แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ อเป นกรอบและแนวทางในการปฏ บ ต งานของ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ งม ความสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ระยะท ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปตามบทบาท อ านาจหน าท รวมท งใช เป นแผนในการต ดตามผลการด าเน นงานของส าน กงานปล ดส าน ก นายกร ฐมนตร ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บงบประมาณท ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ได ร บจ ดสรรในงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ น ส าเร จได ด วยความร วมม ออย างด ย งจากท กหน วยงานในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จ งขอขอบค ณไว ณ โอกาสน และหว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต การฯ น หน วยงานในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จะสามารถใช ให เก ดประโยชน เป นเคร องม อในการก าก บ และบร หารภารก จท ปรากฏตามแผนปฏ บ ต การฯ ได บรรล ว ส ยท ศน ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ต อไป ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

3 สารบ ญ หน า ๑. บทน า ๑ - ความเป นมา ๒ - โครงสร างของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓ ๒. ท ศทางการน าองค กร (ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค หล ก) และความเช อมโยงของนโยบายร ฐบาล ผลผล ต และงบประมาณ ๕ ก บย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓. งบประมาณและสร ปภาพรวมของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร - งบประมาณจ าแนกรายย ทธศาสตร ๑๒ - สร ปภาพรวม ๑๓ ๔. แผนท ย ทธศาสตร และรายละเอ ยดโครงการภายใต ประเด นย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร - แผนท ย ทธศาสตร ๑๖ - ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ๑๘ - ย ทธศาสตร ท ๒ : เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการการข บเคล อนนโยบายของร ฐ ๔๐ - ย ทธศาสตร ท ๓ : ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร ๑๐๓ ๕. รายละเอ ยดภารก จพ นฐาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๑๙ ๖. ภาคผนวก - การว เคราะห องค กร ๑๔๔ - การให ความส าค ญก บ (Stakeholder) ๑๕๑ - บ ญช อ กษรย อช อหน วยงาน ๑๕๔ - การต ดตามประเม นผล ๑๕๕

4 ๑. บทน า ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑

5 ความเป นมา พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ก าหนดให ในแต ละป งบประมาณส วน ราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นเสนอต อร ฐมนตร ให ความเห นชอบ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบ บน ข น เพ อเป นกรอบและแนวทางในการปฏ บ ต งานให เป นไปตามบทบาท อ านาจหน าท ท สอดคล องและร วมผล กด นนโยบายร ฐบาล แผนการบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให บรรล เป าหมาย อ นจะน าไปส ประโยชน ส ขต อประชาชนโดยท วไป ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๒

6 โครงสร างส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ได แบ งส วนราชการข นเพ อรองร บภารก จท ก าหนด รวมท งส น ๑๖ หน วยงาน ด งน ๑. การแบ งส วนราชการตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กนายกร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๔๙ และค าส งส าน กงานปล ด ส าน กนายกร ฐมนตร ท ๒๔๐/๒๕๕๕ ลงว นท ๒ ต ลาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๑๓ หน วยงาน ได แก ๑.๑ กองกลาง ๑.๒ กองการเจ าหน าท ๑.๓ กองคล ง ๑.๔ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑.๕ ศ นย บร การประชาชน ๑.๖ ส าน กกฎหมายและระเบ ยบกลาง ๑.๗ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ๑.๘ ส าน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ ๑.๙ ส าน กงานเสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ๑.๑๐ ส าน กตรวจราชการ ๑.๑๑ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ ๑.๑๒ กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ๑.๑๓ กล มพ ฒนาระบบบร หาร? ๒. การแบ งส วนราชการภายใน จ านวน ๓ หน วยงาน ได แก ๒.๑ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค ๒.๒ ส าน กงานเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อยกระด บช มชน ๒.๓ ส าน กงานโฉนดช มชน ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓

7 ปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร ผ เช ยวชาญด านกฎหมายและระเบ ยบกลาง ส วนกลาง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง น กว ชาการตรวจสอบภายใน ส วนกลาง รองปล ดส าน กนายกร ฐมนตร (นายระพ พ นธ สร ว ฒน ) กองกลาง กองคล ง รองปล ดส าน กนายกร ฐมนตร (นายกมล ส ขสมบ รณ ) กล มพ ฒนาระบบบร หาร 3/0 ห วหน าผ ตรวจราชการ ส าน กนายกร ฐมนตร (นางปราณ สร ว ฒน ) ส าน กตรวจราชการ ผ ตรวจราชการ ส าน กนายกร ฐมนตร (นางอรวรรณ ข มทร พย ) ส าน กงานโฉนดช มชน * ศ นย บร การประชาชน ส าน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ส าน กงานเสร มสร าง เอกล กษณ ของชาต กองการเจ าหน าท ส าน กกฎหมายและ ระเบ ยบกลาง ส าน กงานคณะกรรมการ ข อม ลข าวสารของราชการ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ส าน กงานคณะกรรมการก าก บและ ต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค * ส าน กงานเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อยกระด บช มชน* ท มา : ค าส งส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ท 240/2555 ลงว นท ฎ 2 ต ลาคม 2555 แผนภ ม แสดงโครงสร างส วนราชการในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร หมายเหต :*หน วยงานท จ ดต งเป นการภายในซ งไม ปรากฏตามกฎกระทรวง ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๔

8 ๒. ท ศทางการน าองค กร (ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค หล ก) และ ความเช อมโยงของนโยบายร ฐบาล ผลผล ตและงบประมาณ ก บย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๕

9 ว ส ยท ศน (Vision) เป นศ นย กลางการต ดตามและข บเคล อนการบร หารราชการ แผ นด นแบบม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๖

10 พ นธก จ (Mission) ๑. พ ฒนาให เป นศ นย กลางในการก าก บ ต ดตาม ประสานงาน เร งร ด และ ตรวจสอบ การปฏ บ ต ราชการหน วยงานของร ฐ ให เป นไปตามหล ก ธรรมาภ บาล ๒. ส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นและการข บเคล อนภารก จระด บ นโยบายไปส การปฏ บ ต แบบม ส วนร วม ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๗

11 เป าประสงค หล ก ๑. ระบบการบร หารงานภาคร ฐสามารถยกระด บการแก ป ญหาความเด อดร อนของประชาชนโดยใช กลไกการตรวจราชการและระบบเร องราวร องท กข รวมท งเสร มสร างกลไกและกระบวนการม ส วนร วมของประชาชน ๒. ส งเสร มการกระจายอ านาจและพ ฒนาข ดความสามารถให องค กรปกครองส วนท องถ นให สามารถพ งตนเองและจ ดบร การสาธารณะได อย างม ประส ทธ ภาพ ๓. ประชาชนได ร บการส งเสร มและปล กจ ตส าน กให ตระหน กถ งความส าค ญในเอกล กษณ ของชาต โดยเน นสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๔. องค กรม ข ดสมรรถนะในการเป นศ นย กลางการบร หารราชการแผ นด น ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๘

12 ความเช อมโยงของร ฐธรรมน ญและแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 หมวด 5 ส วน 3 ม.78 (3) (4) ส วน 8 ม. 85(1)(2) ย ทธศาสตร การปร บโครงสร าง เศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น 5.1 นโยบายข อท 1 นโยบายเร งด วน ท จะเร มด าเน นการในป แรก (1.13) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคม ย ทธศาสตร การสร างความ แห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย าง เป นธรรมในส งคม 5.3 และ ย งย น แผนการบร หารราชการแผ นด น นโยบายข อท 2 นโยบายความม นคงของร ฐ นโยบายข อท 8 นโยบายการ (เท ดท นและพ ท กษ ร กษาไว ซ งสถาบ น บร หารก จการบ านเม องท ด (8.1) พระมหากษ ตร ย ฯ) นโยบายข อท 5 นโยบายท ด น ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม โครงการหน งต าบล หน ง ผล ตภ ณฑ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต และ เท ดท นสถาบ นพระมหากษ ตร ย ผลผล ต นโยบายและแผนตามพ นธก จของร ฐบาล ด านการส งเสร มการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ ฒนาการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและสน บสน นการม ส วนร วมของ ประชาชน เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการการข บเคล อนนโยบายของร ฐ ย ทธศาสตร สปน. ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการ แผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๙

13 ความเช อมโยงของแผนการบร หารราชการแผ นด นก บย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ บประมาณ นโยบายข อท 1 นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก (1.13) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร การ สร างรากฐานการพ ฒนาท สมด ลส ส งคม (1.10) นโยบายข อท 2 นโยบายความม นคงของร ฐ (เท ดท นและพ ท กษ ร กษาไว ซ งสถาบ น พระมหากษ ตร ย ฯ) ย ทธศาสตร ท 2 ความม นคงแห งร ฐ (2.1) แผนการบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ นโยบายข อท 8 นโยบายการ บร หารก จการบ านเม องท ด (8.1) ย ทธศาสตร ท 8 การบร หาร ก จการบ านเม องท ด (8.2) นโยบายข อท 5 นโยบายท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ย ทธศาสตร ท 8 การบร หาร ก จการบ านเม องท ด (8.1, 8.3) ก จกรรม ผลผล ต เป าหมายการให บร การหน วยงาน กระทรวง ส วนราชการท เก ยวข องก บโครงการหน ง ต าบล หน งผล ตภ ณฑ สามารถด าเน นงาน และประสานบ รณาการแผนงาน งบประมาณ อย างม ประส ทธ ภาพ คณะกรรมการฯ บร หารจ ดการ โครงการหน งต าบล หน ง ผล ตภ ณฑ ได อย างม ประส ทธ ผล โครงการหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ 1. ร อยละของ 2. ม การวางแผน โครงการท หน วยงาน ต ดตามและ เสนอขอร บ ประเม นผลตามค ม อ งบประมาณผ านการ และระยะเวลาท พ จารณาของ สปน. ก าหนด ภายในป งบประมาณ เพ มข ดความสามารถของช มชนในการ บร หารจ ดการโครงการหน งต าบล หน ง ผล ตภ ณฑ ให ม ประส ทธ ภาพ หน วยงานหล กในท กภาคส วนสามารถ ถ ายทอดความส าค ญของเอกล กษณ ของ ชาต และสถาบ นพระมหากษ ตร ย ไป เผยแพร และเช ดช พระเก ยรต ค ณ หน วยงานหล กในท กภาคส วนสามารถ ถ ายทอดความส าค ญของเอกล กษณ ของชาต และสถาบ นพระมหากษ ตร ย ไปเผยแพร และเช ดช พระเก ยรต ค ณ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต และ เท ดท นสถาบ นพระมหากษ ตร ย 1. จ านวนของโครงการ/ ก จกรรมเท ดท นสถาบ น พระมหากษ ตร ย และ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ได ร บการจ ดท าครบถ วน 2. ร อยละของประชากร กล มเป าหมายม ความร ความเข าใจ เก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และ เอกล กษณ ของชาต ท สปน. ก าหนด ภายในวงเง นและระยะเวลาท ก าหนด จ ดท าแผน พ ฒนาศ กยภาพ และ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต อปท. สามารถจ ดบร การ สาธารณะท ม ค ณภาพมาตรฐาน อปท. สามารถจ ดบร การสาธารณะตาม ภารก จท ได ร บถ ายโอนได ตามมาตรฐาน เด มตามท ส วนราชการเคยปฏ บ ต ไว โดย เคร อข ายภาคประชาชนม ส วนร วมในการ ด าเน นงานของ อปท. นโยบายและแผนตามพ นธก จของร ฐบาล ด านการส งเสร มการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น 1. จ านวนหน วย 2. ร อยละของ 3. จ านวนเร อง 4. จ านวนผ น า ร บตรวจได ร บ เร องราวร อง ร องเร ยน/ ช มชนท เข า ข อเสนอแนะ ท กข ผ าน อ ทธรณ ด าน ร วมการ ของ ผต.นร. สปน. ท ได ร บ การไม ปฏ บ ต ส มมนา หร อ ก.ธ.จ. ด าเน นการจน ตาม พ.ร.บ. เสร มสร าง 1. ร อยละของภารก จท เข า 2. จ านวน 3. ร อยละของค าเฉล ย ครบถ วนใน ได ข อย ต ข อม ลข าวสาร ความร ความ กระบวนการเร งร ดการถ าย ประกาศ ความร ของเคร อข ายภาค ป งบประมาณ ของราชการ เข าใจใน โอนให แก อปท. ได ร บการ หล กเกณฑ การ ประชาชนหล งจาก พ.ศ ใน พ.ร.บ. ข อม ล ถ ายโอนจร งจากจ านวน จ ดสรรรายได ฝ กอบรมส งกว าก อนการ 7. จ านวน 8. ร อยละของ ป งบประมาณ ข าวสารของ ภารก จท งหมดภายในป งบ ให แก อปท. อบรม หน วยงานต น ผ น าช มชนท เข า ท ร บมา ราชการ พ.ศ. แบบเด มท ร วมส มมนาม ประมารไม ร อยกว า ด าเน นการ 2540 ใน สามารถร กษา ความร ความ เกณฑ มาตรฐาน ป งบประมาณ เข าใจใน พ.ร.บ. การเป น 9. ร อยละของหน วยงานภาคร ฐท ข อม ลข าวสาร หน วยงาน พ.ศ ม ความร ความเข าใจในการ ต นแบบตาม บร หารงานภาคร ฐตามหล กธรร พ.ร.บ. ข อม ลข า มาภ บาลซ งก าหนดตามระเบ ยบ วาสารของ นร. ว าด วยการร บฟ งความค ดเห น ราชการ พ.ศ. ของประชาชน พ.ศ ส งเสร มสน บสน นการกระจายอ านาจให แก อปท. การม ส วนร วมของประชาชนและการต ดตาม ประเม นผลการกระจายอ านาจให แก อปท หน วยงานของร ฐม การบร หารราชการท เป นธรรมและโปร งใสแบบม ส วนร วม หน วยงานของร ฐท ได ร บค าแนะน าสามารถปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสาร พ.ศ และระเบ ยบ นร. ว าด วย การร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ ได อย าง ถ กต อง รวมท งหน วยร บตรวจน าข อเสนอแนะไปปฏ บ ต และหน วยงานท ร บผ ดชอบด าเน นการแก ไขความเด อดร อน ของประชาชน พ ฒนาการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และสน บสน นการม ส วนร วมของประชาชน 5. ร อยละของ 6. ร อยละของ หน วยงานของร ฐ จ านวนเร อง ท ย งไม ผ านเกณฑ ร องเร ยน/ ในการเป น อ ทธรณ ด าน หน วยงาน การไม ปฏ บ ต ต นแบบฯ ได ร บ ตาม พ.ร.บ. ค าแนะน าให ข อม ลข าวสาร ปฏ บ ต ตาม ของราชการ พ.ร.บ. ข อม ล พ.ศ ท ข าวสารของ ได ด าเน นการ ราชการ พ.ศ. จนได ข อย ต ใน 2540 ได ร บ ป งบประมาณ ปฏ บ ต ตาม ค าแนะน าอย าง ครบถ วน ต ดตามประเม นผลการตรวจสอบภาคราชการและ ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชน ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๐

14 ๓. งบประมาณและสร ปภาพรวม ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๑

15 งบประมาณจ าแนกรายย ทธศาสตร รายการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต 1. งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๖ ๒,๓๔๖,๔๘๔,๔๐๐ ได ร บตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ ายจ านวน ๒,๘๔๗,๔๘๔,๔๐๐บาท ๒. รวมงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๕๒๕,๘๒๗,๓๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการ บร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ๓๖,๐๙๔,๗๗๐ - ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มข ดความสามารถในการบร หาร จ ดการการข บเคล อนนโยบายของร ฐ ๔๘๘,๙๓๖,๘๘๐ - ย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร ๗๙๕,๗๐๐ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๒

16 สร ปภาพรวม แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ม ความเช อมโยงสอดคล องก บนโยบายร ฐบาล ข อ ๑ ข อ ๒ (ข อ ๒.๑) ข อ ๔ ข อ ๕ (ข อ ๕.๔) ข อ ๘ (ข อ ๘.๑ ข อ ๘.๑.๒ ข อ ๘.๑.๖ ข อ ๘.๑.๗) ซ งข บเคล อนย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓ ย ทธศาสตร ได แก ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการการข บเคล อนนโยบาย ของร ฐ และย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร ประกอบด วย โครงการท งส น จ านวน ๕๗ โครงการ งบประมาณรวม ๕๒๕,๘๒๗,๓๕๐ บาท สร างผลผล ตตามเอกสารงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๓ ผลผล ต ๑ โครงการ ด งน ผลผล ต : การเสร มสร างเอกล กษณ ของชาต และเท ดท นสถาบ นพระมหากษ ตร ย ผลผล ต : นโยบายและแผนตามพ นธก จของร ฐบาลด านการส งเสร มการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ผลผล ต : การพ ฒนาต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและสน บสน นการม ส วนร วมของประชาชน โครงการ : โครงการหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ โดยก าหนดต วช ว ดความส าเร จของแผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด วย ต วช ว ดท 1: ร อยละของความส าเร จของแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม และภารก จพ นฐานในภาพรวมของแผนปฏ บ ต การ ก าหนดน าหน ก ร อยละ 50 ร อยละ 100 ต วช ว ดท 2: ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กตามเป าหมายผลผล ตของ สปน. (ตามเอกสารงบประมาณ) ก าหนดน าหน ก ร อยละ 50 ร อยละ 100 ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๓

17 แผนภ ม แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณภาพรวมรายย ทธศาสตร ๗๙๕,๗๐๐ งบประมาณ ๓๖,๐๙๔,๗๗๐ จ านวนโครงการ ๔๘๘,๗๖๗,๘๘๐ ย ทธศาสตร ท ๑ ย ทธศาสตร ท ๒ ย ทธศาสตร ท ๓ ย ทธศาสตร ท ๑ ย ทธศาสตร ท ๒ ย ทธศาสตร ท ๓ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๔

18 ๔. แผนท ย ทธศาสตร และรายละเอ ยดโครงการ ภายใต ประเด นย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๕

19 ว ส ยท ศน : เป นศ นย กลางการต ดตามและข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด นแบบม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของประชาชน พ นธก จ ๑ : พ ฒนาให เป นศ นย กลางในการก าก บ ต ดตาม ประสานงาน เร งร ด และ ตรวจสอบ การปฏ บ ต ราชการหน วยงานของร ฐ ให เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล พ นธก จ ๒: ส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นและการข บเคล อน ภารก จระด บนโยบายไปส การปฏ บ ต แบบม ส วนร วม ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการ แผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการ การข บเคล อนนโยบายของร ฐ ย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร พ ฒนาระบบและกลไกการก าก บและต ดตาม การปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคให สอดคล องก บ แนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม พ ฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให สอดคล อง ก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม สร างความเข มแข งในการกระจายอ านาจให แก อปท. ส งเสร มและค มครองส ทธ การร บร ของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เสร มสร างจ ตส าน กของประชาชนให ตระหน กถ งเอกล กษณ ของชาต ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง สร างและให โอกาสการม ส วนร วมของ บ คลากรท กระด บในการสร างนว ตกรรม พ ฒนาและส งเสร มการใช IT ในการ ปฏ บ ต งานและแสวงหาความร สร างและพ ฒนาองค ความร ด านเอกล กษณ ของชาต พ ฒนาระบบการสอดส องและเสนอแนะของกรรมการ ธรรมาภ บาลจ งหว ดให สอดคล องก บการปฏ บ ต ตาม หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด จ ดงานเฉล มพระเก ยรต ในท กโอกาสอ นควร ส งเสร มกลไกของร ฐให แก ไขป ญหาของ ประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ แปลงนโยบายร ฐบาลไปส การปฏ บ ต อย างส มฤทธ ผล เสร มสร างส ทธ ของช มชนในการบร หาร จ ดการท ด นของร ฐ สร างค าน ยมให บ คลากรม ท ศนคต ท ด ต อ การเปล ยนแปลง และม ว ฒนธรรมของการ พ ฒนาอย างต อเน อง พ ฒนาและส งเสร มระบบการบร หารจ ดการ ท ด ของ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร อย างต อเน อง สร างกระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ภายในองค กร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๖

20 ว ส ยท ศน : เป นศ นย กลางการต ดตามและข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด นแบบม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการ แผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๒ เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการ การข บเคล อนนโยบายของร ฐ ย ทธศาสตร ท ๓ ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร กลย ทธ ๑.๑ กลย ทธ ๑.๒ กลย ทธ ๑.๓ กลย ทธ ๑.๔ กลย ทธ ๒.๑ กลย ทธ ๒.๒ กลย ทธ ๒.๓ กลย ทธ ๒.๔ กลย ทธ ๒.๕ กลย ทธ ๒.๖ กลย ทธ ๒.๗ กลย ทธ ๓.๑ กลย ทธ ๓.๒ กลย ทธ ๓.๓ กลย ทธ ๓.๔ กลย ทธ ๓.๕ กลย ทธ ๓.๖ ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต งาน ค ณภาพการให บร การ ประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร หน วยงานภาคร ฐปฏ บ ต งานตาม ประชาชนพ งพอใจต อการ นโยบายท ได ร บมอบอย างม ปฏ บ ต งานของร ฐในการ ประส ทธ ภาพและเป นไปตามหล ก แก ไขป ญหาความเด อดร อน บร หารก จการบ านเม องท ด ( สตร. ศบช. สพช. และ (ท กหน วยงานใน สปน.) สฉช. ) ม การบร การท ด และ ม ความพอใจในการปฏ บ ต สามารถตอบสนอง ราชการส งและได ร บประโยชน อย างรวดเร ว อย างค มค าจากการบร หาร (ศบช. สขร. สกถ. สพช. ประเทศของร ฐบาล และ สฉช.) (ท กหน วยงานใน สปน.) ลดข นตอนการท างานเพ อให รวดเร วข น สามารถตอบสนองอย างม ประส ทธ ภาพ (ท กหน วยงานใน สปน.) อปท. บร หารจ ดการ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และโปร งใส ( สกถ. ) ร กความเป นไทย และจงร กภ กด ต อชาต ศาสน กษ ตร ย (สอช. และ สผก.) นโยบายร ฐได ร บการ ข บเคล อนด วยความเอา ใจใส และโปร งใส (สตร. สขร. กจท. ตสก. และ ตสน.) ร กษ ไทยและ ร วมก นแสดงความ จงร กภ กด (สอช. และ สผก.) ม ข อม ลข าวสารท สามารถเข าถ งได อย าง รวดเร ว (ท กหน วยงานใน สปน.) ปร บปร งและพ ฒนาองค กรให เป นองค กรท ม ประส ทธ ภาพส ง โดยใช เทคโนโลย และว ชาการสม ยใหม (ท กหน วยงานใน สปน.) ข าราชการเป นคนม เป นองค กรท สามารถ ความร และม ความ ร บผ ดชอบส งเป น รองร บการเปล ยนแปลงได อย างต อเน อง อาช พท น ายกย อง (ท กหน วยงานใน สปน.) (กจท. และ กพบ.) เจ าหน าท ให ความช วยเหล อ โดยให ความร และค าแนะน า ม ระบบสารสนเทศ ได อย างด ท าให เก ดความ ในท กระบบงาน เช อถ อและศร ทธาต อองค กร (ท กหน วยงานใน สปน.) (ท กหน วยงานใน สปน.) ใช เทคโนโลย ในระบบการบร หารจ ดการในการ ท างานอย างต อเน องและท นสม ย (ท กหน วยงานใน สปน.) พ ฒนาองค กร พ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาท กษะและสมรรถนะ เพ อสามารถข บเคล อนแผนงานท ต งไว (กจท.) สร างผ น าการเปล ยนแปลงและวางแผนการ ส บทอดต าแหน งไว รองร บผ น าในอนาคต (กจท. และ กพบ.) เร ยนร ว ทยาการและร ว ธ การใช เทคโนโลย ในระด บส ง (ศทก.) สร างว ฒนธรรมของการพ ฒนา และ กระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร ภายในองค กร (กจท. และ กพบ.) ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๗

21 ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร ร อยละของข อเสนอแนะเช งนโยบายท คณะกรรมการก าก บและต ดตาม กลย ทธ ท ๑.๑.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค โครงการ ต วช ว ดกลย ทธ งบประมาณ นโยบายร ฐบาล หน วยงาน โครงการแผนการจ ดการความร (knowledge management) เก ยวก บการก าก บ ๑.๑.๑.๑ - ข อ ๘ ส.กกภ. และต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค ต วช ว ดย ทธศาสตร ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น กลย ทธ ท ๑.๒.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให สอดคล องก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม โครงการ ต วช ว ดกลย ทธ งบประมาณ นโยบายร ฐบาล หน วยงาน โครงการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการตรวจราชการแบบ ๑.๒.๑.๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ข อ ๘ สตร. บ รณาการของผ ตรวจราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การท ปร กษาผ ตรวจราชการภาคประชาชน ระด บภ ม ภาค ๑.๒.๑.๑ ๓,๑๕๗,๓๗๐ ข อ ๘ สตร. ๔ ภาค โครงการส มมนาเพ อเพ มศ กยภาพในการด าเน นงานของคณะกรรมการธรรมาภ บาล ๑.๒.๒.๑ ๖,๔๒๕,๐๐๐ ข อ ๘ สตร. จ งหว ดในระด บภ ม ภาค 4 ภาค โครงการส มมนาเพ อร บมอบนโยบายจากร ฐบาลในการข บเคล อนธรรมาภ บาลของ ๑.๒.๒.๑ ๔,๗๔๓,๔๐๐ ข อ ๘.๑ สตร. คณะกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ด แผนงาน : พ ฒนาองค ความร ด านการตรวจราชการให ก บผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานตรวจราชการในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๘

22 โครงการ ต วช ว ดกลย ทธ งบประมาณ นโยบายร ฐบาล หน วยงาน โครงการอบรมหล กส ตรผ ตรวจราชการ ๑.๒.๑.๑ ๓๕๔,๐๐๐ ข อ ๘ สตร. โครงการบรรยายพ เศษแผนงาน/งาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ผต.นร. ๑.๒.๑.๑ ๒๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑ สตร. ต วช ว ดย ทธศาสตร ร อยละของระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ กลย ทธ ท ๑.๓.๑ : ส งเสร มกลไกของร ฐให แก ไขป ญหาของประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ โครงการ ต วช ว ดกลย ทธ งบประมาณ นโยบายร ฐบาล หน วยงาน โครงการจ างเหมาเอกชนบร หารจ ดการและด แลระบบการจ ดการเร องราวร องท กข ๑.๓.๑.๑ ๑๘,๗๐๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. โครงการพ ฒนาข ดสมรรถนะของเจ าหน าท ศ นย บร การประชาชน ๑.๓.๑.๑ ๗๐๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. โครงการส ารวจความพ งพอใจและความเช อม นของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน ๑.๓.๑.๑ ๑๕,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. เส ยท ม ต อการประสานงานเพ อแก ไขป ญหาเร องร องท กข โครงการส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนในการบร หารจ ดการภาคร ฐ ๑.๓.๑.๑ ๒๕๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนากลไกการม ส วนร วมของประชาชน ๑.๓.๑.๒ ๒๕๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. โครงการเผยแพร ประชาส มพ นธ และสร างความร ความเข าใจผ านส อตามโครงการ ด าเน นการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน ๑.๓.๑.๒ ๔๘๐,๐๐๐ ข อ ๘.๑.๒ ศบช. ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๙

23 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละของข อเสนอแนะเช งนโยบายท คณะกรรมการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคให ความเห นชอบและหน วยงานท เก ยวข องน าไปป/ ต วช ว ดย ทธศาสตร : 85 กลย ทธ ท ๑.๑.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคให สอดคล องก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ต วช ว ดกลย ทธ : : ระด บความส าเร จในการพ ฒนาระบบและกลไกการสน บสน นการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคของรองนายกร ฐมนตร แล/ ต วช ว ดกลย ทธ : ระด บ 3 แผนงาน : โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น - บาท โครงการแผนการจ ดการความร (Knowledge Management) เก ยวก บการก าก บและต ดตามการ ปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค ผลผล ต : ช ดความร ในการปฏ บ ต งานก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค (นโยบายร ฐบาลข อ ๘) : สามารถจ ดท าช ดความร ในการปฏ บ ต งานก าก บฯ ได ครบถ วนตามท ก าหนด ว ตถ ประสงค เพ อให กลไกการสน บสน นการก าก บและต ดตามการ ปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคเป นไปตามแนวทางการบร หาร จ ดการภาคร ฐแนวใหม ม ความพร อมในด านข อม ล ม องค ความร ท ม ประส ทธ ภาพ รวมถ งม ท ศทางท ช ดเจนและ สอดคล องก บภารก จตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยการ บร หารงานจ งหว ดและกล มจ งหว ดแบบบ รณาการ และ สน บสน นการด าเน นงานตามแผนการบร หารราชการ แผ นด น ผลล พธ : เก ดการพ ฒนาองค ความร เพ ออ านวยการให การก าก บ และต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาคของรองนายกร ฐมนตร และ ร ฐมนตร ประจ าส าน กนายกร ฐมนตร ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และเก ดความค มค า ต วช ว ดผลล พธ : - ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) - ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) - หน วยงานท ร บผ ดชอบ ส.กกภ. 1 ช ด ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ - จ านวนผ ร บผ ดชอบ 23 คน : รองนายกร ฐมนตร และ ร ฐมนตร ประจ าส าน ก นายกร ฐมนตร ท ได ร บ มอบหมายให ก าก บและ ต ดตามการปฏ บ ต ราชการใน ภ ม ภาค ข นตอนการด าเน นการ 1.ต งคณะท างาน KM 2.คณะท างานรวบรวมประเด นงาน/ภารก จ พร อมท ง ประเด นป ญหาในการปฏ บ ต งานก าก บและต ดตามการ ปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค 3.จ ดประช มคณะท างานและเจ าหน าท ท กฝ าย เพ อ ระดมองค ความร เก ยวก บประเด นท คณะท างานได รวบรวมไว 4.น าข อสร ปท ได จากการประช มมาว เคราะห เพ อจ ดท า ช ดความร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 20

24 โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ 5.จ ดท าช ดความร 6.สร ปและประเม นผล : ส นป งบประมาณ 2556 ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 21

25 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น / ต วช ว ดย ทธศาสตร : 95 กลย ทธ ท ๑.๒.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให สอดคล องก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ต วช ว ดกลย ทธ : : ร อยละข อเสนอแนะของ ผต.นร. ระด บบ รณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการท ได ร บการตอบสนอง / ต วช ว ดกลย ทธ : 95 แผนงาน : พ ฒนาองค ความร ด านการตรวจราชการให ก บผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานตรวจราชการในระด บกระทรวง โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท , ,000 โครงการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค า ร บรองการตรวจราชการแบบบ รณาการของผ ตรวจ ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (นโยบาย ร ฐบาลข อ ๘) ว ตถ ประสงค : 1.เพ อพ จารณาและให ข อส งเกตเก ยวก บ รายงานผลการประเม นตนเองตามค าร บรองการตรวจ ราชการแบบบ รณาการ (Self Assessment Report) ของ ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร และผ ตรวจราชการ กระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รอบ Pre-Visit แก คณะผ ตรวจราชการ ส าหร บเป นข อม ล ประกอบการตรวจต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ รอบ 12 เด อน และสอบทานความเข าใจเก ยวก บ ต วช ว ด ว ธ การ ประเม นผล และเกณฑ การประเม นผล รวมท งตอบข อ ซ กถามต าง ๆ และร บทราบป ญหาอ ปสรรคท เก ดข น ใน การตรวจราชการ 2. เพ อต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (รอบ 12 เด อน) และ เย ยมชมระบบและกลไกการต ดตามและประเม นผล และ ร บทราบผลส มฤทธ ท เก ดข นในการปฏ บ ต งานของ ผต.นร. ผลผล ต : 1. กรอบแนวทางในการต ดตามประเม นผลการตรวจ ราชการตามค าร บรองการตรวจราชการแบบบ รณาการ 2. รายงานผลการพ จารณาและให ข อส งเกตรายงานผล การประเม นตนเองตามค าร บรองการตรวจราชการ แบบบ รณาการ ของ ผต.นร. และ ผต.กระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายงานสร ปผลการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ : ม การจ ดท ารายงานสร ปผลการต ดตาม ประเม นผลฯ ครบถ วนตามท ก าหหนด ฐ กระทรวง และบ คลากรในระบบการตรวจราชการ สามารถรายงาน ผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการตรวจราชการแบบบ รณา การได อย างถ กต อง และสามารถพ ฒนาระบบการ ตรวจราชการ บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) : - ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) : - 2 ฉบ บ หน วยงานท ร บผ ดชอบ สตร. ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ : ส วนแผนและข อม ลการตรวจ ราชการ จ านวนผ ร บผ ดชอบ : 17 คน : ผ ตรวจ ราชการส าน กนายกร ฐมนตร ผ ตรวจราชการกระทรวง และบ คลากรในระบบการ ตรวจราชการ 18 กระทรวง ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 22

26 โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ โดยเฉพาะในระด บผลผล ต (Output) ระด บผลล พธ (Outcome) และม ลค าเพ มท เก ดข นจากการตรวจราชการ ของผ ตรวจราชการ จ านวน ๑๘ กระทรวง (รวมส าน ก นายกร ฐมนตร ) 3. เพ อรายงานผลการต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการ แบบบ รณาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนการด าเน นการ 1. ก าหนดกรอบแนวทางในการต ดตามประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการตรวจราชการแบบบ รณา การ 2. พ จารณาและให ข อส งเกตรายงานผลการประเม น ตนเองตามค าร บรองการตรวจราชการแบบบ รณาการ (Self Assessment Report) ของผ ตรวจราชการส าน ก นายกร ฐมนตร และผ ตรวจราชการกระทรวง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ Pre-Visit (๙ เด อน) ส าหร บเป นข อม ลประกอบการต ดตามประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ รอบ ๑๒ เด อน และสอบทานความเข าใจเก ยวก บต วช ว ด ว ธ การประเม นผลรวมท งเกณฑ การประเม นผลก บคณะ ผ ตรวจราชการ และตอบข อซ กถามต างๆ รวมท งร บทราบ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นในการตรวจราชการ (ท งน ส าหร บข นตอนในการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการฯ รอบ ๑๒ เด อน และเย ยมชมระบบกลไกการ ต ดตามและประเม นผล และร บทราบผลส มฤทธ ท เก ดข น ในการปฏ บ ต ของผ ตรวจราชการโดยเฉพาะผลผล ต ผลล พธ และม ลค าเพ มท เก ดข นจากการตรวจราชการของผ ตรวจ ราชการ จ านวน ๑๘ กระทรวง (รวมส าน กนายกร ฐมนตร ) จะม การด าเน นการในช วงเด อน ธ.ค. ๕๖ - ม.ค. ๕๗ และ ม การรายงานสร ปผลการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช วงเด อน ก.พ. ๕๗) ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 23

27 โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ : เด อนก มภาพ นธ 2557 ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 24

28 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น / ต วช ว ดย ทธศาสตร : 95 กลย ทธ ท ๑.๒.๑ : พ ฒนาระบบและกลไกการตรวจราชการให สอดคล องก บแนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม ต วช ว ดกลย ทธ : : ร อยละข อเสนอแนะของ ผต.นร. ระด บบ รณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบ รณาการท ได ร บการตอบสนอง / ต วช ว ดกลย ทธ : 95 แผนงาน : พ ฒนาองค ความร ด านการตรวจราชการให ก บผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานตรวจราชการในระด บกระทรวง โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น ๓,๑๕๗,๓๗๐ บาท , ,000 1,547, โครงการประช มเช งปฏ บ ต การท ปร กษาผ ตรวจราชการ ภาคประชาชน ระด บภ ม ภาค ๔ ภาค ผลผล ต : รายงานการตรวจราชการของ ผต.นร. ร วมก บท ปร กษา ผ ตรวจราชการภาคประชาชน (นโยบายร ฐบาลข อ ๘) : จ ดส มมนาระด บภ ม ภาค 4 คร ง ผลล พธ : ท ปร กษาผ ตรวจราชการภาคประชาชนได ร บความร ท กษะ ท ศนคต ท ด สามารถปฏ บ ต งานไปในแนวทางเด ยวก น ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล รวมท งการตรวจราชการโปร งใส ประหย ด และเป นธรรม เป นไปตาม หล กธรรมาภ บาล ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให ความร ความเข าใจเก ยวก บ บทบาทหน าท ของท ปร กษาผ ตรวจราชการภาคประชาชน ในการปฏ บ ต งาน ร วมก บผ ตรวจราชการส าน ก นายกร ฐมนตร และผ ตรวจราชการกระทรวง 2. เพ อแลกเปล ยนประสบการณ ระหว างผ ตรวจ ราชการและท ปร กษาผ ตรวจราชการภาคประชาชน ต วช ว ดผลล พธ : ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) - ข นตอนการด าเน นการ ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) ขออน ม ต โครงการ 2.จ ดส มมนา 4 ภาค 3.สร ปผลการส มมนาท ง 4 ภาค : เมษายน - ม ถ นายน 2556 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สตร. ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ : ส วนประสานและพ ฒนา ระบบการตรวจราชการ จ านวนผ ร บผ ดชอบ : 5 คน ผ ม ส วนได ส วนเส ย : กระทรวง ทบวง กรม จ งหว ด ท กจ งหว ด ส วนราชการใน จ งหว ด ประชาชนในพ นท เขต ตรวจราชการ และภาค ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 25

29 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น / ต วช ว ดย ทธศาสตร 95 กลย ทธ ท ๑.๒.๒ : พ ฒนาระบบการสอดส องและเสนอแนะของกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ดให สอดคล องก บการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ต วช ว ดกลย ทธ : : ร อยละของข อเสนอแนะในการสอดส องการบร หารงานของจ งหว ดให เป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ท ได ร บการตอบสน / ต วช ว ดกลย ทธ : 85 แผนงาน : โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น ๖,๔๒๕,๐๐๐ บาท โครงการส มมนาเพ อเพ มศ กยภาพในการด าเน นงาน ของคณะกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ดในระด บภ ม ภาค 4 ภาค ผลผล ต : การจ ดส มมนาเพ อเพ มศ กยภาพในการด าเน นงานของ ก. ธ.จ.ในระด บภ ม ภาค (นโยบายร ฐบาลข อ ๘) : สามารถจ ดส มมนาระด บภ ม ภาคได ครบถ วน ตามท ก าหนด ว ตถ ประสงค : 1. เพ อสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ ทบบาท อ านาจหน าท ของ ก.ธ.จ.ตามระเบ ยบส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วย คณะกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 2. เพ อร บทราบเก ยวก บกรอบแนวทางและ ค ม อในการด าเน นงานของคณะกรรมการธรรมาภ บาล จ งหว ดอ านาจหน าท ท ก าหนดไว ตามระเบ ยบฯ 3. เพ อให ก.ธ.จ. ได ร บความร ความเข าใจ และเตร ยมความพร อมในการก าวเข าส การเป น ประชาคมอาเซ ยน ผลล พธ : ผต.นร. ก.ธ.จ. ฝ ายเลขาน การฯ และผ เข าร วม ส งเกตการณ ท เข าร วมส มมนาม ความร ความเข าใจเก ยวก บบทบาท อ านาจหน าท ของ ก.ธ.จ. กรอบแนวทางและค ม อการปฏ บ ต งานเพ อ สามารถปฏ บ ต ภารก จได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ประส ทธ ผล รวมท งการเตร ยมความพร อมในการก าวเข าส การเป นประชาคม อาเซ ยน ต วช ว ดผลล พธ : ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) - ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) - 4 คร ง ล าน 2.95 ล าน 1.75 ล าน หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สตร. ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ : ส าน กบร หารงาน คณะกรรมการธรรมาภ บาล จ งหว ด จ านวนผ ร บผ ดชอบ : 13 คน : ผ ตรวจราชการส าน ก นายกร ฐมนตร กรรมการธรร มาภ บาลจ งหว ด ฝ าย เลขาน การ ก.ธ.จ.ว ทยากร ผ บร หาร และผ ส งเกตการณ ข นตอนการด าเน นการ - 1.ขออน ม ต โครงการ 2.จ ดส มมนา 4 ภาค (ภาคเหน อ ภาคกลางและภาค ตะว นออก ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และภาคใต ) 3.สร ปผลการส มมนาท ง 4 ภาค : เมษายน - ม ถ นายน 2556 ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 26

30 ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดย ทธศาสตร : ร อยละความส าเร จของการตรวจราชการท ม ส วนในการข บเคล อนการบร หารราชการแผ นด น / ต วช ว ดย ทธศาสต 95 กลย ทธ ท ๑.๒.๒ : พ ฒนาระบบการสอดส องและเสนอแนะของกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ดให สอดคล องก บการปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ต วช ว ดกลย ทธ : : ร อยละของข อเสนอแนะในการสอดส องการบร หารงานของจ งหว ดให เป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ท ได ร บการตอบสนอ / ต วช ว ดกลย ทธ : 85 แผนงาน : โครงการ/(นโยบายร ฐบาล)/ว ตถ ประสงค ข นตอน/ แผนการใช จ ายเง น ๔,๗๔๓,๔๐๐ บาท ,743, โครงการส มมนาเพ อร บมอบนโยบายจากร ฐบาลใน การข บเคล อนธรรมาภ บาลของคณะกรรมการ ผลผล ต : การจ ดส มมนาเพ อร บมอบนโยบายการข บเคล อนธรรมาภ บาลของ ก.ธ.จ. ธรรมาภ บาลจ งหว ด (นโยบายร ฐบาลข อ ๘.๑) : จ ดส มมนาเพ อร บมอบนโยบายการข บเคล อนธรร มาภ บาลของ ก.ธ.จ. ได ครบถ วนตามท ก าหนด ว ตถ ประสงค : 1. เพ อร บมอบนโยบายและแนวทางการ ปฏ บ ต ภารก จของ ก.ธ.จ. ในการเป นกลไกสน บสน นให การบร หารงานภาคร ฐ ของร ฐบาลบรรล ผลส าเร จและ เป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด 2. เพ อเป นการประชาส มพ นธ บทบาท และอ านาจหน าท ของคณะกรรมการธรรมาภ บาลจ งหว ด ให หน วยงานภาคร ฐ และประชาชนท กภาคส วนได ร บ ทราบ 3. เพ อเป ดโอกาสให ก.ธ.จ. ในแต ละจ งหว ด ได แลกเปล ยนข อค ดเห นและประสบการณ ในการ ปฏ บ ต งานระหวางก น เพ อน าไปส การพ ฒนาการ ปฏ บ ต งานตามอ านาจหน าท ของ ก.ธ.จ. ให เก ด ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น ผลล พธ : ก.ธ.จ. และผ เข าร วมส มมนาร บทราบนโยบายของร ฐบาล ในการข บเคล อนธรรมาภ บาล อ กท งสามารถสอดส องและ เสนอแนะการปฏ บ ต ภารก จของหน วยงานของร ฐ และเจ าหน าท ของ ร ฐตามนโยบายและกรอบแนวทางในการปฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดผลล พธ : ผลกระทบท คาดว าจะเก ดข นและผ ท คาดว าได ร บผลกระทบ (ถ าม ) - ต วช ว ดผลกระทบ (ถ าม ) - ข นตอนการด าเน นการ - 1.ขออน ม ต โครงการ 2.หาผ ร บจ างเพ อด าเน นการจ ดประช ม 3.จ ดส มมนาโครงการเพ อร บมอบนโยบายจากร ฐบาล 4.สร ปผลการส มมนา 1 คร ง หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สตร. ส วน/ฝ ายท ร บผ ดชอบ : ส าน กบร หารงาน คณะกรรมการธรรมาภ บาล จ งหว ด จ านวนผ ร บผ ดชอบ : 13 คน : คณะกรรมการธรรมาภ บาล จ งหว ด ส วนราชการ และ เจ าหน าท ของร ฐ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร 27

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก ณ บทสร ปผ บร หาร... ก บทค ดย อ... ฐ ก ตต กรรมประกาศ... ฒ... ณ บทท 1 บทนา... 1 1. หล กการและเหต ผล... 1 2. ว ตถ ประสงค... 2 3. เป าหมายของโครงการ... 3 4. ขอบเขตการด าเน นงาน... 4 5. ว ธ ดาเน นการศ กษาว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information