ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาโดย

Size: px
Start display at page:

Download "ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ ดทาโดย"

Transcription

1 1 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาโดย สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

2 2 คานา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ได ด ำเน นกำรจ ดกำรควำมร เป น ประจำท กป เพ อตอบสนองนโยบำยของมหำว ทยำล ยท ให ท กหน วยงำนต องด ำเน นกำรจ ดกำรควำมร ให สำมำรถ สร ำงองค ควำมร และนว ตกรรมท สำมำรถทำให เป ำประสงค ของแต ละย ทธศำสตร สำเร จ รวมท งเพ อให บรรล ตำม เกณฑ กำรประก นค ณภำพกำรศ กษำภำยในและตำมคำร บรองกำรปฏ บ ต รำชกำร ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯได จ ดท ำแผนกำรจ ดกำรควำมร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ ประกอบด วย 3 ส วน ค อ 1) ข อม ลพ นฐำนของหน วยงำน 2) แผนย ทธศำสตร ของหน วยงำน และ 3) แผนกำร จ ดกำรควำมร ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯ หว งว ำแผนกำรจ ดกำรควำมร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ จะเป น แนวทำงให บ คลำกรได ใช ในกำรจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ตลอดป งบประมำณ พ.ศ และด ำเน นกำร ได บรรล เป ำหมำยตำมท วำงไว ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส

3 3 สารบ ญ เร อง หน า ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานของหน วยงาน 1 ท ต ง 1 ประว ต และควำมเป นมำ 1 บ คลำกร 2 โครงสร ำงหน วยงำน 3 โครงสร ำงกำรบร หำรจ ดกำร 3 ตอนท 2 แผนย ทธศาสตร ของหน วยงาน 4 ว ส ยท ศน 4 ปณ ธำน 4 พ นธก จ 4 เป ำประสงค 4 ย ทธศำสตร 4 ตอนท 3 แผนจ ดการความร องค ควำมร ท จำเป นในกำรปฏ บ ต รำชกำร 5 - แบบฟอร มท 1 กำรจำแนกองค ควำมร ท จำเป นต อกำรผล กด นตำมประเด น ย ทธศำสตร 3.2 แผนกำรจ ดกำรควำมร 6 - แบบฟอร มท 2 แผนกำรจ ดกำรควำมร 3.3 กำรต อยอดองค ควำมร ส งำนว จ ยและนว ตกรรม 13 ภาคผนวก คำส งแต งต งคณะกรรมกำรจ ดกำรควำมร ประจ ำป งบประมำณ 2558

4 1 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐาน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ท ต ง สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส มหำว ทยำล ยรำชภ ฏสวนส น นทำต งอย เลขท 1 ถนนอ ทองนอก เขตด ส ต กร งเทพมหำนคร รห สไปรษณ ย (อำคำร 34 ช น 1) โทรศ พท โทรสำร เว บไซต : ความเป นมา ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส เป นหน วยงำนท ด ำเน นงำนจ ดกำร เร ยนกำรสอน หมวดว ชำศ กษำท วไป ป จจ บ นต งอย ณ อำคำร 34 ช น 1 ม ประว ต ควำมเป นมำ ด งน ป พ.ศ มหำว ทยำล ยได ม นโยบำยให เปล ยน ศ นย กำรเร ยนร ทำงอ เล กทรอน กส เป น ศ นย กำรศ กษำท วไปและส อกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ส งก ดส ำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ โดยม ภำรก จในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำศ กษำท วไปของมหำว ทยำล ย ควบค ก บกำรเร ยนในระบบออนไลน จำนวน 30 หน วยก ต ช งมหำว ทยำล ยฯ ได จ ดต งโครงกำรพ ฒนำหล กส ตรและกำรจ ดกำรศ กษำหมวดว ชำศ กษำ ท วไป ระด บปร ญญำตร ป กำรศ กษำ 2552 ม ช อเร ยกหน วยงำนภำยในว ำ ศ นย กำรศ กษำท วไปและส อกำร เร ยนร อ เล กทรอน กส ม ว ตถ ประสงค ของกำรจ ดต งเพ อท ำหน ำท จ ดกำรศ กษำ หมวดว ชำศ กษำท วไป ระด บ ปร ญญำตร แบ งออกเป น 3 กล มว ชำ โดยน กศ กษำต องเร ยนหมวดว ชำศ กษำท วไป ไม น อยกว ำ 30 หน วยก ต ด งน 1) กล มว ชำภำษำ ให เร ยน ไม น อยกว ำ 12 หน วยก ต 2) กล มว ชำมน ษยศำสตร และส งคมศำสตร ให เร ยนไม น อยกว ำ 9 หน วยก ต และ 3) กล มว ชำว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ให เร ยนไม น อยกว ำ 9 หน วยก ต กำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนหมวดว ชำศ กษำท วไป จ ำนวนหน วยก ตและหมวดรำยว ชำศ กษำท วไปต องเร ยนไม น อยกว ำ 30 หน วยก ต และเร ยนครบท ง 3 กล มรำยว ชำ และในป พ.ศ สภำมหำว ทยำล ยรำชภ ฏสวนส น นทำม มต อน ม ต ให จ ดต งส วนงำนภำยในตำม พระรำชบ ญญ ต กำรบร หำรส วนงำนภำยในของสถำบ นอ ดมศ กษำ พ.ศ โดยประกำศมหำว ทยำล ยรำชภ ฏ สวนส น นทำ เร องกำรจ ดต งหน วยงำนภำยใน ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส (The Office of General Education and Innovative Electronic Learning) ลงว นท 25 ส งหำคม 2553 ซ งส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ได ร บกำรยกฐำนะเป น หน วยงำนภำยในระด บส ำน กเท ยบเท ำคณะ โดยได ร บกำรสน บสน นจำกผ บร หำร กำรม ส วนร วมของคณำจำรย และบ คลำกรของมหำว ทยำล ย รวมท งผ บร หำรและบ คลำกรของส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำร

5 2 เร ยนร อ เล กทรอน กส ท กคนท ม ส วนร วมในกำรบร หำรงำนของส ำน กฯให เป นไปตำมย ทธศำสตร และแผนงำน สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ท สอดคล องก บย ทธศำสตร และแผนงำนของ มหำว ทยำล ย บ คลากร บ คลำกรสำยว ชำกำร (สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ) ประเภทบ คลำกร/ระด บกำรศ กษำ/ ต ำกว ำ ป. ป. ป.โท ตำแหน งทำงว ชำกำร ป.ตร ตร เอก รวม ผศ. รศ. ศ. รวม ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย - ประเภทประจา ประเภทช วคราว พน กงานราชการ ล กจ างประจา รวม บ คลำกรสำยสน บสน นว ชำกำร (สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ) ประเภทบ คลำกร/ระด บกำรศ กษำ ต ำกว ำ ป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย - ประเภทประจา ประเภทช วคราว พน กงานราชการ ล กจ างประจา รวม ข อม ล ณ ต ลาคม 2557

6 3

7 4 ตอนท 2 แผนย ทธศาสตร สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ว ส ยท ศน (Vision) ม งส กำรเป นผ นำในกำรจ ดกำรเร ยนร ว ชำศ กษำท วไปด วยนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ปร ชญา (Philosophy) สร ำงควำมร ค ควำมค ด เสร มสร ำงบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย พ นธก จ (Mission) 1) จ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไปเพ อพ ฒนำค ณภำพน กศ กษำให เป นบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย 2) ว จ ยและพ ฒนำนว ตกรรมกำรจ ดกำรเร ยนร ด วยส ออ เล กทรอน กส 3) บร กำรว ชำกำรเพ อสน บสน นกำรจ ดกำรเร ยน เป าประสงค (Goal) 1) ม ระบบบร หำรจ ดกำรท ด เพ อให สำน กม ประส ทธ ผลเพ มข น (high performance organization) 2) จ ดกำรเร ยนกำรสอนให สอดคล องก บค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตำมกรอบมำตรฐำนค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษำแห งชำต (TQF) 3) ม กำรสร ำงผลงำนว จ ยหร องำนสร ำงสรรค อย ำงน อย 1 ช ดโครงกำร 4) สร ำงควำมร ควำมเข ำใจเพ อเข ำส ประชำคมอำเซ ยน 5) ให บร กำรทำงว ชำกำรด ำนนว ตกรรมอ เล กทรอน กส ตำมควำมต องกำรของหน วยงำนภำยในและ ภำยนอก 6) ม กำรจ ดหำรำยได จำกกำรบร กำรว ชำกำรของสำน ก ย ทธศาสตร 1) พ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำรอย ำงม ค ณภำพ เป นไปตำมหล กธรรมำภ บำล 2) ยกระด บมำตรฐำนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนและค ณภำพบ ณฑ ตตำมอ ตล กษณ ของสวนส น นทำ 3) พ ฒนำงำนว จ ยสร ำงองค ควำมร หร องำนสร ำงสรรค ด ำนนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส 4) จ ดก จกรรมและกำรม ส วนร วมในก จกรรมกำรสร ำงควำมพร อมเพ อเข ำส ประชำคมอำเซ ยน 5) เป นศ นย กลำงกำรเร ยนร และบร กำรว ชำกำรด ำนนว ตกรรมอ เล กทรอน กส จำกส นทร พย และทร พย ส น ทำงป ญญำของสำน กฯ

8 5 ตอนท 3 แผนการจ ดการความร สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส 3.1 องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต ราชการ แบบฟอร มท 1 : กำรจำแนกองค ควำมร ท จำเป นต อกำรผล กด นตำมประเด นย ทธศำสตร ช อหน วยงาน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) เป าหมาย ของต วช ว ด องค ความร ท จาเป น ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนำระบบบร หำร จ ดกำรอย ำงม ค ณภำพตำม หล กธรรมภ บำล ย ทธศาสตร ท 3 ยกระด บมำตรฐำน กำรจ ดกำรเร ยนกำร สอนและค ณภำพ บ ณฑ ตตำมอ ตล กษณ ของสวนส น นทำ ม ระบบบร หำรจ ดกำรท ด และ ระบบสำรสนเทศท เอ อต อ กำรบร หำรจ ดกำรและกำร เร ยนร เพ อให สำน กม ประส ทธ ผลเพ มข น น กศ กษำได ร บกำรพ ฒนำ ตำมอ ตล กษณ ของสวนส น น ทำและค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ งประสงค ตำม กรอบมำตรฐำนค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษำ แห งชำต (TQF) ระด บควำมพ ง พอใจของกำร ให บร กำร One Stop Service ระด บควำมพ ง พอใจเก ยวก บกำร ดำเน นกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอน รำยว ชำศ กษำ ท วไป 4.0 กำรบร กำรแบบ One stop service (selfservice) 4.0 กำรจ ดกำรเร ยนกำร สอนรำยว ชำศ กษำ ท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom องค ควำมร ท จำเป นต อกำรปฏ บ ต รำชกำรตำมประเด นย ทธศำสตร ท เล อกมำทำแผนกำรจ ดกำรควำมร ค อ แผนกำรจ ดกำร ประเด นย ทธศำสตร : พ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำรโดยย ดหล กธรรมมำภ บำล ควำมร แผนท 1 องค ควำมร ท จำเป น : กำรบร กำรแบบ One stop service (self-service) เหต ผลท เล อกองค ควำมร : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯ ต องกำรพ ฒนำกำรให บร กำร ณ จ ด One stop service เพ อให ผ ร บบร กำรสำมำรถใช บร กำรได ด วยตนเองได ผลส มฤทธ ขององค ควำมร ท จ ำเป น : น กศ กษำสำมำรถบร กำรตนเองได จำกระบบบร กำร ข อม ลสำรสนเทศแบบอ ตโนม ต ต วช ว ดตำมแผนปฏ บ ต รำชกำรและเป ำหมำยท เล อกใช ว ดกำรทำ KM : ระด บควำมพ งพอใจ ของกำรให บร กำร One Stop Service ( 4.0)

9 6 แผนกำรจ ดกำร ควำมร แผนท 2 ผ ทบทวน : ประเด นย ทธศำสตร : ยกระด บมำตรฐำนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนและค ณภำพบ ณฑ ต ตำมอ ตล กษณ ของสวนส น นทำ องค ควำมร ท จำเป น : กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom เหต ผลท เล อกองค ควำมร : ตอบสนองปร ชญำของกำรจ ดกำรศ กษำรำยว ชำกำรศ กษำท วไป ผลส มฤทธ ขององค ควำมร ท จ ำเป น : น กศ กษำได ร บกำรพ ฒนำค ณล กษณะบ ณฑ ตตำม มำตรฐำนค ณว ฒ ระด บอ มดมศ กษำแห งชำต (TQF) ต วช ว ดตำมแผนปฏ บ ต รำชกำรและเป ำหมำยท เล อกใช ว ดกำรทำ KM : ระด บควำมพ งพอใจ เก ยวก บกำรด ำเน นกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไป ( 4.0) ผ อน ม ต : (ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน ค าขาย) ผ อานวยการสาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรม การเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) (ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน ค าขาย) ผ อานวยการสาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรม การเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หารส งส ดของหน วยงาน (CEO)

10 7 3.2 แผนการจ ดการความร หน วยงาน แบบฟอร มท 2 : แผนการจ ดการความร แผนท 1 ช อหน วยงาน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำรโดยย ดหล กธรรมมำภ บำล องค ความร ท จาเป น (K) : กำรบร กำรแบบ One-stop service (self-service) ต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ (KPI) : ระด บควำมพ งพอใจของกำรให บร กำร One-Stop Service เป าหมายของต วช ว ด : ระด บควำมพ งพอใจของกำรให บร กำร One-Stop Service ( 4.0) ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1 การบ งช ความร -จ ดประช มบ คลำกรของสำน กเพ อกำหนด ห วข อในกำรแลกเปล ยนเร ยนร ของสำน ก ต.ค.-พ.ย. 57 ร อยละผ เข ำร วมประช ม ร อยละ 80 -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม -งำนว ชำกำร เคร องม อ/ อ ปกรณ -ประช มระดม สมอง -ศ กษำด งำน 2 การสร างและแสวงหาความร -จ ดประช มเจ ำหน ำท ของสำน ก เพ อหำ แนวทำง ว ธ กำร และกระบวนกำร ให บร กำรแบบ One-stop service ท เน นให น กศ กษำสำมำรถใช บร กำรได ด วยตนเอง บนเว บไซต พ.ย.- ธค. 57 แนวทำง ว ธ กำร และ เคร องม อท ใช ในกำร พ ฒนำกำรให บร กำร ณ จ ด One-stop service 1 ว ธ กำร -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม -งำนว ชำกำร ประช มระดม สมอง

11 8 ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ -ศ กษำร ปแบบกำรให บร กำรน กศ กษำ แบบ One-stop service บนเว บไซต ร ปแบบกำรให บร กำร บนเว บไซต 1 ร ปแบบ -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม งำนว ชำกำร เคร องม อ/ อ ปกรณ ระดมสมอง 3 การจ ดการความร ให เป นระบบ - ว เครำะห หมวดหม ห วข อหล กในกำร ให บร กำรแบบ One-stop service (self-service) ม.ค. 58 ม หมวดหม ของระบบ บร กำรแบบ One-stop service (self-service) 2 หมวดหม -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม งำนว ชำกำร ระดมสมอง 4 การประมวลผลและกล นกลองความร -พ ฒนำระบบบร กำรแบบ One-stop service (self-service) ตำม Process Hierarchy Chart ของระบบ ม.ค.-ก.พ. 58 ระบบบร กำรข อม ล สำรสนเทศแบบ อ ตโนม ต บนเว บไซต ท ให บร กำรแบบ Onestop service 1 ระบบ -งำนว ชำกำร -งำนนว ตกรรม งำนว ชำกำร ประช มเช ง ปฏ บ ต กำร -กร นกรองควำมร โดยเช ญผ อำจำรย ผ เช ยวชำญ และเจ ำหน ำท มำกร น กรอง ประเม นประส ทธ ภำพของระบบ ม.ค. 58 ระด บควำมถ กต อง รวดเร ว ของระบบ 4.0 -อำจำรย -เจ ำหน ำท งำนว ชำกำร แบบประเม น ประส ทธ ภำพ ของระบบ

12 9 ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ อ ปกรณ 5 กำรเข ำถ งควำมร -จ ดทำค ม อกำรให บร กำร One-stop service บนเว บไซต ม.ค. 58 ค ม อกำรใช บร กำร One-stop service บนเว บไซต 1 เล ม งำนว ชำกำร งำนว ชำกำร ระดมสมอง -เผยแพร ในระบบสำรสนเทศหร อ เว บไซต กำรจ ดกำรควำมร ของ มหำว ทยำล ย ม.ค. 58 จำนวนแหล งในกำร เผยแพร 2 แหล ง -กล มอำจำรย -กล มสน บสน น ว ชำกำร -กล มบ คคล ท วไป กล มว ชำกำร -เว ปไซต สำน กฯ -ระบบจ ดกำร ควำมร (KM) ของ มหำว ทยำล ย 6 กำรแบ งป นแลกเปล ยนควำมร -จ ดประช มเผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ระหว ำงเจ ำหน ำท ท กกล มงำน อำจำรย ผ สอน และผ สอนใจ 7 กำรเร ยนร - ให บร กำรน กศ กษำและประเม นควำม พ งพอใจจำกกำรให บร กำร One stop service (self-service) ม.ค.-พ.ค. 58 ร อยละของผ ม ส วนร วม ของเจ ำหน ำท อำจำรย ของสำน ก ม.ย.-ส.ค.57 ระด บควำมพ งพอใจ ของผ ร บบร กำร 100 -กล มอำจำรย -กล มสน บสน น ว ชำกำร -กล มบ คคล ท วไป 4.0 น กศ กษำรำยว ชำ ศ กษำท วไป กล มว ชำกำร -ระดมสมอง -ประช ม กล มว ชำกำร แบบประเม น ควำมพ งพอใจ

13 10 ผ ทบทวน : ผ อน ม ต : (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หำรส งส ดด ำนกำรจ ดกำรควำมร (CKO) (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หารส งส ดของหน วยงาน (CEO)

14 11 แบบฟอร มท 2 : แผนการจ ดการความร แผนท 2 ช อหน วยงาน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ประเด นย ทธศาสตร : ยกระด บมำตรฐำนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนและค ณภำพบ ณฑ ตตำมอ ตล กษณ ของสวนส น นทำ องค ความร ท จาเป น (K) : กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom ต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ (KPI) : ระด บควำมพ งพอใจเก ยวก บกำรดำเน นกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไป เป าหมายของต วช ว ด : ระด บควำมพ งพอใจเก ยวก บกำรดำเน นกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไป ( 4.0) ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ อ ปกรณ 1 การบ งช ความร -จ ดประช มบ คลำกรของสำน กเพ อกำหนด ห วข อในกำรแลกเปล ยนเร ยนร ของสำน ก ต.ค.-พ.ย. 57 ร อยละของผ เข ำร วม ประช ม ร อยละ 80 กล มอำจำรย กล มอำจำรย -ประช มระดม สมอง -ศ กษำทฤษฎ และงำนว จ ยท เก ยวข อง 2 การสร างและแสวงหาความร -จ ดประช มอำจำรย ผ สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป เพ อศ กษำแนวค ด หล กกำรและทฤษฏ ท รองร บกำรพ ฒนำ ล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค พ.ย.- ธ.ค. 57 จำนวนรำยว ชำศ กษำ ท วไปท จ ดกำรเร ยนกำร สอนร ปแบบ The Flipped Classroom 6 รำยว ชำ กล มอำจำรย กล มอำจำรย ประช มระดม สมอง

15 ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ อ ปกรณ 3 การจ ดการความร ให เป นระบบ - ประช มอำจำรย เพ อกำหนดร ปแบบ กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำ ท วไปแบบ The Flipped Classroom ม.ค. 58 ม โครงร ำงร ปแบบกำร จ ดกำรเร ยนกำรสอน รำยว ชำศ กษำท วไป แบบ The Flipped Classroom 1 ร ปแบบ กล มอำจำรย กล มอำจำรย ประช มระดม สมอง 4 กำรประมวลผลและกล นกลองควำมร - จ ดทำร ปแบบ The Flipped Classroom ในรำยว ชำศ กษำท วไป -เช ญผ เช ยวชำญและอำจำรย ผ สอน รำยว ชำศ กษำท วไปมำกร นกรอง และ ให ข อเสนอแนะเพ มเต มในกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนร แบบ 5 กำรเข ำถ งควำมร - จ ดทำค ม อกำรเร ยนรำยว ชำศ กษำ ท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom ก.พ. 58 ก.พ. 58 ม ร ปแบบกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป แบบ The Flipped Classroom ระด บควำมถ กต องของ ร ปแบบ ม.ค. 58 ค ม อกำรเร ยนรำยว ชำ ศ กษำท วไป 1 ร ปแบบ -กล มอำจำรย -ผ เช ยวชำญกำร สอนร แบบ The Flipped Classroom 4.0 -กล มอำจำรย -ผ เช ยวชำญกำร สอนร แบบ The Flipped Classroom กล มอำจำรย ประช มระดม สมอง 12 กล มอำจำรย ประเม นร ปแบบ 1 เล ม กล มอำจำรย กล มอำจำรย ประช มระดมสม อง

16 ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ เคร องม อ/ อ ปกรณ -เผยแพร ในระบบสำรสนเทศหร อ เว บไซต กำรจ ดกำรควำมร ของ มหำว ทยำล ย ม.ค. 58 จำนวนแหล งในกำร เผยแพร บนเว บไซต 2 แหล ง กล มอำจำรย กล มอำจำรย -เว ปไซต สำน กฯ -ระบบจ ดกำร ควำมร (KM) ของ มหำว ทยำล ย 13 6 กำรแบ งป นแลกเปล ยนควำมร -จ ดประช มเผยแพร ร ปแบบ The Flipped Classroom ให อำจำรย และ ผ ช วยสอนรำยว ชำศ กษำท วไป และ หน วยงำนท สนใจ ม.ค.-พ.ค. 58 ร อยละของผ ม ส วนร วม ของอำจำรย ประจำ รำยว ชำศ กษำท วไป 100 -กล มอำจำรย ผ สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป -กล มผ ช วยสอน -หน วยงำนจ ดกำร เร ยนกำรสอน กล มอำจำรย ผ สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป -ประช ม -ให บร กำร ศ กษำด งำนกำร จ ดกำรเร ยนกำร สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป 7 กำรเร ยนร -นำร ปแบบท ได ไปจ ดกำรเร ยนกำรสอน รำยว ชำศ กษำท วไป ม.ย.-ส.ค.57 ระด บควำมพ งพอใจ เก ยวก บกำรด ำเน นกำร จ ดกำรเร ยนกำรสอน รำยว ชำศ กษำท วไป 4.0 น กศ กษำรำยว ชำ ศ กษำท วไป กล มอำจำรย ผ สอนรำยว ชำ ศ กษำท วไป แบบประเม น ควำมพ งพอใจ

17 14 ผ ทบทวน : ผ อน ม ต : (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หำรส งส ดด ำนกำรจ ดกำรควำมร (CKO) (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ผ บร หารส งส ดของหน วยงาน (CEO)

18 การต อยอดองค ความร ส งานว จ ยและนว ตกรรม แผนการจ ดการความร ท 1 การบร การแบบ One stop service (self-service) 1) ช อโครงกำร : กำรศ กษำควำมต องกำรกำรบร กำรแบบ One stop service 2) ช อน กว จ ยหล ก : ส ชำดำ พ มอ ไร น กว จ ยร วม (ถ ำม ) : สมำช กกล ม 3) หน วยงำน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯ 4) คำสำค ญ (keywords) ของโครงกำรว จ ย : One stop service บนระบบเคร อข ำย แผนการจ ดการความร ท 2 การจ ดการเร ยนการสอนรายว ชาศ กษาท วไปโดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom 1) ช อโครงกำร : กำรพ ฒนำร ปแบบกำรจ ดช นเร ยนแบบพล กบทบำทในช นเร ยนกล มใหญ 2) ช อน กว จ ยหล ก : อำจำรย ชลลดำ ช วณ ชชำนนท 3) น กว จ ยร วม (ถ ำม ) : สมำช กกล ม 4) หน วยงำน : สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปฯ 5) คำสำค ญ (keywords) ของโครงกำรว จ ย : Flipped Classroom สำหร บช นเร ยนกล มใหญ

19 ภาคผนวก 16

20 17 คำส งสำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ท ๔๔ /๒๕๕๗ เร อง แต งต งคณะกรรมกำรกำรจ ดกำรควำมร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘... ตำมท พระรำชกฤษฎ กำว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำนเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ 11 ว ำ ส วนรำชกำรม หน ำท พ ฒนำควำมร ในส วนรำชกำร เพ อให ม ล กษณะเป นองค กำรแห งกำร เร ยนร อย ำงสม ำเสมอ รวมท งมหำว ทยำล ยท ก ำหนดให ท กหน วยงำนม กำรด ำเน นกำรจ ดกำรควำมร โดยเน นให เป นเคร องม อในกำรพ ฒนำบ คลำกร เพ อให กำรด ำเน นกำรจ ดกำรควำมร ของส ำน กว ชำกำรศ กษำ ท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส เป นไปด วยควำมเหมำะสม สอดคล องก บพระรำชกฤษฎ กำและ นโยบำยของมหำว ทยำล ย ส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส จ งขอแต งต ง คณะกรรมกำรจ ดกำรควำมร สำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำรเร ยนร อ เล กทรอน กส ด งน คณะกรรมกำรอำนวยกำร ๑. ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย ประธำนกรรมกำร ๒. อำจำรย ส ภำพรรณ เมฆร ต กรรมกำร ๓. อำจำรย เอกภพ อ นทรภ กรรมกำร ๔. อำจำรย ธว ช พ มดำรำ กรรมกำร ๕. นำยเปรม ธนไตรภพ กรรมกำร ๖. นำงสำวภ ญญำล กษณ ปวรกร ณ กรรมกำร ๖. นำงสำวพ ชร ดำ ว ส ยเกต กรรมกำรและเลขำน กำร คณะกรรมกำรด ำเน นงำนแผนกำรจ ดควำมร แผนท ๑ กำรบร กำรแบบ One stop service (selfservice) ๑. ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย ประธำนกรรมกำร ๒. นำยอด ศ กด ช ชำต กรรมกำร ๓. นำงสำวอภ รต ไตรยำว ฒน กรรมกำร ๔. นำงสำวปพ ชญำ ศ ลป กษำ กรรมกำร ๕. นำงสำวจ ฑำร ตน บ ญสมบ ต กรรมกำร

21 18 ๖. นำงสำวส ลำล ย เคนสวนมอญ กรรมกำร ๗. นำงอ ไรวรรณ ต นน ก ล กรรมกำร ๘. นำงสำวส พ ฒตรำ ซ ง กรรมกำร ๙. นำงสำวส ร พร บ ญสมบ ต กรรมกำร ๑๐. นำงสำธ ยำ ภ นำพลอย กรรมกำร ๑๑. นำงสำวภ ทรำวรรณ แก วกรอง กรรมกำร ๑๒. นำงสำวย สม น หมำดท ง กรรมกำร ๑๓. นำงสำวศศ ว มล มณ วงษ กรรมกำร ๑๔. นำงสำวอน สรำ จ นทร ประภำส กรรมกำร ๑๕. นำยปฐมพงศ ป ณณภ ม กรรมกำร ๑๖. นำยวรกำร จ นทรส งหำญ กรรมกำร ๑๗. นำงสำวศศ ประภำ ใจใหญ กรรมกำร ๑๘. นำยวรำว ธ ช นคร ฑ ๑๙. นำยส ภำส อมรฉ นทนำกำร กรรมกำร กรรมกำร ๒๐. นำงสำวส ชำดำ พ มอ ไร กรรมกำรและเลขำน กำร คณะกรรมกำรด ำเน นงำนแผนกำรจ ดควำมร แผนท ๒ กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนรำยว ชำศ กษำท วไป โดยใช ร ปแบบ The Flipped Classroom ๑. ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย ประธำนกรรมกำร ๒. อำจำรย ส ภำพรรณ เมฆร ต กรรมกำร ๓. อำจำรย เอกภพ อ นทรภ กรรมกำร ๔. อำจำรย ธว ช พ มดำรำ กรรมกำร ๕. อำจำรย ชลลดำ ช วณ ชชำนนท กรรมกำร ๖. อำจำรย ศ ร ร ตน พ กปำกน ำ กรรมกำร ๗. อำจำรย ศ ลป ช ย พ ลคล ำย กรรมกำร ๘. อำจำรย อำร ยำ ภ ระหงษ กรรมกำร ๙. อำจำรย จ รำภรณ บ ญย ง กรรมกำร ๑๐. น.ส.ส น นำรถ ศร สรส ทธ กรรมกำร ๑๑. นำยเอกนร นทร ป ยะป ญญำมงคล กรรมกำร ๑๒. นำยนรำศ กด ภ นำพลอย กรรมกำร ๑๓. นำงสำวพ ชร ดำ ว ส ยเกต กรรมกำร ๑๔. นำงสำวกฤษณำ อำร ย กรรมกำร

22 19 ๑๕. นำยนำยก ตต พ ฒน บ วเล ก กรรมกำร ๑๖. นำงสำวภ ญญำล กษณ ปวรก ณ กรรมกำร ๑๗. นำงสำวภ ทท ยำ ตร ยท พ ง กรรมกำรและเลขำน กำร หน ำท ให คณะกรรมกำรด งกล ำวม หน ำท ควำมร บผ ดชอบ ด งน ๑. ทบทวนหร อจ ดท ำแผนกำรจ ดกำรควำมร ของส ำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรมกำร เร ยนร อ เล กทรอน กส ๒. สน บสน นทร พยำกรกำรจ ดกำรควำมร ของหน วยงำน ๓. ดำเน นกำรจ ดก จกรรมและต ดตำมผลกำรดำเน นงำนตำมแผนกำรจ ดกำรควำมร ๔. สร ปและรำยงำนผลกำรจ ดกำรควำมร เสนอต อคณะกรรมกำรด ำเน นงำนจ ดกำรควำมร ระด บ มหำว ทยำล ยเป นระยะ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๒๗ ต ลำคม ๒๕๕๗ (ผ ช วยศำสตรำจำรย ส พจน ค ำขำย) ผ อำนวยกำรสำน กว ชำกำรศ กษำท วไปและนว ตกรรม กำรเร ยนร อ เล กทรอน กส

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan)

ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan) ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Teaching Plan) รายว ชาท นตกรรมจ ดฟ น รห สว ชา 402481 จานวนหน วยก ต 2(2/2-0/0) เง อนไขท ต องผ านก อน : เป นน กศ กษาท นตแพทย ช นป ท 4 สถานภาพกระบวนว ชา : เป

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information