แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร

2

3 สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๑ อ านาจหน าท ๑ ว ส ยท ศน (Vision) ๑ พ นธก จ (Mission) ๒ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (Strategic Objective) ๒ ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖) ส วนท ๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๔ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส วนท ๓ แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ๒๘ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาคผนวก ๔๙ - การประเม นผลการบร หารจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - แผนการด าเน นงานคณะกรรมการจ ดท าแผนการจ ดการความร และประเม นผล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

4 แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ตามท พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให ราชการไทย ต องท าการปฏ ร ประบบราชการตามแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ให บรรล ตามว ส ยท ศน ของการพ ฒนาระบบราชการไทยท ก าหนดไว ค อ การพ ฒนาระบบราชการ ไทยให ม ความเป นเล ศ สามารถรองร บก บการพ ฒนาประเทศไทยในย คโลกาภ ว ตน โดยย ดหล กการ บร หารก จการบ านเม องท ด และประโยชน ส ขของประชาชน ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ในฐานะองค กรท ท าหน าท สน บสน นการปฏ บ ต งาน ของฝ ายน ต บ ญญ ต ซ งเป นกลไกส าค ญต อความส าเร จของกระบวนการตรากฎหมาย การควบค ม การบร หารราชการแผ นด น และการท าหน าท อ น ๆ ตามบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญ ได ตระหน ก และเห นความส าค ญในการจ ดการความร ในองค กร เพ อพ ฒนาองค กรส การเป นองค กรแห งการ เร ยนร ตามแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม อ นจะก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อองค กรและ สถาบ นน ต บ ญญ ต ต อไป อ านาจหน าท (Authority) ตามความในมาตรา ๘ ทว แห งพระราชบ ญญ ต จ ดระเบ ยบปฏ บ ต ราชการฝ ายร ฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ แก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต จ ดระเบ ยบปฏ บ ต ราชการ (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บ ญญ ต ให ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม อ านาจหน าท เก ยวก บราชการประจ าท วไป ของสภาผ แทนราษฎรและร ฐสภา... ว ส ยท ศน (Vision) เพ อให การปฏ บ ต หน าท ตามกฎหมายเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส าน กงาน เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม ว ส ยท ศน ต องการก าวไปส การเป น องค กรท เป นเล ศในการให บร การ เพ อส งเสร มงานของสถาบ นน ต บ ญญ ต ให ก าวหน า ท นสม ย โปร งใส และเป นธรรม โดยค าน งถ งประโยชน ส งส ดของปวงชน

5 -๒- พ นธก จ (Mission) เพ อให ก าวไปส ว ส ยท ศน ท ก าหนดไว ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ม พ นธก จท จะต องด าเน นการ ด งน ๑. สน บสน นการตรากฎหมายของสภาผ แทนราษฎรและร ฐสภา ๒. สน บสน นการควบค มการบร หารราชการแผ นด น ๓. สน บสน นงานร ฐสภาด านต างประเทศ ๔. ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมทางการเม องของประชาชน ๕. เสร มสร างและพ ฒนางานด านการบร หารจ ดการ ด านว ชาการ และด านบร การให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานสากล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (Strategic Objective) ๑. สมาช กร ฐสภาได ร บการสน บสน นการด าเน นงานด านน ต บ ญญ ต และการควบค มการ บร หารราชการแผ นด นท ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเป นไปตามหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด ๒. สมาช กร ฐสภา ประชาชน และผ ร บบร การได ร บการบร การข อม ลและสารสนเทศท ถ กต อง สะดวก รวดเร วและท นสม ย ๓. งานร ฐสภาด านต างประเทศได มาตรฐานสากล สมาช กร ฐสภา และคณะผ แทนร ฐสภา ไทยได ร บการส งเสร มสน บสน นให เข าไปม บทบาทส าค ญในการประสานความร วมม อ และผล กด น มาตรการต างๆ ในเวท ร ฐสภาระหว างประเทศ ๔. ประชาชนและกล มเคร อข ายประชาธ ปไตยของร ฐสภา ม องค ความร ประชาธ ปไตย และ ม ส วนร วมทางการเม องและกระบวนน ต บ ญญ ต เพ มข น ๕. บ คลากรขององค กร ม ข ดความสามารถตามสมรรถนะหล ก (Competency) ม หล ก ค ณธรรม และสามารถสน บสน นงานของฝ ายน ต บ ญญ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล

6 -๓- ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖) เพ อให บรรล ตามว ส ยท ศน และพ นธก จด งกล าวข างต น ส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ขององค กร ครอบคล มท ง ๕ ด าน ด งน ๑. ยกระด บข ดความสามารถในการสน บสน นกระบวนการน ต บ ญญ ต และการควบค ม การบร หารราชการแผ นด นให เก ดประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเป นไปตามหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด ๒. เสร มสร างและพ ฒนาระบบข อม ลและเทคโนโลย สารสนเทศ ม งส การเป นศ นย ข อม ล น ต บ ญญ ต และร ฐสภาอ เล กทรอน กส (e-parliament) ๓. เพ มศ กยภาพงานร ฐสภาด านต างประเทศตามมาตรฐานสากล ๔. เสร มสร างองค ความร ประชาธ ปไตย และผล กด นให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมทาง การเม อง ๕. พ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและสมรรถนะของบ คลากรเพ อเพ มข ด ความสามารถในการปฏ บ ต งานควบค ก บหล กค ณธรรม จากการท ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรม การปร บย ทธศาสตร ขององค กรใหม เพ อให สอดคล องก บบร บททางการเม องท เปล ยนแปลงไป โดยประกาศใช แผนกลย ทธ ของส าน กงาน เลขาธ การสภาผ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และต อมาได ประกาศใช แผนย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เพ อให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท กคน ในองค กรได เข าใจตรงก นถ งกรอบท ศทางการพ ฒนาองค กร ตลอดจนบทบาทหน าท และการม ส วนร วมร บผ ดชอบผล กด นย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ไปปฏ บ ต เพ อข บเคล อนองค กรไปส ความส าเร จ ตามว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายและกรอบต วช ว ดท ก าหนดไว ร วมก น ด งน น คณะกรรมการบร หาร จ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร จ งได จ ดท าแผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให ม ความสอดคล องก บ ย ทธศาสตร ใหม ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร และบร บทขององค กรท เปล ยนแปลงไป ประกอบก บองค กรได ม การจ ดท าหล กสมรรถนะ (Competency) และส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ม ความจ าเป นเร งด วนในการจ ดการประช มร ฐสภาต างประเทศ ขณะท การ ด าเน นการจ ดการองค ความร ๒ องค ความร ท ได ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะม การ ต อยอดและพ ฒนาต อไป ท งน เพ อให องค กรบรรล เป าหมายส การเป นองค กรแห งการเร ยนร ใน อนาคตต อไป

7 -๔- ส วนท ๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แบบฟอร ม ๑ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ประโยชน ท จะได ร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ๑. การพ ฒนาการ ด าเน นงานด าน น ต บ ญญ ต และ การควบค มการ บร หารราชการ แผ นด น ๒. การพ ฒนา การให บร การ ข อม ลและ สารสนเทศ ประชาชน /ช มชน ม กฎหมายใช บ งค บก บ ประชาชนตาม ความจ าเป น ประชาชนม ความร ความเข าใจ ด านน ต บ ญญ ต ข าราชการของ ส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพ ในการด าเน นงาน ด านน ต บ ญญ ต และ การควบค มการ บร หารราชการ แผ นด น สน บสน น การปฏ บ ต งานของ สมาช กสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพ ด านการจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน ส วนราชการ หน วยงานอ น หน วยงานม กฎหมาย รองร บในการ ปฏ บ ต งาน ม ระบบข อม ล และฐาน ข อม ลน ต บ ญญ ต สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน ร ฐบาล/สมาช ก สภาผ แทน ราษฎร ร ฐบาลและ สมาช กสภา ผ แทนราษฎร ม กฎหมาย รองร บความ ต องการ ม ระบบข อม ล และฐานข อม ล น ต บ ญญ ต สน บสน นการ ปฏ บ ต งาน Outsource ของส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร -ส าน กงาน เลขาธ การ ว ฒ สภา - ส าน กงาน คณะกรรมการ กฤษฎ กา - ส าน กงาน เลขาธ การ คณะร ฐมนตร - กระทรวง/ กรม -NECTEC -กระทรวง ICT

8 -๕- แบบฟอร ม ๑ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร (ต อ) ประโยชน ท จะได ร บจากขอบเขต KM ท ม ต อ ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ๓. การพ ฒนา งานด าน ร ฐสภา ต างประเทศ ๔. การพ ฒนา องค ความร ประชาธ ปไตย และการม ส วนร วมทาง การเม อง ๕. การพ ฒนา ศ กยภาพของ บ คลากรให ม ข ดความสามารถ ตามหล กสมรรถนะ (Competency) ประชาชน/ ช มชน ม ช องทางในการ ร บร ข อม ล ข าวสารและ ประสานงานเพ อ น าไปส แนวทาง/ มาตรการแก ไข ป ญหาต างๆ ร วมก น ประชาชนม ความร ความ เข าใจต อการเม อง การปกครองระบอบ ประชาธ ปไตย และเห น ความส าค ญของ การม ส วนร วม ทางการเม อง ประชาชนได ร บ บร การท ม ประส ทธ ภาพ มากข น ข าราชการของ ส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพด าน ต างประเทศ ข าราชการท เก ยวข องม ศ กยภาพด านการ เผยแพร ความร ด านการเม องการ ปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยและ การสร างกระบวนการ ม ส วนร วม ทางการเม อง ข าราชการได ร บ การพ ฒนาเป น บ คลากรท ม ความ สามารถตามหล ก สมรรถนะ (Competency) ส วนราชการ หน วยงานอ น ม ข อม ลเพ มเต ม เก ยวก บแนวทาง /มาตรการ แก ไขป ญหาท เก ดข นจากเวท ร ฐสภาระหว าง ประเทศ หน วยงาน ภาคร ฐม ประชาชนเข า มาม ส วนร วม ในกระบวนการ ต างๆของ หน วยงาน ภาคร ฐมากข น การปฏ บ ต งาน ร วมก นบรรล ตามเป าหมาย และม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ร ฐบาล/สมาช ก สภาผ แทน ราษฎร ม ข อม ลเพ มเต ม เก ยวก บ แนวทาง/ มาตรการแก ไข ป ญหา จากเวท ร ฐสภาระหว าง ประเทศ ร ฐบาลม องค กรช วย สน บสน น ความร ประชาธ ปไตย องค กรน ต บ ญญ ต ม สมรรถนะส ง ร ฐบาลสามารถ ปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ Outsource ของส าน กงาน เลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร -กระทรวง การต าง ประเทศ -สถานเอก อ ครราชท ต/ สถานกงส ล ประเทศต างๆ -กระทรวง ศ กษาธ การ -สถาบ น พระปกเกล า -สถาบ นการ ศ กษา -สถาบ น ฝ กอบรม -ส อมวลชน -สถาบ น การศ กษา -สถาบ น ฝ กอบรม

9 -๖- แบบฟอร ม ๒ การต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร เกณฑ การก าหนดของเขต KM ๑. สอดคล องก บท ศทางการด าเน นงาน และประเด นย ทธศาสตร ขององค กร ๒. ปร บปร งแล วเห นได ช ดเจนและ เป นร ปธรรม ๓. ม โอกาสท าได ส าเร จส งพ จารณา จากความพร อมด านคน งบประมาณ เทคโนโลย และระยะเวลาด าเน นงาน ๔. เป นเร องท คนส วนใหญ ในองค กร ต องการ ๕. ผ บร หารให การสน บสน น ๖. เป นความร ท ต องจ ดการอย าง เร งด วน ขอบเขต KM ท ๑ ขอบเขต KMท ๒ ขอบเขต KMท ๓ ขอบเขต KMท ๔ ขอบเขต KMท ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๔ ๕ รวมคะแนน ๓๐ ๒๙ ๓๐ ๒๙ ๓๐ หมายเหต : เกณฑ การให คะแนน ค อ มากท ส ด = ๕ คะแนน มาก = ๔ คะแนน ปานกลาง = ๓ คะแนน น อย = ๒ คะแนน น อยท ส ด = ๑ คะแนน

10 -๗- แบบฟอร ม ๓ ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (Desired State) ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (Desired State) หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรม ขอบเขต KM ท ๑ การพ ฒนาการด าเน นงานด านน ต บ ญญ ต และการ ควบค มการบร หารราชการแผ นด น เป าหมาย KM ท ๑ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ขอบเขต KM ท ๒ การพ ฒนางานด านร ฐสภาต างประเทศ เป าหมาย KM ท ๒ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/ กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการจ ดท า เจตนารมณ ของกฎหมายไป ใช ได จร ง จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/ กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการจ ดการประช ม ร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ขอบเขต KM ท ๓ การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให ม ข ด ความสามารถตามหล กสมรรถนะ (Competency) เป าหมาย KM ท ๓ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรตามหล กสมรรถนะ (Competency) ได อย างม ประส ทธ ภาพ สร ป เป าหมาย KM ท องค กรต องการท าค อ เป าหมาย KM ท ๑ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย KM ท ๒ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าหมาย KM ท ๓ ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด าน การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรตามหล กสมรรถนะ (Competency) ได อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/ กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาศ กยภาพ ของบ คลากรตามหล ก สมรรถนะ(Competency) ไป ใช ได จร ง

11 -๘- แบบฟอร ม ๔ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๑ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของ กฎหมายอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๑. กระบวนงาน (Work Process) ท เก ยวข อง ๑.๑ กระบวนงานไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM การจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย ๑.๒ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM การยกร างกฎหมาย การว เคราะห ร าง พระราชบ ญญ ต การพ จารณาใน สภาผ แทนราษฎร การพ จารณาของ กรรมาธ การ การพ จารณาในว ฒ สภา ๑.๓ กระบวนการไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM กระบวนการตรากฎหมาย และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑.๔ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และ การยกร างกฎหมาย การว เคราะห ร าง สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐- พระราชบ ญญ ต การพ จารณาใน ๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ สภาผ แทนราษฎร การพ จารณาของ กรรมาธ การ การพ จารณาในว ฒ สภา ๑.๕ ค ดเป นจ านวน กระบวนงานและข นตอน เท าไร ๑ กระบวนงาน ๔ ข นตอน ๑.๖ อะไรค อต วช ว ดของกระบวนงาน ท เช อมโยงก บ เป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔และ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑. จ านวนฉบ บของการจ ดท า เจตนารมณ ของกฎหมาย ๒. ค ม อการจ ดท าเจตนารมณ ของ กฎหมาย หมายเหต เจตนารมณ ของกฎหมาย หมายถ ง ความเป นมาของกฎหมาย และเจตนารมณ ของกฎหมายฉบ บน น

12 -๙- แบบฟอร ม ๔ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๑ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๒. กล มผ เก ยวข องภายในองค กร ๒.๑ หน วยงานไหนขององค กร ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. ๒.๒ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. ส าน กกฎหมาย ส าน กการประช ม ส าน กกรรมาธ การ๑ ส าน กกรรมาธ การ ๒ ส าน กกรรมาธ การ๓ และหน วยงานท เก ยวข อง ข าราชการในส งก ดส าน กกฎหมาย ส าน กการประช ม ส าน กกรรมาธ การ๑ ส าน กกรรมาธ การ๒ ส าน กกรรมาธ การ๓ และหน วยงานท เก ยวข อง ประมาณ ๔๐๐ คน ๒.๓ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K. ๒.๔ หน วยงานไหนขององค กร ท ต องเร ยนร / Learning K. ส าน กกฎหมาย ส าน กการประช ม ส าน ก กรรมาธ การ๑ ส าน กกรรมาธ การ๒ ส าน กกรรมาธ การ๓ และหน วยงานท เก ยวข อง ๒.๕ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องเร ยนร / Learning K. ข าราชการในส งก ดส าน กกฎหมาย ส าน ก การประช ม ส าน กกรรมาธ การ๑ ส าน ก กรรมาธ การ๒ ส าน กกรรมาธ การ๓ และ หน วยงานท เก ยวข อง ๒.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. ประมาณ ๔๐๐ คน

13 -๑๐- แบบฟอร ม ๔ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๑ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๓. กล มผ เก ยวข องภายนอกองค กร (ผ ใช บร การ / Outsource) ๓.๑ องค กรไหนท ต องแบ งป นแลกเปล ยน/Sharing K. ส วนราชการและหน วยงานท เก ยวข อง ก บกระบวนการตรากฎหมาย ๓.๒ ใครบ างในองค กรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน/Sharing K. ผ ท าหน าท ต ดต อประสานงานก บ หน วยงานภายนอกท เก ยวข องก บ กระบวนการตรากฎหมาย ๓.๓ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / ประมาณ ๑๐๐ คน Sharing K. ๓.๔ องค กรไหนท ต องเร ยนร / Learning K. ส วนราชการและหน วยงานท เก ยวข อง ๓.๕ ใครบ างในองค กรท ต องเร ยนร / Learning K. ผ ท าหน าท ต ดต อประสานงานก บ หน วยงานภายนอก ๓.๖ ค ดเป นจ านวนคนเท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. จ านวนมาก ๔.ความร ท จ าเป น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process) ๔.๑ ม ความร EK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการจ ดการ ความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา (ระบ มา ท งหมดเท าท ท าได ) ๑. ข อม ลว ชาการด านการเม อง ๒. ข อม ลว ชาการด านเศรษฐก จ ๓. ข อม ลว ชาการด านส งคม ๔. ความร ด านกฎหมาย ๕. ความร เก ยวก บการจ ดการ สารสนเทศ

14 -๑๑- แบบฟอร ม ๔ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๑ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมาย อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM: จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดท าเจตนารมณ ของกฎหมายไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๔.๒ ม ความร EK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล วไม ต อง - ปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๓ ม ความร TK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการจ ดการ ความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา และอย ก บใคร บ าง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๑. เทคน คการส บค นข อม ลทางว ชาการ ๒. เทคน คการเล อกข อม ลทางว ชาการไปใช ๓. เทคน คการว เคราะห ข อม ลทาง ว ชาการ ๔. เทคน คการน าเสนอข อม ลทาง ว ชาการ ๕. เทคน คการเข ยนข อม ลเช งว ชาการ ๖. เทคน คการจ ดการระบบข อม ล ๗. เทคน คการจ ดการฐานข อม ล ๔.๔ ม ความร TK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล วไม ต อง - ปร บอ กเลย และอย ก บใครบ าง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๕ จากข อ ๔.๑, ๔.๒ ความร EK อะไรบ าง ท เราม และ เราย งไม ม ความร EK ในบางกล มเป าหมาย ย งต องพ ฒนาความร เพ มข น ๔.๖ จากข อ ๔.๐๒, ๔.๐๔ ความร TK อะไรบ างท เราม และ ย งไม ม ความร TK ม การจ ดท าแล ว แต บาง กล มเป าหมายย งต องพ ฒนาเพ มข น

15 -๑๒- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๑. กระบวนงาน (Work Process) ท เก ยวข อง ๑.๑ กระบวนงานไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM - การจ ดการประช มร ฐสภาระหว าง ประเทศ ๑.๒ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM การด าเน นงานก อนการประช ม ๑. การจ ดท างบประมาณในการประช ม การขออน ม ต ในการประช ม ๒. การก าหนดว นประช ม จ ดหาสถานท ประช มสถานท การจ ดเล ยง สถานท ส นทนาการ ๓. การออกหน งส อเช ญและต ดตาม ผ เข าร วมประช ม จ ดท าระเบ ยบวาระ การประช ม จ ดท า Website ประชาส มพ นธ ก อนการประช ม ๔. การเตร ยมการด านว ชาการ สาร ตถะ เย ยมคารวะ ๕. การเตร ยมการด านธ รการ จ ดหาของ ท ระล ก การเตร ยมการเร องบ ท ล าม จ ดจ างล าม

16 -๑๓- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด การด าเน นงานระหว างการประช ม ๑. งานธ รการ ด านยานพาหนะ ๒. การร บรองผ เข าร วมประช ม ๓. ลงทะเบ ยน ๔. พ ธ เป ด ๕. การประช มพห ภาค (การเป นเลขาน การ ในการประช ม) ๖. การประช มทว ภาค (การเป นล ามในท ประช ม การเย ยมคารวะ) ๗. การผล ตเอกสารการประช มพห ภาค และทว ภาค ๘. การประชาส มพ นธ ระหว างการประช ม (แถลงข าว) ๙. การจ ดงานเล ยง ๑๐. การส นทนาการ การด าเน นงานหล งการประช ม ๑. การส งผ เข าร วมประช มกล บ ๒. - การจ ดท ารายงานการเง น - การจ ดท ารายงานการประช ม - การสร ปประเม นผล - การสร ปบ นท กการสนทนา

17 -๑๔- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด - การจ ดท าจดหมายขอบค ณกระทรวง ต างๆ ท เก ยวข อง - การจ ดท าข อค ดเห นจากประธาน ร ฐสภา ๓. การด าเน นงานด านสาร ตถะ เอกสาร ตามข อมต ส ดท าย ๔. การด าเน นงานด านธ รการ การผล ต เอกสารตามข อมต และน าส งหน วยงาน ท เก ยวข อง ๑.๓ กระบวนการไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑.๔ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และ สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กระบวนการจ ดการประช มร ฐสภาระหว าง ประเทศ การด าเน นงานก อนการประช ม ๑. การจ ดท างบประมาณในการประช ม การขออน ม ต ในการประช ม ๒. การก าหนดว นประช ม จ ดหาสถานท ประช มสถานท การจ ดเล ยง สถานท ส นทนาการ ๓. การออกหน งส อเช ญและต ดตาม ผ เข าร วมประช ม จ ดท าระเบ ยบวาระ การประช ม จ ดท า Website ประชาส มพ นธ ก อนการประช ม

18 -๑๕- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบ การจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๔. การเตร ยมการด านว ชาการ สาร ตถะ เย ยมคารวะ ๕. การเตร ยมการด านธ รการ จ ดหาของท ระล ก การเตร ยมการเร องบ ท ล าม จ ดจ างล าม การด าเน นงานระหว างการประช ม ๑. งานธ รการ ด านยานพาหนะ ๒. การร บรองผ เข าร วมประช ม ๓. ลงทะเบ ยน ๔. พ ธ เป ด ๕. การประช มพห ภาค (การเป นเลขาน การ ในการประช ม) ๖. การประช มทว ภาค (การเป นล ามในท ประช ม การเย ยมคารวะ) ๗. การผล ตเอกสารการประช มพห ภาค และทว ภาค ๘. การประชาส มพ นธ ระหว างการประช ม (แถลงข าว) ๙. การจ ดงานเล ยง ๑๐. การส นทนาการ

19 -๑๖- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการ จ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด การด าเน นงานหล งการประช ม ๑. การส งผ เข าร วมประช มกล บ ๒. - การจ ดท ารายงานการเง น - การจ ดท ารายงานการประช ม - การสร ปประเม นผล - การสร ปบ นท กการสนทนา - การจ ดท าจดหมายขอบค ณกระทรวง ต างๆ ท เก ยวข อง - การจ ดท าข อค ดเห นจากประธาน ร ฐสภา ๓. การด าเน นงานด านสาร ตถะ เอกสาร ตามข อมต ส ดท าย ๔. การด าเน นงานด านธ รการ การผล ต เอกสารตามข อมต และน าส งหน วยงาน ท เก ยวข อง ๑.๕ ค ดเป นจ านวน กระบวนงานและข นตอน เท าไร ๑.๖ อะไรค อต วช ว ดของกระบวนงาน ท เช อมโยง ก บเป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๓ กระบวนงาน ๑๙ ข นตอน ๑. ความพ งพอใจของผ เข าร วมประช ม โดยใช แบบสอบถาม ๒. ร อยละของการน าข อม ลไปใช ใน เวท ระหว างประเทศ

20 -๑๗- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการ จ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๒. กล มผ เก ยวข องภายในองค กร ๒.๑ หน วยไหนขององค กร ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน/ Sharing K. ๒.๒ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน / Sharing K ๒.๓ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน / Sharing K. ๒.๔ หน วยงานไหนขององค กร ท ต องเร ยนร / Learning K. ๒.๕ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องเร ยนร / Learning K. ๒.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. ประมาณ ๒๕๐ คน ส าน กองค การร ฐสภาระหว างประเทศ ส าน กความส มพ นธ ระหว างประเทศ ส าน กภาษาต างประเทศและส าน กท เก ยวข อง ข าราชการในส าน กองค การร ฐสภาระหว าง ประเทศ ส าน กความส มพ นธ ระหว าง ประเทศ ส าน กภาษาต างประเทศ และ ส าน กท เก ยวข อง ประมาณ ๒๕๐ คน ส าน กองค การร ฐสภาระหว างประเทศ ส าน กความส มพ นธ ระหว างประเทศ ส าน กภาษาต างประเทศ และ ส าน กท เก ยวข อง ข าราชการในส าน กองค การร ฐสภาระหว าง ประเทศ ส าน กความส มพ นธ ระหว าง ประเทศ ส าน กภาษาต างประเทศ

21 -๑๘- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศ อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการ จ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๓. กล มผ เก ยวข องภายนอกองค กร (ผ ใช บร การ/Outsource) ๓.๑ องค กรไหนท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา และ ส วนราชการท เก ยวข อง ๓.๒ ใครบ างในองค กรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ผ ท าหน าท ต ดต อประสานงานก บหน วยงาน ภายนอกท เก ยวข อง ๓.๓ ค ดเป นจ านวนคนเท าไรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน/ ๑๐๐ คน Sharing K ๓.๔ องค กรไหนท ต องเร ยนร / Learning K. ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง ๓.๕ ใครบ างในองค กรท ต องเร ยนร / Learning K. ผ ท าหน าท ประสานงานก บหน วยงานภายนอก ๓.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. จ านวนมาก ๔. ความร ท จ าเป น (EK/TK) ในกระบวนงาน (Work Process) ๔.๑ ม ความร EK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการ จ ดการความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๒ ม ความร EK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล ว ไม ต องปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) - ระเบ ยบการเบ กจ าย - ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงาน สารบรรณ - ข อม ลด านว ชาการ - ข อปฏ บ ต ทางพ ธ การท ต - ข อบ งค บและระเบ ยบปฏ บ ต ของการประช ม - การใช พจนาน กรม - การใช เทคโนโลย สารสนเทศ -

22 -๑๙- แบบฟอร ม ๕ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๒ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภา ระหว างประเทศ อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการ จ ดการความร ด านการจ ดการประช มร ฐสภาระหว างประเทศไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๔.๓ ม ความร TK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการ จ ดการความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา และอย ก บใครบ าง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) - เทคน คการจ ดห องประช ม - เทคน คการเป นเลขาน การในท ประช ม - เทคน คการเป นล ามในท ประช ม - เทคน คการจ ดเล ยง - เทคน คการจ ดส นทนาการ - เทคน คงานธ รการการประช ม - เทคน คการจ ดเย ยมคารวะ - เทคน คการร บรองผ เข าร วมประช ม - เทคน คการสอนงานเจ าหน าท Laison ๔.๔ ม ความร TK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล ว ไม ต องปร บอ กเลยและอย ก บใครบ าง (ระบ มา ท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๕ จากข อ ๔.๑, ๔.๒ความร EK อะไรบ างท เราม และย งไม ม ๔.๖ จากข อ ๔.๐๒, ๔.๐๔ ความร TK อะไรบ าง ท เราม และ ย งไม ม ความร EK ในกล มเป าหมายย งต องพ ฒนา ความร เพ มข น ความร TK ม การจ ดท าแล วแต บาง กล มเป าหมายย งต องพ ฒนาเพ มข น -

23 -๒๐- แบบฟอร ม ๖ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๓ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) ไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๑. กระบวนงาน (Work Process) ท เก ยวข อง ๑.๑ กระบวนงานไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM กระบวนงานพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ข ดความสามารถตามหล กสมรรถนะ (Competency) ๑.๒ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM ๑. การศ กษากรอบแนวค ด และวางแผนการ พ ฒนาบ คลากรตามหล กสมรรถนะ ๑.๑ การสร างความเข าใจพ นฐานของ สมรรถนะส าหร บผ ท ม ส วนเก ยวข อง ๑.๒ การจ ดท าร ปแบบและหล กส ตรการ ฝ กอบรม ๑.๓ การประเม นสมรรถนะบ คคลและ จ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (IDP) ๒. การด าเน นก จกรรมพ ฒนาตามแผนพ ฒนา รายบ คคล ๓. การต ดตามประเม นผลการพ ฒนาบ คลากร ตามหล กสมรรถนะ ๔. การน าผลการประเม นการพ ฒนาบ คลากร ไปปร บปร งการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ในป ต อไป ๑.๓ กระบวนการไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กระบวนการพ ฒนาบ คลากรตามหล ก สมรรถนะ (Competency)

24 -๒๑- แบบฟอร ม ๖ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๓ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) ไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๑.๔ ข นตอนไหนบ าง เช อมโยงก บเป าหมาย KM และ สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑.๕ ค ดเป นจ านวน กระบวนงานและข นตอน เท าไร ๑.๖ อะไรค อต วช ว ดของกระบวนงาน ท เช อมโยงก บ เป าหมาย KM และสอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๒. กล มผ เก ยวข องภายในองค กร ๒.๑ หน วยไหนขององค กร ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน/ Sharing K. ๒.๒ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ๒.๓ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องแบ งป น แลกเปล ยน / Sharing K. ๒.๔ หน วยงานไหนขององค กร ท ต องเร ยนร / Learning K. กระบวนการจ ดท าร ปแบบ หล กส ตรการ ฝ กอบรมและก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ตามหล กสมรรถนะให เป นม ออาช พตาม ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ ของแผนกลย ทธ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ๑ กระบวนงาน ๔ ข นตอน ระด บความส าเร จในการน าหล กสมรรถนะไป ใช ในการพ ฒนาบ คลากร ๒๐ ส าน ก ๔ กล ม ผ บร หาร และผ ปฏ บ ต จ านวน ๒๐ สายงาน จ านวน ๔๐๐ คน และต องแบ งป นแลกเปล ยน Sharing K. จ านวน ๒๐ ส าน ก ๔ กล ม ๒๐ ส าน ก ๔ กล ม ๒.๕ ใครบ างในหน วยงาน ท ต องเร ยนร / Learning K. ผ บร หาร และผ ปฏ บ ต ๒๐ ส าน ก ๔ กล ม ๒.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. จ านวน ๑,๖๐๐ คน

25 -๒๒- แบบฟอร ม ๖ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๓ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) ไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๓. กล มผ เก ยวข องภายนอกองค กร (ผ ใช บร การ/Outsource) ๓.๑ องค กรไหนท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา และหน วยงานภาคร ฐ ๓.๒ ใครบ างในองค กรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน / Sharing K ผ ปฏ บ ต งานด านทร พยากรบ คคลและผ ท เก ยวข อง ๓.๓ ค ดเป นจ านวนคนเท าไรท ต องแบ งป นแลกเปล ยน/ จ านวนมาก Sharing K ๓.๔ องค กรไหนท ต องเร ยนร / Learning K. หน วยงานพ ฒนาบ คลากร ๓.๕ ใครบ างในองค กรท ต องเร ยนร / Learning K. ผ ท ปฏ บ ต งานด านทร พยากรบ คคล ๓.๖ ค ดเป นจ านวนคน เท าไร ท ต องเร ยนร / Learning K. จ านวนมาก ๔. ความร ท จ าเป น (EK/TK) ในกระบวนงาน (Work Process) ๔.๑ ม ความร EK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการ จ ดการความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๔.๒ ม ความร EK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล วไม ต องปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๑. ความร เก ยวก บหล กสมรรถนะ ๒. ความร เก ยวก บการจ ดท าหล กส ตร สอดคล องก บหล กสมรรถนะ ๓. ความร เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากรใน ร ปแบบต าง ๆ ๔. ความร เก ยวก บการประเม นสมรรถนะของ บ คลากร ๕. การประเม นและต ดตามผลบ คลากรตาม หล กสมรรถนะ ๖. การจ ดท า Road Map การพ ฒนาบ คลากร -

26 -๒๓- แบบฟอร ม ๖ Check List ทวนสอบการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท ๓ เป าหมาย KM (Desired State) : ส าน กงานฯ สามารถจ ดการความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) อย างม ประส ทธ ภาพ หน วยท ว ดผลได เป นร ปธรรมตามเป าหมาย KM : จ านวนหน วยงานระด บส าน ก/กล มงานท น าระบบการจ ดการ ความร ด านการพ ฒนาตามหล กสมรรถนะ (Competency) ไปใช ได จร ง ล าด บ รายการ Check List ระบ รายละเอ ยด ๔.๓ ม ความร TK อะไรบ าง ท ต องเข ากระบวนการ จ ดการความร เพ อปร บให ท นสม ยก บกาลเวลา และอย ก บใครบ าง (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) ๑. เทคน คการว เคราะห ข อม ล ๒. เทคน คการบร หารจ ดการโครงการ ๓. เทคน คการจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ๔. เทคน คการส อสาร ๕. เทคน คการประสานงานและการสร างเคร อข าย ๖. เทคน คการประเม นผลโครงการ ๔.๔ ม ความร TK อะไรบ าง ท จ ดการคร งเด ยวแล วไม ต องปร บอ กเลย (ระบ มาท งหมดเท าท ท าได ) - ๔.๕ จากข อ ๔.๑, ๔.๒ความร EK อะไรบ างท เราม และย งไม ม ๔.๖ จากข อ ๔.๐๒, ๔.๐๔ ความร TK อะไรบ าง ท เรา ม และ ย งไม ม EK ท ม ๑. ความร เก ยวก บหล กสมรรถนะ ๒. ความร เก ยวก บการจ ดท าหล กส ตรท สอดคล องก บหล กสมรรถนะ ๓. ความร เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากรใน ร ปแบบต าง ๆ ๔. ความร เก ยวก บการประเม นสมรรถนะของ บ คลากร ๕. การประเม นและต ดตามผลบ คลากรตาม หล กสมรรถนะ EK ท ย งไม ม - การจ ดท า Road Map การพ ฒนาบ คลากร ความร TK ม การจ ดท าแล วแต บาง กล มเป าหมายย งต องพ ฒนาเพ มข น

27 -๒๔- แบบฟอร ม ๗ แบบประเม นองค กรตนเองเร องการจ ดการความร การประเม นองค กรในเร องการจ ดการความร ๐ ไม ม เลย/ม น อยมาก ๑ ม น อย ๒ ม ระด บปานกลาง ๓ ม ในระด บท ด ๔ ม ในระด บท ด มาก หมวด ๑ กระบวนการจ ดการความร ส งท ม อย / ท าอย ๑.๑ องค กรม การว เคราะห อย างเป นระบบ เพ อหาจ ดแข ง จ ดอ อนในเร องการจ ดการความร เพ อปร บปร งในเร อง ความร เช น องค กรย งขาดความร ท จ าเป นต องม หร อ องค กรไม ได รวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบ เพ อให ง ายต อการน าไปใช ไม ทราบว าคนไหนเก งเร องอะไร ฯลฯ และม ว ธ การท ช ดเจนในการแก ไข ปร บปร ง ๑.๒ องค กรม การแสวงหาข อม ล/ความร จากแหล งต าง ๆ โดยเฉพาะอย างย งจากองค กรท ม การให บร การคล ายคล งก น (ถ าม ) อย างเป นระบบและม จร ยธรรม ๑.๓ ท กคนในองค กร ม ส วนร วมในการแสวงหาความค ด ใหม ๆ ระด บเท ยบเค ยง (Benchmark) และ Best Practices จากองค กรอ น ๆ ท ม ล กษณะคล ายคล งก น (บร การหร อ ด าเน นงานท คล ายคล งก น) และจากองค กรอ นท ม ล กษณะ แตกต างก นโดยส นเช ง ๑.๔ องค กรม การถ ายทอด Best Practices อย างเป น ระบบ ซ งรวมถ งการเข ยน Best Practices ออกมาเป น เอกสาร และการจ ดท าข อสร ปบทเร ยนท ได ร บ (Lessons Learned) ๑.๕ องค กรเห นค ณค า Tacit Knowledge หร อความร และท กษะ ท อย ในต วบ คลากร ซ งเก ดจากประสบการณ และการเร ยนร ของแต ละคนและให ม การถ ายทอดความร และท กษะน นๆ ท วท งองค กร (๓) องค กรม การว เคราะห หาจ ดแข ง จ ดอ อน ขององค กร และก าหนดแนวทางในการพ ฒนา บ คลากรของส าน กงานฯ ให สอดคล องก บ ความจ าเป น และม การรวบรวมความร ท ม อย ให เป นระบบเพ อง ายต อการน าไปใช งาน (๓) องค กรม การแสวงหาข อม ล ความร จาก แหล งต างๆ ท สามารถอ างอ งได ซ งการ ด าเน นการจะเป นระบบมากข นหล งจากม การ ด าเน นงานตามย ทธศาสตร องค กรแล ว (๓) องค กรม การแสวงหาความค ดใหม ๆ โดย การศ กษา/ด งานด านต างๆ จากหน วยงาน ภายนอก ท เป น Best Practices พอสมควร (๓) องค กรม การเผยแพร ประชาส มพ นธ ผลงาน ของหน วยงานท ม ผลงานด เด น ในส ปดาห แห ง การเร ยนร ร วมก น (ว น LO) (๓) องค กรม การถ ายทอดความร ท เป น Tacit Knowledge โดยม การประช มแลกเปล ยนความ ค ดเห นก นในร ปการประช มคณะกรรมการ คณะอน กรรมการ คณะท างานต างๆ และ ก จกรรมในช วงส ปดาห แห งการเร ยนร ร วมก น และว นแห งการเร ยนร ร วมก น (ว น LO)

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information