แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555

2 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า

3 สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ บ ต ราชการป 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า (1 25) 1. บทน า 1 2. ว ส ยท ศน พ นธก จ และค าน ยมองค กร 2 3. นโยบายและแผนท เก ยวข องก บกรมเจ าท า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ป แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ท เก ยวข อง 3 ก บกรมเจ าท า 3.3 นโยบายร ฐบาลท เก ยวข องก บกรมเจ าท า กรมฯ ม นโยบายในการด าเน นการสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นและนโยบาย 6 ร ฐบาล และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) 4. ความสอดคล องของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ กระทรวงคมนาคมก บกรมฯ 8 5. ความเช อมโยงของแผนการบร หารราชการแผ นด น และย ทธศาสตร เป าหมายการให บร การ 11 ของกระทรวงและกรมฯ 6. สร ปความสอดคล องของการจ ดสรรงบประมาณจ าแนกตามย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ 12 เป าหมายการให บร การกระทรวงคมนาคมและกรมเจ าท า ผลผล ต/โครงการ ประจ าป งบประมาณ การแบ งส วนราชการและภารก จของกรมเจ าท าป งบประมาณ โครงสร างการบร หารงานภายในกรมเจ าท า งบประมาณกรมเจ าท า สร ปงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามแผนงานผลผล ต/ 19 ก จกรรม และงบรายจ าย 11. สร ปงบประมาณลงท นท ได ร บเพ อด าเน นงาน/โครงการพ ฒนาท ส าค ญในป งบประมาณ และท ผ กพ นในป งบประมาณต างๆ ตารางแสดงงานโครงการพ ฒนาประจ าป งบประมาณ 2554 (25 33) แผนงานประจ าป งบประมาณ 2555 (34 73) 1. แผนก าก บด แลความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า แผนงานท าการน าร องให เก ดความปลอดภ ยประจ าป แผนปฏ บ ต งานด านการพ ฒนาพาณ ชยนาว แผนการพ ฒนากฎหมายประจ าป งบประมาณ แผนการปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ แผนงานต ดตามผลการด าเน นงานท าเร อและเข อนฯ ท กรมฯ ได ด าเน นการแล วเสร จ แผนการด าเน นงานด านสถ ต การขนส งทางน า ป งบประมาณ แผนการด าเน นงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ แผนการตรวจสอบภายใน กรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ แผนการผล ต ฝ กอบรม และพ ฒนาคนประจ าเร อ ประจ าป งบประมาณ

4 แผนงาน/โครงการพ ฒนางบประมาณ 2555 (74 160) 1. งานก อสร างท าเท ยบเร อเช ยงแสน แห งท 2 จ.เช ยงราย งานก อสร างสถาน ขนส งส นค าทางล าน า เพ อการประหย ดพล งงานท อ.ท าเร อ จ.พระนครศร อย ธยา งานก อสร างท าเท ยบเร ออเนกประสงค คลองใหญ จ.ตราด งานศ กษาส งแวดล อมและส ารวจออกแบบรายละเอ ยดเพ อก อสร างเข อนยกระด บน าในแม น า 86 เจ าพระยาและน านเพ อการเด นเร อ 5. งานศ กษาทบทวนและส ารวจออกแบบเพ อก อสร างท าเร อน าล กสงขลาแห งท งานซ อมแซมและปร บปร งท าเท ยบเร อปากบารา (เด ม) จ.สต ล เป นท าเร อท องเท ยว และ 93 อเนกประสงค 7. งานก อสร างท าเท ยบเร อบ านนาเกล อ จ.ตร ง งานซ อมแซมและปร บปร งโป ะในแม น าเจ าพระยา งานก อสร างเข อนก นคล นพร อมส งก อสร างประกอบท บร เวณท าเท ยบเร อส าราญก ฬาท อ าว 112 ฉลอง จ.ภ เก ต 10. งานศ กษาผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบเพ อก อสร างเข อนก นคล นบร เวณท าเร อ 116 แหลมศอก จ.ตราด 11. งานก อสร างเสร มระด บเข อนป องก นการก ดเซาะบร เวณคลองด าน จ.สม ทรปราการ งานซ อมบ าร งร กษาเข อนป องก นการก ดเซาะชายฝ งทะเล (2 แห ง) งานศ กษาศ กษาผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบโครงสร างเร งการตกตะกอนเพ อ 123 ป องก นการก ดเซาะชายฝ งอ าวไทยตอนบน 14. งานศ กษาว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบโครงสร างป องก นการก ดเซาะ 127 ชายฝ งต งแต บ านหน าโกฎ ถ งปลายแหลมตะล มพ ก อ.ปากพน ง จ.นครศร ธรรมราช 15. งานซ อมบ าร งร กษาเข อนป องก นการก ดเซาะชายฝ งบร เวณเกาะแต ว จ.สงขลา งานก อสร างเสร มระด บเข อนป องก นการก ดเซาะแม น าท าจ น อ.เม อง จ.ส มทรสาคร ระยะท งานก อสร างเข อนป องก นตล งพ ง (ป งบประมาณ 2555 จ านวน 10 แห ง) งานศ กษาเพ อจ ดท าแผนแม บทการข ดลอก เพ อพ ฒนาและฟ นฟ ทะเลสาบสงขลาตอนล าง งานข ดลอกและบ าร งร กษาร องน า ป งบประมาณ งานก อสร างอาคารศ นย พ ฒนาและบ าร งร กษาทางน าท 8 ขอนแก นและอาคารอย อาศ ยรวม หน วย พร อมส งก อสร างประกอบ 21. งานหล กไฟขอบร องและหล กไฟแสดงท หมายอ นตรายพร อมอ ปกรณ เคร องหมายการเด นเร อ งานหล กไฟน าพร อมเคร องหมายการเด นเร อ (2 หล ก) งานก อสร างอาคารส าน กงานท าภ ม ภาคท 7 (ขอนแก น) และส งก อสร างประกอบ งานส ารวจความม นคงแข งแรงของอาคารพร อมปร บปร งอาคารสถาน น าร อง จ.สม ทรปราการ งานซ อมแซมปร บปร งส งก อสร างภายในกรมเจ าท า งานจ างเหมาป กหล กเขตควบค มทางน า งานจ ดหาระบบต ดตาม แสดงสถานะเร อพร อมต ดต งอ ปกรณ วงจรป ดเพ อด แลร กษาความ 154 ปลอดภ ยในคลองแสนแสบ 28. งานก อสร างและจ ดหาระบบตรวจการณ ชายฝ งอ าวไทยตอนบน (VTS ระยะท 2) งานปร บปร งส งก อสร างและระบบสาธารณ ปโภคภายในศ นย ฝ กพาณ ชยนาว 159 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า กรมเจ าท า

5 แผนย ทธศาสตร กรมเจ าท า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 กรมเจ าท า 1. บทน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต งแต ในอด ตจนถ งป จจ บ น ท งการขนส งในแม น าล าคลอง และทางทะเล เน องจากม ต นท นการขนส งท ต า แต เน องจากป จจ บ นการคมนาคมขนส งทางบกได ร บความสะดวก รวดเร วข น ท าให ปร มาณการขนส งทางน าลดลงบ าง อย างไรก ตามย งม ประชาชนใช การขนส งทางน าเพ อการ ส ญจรและขนส งส นค าอย เน องจากป ญหาการจราจรทางบกแออ ด ค บค ง อ กท งป ญหาราคาน าม นเช อเพล งม แนวโน มส งข นประกอบก บประเทศไทยประสบป ญหาก บการขาดด ลการค าทางทะเลเป นอย างมากและต อเน อง ร ฐบาลจ งม นโยบายในการพ ฒนาการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว ท งภายในและระหว างประเทศ ตลอดจนพ ฒนาท าเร อน าล กบร เวณพ นท ภาคใต พ ฒนาท าเร อช มชน และกองเร อไทย เพ อเพ มประส ทธ ภาพและ ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ รวมท งส งเสร มการลดการใช พล งงานในภาคขนส ง เช อมโยงประต การค าใหม และสน บสน นการท องเท ยว นอกจากน ในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑1 (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕9) ได ให ความส าค ญ โดยก าหนดย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น โดยม แนวทางการ พ ฒนาท เก ยวข อง ได แก การพ ฒนาระบบการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพ เท าเท ยม และเป นธรรม พ ฒนาโครงสร าง พ นฐานและระบบโลจ สต กส โดยผล กด นการพ ฒนาการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ โดยพ ฒนาปร บเปล ยนร ปแบบ การขนส งไปส การขนส งในร ปแบบอ นๆ ท ม ต นท นการขนส งต อหน วยต าและม การใช พล งงานท ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐานและระบบบร หารจ ดการการขนส งต อเน องหลายร ปแบบท เช อมการขนส งทางถนน ทางราง ทางน า และทางอากาศ ในล กษณะบ รณาการท งภายในประเทศและระหว างประเทศ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพและมาตรฐานการขนส งส นค าส สากลท งด านความรวดเร ว ความปลอดภ ย และความตรงต อเวลา รวมท งสน บสน นการพ ฒนาเศรษฐก จภายใต กรอบความร วมม อระด บภ ม ภาค และพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ รวบรวมและกระจายส นค าท ม ประส ทธ ภาพ เพ อลดต นท นระบบโลจ สต กส ของประเทศในภาพรวม กรมเจ าท าเป นหน วยงานภายใต ส งก ดกระทรวงคมนาคมม บทบาทและภารก จเก ยวก บการควบค ม ก าก บ ด แล และพ ฒนาส งเสร มการคมนาคมทางน าให ได ร บความปลอดภ ย สะดวก รวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ตลอดจน การด แลร กษาส งแวดล อมทางน า รวมท งการผล ตและพ ฒนาบ คลากรท กประเภทท เก ยวข องก บการขนส งทางน า ให เป นไปตามมาตรฐานสากล รวมท งการส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชย นาว ให ม การ เช อมต อก บระบบการขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสารและส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชนได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการส งออกให ม ความเข มแข ง จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ สอดคล องก บนโยบายร ฐบาลและแผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เพ อให สามารถด าเน นการได อย างเป นร ปธรรมและบรรล ตามเป าหมายท ได ก าหนดไว

6 - 2 - กรมเจ าท า เป นหน วยงานภายใต ส งก ดกระทรวงคมนาคมม บทบาทและภารก จเก ยวก บการควบค ม ก าก บ ด แล และพ ฒนาส งเสร มการคมนาคมทางน าให ได ร บความปลอดภ ย สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการ ด แลร กษาส งแวดล อมทางน า รวมท งการผล ตและพ ฒนาบ คลากรท กประเภทท เก ยวข องก บการขนส งทางน าให เป นไปตามมาตรฐานสากล รวมท งการส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชย นาว ให ม การ เช อมต อก บระบบการขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสารและส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการ เก ยวเน องเพ อให ประชาชนได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการ ส งออกให ม ความเข มแข ง ว ส ยท ศน เป นองค การท ม งการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว ให ปลอดภ ย สะดวก ม ประส ทธ ภาพ ตามมาตรฐานสากล พ นธก จ ก าก บด แล การส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ให ม การเช อมต อก บระบบการ ขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสาร และส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชนได ร บ ความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการส งออกให ม ความเข มแข ง โดยม อ านาจหน าท ด งน 1. ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย กฎหมายว าด วยการ ป องก นเร อโดนก น กฎหมายว าด วยการส งเสร มการพาณ ชยนาว กฎหมายว าด วยการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ และ กฎหมายอ นท เก ยวข อง 2. ศ กษาและว เคราะห เพ อพ ฒนาโครงสร างพ นฐานการขนส งทางน า 3. ส งเสร มและพ ฒนาเคร อข ายระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว 4. ด าเน นการจ ดระเบ ยบการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว 5. ร วมม อและประสานงานก บองค การและหน วยงานท เก ยวข องท งในประเทศและต างประเทศในด านการ ขนส งทางน า การพาณ ชยนาว และในส วนท เก ยวก บอน ส ญญาและความตกลงระหว างประเทศ 6. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของกรมหร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ค าน ยมองค กร เสร มสร างความปลอดภ ย พ ฒนาทางน าก าวไกล น าพาณ ชยนาว ไทยส สากล

7 นโยบายและแผนท เก ยวข องก บกรมเจ าท า 2.1 ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ป 2550 ส วนท 7 แนวนโยบายเศรษฐก จ มาตรา 84 ร ฐต องด าเน นการตามแนวนโยบายด านเศรษฐก จต อไปน (๑๐) จ ดให ม สาธารณ ปโภคข นพ นฐานอ นจ าเป นต อการด ารงช ว ตของประชาชนเพ อ ประโยชน ใน การร กษาความม นคงของร ฐในทางเศรษฐก จ และต องม ให สาธารณ ปโภคข นพ นฐาน อ นจ าเป นต อการด ารงช ว ตของประชาชนอย ในความผ กขาดของเอกชนอ นอาจก อความ เส ยหายแก ร ฐ (12) ส งเสร มและสน บสน น ก จการพาณ ชยนาว การขนส งทางราง รวมท ง การด าเน นการตาม ระบบบร หารจ ดการขนส งท งภายในและระหว างประเทศ 2.2 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ท เก ยวข องก บกรมเจ าท า การพ ฒนาในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต องเผช ญก บกระแส การเปล ยนแปลงท ส าค ญท งภายนอกและภายในประเทศท ปร บเปล ยนเร วและซ บซ อนมากย งข น เป นท งโอกาส และความเส ยงต อการพ ฒนาประเทศ โดยเฉพาะข อผ กพ นท จะเป นประชาคมอาเซ ยนในป ๒๕๕๘ จ งจ าเป นต อง น าภ ม ค มก นท ม อย พร อมท งเร งสร างภ ม ค มก นในประเทศให เข มแข งข นมาใช ในการเตร ยมความพร อมให แก คน ส งคม และระบบเศรษฐก จของประเทศให สามารถปร บต วรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม สามารถพ ฒนาประเทศให ก าวหน าต อไปเพ อประโยชน ส ขท ย งย นของส งคมไทยตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ได แก การพ ฒนาประเทศให คนในส งคมอย ร วมก นอย างสงบส ข เศรษฐก จเจร ญเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ภายใต กระแสการเปล ยนแปลงท งภายในและภายนอกประเทศท ปร บเปล ยนเร ว คาดการณ ได ยากและซ บซ อนมาก ย งข น การพ ฒนาในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ได ก าหนดท ศทางและย ทธศาสตร การพ ฒนาท เหมาะสม โดย เร งสร างภ ม ค มก นเพ อป องก นป จจ ยเส ยง และเสร มรากฐานของประเทศด านต างๆ ให เข มแข งควบค ไปก บการ พ ฒนาคนและส งคมไทยให ม ค ณภาพ ม โอกาสเข าถ งทร พยากรและได ร บประโยชน จากการพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมอย างเป นธรรม รวมท งสร างโอกาสทางเศรษฐก จด วยฐานความร และความค ดสร างสรรค บนพ นฐานการผล ต และการบร โภคท เป นม ตรต อส งแวดล อม น าไปส การพ ฒนาประเทศท ม นคงและย งย น ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ส าค ญในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ม ด งน ๑) ย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมในส งคม ๒) ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 3) ย ทธศาสตร ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงของอาหารและพล งงาน 4) ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น 5) ย ทธศาสตร การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม 6) ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น ส าหร บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศในส วนท เก ยวข องก บกรมฯ ค อ 4) ย ทธศาสตร การปร บ โครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น

8 - 4-๑. สถานการณ การเปล ยนแปลง การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานท ผ านมา ภาคร ฐม บทบาทในการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน น การเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ ในระยะท ผ านมา ม การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานท งทางบก ทางเร อ และทางอากาศ โดยม ส ดส วนการขนส งผ โดยสารภายในประเทศ ทางถนนร อยละ ๗๔.๐ ทางรถไฟร อยละ ๒๑.๐ ท เหล อเป นทางอากาศร อยละ ๕.๐ สาหร บการขนส งส นค าน น ส วนใหญ เป นการขนส งทางถนนร อยละ ๘๒.๐ ทางน าร อยละ ๑๕.๐ และทางรถไฟร อยละ ๓.๐ ท งน แม ว าการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานของประเทศใน ระยะท ผ านมาจะประสบความส าเร จในด านปร มาณ แต ย งต องพ ฒนาด านค ณภาพและสร างกระบวนการม ส วน ร วมของท กภาคส วนให มากข น นอกจากน ข อจ าก ดด านการคล ง ตลอดจนกฎ ระเบ ยบ และหล กเกณฑ ท บ งค บใช ไม สอดคล องและเหมาะสมก บสถานการณ ในป จจ บ น ส งผลให การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานล าช าและเป นอ ปสรรค ต อการขยายต วทางเศรษฐก จของประเทศในระยะยาว ในขณะท ความต องการใช พล งงานของประเทศไทยม แนวโน มส งข นและต องพ งพ งการน าเข าพล งงานจากต างประเทศจ านวนมาก โดยความต องการใช พล งงานของไทย ม ม ลค าส งถ งป ละ ๑ ล านล านบาท หร อค ดเป นร อยละ ๑๑.๐ ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ พร อมน การผล ต พล งงานในประเทศย งไม สามารถตอบสนองความต องการใช พล งงานท เพ มข นได อย างเพ ยงพอ โดยการผล ตพล งงาน ในประเทศสามารถตอบสนองความต องการใช ในประเทศได เพ ยงร อยละ ๕๐.๐ เท าน น 2. การประเม นความเส ยง ประเทศไทยย งคงต องเผช ญก บความเส ยงส าค ญหลายด านซ งเป นท งข อจ าก ดต อการพ ฒนาประเทศ หร อจ ดอ อนภายในประเทศท จ าเป นต องแก ไขต อไป ด งน น ประเทศไทยต องเตร ยมความพร อมและจ ดการความ เส ยงต างๆ เพ อให กระบวนการปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย นม ความต อเน อง โดย ความเส ยงทางเศรษฐก จส าค ญของประเทศไทย ม ด งน ๓. การสร างภ ม ค มก น ผลการพ ฒนาท ผ านมา ท กภาคส วนได น อมน าปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ในการ พ ฒนาประเทศ ประกอบก บว ถ ช ว ต ว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาไทยท หลากหลายและเข มแข ง ท าให ประเทศไทยม ภ ม ค มก นและความพร อมในการเผช ญก บการเปล ยนแปลง อย างไรก ตาม ความเส ยงท ประเทศไทยต องเผช ญม แนวโน มทว ความร นแรงมากข นและเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ด งน น ประเทศไทยจ าเป นต องเสร มสร างจ ดแข ง หร อภ ม ค มก นท ม อย ในภาคการผล ตและบร การ รวมท งพ ฒนาภ ม ค มก นใหม เพ อรองร บความเส ยงท จะเก ดข น และ ใช โอกาสท เอ ออ านวยให เก ดประโยชน ต อการพ ฒนาประเทศได อย างเหมาะสมและร เท าท น 4. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ๔.๑ ว ตถ ประสงค ๔.๑.๑ เพ อปร บโครงสร างเศรษฐก จให เจร ญเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ๔.๑.๒ เพ อร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จและสร างระบบการแข งข นเสร และเป นธรรม ๔.๑.๓ เพ อให ประเทศไทยม ความเช อมโยงก บเคร อข ายด านการผล ตส นค าและบร การบนฐาน ป ญญา นว ตกรรม ความค ดสร างสรรค และเป นม ตรก บส งแวดล อม ในภ ม ภาคอาเซ ยน ๔.๒ เป าหมาย ๔.๒.๑ เศรษฐก จขยายต วอย างม ค ณภาพและย งย น ๑) เศรษฐก จขยายต วอย างเหมาะสมและม เสถ ยรภาพ และอ ตราเง นเฟ อเฉล ยไม เก นร อยละ ๓.๕ ต อป ๒) ผล ตภาพการผล ตรวมเพ มข นเฉล ยไม ต ากว าร อยละ ๓.๐ ต อป ๓) เพ มส ดส วนม ลค าภาคเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตรให ได ไม ต ากว าร อยละ ๑๖.๐ ของ ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ และเพ มส ดส วนม ลค าภาคบร การให ได ไม ต ากว าร อยละ ๕๐.๐ ของผล ตภ ณฑ มวลรวม ในประเทศ รวมท งยกระด บอ ตสาหกรรมส การผล ตท เป นม ตรก บส งแวดล อม ช มชน และม ม ลค าส ง

9 - 5-๔) พ ฒนาส นค าและบร การสร างสรรค ให ม อ ตราการขยายต วไม ต ากว าร อยละ ๕.๐ ต อป ๔.๒.๒ เล อนอ นด บความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของประเทศโดย IMD เป นอ นด บ ๑๖ ของโลกและเพ มอ นด บความสามารถในการประกอบธ รก จให เป น ๑ ใน ๑๐ ของโลก ๔.๒.๓ เพ มส ดส วนค าใช จ ายการลงท นเพ อการว จ ยและพ ฒนาเป นไม น อยกว าร อยละ ๑.๐ และ เพ มข นเป นไม น อยกว าร อยละ ๒.๐ ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศในระยะต อไป โดยม ส ดส วนการลงท นว จ ย และพ ฒนาของภาคเอกชนต อภาคร ฐเพ มข นเป น ๗๐ : ๓๐ ๔.๒.๔ ลดส ดส วนต นท นโลจ สต กส ต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศให ต ากว าร อยละ ๑๕.๐ และ เพ มส ดส วนการขนส งทางรางเป นร อยละ ๕.๐ ๔.๒.๕ เพ มส ดส วนการใช พล งงานทดแทนและพล งงานทางเล อกต อปร มาณการใช พล งงาน ข นส ดท ายไม น อยกว าร อยละ ๑๙.๐ ลดส ดส วนการน าเข าพล งงานจากต างประเทศลงไม น อยกว าร อยละ ๓.๐ และ ลดความเข มการใช พล งงานลงร อยละ ๒.๐ ๔.๓ ด ชน ช ว ด ๔.๓.๑ ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ๔.๓.๒ อ ตราเง นเฟ อ ๔.๓.๓ ผล ตภาพการผล ตรวม ๔.๓.๔ ส ดส วนของผล ตภ ณฑ มวลรวมสาขาเกษตร อ ตสาหกรรม และบร การต อผล ตภ ณฑ มวล รวมในประเทศ ๔.๓.๕ อ ตราการขยายต วของส นค าและบร การสร างสรรค 5. ผลการพ ฒนาท ผ านมาช ให เห นว าโครงสร างเศรษฐก จของไทยไม สามารถรองร บการเจร ญเต บโตได อย างย งย น โดยย งต องพ งพ งและเผช ญก บการเปล ยนแปลงจากป จจ ยภายนอกประเทศมากข นตามล าด บ นอกจากน ระบบเศรษฐก จของไทยย งม ความอ อนแอด านป จจ ยสน บสน นในส วนของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค ณภาพการให บร การของโครงสร างพ นฐาน กฎหมาย กฎ และระเบ ยบทางเศรษฐก จท ไม เอ อต อการจ ดระบบการ แข งข นท เป นธรรมและเหมาะสมก บสถานการณ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ในขณะท ประเทศไทยม ภ ม ค มก น ทางเศรษฐก จท ด อย แล ว แต ย งไม เพ ยงพอท จะเป นป จจ ยข บเคล อนไปอย างม นคงภายใต สถานการณ การ เปล ยนแปลงท ด าเน นอย ในป จจ บ น ด งน น แนวทางการพ ฒนาในระยะต อไปจะต องให ความส าค ญก บการปร บ โครงสร างเศรษฐก จส การพ ฒนาท ม ค ณภาพและย งย น โดยใช ป ญญา ความร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ ความค ดสร างสรรค เป นพ นฐานส าค ญในการข บเคล อน ภายใต การสร างป จจ ยสน บสน นท เอ ออ านวยและม บรรยากาศในการแข งข น ท เป นธรรม พร อมท งใช โอกาสจากป จจ ยภายนอกให เก ดประโยชน ก บประเทศได อย าง เหมาะสม ซ งจะเป นแนวทางหน งในการสร างภ ม ค มก นให ก บประเทศเม อเก ดความผ นผวนจากป จจ ยภายนอก ประเทศ รวมท งจะต องสร างความเข มแข งทางเศรษฐก จให เก ดข นจากป จจ ยภายในประเทศเป นส าค ญ ๕.๑ การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การพ ฒนาท ม ค ณภาพและย งย น โดยสร างความเข มแข งให ก บ ผ ประกอบการ โดยเฉพาะผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม และผล กด นให ม บทบาทในการพ ฒนา เศรษฐก จภายในประเทศให เข มแข งและแข งข นได ๕.๒ การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ย และนว ตกรรม ให เป นพล งข บเคล อนการปร บโครงสร าง เศรษฐก จให เต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ท เน นการน าความค ดสร างสรรค ภ ม ป ญญาท องถ น ทร พย ส นทางป ญญา งานว จ ยและพ ฒนา ไปต อยอด ถ ายทอด และประย กต ใช ประโยชน ท งเช งพาณ ชย ส งคม และช มชน ๕.๓ การพ ฒนาความสามารถในการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพ เท าเท ยม และเป นธรรม ๕.๔ การบร หารจ ดการเศรษฐก จส วนรวมอย างม เสถ ยรภาพ

10 นโยบายร ฐบาลท เก ยวข องก บกรมเจ าท า นโยบายของคณะร ฐมนตร นายกร ฐมนตร (นางสาวย งล กษณ ช นว ตร) แถลงต อสภาผ แทนราษฎรเม อ ว นท ส งหาคม 2554 ท สอดคล องก บนโยบายในการบร หารราชการแผ นด นม ส วนท กรมเจ าท าเก ยวข อง และต องด าเน นการ ด งน 1. นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก 1.4 ส งเสร มให ม การบร หารจ ดการน าอย างบ รณาการและเร งร ดขยายเขตพ นท ชลประทาน โดยเร ง ให ม การบร หารจ ดการน าในระด บประเทศอย างม ประส ทธ ภาพให สามารถป องก นป ญหาอ ทกภ ยและภ ยแล งได รวมท งสน บสน นภาคการเกษตรด วยการก อสร างระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล ก ฟ นฟ การ ข ดลอกค คลอง และแหล งน าธรรมชาต ท ม อย เด ม ขยายเขตการส บน าด วยไฟฟ า จ ดสร างคลองส งน าขนาดเล กเข าส ไร นา และขยายเขตการจ ดร ปท ด น เพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช น าและการผล ต ส งเสร มการใช น าให เก ดประโยชน ส งส ดและเหมาะสมก บชน ดพ ช และจ ดหาแหล งน าในระด บไร นาและช มชนอย างท วถ ง 1.6 เร งฟ นฟ ความส มพ นธ และพ ฒนาความร วมม อก บประเทศเพ อนบ านและนานาประเทศ เพ อ สน บสน นการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จในภ ม ภาคร วมก น โดยเฉพาะการเร งแก ไขป ญหากระทบกระท งตามแนว พรมแดน ผ านกระบวนการทางการท ตบนพ นฐานของสนธ ส ญญาและกฎหมายท เก ยวข อง และเร งด าเน นการตาม ข อผ กพ นในการรวมต วเป นประชาคมอาเซ ยนในป 2558 ท งในม ต เศรษฐก จ ส งคม และความม นคง ตลอดจนการ เช อมโยงเส นทางคมนาคมขนส งภายในและภายนอกภ ม ภาค 3. นโยบายเศรษฐก จ 3.4 นโยบายโครงสร างพ นฐานและการพ ฒนาระบบรางเพ อขนส งมวลชน การบร หารจ ดการระบบ ขนส งส นค าและบร การ พ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐานด านการขนส ง ระบบประปา และระบบไฟฟ าให กระจาย ไปส ภ ม ภาคอย างท วถ งเพ ยงพอ รวมท งส งเสร มการประหย ดพล งงานและลดต นท นการขนส งเพ อยกระด บค ณภาพ ช ว ตและเพ มข ดความสามารถในการแข งข น พร อมท งสร างโอกาสการกระจายรายได กระจายเศรษฐก จ และ กระจายการลงท นส ชนบท รวมท งก าก บด แลอ ตราค าบร การท สอดคล องก บสภาพพ นท และกล มผ ได ร บประโยชน และการค มครองผ บร โภค พ ฒนาการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว ขนส งเด นเร อชายฝ งทะเล ท งฝ งด าน ทะเลอ นดาม นและฝ งด านทะเลอ าวไทย โดยพ ฒนาท าเร อน าล กและสะพานเศรษฐก จเช อมสองฝ งทะเลภาคใต 2.4 กรมฯ ม นโยบายในการด าเน นการสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นและนโยบายร ฐบาล และ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ด งน ม งเน นในการส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ให ม การเช อมต อก บระบบการ ขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสาร และส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชน ได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการส งออกให ม ความเข มแข ง รวมถ ง การช วยร กษาสภาพทางชลศาสตร ท ช วยบรรเทาป ญหาอ ทกภ ยและภ ยแล งได อ กทางหน ง ด งน 1. พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน นระบบโลจ สต กส ให เพ ยงพอต อเน องอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเช อมโยงก บระบบการขนส งระบบอ น โดยการพ ฒนาท าเร อและข ดลอกร องน า การพ ฒนาพ นท หล งท าเพ อรองร บการขนส งส นค าระหว างประเทศ และส นค าชายฝ งทะเล เช น การพ ฒนาท าเร อ น าล กปากบารา จ.สต ล, ท าเร อน าล กบร เวณชายฝ งทะเลอ าวไทยตอนล าง (ท าเร อสงขลา แห งท 2), ท าเร อช มพร และเข อนยกระด บน าเพ อการเด นเร อในแม น าเจ าพระยาและน าน เป นต น รวมถ งการพ ฒนาโครงการต อเน องให

11 - 7 - แล วเสร จตามแผนงานท ก าหนด เช น ท าเร อเช ยงแสนแห งท 2, ท าเร อเพ อการประหย ดพล งงานท จ.อย ธยา และท าเร ออเนกประสงค คลองใหญ จ.ตราด 2. พ ฒนา ปร บปร ง และบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานให ม ความปลอดภ ย เพ ยงพอต อเน องและ ม ประส ทธ ภาพตลอดจนเช อมโยงก บการขนส งระบบอ น โดยการพ ฒนาท าเร อเพ อรองร บส นค าและผ โดยสารท งใน เขตกร งเทพมหานครและปร มณฑล และภ ม ภาค การข ดลอกร องน า การสร างเข อนก นทรายและคล น เข อน ป องก นการก ดเซาะ และเข อนป องก นตล งพ ง ตลอดจนการจ ดหาส งอ านวยความปลอดภ ยในการใช ร องน า ให สามารถใช เป นเส นทางส ญจรได โดยสะดวก และปลอดภ ย รวมท งเป นการช วยร กษาสภาพทางชลศาสตร และช วยให การระบายน าเป นไปด วยด อ นเป นการช วยบรรเทาป ญหาอ ทกภ ยและภ ยแล งได อ กทางหน ง นอกจากน รวมถ งการจ ดท าแผนท ภ ม สารสนเทศเพ อช วยในการด แลร องน า และย งสามารถช วยก าก บด แลการ ก อสร างส งล วงล าล าน า ให เป นระเบ ยบเร ยบร อยและเป นการร กษาสภาพของร องน าด วย 3. เพ มข ดความสามารถในการก าก บ ด แลความปลอดภ ยในการขนส งทางน า โดยจะเน นในด านการ ก าก บด แล การตรวจตราการเด นเร อ รวมท งการจ ดหาเคร องม ออ ปกรณ และระบบความปลอดภ ยต างๆ ให ท นสม ย เป นไปตามมาตรฐานสากล เพ อสน บสน นให ม การตรวจตรา ก าก บด แล การส ญจรทางน า เช น การตรวจสภาพเร อ และการออกใบอน ญาตต างๆ ให เป นมาตรฐาน เพ อให เก ดความสะดวก ความปลอดภ ยและร กษาส งแวดล อม ทางน า รวมท งเร งร ด ผล ต พ ฒนาบ คลากร และก าหนดมาตรการสน บสน นด านการพาณ ชย นาว เพ อสน บสน น ก จการขนส งทางน าและพาณ ชย นาว 4. เน นให ม การพ ฒนาระบบเทคโนโลย และสารสนเทศท ม อย ให ม การใช งานให ม ประส ทธ ภาพ (เน นให ส วนกลางและส วนภ ม ภาคม การใช งานระบบสารสนเทศอย างจร งจ ง) เพ อน ามาช วยในการพ ฒนาระบบงานการ ขนส งทางน าให ได มาตรฐาน ลดข นตอนท ย งยาก ซ าซ อน และเพ มความคล องต วในการปฏ บ ต งาน รวมท งการก าว ไปส การให บร การแบบ One-stop-service และรองร บพ ฒนาระบบ Transport Single Window e-logistics เพ อให บร การผ ประกอบการเก ยวก บการย นขออน ม ต อน ญาต ท เก ยวข องก บภารก จของกรมฯ เช น การแจ งเร อ เข า-ออก การขอใช บร การน าร องเร อ การขอใช เร ออ นท ไม ใช เร อไทย เป นต น โดยการให บร การด งกล าวเป นใน ล กษณะการให บร การในหน าต างเด ยว สอดคล องก บนโยบายของร ฐบาลท ต องการพ ฒนาระบบ National Single Window ซ งม กรมศ ลกากรเป นเจ าภาพหล ก โดยกรมฯ ได ลงนามในข อตกลงเพ อเช อมโยง แลกเปล ยนข อม ลท เก ยวข องก บการน าเข า ส งออก ก บกรมศ ลกากร แล ว เพ อให สามารถบร การประชาชนได อย างสะดวก รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได 5. เน นการสร างเคร อข ายในการพ ฒนางาน/โครงการต าง ๆ ของกรมฯท งงานบร การและงานพ ฒนา โครงสร างพ นฐานส งอ านวยความสะดวกต างๆ เพ อให ม การปร บการให บร การให เหมาะสม ตรงตามความต องการ ของกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยภายใต ว ส ยท ศน และพ นธก จของกรมฯ โดยก าหนดให ม ช องทางการ ส อสาร การร บฟ งและเร ยนร ความต องการ รวมถ งความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อ น ามาใช ในการปร บปร งและเสนอร ปแบบการบร การต างๆ ของกรมฯ โดยการบ รณาการข อม ลจากแหล งต างๆ เช น การส ารวจรายกล มจากกล มต วอย าง การส ารวจความต องการและความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย การน าข อร องเร ยน/ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ/ค าชมเชย การส มภาษณ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยในอด ต ป จจ บ น และท พ งม ในอนาคต สารสนเทศท ได จากการส ารวจหร อข อม ลป อนกล บจากผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยจากช องทางการร องเร ยนต างๆ และข อม ลจากเว บไซด และแหล งข อม ลอ นๆ ท งท เป น ทางการและไม เป นทางการ เป นต น รวมท งรณรงค ให บ คลากรกรมเจ าท าตระหน กถ งการพ ฒนาค ณภาพให บร การ อย างท วถ งเป นธรรม และเท าเท ยมอ นจะท าให เก ดความพ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย

12 สร างศ กยภาพการบร หารจ ดการด านการขนส งทางน าและการบร หารก จการบ านเม องท ด ให ม ประส ทธ ภาพ โดยด าเน นการพ ฒนาองค กรตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ และแนวทางตามท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดตามเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐใน ท กม ต ท งม ต ภายใน (ด านประส ทธ ผล และค ณภาพการให บร การ) และม ต ภายนอก (ด านประส ทธ ภาพและการ พ ฒนาองค การ) เช น การพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลอย างเป นระบบและ ต อเน อง โดยม งเน นการพ ฒนาให เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อประส ทธ ภาพในการท างานและค ณภาพช ว ตท ด เพ อให ม ความร ความสามารถในด านต างๆ ให ท นสม ย สามารถน ามาใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น สน บสน นให ม การฝ กอบรม และการศ กษาโดยการน าเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมาใช ในการปฏ บ ต งานได การจ ดให ม มาตรการประเม นผลการปฏ บ ต งานและจ ายค าตอบแทนท เป นธรรมตามผลงาน การรวมท งการอบรม ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ตลอดจนการเสร มสร างความเข มแข งของบ คลากรในภ ม ภาคและสาขาให ม การ ด าเน นงานตามภารก จและเป นต วแทนของกรมฯ อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ความสอดคล องของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ กระทรวงคมนาคมก บกรมฯ 3.1 ว ส ยท ศน (Vision) กระทรวงคมนาคม ม งส การขนส งท ย งย น 3.2 พ นธก จ (Mission) กระทรวงคมนาคม พ ฒนาระบบ กลไก และบ คลากร รวมท งวางแนวนโยบายการพ ฒนา ก าก บด แล บ รณาการการขนส ง และจราจร ให ม บร การท เพ ยงพอ ม ประส ทธ ภาพ ปลอดภ ย ท วถ ง ค มค า และเป นธรรม 3.3 ภารก จหล กตามพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงคมนาคมม อ านาจหน าท เก ยวก บการขนส ง ธ รก จการขนส งการวางแผนจราจร และการ พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการคมนาคม และราชการอ นตามท ม กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของ กระทรวงคมนาคม หร อส วนราชการท ส งก ดกระทรวงคมนาคม 3.4 ประเด นย ทธศาสตร ของกระทรวงคมนาคม ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การเช อมโยงโครงข ายระบบขนส งภายในประเทศและพ ฒนาจ ดเช อมต อก บ ประเทศเพ อนบ านเพ อเป นเคร องม อในการกระจายความเจร ญส ภ ม ภาคอย างย งย น เตร ยมความพร อมรองร บการ เข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ในป พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาระบบโลจ สต กส การขนส ง เพ อเป นเคร องม อส าค ญส าหร บเพ ม ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ ตอบสนองความต องการของผ ใช บร การระบบขนส งได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม ต นท นท เหมาะสมและแข งข นได ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาระบบขนส งให ได มาตรฐานความปลอดภ ย เพ อลดความส ญเส ย ทางเศรษฐก จและส งคม ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาการให บร การระบบการขนส งเพ อยกระด บค ณภาพช ว ต เพ อลด ความส ญเปล าจากเวลาท ใช ในการเด นทางและการขนส ง ช วยแก ไขป ญหาการจราจรให ม ความคล องต ว ส งผลให ม ความแน นอนและความตรงต อเวลาในการเด นทางของผ โดยสารและการขนส งส นค า ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การบร หารจ ดการระบบการขนส งและการจราจรอย างม ประส ทธ ภาพ

13 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของกระทรวงคมนาคม 1) เพ อเป นศ นย กลางเช อมต อการเด นทางและการขนส งของภ ม ภาค 2) เพ อให ระบบโลจ สต กส การขนส งม ประส ทธ ภาพ ท าให ม ข ดความสามารถในการแข งข นมากข น 3) เพ อให การเด นทาง การขนส ง และการจราจรม ความปลอดภ ย 4) เพ อให โครงสร างพ นฐานและระบบการขนส งครอบคล มพ นท เศรษฐก จช มชนอย างท วถ ง พอเพ ยง และ ประชาชนสามารถเข าถ งระบบการขนส งมวลชนทางรางเพ มข น 5) เพ อให ระบบการขนส งและจราจร ได ร บการบร หารจ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 3.6 ย ทธศาสตร ของกระทรวงคมนาคม ย ทธศาสตร ท 1 การเช อมโยงโครงข ายระบบขนส งภายในประเทศและพ ฒนาจ ดเช อมต อก บประเทศ เพ อนบ าน ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาระบบโลจ สต กส การขนส ง ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาระบบการขนส งให ได มาตรฐานความปลอดภ ย ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาการให บร การระบบขนส งเพ อยกระด บค ณภาพช ว ต ย ทธศาสตร ท 5 การบร หารจ ดการระบบขนส งและจราจรอย างม ประส ทธ ภาพ 3.7 เป าหมายการให บร การกระทรวงคมนาคม 1) การคมนาคมเป นศ นย กลางเช อมต อการเด นทางและการขนส งของภ ม ภาค 2) ระบบโลจ สต กส การขนส งม ประส ทธ ภาพ ท าให ม ข ดความสามารถในการแข งข นเพ มมากข น 3) การเด นทาง การขนส งและการจราจรม ความปลอดภ ย 4) โครงสร างพ นฐานและระบบการขนส งครอบคล มพ นท เศรษฐก จช มชนอย างท วถ ง พอเพ ยง และ ประชาชนสามารถเข าถ งระบบการขนส งมวลชนทางรางเพ มข น 5) ระบบขนส งและจราจรได ร บการบร หารจ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 3.8 ประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพในการขนส งทางน าให สามารถแข งข นได ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐาน รวมท งทางน าตามธรรมชาต เพ อ สน บสน นระบบการขนส งทางน าให ม ประส ทธ ภาพ (ท าเร อ,เข อน,ข ดลอก) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนามาตรการความปลอดภ ยด านการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ให ได มาตรฐาน ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาการผล ตบ คลากรด านการพาณ ชยนาว ให ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 3.9 เป าประสงค ของกรมเจ าท า 1. ม โครงสร างพ นฐานและบร การด านการคมนาคมขนส งทางน าและการเช อมโยงส งเสร มการขนส งระบบ โลจ สต กส อย างบ รณาการ 2. ประชาชนได ใช ระบบการจราจรขนส งทางน าท ม ความสะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย 3. ระบบการขนส งทางน าม ความปลอดภ ยรวมท งสน บสน นการพาณ ชยนาว 4. บ คลากรด านพาณ ชยนาว ม ค ณภาพ เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน

14 ย ทธศาสตร (กลย ทธ ) กรมเจ าท า 1. พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน นระบบโลจ สต กส ให เพ ยงพอต อเน องอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเช อมโยงก บระบบการขนส งระบบอ น 2. พ ฒนา ปร บปร ง และบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานให ม ความปลอดภ ย เพ ยงพอต อเน องและม ประส ทธ ภาพตลอดจนเช อมโยงก บการขนส งระบบอ น 3. เพ มข ดความสามารถในการก าก บ ด แลความปลอดภ ยในการขนส งทางน าเพ อให เก ดความสะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย รวมท งก าหนดมาตรการสน บสน นด านการพาณ ชย นาว 4. เร งร ด ผล ต พ ฒนาบ คลากรและจ ดหาเคร องม ออ ปกรณ เพ อสน บสน นก จการขนส งทางน าและ พาณ ชย นาว 3.11 เป าหมายการให บร การกรมเจ าท า 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน นระบบโลจ สต กส 2. พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานและบร การ เพ อให ประชาชนเก ดความสะดวก รวดเร ว ปลอดภ ยและเช อมโยงก บระบบการขนส งอ น สอดคล องการพ ฒนาอย างบ รณาการ 3. ก าก บ ด แล และให บร การเพ อให เก ดความสะดวก และปลอดภ ย 4. บ คลากรด านการพาณ ชย นาว ท ได ร บการพ ฒนาให เป นไปตามมาตรฐานสากล

15 ความเช อมโยงของแผนการบร หารราชการแผ นด น และย ทธศาสตร เป าหมายการให บร การ ของกระทรวงและกรมฯ เป าหมายตามแผนบร หารราชการแผ นด น เป าหมายการให บร การกระทรวง ย ทธศาสตร กระทรวงคมนาคม ย ทธศาสตร กรมเจ าท า เป าหมายการให บร การกรมเจ าท า เป าหมายระด บนโยบาย 1 พ ฒนาส งอ านวยความ สะดวกด านการขนส งต อเน องหลายร ปแบบให เช อมโยงก บฐานการผล ตและฐานการส งออกของ ประเทศ รวมท งส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส ง และผ ประกอบการขนส งให ม ประส ทธ ภาพม ต นท นท เหมาะสมและแข งข นได เป าหมายระด บนโยบาย 2 พ ฒนาระบบขนส ง มวลชนทางรางเพ อรองร บการเจร ญเต บโตของเม อง การเช อมโยงระหว างเม องก บบร เวณชานเม อง พร อมท งม ส งอ านวยความสะดวกเช อมโยงระหว าง รถไฟฟ าหร อการเด นทางในร ปแบบอ น เป าหมายระด บนโยบาย 3 พ ฒนาภาคการขนส ง เพ อให ประเทศไทยเป นศ นย กลางเช อมต อการ เด นทางและการขนส ง เป าหมายระด บนโยบายท 4 พ ฒนาระบบการ ขนส งให กระจายไปส ภ ม ภาคอย างท วถ ง เพ ยงพอ ยกระด บค ณภาพช ว ต และสร างโอกาสในการ กระจายรายได กระจายเศรษฐก จและการลงท น ส ชนบท เป าหมายระด บนโยบายท 5 พ ฒนาระบบการ ขนส งให ม มาตรฐานความปลอดภ ย 1. ระบบโลจ สต กส การขนส งม ประส ทธ ภาพ ท าให ม ข ด ความสามารถในการแข งข นมากข น ๒. ประชาชนเข าถ งระบบการขนส ง มวลชนทางรางเพ มข น ๓. การคมนาคมเป นศ นย กลาง เช อมต อการเด นทางและการขนส ง ของภ ม ภาค ๔. โครงสร างพ นฐานและระบบการ ขนส งครอบค ลมพ นท เศรษฐก จ ช มชนอย างท วถ งพอเพ ยง ๕. การเด นทาง การขนส ง และ การจราจรม ความปลอดภ ย 6. ระบบขนส งและจราจรได ร บการบร หาร จ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 1 การเช อมโยง โครงข ายระบบขนส ง ภายในประเทศ และพ ฒนาจ ด เช อมต อก บประเทศเพ อนบ าน ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนาระบบ โลจ สต กส การขนส ง ย ทธศาสตร ท ๓ การพ ฒนาระบบ การขนส งให ได มาตรฐานความ ปลอดภ ย ย ทธศาสตร ท ๔ การพ ฒนาการ ให บร การระบบขนส งเพ อยกระด บ ค ณภาพช ว ต ย ทธศาสตร ท ๕ การบร หารจ ดการ ระบบขนส งและจราจรอย างม ประส ทธ ภาพ ๑. พ ฒนาศ กยภาพในการขนส งทาง น าให สามารถแข งข นได ๒. พ ฒนาและบ าร งร กษา โครงสร างพ นฐาน รวมท งทางน า ตามธรรมชาต เพ อสน บสน นระบบ การขนส งทางน าให ม ประส ทธ ภาพ (ท าเร อ,เข อน,ข ดลอก) ๓. พ ฒนามาตรการความปลอดภ ย ด านการขนส งทางน าและการ พาณ ชยนาว ให ได มาตรฐาน ๔. พ ฒนาการผล ตบ คลากรด านการ พาณ ชยนาว ให ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อ สน บสน นระบบโลจ สต กส ๒. พ ฒนาและบ าร งร กษา โครงสร างพ นฐานและบร การ เพ อให ประชาชนเก ดความ สะดวก รวดเร ว ปลอดภ ยและ เช อมโยงก บระบบการขนส ง อ น สอดคล องการพ ฒนาอย าง บ รณาการ ๓. ก าก บ ด แล และให บร การ เพ อให เก ดความสะดวก และ ปลอดภ ย ๔. บ คลากรด านการพาณ ชย นาว ท ได ร บการพ ฒนาให เป นไปตาม มาตรฐานสากล หมายเหต : กระทรวงคมนาคมเป นผ ก าหนดการเช อมโยงย ทธศาสตร ท 3 กรมเจ าท าเช อมโยงก บย ทธศาสตร ท 5 ของกระทรวงคมนาคม จากเด มท กรมเสนอเช อมโยงก บย ทธศาสตร ท 3 ของกระทรวงคมนาคม เน องจาก กระทรวงคมนาคมม การประเม นด านความปลอดภ ยจากจ านวนอ บ ต เหต, ผ เส ยช ว ต และได ร บบาดเจ บทางถนน และก าหนดให การประเม นความปลอดภ ยทางน าและสาขาอ นๆ ด าเน นการในระด บกรมฯ

16 3.13 สร ปความสอดคล องของการจ ดสรรงบประมาณจ าแนกตามย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ เป าหมายการให บร การกระทรวงคมนาคมและกรมเจ าท า ผลผล ต/ โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 นโยบายการจ ดสรร งบประมาณ นโยบายท 3 นโยบายเศรษฐก จ ประเด นนโยบายท 3.4 นโยบายโครงสร างพ นฐานและการพ ฒนาระบบรางเพ อขนส งมวลชน การบร หารจ ดการระบบขนส งส นค าและบร การ แผนงาน แผนงานพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน เป าหมายการให บร การ กระทรวง ระบบโลจ สต กส การขนส งม ประส ทธ ภาพ ท าให ม ข ด ความสามารถในการแข งข นมากข น ( ลบ.) โครงสร างพ นฐานและระบบการขนส งครอบคล มพ นท เศรษฐก จ ช มชนอย างท วถ ง เพ ยงพอ (3, ลบ.) ระบบขนส งและจราจรได ร บการบร หารจ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ( ลบ.) เป าหมายการให บร การ หน วยงาน พ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อ สน บสน นระบบโลจ สต กส ( ลบ.) พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานและบร การ เพ อให ประชาชนเก ดความสะดวก รวดเร ว ปลอดภ ยและเช อมโยงก บ ระบบการขนส งอ น สอดคล องการพ ฒนาอย างบ รณาการ (3, ลบ.) ก าก บ ด แล และให บร การเพ อให เก ด ความสะดวก และปลอดภ ย ( ลบ.) ผล ตและพ ฒนาบ คลากร เพ อรองร บก จการพาณ ชยนาว ( ลบ.) ผลผล ต/โครงการ การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อ สน บสน นระบบโลจ สต กส (5 แห ง) การพ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐาน ด านการขนส งทางน า - ท าเร อ (3 แห ง) - เข อนฯ (19 แห ง) - บ าร งร กษาระบบโครงสร างพ นฐานการคมนาคมขนส งทางน า (92 ร องน า / ล านลบ.ม.) การก าก บด แลขนส งทางน าและพาณ ชยนาว - ออกใบส าค ญ 142,000 ฉบ บ - น าร อง 39,800 คร ง - ตรวจตราการเด นเร อ 55,000 คร ง ผล ตและพ ฒนาบ คลากร ด านพาณ ชยนาว - ผล ตน กเร ยนเด นเร อ พาณ ชย 180 คน - จ ดการอบรม 8,500 คน งบประมาณ (ล านบาท) ,

17 การแบ งส วนราชการและภารก จของกรมเจ าท าป งบประมาณ 2554 กรมเจ าท า เป นหน วยงานระด บกรม ส งก ดกระทรวงคมนาคม ม อ านาจหน าท หล กในการควบค มและ บร หารงานด านการคมนาคมขนส งทางน า ได แก การเด นเร อ การจดทะเบ ยนเร อ การน าร อง การใช ยานพาหนะทางน า ท กประเภท เพ อให เก ดความสะดวกรวดเร ว และปลอดภ ยต อช ว ตและทร พย ส นของประชาชน รวมท งการควบค มด แล ร กษาสภาพแวดล อมทางน าให อย ในสภาพด ปราศจากมลภาวะ นอกจากน กรมเจ าท าย งท าหน าท ส าค ญในการพ ฒนา งานด านการขนส งทางน าอ นๆ ท ส าค ญของประเทศ กล าวค อ การพ ฒนาท าเร อหร อสถาน ขนส งทางน า การพ ฒนาร อง น าทางเด นเร อด วยการข ดลอกและก อสร างเข อนก นทรายก นคล น เข อนป องก นตล งพ ง การวางเคร องหมายบ งค บร อง น าทางเด นเร อ การจ ดท าแผนท ร องน าต างๆ การควบค มและป องก นการร กล าล าน า และการผล ตบ คลากรประจ าเร อ ท กระด บช นให ได มาตรฐานสากลและเพ ยงพอต อความต องการของประเทศ กรมเจ าท า ได ก อต งข นมาจนถ งในป 2555 เป นระยะเวลานานถ ง 153 ป ม ภาระหน าท ท ต องปฏ บ ต เพ อควบค มด แลการปฏ บ ต งานให เป นไปตามกฎหมายจ านวนมากม อธ บด เป นผ บร หารส งส ด รองอธ บด 3 ต าแหน ง, ผ เช ยวชาญ 5 ต าแหน ง, ผ อ านวยการส าน ก 9 ต าแหน ง, ผ อ านวยการกอง 3 ต าแหน ง, ผ อ านวยการศ นย ฯ 1 ต าแหน ง, ผ อ านวยการส าน กงาน 7 ต าแหน ง และผ อ านวยการส าน กงานสาขา 41 ต าแหน ง เป นข าราชการ 1,155 ต าแหน ง (ร อยละ 49.00) ล กจ างประจ า 611 ต าแหน ง (ร อยละ 25.92) และพน กงานราชการ 591 ต าแหน ง (ร อยละ 25.08) รวมท งส น 2,357 ต าแหน ง พน กงานราชการ 591 ต าแหน ง ค ดเป นร อยละ ข าราชการ 1,155 ต าแหน ง ค ดเป นร อยละ ล กจ างประจ า 611 ต าแหน ง ค ดเป นร อยละ ป จจ บ นกรมเจ าท าแบ งส วนราชการภายในตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมเจ าท า กระทรวง คมนาคม พ.ศ ซ งประกาศในราชก จจาน เบกษา ลงว นท 15 ก นยายน 2553 ด งน 1) ส าน กงานเลขาน การกรม ด าเน นการเก ยวก บงานบร หารท วไปและปฏ บ ต งานสารบรรณของกรม ด าเน นการเก ยวก บงานช วย อ านวยการและงานเลขาน การของกรม ด าเน นการเก ยวก บการจ ดระบบงานและบร หารงานบ คคลของกรม ประชาส มพ นธ และเผยแพร ข าวสาร ผลการปฏ บ ต งาน และความร ความเข าใจเก ยวก บงานในหน าท ของกรม และ ด าเน นการเก ยวก บงานห องสม ด ด าเน นการอ นใดท ม ได ก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของส วนราชการใดของกรม ปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 2) กองคล ง ด าเน นการเก ยวก บการเง น การบ ญช การงบประมาณ การพ สด อาคารสถานท และยานพาหนะ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย

18 - 14-3) กองมาตรฐานคนประจ าเร อ ด าเน นการเก ยวก บการก าหนดมาตรฐานหล กส ตรคนประจ าเร อ ด าเน นการเก ยวก บการสอบความร หร อการร บรองผ ท าการในเร อ และการจดทะเบ ยน ควบค มคนประจ าเร อและการออกหน งส อคนประจ าเร อ ด าเน นการ เก ยวก บการจ างและเล กจ างคนประจ าเร อ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย 4) ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ด าเน นการเก ยวก บการผล ต ฝ กอบรม และพ ฒนาคนประจ าเร อ รวมท งบ คลากรด านการพาณ ชยนาว ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 5) ส าน กกฎหมาย ด าเน นการเก ยวก บงานด านกฎหมายตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อ ไทย กฎหมายว าด วยการป องก นเร อโดนก น กฎหมายว าด วยการส งเสร มการพาณ ชยนาว กฎหมายว าด วยการขนส ง ต อเน องหลายร ปแบบ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ด าเน นการเก ยวก บงานน ต กรรมและส ญญา งานเก ยวก บความร บผ ด ทางแพ ง อาญา งานคด ปกครอง และงานคด อ นท อย ในอ านาจหน าท ของกรม ให ค าปร กษาและแนะน าเก ยวก บการ ด าเน นงานตามกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ประกาศ และข อบ งค บท จ าเป นต อการควบค มด แลการขนส งทางน าและการ ส งเสร มการพาณ ชยนาว ศ กษา และว เคราะห เพ อยกร างและพ ฒนากฎหมายท อย ในความร บผ ดชอบของกรม ศ กษา ว เคราะห และต ดตามการเปล ยนแปลงกฎหมาย ตลอดจนให ค าปร กษาและเสนอแนะในการจ ดท าอน ส ญญา สนธ ส ญญา และความตกลงระหว างประเทศ ท เก ยวก บการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการ ปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 6) ส าน กความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า ด าเน นการเก ยวก บการควบค ม ตรวจตรา และปราบปราม เพ อให การปฏ บ ต เป นไปตามกฎหมายว า ด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย กฎหมายว าด วยการป องก นเร อโดนก น และกฎหมายอ นท เก ยวข อง รวมท งการด าเน นคด แก ผ กระท าการอ นเป นความผ ด ด าเน นการเก ยวก บการควบค มการปล กสร างอาคารหร อ ส งอ นใดม ให ล วงล าล าน าหร อก ดขวางการเด นเร อ ด าเน นการเก ยวก บงานด านสภาวะแวดล อมทางน าท อย ในความ ร บผ ดชอบของกรม ด าเน นการเก ยวก บการบร หารงานส อสาร การควบค มการจราจรและร กษาความปลอดภ ยทางน า ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 7) 13) ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 1-7 ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคและส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคสาขาเป นหน วยงานท ม ฐานะเท ยบเท ากอง 7 หน วยงาน พร อมสาขา 41 แห ง ม อ านาจหน าท ในการด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย กฎหมายว าด วยการป องก นเร อโดนก น กฎหมายว าด วยการส งเสร มการพาณ ชยนาว กฎหมาย ว าด วยการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ตามท ได ร บมอบหมายในเขตพ นท ท อธ บด ก าหนด ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 1 (เช ยงใหม ) สาขาเช ยงใหม, สาขานครสวรรค, สาขาเช ยงราย, สาขาพ ษณ โลก และสาขาแพร ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 2 (พระนครศร อย ธยา) สาขาอย ธยา, สาขาส พรรณบ ร, สาขาลพบ ร และสาขานนทบ ร ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 3 (สม ทรสงคราม) สาขาสม ทรสงคราม, สาขาประจวบค ร ข นธ, สาขากาญจนบ ร, สาขาสม ทรสาคร, สาขาเพชรบ ร และสาขานครปฐม

19 ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 4 (สงขลา) สาขาสงขลา, สาขาป ตตาน, สาขาส ราษฎร ธาน, สาขาช มพร, สาขานครศร ธรรมราช, สาขา นราธ วาส, สาขาเกาะพง น และเกาะสม ย ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 5 (ภ เก ต) สาขาภ เก ต, สาขาตร ง, สาขากระบ, สาขาระนอง, สาขาพ งงา และสาขาสต ล ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 6 (ชลบ ร ) สาขาชลบ ร, สาขาฉะเช งเทรา, สาขาระยอง, สาขาจ นทบ ร, สาขาตราด, สาขาพ ทยา และสาขา สม ทรปราการ ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 7 (หนองคาย) สาขาหนองคาย, สาขาอ บลราชธาน, สาขานครราชส มา, สาขานครพนม และสาขาขอนแก น 14) ส าน กน าร อง ศ กษาและพ ฒนาระบบ ร ปแบบ และอ ปกรณ ท เก ยวข องก บการน าร องเร อ และระบบการประกอบ ก จการน าร อง ด าเน นการเก ยวก บการน าร องตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย เสนอแนะเก ยวก บการ ก าหนดเขตท าหร อน านน าใดๆ ให เป นเขตท ต องเด นเร อโดยผ น าร อง เสนอแนะเก ยวก บการออกข อบ งค บท เก ยวก บการ น าร อง ด าเน นการเก ยวก บการสอบความร และออกใบอน ญาตผ น าร องและผ น าร องพ เศษ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อ สน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 15) ส าน กแผนงาน จ ดท าแผนย ทธศาสตร และแผนการปฏ บ ต ราชการของกรม ศ กษาความเป นไปได และความเหมาะสม ของโครงการ รวมท งการประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผนงานโครงการของกรม ศ กษาและพ ฒนาร ปแบบและว ธ การ ด านการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว จ ดท าและพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของกรม ตลอดจนส ารวจและ ประมวลผลสถ ต การขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ด าเน นการเก ยวก บความร วมม อระหว างประเทศ เช น การศ กษา พ ฒนา และเสนอแนะนโยบายเก ยวก บระบบการขนส งทางทะเล ระบบการขนส งเช อมโยง การขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ และการส งเสร มการประกอบก จการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว และก จการเก ยวเน อง ปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย 16) ส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า ด าเน นการเก ยวก บการข ดลอกและบ าร งร กษาร องน าทางเร อเด น และงานเคร องหมายการเด นเร อใน ล าแม น าและบร เวณชายฝ ง ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย 17) ส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อ ด าเน นการเก ยวก บทะเบ ยนเร อหร อตามกฎหมายว าด วยเร อไทยและกฎหมายอ นท เก ยวข อง ด าเน นการเก ยวก บใบอน ญาตใช เร อตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย ด าเน นการเก ยวก บการตรวจสภาพ เร อ เคร องจ กร อ ปกรณ และเคร องใช ประจ าเร อเพ อออกใบส าค ญร บรองการตรวจเร อตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อ ในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย และกฎหมายว าด วยการป องก นเร อโดนก น เพ อประกอบการออกและต ออาย ใบอน ญาตใช เร อตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย และการออกใบทะเบ ยนเร อตามกฎหมายว าด วยเร อไทย ศ กษา เพ อเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพ ฒนาระบบทะเบ ยนเร อไทย ก าก บด แลและประเม นผลการ ปฏ บ ต งานทะเบ ยนเร อให เป นมาตรฐานเด ยวก น ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย

20 ) ส าน กมาตรฐานเร อ ด าเน นการเก ยวก บการตรวจสภาพเร อ เคร องจ กร อ ปกรณ และเคร องใช ประจ าเร อเพ อออกใบส าค ญ ร บรองตามอน ส ญญาระหว างประเทศ ด าเน นการเก ยวก บการตรวจอน ม ต แบบแปลนเร อให เป นไปตามกฎหมายว าด วย การน นหร ออน ส ญญาระหว างประเทศ ตลอดจนต ดตามการปร บปร งแก ไขอน ส ญญาระหว างประเทศท เก ยวข อง ด าเน นการเก ยวก บการตรวจเร อ ส าหร บเร อต างประเทศท เด นเร อเข ามาในน านน าไทยตามกฎหมายว าด วยการน น หร อ อน ส ญญาหร อความตกลงระหว างประเทศ ด าเน นการเก ยวก บการก าหนดมาตรฐานเร อ อ ปกรณ ประจ าเร อ และการ ตรวจร บรองว สด เคร องม อเคร องใช และอ ปกรณ ประจ าเร อให เป นไปตามมาตรฐานสากล ด าเน นการเก ยวก บการ ก าหนดหล กเกณฑ และก าก บด แลองค กรท ได ร บมอบอ านาจให ท าการ ตรวจเร อและออกใบส าค ญร บรองตามอน ส ญญา ระหว างประเทศ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย 19) ส าน กว ศวกรรม ด าเน นการเก ยวก บการส ารวจและสร างแผนท เส นทางเด นเร อ จ ดระบบการส ารวจ การจ ดเก บ และ การใช ประโยชน ข อม ลเก ยวก บสภาพร องน า ด าเน นการเก ยวก บงานว ศวกรรมการก อสร างส งล วงล าล าน าและร องน า ทางเด นเร อ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 20) ส าน กส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการส งเสร มการพาณ ชยนาว กฎหมายว าด วยการขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ก าหนดมาตรการส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ตลอดจนต ดตาม ป ญหาและอ ปสรรคในการบ งค บใช มาตรการส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ก าก บด แลการประกอบ ก จการพาณ ชยนาว ประสานงานก บหน วยราชการและเอกชน เพ อให ม การด าเน นการตามมาตรการส งเสร มการขนส ง ทางน าและการพาณ ชยนาว ก าก บด แลมาตรฐานของบ คลากรและสถานศ กษาด านพาณ ชยนาว ตลอดจน ประกาศน ยบ ตรว ชาช พของบ คลากรด านการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการ ปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย นอกจากน ภายในกรมเจ าท าให ม กล มงาน 2 กล มงาน เพ อร บผ ดชอบงานข นตรงต ออธ บด กรมเจ าท า ด งน (1) กล มพ ฒนาระบบบร หาร ด าเน นการเสนอแนะและให ค าปร กษาแก อธ บด เก ยวก บย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการภายใน กรม ต ดตาม ประเม นผล และจ ดท ารายงานเก ยวก บการพ ฒนาระบบราชการในกรม ประสานและด าเน นการเก ยวก บ การพ ฒนาระบบราชการร วมก บหน วยงานกลางต างๆ และหน วยงานในส งก ดกรม ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการ ปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย (2) กล มตรวจสอบภายใน ด าเน นการเก ยวก บการตรวจสอบด านการบร หาร การเง น และการบ ญช ของกรม ปฏ บ ต งานร วมก บหร อ สน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8

~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8 ~ 1 ~ รายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความ ตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2/๒๕๕8 ~ 2 ~ แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นการตามแผนบร หารความ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คร งท 2

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information