แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

2 ว ส ยท ศน (Vision) ผล ตและพ ฒนากาล งคนอาช วศ กษาด านธ รก จและบร การตามค ณว ฒ ว ชาช พ พ นธก จ (Mission) 1. จ ดและส งเสร มการเร ยนร ฝ กอบรมว ชาช พด านธ รก จและบร การให ม ค ณภาพ ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2. สร างเคร อข ายความความร วมม อ และขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พ ด านธ รก จและบร การ 3. ว จ ยสร างนว ตกรรม เพ อพ ฒนาองค ความร ด านธ รก จและบร การ 4. พ ฒนาศ กยภาพระบบบร หารจ ดการตามหล กบร หารก จการบ านเม องท ด ปร ชญาว ทยาล ย (College Philosophy) ความร ด ม ว น ย น าใจน กก ฬา (Excellence in Knowledge, Sportmanship, and Discipline) เอกล กษณ ว ทยาล ย (College Uniqueness) ก จกรรมเด น เน นท กษะว ชาช พ (Outstanding Activities and Professional Skills) อ ตล กษณ น กเร ยน น กศ กษา (Student Identity) ท กษะด ม ว น ย (Excellence in Skills and Discipline) เลขท 279 ถนนพระพ นวษา ต.ท าพ เล ยง อ.เม อง จ.ส พรรณบ ร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร Website

3 คณะผ บร หารสถานศ กษา นางสาวฉ นทนา พ พ ฒน บรรณก จ ผ อานวยการสถานศ กษา นายจาลอง กาละพงศ นางป ญญ สา พ นธ ภ กด นายภาน พ นธ พ นธน ต รองผ อานวยการ รองผ อานวยการ รองผ อานวยการ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายว ชาการ ฝ ายพ ฒนาก จการ นร. นศ. รองผ อานวยการ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางภ ญญดา อย สาราญ หนผ. สาม ญส มพ นธ นางก ลยาณ ไกรศร ประส ทธ หนผ. คหกรรม นางจ นดา ส ทธ แสงว ฒนา หนผ. ผ าและเคร องแต งกาย นางสาวฉ ตรระว ศร คา หนผ. อาหารและโภชนาการ นางก นยา ร ตนพวงทอง หนผ. การบ ญช นางย วพา สารพ ฒน หนผ. การขายและการตลาด นางวรรณา ทองส ข หนผ. การเลขาน การ นายก ต พงศ โกว ทวณ ชชา หนผ. คอมพ วเตอร ธ รก จ นายส รพล แย มช น หนผ. การออกแบบ นางราตร พรหมแท น หนผ. คอมพ วเตอร กราฟ ก นางอภ รด พรหมสาขา ณ สกลนคร หนผ. การท องเท ยว นางสาวร ชดาภรณ ต นต กาธน หนผ. การโรงแรม

4 คณะท ปร กษา นางสาวฉ นทนา พ พ ฒน บรรณก จ ผ อานวยการ นายจาลอง กาละพงศ รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางป ญญ สา พ นธ ภ กด รองผ อานวยการฝ ายว ชากร นายภาน พ นธ พ นธน ตย รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา นางป ญญ สา พ นธ ภ กด รก. รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ ผ จ ดทา นางณ ฐญา อ มร นทร ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ นางสาวเกสร อ นทร สว าง เจ าหน าท งานวางแผนและงบประมาณ

5 คานา น บต งแต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ม ผลบ งค บใช ในการปฏ ร ประบบ การศ กษาของประเทศเป นต นมา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ได ดาเน นการพ ฒนาและปร บปร งระบบการบร หารจ ดการอาช วศ กษา อย างต อเน องมาโดยตลอด ท งส วน ราชการในส วนกลางและสถานศ กษาเพ อให สอดคล องรองร บก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จ และส งคม โดยม งเน นสร างความเข มแข งให ก บระบบการบร หารจ ดการของสถานศ กษา เพ อให สถานศ กษา สามารถจ ดการอาช วศ กษาได อย างม ค ณภาพ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร จ งได นาแนวทางด งกล าวมา ร วมก นจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ข น เพ อ ให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น และเป น แนวทางในการพ ฒนา สถานศ กษา ในด านว ชาการ ด านงบประมาณ และด านการบร หารรวมถ งความเปล ยนแปลงในระบบ งบประมาณของร ฐท ม งเน นผลผล ต อ กท งเพ อเป นการเตร ยมความพร อมของสถานศ กษาในการบร หาร จ ดการตามแนวทางพระราชบ ญญ ต อาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การของว ทยาล ยฯ จะเน นการนาเสนอผลผล ตของสถานศ กษา ท ได ร บงบประมาณ สน บสน นจากแต ละแผนงบประมาณ ตามย ทธศาสตร ของชาต ท เก ยวข องก บภารก จของสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา นอกจากน แผน ปฏ บ ต การ ด งกล าว ย งตอบสนองต อ นโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายจ งหว ด และมาตรฐานการอาช วศ กษา ต ลาคม 2556 งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร

6 คานา สารบ ญ สารบ ญ โครงสร างการบร หารงานของว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 1 ภ ม หล งว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 2 แผนผ งบร เวณว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 18 ว ส ยท ศน พ นธก จ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 19 ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 20 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา 22 ข อม ลบ คลากร 25 สร ปยอดงบประมาณท จ ายจร งแยกตามผลผล ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ ท ผ านมา 28 ประมาณรายร บ-รายจ ายเง นงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ประมาณรายร บ-รายจ ายเง นอ ดหน น ประจาป งบประมาณ พ.ศ ประมาณรายร บ-รายจ ายเง นรายได ประจาป งบประมาณ พ.ศ งบหน ารายจ ายการจ ดสรรงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ จาแนกตามผลผล ต 32 โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ 34 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 34 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 34 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 34 3 ประเม นโครงการว ชาช พ 34 4 ว นภาษาไทยแห งชาต 34 5 ว นส นทรภ 34 6 น ทรรศการว นว ทยาศาสตร แห งชาต 34 7 โครงงานว ทยาศาสตร 34 8 ค ายภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมต วส อาเซ ยนสาหร บน กเร ยน น กศ กษา 34 9 ค ายภาษาจ นแสนสน กเตร ยมต วส อาเซ ยนสาหร บน กเร ยน น กศ กษา การเผยแพร ความร จ ดทาส อว ด ท ศน เร องการแกะสล กแตงกวาเป นดอกไม ส งเสร มผ เร ยนส งรายงานผ านระบบ อบรมการใช โปรแกรม Advance Web Application 34 ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ 35 กลย ทธ ท 2 : เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค 35 หน า

7 ย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนากระบวนการจ ดก จกรรมและระบบด แลผ เร ยน 35 กลย ทธ ท 8 : จ ดก จกรรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยน 35 ย ทธศาสตร ท 9 : พ ฒนาจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา 35 กลย ทธ ท 18 : พ ฒนาอ ตล กษณ ของผ เร ยน และเอกล กษณ ของสถานศ กษา 35 1 เสร มสร างความร ด วยภ ม ป ญญาท องถ น 35 2 เร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ นเสร มสร างอาช พ 35 3 ภ ม ป ญญาไทยเพ อพ ฒนางานด าน คหกรรม 35 4 ภ ม ป ญญาท องถ นสร างเสร มอาช พ 35 5 ค ณธรรมนาความร ส การประกอบอาช พ 35 6 พ ฒนาผ เร ยนด วยภ ม ป ญญาท องถ น 35 7 เสร มสร างความร ด วยภ ม ป ญญาท องถ น 35 8 ส งเสร มน กเร ยนส การเป นพลเม องท ด 35 9 เช ญผ เช ยวชาญให ความร แก ผ เร ยนสาขางานการโรงแรม ภ ม ป ญญาท องถ นเพ อพ ฒนาผ เร ยน เช ญผ เช ยวชาญและภ ม ป ญญาท องถ นให ความร แก ผ เร ยน ไหว คร ช างแผนกว ชาการออกแบบ เช ญผ เช ยวชาญและภ ม ป ญญาท องถ นให ความร แก ผ เร ยน ไหว คร ช างแผนกว ชาคอมพ วเตอร กราฟฟ ก บร หารและพ ฒนางานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา อบรมค ณธรรม จร ยธรรมน กเร ยน น กศ กษาใหม ส งเสร มผ เร ยนให ได ร บรางว ลจากหน วยงานภายนอก บร หารความเส ยงในสถานศ กษา เคร องแบบสวย ส งเสร มผ เร ยนให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ของสถานศ กษา 36 ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ 36 กลย ทธ ท 3 : พ ฒนาผ สาเร จการศ กษาให ม ความร และท กษะตามมาตรฐานว ชาช พและหล กส ตร 36 1 การหารายได ระหว างเร ยน 36 2 ว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร ง 36 3 ประเม นมาตรฐานว ชาช พ 36 4 การจาหน ายเค กและค กก เทศกาลป ใหม 36 5 การสร างผ ประกอบการรายใหม 36 6 ต ดตามผ สาเร จการศ กษา 36 7 ป จฉ มน เทศผ สาเร จการศ กษา 36 8 แนะแนวการศ กษาต อ 36 9 แนะแนวการศ กษาต อภายในสถานศ กษา จ ดหารายได ระหว างเร ยน 36 หน า

8 หน า ย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน 37 กลย ทธท 5 : จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 37 1 พ ฒนาการเข ยนแผนการสอนของหล กส ตร ปวช เสร มสร างความร และประสบการณ นอกสถานศ กษา 37 3 ศ กษาแหล งเร ยนร สาม ญส มพ นธ 37 4 ส งเสร มภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรมจ นเตร ยมความพร อมเข าส อาเซ ยน 37 5 อาหารครบวงจร 37 6 บ ญช คร วเร อน 37 7 ธนาคารโรงเร ยน 37 8 ฝ กปฏ บ ต การขายตรง (Direct Sales) 37 9 ก จกรรมเสร มการเร ยนร เศรษฐศาสตร ก บอาเซ ยน ส งเสร มป ญญา พ ฒนาความค ด สร างเสร มการเร ยนร อบรมพ ฒนาระบบน เทศภายในด านการจ ดการเร ยนการสอน น เทศการสอนของคร 37 ย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน 38 กลย ทธ ท 6 : พ ฒนาระบบสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอน 38 1 จ ดซ อว สด ฝ กและว สด การศ กษาสาหร บการเร ยนการสอน 38 2 ปร บปร งงานบ คลากร 38 3 จ ดหาว สด /คร ภ ณฑ 38 4 จ ดระเบ ยบสายไฟฟ าและสายโทรศ พท อาคาร การซ อมแซมและด แลร กษาล ฟต 38 6 เปล ยนผงเคม ถ งด บเพล ง 38 7 ด แลร กษาเคร องทาน าเย น 38 8 ซ อมแซมหล งคาอาคารเร ยน 38 9 ปร บปร งงานอาคารสถานท จ ดสร างโครงหล งคาหน าอาคาร จ ดสร างตาข ายป องก นนกอาคาร ย ายกล องวงจรป ด ต ดต งกล องวงจรป ด สร างซ มและโต ะไหว เจ าพ อหล กเม องส พรรณบ ร ปร บปร งห องสร อยอ นทน ล ปร บปร งห องพ กคร ว ทยาศาสตร ย ายและต ดต งเพ มโทรศ พท ปร บปร งภ ม ท ศน ปร บปร งห องน า จ ดสร างทางเด นเช อมหน าอาคาร 2 38

9 21 ปร บปร งห องพวงชมพ สวนพฤกษศาสตร จ ดซ อกล องถ ายภาพ จ ดซ อคร ภ ณฑ ปร บปร งห องจร ยธรรม ปร บปร งอ ปกรณ และส อการเร ยนการสอน ห อง ปร บปร งอ ปกรณ และส อการเร ยนการสอน ห อง จ ดซ อว สด และคร ภ ณฑ ในการเร ยนการสอนกล มว ชาพลานาม ย จ ดซ อคร ภ ณฑ ปร บปร งพ นโต ะและเคาท เตอร ห องเร ยน ปร บปร งห องปฏ บ ต การขาย ห อง 121, พ ฒนาระบบห องอ นเตอร เน ต จ ดซ อเคร องโปรเจคเตอร ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดหาคร ภ ณฑ ปร บปร งห องนวด จ ดซ อหน งส อ น ตยสาร วารสาร ด ว ด เช าส ญญาณเคเบ ล จ ดหาว สด สาหร บการเร ยนร ด วยตนเอง พ ฒนาโปรแกรมห องสม ดเพ อการเข าส การบร การบนเว บไซต จ ดหาว สด หน งส อ ตาราเร ยน น ตยสาร วารสาร และคร ภ ณฑ จ ดหาคร ภ ณฑ จ ดซ อคอมพ วเตอร พ ฒนาสาน กงานประก นค ณภาพ ปร บปร งห องศ นย บ มเพาะว สาหก จเพ อการศ กษา จ ดซ อคร ภ ณฑ จ ดซ อกล องถ ายภาพ พ ธ มอบท นการศ กษา 39 งบประมาณเพ อจ ดซ อว สด ฝ กและว สด การศ กษาสาหร บการเร ยนการสอน 40 ย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนากระบวนการจ ดก จกรรมและระบบด แลผ เร ยน 41 กลย ทธ ท 7 : จ ดระบบด แล ช วยเหล อผ เร ยน ด วยหล กเศรษฐก จพอเพ ยง และ 3D 41 1 จ ดทาบ ตรประจาต วน กเร ยน น กศ กษา 41 2 การพบคร ท ปร กษารายส ปดาห 41 3 สม ดประจาต วน กเร ยน น กศ กษา 41 4 การประช มผ ปกครอง 41 5 ผ ประสานส บท ศ 41 6 อบรมความร ว น ยจราจร 41 หน า

10 หน า 7 ตรวจภายในสถานศ กษา 41 8 ปกครองส ญจรรอบสถานศ กษา 41 9 พ ฒนาศ กยภาพการให บร การกองท นให ก ย มเพ อการศ กษา จ ดทาค ม อน กเร ยน น กศ กษา ปฐมน เทศน กเร ยน น กศ กษาใหม เย ยมบ านน กเร ยน น กศ กษาท ได ร บท นการศ กษา จ ดซ อเวชภ ณฑ การประก นอ บ ต เหต น กเร ยน น กศ กษา ตรวจส ขภาพและหาสารเสพต ดน กเร ยน น กศ กษา ป องก นและเฝ าระว งป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา 41 ย ทธศาสตร ท 4 : ยกระด บสมรรถนะคร และบ คลากรทางการศ กษา 42 กลย ทธ ท 9 : พ ฒนาระบบบร หารบ คลากรแนวใหม 42 1 เสร มสร างจรรยาบรรณว ชาช พคร 42 2 ฝ กท กษะความชานาญในสถานประกอบการ 42 3 ส งเสร มบ คลากรให ได ร บท นการศ กษาและท นว จ ย 42 4 คร ด เด นประจาป 42 5 เช ดช เก ยรต ค ณคร ผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมด เล ศ 42 6 พ ฒนาศ กยภาพส คร ย คใหม 42 7 อบรมการใช โปรแกรมระบบงานคร ท ปร กษา 42 ย ทธศาสตร ท 4 : ยกระด บสมรรถนะคร และบ คลากรทางการศ กษา 42 กลย ทธ ท 10 : พ ฒนาท กษะและความเช ยวชาญเฉพาะด าน 42 1 จ างคร พ เศษสอนในสาขาท ขาดแคลน 42 2 ส งเสร มบ คลากรให ศ กษาต อ 42 3 ส งเสร มบ คลากรทาผลงานว ชาการเพ อเล อนว ทยฐานะ 42 4 จ างคร ชาวต างประเทศ 42 5 พ ฒนาบ คลากรด านการฝ กอบรมการประช มส มมนาทางว ชาการและว ชาช พท งภายในและภายนอก 42 ย ทธศาสตร ท สถานศ กษา 4 : ยกระด บสมรรถนะคร และบ คลากรทางการศ กษา 43 กลย ทธ ท 11 : เสร มสร างสว สด การคร และบ คลากรทางการศ กษา 43 1 ตรวจส ขภาพประจาป 43 2 ส งเสร มบ คลากรให ได ร บประกาศเก ยรต ค ณในด านว ชาการและว ชาช พ 43 3 พ ฒนาบ คลากร "ศ กษาด งานในประเทศและต างประเทศ" 43 4 พ ฒนาค ณภาพช ว ตคร 43 ย ทธศาสตร ท 5 : พ ฒนาแหล งเร ยนร ให เป นประโยชน แก ช มชน 43 กลย ทธ ท 12 : บร การว ชาช พส ส งคม 43 1 สอนหล กส ตรระยะส นให แก น กเร ยนแกนม ธยม 43 2 คหกรรมบร การ 43

11 หน า 3 จ ดดอกไม ว นพระมหากษ ตร ย 43 4 จ ตอาสาก บการให บร การตามสาขาอาช พ 43 5 บร การว ชาช พส ส งคม 43 6 อาสาพ ฒนาส งคม 43 7 สอนหล กส ตรระยะส นให แก น กเร ยนแกนม ธยม 43 8 อบรมว ชาช พ 108 อาช พ 43 9 ปฏ บ ต ราชการร วมก บหน วยงานอ น ๆ สร างอาช พเพ อช มชน อบรมหล กส ตรระยะส น 30 ช วโมง 43 ย ทธศาสตร ท 7 : สร างความเข มแข งเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการอาช วศ กษา 44 กลย ทธ ท 15 : เสร มสร างความร วมม อก บสถานประกอบการ 44 1 เสร มสร างความส มพ นธ ก บช มชน 44 2 สร างท กษะการเร ยนร เพ อการพ ฒนาองค กรและช มชน 44 3 พ ฒนางานสาน กงานตามสาขาอาช พ 44 4 ให ความร ด านการจ ดเก บเอกสารแก หน วยงานและองค กร 44 5 ทาส ญญาฝ กอาช พน กเร ยนทว ภาค ร วมก บสถานประกอบการ 44 6 ฝ กประสบการณ อาช พในสถานประกอบการ 44 7 ฝ กงานน กเร ยน น กศ กษา 44 8 การจ ดการเร ยนการสอนในระบบ ทว ภาค 44 9 พ ธ ลงนามความร วมม อก บสถานประกอบการ พ ฒนาความร วมม อในการดาเน นงานด านอาช วศ กษา 44 ย ทธศาสตร ท 8 : ผล กด นการบ รณาการ งานว จ ยและพ ฒนาถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย เพ อ 45 กลย ทธ ท 16 : เพ มศ กยภาพการเป นคร น กว จ ย 45 1 ส งเสร มการทาว จ ยสถาบ น 45 ย ทธศาสตร ท 8 : ผล กด นการบ รณาการ งานว จ ยและพ ฒนาถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย เพ อ 46 กลย ทธ ท 17 : ว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างนว ตกรรมและองค ความร 46 1 เผยแพร การทาว จ ย นว ตกรรม และส งประด ษฐ ของผ เร ยนและคร ผ สอน 46 2 ต ดตามการทาว จ ยในช นเร ยนของคร ผ สอน 46 3 ประเม นผลการดาเน นงานตามโครงการต าง ๆ ของว ทยาล ย 46 ย ทธศาสตร ท 9 : พ ฒนาจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา 46 กลย ทธ ท 19 : พ ฒนาระบบประชาส มพ นธ 46 1 พ ธ มอบประกาศน ยบ ตรแก ผ สาเร จการศ กษา 46 2 วารสารประชาส มพ นธ 46 ย ทธศาสตร ท 10 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ 47 กลย ทธ ท 20 : เพ มประส ทธ ภาพการบร การ 47 1 งบประมาณเพ อจ ดซ อว สด สาน กงาน 47

12 ย ทธศาสตร ท 10 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ 48 กลย ทธ ท 21 : พ ฒนาค ณภาพการบร หารงานของผ บร หาร 48 1 ต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร ท 10 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ 48 กลย ทธ ท 22 : พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ 48 1 พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 48 2 การประช มเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาส วนขยายระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการอาช วศ กษา RMA 48 3 เสร มสร างว ชาช พด วยผ เช ยวชาญด านไอท พ ฒนาการบร หารจ ดการศ นย กาล งคนอาช วศ กษา 48 5 พ ฒนาบ คลากรก าวท นเทคโนโลย สารสนเทศ 48 ย ทธศาสตร ท 10 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ 49 กลย ทธ ท 23 : พ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 49 1 พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในแผนก 49 2 จ ดทาค ม อการประเม นค ณภาพภายในแผนกว ชา และรายบ คคล 49 3 จ ดทารายงานการประเม นตนเองของคร 49 4 จ ดทารายงานการประเม นตนเองของว ทยาล ย 49 5 จ ดทารายงานการประเม นตนเองของแผนกว ชา 49 6 พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาตามมาตรฐาน QA 49 รายละเอ ยดว สด /คร ภ ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนการจ ดสรรค าก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามนโยบายเร ยนฟร 15 ป ป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก บ นท กข อความ เร อง การเสนอของบประมาณประจาป งบประมาณ พ.ศ คาส งว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร เร อง แต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ บ นท กข อความ เร อง ขอเช ญประช ม ภาพการประช มจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ บ นท กข อความ เร อง ขออน ม ต ใช แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ หน า

13 โครงสร างการบร หารงานของว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร ตามระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ ผ อานวยการว ทยาล ย นางสาวฉ นทนา พ พ ฒน บรรณก จ รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นายจาลอง กาละพงศ รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ นายภาน พ นธ พ นธน ตย นางป ญญ สา พ นธ ภ กด งานบร หารงานท วไป งานวางแผนและงบประมาณ งานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ นางเพ ยรใจ ม วงภาษ นางณ ฐญา อ มร นทร นางสาวจ นทรา ส งศร นางภ ญญดา อย สาราญ งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน นางสาวพจนา สล บล ก งานบ คลากร นางพรสวรรค ผลวงษ งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ นางสาวพ ทธชาต เกต ห ร ญ งานคร ท ปร กษา นางสมใจ บ ญม แผนกว ชาผ าและเคร องแต งกาย นางจ นดา ส ทธ แสงว ฒนา งานว ดผลและประเม นผล นางสาวกนกวรรณ ส งสมบ รณ งานการเง น นางบ ญสม สาเน ยงแจ ม งานความร วมม อ นางสาวน โลบล บ ญช งานปกครอง นายกว นธร ไขหท ยบ ตร แผนกว ชาอาหารและโภชนาการ นางสาวฉ ตรระว ศร คา งานว ทยบร การและห องสม ด นางว นเพ ญ สาล ผล น งานการบ ญช นางสาวพ ชร นทร ร จ โกไศย งานว จ ย พ ฒนา นว ตกรรมและส งประด ษฐ นางกานต ส ร อ อร ณ งานแนะแนวอาช พและการจ ดหางาน นายมนต ช ย อ มพวานนท แผนกว ชาคหกรรมท วไป นางก ลยาณ ไกรศร ประส ทธ งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค นางเก จวล ว ชเรนทร ส นทร งานพ สด นางสาวพรรณ ส ค นธ น งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา นางสาวอ ญชร ย สรวงท าไม งานสว สด การพยาบาลและหอพ ก นางเบญจมาศ ด เจร ญ แผนกว ชาการบ ญช นางก นยา ร ตนพวงทอง งานส อการเร ยนการสอน นายส เทพ ส ทธ บ ตร งานอาคารสถานท นายส ทธ อ มร นทร งานส งเสร มผล ตผล การค าและประกอบธ รก จ นางระว วรรณ ทองว เศษส ข งานโครงการพ เศษและการบร การช มชน นางปรารถนา เก ดโชค แผนกว ชาการขายและการตลาด นางย วพา สารพ ฒน งานทะเบ ยน นางขน ษฐา ภมรดล แผนกว ชาการเลขาน การ นางวรรณา ทองส ข งานประชาส มพ นธ นางอน ญญา เว ยงส มา แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ นายก ต พงศ โกว ทวณ ชชา แผนกว ชาการออกแบบ นายส รพล แย มช น แผนกว ชาคอมพ วเตอร กราฟฟ ก นางราตร พรมแท น แผนกว ชาการท องเท ยว นางอภ รด พรหมสาขา ณ สกลนคร แผนกว ชาการโรงแรม นางสาวร ชดาภรณ ต นต กาธน

14

15 ภ ม หล ง ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร ท ต ง ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต งอย เลขท 279 ถนนพระพ นวษา ตาบลท าพ เล ยง อาเภอเม อง จ งหว ดส พรรณบ ร รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร Website ประว ต ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร ก อต งข นเม อว นท 18 เมษายน 2484 ต งอย บนเน อท 5 ไร 80.8 ตารางวา เด มช อ โรงเร ยนช างเย บเส อผ า ต อมาเปล ยนช อเป น โรงเร ยนการช างสตร ส พรรณบ ร ในป พ.ศ ได เปล ยน ช อเป น โรงเร ยนอาช วศ กษาส พรรณบ ร และในป พ.ศ ได ร บการยกฐานะเป น ว ทยาล ยอาช วศ กษา ส พรรณบ ร พ.ศ เป ดทาการสอนหล กส ตรม ธยมศ กษาตอนต นสายอาช พ หล กส ตร 2 ป พ.ศ เป ดสอนถ งหล กส ตรม ธยมศ กษาตอนปลายสายอาช พ หล กส ตร 3 ป พ.ศ เป ดสอนหล กส ตรประโยคว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ เป ดสอนสาขาว ชาพาณ ชยการ พ.ศ พ.ศ พ.ศ.2525 เป ดสอนภาคนอกเวลาสาขาว ชาพาณ ชยการ และร บน กเร ยนชายเข าเร ยน ใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ.ศ เป ดสอนสาขาว ชา ศ ลปประย กต ร บน กเร ยนชายและหญ งเข าเร ยน น กเร ยนชายเร มเร ยน น กศ กษาว ชาทหาร (ร.ด.) เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค (ปวท.) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการบ ญช พ.ศ.2526 เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการบ ญช พ.ศ.2530 ใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ.ศ พ.ศ.2533 ใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ.ศ พ.ศ.2534 เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) การถ ายภาพ ต อมา พ.ศ เปล ยนช อเป นสาขาว ชาเทคโนโลย การถ ายภาพและว ด ท ศน พ.ศ.2538 ได ย บสาขาว ชาการบ ญช ในระด บ ปวท. และได เป ดสอนในระด บ ปวส. สาขาว ชาการ เลขาน การและใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ. 2538

16 พ.ศ.2539 เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ทว ภาค ธ รก จสถานพยาบาลร วมก บ โรงพยาบาลศ ภม ตร พ.ศ.2540 ใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ และต อมาเปล ยนมาใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ พ.ศ.2543 จ ดทาธรรมน ญสถานศ กษาและการประก นค ณภาพสถานศ กษา พ.ศ.2543 เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ พ.ศ.2545 ใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ.ศ เป ดให บร การห อง Internet เพ อให น กเร ยนทาการศ กษาค นคว าข อม ลผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต และได ร บ บร จาคเคร องคอมพ วเตอร จาก ฯพณฯ บรรหาร และค ณหญ งแจ มใส ศ ลปอาชา จานวน 20 ช ด พ.ศ.2546 ใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ.ศ (ปร บปร ง พ.ศ. 2546)และใช หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ.ศ พ.ศ.2547 จ ดต งศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง ห องโฮมเธ ยเตอร ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต ก อสร าง ห องประชาส มพ นธ และห องพ กอาจารย เวร พ.ศ จ ดต งศ นย OTOP Product Center เพ อจาหน ายส นค าหน งตาบลหน งผล ตภ ณฑ ของ จ งหว ดส พรรณบ ร และจ งหว ดใกล เค ยง พ.ศ เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาคอมพ วเตอร กราฟ ก และ สร างหล งคาคล มบร เวณลานอเนกประสงค เพ อใช ทาก จกรรมของน กเร ยน น กศ กษา พ.ศ เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาการโรงแรมและการท องเท ยว สาขางานการท องเท ยว พ.ศ จ ดต งศ นย ข อม ลและปฏ บ ต การอ นเตอร เน ต เพ อเป นแหล งเร ยนร ของน กเร ยน น กศ กษา พ.ศ พ.ศ เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาอาหารและโภชนาการ สาขา งานธ รก จอาหาร ระบบทว ภาค เป ดสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาว ชาการโรงแรม สาขางานการ โรงแรม ระบบทว ภาค เก ยรต และ ความภาคภ ม ใจ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร เป นว ทยาล ยท ผล ตน กเร ยน น กศ กษาทางด านว ชาช พ ได ร บรางว ลและม ผลงานเป นท ยอมร บในส งคม ด งต อไปน ป การศ กษา 2552 ผลงานด เด นของสถานศ กษา - ผ านการประเม นค ณภาพภายในโดยต นส งก ด ผลการประเม นอย ในระด บด มาก เท าก บ 4.93

17 - รางว ลชนะเล ศการประกวดพวงมาลา เน องในว นป ยมหาราช 23 ต ลาคม 2552 จากจ งหว ด ส พรรณบ ร - รางว ล The Best Practice โครงการส งเสร มค ณธรรมในสถานศ กษา ระด บภาคกลาง จากสาน กมาตรฐานอาช วศ กษาและว ชาช พ - สถานศ กษาแบบอย างการจ ดกระบวนการเร ยนการสอนและการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง สถานศ กษาพอเพ ยงป ระจาป 2552 จากกระทรวงศ กษาธ การ - โรงอาหารได มาตรฐานการส ขาภ บาลอาหารระด บ ด มาก ของกรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT GRADE VERY GOOD - รางว ลโรงอาหารมาตรฐาน ในงานมหกรรมอาหารอร อยและของด เม องส พรรณบ ร 11 th AMASING FOOD & BEST PRODUCT OF SUPHANBURI ระหว างว นท ก.พ รางว ลเหร ยญทอง แบบอย างสถานศ กษา 3D จากสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 การจ ดดอกไม ของสถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงาน จ งหว ดส พรรณบ ร - รางว ลโครงการส อสานฝ น บ าน ว ด โรงเร ยน และช มชนตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ระด บจ งหว ด ระด บภาค จากสาน กมาตรฐานอาช วศ กษาและว ชาช พ - รางว ลชนะเล ศ ประกวดกระทงประเภทสวยงาม ของเทศบาลเม องส พรรณบ ร บ คลากรด เด นด านต าง ๆ - คร ด เด น ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นางส ภ ทรา ส จจา นางเบญจมาศ ด เจร ญ นางเก จวล ว ชเรนทร ส นทร นางบ ญสม สาเน ยงแจ ม นางณ ฐญา อ มร นทร นางสาวน โลบล บ ญช นางอน ญญา เว ยงส มา นางด ส ดา เฟ องฟ ลอย นางสาวร งฤด ศร คา นางอภ รด พรหมสาขา ณ สกลนคร นางอ จฉรา โพธ จ นดา นายศ กด ช ย อ นจ - คร ด เด นสาขางานบร การอาช พ จากสโมสรโรตาร ส พรรณบ ร ภาค 3330 โรตาร สากล และรางว ล ท ปร กษาและสร างช อเส ยงให ก บสถานศ กษาด านค ณธรรม จร ยธรรม นางณ ภปภา นาราน ชนภนต

18 - คร ท ได ร บยกย องเช ดช เก ยรต เป นผ ทาค ณประโยชน ทางด านการศ กษาอ ท ศตนเส ยสละอดทนในการ ปฏ บ ต หน าท และพ ฒนาค ณภาพช ว ตเป นแบบอย างท ด เป นท ประจ กษ ต อสาธารณชน จากสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มสว สด การและสว สด การคร และบ คลากรทางการศ กษา (สกสค.) กระทรวงศ กษาธ การ และได ร บรางว ลเป นคร ผ สอนด เด น ระด บเขตพ นท การศ กษา/ หน วยงานต นส งก ด กล มสาระการเร ยนว ทยาศาสตร นางภ ญญดา อย สาราญ ผลงานด เด นของน กเร ยน น กศ กษา - น กเร ยนรางว ลพระราชทานจากสมเด จพระเทพพระร ตนราชส ดา สยามบรมราชก มาร ประจาป การศ กษา 2552 ระด บ ปวช. นายคณ ศร ศร โมรา การแข งข นท กษะว ชาช พระด บภาค ของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา - รางว ลชนะเล ศ ท กษะการต ดเย บช ดฝ กงาน ระด บ ปวส. นางสาวชน กานต คงส วรรณ นางสาวสมฤด เน ยมร ตน - รางว ลชนะเล ศ การประด ษฐ พานพ มดอกไม สด นายปร ชญา จ นทรไกร นางสาวส วรรณา นาจาปา นางสาวเพชรไพล น เช อด นางสาวอ มพวรรณ แก วว เศษ - รางว ลชนะเล ศ การออกแบบโปสเตอร ด วยคอมพ วเตอร นางสาวส ดาวด แก วปาน - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ท กษะการออกแบบต ดเย บช ดน กเร ยน ระด บ ปวช. นางสาวน นทนา จ นเจร ญ นางสาวอารยา จ นทร หอมหวน - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ท กษะการออกแบบต ดเย บช ดน กศ กษาระด บ ปวส. นายนร นทร น าแก ว นางสาวขน ษฐา แวงแสน - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 อาหารจานเด ยวประเภทเส น ระด บ ปวส. นายพ ช ยย ทธ สว างแก ว - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 การแกะสล กผ กผลไม ตกแต งโต ะบ ฟเฟ ต ระด บ ปวช. นางสาวศ ร ร ตน น มนวล นางสาวภรว สาร แจ งจ ตร นางสาววราภรณ นาคฉาย นางสาวป ทมา เท ยงตรง

19 - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ลงบ ญช ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ระด บ ปวช. นายส เมธ ผ นเข ยว นางสาวจ ตราภา ดวงแก ว - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ลงบ ญช ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ระด บ ปวส. นางสาวศ ภล กษณ กาฬภ กด นางสาวก ลธ มา โพธ จ นดา - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 อาหารไทยจานเด ยวประเภทเส น ระด บ ปวช. นางสาวนวภรณ ก ญญา นายพรเทพ กล นแดง ป การศ กษา 2553 ผลงานด เด นของสถานศ กษา - รางว ลระด บเหร ยญทองแบบอย างการจ ดกระบวนการเร ยนการสอนและการบร หารจ ดการตาม นโยบายสถานศ กษา 3 D - รางว ลโรงอาหารมาตรฐานส ขาภ บาลอาหารระด บ ด มาก ของกรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข - ได ร บโล เก ยรต ค ณผ ให การสน บสน นการจ ดงานช มน มล กเส อ เนตรนาร ว สาม ญอาช วศ กษา ณ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ส พรรณบ ร - รางว ล The Best Practice โครงการส งเสร มค ณธรรม นาความร ด เด น ระด บจ งหว ดและระด บ ภาค จากสาน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ - รางว ลโครงการส อ สานฝ น บ าน ว ด โรงเร ยนและช มชนตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยงระด บจ งหว ด ระด บภาค จากสาน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ - รางว ลชนะเล ศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เน องในว นป ยมหาราช จากจ งหว ด ส พรรณบ ร - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บหน ง การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ของเทศบาลเม องส พรรณบ ร บ คลากรด เด น - ได ร บรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 3 โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนว ชาช พแนวใหม ให ม ความท นสม ยในสาขาคหกรรมศาสตร ของสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา นางก ลยาณ ไกรศร ประส ทธ - ผ บร หารด เด น ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นายช ยร ตน เฟ องฟ ลอย นางป ญญ สา พ นธ ภ กด นายสมจ ตต ศร สมพ นธ - คร ปฏ บ ต หน าท สอนด เด น ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นางจ นดา ส ทธ แสงว ฒนา นางภ ญญดา อย สาราญ

20 นางกานต ส ร อ อร ณ นางสาวส เนตตรา นาคสมบ รณ นางร ชน บล ศร ธนาอ ท ยกร นางสาวเพ ญพร ใจเย น - คร ผ ม ความขย นหม นเพ ยรเป นเล ศ ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นางสาวส ภาพร ร ตนโชต ช วง นางศ ร ร ตน ร ตนาน เคราะห นางสาวอ ญชร ย สรวงท าไม นางสาวพจนา สล บล ก - คร ผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมด เด น ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นางพรสวรรค สระบ ว - คร ผ ม มน ษย ส มพ นธ ด เด น ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นายมนต ช ย อ มพวานนท นายส เทพ ส ทธ บ ตร นางสมใจ บ ญม - คร ผ ม ความส มพ นธ ก บช มชนด เด น ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นางพราวพ มล ณ ฐอภ พ มพ นางสาวช รญา พรมทอง - คร ว ชาสาม ญในดวงใจศ ษย ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นายกว นธร ไขหท ยบ ตร - คร ว ชาช พในดวงใจศ ษย ในโอกาสว นคร จากอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร นายวรพงษ ก ตต ว ร ยะ ผลงานด เด นของน กเร ยน น กศ กษา - น กเร ยนรางว ลพระราชทานจากสมเด จพระเทพพระร ตนราชส ดาสยามบรมราชก มาร ประจาป การศ กษา 2553 ระด บ ปวช. นางสาวปว ณา ไทยศร - น กเร ยนรางว ลพระราชทานจากสมเด จพระเทพพระร ตนราชส ดาสยามบรมราชก มาร ประจาป การศ กษา 2553 ระด บ ปวส. นางสาวชน กา ต แก ว - โล เก ยรต ค ณล กท ม ความกต ญญ กตเวท อย างส งต อพ อแม จากพระเจ าวรวงศ เธอพระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต นางสาววราร ตน เดชคง - รางว ลชนะเล ศท กษะออเดร ฟ เพ อส ขภาพ ระด บภาค ระด บ ปวช. นางสาวอภ พร พรมพ นธ นาสาวน ทฐา เล กสก ล

21 - รางว ลชนะเล ศ การแข งข นร องเพลงไทยสากลหญ ง ระด บภาค ระด บชาต นางสาวประภาพรรณ เข มเพชร - รางว ลชนะเล ศ ระด บชาต รองชนะเล ศอ นด บภาค การแข งข นดนตร ไทย ประเภทจะเข นางสาวภรภ ทร ส ดแสวง - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ระด บภาค ท กษะการออกแบบต ดเย บเส อเช ตสตร นางสาวส ภาพร ตะโกอ นทร นางสาวร ตนาพร สวรรค ศร - รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 1 ระด บภาค ท กษะการออกแบบคอมพ วเตอร กราฟ ก นายศรราม ลาพ นโพธ ศร นายภาน ว ฒน บ ญเสม - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ระด บภาค การร องเพลงไทยสากลชาย นายคมกฤษ มหาราช - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 DIASIL PRESENTATION CONTEST MTO 125 CAMPUS TOUR รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ระด บภาค และระด บชาต การแข งข นท กษะเคร องแขวน ดอกไม สด ประเภทพวงกลาง ระด บ ปวส. นายนร ศ นาคชลธ นางสาวพลอยพ ชชา ช างม ล นางสาวส วรรณา นามจาปา นางสาวส ว ภา เล ยวส ขแสง นายนวพร ปราบส ข นายกฤษฎา คาด ป การศ กษา 2554 ผลงานด เด นของสถานศ กษา - สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ประจาป การศ กษา รางว ลชนะเล ศ ถ วยพระราชทาน สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร การประกวดทาอาหารท ม ประโยชน สาหร บพระภ กษ สามเณร และประชาชน ประเภทก บข าว เพ อส ขภาพ ปลาหมาสม นไพร - น กเร ยนและคณะคร แผนกว ชาคหกรรม ได ร บการค ดเล อกจากสาน กพระราชว งในการจ ดทา ดอกไม เน องในงานพระราชพ ธ พรราชทานเพล งพระศพสมเด จพระเจ าภค น เธอเจ าฟ า เพชรร ตนราชส ดาส ร โสภาพ ณณวด - รางว ลโรงอาหารมาตรฐานส ขาภ บาลอาหารระด บ ด มาก ของกรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข - สถานศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม จากธนาคารออมส น

22 - รางว ลชนะเล ศ ส งประด ษฐ ของขว ญว นแม เน องในงานอาช วะมห ศจรรย สวนศ ลป แผ นด นแม จากสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา - รางว ลชนะเล ศ การประกวดพวงมาลา ประเภทสวยงาม เน องในว นป ยมหาราช จากจ งหว ดส พรรณบ ร - รางว ลชนะเล ศ หน วยมาตรฐานองค การด เด น ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร บ คลากรด เด น - รางว ลหน งแสนคร ด จากสาน กงานเลขาธ การค ร สภา นางสาวฉ นทนา พ พ ฒน บรรณก จ นายช ยร ตน เฟ องฟ ลอย นายจาลอง กาละพงศ นางเบญจมาศ ด เจร ญ นางสาวจ นทรา ส งศร นางสาวพ ทธชาต เกต ห ร ญ นางพรสวรรค สระบ ว นางย วพา สารพ ฒน นางพราวพ มล ณ ฐอภ พ มพ นางเพ ยรใจ ม วงภาษ ผลงานด เด นของน กเร ยน น กศ กษา - น กเร ยนรางว ลพระราชทานจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาสยามบรมราชก มาร ประจาป การศ กษา 2554 ระด บ ปวช. นางสาวณ ฐธ ดา มณ อ นทร - น กเร ยนรางว ลพระราชทานจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาสยามบรมราชก มาร ประจาป การศ กษา 2554 ระด บ ปวส. นายก ตต ศ กด หงวนต ด - รางว ลชนะเล ศ ถ วยพระราชทาน สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร การประกวดทาอาหารท ม ประโยชน สาหร บพระภ กษ สามเณร และประชาชน ประเภทก บข าว เพ อส ขภาพ ปลาหมาสม นไพร นายว ษณ พงษ ศร บ ญเพ ง นาวสาวปร ญา โพธ เพ ชร - น กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม จากธนาคารออมส น นาวสาวณ ฐธ ดา มณ อ นทร - เยาวชนด เด นด านศาสนาและจร ยธรรม จากสาน กงานปล ดสาน กนายกร ฐมนตร นาวสาวณ ฐธ ดา มณ อ นทร

23 - รางว ลชนะเล ศ การประกวดส งประด ษฐ ของขว ญว นแม เน องในงานอาช วะมห ศจรรย สวนศ ลป แผ นด นแม จากสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา นางสาวส ร ยา แพ งเพชร นาวสาวกรว สาร แจ งจ ตร - รางว ลชนะเล ศ การประกวดส งประด ษฐ ของขว ญว นแม เน องในงานอาช วะมห ศจรรย สวนศ ลป แผ นด นแม จากสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา นางสาวนวพร พรมแสน นางสาวช อผกา ภ ม ฤทธ - รางว ลชนะเล ศ การประกวดส งประด ษฐ คนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร เร อง เมน เพ อส ขภาพ ณ ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร นางสาวน ตยา เณรกอว ง นางสาวปณ ฏฐา ตาแยโย - รางว ลชนะเล ศ การประกวดส งประด ษฐ คนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร เร อง ปลาร าทรงเคร องชน ดผง ณ ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร นางสาวภาน มาศ กองร อยอย นายส พงษ กองแก ว - รางว ลชนะเล ศ การประกวดส งประด ษฐ คนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร เร อง ม อกเทลสม นไพร ณ ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร นางสาวภาน มาศ กองร อยอย นาวสาววน ดา เข มประด บ - รางว ลชนะเล ศ การประกวดส งประด ษฐ คนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร เร อง ไส อ วเข ยวหวาน ณ ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร นางสาวร ชน เจร ญด นางสาววงเด อน ทระเพ ชร - รางว ลชนะเล ศ การประกวดส งประด ษฐ คนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ดส พรรณบ ร เร อง เคร องทาลายเอกสารแบบท อ นว น ณ ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร นางสาวน ภาพร แก วพระโต นาวสาวก ญญาร ตน โพธ ระเบ ยบ - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 การประกวดส งประด ษฐ คนร นใหม ระด บอาช วศ กษาจ งหว ด ส พรรณบ ร เร อง เคร องช ล สกร น ณ ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร นายช ยณรงค อ นท มาร นายก ตต ภรณ น ลเขตร นายฉ ตรช ย เวสะน วรรธนะ - รางว ลชนะเล ศ ระด บภาค การแข งข นท กษะร กการอ าน นางสาวมต มนต ศร อ าด

24 - รางว ลชนะเล ศ ระด บภาค การแข งข นท กษะออกแบบการ ต นไทยด วยคอมพ วเตอร นางสาวอร ยา ร งเร อง นางสาวโสภาร ชต คล ายฉ า - รางว ลชนะเล ศ ระด บภาค การแข งข นพานข นหมาก พานแหวนหม นระด บ ปวส. นายนร ศ นาคชลธ นายนวพร ปราบส ข นาวสาวภ มนต มงคลทอง นางสาวนพร ตน คลาเฉยด - รางว ลชนะเล ศ ระด บภาค และระด บชาต การแข งข นดนตร ไทย ซอด วง นายโฆษ ต ส งห เร อง - รางว ลชนะเล ศ ระด บภาค การแข งข นดนตร ไทย จระเข นางสาวภรภ ทร ส ดแสวง - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ระด บภาค การประด ษฐ พ มประด ษฐ จากผ าตกแต งสถานท นางสาวภรว สาร แจ งจ ตร นางสาวอ ษณ ย เพชรด นางสาวส ภ ทราชา สวนกล น นายอด เรก ส ขสว สด นายจ กรพงษ ส วรรณร ตน - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ระด บภาค ตอบป ญหาประว ต ศาสตร นางสาวป ยะว ฒน ม กม วน นางสาวอมรร ตน ปฐมธรรมการ - รางว ลชนะเล ศอ นด บ 2 ระด บภาค การแข งข นโปรแกรมสาเร จร ปเพ องานบ ญช นางสาวส น ษา มะโน นางสาวส ก ญญา จ นทร ภ กด - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ระด บภาค การแข งข นพ มพ ด ดอ งกฤษ นางสาวอ ญชล น ร กษา - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ระด บภาค การแข งข นนาเสนอโปรแกรมท องเท ยว นางสาวชนน ส คาพ ฒ นางสาวส นาร คาต น - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ระด บภาค การแข งข นดนตร ไทย ขล ยเพ ยงออ นางสาวประภ สสร ส ขเถ อน - รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 การประกวดเพลงสากลหญ ง นางสาวกาญจนา ส งขพ นธ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ คณะกรรมการ การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท ๕ คณะกรรมการอานวยการ 1. ดร.ว ศ ษฐ แสงห ร ญ ประธานธรรมการ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information