แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕

2 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น

3 คานา แผนปฏ บ ต การประจาป ๒๕๕๖ ฉบ บน จ ดทาข นเพ อเป นแนวทางในการดาเน นงานของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก นให เป นไป อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ ม ความสอดคล องก บแนวโน ม ท ศทางการดาเน นการในอนาคตรวมท งพ จารณาถ งสภาพป จจ บ น โดยพ จารณาจากผลการประเม นในรอบ ป การศ กษาท ผ านมา ผลการว เคราะห ข อม ลของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก นท เก ยวข อง โดยบ คลากรในมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ร วมก นจ ดท าข น เพ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานให บรรล แผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต ขอนแก น แผนการปฏ บ ต งานประกอบด วยแผนปฏ บ ต การของฝ ายต างๆตามพ นธก จหล กของมหาว ทยาล ยท ง ๕ ด าน ค อ ด านการเร ยนการสอน ด านการว จ ย ด าน การบร การว ชาการ ด านทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ระบบการบร หารจ ดการ ๕ ย ทธศาสตร ๖ เป าประสงค ๒๗ กลย ทธ ตลอดจนการนานโยบายของผ บร หารมา ปฏ บ ต แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ น ส าเร จ ได ด วยความร วมม อและร วมแสดงความค ดเห นของบ คลากรท กระด บในมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก นและท กคนได ร วมก นร บร และนาไปปฏ บ ต ให เก ดประโยชน ส งส ดแก องค กรต อไป (พระคร ส ว ธานพ ฒนบ ณฑ ต) รองอธ การบด ว ทยาเขตขอนแก น

4 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ๑. บทนา ๑ ๑.๑ การจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒ ๑.๒ ส ภาษ ต ปณ ธาน ปร ชญา เอกล กษณ อ ตล กษณ อ ตล กษณ บ ณฑ ต ๘ ๒. แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ๙ ๒.๑ ว ส ยท ศน ๑๐ ๒.๒ พ นธก จ ๑๑ ๒.๓ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ๑๒ ๒.๔ แผนท ย ทธศาสตร (Strategies Map) ๑๓ ๒.๕ สร ปรายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๗ ๒.๖ สร ปงบประมาณการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖๔ ๓. สร ปแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนก น ๗๐ ๓.๑ แผนปฏ บ ต การโครงการ/ก จกรรม(ตามย ทธศาสตร ) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗๑ ภาคผนวก - ความเช อมโยงย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ ย ทธศาสตร สาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย และย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น - รายงานผลว เคราะห ความสอดคล องระหว างแผนกลย ทธ และแผนปฎ บ ต การประจาป - ผลการว เคราะห สภาพแวดล อม ศ กยภาพ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น (SWOT Analysis) - คาส ง แต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

5 บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข นภายใต หล กการและกรอบย ทธศาสตร แผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ท ได ร บความเห นจากคณะกรรมการประจ าว ทยาเขตขอนแก นในคราวประช ม คร งท ๓/๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได ก าหนดว ส ยท ศน ไว ค อ จ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภ ม ภาคอ นโดจ น Education Arrangement and Buddhism Propagation In the Northeast of Thailand and Indo china Region การแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได กาหนดประเด นย ทธศาสตร ตามย ทธศาสตร การบร หาร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบไปด วย เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ งาน/ โครงการ ผ ร บผ ด รวมท งส น ๕ ประเด นย ทธศาสตร ๖ เป าประสงค ๒๗ กลย ทธ ๕๓ มาตรการ ๖๔ ต วบ งช ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนา แก ช มชนและส งคมท กระด บ ท งระด บชาต และนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ การทาน บาร งพระพ ทธศาสนาศ ลปว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล (พระคร ส ว ธานพ ฒนบ ณฑ ต) รองอธ การบด ว ทยาเขตขอนแก น

6 ส วนท ๑ บทนำ ๑

7 กำรจ ดทำแผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ควำมเป นมำ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ก อต งข นเม อว นท ๘ ต ลาคม พ ทธศ กราช ๒๕๒๘ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศ กษาคณะสงฆ ใน เขตปกครองภาค ๙ เพ อเป นสถานศ กษาในระด บอ ดมศ กษาส าหร บพระภ กษ สามเณรในจ งหว ดขอนแก น ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๙ และในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ต อมาเน องจากม พระภ กษ สามเณร คฤห สถ ในท องถ นและประเทศใกล เค ยง สนใจสม ครเข าศ กษาเป นจ านวนมาก อาคารเร ยนท ม อย เด มท ว ดธาต มม เพ ยงพอต อการจ ดการ เร ยนการสอน เพ อให การปฏ บ ต งานของบ คลากรมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น เป นมปอย างม ประส ทธ ภาพ จ งจ ดต งว ทยาเขตแห งใหม บ าน โคกส ต.โคกส อ.เม อง จ.ขอนแก น ประกอบด วย อาคารเร ยน อาคารหอสม ดสารสนเทศ อาคารสถาน ว ทย กระจายเส ยง และอาคารหอประช ม เม อว นท ๑๗ ธ นวาคม ๒๕๕๐ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา สยามบรมราชก มาร ทรงเป ดป ายมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ต าบล โคกส และทรงเป ดป ายอาคารหอสม ดสารสนเทศ สมเด จพระพ ฒาจารย (เก ยว อ ปเสณมหาเถร) เม อว นท ๑ พฤษภาคม ป พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ว ทยาเขตขอนแก นมด ขยายท ท า การจาก ว ดธาต ต าบลเม องเก า อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น มาต งอย ณ เลขท ๓๐ หม ท ๑ ถนนขอนแก น-น าพอง ต าบลโคกส อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ว ทยาเขต ขอนแก นมด ด าเน นการตามปร ชญา ปณ ธาณ ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ เอกล กษณ บ ณฑ ต ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย และว ส ยท ศน พ นธก จ ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ด งน ปร ชญำของมหำว ทยำล ย จ ดการศ กษาพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม พ ฒนาจ ตใจและส งคม ปณ ธำนของมหำว ทยำล ย ศ กษาพระมตรป ฎกและว ชาช นส งสาหร บพระภ กษ สามเณรและคฤห สถ ๒

8 ว ส ยท ศน มหำว ทยำล ย ม งพ ฒนามหาว ทยาล ยเป นศ นย กลางการศ กษาพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต โดยจ ดการศ กษาและพ ฒนาองค ความร บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให นามปส การ พ ฒนาจ ตใจและส งคมอย างย งย น อ ตล กษณ ของมหำว ทยำล ย ประย กต พระพ ทธศาสนาเพ อพ ฒนาจ ตใจและส งคม เอกล กษณ ของมหำว ทยำล ย การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนา อ ตล กษณ บ ณฑ ตของมหำว ทยำล ย ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา ว ส ยท ศน (vision) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น จ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภ ม ภาคอ นโดจ น Education Arrangement and Buddhism Propagation in the Northeast of Thailand and Indo-China Region ๓

9 คำอธ บำยว ส ยท ศน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น เป นว ทยำเขตช นนำท ได ร บกำรยกย องจ ดอ นด บเป นว ทยำเขตค ณภำพท ๑ ของมหำว ทยำล ย มหำจ ฬำลงกรณรำชว ทยำล ย ได ร บกำรยกย องด ำนกำรจ ดกำรศ กษำและเผยแผ พระพ ทธศำสนำอ นด บท ๑ ของภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อ นด บท ๑ ใน ๓ ของภ ม ภำคอ นโดจ น และเป น ศ นย เผยแผ พระพ ทธศำสนำรวมพลคนอำเซ ยน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ม ความเป นเล ศด านการเร ยนการสอน การว จ ยพ ฒนาด านพระพ ทธศาสนาและนว ตกรรม เช อมโยงการบร การว ชาการ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ถ ายทอดเทคโนโลย สารสนเทศ และการแก มขป ญหาความเป นอย พ ฒนาจ ตใจ ส งคม ช มชน ในพ นท จร งโดยเฉพาะอย างย งในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภ ม ภาค อ นโดจ น โดยใช การเผยแผ พระพ ทธศาสนา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น มด ร บยกย องในจ ดอ นด บเป นว ทยาเขตค ณภาพท ๑ ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย มด ร บการยกย องด าน การจ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาอ นด บท ๑ ของภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อ นด บท ๑ ใน ๓ ของภ ม ภาคอ นโดจ น และเป นศ นย เผยแผ พระพ ทธศาสนารวมพลคนอาเซ ยนว าเป นองค กรท ม ค ณภาพการศ กษา การว จ ย การบร หารจ ดการท ด ม ธรรมาภ บาล ตลอดจนม ความสามารถในการบร หารจ ดการเช งพ ทธ พ ฒนามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ให เก ดประโยชน ส งส ด โดยการพ งพ งพระพ ทธศาสนา พ งพาตนเองมด บ คลากรม ความร ความสามารถส ง ม ค ณภาพช ว ตและส งแวดล อมท ด ในการทางานเป นองค กรท ม ส ขภาวะท ด ม จ ตใจด งาม ส ขด วยศ ลเย นด วยธรรม ม บรรยากาศทางว ชาการบนพ นฐานของความเป นพระพ ทธศาสนา ความภ กด และผ กพ นต อองค กร ๔

10 พ นธก จ (Mission) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ม งปฏ บ ต ภารก จหล กส าค ญ ในฐานะสถาบ นอ ดมศ กษาท ม ค ณภาพและมด มาตรฐานการศ กษา โดยจ ดการเร ยนการสอนในล กษณะของการนาความร ทางด านพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให เก ดเป นองค ความร ท น ามปส การพ ฒนาจ ตใจและส งคมของคน ในชาต อย างท วถ ง ซ งม พ นธก จท สาค ญ ๕ ด าน ด งน ๑) ม งเน นการสร างบ ณฑ ตและบ คลากร ท ผ านการศ กษาอบรม เป นผ ม ค ณธรรมนาความร ม ปฏ ปทา น าเล อมใส ใฝ ร ใฝ ค ด เป นผ นาทางจ ตใจและป ญญา ม โลกท ศน กว างมกล ม ความสามารถ และท กษะในการแก ป ญหา ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนาและพ ฒนาส งคม ๒) ม งส งเสร มการศ กษา ค นคว าว จ ยให ก าวมปส ความเป นเล ศทางว ชาการด านพระพ ทธ ศาสนา เพ อ สร างองค ความร ใหม ในการพ ฒนามน ษย ส งคมและส งแวดล อม ให อย ร วมก นมด อย าง สมด ลและส นต ส ข ร วมท งการสร างเคร อข ายก บสถาบ นท ม ช อเส ยงท งในประเทศและ ต างประเทศ เพ อพ ฒนาค ณภาพของน กว จ ยให นามปส ความเป นสากล ๓) ม งเน นการให บร การทางว ชาการในร ปแบบท หลากหลาย ม การบร การหร อบร หารเพ อ ให พ ฒนาพระพ ทธศาสนา พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความเป นอย ของประชาชน ม ความม งม นในการ ให การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก คณะสงฆ และส งคม รวมท งส งเสร มการเร ยนร และ ความร วมม ออ นด ระหว างพระพ ทธศาสน กชนในระด บชาต และนานาชาต ๔) ม งส งเสร มการศ กษาผสมผสานทางว ฒนธรรมและการม ส วนร วมในประชาคมโลกด าน พระพ ทธศาสนา โดยการทะน บาร งและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมของส งคมมทย เป นรากฐานของ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพ เพ อนามปส การร กษาความแตกต างทางว ฒนธรรมและการอย ร วมก นใน ประชาคมโลกอย างม เอกล กษณ และศ กด ศร เพ อเป นการ สร างว ฒนธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ให เก ดข นก บบ คคล องค กรและส งคม ๕) ปร บปร งโครงสร างองค กร กฎระเบ ยบ การบร หาร และพ ฒนาบ คลากร ให เก ดการบร หาร การเปล ยนแปลง โดยย ดหล กการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล ๕

11 กำรเตร ยมกำรและกำรประช มเพ อจ ดทำแผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น มด ม การเตร ยมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเร มต นจากการ ว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและสภาพแวดล อมภายนอกท เก ยวข องก บมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น จากน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น จ งมด ประช มช แจงและระดมความค ดเห น ระหว าง รองอธ การบด ผ ช วยอธ การบด ผ อานวยการ รองผ อานวยการ ห วหน าสาชา ห วหน าฝ าย ท งในท ต งและหน วยงานนอกท ต งม ส งก ด มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ท งน มด กาหนดให สาน กต างๆ ของว ทยาเขตขอนแก น ห องเร ยนจ งหว ด ร อยเอ ด/หน วยว ทยบร การจ งหว ดมหาสารคาม จ ดส งแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น งานแผน และงบประมาณ ๖

12 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหำว ทยำล ยมหำจ ฬำลงกรณรำชว ทยำล ย ว ทยำเขตขอนแก น ในกระบวนการก าหนดร ปแบบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒๕๕๖ คร งน มด วางร ปแบบความสอดคล องในการน าว ส ยท ศน มปแปลงส การปฏ บ ต ในร ปของพ นธก จ ท จะส งผลให ว ส ยท ศน เป นจร งและเป าประสงค ท จะส งผลให พ นธก จบรรล และกลย ทธ ท จะต องสร างก จกรรมร ปแบบต างๆเพ อสนองให เป าประสงค ท ก าหนดมว สามารถช ว ดมด และแปลงเป นแผนปฏ บ ต การประจาป เพ อการบรรล ตามลาด บข นต างๆซ งสามารถสร ปเป นภาพรวมมด ตามลาด บข น ด งน ว ส ยท ศน (Vision) พ นธก จ (Mission) ย ทธศาสตร เป าประสงค (Goals) กลย ทธ (Strategies) แผนปฏ บ ต กำรประจำป ๒๕๕๖ แผนภำพ แสดงลำด บข นตอนของโครงสร ำงกำรจ ดทำแผนปฏ บ ต กำรประจำป ๗

13 ส ภำษ ต ปญ ญา โลกส สม ปช โชโต ป ญญาเป นแสงสว างในโลก ปณ ธำน เป นสถานศ กษาพระมตรป ฎกและว ชาช นส งสาหร บพระภ กษ สามเณรและคฤห สถ ปร ชญำ จ ดการศ กษาพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม พ ฒนาจ ตใจและส งคม เอกล กษณ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนา อ ตล กษณ ประย กต พระพ ทธศาสนาเพ อพ ฒนาจ ตใจและส งคม อ ตล กษณ บ ณฑ ต ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา ๘

14 ๒. แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ๙

15 ว ส ยท ศน (Vision) จ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภ ม ภาคอ นโด จ น Education Arrangement and Buddhism Propagation In the Northeast of Thailand and Indo china Region ๑๐

16 พ นธก จ (Mission) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ม งปฏ บ ต พ นธก จส าค ญ ในฐานะสถาบ นอ ดมศ กษาท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล โดย จ ดการเร ยนการสอนในล กษณะของการน าความร ด านพระพ ทธศาสนาบ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให เก ดเป นองค ความร ท น าไปส การพ ฒนาจ ตใจ และส งคมอย าง ย งย น ซ งม สาระสาค ญ ๕ ด าน ด งน ๑. ม งเน นการสร างบ ณฑ ตและบ คลากร ท ผ านการศ กษาอบรม เป นผ ม ค ณธรรมนาความร ม ปฏ ปทาน าเล อมใส ใฝ ร ใฝ ค ด เป นผ นาทางจ ตใจและ ป ญญา ม โลกท ศน กว างไกล ม ความสามารถ และท กษะในการแก ป ญหา ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนาและพ ฒนาส งคม ๒. ม งส งเสร มการศ กษา ค นคว าว จ ยให ก าวไปส ความเป นเล ศทางว ชาการด านพระพ ทธศาสนา เพ อสร างองค ความร ใหม ในการพ ฒนามน ษย ส งคมและส งแวดล อม ให อย ร วมก นได อย างสมด ลและส นต ส ข ร วมท งการสร างเคร อข ายก บสถาบ นท ม ช อเส ยงท งในประเทศและต างประเทศ เพ อพ ฒนา ค ณภาพของน กว จ ยให นาไปส ความเป นสากล ๓. ม งเน นการให บร การทางว ชาการในร ปแบบท หลากหลาย ม การบร การหร อบร หารเพ อให พ ฒนาพระพ ทธศาสนา พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความ เป นอย ของประชาชน ม ความม งม นในการให การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก คณะสงฆ และส งคม รวมท งส งเสร มการเร ยนร และความร วมม ออ นด ระหว างพระพ ทธศาสน กชนในระด บชาต และนานาชาต ๔. ม งส งเสร มการศ กษาผสมผสานทางว ฒนธรรมและการม ส วนร วมในประชาคมโลกด านพระพ ทธศาสนา โดยการทาน บาร งและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมของส งคมไทย เป นรากฐานของการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ เพ อนาไปส การร กษาความแตกต างทางว ฒนธรรมและการอย ร วมก นใน ประชาคม โลกอย างม เอกล กษณ และศ กด ศร เพ อเป นการสร างว ฒนธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ให เก ดข นก บบ คคล องค กรและส งคม ๕. ปร บปร งโครงสร างองค กร กฎระเบ ยบ การบร หาร และพ ฒนาบ คลากร ให เก ดการบร หารการเปล ยนแปลง โดยย ดหล กการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล ๑๑

17 ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issues) ๑. การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ๒. ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการ ว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ๓. การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนและส งคม ระด บชาต และนานาชาต ๔. การทาน บาร งพระพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและว ถ ช ว ต อย างย งย น ๕. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค (Goals) ๑. บ ณฑ ตและบ คลากรท ผ านการศ กษาอบรมเป นผ ม ค ณธรรมนาความร ม ปฏ ปทา น าเล อมใส ใฝ ร ใฝ ค ด เป นผ น าทางจ ตใจและป ญญา ม โลกท ศน กว างไกล ม ความสามารถ และท กษะในการแก ป ญหา ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนาและพ ฒนาส งคม ๒. มหาว ทยาล ยม งพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต อความต องการของส งคม ๓.0มหาว ทยาล ยม ผลงานว จ ยทางพระพ ทธศาสนาท ได ร บการเผยแพร นาไปใช ประโยชน และเป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ๔. มหาว ทยาล ยให บร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนา โดยเฉพาะว ป สสนาก มม ฏฐานแก คณะสงฆ ช มชน และส งคมระด บชาต และนานาชาต ๕. มหาว ทยาล ยเป นแหล งเร ยนร ทางด านพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญา ท องถ นอย างย งย น ๖. มหาว ทยาล ยม ระบบบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ๑๒

18 Strategy Map มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ว ส ยท ศน Vision พ นธก จ Mission จ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภ ม ภาคอ นโดจ น Education Arrangement and Buddhism Propagation in the Northeast of Thailand and Indo china Region มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ม งปฏ บ ต พ นธก จสาค ญ ในฐานะสถาบ น อ ดมศ กษาท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล โดยจ ดการเร ยนการสอนใน ล กษณะของการน าความ ร ด านพระพ ทธศาสนาบ รณาการก บศาสตร สม ยใหม ให เก ดเป นองค ความร ท นาไปส การพ ฒนาจ ตใจ และส งคมอย างย งย น ซ งม สาระสาค ญ ๕ ด าน ด งน สาระสาค ญ ๑) ม งเน นการสร างบ ณฑ ตและบ คลากร ๕ ด าน ด งน ท ผ านการศ กษาอบรม เป นผ ม ค ณธรรมนาความร ม ปฏ ปทาน าเล อมใส ใฝ ร ใฝ ค ด เป นผ นาทางจ ตใจและป ญญา ม โลก ท ศน กว างไกล ม ความสามารถ และท กษะในการแก ป ญหา ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนาและพ ฒนาส งคม สาระสาค ญ ๒) ม งส งเสร มการศ กษา ๕ ด าน ด งน ค นคว าว จ ยให ก าวไปส ความเป นเล ศทางว ชาการด านพระพ ทธ ศาสนา เพ อสร างองค ความร ใหม ในการพ ฒนามน ษย ส งคมและส งแวดล อม ให อย ร วมก นได อย าง สมด ลและส นต ส ข ร วมท งการสร างเคร อข ายก บสถาบ นท ม ช อเส ยงท งในประเทศและต างประเทศ เพ อพ ฒนาค ณภาพของน กว จ ยให นาไปส ความ เป นสากล ๓) ม งเน นการให บร การทางว ชาการในร ปแบบท หลากหลาย ม การบร การหร อบร หารเพ อ ให พ ฒนาพระพ ทธศาสนา พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความเป นอย ของ ประชาชน ม ความม งม นในการให การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก คณะสงฆ และส งคม รวมท งส งเสร มการเร ยนร และ ความร วมม ออ นด ระหว างพระ พ ทธศาสน กชนในระด บชาต และนานาชาต ๔) ม งส งเสร มการศ กษาผสมผสานทางว ฒนธรรมและการม ส วนร วมในประชาคมโลกด าน พระพ ทธศาสนา โดยการทาน บ าร งและอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมของ ส งคมไทย เป นรากฐานของ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพ เพ อนาไปส การร กษาความแตกต างทางว ฒนธรรมและการอย ร วมก นใน ประชาคมโลกอย างม เอกล กษณ และ ศ กด ศร เพ อเป นการสร างว ฒนธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ให เก ดข นก บบ คคล องค กรและส งคม ๕) ปร บปร งโครงสร างองค กร กฎระเบ ยบ การบร หาร และพ ฒนาบ คลากร ให เก ดการบร หาร การเปล ยนแปลง โดยย ดหล กการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพตาม หล กธรรมาภ บาล ๑๓

19 ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการ จ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและ มาตรฐาน ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทาง พระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด าน พระพ ทธศาสนาแก ช มชนและ ส งคมระด บชาต และนานาชาต ประเด นย ทธศาสตร ท ๔ การทาน บาร ง พระพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและว ถ ช ว ต ช มชนอย างย งย น ประเด นย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ม ต ประส ทธ ผล (Dimensional Effect ) บ ณฑ ตได งานทาและนายจ างพ งพอใจ อาจารย ม ตาแหน งทางว ชาการและม ผลงาน ว ชาการ หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ และม การปร บปร ง ผลงานว ชาการได ต พ มพ นาไปใช ประโยชน คณะสงฆ ส งคม ช มชน ได นาเอาองค ความร ใน เร องท มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น เช ยวชาญไปใช ในการ แก ป ญหา เร ยนร การว จ ยท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนาส งคม ช มชน และพระพ ทธศาสนา เป นผ นาในการให บร การ ว ชาการด านพระพ ทธศาสนาท ม ค ณภาพและได มาตรฐาน น ส ต/บ คลากร/อาจารย ม บทบาทในการส งเสร ม พระพ ทธศาสนา ทาน บาร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต ขอนแก นม การบร หารจ ดการ ตามหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด ให ผลผล ตเพ มข นท ง ๔ ผลผล ต ๑๔

20 ม ต ค ณภาพ (Dimensional Performance) บ ณฑ ตม ศร ทธา อ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา อาจารย ม ความเช ยวชาญ หล กส ตรได มาตรฐาน ผลงานว ชาการเป นท ยอมร บ คณะสงฆ ส งคม ช มชน ได ร บความร ท ถ กต อง อย างท วถ งและนาไปแก ป ญหา ผลงานว จ ยเป นท ยอมร บและ นาไปใช ประโยชน ในการพ ฒนา ท องถ น ภ ม ภาคตะว นออกเฉ ยง เหน อและอ นโดจ น ผลงานว จ ยหร อผลงานทาง ด านภาษาไทยได ร บการต พ มพ เผยแพร หร อได ร บรางว ลใน ระด บชาต เช นร บรางว ลป ชน ย บ คคลด านภาษาไทย การบร การว ชาการม ค ณภาพ เป นท ยอมร บในระด บท องถ น ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และอ นโดจ น น ส ต/บ คลากร/อาจารย เห น ค ณค าของก จกรรมทาน บาร ง ด านพระพ ทธศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต ขอนแก นม ภาพล กษณ ท ด ม ช อเส ยงในระด บท องถ น ระด บ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ผลงานม ค ณภาพตามความ ต องการของผ บร หารและท นเวลา ระบบการทางานคล องต ว ม ค ณภาพ โปร งใส ตรวจสอบได ม ต กระบวนการภายใน (Internal Processes Dimensional) ระบบและกลไกการประก นค ณภาพม ประส ทธ ผล การพ ฒนาหล กส ตรให ได มาตรฐานและท นสม ยอย างต อเน อง การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ การพ ฒนามหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยา เขตขอนแก น ให ม ค ณภาพทางว ชาการไปส ความเป นอ นโดจ น สร างเคร อข ายความเป นผ เช ยวชาญด านพระพ ทธศาสนา ใน ประเด นสาธารณะท จาเป นต อการพ ฒนาประเทศด านส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม สร างองค ความร และนว ตกรรมเพ อสน บสน นการดาเน นงาน ด านพระพ ทธศาสนาส งคม และช มชน แสวงหาท นว จ ยจากแหล งท น ภายใน ภายนอก นาองค ความร ท ได จากการ ว จ ยมาบ รณาการเพ อพ ฒนาการ เร ยนการสอน การบร การ ว ชาการแก ส งคมและช มชน ผลงานว จ ยท ตรงตามความ ต องการของส งคมและช มชน สร างแรงจ งใจในการทาว จ ย สร างเคร อข ายในการสน บสน น การทาว จ ยร วมก บหน วยงาน ภายนอก เช นเทศบาลนคร ขอนแก น ฯลฯ สร างความร วมม อทางด าน ว ชาการและด านส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม ก บหน วย งานต างๆท งภาคร ฐและเอกชน นาความร ท มหาว ทยาล ยมหา จ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยา เขตขอนแก น เช ยวชาญส ส งคม สร างบรรยากาศทางว ชาการ ในมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ปล กฝ งจ ตสาน กความเป น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ในหม น ส ต/บ คลากร/อาจารย ตามอ ตล กษณ บ ณฑ ต ม ศร ทธา อ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา เผยแผ ความร ด าน พระพ ทธศาสนา ม การทางานเช งร ก ลดข นตอนและระยะเวลาใน การปฏ บ ต งาน สร างบรรยากาศการทางาน ท ม ความส ข ส งเสร มการจ ดการความร สร างสภาพแวดล อมท เอ อ ต อการทางาน ส งเสร มการใช ทร พยากร ร วมก นอย างประหย ดและ ค มค า ๑๕ ๑๔

21 ม ต การเร ยนร และการพ ฒนาองค กร (Dimensions of Learning and Organizational development) ม การพ ฒนาอาจารย และบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การจ ด โครงการพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน น ม ป จจ ยพ นฐานต างๆครบถ วน (นาเทคโนโลย มาใช พ ฒนาการเร ยนการสอน ม สภาพแวดล อมท เหมาะสม ม อาคาร สถานท ท เอ อต อการเร ยนร สร างค าน ยมความเป นมหาว ทยาล ยสงฆ ปล กฝ งค าน ยมองค กรในการเป นมหาว ทยาล ยท เป น อ ตล กษณ ประย กต พระพ ทธศาสนาเพ อพ ฒนาจ ตใจและส งคม เอกล กษณ การบร การด านพระพ ทธศาสนา อ ตล กษณ บ ณฑ ต ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนา นาเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมาใช ในการประชาส มพ นธ เผยแพร พ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย อย างต อเน อง นาเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช เพ อเก บข อม ลและเผยแพร ผลงานว จ ย พ ฒนาบ คลากรด านบร การ ว ชาการพระพ ทธศาสนาอย าง ต อเน อง เช น ส งบ คลากรไป เร ยนต อหล กส ตรว ป สสนา กรรมฐาน ฯลฯ ปล กฝ งจ ตสาน กการให บร การ ว ชาการด านพระพ ทธศาสนา และส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม นาเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช เพ อเผยแผ ผลงานทางว ชาการ นาเทคโนโลย มาใช ในการ ประชาส มพ นธ เผยแผ หร อ ส งเสร มความเป นศ ลปะ ว ฒนธรรม ส งเสร มจ ตสาน กความเป น ไทย โดยการม ประกาศ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น เร อง ให แต งกายช ดพ นเม อง ผ าไทย ผ าไหม ท กว นพฤห สบด กาหนดสมรรถนะบ คลากรให สอดคล องก บภารก จ ม งเน นให บ คลากรเก ง ด ม ส วนร วมและท นต อการ เปล ยนแปลง นาเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ในระบบการบร หารจ ดการ ๑๖

22 ๒.๕ สร ปรายละเอ ยดแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม และต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผ ร บผ ด ย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน เป าประสงค ๑ บ ณฑ ตและบ คลากรท ผ านการศ กษาอบรมเป นผ ม ค ณธรรมนาความร ม ปฏ ปทาน าเล อมใส ใฝ ร ใฝ ค ด เป นผ นาทางจ ตใจและป ญญา ม โลกท ศน กว างไกล ม ความสามารถและท กษะในการแก ป ญหา ม ศร ทธาอ ท ศตนเพ อพระพ ทธศาสนาและพ ฒนาส งคม กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาและปร บปร ง หล กส ตรให ม ค ณภาพ ท นสม ยและสอดคล องก บ ความต องการของผ เร ยน และส งคม ๑.๑ คณะ/ภาคว ชา ดาเน นการปร บปร งหล กส ตร ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน สกอ. ตามรอบระยะเวลาท กาหนด ๑.๑ โครงการจ ดทาแผนการ ปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรให ได มาตรฐาน สกอ. ตามกรอบ ระยะเวลาท กาหนด ๑.๑.๑ โครงการจ ดทากรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา มคอ. ๑.๑.๒ โครงการสร างเคร อข ายการ เร ยนร เพ อพ ฒนาน ส ต ๑.๑.๓ โครงการประเม นความพ ง พอใจของน ส ตและผ ใช บ ณฑ ต ผลการ ค า ดาเน นงาน เป าหมาย ๑๗ ผ ร บผ ด

23 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ผลการ ดาเน นงาน ค า เป าหมาย ๑.๒ เร งร ดการปร บปร ง ๑.๒ โครงการจ ดทาหล กส ตรท ๑.๑ จานวนหล กส ตรท จานวน - ๑ และพ ฒนาหล กส ตรเด มให สอดคล องก บความต องการของ ท นสม ยและสอดคล องก บ การจ ดการเร ยนการสอนท ผ เร ยนและส งคม ความต องการของผ เร ยน ส งเสร มการเร ยนร มากข น ๑.๒.๑ โครงการเป ดหล กส ตร และส งคม ประกาศน ยบ ตรภาษาบาล (ขก.) ๑.๒.๒ โครงการเป ดหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรภาษาอ งกฤษ ช นต น/กลาง/ส ง (ขก.) ๑.๒.๓ โครงการเป ดหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรภาษาไทย (ขก.) ๑.๒.๔ โครงการเป ดหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรการปฏ บ ต ว ป สสนาภาวนา (ขก.) ๑.๒.๕ โครงการเป ดหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรพระพ ทธศาสนา (ขก.) ๑.๒.๖ โครงการเป ดหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรการเทศนา(ขก.) ผ ร บผ ด ๑๘

24 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑.๒.๗ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาตร สาขาคอมพ วเตอร ศ กษา (ขก.) ๑.๒.๘ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาตร สาขาการจ ดการเช ง พ ทธ (ขก.) ๑.๒.๙ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาตร สาขาน ต ศาสตร บ ณฑ ต (ขก.) ๑.๒.๑๐ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาตร สาขาการสอน ภาษาอ งกฤษ (ขก.) ๑.๒.๑๑ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาตร สาขาการจ ดการเช ง พ ทธ (สารคาม) ๑.๒.๑๒ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาตร สาขาการสอน ภาษาอ งกฤษ (สารคาม) ผลการ ค า ดาเน นงาน เป าหมาย ผ ร บผ ด ๑๙

25 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑.๒.๑๓ โครงการเป ดหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต พระไตรป ฎกศ กษา (ขก.) ๑.๒.๑๔ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาโทสาขาช ว ตและความ ตาย (ขก.) ๑.๒.๑๕ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาโทสาขาการจ ดการเช ง พ ทธ (ขก.) ๑.๒.๑๖ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาโทสาขาพระพ ทธศาสนา (เลย) ๑.๒.๑๗ โครงการเป ดหล กส ตร ปร ญญาเอกสาขาพระพ ทธบร หาร การศ กษา(ขก.) ผลการ ค า ดาเน นงาน เป าหมาย ผ ร บผ ด ๒๐

26 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๒ พ ฒนาและ เสร มสร างศ กยภาพของ อาจารย ให ม ความร ความสามารถในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอน อย างม ประส ทธ ภาพ ๒.๑ ส งเสร มสน บสน นให อาจารย ม ค ณว ฒ เพ มส งข น ๒.๑.๑ โครงการจ ดท นสน บสน น การศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ของบ คลากรสายว ชาการ ๒.๑.๒ โครงการศ กษาด งานของ บ คลากรสายว ชาการและสาย ปฏ บ ต การ ๒.๑ ร อยละของอาจารย ท ม ว ฒ การศ กษาระด บ ปร ญญาเอกต อจ านวน อาจารย ประจาท งหมด ผลการ ค า ดาเน นงาน เป าหมาย ร อยละ ๓๐ ๓๕ ผ ร บผ ด ๒.๑.๓ โครงการส งเสร มและ พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอน ท ม งท กษะการเร ยนร บ ณฑ ตท พ ง ประสงค ๒๑

27 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๒.๑.๔ โครงการส งเสร มผล กด น และจ ดระบบกลไกเพ อสน บสน น เข าส ตาแหน งทางว ชาการของ อาจารย ๒.๑.๕ โครงการส งเสร มและ พ ฒนาอาจารย เพ อเพ มศ กยภาพ การใช ภาษาอ งกฤษและ ภาษาต างประเทศไม น อยกว า ๓ ภาษา สาหร บการเร ยนการสอน และการเผยแพร ผลงานทาง ว ชาการระด บอ นโดจ น ๒.๑.๖ โครงการพ ฒนาอาจารย ให ม ค ณสมบ ต และศ กยภาพในการ สอนและให คาปร กษา ว ทยาน พนธ ผลการ ค า ดาเน นงาน เป าหมาย ผ ร บผ ด ๒๒

28 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๒.๑.๗ โครงการสร างกลไกในการ ส งเสร มและกาก บต ดตาม จรรยาบรรณอาจารย ๒.๑.๘ โครงการจ ดการความร สาหร บอาจารย และบ คลากรสาย สน บสน น ผลการ ค า ดาเน นงาน เป าหมาย ผ ร บผ ด ๒.๒ สร างแรงจ งใจให ก บผ ท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญา เอก ๒.๓ ส งเสร มและสน บสน น ให อาจารย เข าส ตาแหน ง ทางว ชาการในส ดส วนเพ ม ส งข น ๒.๒.๑ จ ดจ างอาจารย ประเภท ล กจ างช วคราว หร อผ ม ความร ความสามารถในค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาเอก ๒.๓.๑ ส งเสร มและกาก บด แล การขอตาแหน งทางว ชาการ ๒.๓.๒ การเตร ยมความพร อมการ เข าส ตาแหน งทางว ชาการสาหร บ อาจารย บรรจ ใหม ๒.๓.๓ จ ดเง นรางว ลพ เศษสาหร บ ผ ท เข าส ตาแหน งว ชาการท ส งข น ๒.๒ ร อยละของอาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการต อ จานวนอาจารย ประจา ท งหมด ร อยละ ๕ ๕ ๒๓

29 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๓ พ ฒนาน ส ตและ ขยายโอกาสการศ กษา พระพ ทธศาสนาบ รณาการ ก บศาสตร สม ยใหม ๓.๑ ส งเสร มและสน บสน น ก จกรรมการพ ฒนาน ส ต เพ อเพ มท กษะ ประสบการณ และ สามารถปฏ บ ต งานได ๒.๓.๔ กาหนดแนวทางการเข าส ตาแหน งทางว ชาการให ผ กพ นก บ การพ จารณาความด ความใน รอบป ๓.๑.๑ โครงการจ ดต งศ นย ภาษา ๓.๑.๒ โครงการจ ดต งว ทยาล ย สงฆ ร อยเอ ด ๓.๑.๓ โครงการจ ดต งว ทยาล ย สงฆ มหาสารคาม ๓.๑ จานวนหน วย ว ทยบร การห องเร ยน ว ทยาล ยท ได ร บการยก ฐานะส วนงาน ๓.๒ ร อยละของน ส ตใหม ท เพ มข นต อป การศ กษา ๓.๓ ร อยละของน ส ตใหม ชาวต างประเทศต อน ส ต ชาวต างประเทศท งหมด ๓.๔ ร อยละของบ ณฑ ต ระด บปร ญญาตร ท ได ปฏ บ ต ศาสนก จ ทางาน หร อประกอบอาช พอ สระ ภายใน ๑ ป แห ง ร อยละ ร ป/คน ร อยละ ผลการ ดาเน นงาน ค า เป าหมาย ๑-๑๐ ๑๐ ๓๐ ๓๐ ๘๐ ๘๐ ๒๔ ผ ร บผ ด

30 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ผลการ ดาเน นงาน ค า เป าหมาย ๓.๕ จานวนน ส ตท ได ร บ จานวน ๒๙๒ ๓๕๐ ท นการศ กษา ๓.๒ สน บสน นการ ๓.๒.๑ จ ดต งโรงเร ยนสาธ ตของ จ ดต งหน วยว ทยบร การ ส วนงานจ ดการศ กษา ห องเร ยน ว ทยาล ยสงฆ ๓.๒.๒ โครงการส งเสร มก จกรรม และว ทยาเขต เพ อรองร บ น ส ต เช น ปฐมน เทศน ส ตใหม การขยายโอกาสทาง เป นต น การศ กษา ๓.๒.๓ โครงการส งเสร มศ กยภาพ ๓.๓ สน บสน นการจ ดต ง น ส ต ชมรมน ส ตและศ ษย เก า ๓.๒.๔ โครงการจ ดต งชมรมศ ษย เก าส มพ นธ ท งในประเทศและ ต างประเทศ ๓.๒.๕ โครงการส งเสร มก จกรรม ตามค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ ง ประสงค และอ ตล กษณ น ส ต ผ ร บผ ด ๒๕

31 เป าประสงค ๒ มหาว ทยาล ยม งพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต อความต องการของส งคม กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๔ ส งเสร ม และพ ฒนา นว ตกรรมการเร ยนร และ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาให ม ค ณภาพ และท นสม ย ๔.๑ สน บสน นการผล ตและ จ ดพ มพ หน งส อ/ตารา/ เอกสารประกอบการเร ยน การสอน ๔.๒ จ ดให ม การใช ระบบ Smart Device ร วมก บการจ ดการเร ยน การสอนอย างจร งจ ง เพ อให น ส ต ม ท กษะทางป ญญาด วยตนเอง ๔.๓ จ ดให ม ระบบการบร การ ข อม ลทางอ เล กทรอน กส เพ อให น ส ตได เข าถ งระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๔.๑ โครงการผล ตและพ ฒนา ตาราทางว ชาการ ๔.๒ โครงการพ ฒนาระบบการ เร ยนการสอนโดยใช ระบบ เทคโนโลย ๔.๓ โครงการพ ฒนาห องสม ด ๔.๑ จานวนรายว ชาท ม แผนการสอนและเอกสาร ประกอบการสอนหร อตารา หร อหน งส อ ๔.๒ จานวนรายว ชาท ม แผนการ สอนและเอกสารหร อตาราหร อ หน งส อหล กส ตรพระพ ทธศาสนา นานาชาต ๔.๓ จานวนรายว ชาท ม การ พ ฒนาและผล ตเป นส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอน ๔.๔ จานวนรายว ชาท ม การ ใช Smart Device รายว ชา รายว ชา รายว ชา รายว ชา ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๓๐๖ ๓๐๖ ๓๐๖-๓๑๔ ๓๑๔ ๓๑๔-๒๖

32 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๕ ส ง เ ส ร ม แ ล ะ พ ฒ น า มหาว ทยาล ยให เป นท ย อ ม ร บ ใ น ก า ร เ ป น ศ น ย ก ล า ง ก า ร ศ ก ษ า พระพ ทธศาสนาระด บ นานาชาต ๕.๑ ดาเน นการพ ฒนาพ นท สาหร บจ ดต งว ทยาล ยพ ทธ ศาสตร นานาชาต ๕.๒ ดาเน นการจ ดต งศ นย ศ กษาในกล มประเทศ อาเซ ยน ๕.๓ ดาเน นการจ ดทาผ ง แม บทให สอดคล องก บ ข อจาก ดของท ด นเพ อ รองร บการขยายต วใน อนาคต ๕.๑ โครงการจ ดต งว ทยาล ย พ ทธศาสตร นานาชาต ๕.๒ โครงการระดมท นในการ จ ดต งและก อสร างอาคาร ประกอบต าง ๆ ในว ทยาล ย พ ทธศาสตร นานาชาต ๕.๓ โครงการจ ดต งศ นย ศ กษาใน กล มประเทศอาเซ ยน ๕.๔ โครงการจ ดทาผ งแม บท มหาว ทยาล ยท งส วนกลางว ทยาเขต ว ทยาล ย ๕.๕ โครงการเร ยนร ภาษาเพ อนบ าน เพ อรองร บการเข าร วมประชาคม อาเซ ยน ๕.๑ ม ผ งแม บทมหาว ทยาล ยท ง ส วนกลาง ว ทยาเขต และว ทยาล ย ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน เล ม ๑ ๑ ๒๗

33 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๕.๖ โครงการส งเสร มและพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรและน ส ต นว ตกรรมความร ส ภาคร ฐและ เอกชน กลย ทธ การพ ฒนาองค ความร เพ อ ก าวไปส ประชาคมอาเซ ยน ๕.๗ โครงการจ ดต งศ นย การศ กษา และเผยแผ พระพ ทธศาสนาในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ และภ ม ภาค อ นโดจ น ๕.๘ โครงการความร วมม อทาง การศ กษาก บประเทศเพ อนบ าน ๕.๙ โครงการพ ฒนา ทร พยากรการเร ยนร ส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๒๘

34 ย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต เป าประสงค ท ๓ มหาว ทยาล ยม ผลงานว จ ยทางพระพ ทธศาสนาท ได ร บการเผยแพร นาไปใช ประโยชน และเป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ผลการ กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ดาเน นงาน กลย ทธ ท ๖ พ ฒนาน กว จ ย ผล ตผลงานว จ ยด าน พระพ ทธศาสนาท ครอบคล มท กกล มความร และสร างเคร อข ายความ ร วมม อน กว จ ยและการว จ ย ระด บชาต และนานาชาต ๖.๑ พ ฒนาบ คลากรด าน การว จ ยไม น อยกว าร อยละ ๖๕ ๖.๒ ผล ตผลงานว จ ย เพ มข นร อยละ ๑๐ ต อป ๖.๓ ทาข อตกลงความ ร วมม อทางว ชาการด าน การว จ ยก บสถาบ น ระด บชาต และนานาชาต อย างน อย ๑๐ เคร อข าย/ แห ง ๖.๑ โครงการพ ฒนาบ คลากร ด านการว จ ย ๖.๑.๑ โครงการพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรด านการว จ ย ๖.๒ โครงการผล ตผลงานว จ ย ด านพระพ ทธศาสนาท ครอบคล มท กกล มความร ๖.๓ โครงการสร างเคร อข าย ความร วมม อน กว จ ย ๖.๓.๑ โครงการสร าง เคร อข ายความร วมม อน กว จ ย ในภ ม ภาคอ นโดจ น ๖.๑ จานวนบ คลากรสาย ว ชาการและสายสน บสน น ได ร บการเสร มสร างศ กยภาพ ด านการว จ ยไม น อยกว าร อย ละ ๖๕ ของบ คลากรท งหมด ๖.๒ ผลงานว จ ยเพ มข นร อยละ ๑๐ ต อป ของผลงานว จ ยท งหมดใน ป งบประมาณท ผ านมา จานวน ร อยละ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ๖๕ ๘๐ ๑๐ ๑๐ ๒๙

35 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๗ ส งเสร มให ม การ เผยแพร ผลงานว จ ยใน ระด บชาต และนานาชาต ๗.๑ ยกระด บมาตรฐาน วารสารและบรรจ ไว ใน บ ญช รายช อศ นย ด ชน การ อ างอ งวารสารไทย (Thaijournal Citation Index : TCI) อย างน อย ๑ ห วเร อง วารสาร ๗.๒ จ ดเวท เผยแพร ผลงานว จ ยระด บนานาชาต ป ละ ๑ คร ง ๗.๑ โครงการส งเสร มให ม การ เผยแพร ผลงานว จ ยใน ระด บชาต และนานาชาต ๗.๑.๑ โครงการปร บปร ง วารสารธรรท ศน ให ได (Thaijournal Citation Index : TCI) ๗.๑ จ ดทาวารสาร ส อ ส งพ มพ ผลงานว จ ยอย างน อย ๑ ห วเร องท ได ร บการบรรจ ไว ในบ ญช รายช อศ นย ด ชน การ อ างอ งวารสารไทย (Thaijournal Citation Index : TCI) ๗.๒ เผยแพร ผลงานทาง ว ชาการและงานสร างสรรค ร อยละ ๕๐ ของงานว จ ยท แล วเสร จในป งบประมาณ จานวน ร อยละ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๓๐

36 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๘ ส งเสร มและ สน บสน นการนาองค ความร จากการว จ ยไปใช ในการ เร ยนการสอน พ ฒนาตน พ ฒนางาน พ ฒนาส งคม และก จการคณะสงฆ ท งใน ระด บชาต และนานาชาต ๘.๑ ส งเสร มให นา ผลงานว จ ยไปใช ในการ จ ดการเร ยนการสอน ๘.๒ ส งเสร มให นา ผลงานว จ ยไปใช ในการ พ ฒนาตน พ ฒนางาน ๘.๓ ส งเสร มให นา ผลงานว จ ยไปใช ในการ พ ฒนาส งคม และก จการ คณะสงฆ ๘.๑ โครงการส งเสร มและ สน บสน นการนาองค ความร จากการว จ ยไปใช ในการเร ยน การสอน พ ฒนาตน พ ฒนา งาน ๘.๒ โครงการส งเสร มและ สน บสน นการนาองค ความร จากการว จ ยไปใช ในการ พ ฒนาส งคมและก จการคณะ สงฆ ๘.๑ การใช งานว จ ยในการเร ยน การสอน ร อยละ ๓๐ ของ ผลงานว จ ยท สาเร จใน ป งบประมาณน น ๆ ๘.๒ การใช งานว จ ยในการ เร ยนการพ ฒนางานร อยละ ๒๐ ของผลงานว จ ยท สาเร จ ในป งบประมาณน น ๆ ๘.๓ การใช งานว จ ยในการพ ฒนา ส งคมร อยละ๑๐ ของผลงานว จ ยท สาเร จในป งบประมาณน น ๆ ๘.๔ การใช งานว จ ยในการ พ ฒนาก จการคณะสงฆ ร อยละ ๑๐ ของผลงานว จ ยท สาเร จใน ป งบประมาณน น ๆ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ผลการ ดาเน นงาน ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ๓๑

37 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๙ ส งเสร มให ผลการว จ ยได ร บการอ างอ ง การนาเสนอ การนาไปใช การต พ มพ และได ร บรางว ล ระด บชาต หร อนานาชาต ๙.๑ ส งเสร มและสน บสน น ผลการว จ ยให ได ร บการ อ างอ ง การนาเสนอ การ นาไปใช การต พ มพ และ ได ร บรางว ลระด บชาต หร อ นานาชาต ๙.๑ โครงการส งเสร มให ผลการว จ ยได ร บการอ างอ ง การนาเสนอ การนาไปใช และ การต พ มพ ระด บชาต หร อ นานาชาต ๙.๑.๑ โครงการส งเสร ม สน บสน นบ คลากรส งบทความ ต พ มพ ก บองค กรท ทา MOU ๙.๑ ได ร บการอ างอ งหร อ ต พ มพ ในระด บชาต หร อ นานาชาต ร อยละ ๓ ของ ผลงานว จ ยท สาเร จใน ป งบประมาณ ๙.๒ บ คลากรหร อส วนงาน ได ร บรางว ลทางการว จ ย ระด บชาต หร อนานาชาต ป ละ ๑ รางว ล ๙.๓ บ คลากรหร อส วนงาน ได ร บการยกย องทางการว จ ย ร อยละ ๑ ของบ คลากร รวมท งมหาว ทยาล ย ร อยละ จานวน ร อยละ ผลการ ดาเน นงาน ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ๓๒

38 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๑๐ พ ฒนาระบบการ บร หารการจ ดการงานว จ ย ระด บชาต และนานาชาต ๑๐.๑ จ ดทาระบบ ฐานข อม ลงานว จ ยตาม มาตรฐานระด บนานาชาต ๑๐.๒ ส งเสร มการจ ดต ง คล น กการว จ ยและพ ฒนา ทางพระพ ทธศาสนาระด บ คณะ สาน ก สถาบ น ๑๐.๑. โครงการพ ฒนาระบบ การบร หารการจ ดการงานว จ ย ระด บนานาชาต ๑๐.๒ โครงการจ ด ต งคล น กการว จ ยและพ ฒนา ทางพระพ ทธศาสนา ๑๐.๑ ม ระบบฐานข อม ล งานว จ ย ๑๐.๒ ม คล น กการว จ ยและ พ ฒนาทางพระพ ทธศาสนา และผ ทรงค ณว ฒ ประจ าสาย งาน ๑๐.๓ ม ระบบงานว จ ยตาม วงจร PDCA ระบบ แห ง ระบบ ผลการ ดาเน นงาน ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ๓๓

39 ย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนและส งคมระด บชาต และนานาชาต เป าประสงค ท ๔ มหาว ทยาล ยให บร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนา โดยเฉพาะว ป สสนาก มม ฏฐานแก คณะสงฆ ช มชน และส งคมระด บชาต และนานาชาต ผลการ กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ดาเน นงาน กลย ทธ ท ๑๑ พ ฒนาศ นย ว ป สสนาก มม ฏฐานศ นย พ ฒนาบ คลากรและ ทร พยากรบ คคล ให สามารถบร การว ชาการด าน พระพ ทธศาสนาแก ส งคม ระด บชาต และนานาชาต ๑๑.๑ พ ฒนาทร พยากร บ คคล หน วยงานด าน ว ชาการและเผยแผ พระพ ทธศาสนาแก ส งคม ระด บชาต และนานาชาต ๑๑.๑ โครงการก อสร างศ นย ว ป สสนาก มม ฏฐานและศ นย พ ฒนาบ คลากร ๑๑.๑.๑ โครงการศ กษาด งาน ด านการบร การว ชาการด าน พระพ ทธศาสนาท งในและ ต างประเทศ ๑๑.๑.๒ โครงการสร างกองท น พ ฒนาพ ทธศาสนทายาทใน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและ ภ ม ภาคอ นโดจ น ๑๑.๑.๓ โครงการฝ กอบรม ว ทยากรต นแบบเช งพ ทธ ๑๑. ๑ ม ศ น ย ว ป ส ส น า ก มม ฏฐานและศ นย พ ฒนา บ คลากร ๑๑.๒ จานวนโครงการพ ฒนา บ คลากรด านการเผยแผ พระพ ทธศาสนา ๑๑.๓ ร อยละความพ งพอใจของ ผ ร บบร การในกระบวนการ ให บร การว ชาการ ๑๑.๔ ร อยละของงานบร การ ว ชาการแล วเสร จตามระยะเวลาท กาหนด จานวน จานวน ร อยละ ร อยละ - ๓ ๘๐ ๘๐ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด - ๓ ๘๐ ๘๐ ๓๔

40 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๑.๒ โครงการการจ ดการ ความร เพ อการเผยแผ พระพ ทธศาสนา ๑๑.๒.๑ โครงการผล ตส อและ ท กษะการใช ส อการเร ยนร พระสอนศ ลธรรมในโรงเร ยน ๑๑.๒.๒ โครงการศ กษาต อ พระศ ลธรรมในโรงเร ยน ๑๑.๒.๓ โครงการเพ ม ศ กยภาพการจ ดการเร ยนการ สอน ๑๑.๓ โครงการฝ กอบรมพระ สอนศ ลธรรมในโรงเร ยน ๑๑.๓.๑ โครงการพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรผ ให การ บร การว ชาการทาง พระพ ทธศาสนา ๑๑.๓.๒ โครงการอบรมศาสน พ ธ กรและชาวพ ทธต นแบบ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๓๕

41 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๑.๓.๓ โครงการว ถ พ ทธว ถ ไทย ๑๑.๔ โครงการพ ฒนา ศ กยภาพเพ อการบร การ ว ชาการทางพระพ ทธศาสนา ๑๑.๕ โครงการพระ บ ณฑ ตอาสาพ ฒนาชาวเขา ๑๑.๖ โครงการพ ฒนาช มชนการ เร ยนร ด าน พระพ ทธศาสนาเพ อการบร การ ว ชาการแก ส งคม ๑๑.๗ โครงการสอนธรรม ศ กษาในท ณฑสถานและ สถานศ กษา ๑๑.๘ พระไตรป ฎกส าหร บ ประชาชน ๑๑.๙ โครงการน ส ตอาสา พ ฒนาส งคม ๑๑.๑๐ โครงการธรรมส ญจร พ ฒนาจ ต ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๓๖

42 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๑๒ จ ดระบบข อม ลและระบบ การจ ดการทร พยากรองค ความร เพ อถ ายทอดว ชาการท ง ทร พยากรบ คคล ท กษะชานาญ การ ส อเทคโนโลย สารสนเทศ ให สามารถสนองต อความต องการ ได ตามเฉพาะกรณ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๑๒.๑ จ ดให ม การพ ฒนา ระบบฐานข อม ลบ รณาการ ก บศาสตร สม ยใหม พ ฒนา องค ความร ทร พยากรบ คคล ม การจ ดเก บและต ดตาม ข อม ลด านการให บร การ ว ชาการ ๑๒.๑ โครงการพ ฒนาว ชาการ ด านพระพ ทธศาสนาด วย ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย ๑๒.๑.๑ โครงการผล ตส อด าน พระพ ทธศาสนาด วยระบบ เทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย ๑๒.๑ ร อยละความส าเร จของ การด าเน นการตามแผนการ ให บร การว ชาการ ๑๒.๒ จ านวนค ม อหร อ ระเบ ยบการปฏ บ ต งานเพ อ บ ร ก า ร ว ช า ก า ร ๑๒.๓ จ านวนฐานข อม ล ร อยละ จานวน จานวน ๘๐ ๑-๘๐ ๑-๑๒.๒ จ ดให ม ระบบการ จ ดระบบข อม ลและระบบการจ ดการทร พยากรองค ความร เพ อถ ายทอดว ชาการท งทร พยากรบ คคล ๑๒.๑.๒ โครงการจ ดการ สารสนเทศเพ อการบร การ ท กษะชานาญการ ส อเทคโนโลย สารสนเทศ ให สามารถสนองต อความต องการได ตาม ประเม นผลการดาเน นงาน จากการให บร การว ชาการ ความร เพ อการเผยแผ ๑๒.๑.๓ โครงการเผยแผ หล ก พ ทธธรรมด วยส อม ลต ม เด ย ๑๒.๑.๔ โครงการขยายเคร อข าย ชมรมรวมพลคนพ ทธในเขต ปกครองคณะสงฆ ภาค ๙ ๑๒.๑.๕ โครงการจ ดทา หล กส ตรฝ กอบรมว ทยากรม อ อาช พว ทยากรต นแบบประจา ว ทยาเขตขอนแก น ว ชาการ ๑๒.๔ จานวนสถาน ว ทย หร อ สถาน โทรท ศน เพ อการบร การ ว ชาการ จานวน - - ๓๗

43 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๒.๑.๖ โครงการจ ดทาค ม อ การปฏ บ ต งาน ๑๒.๑.๗ โครงการต ดตาม ประเม นผลการบร การว ชาการ ทางพระพ ทธศาสนาแก ส งคม ๑๒.๑.๘ โครงการจ ดทา ฐานข อม ลสารสนเทศเพ อการ บร การว ชาการ พระพ ทธศาสนาแก ส งคม ๑๒.๒ โครงการจ ดต งสถาน ว ทย โทรท ศน ผ านดาวเท ยม มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ๑๒.๓ โครงการเผยแผ ธรรม ทางสถาน ว ทย โทรท ศน ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๓๘

44 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๑๓ ส งเสร มการสอน และเผยแผ พระพ ทธศาสนา ท งระด บชาต และนานาชาต ๑๓.๑ จ ดให ม การ ฝ กอบรมหล กส ตรอบรม พระธรรมท ตสาย ต างประเทศ ๑๓.๒ ส งเสร มการจ ดต ง ว ทยาล ยพระธรรมท ต ๑๓.๑ โครงการฝ กปฎ บ ต ว ป สสนาก มม ฏฐาน ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๑๓.๑ ม ศ นย ว ป สสนาก มม ฏฐาน จานวน - - กลย ทธ ท ๑๔ พ ฒนาและเป ดหล กส ตร การอบรม หร อส มมนา ให สามารถดาเน นก จกรรมได อย างค มค าและยกระด บ มาตรฐานการคณะสงฆ หร อส งคมค ณธรรม ๑๔.๑ ท กส วนงานจ ด หล กส ตรเฉพาะด านเพ อ แลกเปล ยนเร ยนร ๑๔.๒ ให ท กส วนงาน ม ส วนร วมตามหล ก ธรรมาภ บาล ๑๔.๑ โครงการจ ดทาแผนการ บร การว ชาการท ส งเสร มการ คณะสงฆ และส งคมค ณธรรม ๑๔.๑.๑ โครงการเผยแผ พ ทธ ธรรมทางสถาน ว ทย โทรท ศน ๑๔.๑.๒ โครงการจ ดต ง ศ นย กลางการเร ยนร ภาษา ด านพระพ ทธศาสนาภ ม ภาค อ นโดจ น (รองร บอาเซ ยน) ๑๔.๑ ระด บความสาเร จของ หล กส ตรและการส มมนา ระด บ ๔ ๔ ๓๙

45 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๔.๑.๓ โครงการพระไตรป ฎก สาหร บประชาชน ๑๔.๑.๔ โครงการส มมนาส อ สร างสรรค เพ อธรรมาภ บาล และช มชนเข มแข ง ๑๔.๑.๕ โครงการน ส ตอาสา พ ฒนาส งคม ๑๔.๑.๖ โครงการบร หาร จ ดการสาหร บผ นาช มชนในม ต พ ทธและว ทยาการสม ยใหม ๑๔.๑.๗ โครงการไตรส กขา พ ฒนาชาวพ ทธต นแบบ ๑๔.๑.๘ โครงการพ ฒนาว ทยา เขตให เป นศ นย ฝ กอบรม และ ปฏ บ ต ว ป สสนากรรมฐานใน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและ ภ ม ภาคอ นโดจ น ๑๔.๑.๙ โครงการพ ฒนาพระ ผ นาช มชน ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๔๐

46 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๔.๑.๑๗ โครงการอบรม ความร ปร ชญา เศรษฐก จ พอเพ ยง ๑๔.๑.๑๘ โครงการปล กต นไม ปล กสวนสม นไพร ๑๔.๑.๑๙ โครงการศ กษาด งานการให บร การว ชการแก ส งคม ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๔๑

47 ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ดาเน นงาน ๑๕.๑ ให ภาคร ฐเอกชน ๑๕.๑ ระด บความสาเร จของการ ระด บ ๔ ๔ ช มชน หร อองค กรปกครอง ปฏ บ ต ตามกระบวนการบร การ ส วนท องถ น ม ส วนร วม ว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม กลย ทธ ท ๑๕ ส งเสร มและ สน บสน นให คณะสงฆ ภาคร ฐ เอกชน ช มชน และองค กร ปกครองส วนท องถ นม ส วน ร วมในกระบวนการจ ดทา โครงการ/ก จกรรมบร การ ว ชาการเพ อความม นคงและ ความเข มแข งของส งคม ๑๕.๑ โครงการจ ดทาแผนการ บร การว ชาการท คณะสงฆ ภาคร ฐ เอกชน ช มชนและ องค กรปกครองส วนท องถ นม ส วนร วมเพ อความม นคงและ ความเข มแข งของส งคม ๑๕.๑.๑ โครงการทางออก ความข ดแย งในส งคมไทยและ ว ธ พ ฒนามน ษย ตามแนวพ ทธ ๑๕.๑.๒ โครงการส งเสร ม ค ณธรรมจร ยธรรม ต อสถาบ น ชาต ศาสนาพระมหากษ ตร ย ๑๕.๑.๓ โครงการศ นย ศ กษา พระพ ทธศาสนาว นอาท ตย ๑๕.๑.๔ โครงการสารวจความ พ งพอใจของผ ฟ งสถาน ว ทย พระพ ทธศาสนา ๔๒

48 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๕.๒ โครงการส งเสร มการพ ฒนาผ ศ กยภาพพระส งฆาธ การ ๑๕.๓ โครงการพ ฒนาช มชนการ เร ยนร ด านพระพ ทธศาสนาเพ อการ บร การว ชาการแก ส งคม ๑๕.๔ โครงการอบรมธรรมแก เยาวชนในสถานพ น จ ๑๕.๕ บร หารจ ดการสาหร บ ผ นาช มชนในม ต พ ทธและ ว ทยาการสม ยใหม ๑๕.๖ โครงการส งเสร มและ พ ฒนา ก จการงานคณะสงฆ ๑๕.๗ โครงการอบรมพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากรและ น ส ตเพ อการให บร การว ชาการ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๔๓

49 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๑๖ ส งเสร มให ม ความ ร วมม อในการบร การว ชาการ อย าง ย งย นระหว าง มหาว ทยาล ยก บท กภาคส วน และแสวงหาโจทย ว จ ยเพ อ บ รณาการก บการเร ยนการสอน/ ช นา และแก ป ญหาให เก ดส นต ส ขในส งคม ๑๖.๑ สน บสน นการจ ดทา โครงการว จ ยท ตอบสนอง ก บความต องการพ ฒนา และแก ไขป ญหาช มชน ๑๖.๑ โครงการบร การว ชาการ และโครงการว จ ยท ตอบสนอง ก บความต องการพ ฒนาและ แก ไขป ญหาของช มชน ๑๖.๑.๑ โครงการจ ด น ทรรศการเน องในว นสาค ญ ทาง พระพ ทธศาสนาและของ ชาต ๑๖.๑.๒ โครงการบ ญก มข าว ใหญ และฟ งเทศน มหาชาต ๑๖.๑.๓ โครงการหม บ านชาว พ ทธต นแบบ ๑๖.๑.๔ โครงการน อมราล ก บ รพาจารย ๑๖.๑.๕ โครงการกฐ น มหาว ทยาล ย ๑๖.๑.๖ โครงการถวายเท ยน พรรษา ๙ ว ด ๑๖.๑ ร อยละของโครงการบร การ ว ชาการและโครงการว จ ยท ตอบสนองความต องการพ ฒนา และแก ไขป ญหาให เก ดส นต ส ขใน ส งคม ๑๖.๒ ม การประเม นผล โครงการ/ก จกรรมบร การ ว ชาการ ร อยละ จานวน ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๔๔

50 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๖.๒ โครงการพ ทธศาสน สงเคราะห ๑๖.๓ น ส ตจ ตอาสานาธรรมะส ผ ป วยตามแนวว ถ พ ทธ ๑๖.๔ โครงการค ายบ ณฑ ตอาสา พ ฒนาช มชน ๑๖.๕ โครงการข บเคล อนแผน ปรองดองเพ อส นต ส ขในภาคใต ๑๖.๖ โครงการศาสน กส มพ นธ ระหว างสถาบ นอ ดมศ กษา ๑๖.๗ ผ นาช มชนก บแนวทาง สร างความปรองดองด วยหล ก ธรรมาภ บาลและส นต ภาพ ๑๖.๘ โครงการพ ฒนา ศ กยภาพของเด กและเยาวชน เพ อเอาชนะยาเสพต ด ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๔๕

51 ย ทธศาสตร ท ๔ การทาน บาร งพระพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตช มชนอย างย งย น เป าประสงค ท ๕ มหาว ทยาล ยเป นแหล งเร ยนร ทางด านพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นอย างย งย น กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๑๗ รณรงค ให น ส ตและ บ คลากรม ความตระหน กในเร อง การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และม บทบาทในการส งเสร ม ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและ พ ฒนาส งคมร วมก บภาค ประชาชน ๑๗.๑ ม การบ รณาการการ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมเข า ก บการว จ ย การบร การว ชาการ ของแต ละส วนงาน ๑๗.๑ โครงการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมอ นส อถ งอ ตล กษณ ภาพล กษณ และผลงานอ น ทรงค ณค าของมหาว ทยาล ย ๑๗.๒ โครงการประชาส มพ นธ และ เผยแพร อ ตล กษณ ภาพล กษณ และ ผลงานอ นทรงค ณค าของ มหาว ทยาล ย ๑๗.๓ โครงการจ ดน ทรรศการ เน องในว นสาค ญทาง พระพ ทธศาสนา ๑๗.๔ โครงการต งธรรมหลวงเว ยง ละกอน ๑๗.๑ ระด บความสาเร จของ การดาเน นการตามโครงการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ระด บ ๔ ๔ ๔๖

52 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๗.๕ โครงการฉลองพ ทธชย นต ๒๖๐๐ ป แห งการตร สร ของ พระพ ทธเจ า ๑๗.๖ โครงการส งเสร มส บสานและ อน ร กษ ประเพณ ไทย ๑๗.๗ โครงการประชาส มพ นธ และ เผยแพร อ ตล กษณ ของ มหาว ทยาล ย ๑๗.๘ โครงการส บสาน ศ ลปว ฒนธรรมท องถ นใต ๑๗.๙ จ ดน ทรรศการและร วม ก จกรรมการแสดงประกวด ศ ลปว ฒนธรรม ๑๗.๑๐ โครงการส บสานว ฒนธรรม ทางพระพ ทธศาสนาเทศน มหาชาต ๑๗.๑๑ โครงการอน ร กษ ประเพณ ศ ลปว ฒธรรมในท องถ น ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๔๗

53 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๗.๑๒ โครงการ ส บสานว ฒนธรรมประเพณ ไทยและท องถ น ๑๗.๑๓ โครงการส งเสร มหอ พ ทธศ ลป ๑๗.๑๔ โครงการบ ญก มข าว ใหญ ๑๗.๑๕ โครงการจ ด น ทรรศการและร วมก จกรรม การแสดงศ ลปว ฒนธรรม ๑๗.๑๖ โครงการส มมนา ปราชญ ชาวบ านและภ ม ป ญญาท องถ น ๑๗.๑๗ โครงการหม บ านชาว พ ทธต นแบบ ๑๗.๑๘ โครงการส งเสร ม ประเพณ ว ฒนธรรมท องถ น ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๔๘

54 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๗.๑๙ โครงการส งเสร มพระ ส งฆาธ การน ส ตอน ร กษ ศ ลปท องถ น ๑๗.๒๐ อน ร กษ และส บสาน ภ ม ป ญญาและมรดกไทยอ สาน ๑๗.๒๑ โครงการสวนสม นไพร และแพทย แผนไทย ๑๗.๒๒ โครงการเทศนา ทานองภาษาท องถ น ๑๗.๒๓ โครงการพระสงฆ ก บ การเป นผ นาในการฟ นฟ และ อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น ๑๗.๒๔ โครงการส งเสร ม การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และบร การว ชาการ ท งภายใน และต างประเทศ ๑๗.๒๕ โครงการศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาประเทศ เพ อนบ าน ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๔๙

55 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๑๗.๒ จ ดให ม ระบบและกลไก เพ อการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมท สอดคล อง ก บอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย และม ประโยชน โดยตรงต อ ส งคม ๑๗.๒๖ โครงการส งเสร มและ ฟ นฟ ดนตร พ นเม องอ สาน ประเภทแคน ๑๗.๒๗ โครงการศ กษาอ กษร ธรรมอ สาน ๑๗.๒๘ โครงการส งเสร ม ว ชาช พช มชนแบบย งย นด วย ภ ม ป ญญาไทย ๑๗.๒๙ โครงการประกวดสวด มนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ทานองสรภ ญญ ระด บเยาวชน ๑๗.๓๐ สวดมนต ข ามป ส ง ท ายป เก า ๒๕๕๕ ต อนร บป ใหม ๒๕๕๖ ๑๗.๒ ร อยละของการร บร และการ ยอมร บอ ตล กษณ ภาพล กษณ และ ผลงานอ นทรงค ณค าของ มหาว ทยาล ยส ส งคมท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ย ๑๗.๓ จานวนคร งในการ ประชาส มพ นธ เผยแพร อ ตล กษณ ภาพล กษณ และผลงานอ น ทรงค ณค าของมหาว ทยาล ย ๑๗.๔ จ านวนรางว ลระด บชาต หร อนานาชาต ท มหาว ทยาล ย ได ร บจากการสร างเสร มอ ตล กษณ ภาพล กษณ และผลงานอ น ทรงค ณค าของมหาว ทยาล ย ร อยละ จานวน จานวน ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๘๐ ๕ ๑ ๘๐ ๕ ๑ ๕๐

56 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๑๘ มหาว ทยาล ยเป นแหล งเร ยนร ด านพระพ ทธศาสนา มรดกทาง ประเพณ ว ฒนธรรมไทย ใน ระด บท องถ น ระด บชาต และ นานาชาต ๑๘.๑ เช อมโยงความร ทางด าน พระพ ทธศาสนาส ระด บ นานาชาต อ นจะเป นกลไกในการ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ๑๘.๒ เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ด านพระพ ทธศาสนาในเช ง สร างสรรค ๑๘.๓ ส งเสร มการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมในระด บท องถ น ระด บชาต และนานาชาต ๑๘.๑ โครงการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม เช น โครงการ ประช มผ นาศาสนาเน องในว นว สาขบ ชา ว นสาค ญสากลของโลก เป นต น ๑๘.๒ โครงการส งเสร มและ สน บสน นให เก ดความเช อมโยง ความร ท องถ นในการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม เช น โครงการสวน สม นไพรและแพทย แผนไทย โครงการ ศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาของ ประชาคมอาเซ ยน เป นต น ๑๘.๓ การประช มส มมนาเน องในว นว สาขบ ชา ว นสาค ญสากลของโลก ร วมก บกล มประเทศอาเซ ยน ๑๘.๔ โครงการศ นย ศ กษา พระพ ทธศาสนาประเทศเพ อนบ าน ๑๘.๕ โครงการส บค นแหล งเร ยนร พระพ ทธศาสนาและว ฒนธรรม ๑๘.๑ จานวนโครงการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ๑๘.๒ ร อยละของค าใช จ าย และม ลค าท ใช ในการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมต องบ ดาเน นงาน จานวน ร อยละ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๑

57 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๑๙ พ ฒนาพ พ ธภ ณฑ หอพ ทธศ ลป และผลงาน บ รพาจารย ให เป นแหล งการ เร ยนร ๑๙.๑ พ ฒนาให เป นแหล ง เร ยนร และข อม ลด าน ศ ลปว ฒนธรรมด าน พระพ ทธศาสนา ระหว างล านนาประเทศไทย ก บส บ สองป นนา ประเทศจ น ๑๘.๖ โครงการประช มเสวนา แลกเปล ยนความร ทางว ชาการด าน พระพ ทธศาสนา ประว ต ศาสตร และ ว ฒนธรรมประเทศภ ม ภาคล มแม น า โขง ๑๘.๗ โครงการพ ฒนาศ นย การเร ยนร ทางด านพ ทธศ ลป ๑๘.๘ โครงการ KM หอพ ทธ ศ ลป ๑๘.๙ โครงการจ ดการข อม ลเพ อ การเร ยนร ด านศ ลปะทางว ฒนธรรม ทางพระพ ทธศาสนา ๑๙.๑โครงการประชาส มพ นธ ศ นย ข อม ลเพ อการเร ยนร ทางด าน ศ ลปว ฒนธรรมทางพระพ ทธศาสนา ให เป นท ร จ กและเป นมรดกของ ๑๙.๑ ระด บความก าวหน าของ การดาเน นการพ ฒนาแหล งเร ยนร ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ระด บ ๔ ๔ ๕๒

58 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ชาต ท งในระด บชาต และนานาชาต ๑๙.๒ โครงการพ ฒนาศ นย การ เร ยนร ทางด านพ ทธศ ลป ๑๙.๓ โครงการอน ร กษ พ ทธ ศ ลป ในล านนา ๑๙.๔ โครงการอน ร กษ โบราณว ตถ และศ ลปว ตถ ๑๙.๕ โครงการพ ฒนาห อง พ ทธศ ลป เพ อการเร ยนร ด าน พ ทธศ ลป ๑๙.๖ โครงการพ ฒนาศ นย การเร ยนร ผลงานพระพ ทธ โฆษาจารย และบ รพาจารย ๑๙.๗ โครงการว นบ รพาจารย ๑๙.๘ โครงการ KM หอพ ทธ ศ ลป ๑๙.๙ โครงการส งเสร มหอ พ ทธศ ลป ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๕๓

59 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๒๐ ส งเสร มให น ส ตบ คลากร และช มชนให ด ารงว ถ ช ว ต ตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ๒๐.๑ พ ฒนาให ท กคณะ สาขาว ชาพ ฒนาร ปแบบ การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ม ความหลากหลาย ตอบสนองความต องการของ ช มชน ๒๐.๑ โครงการท สอดคล องก บความ ต องการของช มชนส งคม โดย ย ดหล กเศรษฐก จ พอเพ ยง ๒๐.๒ โครงการส งเสร มความร แนวทางปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง ๒๐.๓ โครงการศ กษาด งานช มชนเศรษฐก จ พอเพ ยง ๒๐.๔ โครงการส มมนา ปราชญ ชาวบ าน ๒๐.๑ ร อยละของโครงการท ส งเสร มน ส ตบ คลากร และช มชน ตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงต อจานวนโครงการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ๒๐.๒ ระด บความสาเร จของการ ดาเน นการตามโครงการ ร อยละ ระด บ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๑๐ ๔ ๑๐ ๔ ๕๔

60 ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล ๒๑.๒.๒ โครงการสร างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บมหาว ทยาล ยภายนอก เป าประสงค ท ๖ มหาว ทยาล ยม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๒๑ พ ฒนานโยบายการ บร หารจ ดการมหาว ทยาล ยให เป นแหล งบร การว ชาการด าน พระพ ทธศาสนา ๒๑.๑ จ ดทาแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยระยะส นระยะ กลาง และระยะยาว และ แผนปฏ บ ต การ ๒๑.๒ ต ดตามตรวจสอบ ประเม นผลและปร บปร งแผน ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ ๒๑.๑ โครงการจ ดทา แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะ ส น ระยะกลาง ระยะยาว และ แผนปฏ บ ต การประจาป ๒๑.๑.๑ โครงการจ ดทาแผน ๑๑ว ทยาเขตขอนแก น ๒๑.๑.๒ โครงการจ ดทาแผน ประจาป ว ทยาเขตขอนแก น ๒๑.๑.๓ โครงการจ ดทาแผน ส วนงาน ๒๑.๒ โครงการ/ก จกรรมท สอดคล องก บแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ย ๒๑.๑ ระด บความสาเร จของการ ปฏ บ ต งานตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ๒๑.๒ ระด บความสาเร จของการ ปฏ บ ต งานตามแผนย ทธศาสตร ของส วนงาน ระด บ ระด บ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๕๕

61 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๒๑.๒.๑ โครงการจ ดทาค ม อ บร หารและจ ดการตามภาระ งาน ๒๑.๒.๒ โครงการพ ฒนา ระบบเทคโนโลย เพ อการ ส อสาร ๒๑.๒.๓ โครงการจ ดทา MOU ร วมก บสถาบ นการ ศ กษาท งในและต างประเทศ ๒๑.๒.๔ โครงการบร หาร ความเส ยง ๒๑.๒.๕ โครงการส งเสร มการ สร างและใช นว ตกรรมด านการ บร หาร ๒๑.๓ โครงการก อสร างและ พ ฒนาอาคารสถานท ของ มหาว ทยาล ย ๒๑.๓.๑ โครงการก อสร าง ระบบสาธารณ ปโภค ๒๑.๓ จานวนแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยท งระยะส น ระยะ กลาง และระยะยาว ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน จานวน ๒ ๑ ๕๖

62 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ๒๑.๓.๒ โครงการก อสร าง อาคารเร ยน ๒๑.๓.๓ โครงการก อสร าง หอพ กน ส ต ๒๑.๓.๔ โครงการก อสร างศ นย ฝ กอบรมนานาชาต (ภ เข ยว) ๒๑.๓.๕ โครงการก อสร าง ศ นย ปฏ บ ต ธรรมนานาชาต ศ ร นธร (บ านยางหย อง) ๒๑.๓.๖ โครงการก อสร างหอ จดหมายเหต ๒๑.๓.๗ โครงการก อสร าง ว ทยาล ยสงฆ ร อยเอ ด ๒๑.๓.๘โครงการก อสร าง ว ทยาล ยสงฆ หน วยว ทยบร การ มหาสารคาม ๒๑.๓.๙ โครงการพ ฒนาภ ม ท ศน ว ทยาเขตขอนแก น ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๕๗

63 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน กลย ทธ ท ๒๒ พ ฒนาระบบและ กลไกการต ดตามการประเม นผล ว ชาการและและบร หารอย างม ประส ทธ ภาพ ๒๒.๑ จ ดให ม ระบบและ กลไกการต ดตาม ประเม นผลท งด านว ชาการ และการบร หาร ๒๒.๑ โครงการพ ฒนาค ณภาพการ บร หารจ ดการให เป นไปตามหล ก ธรรมาภ บาล ๒๒.๒ โครงการต ดตามความพ ง พอใจของบ คลากรต อการบร หาร จ ดการ ๒๒.๒.๑ ก จกรรมการให ความสาค ญก บการบรรจ บ คลากรค ณว ฒ ระด บปร ญญา เอกเป นลาด บต น ๒๒.๒.๒ การจ ดสว สด การและ กาหนดค าตอบแทนท จ งใจ ๒๒.๒.๓ ส งเสร มและกาก บ ด แลการขอตาแหน งทาง ว ชาการ ๒๒.๑ ระด บความสาเร จของ การดาเน นการตามระบบและ กลไกการต ดตามประเม นผล ระด บ ๔ ๔ ๕๘

64 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๒๓ พ ฒนาระบบและ กลไกการประก นค ณภาพ การศ กษาของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพ ๒๓.๑ สร างความร ความเข าใจ ในระบบประก นค ณภาพค ณภาพ การศ กษาแก น ส ตบ คลากรและ ส วนงานอย างม ระบบต อเน อง ๒๓.๒ ตรวจสอบและประเม น ค ณภาพส วนงานสน บสน นและ ส วนงานจ ดการศ กษา ๒๓.๑ ให ความร ด านประก น ค ณภาพแก ผ ตรวจประเม น ค ณภาพภายใน ๒๓.๒ สร างเคร อข ายก บการ ประก นค ณภาพการศ กษา ๒๓.๓ การตรวจประเม น ค ณภาพภายในระด บคณะ และส วนงาน ๒๓.๔ การตรวจประเม น ระด บสถาบ น ๒๓.๑ ร อยละของผ ตรวจ ประเม นค ณภาพภายในท ได ร บ ความร ด านการประก นค ณภาพ ๒๓.๒ จานวนเคร อข ายด านการ ประก นค ณภาพ ๒๓.๓ ผลการตรวจประเม น ค ณภาพการศ กษาภายในระด บ ว ทยาเขต ร อยละ เคร อข าย คะแนน ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๘๐ ๑ ๓.๕๑ ๘๐ ๑ ๓.๗๕ ๕๙

65 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๒๔ พ ฒนาและส งเสร ม ศ กยภาพของบ คลากรให ม ความเป นสากล ๒๔.๑ จ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากรของมหาว ทยาล ย ๒๔.๒ ส งเสร มและสน บสน น การพ ฒนาศ กยภาพของ บ คลากรให ม ค ณว ฒ ท ส งข น ๒๔.๓ ส งเสร มและสน บสน น ให บ คลากรประจาเข าส ตาแหน งท ส งข น ๒๔.๑ โครงการจ ดทา แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ย ๒๔.๒ โครงการจ ดสรรท น สน บสน นการศ กษาต อของ บ คลากร ๒๔.๓ โครงการส งเสร มและ สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพของ บ คลากร ๒๔.๔ ก จกรรมก าก บและด แล ให บ คลากรประจาเข าส ต าแหน ง ท ส งข น ๒๔.๑ ร อยละของอาจารย ประจาท ได ร บการศ กษาต อ/ ฝ กอบรม/ด งาน/ประช ม/ ส มมนาภายในประเทศหร อ ต างประเทศ ต ออาจารย ประจาท งหมด ๒๔.๒ ร อยละของบ คลากรสาย สน บสน นท ได ร บการศ กษาต อ/ ฝ กอบรม/ด งาน/ประช ม/ส มมนา ภายในประเทศหร อต างประเทศ ต อบ คลากรสายสน บสน นท งหมด ร อยละ ร อยละ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๖๐

66 ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ ดาเน นงาน ๒๔.๓ ร อยละของบ คลากร ประจาสายสน บสน นท ดารง ตาแหน งส งข น ร อยละ - - ๒๕.๑ ส งเสร มการ ๒๕.๑ ระด บความสาเร จของ ระด บ ๒ ๓ จ ดสว สด การให เป นไปตาม การจ ดสว สด การแก บ คลากร พระราชบ ญญ ต ของ มหาว ทยาล ย กลย ทธ ท ๒๕ ส งเสร มสว สด การ บ คลากร ๒๕.๑ โครงการพ ฒนาระบบ สว สด การบ คลากร ๒๕.๒ โครงการกองท นก ย ม ฌาปนก จสงเคราะห ๒๕.๓ โครงการจ ดต งสหกรณ ร านค า ๒๕.๔ โครงการส งเสร มก ฬาและ น นทนาการภายในมหาว ทยาล ย ๒๕.๕ โครงการก อสร างโรงพ มพ มหาจ ฬาแห งท ๒ ๒๕.๖ โครงการจ ดต ง ว สาหก จของมหาว ทยาล ย ๖๑

67 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๒๖ พ ฒนาทร พยากรและระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ บ ร ห า ร จ ด ก า ร ใ ห ม ประส ทธ ภาพระด บสากล ๒๖.๑ ปร บปร งระบบ สารสนเทศสาหร บการบร หาร ด านต าง ๆ ท ม อย แล วใน ป จจ บ นให ม ความเช อมโยง ครบถ วนและเป นป จจ บ น ตอบสนองต อผ ใช บร การ ๒๖.๒ พ ฒนาและปร บปร ง ทร พยากรท สน บสน นการ บร หารจ ดการ ๒๖.๑ โครงการจ ดทาแผนพ ฒนา ระบบสารสนเทศท สอดร บก บแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา มหาว ทยาล ย ๒๖.๒ โครงการจ ดทาฐานข อม ล ด านการต ดตามประเม นผล ความสาเร จในการดาเน นงาน สาหร บผ บร หาร ๒๖.๓ โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท เช น อาคารเร ยน อาคาร สาน กงาน อาคารหอประช ม อาคาร หอสม ดและเทคโนโลย สารสนเทศ และระบบสาธารณ ปโภค เป นต น ๒๖.๑ ระด บความสาเร จของการ ดาเน นการตามแผนพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ บร หาร ๒๖.๒ จานวนฐานข อม ลท ได ร บ การพ ฒนาเพ อการบร หาร จ ดการสาหร บผ บร หาร ๒๖.๓ ม ระบบ Social Me dia เพ อการบร หาร จ ดการสาหร บผ บร หาร ระด บ จานวน จานวน/ ระบบ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ๓ ๓ ๑ ๓ ๓ ๒ ๖๒

68 กลย ทธ มาตรการ โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยน บ กลย ทธ ท ๒๗ พ ฒนาระบบและกลไกการ บร หารจ ดการทางการเง น และงบประมาณของ มหาว ทยาล ยให ม ภ ม ค มก น อย างม ประส ทธ ภาพ ๒๗.๑ จ ดให ม การจ ดทาแผน กลย ทธ ด านการเง นและ งบประมาณ ๒๗.๑ โครงการ จ ดทาแผนกลย ทธ ด านการเง น และงบประมาณ ๒๗.๒ โครงการ จ ดทาแผนพ ฒนาระบบ การเง นและ งบประมาณ ๒๗.๓ โครงการ จ ดทาแผนการต ดตาม ตรวจสอบ การดาเน นการ ตามแผนกลย ทธ ด านการเง น และงบประมาณ ๒๗.๑ ระด บความสาเร จของ การดาเน นการตามแผนกล ย ทธ ทางด านการเง นและ งบประมาณ ผลการ ค าเป าหมาย ผ ร บผ ด ดาเน นงาน ระด บ ๓ ๔ ๖๓

69 ๒.๖ สร ปงบประมาณการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แหล งงบประมาณ งบบ คลากร งบดาเน นงาน งบลงท น งบอ ดหน นโครงการ งบรายจ ายอ น รวมท งส น งบประมาณแผ นด น 24,210,960 6,806,450 51,811,800 17,179, ,008,330 งบประมาณเง นรายได 8,379,008 17,435, ,100 3,830,000-30,000,000 รวมท งส น 24,210,960 6,806,450 51,811,800 17,179, ,008,330 สร ปงบประมาณการดาเน นงาน งบประมาณเง นรายได 23% งบประมาณแผ นด น 77% งบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได ๖๔

70 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 งบประมาณแผ นด น งบเง นรายได 20,000,000 10,000,000 0 งบบ คลากร งบดาเน นงาน งบลงท น งบอ ดหน นโครงการ งบรายจ ายอ นๆ ๖๕

71 แผนการใช เง นงบประมาณแผ นด น ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 17% 24% 52% 7% งบบ คลากร งบดาเน นงาน งบลงท น งบเง นอ ดหน นโครงการ งบรายจ ายอ นๆ ๖๖

72 ประเภทรายจ าย ๑ ผ สาเร จ การศ กษาด าน ส งคมศาสตร แผนการใช จ ายเง นงบประมาณแผ นด น ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น จาแนกตามประเภทรายจ ายและผลผล ต ผลผล ต ๒ การบร การ ว ชาการแก ช มชน ๓ ผลงานทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ๔ ผลงานว จ ยเพ อ สร างองค ความร งบบ คลากร 24,210,960 24,210,960 งบดาเน นงาน 6,806,450 6,806,450 งบลงท น 51,811,800 51,811,800 งบเง นอ ดหน นโครงการ 4,176,080 5,700,000 7,303,040-17,179,120 งบรายจ ายอ น รวมท งส น 87,005,290 57,000,000 7,303, ,008,330 รวมท งส น ส ดส วนร อยละ 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 แผนการใช จ ายเง นรายได ป งบประมาณ พ.ศ.2554 ผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร การบร การว ชาการแก ช มชน ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ๖๗

73 ประเภทรายจ าย แผนการใช จ ายเง นรายได ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น จาแนกตามประเภทรายจ ายและผลผล ต ๒ การบร การ ว ชาการแก ช มชน ผลผล ต ๓ ผลงานทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ๔ ผลงานว จ ยเพ อ สร างองค ความร ๑ ผ สาเร จการศ กษา ด านส งคมศาสตร รวมท งส น ส ดส วนร อยละ งบบ คลากร 8,379,008 8,379, งบดาเน นงาน 17,435,892 17,435, งบลงท น 355, , งบเง นอ ดหน นโครงการ 1,665,000 1,030, ,000 1,000,000 3,830, งบรายจ ายอ น รวมท งส น 30,000,000 1,030, ,000 1,000,000 30,000, ,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 ผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร การบร การว ชาการแก ช มชน ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ๖๘

74 แผนการใช จ ายเง นรายได ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 1% 13% 58% 28% งบบ คลากร งบดาเน นงาน งบลงท น งบเง นอ ดหน นโครงการ งบรายจ ายอ นๆ ๖๙

75 ส วนท ๓ สร ปรายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น 70

76 แผนปฏ บ ต การโครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ท โครงการ/ก จกรรม องค ประกอบท ระยะเวลาด าเน นการประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งบประมาณ ผ ร บผ ด ตค พย ธค มค กพ ม ค เมย พค ม ย กค สค กย ในงบ นอกงบ ย ทธศาสตร ท ๑ การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ๑ โครงการก จกรรมเสร มหล กส ตร ๒ ๒๙๒,๗๔๐ ๒ โครงการว ป สสนาก มม ฎฐานน ส ต ๓ ๒๙๒,๗๔๐ ๓ โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง ๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๔ โครงการจ ดการความร (KM)เพ อพ ฒนาความร และพ ฒนาท กษะด านการผล ตบ ณฑ ต ๗ ๗๐,๐๐๐ ๕ โครงการจ ดต งศ นย การศ กษาและเผยแผ ฯ ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๖ โครงการMOUร วมก บสถาบ นการศ กษาท งในและต างประเทศ(รองร บอาเซ ยน) ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๗ โครงการตลาดน ดหล กส ตรอ ดมศ กษา ๒ ๑๐,๐๐๐ ๘ โครงการประกวดวาดภาพระบายส พ ทธศ ลป ฉลองพ ทธชย นตร ๒ ๓๑,๐๐๐ ๙ โครงการประชาส มพ นธ และแนะแนวและร บสม ครน ส ต ๓ ๗๓,๐๔๐ ๑๐ โครงการตรวจเย ยมน ส ตปฏ บ ต ศาสนก จ ๓ ๒๘,๒๐๐ ๑๑ โครงการปฐมน เทศน ส ตก อนออกปฏ บ ต ศาสนก จ ร นท ๕๙ ๓ ๒๐,๐๐๐ ๑๒ โครงการปฐมน เทศน น ส ตป.โท ป ๒๕๕๖ ๓ ๓๘,๔๑๐ ๑๓ โครงการส มมนาพ ทธศาสตร (ตร โท เอก) ๓ ๑๕๒,๑๐๐ ๑๔ โครงการปฐมน เทศน ส ตใหม ป ๒๕๕๖ ๓ ๑๔๒,๒๖๐ ๑๕ โครงการร บน องอย างสร างสรรค สายส มพ นธ น องพ ป ๒๕๕๖ ๓ ๙๑,๗๖๐ ๑๖ โครงการส มมนาว ชาการบร หารการศ กษา ๓ ๕๒,๕๒๐ ๑๗ โครงการประช มศ ษย เก า มจร ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ๓ ๘๓,๐๐๐ ๑๘ โครงการไหว คร ตร โท เอก (ภาคปกต ) ๓ ๒๙,๙๐๐ ๑๙ โครงการไหว คร ตร โท เอก (ภาคพ เศษ) ๓ ๒๘,๗๐๐ 71

77 ท โครงการ/ก จกรรม องค ประกอบท ระยะเวลาด าเน นการประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งบประมาณ ผ ร บผ ด ตค พย ธค มค กพ ม ค เมย พค ม ย กค สค กย ในงบ นอกงบ ย ทธศาสตร ท ๒ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ยทางพระพ ทธศาสนาระด บนานาชาต ย ทธศาสตร ท ๓ การบร การว ชาการด านพระพ ทธศาสนาแก ช มชนและส งคมระด บชาต และนานาชาต ๑ โครงการเผยแผ ธรรมทางสถาน ว ทย โทรท ศน ๕ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ โครงการพระไตรป ฏกส าหร บประชาชน ๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ โครงการส มมนาเพ อสร างสรรค เพ อธรรมาภ บาลและช มชนเข มแข ง ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ โครงการน ส ตอาสาพ ฒนาส งคม ๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ โครงการบร หารจ ดการส าหร บผ น าช มชนม ต พ ทธและว ทยาการสม ยใหม ๖ โครงการไตรส ขาพ ฒนาชาวพ ทธต นแบบ ๗ โครงการธรรมส ญจรพ ฒนาจ ต ๘ โครงการบทบาทของพระสงฆ สารสนเทศในส งคมเทคโนโลย สารสนเทศ ๙ โครงการพ ฒนาพระผ น าช มชน(พระส งฆาธ การ) ๑๐ โครงการจ ดต งศ นย กลางการเร ยนร ภาษาด านพระพ ทธศาสนาภ ม ภาคอ นโดจ น(รองร บอาเซ ยน) ๑๑ โครงการศ กษาด งานการให บร การว ชาการแก ส งคม ย ทธศาสตร ท ๔ การทะน บ าร งพระพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตช มชนอย าง ๑ โครงการจ ดน ทรรศการเน องในว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา ๖ ๒๙๒,๗๔๐ ๒ โครงการส บสานอารยธรรมด านส งคมและว ฒนธรรม ๒ ฝ งโขง ๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓ โครงการส มมนาปราชญ ชาวบ านและภ ม ป ญญาท องถ น ๖ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ โครงการจ ดน ทรรศการและร วมก จกรรมการแสดง ประกวดศ ลปว ฒนธรรม ๖ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ โครงการ KMหอพ ทธศ ลป ๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๖ โครงการบ ญก มข าวใหญ และฟ งเทศน มหาชาต ๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๗ โครงการหม บ านชาวพ ทธต นแบบ ๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๘ โครงการอน ร กษ และส บสานภ ม ป ญญาและมรดกไทยอ สาน ๖ ๒๐๐,๐๐๐ ๙ โครงการพ ทธชย นตร ๒๖๐๐ ป ๖ ๕๐๐,๐๐๐ 72

78 ท โครงการ/ก จกรรม องค ประกอบท ระยะเวลาด าเน นการประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งบประมาณ ผ ร บผ ด ตค พย ธค มค กพ ม ค เมย พค ม ย กค สค กย ในงบ นอกงบ ๑๐ โครงการพระสงฆ ก บการเป นผ น าในการฟ นฟ และอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๑ โครงการส งเสร มการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและบร การว ชาการ ท งในประเทศและต างป ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๒ โครงการศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาประเทศเพ อนบ าน(ต อเน อง) ๖ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๓ โครงการกฐ นมหาล ย ๖ ๕๐,๐๐๐ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล ๑ โครงการพ ฒนาระบบเทคโนโลย ฐานข อม ลเพ อการบร หาร ๗ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ โครงการพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน นว ทยาเขตขอนแก น ๗ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ โครงการจ ดท าแผนพ ฒนา/งบประมาณ/แผนปฏ บ ต การประจ าป ๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๔ โครงการก ฬาส คร งท ๗ (พ ษณ โลกเกมส ) ๗ ๓๖๒,๖๙๘ 73

79 ภาคผนวก

80 แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ ย ทธศาสตร สาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย และย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ย ทธศาสตร ชาต นโยบายท ๒ การพ ฒนาส งคมและค ณภาพช ว ต นโยบายท ๖ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ย และนว ตกรรม นโยบายท ๘ บร หารก จการบ านเม องท ด ย ทธศาสตร กระทรวง การสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต การปล กจ ตสาน กและ กระต นให เก ดการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมไทย การพ ฒนาข ดความสามารถ ของประเทศ โดยใช ความร เป นฐาน ย ทธศาสตร สกอ. การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา การสร างโอกาสทาง การศ กษาและการ เร ยนร ตลอดช ว ต การศ กษาและว จ ย เพ อทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย การพ ฒนาข ดความสามารถ ของประเทศ โดยใช ความร เป นฐาน การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ และกฎหมายด านการศ กษา ย ทธศาสตร มจร.ส วนกลาง ๑.การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการ จ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและ มาตรฐาน ๓.การบร การว ชาการ แก ส งคมและช มชน ท กระด บ ๔.การทาน บาร ง พระพ ทธศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม อย างย งย น ๒.ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ย ทางพระพ ทธศาสนาระด บ ๕.พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ท ม ประส ทธ ภาพตาม หล กธรมาภ บาล นานาชาต

81 ย ทธศาสตร มจร. ขอนแก น ๑.การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการ จ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและ มาตรฐาน ๓.การบร การ ว ชาการแก ส งคม และช มชนท กระด บ ๔.การทาน บาร ง พระพ ทธศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม อย างย งย น ๒.ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาองค ความร เพ อเพ มศ กยภาพการว จ ย ทางพระพ ทธศาสนาระด บ นานาชาต ๕.พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ท ม ประส ทธ ภาพตาม หล กธรมาภ บาล เป าประสงค บ ณฑ ตท ได ร บการศ กษาเป นผ ม ภ ม ค มก น ม ค ณธรรม จร ยธรรม ท กษะทาง ป ญญา ม ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคล ม ความร บผ ด ม ท กษะว เคราะห เช ง คณ ตศาสตร และการส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให สามารถ ปฏ บ ต งานได ท กแห งท วโลก มหาว ทยาล ยม งพ ฒนาร ปแบบการ มหาว ทยาล ยเป น แหล งเร ยนร และ ให บร การว ชาการ ทางด าน พระพ ทธศาสนาแก ส งคมและช มชนท ก ระด บ มหาว ทยาล ยเป นแหล ง เร ยนร ทางด านพ ทธ ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น อย างย งย น มหาว ทยาล ยม ผลงานว จ ย ทางพระพ ทธศาสนาท ได ร บการ เผยแพร นาไปใช ประโยชน และ เป นท ยอมร บในระด บชาต และ นานาชาต มหาว ทยาล ยม ระบบบร หาร จ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล ก ธรรมาภ บาล จ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล สามารถ ตอบสนองต อ ความต องการของส งคม ๖๓

82 รายงานผลว เคราะห ความสอดคล องระหว างแผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจาป ปร ชญา จ ดการศ กษาพระพ ทธศาสนา บ รณาการก บศาสตร สม ยใหม พ ฒนาจ ตใจและส งคม ปณ ธาน ศ กษาพระไตรป ฎกและว ชาช นส งสาหร บพระภ กษ สามเณรและคฤห สถ แผน กลย ทธ มจร. ขอนแก น ว ส ยท ศน พ นธก จ ๑.ม งม นการสร างบ ณฑ ตให ม ภ ม ค มก น ม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร ท กษะทางป ญญา จ ดการศ กษาและเผยแผ พระพ ทธศาสนาในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภ ม ภาคอ นโดจ น Education Arrangement and Buddhism Propagation in the Northeast of Thailand and Indo china Region ๑.การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยน การสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ๒.ม งส งเสร มการศ กษา ค นคว าว จ ยให ก าว ไปส ความเป นเล ศทางว ชาการ ๒.ส งเสร มการว จ ยและ พ ฒนาองค ความร เพ อ เพ มศ กยภาพการว จ ย ทางพระพ ทธศาสนา ระด บนานาชาต ๓.ม งเน นการให บร การทางว ชาการใน ร ปแบบท หลากหลาย ๓. การบร การว ชาการ แก ส งคมและช มชนท ก ระด บ ๔.ม งส งเสร มการศ กษา ผสมผสานทางว ฒนธรรม ๔.การทาน บาร ง พระพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตช มชนอย างย งย น ๕. ปร บปร งโครงสร างองค กร ปร บปร งกฎระเบ ยบ การบร หาร ๕.พ ฒนาระบบการ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตาม หล กธรมาภ บาล แผน ปฏ บ ต การ ประจาป ย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ ประจาป ๑.การผล ตบ ณฑ ตและการพ ฒนาการจ ดการเร ยน การสอนท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ๒.ส งเสร มการว จ ยและ พ ฒนาองค ความร เพ อ เพ มศ กยภาพการว จ ย ทางพระพ ทธศาสนา ระด บนานาชาต ๓. การบร การว ชาการ แก ส งคมและช มชนท ก ระด บ ๔.การทาน บาร ง พระพ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตช มชนอย างย งย น ๕.พ ฒนาระบบการ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตาม หล กธรมาภ บาล ๖๔

83 แผน ปฏ บ ต การ ประจาป เป าประสงค บ ณฑ ตท ได ร บการศ กษาเป นผ ม ภ ม ค มก น ม ค ณธรรม จร ยธรรม ท กษะทาง ป ญญา ม ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคล ม ความร บผ ด ม ท กษะว เคราะห เช งคณ ตศาสตร และการส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให สามารถปฏ บ ต งานได ท กแห งท วโลก มหาว ทยาล ยม งพ ฒนาร ปแบบการจ ดการเร ยน การสอนท ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต อความ มหาว ทยาล ยม ผลงานว จ ยทาง พระพ ทธศาสนาท ได ร บ การเผยแพร นาไปใช ประโยชน และเป นท ยอมร บในระด บชาต และ นานาชาต มหาว ทยาล ยเป น แหล งเร ยนร และ ให บร การว ชาการ ทางด าน พระพ ทธศาสนาแก ส งคมและช มชนท ก ระด บ มหาว ทยาล ยเป น แหล งเร ยนร ทางด าน พ ทธศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นอย าง ย งย น บร หารจ ดการ ว ทยาเขตขอนแก น ท ม ประส ทธ ภาพและ เป นองค กรแห ง การเร ยนร ต องการของส งคม ๖๕

84 รายงานผลการว เคราะห ความสอดคล อง ระหว างแผนกลย ทธ ก บแผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น *************************** กรอบแนวค ด การจ ดทาแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได จ ดท าตามระบบ การบร หารงานเช งกลย ทธ ท เก ยวข องก บขบวนการต ดส นใจในป จจ บ นอย างเป นระบบท จะม ผลกระทบต อ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก นในอนาคต มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก นได ม การพ ฒนาและปร บปร งให สอดคล องก บ การเปล ยนแปลงตลอดมา และได ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ของว ทยาเขตข น โดยจะใช เป นแนวทางในการด าเน นงาน ของว ทยาเขต ซ งกระบวนการการจ ดท าแผนกลย ทธ ประกอบด วยการก าหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ การว เคราะห จ ดอ อน จ ดแข ง โอกาส และภาวะค กคาม(SWOT) ขององค กร การท า SWOT Matrix น ามาก าหนดกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น รวมท งม การน าย ทธศาสตร และต วช ว ดของ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยท เก ยวข องก บว ทยาเขตขอนแก น มาร วมพ จารณาเพ อก าหนด เป าประสงค ต วช ว ดและเกณฑ ในการจ ดท าแผนกลย ทธ ในคร งน ได ก าหนดตามว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และจากการว เคราะห องค กร ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น เพ อให การพ จารณาได ครอบคล มท ก ด านจ งน าเอา แนวทางของส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ซ งม ๔ ม ต ได แก ม ต การ พ ฒนาองค กร ม ต ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ประส ทธ ผลตามแผน ย ทธศาสตร มาเป นกรอบในการพ จารณาร วม จากน นจ งน าเอาเป าประสงค ในแต ละม ต มาก าหนดต วช ว ดและ กาหนดเป าหมายรายป ซ งจะนาไปส แผนปฏ บ ต การรายป ต อไป กระบวนการจ ดท าแผนกลย ทธ ม กรอบแนวค ด ได วางร ปแบบความสอดคล องในการนาว ส ยท ศน ไปแปลงส การปฏ บ ต ในร ปของพ นธก จท จะส งผลให ว ส ยท ศน เป นจร ง และเป าประสงค ท จะส งผลให พ นธก จบรรล และกลย ทธ ท จะต องสร างก จกรรมร ปแบบต าง ๆเพ อสนองให เป าประสงค ท กาหนดไว สามารถช ว ดได และแปลงเป นแผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อการบรรล ตามล าด บข นตอนต าง ๆ ด งแสดง ไว ในแผนภาพ ด งต อไปน 66

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information