แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1

2 แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ อน ม ต โดย... (นายแพทย ช ต เดช ตาบ-องคร กษ ) ผ อ านวยการโรงพยาบาลสระบ ร

3 ค าน า โรงพยาบาลสระบ ร ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (Action plan) 5 ป (พ.ศ ) โดยม การก าหนด ว ส ยท ศน (Vision) เป าประสงค เช งกลย ทธ (Target Based Strategy) ประเด น ย ทธศาสตร (Main Strategy) ต วช ว ด (Main KPI) กลย ทธ และกลว ธ (Strategies & Initiatives) ไว เป น แนวทางด าเน นงานเพ อให บรรล เป าหมายขององค กร และได ม การด าเน นงานมาอย างต อเน อง ท งน ย งม บางประเด นท ผลการด าเน นงานย งไม บรรล ผลตามเป าหมายท ก าหนดไว จ งได ม การว เคราะห ทบทวนผล การด าเน นงานและได ท าการปร บเปล ยนจ ดเน นในการด าเน นงาน เพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพในการ ด าเน นงานให สอดคล องก บสภาพป ญหา และเหมาะสมก บสถานการณ ป จจ บ น ในการน ท มพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วย... กล มงาน ฝ าย และหน วยงานต างๆ ได เสนอแผนงาน ท สอดคล องและสน บสน น นโยบายของโรงพยาบาลสระบ ร โดยผ านการพ จารณาและเห นชอบ โดยคณะกรรมการกล นกรองฯ และคณะผ บร หาร โรงพยาบาลสระบ ร และรวบรวมเป นแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 เพ อใช เป นกรอบแนวทางในการด าเน นงานด านการสาธารณส ขเพ อบรรล เป าหมายท ก าหนดไว ต อไป โรงพยาบาลสระบ ร ก นยายน 2556

4 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ข อม ลท วไปโรงพยาบาลสระบ ร.. การว เคราะห หน วยงานโดยกระบวนการ SWOT Analysis.. ว ส ยท ศน พ นธก จ เข มม ง ป ประเด นย ทธศาสตร (Main Strategy) ป ต วช ว ด (Main KPI) ป แผนปฏ บ ต ราชการ (Action plan) ป Strategic Monitor ป แผนท ทางเด นย ทธศาสตร (SBH Strategy Map) ตารางสร ปแผนงาน งบประมาณ ในแผนปฏ บ ต ราชการ ป แผนงาน ประจ าป งบประมาณ ภาคผนวก หน า ข นตอนในการด าเน นงานท ได ร บอน ม ต ตามแผนฯ.. แบบฟอร มการเข ยน (1) แบบย อ.. แบบฟอร มการเข ยน (2) เต มร ปแบบ.. ต วอย างแบบฟอร มสร ป สร ปต วช ว ด.. สร ปย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ สร ปย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย พ.ศ สร ปย ทธศาสตร เคร อข ายบร การส ขภาพท 4 ประจ าป งบประมาณ ย ทธศาสตร ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร ป รายละเอ ยดต วช ว ด (Measurement Template) ป

5 ข อม ลท วไป โรงพยาบาลสระบ ร เป นโรงพยาบาลศ นย ขนาด ๗๐๐ เต ยง ม เน อท ๓๖ ไร ๑ ตารางวา (เฉพาะ ส วนให บร การ ๒๗ ไร ๒ งาน ๕ ตารางวา) อย บนพ นท ราบร มฝ งแม น าป าส ก ห างจากศาลากลางจ งหว ด สระบ ร ๑ ก โลเมตร อาณาเขต ท ศเหน อ จรดถนนเทศบาล ๔ แยกจากถนนพหลโยธ น (ด านหน าโรงพยาบาล) ท ศใต จรดแม น าป าส ก ท ศตะว นออก จรดบ านพ กประชาชน ท ศตะว นตก จรดว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร ประว ต โดยย อ โรงพยาบาลสระบ ร เร มก อสร างเม อป พ.ศ. ๒๔๙๔ ด วยงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จากกรมการ แพทย กระทรวงสาธารณส ข โดยด าเน นการก อสร างต กอ านวยการช นเด ยวเป นอาคารหล งแรก น บเป น โรงพยาบาลแห งท ๔ ท ม ในต างจ งหว ด ในป พ.ศ. ๒๔๙๔ ได ร บเง นงบประมาณเพ มเต ม ก อสร างเร อนคนไข บ านพ กแพทย เภส ชกร เร อนพ ก พยาบาล เร มร กษาคนไข และเป ดอย างเป นทางการโดยม พระยาบร ร กษ เวชการร ฐมนตร ว าการกระทรวง สาธารณส ขเป นประธานในพ ธ เม อว นท ๑๔ มกราคม ๒๔๙๗ น บจากน นโรงพยาบาลสระบ ร ก ขยายต วเจร ญข นท กด าน ม คนไข มาร บการร กษาพยาบาลเพ มมากข น ส มพ นธ ก บความเจร ญของจ งหว ดสระบ ร ซ งเป นศ นย กลางการคมนาคม ม ทางหลวงส าค ญถ ง ๕ สาย ม งส ต ว เม องผลของความเจร ญด งกล าว ในป พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดไว ในแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๓ ให เป นโรงพยาบาลศ นย ในภาคกลาง โดยได ร บงบประมาณและบ คลากร ผ เช ยวชาญสาขาว ชาการต างๆให เป นโรงพยาบาลขนาด ๖๐๐ เต ยง ม ข ดความสามารถเป นโรงพยาบาลศ นย อย างสมบ รณ ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ เป นต นมา ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะแพทย ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร และโรงพยาบาลสระบ ร ได ลงนาม ข อตกลงความร วมม อตามผล ตแพทย และผล ตแพทย เพ มเพ อชาวชนบท โดยม ข อตกลงว าน กศ กษา ช นป ท ๔ และช นป ท ๕ คณะแพทย ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ต องเข าร บการฝ กปฏ บ ต งานในช นคล น ก ณ โรงพยาบาลสระบ ร ใน ๕ สาขา ว ชาหล ก ได แก อาย รศาสตร ศ ลยศาสตร ส ต นร เวชศาสตร ก มารเวช กรรมและว ส ญญ ว ทยา ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ กระทรวงสาธารณส ขได ม ผล ตแพทย เพ มเพ อชาวชนบท โดยความร วมม อ ระหว างทบวงมหาว ทยาล ยและกระทรวงสาธารณส ข จ ดต งศ นย แพทย ศาสตร ศ กษาช นคล น กข นใน โรงพยาบาลศ นย ๑๐ แห ง (ระยะแรก) ซ งรวมถ งโรงพยาบาลสระบ ร ด วย ส าหร บการบร การจ ดการของศ นย แพทย ศาสตร ศ กษาช นคล น ก โรงพยาบาลสระบ ร บร หารจ ดการในร ปของคณะกรรมการท าหน าท ด านบร หาร ว ชาการ พ ฒนาและประเม นผลตลอดจนก จการน กศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๕ ได ร บจ ดสรรงบประมาณเพ อพ ฒนาศ กยภาพเป นโรงพยาบาลเช ยวชาญเฉพาะด าน ว นท ๙ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได ร บการร บรองค ณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานของ พรพ. ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได ผ านการร บรองกระบวนการโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ Healthy Thailand ระด บ ๒ จากกรมอนาม ย

6 พ.ศ. ๒๕๔๙ ผ านการร บรองค ณภาพซ าคร งท ๑ (Reaccredit) พ.ศ. ๒๕๕๒ พ ฒนาศ กยภาพโรงพยาบาลเช ยวชาญเฉพาะด าน เพ มด าน Newborn และ Cardiac center (ระด บ ๔) พ.ศ ผ านการร บรองค ณภาพซ าคร งท 2 (Reaccredit) จากอด ตจนถ งป จจ บ น ม ผ อ านวยการโรงพยาบาล จ านวน ๖ ท าน ด งรายนามต อไปน ๑. นายแพทย บรรล ศ ร พาน ช พ.ศ. ๒๔๙๔ ๒๕๑๖ ๒. นายแพทย ณรงค สด ด พ.ศ. ๒๕๑๗ ๒๕๑๙ ๓. นายแพทย แถม ท พพย ทธพ จารณ พ.ศ. ๒๕๑๙ ๒๕๓๑ ๔. นายแพทย ประส ทธ ส ทธาพงศ พ.ศ. ๒๕๓๑ ๒๕๓๗ ๕. นายแพทย มงคล เชฏฐาก ล พ.ศ. ๒๕๓๗ ๒๕๔๐ ๖. นายแพทย เท ยม อ งสาชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๕๕๓ ๗. นายแพทย ช ต เดช ตาบ องคร กษ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ป จจ บ น ข อม ลด านทร พยากรสาธารณส ข - จ านวนเต ยงผ ป วย รวม ๗๐๐ เต ยง สาม ญ ๕๙๘ เต ยง พ เศษ ๑๐๒ เต ยง - จ านวนเต ยง ICU ICU อาย รกรรม ๘ เต ยง ICU ศ ลยกรรม ๘ เต ยง ICU ศ ลยกรรมประสาท ๘ เต ยง ICU ก มาร ๘ เต ยง ICU ทารกแรกเก ด ๘ เต ยง รวม ๔๐ เต ยง - จ านวนห องผ าต ด ๑๒ ห อง - จ านวนห องตรวจ ผ ป วยนอก ห องตรวจอาย รกรรม ๑๒ ห อง ห องตรวจศ ลยกรรม ๖ ห อง ห องตรวจนร เวช ๔ ห อง ห องตรวจฝากครรภ ๕ ห อง ห องตรวจเด ก ๕ ห อง ห องตรวจตา ๓ ห อง ห องตรวจ โสต ศอ นาส ก ๒ ห อง ห องตรวจประก นส งคม ๔ ห อง ห องตรวจกระด ก ข อและเฝ อก ๒/๖ ห อง/เต ยง ห องตรวจจ ตเวช ๒ ห อง รวม ๔๕ ห อง - คล น กให ค าปร กษา 4 ห อง

7 - ร งส ว น จฉ ย เอกซเรย ท วไป 4/4 ห อง/เคร อง เอกซเรย เต านม ๑/๑ ห อง/เคร อง เอกซเรย คอมพ วเตอร ๑/๑ ห อง/เคร อง อ ลตร าซาวด ๑/3 ห อง/เคร อง เอกซเรย ฟ นท งปาก ๑/๑ ห อง/เคร อง เอกซเรย พ เศษ ๒/๒ ห อง/เคร อง เอกซเรย เคล อนท 3 เคร อง - ท นตกรรม ย น ตท นตกรรม ๑๒ ย น ต - ห องคลอด ห องคลอดไม ต ดเช อ ๑/๗ ห อง/เต ยง ห องคลอดต ดเช อ ๑/๑ ห องเต ยง เต ยงรอคลอด ๘ เต ยง - สถาน อนาม ยเคร อข าย ๒๗ แห ง - ศ นย ส ขภาพช มชนเขตเม อง 3 แห ง (รพ.สระบ ร ๑ แห ง)

8 อ ตราก าล งของโรงพยาบาลสระบ ร (ณ ๓1 ม นาคม ๒๕๕6) ต าแหน ง จ านวนตาม กรอบ อ ตราก าล ง ลาศ กษา มาช วย ราชการ ไปช วย ราชการ ปฏ บ ต งาน จร ง แพทย ท นตแพทย เภส ชกร น กเทคน คการแพทย พยาบาลว ชาช พ พยาบาลเทคน ค (รวมเจ าหน าท พยาบาล) เจ าหน าท อ นๆ รวมข าราชการ แพทย เพ มพ นท กษะป 3 จ านวน 8 หมายเหต คน แพทย เพ มพ นท กษะป 2 จ านวน 10 คน แพทย เพ มพ นท กษะป 1 จ านวน 23 คน รวม 41 คน หมายเหต น บรวมแพทย เพ มพ น ท กษะ 41 คน ต าแหน ง จ านวนตาม กรอบ อ ตราก าล ง ลาศ กษา มาช วย ราชการ ไปช วย ราชการ ปฏ บ ต งานจร ง ล กจ างประจ า พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว รวมบ คลากรท งหมด 1, ,806 หมายเหต

9 จ านวนแพทย (วว+อว) แยกตามสาขา โรงพยาบาลสระบ ร ณ ๓1 ม นาคม ๒๕๕6 อ นด บ สาขา จ านวน หมายเหต 1 ผ อ านวยการ 1 อาย รศาสตร โรคไต 2 ส ต -นร เวชว ทยา 6 3 มะเร งนร เวชว ทยา 1 4 ศ ลยศาสตร ท วไป 9 5 ศ ลยศาสตร ย โรว ทยา 3 6 ประสาทศ ลยศาสตร 5 7 ศ ลยกรรมตกแต ง 3 - น บรวมรองฯแพทย - ไม น บรวมล กจ างช วคราว 1 คน 8 ก มารศ ลยศาสตร 1 9 อาย รศาสตร ท วไป 4 ไม น บรวมล กจ างช วคราว 1 คน 10 ตจว ทยา 1 11 อาย รศาสตร โรคเล อด 3 12 อาย รศาสตร ระบบการหายใจ 2 13 ประสาทว ทยา 2 14 อาย รศาสตร โรคห วใจ 2 ไม น บรวมล กจ างช วคราว 1 คน 15 อาย รศาสตร โรคไต 2 ไม น บรวมล กจ างช วคราว 1 คน 16 อาย รศาสตร โรคทางเด นอาหาร 1 17 อาย รศาสตร โรคต อมไร ท อ 1 18 มะเร งว ทยา 1 19 ก มารเวชศาสตร 8 20 ก มารเวชศาสตร โรคไต 1 21 โลห ตว ทยาและมะเร งในเด ก 1 22 ศ ลยกรรมออร โธป ด กส 9 ไม น บรวมล กจ างช วคราว 1 คน 23 ร งส ว ทยา 1 24 ร งส ว น จฉ ย 1 25 พยาธ ว ทยากายว ภาค 2 26 จ กษ ว ทยา 6 27 โสต ศอ นาส ก ลาร งซ 4 ไม น บรวมล กจ างช วคราว 1 คน

10 จ านวนแพทย (วว+อว) แยกตามสาขา โรงพยาบาลสระบ ร ณ ๓1 ม นาคม ๒๕๕6 (ต อ) อ นด บ สาขา จ านวน หมายเหต 28 จ ตเวชศาสตร 2 29 จ ตเวชศาสตร เด ก&ว ยร น 1 30 ว ส ญญ ว ทยา 5 31 เวชศาสตร ฟ นฟ 2 32 เวชศาสตร ครอบคร ว 2 33 เวชศาสตร ฉ กเฉ น 3 รวม 96

11 ข อม ลสถานะส ขภาพสถ ต การร กษาพยาบาลผ ป วยนอก ป งบประมาณ ๒๕๕3-๒๕๕6 รายการ หน วยน บ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตค.55 - ม ค.56 ผ ป วยร บบร การท ก คร ง 699, , , ,530 : เฉล ยต อว น คร ง 2,447 2,516 2,490 2,543 จ านวนผ ป วยนอก คร ง 657, , , ,567 : เฉล ยต อว น คร ง 2,300 2,376 2,450 2,501 ร บผ ป วยร กษาต อ ราย 19,007 5,628 28,362 10,269 : เฉล ยต อว น ราย ส งผ ป วยร กษาต อ ราย 2,340 2,706 3,565 2,040 : เฉล ยต อว น ราย ผ ป วยอ บ ต เหต ราย 18,428 19,482 18,682 9,217 : เฉล ยต อว น ราย ผ ป วยฉ กเฉ น ราย 45,341 5,702 46,655 22,743 : เฉล ยต อว น ราย ผ าต ดเล ก ราย : เฉล ยต อว น ราย ส งเกต อาการ ราย 5,235 6,174 21,932 11,060 : เฉล ยต อว น ราย ร บบร การต อเน อง ราย 2,086 1,801 1,568 1,157 : เฉล ยต อว น ราย

12 สถ ต ผ ป วยนอกจ าแนกตามกล มงาน ป งบประมาณ ๒๕๕3-๒๕๕6 ล าด บ รายการ หน วย น บ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตค.55 - ม ค.56 1 ศ ลยกรรม ราย 71,968 70,968 75,264 37,103 : เฉล ย ราย / ว น อาย รกรรม ราย 194, , , ,284 : เฉล ย ราย / ว น ส ต - นร เวชกรรม ราย 42,578 44,559 48,200 22,814 : เฉล ย ราย / ว น ก มารเวชกรรม ราย 53,425 52,603 54,362 25,556 : เฉล ย ราย / ว น ศ ลยกรรมออร โธป ด กส ราย 41,159 41,087 38,545 20,275 : เฉล ย ราย / ว น จ กษ ราย 44,639 44,484 41,238 21,128 : เฉล ย ราย / ว น โสต ศอ นาส ก ราย 24,366 25,152 26,092 14,121 : เฉล ย ราย / ว น เวชกรรมฟ นฟ ราย 29,344 32,216 32,233 18,566 : เฉล ย ราย / ว น จ ตเวช ราย 20,648 20,694 22,249 14,117 : เฉล ย ราย / ว น ท นตกรรม ราย 26,769 26,588 25,123 9,650 : เฉล ย ราย / ว น อ น ๆ ราย 108, , ,896 73,953 : เฉล ย ราย / ว น รวมคนไข ท งหมด ราย 657, , , ,567 : เฉล ย ราย / ว น 2,300 2,376 2,450 2,501 หมายเหต * เฉพาะแพทย ตรวจ

13 สถ ต การร กษาพยาบาลผ ป วยใน ป งบประมาณ ๒๕๕3-๒๕๕6 รายการ หน วยน บ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตค.55 - ม ค.56 จ านวนเต ยง เต ยง จ านวนผ ป วยร บใหม คน 44,755 44,613 45,688 23,234 : เฉล ยผ ป วยร บใหม ต อว น คน จ านวนว นท อย ในโรงพยาบาล ว น 254, , , ,115 : เฉล ยผ ป วยนอนอย ในรพ.ต อว น คน : เฉล ยผ ป วยนอนอย ในรพ.ต อคน ว น อ ตราการครองเต ยง % จ านวนผ ป วยในถ งแก กรรมท งหมด คน 1,840 1,899 2,160 1,048 : เฉล ยผ ป วยในถ งแก กรรมต อว น คน จ านวนผ ป วยใน(จ าหน าย) คน 44,627 44,447 45,131 22,864 : เฉล ยใน(จ าหน าย)ต อว น ราย จ านวนผ มาร บบร การคลอด ราย 4,897 4,689 5,018 2,323 : เฉล ยผ ป วยคลอดต อว น ราย จ านวนผ าต ดใหญ ( ไม รวมท าหม น ) ราย 17,809 18,724 19,482 9,545 : เฉล ยต อว น ราย

14 สถ ต ผ ป วยในจ าแนกตามกล มงาน ป งบประมาณ ๒๕๕3 ๒๕๕6 ล าด บ หน วยงาน หน วย น บ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตค.55 - ม ค.56 1 อาย รกรรม ราย 13,155 13,639 13,732 7,303 : เฉล ยต อว น ราย ศ ลยกรรม ราย 9,159 9,248 9,168 4,579 : เฉล ยต อว น ราย ส ต -นร เวชกรรม ราย 7,069 6,947 7,032 3,230 : เฉล ยต อว น ราย ก มารเวชกรรม ราย 9,878 9,453 10,124 5,129 : เฉล ยต อว น ราย ศ ลยฯออร โธป ด กส ราย 2,588 2,467 2,564 1,243 : เฉล ยต อว น ราย จ กษ ราย 2,413 2,335 2,450 1,173 : เฉล ยต อว น ราย โสต ศอ นาส กฯ ราย : เฉล ยต อว น ราย ท นตกรรม ราย : เฉล ยต อว น ราย รวมคนไข ท งหมด ราย 44,627 44,446 45,438 22,864 : เฉล ยต อว น ราย

15 สถ ต ผ ป วยผ าต ด ป งบประมาณ ๒๕๕3-๒๕๕6 กล มงาน ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตค.55 - ม ค.56 1.ศ ลยกรรม 1.1. ศ ลยกรรมท วไป 4,747 5,386 5,674 2, ศ ลยกรรมตกแต ง 965 1,083 1, ศ ลยกรรมทางเด นป สสาวะ 1,472 1,515 1, ศ ลยกรรมทรวงอก ศ ลยกรรมประสาท , ศ ลยกรรมเด ก ศ ลยกรรมกระด ก 3,087 2,937 3,089 1,693 3.ส ต -นร เวช 2,262 2,304 2,434 1,257 4.นร เวช 985 1, โสต ศอ นาส ก จ กษ 2,400 2,285 2,392 1,165 7.ท นตกรรม รวม 17,811 18,727 19,482 9,545

16 สาเหต การป วยของผ ป วยนอก ๑๐ อ นด บแรก ของโรงพยาบาลสระบ ร ป งบประมาณ ๒๕๕5 (ข อม ล ณ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕5) ล าด บ สาเหต การป วย (กล มโรค) จ านวน ร อยละ ๑ Disaeses of the circulatory system 55, ๒ Endocrine, nutritional and metabolic diseases 39, ๓ Diseases of the respiratory system 38, ๔ Diseases of the genitourinary system 32, ๕ Diseases of the digestive system 32, ๖ Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 31, ๗ Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, 30, not eleswhrer classified ๘ Diseases of the eye and adnexa 20, ๙ Certain infectious and parasitic deseases 20, ๑๐ Mental and behavioural disorders 17, สาเหต การป วยของผ ป วยนอก ๑๐ อ นด บแรก ของโรงพยาบาลสระบ ร ป งบประมาณ ๒๕๕6 (ข อม ล ณ ๓1 ม นาคม ๒๕๕6) ล าด บ สาเหต การป วย (กล มโรค) จ านวน ร อยละ ๑ Disaeses of the circulatory system 47, ๒ Endocrine, nutritional and metabolic diseases 38, ๓ Diseases of the respiratory system 26, ๔ Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 21, ๕ Diseases of the genitourinary system 19, ๖ Diseases of the digestive system 19, Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory 17, ๗ findings, not eleswhrer classified ๘ Mental and behavioural disorders 15, ๙ Diseases of the eye and adnexa 13, ๑๐ Certain infectious and parasitic deseases 12, ท มา : จากรายงาน รง.๕๐๔

17 สาเหต การป วยของผ ป วยใน ๑๐ อ นด บแรก ของโรงพยาบาลสระบ ร ป งบประมาณ ๒๕๕5 (ข อม ล ณ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕5) ล าด บ สาเหต การป วย (กล มโรค) จ านวน ร อยละ ๑ Complication of pregnancy, labour, delivery, puerperium and 6, other obstetric conditions, not elsewhere classified ๒ Other endocrine, nutritional and metabolic disorders 5, ๓ Diseases of the blood and blood torming organs and certain 3, disorders involving the immune mechanism ๔ Other disorders originating in the perinatal period 2, ๕ diseases of the eye nad adnexa 2, ๖ Other external causes of accidental injury and their sequele 2, except poisoning ๗ Pheumonia 2, ๘ Cerebrovascolar diseases 2, ๙ Hypertensive diseases 2, ๑๐ Diabetes mellitus 2, สาเหต การป วยของผ ป วยใน ๑๐ อ นด บแรก ของโรงพยาบาลสระบ ร ป งบประมาณ ๒๕๕6 (ข อม ล ณ ๓1 ม นาคม ๒๕๕6) ล าด บ สาเหต การป วย (กล มโรค) จ านวน ร อยละ ๑ Complication of pregnancy, labour, delivery, puerperium and 3, other obstetric conditions, not elsewhere classified ๒ Other endocrine, nutritional and metabolic disorders 2, ๓ diseases of the eye nad adnexa 2, ๔ Diseases of the blood and blood torming organs and certain 1, disorders involving the immune mechanism ๕ Other disorders originating in the perinatal period 1, ๖ Cerebrovascolar diseases 1, ๗ Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory 1, ๘ Other external causes of accidental injury and their sequele 1, except poisoning ๙ Other diseases of the digestive system 1, ๑๐ Hypertensive diseases 1, ท มา : จากรายงาน รง.๕๐5

18 สาเหต การเส ยช ว ตของผ ป วยใน ๑๐ อ นด บแรก ป งบประมาณ ๒๕๕5 (ข อม ล ณ ๓๐ ก นยายน ๒๕๕5) ล าด บ สาเหต การเส ยช ว ตของผ ป วยใน จ านวน (ราย) ร อยละ ๑ Septicaemia, unspecified ๒ Pneumonia, unspecified ๓ Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical ๔ Acute myocardial infarction,unspecified ๕ Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries ๖ Acute subendocardial myocardial infarction ๗ Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified ๘ Congestive heart failure ๙ Acute renal failure, unspecified ๑๐ Cardica arrest, unspecified สาเหต การเส ยช ว ตของผ ป วยใน ๑๐ อ นด บแรก ป งบประมาณ ๒๕๕6 (ข อม ลระหว าง 1 ต ลาคม 2555-๓1 ม นาคม ๒๕๕6) ล าด บ สาเหต การเส ยช ว ตของผ ป วยใน จ านวน (ราย) ร อยละ ๑ Septicaemia, unspecified ๒ Pneumonia, unspecified ๓ Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical ๔ Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries ๕ Acute myocardial infarction,unspecified ๖ Acute subendocardial myocardial infarction ๗ Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified ๘ Congestive heart failure ๙ Liver cell carcinoma ๑๐ Gastrointestinal haemorrhage, unspecified

19 การพ ฒนาค ณภาพโรงพยาบาลสระบ ร ค ณภาพบร การ (Quality of service) ๑. ค ณภาพบร การภาพรวมองค กร(HA) สร ปผลการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพบร การ รพ. รพ. มาตรฐาน HA เป าหมาย สระบ ร รพ.ศ นย ระด บตต ยภ ม และตต ยภ ม ระด บส ง ผ านการร บรอง reaccreditation ภายใน ระยะเวลาท ก าหนด ผลการประเม น ร บรอง HA reaccreditation คร งท ๒ ระยะเวลา 3 ป ถ ง ๒0 ธ นวาคม ๒๕๕๖ โรงพยาบาลสระบ ร ม การพ ฒนาค ณภาพบร การอย างต อเน องและต อยอดการพ ฒนา ด งน ๑.๑ ท มอ านวยการพ ฒนาค ณภาพ (Quality Steering Team) ถ ายทอดว ส ยท ศน พ นธก จและเข ม ม ง ค าน ยมองค กร เพ อน าส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม ม งเน นพ ฒนาระบบการส อสารและ การท างานเป นท มให ม ประส ทธ ภาพมากข น โดยผ อ านวยการม การจ ดเวท ผ อ านวยการอยาก พบ... ให บ คลากรท กหน วยงานได ร บฟ งนโยบายและท ศทางการพ ฒนาค ณภาพของ โรงพยาบาล ในช วงเด อนธ นวาคม ๒๕๕5 จ านวน ๕ ร น และม การส อสารประชาส มพ นธ ท ศ ทางการพ ฒนาค ณภาพของโรงพยาบาลให ภาคประชาชนร บทราบพร อมร บฟ งเส ยงสะท อนจาก ผ ใช บร การเช น เวท ประชาพ จารณ รวมพล งความค ดเพ อช ว ตคนรอบข าง ในว นท ๒๙ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ กล มเป าหมายได แก ต วแทนตามส ทธ ประก นส งคม ข าราชการ บ ตรทอง และเจ าหน าท โรงพยาบาลในฐานะผ ใช บร การ ผลท ได จะน าไปพ ฒนาการตอบสนองความ ต องการของผ ใช บร การให ครอบคล มย งข น ๑.๒ โรงพยาบาลม การจ ดท าแผนกลย ทธ ป ๒๕๕6 โดยใช ข อม ลส วนหน งจากผลการประเม นตนเอง ของ HA และม งเน นเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเช งกลย ทธ น าป ญหาจ ดอ อนจากป ท ผ านมา มาปร บปร งแก ไขให ช ดเจนมากข น เช น ก าหนดให ม ร ปแบบการต ดตามประเม นผลท ช ดเจน ต ดตามต วช ว ด และต ดตามความก าวหน าของแผนงาน ๑.๓ เน นการพ ฒนาบ คลากร/ท ม/หน วยงาน และพ ฒนากระบวนการท างานให สะท อนผลล พธ ของ การพ ฒนาค ณภาพบร การท สอดคล องเป นไปในท ศทางเด ยวก นขององค กรตาม เข มม งป ๒๕๕ 6 ได แก ๑. เป นศ นย เช ยวชาญเฉพาะด านและเฉพาะโรคครบวงจรใน PCT หล ก ๒. การลดความแออ ดในโรงพยาบาลโดยเน น -ระบบการบร การ Refer back ของแต ละก ล มงาน -การเพ มร ปแบบการบร การของผ ร บบร การในส วน OPD เช น การใช ระบบ OPD Paperless การปร บส งแวดล อมขยายพ นท 3. สร างความผ กพ นต อองค กรของเจ าหน าท โดย 3.1 สร างท ม (Team building) -พ ฒนาค ณภาพงานบร การ -Team Building ในการอน ร กษ พล งงาน

20 3.2 เน นประส ทธ ภาพการส อสารภายในองค กร 4. Refer back ในจ งหว ด และนอกจ งหว ด ๑.๔ ป จจ บ นอย ระหว างการพ ฒนาโรงพยาบาลตามแผนพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ (service plan) เคร อข ายบร การท 4 ใน 10 สาขา ได แก 1. ห วใจและหลอดเล อด 2. ทารกแรกเก ด 3. โรคมะเร ง 4. อ บ ต เหต 5. ตา ไต 6. จ ตเวช 7. 5 สาขาหล ก: ส ต กรรม ศ ลยกรรม อาย รกรรม ก มารเวชกรรม ออโธป ด กส 8. ท นตกรรม 9. บร การปฐมภ ม ท ต ยภ ม และส ขภาพองค รวม 10. NCD ๑.๕ ม การเย ยมส ารวจต ดตามค ณภาพภายในประจ าท กป (Internal Quality Survey) ตาม มาตรฐาน HA อย างน อยป ละ ๑ คร ง ก าหนดก จกรรมในเด อนกรกฎาคม ส งหาคม ของท กป โดยป จจ บ นประย กต ใช กระบวนการตามรอย (Tracer Methodology) มาเป นกรอบในการ ด าเน นการ ป ๒๕๕5 ท ผ านมาม ๒๓ กล ม จากท ม PCT และท มพ ฒนาค ณภาพต างๆ โดยตาม รอยกระบวนการด แลผ ป วย ๑6 กล ม (ทารกแรกเก ดท ม ภาวะ Birth Asphyxia, Anorectal Malformation, เด กมะเร ง, ผ ป วย on ventilator, ผ ป วยโรคซ มเศร า & suicide, ผ ป วย TB, ผ ป วยท ได ร บสารน าทางหลอดเล อด, ผ ป วยต อกระจก (ผ าต ดใส เลนส ), ผ ป วย on tracheostomy tube, ผ ป วย stroke, ผ ป วย ACS, ผ ป วย ACL injury, ผ ป วย Palliative care, ผ ป วย EMG, ผ ป วย CA breast, การระบ ต วผ ป วย) และตามรอยระบบ 7 งาน (ระบบ การบร หารจ ดการป ญหาท ได จากระบบเวรน เทศนอกเวลาราชการ, การสารสนเทศในการร บ- ส งต อผ ป วย, ระบบยา, ระบบเล อด, ระบบการรายงานผลค าว กฤตและต ดตามการร กษา, ระบบ การชดเชยบร การทางการแพทย, ระบบการจ ดการว สด /ของเส ยอ นตราย) ผลท ได ม การ น าเสนอท มน าและผ เก ยวข องทราบ น าไปส การปร บปร งค ณภาพของระบบ/ท ม/หน วยงาน ๑.๖ ท ม QST สน บสน นด านค ณภาพอย างต อเน อง โดยการต ดตามงานอย างสม าเสมอ ได แก ๑.๖.๑ ประช มร บฟ งและต ดตามผลการปฏ บ ต งานหร อต วช ว ดค ณภาพของท มพ ฒนาค ณภาพ อย างน อยส ปดาห ละ ๑ คร ง ในว นพฤห สบด เวลา ๐๗.๓๐ น. ได แก ท มน าทางคล น ก ท มน าเฉพาะด าน ท มพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยกล มต างๆ และหน วยสน บสน น บร การ (ท ม Back office) เพ อส งเสร มผ ปฏ บ ต งานให บร การเช งร กและเอ ออ านวยการ ด าเน นงานของหน วยบร การผ ป วยม ความคล องต วมากข น ๑.๖.๒ ต ดตามเย ยมพ นท อย างน อยเด อนละ ๒ คร ง ในว นอ งคาร (ท ก ๒ ส ปดาห ) โดยร วม บร หารจ ดการแก ไขป ญหาในหน วยงานต างๆ/ต ดตามการร บร ข อม ลข าวสาร ต ดตาม ความเส ยงท เก ดข นในหน วยงาน ต ดตามการพ ฒนาส งแวดล อมเพ อการเร ยนร เอ อต อ การสร างเสร มส ขภาพและเอ อต อการฟ นหาย (Healing Environment)

21 ๑.๖.๓ ต ดตามการด าเน นการเร องบร หารจ ดการการเง นการคล งของโรงพยาบาล โดยประช ม ท มท เก ยวข องเด อนละ ๒ คร ง ในว นอ งคาร เวลา ๐๗.๓๐ น. (ท ก ๒ ส ปดาห ) ๑.๗ สน บสน นก จกรรมพ ฒนาค ณภาพต างๆ ให ด าเน นการตามแผนท ก าหนด เช น ก จกรรม ๕ ส. รณรงค ตลอดเด อนธ นวาคม ๒๕๕5 (โดยบ รณาการก บแนวค ด Happy work place, Healing ENV, Lean) และม จ ตอาสาร วมก นปร บปร งทาส หน วย X-ray, การประช มว ชาการว นเก ด โรงพยาบาลในเด อนมกราคม ๒๕๕6 ม การน าเสนอผลงานรวม ๓๗ เร อง, ก จกรรม CQI story, Innovation, Value telling เป นมหกรรม CQI ประจ าป เป ดโอกาสให ท กหน วยงานม การ แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น ในเด อนก มภาพ นธ ของท กป ป ๒๕๕6 น าเสนอรวม 7 คร ง จ านวน ๑09 เร อง เป น CQI 55 เร อง นว ตกรรม ๒4 เร อง เร องเล า 3๐ เร อง โดยม งเน น การจ ดการความปลอดภ ยของผ ป วยและการพ ฒนาระบบงานต างๆ เพ อส งเสร มท าค ณภาพใน งานประจ าและการให ค ณค าคนท างาน ซ งในป ๒๕๕6 โรงพยาบาลสระบ ร ได เข าร วม SHA (Spiritual HA) ของ สรพ. ท ใช แนวค ดจ ตป ญญาบ รณาการก บการพ ฒนาค ณภาพ ม งหว ง ให เก ดการพ ฒนาท ครอบคล มและย งย น อย ระหว างส งบ คลากรไปร วมประช มเพ อน ามาขยาย ผลต อไป ๑.๘ ม งเน นการจ ดการความปลอดภ ยของผ ป วย โดยสน บสน นคณะกรรมการบร หารความเส ยงและ จร ยธรรมองค กร ท มประสานไกล เกล ยในการด าเน นการ น าข อม ลความเส ยงมาว เคราะห และ ค นหาสาเหต เช งระบบ น าไปส การทบทวนนโยบายบร หารความเส ยงและก าหนดเป า หมายความปลอดภ ยผ ป วย (Patient Safety Goals) ประจ าป ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ม ๖ เร อง ได แก ๑. พ ฒนาการบ งช ผ ป วยให ถ กต อง ๑.๑ การระบ ต วผ ป วยในการให ยา (Drug Administration) ๑.๒ การระบ ต วผ ป วยในการให เล อด (Blood Transfusion) ๑.๓ การระบ ต วผ ป วยในการเก บส งส งตรวจ(Specimen collection) ๑.๔ การระบ ต วผ ป วยในการร กษา/ท าห ตถการ (Treatment & procedure) ๑.๕ การระบ ต วทารกแรกเก ด (Newborn) ] ๒. พ ฒนาประส ทธ ผลของการส อสารระหว างท มผ ด แลร กษา ๓. พ ฒนาความปลอดภ ยของระบบการใช ยา ๓.๑ ยาหร อสารละลายท ม ความเข มข นส ง ๓.๒ ยากล ม High Alert Drug (HAD) ๓.๓ ยากล มช อพ องมองคล าย(LASA: Look-Alike Sound-Alike Medication)] ๔. ป องก นความเส ยงต อการพล ดตกหกล ม ๕. ป องก นความเส ยงต อการเล อนหล ดของท อ/สาย/ข อต อต างๆ ๖. พ ฒนาความปลอดภ ยในภาวะว กฤต ๖.๑ ผ ป วยท ม อาการเปล ยนแปลงทร ดลง (Deteriorating Patient) ๖.๒ ผ ป วยต ดเช อในกระแสเล อด (Sepsis) ๖.๓ ผ ป วยโรคหลอดเล อดห วใจ (ACS) ๖.๔ ภาวะแทรกซ อนในมารดาและทารก (Maternal & Neonatal

22 Morbidity)] โดยโรงพยาบาลได ส งบ คลากรเสร มความร ในหล กส ตร สรพ. เร องการบร หารยาเพ อ ความปลอดภ ยของผ ป วย (ว นท 30 มกราคม-1 ก มภาพ นธ ๒๕๕6) เร องต วส งส ญญาณใน การค นหาเหต การณ ไม พ งประสงค จากการใช ยา (ว นท ก มภาพ นธ ๒๕๕6) และเด อน ม ถ นายน-กรกฎาคม ๒๕๕6 จะม ก จกรรมรณณรงค การจ ดการความปลอดภ ยภายใน โรงพยาบาล (ว นท ก มภาพ นธ ๒๕๕6 จ ดมหกรรมความร กและความปลอดภ ย love safety ของโรงพยาบาล โดยม กล มการพยาบาลเป นแกนน า) ม ก จกรรม KM safety sharing ตามประเด นเป าหมายความปลอดภ ย ม การพ ฒนาระบบช วยฟ นค นช พของโรงพยาบาล เป น ต น ๑.๙ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ สน บสน นให ม ฐานข อม ลท ถ กต องเช อถ อได ต ดตามกระต น ให ม การใช ประโยชน สารสนเทศเพ อเอ ออ านวยต อการพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยและ ปร บปร งกระบวนการบร การ รวมถ งใช ประกอบการต ดส นใจในการบร หารจ ดการ ภายใต ข อม ล เช งประจ กษ เป ดศ นย ว จ ย จร ยธรรมการแพทย และสาธารณส ขของโรงพยาบาลสระบ ร เพ อ สน บสน นการสร างผลงานว จ ยและใช ประโยชน ในการพ ฒนางาน โดยม ก จกรรมตลาดน ดว จ ย ท กว นศ กร ส ปดาห ท ๔ ของเด อน นอกจากน ท มอาย รกรรม ท มก มารเวชกรรม ม การ แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บโรงเร ยนแพทย ผ านทาง VDO Conference อย างสม าเสมอท กเด อน ในป ๒๕๕6 ม ห อง Data Center ท สมบ รณ แบบ, พ ฒนาความปลอดภ ยด านสารสนเทศทาง การแพทย (ISMS: Information Security Management System), พ ฒนาระบบ OPD Paperless ขยายผลไปเก อบท ก OPD และน าไปใช ท โรงพยาบาลเทศบาลเม อง สาขา โรงพยาบาลสระบ ร ๑.๑๐ เตร ยมร บการประเม นค ณภาพโรงพยาบาลซ าตามมาตรฐานต าง ๆ ตามระยะเวลาท ก าหนด (อาย การร บรอง HA: ๒1 ธ นวาคม ๒๕๕๓-๒0 ธ นวาคม ๒๕๕๖) ระหว างป ม การปร บปร ง พ ฒนาค ณภาพตามข อเสนอแนะอย างต อเน อง ม งเน นการปฏ บ ต ท สะท อนให เห นว ฒนธรรม ค ณภาพ ว ฒนธรรมการเร ยนร และว ฒนธรรมความปลอดภ ย ม การจ ดประช มเสร มความร เป น ระยะ เช น จ ดเตร ยมความพร อมส กระบวนการร บรองค ณภาพซ า การเข ยน Clinical Tracer Highlight และ SAR 2011 และอย ระหว างการเข ยนรายงานแบบประเม นตนเองและ ความก าวหน าส ง โดยวางแผนจะขอร บการประเม นภายในส งหาคม 2556 ซ งป ๒๕๕๕ โรงพยาบาลได ร บการต ดตามเย ยมเพ อเฝ าระว งค ณภาพ (Surveillance Survey) จากสถาบ น ร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) ในว นท ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ม ข อเสนอแนะ เพ อพ ฒนาต อยอด และกรมอนาม ยได ประกาศร บรองให เป นโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพอาย การร บรองพร อมก บ HA ๑.๑๑ สน บสน นการพ ฒนาค ณภาพของเคร อข ายโรงพยาบาลจ งหว ดสระบ ร ให ผ านการร บรอง ค ณภาพตามมาตรฐาน HA และเป นแกนหล กในการพ ฒนาค ณภาพสถานบร การ (HA) ระด บ จ งหว ด โดยจ ดประช มคณะกรรมการในว นท 20 ก มภาพ นธ ว นท 9 เมษายน 2556 และ ก าหนดให จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประเด นส าค ญต างๆ (ระบบยา, IC, ย ทธศาสตร การบร หาร กลย ทธ, กระบวนการด แลผ ป วย, การบร หารความเส ยง, ENV) ในเด อนพฤษภาคม 2556

23 ผลงานเด นและความภาคภ ม ใจของโรงพยาบาล ระหว างป ๒๕๕1 - ป จจ บ น ห องปฏ บ ต การพยาธ ว ทยาคล น กได ร บรางว ล Best Practice Model for Clinical พ.ย.๕๑ Laboratory รางว ลท ๑ Platinum award จากสมาคมฯ ในเวท น าเสนอผลงานทาง ห องปฏ บ ต การฯ ระด บประเทศ รางว ลชนะเล ศอ นด บ ๑ การประเม นผลจ ตอาสาในโรงพยาบาลของส าน กงาน ๑๐ ม.ค.๕๑ สาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร รางว ลการด าเน นงานด านศ นย พ งได OSCC จากกระทรวงสาธารณส ข ส.ค.๕๑ รางว ลชนะเล ศอ นด บ ๑ ผลการด าเน นงานจ ตอาสาโรงพยาบาล ของส าน กงาน ๓๐ เม.ย.๕๒ สาธารณส ขสระบ ร ท ม PCT Ortho. ได ร บรางว ล PCT ในดวงใจ ของเคร อข ายโรงพยาบาลในจ งหว ด ป พ.ศ.๕๒ สระบ ร รางว ลผ ปฏ บ ต งานม ตรภาพบ าบ ดระด บเขต ของ สปสช. เขต ๔ ป พ.ศ.๕๒ รางว ลช ดปฏ บ ต การฉ กเฉ นระด บส ง (ALS) ด เด น ประจ าเขตตรวจราชการท ๑ สถาบ น การแพทย ฉ กเฉ นแห งชาต รางว ลนว ตกรรมทางการพยาบาลด เด น ๔ เร อง ในงานส ปดาห ว นพยาบาลสากล ประเทศไทย (เร อง Neonatal spacer, การด แลผ ป วย TB ครบวงจร, การเตร ยม ผ ป วย CAPD, การป องก น Hematoma จาก Enoxaparin) รางว ลผลงานว จ ยด เด นด านการควบค มป องก นโรคโลห ตจางธาล สซ เม ย จากพระองค เจ าโสมสวล ของกระทรวงสาธารณส ข รางว ลการพ ฒนาค ณภาพศ นย บร การล างไตทางช องท องด เย ยมจากสมาคมโรคไต รางว ลโรงพยาบาลท จ ดระบบบร การผ ป วยเบาหวานด เด น จากสถาบ นร บรองค ณภาพ สถานพยาบาล รางว ลของท ม ER 1. รางว ลเข มเช ดช เก ยรต การแพทย ฉ กเฉ น จากเลขาธ การการแพทย ฉ กเฉ นแห ง ประเทศไทย 2. ผลงานการพ ฒนาด านการแพทย ฉ กเฉ นด เด นระด บเขต ประจ าป ๒๕๕๓ จาก เลขาธ การการแพทย ฉ กเฉ นแห งประเทศไทยรางว ลผลงานว ชาการด เด นระด บประเทศ ประจ าป ๒๕๕๔ เร องการค ดกรองผ ป วยฯ จาก ร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ข รางว ลความเป นเล ศด านค ณภาพห องปฏ บ ต การด เด น การประเม นค ณภาพการ ตรวจว เคราะห ธนาคารเล อด ระด บทอง จากร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงสาธารณส ข รางว ลศ นย บร การหล กประก นส ขภาพในหน วยบร การด เด นระด บเขต ประจ าป ๒๕๕๔ (โรงพยาบาลศ นย / โรงพยาบาลท วไป) รางว ลหน วยงานน าร องด เด นท ม ผลงานการจดทะเบ ยนการเก ดได ตามเกณฑ ของ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต รางว ลเคร อข ายบร การด เด น (เคร อข ายโรคหลอดเล อดสมอง) ประจ าป ๒๕๕๔ รางว ลเคร อข ายบร การด เด น (เคร อข ายบร การทารกแรกเก ด) ประจ าป ๒๕๕๔ เม.ย.๕๓ พ.ค.๕๓ ม.ย.๕๓ ๒๓ ก.ย.๕๓ ๑๕ ม.ค.๕๔ ๗ ม.ค.๕๔ ๒๘ เม.ย.๕๔ ๒๙ เม.ย.๕๔ ๑๓ ก.ค.๕๔ ๕ ส.ค.๕๔ ๕ ส.ค.๕๔

24 ผลงานเด นและความภาคภ ม ใจของโรงพยาบาล ระหว างป ๒๕๕๐ ป จจ บ น (ต อ) กล มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบ ร ได ร บรางว ลค ณภาพการปฏ บ ต การพยาบาลท เป น เล ศระด บ Nursing Quality Based : NQB ประจ าป ๒๕๕๔ จากการส งผลงาน เร อง ระบบบร การพยาบาลผ ป วยมะเร งกระเพาะป สสาวะและมะเร งล าไส ใหญ ท ได ร บการ ผ าต ดทวารเท ยม รางว ลหน วยงานท ม ผลงานด เด นการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม จากพระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต ใบประกาศเก ยรต ค ณจากกรมพ ฒนาการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อกให ไว เพ อแสดงว าโรงพยาบาลสระบ ร ได ด าเน นงานสมาธ บ าบ ดอย ในระด บ ด เย ยม ประจ าป ๒๕๕๔ รางว ลค ณภาพการปฏ บ ต การพยาบาลท เป นเล ศระด บ Nursing Quality Award : NQA ประจ าป ๒๕๕๕ เร อง การพ ฒนาระบบบร การพยาบาลผ ป วยมะเร งกระเพาะ ป สสาวะและมะเร งล าไส ใหญ ท ได ร บการผ าต ดทวารเท ยม จากส าน กการพยาบาล กระทรวงสาธารณส ข รางว ลค ณภาพการปฏ บ ต การพยาบาลท เป นเล ศระด บ Nursing Quality Certificate : NQC ประจ าป ๒๕๕๕ เร อง การพ ฒนาระบบบร การพยาบาลผ ป วยเด กมะเร งเม ด เล อดขาว จากส าน กการพยาบาล กระทรวงสาธารณส ข รางว ลชนะเล ศอ นด บ ๑ ระด บประเทศท ม MERT (Medical Emergency Response Team of Thailand : ท มปฏ บ ต การฉ กเฉ นทางการแพทย ระด บตต ยภ ม ในภาวะภ ย พ บ ต ) ท มพ ฒนาค ณภาพบร การด แลร กษาผ ต ดเช อเอชไอว ผ ป วยเอดส ได ร บรางว ลด เด น ระด บเขตจาก สปสช. ในการค ดเล อกการเข ยนเร องเล า ป งบประมาณ ๒๕๕๕ รางว ลค ณภาพบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ระด บด ประจ าป 2555 เร อง การ พ ฒนาระบบบร การพยาบาลผ ป วยมะเร งกระเพาะป สสาวะและมะเร งล าไส ใหญ ท ได ร บ การผ าต ดทวารเท ยม ๙ ส.ค.๕๔ ๗ ก.ย.๕๔ ธ.ค.๕๔ ๓๐ พ.ค.๕๕ ๓๐ พ.ค.๕๕ ๑๐ ม.ย.๕๕ ๒๖ ธ.ค.๕๕ 9 ม.ค.56

25 ผลงานเด นและความภาคภ ม ใจรายบ คคล ผ อ านวยการโรงพยาบาลสระบ ร ร บรางว ลระฆ งทอง (บ คคลแห งป ) จาก ฯพณฯ พลอากาศ เอก ก าธน ส นธวานนท องคมนตร รางว ลน กส งคมสงเคราะห ด เด นสาขาว ชาช พ นางสาวศร นท พย แสงสาตรา จากม ลน ธ ศาสตราจารย ปกรณ อ งศ ส งห โล ประกาศเก ยรต ค ณคนด ศร ระบาด นายแพทย สมพงษ ชลค ร ประจ าป ๒๕๕๕ มอบโดย ส าน กงานควบค มโรคท ๒ จ งหว ดสระบ ร ผ อ านวยการโรงพยาบาลสระบ ร ร บประทานรางว ลเก ยรต ยศ พระก นร คนด ค ดด ท าด ตามรอยพระย คลบาท คร งท ๓ ประจ าป ๒๕๕๖ โดย ฯพณฯนายอ าพล เสนาณรงค องคมนตร เป นประธานพ ธ มอบประทานรางว ล รางว ล แพทย เก ยรต ค ณด านอ ท ศตนแก ส งคม ก บ พญ.พน ดา ม กด พร อม ได ร บประทานเก ยรต ค ณจากพระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต นางจ นตน นท ส ทธ ประชาราษฎร งานอ บ ต เหต และฉ กเฉ น รพ.สระบ ร ได ร บรางว ลอ นด บ 2 ชมเชยโปสเตอร นว ตกรรมส งประด ษฐ ผลงานเร อง ป ายส อสารการค ดกรอง ผ ป วยด วย Saraburi ESI 2010 ในงานประช มว ชาการการแพทย ฉ กเฉ นระด บชาต คร งท 7 ว นท 8 ม นาคม 2556 ณ โรงแรมด เอ มเพรส จ งหว ดเช ยงใหม รางว ลข าราชการพลเร อนด เด นระด บประเทศ ป ๒๕๕๖ รางว ลคร ฑทองค า นพ.อน นต กมล เนตร ๒๒ ส.ค.๕๔ ๑๐ ก.พ.๕๔ ๘ ก.พ.๕๕ ๒๘ ม.ค.๕๖ 8 ม.ค.56 เมย.56

26 การว เคราะห หน วยงานเพ อก าหนดประเด นย ทธศาสตร โดยกระบวนการ SWOT Analysis ว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน (Internal Environment Analysis) ประเม นจ ดแข ง(Strength) และจ ดอ อน (Weakness) จ ดแข ง (Strength: S) ๑. ท มน าม ความร ม ความม งม น ว ส ยท ศน กว างไกลยอมร บการเปล ยนแปลง ๒. ม การส อสารระหว างผ ปฏ บ ต งานและผ บร หารอย างต อเน อง ๓. ม การจ ดท าแผนกลย ทธ โดยการม ส วนร วมและม การทบทวนแผนท กป ๔. ม บ คลากรผ เช ยวชาญครอบคล มท กสาขาอาช พและเป นสถาบ นร วมผล ตแพทย และบ คลากร สาธารณส ข ๕. ม ระบบเทคโนโลย และสารสนเทศ ท ม ความเช อมโยงข อม ลข าวสารระหว างหน วยบร การ สามารถเข าถ ง ข อม ลได สะดวก จ ดอ อน (Weakness: W) ๑. ระบบการต ดตามประเม นผลไม สม าเสมอ การต ดตามประเม นแผนงาน/ไม ต อเน อง ไม ครอบคล ม ไม ต ดตามการบรรล เป าหมาย ( Goals) ตามท ก าหนดไว เป นร ปธรรม ๒. การส อสารเร องการน าองค กรย งไม ท วถ งการถ ายทอดแผนส การปฏ บ ต ไม ครอบคล ม การ ว เคราะห ความต องการของผ ใช บร การผ ม ส วนได ส วนเส ยย งไม ครอบคล มไม สอดคล องก บ ข อเท จจร ง ๓. /แผนงานไม ส าเร จตามท ก าหนดม การท า KM (Knowledge Management) น อย ๔. สถานท และบรรยากาศในการท างานไม เอ อให ท างานอย างม ความส ขเก ดความเส ยงต อ ส ขภาพของเจ าหน าท และขว ญก าล งใจในการท างานม น อย ย งไม ม Happy work place ๕. ความถ กต อง ความน าเช อถ อของข อม ลในระบบ ซ าซ อนไม Update ๖. ระบบความปลอดภ ยของระบบสารสนเทศ ISMS

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information