แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)"

Transcription

1 ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม

2 ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในการพ ฒนาระบบราชการไทย ซ งใน พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได ก าหนดไว ว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต างๆเพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการ ได อย างถ กต อง รวดเร วเหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร าง ว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก นนอกจากน นในแนวทางการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ และการต ดตามประเม นผลปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ได ก าหนดการจ ดการความร ในองค กรไว เป นประเด นในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการในม ต ท ๔ ค อ ด านการพ ฒนาองค กร ซ งแสดงให เห นได ว าการบร หารราชการแนวใหม ได ให ความส าค ญก บการจ ดการ ความร เพ อรวบรวมองค ความร และพ ฒนาให เป นระบบ เพ อการพ ฒนาคน งาน และองค กรต อไป มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ซ งตามประกาศในราชก จจาน เบกษา เล มท ๑๑๔ ตอนท ๕๑ ก ลงว นท ๑ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ม ฐานะเป นน ต บ คคล ก าหนดสถานภาพ และว ตถ ประสงค (ตามมาตรา ๖) ไว ให เป นสถานศ กษาและว จ ย ม ว ตถ ประสงค ให การศ กษาว จ ย ส งเสร มและ ให บร การทางพระพ ทธศาสนาแก พระภ กษ สามเณรและคฤห สถ รวมท งการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ป จจ บ นมหาว ทยาล ยม ส วนงานระด บคณะ ส าน ก สถาบ น ๙ ส วนงาน ระด บว ทยาเขต ๑๐ ว ทยาเขต ม ระด บว ทยาล ย ๗ แห ง สถาบ นสมทบ ๖ แห ง โดยม พ นธก จค อ ๑) การผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาการจ ดการเร ยนการ สอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ๒) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทาง พระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ๓) การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนแลชะส งคมระด บชาต และ นานาชาต ๔) การท าน บ าร งพระพ ทธศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม ๕) พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตาม หล กธรรมภ บาล ในค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๒ ม การพ ฒนามหาว ทยาล ยส สถาบ นการเร ยนร อ างอ งจากมาตรฐานการอ ดมศ กษาข อท ๓ ก าหนดให มหาว ทยาล ยม การสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และ

3 ๓ ส งคมแห งการเร ยนร ซ งต องม การจ ดการความร เพ อม งส สถาบ นแห งการเร ยนร โดยม การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในมหาว ทยาล ยซ งกระจ ดกระจายก นอย ในต วบ คคลหร อเอกสารมาพ ฒนาให เป นระบบเพ อให ท กคนใน มหาว ทยาล ยสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะ ส งผลให มหาว ทยาล ยม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด กระบวนการในการบร หารจ ดการความร ใน มหาว ทยาล ย ประกอบด วย การระบ ความร การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดเก บความร การเข าถ งข อม ล แลชะ การแลกเปล ยนความร ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย การสร างบรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายใน มหาว ทยาล ย การก าหนดแนวว ธ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช เทคโนโลย สารสานเทศ เพ อเพ มประส ท ภาพการ บร หารจ ดการความร ในสถาบ นให ด ย งข น การด าเน นการตามต วบ งช ด งกล าวได พ ฒนามาเป นล าด บ แต ย งไม เพ ยงพอท จะท าให มหาว ทยาล ยบรรล ส พ นธก จและว ส ยท ศน ตามท ได ต งไว อย างสมบ รณ ในรอบป ท ผ านมาทางคณะผ บร หารจ งได ด าเน นการในเร องการ จ ดการความร อย างจร งจ งและต อเน อง แต ด วยความท องค กรมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยเป นองค กร ขนาดใหญ ท ม บ คลากรและบ คคลท เก ยวข องมากมายจ งท าให ย งไม ส าเร จตามท คณะผ บร หารม งหว ง ทาง คณะกรรมการจ ดท ากรอบและแนวทางการจ ดการความร และร ปแบบ (Model) การจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหา จ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ได ประช มปร กษาหาร อและได ด าเน นการร างแนวทางปฏ บ ต ร วมก น ซ งถ อเป นหน งใน กระบวนการจ ดการความร อย างหน งท ผ ม ส วนเก ยวข องจะได แบ งป นม มมองเพ อให การท าการบรรล ความส าเร จ ๑.๒ สร ปผลการด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยได ร เร มด าเน นการเก ยวก บการจ ดการความร มาแล วในระยะ แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยฉบ บท ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยม โครงการและผลงานท ส าค ญ ค อ ๑) โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาคร ต นแบบโดยการใช Blog และ Youtube เพ อการ จ ดการความร ๒) ผลงานการจ ดการความร การบ รณาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาจ ตอาสาแก น ส ต ๓) ผลงานการจ ดการความร กระบวนการเร ยนร ร วมก นเพ อสร างสรรค ผลงานว จ ย ท ผ านมา แนวทางการด าเน นการเร องการจ ดการความร น น ส วนใหญ จะม งไปท ภายนอกมหาว ทยาล ย และอย ในกระบวนการการจ ดการความร ข นท ๒ ค อ การสร างช มชนน กปฏ บ ต (CoP) เพ อม งแลกเปล ยนป จเจก ป ญญา แต สภาว ชาการอยากจะเห นค อการประมวลความร ท มหาว ทยาล ยม อย แล วมาจ ดระบบเป นสารสนเทศท พร อมน าไปใช งานส าหร บผ ม ส วนเก ยวข อง

4 ๔ ส วนท ๒ ว เคราะห SWOT มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เพ อประกอบการด าเน นการจ ดการความร ๒.๑ จ ดแข ง (Strength) ๒.๑.๑ ผ บร หารระด บส งให การสน บสน น ๒.๑.๒ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยม องค ความร มากมายท จะเป นประโยชน ต อสาธารณชน ท งท เป นป จเจกป ญญาและสาธารณป ญญา ๒.๑.๓ ผ บร หาร คณาจารย และเจ าหน าท ม ท งบรรพช ต และคฤห สถ ท ม ค ณธรรมท เอ อต อการด าเน นงาน ๒.๑.๔ มหาว ทยาล ยม ป จจ ยพ นฐานท จ าเป นต อการจ ดการความร เช น ระบบเทคโนโลย ต างๆ ท เอ อต อการ ด าเน นการอย างเพ ยงพอ ๒.๑.๕ องค กรภาค ความร วมม อต างๆ พร อมให ความช วยเหล อเน องจากมหาว ทยาล ยเป นองค กรทางด าน จ ตใจ ๒.๒ จ ดอ อน (Weakness) ๒.๒.๑ บ คลากรบางส วนอาจย งไม ม ความร ความเข าใจในเร องของการจ ดการความร รวมถ งประโยชน ท จะได ร บอย างเพ ยงพอ ๒.๒.๒ การด าเน นการบางอย างหากไม เข าใจอาจจะเป นการเพ มภาระแก ผ ท เก ยวข อง ๒.๒.๓ โครงสร างการบร หารจ ดการและระเบ ยบปฏ บ ต บางอย างไม เอ อต อการด าเน นการ ๒.๓ โอกาส (Opportunity) ๒.๓.๑ คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาจากภายนอกได ก าหนดให ท กมหาว ทยาล ยต อง ด าเน นการด านการจ ดการความร ซ งจะม ผลด ในระยะยาวต อมหาว ทยาล ย ๒.๓.๒ สภาวะการแข งข นในวงการการศ กษาเพ อยกระด บองค กรให เป นท ยอมร บโดยท วไปจะเป น เคร องกระต นให จ าต องม การด าเน นการด งกล าว ๒.๓.๓ ม ส วนงานต างๆ จากภายนอกมหาว ทยาล ยได เข ามาเร ยนร แลกเปล ยนความร อย เสมอเน องจาก มหาว ทยาล ยเป นศ นย กลางพระพ ทธศาสนาแห งโลก จ งเป นโอกาสท จะได แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น

5 ๒.๔ อ ปสรรค (Threat) ๒.๔.๑ งบประมาณท ได ร บการสน บสน นจากร ฐบาลอาจม ไม มากพอ ๒.๔.๒ ระบบการบร หารท งแบบราชการ และแบบเอกชนม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วท าให การ ด าเน นการบางอย างไม สอดคล องก บว ฒนธรรมองค กร ๕

6 ๖ ส วนท ๓ ร ปแบบ กรอบและแนวทางในการจ ดการความร ๓.๑ ร ปแบบการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยก าวไปส องค การแห งการเร ยนร ภายใต แนวค ด MCUKM MODEL หร อ STUPA MODEL อ นประกอบไปด วย ส วนท ๑ ฐานล าง ท เป นฐานเจด ย ม ค าว า Learning Organization ส วนท ๒ ฐานรอง ม ล กษณะต างระด บก นตามล กษณะเจด ย SANGHA DHARMA BUDDHA ส วนท ๓ ส วนท เป นองค เจด ย ม ล กษณะ ต งตรง ม ภาษาอ งกฤษ ๙ อ กษร ค อ MAHACHALA ส วนท ๔ ส วนยอด ม ล กษณะแหลม ม ภาษาอ งกฤษ ค าว า Vision ส วนยอด ม ล กษณะแหลม ม ภาษาอ งกฤษ ค าว า Vision น นหมายถ งศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนา ระด บนานาชาต สร างคนด และเก ง อย างม สมรรถภาพ จ ดการศ กษาและว จ ยด อย างม ค ณภาพ บร การว ชาการด อย าง ม ส ขภาพ บร หารด อย างม ประส ทธ ภาพ ส วนท เป นองค เจด ย ม ล กษณะต งตรง ม ภาษาอ งกฤษ ๙ อ กษร ค อ MAHACHALA หมายถ ง อ ตล กษณ ของบ คลากร และน ส ตของมหาว ทยาล ย ๙ อย าง ท มหาว ทยาล ยม งม นพ ฒนา ให เก ดข นโดยใช การจ ดการความร ท เป นฐานของเจด ย ท กล าวมาเป นเคร องม อ นวล กษณ หร อ อ ตล กษณ ๙ ประการของมหาว ทยาล ย ประกอบด วย M Morality ม ปฏ ปทาน าเล อมใส A Awareness ร เท าท นความ เปล ยนแปลงทางส งคม H Helpfulness ม ศร ทธา อ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา A Ability ม ความสามารถในการ แก ป ญหา C Curiosity ม ความใฝ ร ใฝ ค ด H - Hospitality ม น าใจเส ยสละเพ อส วนรวม U Universality ม โลก ท ศน กว างไกล L Leadership ม ความเป นผ น าด านจ ตใจและป ญญา A Aspiration ม ความม งม นพ ฒนาตนให เพ ยบพร อมด วยค ณธรรมและจร ยธรรม ก จกรรมด งกล าวจะเป นส วนส าค ญท จะท าให บรรล ตามปร ชญาของ มหาว ทยาล ยท ว า ศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม พ ฒนาจ ตใจและส งคม ใน อนาคตต อไป

7 ๗ Vision BUDDHA DHARMA SANGHA Learning Organization ๓.๑.๑ หล กการและเหต ผลในการใช Stupa Model ๑) พระพ ทธศาสนาประกอบด วยองค ๓ ท เร ยกว าพระร ตนตร ย ค อพระพ ทธ พระธรรม และ พระสงฆ ซ งเป นท เคารพบ ชาส งส ดของพระพ ทธศาสน กชน ๒) ท ต งของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณรา ชว ทยล ย ณ ต า บลล า ไทร อ าเภอว งน อย จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ม เจด ย บรรจ พระบรมสาร ร กธาต และพระไตรป ฎก รวมถ งพระราชาน สาวร ย ร ชกาลท ๕ องค ผ สถาปนามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยซ งเจด ย ด งกล าวถ อเป นส ญญล กษณ และเป นท ย ด เหน ยวจ ตของประชาคมชาวมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ๓.๑.๒ องค ประกอบของเจด ย ส วนท ๑ ฐานล าง ท เป นฐานเจด ย ม ค าว า Learning Organization ส วนท ๒ ฐานรอง ม ล กษณะต างระด บก นตามล กษณะเจด ย SANGHA DHAMMA และ BUDDHA ส วนท ๓ ส วนท เป นองค เจด ย ม ล กษณะต งตรง ม ภาษาอ งกฤษ ๙ อ กษร ค อ MAHACHULA ส วนท ๔ ส วนยอด ม ล กษณะแหลม ม ภาษาอ งกฤษ ค าว า Vision

8 ๘ ๓.๓.๓ น ยามความหมาย ส วนท ๑ ฐานล าง ม ค าว า Learning Organization หมายถ ง องค กรมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราช ว ทยาล ย ท ม งม นพ ฒนาองค กรให เป นองค กรม ช ว ต เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อม งส ปร ชญาของมหาว ทยาล ยท เป นส วนยอดของเจด ย ท งน โดยการจ ดการความร เป นเคร องม อในการข บเคล อนองค กร ส วนท ๒ ฐานรอง ม ล กษณะต างระด บก นตามล กษณะเจด ย SANGHA DHAMMA BUDDHA SANGHA หมายถ ง การจ ดการความร โดยเก บ และการรวบรวมสาธารณป ญญาของผ บร หารคณาจารย เจ าหน าท และน ส ตของมหาว ทยาล ยซ งเป นช มชนน กปฏ บ ต ท เร ยกว า (CoP) รวมไปถ งการด งองค ความร ในแง ป จเจกป ญญา แล วพ ฒนาให เป นสาธารณป ญญา และสามารถน าไปใช ได ภายใต กรอบ ๕ อย างค อ ด านการบร หาร จ ดการ ด านการผล ตบ ณฑ ต ด านการว จ ย ด านการบร การว ชาการ และด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม DHAMMA หมายถ ง คล งความร หร อข มทร พย ความร (Knowledge Asset) ท เก ดจากการเก บและ รวบรวมองค ความร ท งป จเจกป ญญา และสาธารณป ญญา ของผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท และน ส ตของ มหาว ทยาล ย ท เก ดข นและตกผล กจากการแบ งป นป จเจกป ญญาและพ ฒนาไปส สาธารณป ญญา อ นจะก อให เก ด ประโยชน การต อบ คลากรของมหาว ทยาล ยท ประสงค น าองค ความร ท ถ กต องไปใช ได ถ กกาละและเทศะ BUDDHA หมายถ ง องค ความร ช นส ง ท ผ านกระบวนการจ ดระบบ การค ด ว เคราะห และส งเคราะห จน กลายเป นความร ในระด บ ป ญญา เป นภาวะท ม งให บ คลากรสามารถใช ป จเจกป ญญาและสาธารณป ญญาเพ อ พ ฒนาตนเองและองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร อย างย งย น อ นจะท าให บ คลากรของมหาว ทยาล ยเป นผ ร ผ ต น เบ กบาน ร เท าท นความเปล ยนแปลงของโลกสอดคล องก บนวล กษณ ซ งเป นว ฒนธรรมองค กรของ มหาว ทยาล ย ส วนท ๓ ส วนท เป นองค เจด ย ม ล กษณะต งตรง ม ภาษาอ งกฤษ ๙ อ กษร ค อ MAHACHULA หมายถ ง อ ตล กษณ ของบ คลากร และน ส ตของมหาว ทยาล ย ๙ อย าง ท มหาว ทยาล ยม งม นพ ฒนาให เก ดข นโดยใช การจ ดการ ความร ท เป นฐานของเจด ย ท กล าวมาเป นเคร องม อ

9 ๙ นวล กษณ : อ ตล กษณ ๙ ประการของมจร. M Morality ม ปฏ ปทาน าเล อมใส (๑) A Awareness ร เท าท นความเปล ยนแปลงทางส งคม (๗) H Helpfulness ม ศร ทธา อ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา (๕) A Ability ม ความสามารถในการแก ป ญหา (๔) C Curiosity ม ความใฝ ร ใฝ ค ด (๒) H - Hospitality ม น าใจเส ยสละเพ อส วนรวม (๖) U Universality ม โลกท ศน กว างไกล (๘) L Leadership ม ความเป นผ น าด านจ ตใจและป ญญา (๓) A Ambition ม ความม งม นพ ฒนาตนให เพ ยบพร อมด วยค ณธรรมและจร ยธรรม (๙) ส วนท ๔ ส วนยอด ม ล กษณะแหลม ม ภาษาอ งกฤษ ค าว า Vision ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยเป นศ นย กลางการศ กพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต โดยการจ ดการศ กษาแลชะพ ฒนาองค ความร บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให น าไปส การพ ฒนาจ ตใจและส งคมอย างย งย น

10 ๑๐ วงจรความร แบบ SECI เป นวงจรความร ท น าเสนอโดย Ikujiro Nonaka และ Takeuchi กล าวถ ง การเปล ยนแปลงความร (Knowledge conversion) ระหว าง Tacit knowledge และ Explicit knowledge ท าให เก ดความร ใหม ข น หม นเป น เกล ยวไปเร อยๆ อย างไม ม ท ส นส ด เพราะการเร ยนร เก ดข นได ตลอดเวลา การสร างความร จะเก ดข นได 4 ร ปแบบ ค อ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization กล าวค อ Socialization: การแบ งป นและการ สร าง Tacit knowledge จากการต ดต อส อสารระหว างก นโดยการแลกเปล ยนประสบการณ ตรง เช น การพ ดค ย นาย ก ได เร ยนร เทคน คการเป นว ทยากรจาก นาย ข ท ประสบผลส าเร จในการสอนจากการพ ดค ยก น นาย ก จะได ร บ ความร จากนาย ข มาเป นความร ของตนเองเพ อน ามาใช พ ฒนาเทคน คในการสอนของตนเอง Externalization: ค อ การสร างและแบ งป นความร จากส งท ม (Tacit knowledge) และเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (Explicit knowlegde) กล าวค อ นาย ก หล งจากได เร ยนร เทคน คต างๆ แล วน ามาเข ยนเป นหน งส อเผยแพร ให ก บผ สนใจ ท วไป Combination: เป นการรวบรวมความร ประเภท Explicit knowledge ท เร ยนร มาสร างเป นความร ประเภท Explicit ใหม ๆ เช น กรณ ท นาย ก ศ กษาเพ มเต มถ งเทคน คการสอนจากหลายๆ แห ง แล วสร ปและเผยแพร เป น เทคน คการสอนร ปแบบใหม ซ งเก ดจากการรวบรวมความร จากแหล งต างๆ และความร ของตนเอง Internationalization: เป นการแปลง Explicit knowledge มาเป น Tacit knowledge เป นการน าความร ท เร ยนร มาไป ปฏ บ ต กล าวค อ คนอ นๆ ศ กษาเทคน คการสอนหร อการเป นว ทยากรจากต ารา หร อหน งส อท ม อย อาจรวมถ ง หน งส อท นาย ก เข ยน แล วน าไปปร บใช ในการท างานของตนเอง จนท าให เก ดท กษะและความช านาญจน

11 ๑๑ กลายเป น tacit knowledge ของตนเองในท ส ด และเม อเก ดความร แล วก เก ดการแลกเปล ยนก บคนอ นๆ ต อไปก จะ เก ดกระบวนการท เร ยกว า Socialization ข นเอง เป นกระบวนการท หม นเว ยนไปเร อยๆ 1 ๓.๒ กรอบและแนวทางในการจ ดการความร ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ระยะท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) การด าเน นก จกรรมการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยก าหนดกรอบและประเด นความร ในการจ ดการ ความร ไว ๕ ด าน ครอบคล มตามพ นธก จมหาว ทยาล ย ค อ ๑) พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ๒) การผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ๓) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ๔) การบร การทางว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนและส งคมระด บชาต และนานาชาต ๕) การท าน บ าร งพระพ ทธศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม 1

12 กรอบและแนวทางในการจ ดการความร (KM focus Areas) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ๑๒ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๑. ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑.๑ โครงสร างส วนงาน ๑. อ ตล กษณ ของบ ณฑ ต ๒. แผนกลย ทธ ๓. ระเบ ยบ ข อบ งค บ ๑. แผนพ ฒนาการบร การทาง ว ชาการ ๔. แผนการร บน ส ต ๕. หล กส ตรและการเร ยนการ -โครงสร างของงาน -โครงสร างการบร หารส วน งาน -โครงสร างการปฏ บ ต งาน ๑.๒ ภาระหน าท ของส วนงาน -ภา ระ หน าท หล กของงา น โดยรวม -ภาระหน าท หล กของแต ละ ส วนงาน -ภาระหน าท ของแต ละบ คคล ในหน วยงาน สอน ๖. ก จกรรมการเร ยนการสอน ๗. การประก นค ณภาพการเร ยน การสอน ๘. ก า ร ป ร บ ป ร งก า ร บ ร ห า ร ว ชาการ ๙. ผลงานด านก จกรรมน ส ต ๑๐. ข อม ลของอาจารย ๑๑. ข อม ลของน ส ตท งในขณะ ศ กษาและหล งจบการศ กษา ๑. แผนพ ฒนาด านการว จ ย ๒. แผนปฏ บ ต การด านการว จ ย ๓. การว จ ยและมาตรฐานการ ว จ ย ๔. ก า ร ส น บส น น แ ล ะ ก า ร จ ดสรรท นว จ ย ๕. กองท นสน บสน นการว จ ย ๖. ข นตอนการว จ ย ๗. เอกสารส ญญาท เก ยวข อง ก บการว จ ย ๘. ฐานข อม ลการว จ ย - ฐานข อม ลน กว จ ย - ฐานข อม ลผลการว จ ย - ฐานข อม ลท ปร กษาการ ว จ ย - ฐ า น ข อ ม ล เ ก ย ว ก บ ระเบ ยบข อบ งค บ ๒. แผนปฏ บ ต การ ๓. ระบบกลไกในการบร การ ทางว ชาการ ๔. ระเบ ยบท เก ยวข องก บการ บร การว ชาการ ๕. ก า ร บ ร ก า ร ใ น ร ะ ด บ หน วยงาน ๖. ก า ร บ ร ก า ร ใ น ร ะ ด บ บ คลากร เช น การบรรยาย การปาฐกถา ๗. ฐานข อม ลการบร จาค ๘. การให ค าปร กษาแก ส งคม ๙. เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ก า ร บร การว ชาการ ๑. แผนพ ฒนาด านการบ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ๒. แผนปฏ บ ต การ ๓. ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ด าเน นการด านการบ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ๔. ฐ า น ข อ ม ล ท ร พ ย า ก ร ด าเน นงาน ๕. ฐ า น ข อ ม ล ผ ล ล พ ธ ก จกรรมโครงการ ๖. การม ส วนร วมท งภายใน และภายนอก ๗. โครงการบร การว ชาการท ส าค ญ - โครงการพ ทธศ ลป

13 ๑๓ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๑.๓ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑๒. ต าราว ชาการ หร อเอกสาร ๑๐. การให บร การฝ กอบรม - โครงการถ ายทอดว น ประกอบการสอน หล กส ตรต างๆ ส าค ญทางพระพ ทธศาสนา -ข นตอนระบบงาน ๑๓. แผนการสอนของอาจารย ๑๑. การบร การแบบให เปล า -ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑๔. ส อการเร ยนการสอน ๑๒. ก า ร บ ร ก า ร เ ช ง - โครงการหอพ ทธศ ลป ๑๕. นว ตกรรมการเร ยนการสอน พาณ ชย - โ ค ร ง ก า ร ท อ ด ก ฐ น ๑. ๔ ก ฎ ร ะ เ บ ย บ ข อ บ ง ค บ ๑๖. การจ ดระบบข อสอบกลาง ๑๓. การจ ดการประช มระด บ ประจ าป ป ร ะ ก า ศ ค า ส ง ห ล ก เ ก ณ ฑ ท ๑๗. เทคน คท ส าค ญเก ยวก บงาน นานาชาต เก ยวก บส วนงาน ด านการผล ตบ ณฑ ต ๑๔. โครงการบร การว ชาการ ๘. การประเม นสร ปผลการ ท ส าค ญ ปฏ บ ต งาน ๑.๕ เอกสารท เก ยวข องก บการ บร หารงาน ๑. ๖ ก ฎ ร ะ เ บ ย บ ข อ บ ง ค บ หน งส อเว ยน มต ท เก ยวข อง ๑.๗ เทคน คในการปฏ บ ต งาน -แ ผ น ก ล ย ท ธ ใ น ก า ร ปฏ บ ต งาน/ก าหนดKPI -ข นตอนการปฏ บ ต งาน - เทคน คการเข ยนบทความ ทางว ชาการ - เทคน คการท าว ทยาน พนธ - เทคน คการเข ยนบทค ดย อ - เ ท ค น ค ก า ร เ ร ย น ภาษาอ งกฤษ - เทคน คการให ค าปร กษา ว ทยาน พนธ ๙. คล น กการว จ ย ๑๐. น กว จ ยแลกเปล ยน ๑๑. งานพ ฒนาน กว จ ยร นใหม ๑๒. รางว ลน กว จ ย ๑๓. เกณฑ มาตรฐานการว จ ย ๑๔. จรรยาบรรณน กว จ ย ๑๕. ข นตอนการด าเน นการขอ ท นสน บสน นการว จ ย ๑๖. ระบบควบค มงานว จ ย ๑๗. เคร อข ายการว จ ย ๑๘. เวท น กว จ ยเช นการจ ด ป ร ะ ช ม ส ม ม น า ก า ร ว จ ย ระด บชาต และนานาชาต ๑๙. โครงการหร อก จกรรมท สน บสน นการว จ ย ๒๐. งานว จ ยท ได ร บการ ต พ ม พ เ ผ ย แ พ ร ท า ง วารสารว ชาการต างๆในท ง ประเทศและต างประเทศ ๒๑. วารสารการว จ ย -โครงการความร วมม อ ก บคณะสงฆ -โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ธ ร ร ม จาร ก -โ ค ร ง ก า ร ป ฏ บ ต ศาสนก จ (บรรพชาสามเณร ภาคฤด ร อน) -โครงการบร กา รทาง

14 ๑๔ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม -ว ธ ให บร การก บผ ร บม ความ พ งพอใจ -เทคน คการสอน ว ชาการผ านส อว ทย โทรท ศน -ม การต ดตามและประเม นผล การปฏ บ ต งาน -จรรยาบรรณ จ ตส าน กในการ ปฏ บ ต งาน ๑.๘ ป ญหา อ ปสรรค และแนวทาง การแก ไข - ป ญหาและอ ปสรรคในการ ปฏ บ ต งาน แนวทางการแก ไข /การป องก นการปฏ บ ต งาน ๑.๙ ข อเสนอแนะ ๒. เคร องม อในการบร หาร เช น แผน กลย ทธ ๓. หล กส ตรพ ฒนาและฝ กอบร ม ๑๘. ก า ร จ ด ท า ค ล ง ห ว ข อ ว ทยาน พนธ ๑๙. ก า ร จ ด ท า ค ล ง ท ป ร ก ษา ว ทยาน พนธ ๒๐. จ ด ร ะ บ บ ก า ร ต ด ต า ม ความก าวหน าว ทยาน พนธ ๒๑. การพ ฒนาสถาบ นภาษาให เป นแหล งรองร บว ทยาล ย พ ทธศาสนานานาชาต ๒๒. การส งเสร มและพ ฒนา บ คลากรของมหาว ทยาล ยให ส า ม า ร ถ ส อ ส า ร ภาษาต างประเทศได ๒๓. ก า ร ป ร ะ เม น ผ ล ก า ร ปฏ บ ต งาน ๒๒. ผลงานการบ รณาการ งานว จ ยก บพ นธก จการเร ยน การสอน ๒๓. การประเม นสร ปผล การปฏ บ ต งาน -โครงการอบรมคร สอน ศ ลธรรมในโรงเร ยน -โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ส อ น ศ ลธรรมในโรงเร ยน -โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ว ป สสนาก มม ฏฐาน ๑๕. การประเม นสร ปผลการ ปฏ บ ต งาน

15 ๑๕ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ผ บร หาร ๔. จ ดระบบบ นท กราย งานกา ร ประช ม ระบบสารบ ญการประช ม ๕. การเข ยนโครงกา รและ สร ป โครงการ ๖. การเข ยน TOR ๗. การพ ฒนาระบบฐานข อม ลของ ว สาขบ ชาโลก ๘. การน าก จกรรมระด บนานาชาต มา เป นเคร องม อรองร บการบร หารให ส อ ด ร บ ก บ ค ว า ม เ ป น ศ น ย ก ล า ง พระพ ทธศาสนานานาชาต ๙. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM) มาเป นเคร องม อในการบร หาร ๑๐. การน าระบบการบร หารความ

16 ๑๖ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เส ยงมาเป นเคร องม อในการบร หาร ๑๑. ระบบการประก นค ณภาพ ๑๒. งานพ สด คร ภ ณฑ ๑๓. ระบบงบประมาณ ๑๔. เทคน คการเข ยนผลงานเพ อขอ ก าหนดต าแหน งทางว ชาการ ๑๕. ระบบฐานข อม ลเก ยวก บสถาบ น สมทบ ๑๖. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน โดยภาพรวม

17 ๑๗ ๓.๓ ความสอดคล องก บแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ระยะท ๑๑ ๓.๓.๑ ว ส ยท ศน การด าเน นการการจ ดการความร ม งส งเสร มและสน บสน นมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ตามว ส ยท ศน ค อ ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยเป นศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต โดยการจ ด การศ กษาและพ ฒนาองค ความร บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให น าไปส การพ ฒนาจ ตใจและส งคมอย าง ย งย น ๓.๓.๒ พ นธก จ แผนการด าเน นการการจ ดการความร จะเป นส วนหน งของกระบวนการผล ตบ ณฑ ต และการว จ ยซ งเป น พ นธก จของมหาว ทยาล ย อ นจะน าไปส ว ส ยท ศน ข างต น ๓.๓.๓ ย ทธศาสตร และกลย ทธ แผนการจ ดการความร จะเป นส วนหน งของย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ในประเด นกลย ทธ ท ๒๔ พ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพของบบ คลการให ม ความเป นสากล โดยม ต วช ว ด ความส าเร จของกลย ทธ ท ๒๔.๑ ร อยละของอาจารย ประจ าท ได ร บการศ กษาต อ ฝ กอบรม ด งาน ประช ม ส มมนา ภายในประเทศ ต างประเทศ ต ออาจารย ประจ าท งหมด และ ๒๔.๒ ร อยละของบ คลากรสายสน บสน นท ได ร บ การศ กษาต อ ฝ กอบรม ด งาน ประช ม ส มมนาภายในประเทศ ต างประเทศ ต อจ านวนบ คลากรสายสน บสน น ท งหมด ซ งสอดคล องก บต วบ งช ประก นค ณภาพของมจร. ท ๒.๔ ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน น และ ๗.๒ การพ ฒนามหาว ทยาล ยส สถาบ นการเร ยนร ซ งเป นการก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะ พ ฒนาความร และท กษะความสามารถของบ คลากรภายในซ งท าหน าท เก ยวข องก บการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย อย างช ดเจน นอกจากน แผนการด าเน นงานด งกล าวย งสอดคล องก บย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการ พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน เป าประสงค ท ๑ บ ณฑ ตและบ คลากรท ผ านการศ กษา อบรมเป นผ ม ค ณธรรมน าความร ม ปฏ ปทาน าเล อมใส ใฝ ร ใฝ ค ด เป นผ น าทางจ ตใจและป ญญา ม โลกท ศน กว างไกล ม ความสามารถและท กษะในการแก ป ญหา ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนาและพ ฒนาส งคม (อ ต ล กษณ ของบ ณฑ ต) กลย ทธ ท ๑. พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให ม ค ณภาพท นสม ย สอดคล องก บมาตรฐาน ว ชาช พ และกลย ทธ ท ๒. พ ฒนาและเสร มสร างศ กยภาพของอาจารย ให ม ความร ความสามารถในการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ โดยถ อเป นประเด นท ต องการม งเน นให แผนการจ ดการความร สอดคล อง ก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ซ งอาจม การส ารวจผลการปฏ บ ต งานท เป นจ ดเด นของอาจารย /น ส ตแต

18 ๑๘ ละคณะ/สาขาว ชา เก ยวก บการเร ยนการสอนท สะท อนอ ตล กษณ ของสาขาว ชาและน ามาก าหนดเป นประเด น ส าหร บใช ในกระบวนการจ ดการความร ท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา นอกจากน ในส วนของย ทธศาสตร ท ๑ เป าประสงค ท ๒มหาว ทยาล ยม งพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยน การสอนท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต อความต องการของส งคม กลย ทธ ท ๕ ส งเสร ม และพ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นท ยอมร บในการเป นศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต โดยจ ดเป น เวท แลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Sharing) จากความร ท กษะ ซ งถ อว าเป นส นทร พย (Asset) ของผ ม ประสบการณ ตรง (Tacit Knowledge) โดยเช ญบ คลากรภายในและภายนอกท ม ผลงานด เด นด านว ชาการและ ผลงานด านการว จ ย รวมท งผลงานด านอ น ท มหาล ยม งเน นมาถ ายทอดความร เคล ดล บ นว ตกรรม น ามาจ ดเก บ รวบรวมว เคราะห ส งเคราะห เป นแนวปฏ บ ต ท ด จ าแนกเป นหมวดหม ตามประเด นความร ต าง ๆ ท ได ก าหนดไว เผยแพร ไปส บ คลากร/กล มเป าหมายท ก าหนด ในย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บ นานาชาต เป าประสงค ท ๓. มหาว ทยาล ยม ผลงานว จ ยทางพระพ ทธศาสนาท ได ร บการเผยแพร และประย กต ใช พ ฒนาจ ตใจและส งคมในระด บชาต และนานาชาชาต กลย ทธ ท ๖ พ ฒนาน กว จ ย ผล ตผลงานว จ ยทางด าน พระพ ทธศาสนาท ครอบคล มท กกล มความร และสร างเคร อข ายความร วมม อน กว จ ยและการว จ ยระด บชาต และ นานาชาต กลย ทธ ท ๘. ส งเสร มและสน บสน นการน าองค ความร ไปใช ในการเร ยนการสอน พ ฒนาตน พ ฒนางาน พ ฒนาส งคมและก จการคณะสงฆ ท งในระด บชาต และนานาชาต และกลย ทธ ท ๑๐ พ ฒนาระบบการบร หารการ จ ดการงานว จ ยระด บชาต และนานาชาต โดยแผนการจ ดการความร จะม ส วนส าค ญในการพ ฒนาน กว จ ยและจ ดท า ฐานข อม ลความร (Knowledge Asset) ของมหาว ทยาล ยให เป นระบบสารสนเทศท เผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (Explicit Knowledge) เพ อให บ คลากรกล มเป าหมายท ต องการเพ มพ นความร ความสามารถสามารถเข าถ ง แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ได ง าย ในย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนและส งคมท กระด บท งระด บชาต และนานาชาต เป าประสงค ท ๔ มหาว ทยาล ยให บร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก คณะสงฆ ช มชนและ ส งคมท กระด บ กลย ทธ ท ๑๑. พ ฒนาศ นย ว ป สสนา-ศ นย พ ฒนาบ คลาการและทร พยากรบ คคล ให สามารถบร หาร ว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ส งคม ท กระด บ ท กกล มเป าหมาย และกลย ทธ ท ๑๒ จ ดระบบข อม ลและระบบ การจ ดการทร พยากรองค ความร เพ อถ ายทอดว ชาการท งทร พยากรบ คคล ท กษะช านาญการ ส อเทคโนโลย สารสนเทศ ให สามารถตอบสนองได ตามเฉพาะกรณ โดยการจ ดการความร จะช วยส งเสร มมาตรการการพ ฒนา ทร พยากรบ คคล หน วยงานทางด านว ชาการและเผยแผ พระพ ทธศาสนาแก ส งคมระด บชาต และนานาชาต อ กท งย ง สอดคล องก บการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา สกอ. ต วบ งช ท ๕.๓ ผลการน าความร และ ประสบการณ จากการให บร การว ชาการมาใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน/หร อการว จ ย (สมศ. ๘) อ กด วย

19 ๑๙ ในย ทธศาสตร ท ๔ การท าน บ าร งพระพ ทธศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม เป าประสงค ท ๕ มหาว ทยาล ย เป นแหล งเร ยนร ด านพระพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ นอย างย งย น กลย ทธ ท ๑๘ มหาว ทยาล ยเป นแหล งเร ยนร ด านพระพ ทธศาสนา มรดกทางประเพณ ว ฒนธรรมไทยในระด บท องถ น ระด บชาต และนานาชาต และกลย ทธ ท ๑๙ พ ฒนาพ พ ธภ ณฑ หอพ ทธศ ลป และผลงานบ รพาจารย ให เป นแหล งการเร ยนร ซ ง ประกอบไปด วยโครงการต าง ๆ อาท เช น การอน ร กษ พ ทธศ ลป ในล านนา ศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาประเทศ เพ อนบ าน และฐานข อม ลพระส งฆะเถระจากโครงการตามรอยส งฆปราชญ ล านนา เป นต น โดยข อม ลเหล าน หาก ถ กน ามาจ ดการความร ให เป นลายล กษณ อ กษร เป นระบบ และจ ดท าเป นส อสาธารณป ญญาในร ปแบบต าง ๆ เผยแพร ส สาธารณชน ตลอดจนม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรในองค กรก บบ คคลภายนอกองค กรท ม ความร ความสามารถความเช ยวชาญ ก จะเก ดวงจรความร แบบ SECI (Nonaka & Takeuchi) ซ งอธ บายไว ว าจะม การเปล ยนแปลงความร ระหว างความร ฝ งล กก บความร ช ดแจ งท าให เก ดความร ใหม ข นเร อย ๆ หม นเป นเกล ยวโดย ไม ม ท ส นส ดเน องจากเก ดการเร ยนร ในต วบ คคล ๓.๔ ข นตอนการด าเน นงาน ๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางการจ ดการความร เพ อเสนอมหาว ทยาล ย ๒) ประกาศแต งต งท มงานการจ ดการความร ๓) จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ๔) ค ดเล อกองค ความร ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มการว จ ยแลชะพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพ การว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนแลชะ ส งคมระด บชาต และนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ การท าน บ าร งพระพ ทธศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ๕) จ ดท าแผนการจ ดการความร โดยก าหนดให ม ก จกรรมการด าเน นการต างๆ ท กระบวน การ จ ดการความร จะส งเสร มและก อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ท าให ได องค ความร ท สามารถสน บสน นการด าเน น ภารก จในประเด นย ทธศาสตร และต วช ว ดท เล อกได อย างม ประส ทธ ผล โดยย ดตามข นตอนกระบวนการจ ดการ ความร ของส าน กงาน ก.พ.ร. ๗ ข น ๖) ด าเน นการตามแผนจ ดการความร

20 ๒๐ ๗) การทบทวนและปร บปร งแผนจ ดการความร โดยในการแลกเปล ยนเร ยนร หร อการ ประช มของแต แผนจ ดการความร ม การกล าวถ งแผนและม การปร บแผนบางส วนให เหมาะสมก บสถานการณ ของ บ คลากร ๓.๕ โครงสร างของงานจ ดการความร โครงสร างงานจ ดการความร ประกอบด วยงานท ส าค ญหล ก ค อ ๑) การจ ดก จกรรมเสร มท กษะ และต ดตามเคร อข ายการจ ดการความร ๒) การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดเก บและแลกเปล ยนความร ๓) การสร าง และการน าความร ไปใช อย างเป นระบบ ๔) การประเม นผล ต ดตามผลและก าก บแผนพ ฒนาด านระบบบร หารการจ ดการความร และ องค กรแห งการเร ยนร ๓.๖ ทร พยากรการด าเน นงานการจ ดการความร ๓.๖.๑ ด านบ คลากร (KM ท ม) ประกอบด วย - เจ าหน าท บร หารงาน ม หน าท ความร บผ ดชอบงานโดยภาพรวม ต งแต การวางแผน การประสานงาน การด าเน นงาน ข บเคล อนแนวค ดการจ ดการความร ก บท กฝ ายท เก ยวข อง การว เคราะห ข อม ลท ได ร บ ตรวจสอบข อม ล ส งเคราะห ความร ท ม อย ในบ คคลและแหล งเร ยนร อ น ๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนา รวมถ งการต ดตามและประเม นผลท ง ในส วนงานสร างสรรค ข นมาเอง และส วนงานๆ ท ด าเน นการด านการจ ดการความร รวมถ งงานเฉพาะก จท ได ร บ มอบหมาย - เจ าหน าท เก บรวบรวม และบ นท กข อม ล ม หน าท ร บผ ดชอบข อม ลท งจากการด าเน นงานของส วนงาน และการร บข อม ลจากส วนงานต างๆ ท เก ยวข อง และจ ดเก บอย างเป นระบบ เป นหมวดหม และน าข อม ลด งกล าวเผยแพร ผ านเว บไซต รวมถ ง จดหมาย ข าวต างๆ อย างต อเน อง - เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ม หน าท ร บผ ดชอบงานด านการส อสารข อม ลข าวสารก จกรรมต างๆ ภายในมหาว ทยาล ยให เป น ข อม ลท เป ดเผยร บร ร วมก น รวมถ งกระต นประชาส มพ นธ ให บ คคลากรท วไปทราบแนวทางการด าเน นการด าน การจ ดการความร

21 ๒๑ ๓.๖.๒ ด านสถานท ด าเน นการ และว สด อ ปกรณ ในการด าเน นงาน เพ อให การท างานสามารถบรรล ผล คณะท างานด านการจ ดการความร เห นว าควรใช สถานท ท างาน ค อ ส าน กงานว ทยาเขตเช ยงใหม ซ งเป นส วนงานในความด แลของผ อ านวยการส าน กงานว ทยาเขต เพ อความสะดวก ในการด าเน นงานอ กท งถ อว าเป นส วนงานท ท าการเช อมต อท งในส วนกลางและส วนงานอ น ๆ ในว ทยาเขต

22 ส วนท ๔ โครงการจ ดการความร ป งบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ๒๒ ๔.๑ โครงการการจ ดการความร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. โครงการ การจ ดการความร เพ อพ ฒนาเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๒. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ส าน กว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๓. รห สโครงการ ๔. โครงการเช อมโยงมาตรฐาน สกอ. องค ประกอบท ๒ การเร ยนการสอน องค ประกอบท ๓ ก จกรรมการพ ฒนาน ส ต องค ประกอบท ๔ การว จ ย องค ประกอบท ๕ การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท ๖ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๕. หล กการและเหต ผล จากป ญหาความส บสนท งทางด านค ณค าและการปฏ บ ต ทางว ฒนธรรมในส งคมไทย ได เช อมโยง เก ยวเน องก บป ญหาส งคมหลายด านเช น ความยากจน บร โภคน ยม ความเป นป จเจก เห นแก ประโยชน ส วนตน และพวกพ อง ฯลฯ ซ งป ญหาด งกล าว ผ ท ม ส วนเก ยวข องล วนตระหน กและได ก าหนดกลย ทธ ท มเทความ พยายามในการด าเน นงานเพ อก รากทางว ฒนธรรมและจ ตว ญญาณของส งคม พร อมท งระดมพล งความร วมม อร วม ใจจากท กฝ ายของส งคม ให เข ามาผน กพล งสานเป น เคร อข าย ขบวนการเฝ าระว งทางว ฒนธรรม ด งเช น โครงการเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรมซ งมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม โดยการสน บสน นงบประมาณจากส าน กว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงใหม ซ งม ความม งหมายในการประสานให เก ด เคร อข ายพระสงฆ แกนน าท ด าเน นก จกรรมด านการส งเสร ม พ ฒนาและธ ารงร กษาว ฒนธรรมของท องถ นอย าง เป นร ปธรรม พร อมท งถ กทอพล งศาสน กในการด าเน นด าเน นก จกรรมทางว ฒนธรรมในแต ละพ นท

23 ๒๓ ผลการด าเน นโครงการท ผ านมา ได จ ดประกายให พระสงฆ ท ท างานทางว ฒนธรรมตระหน กถ งการ พ ฒนาความร วมม อระหว างก นในการด าเน น จ งม การวางแผนการจ ดโครงสร างและแผนงานเคร อข าย และม การ จ ดต งศ นย ประสานงานเคร อข ายข น พร อมท งม การประสานความร วมม อในการด าเน นระหว างก นในล กษณะท ไม เป นทางการ อย างไรก ตามกล มพระสงฆ เคร อข ายได แสดงความต องการในการข บเคล อนก จกรรมเคร อข าย ร วมก น โดยการสน บสน นของหน วยงานท เก ยวข อง เช น การส งเสร มให เก ดเวท การเร ยนร ร วมก นอย างต อเน อง ของกล มแกนน าและสมาช กเคร อข าย เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ทบทวนการท างานท งการประเม นตนเองและการ วางแผนพ ฒนา ซ งจะน าส การรวบรวมยกระด บความร ส การสร างพล งเคร อข ายท ม ประส ทธ ภาพ อ นจะเป น ประโยชน อย างย งต อการเฝ าระว งทางว ฒนธรรมโดยการกระต นส งเสร มบทบาทของพระสงฆ ๖. ว ตถ ประสงค ๖.๑ เพ อจ ดการความร ให เคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๖.๒ เพ อส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ทบทวนแนวทางการท างาน การวางแผนพ ฒนาและการสร าง ช มชนน กปฏ บ ต การเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๗.กล มเป าหมายท จะได ร บผลประโยชน ๗.๑ เช งปร มาณ ๑.) พระภ กษ สงฆ ในโครงการเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรมท ด าเน นก จกรรมด านการส งเสร ม ว ฒนธรรมในแต ละพ นท จ านวน ๗๑ ร ป ๒.) ช มชนในพ นท ราบของจ งหว ดเช ยงใหม ซ งเป นท พ าน กของกล มคนพ นราบท วไป จ านวน ๒๔ อ าเภอ อ าเภอละ ๒-๓ ร ป รวมท งส น ๕๗ ช มชน ๓.) ช มชนในพ นท ส งและห างไกลของจ งหว ดเช ยงใหม ซ งเป นท พ าน กของกล มชนเผ าต าง ๆ จ านวน ๑๔ ช มชน ๗.๒ เช งค ณภาพ ๑.) พระสงฆ ท เข าร วมก จกรรมเก ดการเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ ในการท างานว ฒนธรรมระหว าง ก น ๒.) พระสงฆ ท เข าร วมก จกรรมม การประสานเคร อข ายการท างานด านว ฒนธรรมระหว างก น ๘. ระยะเวลาด าเน นโครงการ เด อนต ลาคม ๒๕๕๔ ถ งเด อนก นยายน ๒๕๕๕ ๙. งบประมาณโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

24 ๑๐. ล กษณะก จกรรม ประกอบด วย ก. การจ ดประช มพระสงฆ แกนน า ข. การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ค. การสน บสน นช มชนน กปฏ บ ต การเคร อข าย ง. การต ดตามประเม นผล : การจ ดเวท สร ปบทเร ยนพระสงฆ แกนน า ๒๔ ๑๑. ข นตอนและว ธ ด าเน นการ ๑. การน าเสนอโครงการเพ อขอร บการพ จารณาอน ม ต ๒. การประสานและประช มคณะท างาน ๓. การจ ดท ากรอบแนวค ดและหล กส ตรของการประช มเช งปฏ บ ต การ ๔. การประสานคณะพระสงฆ สมาช กโครงการเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๕. การจ ดประช มพระสงฆ แกนน า ๖. การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อค นหาและข บเคล อนข มป ญญาเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๗. การสน บสน นช มชนน กปฏ บ ต การเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม(การพ ฒนาพ นท ต นแบบ) ๘. การจ ดเวท สร ปบทเร ยนพระสงฆ แกนน า ๙. การต ดตามและประเม นผล ๑๐.การพ ฒนาระบบฐานข อม ลเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๑๑. การจ ดท าว ด ท ศน ประชาส มพ นธ ๑๒. การสร ปและรายงานผลการด าเน นงาน ๑๒. แผนก จกรรมโครงการ ก จกรรม ระยะเวลา ๑.การแต งต งและประช มคณะท างานเพ อ ทบทวนประสบการณ เด มและก าหนด กรอบการด าเน นงาน ๒. ประสานส มพ นธ และประช มพระแกน น า ๓. ประสานส มพ นธ และประช มเคร อข าย พระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม * * * * * *

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information