำม ) : สมำช กกล ม 3) หน วยงำน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯ 4) คำสำค ญ (keywords) ของโครงกำรว จ ย : One stop service บนระบบเคร อข ำย แผนการจ ดการความร ท 2 การจ ดการเร ยนการสอนรายว ชาศ กษาท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom 1) ช อโครงกำร : กำรพ ฒนำร ปแบบกำรจ ดช นเร ยนแบบพล กบทบำทในช นเร ยนกล มใหญ 2) ช อน กว จ ยหล ก : อำจำรย ชลลดำ ช วณ ชชำนนท 3) น กว จ ยร วม (ถ ำม ) : สมำช กกล ม 4) หน วยงำน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯ 5) คำสำค ญ (keywords) ของโครงกำรว จ ย : Flipped Classroom สำหร บช นเร ยนกล มใหญ

19 ภาคผนวก 16

20 17 คำส งสำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ท ๔๔ /๒๕๕๗ เร อง แต งต งคณะกรรมกำรกำรจ ดกำรควำมร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘... ตำมท พระรำชกฤษฎ กำว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำนเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ 11 ว ำ ส วนรำชกำรม หน ำท พ ฒนำควำมร ในส วนรำชกำร เพ อให ม ล กษณะเป นองค กำรแห งกำร เร ยนร อย ำงสม ำเสมอ รวมท งมหำว ทยำล ยท ก ำหนดให ท กหน วยงำนม กำรด ำเน นกำรจ ดกำรควำมร โดยเน นให เป นเคร องม อในกำรพ ฒนำบ คลำกร เพ อให กำรด ำเน นกำรจ ดกำรควำมร ของส ำน กว ชำกำรศ กษำ ท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส เป นไปด วยควำมเหมำะสม สอดคล องก บพระรำชกฤษฎ กำและ นโยบำยของมหำว ทยำล ย ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส จ งขอแต งต ง คณะกรรมกำรจ ดกำรควำมร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ด งน คณะกรรมกำรอำนวยกำร ๑. ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย ประธำนกรรมกำร ๒. อำจำรย ส ภำพรรณ เมฆร ต กรรมกำร ๓. อำจำรย เอกภพ อ นทรภ กรรมกำร ๔. อำจำรย ธว ช พ มดำรำ กรรมกำร ๕. นำยเปรม ธนไตรภพ กรรมกำร ๖. นำงสำวภ ญญำล กษณ ปวรกร ณ กรรมกำร ๖. นำงสำวพ ชร ดำ ว ส ยเกต กรรมกำรและเลขำน กำร คณะกรรมกำรด ำเน นงำนแผนกำรจ ดควำมร แผนท ๑ กำรบร กำรแบบ One stop service (selfservice) ๑. ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย ประธำนกรรมกำร ๒. นำยอด ศ กด ช ชำต กรรมกำร ๓. นำงสำวอภ รต ไตรยำว ฒน กรรมกำร ๔. นำงสำวปพ ชญำ ศ ลป กษำ กรรมกำร ๕. นำงสำวจ ฑำร ตน บ ญสมบ ต กรรมกำร

21 18 ๖. นำงสำวส ลำล ย เคนสวนมอญ กรรมกำร ๗. นำงอ ไรวรรณ ต นน ก ล กรรมกำร ๘. นำงสำวส พ ฒตรำ ซ ง กรรมกำร ๙. นำงสำวส ร พร บ ญสมบ ต กรรมกำร ๑๐. นำงสำธ ยำ ภ นำพลอย กรรมกำร ๑๑. นำงสำวภ ทรำวรรณ แก วกรอง กรรมกำร ๑๒. นำงสำวย สม น หมำดท ง กรรมกำร ๑๓. นำงสำวศศ ว มล มณ วงษ กรรมกำร ๑๔. นำงสำวอน สรำ จ นทร ประภำส กรรมกำร ๑๕. นำยปฐมพงศ ป ณณภ ม กรรมกำร ๑๖. นำยวรกำร จ นทรส งหำญ กรรมกำร ๑๗. นำงสำวศศ ประภำ ใจใหญ กรรมกำร ๑๘. นำยวรำว ธ ช นคร ฑ ๑๙. นำยส ภำส อมรฉ นทนำกำร กรรมกำร กรรมกำร ๒๐. นำงสำวส ชำดำ พ มอ ไร กรรมกำรและเลขำน กำร คณะกรรมกำรด ำเน นงำนแผนกำรจ ดควำมร แผนท ๒ กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไป โดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom ๑. ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย ประธำนกรรมกำร ๒. อำจำรย ส ภำพรรณ เมฆร ต กรรมกำร ๓. อำจำรย เอกภพ อ นทรภ กรรมกำร ๔. อำจำรย ธว ช พ มดำรำ กรรมกำร ๕. อำจำรย ชลลดำ ช วณ ชชำนนท กรรมกำร ๖. อำจำรย ศ ร ร ตน พ กปำกน ำ กรรมกำร ๗. อำจำรย ศ ลป ช ย พ ลคล ำย กรรมกำร ๘. อำจำรย อำร ยำ ภ ระหงษ กรรมกำร ๙. อำจำรย จ รำภรณ บ ญย ง กรรมกำร ๑๐. น.ส.ส น นำรถ ศร สรส ทธ กรรมกำร ๑๑. นำยเอกนร นทร ป ยะป ญญำมงคล กรรมกำร ๑๒. นำยนรำศ กด ภ นำพลอย กรรมกำร ๑๓. นำงสำวพ ชร ดำ ว ส ยเกต กรรมกำร ๑๔. นำงสำวกฤษณำ อำร ย กรรมกำร

22 19 ๑๕. นำยนำยก ตต พ ฒน บ วเล ก กรรมกำร ๑๖. นำงสำวภ ญญำล กษณ ปวรก ณ กรรมกำร ๑๗. นำงสำวภ ทท ยำ ตร ยท พ ง กรรมกำรและเลขำน กำร หน ำท ให คณะกรรมกำรด งกล ำวม หน ำท ควำมร บผ ดชอบ ด งน ๑. ทบทวนหร อจ ดท ำแผนกำรจ ดกำรควำมร ของส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำร เร ยนร อ เล กทรอน กส ๒. สน บสน นทร พยำกรกำรจ ดกำรควำมร ของหน วยงำน ๓. ดำเน นกำรจ ดก จกรรมและต ดตำมผลกำรดำเน นงำนตำมแผนกำรจ ดกำรควำมร ๔. สร ปและรำยงำนผลกำรจ ดกำรควำมร เสนอต อคณะกรรมกำรด ำเน นงำนจ ดกำรควำมร ระด บ มหำว ทยำล ยเป นระยะ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๒๗ ต ลำคม ๒๕๕๗ (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำรสำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรม กำรเร ยนร อ เล กทรอน กส

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คำนำ ตำมท ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย

รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย 1 รายงานผลการดาเน นงาน แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 การอน ร กษ เผยแพร ขนมพ นเม อง โกส ย คณะกรรมการจ ดการความร สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต 2 คำนำ ตามท คณะกรรมการจ ดการความร ได

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แบบฟอร มท 1 ส วนท 1 : การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ น สายงาน : สายว ชาการ แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 จ ดท าโดย กองว ชาว ทยาศาสตร กองการศ กษา โรงเร ยนนายเร ออากาศ ว นท : 12 ม ถ นายน 2552 ช อส วนราชการ : กองว ชาว ทยาศาสตร กองการศ กษา โรงเร ยนนายเร ออากาศ หน าท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน)

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน) (อ กษรน าเง นค อม การแลกเปล ยนเร ยนร ในป 2552) ช อส วนราชการ หน า 1/6 ท 1 การเร ยน การสอน SMAT and FAST เพ อสร างคนเก ง คนด ม ศ กด ศร ส ส งคม พ ฒนา หล กส ตรการสอน และ เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อ ส งเสร มกระบวนการเร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 จ ดทำโดย : งำนประชำส มพ นธ เทศบำลตำบลหนองหล ม ต ดตำมเพ มเต มได ท : www.nonglom.org www.facebook.com/nonglomnayoo ตรวจสอบภำยใน ว นท 22 พฤษภำคม 2557 โครงกำรให ควำมร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

กระบวนการ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร จานวน ผลการประเม น/ หมายเหต กล ม เป าหมาย

กระบวนการ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร จานวน ผลการประเม น/ หมายเหต กล ม เป าหมาย -๒๙- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ประเด นย ทธศาสตร ๒ ส งเสร มความม นคงทางส งคมของ องค ความร จาเป น : การพ ฒนา ต วช ว ดตามคาร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล การประช มว ชาการระด บชาต คร งท 3 ประจาป การศ กษา 2557 เร อง นว ตกรรมส งคมก บการปฏ ร ปประเทศไทย 360 องศา ว นพฤห สบด ท 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. ณ ห อง 15 201 ห องเธ ยเตอร อาคารม ลต ม เด ย มหาว

More information

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 20 ระบบเอกสารราชการ www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก

More information

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS ข นตอนท 1 ADMIN สาน กงบประมาณ ต งฐานข อม ลสาหร บการจ ดทาแผน EvMIS ระบบ e-budgeting โยกข อม ล มาจากระบบ e-budgeting ข น 2.5 กระทรวง นาเข าข อม ล ระบบ BB EvMIS ต งฐานข

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information