แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร

2

3 สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๑ อ านาจหน าท ๑ ว ส ยท ศน (Vision) ๑ พ นธก จ (Mission) ๒ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (Strategic Objective) ๒ ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖) ส วนท ๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๔ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส วนท ๓ แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๒๘ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาคผนวก ๔๙ - การประเม นผลการบร หารจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - แผนการด าเน นงานคณะกรรมการจ ดท าแผนการจ ดการความร และประเม นผล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

4 แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ตามท พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให ราชการไทย ต องท าการปฏ ร ประบบราชการตามแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ให บรรล ตามว ส ยท ศน ของการพ ฒนาระบบราชการไทยท ก าหนดไว ค อ การพ ฒนาระบบราชการ ไทยให ม ความเป นเล ศ สามารถรองร บก บการพ ฒนาประเทศไทยในย คโลกาภ ว ตน โดยย ดหล กการ บร หารก จการบ านเม องท ด และประโยชน ส ขของประชาชน ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ในฐานะองค กรท ท าหน าท สน บสน นการปฏ บ ต งาน ของฝ ายน ต บ ญญ ต ซ งเป นกลไกส าค ญต อความส าเร จของกระบวนการตรากฎหมาย การควบค ม การบร หารราชการแผ นด น และการท าหน าท อ น ๆ ตามบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญ ได ตระหน ก และเห นความส าค ญในการจ ดการความร ในองค กร เพ อพ ฒนาองค กรส การเป นองค กรแห งการ เร ยนร ตามแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม อ นจะก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อองค กรและ สถาบ นน ต บ ญญ ต ต อไป อ านาจหน าท (Authority) ตามความในมาตรา ๘ ทว แห งพระราชบ ญญ ต จ ดระเบ ยบปฏ บ ต ราชการฝ ายร ฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ แก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต จ ดระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บ ญญ ต ให ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม อ านาจหน าท เก ยวก บราชการประจ าท วไป ของสภาผ แทนราษฎรและร ฐสภา... ว ส ยท ศน (Vision) เพ อให การปฏ บ ต หน าท ตามกฎหมายเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส าน กงาน เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม ว ส ยท ศน ต องการก าวไปส การเป น องค กรท เป นเล ศในการให บร การ เพ อส งเสร มงานของสถาบ นน ต บ ญญ ต ให ก าวหน า ท นสม ย โปร งใส และเป นธรรม โดยค าน งถ งประโยชน ส งส ดของปวงชน

5 -๒- พ นธก จ (Mission) เพ อให ก าวไปส ว ส ยท ศน ท ก าหนดไว ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม พ นธก จท จะต องด าเน นการ ด งน ๑. สน บสน นการตรากฎหมายของสภาผ แทนราษฎรและร ฐสภา ๒. สน บสน นการควบค มการบร หารราชการแผ นด น ๓. สน บสน นงานร ฐสภาด านต างประเทศ ๔. ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชน ๕. เสร มสร างและพ ฒนางานด านการบร หารจ ดการ ด านว ชาการ และด านบร การให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานสากล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (Strategic Objective) ๑. สมาช กร ฐสภาได ร บการสน บสน นการด าเน นงานด านน ต บ ญญ ต และการควบค มการ บร หารราชการแผ นด นท ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเป นไปตามหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด ๒. สมาช กร ฐสภา ประชาชน และผ ร บบร การได ร บการบร การข อม ลและสารสนเทศท ถ กต อง สะดวก รวดเร วและท นสม ย ๓. งานร ฐสภาด านต างประเทศได มาตรฐานสากล สมาช กร ฐสภา และคณะผ แทนร ฐสภา ไทยได ร บการส งเสร มสน บสน นให เข าไปม บทบาทส าค ญในการประสานความร วมม อ และผล กด น มาตรการต างๆ ในเวท ร ฐสภาระหว างประเทศ ๔. ประชาชนและกล มเคร อข ายประชาธ ปไตยของร ฐสภา ม องค ความร ประชาธ ปไตย และ ม ส วนร วมทางการเม องและกระบวนน ต บ ญญ ต เพ มข น ๕. บ คลากรขององค กร ม ข ดความสามารถตามสมรรถนะหล ก (Competency) ม หล ก ค ณธรรม และสามารถสน บสน นงานของฝ ายน ต บ ญญ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล

6 -๓- ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖) เพ อให บรรล ตามว ส ยท ศน และพ นธก จด งกล าวข างต น ส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ขององค กร ครอบคล มท ง ๕ ด าน ด งน ๑. ยกระด บข ดความสามารถในการสน บสน นกระบวนการน ต บ ญญ ต และการควบค ม การบร หารราชการแผ นด นให เก ดประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเป นไปตามหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด ๒. เสร มสร างและพ ฒนาระบบข อม ลและเทคโนโลย สารสนเทศ ม งส การเป นศ นย ข อม ล น ต บ ญญ ต และร ฐสภาอ เล กทรอน กส (e-parliament) ๓. เพ มศ กยภาพงานร ฐสภาด านต างประเทศตามมาตรฐานสากล ๔. เสร มสร างองค ความร ประชาธ ปไตย และผล กด นให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมทาง การเม อง ๕. พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและสมรรถนะของบ คลากรเพ อเพ มข ด ความสามารถในการปฏ บ ต งานควบค ก บหล กค ณธรรม จากการท ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรม การปร บย ทธศาสตร ขององค กรใหม เพ อให สอดคล องก บบร บททางการเม องท เปล ยนแปลงไป โดยประกาศใช แผนกลย ทธ ของส าน กงาน เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และต อมาได ประกาศใช แผนย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เพ อให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท กคน ในองค กรได เข าใจตรงก นถ งกรอบท ศทางการพ ฒนาองค กร ตลอดจนบทบาทหน าท และการม ส วนร วมร บผ ดชอบผล กด นย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ไปปฏ บ ต เพ อข บเคล อนองค กรไปส ความส าเร จ ตามว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายและกรอบต วช ว ดท ก าหนดไว ร วมก น ด งน น คณะกรรมการบร หาร จ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร จ งได จ ดท าแผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให ม ความสอดคล องก บ ย ทธศาสตร ใหม ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร และบร บทขององค กรท เปล ยนแปลงไป ประกอบก บองค กรได ม การจ ดท าหล กสมรรถนะ (Competency) และส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ม ความจ าเป นเร งด วนในการจ ดการประช มร ฐสภาต างประเทศ ขณะท การ ด าเน นการจ ดการองค ความร ๒ องค ความร ท ได ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะม การ ต อยอดและพ ฒนาต อไป ท งน เพ อให องค กรบรรล เป าหมายส การเป นองค กรแห งการเร ยนร ใน อนาคตต อไป

7 -๔- ส วนท ๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แบบฟอร ม ๑ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ประโยชน ท จะได ร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ๑. การพ ฒนาการ ด าเน นงานด าน น ต บ ญญ ต และ การควบค มการ บร หารราชการ แผ นด น ๒. การพ ฒนา การให บร การ ข อม ลและ สารสนเทศ ประชาชน /ช มชน ม กฎหมายใช บ งค บก บ ประชาชนตาม ความจ าเป น ประชาชนม ความร ความเข าใจ ด านน ต บ ญญ ต ข าราชการของ ส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพ ในการด าเน นงาน ด านน ต บ ญญ ต และ การควบค มการ บร หารราชการ แผ นด น สน บสน น การปฏ บ ต งานของ สมาช กสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพ ด านการจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน ส วนราชการ หน วยงานอ น หน วยงานม กฎหมาย รองร บในการ ปฏ บ ต งาน ม ระบบข อม ล และฐาน ข อม ลน ต บ ญญ ต สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน ร ฐบาล/สมาช ก สภาผ แทน ราษฎร ร ฐบาลและ สมาช กสภา ผ แทนราษฎร ม กฎหมาย รองร บความ ต องการ ม ระบบข อม ล และฐานข อม ล น ต บ ญญ ต สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน Outsource ของส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร -ส าน กงาน เลขาธ การ ว ฒ สภา - ส าน กงาน คณะกรรมการ กฤษฎ กา - ส าน กงาน เลขาธ การ คณะร ฐมนตร - กระทรวง/ กรม -NECTEC -กระทรวง ICT

8 -๕- แบบฟอร ม ๑ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (ต อ) ประโยชน ท จะได ร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ๓. การพ ฒนา งานด าน ร ฐสภา ต างประเทศ ๔. การพ ฒนา องค ความร ประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมทาง การเม อง ๕. การพ ฒนา ศ กยภาพของ บ คลากรให ม ข ดความสามารถ ตามหล กสมรรถนะ (Competency) ประชาชน/ ช มชน ม ช องทางในการ ร บร ข อม ล ข าวสารและ ประสานงานเพ อ น าไปส แนวทาง/ มาตรการแก ไข ป ญหาต างๆ ร วมก น ประชาชนม ความร ความ เข าใจต อการเม อง การปกครองระบอบ ประชาธ ปไตย และเห น ความส าค ญของ การม ส วนร วม ทางการเม อง ประชาชนได ร บ บร การท ม ประส ทธ ภาพ มากข น ข าราชการของ ส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพด าน ต างประเทศ ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพด านการ เผยแพร ความร ด านการเม องการ ปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยและ การสร างกระบวนการ ม ส วนร วม ทางการเม อง ข าราชการได ร บ การพ ฒนาเป น บ คลากรท ม ความ สามารถตามหล ก สมรรถนะ (Competency) ส วนราชการ หน วยงานอ น ม ข อม ลเพ มเต ม เก ยวก บแนวทาง /มาตรการ แก ไขป ญหาท เก ดข นจากเวท ร ฐสภาระหว าง ประเทศ หน วยงาน ภาคร ฐม ประชาชนเข า มาม ส วนร วม ในกระบวนการ ต างๆของ หน วยงาน ภาคร ฐมากข น การปฏ บ ต งาน ร วมก นบรรล ตามเป าหมาย และม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ร ฐบาล/สมาช ก สภาผ แทน ราษฎร ม ข อม ลเพ มเต ม เก ยวก บ แนวทาง/ มาตรการแก ไข ป ญหา จากเวท ร ฐสภาระหว าง ประเทศ ร ฐบาลม องค กรช วย สน บสน น ความร ประชาธ ปไตย องค กรน ต บ ญญ ต ม สมรรถนะส ง ร ฐบาลสามารถ ปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ Outsource ของส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร -กระทรวง การต าง ประเทศ -สถานเอก อ ครราชท ต/ สถานกงส ล ประเทศต างๆ -กระทรวง ศ กษาธ การ -สถาบ น พระปกเกล า -สถาบ นการ ศ กษา -สถาบ น ฝ กอบรม -ส อมวลชน -สถาบ น การศ กษา -สถาบ น ฝ กอบรม

9 -๖- แบบฟอร ม ๒ การต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร เกณฑ การก าหนดของเขต KM ๑. สอดคล องก บท ศทางการด าเน นงาน และประเด นย ทธศาสตร ขององค กร ๒. ปร บปร งแล วเห นได ช ดเจนและ เป นร ปธรรม ๓. ม โอกาสท าได ส าเร จส งพ จารณา จากความพร อมด านคน งบประมาณ เทคโนโลย และระยะเวลาด าเน นงาน ๔. เป นเร องท คนส วนใหญ ในองค กร ต องการ ๕. ผ บร หารให การสน บสน น ๖. เป นความร ท ต องจ ดการอย าง เร งด วน ขอบเขต KM ท ๑ ขอบเขต KMท ๒ ขอบเขต KMท ๓ ขอบเขต KMท ๔ ขอบเขต KMท ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๔ ๕ รวมคะแนน ๓๐ ๒๙ ๓๐ ๒๙ ๓๐ หมายเหต : เกณฑ การให คะแนน ค อ มากท ส ด = ๕ คะแนน มาก = ๔ คะแนน ปานกลาง = ๓ คะแนน น อย = ๒ คะแนน น อยท ส ด = ๑ คะแนน

10 -๗- แบบฟอร ม ๓ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (Desired State) ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (Desired State) หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม ขอบเขต KM ท ๑ การพ ฒนาการด าเน นงานด านน ต บ ญญ ต และการ ควบค มการบร หารราชการแผ นด น เป าหมาย KM ท ๑ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ขอบเขต KM ท ๒ การพ ฒนางานด านร ฐสภาต างประเทศ เป าหมาย KM ท ๒ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/ กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการจ ดท า เจตนารมณ ของกฎหมายไป ใช ได จร ง จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/ กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการจ ดการประช ม ร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ขอบเขต KM ท ๓ การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให ม ข ด ความสามารถตามหล กสมรรถนะ (Competency) เป าหมาย KM ท ๓ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรตามหล กสมรรถนะ (Competency) ได อย างม ประส ทธ ภาพ สร ป เป าหมาย KM ท องค กรต องการท าค อ เป าหมาย KM ท ๑ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย KM ท ๒ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย KM ท ๓ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรตามหล กสมรรถนะ (Competency) ได อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/ กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาศ กยภาพ ของบ คลากรตามหล ก สมรรถนะ(Competency) ไป ใช ได จร ง

11 -๘- แบบฟอร ม ๔ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๑ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของ กฎหมายอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๑. กระบวนงาน (Work Process) ท เก ยวข อง ๑.๑ กระบวนงานไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM การจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย ๑.๒ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM การยกร างกฎหมาย การว เคราะห ร าง พระราชบ ญญ ต การพ จารณาใน สภาผ แทนราษฎร การพ จารณาของ กรรมาธ การ การพ จารณาในว ฒ สภา ๑.๓ กระบวนการไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM กระบวนการตรากฎหมาย และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑.๔ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และ การยกร างกฎหมาย การว เคราะห ร าง สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐- พระราชบ ญญ ต การพ จารณาใน ๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ สภาผ แทนราษฎร การพ จารณาของ กรรมาธ การ การพ จารณาในว ฒ สภา ๑.๕ ค ดเป นจ านวน กระบวนงานและข นตอน เท าไร ๑ กระบวนงาน ๔ ข นตอน ๑.๖ อะไรค อต วช ว ดของกระบวนงาน ท เช อมโยงก บ เป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔และ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑. จ านวนฉบ บของการจ ดท า เจตนารมณ ของกฎหมาย ๒. ค ม อการจ ดท าเจตนารมณ ของ กฎหมาย หมายเหต เจตนารมณ ของกฎหมาย หมายถ ง ความเป นมาของกฎหมาย และเจตนารมณ ของกฎหมายฉบ บน น

12 -๙- แบบฟอร ม ๔ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๑ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๒. กล มผ เก ยวข องภายในองค กร ๒.๑ หน วยงานไหนขององค กร ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. ๒.๒ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. ส าน กกฎหมาย ส าน กการประช ม ส าน กกรรมาธ การ๑ ส าน กกรรมาธ การ ๒ ส าน กกรรมาธ การ๓ และหน วยงานท เก ยวข อง ข าราชการในส งก ดส าน กกฎหมาย ส าน กการประช ม ส าน กกรรมาธ การ๑ ส าน กกรรมาธ การ๒ ส าน กกรรมาธ การ๓ และหน วยงานท เก ยวข อง ประมาณ ๔๐๐ คน ๒.๓ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. ๒.๔ หน วยงานไหนขององค กร ท ต องเร ยนร / Learning K. ส าน กกฎหมาย ส าน กการประช ม ส าน ก กรรมาธ การ๑ ส าน กกรรมาธ การ๒ ส าน กกรรมาธ การ๓ และหน วยงานท เก ยวข อง ๒.๕ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องเร ยนร / Learning K. ข าราชการในส งก ดส าน กกฎหมาย ส าน ก การประช ม ส าน กกรรมาธ การ๑ ส าน ก กรรมาธ การ๒ ส าน กกรรมาธ การ๓ และ หน วยงานท เก ยวข อง ๒.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. ประมาณ ๔๐๐ คน

13 -๑๐- แบบฟอร ม ๔ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๑ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๓. กล มผ เก ยวข องภายนอกองค กร (ผ ใช บร การ / Outsource) ๓.๑ องค กรไหนท ต องแบ งป นแลกเปล ยน/Sharing K. ส วนราชการและหน วยงานท เก ยวข อง ก บกระบวนการตรากฎหมาย ๓.๒ ใครบ างในองค กรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน/Sharing K. ผ ท าหน าท ต ดต อประสานงานก บ หน วยงานภายนอกท เก ยวข องก บ กระบวนการตรากฎหมาย ๓.๓ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / ประมาณ ๑๐๐ คน Sharing K. ๓.๔ องค กรไหนท ต องเร ยนร / Learning K. ส วนราชการและหน วยงานท เก ยวข อง ๓.๕ ใครบ างในองค กรท ต องเร ยนร / Learning K. ผ ท าหน าท ต ดต อประสานงานก บ หน วยงานภายนอก ๓.๖ ค ดเป นจ านวนคนเท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. จ านวนมาก ๔.ความร ท จ าเป น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) ๔.๑ ม ความร EK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการจ ดการ ความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา (ระบ มา ท งหมดเท าท ท าได ) ๑. ข อม ลว ชาการด านการเม อง ๒. ข อม ลว ชาการด านเศรษฐก จ ๓. ข อม ลว ชาการด านส งคม ๔. ความร ด านกฎหมาย ๕. ความร เก ยวก บการจ ดการ สารสนเทศ

14 -๑๑- แบบฟอร ม ๔ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๑ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๔.๒ ม ความร EK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล วไม ต อง - ปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๓ ม ความร TK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการจ ดการ ความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา และอย ก บใคร บ าง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๑. เทคน คการส บค นข อม ลทางว ชาการ ๒. เทคน คการเล อกข อม ลทางว ชาการไปใช ๓. เทคน คการว เคราะห ข อม ลทาง ว ชาการ ๔. เทคน คการน าเสนอข อม ลทาง ว ชาการ ๕. เทคน คการเข ยนข อม ลเช งว ชาการ ๖. เทคน คการจ ดการระบบข อม ล ๗. เทคน คการจ ดการฐานข อม ล ๔.๔ ม ความร TK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล วไม ต อง - ปร บอ กเลย และอย ก บใครบ าง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๕ จากข อ ๔.๑, ๔.๒ ความร EK อะไรบ าง ท เราม และ เราย งไม ม ความร EK ในบางกล มเป าหมาย ย งต องพ ฒนาความร เพ มข น ๔.๖ จากข อ ๔.๐๒, ๔.๐๔ ความร TK อะไรบ างท เราม และ ย งไม ม ความร TK ม การจ ดท าแล ว แต บาง กล มเป าหมายย งต องพ ฒนาเพ มข น

15 -๑๒- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๑. กระบวนงาน (Work Process) ท เก ยวข อง ๑.๑ กระบวนงานไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM - การจ ดการประช มร ฐสภาระหว าง ประเทศ ๑.๒ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM การด าเน นงานก อนการประช ม ๑. การจ ดท างบประมาณในการประช ม การขออน ม ต ในการประช ม ๒. การก าหนดว นประช ม จ ดหาสถานท ประช มสถานท การจ ดเล ยง สถานท ส นทนาการ ๓. การออกหน งส อเช ญและต ดตาม ผ เข าร วมประช ม จ ดท าระเบ ยบวาระ การประช ม จ ดท า Website ประชาส มพ นธ ก อนการประช ม ๔. การเตร ยมการด านว ชาการ สาร ตถะ เย ยมคารวะ ๕. การเตร ยมการด านธ รการ จ ดหาของ ท ระล ก การเตร ยมการเร องบ ท ล าม จ ดจ างล าม

16 -๑๓- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด การด าเน นงานระหว างการประช ม ๑. งานธ รการ ด านยานพาหนะ ๒. การร บรองผ เข าร วมประช ม ๓. ลงทะเบ ยน ๔. พ ธ เป ด ๕. การประช มพห ภาค (การเป นเลขาน การ ในการประช ม) ๖. การประช มทว ภาค (การเป นล ามในท ประช ม การเย ยมคารวะ) ๗. การผล ตเอกสารการประช มพห ภาค และทว ภาค ๘. การประชาส มพ นธ ระหว างการประช ม (แถลงข าว) ๙. การจ ดงานเล ยง ๑๐. การส นทนาการ การด าเน นงานหล งการประช ม ๑. การส งผ เข าร วมประช มกล บ ๒. - การจ ดท ารายงานการเง น - การจ ดท ารายงานการประช ม - การสร ปประเม นผล - การสร ปบ นท กการสนทนา

17 -๑๔- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด - การจ ดท าจดหมายขอบค ณกระทรวง ต างๆ ท เก ยวข อง - การจ ดท าข อค ดเห นจากประธาน ร ฐสภา ๓. การด าเน นงานด านสาร ตถะ เอกสาร ตามข อมต ส ดท าย ๔. การด าเน นงานด านธ รการ การผล ต เอกสารตามข อมต และน าส งหน วยงาน ท เก ยวข อง ๑.๓ กระบวนการไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑.๔ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และ สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กระบวนการจ ดการประช มร ฐสภาระหว าง ประเทศ การด าเน นงานก อนการประช ม ๑. การจ ดท างบประมาณในการประช ม การขออน ม ต ในการประช ม ๒. การก าหนดว นประช ม จ ดหาสถานท ประช มสถานท การจ ดเล ยง สถานท ส นทนาการ ๓. การออกหน งส อเช ญและต ดตาม ผ เข าร วมประช ม จ ดท าระเบ ยบวาระ การประช ม จ ดท า Website ประชาส มพ นธ ก อนการประช ม

18 -๑๕- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๔. การเตร ยมการด านว ชาการ สาร ตถะ เย ยมคารวะ ๕. การเตร ยมการด านธ รการ จ ดหาของท ระล ก การเตร ยมการเร องบ ท ล าม จ ดจ างล าม การด าเน นงานระหว างการประช ม ๑. งานธ รการ ด านยานพาหนะ ๒. การร บรองผ เข าร วมประช ม ๓. ลงทะเบ ยน ๔. พ ธ เป ด ๕. การประช มพห ภาค (การเป นเลขาน การ ในการประช ม) ๖. การประช มทว ภาค (การเป นล ามในท ประช ม การเย ยมคารวะ) ๗. การผล ตเอกสารการประช มพห ภาค และทว ภาค ๘. การประชาส มพ นธ ระหว างการประช ม (แถลงข าว) ๙. การจ ดงานเล ยง ๑๐. การส นทนาการ

19 -๑๖- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการ จ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด การด าเน นงานหล งการประช ม ๑. การส งผ เข าร วมประช มกล บ ๒. - การจ ดท ารายงานการเง น - การจ ดท ารายงานการประช ม - การสร ปประเม นผล - การสร ปบ นท กการสนทนา - การจ ดท าจดหมายขอบค ณกระทรวง ต างๆ ท เก ยวข อง - การจ ดท าข อค ดเห นจากประธาน ร ฐสภา ๓. การด าเน นงานด านสาร ตถะ เอกสาร ตามข อมต ส ดท าย ๔. การด าเน นงานด านธ รการ การผล ต เอกสารตามข อมต และน าส งหน วยงาน ท เก ยวข อง ๑.๕ ค ดเป นจ านวน กระบวนงานและข นตอน เท าไร ๑.๖ อะไรค อต วช ว ดของกระบวนงาน ท เช อมโยง ก บเป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๓ กระบวนงาน ๑๙ ข นตอน ๑. ความพ งพอใจของผ เข าร วมประช ม โดยใช แบบสอบถาม ๒. ร อยละของการน าข อม ลไปใช ใน เวท ระหว างประเทศ

20 -๑๗- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการ จ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๒. กล มผ เก ยวข องภายในองค กร ๒.๑ หน วยไหนขององค กร ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน/ Sharing K. ๒.๒ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน / Sharing K ๒.๓ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน / Sharing K. ๒.๔ หน วยงานไหนขององค กร ท ต องเร ยนร / Learning K. ๒.๕ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องเร ยนร / Learning K. ๒.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. ประมาณ ๒๕๐ คน ส าน กองค การร ฐสภาระหว างประเทศ ส าน กความส มพ นธ ระหว างประเทศ ส าน กภาษาต างประเทศและส าน กท เก ยวข อง ข าราชการในส าน กองค การร ฐสภาระหว าง ประเทศ ส าน กความส มพ นธ ระหว าง ประเทศ ส าน กภาษาต างประเทศ และ ส าน กท เก ยวข อง ประมาณ ๒๕๐ คน ส าน กองค การร ฐสภาระหว างประเทศ ส าน กความส มพ นธ ระหว างประเทศ ส าน กภาษาต างประเทศ และ ส าน กท เก ยวข อง ข าราชการในส าน กองค การร ฐสภาระหว าง ประเทศ ส าน กความส มพ นธ ระหว าง ประเทศ ส าน กภาษาต างประเทศ

21 -๑๘- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศ อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการ จ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๓. กล มผ เก ยวข องภายนอกองค กร (ผ ใช บร การ/Outsource) ๓.๑ องค กรไหนท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา และ ส วนราชการท เก ยวข อง ๓.๒ ใครบ างในองค กรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ผ ท าหน าท ต ดต อประสานงานก บหน วยงาน ภายนอกท เก ยวข อง ๓.๓ ค ดเป นจ านวนคนเท าไรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน/ ๑๐๐ คน Sharing K ๓.๔ องค กรไหนท ต องเร ยนร / Learning K. ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง ๓.๕ ใครบ างในองค กรท ต องเร ยนร / Learning K. ผ ท าหน าท ประสานงานก บหน วยงานภายนอก ๓.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. จ านวนมาก ๔. ความร ท จ าเป น (EK/TK) ในกระบวนงาน (Work Process) ๔.๑ ม ความร EK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการ จ ดการความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๒ ม ความร EK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล ว ไม ต องปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) - ระเบ ยบการเบ กจ าย - ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงาน สารบรรณ - ข อม ลด านว ชาการ - ข อปฏ บ ต ทางพ ธ การท ต - ข อบ งค บและระเบ ยบปฏ บ ต ของการประช ม - การใช พจนาน กรม - การใช เทคโนโลย สารสนเทศ -

22 -๑๙- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศ อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการ จ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๔.๓ ม ความร TK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการ จ ดการความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา และอย ก บใครบ าง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) - เทคน คการจ ดห องประช ม - เทคน คการเป นเลขาน การในท ประช ม - เทคน คการเป นล ามในท ประช ม - เทคน คการจ ดเล ยง - เทคน คการจ ดส นทนาการ - เทคน คงานธ รการการประช ม - เทคน คการจ ดเย ยมคารวะ - เทคน คการร บรองผ เข าร วมประช ม - เทคน คการสอนงานเจ าหน าท Laison ๔.๔ ม ความร TK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล ว ไม ต องปร บอ กเลยและอย ก บใครบ าง (ระบ มา ท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๕ จากข อ ๔.๑, ๔.๒ความร EK อะไรบ างท เราม และย งไม ม ๔.๖ จากข อ ๔.๐๒, ๔.๐๔ ความร TK อะไรบ าง ท เราม และ ย งไม ม ความร EK ในกล มเป าหมายย งต องพ ฒนา ความร เพ มข น ความร TK ม การจ ดท าแล วแต บาง กล มเป าหมายย งต องพ ฒนาเพ มข น -

23 -๒๐- แบบฟอร ม ๖ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๓ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) ไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๑. กระบวนงาน (Work Process) ท เก ยวข อง ๑.๑ กระบวนงานไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM กระบวนงานพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ข ดความสามารถตามหล กสมรรถนะ (Competency) ๑.๒ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM ๑. การศ กษากรอบแนวค ด และวางแผนการ พ ฒนาบ คลากรตามหล กสมรรถนะ ๑.๑ การสร างความเข าใจพ นฐานของ สมรรถนะส าหร บผ ท ม ส วนเก ยวข อง ๑.๒ การจ ดท าร ปแบบและหล กส ตรการ ฝ กอบรม ๑.๓ การประเม นสมรรถนะบ คคลและ จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (IDP) ๒. การด าเน นก จกรรมพ ฒนาตามแผนพ ฒนา รายบ คคล ๓. การต ดตามประเม นผลการพ ฒนาบ คลากร ตามหล กสมรรถนะ ๔. การน าผลการประเม นการพ ฒนาบ คลากร ไปปร บปร งการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ในป ต อไป ๑.๓ กระบวนการไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กระบวนการพ ฒนาบ คลากรตามหล ก สมรรถนะ (Competency)

24 -๒๑- แบบฟอร ม ๖ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๓ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) ไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๑.๔ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และ สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑.๕ ค ดเป นจ านวน กระบวนงานและข นตอน เท าไร ๑.๖ อะไรค อต วช ว ดของกระบวนงาน ท เช อมโยงก บ เป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๒. กล มผ เก ยวข องภายในองค กร ๒.๑ หน วยไหนขององค กร ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน/ Sharing K. ๒.๒ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ๒.๓ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน / Sharing K. ๒.๔ หน วยงานไหนขององค กร ท ต องเร ยนร / Learning K. กระบวนการจ ดท าร ปแบบ หล กส ตรการ ฝ กอบรมและก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ตามหล กสมรรถนะให เป นม ออาช พตาม ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ ของแผนกลย ทธ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑ กระบวนงาน ๔ ข นตอน ระด บความส าเร จในการน าหล กสมรรถนะไป ใช ในการพ ฒนาบ คลากร ๒๐ ส าน ก ๔ กล ม ผ บร หาร และผ ปฏ บ ต จ านวน ๒๐ สายงาน จ านวน ๔๐๐ คน และต องแบ งป นแลกเปล ยน Sharing K. จ านวน ๒๐ ส าน ก ๔ กล ม ๒๐ ส าน ก ๔ กล ม ๒.๕ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องเร ยนร / Learning K. ผ บร หาร และผ ปฏ บ ต ๒๐ ส าน ก ๔ กล ม ๒.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. จ านวน ๑,๖๐๐ คน

25 -๒๒- แบบฟอร ม ๖ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๓ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) ไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๓. กล มผ เก ยวข องภายนอกองค กร (ผ ใช บร การ/Outsource) ๓.๑ องค กรไหนท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา และหน วยงานภาคร ฐ ๓.๒ ใครบ างในองค กรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ผ ปฏ บ ต งานด านทร พยากรบ คคลและผ ท เก ยวข อง ๓.๓ ค ดเป นจ านวนคนเท าไรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน/ จ านวนมาก Sharing K ๓.๔ องค กรไหนท ต องเร ยนร / Learning K. หน วยงานพ ฒนาบ คลากร ๓.๕ ใครบ างในองค กรท ต องเร ยนร / Learning K. ผ ท ปฏ บ ต งานด านทร พยากรบ คคล ๓.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. จ านวนมาก ๔. ความร ท จ าเป น (EK/TK) ในกระบวนงาน (Work Process) ๔.๑ ม ความร EK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการ จ ดการความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๒ ม ความร EK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล วไม ต องปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๑. ความร เก ยวก บหล กสมรรถนะ ๒. ความร เก ยวก บการจ ดท าหล กส ตร สอดคล องก บหล กสมรรถนะ ๓. ความร เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากรใน ร ปแบบต าง ๆ ๔. ความร เก ยวก บการประเม นสมรรถนะของ บ คลากร ๕. การประเม นและต ดตามผลบ คลากรตาม หล กสมรรถนะ ๖. การจ ดท า Road Map การพ ฒนาบ คลากร -

26 -๒๓- แบบฟอร ม ๖ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๓ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) ไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๔.๓ ม ความร TK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการ จ ดการความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา และอย ก บใครบ าง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๑. เทคน คการว เคราะห ข อม ล ๒. เทคน คการบร หารจ ดการโครงการ ๓. เทคน คการจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ๔. เทคน คการส อสาร ๕. เทคน คการประสานงานและการสร างเคร อข าย ๖. เทคน คการประเม นผลโครงการ ๔.๔ ม ความร TK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล วไม ต องปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) - ๔.๕ จากข อ ๔.๑, ๔.๒ความร EK อะไรบ างท เราม และย งไม ม ๔.๖ จากข อ ๔.๐๒, ๔.๐๔ ความร TK อะไรบ าง ท เรา ม และ ย งไม ม EK ท ม ๑. ความร เก ยวก บหล กสมรรถนะ ๒. ความร เก ยวก บการจ ดท าหล กส ตรท สอดคล องก บหล กสมรรถนะ ๓. ความร เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากรใน ร ปแบบต าง ๆ ๔. ความร เก ยวก บการประเม นสมรรถนะของ บ คลากร ๕. การประเม นและต ดตามผลบ คลากรตาม หล กสมรรถนะ EK ท ย งไม ม - การจ ดท า Road Map การพ ฒนาบ คลากร ความร TK ม การจ ดท าแล วแต บาง กล มเป าหมายย งต องพ ฒนาเพ มข น

27 -๒๔- แบบฟอร ม ๗ แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร การประเม นองค กรในเร องการจ ดการความร ๐ ไม ม เลย/ม น อยมาก ๑ ม น อย ๒ ม ระด บปานกลาง ๓ ม ในระด บท ด ๔ ม ในระด บท ด มาก หมวด ๑ กระบวนการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย ๑.๑ องค กรม การว เคราะห อย างเป นระบบ เพ อหาจ ดแข ง จ ดอ อนในเร องการจ ดการความร เพ อปร บปร งในเร อง ความร เช น องค กรย งขาดความร ท จ าเป นต องม หร อ องค กรไม ได รวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบ เพ อให ง ายต อการน าไปใช ไม ทราบว าคนไหนเก งเร องอะไร ฯลฯ และม ว ธ การท ช ดเจนในการแก ไข ปร บปร ง ๑.๒ องค กรม การแสวงหาข อม ล/ความร จากแหล งต าง ๆ โดยเฉพาะอย างย งจากองค กรท ม การให บร การคล ายคล งก น (ถ าม ) อย างเป นระบบและม จร ยธรรม ๑.๓ ท กคนในองค กร ม ส วนร วมในการแสวงหาความค ด ใหม ๆ ระด บเท ยบเค ยง (Benchmark) และ Best Practices จากองค กรอ น ๆ ท ม ล กษณะคล ายคล งก น (บร การหร อ ด าเน นงานท คล ายคล งก น) และจากองค กรอ นท ม ล กษณะ แตกต างก นโดยส นเช ง ๑.๔ องค กรม การถ ายทอด Best Practices อย างเป น ระบบ ซ งรวมถ งการเข ยน Best Practices ออกมาเป น เอกสาร และการจ ดท าข อสร ปบทเร ยนท ได ร บ (Lessons Learned) ๑.๕ องค กรเห นค ณค า Tacit Knowledge หร อความร และท กษะ ท อย ในต วบ คลากร ซ งเก ดจากประสบการณ และการเร ยนร ของแต ละคนและให ม การถ ายทอดความร และท กษะน นๆ ท วท งองค กร (๓) องค กรม การว เคราะห หาจ ดแข ง จ ดอ อน ขององค กร และก าหนดแนวทางในการพ ฒนา บ คลากรของส าน กงานฯ ให สอดคล องก บ ความจ าเป น และม การรวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบเพ อง ายต อการน าไปใช งาน (๓) องค กรม การแสวงหาข อม ล ความร จาก แหล งต างๆ ท สามารถอ างอ งได ซ งการ ด าเน นการจะเป นระบบมากข นหล งจากม การ ด าเน นงานตามย ทธศาสตร องค กรแล ว (๓) องค กรม การแสวงหาความค ดใหม ๆ โดย การศ กษา/ด งานด านต างๆ จากหน วยงาน ภายนอก ท เป น Best Practices พอสมควร (๓) องค กรม การเผยแพร ประชาส มพ นธ ผลงาน ของหน วยงานท ม ผลงานด เด น ในส ปดาห แห ง การเร ยนร ร วมก น (ว น LO) (๓) องค กรม การถ ายทอดความร ท เป น Tacit Knowledge โดยม การประช มแลกเปล ยนความ ค ดเห นก นในร ปการประช มคณะกรรมการ คณะอน กรรมการ คณะท างานต างๆ และ ก จกรรมในช วงส ปดาห แห งการเร ยนร ร วมก น และว นแห งการเร ยนร ร วมก น (ว น LO)

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ 2 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ.

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 จ ดท าโดย กองว ชาว ทยาศาสตร กองการศ กษา โรงเร ยนนายเร ออากาศ ว นท : 12 ม ถ นายน 2552 ช อส วนราชการ : กองว ชาว ทยาศาสตร กองการศ กษา โรงเร ยนนายเร ออากาศ หน าท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information