แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 เร อง สารบ ญ คานา ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 o อานาจหน าท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 1 o แผนภ ม โครงสร างการบร หารจ ดการ หน วยงาน 2 o ข อม ลพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 3 o ผลการดาเน นงาน 13 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน 18 o นโยบายของคณะร ฐมนตร 18 o นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 21 o นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 23 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 25 o ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค 25 o เป าประสงค ค าน ยมองค การ กลย ทธ 26 o จ ดเน นการดาเน นงาน 27 o ผลผล ต 29 ส วนท 4 กรอบการข บเคล อนกลย ทธ ส การปฏ บ ต 30 o ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต ประจาป งบประมาณ o กลย ทธ ท 1 31 o กลย ทธ ท 2 32 o กลย ทธ ท 3 32 o กลย ทธ ท 4 33 o กลย ทธ ท 5 34 ภาคผนวก 37 o คาส งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ หน า

3 ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา อานาจหน าท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เป นหน วยงานท อย ภายในการก าก บด แลของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ตามมาตรา 38 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา ให สอดคล องก บ นโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งก าก บตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. กาก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต างๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ด และพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วน ท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ด การศ กษาร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ดาเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร ม การดาเน นการของคณะอน กรรมการ และคณะทางานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ เอกชนและ องค กรปกครองส วนท องถ นในฐานะสาน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใด โดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย 1

4 โครงสร างการบร หารงานสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ อน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ งกาฬ คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และน เทศการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน o งานตรวจสอบการเง นและบ ญช o งานตรวจสอบการดาเน นงาน กล มอานวยการ o งานธ รการ o งานบร หารท วไป o งานประสานงาน o งานประชาส มพ นธ กล มบร หารการเง นและส นทร พย o งานธ รการ o งานบร หารการเง น o งานบร หารการบ ญช o งานบร หารพ สด o งานบร หารส นทร พย กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน o งานธ รการ o งานวางแผนอ ตรากาล งคนและกาหนดตาแหน ง o งานสรรหาและบรรจ o งานบาเหน จความชอบและทะเบ ยนประว ต o งานพ ฒนาบ คคล o งานว น ยและน ต การ o งานเลขาน การ อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท o ค ร สภาเขตพ นท o งานธ รการ o งานข อม ลสารสนเทศ o งานนโยบายและแผน o งานว เคราะห งบประมาณ o งานต ดตามประเม นผลและรายงาน o งานเลขาน การคณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา กล มน เทศต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน o งานธ รการ o งานพ ฒนาหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานฯ o งานว ดและประเม นผลการศ กษา o งานส งเสร มและพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย o งานน เทศต ดตามและประเม นผลระบบบร หาร และการจ ดการศ กษา o งานส งเสร มพ ฒนาระบบประก นค ณภาพฯ o งานเลขาน การคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา o งานธ รการ o งานโรงเร ยนพระราชดาร o งานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา o งานส งเสร มก จการน กเร ยน o งานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพฯ o งานส งเสร มก จการพ เศษ o งานธ รการ o งานวางแผนและข อม ลสารสนเทศ o งานส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา o งานส งเสร มการบร หารงานบ คคล o งานส งเสร มและดาเน นการ เปล ยนแปลงสถานศ กษา o งานส งเสร มการอ ดหน นกองท น สว สด การ 2

5 ข อม ลพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ 1. ข อม ลท วไป 1.1 ท ต งและอาณาเขต ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ต งอย เลขท 511 หม 7 ถนนชาญส นธ ต าบล ว ศ ษฐ อ าเภอเม องบ งกาฬ จ งหว ดบ งกาฬ อย ทางภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อของประเทศไทย ห างจาก กร งเทพมหานครโดยทางรถยนต ตามทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2 (ถนนม ตรภาพ) ประมาณ 752 ก โลเมตร เขตพ นท การบร การจ านวน 8 อ าเภอ ประกอบด วย อ าเภอบ งกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอบ งโขงหลง อ าเภอ ศร ว ไล อ าเภอพรเจร ญ อ าเภอบ งคล า อ าเภอโซ พ ส ย และอ าเภอปากคาด จ านวนประชากรท งส น 243,865 คน เป นชาย 122,348 คน เป นหญ ง 121,516 คน ภ ม ประเทศโดยท วไปเป นท ราบส งหร อเป นเน น และเน นภ เขา ซ งเป นแหล งต นน าลาธารหลายสาย โทรศ พท : บร หารการเง นฯ ต อ 12, นโยบายและแผน ต อ 13, อานวยการ ต อ 14, บร หารงานบ คคล ต อ 15,น เทศฯ ต อ 16,ส งเสร มฯ ต อ 17, ,โทรสาร : Website : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ม อาณาเขตด งน ท ศเหน อ ต ดต อก บ ประเทศสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว โดยม แม น าโขง เป นเส นก นพรมแดน ท ศใต ต ดต อก บเขตอาเภอคาตากล า อาเภอบ านม วง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสกลนคร เขต 3 ท ศตะว นออก ต ดต อก บเขตอาเภอบ านแพง อาเภอนาทม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 ท ศตะว นตก ต ดต อก บเขตอาเภอโพนพ ส ย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาหนองคาย เขต 2 ม พ นท ท งหมดประมาณ 4,305.8 ตารางก โลเมตร โดยม รายละเอ ยดด งน อาเภอ พ นท (ตารางก โลเมตร) ค ดเป นร อยละ บ งกาฬ ศร ว ไล พรเจร ญ เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม 4, ท มา : ศ นย บร การข อม ลอาเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข อม ล ณ ธ นวาคม

6 1.2 ล กษณะภ ม ประเทศและภ ม อากาศ สภาพภ ม ประเทศ โดยท วไปพ นท ในความร บผ ดชอบของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เป นท ราบส ง หร อเป นเน น และเน นภ เขา สภาพภ ม อากาศ โดยท วไปแบ งออกเป น 3 ฤด ค อ ฤด ร อน เร มต งแต กลางเด อนก มภาพ นธ ถ งกลางเด อนพฤษภาคม ฤด ฝน เร มต งแต กลางเด อนพฤษภาคมถ งเด อนต ลาคม ฤด หนาว เร มต งแต เด อนต ลาคมถ งกลางเด อนก มภาพ นธ 1.3 การคมนาคม ขนส งและการส อสาร ทางบก ม เส นทางหล ก 2 เส นทาง ค อ ทางหลวงหมายเลข 212, 222,2095 ทางน า ม แม น าโขง ทางอากาศ ไม ม การส อสาร ม ระบบส อสารท งว ทย โทรท ศน โทรศ พท ไปรษณ ย และ Internet 2. สภาพเศรษฐก จ ส งคมและการปกครอง 2.1 สภาพเศรษฐก จ ในพ นท 8 อาเภอด านท ศเหน อม อาเภอบ งกาฬเป นจ ดผ านแดน (ท าเร อ) ในการส งส นค าไปย ง ประเทศเพ อนบ าน ส วนอาเภอต างๆ ส วนใหญ จะท าการเกษตร เช น ทาไร ท านา ท าสวนยางพารา การเล ยง ส ตว เป นต น อาช พหล กของประชากรส วนใหญ ค อ ทาการเกษตร รองลงมา ค อ ร บจ าง ท าให ม รายได เฉล ยของประชาชนประมาณ 55,427 บาท/คน/ป อาเภอ รายได เฉล ย/คน/ป บ งกาฬ 63,138 พรเจร ญ 59,194 ศร ว ไล 50,170 เซกา 49,834 บ งโขงหลง 57,343 บ งคล า 64,619 โซ พ ส ย 51,551 ปากคาด 56,399 เฉล ย 55,427 ท มา : สาน กงานพ ฒนาช มชน จ งหว ดบ งกาฬ พ.ศ

7 2.2 สภาพส งคม ประชากรในพ นท 8 อาเภอ ประกอบด วย กล มชนท หลากหลายเผ าพ นธ เช น ไทญ อ ลาวพวน ญวน จ น ภ ไท ท งชาวไทยพ นราบท มาจากภาคต างๆ โดยม ประชากรด งน อาเภอ จานวนประชากร ชาย หญ ง รวมท งส น บ งกาฬ 26,768 26,378 53,146 ศร ว ไล 11,453 11,247 22,700 พรเจร ญ 9,087 9,211 18,298 เซกา 29,598 29,412 59,010 บ งโขงหลง 8,784 8,633 17,417 บ งคล า 5,248 5,130 10,378 โซ พ ส ย 22,631 22,605 45,236 ปากคาด 8,779 8,901 17,680 รวม 122, , ,865 ท มา : สาน กงานพ ฒนาช มชน จ งหว ดบ งกาฬ พ.ศ ด านศาสนา จากการท ประชากรม ความหลากหลายของชนเผ าพ นธ และเช อชาต ทาให ม ความแตกต าง ท งด านของภาษา ศาสนา ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ โดยในด านภาษาม ท งภาษาไทย ลาวพวน ไทญ อ ด านศาสนาม การน บถ อศาสนาพ ทธ ศาสนาคร สต และศาสนาอ นๆ ส วนด านว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ส วนใหญ ย ดม นตามบรรพบ ร ษ ข อม ลว ด/สาน กสงฆ ท พ กสงฆ อาเภอ(แห ง) ว ด/ส าน กสงฆ ท พ กสงฆ บ งกาฬ ศร ว ไล พรเจร ญ เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม ท มา : สาน กงานพระพ ทธศาสนา จ งหว ดหนองคาย พ.ศ

8 2.4 ข อม ลสถานพยาบาล อาเภอ โรงพยาบาลร ฐบาล โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ตาบล บ งกาฬ 1 14 ศร ว ไล 1 5 พรเจร ญ 1 6 เซกา 1 12 บ งโขงหลง 1 4 บ งคล า 1 3 โซ พ ส ย 1 11 ปากคาด 1 6 รวม 8 61 ท มา : การเม องการปกครอง การแบ งการปกครองในพ นท ความร บผ ดชอบของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬด งน อ าเภอ จานวน จานวน จานวน จานวน ตาบล หม บ าน เทศบาล อบต. บ งกาฬ ศร ว ไล พรเจร ญ เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม ท มา : ณ ว นท 24 ก มภาพ นธ

9 3. ข อม ลพ นฐานด านบ คลากร 3.1 ข อม ลผ บร หาร ล าด บ ท ช อ สก ล ตาแหน ง ร บผ ดชอบกล ม 1 นายอ มพร พ นะสา ผอ.สพป. น เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา, งานว เคราะห งบประมาณ 2 นายประหย ด คามตะศ ลา รอง ผอ.สพป. บร หารงานบ คคล,ส งเสร มฯเอกชน,งานค ร สภา ร บผ ดชอบ อาเภอ ท กอ าเภอ 3 นายว ช ต จ ตรจ กร รอง ผอ.สพป. ส งเสร มการจ ดการศ กษา,นโยบายและแผน 4 นายจร ญร ตน ส งศร รอง ผอ.สพป. อ านวยการ,บร หารการเง น ท มา: กล มอานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ ข อม ลบ คลากรในส าน กงาน ล าด บ จานวนบ คลากร กล ม ผ อานวยการกล ม ล กจ าง รวม ท ข าราชการ อ น ๆ ประจา 1 น เทศต ดตามและประเม นผลฯ นางกนกพร เน อง ณ ส วรรณ บร หารงานบ คคล นายส พ ฒน ทองจ นทร นโยบายและแผน นางว ชร กร ชาญส งเน น บร หารการเง นและส นทร พย นางอนงค พ ลสง า อ านวยการ นางร าไพ ทองกาส ส งเสร มการจ ดการศ กษา นายส ร ยงค พ มวรรณ ส งเสร มสถานศ กษาเอกชน นางสายใหม น นทศร หน วยตรวจสอบภายใน นายสาย ณห บ ราณห ต รวม ท มา : กล มบร หารงานบ คคล สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ

10 3.3 ข อม ลคณะอน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเขตพ นท การศ กษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา) ท ช อ - นามสก ล ตาแหน งใน อ.ก.ค.ศ. ประเภท/ท มา ตาแหน งป จ บ น 1 นายปกครอง พงษ ญาต ประธานอน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ข าราชการบ านาญ 2 นายโกว ทย เช อเว ยง อน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ข าราชการบ านาญ 3 นายอาท ตย ช ยมาน นท อน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ข าราชการบ านาญ 4 นายบ ญเล ศ ส วรรณไตร อน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ข าราชการบ านาญ 5 นายส รพ นธ จต เทน อน กรรมการ ผ แทน ก.ค.ศ. ข าราชการบ านาญ 6 นายส ปรณ ช อ ดมเพ ญ อน กรรมการ ผ แทนค ร สภา ผ อ านวยการโรงเร ยน 7 นายว ระ กองบ ตร อน กรรมการ ผ แทนผ บร หาร สถานศ กษา 8 นายก นหา ส วรรณวงศ อน กรรมการ ผ แทนข าราชการคร คร ค.ศ.3 9 นายส ร ยงค พ มวรรณ อน กรรมการ ผ แทนบ คลากรทาง การศ กษาอ น ผ อ านวยการโรงเร ยน ผ อ านวยการกล ม ส งเสร มการจ ด การศ กษา 10 นายอ มพร พ นะสา อน กรรมการและเลขาน การ ผ แทนโดยตาแหน ง ผอ.สพป.บ งกาฬ ท มา : กล มอานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ

11 ท 3.4 ข อม ลคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (กพท.) ช อ-นามสก ล ตาแหน งใน กพท. ปะเภท/ท มา ตาแหน งป จจ บ น 1 นายปร ดาศ กด หน แก ว ประธานกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ รองนายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดบ งกาฬ 2 นายประส ทธ ม ช ย กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ประธานสมาคมส อมวลชน จ งหว ดบ งกาฬ 3 นายประหย ด ถ ลา กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ว ฒนธรรมจ งหว ดบ งกาฬ 4 นายปราโมทย ส กทน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผอ.โรงเร ยนอน บาลสาสนส ทธ อ านวย 5 นายส นทร ว งสพ นธ กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ นายกสมาคมกาน น/ผ ใหญ บ าน 6 นายธฤต ประสานสอน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผอ.สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดบ งกาฬ 7 พระคร ส ทธ ธรรมญาณ กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ เจ าอาวาสว ดป าเทพว ม ต 8 นายประเสร ฐ อด ลส ทธานนท กรรมการ ผ แทนองค กรช มชน ประธานหอการค า จ งหว ดบ งกาฬ 9 นายสมควร ราษ กรรมการ ผ แทนองค กรเอกชน ผจก.ศร ว ไลเจร ญยนต 10 ร.อ.ว มล บรรจง กรรมการ ผ แทนองค กรปกครอง นายก องค การบร หารส วนตาบลศร ชมภ ส วนท องถ น 11 นายส รเชษฐ คะด น กรรมการ ผ แทนองค กรปกครอง ส วนท องถ น 12 นายสวาท คาชนะ กรรมการ ผ แทนสมาคมผ ประกอบ ว ชาช พคร 13 นายเต มเดช ต อโชต กรรมการ ผ แทนสมาคมผ ประกอบ ว ชาช พบร หารการศ กษา 14 นางกนกพร พรหมมาก ล กรรมการ ผ แทนสมาคมผ ปกครอง นายกเทศมนตร เทศบาล ตาบลศร ว ไล คร คศ.2 โรงเร ยนแก งอาฮง ผอ.โรงเร ยนบ านทองสาย 15 นางกล นขจรไพร พ ลาศร กรรมการ ผ แทนผ ร บใบอน ญาต ผอ.โรงเร ยนอบ บาลบ งกาฬพ ท กษ 16 นางไพจ ตร ศร ใคร กรรมการ ผ แทนผ ร บใบอน ญาต คร โรงเร ยนอบ บาลบ งกาฬพ ท กษ 17 นายอ มพร พ นะสา กรรมการและ เลขาน การ ผ แทนโดยตาแหน ง ผอ.สพป.บ งกาฬ ท มา : กล มอานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ

12 ท 3.5 ข อม ลคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา ช อ - นามสก ล ตาแหน งในกรรมการ ประเภท/ท มา ตาแหน งป จ บ น 1 นายอ มพร พ นะสา ประธานกรรมการ โดยตาแหน ง ผอ.สพป.บ งกาฬ 2 นายประม ล ปท มซ าย กรรมการ ผ แทนผ บร หาร ผ อ านวยการโรงเร ยน 3 นางกล นขจรไพร พ ลาศร กรรมการ ผ แทนผ บร หาร ผ อ านวยการโรงเร ยน 4 นายอรรถกร ช ยม ล กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ อ านวยการโรงเร ยน 5 นางภาว น นท นามศร กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ อ านวยการโรงเร ยน 6 นายว ทยา ท ศม กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ อ านวยการโรงเร ยน 7 นายเสกสรร ไทยอ อน กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ผ อ านวยการโรงเร ยน 8 พระคร ส ตะ โพธ ค ณ กรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ เจ าอาวาสว ดโพธ ช ยศร 9 นางกนกพร เน อง ณ ส วรรณ กรรมการและเลขาน การ โดยตาแหน ง ผ อ านวยการกล มน เทศฯ ท มา : กล มอานวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ ข อม ลพ นฐานด านการศ กษา 4.1 ข อม ลจานวนสถานศ กษาจาแนกตามอาเภอและกล มโรงเร ยน อาเภอ ประเภท ประถมศ กษา ขยายโอกาส รวม บ งกาฬ พรเจร ญ ศร ว ไล เซกา /2 สาขา 5 บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย /1 สาขา 4 ปากคาด รวม /3 สาขา 23 ท มา : กล มนโยบายและแผน ข อม ล 10 ม.ย กล มโรงเร ยน 10

13 4.2 ข อม ลจ านวนสถานศ กษา (แยกตามขนาดโรงเร ยน) ขนาดโรงเร ยน เกณฑ /จานวนน กเร ยน จานวนโรงเร ยน เล ก ไม เก น 120 คน 77/3 กลาง คน 123 ใหญ 601-1,499 คน 12 ใหญ พ เศษ ต งแต 1,500 คนข นไป - รวม 212/3 สาขา ท มา : กล มนโยบายและแผน ข อม ล 10 ม.ย ข อม ลจานวนข าราชการคร ล กจ างประจา พน กงานราชการ ล กจ างช วคราวของสถานศ กษา อ าเภอ คร / คร ผ ช วย ผ บร หาร สถานศ กษา ล กจ าง ประจา พน กงาน ราชการ ล กจ างช วคราว คร อ ตรา น กการ คร คร น กการ จ าง ภารโรง ธ รการ ภารโรง ข นว กฤต (sp2) (sp2) บ งกาฬ พรเจร ญ ศร ว ไล เซกา บ งโขงหลง บ งคล า โซ พ ส ย ปากคาด รวม 2, ,795 ท มา : กล มบร หารงานบ คคล สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ พ.ศ รวม 11

14 4.4 ข อม ลจานวนน กเร ยน ท เป นเด กด อยโอกาส/เด กพ การ จ าแนกตามอ าเภอ อาเภอ ประเภท เด กด อยโอกาส เด กพ การ รวม บ งกาฬ 7, ,763 พรเจร ญ 4, ,300 ศร ว ไล 3, ,676 เซกา 7, ,791 บ งโขงหลง 3, ,269 บ งคล า 1, ,216 โซ พ ส ย 4, ,731 ปากคาด 2, ,862 รวม 33, ,608 ท มา : กล มนโยบายและแผน ข อม ล 10 ม.ย ข อม ลจานวนน กเร ยนและห องเร ยนในส งก ด ระด บช น จานวนน กเร ยน จานวนห อง อ ตราส วน น กเร ยน : อน บาล 1 4, :1 อน บาล 2 4, :1 รวมก อนประถมศ กษา 9, :1 ประถมศ กษาป ท 1 4, :1 ประถมศ กษาป ท 2 5, :1 ประถมศ กษาป ท 3 5, :1 ประถมศ กษาป ท 4 5, :1 ประถมศ กษาป ท 5 4, :1 ประถมศ กษาป ท 6 5, :1 รวมประถมศ กษา 30,047 1,540 20:1 ม ธยมศ กษาป ท 1 1, :1 ม ธยมศ กษาป ท 2 1, :1 ม ธยมศ กษาป ท 3 1, :1 รวมม ธยมศ กษาตอนต น 4, :1 ม ธยมศ กษาป ท :1 ม ธยมศ กษาป ท :1 ม ธยมศ กษาป ท :1 รวมม ธยมศ กษาตอน :1 รวมท งส น 43,159 2,194 20:1 ท มา : กล มนโยบายและแผน ข อม ล 10 พ.ย

15 4.6 ข อม ลจ านวนโรงเร ยน จ านวนคร และจ านวนน กเร ยน โรงเร ยนส งก ดเอกชน ป การศ กษา 2556 ประเภท/เป ดสอน โรงเร ยน คร น กเร ยน สาม ญศ กษา ,421 ก อนประถมศ กษา ก อนประถมศ กษา-ประถมศ กษา ,102 ก อนประถมศ กษา- ม.ต น ,392 อาช วศ กษา ,306 การก ศลของว ด ในพระพ ทธศาสนา จานวน ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น รวมท งส น ,467 ท มา :กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 10 พ.ย.2556 ผลการดาเน นงาน ท ผ านมา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ได ดาเน นงานด วยความม งม นเพ อพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามนโยบายท ได วางไว ในป การศ กษา 2556 ซ งม ด งน เป าหมายของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ป การศ กษา น กเร ยนม ระเบ ยบว น ย ม ความร บผ ดชอบ ด าเน นช ว ตตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นร อยละ 4 ท ง 5 กล มสาระว ชาหล ก 3. เด กปฐมว ยม ความพร อมทางด านร างกาย อารมณ ส งคม และสต ป ญญา 4. น กเร ยน ป.3 ท กคน อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น น กเร ยน ป.6 ท กคน อ านคล อง เข ยนคล อง ค ดเลขเป น 5. น กเร ยน ม.3 ท กคน ต องม ท กษะอาช พอย างน อย 1 อาช พ 6. ร จ กเด กเป นรายบ คคล ใช ระบบค ดกรองแยกเด กพ เศษ 7. การประก นค ณภาพตามมาตรฐาน 5 ดาว เน นให โรงเร ยนทาแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ข บเคล อนตามกระบวนการ 9 โมด ล มาตรการส าหร บการด าเน นการไปส เป าหมาย ในป เน นการจ ดกระบวนการเร ยนร ตามมาตรฐานและต วช ว ด ศ กษาเด กเป นรายคน ใช เด กเป นต วต ง 13

16 2. คร ปฏ บ ต การสอนอย างท มเทเต มความร เต มความสามารถและเต มเวลา โดยจ ดแบบบ รณาการ เฉพาะว ชาหล ก 3. เพ มเวลาเร ยนมากข น ภาคเร ยนท 1 เน นเร ยนว ชาการ ภาคเร ยนท 2 ต ลาคม-ธ นวาคม เน น ก จกรรมเสร มต าง ๆ มกราคม ม นาคม เน นการฝ ก+สอน+สอบ 4. ท กโรงเร ยนต องม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง ผ บร หารปฏ บ ต งานในโรงเร ยนอย าง จร งจ ง ประช มว ชาการส ปดาห ละ 1 คร ง ท กๆ 1 เด อนให รายงานไปท เขตพ นท 5. ศ กษาน เทศก เป นพ เล ยงคร ออกน เทศตรวจเย ยมโรงเร ยนส ปดาห ละ 2 ว น และทาหน าท เป นคร ประจาช น ป.1 ก บ ป.6 6. รอง.ผอ.เขตฯ เป นพ เล ยง ผอ. ในการบร หารจ ดการ และทาหน าท เป นคร ประจาช น ป.2 7. ผอ.เขต ก าก บ ต ดตาม และประเม นผล และท าหน าท เป นคร ประจาช น ป.3 สร ปส งท บรรล เป าหมายและท ย งไม บรรล ตามเป าหมาย 1. รางว ลผ บร หารชนะเล ศ OBEC AWARDS ระด บชาต จานวน 2 รายการ โรงเร ยนขนาดเล ก ชนะเล ศ OBEC AWARDS ระด บชาต จ านวน 1 โรงเร ยน 2. รางว ลน กเร ยนชนะเล ศแข งข นท กษะว ชาการ ระด บประเทศ จานวน 13 รายการ 3. ประส ทธ ภาพการบร หารของเขตพ นท ต ดอ นด บ 1 4. จ านวนน กเร ยนช น ป.6 อ านไม ออก เข ยนไม ได เพ มข นร อยละ ผลคะแนน O-NET ป.6 เพ มข น 6 สาระว ชา ลดลง 2 สาระว ชา โดยสาระว ชาท ลดลง ค อ ส งคม ศ กษา และ ศ ลปะ 6. คะแนน O-NET ม.3 เพ มข น 4 สาระว ชา ลดลง 4 สาระว ชา โดยสาระว ชาท ลดลง ค อ ภาษาไทย,คณ ตศาสตร, ส งคม, และการงานอาช พฯ 7. คะแนน O-NET ม.6 เพ มข น 4 สาระว ชา ลดลง 1 สาระว ชา โดยสาระว ชาท ลดลง ค อ คณ ตศาสตร ผลการผ านการประเม นภายนอกย งไม ถ งร อยละ 80 ส วนใหญ ไม ผ านมาตรฐานท 5 มาตรฐาน ปฐมว ย และบางโรงเร ยนมาตรฐานผ บร หารไม ผ าน โรงเร ยนด ม ค ณภาพย งม น อย การประเม นโรงเร ยนด ศร ตาบล ก ไม ผ านท กโรงเร ยน ตารางท 1 แสดงจ านวนน กเร ยน ช น ป.6 ท อ านไม คล อง เข ยนไม คล อง ป การศ กษา จานวนน กเร ยน อ านไม คล อง เข ยนไม คล อง จานวน ร อยละ , , ,

17 ตารางท 2 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 (O-NET) กล มสาระการเร ยนร ว ชา ป การศ กษา 2555 คะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2556 ผลต าง ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ภาษาอ งกฤษ ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ ตารางท 3 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 (O-NET) กล มสาระการเร ยนร ว ชา ป การศ กษา 2555 คะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2556 ผลต าง ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ภาษาอ งกฤษ ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ

18 ตารางท 4 แสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 (O-NET) กล มสาระการเร ยนร ว ชา ป การศ กษา 2555 คะแนนเฉล ย ป การศ กษา 2556 ผลต าง ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ด งน น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ จ งได ทบทวนการบร หารจ ดการด านค ณภาพ การจ ดการศ กษา เพ อก าหนดแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน 1. จ ดท ควรพ ฒนา 1.1 ตรวจสอบหล กส ตรสถานศ กษา/ประเม นการใช หล กส ตร 1.2 ส งเสร มการน าหล กส ตรไปใช อย างม ประส ทธ ภาพเน นการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช เวลา เต มตามโครงสร างของหล กส ตรสถานศ กษา /ย ดมาตรฐานและต วช ว ดเป นหล ก/ประเม นผลตามสภาพจร งด วย เคร องม อท หลากหลาย เหมาะสม สอดคล องก บต วช ว ดหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน 1.3 จ ดระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนให ม ประส ทธ ภาพเพ อพ ฒนาให ตรงตามความต องการ ความจาเป นตามล าด บ 1.4 เสร มสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต การสอน โดยเขตพ นท ก าหนดเกณฑ ข นต าผลส มฤทธ ทางการเร ยนในแต ละกล มสาระ และมอบเก ยรต บ ตร/โล /ความด ความชอบ ให ก บคร /โรงเร ยน /กล ม ท ดาเน นการได ตามเกณฑ 1.5 ส งเสร มให คร ใช อ นเตอร เน ตและส ออ เล กทรอน กส ต าง ๆ เพ อฝ กท กษะพ ฒนาตนเอง และ พ ฒนาน กเร ยน เช น รายการโทรท ศน คร ส งคมออนไลน และส ออ เล กทรอน กส CAI คล งข อสอบ เป นต น 1.6 ส งเสร มกระบวนการน เทศภายในของโรงเร ยนให ม ประส ทธ ภาพย งข น 1.7 ส งเสร มให ศ กษาน เทศก ใช เวลาในการน เทศให มากข น และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 2. แนวทางการพ ฒนา จ ดท า ค ม อห องเร ยนค ณภาพ โดยก าหนดองค ประกอบ ต วช ว ด เกณฑ การประเม น และค ม อ การนาไปใช เพ อให ห องเร ยนม ค ณภาพ ม ข นตอนดาเน นการด งน 2.1 แต งต งคณะท างานยกร างองค ประกอบ ต วบ งช และ ห องเร ยนค ณภาพระด บการศ กษาข น พ นฐาน และระด บปฐมว ย 16

19 2.2 แต งต งคณะกรรมการพ จารณายกร างห องเร ยนค ณภาพ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน และระด บ ปฐมว ย 2.3 คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาพ จารณาร บรององค ประกอบ ต วช ว ด เกณฑ การประเม น และค ม อการน าไปใช 2.4 จ ดพ มพ ค ม อการจ ดห องเร ยนค ณภาพ แจกให โรงเร ยนท กโรง 2.5 จ ดประช มผ บร หารและคณะคร ท กคน ในแต ละกล มโรงเร ยนเพ อมอบนโยบายและช แจงการน า ค ม อห องเร ยนค ณภาพไปใช เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โดยผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษามอบนโยบาย ของเขตพ นท ก อนท ศ กษาน เทศก จะช แจงแนวทางการน าค ม อห องเร ยนค ณภาพไปใช ซ งม ประเด นสาค ญด งน - ค ณภาพผ เร ยนเน นความม ว น ยและความร บผ ดชอบ น กเร ยนช น ป.3 เน นการอ านออกเข ยน ได น กเร ยนช น ป. 6 เน นการอ านคล องเข ยนคล อง การค ดคานวณ และการค ดว เคราะห - ในการจ ดการเร ยนร ให คร ย ดมาตรฐานและต วช ว ดหล กส ตรแกนกลางตามมาตรฐาน การศ กษาข นพ นฐานและใช เคร องม อว ด และประเม นผลท หลากหลายเหมาะสม - โรงเร ยนควรให ผ เร ยนได เร ยนเต มเวลา ลดก จกรรมท เคยใช เวลามากให เหมาะสมก บ โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา - โรงเร ยนจ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนให ม ประส ทธ ภาพ - โรงเร ยนม การน เทศภายในเป นระบบ และต อเน อง - ศ กษาน เทศก พ ฒนาตนเองให สามารถน เทศได อย างม ค ณภาพ ท วถ งและต อเน อง - เขตพ นท การศ กษาส งเสร มให ศ กษาน เทศก ม การน เทศโดยใช ระบบ Online - เขตพ นท จะพ จารณารางว ลให ก บโรงเร ยนและคร ท ม ผลการปฏ บ ต งานท ด เด นท งในด าน ห องเร ยนค ณภาพ และความเป นเล ศในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บภาคและระด บประเทศ 2.6 โรงเร ยนดาเน นการตามค ม อห องเร ยนค ณภาพ 2.7 แต งต งคณะกรรมการประเม นระด บเขตพ นท 2.8 ประกาศห องเร ยนค ณภาพ มอบเก ยรต บ ตร รางว ล และประชาส มพ นธ เผยแพร 17

20 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน นโยบายของคณะร ฐมนตร นายกร ฐมนตร แถลงนโยบายต อร ฐสภา เม อว นอ งคารท 23 ส งหาคม 2554 โดยม จ ดม งหมาย 3 ประการ ค อ ประการท หน ง เพ อนาประเทศไทยไปส โครงสร างเศรษฐก จท สมด ลม ความเข มแข งของ เศรษฐก จภายในประเทศมากข น ซ งจะเป นพ นฐานท สาค ญของการสร างการเต บโตอย างม ค ณภาพ และย งย น การพ ฒนาค ณภาพและส ขภาพคนไทยในท กช วงว ยถ อเป นป จจ ยช ขาดความสามารถในการ อย รอดและแข งข นได ของเศรษฐก จไทย ประการท สอง เพ อนาประเทศไทยส ส งคมท ม ความปรองดองสมานฉ นท และอย บนพ นฐาน ของหล กน ต ธรรมท เป นมาตรฐานสากลเด ยวก นและม หล กปฏ บ ต ท เท าเท ยมก นต อประชาชนคนไทยท กคน ประการท สาม เพ อนาประเทศไทยไปส การเป นประชาคมอาเซ ยนในป 2558 อย างสมบ รณ โดยสร างความพร อมและความเข มแข งท งทางด านเศรษฐก จส งคมและว ฒนธรรม และการเม องและ ความม นคง ด งน น ภารก จของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ งต องสอดคล องก บ แผนบร หารราชการแผ นด น 4 ป ของร ฐบาล ท ได แถลงต อร ฐสภาใน 2 นโยบาย ค อ 1. นโยบายเร งด วน ด านการศ กษา ได แก 1.1 เร งน าส นต ส ขและความปลอดภ ยในช ว ต และทร พย ส นของประชาชนกล บมาส พ นท จ งหว ด ชายแดนภาคใต ควบค ไปก บการขจ ดความยากจน ยาเสพต ด และอ ทธ พลอ านาจม ด โดย น อมน ากระแสพระ ราชด าร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เข าใจ เข าถ ง พ ฒนา เป นหล กปฏ บ ต ในแนวทางส นต ว ธ โดยเน น การส งเสร มความร วมม อในท กภาคส วนก บประชาชนในพ นท อ านวยความย ต ธรรมอย างท วถ งเพ มโอกาส ทางการศ กษาและค ณภาพช ว ต สร างโอกาสและความเสมอภาค พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในพ นท เคารพ อ ตล กษณ ขนบธรรมเน ยมประเพณ ท องถ น ส งเสร มการกระจายอ านาจการปกครองส วนท องถ นในร ปแบบ ท สอดคล องก บล กษณะพ นท โดยไม ข ดก บร ฐธรรมน ญ ท งน จะม การบ รณาการการบร หารจ ดการท กภาค ส วนให ม เอกภาพท งในระด บนโยบายและระด บปฏ บ ต รวมท งปร บปร งพ ฒนากฎหมายและระเบ ยบ ท เก ยวข องให สอดคล อง ท นสม ยก บสภาพความเป นจร งของป ญหาท เก ดข นตลอดจนเย ยวยาผ ได ร บ ผลกระทบจากความไม สงบอย างเป นธรรม1.2 จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ให แก โรงเร ยน โดยเร มทดลองด าเน นการในโรงเร ยนน าร องส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา พ.ศ ควบค ก บการเร งพ ฒนาเน อหาท เหมาะสมตามหล กส ตรบรรจ ลงในเคร องคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) รวมท งจ ดท าระบบอ นเทอร เน ตไร สายตามมาตรฐานการให บร การในสถานศ กษาท ก าหนดโดยไม เส ย ค าใช จ าย 18

21 2. นโยบายการศ กษา 2.1 เร งพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยการปฏ ร ประบบความร ของส งคมไทย อ นประกอบด วย การยกระด บองค ความร ให ได มาตรฐานสากล จ ดให ม โครงการต าราแห งชาต ท บรรจ ความร ท ก าวหน า และ ได มาตรฐานท งความร ท เป นสากลและภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มการอ าน พร อมท งส งเสร มการเร ยนการ สอนภาษาต างประเทศและภาษาถ น จ ดให ม ระบบการจ ดการความร ปฏ ร ปหล กส ตรการศ กษาท กระด บ ให รองร บการเปล ยนแปลงของโลกและท ดเท ยมก บมาตรฐานสากลบนความเป นท องถ นและความ เป นไทย เพ มผลส มฤทธ ของการศ กษาท กระด บช นโดยว ดผลจากการผ านการทดสอบมาตรฐานในระด บชาต และ นานาชาต ขจ ดความไม ร หน งส อให ส นไปจากส งคมไทย จ ดให ม คร ด เพ ยงพอในท กห องเร ยน ให ม โรงเร ยน และสถาบ นอาช วศ กษาค ณภาพส งในท กพ นท พ ฒนามหาว ทยาล ยเข าส ระด บโลก พ ฒนาระบบการศ กษา ให ผ เร ยนม ความร ค ค ณธรรมม งการสร างจร ยธรรมในระด บป จเจก รวมท งสร างความตระหน ก ในส ทธ และ หน าท ความเสมอภาพ และด าเน นการให การศ กษาเป นพ นฐานของส งคมประชาธ ปไตยท แท จร งปร บปร ง โครงสร างระบบบร หารการศ กษาโดยการกระจายอ านาจส พ นท ให เสร จสมบ รณ โดยเร มจากพ นท ท ม ความ พร อม 2.2 สร างโอกาสทางการศ กษา กระจายโอกาสทางการศ กษาในส งคมไทย โดยค าน งถ งการ สร างความเสมอภาคและความเป นธรรมให เก ดข นแก ประชากรท กกล ม ซ งรวมถ งผ ยากไร ผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ บกพร องทางกายและการเร ยนร รวมท งชนกล มน อย โดยส งเสร มการให ความร ต งแต อย ในครรภ มารดาถ งแรกเก ดให ได ร บการด แลอย างม ประส ทธ ภาพท งแม และเด ก สน บสน นการจ ดการศ กษาตามว ย และพ ฒนาการอย างม ค ณภาพต งแต ก อนว ยเร ยนจนจบการศ กษาข นพ นฐาน โดยจ ดให ม การเท ยบโอนว ฒ การศ กษาสาหร บกล มท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง เช น กล มแม บ าน จ ดให ม ระบบสะสมผลการศ กษาและ การเท ยบโอนเพ อขยายโอกาสให กว างขวางและลดป ญหาคนออกจากระบบการศ กษานอกจากน จะด าเน นการลดข อจ า ก ดของการเข าถ งการศ กษาระด บอ ดมศ กษาและอาช วศ กษาช นส ง โดยจ ดให ม โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต โดยให ผ ก เร มใช ค นต อเม อม รายได เพ ยงพอท จะเล ยงต วได พ กช าระหน แก ผ เป นหน กองท นก ย มเพ อการศ กษา โดยปร บเปล ยนการช าระหน เป นระบบท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต ปร บปร งระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อท กระด บให เอ อต อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย างย งจะจ ดให ม ระบบค ดเล อกกลางเพ อเข าศ กษาต อให มหาว ทยาล ยท ม ประส ทธ ภาพและ เป นธรรม ด าเน นโครงการ 1 อ าเภอ 1 ท น เพ อเป ดโอกาสให เด กไทยได ไปเร ยนต อต างประเทศ จ ด การศ กษาช มชนเพ อม งให เก ดส งคมแห งการเร ยนร และการศ กษาตลอดช ว ต 2.3 ปฏ ร ปคร ยกฐานะคร ให เป นว ชาช พช นส งอย างแท จร ง โดยปฏ ร ประบบการผล ตคร ให ม ค ณภาพท ดเท ยมก บนานาชาต สร างแรงจ งใจให คนเร ยนด และม ค ณธรรมเข าส ว ชาช พคร ปร บปร งระบบ เง นเด อนและค าตอบแทนคร พ ฒนาระบบความก าวหน าของคร โดยใช การประเม นเช งประจ กษ ท อ งข ด ความสามารถและว ดส มฤทธ ผลของการจ ดการศ กษาเป นหล ก จ ดระบบการศ กษาและฝ กอบรม เพ อพ ฒนาค ณภาพคร อย างต อเน อง แก ป ญหาหน ส นคร โดยการพ กช าระหน และการปร บโครงสร างหน ตามนโยบายแก ป ญหาหน คร วเร อนของร ฐบาล พ ฒนาระบบภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการกระจายคร 19

22 ขจ ดป ญหาการขาดแคลนคร ในสาระว ชาหล ก เช น คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษา 2.4 จ ดการศ กษาข นอ ดมศ กษาและอาช วศ กษาให สอดคล องก บตลาดแรงงานท งในเช งปร มาณ และค ณภาพ โดยกระบวนการสร างประสบการณ ระหว างเร ยนอย างเหมาะสม และสน บสน นการสร าง รายได ระหว างเร ยนและสน บสน นให ผ ส าเร จการศ กษาม งานท าได ท นท โดยความร วมม อระหว างแหล งงาน ก บสถานศ กษา ส งเสร มให ม ศ นย อบรมอาช วศ กษาเพ อให น กเร ยน น กศ กษาและประชาชน สามารถเร ยนร หาประสบการณ ก อนไปประกอบอาช พโดยให สถาบ นอาช วศ กษาด าเน นการร วมก บผ เช ยวชาญ ในแต ละ อาช พ รวมท งจ ดให ม ศ นย ซ อมสร างประจาช มชนเพ อฝ กฝนช างฝ ม อและการสร างท กษะในการให บร การแก ประชาชน ท งน จะด าเน นการร วมก บภาคเอกชนอย างจร งจ ง เพ อส งเสร มการศ กษาในสายอาช วศ กษา ให เป นท ยอมร บและสามารถม รายได ส งตามความสามารถ 2.5 เร งพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาให ท ดเท ยมก บนานาชาต โดยใช เป นเคร องม อในการเร งยกระด บค ณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศ กษา จ ดให ม ระบบการเร ยนแบบ อ เล กทรอน กส แห งชาต เพ อเป นกลไกในการเปล ยนกระบวนท ศน การเร ยนร ให เป นแบผ เร ยน เป นศ นย กลาง และเอ อให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาเคร อข ายสารสนเทศเพ อการศ กษา พ ฒนาระบบ ไซเบอร โฮม ท สามารถส งความร มาย งผ เร ยนโดยระบบอ นเทอร เน ตความเร วส งส งเสร มให น กเร ยนท กระด บช น ได ใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการศ กษา ขยายระบบโทรท ศน เพ อการศ กษาให กว างขวาง ปร บปร งห องเร ยนน าร องให ได มาตรฐานห องเร ยนอ เล กทรอน กส รวมท งเร งด าเน นการให กองท นเพ อ พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษา สามารถดาเน นการตามภารก จได 2.6 สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างท นป ญญาของชาต พ ฒนามหาว ทยาล ย ให ม งส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ยระด บโลก ระดมสรรพกาล งเพ อพ ฒนาระบบเคร อข ายการว จ ยแห งชาต เพ อสร าง ท นทางป ญญาและนว ตกรรม ผล กด นให ประเทศสามารถพ งตนเองได ทางเทคโนโลย เพ อน าไปส การสร าง รากฐานใหม ของเศรษฐก จฐานนว ตกรรม จ ดต งศ นย ความเป นเล ศเพ อการว จ ยส าหร บสาขาว ชาท จ าเป น พ ฒนาโครงสร างการบร หารงานว จ ยของชาต โดยเน นความส มพ นธ อย างเหมาะสม และม ประส ทธ ภาพ ระหว างองค กรบร หารงานว จ ยก บสถาบ นอ ดมศ กษา 2.7 เพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย เพ อรองร บการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน โดยร วมม อก บภาคเอกชนและสถาบ นการศ กษาในการวางแผนการผล ต และพ ฒนาก าล งคนให ม ค ณภาพ และปร มาณเพ ยงพอ สอดคล องตามความต องการของภาคการผล ตและบร หาร เร งร ดการจ ดท ามาตรฐาน ค ณว ฒ ว ชาช พร บรองสมรรถนะการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานอาช พ และการจ ดท ามาตรฐาน ฝ ม อแรงงาน ให ครบท กอ ตสาหกรรม 20

23 นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 1. เร งปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให ส มพ นธ เช อมโยงก น เพ อให ผ เร ยนสามารถค ด ว เคราะห แก ป ญหา และเร ยนร ได ด วยตนเองอย างต อเน อง โดยปฏ ร ปให ม ความเช อมโยงก นท งหล กส ตรและการเร ยน การสอน ให ก าวท นการเปล ยนแปลงและสอดคล องก บการเร ยนร ย คใหม การพ ฒนาคร และการพ ฒนา ระบบการทดสอบ การว ดและประเม นผลท ได มาตรฐานและเช อมโยงก บหล กส ตรและการเร ยนการสอน และการพ ฒนาผ เร ยนโดย 1.1 จะเร งร ดและสานต อเร องปฏ ร ปหล กส ตรให แล วเสร จ จะสน บสน นการปฏ ร ปหล กส ตร ท อย ระหว างด าเน นการให เด นหน าต อไป โดยส งเสร มการม ส วนร วมจากผ เช ยวชาญและผ ท เก ยวข อง เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะช ว ตท เหมาะสมท กระด บช นการศ กษา 1.2 พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนในป จจ บ นและรองร บหล กส ตรใหม เพ อให ผ เร ยน สามารถค ด ว เคราะห แก ป ญหา และเร ยนร ได ด วยตนเองอย างต อเน อง ม ผลส มฤทธ ส งข น สอดคล องก บ การเร ยนร ในโลกย คใหม โดยเร มจากว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร เทคโนโลย และภาษาต างประเทศ 1.3 พ ฒนาระบบการทดสอบ การว ดและประเม นผลท งภายในและภายนอกให เป น เคร องม อในการส งเสร มการปฏ ร ปการเร ยนร และการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน และม มาตรฐานเท ยบเค ยงได ก บนานาชาต โดยเช อมโยงก บเน อหาสาระในหล กส ตรและการเร ยนการสอน รวมท งพ ฒนาระบบการ ค ดเล อกบ คคลให เข าศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษาให สอดคล องก บการปฏ ร ปการเร ยนการสอนในระด บ ข นพ นฐาน 2. ปฏ ร ประบบผล ตและพ ฒนาคร ให ม จานวนการผล ตท สอดคล องก บความต องการม ความร ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรป จจ บ น รองร บหล กส ตรใหม และการเร ยนร ในโลก ย คใหม รวมท งพ ฒนาระบบประเม นว ทยฐานะคร ให เช อมโยงก บผลส มฤทธ ของผ เร ยน ด แลระบบสว สด การ และลดป ญหาท บ นทอนขว ญก าล งใจคร และส งผลต อประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนและค ณภาพผ เร ยน 3. เร งน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการปฏ ร ปการเร ยนร สร างมาตรฐาน การเร ยนการสอนด วยคอมพ วเตอร แบบพกพา (Tablet) และพ ฒนาเน อหาสาระ พ ฒนาคร และการว ดและ ประเม นผลท ได มาตรฐาน รวมท งเพ อเป นเคร องม อให เก ดระบบการเร ยนร ตลอดช ว ต ในส งคมไทย 4. พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษาให ม มาตรฐานเท ยบได ก บระด บสากล โดยผล กด นให เก ด กรอบค ณว ฒ ว ชาช พตามกรอบค ณว ฒ แห งชาต มาใช ก าหนดท กษะ ความร ความสามารถท สอดคล องก บ ความต องการของผ ใช ม งานท า ม ความก าวหน า และได ร บค าตอบแทนตามสมรรถนะท เพ มข น โดยไม ข นก บว ฒ การศ กษาเท าน น พ ฒนาการเร ยนการสอนอาช วศ กษา โดยขยายระบบทว ภาค ร วมม อก บ ภาคการผล ตและสถานประกอบการมากข น รวมท งม มาตรการจ งใจให เอกชนเข ามาม ส วนร วมในการ พ ฒนาสถานศ กษาในล กษณะทว ภาค โดยม เป าหมายเพ มส ดส วนผ เร ยนอาช วศ กษาเป นร อยละ ส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาเร งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานมากกว าการขยายเช ง ปร มาณ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมและเทคโนโลย โดยให ม การจ ดอ นด บสถาบ นอ ดมศ กษาไทย 21

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information