แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 เร อง สารบ ญ คานา ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 o อานาจหน าท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 1 o แผนภ ม โครงสร างการบร หารจ ดการ หน วยงาน 2 o ข อม ลพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 3 o ผลการดาเน นงาน 13 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน 18 o นโยบายของคณะร ฐมนตร 18 o นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 21 o นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 23 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 25 o ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค 25 o เป าประสงค ค าน ยมองค การ กลย ทธ 26 o จ ดเน นการดาเน นงาน 27 o ผลผล ต 29 ส วนท 4 กรอบการข บเคล อนกลย ทธ ส การปฏ บ ต 30 o ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต ประจาป งบประมาณ o กลย ทธ ท 1 31 o กลย ทธ ท 2 32 o กลย ทธ ท 3 32 o กลย ทธ ท 4 33 o กลย ทธ ท 5 34 ภาคผนวก 37 o คาส งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ หน า

3 ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา อานาจหน าท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เป นหน วยงานท อย ภายในการก าก บด แลของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา ให สอดคล องก บ นโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งก าก บตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. กาก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต างๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ด และพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วน ท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ด การศ กษาร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ดาเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร ม การดาเน นการของคณะอน กรรมการ และคณะทางานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ เอกชนและ องค กรปกครองส วนท องถ นในฐานะสาน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใด โดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย 1

4 โครงสร างการบร หารงานสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ อน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ งกาฬ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และน เทศการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน o งานตรวจสอบการเง นและบ ญช o งานตรวจสอบการดาเน นงาน กล มอานวยการ o งานธ รการ o งานบร หารท วไป o งานประสานงาน o งานประชาส มพ นธ กล มบร หารการเง นและส นทร พย o งานธ รการ o งานบร หารการเง น o งานบร หารการบ ญช o งานบร หารพ สด o งานบร หารส นทร พย กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน o งานธ รการ o งานวางแผนอ ตรากาล งคนและกาหนดตาแหน ง o งานสรรหาและบรรจ o งานบาเหน จความชอบและทะเบ ยนประว ต o งานพ ฒนาบ คคล o งานว น ยและน ต การ o งานเลขาน การ อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท o ค ร สภาเขตพ นท o งานธ รการ o งานข อม ลสารสนเทศ o งานนโยบายและแผน o งานว เคราะห งบประมาณ o งานต ดตามประเม นผลและรายงาน o งานเลขาน การคณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา กล มน เทศต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน o งานธ รการ o งานพ ฒนาหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานฯ o งานว ดและประเม นผลการศ กษา o งานส งเสร มและพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย o งานน เทศต ดตามและประเม นผลระบบบร หาร และการจ ดการศ กษา o งานส งเสร มพ ฒนาระบบประก นค ณภาพฯ o งานเลขาน การคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา o งานธ รการ o งานโรงเร ยนพระราชดาร o งานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา o งานส งเสร มก จการน กเร ยน o งานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพฯ o งานส งเสร มก จการพ เศษ o งานธ รการ o งานวางแผนและข อม ลสารสนเทศ o งานส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา o งานส งเสร มการบร หารงานบ คคล o งานส งเสร มและดาเน นการ เปล ยนแปลงสถานศ กษา o งานส งเสร มการอ ดหน นกองท น สว สด การ 2

5 ข อม ลพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 1. ข อม ลท วไป 1.1 ท ต งและอาณาเขต ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ต งอย เลขท 511 หม 7 ถนนชาญส นธ ต าบล ว ศ ษฐ อ าเภอเม องบ งกาฬ จ งหว ดบ งกาฬ อย ทางภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อของประเทศไทย ห างจาก กร งเทพมหานครโดยทางรถยนต ตามทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2 (ถนนม ตรภาพ) ประมาณ 752 ก โลเมตร เขตพ นท การบร การจ านวน 8 อ าเภอ ประกอบด วย อ าเภอบ งกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอบ งโขงหลง อ าเภอ ศร ว ไล อ าเภอพรเจร ญ อ าเภอบ งคล า อ าเภอโซ พ ส ย และอ าเภอปากคาด จ านวนประชากรท งส น 243,865 คน เป นชาย 122,348 คน เป นหญ ง 121,516 คน ภ ม ประเทศโดยท วไปเป นท ราบส งหร อเป นเน น และเน นภ เขา ซ งเป นแหล งต นน าลาธารหลายสาย โทรศ พท : บร หารการเง นฯ ต อ 12, นโยบายและแผน ต อ 13, อานวยการ ต อ 14, บร หารงานบ คคล ต อ 15,น เทศฯ ต อ 16,ส งเสร มฯ ต อ 17, ,โทรสาร : Website : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ม อาณาเขตด งน ท ศเหน อ ต ดต อก บ ประเทศสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว โดยม แม น าโขง เป นเส นก นพรมแดน ท ศใต ต ดต อก บเขตอาเภอคาตากล า อาเภอบ านม วง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสกลนคร เขต 3 ท ศตะว นออก ต ดต อก บเขตอาเภอบ านแพง อาเภอนาทม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 ท ศตะว นตก ต ดต อก บเขตอาเภอโพนพ ส ย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาหนองคาย เขต 2 ม พ นท ท งหมดประมาณ 4,305.8 ตารางก โลเมตร โดยม รายละเอ ยดด งน อาเภอ พ นท (ตารางก โลเมตร) ค ดเป นร อยละ บ งกาฬ ศร ว ไล พรเจร ญ เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม 4, ท มา : ศ นย บร การข อม ลอาเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข อม ล ณ ธ นวาคม

6 1.2 ล กษณะภ ม ประเทศและภ ม อากาศ สภาพภ ม ประเทศ โดยท วไปพ นท ในความร บผ ดชอบของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เป นท ราบส ง หร อเป นเน น และเน นภ เขา สภาพภ ม อากาศ โดยท วไปแบ งออกเป น 3 ฤด ค อ ฤด ร อน เร มต งแต กลางเด อนก มภาพ นธ ถ งกลางเด อนพฤษภาคม ฤด ฝน เร มต งแต กลางเด อนพฤษภาคมถ งเด อนต ลาคม ฤด หนาว เร มต งแต เด อนต ลาคมถ งกลางเด อนก มภาพ นธ 1.3 การคมนาคม ขนส งและการส อสาร ทางบก ม เส นทางหล ก 2 เส นทาง ค อ ทางหลวงหมายเลข 212, 222,2095 ทางน า ม แม น าโขง ทางอากาศ ไม ม การส อสาร ม ระบบส อสารท งว ทย โทรท ศน โทรศ พท ไปรษณ ย และ Internet 2. สภาพเศรษฐก จ ส งคมและการปกครอง 2.1 สภาพเศรษฐก จ ในพ นท 8 อาเภอด านท ศเหน อม อาเภอบ งกาฬเป นจ ดผ านแดน (ท าเร อ) ในการส งส นค าไปย ง ประเทศเพ อนบ าน ส วนอาเภอต างๆ ส วนใหญ จะท าการเกษตร เช น ทาไร ท านา ท าสวนยางพารา การเล ยง ส ตว เป นต น อาช พหล กของประชากรส วนใหญ ค อ ทาการเกษตร รองลงมา ค อ ร บจ าง ท าให ม รายได เฉล ยของประชาชนประมาณ 55,427 บาท/คน/ป อาเภอ รายได เฉล ย/คน/ป บ งกาฬ 63,138 พรเจร ญ 59,194 ศร ว ไล 50,170 เซกา 49,834 บ งโขงหลง 57,343 บ งคล า 64,619 โซ พ ส ย 51,551 ปากคาด 56,399 เฉล ย 55,427 ท มา : สาน กงานพ ฒนาช มชน จ งหว ดบ งกาฬ พ.ศ

7 2.2 สภาพส งคม ประชากรในพ นท 8 อาเภอ ประกอบด วย กล มชนท หลากหลายเผ าพ นธ เช น ไทญ อ ลาวพวน ญวน จ น ภ ไท ท งชาวไทยพ นราบท มาจากภาคต างๆ โดยม ประชากรด งน อาเภอ จานวนประชากร ชาย หญ ง รวมท งส น บ งกาฬ 26,768 26,378 53,146 ศร ว ไล 11,453 11,247 22,700 พรเจร ญ 9,087 9,211 18,298 เซกา 29,598 29,412 59,010 บ งโขงหลง 8,784 8,633 17,417 บ งคล า 5,248 5,130 10,378 โซ พ ส ย 22,631 22,605 45,236 ปากคาด 8,779 8,901 17,680 รวม 122, , ,865 ท มา : สาน กงานพ ฒนาช มชน จ งหว ดบ งกาฬ พ.ศ ด านศาสนา จากการท ประชากรม ความหลากหลายของชนเผ าพ นธ และเช อชาต ทาให ม ความแตกต าง ท งด านของภาษา ศาสนา ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ โดยในด านภาษาม ท งภาษาไทย ลาวพวน ไทญ อ ด านศาสนาม การน บถ อศาสนาพ ทธ ศาสนาคร สต และศาสนาอ นๆ ส วนด านว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ส วนใหญ ย ดม นตามบรรพบ ร ษ ข อม ลว ด/สาน กสงฆ ท พ กสงฆ อาเภอ(แห ง) ว ด/ส าน กสงฆ ท พ กสงฆ บ งกาฬ ศร ว ไล พรเจร ญ เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม ท มา : สาน กงานพระพ ทธศาสนา จ งหว ดหนองคาย พ.ศ

8 2.4 ข อม ลสถานพยาบาล อาเภอ โรงพยาบาลร ฐบาล โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ตาบล บ งกาฬ 1 14 ศร ว ไล 1 5 พรเจร ญ 1 6 เซกา 1 12 บ งโขงหลง 1 4 บ งคล า 1 3 โซ พ ส ย 1 11 ปากคาด 1 6 รวม 8 61 ท มา : 2.5 การเม องการปกครอง การแบ งการปกครองในพ นท ความร บผ ดชอบของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬด งน อ าเภอ จานวน จานวน จานวน จานวน ตาบล หม บ าน เทศบาล อบต. บ งกาฬ ศร ว ไล พรเจร ญ เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม ท มา : ณ ว นท 24 ก มภาพ นธ

9 3. ข อม ลพ นฐานด านบ คลากร 3.1 ข อม ลผ บร หาร ล าด บ ท ช อ สก ล ตาแหน ง ร บผ ดชอบกล ม 1 นายอ มพร พ นะสา ผอ.สพป. น เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา, งานว เคราะห งบประมาณ 2 นายประหย ด คามตะศ ลา รอง ผอ.สพป. บร หารงานบ คคล,ส งเสร มฯเอกชน,งานค ร สภา ร บผ ดชอบ อาเภอ ท กอ าเภอ 3 นายว ช ต จ ตรจ กร รอง ผอ.สพป. ส งเสร มการจ ดการศ กษา,นโยบายและแผน 4 นายจร ญร ตน ส งศร รอง ผอ.สพป. อ านวยการ,บร หารการเง น ท มา: กล มอานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ ข อม ลบ คลากรในส าน กงาน ล าด บ จานวนบ คลากร กล ม ผ อานวยการกล ม ล กจ าง รวม ท ข าราชการ อ น ๆ ประจา 1 น เทศต ดตามและประเม นผลฯ นางกนกพร เน อง ณ ส วรรณ บร หารงานบ คคล นายส พ ฒน ทองจ นทร นโยบายและแผน นางว ชร กร ชาญส งเน น บร หารการเง นและส นทร พย นางอนงค พ ลสง า อ านวยการ นางร าไพ ทองกาส ส งเสร มการจ ดการศ กษา นายส ร ยงค พ มวรรณ ส งเสร มสถานศ กษาเอกชน นางสายใหม น นทศร หน วยตรวจสอบภายใน นายสาย ณห บ ราณห ต รวม ท มา : กล มบร หารงานบ คคล สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ

10 3.3 ข อม ลคณะอน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเขตพ นท การศ กษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา) ท ช อ - นามสก ล ตาแหน งใน อ.ก.ค.ศ. ประเภท/ท มา ตาแหน งป จ บ น 1 นายปกครอง พงษ ญาต ประธานอน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ข าราชการบ านาญ 2 นายโกว ทย เช อเว ยง อน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ข าราชการบ านาญ 3 นายอาท ตย ช ยมาน นท อน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ข าราชการบ านาญ 4 นายบ ญเล ศ ส วรรณไตร อน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ข าราชการบ านาญ 5 นายส รพ นธ จต เทน อน กรรมการ ผ แทน ก.ค.ศ. ข าราชการบ านาญ 6 นายส ปรณ ช อ ดมเพ ญ อน กรรมการ ผ แทนค ร สภา ผ อ านวยการโรงเร ยน 7 นายว ระ กองบ ตร อน กรรมการ ผ แทนผ บร หาร สถานศ กษา 8 นายก นหา ส วรรณวงศ อน กรรมการ ผ แทนข าราชการคร คร ค.ศ.3 9 นายส ร ยงค พ มวรรณ อน กรรมการ ผ แทนบ คลากรทาง การศ กษาอ น ผ อ านวยการโรงเร ยน ผ อ านวยการกล ม ส งเสร มการจ ด การศ กษา 10 นายอ มพร พ นะสา อน กรรมการและเลขาน การ ผ แทนโดยตาแหน ง ผอ.สพป.บ งกาฬ ท มา : กล มอานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ

11 ท 3.4 ข อม ลคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (กพท.) ช อ-นามสก ล ตาแหน งใน กพท. ปะเภท/ท มา ตาแหน งป จจ บ น 1 นายปร ดาศ กด หน แก ว ประธานกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ รองนายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดบ งกาฬ 2 นายประส ทธ ม ช ย กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ประธานสมาคมส อมวลชน จ งหว ดบ งกาฬ 3 นายประหย ด ถ ลา กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ว ฒนธรรมจ งหว ดบ งกาฬ 4 นายปราโมทย ส กทน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผอ.โรงเร ยนอน บาลสาสนส ทธ อ านวย 5 นายส นทร ว งสพ นธ กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ นายกสมาคมกาน น/ผ ใหญ บ าน 6 นายธฤต ประสานสอน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผอ.สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดบ งกาฬ 7 พระคร ส ทธ ธรรมญาณ กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ เจ าอาวาสว ดป าเทพว ม ต 8 นายประเสร ฐ อด ลส ทธานนท กรรมการ ผ แทนองค กรช มชน ประธานหอการค า จ งหว ดบ งกาฬ 9 นายสมควร ราษ กรรมการ ผ แทนองค กรเอกชน ผจก.ศร ว ไลเจร ญยนต 10 ร.อ.ว มล บรรจง กรรมการ ผ แทนองค กรปกครอง นายก องค การบร หารส วนตาบลศร ชมภ ส วนท องถ น 11 นายส รเชษฐ คะด น กรรมการ ผ แทนองค กรปกครอง ส วนท องถ น 12 นายสวาท คาชนะ กรรมการ ผ แทนสมาคมผ ประกอบ ว ชาช พคร 13 นายเต มเดช ต อโชต กรรมการ ผ แทนสมาคมผ ประกอบ ว ชาช พบร หารการศ กษา 14 นางกนกพร พรหมมาก ล กรรมการ ผ แทนสมาคมผ ปกครอง นายกเทศมนตร เทศบาล ตาบลศร ว ไล คร คศ.2 โรงเร ยนแก งอาฮง ผอ.โรงเร ยนบ านทองสาย 15 นางกล นขจรไพร พ ลาศร กรรมการ ผ แทนผ ร บใบอน ญาต ผอ.โรงเร ยนอบ บาลบ งกาฬพ ท กษ 16 นางไพจ ตร ศร ใคร กรรมการ ผ แทนผ ร บใบอน ญาต คร โรงเร ยนอบ บาลบ งกาฬพ ท กษ 17 นายอ มพร พ นะสา กรรมการและ เลขาน การ ผ แทนโดยตาแหน ง ผอ.สพป.บ งกาฬ ท มา : กล มอานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ

12 ท 3.5 ข อม ลคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา ช อ - นามสก ล ตาแหน งในกรรมการ ประเภท/ท มา ตาแหน งป จ บ น 1 นายอ มพร พ นะสา ประธานกรรมการ โดยตาแหน ง ผอ.สพป.บ งกาฬ 2 นายประม ล ปท มซ าย กรรมการ ผ แทนผ บร หาร ผ อ านวยการโรงเร ยน 3 นางกล นขจรไพร พ ลาศร กรรมการ ผ แทนผ บร หาร ผ อ านวยการโรงเร ยน 4 นายอรรถกร ช ยม ล กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ อ านวยการโรงเร ยน 5 นางภาว น นท นามศร กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ อ านวยการโรงเร ยน 6 นายว ทยา ท ศม กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ อ านวยการโรงเร ยน 7 นายเสกสรร ไทยอ อน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ อ านวยการโรงเร ยน 8 พระคร ส ตะ โพธ ค ณ กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ เจ าอาวาสว ดโพธ ช ยศร 9 นางกนกพร เน อง ณ ส วรรณ กรรมการและเลขาน การ โดยตาแหน ง ผ อ านวยการกล มน เทศฯ ท มา : กล มอานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ ข อม ลพ นฐานด านการศ กษา 4.1 ข อม ลจานวนสถานศ กษาจาแนกตามอาเภอและกล มโรงเร ยน อาเภอ ประเภท ประถมศ กษา ขยายโอกาส รวม บ งกาฬ พรเจร ญ ศร ว ไล เซกา /2 สาขา 5 บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย /1 สาขา 4 ปากคาด รวม /3 สาขา 23 ท มา : กล มนโยบายและแผน ข อม ล 10 ม.ย กล มโรงเร ยน 10

13 4.2 ข อม ลจ านวนสถานศ กษา (แยกตามขนาดโรงเร ยน) ขนาดโรงเร ยน เกณฑ /จานวนน กเร ยน จานวนโรงเร ยน เล ก ไม เก น 120 คน 77/3 กลาง คน 123 ใหญ 601-1,499 คน 12 ใหญ พ เศษ ต งแต 1,500 คนข นไป - รวม 212/3 สาขา ท มา : กล มนโยบายและแผน ข อม ล 10 ม.ย ข อม ลจานวนข าราชการคร ล กจ างประจา พน กงานราชการ ล กจ างช วคราวของสถานศ กษา อ าเภอ คร / คร ผ ช วย ผ บร หาร สถานศ กษา ล กจ าง ประจา พน กงาน ราชการ ล กจ างช วคราว คร อ ตรา น กการ คร คร น กการ จ าง ภารโรง ธ รการ ภารโรง ข นว กฤต (sp2) (sp2) บ งกาฬ พรเจร ญ ศร ว ไล เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม 2, ,795 ท มา : กล มบร หารงานบ คคล สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ รวม 11

14 4.4 ข อม ลจานวนน กเร ยน ท เป นเด กด อยโอกาส/เด กพ การ จ าแนกตามอ าเภอ อาเภอ ประเภท เด กด อยโอกาส เด กพ การ รวม บ งกาฬ 7, ,763 พรเจร ญ 4, ,300 ศร ว ไล 3, ,676 เซกา 7, ,791 บ งโขงหลง 3, ,269 บ งคล า 1, ,216 โซ พ ส ย 4, ,731 ปากคาด 2, ,862 รวม 33, ,608 ท มา : กล มนโยบายและแผน ข อม ล 10 ม.ย ข อม ลจานวนน กเร ยนและห องเร ยนในส งก ด ระด บช น จานวนน กเร ยน จานวนห อง อ ตราส วน น กเร ยน : อน บาล 1 4, :1 อน บาล 2 4, :1 รวมก อนประถมศ กษา 9, :1 ประถมศ กษาป ท 1 4, :1 ประถมศ กษาป ท 2 5, :1 ประถมศ กษาป ท 3 5, :1 ประถมศ กษาป ท 4 5, :1 ประถมศ กษาป ท 5 4, :1 ประถมศ กษาป ท 6 5, :1 รวมประถมศ กษา 30,047 1,540 20:1 ม ธยมศ กษาป ท 1 1, :1 ม ธยมศ กษาป ท 2 1, :1 ม ธยมศ กษาป ท 3 1, :1 รวมม ธยมศ กษาตอนต น 4, :1 ม ธยมศ กษาป ท :1 ม ธยมศ กษาป ท :1 ม ธยมศ กษาป ท :1 รวมม ธยมศ กษาตอน :1 รวมท งส น 43,159 2,194 20:1 ท มา : กล มนโยบายและแผน ข อม ล 10 พ.ย

15 4.6 ข อม ลจ านวนโรงเร ยน จ านวนคร และจ านวนน กเร ยน โรงเร ยนส งก ดเอกชน ป การศ กษา 2556 ประเภท/เป ดสอน โรงเร ยน คร น กเร ยน สาม ญศ กษา ,421 ก อนประถมศ กษา ก อนประถมศ กษา-ประถมศ กษา ,102 ก อนประถมศ กษา- ม.ต น ,392 อาช วศ กษา ,306 การก ศลของว ด ในพระพ ทธศาสนา จานวน ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น รวมท งส น ,467 ท มา :กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 10 พ.ย.2556 ผลการดาเน นงาน ท ผ านมา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ได ดาเน นงานด วยความม งม นเพ อพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามนโยบายท ได วางไว ในป การศ กษา 2556 ซ งม ด งน เป าหมายของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ป การศ กษา น กเร ยนม ระเบ ยบว น ย ม ความร บผ ดชอบ ด าเน นช ว ตตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นร อยละ 4 ท ง 5 กล มสาระว ชาหล ก 3. เด กปฐมว ยม ความพร อมทางด านร างกาย อารมณ ส งคม และสต ป ญญา 4. น กเร ยน ป.3 ท กคน อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น น กเร ยน ป.6 ท กคน อ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขเป น 5. น กเร ยน ม.3 ท กคน ต องม ท กษะอาช พอย างน อย 1 อาช พ 6. ร จ กเด กเป นรายบ คคล ใช ระบบค ดกรองแยกเด กพ เศษ 7. การประก นค ณภาพตามมาตรฐาน 5 ดาว เน นให โรงเร ยนทาแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ข บเคล อนตามกระบวนการ 9 โมด ล มาตรการส าหร บการด าเน นการไปส เป าหมาย ในป เน นการจ ดกระบวนการเร ยนร ตามมาตรฐานและต วช ว ด ศ กษาเด กเป นรายคน ใช เด กเป นต วต ง 13

16 2. คร ปฏ บ ต การสอนอย างท มเทเต มความร เต มความสามารถและเต มเวลา โดยจ ดแบบบ รณาการ เฉพาะว ชาหล ก 3. เพ มเวลาเร ยนมากข น ภาคเร ยนท 1 เน นเร ยนว ชาการ ภาคเร ยนท 2 ต ลาคม-ธ นวาคม เน น ก จกรรมเสร มต าง ๆ มกราคม ม นาคม เน นการฝ ก+สอน+สอบ 4. ท กโรงเร ยนต องม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ผ บร หารปฏ บ ต งานในโรงเร ยนอย าง จร งจ ง ประช มว ชาการส ปดาห ละ 1 คร ง ท กๆ 1 เด อนให รายงานไปท เขตพ นท 5. ศ กษาน เทศก เป นพ เล ยงคร ออกน เทศตรวจเย ยมโรงเร ยนส ปดาห ละ 2 ว น และทาหน าท เป นคร ประจาช น ป.1 ก บ ป.6 6. รอง.ผอ.เขตฯ เป นพ เล ยง ผอ. ในการบร หารจ ดการ และทาหน าท เป นคร ประจาช น ป.2 7. ผอ.เขต ก าก บ ต ดตาม และประเม นผล และท าหน าท เป นคร ประจาช น ป.3 สร ปส งท บรรล เป าหมายและท ย งไม บรรล ตามเป าหมาย 1. รางว ลผ บร หารชนะเล ศ OBEC AWARDS ระด บชาต จานวน 2 รายการ โรงเร ยนขนาดเล ก ชนะเล ศ OBEC AWARDS ระด บชาต จ านวน 1 โรงเร ยน 2. รางว ลน กเร ยนชนะเล ศแข งข นท กษะว ชาการ ระด บประเทศ จานวน 13 รายการ 3. ประส ทธ ภาพการบร หารของเขตพ นท ต ดอ นด บ 1 4. จ านวนน กเร ยนช น ป.6 อ านไม ออก เข ยนไม ได เพ มข นร อยละ ผลคะแนน O-NET ป.6 เพ มข น 6 สาระว ชา ลดลง 2 สาระว ชา โดยสาระว ชาท ลดลง ค อ ส งคม ศ กษา และ ศ ลปะ 6. คะแนน O-NET ม.3 เพ มข น 4 สาระว ชา ลดลง 4 สาระว ชา โดยสาระว ชาท ลดลง ค อ ภาษาไทย,คณ ตศาสตร, ส งคม, และการงานอาช พฯ 7. คะแนน O-NET ม.6 เพ มข น 4 สาระว ชา ลดลง 1 สาระว ชา โดยสาระว ชาท ลดลง ค อ คณ ตศาสตร ผลการผ านการประเม นภายนอกย งไม ถ งร อยละ 80 ส วนใหญ ไม ผ านมาตรฐานท 5 มาตรฐาน ปฐมว ย และบางโรงเร ยนมาตรฐานผ บร หารไม ผ าน โรงเร ยนด ม ค ณภาพย งม น อย การประเม นโรงเร ยนด ศร ตาบล ก ไม ผ านท กโรงเร ยน ตารางท 1 แสดงจ านวนน กเร ยน ช น ป.6 ท อ านไม คล อง เข ยนไม คล อง ป การศ กษา จานวนน กเร ยน อ านไม คล อง เข ยนไม คล อง จานวน ร อยละ , , ,

17 ตารางท 2 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 (O-NET) กล มสาระการเร ยนร ว ชา ป การศ กษา 2555 คะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2556 ผลต าง ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ภาษาอ งกฤษ ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ ตารางท 3 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 (O-NET) กล มสาระการเร ยนร ว ชา ป การศ กษา 2555 คะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2556 ผลต าง ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ภาษาอ งกฤษ ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ

18 ตารางท 4 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 (O-NET) กล มสาระการเร ยนร ว ชา ป การศ กษา 2555 คะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2556 ผลต าง ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ด งน น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ จ งได ทบทวนการบร หารจ ดการด านค ณภาพ การจ ดการศ กษา เพ อก าหนดแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน 1. จ ดท ควรพ ฒนา 1.1 ตรวจสอบหล กส ตรสถานศ กษา/ประเม นการใช หล กส ตร 1.2 ส งเสร มการน าหล กส ตรไปใช อย างม ประส ทธ ภาพเน นการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช เวลา เต มตามโครงสร างของหล กส ตรสถานศ กษา /ย ดมาตรฐานและต วช ว ดเป นหล ก/ประเม นผลตามสภาพจร งด วย เคร องม อท หลากหลาย เหมาะสม สอดคล องก บต วช ว ดหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 1.3 จ ดระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนให ม ประส ทธ ภาพเพ อพ ฒนาให ตรงตามความต องการ ความจาเป นตามล าด บ 1.4 เสร มสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต การสอน โดยเขตพ นท ก าหนดเกณฑ ข นต าผลส มฤทธ ทางการเร ยนในแต ละกล มสาระ และมอบเก ยรต บ ตร/โล /ความด ความชอบ ให ก บคร /โรงเร ยน /กล ม ท ดาเน นการได ตามเกณฑ 1.5 ส งเสร มให คร ใช อ นเตอร เน ตและส ออ เล กทรอน กส ต าง ๆ เพ อฝ กท กษะพ ฒนาตนเอง และ พ ฒนาน กเร ยน เช น รายการโทรท ศน คร ส งคมออนไลน และส ออ เล กทรอน กส CAI คล งข อสอบ เป นต น 1.6 ส งเสร มกระบวนการน เทศภายในของโรงเร ยนให ม ประส ทธ ภาพย งข น 1.7 ส งเสร มให ศ กษาน เทศก ใช เวลาในการน เทศให มากข น และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 2. แนวทางการพ ฒนา จ ดท า ค ม อห องเร ยนค ณภาพ โดยก าหนดองค ประกอบ ต วช ว ด เกณฑ การประเม น และค ม อ การนาไปใช เพ อให ห องเร ยนม ค ณภาพ ม ข นตอนดาเน นการด งน 2.1 แต งต งคณะท างานยกร างองค ประกอบ ต วบ งช และ ห องเร ยนค ณภาพระด บการศ กษาข น พ นฐาน และระด บปฐมว ย 16

19 2.2 แต งต งคณะกรรมการพ จารณายกร างห องเร ยนค ณภาพ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน และระด บ ปฐมว ย 2.3 คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาพ จารณาร บรององค ประกอบ ต วช ว ด เกณฑ การประเม น และค ม อการน าไปใช 2.4 จ ดพ มพ ค ม อการจ ดห องเร ยนค ณภาพ แจกให โรงเร ยนท กโรง 2.5 จ ดประช มผ บร หารและคณะคร ท กคน ในแต ละกล มโรงเร ยนเพ อมอบนโยบายและช แจงการน า ค ม อห องเร ยนค ณภาพไปใช เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โดยผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษามอบนโยบาย ของเขตพ นท ก อนท ศ กษาน เทศก จะช แจงแนวทางการน าค ม อห องเร ยนค ณภาพไปใช ซ งม ประเด นสาค ญด งน - ค ณภาพผ เร ยนเน นความม ว น ยและความร บผ ดชอบ น กเร ยนช น ป.3 เน นการอ านออกเข ยน ได น กเร ยนช น ป. 6 เน นการอ านคล องเข ยนคล อง การค ดคานวณ และการค ดว เคราะห - ในการจ ดการเร ยนร ให คร ย ดมาตรฐานและต วช ว ดหล กส ตรแกนกลางตามมาตรฐาน การศ กษาข นพ นฐานและใช เคร องม อว ด และประเม นผลท หลากหลายเหมาะสม - โรงเร ยนควรให ผ เร ยนได เร ยนเต มเวลา ลดก จกรรมท เคยใช เวลามากให เหมาะสมก บ โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา - โรงเร ยนจ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนให ม ประส ทธ ภาพ - โรงเร ยนม การน เทศภายในเป นระบบ และต อเน อง - ศ กษาน เทศก พ ฒนาตนเองให สามารถน เทศได อย างม ค ณภาพ ท วถ งและต อเน อง - เขตพ นท การศ กษาส งเสร มให ศ กษาน เทศก ม การน เทศโดยใช ระบบ Online - เขตพ นท จะพ จารณารางว ลให ก บโรงเร ยนและคร ท ม ผลการปฏ บ ต งานท ด เด นท งในด าน ห องเร ยนค ณภาพ และความเป นเล ศในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บภาคและระด บประเทศ 2.6 โรงเร ยนดาเน นการตามค ม อห องเร ยนค ณภาพ 2.7 แต งต งคณะกรรมการประเม นระด บเขตพ นท 2.8 ประกาศห องเร ยนค ณภาพ มอบเก ยรต บ ตร รางว ล และประชาส มพ นธ เผยแพร 17

20 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน นโยบายของคณะร ฐมนตร นายกร ฐมนตร แถลงนโยบายต อร ฐสภา เม อว นอ งคารท 23 ส งหาคม 2554 โดยม จ ดม งหมาย 3 ประการ ค อ ประการท หน ง เพ อนาประเทศไทยไปส โครงสร างเศรษฐก จท สมด ลม ความเข มแข งของ เศรษฐก จภายในประเทศมากข น ซ งจะเป นพ นฐานท สาค ญของการสร างการเต บโตอย างม ค ณภาพ และย งย น การพ ฒนาค ณภาพและส ขภาพคนไทยในท กช วงว ยถ อเป นป จจ ยช ขาดความสามารถในการ อย รอดและแข งข นได ของเศรษฐก จไทย ประการท สอง เพ อนาประเทศไทยส ส งคมท ม ความปรองดองสมานฉ นท และอย บนพ นฐาน ของหล กน ต ธรรมท เป นมาตรฐานสากลเด ยวก นและม หล กปฏ บ ต ท เท าเท ยมก นต อประชาชนคนไทยท กคน ประการท สาม เพ อนาประเทศไทยไปส การเป นประชาคมอาเซ ยนในป 2558 อย างสมบ รณ โดยสร างความพร อมและความเข มแข งท งทางด านเศรษฐก จส งคมและว ฒนธรรม และการเม องและ ความม นคง ด งน น ภารก จของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ งต องสอดคล องก บ แผนบร หารราชการแผ นด น 4 ป ของร ฐบาล ท ได แถลงต อร ฐสภาใน 2 นโยบาย ค อ 1. นโยบายเร งด วน ด านการศ กษา ได แก 1.1 เร งน าส นต ส ขและความปลอดภ ยในช ว ต และทร พย ส นของประชาชนกล บมาส พ นท จ งหว ด ชายแดนภาคใต ควบค ไปก บการขจ ดความยากจน ยาเสพต ด และอ ทธ พลอ านาจม ด โดย น อมน ากระแสพระ ราชด าร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เข าใจ เข าถ ง พ ฒนา เป นหล กปฏ บ ต ในแนวทางส นต ว ธ โดยเน น การส งเสร มความร วมม อในท กภาคส วนก บประชาชนในพ นท อ านวยความย ต ธรรมอย างท วถ งเพ มโอกาส ทางการศ กษาและค ณภาพช ว ต สร างโอกาสและความเสมอภาค พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในพ นท เคารพ อ ตล กษณ ขนบธรรมเน ยมประเพณ ท องถ น ส งเสร มการกระจายอ านาจการปกครองส วนท องถ นในร ปแบบ ท สอดคล องก บล กษณะพ นท โดยไม ข ดก บร ฐธรรมน ญ ท งน จะม การบ รณาการการบร หารจ ดการท กภาค ส วนให ม เอกภาพท งในระด บนโยบายและระด บปฏ บ ต รวมท งปร บปร งพ ฒนากฎหมายและระเบ ยบ ท เก ยวข องให สอดคล อง ท นสม ยก บสภาพความเป นจร งของป ญหาท เก ดข นตลอดจนเย ยวยาผ ได ร บ ผลกระทบจากความไม สงบอย างเป นธรรม1.2 จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ให แก โรงเร ยน โดยเร มทดลองด าเน นการในโรงเร ยนน าร องส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา พ.ศ ควบค ก บการเร งพ ฒนาเน อหาท เหมาะสมตามหล กส ตรบรรจ ลงในเคร องคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) รวมท งจ ดท าระบบอ นเทอร เน ตไร สายตามมาตรฐานการให บร การในสถานศ กษาท ก าหนดโดยไม เส ย ค าใช จ าย 18

21 2. นโยบายการศ กษา 2.1 เร งพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยการปฏ ร ประบบความร ของส งคมไทย อ นประกอบด วย การยกระด บองค ความร ให ได มาตรฐานสากล จ ดให ม โครงการต าราแห งชาต ท บรรจ ความร ท ก าวหน า และ ได มาตรฐานท งความร ท เป นสากลและภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มการอ าน พร อมท งส งเสร มการเร ยนการ สอนภาษาต างประเทศและภาษาถ น จ ดให ม ระบบการจ ดการความร ปฏ ร ปหล กส ตรการศ กษาท กระด บ ให รองร บการเปล ยนแปลงของโลกและท ดเท ยมก บมาตรฐานสากลบนความเป นท องถ นและความ เป นไทย เพ มผลส มฤทธ ของการศ กษาท กระด บช นโดยว ดผลจากการผ านการทดสอบมาตรฐานในระด บชาต และ นานาชาต ขจ ดความไม ร หน งส อให ส นไปจากส งคมไทย จ ดให ม คร ด เพ ยงพอในท กห องเร ยน ให ม โรงเร ยน และสถาบ นอาช วศ กษาค ณภาพส งในท กพ นท พ ฒนามหาว ทยาล ยเข าส ระด บโลก พ ฒนาระบบการศ กษา ให ผ เร ยนม ความร ค ค ณธรรมม งการสร างจร ยธรรมในระด บป จเจก รวมท งสร างความตระหน ก ในส ทธ และ หน าท ความเสมอภาพ และด าเน นการให การศ กษาเป นพ นฐานของส งคมประชาธ ปไตยท แท จร งปร บปร ง โครงสร างระบบบร หารการศ กษาโดยการกระจายอ านาจส พ นท ให เสร จสมบ รณ โดยเร มจากพ นท ท ม ความ พร อม 2.2 สร างโอกาสทางการศ กษา กระจายโอกาสทางการศ กษาในส งคมไทย โดยค าน งถ งการ สร างความเสมอภาคและความเป นธรรมให เก ดข นแก ประชากรท กกล ม ซ งรวมถ งผ ยากไร ผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ บกพร องทางกายและการเร ยนร รวมท งชนกล มน อย โดยส งเสร มการให ความร ต งแต อย ในครรภ มารดาถ งแรกเก ดให ได ร บการด แลอย างม ประส ทธ ภาพท งแม และเด ก สน บสน นการจ ดการศ กษาตามว ย และพ ฒนาการอย างม ค ณภาพต งแต ก อนว ยเร ยนจนจบการศ กษาข นพ นฐาน โดยจ ดให ม การเท ยบโอนว ฒ การศ กษาสาหร บกล มท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง เช น กล มแม บ าน จ ดให ม ระบบสะสมผลการศ กษาและ การเท ยบโอนเพ อขยายโอกาสให กว างขวางและลดป ญหาคนออกจากระบบการศ กษานอกจากน จะด าเน นการลดข อจ า ก ดของการเข าถ งการศ กษาระด บอ ดมศ กษาและอาช วศ กษาช นส ง โดยจ ดให ม โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต โดยให ผ ก เร มใช ค นต อเม อม รายได เพ ยงพอท จะเล ยงต วได พ กช าระหน แก ผ เป นหน กองท นก ย มเพ อการศ กษา โดยปร บเปล ยนการช าระหน เป นระบบท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต ปร บปร งระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อท กระด บให เอ อต อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย างย งจะจ ดให ม ระบบค ดเล อกกลางเพ อเข าศ กษาต อให มหาว ทยาล ยท ม ประส ทธ ภาพและ เป นธรรม ด าเน นโครงการ 1 อ าเภอ 1 ท น เพ อเป ดโอกาสให เด กไทยได ไปเร ยนต อต างประเทศ จ ด การศ กษาช มชนเพ อม งให เก ดส งคมแห งการเร ยนร และการศ กษาตลอดช ว ต 2.3 ปฏ ร ปคร ยกฐานะคร ให เป นว ชาช พช นส งอย างแท จร ง โดยปฏ ร ประบบการผล ตคร ให ม ค ณภาพท ดเท ยมก บนานาชาต สร างแรงจ งใจให คนเร ยนด และม ค ณธรรมเข าส ว ชาช พคร ปร บปร งระบบ เง นเด อนและค าตอบแทนคร พ ฒนาระบบความก าวหน าของคร โดยใช การประเม นเช งประจ กษ ท อ งข ด ความสามารถและว ดส มฤทธ ผลของการจ ดการศ กษาเป นหล ก จ ดระบบการศ กษาและฝ กอบรม เพ อพ ฒนาค ณภาพคร อย างต อเน อง แก ป ญหาหน ส นคร โดยการพ กช าระหน และการปร บโครงสร างหน ตามนโยบายแก ป ญหาหน คร วเร อนของร ฐบาล พ ฒนาระบบภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการกระจายคร 19

22 ขจ ดป ญหาการขาดแคลนคร ในสาระว ชาหล ก เช น คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษา 2.4 จ ดการศ กษาข นอ ดมศ กษาและอาช วศ กษาให สอดคล องก บตลาดแรงงานท งในเช งปร มาณ และค ณภาพ โดยกระบวนการสร างประสบการณ ระหว างเร ยนอย างเหมาะสม และสน บสน นการสร าง รายได ระหว างเร ยนและสน บสน นให ผ ส าเร จการศ กษาม งานท าได ท นท โดยความร วมม อระหว างแหล งงาน ก บสถานศ กษา ส งเสร มให ม ศ นย อบรมอาช วศ กษาเพ อให น กเร ยน น กศ กษาและประชาชน สามารถเร ยนร หาประสบการณ ก อนไปประกอบอาช พโดยให สถาบ นอาช วศ กษาด าเน นการร วมก บผ เช ยวชาญ ในแต ละ อาช พ รวมท งจ ดให ม ศ นย ซ อมสร างประจาช มชนเพ อฝ กฝนช างฝ ม อและการสร างท กษะในการให บร การแก ประชาชน ท งน จะด าเน นการร วมก บภาคเอกชนอย างจร งจ ง เพ อส งเสร มการศ กษาในสายอาช วศ กษา ให เป นท ยอมร บและสามารถม รายได ส งตามความสามารถ 2.5 เร งพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาให ท ดเท ยมก บนานาชาต โดยใช เป นเคร องม อในการเร งยกระด บค ณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศ กษา จ ดให ม ระบบการเร ยนแบบ อ เล กทรอน กส แห งชาต เพ อเป นกลไกในการเปล ยนกระบวนท ศน การเร ยนร ให เป นแบผ เร ยน เป นศ นย กลาง และเอ อให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาเคร อข ายสารสนเทศเพ อการศ กษา พ ฒนาระบบ ไซเบอร โฮม ท สามารถส งความร มาย งผ เร ยนโดยระบบอ นเทอร เน ตความเร วส งส งเสร มให น กเร ยนท กระด บช น ได ใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการศ กษา ขยายระบบโทรท ศน เพ อการศ กษาให กว างขวาง ปร บปร งห องเร ยนน าร องให ได มาตรฐานห องเร ยนอ เล กทรอน กส รวมท งเร งด าเน นการให กองท นเพ อ พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา สามารถดาเน นการตามภารก จได 2.6 สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างท นป ญญาของชาต พ ฒนามหาว ทยาล ย ให ม งส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ยระด บโลก ระดมสรรพกาล งเพ อพ ฒนาระบบเคร อข ายการว จ ยแห งชาต เพ อสร าง ท นทางป ญญาและนว ตกรรม ผล กด นให ประเทศสามารถพ งตนเองได ทางเทคโนโลย เพ อน าไปส การสร าง รากฐานใหม ของเศรษฐก จฐานนว ตกรรม จ ดต งศ นย ความเป นเล ศเพ อการว จ ยส าหร บสาขาว ชาท จ าเป น พ ฒนาโครงสร างการบร หารงานว จ ยของชาต โดยเน นความส มพ นธ อย างเหมาะสม และม ประส ทธ ภาพ ระหว างองค กรบร หารงานว จ ยก บสถาบ นอ ดมศ กษา 2.7 เพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย เพ อรองร บการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน โดยร วมม อก บภาคเอกชนและสถาบ นการศ กษาในการวางแผนการผล ต และพ ฒนาก าล งคนให ม ค ณภาพ และปร มาณเพ ยงพอ สอดคล องตามความต องการของภาคการผล ตและบร หาร เร งร ดการจ ดท ามาตรฐาน ค ณว ฒ ว ชาช พร บรองสมรรถนะการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานอาช พ และการจ ดท ามาตรฐาน ฝ ม อแรงงาน ให ครบท กอ ตสาหกรรม 20

23 นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 1. เร งปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให ส มพ นธ เช อมโยงก น เพ อให ผ เร ยนสามารถค ด ว เคราะห แก ป ญหา และเร ยนร ได ด วยตนเองอย างต อเน อง โดยปฏ ร ปให ม ความเช อมโยงก นท งหล กส ตรและการเร ยน การสอน ให ก าวท นการเปล ยนแปลงและสอดคล องก บการเร ยนร ย คใหม การพ ฒนาคร และการพ ฒนา ระบบการทดสอบ การว ดและประเม นผลท ได มาตรฐานและเช อมโยงก บหล กส ตรและการเร ยนการสอน และการพ ฒนาผ เร ยนโดย 1.1 จะเร งร ดและสานต อเร องปฏ ร ปหล กส ตรให แล วเสร จ จะสน บสน นการปฏ ร ปหล กส ตร ท อย ระหว างด าเน นการให เด นหน าต อไป โดยส งเสร มการม ส วนร วมจากผ เช ยวชาญและผ ท เก ยวข อง เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะช ว ตท เหมาะสมท กระด บช นการศ กษา 1.2 พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนในป จจ บ นและรองร บหล กส ตรใหม เพ อให ผ เร ยน สามารถค ด ว เคราะห แก ป ญหา และเร ยนร ได ด วยตนเองอย างต อเน อง ม ผลส มฤทธ ส งข น สอดคล องก บ การเร ยนร ในโลกย คใหม โดยเร มจากว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เทคโนโลย และภาษาต างประเทศ 1.3 พ ฒนาระบบการทดสอบ การว ดและประเม นผลท งภายในและภายนอกให เป น เคร องม อในการส งเสร มการปฏ ร ปการเร ยนร และการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน และม มาตรฐานเท ยบเค ยงได ก บนานาชาต โดยเช อมโยงก บเน อหาสาระในหล กส ตรและการเร ยนการสอน รวมท งพ ฒนาระบบการ ค ดเล อกบ คคลให เข าศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษาให สอดคล องก บการปฏ ร ปการเร ยนการสอนในระด บ ข นพ นฐาน 2. ปฏ ร ประบบผล ตและพ ฒนาคร ให ม จานวนการผล ตท สอดคล องก บความต องการม ความร ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรป จจ บ น รองร บหล กส ตรใหม และการเร ยนร ในโลก ย คใหม รวมท งพ ฒนาระบบประเม นว ทยฐานะคร ให เช อมโยงก บผลส มฤทธ ของผ เร ยน ด แลระบบสว สด การ และลดป ญหาท บ นทอนขว ญก าล งใจคร และส งผลต อประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนและค ณภาพผ เร ยน 3. เร งน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการปฏ ร ปการเร ยนร สร างมาตรฐาน การเร ยนการสอนด วยคอมพ วเตอร แบบพกพา (Tablet) และพ ฒนาเน อหาสาระ พ ฒนาคร และการว ดและ ประเม นผลท ได มาตรฐาน รวมท งเพ อเป นเคร องม อให เก ดระบบการเร ยนร ตลอดช ว ต ในส งคมไทย 4. พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษาให ม มาตรฐานเท ยบได ก บระด บสากล โดยผล กด นให เก ด กรอบค ณว ฒ ว ชาช พตามกรอบค ณว ฒ แห งชาต มาใช ก าหนดท กษะ ความร ความสามารถท สอดคล องก บ ความต องการของผ ใช ม งานท า ม ความก าวหน า และได ร บค าตอบแทนตามสมรรถนะท เพ มข น โดยไม ข นก บว ฒ การศ กษาเท าน น พ ฒนาการเร ยนการสอนอาช วศ กษา โดยขยายระบบทว ภาค ร วมม อก บ ภาคการผล ตและสถานประกอบการมากข น รวมท งม มาตรการจ งใจให เอกชนเข ามาม ส วนร วมในการ พ ฒนาสถานศ กษาในล กษณะทว ภาค โดยม เป าหมายเพ มส ดส วนผ เร ยนอาช วศ กษาเป นร อยละ ส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาเร งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานมากกว าการขยายเช ง ปร มาณ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมและเทคโนโลย โดยให ม การจ ดอ นด บสถาบ นอ ดมศ กษาไทย 21

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information