แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

2 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก จกรรม/โครงการ ของหน วยงานและแผนกว ชา ท ผ านความเห นชอบและ ได ร บการอน ม ต โดยคณะกรรมการกล นกรอง ตามล าด บความจ าเป นและความเหมาะสม เพ อใช เป นแนว ทางการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม โดยค าน งถ งการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ และสอดคล องก บนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การและเป าหมายของส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา เอกสารฉบ บน ม รายละเอ ยดท ส าค ญอย 2 ส วน ประกอบด วย ส วนท 1 สร ปรายงานผลการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2556 ซ งแสดงรายละเอ ยดการด าเน นงานตาม แผนงานและโครงการ รายการค าใช จ ายเง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ ตลอดจนการประเม นผล การด าเน นงาน ส วนท 2 ได แก แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ประกอบด วยข อม ล พ นฐานของว ทยาล ย ประมาณการรายร บ-รายจ าย และก จกรรม/โครงการซ งเป นภาระงานในการจ ด การศ กษาตามมาตรฐานการจ ดการศ กษา ซ งก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (สอศ.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานการจ ดการศ กษาแห งชาต (สมศ.) งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม

3 สารบ ญ เร อง หน า โครงสร างการบร หารสถานศ กษา 1 บร บทด านแผนท เก ยวข องก บการศ กษา 2 สร ปผลการด าเน นงานของสถานศ กษา 5 ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญาของสถานศ กษา 9 ข อม ลสถานศ กษา 12 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา 15 เป าหมายจ านวนน กเร ยน น กศ กษา 19 ข อม ลบ คลากร 20 ประมาณการรายร บ ประจ าป งบประมาณ 24 การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป 26 ภาคผนวก 34 โครงการประจ าป งบประมาณ ฝ ายบร หารทร พยากร 35 - ฝ ายแผนงานและความร วมม อ 65 - ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา 75 - ฝ ายว ชาการ 101

4 2. บร บทด านแผนท เก ยวข องก บการศ กษา แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ม แนวค ดท ม ความต อเน องจากแนวค ดของ แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 8-10 โดยย งคงย ดหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และ คนเป นศ นย กลาง ของการพ ฒนา รวมท ง สร างสมด ลการพ ฒนา ในท กม ต และข บเคล อนให บ งเก ดผลในทางปฏ บ ต ท ช ดเจนย งข นในท กระด บ เพ อให การพ ฒนาและบร หารประเทศเป นไปบนทางสายกลาง เช อมโยงท กม ต ของการพ ฒนาอย างบ รณาการ ท งคน ส งคม เศรษฐก จ ส งแวดล อมและการเม อง โดยม การว เคราะห อย าง ม เหต ผล และใช หล ก ความพอประมาณ ให เก ดความสมด ลระหว างม ต ทางว ตถ ก บจ ตใจของคนใน ชาต ความสมด ลระหว างความสามารถในการพ งตนเองก บการแข งข นในเวท โลก ความสมด ลระหว างส งคม ชนบทก บเม อง เตร ยม ระบบภ ม ค มก น ด วยการบร หารจ ดการความเส ยงให เพ ยงพอพร อมร บ ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงท งภายนอกและภายในประเทศ ท งน การข บเคล อนกระบวนการพ ฒนา ท กข นตอนต องใช ความรอบร ในการพ ฒนาด านต างๆด วยความรอบคอบ เป นไปตามลาด บข นตอน และสอดคล องก บว ถ ช ว ตของส งคมไทย รวมท งเสร มสร างศ ลธรรมและสาน กใน ค ณธรรม จร ยธรรมใน การปฏ บ ต หน าท และดาเน นช ว ตด วย ความเพ ยร จะเป นภ ม ค มก นท ด ให พร อมเผช ญการเปล ยนแปลงท เก ดข นท งในระด บป จเจก ครอบคร ว ช มชน ส งคม และประเทศชาต จ งได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาท ม ลาด บความส าค ญส ง ด งน ว ส ยท ศน ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรม และม ภ ม ค มก นต อการ เปล ยนแปลง พ นธก จ 1. สร างส งคมเป นธรรมและเป นส งคมท ม ค ณภาพ ท กคนม ความม นคงในช ว ต ได ร บการ ค มครองทางส งคมท ม ค ณภาพอย างท วถ งและเท าเท ยม ม โอกาสเข าถ งทร พยากรและกระบวนการย ต ธรรม อย างเสมอภาคท กภาคส วนได ร บการเสร มพล งให สามารถม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนา ภายใต ระบบ บร หารจ ดการภาคร ฐท โปร งใส เป นธรรม 2. พ ฒนาค ณภาพคนไทยให ม ค ณธรรม เร ยนร ตลอดช ว ต ม ท กษะและการดารงช ว ตอย าง เหมาะสมในแต ละช วงว ย สถาบ นทางส งคมและช มชนท องถ นม ความเข มแข ง สามารถปร บต วร เท าท นก บ การเปล ยนแปลง 3. พ ฒนาฐานการผล ตและบร การให เข มแข งและม ค ณภาพบนฐานความร ความค ด สร างสรรค และภ ม ป ญญา สร างความม นคงด านอาหารและพล งงาน ปร บโครงสร างการผล ตและการ บร โภคให เป นม ตรก บส งแวดล อม พร อมสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทาง เศรษฐก จและส งคม 4. สร างความม นคงของฐานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สน บสน นการม ส วนร วม ของช มชน รวมท งสร างภ ม ค มก นเพ อรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศและภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อเสร มสร างส งคมท เป นธรรมและเป นส งคมส นต ส ข

5 3 1.2 เพ อพ ฒนาคนไทยท กกล มว ยอย างเป นองค รวมท งทางกาย ใจ สต ป ญญา อารมณ ค ณธรรม จร ยธรรม และสถาบ นทางส งคมม บทบาทหล กในการพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ 1.3 เพ อพ ฒนาเศรษฐก จให เต บโตอย างม เสถ ยรภาพ ค ณภาพ และย งย น ม ความ เช อมโยงก บเคร อข ายการผล ตส นค าและบร การบนฐานป ญญา นว ตกรรม และความค ดสร างสรรค ใน ภ ม ภาคอาเซ ยน ม ความม นคงทางอาหารและพล งงาน การผล ตและการบร โภคเป นม ตรต อส งแวดล อม น าไปส การเป นส งคมคาร บอนต า 1.4 เพ อบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให เพ ยงพอต อการร กษา สมด ลของระบบน เวศ และเป นฐานท ม นคงของการพ ฒนาประเทศ 2. เป าหมายหล ก 2.1 ความอย เย นเป นส ขและความสงบส ขของส งคมไทยเพ มข น ความเหล อมล าใน ส งคมลดลงส ดส วนผ อย ใต เส นความยากจนลดลง และด ชน ภาพล กษณ การคอร ร ปช นไม ต ากว า 5.0 คะแนน 2.2 คนไทยม การเร ยนร อย างต อเน อง ม ส ขภาวะด ข น ม ค ณธรรม จร ยธรรม และ สถาบ นทางส งคมม ความเข มแข งมากข น 2.3 เศรษฐก จเต บโตในอ ตราท เหมาะสมตามศ กยภาพของประเทศ ให ความส าค ญก บ การเพ มผล ตภาพรวมไม ต ากว าร อยละ 3.0 ต อป เพ มข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของ ประเทศเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ ของว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศให ม ไม ต ากว าร อยละ ค ณภาพส งแวดล อมอย ในเกณฑ มาตรฐาน เพ มประส ทธ ภาพการลดการปล อย ก าซเร อนกระจก รวมท งเพ มพ นท ป าไม เพ อร กษาสมด ลของระบบน เวศ ย ทธศาสตร การพ ฒนา ประกอบด วย 6 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมในส งคม 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 3. ย ทธศาสตร ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงของอาหารและพล งงาน 4. ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น 5. ย ทธศาสตร การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทาง เศรษฐก จและส งคม 6. ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น ท งน ย ทธศาสตร การพ ฒนาภายใต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ท เก ยวข องก บภารก จของกระทรวงศ กษาธ การโดยตรง ได แก ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการ เร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 2.2 แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) ป จจ บ นแม สถานการณ จะเปล ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภ ว ตน แต เน องจากแผนการศ กษา แห งชาต ฉบ บเด ม (พ.ศ ) น น เป นแผนระยะยาวท สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ จ งเห นควรให คงปร ชญาหล ก เจตนารมณ และว ตถ ประสงค ของแผนฉบ บเด มไว แล ว ปร บปร งในส วนของนโยบาย เป าหมาย และกรอบการดาเน นงานให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป ซ งสร ปสาระส าค ญได ด งน

6 4 ปร ชญาหล กและกรอบแนวค ด การจ ดท าแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) ย ดหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ย ดทางสายกลางอย บนพ นฐานของความสมด ลพอด ร จ กพอประมาณ อย างม เหต ผลม ความรอบร เท าท นโลก เพ อม งให เก ดการพ ฒนาท ย งย นและความอย ด ม ส ขของคนไทย เก ดการ บ รณาการแบบองค รวมท ย ด คน เป นศ นย กลางของการพ ฒนาอย างม ด ลยภาพ ท งด านเศรษฐก จ ส งคม การเม องและส งแวดล อม เป นแผนท บ รณาการศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม และก ฬาก บการศ กษาท ก ระด บ รวมท งเช อมโยงการพ ฒนาการศ กษาก บการพ ฒนาด านต างๆ ท งด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การปกครองว ฒนธรรมส งแวดล อม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นต น โดยค าน งถ งการพ ฒนาอย าง ต อเน องตลอดช ว ต เจตนารมณ ของแผน แผนการศ กษาแห งชาต ม เจตนารมณ เพ อม ง (1) พ ฒนาช ว ตให เป น มน ษย ท สมบ รณ ท งทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถ อย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข และ (2) พ ฒนาส งคมไทยให เป นส งคมท ม ความเข มแข งและม ด ลยภาพ ใน 3 ด าน ค อ เป นส งคมค ณภาพ ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร และส งคมสมานฉ นท และเอ ออาทร ต อก น ว ตถ ประสงค ของแผน เพ อให บรรล ตามปร ชญาหล กและเจตนารมณ ของแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) จ งก าหนดว ตถ ประสงค ของแผน ฯ ท ส าค ญ 3 ประการ ด งน 1. พ ฒนาคนอย างรอบด านและสมด ลเพ อเป นฐานหล กของการพ ฒนา 2. เพ อสร างส งคมไทยให เป นส งคมค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร 3. เพ อพ ฒนาสภาพแวดล อมของส งคมเพ อเป นฐานในการพ ฒนาคน และสร างส งคม ค ณธรรมภ ม ป ญญา และการเร ยนร 2.3 ว ส ยท ศน พ นธก จ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน กระทรวงศ กษาธ การม งเน นพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและสร างโอกาสให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างท วถ งโดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน เพ อให เป นพลเม องท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม พ นธก จ 1. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน 2. เสร มสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชาชนอย างเสมอภาค 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล 2.4 การข บเคล อนนโยบายร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การ และคณะกรรมการการอาช วศ กษาของส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐาน ตรงตาม ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม ระด บประเทศและภ ม ภาค

7 5 ภารก จ จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ โดยค าน งถ งค ณภาพ และความเป นเล ศทางว ชาช พ พ นธก จ 1) จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2) ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พอย างท วถ งและเสมอภาค 3) สร างเคร อข ายความร วมม อเพ อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการอาช วศ กษา และฝ กอบรมว ชาช พ 4) ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ อ านาจหน าท ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ๑) จ ดท าข อเสนอแนวนโยบาย แผนพ ฒนา มาตรฐานและหล กส ตรการอาช วศ กษาท ก ระด บ ๒) ด าเน นการและประสานงานเก ยวก บมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ ๓) ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การจ ดงบประมาณและสน บสน นทร พยากร ๔) พ ฒนาคร และบ คลากรการอาช วศ กษา ๕) ส งเสร มประสานงานการจ ดการอาช วศ กษาของร ฐและเอกชน รวมท งก าหนด หล กเกณฑ และร ปแบบความร วมม อก บหน วยงานอ นและสถานประกอบการ ๖) ต ดตาม ประเม นผล และรายงานผลการจ ดการอาช วศ กษาท งภาคร ฐและเอกชน ๗) จ ดระบบ ส งเสร ม และประสานงานเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พ ๘) ด าเน นการเก ยวก บงานเลขาน การของคณะกรรมการการอาช วศ กษาและด าเน นการ ตามท คณะกรรมการการอาช วศ กษามอบหมาย ๙) ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาหร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย การข บเคล อนนโยบายร ฐบาล นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ และนโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาส สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการ การอาช วศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ๑) ด านการเพ มปร มาณผ เร ยนสายอาช พ ก าหนดเป าหมายของการด าเน นงานโดย ๑.๑) ร กษาเป าหมายผ เร ยนในระด บ ปวช. การเพ มปร มาณผ เร ยนในระด บ ปวส. ๑.๒) ลดป ญหาการออกกลางค น โดยวางเป าหมายให ลดลงร อยละ 5 ด วยการ ป องก น/ด แลรายบ คคล การว จ ยพ ฒนา แก ป ญหารายว ทยาล ย/รายสาขาว ชา การว เคราะห แก ป ญหาเช ง ระบบ กล มเป าหมายใน 50 ว ทยาล ยท ม ป ญหาการออกกลางค นส ง ๑.๓) จ ดการเร ยนการสอนในระด บพ นท และภาพรวมตามความต องการในแต ละ สาขา ๑.๔) เป ดโอกาสให น กเร ยนเข าเร ยนสายอาช พด วยระบบโควตา

8 6 ๑.๕) เข าถ งกล มเป าหมายผ ม ส วนส าค ญต อการเล อกเร ยนอาช วศ กษาในเช งร ก ซ ง ได แก น กเร ยน และผ ปกครอง ๒) ด านการขยายโอกาสในการเร ยนอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ ๒.๑) จ ดอาช วศ กษาครอบคล มท กพ นท สาขาอาช พ การขยายกล มเป าหมาย ๒.๒) จ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษาในร ปแบบกล มจ งหว ด ๑๘ กล มจ งหว ดและ กร งเทพมหานคร รวม ๙ สถาบ น และสถาบ นการอาช วศ กษาเกษตร ภาคละ ๑ แห ง จ านวน ๔ แห ง ๒.๓) จ ดต งสถานศ กษาอาช วะอ าเภอในกล มอ าเภอช นหน ง ๒.๔) ส งเสร มการจ ดอาช วะชายแดนใต ส ส นต ส ข ศ นย ฝ กอบรมอาช วะ อาช วะสอง ระบบ และการจ ดหล กส ตรอาช วะท องถ น และสน บสน นท นการศ กษาแก ผ ด อยโอกาส ๒.๕) ม งผล ตและพ ฒนาก าล งคนในสาขาท เป นความต องการของตลาดแรงงาน สาขาท เป นนโยบายร ฐบาล และการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ โดยการ จ ดอาช วศ กษาเฉพาะทาง อาท ป โตรเคม การสร างเกษตรร นใหม คร วไทยส คร วโลก พล งงานทดแทน โลจ สต กส /รถไฟความเร วส ง อ ญมณ ยานยนต ไฟฟ า อ เล กทรอน กส ท องเท ยว/โรงแรม ฯลฯ ๒.๖) ขยายกล มเป าหมายอาช วะในโรงเร ยนการศ กษาข นพ นฐาน และอาช วะเพ อ คนพ การ อาช วะว ยแรงงาน อาช วะส งว ย อาช วะเพ อสตร อบรมระยะส น/ตลาดน ดอาช พ ศ นย ซ อมสร าง เพ อช มชน เท ยบโอนความร และประสบการณ เพ อต อยอดและพ ฒนาท กษะท ง Upgrade Skills และ ReSkills ร วมจ ดอาช วศ กษาในสถานพ น จ เร อนจ า ค ายทหาร และ อปท. ฯลฯ ๒.๗) สน บสน นให หน วยงาน/องค กร ร วมจ ดอาช วศ กษาซ งได แก สถานประกอบการ อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาช พต างๆ ฯลฯ ๒.๘) จ ดอาช วะทางเล อก อาช วะทายาท ว ทยาล ยอาช วศ กษาฐานว ทยาศาสตร อาช วะอ นเตอร และอาช วะเท ยบโอนประสบการณ ๒.๙) เพ มช องทางการเร ยนอาช วศ กษาด วย อาช วะทางไกล และเคร อข ายว ทย เพ อ การศ กษาและพ ฒนาอาช พ (R-radio network) ๓) ยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษา ๓.๑) ระด บสถานศ กษา และระด บห องเร ยน ส งเสร มค ณภาพและสร างความ เข มแข งในการพ ฒนาและยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษาโดย - พ ฒนาการจ ดการเร ยนร ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพ มพ นท กษะประสบการณ จากการเร ยนในสถานท จร ง/ สถานการณ จร ง อาท Fix It Center และกรณ ภ ยพ บ ต - พ ฒนาระบบน เทศ การจ ดการความร และถ ายทอดประสบการณ จากคร ร นพ ส คร ร นใหม (น เทศภายใน) และการน เทศทางไกล - สร างความเข มแข งการประก นค ณภาพภายใน สน บสน นให ท กว ทยาล ย ผ านการประเม นค ณภาพภายนอกระด บด มาก และเตร ยมพร อมร บการประเม นระด บสากล - ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาขนาดเล ก ให เป นตามว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง ตามความต องการของพ นท และการให บร การกล มเป าหมายพ เศษ อาท คนพ การ, ว ยท างาน, ผ ส งว ย สตร ฯลฯ

9 7 - ใช ICT เพ อการเร ยนการสอน สน บสน นความพร อมในด าน Hardware ส อการ เร ยนการสอน ส งเสร มการประกวดส อ/ส อออนไลน และจ ดต งว ทยาล ยต นแบบการใช ICT เพ อการเร ยน การสอน - พ ฒนาคร สร างเคร อข ายคร Social Media และ Network สน บสน นให คร ท าว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ - จ ดหาส อ/หน งส อ ว สด ฝ ก อ ปกรณ การเร ยนการสอน ท ท นสม ยและเพ ยงพอ ๓.๒) ระด บผ เร ยน ยกระด บความสามารถของผ เร ยนเพ อให ผ ส าเร จอาช วศ กษา ม ข ดความสามารถในการแข งข นท งสมรรถนะหล ก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตาม ต าแหน งหน าท (Function Competency) โดยใช V-NET การประเม นด านมาตรฐานว ชาช พ และ การประเม นระด บห องเร ยน สร างเสร มท กษะอาช พในอนาคตด วยก จกรรมองค การว ชาช พ ปล กฝ ง ค ณธรรมจร ยธรรม ว ถ ประชาธ ปไตย ความม ว น ย เสร มสร างท กษะช ว ต ความสามารถด านนว ตกรรม/ ส งประด ษฐ การเป นผ ประกอบการ พ ฒนาท กษะการค ดบนพ นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และ Creative economy รวมท งการแก ป ญหาด าน พฤต กรรมและการใช เวลาให เก ดประโยชน อาท ส ภาพบ ร ษอาช วะ ล กเส อ ก ฬา และการป องก น/แก ไข การทะเลาะว วาท ๓.๓) เตร ยมผ เร ยนส การเป นประชาคม ASEAN โดยการเพ มจ านวนสถานศ กษา English Program (EP) Mini English Program (MEP) ท กจ งหว ด ใช หล กส ตร/ส อต างประเทศ สน บสน นการฝ กงานต างประเทศ/บร ษ ทต างประเทศและในประเทศ ยกระด บท กษะด านภาษาอ งกฤษ ในงานอาช พ ส งเสร มการเร ยนร ภาษาประเทศค ค า จ ดระบบ Sister School ท กประเทศใน ASEAN ๔) ด านการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ๔.๑) ด านบร หารท วไป ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการ ได แก Web Portal, E-office และ Data based รวมท งการปร บภาพล กษณ เช งบวก ๔.๒) ด านงบประมาณ ใช แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula Funding โดยการจ ดงบประมาณตามความจ าเป นพ นฐาน ความเสมอภาค และตาม นโยบาย, การกระจายอ านาจจ ดซ อจ ดจ าง, จ ดหางบประมาณค าสาธารณ ปโภคและค าจ างคร ให เพ ยงพอ ๔.๓) ด านบร หารงานบ คคล สร างเคร อข ายคร /สมาคมว ชาช พ จ ดหาล กจ าง พน กงานราชการให เพ ยงพอ รวมท งการพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลของสถาบ นการอาช วศ กษา ๔.๔) ด านการสร างความร วมม อท กภาคส วนท งในประเทศและต างประเทศ เพ อพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษา ด งน - องค การ/สมาคมว ชาช พ สภาอ ตสาหกรรม สภาหอการค า กระทรวงแรงงาน กระทรวงอ ตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค การฝ กงาน ฯลฯ - ประเทศเพ อนบ าน ประเทศในกล มอาเซ ยน - องค การระหว างประเทศ ได แก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ - ประเทศต าง ๆ ในภ ม ภาคของโลก ได แก สาธารณร ฐประชาชนจ น อ สลาเอล ญ ป น เดนมาร ก เยอรม น ฯลฯ

10 2.5 แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม 8 ว ส ยท ศน (VISION) : พ ฒนาก าล งคนอย างม ค ณภาพส โลกอาช พ ปร ชญา (PHILOSOPHY) : ค ณธรรมด ม ว น ย ใฝ ศ กษา พ ฒนาชาต พ นธก จ : MISSION 1. พ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอน 2. พ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน 3. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ภายใต หล กธรรมาภ บาลในสถานศ กษา 4. พ ฒนา ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา พ นธก จท 1 : พ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ค าอธ บายพ นธก จ กระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โดยว ธ ต าง ๆ อย างหลากหลายท ม งเน นให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร อย างแท จร ง เก ดการพ ฒนาตนให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตรงตามความต องการ ของตลาดแรงงานและท ศทางการพ ฒนาประเทศ พ นธก จท 2 : พ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน ค าอธ บายพ นธก จ ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการ ท างาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ พ นธก จท 3 : พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ภายใต หล กธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ค าอธ บายพ นธก จ บร หารจ ดการสถานศ กษาภายใต หล กธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ซ งรองร บการประเม น ค ณภาพภายในและการประเม นค ณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ยม การจ ดท า แผนบร หารจ ดการสถานศ กษา ม การพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ผ บร หารม ภาวะผ น า ม ระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศในการบร หารจ ดการว สด คร ภ ณฑ ม การบร หารการเง น และงบประมาณ ม การระดม ทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข าย พ นธก จท 4 : พ ฒนาผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ค าอธ บายพ นธก จ ส งเสร มพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท งด านว ชาการ ว ชาช พ และจรรยาบรรณว ชาช พ ความสามารถท กษะว ชาช พ และพ ฒนาค ณภาพช ว ตท เหมาะสม เป นท ยอมร บ และได ร บการยกย อง จากหน วยงาน องค กรภายนอก และช มชน

11 สร ปผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในป งบประมาณ 2556 คล น กค ณธรรมในสถานศ กษา ในป การศ กษา 2556 อธ บด กรมศาสนาเป นประธานพ ธ เป ดป ายคล น กค ณธรรมใน สถานศ กษา ท ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามเป นแห งแรก ในว นท 3 กรกฎาคม 2556 ตามโครงการ คล น กค ณธรรมในสถานศ กษา ให เป นผ ใหญ ท ด ในอนาคต นายปร ชา ก นธ ยะ อธ บด กรมศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม เป นประธานกล าวในพ ธ เป ด ป ายคล น กค ณธรรมในสถานศ กษา ท ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ว า ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามเป น สถานศ กษาท ได เข าร วมตามโครงการคล น กค ณธรรมในสถานศ กษา และเป นสถานท แรกท จ ดพ ธ เป ดคล น ก ค ณธรรมข น ซ งคล น กค ณธรรมในสถานศ กษาน น ค อ สถานศ กษาได ร บเล อกให จ ดเป นท ต งของคล น ก ค ณธรรม ในการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมทางพ ทธศาสนา เพ อให เยาวชนสามารถน าหล กธรรมในศาสนา มาใช ในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก นในส งคมได อย างม ความส ขและเป นผ ใหญ ท ด ในอนาคต โดยม พระธรรมว ทยากรท าหน าท ให ค าปร กษา ช แนะแนวทางประพฤต ปฏ บ ต ตนตามหล กค าสอนทางศาสนา ส งผลให เยาวชนท เข าร วมในโครงการน ประพฤต ตนในทางท ด ข น ม จ ตใจท อ อนโยนลง ม สมาธ ในการเร ยน ท าให ผลการเร ยนด (http://www.enn.co.th/7732) 9

12 10 ศ นย บ มเพาะผ ประกอบการอาช วศ กษาแบบครบวงจร จากย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นของกระทรวงศ กษาธ การ รวมท ง มาตรการสน บสน นให ผ เร ยนม โอกาสท างานและสร างรายได ระหว างเร ยน ส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษาได อน ม ต โครงการบ มเพาะผ ประกอบการอาช วศ กษาแบบครบวงจรและได โอนจ ดสรร งบประมาณตามโครงการด งกล าวให ก บทางว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม งานส งเสร มผล ตผล การค า และประกอบธ รก จ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ได จ ดต งศ นย บ มเพาะผ ประกอบการอาช วศ กษาแบบครบวงจร ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ข น เพ อด าเน นงานตามเป าหมายและต วช ว ด ตามแนวปฏ บ ต โครงการ บ มเพาะผ ประกอบการอาช วศ กษาแบบครบวงจร เพ อให น กศ กษาได ท างานซ งเป นก จกรรมท ส งผลให เก ด ความร เพ มข น เก ดท กษะในการท างาน ได ร บประสบการณ จร งและสร างรายได ระหว างเร ยน

13 จ ดท ามาตรฐานการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 11 การด าเน นโครงการก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา และจ ดท าแผนกลย ทธ สถานศ กษา ระยะ 5 ป ภายใต หล กธรรมภ บาลในสถานศ กษา ท าให ผ เข าร วมส มมนาเก ดความตระหน ก และร บร ถ งรายละเอ ยด ข นตอนการจ ดท า ก าหนดมาตรฐานการศ กษาสถานศ กษาและแผนกลย ทธ การจ ด การศ กษาของสถานศ กษา ร วมระดมสมองจ ดท ากรอบแนวค ดมาตรฐานของสถานศ กษาและแผนกลย ทธ การจ ดการศ กษา โดยย ดหล กธรรมาภ บาลในสถานศ กษา และสามารถน ามากล นกรอง ต อยอด ให แล ว เสร จ น ามาใช เป นแนวทางในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนของทางว ทยาล ยฯ ภายใต หล กธรรมาภ บาล ในสถานศ กษาต อไปได

14 12 ประว ต ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม 1. การจ ดต ง ท ต ง เน อท พ.ศ ใช ช อว า โรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต ต งอย ณ บร เวณว ดทองธรรมชาต เขตคลองสานธนบ ร และในป เด ยวก นน ได ร บน กเร ยนท จบประถมป ท 4 เข าเร ยนต ออ ก 2 ป และ ในปลาย ป การศ กษา 2480 ได ขยายหล กส ตร 3 ป พ.ศ เป ดสอนระด บส งข น ค อ หล กส ตรช างไม ข นต น ข นกลาง ตามล าด บ พ.ศ โอนมาส งก ดกรมอาช วศ กษา และระยะน นกรมอาช วศ กษา ก าล งต นต วม การจ ด หล กส ตรปร บปร งขยายสถานศ กษาต าง ๆ ท วประเทศ โรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต ซ งเป นหน งใน โครงการก ได ปร บปร งขยายสถานศ กษาเช นเด ยวก น เม อว นท 25 มกราคม พ.ศ ได ย ายมาต ง ณ ว ดราชส ทธาราม และม การเร ยกช อ ใหม ว า โรงเร ยนการช างว ดราชส ทธาราม เลขท 39/2 ณ ต าบลว ดท าพระ ถนนอ สรภาพ อ าเภอบางกอก ใหญ เขตธนบ ร เป นท เช าของกรมศาสนา ม เน อท ประมาณ 6 ไร เศษ พ.ศ โรงเร ยนการช างว ดราชส ทธาราม ได ร บการปร บปร งและยกฐานะเป น ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม เม อว นท 1 พฤษภาคม พ.ศ ได ย ายจากว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม เลขท 39/2 ถนนอ สรภาพ เขตบางกอกใหญ มาท าการเร ยนการสอน ณ สถานท แห งใหม บนเน อท 214 ไร 1 งาน 09.1 ตารางวาง เลขท 19 ถนนเอกช ย ซอยเอกช ย 116 แขวงบางบอน เขตบางบอน กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย พ ฒนาการจ ดการศ กษาในสาขาว ชาต าง ๆ 2.1 โรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต ซ งเป ดสอนว ชาช างไม ข นตอน พ.ศ ร บน กเร ยนท จบช นประถมป ท 4 เร ยนต ออ ก 2 ป และได ขยายหล กส ตร เป น 3 ป ป การศ กษา 2501 ได เป ดสอนถ งช นประโยคอาช วศ กษาช นส ง 2.2 โรงเร ยนการช างว ดราชส ทธาราม พ.ศ ได ยกเล กการเป ดสอนช างไม ข นต น ป การศ กษา 2505 เปล ยนระด บการศ กษาจากประโยคอาช วศ กษาช นส ง เป นระด บ ประโยคม ธยมศ กษาตอนปลาย สายอาช พ สาขาช างก อสร าง ตามแผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต พ.ศ ป การศ กษา 2512 เป ดสอนสาขาว ชาช างยนต สาขาว ชาช างเข ยนแบบ และต อมา เปล ยนเป นช อสาขาว ชาช างเทคน คสถาป ตยกรรม 2.3 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ป การศ กษา 2525 เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช างเทคน ค (ปวท.) ใน สาขาว ชาช างยนต และสาขาว ชาช างก อสร าง ป การศ กษา 2530 เป ดสอนหล กส ตร ปวช. สาขาช างไฟฟ าก าล ง ป การศ กษา 2532 เป ดสอนหล กส ตร ปวช. สาขาช างอ เล กทรอน กส

15 13 ป การศ กษา 2537 เป ดสอนหล กส ตร ปวช. พณ ชยการ ป การศ กษา 2542 เป ดสอนหล กส ตร ปทส. สาขาว ชา ได แก - สาขาเทคน คยานยนต - สาขาสถาป ตยกรรม - สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ การจ ดการศ กษา การด าเน นงานในป จจ บ น ป จจ บ นว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม เป ดท าการสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) การจ ดการเร ยนการสอนแบ งออกเป น 2 ภาค ค อ 1. ภาคปกต (โครงการความร วมม อภาคราชการและภาคเอกชน) จ ดการเร ยนการสอน ในเวลา น. ว นจ นทร ถ งว นศ กร 2. ภาคพ เศษ ( โครงการความร วมม อภาคราชการและภาคเอกชน) จ ดการเร ยนการสอน ในว นอาท ตย ในเวลา น. 3. ภาคเท ยบโอนความร และประสบการณ ประเภทว ชาท เป ดท าการสอนซ งประกอบด วย 2 ประเภท 1. ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม 2. ประเภทว ชาพณ ชยการ ท ง 2 ประเภทว ชา จ านวน 11 สาขาว ชา ได แก ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม ได แก 1. สาขาว ชาเคร องกล เป ดสอน 2 สาขางาน ค อ 1.1 ระด บ ปวช. สาขางานยานยนต 1.2 ระด บ ปวส. สาขางานเทคน คยานยนต 2. สาขาว ชาเคร องกลและซ อมบ าร ง เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 2.1 ระด บ ปวช. สาขางานเคร องม อกล 3. สาขาว ชาเทคน คการผล ต เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 3.1 ระด บ ปวส. สาขางานเคร องม อกล 4. สาขาว ชาโลหะการ เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 4.1 ระด บ ปวช. สาขางานเช อมโลหะ 5. สาขาว ชาเทคน คโลหะ เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 5.1 ระด บ ปวส. สาขางานเทคน คการเช อมอ ตสาหกรรม 6. สาขาว ชาไฟฟ า & อ เล กทรอน กส 6.1 แผนกว ชาช างไฟฟ าก าล ง เป ดสอน 3 สาขางาน ค อ ระด บ ปวช. สาขางานไฟฟ าก าล ง ระด บ ปวช. สาขางานแมคคาทรอน กส ระด บ ปวส. สาขางานต ดต งไฟฟ า 6.2 แผนกว ชาอ เล กทรอน กส เป ดสอน 2 สาขางาน ค อ

16 6.2.1 ระด บ ปวช. สาขางานอ เล กทรอน กส ระด บ ปวส. สาขางานระบบโทรคมนาคม ระด บ ปวส. สาขางานอ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม 7. สาขาว ชาแมคคาทรอน กส เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 7.1 ระด บ ปวส. สาขางานแมคคาทรอน กส 8. สาขาว ชาการก อสร าง เป ดสอน 3 สาขางาน ค อ 8.1 ระด บ ปวช. สาขางานช างก อสร าง 8.2 ระด บ ปวช. สาขางานสถาป ตยกรรม 8.3 ระด บ ปวส. สาขางานเทคน คการควบค มงานก อสร าง 9. สาขาว ชาสถาป ตยกรรม เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 9.1 ระด บ ปวส. สาขางานสถาป ตยกรรม ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม ได แก 10. สาขาว ชาพณ ชยการ เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 10.1 ระด บ ปวช. สาขางานการบ ญช 10.2 ระด บ ปวส. สาขางานการบ ญช 11. สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 11.1 ระด บ ปวช. สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 11.2 ระด บ ปวส. สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 14

17 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา (ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556) 15 ปวช. ปวส. รวม หมาย ประเภทว ชา / สาขาว ชา/สาขางาน ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ท งส น เหต ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานยานยนต ตกค าง - สาขางานเทคน คยานยนต เท ยบโอน รวม สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง - สาขางานเคร องม อกล สาขาว ชาเทคน คการผล ต - เคร องม อกล รวม สาขาว ชาโลหะการ - สาขางานเช อมโลหะ สาขาว ชาเทคน คโลหะ - สาขางานเทคน คการเช อมโลหะ รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานไฟฟ าก าล ง เท ยบโอน สาขาว ชาไฟฟ า - สาขางานต ดต งไฟฟ า รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานอ เล กทรอน กส สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - สาขางานระบบโทรคมนาคม รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส รวม

18 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา (ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556) (ต อ) 16 ประเภทว ชา / สาขาว ชา/สาขางาน ปวช. ปวส. รวม หมาย ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ท งส น เหต สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานก อสร าง ตกค าง - เทคน คการควบค มงานก อสร าง รวม สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม - สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม เท ยบโอนฯ รวม ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยกรรม - การบ ญช สาขาว ชาการบ ญช - สาขางานการบ ญช รวม ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยกรรม - สาขางานคอมพ วเตอร เท ยบโอนฯ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน เท ยบโอนฯ ศรญ. รวม รวมท งส น ข อม ล ณ ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 งานทะเบ ยน

19 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา (ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557) 17 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ประเภทว ชา / สาขาว ชา/สาขางาน ปวช. ปวส. รวม หมาย ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ท งส น เหต ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานยานยนต สาขางานเทคน คยานยนต รวม สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง - สาขางานเคร องม อกล สาขาว ชาเทคน คการผล ต - เคร องม อกล รวม สาขาว ชาโลหะการ - สาขางานเช อมโลหะ สาขาว ชาเทคน คโลหะ - สาขางานเทคน คการเช อมโลหะ รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาไฟฟ า - สาขางานต ดต งไฟฟ า รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานอ เล กทรอน กส สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - สาขางานระบบโทรคมนาคม รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส สาขาว ชาเมคคาทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส รวม สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานก อสร าง เทคน คการควบค มงานก อสร าง รวม

20 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา (ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557) 18 ประเภทว ชา / สาขาว ชา/สาขางาน ปวช. ปวส. รวม ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ท งส น หมายเหต สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม - สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม เท ยบโอนฯ รวม ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยกรรม - การบ ญช สาขาว ชาการบ ญช - สาขางานการบ ญช รวม ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยกรรม - สาขางานคอมพ วเตอร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน ศรญ. รวม รวมท งส น 900

21 เป าหมายร บน กเร ยน น กศ กษา ป การศ กษา 2557 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 19 ประเภทว ชา สาขาว ชา สาขางาน ปกต เท ยบโอนฯ ทว ภาค อ ตสาหกรรม เคร องกล ยานยนต อ ตสาหกรรม เคร องม อกลและซ อมบ าร ง เคร องม อกล อ ตสาหกรรม โลหะการ เช อมโลหะ อ ตสาหกรรม ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส ไฟฟ าก าล ง อ ตสาหกรรม ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส อ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส เมคคาทรอน กส อ ตสาหกรรม การก อสร าง ก อสร าง อ ตสาหกรรม การก อสร าง สถาป ตยกรรม พาณ ชยการ พณ ชยการ การบ ญช พาณ ชยการ พณ ชยการ คอมพ วเตอร ธ รก จ รวม รวมระด บ ปวช. 372 ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชา สาขาว ชา สาขางาน ปกต เท ยบโอนฯ ทว ภาค อ ตสาหกรรม เคร องกล เทคน คยานยนต อ ตสาหกรรม เทคน คการผล ต เคร องม อกล อ ตสาหกรรม เทคน คโลหะ เทคน คการเช อมโลหะ อ ตสาหกรรม ไฟฟ าก าล ง ต ดต งไฟฟ า อ ตสาหกรรม อ เล กทรอน กส ระบบโทรคมนาคม อ ตสาหกรรม เมคคาทรอน กส เมคคาทรอน กส อ ตสาหกรรม การก อสร าง เทคน คควบค มงานก อสร าง อ ตสาหกรรม เทคน คสถาป ตยกรรม เทคน คสถาป ตยกรรม บร หารธ รก จ การบ ญช การบ ญช บร หารธ รก จ คอมพ วเตอร เทคโนโลย ส าน กงาน บร หารธ รก จ การจ ดการท วไป การจ ดการท วไป รวม ระด บ ปวส. 165 รวมท งหมดระด บ ปวช. และปวส. 537

22 ข อม ลบ คลากร ผ บร หาร คร อาจารย ประจ าป งบประมาณ 2557 จ านวน ระด บต าแหน ง ระด บการศ กษา ต าแหน ง คร ผ ช วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ต ากว า ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ป.ตร 1. ผ บร หาร รวมผ บร หาร ข าราชการคร ผ สอน แผนกว ชาช างยนต แผนกว ชาช างกลโรงงาน แผนกว ชาช างเช อมโลหะ แผนกว ชาช างไฟฟ าก าล ง แผนกว ชาช างอ เล กทรอน กส แผนกว ชาช างก อสร าง แผนกว ชาช างเทคน คสถาป ตยกรรม แผนกว ชาช างเทคน คพ นฐาน แผนกว ชาช างแมคคาทรอน กส แผนกว ชาคอมพ วเตอร แผนกว ชาพาณ ชยการ แผนกว ชาสาม ญ รวมข าราชการคร หมายเหต 20

23 ข อม ลบ คลากร คร พ เศษสอน เจ าหน าท คนงาน ประจ าป งบประมาณ 2557 จ านวน ระด บต าแหน ง ระด บการศ กษา ต าแหน ง คร ผ ช วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ต ากว า ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ป.ตร 3. ข าราชการบ คลากร ทางการศ กษา รวมข าราชการบ คลากร ทางการศ กษา พน กงานราชการ รวมพน กงานราชการ หมายเหต 21

24 ข อม ลบ คลากร เจ าหน าท คนงาน ประจ าป งบประมาณ 2557 จ านวน ระด บการศ กษา ต าแหน ง ระด บต าแหน ง ต ากว า ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร ป.ตร 4. ล กจ างประจ า - คนงาน ห วหน าหมวดรถยนต พน กงานพ มพ ด ด ช น พน กงานธ รการ ช น พน กงานข บรถ ช างเหล ก ห วหน าหมวดสถานท รวมล กจ างประจ า พน กงานราชการ พน กงานราชการธ รการ รวมพน กงานราชการ ล กจ างช วคราว เจ าหน าท พน กงานธ รการ คนงาน รวมล กจ างช วคราว หมายเหต 22

25 ต าแหน ง ข อม ลบ คลากร เจ าหน าท คนงาน ประจ าป งบประมาณ 2557 (ต อ) จ านวน ระด บการศ กษา ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร 7. คร พ เศษสอน คร พ เศษ รวมคร พ เศษสอน รวมท งส น ต ากว า ป.ตร หมายเหต 23

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information