แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

2 คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด ของโรงเร ยนให บรรล ว ตถ ประสงค ตามเป าหมายการจ ด และมาตรฐานกาหนดไว ในแผนพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยน ดาราว ทยาล ย ป แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ฉบ บน จ งจ ดเป นเคร องม อการบร หารจ ดของ โรงเร ยนม ระบบ ม ท ศทาง ม ระเบ ยบแบบแผนจะช วยให การดาเน นงานของโรงเร ยนม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ และได มาตรฐาน และ ใช เป นหล กฐานในการประก นค ณภาพของโรงเร ยน และจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพของ โรงเร ยนดาราว ทยาล ยต อไป (นายชย นต ห ร ญพ นธ ) (นางมน ญว ฒนา ศ ร ส จ นต ) ผ จ ดการโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ผ อานวยการโรงเร ยนดาราว ทยาล ย

3 สารบ ญ หน า แผนงานศาสนก จ 1 7 แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน - ระด บช นปฐมว ย ระด บช นประถมศ กษาป 1 ม ธยมศ กษาป แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป - งานการสอนภาษาต างประเทศ งานก จกรรมพ เศษด านดนตร งานก จกรรมพ เศษด านก ฬา งานพ ฒนาค ณภาพ งานธ รการ งานส มพ นธ ช มชน งานสารสนเทศ และอาคารสถาน

4 งานศาสนก จ

5 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 โครงการ ค ณธรรมนาช ว ต 1.1. งานอบรมจร ยธรรมให ก บ น กเร ยนในหอประช ม 1.2. งานสอนคร สต จร ยธรรม - สอนคร สต จร ยธรรมให ก บ น กเร ยนในช นเร ยน งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ มฐ.1 ตบช 2.2 มฐ.1 ตบช 2.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม กรรมการศาสนก จ ท กระด บช น นางสาวพรท พย ห วหน าแผนก 2, น กเร ยนร อยละ 90 เป นคนด ม ท กษะในการดาเน นช ว ตและ ค าน ยมพ งประสงค ตามหล กคา สอนของคร สต ศาสนา 5, น กเร ยนร อยละ 90 เป นคนด ม ท กษะในการดาเน นช ว ตและ ค าน ยมพ งประสงค ตามหล กคา สอนของคร สต ศาสนาและตาม หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง คศ..ก มราญ คศ..ก มราญ - สอนคร สต จร ยธรรมให ก บ เจ าหน า พ เล ยง น กการ และ รปภ. - เจ าหน า พ เล ยง น กการ และ รปภ. ท กคนได ร บการเสร มสร าง จ ตว ญญาณด ตามหล กคาสอน ของคร สต ศาสนา และสามารถอย ร วมก นอย างม ความส ข 1

6 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1.3. งานจ ดนม สการพระเจ า - นม สการพระเจ าเพ อระล กถ ง พ นธก จ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ นม สการว นไหว คร มฐ นม สการพระเจ าประจาว น มฐ นม สการพระเจ า ของน กเร ยน หอพ ก มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสานส มพ นธ ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสานส มพ นธ นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสวพ นธ น ภา นางชยาภรณ 14 พ.ค.55 3, คณะคร ท กคน เข าร วมสาม คค ธรรม ณ คร สตจ กรหน ง เช ยงใหม 7 ม.ย ม.ย.55 ตลอด ป ตลอด ป 2, น กเร ยนท กคนเข าร วมพ ธ ไหว คร โดยการนม สการพระเจ า - น กเร ยนท กคนได แสดงความ กต ญญ กตเวท ระล กถ งพระค ณคร โดยการกล าวคาไหว คร คา ปฏ ญาณ การนาพานและกรวย ดอกไม ไหว คร 7, คร เข าร วมนม สการสามารถนา ข อค ด ได ร บเป นแนวทางในการ ดาเน นช ว ต 5, น กเร ยนหอพ กท กคนได ร บความร ด านค ณธรรมจร ยธรรม สามารถอย ร วมก นได อย างม ความส ข คศ.ก มราญ 2

7 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1.4. งานอภ บาล - จ ดบร การให คาปร กษา และฟ นฟ จ ตใจแก คร น กเร ยน และบ คลากร - กล มอธ ษฐานคร /น กเร ยน - กล มน กเร ยนร บเช อใหม 1.5. ก จกรรมส ปดาห ฟ นฟ พ ฒนาจ ตใจ 1.6. ก จกรรมเท ดพระเก ยรต - สมเด จพระนางเจ า พระบรมราช น นาถ - พระบาทสมเด จพระเจ า อย ห วภ ม พลอด ลยเดช - พ ธ ถวายส กการะ พระราชชายาเจ าดาราร ศม งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 2 มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ตลอด ป คศ. ก มราญ นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย 10 ส.ค. 55 4, คร และน กเร ยนประสบก บป ญหา ต าง ๆ ในช ว ต ได ร บคาหน นใจ และ ร บการเสร มกาล งใจ ม ทางเล อกใน การแก ไขป ญหาและสามารถ ต ดส นใจได อย างเหมาะสม ส.ค , น กเร ยนท กคนได ร วมก จกรรมฟ นฟ พ ฒนาจ ตใจเพ อเสร มสร างช ว ตฝ ายจ ต ว ญญาณ - น กเร ยนร อยละ 90 ม ค ณธรรม จร ยธรรมตามแบบของพระเยซ คร สต และดาเน นช ว ตอย างม ความส ขใน ส งคม 4 ธ.ค.55 9 ธ.ค. 55 2, คร และน กเร ยนท กคนเข าร วมในพ ธ เท ดพระเก ยรต ถวายความจงร กภ กด ม จ ตสาน กในการเท ดท นสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย คศ..ก มราญ คศ..ก มราญ 3

8 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1.7. ก จกรรมว นคร สต มาส - คณะคร - น กเร ยน - เจ าหน า พ เล ยง - น กการและ รปภ. 2 งานจ ดหาส อ ว สด และอ ปกรณ ต างๆ สาหร บพ นธก จคร สเต ยน ศ กษา 3 งานพ ฒนาคร คร สเต ยน - ห องเร ยนพระค มภ ร สาหร บคร - จ ดอบรม / ส มมนา งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 2 มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ตสาธารณะ ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสานส มพ นธ ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม นางสาวพรท พย ธ.ค , บ คลากรและน กเร ยนแสดงความร ก คศ..ก มราญ นางส ร นทร และเส ยสละโดยการช วยเหล อ ผ ด อยโอกาส และผ ต องการความ ช วยเหล อ ด วยการถวายทร พย และส งของ - บ คลากรและน กเร ยนได ร วมเฉล ม ฉลองว น คร สต มาสอย างม ความส ข และ ม ความหมาย ร จ กแบ งป นให ผ อ น นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย ตลอด ป ตลอด ป 100, ม ส อ ว สด และอ ปกรณ ต างๆ สาหร บงานพ นธก จคร สเต ยน ศ กษาท นสม ย และเพ ยงพอต อ ความต องการ 21, คณะคร ผ สอนคร สตจร ยธรรม ร อยละ 90 ม ความร /ความเข าใจ ในการสอนคร สตจร ยธรรม และ พ ฒนาเทคน คว ธ การสอนได อย าง ม ค ณภาพ คศ..ก มราญ คศ. ก มราญ 4

9 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 งานเย ยมเย ยน - เย ยมเย ยนบ คคลากร - เย ยมเย ยนคร สตจ กร 5 ก จกรรมถอยหล ง ส ธรรม (Retreat) - กรรมการ SCM - SCM - ล กแกะน อย - คณะคร รวมท งโรงเร ยน - คณะคร คร สเต ยน - คณะกรรมการศาสนก จ - เจ าหน า พ เล ยง น กการ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.2 มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ตลอด คศ. ก มราญ ป นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย นางส ร นทร พ.ค.55-ม.ค , , ผ อาว โส ผ ป วย ผ ประสบภ ย ได ร บ การช วยเหล อ และหน นใจ - ส งเสร มความส มพ นธ /ความ ร วมม อและความช วยเหล อ ระหว างโรงเร ยนก บคร สตจ กร ต างๆ.-) - บ คลากรและน กเร ยนท กคนได ร บ ความร ในการเสร มสร างจ ต ว ญญาณด ตามหล กคาสอนของ คร สต ศาสนา สามารถอย ร วมก น อย างม ความส ข คศ..ก มราญ 5

10 ลาด บ งาน/ก จกรรม 6 ก จกรรมเข าค ายของน กเร ยน คร สเต ยน - ค ายน กเร ยนคร สเต ยนโรงเร ยน ดาราว ทยาล ย ระด บม ธยม ศ กษา งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 2 มฐ ,2. 4 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ตสาธารณะ นางสาวพรท พย ก.ย.55 - ม.ค.56 25, น กเร ยนคร สเต ยนท กคนได ร บการ คศ..ก มราญ นางส ร นทร เสร มสร างการดาเน นช ว ตด ตาม หล กคาสอนของคร สต ศาสนาและ ได เร ยนร บทบาทหน าของตนเอง เป นแบบอย างด ต อผ อ น - ค ายน กเร ยนคร สเต ยน 5 สถาบ น จาก โรงเร ยนดาราว ทยาล ย โรงเร ยนปร นส รอยแยลส ฯ โรงเร ยนเช ยงใหม คร สเต ยน โรงเร ยนร งษ ว ทยา โรงเร ยนส บนท ธรรม มฐ ,2. 4 มฐ ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ตสาธารณะ - น กเร ยน 5 สถาบ น โรงเร ยนละ 20 คน เข าร วมก จกรรม เสร มสร างความส มพ นธ และ สามารถปร บต วอย ร วมก บผ อ น และร วมม อในการทาก จกรรม ต างๆ ได อย างสร างสรรค ร จ กการ ให เพ อผ อ น 6

11 ลาด บ งาน/ก จกรรม 7 ก จกรรมพ ฒนาน กเร ยนคร สเต ยน - Meeting คณะ SCM - Meeting คณะล กแกะน อย - การแข งข นพระค มภ ร รายการ ซ เปอร จ วเจาะโลกพระค มภ ร (สาหร บน กเร ยนคร สเต ยน และน กเร ยนสนใจ) 8 พ ธ นม สการขอบค ณพระเจ า และพ ธ อาลา คร และน กการเกษ ยณอาย การทางาน 9 พ ธ จบหล กส ตรของน กเร ยน ร น 126 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 2 มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ตสาธารณะ ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม นางสาวพรท พย ตลอด 20, น กเร ยน SCM.และล กแกะน อย คศ..ก มราญ นางส ร นทร ป เข าร วมก จกรรมอย างต อเน อง กรรมการศาสนก จ ส ปดาห ละ1 คร งและทาก จกรรม ได อย างสร างสรรค เป น แบบอย างในการดาเน นช ว ตได นางสาวพรท พย นางส ร นทร 7 21 ม.ค.56 50, คร ท กคนร วม พ ธ นม สการ ขอบค ณพระเจ าและพ ธ อาลา ค ณคร เกษ ยณอาย การทางาน - คร ท กคนม ความร ก ความสาม คค และแสดงออกถ งการตอบแทนคร ผ อาว โสอย างเหมาะสม นางสาวพรท พย 16 ก.พ.56 50, น กเร ยนม ธยมศ กษาป 6 และ ม ธยมศ กษาป 3 เข าร วมพ ธ จบ หล กส ตร ท กคนม ความภาคภ ม ใจ ในการเป นน กเร ยนโรงเร ยนดารา ว ทยาล ย - คร น กเร ยนและผ ปกครองได ร วมแสดง ความย นด ก บน กเร ยนท กคน คศ ก มราญ คศ..ก มราญ

12 ระด บปฐมว ย

13 ลำด บ งำน/ก จกรรม 1 หน น อยน กค ด มฐ. 2,3,4 10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 4,5,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 3/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกำรค ดทำง คณ ตศำสตร และ ว ทยำศำสตร ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงคณ ศรำ กำรศ กษำ 4,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมหน น อยน กค ดม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ กำรค ด กำรใช ภำษำ กำร ส งเกต กำรจ ำแนกและกำรเปร ยบเท ยบ จ ำนวน ม ต ส มพ นธ (พ น/ระยะ) เวลำ -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมหน น อยน กค ดเล น อย ำงร วมม อและปฏ บ ต ก จกรรมร วมก บเพ อน -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมหน น อยน กค ด ร บผ ดชอบงำนได ร บมอบหมำย -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมหน น อยน กค ด สนใจเร ยนร ส งรอบต วผ ำนก จกรรมและส อ หลำกหลำย - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมหน น อยน กค ดม สมำธ สนใจทำก จกรรมอย ำงต อเน องประมำณ 5-10 นำท นำง ธน ชพร 8

14 ลำด บ งำน/ก จกรรม 2 SMART KIDS มฐ. 2,3,4 10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ต.บ.ช. 4,5,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส กมลวรรณ กำรศ กษำ จำก ผ ปกครอง ลงทะเบ ยน เร ยนเด อน ละ 300 บำท - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม SMART KIDS ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ กำรค ด กำรใช ภำษำ กำรส งเกต กำรจำแนกและกำรเปร ยบเท ยบ จำนวน ม ต ส มพ นธ (พ น/ระยะ) เวลำ - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม SMART KIDS เล นและปฏ บ ต ก จกรรมร วมก บผ อ นได - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม SMART KIDS ม ควำมม งม นต งใจในกำรทำก จกรรมให สำเร จโดยไม ล มเล กกลำงค น - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม SMART KIDS ม ควำมร บผ ดชอบต อส งได ร บมอบหมำยได ตำมว ย - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม SMART KIDS ม ท กษะในกำรส อสำร อธ บำยในส งวำด หร อเข ยนให ผ อ นได เข ำใจได นำงธน ชพร 9

15 ลำด บ งำน/ก จกรรม 3 GLOBE KIDS มฐ. 2,3,4, 10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ต.บ.ช. 2,3,4,5, 6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 3/5 โครงกำรดำรำร กษ ส งแวดล อม ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.ศ ร พรรณ ธ.ค ม.ค งบเง น อ ดหน น (65บ./ห ว) - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม GLOBE KIDS ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ กำรค ด กำรใช ภำษำ กำร ส งเกต กำรจำแนกและกำรเปร ยบเท ยบ จำนวน ม ต ส มพ นธ (พ น/ระยะ) เวลำ - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม GLOBE KIDS เล นและปฏ บ ต ก จกรรมร วมก บผ อ นได - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม GLOBE KIDS ม งม นต งใจในกำรทำก จกรรมให สำเร จโดยไม ล มเล ก กลำงค น - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม GLOBE KIDS ม ควำมร บผ ดชอบต อส ง ได ร บมอบหมำยได ตำมว ย -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม GLOBE KIDS แสดงควำมช นชอบต นตำต นใจ สนใจใคร ร ธรรมชำต รอบต วและปรำกฏกำรณ ทำงธรรมชำต -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม GLOBE KIDS แก ป ญหำได เหมำะสมตำมว ย -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม GLOBE KIDS สนใจเร ยนร ส งรอบต วผ ำนก จกรรมและส อ หลำกหลำย - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม GLOBE KIDS ต งคำถำม สำรวจ และทดลองส งไม ค นเคยได นำงธน ชพร

16 ลำด บ งำน/ก จกรรม 4 แข งข นท กษะ ว ชำกำรร วมก บ ช มชน มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. ตบช 2,3,4, 2,3,4, 10 5,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 5/1 โครงกำรเร ยนร ส ประสบกำรณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงส ดคน ง กำรศ กษำ 1,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมแข งข นท กษะ ว ชำกำรร วมก บช มชน ช นชมในควำมสำมำรถ ผลงำนหร อควำมสำเร จของผ อ น - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมแข งข นท กษะ ว ชำกำรร วมก บช มชนสนใจเร ยนร ส งรอบต วผ ำน ก จกรรมและส อหลำกหลำยในโอกำสต ำงๆ -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมแข งข นท กษะ ว ชำกำรร วมก บช มชนต งคำถำม สำรวจ และ ทดลองส งไม ค นเคย ได - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมแข งข นท กษะ ว ชำกำรร วมก บช มชนใช คำได เร ยนร ใหม ในกำร ส อสำรได อย ำงถ กต องเหมำะสม - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมแข งข น ท กษะว ชำกำรร วมก บช มชนม ท กษะพ นฐำน เก ยวก บ กำรค ด กำรใช ภำษำ กำรส งเกต กำร จำแนกและกำรเปร ยบเท ยบ จำนวน ม ต ส มพ นธ (พ น/ระยะ) เวลำ นำงธน ชพร 11

17 ลำด บ งำน/ก จกรรม 5 หน งผล ตภ ณฑ หน งช นเร ยน มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. ตบช 2,3,4, 2,3,4, 10 5,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงจ นท รำ กำรศ กษำ 2,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ปฏ บ ต ก จกรรมได ต งแต ต นจน สำเร จโดยไม ล มเล กกลำงค นในกำรทำก จกรรม หน งผล ตภ ณฑ หน งช นเร ยน -น กเร ยนร อยละ 90 ร บผ ดชอบทำส งได ร บ มอบหมำยได ตำมว ยในกำรทำก จกรรมหน ง ผล ตภ ณฑ หน งช นเร ยน - น กเร ยนร อยละ 90 ลองผ ดลองถ ก พ ดค ย ไต ถำม หร อส งเกต สำรวจเพ อแก ป ญหำได ตำมว ย -น กเร ยนร อยละ 90 ทำงำนศ ลปะตำมควำมค ด ของตนเองในกำรทำก จกรรมหน งผล ตภ ณฑ หน ง ช นเร ยน -น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ กำร ประสำนส มพ นธ ของกล ำมเน อเล กในกำรท ำ ก จกรรมหน งผล ตภ ณฑ หน งช นเร ยน - น กเร ยนร อยละ 90 เร ยนร จะเล นและท ำส ง ต ำงๆ ด วยตนเองคนเด ยวหร อก บผ อ นในกำรท ำ ก จกรรมหน งผล ตภ ณฑ หน งช นเร ยน นำงธน ชพร 12

18 ลำด บ งำน/ก จกรรม 6 ตำมรอยพ อ มฐ. 2,3,4, 10 7 ส อเด นน ำใช มฐ. 5,6, 10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 2,3,4, 5,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ตบช 5, 6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำยนฤม ตร นำงคณ ศรำ กำรศ กษำ กำรศ กษำ 6,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ใฝ ร ในเร องรอบต วตำมว ย ผ ำนก จกรรมและส อหลำกหลำยในกำรทำ ก จกรรมตำมรอยพ อ - น กเร ยนร อยละ 90 ร จ กกำรต งคำถำม สำรวจ และทดลองส งไม ค นเคยในกำรทำก จกรรมตำม รอยพ อ -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร เร องรำวเก ยวก บ บ คคลและสถำนแวดล อมต วเด ก ในกำรท ำ ก จกรรมตำมรอยพ อ 20,000 - คร ท กคนผล ตส อกำรเร ยนกำรสอนแบบบ รณำ กำรโดยใช ในกำรจ ดก จกรรมรำยบ คคล กล มเล ก และกล มใหญ ผ ำนก จกรรมแบบบ รณำกำรเด กได เล นและลงม อกระทำเพ อพ ฒนำควำมค ดรวบยอด และท กษะเก ยวก บคณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ภำษำ ส งคม ดนตร ก ฬำ เหมำะสมก บบร บท ว ฒนธรรมของเด ก นำงธน ชพร นำงธน ชพร 13

19 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 2,3,4, 5,6 8 ม มเสร มฐ. 1,2,3,4, 10 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงพรรณ กำรศ กษำ 10,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ใฝ ร ในเร องรอบต วตำมว ย ผ ำนก จกรรมและส อหลำกหลำยในโอกำสต ำงๆ - น กเร ยนร อยละ90 ลองผ ดลองถ ก พ ดค ย ไต ถำม หร อส งเกต สำรวจเพ อแก ป ญหำได ตำมว ย จำกกำรร วมก จกรรมม มเสร -น กเร ยนร อยละ 90 ใช คำได เร ยนร ใหม ในกำร ส อสำรได อย ำงถ กต องเหมำะสมจำกกำรร วม ก จกรรมม มเสร -น กเร ยนร อยละ 90 เล นบทบำทสมม ต ร วมก บ ผ อ นโดยเพ มควำมซ บซ อนตำมว ยจำกกำรร วม ก จกรรมม มเสร - น กเร ยนร อยละ 90 ทดลองใช ส งของหร อเล น ด วยว ธ กำร แตกต ำงอย ำงหลำกหลำยจำกกำรร วม ก จกรรมม มเสร -น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ กำร แลกเปล ยนควำมค ดเห นและเคำรพควำมค ดเห น ของผ อ น กำรแก ป ญหำในกำรเล นจำกกำรร วม ก จกรรมม มเสร นำงธน ชพร 14

20 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 9 เคร องเคำะจ งหวะ พำเพล น มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. ตบช 1,2,3, 2,3,4, 4,10 5,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำท กษะ กระบวนกำรเร ยนร เน นผ เร ยนเป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงส ดคน ง กำรศ กษำ 5,000 -น กเร ยนร อยละ 90 แสดงควำมช นชอบและ ตอบสนองต อศ ลปะ ดนตร และกำรเคล อนไหว สนใจ ชอบ อยำกร อยำกเห น ม อำรมณ ร วมไปก บ เส ยงดนตร ท ำทำงและ จ งหวะของกำร เคล อนไหวด วยก จกรรมเคร องเคำะจ งหวะ พำเพล น -น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ ดนตร ส นทร ยภำพ กำรเล น และค ณธรรม จร ยธรรมด วยก จกรรมเคร องเคำะจ งหวะ พำเพล น -น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ กำร แลกเปล ยนควำมค ดเห นและเคำรพควำมค ดเห น ของผ อ น กำรแก ป ญหำในกำรเล นด วยก จกรรม เคร องเคำะจ งหวะพำเพล น นำงธน ชพร 15

21 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 6 10 ว จ ยช นเร ยน มฐ. 5,6,10 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงปท ม กำรศ กษำ - -คร ท กคนจ ดทำแผนกำรจ ดประสบกำรณ กำร เร ยนร สอดคล องก บอำย ควำมพร อม พ ฒนำกำร และว ธ กำรเร ยนร ของเด กตำมบร บทของส งคม และว ฒนธรรมท องถ น เด กอำศ ยอย -คร ท กคนม กำรบ นท กและประเม นผลกำรจ ด ประสบกำรณ กำรเร ยนร อย ำงสม ำเสมอ ปร บปร ง แผนกำรจ ดประสบกำรณ กำรเร ยนร ของตนให สำมำรถใช งำนได จร งและตอบสนองควำมต องกำร ของเด กเป นรำยบ คคล โดยกำรจ ดทำงำนว จ ยช น เร ยน นำงธน ชพร 16

22 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 11 แผนกำรจ ด ประสบกำรณ ดำรำร ศม ด วยนว ตกรรมกำรเร ยน Dara TBM มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. ตบช 5,6, โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 3/3 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกำรค ดโดยใช นว ตกรรม ท บ เอ ม ดำรำว ทยำล ย ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงประกำยแก ว กำรศ กษำ 1,500 -คร ท กคนจ ดทำแผนกำรจ ดประสบกำรณ ดำรำร ศม ด วยนว ตกรรมกำรเร ยน Dara TBM สอดคล องก บ อำย ควำมพร อม พ ฒนำกำร และว ธ กำรเร ยนร ของ เด กตำมบร บทของส งคม และว ฒนธรรมท องถ น เด กอำศ ยอย -คร ท กคนบ นท กและประเม นผลกำรจ ด ประสบกำรณ ดำรำร ศม ด วยนว ตกรรมกำรเร ยน Dara TBM ของตนอย ำงสม ำเสมอปร บปร งแผนกำร จ ดประสบกำรณ กำรเร ยนร ของตนให สำมำรถใช งำน ได จร งและตอบสนองควำมต องกำรของเด กเป น รำยบ คคล นำงธน ชพร 17

23 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 12 น เทศแบบก ลยำณม ตร มฐ. 5,6,7 10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำท กษะ กระบวนกำรเร ยนร เน นผ เร ยนเป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงประกำย แก ว กำรศ กษำ 500 -คร ท กคนได ร บกำรน เทศแบบก ลยำณม ตรในกำร จ ดทำแผนกำรจ ดประสบกำรณ กำรเร ยนร สอดคล องก บอำย ควำมพร อม พ ฒนำกำร และ ว ธ กำรเร ยนร ของเด กตำมบร บทของส งคม และ ว ฒนธรรมท องถ น เด กอำศ ยอย -คร ท กคนได ร บกำรน เทศแบบก ลยำณม ตร ม กำร บ นท กและประเม นผลกำรจ ดประสบกำรณ กำร เร ยนร ของตนอย ำงสม ำเสมอ -คร ทกคนได ร บกำรน เทศแบบก ลยำณม ตรม กำร ปร บปร งแผนกำรจ ดประสบกำรณ กำรเร ยนร ของ ตนให สำมำรถใช งำนได จร งและตอบสนองควำม ต องกำรของเด กเป นรำยบ คคล นำงธน ชพร 18

24 ลำด บ งำน/ก จกรรม 13 ว เครำะห ผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยน มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. ตบช 5,6, งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงณภ ทร กำรศ กษำ 1,000 -คร ท กคนสร ปผลพ ฒนำกำรน กเร ยนรำยบ คคล ม กำรวำงแผนและ จ ดระบบกำรประเม นพ ฒนำกำรเด กสอดคล องก บมำตรฐำน ค ณล กษณะพ งประสงค เล อกใช เคร องม อกำรประเม นพ ฒนำกำรเด ก หลำกหลำยและเหมำะสม ม กำรจดบ นท กไว เป นหล กฐำนอย ำง ต อเน อง -คร ท กคนสร ปผลพ ฒนำกำรน กเร ยนรำยบ คคล ม กำรต ดตำม บ นท ก และประเม นพ ฒนำกำรของเด กอย ำงสม ำเสมอต อเน องด วยว ธ กำร หลำกหลำย -คร ท กคนสร ปผลพ ฒนำกำรน กเร ยนรำยบ คคลโดยใช ว ธ กำร หลำกหลำยในกำรประเม นพ ฒนำกำรของเด กอย ำงครอบคล มท กด ำน และเหมำะสมก บเด ก โดยใช แหล งข อม ลหลำยๆ -คร ท กคนนำผลกำรประเม นพ ฒนำกำรเด กท กด ำนไปใช เพ อกำรพ ฒนำ เด กและพ ฒนำแนวทำงกำรจ ดประสบกำรณ กำรเร ยนร -คร ท กคนแปลผลข อม ลเก บรวบรวม ว เครำะห ผลส มฤทธ ทำง กำรเร ยน ประสบกำรณ ของสถำนศ กษำ โดยอ งกรอบพ ฒนำกำรตำมว ยและเป ำหมำยของกำรจ ด เด กและกำรจ ดประสบกำรณ กำรเร ยนร ให แก เด ก นำผลกำรประเม นไปใช ในกำรพ ฒนำ นำงธน ชพร 19

25 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 14 จ ดป ำยน เทศ มฐ. 5,6, กำรเร ยนกำรสอน ภำษำอ งกฤษก บเจ ำของ ภำษำ (จ ดค ำยประสบกำรณ ) มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 6 มฐ. 1,2,3, 4,10 ตบช 5 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ย ทธศำสตร 3/4 โครงกำรส อสำรด วย ภำษำอ งกฤษ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.กมลวรรณ นำงปท ม กำรศ กษำ กำรศ กษำ งบว ชำกำร -คร ท กคนจ ดป ำยน เทศโดยกำรจ ดพ นเพ อกำร เร ยนร และเล อกว สด อ ปกรณ ส มพ นธ ก บเน อหำ และพ ฒนำกำรของเด กท กด ำน เพ อกระต นให เด ก ได สำรวจ ทดลอง ค นพบ และเร ยนร ควำมค ดรวบ ยอดพ นฐำน -คร ท กคนจ ดป ำยน เทศ จ ดสภำพแวดล อมภำยใน และภำยนอกห องเร ยนสอดคล องก บบร บททำง ว ฒนธรรมและกำรเร ยนร ในแต ละส ปดำห 5,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมเข ำใจและใช ภำษำพ ด อย ำงถ กต องเหมำะสมตำมว ยภำยหล งจำกกำร เร ยนกำรสอนภำษำอ งกฤษก บเจ ำของภำษำ -น กเร ยนร อยละ 90 ใช คำได เร ยนร ใหม ในกำร ส อสำรได ภำยหล งจำกกำรเร ยนกำรสอน ภำษำอ งกฤษก บเจ ำของภำษำ - น กเร ยนร อยละ 90 สำมำรถพ ดค ยโต ตอบก บ ผ อ นได เป นเร องรำวสอดคล องก นภำยหล งจำก กำรเร ยนกำรสอนภำษำอ งกฤษก บเจ ำของภำษำ นำงธน ชพร นำงธน ชพร 20

26 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 16 อบรมเช งปฏ บ ต กำรกำร จ ดประสบกำรณ ระด บ ปฐมว ยอย ำงม ควำมส ข มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. ตบช 5,6,7, 6 9,10 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.ศ ร พรรณ กรกฏำคม 5,000 -คร ท กคนจ ดก จกรรมให เด กส บค น สำรวจ และต ง คำถำมเพ อสร ำงควำมเข ำใจเก ยวก บส งต ำงๆ รอบต ว -คร ท กคนจ ดก จกรรมแบบบ รณำกำรเป น รำยบ คคล กล มเล ก และกล มใหญ ผ ำนก จกรรม แบบบ รณำกำรเด กได เล นและลงม อกระท ำเพ อ พ ฒนำควำมค ดรวบยอดและท กษะเก ยวก บ คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร เหมำะสมก บบร บท ว ฒนธรรมของเด ก -คร ท กคนจ ดท ำแผนกำรจ ดประสบกำรณ กำร เร ยนร สอดคล องก บอำย ควำมพร อม พ ฒนำกำรและว ธ กำรเร ยนร ของเด ก ปร บปร ง แผนกำรจ ดประสบกำรณ กำรเร ยนร ของตนให สำมำรถใช งำนได จร งและตอบสนองควำมต องกำร ของเด กเป นรำยบ คคล นำงธน ชพร 21

27 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 17 ส ปดำห ว ชำกำร มฐ. 1,2,3, 4,10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 5, 6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำท กษะ กระบวนกำรเร ยนร เน นผ เร ยนเป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงส งวำลย พฤศจ กำยน 2,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ช นชมในควำมสำมำรถ ผลงำนหร อควำมสำเร จของผ อ นในก จกรรม ส ปดำห ว ชำกำร - น กเร ยนร อยละ 90 สนใจเร ยนร ส งรอบต วผ ำน ก จกรรมและส อหลำกหลำยในโอกำสต ำงๆใน ก จกรรมส ปดำห ว ชำกำร นำงธน ชพร 18 พ ฒนำกำรเร ยนกำร สอนด วย ICT มฐ. 5,6,7, 10 ตบช 4, 6 ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำท กษะ กระบวนกำรเร ยนร เน นผ เร ยนเป นสำค ญ น.ส.พรพ ศม ย กำรศ กษำ 2,000 - คร ท กคนจ ดโอกำสให เด กได เล อกทำก จกรรม ตำมควำมสนใจ ควำมถน ด ควำมสำมำรถ และ ควำมพอใจของเด ก - คร ร อยละ 90 จ ดประสบกำรณ กำรเร ยนกำร สอนด วย ICT นำงธน ชพร 22

28 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 19 ฉลำดอ ำนฉลำดค ด มฐ. 2,3,4, 10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ 4,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 3/1 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกำรค ด ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงน มน อย กำรศ กษำ 2,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ร กกำรอ ำนสนใจหร อขออ ำน หน งส อ ตำมว ยด วยก จกรรม ฉลำดอ ำนฉลำดค ด -น กเร ยนร อยละ 90 หย บใช หน งส อ ค นคว ำข อม ล จำกหน งส อ ด วยก จกรรม ฉลำดอ ำนฉลำดค ด -น กเร ยนร อยละ 90 สนใจเร ยนร. ใฝ ร ในเร อง รอบต วตำมว ยด วยก จกรรม ฉลำดอ ำนฉลำดค ด -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมเข ำใจและใช ภำษำพ ด อย ำงถ กต องเหมำะสมตำมว ย ใช คำได เร ยนร ใหม ในกำรส อสำรได อย ำงถ กต องเหมำะสม ด วย ก จกรรม ฉลำดอ ำนฉลำดค ด - น กเร ยนร อยละ 90 ร อยละของเด กม สมำธ ใน กำรเร ยนร ม สมำธ หร อควำมสนใจได นำนด วย ก จกรรม ฉลำดอ ำนฉลำดค ด -น กเร ยนร อยละ 90 สำมำรถจ ำและร จ กส งต ำงๆ จำกกำรอ ำนได ด วยก จกรรม ฉลำดอ ำนฉลำดค ด นำงธน ชพร 23

29 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 20 น องหน ท องโลก กว ำง มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. ตบช 1,2,3, 2,3,4, 4,10 5,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 5/1 โครงกำรเร ยนร ส ประสบกำรณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.พรพ ศม ย กำรศ กษำ งบเง น อ ดหน น เทอม 1 (65บ./ห ว) เทอม 2 (100บ./ห ว) - น กเร ยนร อยละ 90 เล นและปฏ บ ต ก จกรรม ร วมก บผ อ นได ด วยกำรร วมก จกรรมน องหน ท อง โลกกว ำง - น กเร ยนร อยละ 90 ม งม นต งใจในกำรทำ ก จกรรมให สำเร จโดยไม ล มเล กกลำงค นด วยกำร ร วมก จกรรมน องหน ท องโลกกว ำง - น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร บผ ดชอบต อส ง ได ร บมอบหมำยได ตำมว ยด วยกำรร วมก จกรรม น องหน ท องโลกกว ำง - น กเร ยนร อยละ 90 แสดงควำมช นชอบต นตำต น ใจ สนใจใคร ร ธรรมชำต รอบต วและปรำกฏกำรณ ทำงธรรมชำต ด วยกำรร วมก จกรรมน องหน ท อง โลกกว ำง - น กเร ยนร อยละ 90 แก ป ญหำได เหมำะสมตำม ว ยด วยกำรร วมก จกรรมน องหน ท องโลกกว ำง - น กเร ยนร อยละ 90 สนใจเร ยนร ส งรอบต วผ ำน ก จกรรมและส อหลำกหลำยด วยกำรร วมก จกรรม น องหน ท องโลกกว ำง นำงธน ชพร 24

30 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 21 บร กำรส อเร ยนร ส ผ ปกครอง มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 4,5,6 4, 7,10 5,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 5/1 โครงกำรเร ยนร ส ประสบกำรณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงน รำม ย กำรศ กษำ 2,000 - คร ท กคน เป ดโอกำสให เด กค นเคยก บหน งส อ และได อ ำนหน งส อตำมว ย ด วยกำรบร กำรส อ เร ยนร ส ผ ปกครองผ ำนก จกรรม บร กำรส อเร ยนร ส ผ ปกครอง นำงธน ชพร 22 พ ฒนำเคร อข ำย โรงเร ยนส เข ยว มฐ. 5,6,7, 9,10 5,6 ย ทธศำสตร 5/2 โรงเร ยนเคร อข ำย ศ นย ข บเคล อน เศรษฐก จพอเพ ยง นำงม กดำ กำรศ กษำ 2,000 - คร ท กคนจ ดก จกรรมส งเสร มน กเร ยนและ ผ ปกครองร อยละ 90 ใช ไฟฟ ำอย ำงประหย ดผ ำน กำรจ ดก จกรรมพ ฒนำเคร อข ำยโรงเร ยนส เข ยว - คร ท กคนจ ดก จกรรมส งเสร มให เด กช นชม ธรรมชำต และด แลร กษำส งแวดล อมผ ำนกำรจ ด ก จกรรมพ ฒนำเคร อข ำยโรงเร ยนส เข ยว - คร ท กคนม กำรประสำนควำมร วมม อระหว ำง สถำนศ กษำก บสถำบ นองค กรท งภำคร ฐ ภำคเอกชน และหน วยงำนต ำงๆ เพ อพ ฒนำ เคร อข ำยโรงเร ยนส เข ยว นำงธน ชพร 25

31 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 23 บ รณำกำรเศรษฐก จ พอเพ ยง มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 2,3, 5,6 4,10 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 5/1 โครงกำรเร ยนร ส ประสบกำรณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงว ยะดำ กำรศ กษำ งบเง นอ ดหน น (100 บ./ห ว ) - น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ กำรปฏ บ ต ตนตำมว ฒนธรรมท องถ นอำศ ยอย และควำมเป นไทยด วยก จกรรมบ รณำกำร เศรษฐก จพอเพ ยง - น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร เก ยวก บ ครอบคร ว สถำนศ กษำ ช มชน รวมท งบ คคลต ำงๆ เด กต อง เก ยวข องหร อใกล ช ด และม ปฏ ส มพ นธ ใน ช ว ตประจ ำว นด วยก จกรรมบ รณำกำรเศรษฐก จ พอเพ ยง - น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร เร องรำวเก ยวก บ บ คคลและสถำนแวดล อมต วเด ก ครอบคร ว สถำนศ กษำ ช มชน เศรษฐก จพอเพ ยง รวมท ง บ คคลต ำงๆ เด กต องเก ยวข องหร อใกล ช ด และม ปฏ ส มพ นธ ในช ว ตประจ ำว นด วยก จกรรมบ รณำ กำรเศรษฐก จพอเพ ยง นำงธน ชพร 26

32 ลำด บ งำน/ก จกรรม 24 ภำษำน ำร มฐ. 2,3, 4,10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ 5,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงพเยำว กำรศ กษำ 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมเข ำใจและใช ภำษำ พ ดอย ำงถ กต องเหมำะสมตำมว ย ผ ำนก จกรรม ภำษำน ำร - น กเร ยนร อยละ 90 ใช คำได เร ยนร ใหม ในกำร ส อสำรได อย ำงถ กต องเหมำะสม ผ ำนก จกรรม ภำษำน ำร - น กเร ยนร อยละ 90 สำมำรถพ ดค ยโต ตอบก บ ผ อ นได เป นเร องรำวสอดคล องก น นำงธน ชพร 27

33 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 25 พ ฒนำท กษะสำหร บ เด กม ควำม ต องกำรจำเป น พ เศษ มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 5,6, 6,7 7,10 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/2 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะกระบวนกำร เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสำค ญ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.ป ยำกร กำรศ กษำ 2,000 - คร ท กคนพ ฒนำท กษะสำหร บเด กม ควำม ต องกำรจำเป นพ เศษ แสดงควำมร ส กต อเด ก อย ำงอบอ นโดยกำรสบตำ ใช น ำเส ยงน มนวล ย มแย ม ให ส มผ สแสดงควำมร กต อเด กม อำรมณ ม นคงสม ำเสมอในกำรด แลร ำงกำยและ อำรมณ ของเด ก ร บร และสน บสน นควำม พยำยำมในกำรทำก จกรรมของเด ก ตอบสนอง อำรมณ ทำงบวกและลบของเด กอย ำงท นท วงท ด วยว ธ กำรเหมำะสมโดยกำรปลอบโยน สน บสน นและช วยเหล อไม ใช ควำมร นแรงท งทำง กำยและวำจำ - สถำนศ กษำส งเสร มและสน บสน นให เด กท กคน ในเขตบร กำรได ร บกำรศ กษำอย ำงท วถ งและม ค ณภำพ พ ฒนำท กษะสำหร บเด กม ควำม ต องกำรจำเป นพ เศษ พ ท กษ ส ทธ เด ก ด แลเด ก พ กำร เด กด อยโอกำสและเด กม ควำมสำมำรถ พ เศษ ให ได ร บกำรพ ฒนำเต มศ กยภำพ นำงธน ชพร 28

34 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 26 พ ฒนำหล กส ตร สถำนศ กษำส มำตรฐำนสำกล มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 5,6, 7 7,10 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 4/1 โครงกำรพ ฒนำหล ก ส ตรสถำนศ กษำส มำตรฐำนสำกล ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงประกำยแก ว กำรศ กษำ 2,000 - ผ บร หำรและคร ท กคนม ควำมรอบร เก ยวก บ กำรจ ดกำรศ กษำปฐมว ย จ ดให ม กำรประเม นผล และพ ฒนำหล กส ตรให สอดคล องก บควำม ต องกำรของเด กและส งคม เป นผ นำในกำร พ ฒนำหล กส ตรกำรศ กษำปฐมว ยให เช อมต อก บ หล กส ตรกำรศ กษำข นพ นฐำนและส งต อข อม ล ควำมพร อมของเด กให ก บสถำนศ กษำแห งใหม หร อในระด บช นส งข น - คณะกรรมกำรสถำนศ กษำม ส วนร วมในกำรให ควำมเห น ข อเสนอแนะในกำรพ ฒนำหล กส ตรให สอดคล องก บควำมต องกำรของผ เร ยน ผ ปกครอง ช มชน ท องถ น นำงธน ชพร 29

35 ลำด บ งำน/ก จกรรม 27 ปลอดภ ยไว ก อน มฐ. 1,2,3, 4,10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ 1,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 2/3 โครงกำรโรงเร ยน ส ขำว ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.ป ยะดำรำ ส งหำคม 5,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ร จ กหล กเล ยงกำรกระท ำ น ำไปส กำรบำดเจ บได ตำมว ย ด วยก จกรรม ปลอดภ ยไว ก อนโดยปฏ บ ต ตำมข อตกลงเก ยวก บ ควำมปลอดภ ยในห องเร ยนโดยไม ป นข นไปหย บ ของในส ง และ ปฏ บ ต ตำมข อตกลงเก ยวก บ ควำมปลอดภ ยในห องเร ยนไม เอำน วไปแหย ในร ปล กไฟ นำงธน ชพร 28 ค มครองผ บร โภคใน สถำนศ กษำ มฐ. 5,10 6 ย ทธศำสตร 2/2 โครงกำรร กษ ส ขภำพ น.ส.ซำรำห กำรศ กษำ 2,000 - คร ท กคนจ ดก จกรรมส งเสร มกำรเร ยนร เพ อ พ ฒนำกำรด ำนร ำงกำยโดยกำรโน มน ำวให เด ก ร บประทำนอำหำรครบหม ด มน ำสะอำดและนม อย ำงเพ ยงพอประมำณ ๖๐๐-๘๐๐ ม ลล ล ตรต อ ว น และร บประทำนอำหำรได ร บกำรร บรองจำก องค กำรอำหำรและยำ ผ ำนก จกรรมค มครอง ผ บร โภคในสถำนศ กษำ นำงธน ชพร 30

36 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 29 กำยบร หำร 15 นำท เพ อส ขภำพ มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 1,2,3, 1, 6 10 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 2/2 โครงกำรร กษ ส ขภำพ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงดวงใจ กำรศ กษำ 1,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรมกำยบร หำร 15 นำท เพ อส ขภำพ ม สมรรถภำพทำงร ำงกำย สมว ย เล นออกก ำล งกำยได ประมำณ ๑๐ นำท โดยไม เหน อยง ำยหร อเล นออกก ำล งกำยอย ำง ต อเน องได ประมำณ ๑๐ นำท นำงธน ชพร 30 เฝ ำระว งภำวะ โภชนำกำร มฐ. 1,2,3, 10 6 ย ทธศำสตร 2/1 โครงกำรส ขภำพด ช ว ม ส ข นำงร ชน กำรศ กษำ - - คร ท กคนจ ดก จกรรมเฝ ำระว งภำวะโภชนำกำร เพ อพ ฒนำกำรด ำนร ำงกำยโดยโน มน ำวให เด ก ร บประทำนอำหำรครบหม ด มน ำสะอำดและนม อย ำงเพ ยงพอประมำณ ๖๐๐-๘๐๐ ม ลล ล ตรต อ ว น นำงธน ชพร 31 คล น คส ขภำพ มฐ. 1,2,3, 10 6 ย ทธศำสตร 2/2 โครงกำรร กษ ส ขภำพ นำงร ชน กำรศ กษำ - - น กเร ยนร อยละ 90 ม กำรเจร ญเต บโตสมว ยม น ำหน กส วนส งตำมเกณฑ กรมอนำม ยกระทรวงสำ ธำรรณส นำงธน ชพร 31

37 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ด บ ลำ งำน/ก จกรรม 32 ฉ ดว คซ น น กเร ยน มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 1,2,3, 10 6 โครงกำร/ ก จกรรมหล ก ตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 2/1 โครงกำรส ขภำพ ด ช ว ม ส ข ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บ ต ดตำม นำงร ชน กำรศ กษำ - - น กเร ยนร อยละ 90 ม กำรเจร ญเต บโตสมว ยม น ำหน กส วนส งตำมเกณฑ กรมอนำม ยกระทรวงสำธำรรณส ข นำงธน ชพร 33 ส บฮ ตโตยฮอย ส บสำนล ำนนำ ประเพณ ไทย มฐ 3,10 5,6 ย ทธศำสตร 5/1 โครงกำรเร ยนร ส ประสบกำรณ นำงชน กำ พฤศจ กำยน 6,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร เก ยวก บ ครอบคร ว สถำนศ กษำ ช มชน รวมท งบ คคลต ำงๆ เด กต องเก ยวข องหร อใกล ช ด และม ปฏ ส มพ นธ ใน ช ว ตประจ ำว น ปฏ บ ต ตนตำมว ฒนธรรมไทยและศำสนำตนเองน บถ อ ผ ำนก จกรรมส บฮ ตโตยฮอยส บสำนล ำนนำประเพณ ไทย นำงธน ชพร 34 ระเบ ยบว น ย 5 นำท มฐ 3,11 6 ย ทธศำสตร 2/3 โครงกำร โรงเร ยนส ขำว น.ส.ป ยำกร กำรศ กษำ 1,000 -น กเร ยนท กคนได เล นและเร ยนร กต กำร วมก นโดยคร สน บสน นกำรฝ ก ท กษะทำงส งคมให ค ำแนะน ำแก เด กม พฤต กรรมไม เหมำะสมให เร ยนร กต กำของห องเร ยน / ส งคมโดยฝ กให ท ำเป นประจ ำจนต ดเป นน ส ยด วย ก จกรรม ระเบ ยบว น ย 5 นำท นำงธน ชพร 32

38 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 35 ค ณธรรมนำหน น อย มฐ 3,11 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 3,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 1/2 โครงกำรพ ฒนำ ค ณธรรม จร ยธรรม ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.ป ยะดำรำ กำรศ กษำ งบเง น อ ดหน น (50 บ./ห ว) -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร บผ ดชอบ ส งได ร บ มอบหมำยปฏ บ ต ตำมก จว ตรประจ ำว นของ ห องเร ยน ด วยก จกรรมค ณธรรมนำหน น อย -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมซ อส ตย บอกได ว ำของ ช นใดเป นของของตนและช นใดเป นของผ อ น ค น ของเก บได ให เจ ำของหร อมอบให ผ ใหญ ด วย ก จกรรมค ณธรรมนำหน น อย -น กเร ยนร อยละ 90 ร จ กอดทนรอคอย อดทนรอ คอยส งต องกำรได ตำมว ย ควบค มตนเองให ทำงำนจนเสร จได ตำมว ย ด วยก จกรรมค ณธรรมน ำ หน น อย -น กเร ยนร อยละ 90 ร ค ณผ อ น ม เมตตำกร ณำ ม น ำใจ แสดงถ งกำรร บร ว ำม ผ ใหญ ช วยเหล อตนด วย ก จกรรมค ณธรรมนำหน น อย -น กเร ยนร อยละ 90 ช นชมในควำมสำมำรถ ผลงำนหร อควำมส ำเร จของผ อ น เอ อเฟ อหร อ แบ งป นส งของให ก บคนค นเคยด วยก จกรรม ค ณธรรมนำหน น อย นำงธน ชพร 33

39 ลำด บ งำน/ก จกรรม 36 ไหว คร มฐ. 3,11 37 ถวำยเท ยนพรรษำ มฐ. 3,11 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ 3,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป ,5,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 1/2 โครงกำรพ ฒนำ ค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศำสตร 3/1 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะด ำนกำรค ด ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงน รำม ย ม ถ นำยน 1,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำม กต ญญ ระล กถ ง บ ญค ณ คร อำจำรย ผ ำนก จกรรมไหว คร -น กเร ยนร อยละ 90 แสดงถ งกำรร บร ว ำม ผ ใหญ ช วยเหล อตนโดยกำรกล ำวค ำขอบค ณพ อ แม คร หร อผ เล ยงด เด ก ผ ใหญ เพ อน ส งรอบต ว ผ ำน ก จกรรมไหว คร -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมม งม นต งใจ ท ำ ก จกรรมไหว คร จนส ำเร จ โดยไม ล มเล กกลำงค น ผ ำนก จกรรมไหว คร นำยนฤม ตร กรกฎำคม จำกผ ปกครอง -น กเร ยนร อยละ 90 ปฏ บ ต ตนตำมว ฒนธรรม ไทยและหล กศำสนำน บถ อ ม มำรยำทในกำรพ ด กำรฟ ง กำรไหว ในกำรไปถวำยเท ยนพรรษำ -น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ ค ณธรรมจร ยธรรม ว ฒนธรรมท องถ นอำศ ยอย และควำมเป นไทยผ ำนก จกรรมถวำยเท ยนพรรษำ นำงธน ชพร นำงธน ชพร 34

40 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 38 เท ดท นพระค ณแม มฐ. 3,11 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ 3,5,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 3/1 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะด ำนกำรค ด ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงว ร ตน ส งหำคม 3,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำม กต ญญ ระล กถ ง บ ญค ณบ พกำร ผ ำนก จกรรมเท ดท นพระค ณแม -น กเร ยนร อยละ 90 แสดงถ งกำรร บร ว ำม ผ ใหญ ช วยเหล อตนโดยกำรกล ำวค ำขอบค ณพ อ แม คร หร อผ เล ยงด เด ก ผ ใหญ เพ อน ส งรอบต ว ผ ำน ก จกรรม เท ดท นพระค ณแม -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมม งม นต งใจ ท ำ ก จกรรมเท ดท นพระค ณแม จนส ำเร จ โดยไม ล มเล กกลำงค น ผ ำนก จกรรม เท ดท นพระค ณแม -คร ท กคนจ ดก จกรรมให เด ก ม ค ณธรรม / จร ยธรรมสน บสน นให เด กม ควำมร ส กด ต อตนเอง และผ อ นผ ำนก จกรรม เท ดท นพระค ณแม -คร ท กคนจ ดโอกำสให เด กได เร ยนร และเข ำร วม ก จกรรมในโอกำสว นส ำค ญต ำงๆ ตำมระบอบ ประชำธ ปไตย อ นม พระมหำกษ ตร ย เป นประม ข ผ ำนก จกรรม เท ดท นพระค ณแม นำงธน ชพร 35

41 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 39 ว นบ รณำกำรสร ำงควำม ด ถวำยองค รำช นย มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 3,11 3,5,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 3/1 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะด ำนกำรค ด ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.ลำดวน ธ นวำคม 3,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำม กต ญญ ระล กถ ง บ ญค ณบ พกำร ผ ำนก จกรรมว นบ รณำกำรสร ำง ควำมด ถวำยองค รำช นย -น กเร ยนร อยละ 90 แสดงถ งกำรร บร ว ำม ผ ใหญ ช วยเหล อตนโดยกำรกล ำวค ำขอบค ณพ อ แม คร หร อผ เล ยงด เด ก ผ ใหญ เพ อน ส งรอบต ว ผ ำน ก จกรรมว นบ รณำกำรสร ำงควำมด ถวำยองค รำช นย -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมม งม นต งใจ ท ำ ก จกรรมเท ดท นพระค ณแม จนส ำเร จ โดยไม ล มเล กกลำงค น ผ ำนก จกรรมว นบ รณำกำรสร ำง ควำมด ถวำยองค รำช นย นำงธน ชพร 36

42 ลำด บ งำน/ก จกรรม 40 รดน ำดำห วว น สงกรำนต มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 3,11 3,5,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 3/1 โครงกำรพ ฒนำ ท กษะด ำนกำรค ด ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงดำรำกร เมษำยน 4,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำม กต ญญ ระล กถ ง บ ญค ณบ พกำร ผ ม พระค ณผ ำนก จกรรมรดน ำด ำ ห วว นสงกรำนต -น กเร ยนร อยละ 90 แสดงถ งกำรร บร ว ำม ผ ใหญ ช วยเหล อตนโดยกำรกล ำวค ำขอบค ณพ อ แม คร หร อผ เล ยงด เด ก ผ ใหญ เพ อน ส งรอบต ว ผ ำน ก จกรรมรดน ำดำห วว นสงกรำนต -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมม งม นต งใจ ท ำ ก จกรรมเท ดท นพระค ณแม จนส ำเร จ โดยไม ล มเล กกลำงค น ผ ำนก จกรรมรดน ำด ำห วว น สงกรำนต นำงธน ชพร 37

43 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 41 อน บำลดำรำฯร วม พ ท กษ ร กษ ส งแวดล อม มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 1,2,3 2,5,6 4,10 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 3/5 โครงกำรดำรำร กษ ส งแวดล อม ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงม กดำ กำรศ กษำ 5,000 -น กเร ยนร อยละ 90 แสดงควำมช นชอบต อ ธรรมชำต ต นตำต นใจ สนใจใคร ร ธรรมชำต รอบต วและปรำกฏกำรณ ทำงธรรมชำต -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร เร องรำวเก ยวก บ ธรรมชำต รอบต วเด ก ส งม ช ว ต ส งไม ม ช ว ต รวมท ง ควำมเปล ยนแปลงของโลกแวดล อมเด ก ตำม ธรรมชำต เช น ฤด กำล กลำงว น กลำงค น ม ควำมร เร องรำวเก ยวก บส งต ำงๆรอบต วเด ก -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร เร อง ควำม เปล ยนแปลงของโลกแวดล อมเด ก ตำม ธรรมชำต เก ดจำกขยะม ลฝอยในช ว ตประจ ำว น ผ ำนก จกรรมธนำคำรขยะ นำงธน ชพร 38

44 ลำด บ งำน/ก จกรรม 42 ส ขส นต ว นคร สตมำส มฐ. 1,2,3 4,10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 1,3 5,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 5/1 โครงกำรเร ยนร ส ประสบกำรณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงแสงเด อน ธ นวำคม 10,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ม สมรรถภำพทำงกลไก สมว ย สำมำรถเคล อนไหวร ำงกำยได อย ำง คล องแคล ว ทรงต วได ด และหย บจ บส งของขนำด ใหญ จำกกำรเล นฐำนก จกรรมคร สต มำส -น กเร ยนร อยละ 90 ร จ กกำรเป นผ น ำและผ ตำม ด ในกำรเล นฐำนก จกรรมคร สต มำส - น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนตำม พ ฒนำกำรด ำนร ำงกำยสมว ย ทรงต วและกำร ประสำนส มพ นธ ของกล ำมเน อใหญ กำรประสำน ส มพ นธ ของกล ำมเน อเล กได ด จำกกำรท ำก กรรม ส ขส นต ว นคร สตมำส - น กเร ยนร อยละ 90 เร ยนร จะเล นและท ำส ง ต ำงๆ ด วยตนเองคนเด ยวหร อก บผ อ นจำกกำรท ำ ก กรรม ส ขส นต ว นคร สตมำส นำงธน ชพร 39

45 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 43 ว นเด กส ขส นต มฐ. 1,2,3 4,10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ ตบช 1,3 5,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 2/1 โครงกำรส ขภำพด ชร ว ม ส ข ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงดำรำกร มกรำคม งบเง นอ ดหน น (50 บ./ห ว) น กเร ยนร อยละ 90 ม สมรรถภำพทำงกลไกสมว ย สำมำรถเคล อนไหวร ำงกำยได อย ำงคล องแคล ว ทรงต วได ด และหย บจ บส งของขนำดใหญ จำก เล นเกมกำรศ กษำ, กำรเคล อนไหวประกอบเพลง จำกกำรทำก จกรรมส ขส นต ว นเด ก -น กเร ยนร อยละ 90 ร จ กกำรเป นผ น ำและผ ตำม ด ในกำรเล นเกมกำรศ กษำ, กำรเคล อนไหว ประกอบเพลงก จกรรมส ขส นต ว นเด ก - น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนตำม พ ฒนำกำรด ำนร ำงกำยสมว ย ทรงต วและกำร ประสำนส มพ นธ ของกล ำมเน อใหญ กำรประสำน ส มพ นธ ของกล ำมเน อเล กได ด ก จกรรมส ขส นต ว น เด ก นำงธน ชพร 40

46 ลำด บ งำน/ก จกรรม 44 Big Cleaning Day มฐ. 1,10 45 เด กด ม น ำใจ มฐ. 3,11 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ 3,6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป ,3 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 1/3 โครงกำรจ ต สำธำรณะ ย ทธศำสตร 1/1 โครงกำรทำควำมด ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม น.ส.ซำรำห มกรำคม 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร บผ ดชอบท ำส ง ได ร บมอบหมำยได ตำมว ยก จกรรม Big Cleaning Day - น กเร ยนร อยละ 90 สำมำรถปฏ บ ต ตำมกฎของ ห องเร ยนโดยกำรช วยก นร กษำควำมสะอำดได ก จกรรม Big Cleaning Day น.ส.เวณ ชำ กำรศ กษำ 2,000 -น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร ส กด ต อตนเอง และผ อ น ย ม แสดงท ำทำง หร อพ ดชมเชย ใน ควำมสำมำรถหร อผลงำนของผ อ น ร วมก จกรรม เด กด ม น ำใจ -น กเร ยนร อยละ 90 ม เมตตำกร ณำ ม น ำใจ เอ อเฟ อหร อแบ งป นส งของให ก บคนค นเคย -น กเร ยนร อยละ 90 สำมำรถปฏ บ ต ตำมกฎของ ห องเร ยน เก บของเล นหล งท ำก จกรรมร วม ก จกรรมเด กด ม น ำใจ นำงธน ชพร นำงธน ชพร 41

47 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 46 ธำรน ำใจส ช มชน มฐ. 3,11 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ 2,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 1/1 โครงกำรทำควำมด ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำยสก ล ก มภำพ นธ 2,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม เมตตำกร ณำ ม น ำใจ เอ อเฟ อหร อแบ งป นส งของให ก บคนค นเคย - คร ท กคนจ ดก จกรรมส งเสร มให เด กม ควำม ประพฤต ด ในด ำนควำมน ำใจร วมก จกรรม ธำรน ำใจส ช มชน นำงธน ชพร 47 ออมเพ อพ อ มฐ. 3,11 3,6 ย ทธศำสตร 1/2 โครงกำรค ณธรรม จร ยธรรม นำงส งวำลย กำรศ กษำ จำกผ ปกครอง -น กเร ยนร อยละ 90 ร จ กประหย ด และอดออม -น กเร ยนร อยละ 90 ม สม ดบ ญช เง นออม นำงธน ชพร 48 ห องเร ยนสะอำด มฐ. 1,11 ตบช 2,6 ย ทธศำสตร 1/1 โครงกำรทำควำมด นำงขว ญใจ กำรศ กษำ 4,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม ควำมร บผ ดชอบท ำส ง ได ร บมอบหมำย ในกำรร กษำห องเร ยนให สะอำด ร วมก จกรรมห องเร ยนสะอำด -น กเร ยนร อยละ 90 ปฏ บ ต ก จกรรมร วมก บเพ อน ได ก จกรรมห องเร ยนสะอำด นำงธน ชพร 42

48 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 49 เย ยมบ ำนน กเร ยน มฐ. 5,6, ประช มผ ปกครอง 5,6,7 10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ 6 6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำม แผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 2/5 โครงกำร 4 ประสำน 3 สำยใย ย ทธศำสตร 2/5 โครงกำร 4 ประสำน 3 สำยใย ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงดำรำกร ภำคเร ยน 1 จำกสมำคม ผ ปกครองฯ นำงลำดวน พฤษภำคม ก นยำยน -คร ท กค นได ส นทนำแลกเปล ยนข อม ลก บ ผ ปกครองแจ งข อม ลของเด กเก ยวก บพฤต กรรม พ ฒนำกำรกำรเร ยนร หร อ ข อห วงใยจำก ผ ปกครองอย ำงสม ำเสมอ เก ยวก บกำรเร ยนร และ พ ฒนำกำรของเด กท งบ ำนและโรงเร ยนอย ำง สม ำเสมอ ส อสำรก บผ ปกครองเก ยวก บ ควำมก ำวหน ำและแนวทำงกำรส งเสร มพ ฒนำกำร เด กอย ำงสม ำเสมอก จกรรมเย ยมบ ำนน กเร ยน - -คร ท กค นได ส นทนำแลกเปล ยนข อม ลก บ ผ ปกครองแจ งข อม ลของเด กเก ยวก บพฤต กรรม พ ฒนำกำรกำรเร ยนร หร อ ข อห วงใยจำก ผ ปกครองอย ำงสม ำเสมอ เก ยวก บกำรเร ยนร และ พ ฒนำกำรของเด กท งบ ำนและโรงเร ยนอย ำง สม ำเสมอ ส อสำรก บผ ปกครองเก ยวก บ ควำมก ำวหน ำและแนวทำงกำรส งเสร มพ ฒนำกำร เด กอย ำงสม ำเสมอ ก จกรรม ประช มผ ปกครอง นำงธน ชพร นำงธน ชพร 43

49 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน ระด บปฐมว ย ป 2555 ลำด บ งำน/ก จกรรม 51 กำรทำแบบประเม น ควำมฉลำดทำงอำรมณ 52 กร ฑำดำรำว ทยำล ย มฐ. 1,2,3 4,10 มำตรฐำน กำรศ กษำ สพฐ สมศ มฐ. 5,10 6 ตบช 1,2 5,6 โครงกำร/ก จกรรม หล กตำมแผนพ ฒนำ ค ณภำพระยะ 3 ป ย ทธศำสตร 2/5 โครงกำร 4 ประสำน 3 สำยใย ย ทธศำสตร 1/4 โครงกำรสำนส มพ นธ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ ต วช ว ดควำมสำเร จ ผ กำก บต ดตำม นำงน ภำ ภำคเร ยน 1 1,000 - คร ท กคนใช ว ธ กำรหลำกหลำยในกำรประเม น พ ฒนำกำรของเด กอย ำงครอบคล มท กด ำนและ เหมำะสมก บเด ก โดยใช แหล งข อม ลหลำยๆ ด ำน ประเม นพ ฒนำกำรเด กเป นรำยบ คคลร วมก จกรรม กำรทำแบบประเม นควำมฉลำดทำงอำรมณ นำยสก ล กรกฎำคม จำกโรงเร ยน -น กเร ยนร อยละ 90 ม สมรรถภำพทำงร ำงกำย สมว ย เล นออกก ำล งกำยได ประมำณ ๑๐ นำท โดยไม เหน อยง ำยหร อเล นออกก ำล งกำยอย ำง ต อเน องได ประมำณ ๑๐ นำท ใช ม อในกำรหย บ จ บ ร บ โยนได ตำมว ย -น กเร ยนร อยละ 90 เล นอย ำงร วมม อและปฏ บ ต ก จกรรมร วมก บเพ อนได -น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะพ นฐำนเก ยวก บ กำรทรงต วและกำรประสำนส มพ นธ ของกล ำมเน อ ใหญ กำรประสำนส มพ นธ ของกล ำมเน อเล ก กำร ร กษำส ขภำพ กำรร กษำควำมปลอดภ ย นำงธน ชพร นำงธน ชพร 44

50 ช นประถมศ กษาป 1 ม ธยมศ กษาป 6

51 ลาด บ ช อโครงการ 1 ห องสม ดม ช ว ต (ระยะ 2) ห องสม ดระด บประถม รายละเอ ยดโครงการฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. ม สมศ. 7 (ข อ 2) โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 3/1 ผ ร บผ ดชอบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค น.ส.ว ภาดา นายส ว ฒน นางอ งคณา ป เป นทศวรรษแห ง การอ านของประเทศ และกาหนดให การ อ านเป นภาระแห งชาต โดยม งเน นให คน ไทยได ร บการพ ฒนาความสามารถใน การอ าน และการร หน งส อ ด งน น ห องสม ดซ งเป นหน วยงานของโรงเร ยน จ งจาเป นต องม การบร หารจ ดการ ห องสม ดให ม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ เพ อเป นแรงกระต น จ งใจ เสร ม ความร ส กให น กเร ยนม ความสนใจจะ เข ามาค นคว าหาความร ทางห องสม ด ประถม จ งได เล งเห นถ งความสาค ญใน การจ ดห องสม ดให ม ช ว ต เพ อก อให เก ด ประโยชน ส งส ดแก น กเร ยนเข าใช บร การ 1. เพ อพ ฒนาห องสม ดระด บประถมให ท นสม ย ด งด ดความสนใจ 2. เพ อให คร น กเร ยน และบ คลากร อ น ๆ สนใจและเข ามาใช บร การ 3. เพ อให น กเร ยนม น ส ยร กการอ าน แสวงหาความร จากห องสม ด 94

52 ข นตอนการดาเน นงาน ป พ.ศ.2554 ป พ.ศ.2555 สถาน พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย ดาเน นงาน 1. เสนอโครงการให ฝ าย ห องสม ด บร หารพ จารณา 2. จ ดหาว สด อ ปกรณ ประถม เฟอร น เจอร ส ส น ร ปแบบสวยงาม 3. จ ดซ อหน งส อ ส อ ว สด เกมเพ อเสร มการ อ าน 4. ประเม นผลการพ ฒนา 5. รายงานผลการ ดาเน นการ งบประมาณ ผลคาดว าจะได ร บ 30,000 ห องสม ดประถมม ม มอ าน สวยงาม ท นสม ย เพ มปร มาณ หน งส อ ส อ เกม ฯลฯ เพ อกระต น ความสนใจใฝ ร น กเร ยนสนใจเข า ใช บร การสม าเสมอ ผ กาก บ นางอวยพร 95

53 ลาด บ ช อโครงการ 2 หอสม ดม ช ว ต (ระยะ 4) รายละเอ ยดโครงการฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. ม สมศ. 7 (ข อ 2) โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 3/1 ผ ร บผ ดชอบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค น.ส.ว ภาดา นางพ นพ สม ย นางอ ไรวรรณ นางภ ทรธ ดา ร ฐบาลกาหนดให การอ านเป นวาระ แห งชาต ให ว น 2 เมษายนของท กป เป นว น ร กการอ าน ให พ.ศ เป น ทศวรรษแห งการอ าน และให ม คณะกรรมการ ส งเสร มการอ านเป นร ปธรรม กระทรวงศ กษาธ การได ส งเสร มให โรงเร ยน สร าง ห องสม ดและบรรยากาศด คร บรรณาร กษ /คร ทาหน าบรรณาร กษ ด หน งส อด เพ อสนองนโยบายด งกล าวของ ร ฐบาล หอสม ดโรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ง ม งเน นปร บเปล ยนบรรยากาศภายในหอสม ด อย างต อเน อง กระต นให บรรณาร กษ เข าร บ การอบรม และจ ดก จกรรมส งเสร มการอ าน อย างต อเน อง ให บร การครบท กหมวดหม ใน ป 2555 ซ งเป นป 4 ของการก อต ง หอสม ดโรงเร ยน หอสม ดจ งเสนอโครงการ หอสม ดม ช ว ตระยะ 4 ข น โดยม งเน นการ ปร บเปล ยนเพ มเต มบรรยากาศภายในหอสม ด ให สามารถบร การน กเร ยนได อย างม ค ณภาพ ได มาตรฐาน 1. พ ฒนาองค ประกอบภายในหอสม ด ให ได มาตรฐานห องสม ด และต วบ งช ตามกระทรวงศ กษาธ การกาหนด 2. เป ดโอกาสให ช มชนม ส วนร วมในการ พ ฒนาหอสม ดให ม บรรยากาศ สภาพแวดล อมท นสม ย - ปร บปร งศ นย /แหล งเร ยนร ด วย ตนเอง โดยม บร การคอมพ วเตอร เพ อการส บค นท นสม ย เป น ส ดส วน - จ ดทาช นวางหน งส อเพ มเต ม ในห อง ม ลต ม เด ย และทดแทนส วนชาร ด และม จานวนเพ มมากข น - จ ดทาสถานวางรองเท า กระเป า ให สะดวก เหมาะสม สวยงาม - ขยายพ นให บร การการอ านแบบ อ สระในร ปแบบ Library café - ต ดต งเคร องปร บอากาศ 96

54 ข นตอนการดาเน นงาน ป พ.ศ.2554 ป พ.ศ.2555 สถาน พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค เม.ย ดาเน นงาน 1. เสนอโครงการให ฝ าย หอสม ด บร หารพ จารณา โรงเร ยน 2. ปร บปร งเพ มเต มช นวาง หน งส อ 3. ปร บปร งสถานวาง รองเท า กระเป า 4. พ ฒนาแหล งส บค นด วย ตนเอง 5. ต ดต ง เคร องปร บอากาศ 6. ขยายพ นการอ าน แบบอ สระ 7. สร ป ประเม นโครงการ 8. รายงานผล งบประมาณ ผลคาดว าจะได ร บ 200,000 - โรงเร ยนม หอสม ดท นสม ย ม ศ นย แหล งเร ยนร ด วย ตนเอง ให น กเร ยนส บค น ข อม ลทางอ นเตอร เน ตด เป น ส ดส วน ร ปแบบสวยงาม ท นสม ย - หอสม ดม บร การครบถ วน สมบ รณ ตามมาตรฐาน ห องสม ด - บ คลากร คร น กเร ยนมาใช บร การเพ มมากข น ผ กาก บ นางอวยพร 97

55 ลาด บ 1 มารยาทไทย - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 งาน/ก จกรรม 2 งานบ นท กความด - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 2.2 ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด กล มสาระ - น กเร ยนท กคนได ร บการปล ก นางกองแก ว ส งคม ฯ จ ตสาน กความเป นไทย และฝ ก นางพรสวรรค ป.1 ป ปฏ บ ต ด านมารยาทไทย นางส นทร ม.1 ม น กเร ยนร อยละ 90 สามารถนา ม.4 ม มารยาทไทยไปใช ในช ว ตประจาว น นายไพโรจน นายศ ภน ม ต นายย ทธศ กด ได อย างเหมาะสม - น กเร ยนร อยละ 90 เป นล กด ของ พ อ แม ผ ปกครอง - น กเร ยนร อยละ 90 ม ความ เอ อเฟ อเผ อแผ ม น าใจ ช วยเหล อ ผ อ น นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 45

56 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 โรงเร ยนสะอาด - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 4 เท ดท นพระค ณพ อ-แม ป.1 ป.6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด นายไพโรจน 5,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ด แลร กษา นางกองแก ว นายศ ภน ม ต 1,000 สถานและส งของท งส วนรวมและ นางพรสวรรค นายย ทธศ กด 1,000 ส วนต ว นางส นทร นางส ตา นางวท ญญ ส.ค. 54, ธ.ค. 54 2,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ได เข าร วม ก จกรรมเท ดท นพระค ณพ อ-แม - น กเร ยนร อยละ 90 นา ค ณล กษณะของล กด ไปปฏ บ ต ต อ พ อ-แม นางกองแก ว 46

57 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ส งเสร มประชาธ ปไตย - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 2 ค ณธรรมนาช ว ต - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 2.2 ย ทธศาสตร 1 / 2 โครงการพ ฒนา ค ณธรรมจร ยธรรม 2.2 ย ทธศาสตร 1 / 2 โครงการพ ฒนา ค ณธรรมจร ยธรรม น.ส.ปาร ชาต 13 ม.ย. นางกองแก ว นางอรพ นท ส. 54 นางพรสวรรค น.ส.ปน ดดา ป. นางส นทร นางเบญจมาศ นางอ ญชล ส. นางศศ ธร น.ส.ณ ฐวรรณ 1,000 1,000 1,500 เก บจาก น กเร ยน 1,000 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม ความร ความเข าใจเร องการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข - น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม ส งเสร มประชาธ ปไตย - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมค ณธรรมนาช ว ต และ นาไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น อย างเหมาะสม นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 47

58 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 ม ออมไม ม อด - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 2.2 ย ทธศาสตร 1 / 2 โครงการพ ฒนา ค ณธรรมจร ยธรรม นางร งท พย น กเร ยนร อยละ 90 ม ความร ความ นางกองแก ว น.ส.ศ ร ร ตน 500 เข าใจในหล กการของเศรษฐก จ นางพรสวรรค น.ส.บ ญฑร กา 500 พอเพ ยง สามารถนามาปฏ บ ต เพ อ นางส นทร การดารงช ว ตอย างม ด ลยภาพ - น กเร ยนร อยละ 90 สามารถนา หล กของเศรษฐก จพอเพ ยงไปใช ในช ว ตประจาว นได 48

59 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 งานส งเสร มพ ฒนาน กเร ยน - การด แลช วยเหล อน กเร ยนกล ม เส ยง - ปฐมน เทศ ป ส ภาพบ ร ษ ส ภาพสตร ดารา ว ทยาล ย (ป.4-6) - ปฐมน เทศ ม.1 - เสร มสร างท กษะช ว ต ม.2 - ส ภาพบ ร ษ ส ภาพสตร ม.3 - งานสถ ต พ ฒนาว น ย (ป.1- ม.6) - งานเช ญว ทยากร งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. 2.2 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนา ค ณธรรม จร ยธรรม นางกานดา นางกานดา นางกานดา นางว ชราภรณ นางว ชราภรณ นางว ชราภรณ นางกานดา นางว ชราภรณ น.ส.ส บศร น.ส.ส บศร 2,000 1,000 1,000 1,500 2,000 6, ,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม ค ณล กษณะ ของการเป นผ เร ยนด ม ความส ภาพ นอบน อม โอบอ อมอาร ช วยเหล อ ผ อ น ร บฟ งความค ดเห น ของคนอ น ซ อส ตย ม ว น ย ส จร ต ม งมานะใน การเร ยน ด แลร กษาสถานและ ส งของท งส วนรวมและส วนต ว - น กเร ยนร อยละ 90 ไม ขาดเร ยน มาสายและออกจากสถานศ กษา กลางค น - น กเร ยนร อยละ 90 ไม ม ป ญหา ด านการปกครอง นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 49

60 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 5 ถวายเท ยนพรรษา - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. 2.2 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนา ค ณธรรม จร ยธรรม นางจร สศร 11 ก.ค. 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม ความร นางกองแก ว นางปราณ ย. 55 ความเข าใจในการปฏ บ ต ตน นางพรสวรรค นายธ รย ทธ ท. 1,000 เป นศาสน กชนด นางส นทร น.ส.ชญาณ ศวร 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม ส วนร วม ก จกรรมถวายเท ยนพรรษา 50

61 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 Big Cleaning Day - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ.2 2.1,2.4 สมศ. 2.3 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ต สาธารณะ ภาคเร ยน - น กเร ยนร อยละ 90 ให การ นางกองแก ว นายไพโรจน 2 5,000 ช วยเหล อผ อ น หร อส วนรวม เข า นางพรสวรรค นายศ ภน ม ต 5,000 ร วมก จกรรมบาเพ ญประโยชน ต อ นางส นทร นายย ทธศ กด 5,000 ส งคมท งในและนอกสถานศ กษา - น กเร ยนม จ ตสาน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 2 โครงการจ ตอาสา - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มฐ ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ต สาธารณะ นายไพโรจน นายศ ภน ม ต นายย ทธศ กด การ ศ กษา 2,000 2,000 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ทาก จกรรม บาเพ ญประโยชน ต อส งคมท งใน และนอกสถานศ กษา นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 51

62 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 กร ฑาดาราว ทยาล ย - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 2 งานป จฉ มน เทศน กเร ยนช น - ม ธยมศ กษาป 3 - ม ธยมศ กษาป 6 3 ก ฬาสานส มพ นธ (การแข งข นก ฬาระด บประถม และแข งข นก ฬาว นเยาวชน) มาตรฐาน สพฐ. มฐ.1 1.4, 1.5 มฐ.3 มฐ.1 1.4, 1.5 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.2 ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสาน ส มพ นธ ตบช ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสาน ส มพ นธ ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสาน ส มพ นธ นางอนงค 6 ก.ค.54 60,000 - น กเร ยนร อยละ 95 เข าร วม นางกองแก ว น.ส.รจนา 80,000 ก จกรรมกร ฑาดาราว ทยาล ย นางพรสวรรค นางส นทร นายศ ภน ม ต นายย ทธศ กด นางอนงค น.ส.รจนา ภาคเร ยน 2 ธ.ค. ก.พ. 70,000 80,000 (งบ โรงเร ยน) 10, น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป 3 และ ช นม ธยมศ กษาป 6 ท กคนม ความร ก ศร ทธาและผ กพ นก บ โรงเร ยนจากการเข าร วมก จกรรม งานป จฉ มน เทศ - น กเร ยนร อยละ 95 เข าร วม ก จกรรมก ฬาสานส มพ นธ นางพรสวรรค นางส นทร นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 52

63 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ช งน าหน ก/ว ดส วนส ง และ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ มาตรฐาน - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 1.1 ย ทธศาสตร 2/1 โครงการส ขภาพด ช ว ม ส ข นางอนงค ภาคเร ยน เก บจาก น.ส.รจนา ละ 1 คร ง น กเร ยน - น กเร ยนร อยละ 90 ม น าหน ก/ ส วนส งตามเกณฑ มาตรฐานของ กรมอนาม ยกระทรวงสาธารณส ข - น กเร ยนร อยละ 90 ม สมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ ของ กรมพลศ กษา นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 53

64 ลาด บ งาน/ก จกรรม 2 ขย บกายว นละน ดจ ตแจ มใส - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ.1 มฐ14 3 ว นเด กส ขส นต มฐ สมศ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2/1 โครงการส ขภาพด ช ว ม ส ข 1.2 ย ทธศาสตร 2/1 โครงการส ขภาพด ช ว ม ส ข นางพ ชร นทร ตลอด 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ได ออกกาล ง นางกองแก ว นายปฏ ว ต ป กายเพ อส ขภาพด นางพรสวรรค น.ส.ร งนภา 1,000 นางส นทร นายเทว นทร 1,000 นายไพโรจน ม.ค.56 15,000 - น กเร ยนช นประถมศ กษาท กคนได เข าร วมก จกรรมว นเด กส ขส นต อย างม ความส ข นางกองแก ว 54

65 ลาด บ 1 คล น กส ขภาพ งาน/ก จกรรม - ส ขภาพด ช ว ม ส ข(ป.1-ม.6) - ตรวจส ขภาพด วยตนเอง (ป.5-ม.6) - งานฉ ดว คซ น(ป.1,ป.6) งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ.1 ต.บ.ช. 1.1 สมศ. 1.1 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2/2 โครงการร กส ขภาพ นางอ ญชล นางกองแก ว น.ส.ภาว ณ นางพรสวรรค นางแสงส ร ย นางส นทร เก บจาก น กเร ยน 6,000 3,000 - ผ เร ยนร อยละ 90 สามารถตรวจ ส ขภาพด วยตนเองรวมท งร จ ก ด แลตนเองให ม ความปลอดภ ย และม ส ขภาพจ ตด 55

66 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ว คซ นช ว ต - ค ายว คซ นช ว ต(ป.6) - ช ว ตสดใสห างไกลส งเสพต ด (ป.1-ม.6) - ค ายท กษะช ว ต 1 (ม.4) - ค ายท กษะช ว ต 2 (ม.5) - ค ายท กษะช ว ต 3 (ม.6) มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 1.1 ย ทธศาสตร 2/3 โครงการโรงเร ยน ส ขาว นายไพโรจน นางกานดา นางว ชราภรณ น.ส.ส บศร นายย ทธศ กด นายย ทธศ กด นายย ทธศ กด (เก บจากนร.) 4,000 4,000 4,000 (เก บจากนร.) (เก บจากนร.) (เก บจากนร.) - ผ เร ยน ร อยละ 90 ได ร บการด แล ช วยเหล อ ให ปลอดจากป ญหา ทางเพศ ยาเสพต ด ส งมอมเมา เพ อให น กเร ยนม ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ตด นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 56

67 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ 1 ว พ ธท ศนา - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 งาน/ก จกรรม 2 Art & Music for Life - สร างสรรค งานศ ลปะ - ดนตร ส ส น มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 1.2 ย ทธศาสตร 2/4 โครงการส ปดาห ศ ลป 1.2 ย ทธศาสตร 2/4 โครงการส ปดาห ศ ลป พ.ย. (เก บจาก - น กเร ยนร อยละ 90 ได ร บการ นางกองแก ว นางปร ชญามาศ ธ.ค. 54 น กเร ยน) ปล กฝ งให ม ความภาคภ ม ใจร ค ณ นางพรสวรรค นางไพร นทร นางส ก ญญา ค าและร กในความเป นไทย โดย นางส นทร การเข าร วมก จกรรมเก ยวก บ ประเพณ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญา นายศ ร ช ย น.ส.ส ทธ วรรณ นางศร ญญา นายป ยะส ต นายบ ญภาค น.ส.ส พร 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 ไทย ท งในและนอกสถานศ กษา - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมและเห นค ณค าด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลปะ นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 57

68 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 ครอบคร วส ขส นต สร างสรรค ศ ลปะ มาตรฐาน สพฐ. มฐ.1 ตบช 1.6 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 1.2 ย ทธศาสตร 2/4 โครงการส ปดาห ศ ลป นายกฤษดา ภาคเร ยน 6,000 - น กเร ยนและผ ปกครองเข าร วม นางกองแก ว นางภาร ณ 2 3,500 ก จกรรม ม ความภาคภ ม ใจในการ นางพรสวรรค น.ส.ส พร 3,500 สร างสรรค งาน ศ ลปะตามศ กยภาพ นางส นทร 58

69 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 งานระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน - สานส มพ นธ บ านและ โรงเร ยน - ท นเพ อพ ฒนา ช ว ต - เข มท ศนาช ว ต(การให คาปร กษา, 4ประสาน3 สายใย และ SDQ, EQ) - แนวแนวอาช พและ ต อ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ2 ตบช 2.3 มฐ6 ตบช 6.4 สมศ. ตบช4.2 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2/5 โครงการ 4 ประสาน 3 สายใย นางศ กลร ตน นางอ ญชล ว. น.ส.ศร พรรณ นางศ กลร ตน นางอ ญชล ว. น.ส.ศร พรรณ นางศ กลร ตน นางอ ญชล ว. น.ส.ศร พรรณ PTA, องค กร ภายนอก 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 5,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ได ร บการ ดาเน นงานตามข นตอนของ ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ครบถ วนและต อเน อง นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 59

70 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 เช ดช เก ยรต น กเร ยนเร ยนด - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 2 ส ปดาห ว นส นทรภ - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ.2 ตบช 2.1 มฐ.2 ตบช 2.1 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 2.2 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด 2.2 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด ห วหน ากล ม 20,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ม พ ฒนาการ นางกองแก ว สาระการ ทางเร ยนด านพฤต กรรม นางพรสวรรค เร ยนร ท ก และม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด นางส นทร ระด บ ข นตามศ กยภาพ นางกรกฎ น.ส.คงขว ญ นางหท ยกาญจน ม.ย.55 2,000 2,000 2,500 - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมส ปดาห ว นส นทรภ ม ความร เก ยวก บประว ต และผลงานกว เอกของโลก เห นค ณค าและนาความร ได ร บไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได อย างเหมาะสม ม ความร กและภ ม ใจใน ความเป นไทย นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 60

71 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 ส ปดาห ว นภาษาไทยแห งชาต - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 4 ว นลอยกระทง - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ มฐ สมศ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด 2.2 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด ก.ค น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม นางกองแก ว น.ส.ร จจ รา 2,500 ก จกรรมส ปดาห ว นภาษาไทย นางพรสวรรค นางส ร พ กตร 3,500 แห งชาต ได ฝ กท กษะการฟ ง การ นางส นทร นางนภาเกตน 3,500 พ ด การอ าน การเข ยน และนา ความร ได ร บไปประย กต ใช ได นางชณ ตรา นางวล ยพร นางสมจ ต ม. พ.ย. 55 2,400 2,000 2,000 อย างเหมาะสม - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมลอยกระทง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บประเพณ ลอย กระทง เห นค ณค าและ ความสาค ญของว ฒนธรรมไทย ร ก และภาคภ ม ใจ ในความเป นไทย นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 61

72 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 5 ฉลาดอ าน ฉลาดค ด - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.1 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด นางเมท น 600 น.ส.กาญจนา ก. 600 นางหท ยกาญจน น กเร ยนท กคนได ร บการฝ กฝนให ค นคว าหาความร จากการอ าน การฟ งและการด การแสวงหา ความร จากแหล งการเร ยนร ต าง ๆ - น กเร ยนร อยละ 90 สามารถสร ป ใจความสาค ญ จากการอ าน การ ฟ ง การด และสามารถนาไปจด บ นท กได อย างถ กต อง นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 62

73 ลาด บ งาน/ก จกรรม 6 น กประด ษฐ น อย (ประถม) งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป 4.1 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด น.ส.จ รน นท 3,000 - น กเร ยนท กคนสามารถวางแผน นางกองแก ว นางกฤษณ ทางานตามลาด บข นตอน ม การ ปร บปร งงาน และร กการทางาน ร จ กใช ว สด อ ปกรณ ม ในท องถ น สามารถใช ภ ม ป ญญาท องถ นใน งานประด ษฐ ม ความค ดร เร ม สร างสรรค ร วมอน ร กษ ประเพณ ว ฒนธรรม 63

74 ลาด บ งาน/ก จกรรม 7 โครงการร วมค ดร วมทา สร างสรรค ความสามารถ - ชมรม งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. 3.2 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด นายไพโรจน นายศ ภน ม ต นายย ทธศ กด 6,000 3,000 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรม สามารถสร างสรรค งาน ม ท กษะการทางาน และทางาน ร วมก บผ อ นได นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร - ว นเยาวชน - สภาน กเร ยน (ม.ปลาย) นายศ ภน ม ต นายย ทธศ กด นายย ทธศ กด 11,000 10,000 12,000 64

75 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 8 ใฝ ร ค ป ญญา (ตอบป ญหา ความร รอบต ว) (ประถม) มาตรฐาน สพฐ. มฐ สร างสรรค งานเข ยน (ประถม) มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.1 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด 3.1 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด นางเบญจมาศ น กเร ยนร อยละ 90 ม บ นท กการ นางกองแก ว น.ส.น ตยา ส. เร ยนร จากการอ าน ม ความร รอบต ว ท นต อเหต การณ ป จจ บ น นางเพชรลดา นางนงล กษณ น กเร ยนช น ป.1 ป.6 ร อยละ 90 สามารถเข ยนเร องราวเพ อส อสาร ให ผ อ นเข าใจได และม ท กษะด าน การเข ยนส อสาร และสร างสรรค ส งใหม ได ในระด บค ณภาพด ข นไป นางกองแก ว 65

76 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 10 การพ ดสร างสรรค หรรษา (ประถม) 11 ส ปดาห หอสม ด และห องสม ด ประถม Dara Books Fair - จ ดจาหน ายหน งส อจาก สาน กพ มพ - จ ดก จกรรมส งเสร มการอ าน มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 4.1 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด 3.2 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด นางพ ไลพรรณ น กเร ยนช น ป.3 ป.6 นางกองแก ว นางกานดา ร อยละ 80 ม ความสามารถจ ด กล มความค ด และม ท กษะในการ พ ดถ กต อง สามารถใช ค าพ ดได อย าง สร างสรรค ถ กต องตาม กาลเทศะ และม ความกล า นายส ว ฒน นางอ งคณา นางภ ทรธ ดา นางอ ไรวรรณ นางพ นพ ศม ย แสดงออก ม.ค.56 8,000 - น กเร ยนร อยละ 90 แสวงหา ความร ด วยตนเองโดยการเข าร วม ก จกรรม น.ส.ว ภาดา 66

77 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 12 ก จกรรมส งเสร มการร กการ อ าน - จ ดบรรยากาศและป ายน เทศ ตามเทศกาลว นสาค ญประจาป ภายในห องสม ด/หอสม ด - แนะนาหน งส อ,วารสารใหม หน งส อได ร บรางว ลสาค ญ หน งส อน าอ าน - จ ดต ห องสม ดเคล อนให บร การแก น กเร ยนระด บช น ประถมศ กษาป ให บร การส บค นร วมก บกล ม สาระการเร ยนร - จ ดทาถ งความร ส ช มชน มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.2 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด พ.ค.55- น.ส.ว ภาดา ก.พ.56 นายส ว ฒน นางอ งคณา นางภ ทรธ ดา นางอ ไรวรรณ นางพ นพ ศม ย 5,000 - น กเร ยนร อยละ 90 แสวงหา ความร ด วยตนเองจากห องสม ด เคล อนหร อม มอ านภายใน ห องเร ยน และถ งความร ส ช มชน 67

78 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 13 ประชาส มพ นธ ก จกรรมและ การให บร การหอสม ด และ ห องสม ดประถม - จ ดทาแผ นพ บ, ป ายน เทศ ประชาส มพ นธ คร และ น กเร ยน - ประกาศเส ยงตามสาย - นาเสนอการให บร การด วย Power Point สาหร บ น กเร ยน ม.1 และ ม.4 มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม สมศ. หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป 7 ย ทธศาสตร 3/1 นายส ว ฒน นางอ งคณา นางภ ทรธ ดา นางอ ไรวรรณ นางพ นพ ศม ย ม.ย.-ก.ค. น.ส.ว ภาดา น กเร ยนร อยละ 90 ได ร บทราบ ข อม ลเก ยวก บบร การของหอสม ด และห องสม ด 68

79 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 14 จ ดหาทร พยากร ส อ ส งพ มพ ว สด อ ปกรณ ในหอสม ด และ ห องสม ดประถม - หน งส อ, CD, E-book - วารสาร หน งส อพ มพ - ว สด ส งของเคร องใช - ช นหน งส อ ต หน งส อ ฯลฯ 15 ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพช ว ต (ม.ปลาย) มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม สมศ. หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป 7 ย ทธศาสตร 3/1 นายส ว ฒน นางอ งคณา นางภ ทรธ ดา นางอ ไรวรรณ นางพ นพ ศม ย 3.2 ย ทธศาสตร 3/1 โครงการพ ฒนา ท กษะด านการค ด ม.ย.55 น.ส.ว ภาดา ก.พ.56 น.ส.ส บศร 300,000 - หอสม ด/ห องสม ดม หน งส อ, ส อ และอ ปกรณ อานวยความสะดวก เพ ยงพอ 1,000 - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรม และได ความร จากว ทยากร ท งภายในและภายนอกโรงเร ยนผ าน ก จกรรม คาบเสร มพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต นางส นทร 69

80 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ค ายคณ ตศาสตร - ม.2-ม.3 2 โครงงานคณ ตศาสตร - ป.1-ป.6 - ม.3 - ม.5 มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.2 ย ทธศาสตร 3/2 โครงการพ ฒนา ท กษะการค ดทาง คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร 4.1 ย ทธศาสตร 3/2 โครงการพ ฒนา ท กษะการค ดทาง คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร นายเมธ ก.พ. 56 เก บจาก - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม นางพรสวรรค น กเร ยน ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร ม ท กษะ การค ด การแก ป ญหา และนาไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได นางจ ร ร ตน น.ส.พรพ มล นายภ ระพงษ พ.ย. - ธ.ค.55 1,500 1, น กเร ยนร อยละ 90 ทาโครงงาน คณ ตศาสตร ม ท กษะการค ดอย าง ม ระบบ ม ท กษะการทางานอย าง เป นข นตอน และเก ดองค ความร นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 70

81 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 พ ฒนาอ จฉร ยภาพด าน ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 4.1 ย ทธศาสตร 3/2 โครงการพ ฒนา ท กษะการค ดทาง คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร - น กเร ยนร อยละ 90 ได ร บการ นางกองแก ว นางข นทนา 1,500 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพอย าง นางพรสวรรค น.ส.จ นทร นภา 2,400 ส งส ด นางส นทร นางกาญจนา ย. 1,000 นางจ นจ รา 1,000 4 ค ายว ทยาศาสตร - ม.1-ม.3 มฐ ย ทธศาสตร 3/2 โครงการพ ฒนา ท กษะการค ดทาง คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร น.ส.น ตยา ธ.ค. 55 (3-4 ธ.ค. 55) 60,000 (นร.) - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมค ายว ทยาศาสตร ม ท กษะ การค ด การแก ป ญหา และนาไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได นางพรสวรรค 71

82 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 5 โครงงานว ทยาศาสตร - ป.1-ป.6 - ม.2 - ม.4 (ว ทย ) 6 ส ปดาห ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และเทคโนโลย - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 4.2 ย ทธศาสตร 3/2 โครงการพ ฒนา ท กษะการค ดทาง คณ ตศาสตร และ ว ทยาศาสตร 3.2 ย ทธศาสตร 3 / 2 น.ส.ว ลาส น นางน ชาภา น.ส.ก ณฑ รา นายป ยะพงศ นางรว วรรณ นางวาร นทร นางส ชาดา พ. นายภาคภ ม นายธว ช - น กเร ยนร อยละ 90 ทาโครงงาน นางกองแก ว นางมาล น 4,300 ว ทยาศาสตร ม ท กษะค ดอย างม นางพรสวรรค นางอภ น นท 11,000 ระบบ ม ท กษะการทางานอย าง นางส นทร นายชาญช ย 2,000 เป นข นตอนและเก ดองค ความร ภาคเร ยน ,000 1,300 2,000 3,000 3,000 2,000 1,000 3,000 2,000 - น กเร ยนร อยละ 90 ได เข าร วม ก จกรรมส ปดาห ว ทยาศาสตร สามารถนาความร ท ได ร บไป ประย กต ใช ได นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 72

83 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 การเร ยนร ท บ เอ ม ดารา ว ทยาล ย (Dara TBM) - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.2 มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 6.2 ย ทธศาสตร 3/3 โครงการพ ฒนา ท กษะการค ดโดยใช นว ตกรรม ท บ เอ ม ดาราว ทยาล ย นางมาล น 75,000 - คร ท กคนจ ดการเร ยนร โดยใช นางกองแก ว นางศ กลร ตน นว ตกรรมการเร ยนร ท บ เอ ม นางพรสวรรค นางส น นทา ดาราว ทยาล ย ในการพ ฒนาการ น.ส.กร ณา ส. เร ยนร ของน กเร ยนตามหล กการ ทางาน ตามธรรมชาต และ พ ฒนาการของสมองมาใช 73

84 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ส ปดาห ภาษาต างประเทศ - ละครภาษาอ งกฤษ - แข งข นท กษะทางภาษา - เร ยนร ว ฒนธรรม 2 Dara Connecting Classrooms 3 Be Smart with English (เส ยงตามสาย) มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.2 ย ทธศาสตร 3/4 โครงการส อสาร ด วยภาษาอ งกฤษ 3.2 ย ทธศาสตร 3/4 โครงการส อสาร ด วยภาษาอ งกฤษ 3.1 ย ทธศาสตร 3/4 โครงการส อสาร ด วยภาษาอ งกฤษ นางเสาวน ย ต. ม.ค.56 7,000 - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม นางกองแก ว นางส ชาดา น 7,000 ก จกรรมส ปดาห ภาษาต างประเทศ นางพรสวรรค น.ส.สมสวรรค 7,000 สามารถนาความร ได ร บไปใช ใน นางส นทร ช ว ตประจาว นได - น กเร ยนร อยละ 90 ม ท กษะการ ฟ ง พ ด - อ าน - เข ยน นางเสาวน ย ต. น.ส.จ รน นท ธ นางรวยพร น.ส.จ ตต พร นางจาร มนต นางสมพร 1,000 1,000 1, ภาษาต างประเทศ - น กเร ยน และคร ช น ป.6, ม.1 และ ม.4 สามารถเข าร วมโครงการ Connecting Classrooms และ วางแผนการเร ยนการสอนร วมก บ ต างประเทศได - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วมก จกรรม ได พ ฒนาท กษะการพ ด การอ าน การค ด ว เคราะห รวมถ งการพ ฒนาให ม น ส ยร ก การส บค นเพ อนามาประกอบการพ ด นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 74

85 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 ค ายภาษาอ งกฤษ - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.2 ย ทธศาสตร 3/4 โครงการส อสาร ด วยภาษาอ งกฤษ นางเสาวน ย ต. ภาคเร ยน เก บจาก - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม นางกองแก ว นางส ชาดา น. 1 น กเร ยน ก จกรรม ได พ ฒนาท กษะการพ ด นางพรสวรรค น.ส.สมสวรรค การฟ ง การอ าน การค ด นางส นทร ว เคราะห และม ค ณล กษณะตาม ว ส ยท ศน ของโรงเร ยน 75

86 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 รวมใจพ ท กษ ร กษ ส งแวดล อม - โรงเร ยนส เข ยว มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. 2.2 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 3/5 โครงการดาราร กษ ส งแวดล อม -น กเร ยนร อยละ 90 ม ส วนร วมใน นางกองแก ว น.ส.กาลพ ชชา 2,000 การอน ร กษ ส งแวดล อมและร จ กใช นางพรสวรรค นายฐปกร 2,000 ทร พยากรม อย อย างม ประส ทธ ภาพ นางส นทร น.ส.พ มพ ใจ 2,000 - ธนาคารขยะร ไซเค ล - มห งสาสายส บ นางอาภรณ น.ส.เยาวล กษณ นายอร ณ นางอ ท ยวรรณ 5,000 5,000 5,000 2,000 2 GLOBE ดาราว ทยาล ย - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มฐ ย ทธศาสตร 3/5 โครงการดาราร กษ ส งแวดล อม น.ส.ว ช ณ น.ส.กร ณา ส. นายเสถ ยร 20,000 20,000 20,000 - น กเร ยนท กคนเป นสมาช กและ เข าร วมก จกรรม GLOBE ดารา ว ทยาล ย นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 76

87 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 Be Wise with Technology (Tablet, Geometer s Sketchpad, เคร องคานวณ เช งกราฟ) มาตรฐาน สพฐ. มฐ พ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 6.2 ย ทธศาสตร 4/1 โครงการพ ฒนา หล กส ตร สถานศ กษาส มาตรฐานสากล 6.1 ย ทธศาสตร 4/1 โครงการพ ฒนา หล กส ตร สถานศ กษาส มาตรฐานสากล นางอนงค ก. 3,000 - คร ร อยละ 90 ใช เทคโนโลย จ ดการ นางกองแก ว นายอด ศ กด 1,500 เร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป น นางพรสวรรค นายผด งศ กด 1,000 สาค ญ นางส นทร นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 5,000 - คร ท กคนจ ดทาแผนการจ ดการ เร ยนร เน นผ เร ยนเป นสาค ญ นางอวยพร 77

88 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม มาตรฐาน สพฐ. 3 ประเม นการใช หล กส ตร มฐ พ ฒนาคร ส สากล มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 7 ย ทธศาสตร 4/1 โครงการพ ฒนา หล กส ตร สถานศ กษาส มาตรฐานสากล ย ทธศาสตร 4/1 โครงการพ ฒนา 6.1 หล กส ตร สถานศ กษาส มาตรฐานสากล น.ส.ภควรรษ ภาคเร ยน 2,000 ม หล กส ตรเหมาะสมก บบร บทของ นางกองแก ว นางอนงค 2 สถานศ กษา นางพรสวรรค นางส พ ฒน นางส นทร นางส ชาดา ส. นางมาล น 50,000 75,000 คร ร อยละ 90 ได ร บการอบรม พ ฒนาเพ อเพ มศ กยภาพในการเร ยน การสอน นางอวยพร 78

89 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 น เทศแบบก ลยาณม ตร - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป 6.1 ย ทธศาสตร 4/2 โครงการพ ฒนาท กษะ กระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ห วหน ากล ม 3,000 - คร ท กคนได ร บการน เทศ นางกองแก ว สาระการ ว ธ การสอนหลากหลายและจ ด นางพรสวรรค เร ยนร ก จกรรมการเร ยนการสอนเน น นางส นทร น กเร ยนเป นสาค ญ - คร ร อยละ 90 ม การพ ฒนาว ธ ว ดผลและประเม นผลตามสภาพ จร ง - คร ท กคนม ส มพ นธภาพด ต อ น กเร ยนท กคนและม การพ ฒนา ปร บปร งแก ไขการจ ดก จกรรมการ เร ยนร เพ อให การจ ดการเร ยนการ สอนม ประส ทธ ภาพย งข น 79

90 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 2 ว จ ยในช นเร ยน (เด กปกต, เด กพ เศษ) 3 ส อสร างสรรค - ภาษาไทย - คณ ตศาสตร มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 6.2 ย ทธศาสตร 4/2 โครงการพ ฒนา ท กษะกระบวนการ เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสาค ญ 6.2 ย ทธศาสตร 4/2 โครงการพ ฒนา ท กษะกระบวนการ เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสาค ญ นางอนงค - คร ท กคนทาว จ ยในช นเร ยน นางกองแก ว นางร ศม ป. 600 เพ อนาผลมาพ ฒนาการเร ยนการ นางพรสวรรค นางกรกฏ 5,000 สอน นางส นทร นางนร สรา 5,000 นางไพร นทร 5,000 น.ส.เสาวล กษณ 5,000 นางย พ น น.ส.ส พ ตรา นางธ ดาร ตน นางข นทนา นางพร มเพรา น.ส.เสาวน ย ด. 6,000 1,600 1,200 10,400 5,000 10,000 - คร ท กคน ออกแบบการจ ดการ เร ยนร เอ อต อการเร ยนร และใช ส อเทคโนโลย เหมาะสมและ ตอบสนองความแตกต างระหว าง บ คคล เพ อพ ฒนาความก าวหน า ของผ เร ยน พ ฒนาส อ กระบวนการจ ดการเร ยนร เน น ผ เร ยนเป นสาค ญ นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 80

91 ลาด บ งาน/ก จกรรม - ว ทยาศาสตร - ส งคม งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. สมศ. โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป นางข นทนา 27,000 - คร ร อยละ 90 ผล ตส อนาไปใช นางญาณ น 15,500 และส อเพ อให ม ประส ทธ ภาพใน นางธ ราพร 43,000 การจ ดการเร ยนร นางปร ศนา น.ส.สมจ ตต นางพรสวรรค ช. 9,500 7,500 6,000 - ส ขศ กษา - ศ ลปะ - นางอนงค ก. นางรจนา นางสาว กา นายส ทธยนต 50,000 40,000 25,000 6,000 5,000 5,500 81

92 ลาด บ งาน/ก จกรรม - การงาน - ต างประเทศ - เด กพ เศษ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. สมศ. โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป นางสาว กา 6,000 นางส ภาภรณ 7,000 น.ส.ปราณ บ. 12,000 นางเสาวน ย ต. นางส ชาดา น. น.ส.สมสวรรค นางร ศม ป. 14,800 3,200 10,000 27,400 82

93 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 ว เคราะห ข อสอบ - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 6.1 ย ทธศาสตร 4/2 โครงการพ ฒนาท กษะ กระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นสาค ญ น.ส.ภควรรษ 1,000 - คร ท กคนม การว เคราะห นางกองแก ว นางอนงค 1,000 แบบทดสอบ เพ อนาผลไป นางพรสวรรค นางส พ ฒน 1,000 ปร บปร ง พ ฒนาแบบทดสอบ นางส นทร 5 พ ฒนาน กเร ยนเข าส การ แข งข นด านว ชาการ(O-Net, Quota) - สอนเสร มน กเร ยนช น ป.6 - สอนเสร มน กเร ยนช น ม.3 - ต วโควตา ม.6 - ต วโอล มป กว ชาการ มฐ ย ทธศาสตร 4/2 โครงการพ ฒนาท กษะ กระบวนการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นสาค ญ นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร นางส นทร PTA และ เก บจาก น กเร ยน - ร อยละ 50 ของผ เร ยนม ผลการ ทดสอบระด บชาต 8 กล มสาระอย ในระด บด - น กเร ยน ม.6 ร อยละ 80 สอบ เร ยนต อในระด บอ ดมศ กษาได 83

94 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 6 การฝ กการอ าน การเข ยน สาหร บเด กเร ยนช า - ป.1 ป.6 7 ภาษาน าร (ประถม) มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 6.2 ย ทธศาสตร 4/2 โครงการพ ฒนา ท กษะกระบวนการ เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสาค ญ 3.1 ย ทธศาสตร 4/2 โครงการพ ฒนา ท กษะกระบวนการ เร ยนร เน นผ เร ยน เป นสาค ญ นางเทพ นทร น กเร ยนช น ป.1 ป.6 ท กคน นางกองแก ว นางร ตนา เร ยนช า อ านไม ออก เข ยนไม ได ได ร บการฝ กและสามารถอ านออก เข ยนได นางชลธ ชา นางส พ ตรา น กเร ยนร อยละ 90 ได ร บการ ส งเสร มปล กฝ งร กว ฒนธรรม ท องถ น สามารถอ านกาเม องจาก ป ายหน าช นเร ยนหร อในช นเร ยน ได และนาภาษากาเม องมา พ ฒนาเอกล กษณ ความเป นไทยได นางกองแก ว 84

95 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 พ ฒนาท กษะการเร ยนร ส ช ว ต เป นอ สระ - OT for Child - Social Story - โซ ทองสร างสรรค - โครงการสานฝ น - ท กษะอาช พ - ม งส โลกกว าง - ธาราหรรษา มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. 6.2 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 4/3 โครงการพ ฒนา ท กษะสาหร บ น กเร ยนม ความ ต องการจาเป น พ เศษ นางป ยะวรรณ น.ส.ท พว ลย นางว ไลร ตน น.ส.ท พว ลย นางร ศม ดาว นางส จ ตรา นายว ชรช ย นางร ศม ดาว น.ส.ท พว ลย นางพ ชราภรณ น.ส.ท พว ลย นางส จ ตรา 5,000 2,000 10,000(นร) 2,000 2,000 1,000 7,000 8,000(นร) 5,000(นร) - น กเร ยนม ความม ความ ต องการจาเป นพ เศษท กคนร วม ก จกรรมฝ กท กษะอาช พ - น กเร ยนม ความม ความ ต องการจาเป นพ เศษร อยละ 80 สามารถปฏ บ ต ก จกรรมงานอาช พ ได - น กเร ยนม ความม ความ ต องการจาเป นพ เศษท กคนได ร บ การส งเสร มเพ อพ ฒนาตาม ศ กยภาพ นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 85

96 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ก จกรรมในเคร องแบบ (ล กเส อ เนตรนาร, ร กษาด นแดน) - ค ายล กเส อ-เนตรนาร ป.3-ม.3 - พ ธ เข าประจากอง ล กเส อ-เนตรนาร - พ ธ สวนสนาม - พ ธ ราชสด ด - ล กเส อ กกต. มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. 2.2 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 4/4 โครงการล กเส อ- เนตรนาร นางกองแก ว นางพรสวรรค นายไพโรจน นายศ ภน ม ต เง นอ ดหน น,เก บจาก น กเร ยน 2,000 2,000 2,000 เก บจาก น กเร ยน - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมบาเพ ญประโยชน ต อ ส งคม - น กเร ยนร อยละ 90 ได แสดงออก ถ งความจงร กภ กด ต อสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย 86

97 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ด บ งาน/ก จกรรม 1 แข งข นท กษะว ชาการร วมก บ ช มชน - ป.1-ป.6 - ม.1-ม.3 - ม.4-ม.6 2 ท ศนศ กษา - แหล งเร ยนร ภายในท องถ น - สารวจทร พยากรธรรมชาต (ม.1-ม.3) - ศ ลปห ตถกรรมท องถ น (ม.2) มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.2 ย ทธศาสตร 5/1 โครงการเร ยนร ส ประสบการณ 3.2 ย ทธศาสตร 5/1 โครงการเร ยนร ส ประสบการณ ห วหน ากล มสาระ การเร ยนร ห วหน าระด บ ป.1-6 น.ส.ถน มพ สตร นางว ชราภรณ 5,000 5,000 5,000 เง นอ ดหน น,เก บจาก น กเร ยน เง นอ ดหน น - น กเร ยนร อยละ 90 ได ร บการ ส งเสร มให ม ท กษะด านต างๆ เพ อ เข าร วมแข งข นท กษะว ชาการ ท ง ในและนอกสถานศ กษา - น กเร ยนร อยละ 90 เร ยนร ผ านประสบการณ ตรงจากการ ท ศนศ กษา นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 87

98 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม - ความหลากหลายของ ส งม ช ว ต - สถานสาค ญในจ งหว ด เช ยงใหม (ม.1, ม.5) - ตามรอยพ อข น - ท ศนศ กษา (ม.6) มาตรฐาน สพฐ. สมศ. โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป นางบรรณาร กษ เง นอ ดหน น นางย พา น.ส.จ ระศ ร นางพรสวรรค ช. นางธ ดาร ตน นายย ทธศ กด เง นอ ดหน น,เก บจาก น กเร ยน 3 Art Day Camp มฐ ย ทธศาสตร 5/1 โครงการเร ยนร ส ประสบการณ นางจ นตนา นางภาร ณ นางนาถศ ร นทร ภาคเร ยน 2 เก บจาก น กเร ยน - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ได แสดงออกและ สร างสรรค ผลงาน นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 88

99 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 เศรษฐก จพอเพ ยงเค ยงค ภ ม ป ญญาท องถ น - ส บฮ ตโตยออยล านนาไทย - สม นไพร ภ ม ป ญญาใน ล านนา (ม.1) - ร กษ ส งแวดล อมด วยว ถ ช ว ต พอเพ ยง (ม.2) - ว ถ อาหารล านนานาพาส ความพอเพ ยง (ม.3) - บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง และภ ม ป ญญาท องถ น (ม.4) มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 3.2 ย ทธศาสตร 5/1 โครงการเร ยนร ส ประสบการณ ภาคเร ยน 1 ห วหน าระด บ ป.1-ป.6 นางนาตยา นางส ภาภรณ นางพรภนา น.ส.เสาวน ย ด. 15,000 เง นอ ดหน น เง นอ ดหน น เง นอ ดหน น เง นอ ดหน น น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมเศรษฐก จพอเพ ยงเค ยงค ภ ม ป ญญาท องถ น ม ความเข าใจ ว ฒนธรรมล านนา ร กในท องถ นของ ตนเอง และนาองค ความร ได ไปใช ในช ว ตประจาว น นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 89

100 ลาด บ งาน/ก จกรรม 5 ค ายบ รณาการว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร 6 เร ยนร ภาษาและว ฒนธรรมใน ต างประเทศ - โครงการ AFS - แลกเปล ยนว ฒนธรรม ไทย-จ น 7 ส ปดาห ว ชาการ - กล มสาระการเร ยนร 8 กล ม และก จการน กเร ยน - เด กพ เศษ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ มฐ มฐ สมศ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 5/1 โครงการเร ยนร ส ประสบการณ ย ทธศาสตร 5/1 โครงการเร ยนร ส ประสบการณ 3.2 ย ทธศาสตร 5/1 โครงการเร ยนร ส ประสบการณ ม.ค ,000 นางส นทร เก บจาก น กเร ยน นายเสถ ยร นางจ นจ รา นายธาดา นางพรสวรรค นางส นทร ห วหน ากล มสาระ การเร ยนร นางร ศม ป. 1,000 เก บจาก น กเร ยน ภาคเร ยน 2 36,000 3,000 - น กเร ยนร อยละ 90 เข าร วม ก จกรรมค ายบ รณาการ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร สามารถนาความร ไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น - น กเร ยนเข าร วมโครงการ สามารถนาความร และ ประสบการณ ไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว น และสามารถแสดง ความค ดเห นและถ ายทอด ว ฒนธรรมได อย างม ประส ทธ ภาพ - น กเร ยนร อยละ 90 ม ส วนร วม ก จกรรมส ปดาห ว ชาการเพ อฝ ก ท กษะการค ด การแก ป ญหา การ ทางานร วมก บผ อ นได นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 90

101 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 โรงเร ยนเคร อข ายศ นย ข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ. 9 โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 5/2 โรงเร ยนเคร อข าย ศ นย ข บเคล อน เศรษฐก จพอเพ ยง นางย พ น น.ส.เยาวล กษณ น.ส.ปน ดดา ป ญ. 20,000 - คร ท กคนจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยบ รณาการ หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงท กกล มสาระ การเร ยนร - โรงเร ยนดาราว ทยาล ยใช หล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงในการบร หารจ ดการ จ ด สภาพแวดล อมทางกายภาพ ด านอาคารสถาน และส งแวดล อม ม ฐานการเร ยนร ปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงและก จกรรมการเร ยนร ตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง - คร แกนนาและน กเร ยนแกนนาม ส วนร วมในการ ข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงใน โรงเร ยนและขยายผลส โรงเร ยนเคร อข ายและ ช มชน - คณะกรรมการสถานศ กษาสน บสน นก จกรรม การข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงใน โรงเร ยนและขยายผลส โรงเร ยนเคร อข าย และช มชน - โรงเร ยนม ส อหร อนว ตกรรมการเร ยนร และ แหล งเร ยนร ตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จ พอเพ ยง - โรงเร ยนเคร อข ายได ร บการสน บสน น น เทศ ต ดตาม การนาหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงไปข บเคล อนในโรงเร ยน นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร 91

102 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ท ศนศ กษาด งานห องสม ด และ หอสม ดม ช ว ต มาตรฐาน สพฐ. มฐ สมศ โครงการ/ก จกรรม หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 8/2 นายส ว ฒน ส.ค.-พ.ย. 20,000 - คร และบ คลากรในหอสม ด/ น.ส.ว ภาดา นางอ งคณา 55 ห องสม ดท กคนได แลกเปล ยนเร ยนร นางภ ทรธ ดา ระหว างบ คลากรและระหว าง นางอ ไรวรรณ สถานศ กษา นางพ นพ ศม ย 92

103 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (ช นประถมศ กษาป 1 ช นม ธยมศ กษาป 6) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ปร บปร ง และซ อมแซมระบบ สารสนเทศของการให บร การ ส บค นข อม ลทางอ นเตอร เน ต และพ ฒนาระบบการน บสถ ต ผ เข าใช บร การ มาตรฐาน สพฐ. มฐ โครงการ/ก จกรรม สมศ. หล กตามแผนพ ฒนา ค ณภาพ ระยะ 3 ป 7.2 ย ทธศาสตร 10/1 นายส ว ฒน นางอ งคณา นางภ ทรธ ดา นางอ ไรวรรณ นางพ นพ ศม ย พ.ค.55- น.ส.ว ภาดา ม.ค.56 50,000 - หอสม ด/ห องสม ดม ระบบ สารสนเทศเพ อให บร การส บค นข อม ล ทางอ นเตอร เน ตและพ ฒนาระบบการ น บสถ ต ผ เข าใช บร การ 93

104 งานการสอนภาษาต างประเทศ

105 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งาน NP) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 พ ฒนาคร NP และคร ไทย - อบรมคร NP - อบรมคร สอนภาษาอ งกฤษ มาตรฐาน สพฐ สมศ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 8 นางสม ญญา นางฐ ต มา นางกานต พ ชชา 60, คร ท กคนได ร บทราบข อม ล นโยบาย และ แนวการปฏ บ ต งาน เพ อการปฏ บ ต งานให ม ค ณภาพ นางจ ระพ นธ 2 ก จกรรมสร างสรรค - ว นสาค ญต าง ๆ - การแลกเปล ยน ศ ลปว ฒนธรรมระหว างคร ก บน กเร ยน ย ทธศาสตร 5 นางสม ญญา นางฐ ต มา นางกานต พ ชชา 100, น กเร ยนร อยละ 90 ร วมก จกรรม สร างสรรค ได เร ยนร ขนบธรรมเน ยมประเพณ ของ ชาวต างประเทศ และสามารถ แสดงออก ได อย างเหมาะสม นางจ ระพ นธ 3 จ ดการแสดงละครภาษาอ งกฤษ/ ก จกรรมส งเสร มท กษะการใช ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน ย ทธศาสตร 5 นางสม ญญา นางฐ ต มา นางกานต พ ชชา 150, น กเร ยนม ประสบการณ ด าน ภาษาและการแสดงออก นางจ ระพ นธ 98

106 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งาน NP) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 บร การเอ อ/สน บสน นต อการเร ยน การสอน - สารบรรณ - งานบร การถ ายเอกสาร - งานพ มพ เอกสารทาง ว ชาการเผยแพร - งานต ดต อประสานงาน ภายในและภายนอก โรงเร ยน - ฯลฯ 5 ด แล บาร งร กษา อ ปกรณ เคร องใช สาน กงาน และจ ดซ อจ ดหาว สด ส นเปล อง อ ปกรณ เคร องใช สาน กงาน มาตรฐาน สพฐ สมศ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 9 นางสม ญญา นางฐ ต มา นางกานต พ ชชา ย ทธศาสตร 9 นางสม ญญา นางฐ ต มา นางกานต พ ชชา 200, งานเอกสารม ความถ กต อง การ จ ดเก บ อย างเป นระบบ ม ความเป น ระเบ ยบเร ยบร อย และเป นป จจ บ น สะดวกต อการปฏ บ ต งาน - คร NP ร อยละ 95 ม ความพ งพอใจ ในการใช ส งอานวยความสะดวกในการ จ ดการเร ยนร 200, ม เคร องใช สาน กงาน และว สด ส นเปล องม ประส ทธ ภาพ เหมาะสม และท นต อการใช งาน นางจ ระพ นธ นางจ ระพ นธ 99

107 ลาด บ งาน/ก จกรรม 6 สว สด การคร NP - งานว ซ า, Work permit - ค าเด นทาง - อาหาร - ค าร กษาพยาบาล - เคร องน งห ม - ท ศนศ กษา 7 ผล ต และจ ดส ออ ปกรณ การจ ดการ เร ยน การสอนฝ าย NP มาตรฐาน สพฐ สมศ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งาน NP) ป 2555 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 8 นางสม ญญา นางฐ ต มา นางกานต พ ชชา ย ทธศาสตร 8 นางสม ญญา นางฐ ต มา นางกานต พ ชชา 8 ก จกรรมชมรม ย ทธศาสตร 8 นางสม ญญา นางฐ ต มา นางกานต พ ชชา 3,000, คร NP ท กคนพ งพอใจในสว สด การ ได ร บในการให บร การ การช วยเหล อ และการแก ป ญหาต าง ๆ ได 200, คร NP ท กคน ม ส ออ ปกรณ ใช ใน การสอน หลากหลายพอเพ ยง และม ประส ทธ ภาพ - น กเร ยนร อยละ 80 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนภาษาอ งกฤษส งข น 100, น กเร ยนได ความร นอกเหน อจากการ เร ยนในห องเร ยนและได ฝ กท กษะ ทางภาษาอ งกฤษก บเจ าของภาษา นางจ ระพ นธ นางจ ระพ นธ นางจ ระพ นธ 100

108 งานก จกรรมพ เศษด านดนตร

109 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1. ส งเสร มและพ ฒนาก จกรรมด าน ดนตร ส ความเป นเล ศ 1.1 ฝ กซ อมตอนพ กเยง 1.2 ฝ กซ อมหล งเล กเร ยน 1.3 ฝ กซ อมระหว างป ดภาคและว นหย ด 1.4 จ ดเฉพาะก จกรณ พ เศษ ดนตร 10 ประเภท - น กร องประสานเส ยง Dara Crorus - ด ร ยางค วง (Symphonic Band) - ด ร ยางค วง (Unity Band) - วงแชมเบอร (Chamber) - วงcombo (Combo) - Acoustic (Acoustic) - ออเคสตร า (Orchestra) - น กร องประสานเส ยงดาวดวงน อย - นาฏศ ลป ไทย (ชมรมนาฏศ ลป ) - ดนตร ไทย (ชมรมดาราร กษ ไทย) - ชมรมน กแสดง (ร อง เล น เต นรา ฟ อน) งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จการพ เศษด านดนตร ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 ตบช , 1.6 มฐ , 6.3 มฐ 1 ตบช 1.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2 / 1 นางนวลศร นายบ ญภาค น.ส.ส พร นายอน ศ ษฐ นางจร งใจ นายเอกร นทร นางค ตกานต นางส ดคน ง นายก ตต เดช นางมณท พย นายพ นธ ศ กด 400,000 - น กเร ยนท กคนม ความสนใจ ม ความซาบซ งในค ณค า ม อารมณ ส นทร ยภาพ ม ความร ส กด งาม ความไพเราะ ในการร วมก จกรรม ด านดนตร นาฏศ ลป - น กเร ยนร อยละ 80 ม ผลงาน ความสามารถพ เศษด านดนตร นาฏศ ลป และม การพ ฒนา ฝ กฝน ซ มซ บจนเป นล กษณะน ส ย และม รสน ยม น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย นางนวลศร 101

110 ลาด บ งาน/ก จกรรม 2 นาฏศ ลป - ดนตร สร างส สรร - ว นไหว คร - ว นล กเส อ - กร ฑาส - ว นส นทรภ - ว นแม - งานส ปดาห ว ชาการ - ว นพ อ - ว นสมภพพระราชชายา - ว นคร สต มาส - ดาราไนท - ละครภาษาอ งกฤษ - ว นเยาวชน - พ ธ จบช น - งานส ช มชน (ร วมงานก บฝ าย ต างๆ ท งภายใน นอกสถานบ น, คอนเส ร ต - งานประกวด งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จการพ เศษด านดนตร ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 ตบช , 1.6 มฐ , 6.3 มฐ 1 ตบช 1.2 ตบช 3.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1 / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 นางนวลศร นายบ ญภาค น.ส.ส พร นายอน ศ ษฐ นางจร งใจ นายเอกร นทร นางค ตกานต นางส ดคน ง นายก ตต เดช นางมณท พย นายพ นธ ศ กด 5,000 - ผ เก ยวข องร อยละ 90 ม ความ พ งพอใจในก จกรรมด าน ดนตร นาฏศ ลป - น กเร ยนร อยละ 90 ได เข า ร วมก จกรรมเสร มหล กส ตร ด านดนตร นาฏศ ลป น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย นางนวลศร 102

111 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จการพ เศษด านดนตร ) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 งานพ ฒนาส อและอ ปกรณ ของ ก จกรรมดนตร -นาฏศ ลป 3.1 ซ อโน ตเพลง - น กร องประสานเส ยง Dara Chorus - ด ร ยางค วง Symphonic Band - ด ร ยางค วง Unity Band - วงแชมเบอร Chamber - วงดนตร ไทยและพ นเม อง ชมรม ดาราร กษ ไทย - ดาวดวงน อย มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก สพฐ สมศ ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ 1 มฐ 1 ย ทธศาสตร 2 / 1 ตบช ตบช , 1.6 มฐ , 6.3 นางนวลศร นายอน ศ ษฐ นายบ ญภาค นางค ตกานต นายเอกร นทร นายก ตต เดช นางส ดคน ง 10,000 25,000 25,000 5,000 5,000 1,000 - น กเร ยนท กคนม โน ตเพลงม ค ณภาพ และท นสม ยใช ใน ก จกรรมดนตร นาฏศ ลป น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย นางนวลศร 103

112 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จการพ เศษด านดนตร ) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3.2 ซ ออ ปกรณ ส นเปล องของวง ดนตร - น กร องประสานเส ยง Dara Chorus - ด ร ยางค วง Symphonic Band - ด ร ยางค วง Unity Band - วงแชมเบอร Chamber - วงดนตร ไทยและพ นเม อง ชมรม ดาราร กษ ไทย - วงคอมโบ Combo - วงอะค สต ก Acoustic - ดาวดวงน อย มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา สพฐ สมศ ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ 1 ตบช , 1.6 มฐ , 6.3 มฐ 1 ตบช 1.2 ย ทธศาสตร 2 / 1 นางนวลศร นายบ ญภาค นางค ตกานต นายเอกร นทร นายก ตต เดช นายพ นธ ศ กด นายอน ศ ษฐ นางส ดคน ง 5,000 60,000 60,000 5,000 32,500 25,000 2, ม อ ปกรณ ส นเปล องใช ในงาน ก จกรรมด านดนตร นาฏศ ลป อย างเพ ยงพอ - น กเร ยนก จกรรมได ฝ กฝน และพ ฒนาตนเอง โดยม อ ปกรณ ดนตร ม ค ณภาพและเพ ยงพอ น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย นางนวลศร 104

113 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จการพ เศษด านดนตร ) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3.3 ซ อมเคร องดนตร และอ ปกรณ - น กร องประสานเส ยง Dara Chorus - ด ร ยางค วง Symphonic Band - ด ร ยางค วง Unity Band - วงแชมเบอร Chamber - วงดนตร ไทยและพ นเม อง ชมรม ดาราร กษ ไทย - วงคอมโบ Combo - วงอะค สต ก Acoustic - ดาวดวงน อย มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก สพฐ สมศ ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ 1 มฐ1 ย ทธศาสตร 2 / 1 ตบช ตบช , 1.6 มฐ , ม เคร องดนตร ม ค ณภาพ และเพ ยงพอในการใช งาน นางนวลศร นายบ ญภาค นางค ตกานต นายเอกร นทร นายก ตต เดช นายพ นธ ศ กด นายอน ศ ษฐ นางส ดคน ง ,000 37,000 15,000 20,000 11, น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย นางนวลศร 105

114 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จการพ เศษด านดนตร ) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3.4 ซ อเคร องดนตร และอ ปกรณ - น กร องประสานเส ยง Dara Chorus - ด ร ยางค วง Symphonic Band - ด ร ยางค วง Unity Band - วงแชมเบอร Chamber - วงดนตร ไทยและพ นเม อง ชมรม ดาราร กษ ไทย - วงคอมโบ Combo - วงอะค สต ก Acoustic - ดาวดวงน อย มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา สพฐ สมศ ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ 1 ตบช , 1.6 มฐ , 6.3 มฐ 1 ตบช 1.2 ย ทธศาสตร 2 / 1 นางนวลศร นายบ ญภาค นางค ตกานต นายเอกร นทร นายก ตต เดช นายพ นธ ศ กด นายอน ศ ษฐ นางส ดคน ง ,000 80,000 20,000 30, ,000 1,000 - ม เคร องดนตร ม ค ณภาพ และเพ ยงพอในการใช งาน - น กเร ยนร วมก จกรรมเห น ค ณค า ของเคร องดนตร ม อย และใช อย างทะน ถนอม น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย นางนวลศร 106

115 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จการพ เศษด านดนตร ) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม มาตรฐาน สพฐ สมศ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป 4 การส งเสร ม และพ ฒนาก จกรรมด าน ดนตร นาฏศ ลป ร วมงานสานส มพ นธ ก บช มชน ร วมสน บสน นก จกรรมของ โรงเร ยน และ การประกวด มฐ 1 ตบช , 1.6 มฐ , 6.3 มฐ 1 ตบช 3.2 ย ทธศาสตร 1 / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 ย ทธศาสตร 11 / 1 อ.นวลศร อ.บ ญภาค อ. ส พร นายอน ศ ษฐ นางค ตกานต นางจร งใจ นายเอกร นทร นางส ดคน ง นายก ตต เดช นางมณท พย นายพ นธ ศ กด 370,000 - น กเร ยนเข าร วมก จกรรมด าน ดนตร จานวนเพ มข น - น กเร ยนร อยละ 80 ม ผลงาน ด านดนตร ระด บจ งหว ด ระด บภ ม ภาค หร อระด บประเทศ น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย นางนวลศร 107

116 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จการพ เศษด านดนตร ) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 5 การส งเสร มและ พ ฒนา บ คคลากร ด านดนตร - นาฏศ ลป - ด งานด านดนตร - นาฏศ ลป มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 ตบช , 1.6 มฐ , 6.3 มฐ 3 ตบช 6.1 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 8 / 2 นางนวลศร นายบ ญภาค น.ส.ส พร นายอน ศ ษฐ นางจร งใจ นายเอกร นทร นางส ดคน ง นางค ตกานต นายก ตต เดช นางมณท พย นายพ นธ ศ กด 250,000 - คร ร อยละ 90 ม ความร ความสามารถในการจ ด ก จกรรมด านดนตร นาฏศ ลป ได ในระด บด ข นไป - น กเร ยนร อยละ 90 ม ความสามารถด านดนตร นาฏศ ลป ตามศ กยภาพของ แต ละคน น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย นางนวลศร 108

117 งานก จกรรมพ เศษด าน ก จกรรมพ เศษด านก ฬา ก ฬา

118 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 จ ดซ ออ ปกรณ ก ฬา และช ดการ แข งข น - ช ดการแข งข นก ฬา 13 ประเภท ก ฬาบาสเกตบอล, ก ฬาฟ ตบอล, กร ฑา, ก ฬา ว ายน า, ก ฬาเทเบ ลเทนน ส, ก ฬากอล ฟ, ก ฬาเทนน ส, ก ฬาวอลเลย บอล, ก ฬา แบดม นต น, ก ฬาเปตอง, ก ฬาย งป น, ก ฬาเทคว นโด, ก ฬาล ลาศ - จ ดซ อและซ อมแซมอ ปกรณ ร วมถ งเวชภ ณฑ อ านวยความ สะดวกแก น กก ฬา งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2 / 1 น.ส.ก งกาญจน 230,000 60,000 - น กก ฬาท กคนม ช ดการแข งข น เหมาะสมก บประเภทก ฬา ม ตราส ญล กษณ โรงเร ยน - น กก ฬาท กคนม อ ปกรณ ในการ เล นก ฬาได ครบถ วนและ เหมาะสม - น กก ฬาท กคนม อ ปกรณ ในการ เล นก ฬาม ค ณภาพ น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 109

119 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 2 การแข งข นก ฬาระหว างโรงเร ยน เขตพ น ระด บจ งหว ด เช ยงใหม และระด บภ ม ภาค - ก ฬาบาสเกตบอล - ก ฬาว ายน า มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1 / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 นายอน ชา นางอ ไรวรรณ น.ส.อ ท ยวรรณ น.ส.พรพรรณ นายสก ล นายนฤม ตร น.ส.ร งนภา นางอ ญชล 20,000 10,000 - น กก ฬาท กคนเข าร วมแข งข น ก ฬาระหว างโรงเร ยน ได ร บ ประสบการณ ในการแข งข น เพ อค ดเป นต วแทนของจ งหว ด เช ยงใหม ได พ ฒนาฝ ม อและ ท กษะในการเล นก ฬา น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน - ก ฬาฟ ตบอล นายสมภพ นายส ธ นายณรงค 10,

120 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม - ก ฬาวอลเลย บอล - ก ฬาเปตอง - ก ฬาแบดม นต น - ก ฬาเทนน ส - ก ฬากอล ฟ - ก ฬาเทเบ ลเทนน ส มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/ / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 น.ส.ก งกาญจน น.ส.ก งกาญจน นายเทว นทร น.ส.ก งกาญจน น.ส.ส พ ชรา น.ส.รจนา 4,000 4,000 5,000 5,000 20,000 5,000 - น กก ฬาท กคนเข าร วม แข งข น ก ฬาระหว างโรงเร ยน ได ร บ ประสบการณ ในการแข งข นเพ อค ด เป นต วแทนของ จ งหว ดเช ยงใหม ได พ ฒนาฝ ม อและท กษะในการ เล นก ฬา น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน - กร ฑา - ก ฬาเทคว นโด - ก ฬากาบ ดด นายเทว นทร น.ส.ก งกาญจน นายส ธ 10,000 5,000 5,

121 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม มาตรฐาน สพฐ สมศ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป 3 การแข งข นก ฬา TO BE NUMBER ONE ของมหาว ทยาล ยราชภ ฎ เช ยงใหม ภาคฤด ร อน - ก ฬาบาสเกตบอล - ก ฬาฟ ตบอล มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 ย ทธศาสตร 1/ / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 นางอ ไรวรรณ น.ส.อ ท ยวรรณ น.ส.พรพรรณ นายอน ชา นายสมภพ นายส ธ นายณรงค เม.ย.56 15,000 10,000 - น กก ฬาท กคนเข าร วมการ แข งข น ก ฬา TO BE NUMBER ONE ภาค ฤด ร อน ม ผลงานด านก ฬาและม น าใจน กก ฬา - น กก ฬาท กคนได ร บการพ ฒนา ฝ ม อและเพ มท กษะในการเล น ก ฬา - น กก ฬาร อยละ 80 ได สร าง ช อเส ยงให แก โรงเร ยนและ ภ ม ใจใน ผลงานด านก ฬาของตนเอง น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน - ก ฬาวอลเลย บอล น.ส.ก งกาญจน 3,

122 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 การแข งข นก ฬาบาสเกตบอล สปอนเซอร ระด บภาคและ ระด บประเทศ - ก ฬาบาสเกตบอล (ชายและหญ ง) มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/ / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 นางอ ไรวรรณ น.ส.อ ท ยวรรณ น.ส.พรพรรณ นายอน ชา เด อน เม.ย. ก.ย ,000 - น กก ฬาบาสเกตบอลท กคนได เข าร วมแข งข นก ฬาระด บ ภ ม ภาค - น กก ฬาบาสเกตบอลร อยละ 80 ได ร บการพ ฒนาท กษะใน การเล นก ฬา บาสเกตบอล และได เป นต วแทนในการ แข งข น ระด บประเทศ น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน 113

123 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม มาตรฐาน สพฐ สมศ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป 5 การแข งข นก ฬาดาราว ทยาล ยส ช มชน - ก ฬาบาสเกตบอล - ก ฬาฟ ตบอล - ก ฬาเปตอง - ก ฬาแบดม นต น มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 ย ทธศาสตร 1/ / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 ย ทธศาสตร 11 /1 นางอ ไรวรรณ น.ส.อ ท ยวรรณ น.ส.พรพรรณ นายอน ชา นายสมภพ นายส ธ นายณรงค น.ส.ก งกาญจน นายเทว นทร 30,000 10,000 1,000 2,000 - น กก ฬาท กคนได เข าร วมการ แข งข นก ฬาในระด บส งข น ได พ ฒนาความสามารถและ ท กษะ ม ผลงานด านก ฬาม ค ณภาพ - น กก ฬาร อยละ 80 ม ความ สาม คค ในหม คณะ ม ความ อดทน ม น าใจเป นน กก ฬา น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน - ก ฬาเทเบ ลเทนน ส น.ส.รจนา 3,

124 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม มาตรฐาน สพฐ สมศ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป - ก ฬาล ลาศ - ก ฬาว ายน า - ก ฬากอล ฟ - ก ฬาเทนน ส - ก ฬาวอลเลย บอล มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 ย ทธศาสตร 1/ 4 ย ทธศาสตร 2/1 ย ทธศาสตร 11/1 น.ส.ก งกาญจน นายสก ล นายนฤม ตร น.ส.ร งนภา นางอ ญชล น.ส.ก งกาญจน น.ส.ก งกาญจน น.ส.ก งกาญจน 3,000 60,000 20,000 5,000 2,000 - น กก ฬาท กคนได เข าร วมการ แข งข นก ฬาในระด บส งข น ได พ ฒนาความสามารถและ ท กษะ ม ผลงานด านก ฬาม ค ณภาพ - น กก ฬาร อยละ 80 ม ความ สาม คค ในหม คณะ ม ความ อดทน ม น าใจเป นน กก ฬา น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน 115

125 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 6 การแข งข นก ฬาภายในโรงเร ยน - ก ฬาฟ ตบอล - ก ฬาวอลเลย บอล - ก ฬาแบดม นต น - ก ฬาล ลาศ - ก ฬาเทเบ ลเทนน ส มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1 / 2 ย ทธศาสตร 1 / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 นายสมภพ นายส ธ นายณรงค น.ส.ก งกาญจน นายเทว นทร น.ส.ก งกาญจน น.ส.รจนา เด อน พ.ย ก.พ ,000 3,000 4,000 6,000 3,000 - น กเร ยนท กคนเข าร วม ก จกรรมแข งข นก ฬาภายใน โรงเร ยน ชอบด ก ฬาและด ก ฬาเป น ร แพ ร ชนะ ม น าใจ เป นน กก ฬา ม ความส มพ นธ อ นด ต อก น น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน 116

126 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 7 ดาราว ทยาล ยส ความเป นเล ศ - ค ดเล อกน กกร ฑาเป นต วแทน ระด บจ งหว ด, เยาวชน, เขต และประเทศ - ค ดเล อกน กก ฬาเปตองเพ อ ค ดเล อกเป นต วแทนเยาวชนระด บ ภาค และระด บประเทศ - ค ดเล อกน กก ฬาเทเบ ลเทนน สเป น ต วแทนระด บจ งหว ด, เยาวชน, เขตและระด บประเทศ - การแข งข นกร ฑาดาวร งม ง โอล มป กระด บภาคและ ระด บประเทศ มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/ / 4 ย ทธศาสตร 2 / 1 นายเทว นทร นายณรงค น.ส.ก งกาญจน น.ส.รจนา นายเทว นทร นายณรงค 3,000 2,000 3,000 5,000 - น กก ฬาของโรงเร ยนร อยละ 80 ได ม โอกาสได ร บการ ค ดเล อก เป นต วแทนระด บจ งหว ด ระด บ เยาวชน ระด บเขตและ ระด บประเทศ - น กก ฬาท กคนได พ ฒนา ความสามารถท กษะ ของ ตนเอง อย างต อเน อง - น กก ฬาท กคนม ความร ความ เข าใจในกต กาก ฬา และ เทคน ค ต าง ๆ ในการเล นก ฬา น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน 117

127 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม - การค ดเล อกน กก ฬา บาสเกตบอล - การแข งข นก ฬาว ายน า ช ง แชมป ประเทศไทย - การแข งข นก ฬาย งป น - การค ดเล อกน กก ฬากาบ ดด - การแข งข นก ฬาฟ ตบอล มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/ 4 ย ทธศาสตร 2 /1 นายอน ชา นางอ ไรวรรณ นายสก ล น.ส.ก งกาญจน น.ส.ก งกาญจน นายสมภพ 8,000 10,000 2,000 5,000 10,000 น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย น.ส.ก งกาญจน - การแข งข นก ฬาเร อพาย น.ส.ก งกาญจน 2,

128 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 8 ส งเสร มและพ ฒนาก จกรรมด านก ฬา ส ความเป นเล ศ - ฝ กซ อมหล งเล กเร ยน - ฝ กซ อมระหว างป ดภาค เร ยนและว นหย ด ม ก ฬา 8 ประเภท - ก ฬาบาสเกตบอล - ก ฬาวอลเล ย บอล - ก ฬาล ลาศ - ก ฬาว ายน า - ก ฬาเทเบ ลเทนน ส - ก ฬาฟ ตบอล - ก ฬาแบดม นต น - กร ฑา มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 1.1, มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 6 ตบช มฐ 1 ตบช 1.2, 3.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2 / 1 ย ทธศาสตร 8 / 2 น.ส.ก งกาญจน นายสก ล นายนฤม ตร นายร งนภา นายสมภพ นายส ธ นายอน ชา น.ส.อ ท ยวรรณ น.ส.พรพรรณ นางอ ไรวรรณ นายเทว นทร นายณรงค น.ส.รจนา 312,000 - น กเร ยนท กคนม ความสนใจ ในการเข าร วมก จกรรมด าน ก ฬา - น กเร ยนร อยละ 80 เป น น กก ฬา ของโรงเร ยนและม ผลงาน ทางด าน น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 119

129 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 9 โครงการรณรงค ก าจ ดล กน าย งลาย และป องก นโรคไข เล อดออก ป 2554 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 2 ตบช 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2 / 2 ย ทธศาสตร 9 / 3 นายนพดล พ.ค. ต.ค. 5, น กเร ยนม ความร ความเข าใจ ถ กต องเก ยวก บโรค ไข เล อดออก - น กเร ยนสามารถป องก น ตนเอง จากโรคไข เล อดออก และสามารถ แนะน าบ คคลในครอบคร ว และ ช มชนได นายน ว ฒน 10 โครงการคนไทยไร พ ง มฐ มฐ มฐ 1 ตบช 1.1 ย ทธศาสตร 2 / 2 ย ทธศาสตร 9 / 3 น.ส.ก งกาญจน 20,000.- (จาก สาธารณส ข ) - บ คลากรในโรงเร ยน ปร บเปล ยนพฤต กรรมด าน การบร โภคอาหาร และการ ออกก าล งกายเหมาะสม เพ อน าไปส คนไทยไร พ ง น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 120

130 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (ก จกรรมพ เศษด านก ฬา) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 12 โครงการดาราอ อนหวาน มฐ 11 ตบช 11.2 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ 1 ตบช 1.1 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2 / 2 ย ทธศาสตร 9 / 4 นางณ ฏฐ น 5, บ คลากรท กคนม การ ปร บเปล ยนพฤต กรรมในการ บร โภคอาหาร และเคร องด ม ม น าตาล นายส รศ กด 13 โครงการอาหารปลอดภ ยเด กดารา ฉลาด มฐ 11 ตบช 11.2 มฐ 1 ตบช 1.1 ย ทธศาสตร 2 /2 ย ทธศาสตร 9/4 นางณ ฏฐ น 2, น กเร ยนเล อกบร โภคอาหาร ปลอดภ ย และม ค ณค าทาง โภชนาการเหมาะสมก บว ย นายส รศ กด 121

131 งานพ ฒนาค ณภาพ

132 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน โรงเร ยนดาราว ทยาล ย งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (พ ฒนาค ณภาพ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.12 มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 7/2 ย ทธศาสตร 7/3 นางน ทร ภาคเร ยน 1 40, โรงเร ยนม ระบบการตรวจต ดตาม ดร.ชวนพ ศ นางจ ระก ล ภาคเร ยน 2 ค ณภาพภายใน นางส ชาดา ส. ป - โรงเร ยนม รายงานประเม นตนเอง นางสาวป ยาพร 2555 ประจาป (SAR) และคณะกรรมการ ตรวจต ดตามค ณภาพ ภายในโรงเร ยนดารา ว ทยาล ย 2 เตร ยมร บการประเม นค ณภาพ ภายในโดยต นส งก ดและการประเม น ค ณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. มฐ มฐ.4 8 ย ทธศาสตร 7/2 ย ทธศาสตร 7/3 นางน ทร นางจ ระก ล นางส ชาดา ส. นางสาวป ยาพร นางธน ชพร นางกองแก ว นางพรสวรรค นางส นทร และคณะคร ท กคนใน โรงเร ยน ภาคเร ยน 1 ป , เพ อการเตร ยมร บการประเม น ค ณภาพภายในโดยต นส งก ดและ เตร ยมร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. - เพ อความพร อมในการจ ดเตร ยม เอกสาร / หล กฐาน รองร บการ ประเม นค ณภาพ นางมน ญว ฒนา 122

133 ลาด บ 1 งาน/ก จกรรม งานสารบรรณ (หน งส อร บ หน งส อส ง) 2 บร การเอ อ/สน บสน นต อการเร ยน การสอน - งานบร การถ ายเอกสาร - งานพ มพ เอกสารทาง ว ชาการ - คาส งแต งต ง - งานพ สด ไปรษณ ยภ ณฑ งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานเลขาน การ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 10/1 ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 10/1 นางสาวพน ดา ก. นางสาวณ ชาน นท นางท ฆ มพร นางสาวเวชร ตน นางละเอ ยด นางน ชนาฏ นางสาวพน ดา ก. นางสาวณ ชาน นท นางท ฆ มพร นางน ชนาฏ 50,000 - ม ระบบงานสารบรรณ ได มาตรฐาน ถ กต องตาม ระเบ ยบ สาน กนายกร ฐมนตร ว าด วย งานสารบรรณ พ.ศ (แก ไข ปร บปร ง พ.ศ. 2539) และ สามารถให บร การ แก ผ เก ยวข องได อย างรวดเร ว เอ อประโยชน แก ผ ร บบร การ 40, ม การให บร การด านเอกสาร รวดเร ว ถ กต อง ม ค ณภาพ - ผ เก ยวข องร อยละ 70 ม ความ พ งพอใจในการให บร การของ ฝ ายเลขาน การโรงเร ยน นางน ชนาฏ นางน ชนาฏ 123

134 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 ซ อว สด ส นเปล อง/อ ปกรณ สาน กงาน/เคร องเร ยงเอกสาร 4 งานผล ตเอกสาร (ไรโซกราฟ) มฐ ซ อมแซม บาร งร กษาพ สด คร ภ ณฑ มฐ งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานเลขาน การ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.8 มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 10/1 ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 10/1 ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 9/1 นางสาวพน ดา นางสาวณ ชาน นท นางสาวเวชร ตน นางละเอ ยด นางท ฆ มพร นายว ทยา นายว ทยา อ.พน ดา อ.ณ ชาน นท อ.เวชร ตน อ.ละเอ ยด นางท ฆ มพร อ.ว ทยา 225, ม ว สด ส นเปล อง/อ ปกรณ สาน กงาน พอเพ ยง เหมาะสมต อการใช งาน - อ ปกรณ สาน กงานม ประส ทธ ภาพ อานวยประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน 1,400,000.- (ท ง โรงเร ยน) - ม การให บร การด านเอกสารการ เร ยนการสอน,ข อสอบ, เอกสาร ประกอบการเร ยนการสอน รวดเร ว ถ กต อง ม ค ณภาพ - ผ เก ยวข องร อยละ 70 ม ความ พ งพอใจในการให บร การของฝ าย ผล ตเอกสาร 40, ม เคร องใช สาน กงานสามารถ ใช การได นางน ชนาฏ นางน ชนาฏ นางน ชนาฏ 124

135 ลาด บ งาน/ก จกรรม มาตรฐาน สพฐ สมศ 1 สรรหาบ คลากร มฐ.7 มฐ ประช ม / อบรม / ส มมนา บ คลากร มฐ พ ฒนาฝ ม อแรงงานเจ าหน า มฐ ท ศนศ กษาประเทศจ นของบ คลากร คร ปฏ บ ต งานในโรงเร ยนครบ 15 ป งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานบ คลากร) ป 2555 มฐ มฐ.8 8.4, 8.6 มฐ.2 7 มฐ.3 6 มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 8/1 ย ทธศาสตร 8/1 ย ทธศาสตร 8/2 นางสาวพ มลมาลย 2,000 - โรงเร ยนม จานวนบ คลากรเพ ยงพอ นางสาวส ภาพร อ. นายธนว ชญ - โรงเร ยนม คร ผ สอนตรงตามว ฒ / นางสาวบ ษราค ม ตรงตามว ชาเอก โท / ความถน ด นางสาวร ชน ภรณ นางสาวส ภาพร อ. นางสาวพ มลมาลย นายธนว ชญ ย ทธศาสตร 8/2 นางสาวส พ ตรา ว. นายนพดล นางสาวบ ษราค ม ย ทธศาสตร 8/2 ย ทธศาสตร 8/3 นางสาวพ มลมาลย นางสาวส พ ตรา ว. นายนพดล นายธนว ชญ ม นาคม ,000 - บ คลากรท กคนม ความร ความสามารถตรงก บงาน ร บผ ดชอบ สามารถปฏ บ ต หน าได อย างม ประส ทธ ภาพ 35,000 - บ คลากรเจ าหน าท กคนม ความร ตรงก บงานร บผ ดชอบสามารถ ปฏ บ ต หน าได อย างม ประส ทธ ภาพ 230,000 - บ คลากรคร ทางานครบ 15 ป ท ก คนม ขว ญและกาล งใจในการ ปฏ บ ต งาน - บ คลากรคร ทางานครบ 15 ป ท ก คนได เพ มพ นความร ประสบการณ ใหม ๆ ทาให เก ดม ความม งม นต อ การพ ฒนาการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ นางสาวส ภาพร อ. นางสาวส ภาพร อ. นางสาวส ภาพร อ. 125

136 ลาด บ งาน/ก จกรรม 5 ท ศนศ กษาประเทศจ นของบ คลากร เจ าหน าปฏ บ ต งานในโรงเร ยนครบ 15 ป 6 ท ศนศ กษาต อต างประเทศ (ทว ป ย โรป) ของบ คลากรคร ปฏ บ ต งาน ในโรงเร ยนครบ 30 ป งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานบ คลากร) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.7 มฐ มฐ.8 8.4, 8.6 มฐ มฐ.8 8.4, 8.6 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 8/2 ย ทธศาสตร 8/3 ย ทธศาสตร 8/2 ย ทธศาสตร 8/3 นางสาวส พ ตรา ว. ม นาคม 100,000 - บ คลากรเจ าหน าทางานครบ 15 ป นายนพดล นายนพดล 2556 ท กคนม ขว ญและกาล งใจในการ นางสาวส ภาพร อ. ปฏ บ ต งาน นายธนว ชญ - บ คลากรเจ าหน าทางานครบ 15 ป ท กคนได เพ มพ นความร และได ร บ ประสบการณ ใหม ๆ ทาให เก ดม ความม งม นต อการพ ฒนาการ นางสาวส ภาพร อ. นางสาวพ มลมาลย นายธนว ชญ ม นาคม 2556 ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2,500,000 - บ คลากรคร ทางานครบ 30 ป ท ก คนม ขว ญและกาล งใจในการ ปฏ บ ต งาน - บ คลากรคร ทางานครบ 30 ป ท ก คนได เพ มพ นความร และได ประสบการณ ใหม ๆ ทาให เก ดม ความม งม นต อการพ ฒนาการ ปฏ บ ต งาน นางสาวส ภาพร อ. 126

137 ลาด บ งาน/ก จกรรม 7 ผ าต ดช ดตามแบบชองโรงเร ยนแก บ คลากรคร / เจ าหน า 8 เข มทองคาฝ งเพชรแก คร ปฏ บ ต งานในโรงเร ยนครบ 25 ป งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานบ คลากร) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.8 มฐ , 8.6 มฐ.8 8.4, เง นเพ มพ เศษหล งเกษ ยณอาย มฐ.8 8.4, ประเม นภาวะผ นาของบ คลากรฝ าย บร หาร มฐ.8 8.2, 8.3 มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 มฐ.2 7 มฐ.3 6 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 8/3 นางสาวส ภาพร อ. นางสาวส พ ตรา ว. นายนพดล ย ทธศาสตร 8/3 ย ทธศาสตร 8/3 ย ทธศาสตร 8/4 พฤษภาคม, 700,000 - บ คลากรท กคนม ช ดฟอร ม นางสาวส ภาพร อ. พฤศจ กายน - บ คลากรท กคนม ขว ญและกาล งใจใน 2555 การปฏ บ ต งานได อย างม นางสาวพ มลมาลย นายธนว ชญ นางจ ราพรรณ นายธนว ชญ นางสาวร ชน ภรณ นางสาวบ ษราค ม นางสาวพ มลมาลย นายธนว ชญ นางสาวส ภาพร ม นาคม 2556 ประส ทธ ภาพ 250,000 - บ คลากรม ความภาคภ ม ใจ ต งใจจะ ปฏ บ ต หน าในโรงเร ยนดารา ว ทยาล ย จนกว าจะเกษ ยณอาย การ ทางาน 1,000,000 - บ คลากรท กคนม ความม งม น ต งใจ ปฏ บ ต งานและม ขว ญและกาล งใจ ทางานจนครบเกษ ยณอาย การ ทางาน 10,000 - บ คลากรฝ ายบร หารท กคนได ร บการ ประเม นภาวะผ นา บ คลากรฝ าย บร หารร อยละ 90 ม ผลการประเม น ภาวะผ นาอย ในระด บ ด ข นไป นางสาวส ภาพร อ. นางสาวส ภาพร อ. นางสาวส ภาพร อ. 127

138 ลาด บ งาน/ก จกรรม 11 ประเม นภาวะผ นาของบ คลากร ระด บห วหน าตามโครงสร างการ บร หารงานโรงเร ยน 12 ประเม นผลการปฏ บ ต งานของ บ คลากร เพ อพ จารณาความด ความชอบ 13 การจ ดทารายงานบ ญช เง นเด อน บ คลากรประจาป งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานบ คลากร) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.8 มฐ , มฐ มฐ มฐ.8 8.2, 8.3 มฐ มฐ มฐ , 14.2 มฐ.2 7 มฐ.3 6 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 8/4 ย ทธศาสตร 8/4 ย ทธศาสตร 6/2 นางสาวพ มลมาลย 20,000 - บ คลากรระด บห วหน าท กคนได ร บ นางสาวส ภาพร อ. นายธนว ชญ การประเม นผลการปฏ บ ต งาน นางสาวบ ษราค ม บ คลากรระด บห วหน า ร อยละ 90 ม นางสาวร ชน ภรณ ผลการประเม นภาวะผ นาอย ในระด บ ด ข นไป นางสาวพ มลมาลย นายธนว ชญ นางสาวบ ษราค ม นางสาวร ชน ภรณ นางสาวร ชน ภรณ นางสาวบ ษราค ม นายธนว ชญ 25,000 - บ คลากรได ร บการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน บ คลากรร อยละ 90 ข น ไป ม ผลการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานได ร บความด ความชอบ เพ ม เง นเด อน 5% ข นไป 5,000 - ม การจ ดทาบ ญช เง นเด อนบ คลากร เป นระบบ ม ระเบ ยบเร ยบร อย ม มาตรฐานถ กต องตามระเบ ยบของ ราชการและของม ลน ธ แห งสภา คร สตจ กรในประเทศไทย ม ความ โปร งใส สามารถได นางสาวส ภาพร อ. นางสาวส ภาพร อ. 128

139 งานธ รการ

140 มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก ลาด บ งาน/ก จกรรม ตามแผนพ ฒนา สพฐ สมศ ค ณภาพระยะ 3 ป 1 จ ดหาจ ดซ อใบเสร จร บเง น มฐ.8 มฐ.2 ย ทธศาสตร 6/2 8.3 มฐ จ ดหาจ ดซ อใบร บเง น มฐ มฐ จ ดหาจ ดซ อ และบาร งว สด ส นเปล อง อ ปกรณ สาน กงาน งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานการเง นร บ) ป 2555 มฐ มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 6/2 นางพาณ นางจ นท รา นางเพ ญฤท ย นางส ร ย พร นางสาวช ณษา นางจ นท รา นางเพ ญฤท ย นางส ร ย พร นางสาวช ณษา นางจ นท รา นางเพ ญฤท ย นางส ร ย พร นางสาวช ณษา ใบเสร จร บเง น คอมพ วเตอร จานวน 50,000 ช ด ราคาช ดละ 1 บาท เป น เง น 50,000.- ใบร บเง น จานวน 100 เล ม ราคาเล ม ละ 55.- บาท เป นเง น 5,500.- ซ อมแซมบาร ง เคร องใช สาน กงาน และ จ ดซ อเคร องเข ยน แบบพ มพ 30, ม เอกสารแบบพ มพ ถ กต อง ตามหล กการเง นการบ ญช ตาม ระเบ ยบของม ลน ธ แห งสภา คร สตจ กรในประเทศไทย และ หน วยงานราชการ - ม เอกสารแบบพ มพ ถ กต อง เหมาะสมก บงาน - ม ว สด อ ปกรณ เคร องใช สาน กงานม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ และเพ ยงพอต อการ ทางาน นางพาณ นางพาณ 129

141 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 จ ดหาจ ดซ อเคร องใช สาน กงาน งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานการเง นร บ) ป 2555 มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา สพฐ สมศ ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ.8 มฐ.2 ย ทธศาสตร 6/2 8.3 มฐ นางพาณ นางจ นท รา นางเพ ญฤท ย นางส ร ย พร นางสาวช ณษา CPU คอมพ วเตอร 1 ต วราคา 25,000.- เคร องสารอง ไฟ 1 ต ว ราคา 3, ม เคร องใช สาน กงานม ประส ทธ ภาพค ณภาพสะดวก เหมาะสมต อการท างาน 130

142 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 พ ฒนาระบบการเง นจ ายเพ อ ค ณภาพการบร หารจ ดการ 2 สารบรรณ มฐ มฐ จ ดหา จ ดซ อ อ ปกรณ สาน กงาน ว สด ส นเปล อง งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานการเง นจ าย) ป 2555 มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก สพฐ สมศ ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ.8 มฐ.2 ย ทธศาสตร 6/ มฐ มฐ มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 6/2 นางสาวดอกเกษ นางส ภาพร นางรต นางสาวจาร พ ทธ นางส ภาพร นางรต นางสาวจาร พ ทธ นางส ภาพร นางรต นางสาวจาร พ ทธ 131 5, โรงเร ยนม งบประมาณรายร บ รายจ ายของโรงเร ยนอย างเป นระบบ มาตรฐาน - ม ระบบการเง น การบ ญช เหมาะสม เป นระเบ ยบตามหล กการ บ ญช ม ความโปร งใสสามารถ ได - ผ เก ยวข องร อยละ 90 ม ความพ ง พอใจในการให บร การของฝ าย การเง นจ าย 40, งานสารบรรณของฝ ายการเง นจ าย เป นระบบ ม ระเบ ยบ เร ยบร อย ม มาตรฐาน ถ กต องตามระเบ ยบของ ราชการ และชองม ลน ธ แห งสภา คร สตจ กรในประเทศไทย 27, ม ว สด อ ปกรณ เคร องใช สาน กงาน ม ประส ทธ ภาพและค ณภาพ เหมาะสมก บงาน นางสาวดอกเกษ นางสาวดอกเกษ

143 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ระบบสารสนเทศงานบ ญช - เคร องเข ยนแบบพ มพ ได แก กระดาษถ ายเอกสาร แฟ ม ปากกา เทปต ดส นหน งส อ ผ าหม กปร นเตอร กระดาษ บวกเลข ฯลฯ = 80,000.- บาท (รห สบ ญช 3941) - ซ อมแซมบาร งร กษา เคร องใช สาน กงาน ได แก ซ อมแซมบาร งร กษาเคร อง ค ดเลข เคร องถ ายเอกสาร คอมพ วเตอร พร นเตอร ฯลฯ = 30,000.- บาท (รห สบ ญช 3492) - จอคอมพ วเตอร (LCD) 1 ช ด = 10,000.- บาท (รห ส บ ญช 5231/3) งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานบ ญช ) ป 2555 มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก สพฐ สมศ ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ.8 มฐ.2 ย ทธศาสตร 2/ มฐ นางสาวณ ฏฐ ธน น นางสาวณ ฏฐ ธน น นางสาวพรชนก นางสาวเมธาว 120, บ นท กบ ญช ถ กต องตามหล กการ บ ญช ร บรองท วไป และตาม ระเบ ยบของม ลน ธ แห งสภา คร สตจ กรในประเทศไทย - ม ข อม ลสารสนเทศบ ญช ถ กต อง ครบถ วน ช ดเจน โปร งใส ได และเป นป จจ บ นท น ต อการนาข อม ลไปใช ในการ ต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข อง - ผ ร บบร การร อยละ 90 พ งพอใจ ในการให บร การด านงานบ ญช - ม อ ปกรณ และเคร องใช สาน กงาน ม ค ณภาพ เพ ยงพอและ เหมาะสมต อการทางานของฝ าย บ ญช ได อย างม ประส ทธ ภาพ 132

144 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 งานสารบรรณ มฐ มฐ งานบร การเอ อ/สน บสน นการ เร ยนการสอน - งานบร การใช งบประมาณ โรงเร ยน (ซ อว สด อ ปกรณ ท กชน ดท กประเภทใช ใน โรงเร ยน) - งานบร การม รายร บ (จ ดซ อ จ ดหาว สด อ ปกรณ การเร ยน การสอนใช ในการสอน และ อ ปกรณ สน บสน นการเร ยน การสอน) งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานจ ดซ อจ ดจ าง) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 6/2 นางสาววร ญญา นางเสาวล กษณ นางสาวศร ส ดา นางสาววร ญญา นางเสาวล กษณ นางสาวศร ส ดา 25,000 - งานสารบรรณของฝ ายม ระบบ ระเบ ยบเร ยบร อยสะดวกต อการ นาไปใช และม ความเป นมาตรฐาน สามารถได เป นไปตาม ระเบ ยบของราชการและตาม ระเบ ยบของม ลน ธ แห งสภา คร สตจ กรในประเทศไทย 10,000 - งานปฏ บ ต เป นไปตามข นตอน กาหนด เป นระบบระเบ ยบ รวดเร ว ถ กต อง ม อ ปกรณ เพ ยงพอต อความต องการ ของ บ คลากรและเอ อต อการเร ยน การสอน สามารถได นางจ ราพรรณ นางจ ราพรรณ 133

145 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 เคร องคอมพ วเตอร (ส นทร พย ถาวร) งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานจ ดซ อจ ดจ าง) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ.1 11 มฐ.2 12 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 10/1 นางสาววร ญญา นางเสาวล กษณ นางสาวศร ส ดา 25,000 - เพ อให การจ ดเก บบ นท กข อม ล ม ความรวดเร วในด าน ปฏ บ ต งานและเม อเร ยกใช งาน หร อค นข อม ลจะไม ต ดข ด นางจ ราพรรณ 134

146 มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก ลาด บ งาน/ก จกรรม ตามแผนพ ฒนา สพฐ สมศ ค ณภาพระยะ 3 ป 1 สารบรรณ มฐ.8 มฐ.2 ย ทธศาสตร มฐ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานทะเบ ยน) ป 2555 นางส ดร ก นายส ภด ศ นายวรเชษฐ นางสาวชลธ 45,000 - เอกสารระเบ ยนแสดงผลการ เร ยนม ความถ กต อง ช ดเจน และสามารถ ดาเน นการได รวดเร ว เอ อประโยชน ให แก ผ ร บบร การ - การจ ดเก บเอกสารเป นระบบ ม ระเบ ยบ สะดวกต อการ นามาใช งาน 2 จ ดซ อ/จ ดหาว สด คร ภ ณฑ อานวยประโยชน ต อการ ปฏ บ ต งาน - ซ อว สด ส นเปล อง/อ ปกรณ สาน กงาน มฐ มฐ มฐ.2 7 ย ทธศาสตร 2/2 ย ทธศาสตร 10/3 นายส ภด ศ นายวรเชษฐ นางสาวชลธ 35,000 - ม ว สด คร ภ ณฑ พอเพ ยง เหมาะสมต อการใช งาน อ ปกรณ สาน กงานม ประส ทธ ภาพอานวยประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน นางส ดร ก 135

147 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 ซ อมแซมบาร งร กษาว สด คร ภ ณฑ 4 โครงการซ อส นทร พย ถาวร (คอมพ วเตอร 1 ช ด) งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานทะเบ ยน) ป 2555 มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา สพฐ สมศ ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ.8 มฐ.2 ย ทธศาสตร 2/ มฐ.14 ย ทธศาสตร 10/ มฐ มฐ มฐ.2 7 นางส ดร ก นายส ภด ศ นายวรเชษฐ นางสาวชลธ ย ทธศาสตร 8/5 นายส ภด ศ 20,000 - เคร องใช สาน กงานได ร บการ บาร งร กษาและม อาย การใช งานเพ มข น 29,500 - ม อ ปกรณ สาน กงานม ประส ทธ ภาพต อการใช งาน ทดแทนเคร องเด มทางาน ค อนข างช า และซ อมย อยคร ง (ตามความเห นของฝ าย สารสนเทศ) นางส ดร ก 136

148 ลาด บ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานประชาส มพ นธ ภายในโรงเร ยน และบร การยานยนต ) ป 2555 งาน/ก จกรรม 1 จ ดซ อ จ ดหาว สด ส นเปล อง/ อ ปกรณ สาน กงาน เอ ออานวย ประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ ประชาส มพ นธ ภายในโรงเร ยน มฐ การบร การยานยนต มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 11/2 ย ทธศาสตร 11/2 นายราเชนทร นางศ ร ออร นายราเชนทร นางศ ร ออร ย ทธศาสตร 9/3 นายราเชนทร 20,000 - ม พ สด คร ภ ณฑ พอเพ ยงเหมาะสม ต อการใช งาน อ ปกรณ สาน กงานม ประส ทธ ภาพ อานวยประโยชน ต อ การปฏ บ ต งาน 10,000 - ม ข อม ลข าวสารม ค ณภาพ ประชาส มพ นธ ผ านเส ยงตามสายให ผ ปกครอง, คร และน กเร ยนทราบ - ม การบร การโทรศ พท ภายนอกและ ภายในเอ อประโยชน แก ผ ร บบร การ - ผ เก ยวข องร อยละ 80 ม ความ พ งพอใจในการให บร การ 700,000 - ให บร การการใช ยานยนต แก ผ บร หาร คร น กเร ยน ตลอดจน ช มชน ในก จกรรมต าง ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ คล องต ว และ รวดเร ว - ผ เก ยวข องร อยละ 80 ม ความ พ งพอใจในการให บร การ นายส รศ กด นายส รศ กด นายส รศ กด 137

149 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 คอมพ วเตอร เพ อการ ปฏ บ ต งานด านการเก บข อม ล ของฝ ายพ สด คร ภ ณฑ พร อม Printer + Tank Canon 2 จ ดทาแบบฟอร มการเบ ก จ าย ย ม ค น ให เป นระบบเพ อ แก ป ญหาเฉพาะหน าในกรณ ม การเบ ก จ าย ย ม ค น ไม ถ กต องตามข นตอน 3 พ ฒนาระบบบร การงานพ สด ให ท ก ฝ ายได ร บบร การอย างท วถ ง สอดคล องก บความต องการของท ก ฝ าย งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานพ ส ดคร ภ ณฑ ) ป 2555 มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา สพฐ สมศ ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ.12 2 มฐ.12 2 มฐ.12 2 มฐ.11 มฐ.11 มฐ.11 นางสาวก ลยาณ นายส ชาต นางส น นาถ นายส ภาพ นางสาวก ลยาณ นายส ชาต นางส น นาถ นายส ภาพ นางสาวก ลยาณ นายส ชาต นางส น นาถ นายส ภาพ 35,000 - ม เคร องคอมพ วเตอร และเคร องถ าย เอกสาร (ขนาดเล ก) ม ประส ทธ ภาพสามารถเก บข อม ลให เป นป จจ บ นและพร อมงาน ได อย างรวดเร ว 2,000 - ฝ ายพ สด คร ภ ณฑ สามารถควบค ม การเบ ก-จ าย-ย ม-ค น พ สด คร ภ ณฑ จากบ คลากรหร อหน วยงาน ต องการดาเน นการอย างเร งด วนได โดยไม เส ยผลการปฏ บ ต งาน หน วยงานน น ๆ ดาเน นการอย 30,000 - หน วยงานพ สด คร ภ ณฑ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพสามารถส งเสร ม การให บร การด านการสน บสน นด าน การเร ยนการสอนเป นพ งพอใจของ หน วยงานเก ยวข องสะดวกรวดเร ว ถ กต อง ด วยเคร องม อท นสม ย ด าน ระบบสานสนเทศม ประส ทธ ภาพ สามารถต ดตามได นางสาวก ลยาณ นางสาวก ลยาณ นางสาวก ลยาณ 138

150 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 จ ดซ อพ สด ส นเปล องใช ในการ ดาเน นงานของฝ าย งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานพ ส ดคร ภ ณฑ ) ป 2555 มาตรฐาน โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา สพฐ สมศ ค ณภาพระยะ 3 ป มฐ.12 2 มฐ.11 นางสาวก ลยาณ นายส ชาต นางส น นาถ นายส ภาพ 15,000 - หน วยงานพ สด สามารถส งซ อพ สด ส นเปล องเก ยวก บการ ดาเน นงานก จกรรมของฝ ายได ตามความเหมาะสม นางสาวก ลยาณ 5 พ ฒนาแผนการซ อมแซม บาร งร กษาว สด ชาร ด มฐ.12 2 มฐ.11 12,13 นางสาวก ลยาณ นายส ชาต นางส น นาถ นายส ภาพ 20,000 - พ สด ของโรงเร ยนชาร ดเส ยหาย สามารถนามาซ อมและนากล บมา ใช ใหม ลดงบประมาณค าใช จ ายใน จ ดซ อว สด นางสาวก ลยาณ 139

151 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 งานการให บร การอาหาร บร การ อาหารว าง และนมจ ดให น กเร ยน อน บาล ป.6 2 งานจ ดซ อว สด อ ปกรณ สาน กงาน เช น กระดาษ หม กพ มพ เคร อง เข ยน ฯลฯ งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานโภชนาการ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ มฐ มฐ งานจ ดซ ออ ปกรณ เคร องคร ว มฐ มฐ มฐ.1 1.1,10 มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2/2 ย ทธศาสตร 2/3 ย ทธศาสตร 2/2 ย ทธศาสตร 10/2 ย ทธศาสตร 2/2 ย ทธศาสตร 10/2 นางณ ฏฐ น นางสาวทว พร นางณ ฏฐ น นางสาวทว พร นางณ ฏฐ น นางสาวทว พร 140 ค าอาหาร ว างน กเร ยน 1,020,000 ค านมสด น กเร ยน (ได ร บ อ ดหน นจาก ร ฐ) - น กเร ยนช นอน บาล ป.3 ได ร บประทานอาหารว างและนมจ ด ม ประโยชน และค ณภาพ 10,000 - อ ปกรณ และเคร องใช สาน กงานม ค ณภาพด เพ ยงพอต อการทางาน อย างม ประส ทธ ภาพอย ตลอดเวลาและสม าเสมอ 30,000 - อ ปกรณ เคร องใช งานคร วม ค ณภาพด เพ ยงพอต อการใช งาน และม สภาพด อย ตลอดเวลา นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา

152 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 งานบร การเอ อและสน บสน น ต อการเร ยนการสอน งานบร การจาหน าย (ม รายร บ) - ช ดฟอร ม - ช ดพละ - ช ดว ายน า - ช ดพ นเม อง รองเท าพ นเม อง - เคร องหมายต าง ๆ - ของระล ก 2 งานสารบรรณและการจ ดหา ส นทร พย ถาวรพร อมบาร งร กษา งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานร านค าโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 6/2 นางเรขพรรณ นางนวพร นางเรขพรรณ นางนวพร ค าอ ปกรณ ในการช วย ขาย 7,000 - ปฏ บ ต งานตามข นตอนได กาหนด - สามารถการ ให บร การได เม อส นป - ม การบร การรวดเร ว ถ กต อง เพ ยงพอ เหมาะสมต อความ ต องการของบ คลากร และเอ อ ต อการเร ยนการสอน 20,000 - งานเป นไปตามระบบระเบ ยบ รวดเร ว - สามารถการ ให บร การได เม อส นป - ม การบร การตรงตามความ ต องการของบ คลากร และเอ อ ต อการเร ยนการสอน นางอรพ นท จ. นางอรพ นท จ. 141

153 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 พ ฒนาประส ทธ ภาพการทางานด วย เทคโนโลย สารสนเทศ งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานร านค าโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 6/2 นางเรขพรรณ นางนวพร 10,000 - เพ อให การปฏ บ ต งานของร าน ตวงทะนาน ม ความสะดวก คล องต ว รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ นางอรพ นท จ. 142

154 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 งานบร การเอ อและสน บสน น ต อการเร ยนการสอน งานบร การจาหน าย - เคร องเข ยน - สม ด - โครงการเร ยนฟร 15 ป งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานร านตวงทะทาน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ งานสารบรรณ มฐ มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 6/2 นางสาวนราพร นางนภาวรรณ นางสาวนราพร นางนภาวรรณ ค าอ ปกรณ ในการช วย ขาย 10,000 - ม การจ ดการ การให บร การ ม ความคล องต วและด าเน นการ อย างเป นระบบ - ม ระบบการบร หารงบประมาณ ม ค ณภาพ ม ความโปร งใส สามารถได - ผ ร บบร การและผ เก ยวข อง ร อยละ 90 ม ความพ งพอใจใน การให บร การ 3,000 - งานเป นไปตามระบบระเบ ยบ รวดเร ว ม มาตรฐานตาม ระเบ ยบของทางราชการและ ของม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กร ในประเทศไทย นางอรพ นท จ. นางอรพ นท จ. 143

155 ลาด บ งาน/ก จกรรม 3 งานปร บปร งซ อมแซม บาร งร กษา 4 พ ฒนาประส ทธ ภาพการทางาน ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ งาน/ก จกรรมแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานร านตวงทะทาน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ มฐ มฐ.2 7 มฐ.1 11 มฐ.2 12 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 10/1 นางสาวนราพร นางนภาวรรณ นางสาวนราพร นางนภาวรรณ 20,000 - ม สถาน ว สด อ ปกรณ ม ค ณภาพเอ อต อการปฏ บ ต งาน อย างม ค ณภาพ เหมาะสม และ สามารถใช การได 10,000 - เพ อให การปฏ บ ต งานของร าน ตวงทะนานม ความสะดวก คล องต ว รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ นางอรพ นท จ. นางอรพ นท จ. 144

156 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 งานบร การ มฐ มฐ งานสารบรรณ มฐ มฐ งานปร บปร งซ อมแซม บาร งร กษา งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานร านเบเกอร ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ.2 7 มฐ.2 7 มฐ.2 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 6/2 ย ทธศาสตร 9/1 นางกฤต กา นางสาวชวนพ ศ ป. นางกฤต กา นางสาวชวนพ ศ ป. นางกฤต กา นางสาวชวนพ ศ ป. 3,000 - ม การให บร การม ความคล องต ว และผ ร บบร การม ความพ งพอใจ - ส นค าสะอาด ถ กส ขอนาม ย - ราคาส นค าเหมาะสม 3,000 - งานเป นระบบ เร ยบร อย และ ปฏ บ ต งานตามข นตอนก าหนด 15,000 - ม สถาน ม เคร องม อเคร องใช สาน กงานม ค ณภาพ เอ อต อการ ปฏ บ ต งานอย างม ค ณภาพ เหมาะสม และสามารถใช การ ได โดยม การปร บปร ง เปล ยนแปลง อ พเกรดเคร องใช สาน กงานให ม สภาพพร อมใช งาน นางอรพ นท จ. นางอรพ นท จ. นางอรพ นท จ. 145

157 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 งานด านคร สตจร ยธรรม มฐ ก จกรรมค ดเล อกคนด ประจาเด อน มฐ ก จกรรมแม สอนล ก มฐ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานหอพ กโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 1 ตบช 2.2 มฐ. 1 ตบช มฐ. 1 ตบช โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 นางชยาภรณ - ท กว นเวลา น. - ท กค นว นศ กร คณะคร เร ยน พระค มภ ร ย ทธศาสตร 1/1 นางสาวจ ราพร เด อน / คร ง ย ทธศาสตร 1/1 นางน มน อย ภาคเร ยนละ 2 คร ง - - น กเร ยนหอพ กม การ เปล ยนแปลงพฤต กรรมไป ในทางด ข น - น กเร ยนหอพ กต ดส นใจร บ บ พต สมาอย างน อย 5 คน - - น กเร ยนม การพ ฒนาพฤต กรรม ไปในทางด ข น - น กเร ยนได ร บเก ยรต บ ตรอย าง น อยร อยละ 70 ของน กเร ยน หอพ ก 1,000 - น กเร ยนม โอกาสได ฝ กท กษะ งานบ านด วยต วเองท กคน นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา 146

158 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 งาน Cleaning Day มฐ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานหอพ กโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/3 นางชยาภรณ นางน มน อย นางสาวจ ราพร ภาคเร ยนละ 2 คร ง - - น กเร ยนหอพ กท งชายและ หญ งและค ณคร ได ทาความ สะอาดร วมก น - คร และน กเร ยนม ความผ กพ น ก นมากข น นางสาวพ นธ น ภา 5 ก จกรรมเย ยมชมหอพ ก มฐ งานสานส มพ นธ ระหว างน องพ มฐ มฐ. 2 7 มฐ ย ทธศาสตร 9/2 ย ทธศาสตร 1/4 นางชยาภรณ นางน มน อย นางสาวจ ราพร นางชยาภรณ นางน มน อย นางสาวจ ราพร ภาคเร ยนละ 1 คร ง 15 ม ถ นายน น กเร ยนหอพ กท งชายและ หญ งม โอกาสได เข าเย ยมชม หอพ กของซ งก นและก นในป 2555 จ านวน 2 คร ง น กเร ยนหอพ กได ทาก จกรรม ร วมก น - น กเร ยนร นน องม ความเคารพ น บถ อร นพ มากข น ร กก นและ ช วยเหล อมากข น นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา 147

159 ลาด บ งาน/ก จกรรม 7 ก จกรรมว นแม ของน กเร ยน หอพ ก งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานหอพ กโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ งานนม สการว นคร สตมาส มฐ พ ธ นม สการป ดภาคเร ยน มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/1 ย ทธศาสตร 1/2 ย ทธศาสตร 1/2 นางชยาภรณ นางน มน อย นางสาวจ ราพร นางชยาภรณ นางน มน อย นางสาวจ ราพร นางชยาภรณ นางน มน อย นางสาวจ ราพร 11 ส.ค น กเร ยนหอพ กท กคนม โอกาส กราบแม - น กเร ยนและค ณแม ม โอกาส แสดงความร กต อก นและก น น กเร ยน 21 ธ.ค. 55 1, น กเร ยนม โอกาสนม สการพระ เจ าเน องในว นคร สตสมภพ - น กเร ยนได ม การแสดงออก น กเร ยนส วนหน งม ความ ภ ม ใจจากการได ร บเก ยรต จานวน 2 คร ง บ ตรด านต าง ๆ - - น กเร ยนหอพ กและคณะคร ท กคนม โอกาสเข าร วม นม สการพระเจ าในว นป ดภาค เร ยน นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา 148

160 ลาด บ งาน/ก จกรรม สพฐ 10 ก จกรรมออกกาล งกาย มฐ ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพตนเอง มฐ ก จกรรมพ สอนน อง มฐ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานหอพ กโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สมศ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2/2 ย ทธศาสตร 2/4 ย ทธศาสตร 3/4 ย ทธศาสตร 1/3 - - น กเร ยนหอพ กและคณะคร ได นางสาวพ นธ น ภา ม โอกาสออกกาล งกายอย าง (3 คร ง/ส ปดาห ) น อย ส ปดาห ละ 3 คร ง นางชยาภรณ นางสาวจ ราพร นางชยาภรณ นางสาวจ ราพร นางชยาภรณ นางสาวจ ราพร (2 คร ง/ส ปดาห ) (2 คร ง/ส ปดาห ) - - น กเร ยนหอพ กม โอกาสได พ ฒนาท กษะด านดนตร การ ร องเพลง และท กษะด าน ภาษาอ งกฤษและภาษา เกาหล - - น กเร ยนร นพ ม โอกาสได สอน การบ านให ก บน กเร ยนร น น อง - เพ อม โอกาสสอนการบ านและ ต วหน งส อให ก นและก น น กเร ยนร นพ ร นน องได ม โอกาส นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา 149

161 ลาด บ งาน/ก จกรรม 13 งานสร างสานส มพ นธ ก บ ผ ปกครอง งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานหอพ กโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ ก จกรรมเต มน าใจให ส งคม มฐ ก จกรรมพ กผ อนยามว าง มฐ มฐ. 2 7 มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 11/1 ย ทธศาสตร 1/1 ย ทธศาสตร 1/1 นางชยาภรณ นางน มน อย นางสาวจ ราพร ภาคเร ยนละ 2 คร ง เด อนละ 1 คร ง - - ผ ปกครองน กเร ยนหอพ กก บ ทางหอพ กม ความส มพ นธ ก น มากข น - หอพ กโรงเร ยนดาราว ทยาล ย เป นยอมร บของส งคม 2, น กเร ยนหอพ กได ม โอกาส ช วยเหล อผ อ นโดยเฉพาะ ผ ด อยโอกาสในส งคม นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา - นางสาวพ นธ น ภา 150

162 ลาด บ งาน/ก จกรรม 16 งานเย ยมคร ประจาช นน กเร ยน หอพ ก 17 โครงการค ายสานส มพ นธ ครอบคร ว 18 โครงการส งเสร มความเป นไทย - ประกวดมารยาทงาม - จ ดต งคล น กมารยาทไทย งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานหอพ กโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.4 มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ. 2 7 มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2/5 นางสาวพ นธ น ภา นางชยาภรณ นางสาวจ ราพร ย ทธศาสตร 11/1 นางชยาภรณ ช วงป ดภาค เร ยน 2 ย ทธศาสตร 1/1 นางชยาภรณ ทางหอพ กได ร บทราบถ ง ความเคล อนไหวในเร องการ เร ยน พฤต กรรม และร วมม อ ในการแก ไขพฤต กรรมเป น ป ญหา 2, น กเร ยนหอพ กและผ ปกครอง ได ทาก จกรรมร วมก นและม ความส มพ นธ ก นมากข น - - น กเร ยนหอพ กม กร ยา มารยาทด งาม เร ยบร อย อ อนโยน ม ส มมาคารวะ ประพฤต ปฏ บ ต ตนถ กต อง ตามกาลเทศะมากข น - เป นผ สามารถวางตนได เหมาะสมตามว ฒนธรรมไทย นางสาวพ นธ น ภา นางสาวพ นธ น ภา 151

163 ลาด บ งาน/ก จกรรม 19 ก จกรรมส งเสร มการส อสารด วย ภาษาอ งกฤษ 20 งานประชาส มพ นธ ก จกรรม หอพ กฯ - จ ดทา Home page ของ หอพ ก งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานหอพ กโรงเร ยน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.14 มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 2/4 ย ทธศาสตร 3/4 นางชยาภรณ - - น กเร ยนหอพ กม ความกล าใน นางสาวพ นธ น ภา การพ ดภาษาอ งกฤษมากข น 2555 กว าเด ม (ท กว นจ นทร ให น กเร ยน และคร ส อสาร ด วย ภาษาอ งกฤษ) ย ทธศาสตร 1/2 นางชยาภรณ ภาคเร ยน 1 ป ม Home page ของงาน หอพ กโรงเร ยนดาราว ทยาล ย นางสาวพ นธ น ภา 152

164 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 ปร บปร งค ณภาพน าด วยคอลล น กรดเกล อ และโซเด ยม งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานสระว ายน า) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป นางสาวส พ ตรา ว. 180,000 - น าอย ในสภาพพร อมให บร การท ก นายส รศ กด เวลา 2 ตระแกรงรอบสระน า นางสาวส พ ตรา ว. 3 ซ อมแซมท วไป นางสาวส พ ตรา ว. 30,000 - ผ ใช บร การได ร บความปลอดภ ย นายส รศ กด 20,000 - ผ ใช บร การได ร บความสะดวกและ ปลอดภ ย นายส รศ กด 153

165 รายละเอ ยดโครงการแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานบ ญช ) ป 2555 ลาด บ ช อโครงการ มาตรฐาน สพฐ. สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 1 โครงการพ ฒนาความร ต อเน อง มฐ.2 ย ทธศาสตร 2/2 ทางว ชาช พของผ ทาบ ญช 7 มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล กตาม แผนพ ฒนา ผ ร บผ ดชอบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค นางสาวณ ฏฐ ธน น นางสาวพรชนก นางสาวเมธาว ทร พยากรมน ษย เป น เคร องม อสาค ญย งในการข บเคล อน องค กรให บรรล เป าหมายขององค กร ด งน นการพ ฒนาบ คลากรให ก าวท น ต อการเปล ยนแปลงทางส งคม การเม อง เศรษฐก จ และเทคโนโลย จ งจาเป นอย างย ง ว ชาช พบ ญช เป นว ชาช พหน ง ต องม การพ ฒนาความร อย าง ต อเน อง เพ อเป นการร กษา สถานะภาพและพ ฒนาความร ความสามารถทางว ชาช พของตนเอง อย ตลอดเวลา เพ อก าวท นต อการ เปล ยนแปลงด งกล าว 1. เพ อเพ มศ กยภาพเจ าหน าบ ญช โรงเร ยน 2. เพ อนาความร มาพ ฒนาการ ทางานให เก ดประโยชน ส งส ดต อ โรงเร ยน 154

166 ข นตอนการ ดาเน นงาน 1.ต ดตามข าวสารต าง ๆ เก ยวข องก บงานบ ญช 2.นาเสนอห วข ออบรม 3.เข าร บการอบรม 4.ประเม นผลการอบรม 5.นาไปใช เพ ม ประส ทธ ภาพการทางาน ป พ.ศ ป พ.ศ สถาน ผ กาก บ พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ ม.ค เม.ย ดาเน นงาน งบประมาณ ผลคาดว าจะได ร บ 10,000.- เจ าหน าบ ญช ม ความร ความสามารถใน ว ชาช พบ ญช สามารถนาไปพ ฒนางานบ ญช ได อย างม ประส ทธ ภาพ นางสาวณ ฏฐ ธน น 155

167 รายละเอ ยดโครงการแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานทะเบ ยน) ป 2555 ลาด บ ช อโครงการ มาตรฐาน สพฐ. สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 1 ซ อส นทร พย ถาวร มฐ.12 - คอมพ วเตอร 1 ช ด 12.3 มฐ.1 11 มฐ.2 12 โครงการ/ก จกรรมหล กตาม แผนพ ฒนา ผ ร บผ ดชอบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ย ทธศาสตร 8/5 นายส ภด ส คอมพ วเตอร ใช ในป จจ บ น ทางานช าสาหรบการใช ก บโปรแกรม ใหม และบ อยคร งทาให เคร องด บไป เอง ทาให เส ยเวลาในการทางานมาก ด งน น ฝ ายทะเบ ยนจ ง จาเป นต องจ ดเตร ยมอ ปกรณ สาน กงานเหมาะสมต อการใช งาน อานวยประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน 1. ทดแทนเคร องเด มทางาน ค อนข างช า และซ อมบ อยคร ง 2. ม อ ปกรณ สาน กงานเหมาะสมต อ การใช งาน 156

168 ข นตอนการ ดาเน นงาน 1.เข ยนโครงการ นาเสนอฝ ายบร หารเพ อ ขออน ม ต 2.สารวจราคา เหมาะสม และเสนอต อ ผ บร หาร 3.จ ดซ อ / ต ดต ง / ทดลองใช 4.ประเม นและสร ปผล การใช งาน ป พ.ศ ป พ.ศ สถาน ผ กาก บ พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ ม.ค เม.ย ดาเน นงาน งบประมาณ ผลคาดว าจะได ร บ ฝ าย ทะเบ ยน 29,500.- ฝ ายทะเบ ยนม อ ปกรณ ม ประส ทธ ภาพ เหมาะสมก บการใช งาน นางส ดร ก 157

169 รายละเอ ยดโครงการแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานโภชนาการ) ป 2555 ลาด บ ช อโครงการ มาตรฐาน สพฐ. สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 1 ทาก นห องเก บของโรงคร ว มฐ.8 มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล กตาม แผนพ ฒนา ผ ร บผ ดชอบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ย ทธศาสตร 8/1 นางณ ฎฐ น เน องจากท กว นน ต องเก บน าด ม สาหร บจาหน าย ซ งแต ละคร งรถส ง ของมาส ง จะลงน าด มในปร มาณ มาก และย งไม ม เก บม ดช ดเป น ส ดส วน และสะดวกต อการลาเล ยง ไปส งตามจ ดขาย ด งน น เพ อความ ปลอดภ ยและสะดวกในการขนส ง จ งขอทาก นห องสาหร บเก บของ บร เวณในห องคร ว เพ อให ห องเก บของด เป นส ดส วน ปลอดภ ยและสะดวกต อการลาเล ยงไป ส งตามจ ดขาย 158

170 ป พ.ศ ป พ.ศ สถาน ผ กาก บ ข นตอนการ พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ ม.ค เม.ย ดาเน นงาน งบประมาณ ผลคาดว าจะได ร บ ดาเน นงาน 1.นาเสนอฝ ายบร หาร โรงคร ว 50,000.- โรงคร วม ห องเก บของเป นส ดส วน นายส รศ กด 2จ ดหาผ ร บเหมา 3.ดาเน นงานโดยฝ าย อาคารสถาน 4.ประเม นและสร ปผล 159

171 รายละเอ ยดโครงการแผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานพ สด คร ภ ณฑ ) ป 2555 ลาด บ ช อโครงการ มาตรฐาน สพฐ. สมศ. ค ณภาพ ระยะ 3 ป 1 คอมพ วเตอร เพ อการปฏ บ ต งาน มฐ.12 ด านการเก บข อม ลของฝ าย 2 พ สด คร ภ ณฑ 2 Printer + Tank Canon โครงการ/ก จกรรมหล กตาม แผนพ ฒนา ผ ร บผ ดชอบ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค มฐ.11 ย ทธศาสตร 8/5 นางสาวก ลยาณ นายส ชาต นางส น นาถ นายส ภาพ เน องจากป จจ บ นระบบงานของ ฝ ายพ สด คร ภ ณฑ ได ม การพ ฒนาให เป นระบบสารสนเทศมากข น เพ อให การพ ฒนาบรรล ตามเป าหมายต อง อาศ ยเทคโนโลย เข ามาช วยในการ ทางานให เต มประส ทธ ภาพ ป จจ บ นฝ ายพ สด คร ภ ณฑ ม เคร องคอมพ วเตอร ใช การได ร น ใหม 1 เคร องและร นเก า 2 เคร อง ซ งใช ในการเก บข อม ลของส วน ทร พย ส น แต ข อม ลของฝ ายพ สด คร ภ ณฑ ม จานวนมากและม จานวน หลายรายการต องบ นท กเก บข อม ล เพ มมากข นท กป จ งม ความจาเป น จะต องจ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร มา ใช ในการดาเน นงานของฝ ายพ สด คร ภ ณฑ ต อไป - เก บข อม ลให ม ประส ทธ ภาพ ถ กต อง - สะดวก รวดเร ว ในการปฏ บ ต งาน - เก บจ ดทาข อม ลให เป นป จจ บ น 160

172 ข นตอนการ ดาเน นงาน 1.เข ยนโครงการ 2.นาเสนอฝ ายบร หาร เพ อขออน ม ต 3.ดาเน นการจ ดซ อ 4.ต ดต งและทดลอง 5.ประเม นผลการใช งาน ป พ.ศ ป พ.ศ สถาน ผ กาก บ พ.ค ม.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ ม.ค เม.ย ดาเน นงาน งบประมาณ ผลคาดว าจะได ร บ ห องพ สด คร ภ ณฑ 35, ม เคร องคอมพ วเตอร ม ประส ทธ ภาพ และพร อมจะใช งานอย เสมอ - สามารถเก บข อม ลเป นป จจ บ นม ค ณภาพ - เพ มประส ทธ ของงานสามารถ ได อย างรวดเร ว นางสาวก ลยาณ 161

173 งานส มพ นธ ช มชน

174 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1. งานข าวสารส ช มชน - หน งส อวารสารของโรงเร ยน ป ละ 3 ฉบ บ - หน งส ออน สรณ ป ละ 1 เล ม - บร การเส ยงตามสาย - การประชาส มพ นธ ข าวสาร ผ านส อ หน งส อพ มพ ว ทย ท องถ น และ เว บไซด - งานบ นท กภาพน งและว ด โอ - การส งจดหมายข าวถ งผ ปกครอง - การจ ดทาเว บไซด ของโรงเร ยน - การจ ดบอร ดประชาส มพ นธ ข าวสารจากหน วยงานภายนอก - การประชาส มพ นธ งานต อ บ คลากรของโรงเร ยนในโอกาส ประช มคร ประจาเด อน งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานส มพ นธ ช มชน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 9 ตบช 9.3 มฐ 2 ตบช 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 11 / 2 นางวาร ณ น.ส.ก ญญาร ตน ตลอด ป งบจากทาง โรงเร ยน 30,000 - ประชาส มพ นธ เผยแพร ข อม ล ข าวสารแก บ คลากรภายใน และภายนอกผ านส อต าง ๆ อย างม ประส ทธ ภาพ ท นต อ เหต การณ อย างสม าเสมอ และท วถ ง - พ ฒนาระบบประชาส มพ นธ ได อย างต อเน อง น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 162

175 ลาด บ งาน/ก จกรรม ฝฝฝการ 2. การให บร การช มชน - ร วมม อก บส อมวลชนในโอกาส ต าง ๆ - งานส มพ นธ ช มชนในโอกาสต าง ๆ - การให บร การในด าน ด งาน ให ก บหน วยงาน ภาคร ฐและเอกชน - งานสารวจความพ งพอใจของ ผ ปกครอง และช มชน งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานส มพ นธ ช มชน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 9 ตบช 9.3 มฐ 2 ตบช 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 11/2 นางวาร ณ น.ส.ก ญญาร ตน ตลอด ป 15,000 - โรงเร ยนให บร การช มชนและ หน วยงานภายนอกในโอกาส ต าง ๆ อย างต อเน อง น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 3 การร วมก จกรรมช มชน - ร วมก จกรรมงานร ฐพ ธ ต าง ๆ - ร วมก จกรรมก บช มชนและหน วย งานเน องในโอกาสว นสาค ญต าง ๆ - ก จกรรมร วมก บหน วยงานของจ งหว ด เช ยงใหม - ร วมก จกรรมก บหน วยงานในส งก ด ม ลน ธ สภาคร สตจ กรในประเทศไทย - ร วมงานก บหน วยงานสถาบ น อ น ๆ ในจ งหว ดเช ยงใหม มฐ. 9 ตบช 9.3 มฐ 2 ตบช 7 ย ทธศาสตร 11/1 นางวาร ณ น.ส.ก ญญาร ตน ตลอด ป 5,000 - ร อยละ 90 ทางโรงเร ยนเข า ร วมก จกรรมงานร ฐพ ธ, โอกาส ในว นสาค ญ ต าง ๆ และ ทางด านสถาบ นอย าง ต อเน อง น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 163

176 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 การสร างความส มพ นธ ก บช มชน และหน วยงานภายนอก - ร วมก จกรรมก บหน วยงาน ภายนอก - ประสานหน วยงานภายนอก จ ดก จกรรมในโรงเร ยน - การสร างความค นเคยก บ เจ าหน าหน วยงาน ภายนอก - งานขอความร วมม อจาก หน วยงานภายนอกร วม พ ฒนาโรงเร ยน งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานส มพ นธ ช มชน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 9 ตบช 9.3 มฐ. 2 ตบช 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 11 /1 ย ทธศาสตร 11 / 2 นางวาร ณ น.ส.ก ญญาร ตน 15,000 - ร อยละ 90โรงเร ยนสร าง ความส มพ นธ และให ช มชน หน วยงานภายนอก ม ส วนร วม ในก จกรรมของโรงเร ยน - ร อยละ 90 ช มชนม ความพ ง พอใจในการร วมก จกรรมของ โรงเร ยน - น กเร ยนม ส วนร วมก บ หน วยงานภายนอก น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 164

177 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานส มพ นธ ช มชน) ป 2555 ลาด บ งาน/ก จกรรม 5 การให ช มชนม ส วนร วมในก จกรรม ของโรงเร ยน - ก จกรรมของสมาคมน กเร ยน เก า - ก จกรรมของสมาคม ผ ปกครองและคร - งานค นส เหย า - งานรดนาดาห ว - งานม ฑ ตาจ ตคร เกษ ยณ - งานก ฬา 7 สถาบ น - งานว งการก ศล - งานโบว ล งการก ศล - โครงการตรวจส ขภาพ - ก จกรรมว นดาราร ศม มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 9 ตบช 9.3 มฐ 2 ตบช 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 11 / 1 นางดวงดาว ตลอด ป งบจาก สมาคม น กเร ยนเก า และสมาคม ผ ปกครอง และคร - ร อยละ 90 ช มชนม ส วนร วม ในก จกรรมของโรงเร ยน ร อยละ 90 ช มชนม ความพ ง พอใจในการจ ดก จกรรมของ โรงเร ยน น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 165

178 ลาด บ งาน/ก จกรรม 6 งานพ ฒนาส อและอ ปกรณ ในระบบ ประชาส มพ นธ 6.1 เคร องใช ในสาน กงาน ( ส นทร พย ถาวร ) - เคร องคอมพ วเตอร - กล องด จ ตอล 6.2 ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ จาเป นใน สาน กงาน - กระดาษ A4, F4, กระดาษการ ดส, หม ก, เทป,แฟ ม, ซอง กระดาษ ฯลฯ - ค าส งต พ มพ - ซ ด และ VCD งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป (งานส มพ นธ ช มชน) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 9 ตบช 9.3 มฐ 2 ตบช 7 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 11 / 2 นางวาร ณ น.ส.ก ญญาร ตน ตลอด ป 30,000 5,000 - งานประชาส มพ นธ ม อ ปกรณ ใช งานท นสม ย และม ประส ทธ ภาพเอ อต อการ ทางาน ทาให การทางาน รวดเร ว แม นยา และท นต อเหต การณ - ม อ ปกรณ ว สด คร ภ ณฑ ใช ใน งานประชาส มพ นธ อย าง เพ ยงพอ น.ส.ว สส ดา นางไพฑ รย 166

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 แผนกงานห องสม ด ฝ ายว ทยบร การ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน คำนำ การด าเน นงานก จกรรม 5ส ถ

More information

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 จ ดทำโดย : งำนประชำส มพ นธ เทศบำลตำบลหนองหล ม ต ดตำมเพ มเต มได ท : www.nonglom.org www.facebook.com/nonglomnayoo ตรวจสอบภำยใน ว นท 22 พฤษภำคม 2557 โครงกำรให ควำมร

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information