แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ อเป นกรอบและแนวทางในการปฏ บ ต งานของ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ งม ความสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ระยะท ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปตามบทบาท อ านาจหน าท รวมท งใช เป นแผนในการต ดตามผลการด าเน นงานของส าน กงานปล ดส าน ก นายกร ฐมนตร ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บงบประมาณท ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ได ร บจ ดสรรในงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ น ส าเร จได ด วยความร วมม ออย างด ย งจากท กหน วยงานในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จ งขอขอบค ณไว ณ โอกาสน และหว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต การฯ น หน วยงานในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จะสามารถใช ให เก ดประโยชน เป นเคร องม อในการก าก บ และบร หารภารก จท ปรากฏตามแผนปฏ บ ต การฯ ได บรรล ว ส ยท ศน ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ต อไป ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

3 สารบ ญ หน า ๑. บทน า ๑ - ความเป นมา ๒ - โครงสร างของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓ ๒. ท ศทางการน าองค กร (ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค หล ก) และความเช อมโยงของนโยบายร ฐบาล ผลผล ต และงบประมาณ ๕ ก บย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓. งบประมาณและสร ปภาพรวมของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร - งบประมาณจ าแนกรายย ทธศาสตร ๑๒ - สร ปภาพรวม ๑๓ ๔. แผนท ย ทธศาสตร และรายละเอ ยดโครงการภายใต ประเด นย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร - แผนท ย ทธศาสตร ๑๖ - ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ๑๘ - ย ทธศาสตร ท ๒ : เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการการข บเคล อนนโยบายของร ฐ ๔๐ - ย ทธศาสตร ท ๓ : ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร ๑๐๓ ๕. รายละเอ ยดภารก จพ นฐาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๑๙ ๖. ภาคผนวก - การว เคราะห องค กร ๑๔๔ - การให ความส าค ญก บ (Stakeholder) ๑๕๑ - บ ญช อ กษรย อช อหน วยงาน ๑๕๔ - การต ดตามประเม นผล ๑๕๕

4 ๑. บทน า ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑

5 ความเป นมา พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ก าหนดให ในแต ละป งบประมาณส วน ราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นเสนอต อร ฐมนตร ให ความเห นชอบ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบ บน ข น เพ อเป นกรอบและแนวทางในการปฏ บ ต งานให เป นไปตามบทบาท อ านาจหน าท ท สอดคล องและร วมผล กด นนโยบายร ฐบาล แผนการบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให บรรล เป าหมาย อ นจะน าไปส ประโยชน ส ขต อประชาชนโดยท วไป ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๒

6 โครงสร างส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ได แบ งส วนราชการข นเพ อรองร บภารก จท ก าหนด รวมท งส น ๑๖ หน วยงาน ด งน ๑. การแบ งส วนราชการตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กนายกร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๔๙ และค าส งส าน กงานปล ด ส าน กนายกร ฐมนตร ท ๒๔๐/๒๕๕๕ ลงว นท ๒ ต ลาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๑๓ หน วยงาน ได แก ๑.๑ กองกลาง ๑.๒ กองการเจ าหน าท ๑.๓ กองคล ง ๑.๔ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑.๕ ศ นย บร การประชาชน ๑.๖ ส าน กกฎหมายและระเบ ยบกลาง ๑.๗ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ๑.๘ ส าน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ ๑.๙ ส าน กงานเสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ๑.๑๐ ส าน กตรวจราชการ ๑.๑๑ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ ๑.๑๒ กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ๑.๑๓ กล มพ ฒนาระบบบร หาร? ๒. การแบ งส วนราชการภายใน จ านวน ๓ หน วยงาน ได แก ๒.๑ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค ๒.๒ ส าน กงานเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อยกระด บช มชน ๒.๓ ส าน กงานโฉนดช มชน ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓

7 ปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร ผ เช ยวชาญด านกฎหมายและระเบ ยบกลาง ส วนกลาง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง น กว ชาการตรวจสอบภายใน ส วนกลาง รองปล ดส าน กนายกร ฐมนตร (นายระพ พ นธ สร ว ฒน ) กองกลาง กองคล ง รองปล ดส าน กนายกร ฐมนตร (นายกมล ส ขสมบ รณ ) กล มพ ฒนาระบบบร หาร 3/0 ห วหน าผ ตรวจราชการ ส าน กนายกร ฐมนตร (นางปราณ สร ว ฒน ) ส าน กตรวจราชการ ผ ตรวจราชการ ส าน กนายกร ฐมนตร (นางอรวรรณ ข มทร พย ) ส าน กงานโฉนดช มชน * ศ นย บร การประชาชน ส าน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ส าน กงานเสร มสร าง เอกล กษณ ของชาต กองการเจ าหน าท ส าน กกฎหมายและ ระเบ ยบกลาง ส าน กงานคณะกรรมการ ข อม ลข าวสารของราชการ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ส าน กงานคณะกรรมการก าก บและ ต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค * ส าน กงานเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อยกระด บช มชน* ท มา : ค าส งส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ท 240/2555 ลงว นท ฎ 2 ต ลาคม 2555 แผนภ ม แสดงโครงสร างส วนราชการในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร หมายเหต :*หน วยงานท จ ดต งเป นการภายในซ งไม ปรากฏตามกฎกระทรวง ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๔

8 ๒. ท ศทางการน าองค กร (ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค หล ก) และ ความเช อมโยงของนโยบายร ฐบาล ผลผล ตและงบประมาณ ก บย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๕

9 ว ส ยท ศน (Vision) เป นศ นย กลางการต ดตามและข บเคล อนการบร หารราชการ แผ นด นแบบม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๖

10 พ นธก จ (Mission) ๑. พ ฒนาให เป นศ นย กลางในการก าก บ ต ดตาม ประสานงาน เร งร ด และ ตรวจสอบ การปฏ บ ต ราชการหน วยงานของร ฐ ให เป นไปตามหล ก ธรรมาภ บาล ๒. ส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นและการข บเคล อนภารก จระด บ นโยบายไปส การปฏ บ ต แบบม ส วนร วม ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๗

11 เป าประสงค หล ก ๑. ระบบการบร หารงานภาคร ฐสามารถยกระด บการแก ป ญหาความเด อดร อนของประชาชนโดยใช กลไกการตรวจราชการและระบบเร องราวร องท กข รวมท งเสร มสร างกลไกและกระบวนการม ส วนร วมของประชาชน ๒. ส งเสร มการกระจายอ านาจและพ ฒนาข ดความสามารถให องค กรปกครองส วนท องถ นให สามารถพ งตนเองและจ ดบร การสาธารณะได อย างม ประส ทธ ภาพ ๓. ประชาชนได ร บการส งเสร มและปล กจ ตส าน กให ตระหน กถ งความส าค ญในเอกล กษณ ของชาต โดยเน นสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๔. องค กรม ข ดสมรรถนะในการเป นศ นย กลางการบร หารราชการแผ นด น ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๘

12 ความเช อมโยงของร ฐธรรมน ญและแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 หมวด 5 ส วน 3 ม.78 (3) (4) ส วน 8 ม. 85(1)(2) ย ทธศาสตร การปร บโครงสร าง เศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น 5.1 นโยบายข อท 1 นโยบายเร งด วน ท จะเร มด าเน นการในป แรก (1.13) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคม ย ทธศาสตร การสร างความ แห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย าง เป นธรรมในส งคม 5.3 และ ย งย น แผนการบร หารราชการแผ นด น นโยบายข อท 2 นโยบายความม นคงของร ฐ นโยบายข อท 8 นโยบายการ (เท ดท นและพ ท กษ ร กษาไว ซ งสถาบ น บร หารก จการบ านเม องท ด (8.1) พระมหากษ ตร ย ฯ) นโยบายข อท 5 นโยบายท ด น ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม โครงการหน งต าบล หน ง ผล ตภ ณฑ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต และ เท ดท นสถาบ นพระมหากษ ตร ย ผลผล ต นโยบายและแผนตามพ นธก จของร ฐบาล ด านการส งเสร มการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ ฒนาการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและสน บสน นการม ส วนร วมของ ประชาชน เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการการข บเคล อนนโยบายของร ฐ ย ทธศาสตร สปน. ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการ แผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๙

13 ความเช อมโยงของแผนการบร หารราชการแผ นด นก บย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ บประมาณ นโยบายข อท 1 นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก (1.13) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร การ สร างรากฐานการพ ฒนาท สมด ลส ส งคม (1.10) นโยบายข อท 2 นโยบายความม นคงของร ฐ (เท ดท นและพ ท กษ ร กษาไว ซ งสถาบ น พระมหากษ ตร ย ฯ) ย ทธศาสตร ท 2 ความม นคงแห งร ฐ (2.1) แผนการบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ นโยบายข อท 8 นโยบายการ บร หารก จการบ านเม องท ด (8.1) ย ทธศาสตร ท 8 การบร หาร ก จการบ านเม องท ด (8.2) นโยบายข อท 5 นโยบายท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ย ทธศาสตร ท 8 การบร หาร ก จการบ านเม องท ด (8.1, 8.3) ก จกรรม ผลผล ต เป าหมายการให บร การหน วยงาน กระทรวง ส วนราชการท เก ยวข องก บโครงการหน ง ต าบล หน งผล ตภ ณฑ สามารถด าเน นงาน และประสานบ รณาการแผนงาน งบประมาณ อย างม ประส ทธ ภาพ คณะกรรมการฯ บร หารจ ดการ โครงการหน งต าบล หน ง ผล ตภ ณฑ ได อย างม ประส ทธ ผล โครงการหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ 1. ร อยละของ 2. ม การวางแผน โครงการท หน วยงาน ต ดตามและ เสนอขอร บ ประเม นผลตามค ม อ งบประมาณผ านการ และระยะเวลาท พ จารณาของ สปน. ก าหนด ภายในป งบประมาณ เพ มข ดความสามารถของช มชนในการ บร หารจ ดการโครงการหน งต าบล หน ง ผล ตภ ณฑ ให ม ประส ทธ ภาพ หน วยงานหล กในท กภาคส วนสามารถ ถ ายทอดความส าค ญของเอกล กษณ ของ ชาต และสถาบ นพระมหากษ ตร ย ไป เผยแพร และเช ดช พระเก ยรต ค ณ หน วยงานหล กในท กภาคส วนสามารถ ถ ายทอดความส าค ญของเอกล กษณ ของชาต และสถาบ นพระมหากษ ตร ย ไปเผยแพร และเช ดช พระเก ยรต ค ณ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต และ เท ดท นสถาบ นพระมหากษ ตร ย 1. จ านวนของโครงการ/ ก จกรรมเท ดท นสถาบ น พระมหากษ ตร ย และ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ได ร บการจ ดท าครบถ วน 2. ร อยละของประชากร กล มเป าหมายม ความร ความเข าใจ เก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และ เอกล กษณ ของชาต ท สปน. ก าหนด ภายในวงเง นและระยะเวลาท ก าหนด จ ดท าแผน พ ฒนาศ กยภาพ และ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต อปท. สามารถจ ดบร การ สาธารณะท ม ค ณภาพมาตรฐาน อปท. สามารถจ ดบร การสาธารณะตาม ภารก จท ได ร บถ ายโอนได ตามมาตรฐาน เด มตามท ส วนราชการเคยปฏ บ ต ไว โดย เคร อข ายภาคประชาชนม ส วนร วมในการ ด าเน นงานของ อปท. นโยบายและแผนตามพ นธก จของร ฐบาล ด านการส งเสร มการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น 1. จ านวนหน วย 2. ร อยละของ 3. จ านวนเร อง 4. จ านวนผ น า ร บตรวจได ร บ เร องราวร อง ร องเร ยน/ ช มชนท เข า ข อเสนอแนะ ท กข ผ าน อ ทธรณ ด าน ร วมการ ของ ผต.นร. สปน. ท ได ร บ การไม ปฏ บ ต ส มมนา หร อ ก.ธ.จ. ด าเน นการจน ตาม พ.ร.บ. เสร มสร าง 1. ร อยละของภารก จท เข า 2. จ านวน 3. ร อยละของค าเฉล ย ครบถ วนใน ได ข อย ต ข อม ลข าวสาร ความร ความ กระบวนการเร งร ดการถ าย ประกาศ ความร ของเคร อข ายภาค ป งบประมาณ ของราชการ เข าใจใน โอนให แก อปท. ได ร บการ หล กเกณฑ การ ประชาชนหล งจาก พ.ศ ใน พ.ร.บ. ข อม ล ถ ายโอนจร งจากจ านวน จ ดสรรรายได ฝ กอบรมส งกว าก อนการ 7. จ านวน 8. ร อยละของ ป งบประมาณ ข าวสารของ ภารก จท งหมดภายในป งบ ให แก อปท. อบรม หน วยงานต น ผ น าช มชนท เข า ท ร บมา ราชการ พ.ศ. แบบเด มท ร วมส มมนาม ประมารไม ร อยกว า ด าเน นการ 2540 ใน สามารถร กษา ความร ความ เกณฑ มาตรฐาน ป งบประมาณ เข าใจใน พ.ร.บ. การเป น 9. ร อยละของหน วยงานภาคร ฐท ข อม ลข าวสาร หน วยงาน พ.ศ ม ความร ความเข าใจในการ ต นแบบตาม บร หารงานภาคร ฐตามหล กธรร พ.ร.บ. ข อม ลข า มาภ บาลซ งก าหนดตามระเบ ยบ วาสารของ นร. ว าด วยการร บฟ งความค ดเห น ราชการ พ.ศ. ของประชาชน พ.ศ ส งเสร มสน บสน นการกระจายอ านาจให แก อปท. การม ส วนร วมของประชาชนและการต ดตาม ประเม นผลการกระจายอ านาจให แก อปท หน วยงานของร ฐม การบร หารราชการท เป นธรรมและโปร งใสแบบม ส วนร วม หน วยงานของร ฐท ได ร บค าแนะน าสามารถปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสาร พ.ศ และระเบ ยบ นร. ว าด วย การร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ ได อย าง ถ กต อง รวมท งหน วยร บตรวจน าข อเสนอแนะไปปฏ บ ต และหน วยงานท ร บผ ดชอบด าเน นการแก ไขความเด อดร อน ของประชาชน พ ฒนาการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และสน บสน นการม ส วนร วมของประชาชน 5. ร อยละของ 6. ร อยละของ หน วยงานของร ฐ จ านวนเร อง ท ย งไม ผ านเกณฑ ร องเร ยน/ ในการเป น อ ทธรณ ด าน หน วยงาน การไม ปฏ บ ต ต นแบบฯ ได ร บ ตาม พ.ร.บ. ค าแนะน าให ข อม ลข าวสาร ปฏ บ ต ตาม ของราชการ พ.ร.บ. ข อม ล พ.ศ ท ข าวสารของ ได ด าเน นการ ราชการ พ.ศ. จนได ข อย ต ใน 2540 ได ร บ ป งบประมาณ ปฏ บ ต ตาม ค าแนะน าอย าง ครบถ วน ต ดตามประเม นผลการตรวจสอบภาคราชการและ ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๐

14 ๓. งบประมาณและสร ปภาพรวม ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๑

15 งบประมาณจ าแนกรายย ทธศาสตร รายการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต 1. งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๖ ๒,๓๔๖,๔๘๔,๔๐๐ ได ร บตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ ายจ านวน ๒,๘๔๗,๔๘๔,๔๐๐บาท ๒. รวมงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๕๒๕,๘๒๗,๓๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการ บร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ๓๖,๐๙๔,๗๗๐ - ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มข ดความสามารถในการบร หาร จ ดการการข บเคล อนนโยบายของร ฐ ๔๘๘,๙๓๖,๘๘๐ - ย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร ๗๙๕,๗๐๐ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๒

16 สร ปภาพรวม แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ม ความเช อมโยงสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล ข อ ๑ ข อ ๒ (ข อ ๒.๑) ข อ ๔ ข อ ๕ (ข อ ๕.๔) ข อ ๘ (ข อ ๘.๑ ข อ ๘.๑.๒ ข อ ๘.๑.๖ ข อ ๘.๑.๗) ซ งข บเคล อนย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓ ย ทธศาสตร ได แก ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการการข บเคล อนนโยบาย ของร ฐ และย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร ประกอบด วย โครงการท งส น จ านวน ๕๗ โครงการ งบประมาณรวม ๕๒๕,๘๒๗,๓๕๐ บาท สร างผลผล ตตามเอกสารงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๓ ผลผล ต ๑ โครงการ ด งน ผลผล ต : การเสร มสร างเอกล กษณ ของชาต และเท ดท นสถาบ นพระมหากษ ตร ย ผลผล ต : นโยบายและแผนตามพ นธก จของร ฐบาลด านการส งเสร มการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ผลผล ต : การพ ฒนาต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและสน บสน นการม ส วนร วมของประชาชน โครงการ : โครงการหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ โดยก าหนดต วช ว ดความส าเร จของแผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด วย ต วช ว ดท 1: ร อยละของความส าเร จของแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม และภารก จพ นฐานในภาพรวมของแผนปฏ บ ต การ ก าหนดน าหน ก ร อยละ 50 ร อยละ 100 ต วช ว ดท 2: ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กตามเป าหมายผลผล ตของ สปน. (ตามเอกสารงบประมาณ) ก าหนดน าหน ก ร อยละ 50 ร อยละ 100 ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๓

17 แผนภ ม แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณภาพรวมรายย ทธศาสตร ๗๙๕,๗๐๐ งบประมาณ ๓๖,๐๙๔,๗๗๐ จ านวนโครงการ ๔๘๘,๗๖๗,๘๘๐ ย ทธศาสตร ท ๑ ย ทธศาสตร ท ๒ ย ทธศาสตร ท ๓ ย ทธศาสตร ท ๑ ย ทธศาสตร ท ๒ ย ทธศาสตร ท ๓ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๔

18 ๔. แผนท ย ทธศาสตร และรายละเอ ยดโครงการ ภายใต ประเด นย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๕

19 ว ส ยท ศน : เป นศ นย กลางการต ดตามและข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด นแบบม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของประชาชน พ นธก จ ๑ : พ ฒนาให เป นศ นย กลางในการก าก บ ต ดตาม ประสานงาน เร งร ด และ ตรวจสอบ การปฏ บ ต ราชการหน วยงานของร ฐ ให เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล พ นธก จ ๒: ส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นและการข บเคล อน ภารก จระด บนโยบายไปส การปฏ บ ต แบบม ส วนร วม ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการ แผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการ การข บเคล อนนโยบายของร ฐ ย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร พ ฒนาระบบและกลไกการก าก บและต ดตาม การปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคให สอดคล องก บ แนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม พ ฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให สอดคล อง ก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม สร างความเข มแข งในการกระจายอ านาจให แก อปท. ส งเสร มและค มครองส ทธ การร บร ของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เสร มสร างจ ตส าน กของประชาชนให ตระหน กถ งเอกล กษณ ของชาต ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง สร างและให โอกาสการม ส วนร วมของ บ คลากรท กระด บในการสร างนว ตกรรม พ ฒนาและส งเสร มการใช IT ในการ ปฏ บ ต งานและแสวงหาความร สร างและพ ฒนาองค ความร ด านเอกล กษณ ของชาต พ ฒนาระบบการสอดส องและเสนอแนะของกรรมการ ธรรมาภ บาลจ งหว ดให สอดคล องก บการปฏ บ ต ตาม หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด จ ดงานเฉล มพระเก ยรต ในท กโอกาสอ นควร ส งเสร มกลไกของร ฐให แก ไขป ญหาของ ประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ แปลงนโยบายร ฐบาลไปส การปฏ บ ต อย างส มฤทธ ผล เสร มสร างส ทธ ของช มชนในการบร หาร จ ดการท ด นของร ฐ สร างค าน ยมให บ คลากรม ท ศนคต ท ด ต อ การเปล ยนแปลง และม ว ฒนธรรมของการ พ ฒนาอย างต อเน อง พ ฒนาและส งเสร มระบบการบร หารจ ดการ ท ด ของ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร อย างต อเน อง สร างกระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ภายในองค กร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๖

20 ว ส ยท ศน : เป นศ นย กลางการต ดตามและข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด นแบบม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการ แผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการ การข บเคล อนนโยบายของร ฐ ย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร กลย ทธ ๑.๑ กลย ทธ ๑.๒ กลย ทธ ๑.๓ กลย ทธ ๑.๔ กลย ทธ ๒.๑ กลย ทธ ๒.๒ กลย ทธ ๒.๓ กลย ทธ ๒.๔ กลย ทธ ๒.๕ กลย ทธ ๒.๖ กลย ทธ ๒.๗ กลย ทธ ๓.๑ กลย ทธ ๓.๒ กลย ทธ ๓.๓ กลย ทธ ๓.๔ กลย ทธ ๓.๕ กลย ทธ ๓.๖ ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต งาน ค ณภาพการให บร การ ประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร หน วยงานภาคร ฐปฏ บ ต งานตาม ประชาชนพ งพอใจต อการ นโยบายท ได ร บมอบอย างม ปฏ บ ต งานของร ฐในการ ประส ทธ ภาพและเป นไปตามหล ก แก ไขป ญหาความเด อดร อน บร หารก จการบ านเม องท ด ( สตร. ศบช. สพช. และ (ท กหน วยงานใน สปน.) สฉช. ) ม การบร การท ด และ ม ความพอใจในการปฏ บ ต สามารถตอบสนอง ราชการส งและได ร บประโยชน อย างรวดเร ว อย างค มค าจากการบร หาร (ศบช. สขร. สกถ. สพช. ประเทศของร ฐบาล และ สฉช.) (ท กหน วยงานใน สปน.) ลดข นตอนการท างานเพ อให รวดเร วข น สามารถตอบสนองอย างม ประส ทธ ภาพ (ท กหน วยงานใน สปน.) อปท. บร หารจ ดการ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และโปร งใส ( สกถ. ) ร กความเป นไทย และจงร กภ กด ต อชาต ศาสน กษ ตร ย (สอช. และ สผก.) นโยบายร ฐได ร บการ ข บเคล อนด วยความเอา ใจใส และโปร งใส (สตร. สขร. กจท. ตสก. และ ตสน.) ร กษ ไทยและ ร วมก นแสดงความ จงร กภ กด (สอช. และ สผก.) ม ข อม ลข าวสารท สามารถเข าถ งได อย าง รวดเร ว (ท กหน วยงานใน สปน.) ปร บปร งและพ ฒนาองค กรให เป นองค กรท ม ประส ทธ ภาพส ง โดยใช เทคโนโลย และว ชาการสม ยใหม (ท กหน วยงานใน สปน.) ข าราชการเป นคนม เป นองค กรท สามารถ ความร และม ความ ร บผ ดชอบส งเป น รองร บการเปล ยนแปลงได อย างต อเน อง อาช พท น ายกย อง (ท กหน วยงานใน สปน.) (กจท. และ กพบ.) เจ าหน าท ให ความช วยเหล อ โดยให ความร และค าแนะน า ม ระบบสารสนเทศ ได อย างด ท าให เก ดความ ในท กระบบงาน เช อถ อและศร ทธาต อองค กร (ท กหน วยงานใน สปน.) (ท กหน วยงานใน สปน.) ใช เทคโนโลย ในระบบการบร หารจ ดการในการ ท างานอย างต อเน องและท นสม ย (ท กหน วยงานใน สปน.) พ ฒนาองค กร พ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาท กษะและสมรรถนะ เพ อสามารถข บเคล อนแผนงานท ต งไว (กจท.) สร างผ น าการเปล ยนแปลงและวางแผนการ ส บทอดต าแหน งไว รองร บผ น าในอนาคต (กจท. และ กพบ.) เร ยนร ว ทยาการและร ว ธ การใช เทคโนโลย ในระด บส ง (ศทก.) สร างว ฒนธรรมของการพ ฒนา และ กระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ภายในองค กร (กจท. และ กพบ.) ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๗

21 ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร ร อยละของข อเสนอแนะเช งนโยบายท คณะกรรมการก าก บและต ดตาม กลย ทธ ท ๑.๑.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค โครงการ ต วช ว ดกลย ทธ งบประมาณ นโยบายร ฐบาล หน วยงาน โครงการแผนการจ ดการความร (knowledge management) เก ยวก บการก าก บ ๑.๑.๑.๑ - ข อ ๘ ส.กกภ. และต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค ต วช ว ดย ทธศาสตร ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น กลย ทธ ท ๑.๒.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให สอดคล องก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม โครงการ ต วช ว ดกลย ทธ งบประมาณ นโยบายร ฐบาล หน วยงาน โครงการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการตรวจราชการแบบ ๑.๒.๑.๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ข อ ๘ สตร. บ รณาการของผ ตรวจราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การท ปร กษาผ ตรวจราชการภาคประชาชน ระด บภ ม ภาค ๑.๒.๑.๑ ๓,๑๕๗,๓๗๐ ข อ ๘ สตร. ๔ ภาค โครงการส มมนาเพ อเพ มศ กยภาพในการด าเน นงานของคณะกรรมการธรรมาภ บาล ๑.๒.๒.๑ ๖,๔๒๕,๐๐๐ ข อ ๘ สตร. จ งหว ดในระด บภ ม ภาค 4 ภาค โครงการส มมนาเพ อร บมอบนโยบายจากร ฐบาลในการข บเคล อนธรรมาภ บาลของ ๑.๒.๒.๑ ๔,๗๔๓,๔๐๐ ข อ ๘.๑ สตร. คณะกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ด แผนงาน : พ ฒนาองค ความร ด านการตรวจราชการให ก บผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานตรวจราชการในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๘

22 โครงการ ต วช ว ดกลย ทธ งบประมาณ นโยบายร ฐบาล หน วยงาน โครงการอบรมหล กส ตรผ ตรวจราชการ ๑.๒.๑.๑ ๓๕๔,๐๐๐ ข อ ๘ สตร. โครงการบรรยายพ เศษแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ผต.นร. ๑.๒.๑.๑ ๒๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑ สตร. ต วช ว ดย ทธศาสตร ร อยละของระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ กลย ทธ ท ๑.๓.๑ : ส งเสร มกลไกของร ฐให แก ไขป ญหาของประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ โครงการ ต วช ว ดกลย ทธ งบประมาณ นโยบายร ฐบาล หน วยงาน โครงการจ างเหมาเอกชนบร หารจ ดการและด แลระบบการจ ดการเร องราวร องท กข ๑.๓.๑.๑ ๑๘,๗๐๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. โครงการพ ฒนาข ดสมรรถนะของเจ าหน าท ศ นย บร การประชาชน ๑.๓.๑.๑ ๗๐๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. โครงการส ารวจความพ งพอใจและความเช อม นของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน ๑.๓.๑.๑ ๑๕,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. เส ยท ม ต อการประสานงานเพ อแก ไขป ญหาเร องร องท กข โครงการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในการบร หารจ ดการภาคร ฐ ๑.๓.๑.๑ ๒๕๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนากลไกการม ส วนร วมของประชาชน ๑.๓.๑.๒ ๒๕๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. โครงการเผยแพร ประชาส มพ นธ และสร างความร ความเข าใจผ านส อตามโครงการ ด าเน นการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน ๑.๓.๑.๒ ๔๘๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๙

23 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละของข อเสนอแนะเช งนโยบายท คณะกรรมการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคให ความเห นชอบและหน วยงานท เก ยวข องน าไปป/ ต วช ว ดย ทธศาสตร : 85 กลย ทธ ท ๑.๑.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคให สอดคล องก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ต วช ว ดกลย ทธ : : ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบและกลไกการสน บสน นการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคของรองนายกร ฐมนตร แล/ ต วช ว ดกลย ทธ : ระด บ 3 แผนงาน : โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น - บาท โครงการแผนการจ ดการความร (Knowledge Management) เก ยวก บการก าก บและต ดตามการ ปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค ผลผล ต : ช ดความร ในการปฏ บ ต งานก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค (นโยบายร ฐบาลข อ ๘) : สามารถจ ดท าช ดความร ในการปฏ บ ต งานก าก บฯ ได ครบถ วนตามท ก าหนด ว ตถ ประสงค เพ อให กลไกการสน บสน นการก าก บและต ดตามการ ปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคเป นไปตามแนวทางการบร หาร จ ดการภาคร ฐแนวใหม ม ความพร อมในด านข อม ล ม องค ความร ท ม ประส ทธ ภาพ รวมถ งม ท ศทางท ช ดเจนและ สอดคล องก บภารก จตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยการ บร หารงานจ งหว ดและกล มจ งหว ดแบบบ รณาการ และ สน บสน นการด าเน นงานตามแผนการบร หารราชการ แผ นด น ผลล พธ : เก ดการพ ฒนาองค ความร เพ ออ านวยการให การก าก บ และต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคของรองนายกร ฐมนตร และ ร ฐมนตร ประจ าส าน กนายกร ฐมนตร ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเก ดความค มค า ต วช ว ดผลล พธ : - ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) - ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) - หน วยงานท ร บผ ดชอบ ส.กกภ. 1 ช ด ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ - จ านวนผ ร บผ ดชอบ 23 คน : รองนายกร ฐมนตร และ ร ฐมนตร ประจ าส าน ก นายกร ฐมนตร ท ได ร บ มอบหมายให ก าก บและ ต ดตามการปฏ บ ต ราชการใน ภ ม ภาค ข นตอนการด าเน นการ 1.ต งคณะท างาน KM 2.คณะท างานรวบรวมประเด นงาน/ภารก จ พร อมท ง ประเด นป ญหาในการปฏ บ ต งานก าก บและต ดตามการ ปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค 3.จ ดประช มคณะท างานและเจ าหน าท ท กฝ าย เพ อ ระดมองค ความร เก ยวก บประเด นท คณะท างานได รวบรวมไว 4.น าข อสร ปท ได จากการประช มมาว เคราะห เพ อจ ดท า ช ดความร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 20

24 โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ 5.จ ดท าช ดความร 6.สร ปและประเม นผล : ส นป งบประมาณ 2556 ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 21

25 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น / ต วช ว ดย ทธศาสตร : 95 กลย ทธ ท ๑.๒.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให สอดคล องก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ต วช ว ดกลย ทธ : : ร อยละข อเสนอแนะของ ผต.นร. ระด บบ รณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการท ได ร บการตอบสนอง / ต วช ว ดกลย ทธ : 95 แผนงาน : พ ฒนาองค ความร ด านการตรวจราชการให ก บผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานตรวจราชการในระด บกระทรวง โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท , ,000 โครงการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค า ร บรองการตรวจราชการแบบบ รณาการของผ ตรวจ ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (นโยบาย ร ฐบาลข อ ๘) ว ตถ ประสงค : 1.เพ อพ จารณาและให ข อส งเกตเก ยวก บ รายงานผลการประเม นตนเองตามค าร บรองการตรวจ ราชการแบบบ รณาการ (Self Assessment Report) ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร และผ ตรวจราชการ กระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รอบ Pre-Visit แก คณะผ ตรวจราชการ ส าหร บเป นข อม ล ประกอบการตรวจต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ รอบ 12 เด อน และสอบทานความเข าใจเก ยวก บ ต วช ว ด ว ธ การ ประเม นผล และเกณฑ การประเม นผล รวมท งตอบข อ ซ กถามต าง ๆ และร บทราบป ญหาอ ปสรรคท เก ดข น ใน การตรวจราชการ 2. เพ อต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 12 เด อน) และ เย ยมชมระบบและกลไกการต ดตามและประเม นผล และ ร บทราบผลส มฤทธ ท เก ดข นในการปฏ บ ต งานของ ผต.นร. ผลผล ต : 1. กรอบแนวทางในการต ดตามประเม นผลการตรวจ ราชการตามค าร บรองการตรวจราชการแบบบ รณาการ 2. รายงานผลการพ จารณาและให ข อส งเกตรายงานผล การประเม นตนเองตามค าร บรองการตรวจราชการ แบบบ รณาการ ของ ผต.นร. และ ผต.กระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายงานสร ปผลการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ : ม การจ ดท ารายงานสร ปผลการต ดตาม ประเม นผลฯ ครบถ วนตามท ก าหหนด ฐ กระทรวง และบ คลากรในระบบการตรวจราชการ สามารถรายงาน ผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการตรวจราชการแบบบ รณา การได อย างถ กต อง และสามารถพ ฒนาระบบการ ตรวจราชการ บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) : - ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) : - 2 ฉบ บ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สตร. ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ : ส วนแผนและข อม ลการตรวจ ราชการ จ านวนผ ร บผ ดชอบ : 17 คน : ผ ตรวจ ราชการส าน กนายกร ฐมนตร ผ ตรวจราชการกระทรวง และบ คลากรในระบบการ ตรวจราชการ 18 กระทรวง ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 22

26 โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ โดยเฉพาะในระด บผลผล ต (Output) ระด บผลล พธ (Outcome) และม ลค าเพ มท เก ดข นจากการตรวจราชการ ของผ ตรวจราชการ จ านวน ๑๘ กระทรวง (รวมส าน ก นายกร ฐมนตร ) 3. เพ อรายงานผลการต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการ แบบบ รณาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนการด าเน นการ 1. ก าหนดกรอบแนวทางในการต ดตามประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการตรวจราชการแบบบ รณา การ 2. พ จารณาและให ข อส งเกตรายงานผลการประเม น ตนเองตามค าร บรองการตรวจราชการแบบบ รณาการ (Self Assessment Report) ของผ ตรวจราชการส าน ก นายกร ฐมนตร และผ ตรวจราชการกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ Pre-Visit (๙ เด อน) ส าหร บเป นข อม ลประกอบการต ดตามประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ รอบ ๑๒ เด อน และสอบทานความเข าใจเก ยวก บต วช ว ด ว ธ การประเม นผลรวมท งเกณฑ การประเม นผลก บคณะ ผ ตรวจราชการ และตอบข อซ กถามต างๆ รวมท งร บทราบ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นในการตรวจราชการ (ท งน ส าหร บข นตอนในการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการฯ รอบ ๑๒ เด อน และเย ยมชมระบบกลไกการ ต ดตามและประเม นผล และร บทราบผลส มฤทธ ท เก ดข น ในการปฏ บ ต ของผ ตรวจราชการโดยเฉพาะผลผล ต ผลล พธ และม ลค าเพ มท เก ดข นจากการตรวจราชการของผ ตรวจ ราชการ จ านวน ๑๘ กระทรวง (รวมส าน กนายกร ฐมนตร ) จะม การด าเน นการในช วงเด อน ธ.ค. ๕๖ - ม.ค. ๕๗ และ ม การรายงานสร ปผลการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช วงเด อน ก.พ. ๕๗) ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 23

27 โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ : เด อนก มภาพ นธ 2557 ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 24

28 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น / ต วช ว ดย ทธศาสตร : 95 กลย ทธ ท ๑.๒.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให สอดคล องก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ต วช ว ดกลย ทธ : : ร อยละข อเสนอแนะของ ผต.นร. ระด บบ รณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการท ได ร บการตอบสนอง / ต วช ว ดกลย ทธ : 95 แผนงาน : พ ฒนาองค ความร ด านการตรวจราชการให ก บผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานตรวจราชการในระด บกระทรวง โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น ๓,๑๕๗,๓๗๐ บาท , ,000 1,547, โครงการประช มเช งปฏ บ ต การท ปร กษาผ ตรวจราชการ ภาคประชาชน ระด บภ ม ภาค ๔ ภาค ผลผล ต : รายงานการตรวจราชการของ ผต.นร. ร วมก บท ปร กษา ผ ตรวจราชการภาคประชาชน (นโยบายร ฐบาลข อ ๘) : จ ดส มมนาระด บภ ม ภาค 4 คร ง ผลล พธ : ท ปร กษาผ ตรวจราชการภาคประชาชนได ร บความร ท กษะ ท ศนคต ท ด สามารถปฏ บ ต งานไปในแนวทางเด ยวก น ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล รวมท งการตรวจราชการโปร งใส ประหย ด และเป นธรรม เป นไปตาม หล กธรรมาภ บาล ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให ความร ความเข าใจเก ยวก บ บทบาทหน าท ของท ปร กษาผ ตรวจราชการภาคประชาชน ในการปฏ บ ต งาน ร วมก บผ ตรวจราชการส าน ก นายกร ฐมนตร และผ ตรวจราชการกระทรวง 2. เพ อแลกเปล ยนประสบการณ ระหว างผ ตรวจ ราชการและท ปร กษาผ ตรวจราชการภาคประชาชน ต วช ว ดผลล พธ : ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) - ข นตอนการด าเน นการ ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) ขออน ม ต โครงการ 2.จ ดส มมนา 4 ภาค 3.สร ปผลการส มมนาท ง 4 ภาค : เมษายน - ม ถ นายน 2556 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สตร. ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ : ส วนประสานและพ ฒนา ระบบการตรวจราชการ จ านวนผ ร บผ ดชอบ : 5 คน ผ ม ส วนได ส วนเส ย : กระทรวง ทบวง กรม จ งหว ด ท กจ งหว ด ส วนราชการใน จ งหว ด ประชาชนในพ นท เขต ตรวจราชการ และภาค ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 25

29 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น / ต วช ว ดย ทธศาสตร 95 กลย ทธ ท ๑.๒.๒ : พ ฒนาระบบการสอดส องและเสนอแนะของกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ดให สอดคล องก บการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ต วช ว ดกลย ทธ : : ร อยละของข อเสนอแนะในการสอดส องการบร หารงานของจ งหว ดให เป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ท ได ร บการตอบสน / ต วช ว ดกลย ทธ : 85 แผนงาน : โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น ๖,๔๒๕,๐๐๐ บาท โครงการส มมนาเพ อเพ มศ กยภาพในการด าเน นงาน ของคณะกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ดในระด บภ ม ภาค 4 ภาค ผลผล ต : การจ ดส มมนาเพ อเพ มศ กยภาพในการด าเน นงานของ ก. ธ.จ.ในระด บภ ม ภาค (นโยบายร ฐบาลข อ ๘) : สามารถจ ดส มมนาระด บภ ม ภาคได ครบถ วน ตามท ก าหนด ว ตถ ประสงค : 1. เพ อสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ ทบบาท อ านาจหน าท ของ ก.ธ.จ.ตามระเบ ยบส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วย คณะกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 2. เพ อร บทราบเก ยวก บกรอบแนวทางและ ค ม อในการด าเน นงานของคณะกรรมการธรรมาภ บาล จ งหว ดอ านาจหน าท ท ก าหนดไว ตามระเบ ยบฯ 3. เพ อให ก.ธ.จ. ได ร บความร ความเข าใจ และเตร ยมความพร อมในการก าวเข าส การเป น ประชาคมอาเซ ยน ผลล พธ : ผต.นร. ก.ธ.จ. ฝ ายเลขาน การฯ และผ เข าร วม ส งเกตการณ ท เข าร วมส มมนาม ความร ความเข าใจเก ยวก บบทบาท อ านาจหน าท ของ ก.ธ.จ. กรอบแนวทางและค ม อการปฏ บ ต งานเพ อ สามารถปฏ บ ต ภารก จได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ประส ทธ ผล รวมท งการเตร ยมความพร อมในการก าวเข าส การเป นประชาคม อาเซ ยน ต วช ว ดผลล พธ : ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) - ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) - 4 คร ง ล าน 2.95 ล าน 1.75 ล าน หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สตร. ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ : ส าน กบร หารงาน คณะกรรมการธรรมาภ บาล จ งหว ด จ านวนผ ร บผ ดชอบ : 13 คน : ผ ตรวจราชการส าน ก นายกร ฐมนตร กรรมการธรร มาภ บาลจ งหว ด ฝ าย เลขาน การ ก.ธ.จ.ว ทยากร ผ บร หาร และผ ส งเกตการณ ข นตอนการด าเน นการ - 1.ขออน ม ต โครงการ 2.จ ดส มมนา 4 ภาค (ภาคเหน อ ภาคกลางและภาค ตะว นออก ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และภาคใต ) 3.สร ปผลการส มมนาท ง 4 ภาค : เมษายน - ม ถ นายน 2556 ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 26

30 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น / ต วช ว ดย ทธศาสต 95 กลย ทธ ท ๑.๒.๒ : พ ฒนาระบบการสอดส องและเสนอแนะของกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ดให สอดคล องก บการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ต วช ว ดกลย ทธ : : ร อยละของข อเสนอแนะในการสอดส องการบร หารงานของจ งหว ดให เป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ท ได ร บการตอบสนอ / ต วช ว ดกลย ทธ : 85 แผนงาน : โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น ๔,๗๔๓,๔๐๐ บาท ,743, โครงการส มมนาเพ อร บมอบนโยบายจากร ฐบาลใน การข บเคล อนธรรมาภ บาลของคณะกรรมการ ผลผล ต : การจ ดส มมนาเพ อร บมอบนโยบายการข บเคล อนธรรมาภ บาลของ ก.ธ.จ. ธรรมาภ บาลจ งหว ด (นโยบายร ฐบาลข อ ๘.๑) : จ ดส มมนาเพ อร บมอบนโยบายการข บเคล อนธรร มาภ บาลของ ก.ธ.จ. ได ครบถ วนตามท ก าหนด ว ตถ ประสงค : 1. เพ อร บมอบนโยบายและแนวทางการ ปฏ บ ต ภารก จของ ก.ธ.จ. ในการเป นกลไกสน บสน นให การบร หารงานภาคร ฐ ของร ฐบาลบรรล ผลส าเร จและ เป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด 2. เพ อเป นการประชาส มพ นธ บทบาท และอ านาจหน าท ของคณะกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ด ให หน วยงานภาคร ฐ และประชาชนท กภาคส วนได ร บ ทราบ 3. เพ อเป ดโอกาสให ก.ธ.จ. ในแต ละจ งหว ด ได แลกเปล ยนข อค ดเห นและประสบการณ ในการ ปฏ บ ต งานระหวางก น เพ อน าไปส การพ ฒนาการ ปฏ บ ต งานตามอ านาจหน าท ของ ก.ธ.จ. ให เก ด ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น ผลล พธ : ก.ธ.จ. และผ เข าร วมส มมนาร บทราบนโยบายของร ฐบาล ในการข บเคล อนธรรมาภ บาล อ กท งสามารถสอดส องและ เสนอแนะการปฏ บ ต ภารก จของหน วยงานของร ฐ และเจ าหน าท ของ ร ฐตามนโยบายและกรอบแนวทางในการปฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดผลล พธ : ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) - ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) - ข นตอนการด าเน นการ - 1.ขออน ม ต โครงการ 2.หาผ ร บจ างเพ อด าเน นการจ ดประช ม 3.จ ดส มมนาโครงการเพ อร บมอบนโยบายจากร ฐบาล 4.สร ปผลการส มมนา 1 คร ง หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สตร. ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ : ส าน กบร หารงาน คณะกรรมการธรรมาภ บาล จ งหว ด จ านวนผ ร บผ ดชอบ : 13 คน : คณะกรรมการธรรมาภ บาล จ งหว ด ส วนราชการ และ เจ าหน าท ของร ฐ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 27

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information