แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

2 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก จกรรม/โครงการ ของหน วยงานและแผนกว ชา ท ผ านความเห นชอบและ ได ร บการอน ม ต โดยคณะกรรมการกล นกรอง ตามล าด บความจ าเป นและความเหมาะสม เพ อใช เป นแนว ทางการจ ดการศ กษาของว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม โดยค าน งถ งการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ และสอดคล องก บนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การและเป าหมายของส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา เอกสารฉบ บน ม รายละเอ ยดท ส าค ญอย 2 ส วน ประกอบด วย ส วนท 1 สร ปรายงานผลการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2556 ซ งแสดงรายละเอ ยดการด าเน นงานตาม แผนงานและโครงการ รายการค าใช จ ายเง นงบประมาณ เง นนอกงบประมาณ ตลอดจนการประเม นผล การด าเน นงาน ส วนท 2 ได แก แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ประกอบด วยข อม ล พ นฐานของว ทยาล ย ประมาณการรายร บ-รายจ าย และก จกรรม/โครงการซ งเป นภาระงานในการจ ด การศ กษาตามมาตรฐานการจ ดการศ กษา ซ งก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (สอศ.) และส าน กงานร บรองมาตรฐานการจ ดการศ กษาแห งชาต (สมศ.) งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม

3 สารบ ญ เร อง หน า โครงสร างการบร หารสถานศ กษา 1 บร บทด านแผนท เก ยวข องก บการศ กษา 2 สร ปผลการด าเน นงานของสถานศ กษา 5 ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญาของสถานศ กษา 9 ข อม ลสถานศ กษา 12 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา 15 เป าหมายจ านวนน กเร ยน น กศ กษา 19 ข อม ลบ คลากร 20 ประมาณการรายร บ ประจ าป งบประมาณ 24 การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป 26 ภาคผนวก 34 โครงการประจ าป งบประมาณ ฝ ายบร หารทร พยากร 35 - ฝ ายแผนงานและความร วมม อ 65 - ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา 75 - ฝ ายว ชาการ 101

4 2. บร บทด านแผนท เก ยวข องก บการศ กษา แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ม แนวค ดท ม ความต อเน องจากแนวค ดของ แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 8-10 โดยย งคงย ดหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และ คนเป นศ นย กลาง ของการพ ฒนา รวมท ง สร างสมด ลการพ ฒนา ในท กม ต และข บเคล อนให บ งเก ดผลในทางปฏ บ ต ท ช ดเจนย งข นในท กระด บ เพ อให การพ ฒนาและบร หารประเทศเป นไปบนทางสายกลาง เช อมโยงท กม ต ของการพ ฒนาอย างบ รณาการ ท งคน ส งคม เศรษฐก จ ส งแวดล อมและการเม อง โดยม การว เคราะห อย าง ม เหต ผล และใช หล ก ความพอประมาณ ให เก ดความสมด ลระหว างม ต ทางว ตถ ก บจ ตใจของคนใน ชาต ความสมด ลระหว างความสามารถในการพ งตนเองก บการแข งข นในเวท โลก ความสมด ลระหว างส งคม ชนบทก บเม อง เตร ยม ระบบภ ม ค มก น ด วยการบร หารจ ดการความเส ยงให เพ ยงพอพร อมร บ ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงท งภายนอกและภายในประเทศ ท งน การข บเคล อนกระบวนการพ ฒนา ท กข นตอนต องใช ความรอบร ในการพ ฒนาด านต างๆด วยความรอบคอบ เป นไปตามลาด บข นตอน และสอดคล องก บว ถ ช ว ตของส งคมไทย รวมท งเสร มสร างศ ลธรรมและสาน กใน ค ณธรรม จร ยธรรมใน การปฏ บ ต หน าท และดาเน นช ว ตด วย ความเพ ยร จะเป นภ ม ค มก นท ด ให พร อมเผช ญการเปล ยนแปลงท เก ดข นท งในระด บป จเจก ครอบคร ว ช มชน ส งคม และประเทศชาต จ งได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาท ม ลาด บความส าค ญส ง ด งน ว ส ยท ศน ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรม และม ภ ม ค มก นต อการ เปล ยนแปลง พ นธก จ 1. สร างส งคมเป นธรรมและเป นส งคมท ม ค ณภาพ ท กคนม ความม นคงในช ว ต ได ร บการ ค มครองทางส งคมท ม ค ณภาพอย างท วถ งและเท าเท ยม ม โอกาสเข าถ งทร พยากรและกระบวนการย ต ธรรม อย างเสมอภาคท กภาคส วนได ร บการเสร มพล งให สามารถม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนา ภายใต ระบบ บร หารจ ดการภาคร ฐท โปร งใส เป นธรรม 2. พ ฒนาค ณภาพคนไทยให ม ค ณธรรม เร ยนร ตลอดช ว ต ม ท กษะและการดารงช ว ตอย าง เหมาะสมในแต ละช วงว ย สถาบ นทางส งคมและช มชนท องถ นม ความเข มแข ง สามารถปร บต วร เท าท นก บ การเปล ยนแปลง 3. พ ฒนาฐานการผล ตและบร การให เข มแข งและม ค ณภาพบนฐานความร ความค ด สร างสรรค และภ ม ป ญญา สร างความม นคงด านอาหารและพล งงาน ปร บโครงสร างการผล ตและการ บร โภคให เป นม ตรก บส งแวดล อม พร อมสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทาง เศรษฐก จและส งคม 4. สร างความม นคงของฐานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สน บสน นการม ส วนร วม ของช มชน รวมท งสร างภ ม ค มก นเพ อรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศและภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อเสร มสร างส งคมท เป นธรรมและเป นส งคมส นต ส ข

5 3 1.2 เพ อพ ฒนาคนไทยท กกล มว ยอย างเป นองค รวมท งทางกาย ใจ สต ป ญญา อารมณ ค ณธรรม จร ยธรรม และสถาบ นทางส งคมม บทบาทหล กในการพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ 1.3 เพ อพ ฒนาเศรษฐก จให เต บโตอย างม เสถ ยรภาพ ค ณภาพ และย งย น ม ความ เช อมโยงก บเคร อข ายการผล ตส นค าและบร การบนฐานป ญญา นว ตกรรม และความค ดสร างสรรค ใน ภ ม ภาคอาเซ ยน ม ความม นคงทางอาหารและพล งงาน การผล ตและการบร โภคเป นม ตรต อส งแวดล อม น าไปส การเป นส งคมคาร บอนต า 1.4 เพ อบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให เพ ยงพอต อการร กษา สมด ลของระบบน เวศ และเป นฐานท ม นคงของการพ ฒนาประเทศ 2. เป าหมายหล ก 2.1 ความอย เย นเป นส ขและความสงบส ขของส งคมไทยเพ มข น ความเหล อมล าใน ส งคมลดลงส ดส วนผ อย ใต เส นความยากจนลดลง และด ชน ภาพล กษณ การคอร ร ปช นไม ต ากว า 5.0 คะแนน 2.2 คนไทยม การเร ยนร อย างต อเน อง ม ส ขภาวะด ข น ม ค ณธรรม จร ยธรรม และ สถาบ นทางส งคมม ความเข มแข งมากข น 2.3 เศรษฐก จเต บโตในอ ตราท เหมาะสมตามศ กยภาพของประเทศ ให ความส าค ญก บ การเพ มผล ตภาพรวมไม ต ากว าร อยละ 3.0 ต อป เพ มข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของ ประเทศเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ ของว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศให ม ไม ต ากว าร อยละ ค ณภาพส งแวดล อมอย ในเกณฑ มาตรฐาน เพ มประส ทธ ภาพการลดการปล อย ก าซเร อนกระจก รวมท งเพ มพ นท ป าไม เพ อร กษาสมด ลของระบบน เวศ ย ทธศาสตร การพ ฒนา ประกอบด วย 6 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมในส งคม 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 3. ย ทธศาสตร ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงของอาหารและพล งงาน 4. ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น 5. ย ทธศาสตร การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทาง เศรษฐก จและส งคม 6. ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น ท งน ย ทธศาสตร การพ ฒนาภายใต แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ท เก ยวข องก บภารก จของกระทรวงศ กษาธ การโดยตรง ได แก ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการ เร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 2.2 แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) ป จจ บ นแม สถานการณ จะเปล ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภ ว ตน แต เน องจากแผนการศ กษา แห งชาต ฉบ บเด ม (พ.ศ ) น น เป นแผนระยะยาวท สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ จ งเห นควรให คงปร ชญาหล ก เจตนารมณ และว ตถ ประสงค ของแผนฉบ บเด มไว แล ว ปร บปร งในส วนของนโยบาย เป าหมาย และกรอบการดาเน นงานให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป ซ งสร ปสาระส าค ญได ด งน

6 4 ปร ชญาหล กและกรอบแนวค ด การจ ดท าแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) ย ดหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ย ดทางสายกลางอย บนพ นฐานของความสมด ลพอด ร จ กพอประมาณ อย างม เหต ผลม ความรอบร เท าท นโลก เพ อม งให เก ดการพ ฒนาท ย งย นและความอย ด ม ส ขของคนไทย เก ดการ บ รณาการแบบองค รวมท ย ด คน เป นศ นย กลางของการพ ฒนาอย างม ด ลยภาพ ท งด านเศรษฐก จ ส งคม การเม องและส งแวดล อม เป นแผนท บ รณาการศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม และก ฬาก บการศ กษาท ก ระด บ รวมท งเช อมโยงการพ ฒนาการศ กษาก บการพ ฒนาด านต างๆ ท งด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง การปกครองว ฒนธรรมส งแวดล อม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นต น โดยค าน งถ งการพ ฒนาอย าง ต อเน องตลอดช ว ต เจตนารมณ ของแผน แผนการศ กษาแห งชาต ม เจตนารมณ เพ อม ง (1) พ ฒนาช ว ตให เป น มน ษย ท สมบ รณ ท งทางร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถ อย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข และ (2) พ ฒนาส งคมไทยให เป นส งคมท ม ความเข มแข งและม ด ลยภาพ ใน 3 ด าน ค อ เป นส งคมค ณภาพ ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร และส งคมสมานฉ นท และเอ ออาทร ต อก น ว ตถ ประสงค ของแผน เพ อให บรรล ตามปร ชญาหล กและเจตนารมณ ของแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง (พ.ศ ) จ งก าหนดว ตถ ประสงค ของแผน ฯ ท ส าค ญ 3 ประการ ด งน 1. พ ฒนาคนอย างรอบด านและสมด ลเพ อเป นฐานหล กของการพ ฒนา 2. เพ อสร างส งคมไทยให เป นส งคมค ณธรรม ภ ม ป ญญาและการเร ยนร 3. เพ อพ ฒนาสภาพแวดล อมของส งคมเพ อเป นฐานในการพ ฒนาคน และสร างส งคม ค ณธรรมภ ม ป ญญา และการเร ยนร 2.3 ว ส ยท ศน พ นธก จ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน กระทรวงศ กษาธ การม งเน นพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและสร างโอกาสให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างท วถ งโดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน เพ อให เป นพลเม องท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม พ นธก จ 1. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน 2. เสร มสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชาชนอย างเสมอภาค 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล 2.4 การข บเคล อนนโยบายร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การ และคณะกรรมการการอาช วศ กษาของส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐาน ตรงตาม ความต องการของตลาดแรงงาน ส งคม ระด บประเทศและภ ม ภาค

7 5 ภารก จ จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ โดยค าน งถ งค ณภาพ และความเป นเล ศทางว ชาช พ พ นธก จ 1) จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2) ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พอย างท วถ งและเสมอภาค 3) สร างเคร อข ายความร วมม อเพ อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการอาช วศ กษา และฝ กอบรมว ชาช พ 4) ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ อ านาจหน าท ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ๑) จ ดท าข อเสนอแนวนโยบาย แผนพ ฒนา มาตรฐานและหล กส ตรการอาช วศ กษาท ก ระด บ ๒) ด าเน นการและประสานงานเก ยวก บมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ ๓) ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การจ ดงบประมาณและสน บสน นทร พยากร ๔) พ ฒนาคร และบ คลากรการอาช วศ กษา ๕) ส งเสร มประสานงานการจ ดการอาช วศ กษาของร ฐและเอกชน รวมท งก าหนด หล กเกณฑ และร ปแบบความร วมม อก บหน วยงานอ นและสถานประกอบการ ๖) ต ดตาม ประเม นผล และรายงานผลการจ ดการอาช วศ กษาท งภาคร ฐและเอกชน ๗) จ ดระบบ ส งเสร ม และประสานงานเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พ ๘) ด าเน นการเก ยวก บงานเลขาน การของคณะกรรมการการอาช วศ กษาและด าเน นการ ตามท คณะกรรมการการอาช วศ กษามอบหมาย ๙) ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาหร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย การข บเคล อนนโยบายร ฐบาล นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ และนโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาส สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการ การอาช วศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ๑) ด านการเพ มปร มาณผ เร ยนสายอาช พ ก าหนดเป าหมายของการด าเน นงานโดย ๑.๑) ร กษาเป าหมายผ เร ยนในระด บ ปวช. การเพ มปร มาณผ เร ยนในระด บ ปวส. ๑.๒) ลดป ญหาการออกกลางค น โดยวางเป าหมายให ลดลงร อยละ 5 ด วยการ ป องก น/ด แลรายบ คคล การว จ ยพ ฒนา แก ป ญหารายว ทยาล ย/รายสาขาว ชา การว เคราะห แก ป ญหาเช ง ระบบ กล มเป าหมายใน 50 ว ทยาล ยท ม ป ญหาการออกกลางค นส ง ๑.๓) จ ดการเร ยนการสอนในระด บพ นท และภาพรวมตามความต องการในแต ละ สาขา ๑.๔) เป ดโอกาสให น กเร ยนเข าเร ยนสายอาช พด วยระบบโควตา

8 6 ๑.๕) เข าถ งกล มเป าหมายผ ม ส วนส าค ญต อการเล อกเร ยนอาช วศ กษาในเช งร ก ซ ง ได แก น กเร ยน และผ ปกครอง ๒) ด านการขยายโอกาสในการเร ยนอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ ๒.๑) จ ดอาช วศ กษาครอบคล มท กพ นท สาขาอาช พ การขยายกล มเป าหมาย ๒.๒) จ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษาในร ปแบบกล มจ งหว ด ๑๘ กล มจ งหว ดและ กร งเทพมหานคร รวม ๙ สถาบ น และสถาบ นการอาช วศ กษาเกษตร ภาคละ ๑ แห ง จ านวน ๔ แห ง ๒.๓) จ ดต งสถานศ กษาอาช วะอ าเภอในกล มอ าเภอช นหน ง ๒.๔) ส งเสร มการจ ดอาช วะชายแดนใต ส ส นต ส ข ศ นย ฝ กอบรมอาช วะ อาช วะสอง ระบบ และการจ ดหล กส ตรอาช วะท องถ น และสน บสน นท นการศ กษาแก ผ ด อยโอกาส ๒.๕) ม งผล ตและพ ฒนาก าล งคนในสาขาท เป นความต องการของตลาดแรงงาน สาขาท เป นนโยบายร ฐบาล และการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ โดยการ จ ดอาช วศ กษาเฉพาะทาง อาท ป โตรเคม การสร างเกษตรร นใหม คร วไทยส คร วโลก พล งงานทดแทน โลจ สต กส /รถไฟความเร วส ง อ ญมณ ยานยนต ไฟฟ า อ เล กทรอน กส ท องเท ยว/โรงแรม ฯลฯ ๒.๖) ขยายกล มเป าหมายอาช วะในโรงเร ยนการศ กษาข นพ นฐาน และอาช วะเพ อ คนพ การ อาช วะว ยแรงงาน อาช วะส งว ย อาช วะเพ อสตร อบรมระยะส น/ตลาดน ดอาช พ ศ นย ซ อมสร าง เพ อช มชน เท ยบโอนความร และประสบการณ เพ อต อยอดและพ ฒนาท กษะท ง Upgrade Skills และ ReSkills ร วมจ ดอาช วศ กษาในสถานพ น จ เร อนจ า ค ายทหาร และ อปท. ฯลฯ ๒.๗) สน บสน นให หน วยงาน/องค กร ร วมจ ดอาช วศ กษาซ งได แก สถานประกอบการ อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาช พต างๆ ฯลฯ ๒.๘) จ ดอาช วะทางเล อก อาช วะทายาท ว ทยาล ยอาช วศ กษาฐานว ทยาศาสตร อาช วะอ นเตอร และอาช วะเท ยบโอนประสบการณ ๒.๙) เพ มช องทางการเร ยนอาช วศ กษาด วย อาช วะทางไกล และเคร อข ายว ทย เพ อ การศ กษาและพ ฒนาอาช พ (R-radio network) ๓) ยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษา ๓.๑) ระด บสถานศ กษา และระด บห องเร ยน ส งเสร มค ณภาพและสร างความ เข มแข งในการพ ฒนาและยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษาโดย - พ ฒนาการจ ดการเร ยนร ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพ มพ นท กษะประสบการณ จากการเร ยนในสถานท จร ง/ สถานการณ จร ง อาท Fix It Center และกรณ ภ ยพ บ ต - พ ฒนาระบบน เทศ การจ ดการความร และถ ายทอดประสบการณ จากคร ร นพ ส คร ร นใหม (น เทศภายใน) และการน เทศทางไกล - สร างความเข มแข งการประก นค ณภาพภายใน สน บสน นให ท กว ทยาล ย ผ านการประเม นค ณภาพภายนอกระด บด มาก และเตร ยมพร อมร บการประเม นระด บสากล - ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาขนาดเล ก ให เป นตามว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง ตามความต องการของพ นท และการให บร การกล มเป าหมายพ เศษ อาท คนพ การ, ว ยท างาน, ผ ส งว ย สตร ฯลฯ

9 7 - ใช ICT เพ อการเร ยนการสอน สน บสน นความพร อมในด าน Hardware ส อการ เร ยนการสอน ส งเสร มการประกวดส อ/ส อออนไลน และจ ดต งว ทยาล ยต นแบบการใช ICT เพ อการเร ยน การสอน - พ ฒนาคร สร างเคร อข ายคร Social Media และ Network สน บสน นให คร ท าว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ - จ ดหาส อ/หน งส อ ว สด ฝ ก อ ปกรณ การเร ยนการสอน ท ท นสม ยและเพ ยงพอ ๓.๒) ระด บผ เร ยน ยกระด บความสามารถของผ เร ยนเพ อให ผ ส าเร จอาช วศ กษา ม ข ดความสามารถในการแข งข นท งสมรรถนะหล ก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตาม ต าแหน งหน าท (Function Competency) โดยใช V-NET การประเม นด านมาตรฐานว ชาช พ และ การประเม นระด บห องเร ยน สร างเสร มท กษะอาช พในอนาคตด วยก จกรรมองค การว ชาช พ ปล กฝ ง ค ณธรรมจร ยธรรม ว ถ ประชาธ ปไตย ความม ว น ย เสร มสร างท กษะช ว ต ความสามารถด านนว ตกรรม/ ส งประด ษฐ การเป นผ ประกอบการ พ ฒนาท กษะการค ดบนพ นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และ Creative economy รวมท งการแก ป ญหาด าน พฤต กรรมและการใช เวลาให เก ดประโยชน อาท ส ภาพบ ร ษอาช วะ ล กเส อ ก ฬา และการป องก น/แก ไข การทะเลาะว วาท ๓.๓) เตร ยมผ เร ยนส การเป นประชาคม ASEAN โดยการเพ มจ านวนสถานศ กษา English Program (EP) Mini English Program (MEP) ท กจ งหว ด ใช หล กส ตร/ส อต างประเทศ สน บสน นการฝ กงานต างประเทศ/บร ษ ทต างประเทศและในประเทศ ยกระด บท กษะด านภาษาอ งกฤษ ในงานอาช พ ส งเสร มการเร ยนร ภาษาประเทศค ค า จ ดระบบ Sister School ท กประเทศใน ASEAN ๔) ด านการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ๔.๑) ด านบร หารท วไป ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการ ได แก Web Portal, E-office และ Data based รวมท งการปร บภาพล กษณ เช งบวก ๔.๒) ด านงบประมาณ ใช แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula Funding โดยการจ ดงบประมาณตามความจ าเป นพ นฐาน ความเสมอภาค และตาม นโยบาย, การกระจายอ านาจจ ดซ อจ ดจ าง, จ ดหางบประมาณค าสาธารณ ปโภคและค าจ างคร ให เพ ยงพอ ๔.๓) ด านบร หารงานบ คคล สร างเคร อข ายคร /สมาคมว ชาช พ จ ดหาล กจ าง พน กงานราชการให เพ ยงพอ รวมท งการพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลของสถาบ นการอาช วศ กษา ๔.๔) ด านการสร างความร วมม อท กภาคส วนท งในประเทศและต างประเทศ เพ อพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษา ด งน - องค การ/สมาคมว ชาช พ สภาอ ตสาหกรรม สภาหอการค า กระทรวงแรงงาน กระทรวงอ ตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค การฝ กงาน ฯลฯ - ประเทศเพ อนบ าน ประเทศในกล มอาเซ ยน - องค การระหว างประเทศ ได แก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ - ประเทศต าง ๆ ในภ ม ภาคของโลก ได แก สาธารณร ฐประชาชนจ น อ สลาเอล ญ ป น เดนมาร ก เยอรม น ฯลฯ

10 2.5 แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม 8 ว ส ยท ศน (VISION) : พ ฒนาก าล งคนอย างม ค ณภาพส โลกอาช พ ปร ชญา (PHILOSOPHY) : ค ณธรรมด ม ว น ย ใฝ ศ กษา พ ฒนาชาต พ นธก จ : MISSION 1. พ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอน 2. พ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน 3. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ภายใต หล กธรรมาภ บาลในสถานศ กษา 4. พ ฒนา ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา พ นธก จท 1 : พ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ค าอธ บายพ นธก จ กระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โดยว ธ ต าง ๆ อย างหลากหลายท ม งเน นให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร อย างแท จร ง เก ดการพ ฒนาตนให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตรงตามความต องการ ของตลาดแรงงานและท ศทางการพ ฒนาประเทศ พ นธก จท 2 : พ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน ค าอธ บายพ นธก จ ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการ ท างาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ พ นธก จท 3 : พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ภายใต หล กธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ค าอธ บายพ นธก จ บร หารจ ดการสถานศ กษาภายใต หล กธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ซ งรองร บการประเม น ค ณภาพภายในและการประเม นค ณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ยม การจ ดท า แผนบร หารจ ดการสถานศ กษา ม การพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ผ บร หารม ภาวะผ น า ม ระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศในการบร หารจ ดการว สด คร ภ ณฑ ม การบร หารการเง น และงบประมาณ ม การระดม ทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข าย พ นธก จท 4 : พ ฒนาผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ค าอธ บายพ นธก จ ส งเสร มพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท งด านว ชาการ ว ชาช พ และจรรยาบรรณว ชาช พ ความสามารถท กษะว ชาช พ และพ ฒนาค ณภาพช ว ตท เหมาะสม เป นท ยอมร บ และได ร บการยกย อง จากหน วยงาน องค กรภายนอก และช มชน

11 สร ปผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ในป งบประมาณ 2556 คล น กค ณธรรมในสถานศ กษา ในป การศ กษา 2556 อธ บด กรมศาสนาเป นประธานพ ธ เป ดป ายคล น กค ณธรรมใน สถานศ กษา ท ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามเป นแห งแรก ในว นท 3 กรกฎาคม 2556 ตามโครงการ คล น กค ณธรรมในสถานศ กษา ให เป นผ ใหญ ท ด ในอนาคต นายปร ชา ก นธ ยะ อธ บด กรมศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม เป นประธานกล าวในพ ธ เป ด ป ายคล น กค ณธรรมในสถานศ กษา ท ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ว า ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธารามเป น สถานศ กษาท ได เข าร วมตามโครงการคล น กค ณธรรมในสถานศ กษา และเป นสถานท แรกท จ ดพ ธ เป ดคล น ก ค ณธรรมข น ซ งคล น กค ณธรรมในสถานศ กษาน น ค อ สถานศ กษาได ร บเล อกให จ ดเป นท ต งของคล น ก ค ณธรรม ในการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมทางพ ทธศาสนา เพ อให เยาวชนสามารถน าหล กธรรมในศาสนา มาใช ในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก นในส งคมได อย างม ความส ขและเป นผ ใหญ ท ด ในอนาคต โดยม พระธรรมว ทยากรท าหน าท ให ค าปร กษา ช แนะแนวทางประพฤต ปฏ บ ต ตนตามหล กค าสอนทางศาสนา ส งผลให เยาวชนท เข าร วมในโครงการน ประพฤต ตนในทางท ด ข น ม จ ตใจท อ อนโยนลง ม สมาธ ในการเร ยน ท าให ผลการเร ยนด ( 9

12 10 ศ นย บ มเพาะผ ประกอบการอาช วศ กษาแบบครบวงจร จากย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นของกระทรวงศ กษาธ การ รวมท ง มาตรการสน บสน นให ผ เร ยนม โอกาสท างานและสร างรายได ระหว างเร ยน ส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษาได อน ม ต โครงการบ มเพาะผ ประกอบการอาช วศ กษาแบบครบวงจรและได โอนจ ดสรร งบประมาณตามโครงการด งกล าวให ก บทางว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม งานส งเสร มผล ตผล การค า และประกอบธ รก จ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ได จ ดต งศ นย บ มเพาะผ ประกอบการอาช วศ กษาแบบครบวงจร ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ข น เพ อด าเน นงานตามเป าหมายและต วช ว ด ตามแนวปฏ บ ต โครงการ บ มเพาะผ ประกอบการอาช วศ กษาแบบครบวงจร เพ อให น กศ กษาได ท างานซ งเป นก จกรรมท ส งผลให เก ด ความร เพ มข น เก ดท กษะในการท างาน ได ร บประสบการณ จร งและสร างรายได ระหว างเร ยน

13 จ ดท ามาตรฐานการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 11 การด าเน นโครงการก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา และจ ดท าแผนกลย ทธ สถานศ กษา ระยะ 5 ป ภายใต หล กธรรมภ บาลในสถานศ กษา ท าให ผ เข าร วมส มมนาเก ดความตระหน ก และร บร ถ งรายละเอ ยด ข นตอนการจ ดท า ก าหนดมาตรฐานการศ กษาสถานศ กษาและแผนกลย ทธ การจ ด การศ กษาของสถานศ กษา ร วมระดมสมองจ ดท ากรอบแนวค ดมาตรฐานของสถานศ กษาและแผนกลย ทธ การจ ดการศ กษา โดยย ดหล กธรรมาภ บาลในสถานศ กษา และสามารถน ามากล นกรอง ต อยอด ให แล ว เสร จ น ามาใช เป นแนวทางในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนของทางว ทยาล ยฯ ภายใต หล กธรรมาภ บาล ในสถานศ กษาต อไปได

14 12 ประว ต ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม 1. การจ ดต ง ท ต ง เน อท พ.ศ ใช ช อว า โรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต ต งอย ณ บร เวณว ดทองธรรมชาต เขตคลองสานธนบ ร และในป เด ยวก นน ได ร บน กเร ยนท จบประถมป ท 4 เข าเร ยนต ออ ก 2 ป และ ในปลาย ป การศ กษา 2480 ได ขยายหล กส ตร 3 ป พ.ศ เป ดสอนระด บส งข น ค อ หล กส ตรช างไม ข นต น ข นกลาง ตามล าด บ พ.ศ โอนมาส งก ดกรมอาช วศ กษา และระยะน นกรมอาช วศ กษา ก าล งต นต วม การจ ด หล กส ตรปร บปร งขยายสถานศ กษาต าง ๆ ท วประเทศ โรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต ซ งเป นหน งใน โครงการก ได ปร บปร งขยายสถานศ กษาเช นเด ยวก น เม อว นท 25 มกราคม พ.ศ ได ย ายมาต ง ณ ว ดราชส ทธาราม และม การเร ยกช อ ใหม ว า โรงเร ยนการช างว ดราชส ทธาราม เลขท 39/2 ณ ต าบลว ดท าพระ ถนนอ สรภาพ อ าเภอบางกอก ใหญ เขตธนบ ร เป นท เช าของกรมศาสนา ม เน อท ประมาณ 6 ไร เศษ พ.ศ โรงเร ยนการช างว ดราชส ทธาราม ได ร บการปร บปร งและยกฐานะเป น ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม เม อว นท 1 พฤษภาคม พ.ศ ได ย ายจากว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม เลขท 39/2 ถนนอ สรภาพ เขตบางกอกใหญ มาท าการเร ยนการสอน ณ สถานท แห งใหม บนเน อท 214 ไร 1 งาน 09.1 ตารางวาง เลขท 19 ถนนเอกช ย ซอยเอกช ย 116 แขวงบางบอน เขตบางบอน กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย พ ฒนาการจ ดการศ กษาในสาขาว ชาต าง ๆ 2.1 โรงเร ยนช างไม ว ดทองธรรมชาต ซ งเป ดสอนว ชาช างไม ข นตอน พ.ศ ร บน กเร ยนท จบช นประถมป ท 4 เร ยนต ออ ก 2 ป และได ขยายหล กส ตร เป น 3 ป ป การศ กษา 2501 ได เป ดสอนถ งช นประโยคอาช วศ กษาช นส ง 2.2 โรงเร ยนการช างว ดราชส ทธาราม พ.ศ ได ยกเล กการเป ดสอนช างไม ข นต น ป การศ กษา 2505 เปล ยนระด บการศ กษาจากประโยคอาช วศ กษาช นส ง เป นระด บ ประโยคม ธยมศ กษาตอนปลาย สายอาช พ สาขาช างก อสร าง ตามแผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต พ.ศ ป การศ กษา 2512 เป ดสอนสาขาว ชาช างยนต สาขาว ชาช างเข ยนแบบ และต อมา เปล ยนเป นช อสาขาว ชาช างเทคน คสถาป ตยกรรม 2.3 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ป การศ กษา 2525 เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช างเทคน ค (ปวท.) ใน สาขาว ชาช างยนต และสาขาว ชาช างก อสร าง ป การศ กษา 2530 เป ดสอนหล กส ตร ปวช. สาขาช างไฟฟ าก าล ง ป การศ กษา 2532 เป ดสอนหล กส ตร ปวช. สาขาช างอ เล กทรอน กส

15 13 ป การศ กษา 2537 เป ดสอนหล กส ตร ปวช. พณ ชยการ ป การศ กษา 2542 เป ดสอนหล กส ตร ปทส. สาขาว ชา ได แก - สาขาเทคน คยานยนต - สาขาสถาป ตยกรรม - สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ การจ ดการศ กษา การด าเน นงานในป จจ บ น ป จจ บ นว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม เป ดท าการสอนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) การจ ดการเร ยนการสอนแบ งออกเป น 2 ภาค ค อ 1. ภาคปกต (โครงการความร วมม อภาคราชการและภาคเอกชน) จ ดการเร ยนการสอน ในเวลา น. ว นจ นทร ถ งว นศ กร 2. ภาคพ เศษ ( โครงการความร วมม อภาคราชการและภาคเอกชน) จ ดการเร ยนการสอน ในว นอาท ตย ในเวลา น. 3. ภาคเท ยบโอนความร และประสบการณ ประเภทว ชาท เป ดท าการสอนซ งประกอบด วย 2 ประเภท 1. ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม 2. ประเภทว ชาพณ ชยการ ท ง 2 ประเภทว ชา จ านวน 11 สาขาว ชา ได แก ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม ได แก 1. สาขาว ชาเคร องกล เป ดสอน 2 สาขางาน ค อ 1.1 ระด บ ปวช. สาขางานยานยนต 1.2 ระด บ ปวส. สาขางานเทคน คยานยนต 2. สาขาว ชาเคร องกลและซ อมบ าร ง เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 2.1 ระด บ ปวช. สาขางานเคร องม อกล 3. สาขาว ชาเทคน คการผล ต เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 3.1 ระด บ ปวส. สาขางานเคร องม อกล 4. สาขาว ชาโลหะการ เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 4.1 ระด บ ปวช. สาขางานเช อมโลหะ 5. สาขาว ชาเทคน คโลหะ เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 5.1 ระด บ ปวส. สาขางานเทคน คการเช อมอ ตสาหกรรม 6. สาขาว ชาไฟฟ า & อ เล กทรอน กส 6.1 แผนกว ชาช างไฟฟ าก าล ง เป ดสอน 3 สาขางาน ค อ ระด บ ปวช. สาขางานไฟฟ าก าล ง ระด บ ปวช. สาขางานแมคคาทรอน กส ระด บ ปวส. สาขางานต ดต งไฟฟ า 6.2 แผนกว ชาอ เล กทรอน กส เป ดสอน 2 สาขางาน ค อ

16 6.2.1 ระด บ ปวช. สาขางานอ เล กทรอน กส ระด บ ปวส. สาขางานระบบโทรคมนาคม ระด บ ปวส. สาขางานอ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม 7. สาขาว ชาแมคคาทรอน กส เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 7.1 ระด บ ปวส. สาขางานแมคคาทรอน กส 8. สาขาว ชาการก อสร าง เป ดสอน 3 สาขางาน ค อ 8.1 ระด บ ปวช. สาขางานช างก อสร าง 8.2 ระด บ ปวช. สาขางานสถาป ตยกรรม 8.3 ระด บ ปวส. สาขางานเทคน คการควบค มงานก อสร าง 9. สาขาว ชาสถาป ตยกรรม เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 9.1 ระด บ ปวส. สาขางานสถาป ตยกรรม ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม ได แก 10. สาขาว ชาพณ ชยการ เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 10.1 ระด บ ปวช. สาขางานการบ ญช 10.2 ระด บ ปวส. สาขางานการบ ญช 11. สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เป ดสอน 1 สาขางาน ค อ 11.1 ระด บ ปวช. สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 11.2 ระด บ ปวส. สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ 14

17 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา (ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556) 15 ปวช. ปวส. รวม หมาย ประเภทว ชา / สาขาว ชา/สาขางาน ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ท งส น เหต ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานยานยนต ตกค าง - สาขางานเทคน คยานยนต เท ยบโอน รวม สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง - สาขางานเคร องม อกล สาขาว ชาเทคน คการผล ต - เคร องม อกล รวม สาขาว ชาโลหะการ - สาขางานเช อมโลหะ สาขาว ชาเทคน คโลหะ - สาขางานเทคน คการเช อมโลหะ รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานไฟฟ าก าล ง เท ยบโอน สาขาว ชาไฟฟ า - สาขางานต ดต งไฟฟ า รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานอ เล กทรอน กส สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - สาขางานระบบโทรคมนาคม รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส รวม

18 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา (ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556) (ต อ) 16 ประเภทว ชา / สาขาว ชา/สาขางาน ปวช. ปวส. รวม หมาย ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ท งส น เหต สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานก อสร าง ตกค าง - เทคน คการควบค มงานก อสร าง รวม สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม - สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม เท ยบโอนฯ รวม ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยกรรม - การบ ญช สาขาว ชาการบ ญช - สาขางานการบ ญช รวม ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยกรรม - สาขางานคอมพ วเตอร เท ยบโอนฯ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน เท ยบโอนฯ ศรญ. รวม รวมท งส น ข อม ล ณ ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 งานทะเบ ยน

19 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา (ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557) 17 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ประเภทว ชา / สาขาว ชา/สาขางาน ปวช. ปวส. รวม หมาย ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ท งส น เหต ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานยานยนต สาขางานเทคน คยานยนต รวม สาขาว ชาเคร องม อกลและซ อมบ าร ง - สาขางานเคร องม อกล สาขาว ชาเทคน คการผล ต - เคร องม อกล รวม สาขาว ชาโลหะการ - สาขางานเช อมโลหะ สาขาว ชาเทคน คโลหะ - สาขางานเทคน คการเช อมโลหะ รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานไฟฟ าก าล ง สาขาว ชาไฟฟ า - สาขางานต ดต งไฟฟ า รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานอ เล กทรอน กส สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - สาขางานระบบโทรคมนาคม รวม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส สาขาว ชาเมคคาทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส รวม สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานก อสร าง เทคน คการควบค มงานก อสร าง รวม

20 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา (ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557) 18 ประเภทว ชา / สาขาว ชา/สาขางาน ปวช. ปวส. รวม ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ท งส น หมายเหต สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม - สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม เท ยบโอนฯ รวม ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยกรรม - การบ ญช สาขาว ชาการบ ญช - สาขางานการบ ญช รวม ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาพณ ชยกรรม - สาขางานคอมพ วเตอร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน ศรญ. รวม รวมท งส น 900

21 เป าหมายร บน กเร ยน น กศ กษา ป การศ กษา 2557 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 19 ประเภทว ชา สาขาว ชา สาขางาน ปกต เท ยบโอนฯ ทว ภาค อ ตสาหกรรม เคร องกล ยานยนต อ ตสาหกรรม เคร องม อกลและซ อมบ าร ง เคร องม อกล อ ตสาหกรรม โลหะการ เช อมโลหะ อ ตสาหกรรม ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส ไฟฟ าก าล ง อ ตสาหกรรม ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส อ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส เมคคาทรอน กส อ ตสาหกรรม การก อสร าง ก อสร าง อ ตสาหกรรม การก อสร าง สถาป ตยกรรม พาณ ชยการ พณ ชยการ การบ ญช พาณ ชยการ พณ ชยการ คอมพ วเตอร ธ รก จ รวม รวมระด บ ปวช. 372 ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชา สาขาว ชา สาขางาน ปกต เท ยบโอนฯ ทว ภาค อ ตสาหกรรม เคร องกล เทคน คยานยนต อ ตสาหกรรม เทคน คการผล ต เคร องม อกล อ ตสาหกรรม เทคน คโลหะ เทคน คการเช อมโลหะ อ ตสาหกรรม ไฟฟ าก าล ง ต ดต งไฟฟ า อ ตสาหกรรม อ เล กทรอน กส ระบบโทรคมนาคม อ ตสาหกรรม เมคคาทรอน กส เมคคาทรอน กส อ ตสาหกรรม การก อสร าง เทคน คควบค มงานก อสร าง อ ตสาหกรรม เทคน คสถาป ตยกรรม เทคน คสถาป ตยกรรม บร หารธ รก จ การบ ญช การบ ญช บร หารธ รก จ คอมพ วเตอร เทคโนโลย ส าน กงาน บร หารธ รก จ การจ ดการท วไป การจ ดการท วไป รวม ระด บ ปวส. 165 รวมท งหมดระด บ ปวช. และปวส. 537

22 ข อม ลบ คลากร ผ บร หาร คร อาจารย ประจ าป งบประมาณ 2557 จ านวน ระด บต าแหน ง ระด บการศ กษา ต าแหน ง คร ผ ช วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ต ากว า ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ป.ตร 1. ผ บร หาร รวมผ บร หาร ข าราชการคร ผ สอน แผนกว ชาช างยนต แผนกว ชาช างกลโรงงาน แผนกว ชาช างเช อมโลหะ แผนกว ชาช างไฟฟ าก าล ง แผนกว ชาช างอ เล กทรอน กส แผนกว ชาช างก อสร าง แผนกว ชาช างเทคน คสถาป ตยกรรม แผนกว ชาช างเทคน คพ นฐาน แผนกว ชาช างแมคคาทรอน กส แผนกว ชาคอมพ วเตอร แผนกว ชาพาณ ชยการ แผนกว ชาสาม ญ รวมข าราชการคร หมายเหต 20

23 ข อม ลบ คลากร คร พ เศษสอน เจ าหน าท คนงาน ประจ าป งบประมาณ 2557 จ านวน ระด บต าแหน ง ระด บการศ กษา ต าแหน ง คร ผ ช วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 ต ากว า ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ป.ตร 3. ข าราชการบ คลากร ทางการศ กษา รวมข าราชการบ คลากร ทางการศ กษา พน กงานราชการ รวมพน กงานราชการ หมายเหต 21

24 ข อม ลบ คลากร เจ าหน าท คนงาน ประจ าป งบประมาณ 2557 จ านวน ระด บการศ กษา ต าแหน ง ระด บต าแหน ง ต ากว า ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร ป.ตร 4. ล กจ างประจ า - คนงาน ห วหน าหมวดรถยนต พน กงานพ มพ ด ด ช น พน กงานธ รการ ช น พน กงานข บรถ ช างเหล ก ห วหน าหมวดสถานท รวมล กจ างประจ า พน กงานราชการ พน กงานราชการธ รการ รวมพน กงานราชการ ล กจ างช วคราว เจ าหน าท พน กงานธ รการ คนงาน รวมล กจ างช วคราว หมายเหต 22

25 ต าแหน ง ข อม ลบ คลากร เจ าหน าท คนงาน ประจ าป งบประมาณ 2557 (ต อ) จ านวน ระด บการศ กษา ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร 7. คร พ เศษสอน คร พ เศษ รวมคร พ เศษสอน รวมท งส น ต ากว า ป.ตร หมายเหต 23

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information