แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)"

Transcription

1 ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม

2 ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในการพ ฒนาระบบราชการไทย ซ งใน พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได ก าหนดไว ว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต างๆเพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการ ได อย างถ กต อง รวดเร วเหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร าง ว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก นนอกจากน นในแนวทางการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ และการต ดตามประเม นผลปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ได ก าหนดการจ ดการความร ในองค กรไว เป นประเด นในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการในม ต ท ๔ ค อ ด านการพ ฒนาองค กร ซ งแสดงให เห นได ว าการบร หารราชการแนวใหม ได ให ความส าค ญก บการจ ดการ ความร เพ อรวบรวมองค ความร และพ ฒนาให เป นระบบ เพ อการพ ฒนาคน งาน และองค กรต อไป มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ซ งตามประกาศในราชก จจาน เบกษา เล มท ๑๑๔ ตอนท ๕๑ ก ลงว นท ๑ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดเป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ม ฐานะเป นน ต บ คคล ก าหนดสถานภาพ และว ตถ ประสงค (ตามมาตรา ๖) ไว ให เป นสถานศ กษาและว จ ย ม ว ตถ ประสงค ให การศ กษาว จ ย ส งเสร มและ ให บร การทางพระพ ทธศาสนาแก พระภ กษ สามเณรและคฤห สถ รวมท งการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ป จจ บ นมหาว ทยาล ยม ส วนงานระด บคณะ ส าน ก สถาบ น ๙ ส วนงาน ระด บว ทยาเขต ๑๐ ว ทยาเขต ม ระด บว ทยาล ย ๗ แห ง สถาบ นสมทบ ๖ แห ง โดยม พ นธก จค อ ๑) การผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาการจ ดการเร ยนการ สอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ๒) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทาง พระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ๓) การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนแลชะส งคมระด บชาต และ นานาชาต ๔) การท าน บ าร งพระพ ทธศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม ๕) พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตาม หล กธรรมภ บาล ในค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๒ ม การพ ฒนามหาว ทยาล ยส สถาบ นการเร ยนร อ างอ งจากมาตรฐานการอ ดมศ กษาข อท ๓ ก าหนดให มหาว ทยาล ยม การสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และ

3 ๓ ส งคมแห งการเร ยนร ซ งต องม การจ ดการความร เพ อม งส สถาบ นแห งการเร ยนร โดยม การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในมหาว ทยาล ยซ งกระจ ดกระจายก นอย ในต วบ คคลหร อเอกสารมาพ ฒนาให เป นระบบเพ อให ท กคนใน มหาว ทยาล ยสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะ ส งผลให มหาว ทยาล ยม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด กระบวนการในการบร หารจ ดการความร ใน มหาว ทยาล ย ประกอบด วย การระบ ความร การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดเก บความร การเข าถ งข อม ล แลชะ การแลกเปล ยนความร ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย การสร างบรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายใน มหาว ทยาล ย การก าหนดแนวว ธ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช เทคโนโลย สารสานเทศ เพ อเพ มประส ท ภาพการ บร หารจ ดการความร ในสถาบ นให ด ย งข น การด าเน นการตามต วบ งช ด งกล าวได พ ฒนามาเป นล าด บ แต ย งไม เพ ยงพอท จะท าให มหาว ทยาล ยบรรล ส พ นธก จและว ส ยท ศน ตามท ได ต งไว อย างสมบ รณ ในรอบป ท ผ านมาทางคณะผ บร หารจ งได ด าเน นการในเร องการ จ ดการความร อย างจร งจ งและต อเน อง แต ด วยความท องค กรมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยเป นองค กร ขนาดใหญ ท ม บ คลากรและบ คคลท เก ยวข องมากมายจ งท าให ย งไม ส าเร จตามท คณะผ บร หารม งหว ง ทาง คณะกรรมการจ ดท ากรอบและแนวทางการจ ดการความร และร ปแบบ (Model) การจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหา จ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ได ประช มปร กษาหาร อและได ด าเน นการร างแนวทางปฏ บ ต ร วมก น ซ งถ อเป นหน งใน กระบวนการจ ดการความร อย างหน งท ผ ม ส วนเก ยวข องจะได แบ งป นม มมองเพ อให การท าการบรรล ความส าเร จ ๑.๒ สร ปผลการด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยได ร เร มด าเน นการเก ยวก บการจ ดการความร มาแล วในระยะ แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยฉบ บท ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยม โครงการและผลงานท ส าค ญ ค อ ๑) โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาคร ต นแบบโดยการใช Blog และ Youtube เพ อการ จ ดการความร ๒) ผลงานการจ ดการความร การบ รณาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาจ ตอาสาแก น ส ต ๓) ผลงานการจ ดการความร กระบวนการเร ยนร ร วมก นเพ อสร างสรรค ผลงานว จ ย ท ผ านมา แนวทางการด าเน นการเร องการจ ดการความร น น ส วนใหญ จะม งไปท ภายนอกมหาว ทยาล ย และอย ในกระบวนการการจ ดการความร ข นท ๒ ค อ การสร างช มชนน กปฏ บ ต (CoP) เพ อม งแลกเปล ยนป จเจก ป ญญา แต สภาว ชาการอยากจะเห นค อการประมวลความร ท มหาว ทยาล ยม อย แล วมาจ ดระบบเป นสารสนเทศท พร อมน าไปใช งานส าหร บผ ม ส วนเก ยวข อง

4 ๔ ส วนท ๒ ว เคราะห SWOT มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เพ อประกอบการด าเน นการจ ดการความร ๒.๑ จ ดแข ง (Strength) ๒.๑.๑ ผ บร หารระด บส งให การสน บสน น ๒.๑.๒ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยม องค ความร มากมายท จะเป นประโยชน ต อสาธารณชน ท งท เป นป จเจกป ญญาและสาธารณป ญญา ๒.๑.๓ ผ บร หาร คณาจารย และเจ าหน าท ม ท งบรรพช ต และคฤห สถ ท ม ค ณธรรมท เอ อต อการด าเน นงาน ๒.๑.๔ มหาว ทยาล ยม ป จจ ยพ นฐานท จ าเป นต อการจ ดการความร เช น ระบบเทคโนโลย ต างๆ ท เอ อต อการ ด าเน นการอย างเพ ยงพอ ๒.๑.๕ องค กรภาค ความร วมม อต างๆ พร อมให ความช วยเหล อเน องจากมหาว ทยาล ยเป นองค กรทางด าน จ ตใจ ๒.๒ จ ดอ อน (Weakness) ๒.๒.๑ บ คลากรบางส วนอาจย งไม ม ความร ความเข าใจในเร องของการจ ดการความร รวมถ งประโยชน ท จะได ร บอย างเพ ยงพอ ๒.๒.๒ การด าเน นการบางอย างหากไม เข าใจอาจจะเป นการเพ มภาระแก ผ ท เก ยวข อง ๒.๒.๓ โครงสร างการบร หารจ ดการและระเบ ยบปฏ บ ต บางอย างไม เอ อต อการด าเน นการ ๒.๓ โอกาส (Opportunity) ๒.๓.๑ คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาจากภายนอกได ก าหนดให ท กมหาว ทยาล ยต อง ด าเน นการด านการจ ดการความร ซ งจะม ผลด ในระยะยาวต อมหาว ทยาล ย ๒.๓.๒ สภาวะการแข งข นในวงการการศ กษาเพ อยกระด บองค กรให เป นท ยอมร บโดยท วไปจะเป น เคร องกระต นให จ าต องม การด าเน นการด งกล าว ๒.๓.๓ ม ส วนงานต างๆ จากภายนอกมหาว ทยาล ยได เข ามาเร ยนร แลกเปล ยนความร อย เสมอเน องจาก มหาว ทยาล ยเป นศ นย กลางพระพ ทธศาสนาแห งโลก จ งเป นโอกาสท จะได แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น

5 ๒.๔ อ ปสรรค (Threat) ๒.๔.๑ งบประมาณท ได ร บการสน บสน นจากร ฐบาลอาจม ไม มากพอ ๒.๔.๒ ระบบการบร หารท งแบบราชการ และแบบเอกชนม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วท าให การ ด าเน นการบางอย างไม สอดคล องก บว ฒนธรรมองค กร ๕

6 ๖ ส วนท ๓ ร ปแบบ กรอบและแนวทางในการจ ดการความร ๓.๑ ร ปแบบการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยก าวไปส องค การแห งการเร ยนร ภายใต แนวค ด MCUKM MODEL หร อ STUPA MODEL อ นประกอบไปด วย ส วนท ๑ ฐานล าง ท เป นฐานเจด ย ม ค าว า Learning Organization ส วนท ๒ ฐานรอง ม ล กษณะต างระด บก นตามล กษณะเจด ย SANGHA DHARMA BUDDHA ส วนท ๓ ส วนท เป นองค เจด ย ม ล กษณะ ต งตรง ม ภาษาอ งกฤษ ๙ อ กษร ค อ MAHACHALA ส วนท ๔ ส วนยอด ม ล กษณะแหลม ม ภาษาอ งกฤษ ค าว า Vision ส วนยอด ม ล กษณะแหลม ม ภาษาอ งกฤษ ค าว า Vision น นหมายถ งศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนา ระด บนานาชาต สร างคนด และเก ง อย างม สมรรถภาพ จ ดการศ กษาและว จ ยด อย างม ค ณภาพ บร การว ชาการด อย าง ม ส ขภาพ บร หารด อย างม ประส ทธ ภาพ ส วนท เป นองค เจด ย ม ล กษณะต งตรง ม ภาษาอ งกฤษ ๙ อ กษร ค อ MAHACHALA หมายถ ง อ ตล กษณ ของบ คลากร และน ส ตของมหาว ทยาล ย ๙ อย าง ท มหาว ทยาล ยม งม นพ ฒนา ให เก ดข นโดยใช การจ ดการความร ท เป นฐานของเจด ย ท กล าวมาเป นเคร องม อ นวล กษณ หร อ อ ตล กษณ ๙ ประการของมหาว ทยาล ย ประกอบด วย M Morality ม ปฏ ปทาน าเล อมใส A Awareness ร เท าท นความ เปล ยนแปลงทางส งคม H Helpfulness ม ศร ทธา อ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา A Ability ม ความสามารถในการ แก ป ญหา C Curiosity ม ความใฝ ร ใฝ ค ด H - Hospitality ม น าใจเส ยสละเพ อส วนรวม U Universality ม โลก ท ศน กว างไกล L Leadership ม ความเป นผ น าด านจ ตใจและป ญญา A Aspiration ม ความม งม นพ ฒนาตนให เพ ยบพร อมด วยค ณธรรมและจร ยธรรม ก จกรรมด งกล าวจะเป นส วนส าค ญท จะท าให บรรล ตามปร ชญาของ มหาว ทยาล ยท ว า ศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม พ ฒนาจ ตใจและส งคม ใน อนาคตต อไป

7 ๗ Vision BUDDHA DHARMA SANGHA Learning Organization ๓.๑.๑ หล กการและเหต ผลในการใช Stupa Model ๑) พระพ ทธศาสนาประกอบด วยองค ๓ ท เร ยกว าพระร ตนตร ย ค อพระพ ทธ พระธรรม และ พระสงฆ ซ งเป นท เคารพบ ชาส งส ดของพระพ ทธศาสน กชน ๒) ท ต งของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณรา ชว ทยล ย ณ ต า บลล า ไทร อ าเภอว งน อย จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ม เจด ย บรรจ พระบรมสาร ร กธาต และพระไตรป ฎก รวมถ งพระราชาน สาวร ย ร ชกาลท ๕ องค ผ สถาปนามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยซ งเจด ย ด งกล าวถ อเป นส ญญล กษณ และเป นท ย ด เหน ยวจ ตของประชาคมชาวมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ๓.๑.๒ องค ประกอบของเจด ย ส วนท ๑ ฐานล าง ท เป นฐานเจด ย ม ค าว า Learning Organization ส วนท ๒ ฐานรอง ม ล กษณะต างระด บก นตามล กษณะเจด ย SANGHA DHAMMA และ BUDDHA ส วนท ๓ ส วนท เป นองค เจด ย ม ล กษณะต งตรง ม ภาษาอ งกฤษ ๙ อ กษร ค อ MAHACHULA ส วนท ๔ ส วนยอด ม ล กษณะแหลม ม ภาษาอ งกฤษ ค าว า Vision

8 ๘ ๓.๓.๓ น ยามความหมาย ส วนท ๑ ฐานล าง ม ค าว า Learning Organization หมายถ ง องค กรมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราช ว ทยาล ย ท ม งม นพ ฒนาองค กรให เป นองค กรม ช ว ต เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อม งส ปร ชญาของมหาว ทยาล ยท เป นส วนยอดของเจด ย ท งน โดยการจ ดการความร เป นเคร องม อในการข บเคล อนองค กร ส วนท ๒ ฐานรอง ม ล กษณะต างระด บก นตามล กษณะเจด ย SANGHA DHAMMA BUDDHA SANGHA หมายถ ง การจ ดการความร โดยเก บ และการรวบรวมสาธารณป ญญาของผ บร หารคณาจารย เจ าหน าท และน ส ตของมหาว ทยาล ยซ งเป นช มชนน กปฏ บ ต ท เร ยกว า (CoP) รวมไปถ งการด งองค ความร ในแง ป จเจกป ญญา แล วพ ฒนาให เป นสาธารณป ญญา และสามารถน าไปใช ได ภายใต กรอบ ๕ อย างค อ ด านการบร หาร จ ดการ ด านการผล ตบ ณฑ ต ด านการว จ ย ด านการบร การว ชาการ และด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม DHAMMA หมายถ ง คล งความร หร อข มทร พย ความร (Knowledge Asset) ท เก ดจากการเก บและ รวบรวมองค ความร ท งป จเจกป ญญา และสาธารณป ญญา ของผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท และน ส ตของ มหาว ทยาล ย ท เก ดข นและตกผล กจากการแบ งป นป จเจกป ญญาและพ ฒนาไปส สาธารณป ญญา อ นจะก อให เก ด ประโยชน การต อบ คลากรของมหาว ทยาล ยท ประสงค น าองค ความร ท ถ กต องไปใช ได ถ กกาละและเทศะ BUDDHA หมายถ ง องค ความร ช นส ง ท ผ านกระบวนการจ ดระบบ การค ด ว เคราะห และส งเคราะห จน กลายเป นความร ในระด บ ป ญญา เป นภาวะท ม งให บ คลากรสามารถใช ป จเจกป ญญาและสาธารณป ญญาเพ อ พ ฒนาตนเองและองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร อย างย งย น อ นจะท าให บ คลากรของมหาว ทยาล ยเป นผ ร ผ ต น เบ กบาน ร เท าท นความเปล ยนแปลงของโลกสอดคล องก บนวล กษณ ซ งเป นว ฒนธรรมองค กรของ มหาว ทยาล ย ส วนท ๓ ส วนท เป นองค เจด ย ม ล กษณะต งตรง ม ภาษาอ งกฤษ ๙ อ กษร ค อ MAHACHULA หมายถ ง อ ตล กษณ ของบ คลากร และน ส ตของมหาว ทยาล ย ๙ อย าง ท มหาว ทยาล ยม งม นพ ฒนาให เก ดข นโดยใช การจ ดการ ความร ท เป นฐานของเจด ย ท กล าวมาเป นเคร องม อ

9 ๙ นวล กษณ : อ ตล กษณ ๙ ประการของมจร. M Morality ม ปฏ ปทาน าเล อมใส (๑) A Awareness ร เท าท นความเปล ยนแปลงทางส งคม (๗) H Helpfulness ม ศร ทธา อ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา (๕) A Ability ม ความสามารถในการแก ป ญหา (๔) C Curiosity ม ความใฝ ร ใฝ ค ด (๒) H - Hospitality ม น าใจเส ยสละเพ อส วนรวม (๖) U Universality ม โลกท ศน กว างไกล (๘) L Leadership ม ความเป นผ น าด านจ ตใจและป ญญา (๓) A Ambition ม ความม งม นพ ฒนาตนให เพ ยบพร อมด วยค ณธรรมและจร ยธรรม (๙) ส วนท ๔ ส วนยอด ม ล กษณะแหลม ม ภาษาอ งกฤษ ค าว า Vision ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยเป นศ นย กลางการศ กพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต โดยการจ ดการศ กษาแลชะพ ฒนาองค ความร บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให น าไปส การพ ฒนาจ ตใจและส งคมอย างย งย น

10 ๑๐ วงจรความร แบบ SECI เป นวงจรความร ท น าเสนอโดย Ikujiro Nonaka และ Takeuchi กล าวถ ง การเปล ยนแปลงความร (Knowledge conversion) ระหว าง Tacit knowledge และ Explicit knowledge ท าให เก ดความร ใหม ข น หม นเป น เกล ยวไปเร อยๆ อย างไม ม ท ส นส ด เพราะการเร ยนร เก ดข นได ตลอดเวลา การสร างความร จะเก ดข นได 4 ร ปแบบ ค อ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization กล าวค อ Socialization: การแบ งป นและการ สร าง Tacit knowledge จากการต ดต อส อสารระหว างก นโดยการแลกเปล ยนประสบการณ ตรง เช น การพ ดค ย นาย ก ได เร ยนร เทคน คการเป นว ทยากรจาก นาย ข ท ประสบผลส าเร จในการสอนจากการพ ดค ยก น นาย ก จะได ร บ ความร จากนาย ข มาเป นความร ของตนเองเพ อน ามาใช พ ฒนาเทคน คในการสอนของตนเอง Externalization: ค อ การสร างและแบ งป นความร จากส งท ม (Tacit knowledge) และเผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (Explicit knowlegde) กล าวค อ นาย ก หล งจากได เร ยนร เทคน คต างๆ แล วน ามาเข ยนเป นหน งส อเผยแพร ให ก บผ สนใจ ท วไป Combination: เป นการรวบรวมความร ประเภท Explicit knowledge ท เร ยนร มาสร างเป นความร ประเภท Explicit ใหม ๆ เช น กรณ ท นาย ก ศ กษาเพ มเต มถ งเทคน คการสอนจากหลายๆ แห ง แล วสร ปและเผยแพร เป น เทคน คการสอนร ปแบบใหม ซ งเก ดจากการรวบรวมความร จากแหล งต างๆ และความร ของตนเอง Internationalization: เป นการแปลง Explicit knowledge มาเป น Tacit knowledge เป นการน าความร ท เร ยนร มาไป ปฏ บ ต กล าวค อ คนอ นๆ ศ กษาเทคน คการสอนหร อการเป นว ทยากรจากต ารา หร อหน งส อท ม อย อาจรวมถ ง หน งส อท นาย ก เข ยน แล วน าไปปร บใช ในการท างานของตนเอง จนท าให เก ดท กษะและความช านาญจน

11 ๑๑ กลายเป น tacit knowledge ของตนเองในท ส ด และเม อเก ดความร แล วก เก ดการแลกเปล ยนก บคนอ นๆ ต อไปก จะ เก ดกระบวนการท เร ยกว า Socialization ข นเอง เป นกระบวนการท หม นเว ยนไปเร อยๆ 1 ๓.๒ กรอบและแนวทางในการจ ดการความร ตามแผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ระยะท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) การด าเน นก จกรรมการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยก าหนดกรอบและประเด นความร ในการจ ดการ ความร ไว ๕ ด าน ครอบคล มตามพ นธก จมหาว ทยาล ย ค อ ๑) พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ๒) การผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ๓) ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ๔) การบร การทางว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนและส งคมระด บชาต และนานาชาต ๕) การท าน บ าร งพระพ ทธศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม 1

12 กรอบและแนวทางในการจ ดการความร (KM focus Areas) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ๑๒ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๑. ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑.๑ โครงสร างส วนงาน ๑. อ ตล กษณ ของบ ณฑ ต ๒. แผนกลย ทธ ๓. ระเบ ยบ ข อบ งค บ ๑. แผนพ ฒนาการบร การทาง ว ชาการ ๔. แผนการร บน ส ต ๕. หล กส ตรและการเร ยนการ -โครงสร างของงาน -โครงสร างการบร หารส วน งาน -โครงสร างการปฏ บ ต งาน ๑.๒ ภาระหน าท ของส วนงาน -ภา ระ หน าท หล กของงา น โดยรวม -ภาระหน าท หล กของแต ละ ส วนงาน -ภาระหน าท ของแต ละบ คคล ในหน วยงาน สอน ๖. ก จกรรมการเร ยนการสอน ๗. การประก นค ณภาพการเร ยน การสอน ๘. ก า ร ป ร บ ป ร งก า ร บ ร ห า ร ว ชาการ ๙. ผลงานด านก จกรรมน ส ต ๑๐. ข อม ลของอาจารย ๑๑. ข อม ลของน ส ตท งในขณะ ศ กษาและหล งจบการศ กษา ๑. แผนพ ฒนาด านการว จ ย ๒. แผนปฏ บ ต การด านการว จ ย ๓. การว จ ยและมาตรฐานการ ว จ ย ๔. ก า ร ส น บส น น แ ล ะ ก า ร จ ดสรรท นว จ ย ๕. กองท นสน บสน นการว จ ย ๖. ข นตอนการว จ ย ๗. เอกสารส ญญาท เก ยวข อง ก บการว จ ย ๘. ฐานข อม ลการว จ ย - ฐานข อม ลน กว จ ย - ฐานข อม ลผลการว จ ย - ฐานข อม ลท ปร กษาการ ว จ ย - ฐ า น ข อ ม ล เ ก ย ว ก บ ระเบ ยบข อบ งค บ ๒. แผนปฏ บ ต การ ๓. ระบบกลไกในการบร การ ทางว ชาการ ๔. ระเบ ยบท เก ยวข องก บการ บร การว ชาการ ๕. ก า ร บ ร ก า ร ใ น ร ะ ด บ หน วยงาน ๖. ก า ร บ ร ก า ร ใ น ร ะ ด บ บ คลากร เช น การบรรยาย การปาฐกถา ๗. ฐานข อม ลการบร จาค ๘. การให ค าปร กษาแก ส งคม ๙. เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ก า ร บร การว ชาการ ๑. แผนพ ฒนาด านการบ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ๒. แผนปฏ บ ต การ ๓. ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ด าเน นการด านการบ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ๔. ฐ า น ข อ ม ล ท ร พ ย า ก ร ด าเน นงาน ๕. ฐ า น ข อ ม ล ผ ล ล พ ธ ก จกรรมโครงการ ๖. การม ส วนร วมท งภายใน และภายนอก ๗. โครงการบร การว ชาการท ส าค ญ - โครงการพ ทธศ ลป

13 ๑๓ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๑.๓ ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑๒. ต าราว ชาการ หร อเอกสาร ๑๐. การให บร การฝ กอบรม - โครงการถ ายทอดว น ประกอบการสอน หล กส ตรต างๆ ส าค ญทางพระพ ทธศาสนา -ข นตอนระบบงาน ๑๓. แผนการสอนของอาจารย ๑๑. การบร การแบบให เปล า -ข นตอนการปฏ บ ต งาน ๑๔. ส อการเร ยนการสอน ๑๒. ก า ร บ ร ก า ร เ ช ง - โครงการหอพ ทธศ ลป ๑๕. นว ตกรรมการเร ยนการสอน พาณ ชย - โ ค ร ง ก า ร ท อ ด ก ฐ น ๑. ๔ ก ฎ ร ะ เ บ ย บ ข อ บ ง ค บ ๑๖. การจ ดระบบข อสอบกลาง ๑๓. การจ ดการประช มระด บ ประจ าป ป ร ะ ก า ศ ค า ส ง ห ล ก เ ก ณ ฑ ท ๑๗. เทคน คท ส าค ญเก ยวก บงาน นานาชาต เก ยวก บส วนงาน ด านการผล ตบ ณฑ ต ๑๔. โครงการบร การว ชาการ ๘. การประเม นสร ปผลการ ท ส าค ญ ปฏ บ ต งาน ๑.๕ เอกสารท เก ยวข องก บการ บร หารงาน ๑. ๖ ก ฎ ร ะ เ บ ย บ ข อ บ ง ค บ หน งส อเว ยน มต ท เก ยวข อง ๑.๗ เทคน คในการปฏ บ ต งาน -แ ผ น ก ล ย ท ธ ใ น ก า ร ปฏ บ ต งาน/ก าหนดKPI -ข นตอนการปฏ บ ต งาน - เทคน คการเข ยนบทความ ทางว ชาการ - เทคน คการท าว ทยาน พนธ - เทคน คการเข ยนบทค ดย อ - เ ท ค น ค ก า ร เ ร ย น ภาษาอ งกฤษ - เทคน คการให ค าปร กษา ว ทยาน พนธ ๙. คล น กการว จ ย ๑๐. น กว จ ยแลกเปล ยน ๑๑. งานพ ฒนาน กว จ ยร นใหม ๑๒. รางว ลน กว จ ย ๑๓. เกณฑ มาตรฐานการว จ ย ๑๔. จรรยาบรรณน กว จ ย ๑๕. ข นตอนการด าเน นการขอ ท นสน บสน นการว จ ย ๑๖. ระบบควบค มงานว จ ย ๑๗. เคร อข ายการว จ ย ๑๘. เวท น กว จ ยเช นการจ ด ป ร ะ ช ม ส ม ม น า ก า ร ว จ ย ระด บชาต และนานาชาต ๑๙. โครงการหร อก จกรรมท สน บสน นการว จ ย ๒๐. งานว จ ยท ได ร บการ ต พ ม พ เ ผ ย แ พ ร ท า ง วารสารว ชาการต างๆในท ง ประเทศและต างประเทศ ๒๑. วารสารการว จ ย -โครงการความร วมม อ ก บคณะสงฆ -โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ธ ร ร ม จาร ก -โ ค ร ง ก า ร ป ฏ บ ต ศาสนก จ (บรรพชาสามเณร ภาคฤด ร อน) -โครงการบร กา รทาง

14 ๑๔ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม -ว ธ ให บร การก บผ ร บม ความ พ งพอใจ -เทคน คการสอน ว ชาการผ านส อว ทย โทรท ศน -ม การต ดตามและประเม นผล การปฏ บ ต งาน -จรรยาบรรณ จ ตส าน กในการ ปฏ บ ต งาน ๑.๘ ป ญหา อ ปสรรค และแนวทาง การแก ไข - ป ญหาและอ ปสรรคในการ ปฏ บ ต งาน แนวทางการแก ไข /การป องก นการปฏ บ ต งาน ๑.๙ ข อเสนอแนะ ๒. เคร องม อในการบร หาร เช น แผน กลย ทธ ๓. หล กส ตรพ ฒนาและฝ กอบร ม ๑๘. ก า ร จ ด ท า ค ล ง ห ว ข อ ว ทยาน พนธ ๑๙. ก า ร จ ด ท า ค ล ง ท ป ร ก ษา ว ทยาน พนธ ๒๐. จ ด ร ะ บ บ ก า ร ต ด ต า ม ความก าวหน าว ทยาน พนธ ๒๑. การพ ฒนาสถาบ นภาษาให เป นแหล งรองร บว ทยาล ย พ ทธศาสนานานาชาต ๒๒. การส งเสร มและพ ฒนา บ คลากรของมหาว ทยาล ยให ส า ม า ร ถ ส อ ส า ร ภาษาต างประเทศได ๒๓. ก า ร ป ร ะ เม น ผ ล ก า ร ปฏ บ ต งาน ๒๒. ผลงานการบ รณาการ งานว จ ยก บพ นธก จการเร ยน การสอน ๒๓. การประเม นสร ปผล การปฏ บ ต งาน -โครงการอบรมคร สอน ศ ลธรรมในโรงเร ยน -โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ส อ น ศ ลธรรมในโรงเร ยน -โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ว ป สสนาก มม ฏฐาน ๑๕. การประเม นสร ปผลการ ปฏ บ ต งาน

15 ๑๕ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ผ บร หาร ๔. จ ดระบบบ นท กราย งานกา ร ประช ม ระบบสารบ ญการประช ม ๕. การเข ยนโครงกา รและ สร ป โครงการ ๖. การเข ยน TOR ๗. การพ ฒนาระบบฐานข อม ลของ ว สาขบ ชาโลก ๘. การน าก จกรรมระด บนานาชาต มา เป นเคร องม อรองร บการบร หารให ส อ ด ร บ ก บ ค ว า ม เ ป น ศ น ย ก ล า ง พระพ ทธศาสนานานาชาต ๙. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM) มาเป นเคร องม อในการบร หาร ๑๐. การน าระบบการบร หารความ

16 ๑๖ การบร หาร การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เส ยงมาเป นเคร องม อในการบร หาร ๑๑. ระบบการประก นค ณภาพ ๑๒. งานพ สด คร ภ ณฑ ๑๓. ระบบงบประมาณ ๑๔. เทคน คการเข ยนผลงานเพ อขอ ก าหนดต าแหน งทางว ชาการ ๑๕. ระบบฐานข อม ลเก ยวก บสถาบ น สมทบ ๑๖. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน โดยภาพรวม

17 ๑๗ ๓.๓ ความสอดคล องก บแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ระยะท ๑๑ ๓.๓.๑ ว ส ยท ศน การด าเน นการการจ ดการความร ม งส งเสร มและสน บสน นมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ตามว ส ยท ศน ค อ ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยเป นศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต โดยการจ ด การศ กษาและพ ฒนาองค ความร บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให น าไปส การพ ฒนาจ ตใจและส งคมอย าง ย งย น ๓.๓.๒ พ นธก จ แผนการด าเน นการการจ ดการความร จะเป นส วนหน งของกระบวนการผล ตบ ณฑ ต และการว จ ยซ งเป น พ นธก จของมหาว ทยาล ย อ นจะน าไปส ว ส ยท ศน ข างต น ๓.๓.๓ ย ทธศาสตร และกลย ทธ แผนการจ ดการความร จะเป นส วนหน งของย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ในประเด นกลย ทธ ท ๒๔ พ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพของบบ คลการให ม ความเป นสากล โดยม ต วช ว ด ความส าเร จของกลย ทธ ท ๒๔.๑ ร อยละของอาจารย ประจ าท ได ร บการศ กษาต อ ฝ กอบรม ด งาน ประช ม ส มมนา ภายในประเทศ ต างประเทศ ต ออาจารย ประจ าท งหมด และ ๒๔.๒ ร อยละของบ คลากรสายสน บสน นท ได ร บ การศ กษาต อ ฝ กอบรม ด งาน ประช ม ส มมนาภายในประเทศ ต างประเทศ ต อจ านวนบ คลากรสายสน บสน น ท งหมด ซ งสอดคล องก บต วบ งช ประก นค ณภาพของมจร. ท ๒.๔ ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสาย สน บสน น และ ๗.๒ การพ ฒนามหาว ทยาล ยส สถาบ นการเร ยนร ซ งเป นการก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะ พ ฒนาความร และท กษะความสามารถของบ คลากรภายในซ งท าหน าท เก ยวข องก บการผล ตบ ณฑ ตและการว จ ย อย างช ดเจน นอกจากน แผนการด าเน นงานด งกล าวย งสอดคล องก บย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการ พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน เป าประสงค ท ๑ บ ณฑ ตและบ คลากรท ผ านการศ กษา อบรมเป นผ ม ค ณธรรมน าความร ม ปฏ ปทาน าเล อมใส ใฝ ร ใฝ ค ด เป นผ น าทางจ ตใจและป ญญา ม โลกท ศน กว างไกล ม ความสามารถและท กษะในการแก ป ญหา ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนาและพ ฒนาส งคม (อ ต ล กษณ ของบ ณฑ ต) กลย ทธ ท ๑. พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรให ม ค ณภาพท นสม ย สอดคล องก บมาตรฐาน ว ชาช พ และกลย ทธ ท ๒. พ ฒนาและเสร มสร างศ กยภาพของอาจารย ให ม ความร ความสามารถในการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ โดยถ อเป นประเด นท ต องการม งเน นให แผนการจ ดการความร สอดคล อง ก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ซ งอาจม การส ารวจผลการปฏ บ ต งานท เป นจ ดเด นของอาจารย /น ส ตแต

18 ๑๘ ละคณะ/สาขาว ชา เก ยวก บการเร ยนการสอนท สะท อนอ ตล กษณ ของสาขาว ชาและน ามาก าหนดเป นประเด น ส าหร บใช ในกระบวนการจ ดการความร ท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา นอกจากน ในส วนของย ทธศาสตร ท ๑ เป าประสงค ท ๒มหาว ทยาล ยม งพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยน การสอนท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต อความต องการของส งคม กลย ทธ ท ๕ ส งเสร ม และพ ฒนามหาว ทยาล ยให เป นท ยอมร บในการเป นศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต โดยจ ดเป น เวท แลกเปล ยนเร ยนร (Knowledge Sharing) จากความร ท กษะ ซ งถ อว าเป นส นทร พย (Asset) ของผ ม ประสบการณ ตรง (Tacit Knowledge) โดยเช ญบ คลากรภายในและภายนอกท ม ผลงานด เด นด านว ชาการและ ผลงานด านการว จ ย รวมท งผลงานด านอ น ท มหาล ยม งเน นมาถ ายทอดความร เคล ดล บ นว ตกรรม น ามาจ ดเก บ รวบรวมว เคราะห ส งเคราะห เป นแนวปฏ บ ต ท ด จ าแนกเป นหมวดหม ตามประเด นความร ต าง ๆ ท ได ก าหนดไว เผยแพร ไปส บ คลากร/กล มเป าหมายท ก าหนด ในย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บ นานาชาต เป าประสงค ท ๓. มหาว ทยาล ยม ผลงานว จ ยทางพระพ ทธศาสนาท ได ร บการเผยแพร และประย กต ใช พ ฒนาจ ตใจและส งคมในระด บชาต และนานาชาชาต กลย ทธ ท ๖ พ ฒนาน กว จ ย ผล ตผลงานว จ ยทางด าน พระพ ทธศาสนาท ครอบคล มท กกล มความร และสร างเคร อข ายความร วมม อน กว จ ยและการว จ ยระด บชาต และ นานาชาต กลย ทธ ท ๘. ส งเสร มและสน บสน นการน าองค ความร ไปใช ในการเร ยนการสอน พ ฒนาตน พ ฒนางาน พ ฒนาส งคมและก จการคณะสงฆ ท งในระด บชาต และนานาชาต และกลย ทธ ท ๑๐ พ ฒนาระบบการบร หารการ จ ดการงานว จ ยระด บชาต และนานาชาต โดยแผนการจ ดการความร จะม ส วนส าค ญในการพ ฒนาน กว จ ยและจ ดท า ฐานข อม ลความร (Knowledge Asset) ของมหาว ทยาล ยให เป นระบบสารสนเทศท เผยแพร ออกมาเป นลายล กษณ อ กษร (Explicit Knowledge) เพ อให บ คลากรกล มเป าหมายท ต องการเพ มพ นความร ความสามารถสามารถเข าถ ง แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ได ง าย ในย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนและส งคมท กระด บท งระด บชาต และนานาชาต เป าประสงค ท ๔ มหาว ทยาล ยให บร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก คณะสงฆ ช มชนและ ส งคมท กระด บ กลย ทธ ท ๑๑. พ ฒนาศ นย ว ป สสนา-ศ นย พ ฒนาบ คลาการและทร พยากรบ คคล ให สามารถบร หาร ว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ส งคม ท กระด บ ท กกล มเป าหมาย และกลย ทธ ท ๑๒ จ ดระบบข อม ลและระบบ การจ ดการทร พยากรองค ความร เพ อถ ายทอดว ชาการท งทร พยากรบ คคล ท กษะช านาญการ ส อเทคโนโลย สารสนเทศ ให สามารถตอบสนองได ตามเฉพาะกรณ โดยการจ ดการความร จะช วยส งเสร มมาตรการการพ ฒนา ทร พยากรบ คคล หน วยงานทางด านว ชาการและเผยแผ พระพ ทธศาสนาแก ส งคมระด บชาต และนานาชาต อ กท งย ง สอดคล องก บการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา สกอ. ต วบ งช ท ๕.๓ ผลการน าความร และ ประสบการณ จากการให บร การว ชาการมาใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน/หร อการว จ ย (สมศ. ๘) อ กด วย

19 ๑๙ ในย ทธศาสตร ท ๔ การท าน บ าร งพระพ ทธศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม เป าประสงค ท ๕ มหาว ทยาล ย เป นแหล งเร ยนร ด านพระพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ นอย างย งย น กลย ทธ ท ๑๘ มหาว ทยาล ยเป นแหล งเร ยนร ด านพระพ ทธศาสนา มรดกทางประเพณ ว ฒนธรรมไทยในระด บท องถ น ระด บชาต และนานาชาต และกลย ทธ ท ๑๙ พ ฒนาพ พ ธภ ณฑ หอพ ทธศ ลป และผลงานบ รพาจารย ให เป นแหล งการเร ยนร ซ ง ประกอบไปด วยโครงการต าง ๆ อาท เช น การอน ร กษ พ ทธศ ลป ในล านนา ศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาประเทศ เพ อนบ าน และฐานข อม ลพระส งฆะเถระจากโครงการตามรอยส งฆปราชญ ล านนา เป นต น โดยข อม ลเหล าน หาก ถ กน ามาจ ดการความร ให เป นลายล กษณ อ กษร เป นระบบ และจ ดท าเป นส อสาธารณป ญญาในร ปแบบต าง ๆ เผยแพร ส สาธารณชน ตลอดจนม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรในองค กรก บบ คคลภายนอกองค กรท ม ความร ความสามารถความเช ยวชาญ ก จะเก ดวงจรความร แบบ SECI (Nonaka & Takeuchi) ซ งอธ บายไว ว าจะม การเปล ยนแปลงความร ระหว างความร ฝ งล กก บความร ช ดแจ งท าให เก ดความร ใหม ข นเร อย ๆ หม นเป นเกล ยวโดย ไม ม ท ส นส ดเน องจากเก ดการเร ยนร ในต วบ คคล ๓.๔ ข นตอนการด าเน นงาน ๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางการจ ดการความร เพ อเสนอมหาว ทยาล ย ๒) ประกาศแต งต งท มงานการจ ดการความร ๓) จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ๔) ค ดเล อกองค ความร ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มการว จ ยแลชะพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพ การว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนแลชะ ส งคมระด บชาต และนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ การท าน บ าร งพระพ ทธศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ๕) จ ดท าแผนการจ ดการความร โดยก าหนดให ม ก จกรรมการด าเน นการต างๆ ท กระบวน การ จ ดการความร จะส งเสร มและก อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ท าให ได องค ความร ท สามารถสน บสน นการด าเน น ภารก จในประเด นย ทธศาสตร และต วช ว ดท เล อกได อย างม ประส ทธ ผล โดยย ดตามข นตอนกระบวนการจ ดการ ความร ของส าน กงาน ก.พ.ร. ๗ ข น ๖) ด าเน นการตามแผนจ ดการความร

20 ๒๐ ๗) การทบทวนและปร บปร งแผนจ ดการความร โดยในการแลกเปล ยนเร ยนร หร อการ ประช มของแต แผนจ ดการความร ม การกล าวถ งแผนและม การปร บแผนบางส วนให เหมาะสมก บสถานการณ ของ บ คลากร ๓.๕ โครงสร างของงานจ ดการความร โครงสร างงานจ ดการความร ประกอบด วยงานท ส าค ญหล ก ค อ ๑) การจ ดก จกรรมเสร มท กษะ และต ดตามเคร อข ายการจ ดการความร ๒) การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดเก บและแลกเปล ยนความร ๓) การสร าง และการน าความร ไปใช อย างเป นระบบ ๔) การประเม นผล ต ดตามผลและก าก บแผนพ ฒนาด านระบบบร หารการจ ดการความร และ องค กรแห งการเร ยนร ๓.๖ ทร พยากรการด าเน นงานการจ ดการความร ๓.๖.๑ ด านบ คลากร (KM ท ม) ประกอบด วย - เจ าหน าท บร หารงาน ม หน าท ความร บผ ดชอบงานโดยภาพรวม ต งแต การวางแผน การประสานงาน การด าเน นงาน ข บเคล อนแนวค ดการจ ดการความร ก บท กฝ ายท เก ยวข อง การว เคราะห ข อม ลท ได ร บ ตรวจสอบข อม ล ส งเคราะห ความร ท ม อย ในบ คคลและแหล งเร ยนร อ น ๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนา รวมถ งการต ดตามและประเม นผลท ง ในส วนงานสร างสรรค ข นมาเอง และส วนงานๆ ท ด าเน นการด านการจ ดการความร รวมถ งงานเฉพาะก จท ได ร บ มอบหมาย - เจ าหน าท เก บรวบรวม และบ นท กข อม ล ม หน าท ร บผ ดชอบข อม ลท งจากการด าเน นงานของส วนงาน และการร บข อม ลจากส วนงานต างๆ ท เก ยวข อง และจ ดเก บอย างเป นระบบ เป นหมวดหม และน าข อม ลด งกล าวเผยแพร ผ านเว บไซต รวมถ ง จดหมาย ข าวต างๆ อย างต อเน อง - เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ม หน าท ร บผ ดชอบงานด านการส อสารข อม ลข าวสารก จกรรมต างๆ ภายในมหาว ทยาล ยให เป น ข อม ลท เป ดเผยร บร ร วมก น รวมถ งกระต นประชาส มพ นธ ให บ คคลากรท วไปทราบแนวทางการด าเน นการด าน การจ ดการความร

21 ๒๑ ๓.๖.๒ ด านสถานท ด าเน นการ และว สด อ ปกรณ ในการด าเน นงาน เพ อให การท างานสามารถบรรล ผล คณะท างานด านการจ ดการความร เห นว าควรใช สถานท ท างาน ค อ ส าน กงานว ทยาเขตเช ยงใหม ซ งเป นส วนงานในความด แลของผ อ านวยการส าน กงานว ทยาเขต เพ อความสะดวก ในการด าเน นงานอ กท งถ อว าเป นส วนงานท ท าการเช อมต อท งในส วนกลางและส วนงานอ น ๆ ในว ทยาเขต

22 ส วนท ๔ โครงการจ ดการความร ป งบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ๒๒ ๔.๑ โครงการการจ ดการความร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๑. โครงการ การจ ดการความร เพ อพ ฒนาเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๒. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ส าน กว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๓. รห สโครงการ ๔. โครงการเช อมโยงมาตรฐาน สกอ. องค ประกอบท ๒ การเร ยนการสอน องค ประกอบท ๓ ก จกรรมการพ ฒนาน ส ต องค ประกอบท ๔ การว จ ย องค ประกอบท ๕ การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท ๖ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๕. หล กการและเหต ผล จากป ญหาความส บสนท งทางด านค ณค าและการปฏ บ ต ทางว ฒนธรรมในส งคมไทย ได เช อมโยง เก ยวเน องก บป ญหาส งคมหลายด านเช น ความยากจน บร โภคน ยม ความเป นป จเจก เห นแก ประโยชน ส วนตน และพวกพ อง ฯลฯ ซ งป ญหาด งกล าว ผ ท ม ส วนเก ยวข องล วนตระหน กและได ก าหนดกลย ทธ ท มเทความ พยายามในการด าเน นงานเพ อก รากทางว ฒนธรรมและจ ตว ญญาณของส งคม พร อมท งระดมพล งความร วมม อร วม ใจจากท กฝ ายของส งคม ให เข ามาผน กพล งสานเป น เคร อข าย ขบวนการเฝ าระว งทางว ฒนธรรม ด งเช น โครงการเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรมซ งมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม โดยการสน บสน นงบประมาณจากส าน กว ฒนธรรมจ งหว ดเช ยงใหม ซ งม ความม งหมายในการประสานให เก ด เคร อข ายพระสงฆ แกนน าท ด าเน นก จกรรมด านการส งเสร ม พ ฒนาและธ ารงร กษาว ฒนธรรมของท องถ นอย าง เป นร ปธรรม พร อมท งถ กทอพล งศาสน กในการด าเน นด าเน นก จกรรมทางว ฒนธรรมในแต ละพ นท

23 ๒๓ ผลการด าเน นโครงการท ผ านมา ได จ ดประกายให พระสงฆ ท ท างานทางว ฒนธรรมตระหน กถ งการ พ ฒนาความร วมม อระหว างก นในการด าเน น จ งม การวางแผนการจ ดโครงสร างและแผนงานเคร อข าย และม การ จ ดต งศ นย ประสานงานเคร อข ายข น พร อมท งม การประสานความร วมม อในการด าเน นระหว างก นในล กษณะท ไม เป นทางการ อย างไรก ตามกล มพระสงฆ เคร อข ายได แสดงความต องการในการข บเคล อนก จกรรมเคร อข าย ร วมก น โดยการสน บสน นของหน วยงานท เก ยวข อง เช น การส งเสร มให เก ดเวท การเร ยนร ร วมก นอย างต อเน อง ของกล มแกนน าและสมาช กเคร อข าย เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ทบทวนการท างานท งการประเม นตนเองและการ วางแผนพ ฒนา ซ งจะน าส การรวบรวมยกระด บความร ส การสร างพล งเคร อข ายท ม ประส ทธ ภาพ อ นจะเป น ประโยชน อย างย งต อการเฝ าระว งทางว ฒนธรรมโดยการกระต นส งเสร มบทบาทของพระสงฆ ๖. ว ตถ ประสงค ๖.๑ เพ อจ ดการความร ให เคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๖.๒ เพ อส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ทบทวนแนวทางการท างาน การวางแผนพ ฒนาและการสร าง ช มชนน กปฏ บ ต การเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๗.กล มเป าหมายท จะได ร บผลประโยชน ๗.๑ เช งปร มาณ ๑.) พระภ กษ สงฆ ในโครงการเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรมท ด าเน นก จกรรมด านการส งเสร ม ว ฒนธรรมในแต ละพ นท จ านวน ๗๑ ร ป ๒.) ช มชนในพ นท ราบของจ งหว ดเช ยงใหม ซ งเป นท พ าน กของกล มคนพ นราบท วไป จ านวน ๒๔ อ าเภอ อ าเภอละ ๒-๓ ร ป รวมท งส น ๕๗ ช มชน ๓.) ช มชนในพ นท ส งและห างไกลของจ งหว ดเช ยงใหม ซ งเป นท พ าน กของกล มชนเผ าต าง ๆ จ านวน ๑๔ ช มชน ๗.๒ เช งค ณภาพ ๑.) พระสงฆ ท เข าร วมก จกรรมเก ดการเร ยนร แลกเปล ยนประสบการณ ในการท างานว ฒนธรรมระหว าง ก น ๒.) พระสงฆ ท เข าร วมก จกรรมม การประสานเคร อข ายการท างานด านว ฒนธรรมระหว างก น ๘. ระยะเวลาด าเน นโครงการ เด อนต ลาคม ๒๕๕๔ ถ งเด อนก นยายน ๒๕๕๕ ๙. งบประมาณโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

24 ๑๐. ล กษณะก จกรรม ประกอบด วย ก. การจ ดประช มพระสงฆ แกนน า ข. การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ค. การสน บสน นช มชนน กปฏ บ ต การเคร อข าย ง. การต ดตามประเม นผล : การจ ดเวท สร ปบทเร ยนพระสงฆ แกนน า ๒๔ ๑๑. ข นตอนและว ธ ด าเน นการ ๑. การน าเสนอโครงการเพ อขอร บการพ จารณาอน ม ต ๒. การประสานและประช มคณะท างาน ๓. การจ ดท ากรอบแนวค ดและหล กส ตรของการประช มเช งปฏ บ ต การ ๔. การประสานคณะพระสงฆ สมาช กโครงการเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๕. การจ ดประช มพระสงฆ แกนน า ๖. การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อค นหาและข บเคล อนข มป ญญาเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๗. การสน บสน นช มชนน กปฏ บ ต การเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม(การพ ฒนาพ นท ต นแบบ) ๘. การจ ดเวท สร ปบทเร ยนพระสงฆ แกนน า ๙. การต ดตามและประเม นผล ๑๐.การพ ฒนาระบบฐานข อม ลเคร อข ายพระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม ๑๑. การจ ดท าว ด ท ศน ประชาส มพ นธ ๑๒. การสร ปและรายงานผลการด าเน นงาน ๑๒. แผนก จกรรมโครงการ ก จกรรม ระยะเวลา ๑.การแต งต งและประช มคณะท างานเพ อ ทบทวนประสบการณ เด มและก าหนด กรอบการด าเน นงาน ๒. ประสานส มพ นธ และประช มพระแกน น า ๓. ประสานส มพ นธ และประช มเคร อข าย พระสงฆ พ ท กษ ว ฒนธรรม * * * * * *

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information