แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555

2 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า

3 สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ บ ต ราชการป 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า (1 25) 1. บทน า 1 2. ว ส ยท ศน พ นธก จ และค าน ยมองค กร 2 3. นโยบายและแผนท เก ยวข องก บกรมเจ าท า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ป แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ท เก ยวข อง 3 ก บกรมเจ าท า 3.3 นโยบายร ฐบาลท เก ยวข องก บกรมเจ าท า กรมฯ ม นโยบายในการด าเน นการสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นและนโยบาย 6 ร ฐบาล และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) 4. ความสอดคล องของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ กระทรวงคมนาคมก บกรมฯ 8 5. ความเช อมโยงของแผนการบร หารราชการแผ นด น และย ทธศาสตร เป าหมายการให บร การ 11 ของกระทรวงและกรมฯ 6. สร ปความสอดคล องของการจ ดสรรงบประมาณจ าแนกตามย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ 12 เป าหมายการให บร การกระทรวงคมนาคมและกรมเจ าท า ผลผล ต/โครงการ ประจ าป งบประมาณ การแบ งส วนราชการและภารก จของกรมเจ าท าป งบประมาณ โครงสร างการบร หารงานภายในกรมเจ าท า งบประมาณกรมเจ าท า สร ปงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามแผนงานผลผล ต/ 19 ก จกรรม และงบรายจ าย 11. สร ปงบประมาณลงท นท ได ร บเพ อด าเน นงาน/โครงการพ ฒนาท ส าค ญในป งบประมาณ และท ผ กพ นในป งบประมาณต างๆ ตารางแสดงงานโครงการพ ฒนาประจ าป งบประมาณ 2554 (25 33) แผนงานประจ าป งบประมาณ 2555 (34 73) 1. แผนก าก บด แลความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า แผนงานท าการน าร องให เก ดความปลอดภ ยประจ าป แผนปฏ บ ต งานด านการพ ฒนาพาณ ชยนาว แผนการพ ฒนากฎหมายประจ าป งบประมาณ แผนการปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ แผนงานต ดตามผลการด าเน นงานท าเร อและเข อนฯ ท กรมฯ ได ด าเน นการแล วเสร จ แผนการด าเน นงานด านสถ ต การขนส งทางน า ป งบประมาณ แผนการด าเน นงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ป งบประมาณ แผนการตรวจสอบภายใน กรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ แผนการผล ต ฝ กอบรม และพ ฒนาคนประจ าเร อ ประจ าป งบประมาณ

4 แผนงาน/โครงการพ ฒนางบประมาณ 2555 (74 160) 1. งานก อสร างท าเท ยบเร อเช ยงแสน แห งท 2 จ.เช ยงราย งานก อสร างสถาน ขนส งส นค าทางล าน า เพ อการประหย ดพล งงานท อ.ท าเร อ จ.พระนครศร อย ธยา งานก อสร างท าเท ยบเร ออเนกประสงค คลองใหญ จ.ตราด งานศ กษาส งแวดล อมและส ารวจออกแบบรายละเอ ยดเพ อก อสร างเข อนยกระด บน าในแม น า 86 เจ าพระยาและน านเพ อการเด นเร อ 5. งานศ กษาทบทวนและส ารวจออกแบบเพ อก อสร างท าเร อน าล กสงขลาแห งท งานซ อมแซมและปร บปร งท าเท ยบเร อปากบารา (เด ม) จ.สต ล เป นท าเร อท องเท ยว และ 93 อเนกประสงค 7. งานก อสร างท าเท ยบเร อบ านนาเกล อ จ.ตร ง งานซ อมแซมและปร บปร งโป ะในแม น าเจ าพระยา งานก อสร างเข อนก นคล นพร อมส งก อสร างประกอบท บร เวณท าเท ยบเร อส าราญก ฬาท อ าว 112 ฉลอง จ.ภ เก ต 10. งานศ กษาผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบเพ อก อสร างเข อนก นคล นบร เวณท าเร อ 116 แหลมศอก จ.ตราด 11. งานก อสร างเสร มระด บเข อนป องก นการก ดเซาะบร เวณคลองด าน จ.สม ทรปราการ งานซ อมบ าร งร กษาเข อนป องก นการก ดเซาะชายฝ งทะเล (2 แห ง) งานศ กษาศ กษาผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบโครงสร างเร งการตกตะกอนเพ อ 123 ป องก นการก ดเซาะชายฝ งอ าวไทยตอนบน 14. งานศ กษาว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ารวจออกแบบโครงสร างป องก นการก ดเซาะ 127 ชายฝ งต งแต บ านหน าโกฎ ถ งปลายแหลมตะล มพ ก อ.ปากพน ง จ.นครศร ธรรมราช 15. งานซ อมบ าร งร กษาเข อนป องก นการก ดเซาะชายฝ งบร เวณเกาะแต ว จ.สงขลา งานก อสร างเสร มระด บเข อนป องก นการก ดเซาะแม น าท าจ น อ.เม อง จ.ส มทรสาคร ระยะท งานก อสร างเข อนป องก นตล งพ ง (ป งบประมาณ 2555 จ านวน 10 แห ง) งานศ กษาเพ อจ ดท าแผนแม บทการข ดลอก เพ อพ ฒนาและฟ นฟ ทะเลสาบสงขลาตอนล าง งานข ดลอกและบ าร งร กษาร องน า ป งบประมาณ งานก อสร างอาคารศ นย พ ฒนาและบ าร งร กษาทางน าท 8 ขอนแก นและอาคารอย อาศ ยรวม หน วย พร อมส งก อสร างประกอบ 21. งานหล กไฟขอบร องและหล กไฟแสดงท หมายอ นตรายพร อมอ ปกรณ เคร องหมายการเด นเร อ งานหล กไฟน าพร อมเคร องหมายการเด นเร อ (2 หล ก) งานก อสร างอาคารส าน กงานท าภ ม ภาคท 7 (ขอนแก น) และส งก อสร างประกอบ งานส ารวจความม นคงแข งแรงของอาคารพร อมปร บปร งอาคารสถาน น าร อง จ.สม ทรปราการ งานซ อมแซมปร บปร งส งก อสร างภายในกรมเจ าท า งานจ างเหมาป กหล กเขตควบค มทางน า งานจ ดหาระบบต ดตาม แสดงสถานะเร อพร อมต ดต งอ ปกรณ วงจรป ดเพ อด แลร กษาความ 154 ปลอดภ ยในคลองแสนแสบ 28. งานก อสร างและจ ดหาระบบตรวจการณ ชายฝ งอ าวไทยตอนบน (VTS ระยะท 2) งานปร บปร งส งก อสร างและระบบสาธารณ ปโภคภายในศ นย ฝ กพาณ ชยนาว 159 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า กรมเจ าท า

5 แผนย ทธศาสตร กรมเจ าท า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 กรมเจ าท า 1. บทน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต งแต ในอด ตจนถ งป จจ บ น ท งการขนส งในแม น าล าคลอง และทางทะเล เน องจากม ต นท นการขนส งท ต า แต เน องจากป จจ บ นการคมนาคมขนส งทางบกได ร บความสะดวก รวดเร วข น ท าให ปร มาณการขนส งทางน าลดลงบ าง อย างไรก ตามย งม ประชาชนใช การขนส งทางน าเพ อการ ส ญจรและขนส งส นค าอย เน องจากป ญหาการจราจรทางบกแออ ด ค บค ง อ กท งป ญหาราคาน าม นเช อเพล งม แนวโน มส งข นประกอบก บประเทศไทยประสบป ญหาก บการขาดด ลการค าทางทะเลเป นอย างมากและต อเน อง ร ฐบาลจ งม นโยบายในการพ ฒนาการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว ท งภายในและระหว างประเทศ ตลอดจนพ ฒนาท าเร อน าล กบร เวณพ นท ภาคใต พ ฒนาท าเร อช มชน และกองเร อไทย เพ อเพ มประส ทธ ภาพและ ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ รวมท งส งเสร มการลดการใช พล งงานในภาคขนส ง เช อมโยงประต การค าใหม และสน บสน นการท องเท ยว นอกจากน ในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑1 (พ.ศ.๒๕๕5-๒๕๕9) ได ให ความส าค ญ โดยก าหนดย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น โดยม แนวทางการ พ ฒนาท เก ยวข อง ได แก การพ ฒนาระบบการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพ เท าเท ยม และเป นธรรม พ ฒนาโครงสร าง พ นฐานและระบบโลจ สต กส โดยผล กด นการพ ฒนาการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ โดยพ ฒนาปร บเปล ยนร ปแบบ การขนส งไปส การขนส งในร ปแบบอ นๆ ท ม ต นท นการขนส งต อหน วยต าและม การใช พล งงานท ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐานและระบบบร หารจ ดการการขนส งต อเน องหลายร ปแบบท เช อมการขนส งทางถนน ทางราง ทางน า และทางอากาศ ในล กษณะบ รณาการท งภายในประเทศและระหว างประเทศ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพและมาตรฐานการขนส งส นค าส สากลท งด านความรวดเร ว ความปลอดภ ย และความตรงต อเวลา รวมท งสน บสน นการพ ฒนาเศรษฐก จภายใต กรอบความร วมม อระด บภ ม ภาค และพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ รวบรวมและกระจายส นค าท ม ประส ทธ ภาพ เพ อลดต นท นระบบโลจ สต กส ของประเทศในภาพรวม กรมเจ าท าเป นหน วยงานภายใต ส งก ดกระทรวงคมนาคมม บทบาทและภารก จเก ยวก บการควบค ม ก าก บ ด แล และพ ฒนาส งเสร มการคมนาคมทางน าให ได ร บความปลอดภ ย สะดวก รวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ตลอดจน การด แลร กษาส งแวดล อมทางน า รวมท งการผล ตและพ ฒนาบ คลากรท กประเภทท เก ยวข องก บการขนส งทางน า ให เป นไปตามมาตรฐานสากล รวมท งการส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชย นาว ให ม การ เช อมต อก บระบบการขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสารและส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชนได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการส งออกให ม ความเข มแข ง จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ สอดคล องก บนโยบายร ฐบาลและแผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เพ อให สามารถด าเน นการได อย างเป นร ปธรรมและบรรล ตามเป าหมายท ได ก าหนดไว

6 - 2 - กรมเจ าท า เป นหน วยงานภายใต ส งก ดกระทรวงคมนาคมม บทบาทและภารก จเก ยวก บการควบค ม ก าก บ ด แล และพ ฒนาส งเสร มการคมนาคมทางน าให ได ร บความปลอดภ ย สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการ ด แลร กษาส งแวดล อมทางน า รวมท งการผล ตและพ ฒนาบ คลากรท กประเภทท เก ยวข องก บการขนส งทางน าให เป นไปตามมาตรฐานสากล รวมท งการส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชย นาว ให ม การ เช อมต อก บระบบการขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสารและส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการ เก ยวเน องเพ อให ประชาชนได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการ ส งออกให ม ความเข มแข ง ว ส ยท ศน เป นองค การท ม งการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว ให ปลอดภ ย สะดวก ม ประส ทธ ภาพ ตามมาตรฐานสากล พ นธก จ ก าก บด แล การส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ให ม การเช อมต อก บระบบการ ขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสาร และส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชนได ร บ ความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการส งออกให ม ความเข มแข ง โดยม อ านาจหน าท ด งน 1. ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย กฎหมายว าด วยการ ป องก นเร อโดนก น กฎหมายว าด วยการส งเสร มการพาณ ชยนาว กฎหมายว าด วยการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ และ กฎหมายอ นท เก ยวข อง 2. ศ กษาและว เคราะห เพ อพ ฒนาโครงสร างพ นฐานการขนส งทางน า 3. ส งเสร มและพ ฒนาเคร อข ายระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว 4. ด าเน นการจ ดระเบ ยบการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว 5. ร วมม อและประสานงานก บองค การและหน วยงานท เก ยวข องท งในประเทศและต างประเทศในด านการ ขนส งทางน า การพาณ ชยนาว และในส วนท เก ยวก บอน ส ญญาและความตกลงระหว างประเทศ 6. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของกรมหร อตามท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ค าน ยมองค กร เสร มสร างความปลอดภ ย พ ฒนาทางน าก าวไกล น าพาณ ชยนาว ไทยส สากล

7 นโยบายและแผนท เก ยวข องก บกรมเจ าท า 2.1 ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ป 2550 ส วนท 7 แนวนโยบายเศรษฐก จ มาตรา 84 ร ฐต องด าเน นการตามแนวนโยบายด านเศรษฐก จต อไปน (๑๐) จ ดให ม สาธารณ ปโภคข นพ นฐานอ นจ าเป นต อการด ารงช ว ตของประชาชนเพ อ ประโยชน ใน การร กษาความม นคงของร ฐในทางเศรษฐก จ และต องม ให สาธารณ ปโภคข นพ นฐาน อ นจ าเป นต อการด ารงช ว ตของประชาชนอย ในความผ กขาดของเอกชนอ นอาจก อความ เส ยหายแก ร ฐ (12) ส งเสร มและสน บสน น ก จการพาณ ชยนาว การขนส งทางราง รวมท ง การด าเน นการตาม ระบบบร หารจ ดการขนส งท งภายในและระหว างประเทศ 2.2 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ท เก ยวข องก บกรมเจ าท า การพ ฒนาในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต องเผช ญก บกระแส การเปล ยนแปลงท ส าค ญท งภายนอกและภายในประเทศท ปร บเปล ยนเร วและซ บซ อนมากย งข น เป นท งโอกาส และความเส ยงต อการพ ฒนาประเทศ โดยเฉพาะข อผ กพ นท จะเป นประชาคมอาเซ ยนในป ๒๕๕๘ จ งจ าเป นต อง น าภ ม ค มก นท ม อย พร อมท งเร งสร างภ ม ค มก นในประเทศให เข มแข งข นมาใช ในการเตร ยมความพร อมให แก คน ส งคม และระบบเศรษฐก จของประเทศให สามารถปร บต วรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม สามารถพ ฒนาประเทศให ก าวหน าต อไปเพ อประโยชน ส ขท ย งย นของส งคมไทยตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ได แก การพ ฒนาประเทศให คนในส งคมอย ร วมก นอย างสงบส ข เศรษฐก จเจร ญเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ภายใต กระแสการเปล ยนแปลงท งภายในและภายนอกประเทศท ปร บเปล ยนเร ว คาดการณ ได ยากและซ บซ อนมาก ย งข น การพ ฒนาในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ได ก าหนดท ศทางและย ทธศาสตร การพ ฒนาท เหมาะสม โดย เร งสร างภ ม ค มก นเพ อป องก นป จจ ยเส ยง และเสร มรากฐานของประเทศด านต างๆ ให เข มแข งควบค ไปก บการ พ ฒนาคนและส งคมไทยให ม ค ณภาพ ม โอกาสเข าถ งทร พยากรและได ร บประโยชน จากการพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมอย างเป นธรรม รวมท งสร างโอกาสทางเศรษฐก จด วยฐานความร และความค ดสร างสรรค บนพ นฐานการผล ต และการบร โภคท เป นม ตรต อส งแวดล อม น าไปส การพ ฒนาประเทศท ม นคงและย งย น ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ส าค ญในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ม ด งน ๑) ย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมในส งคม ๒) ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 3) ย ทธศาสตร ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงของอาหารและพล งงาน 4) ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น 5) ย ทธศาสตร การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม 6) ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น ส าหร บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศในส วนท เก ยวข องก บกรมฯ ค อ 4) ย ทธศาสตร การปร บ โครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น

8 - 4-๑. สถานการณ การเปล ยนแปลง การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานท ผ านมา ภาคร ฐม บทบาทในการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน น การเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ ในระยะท ผ านมา ม การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานท งทางบก ทางเร อ และทางอากาศ โดยม ส ดส วนการขนส งผ โดยสารภายในประเทศ ทางถนนร อยละ ๗๔.๐ ทางรถไฟร อยละ ๒๑.๐ ท เหล อเป นทางอากาศร อยละ ๕.๐ สาหร บการขนส งส นค าน น ส วนใหญ เป นการขนส งทางถนนร อยละ ๘๒.๐ ทางน าร อยละ ๑๕.๐ และทางรถไฟร อยละ ๓.๐ ท งน แม ว าการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานของประเทศใน ระยะท ผ านมาจะประสบความส าเร จในด านปร มาณ แต ย งต องพ ฒนาด านค ณภาพและสร างกระบวนการม ส วน ร วมของท กภาคส วนให มากข น นอกจากน ข อจ าก ดด านการคล ง ตลอดจนกฎ ระเบ ยบ และหล กเกณฑ ท บ งค บใช ไม สอดคล องและเหมาะสมก บสถานการณ ในป จจ บ น ส งผลให การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานล าช าและเป นอ ปสรรค ต อการขยายต วทางเศรษฐก จของประเทศในระยะยาว ในขณะท ความต องการใช พล งงานของประเทศไทยม แนวโน มส งข นและต องพ งพ งการน าเข าพล งงานจากต างประเทศจ านวนมาก โดยความต องการใช พล งงานของไทย ม ม ลค าส งถ งป ละ ๑ ล านล านบาท หร อค ดเป นร อยละ ๑๑.๐ ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ พร อมน การผล ต พล งงานในประเทศย งไม สามารถตอบสนองความต องการใช พล งงานท เพ มข นได อย างเพ ยงพอ โดยการผล ตพล งงาน ในประเทศสามารถตอบสนองความต องการใช ในประเทศได เพ ยงร อยละ ๕๐.๐ เท าน น 2. การประเม นความเส ยง ประเทศไทยย งคงต องเผช ญก บความเส ยงส าค ญหลายด านซ งเป นท งข อจ าก ดต อการพ ฒนาประเทศ หร อจ ดอ อนภายในประเทศท จ าเป นต องแก ไขต อไป ด งน น ประเทศไทยต องเตร ยมความพร อมและจ ดการความ เส ยงต างๆ เพ อให กระบวนการปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย นม ความต อเน อง โดย ความเส ยงทางเศรษฐก จส าค ญของประเทศไทย ม ด งน ๓. การสร างภ ม ค มก น ผลการพ ฒนาท ผ านมา ท กภาคส วนได น อมน าปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ในการ พ ฒนาประเทศ ประกอบก บว ถ ช ว ต ว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาไทยท หลากหลายและเข มแข ง ท าให ประเทศไทยม ภ ม ค มก นและความพร อมในการเผช ญก บการเปล ยนแปลง อย างไรก ตาม ความเส ยงท ประเทศไทยต องเผช ญม แนวโน มทว ความร นแรงมากข นและเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ด งน น ประเทศไทยจ าเป นต องเสร มสร างจ ดแข ง หร อภ ม ค มก นท ม อย ในภาคการผล ตและบร การ รวมท งพ ฒนาภ ม ค มก นใหม เพ อรองร บความเส ยงท จะเก ดข น และ ใช โอกาสท เอ ออ านวยให เก ดประโยชน ต อการพ ฒนาประเทศได อย างเหมาะสมและร เท าท น 4. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ๔.๑ ว ตถ ประสงค ๔.๑.๑ เพ อปร บโครงสร างเศรษฐก จให เจร ญเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ๔.๑.๒ เพ อร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จและสร างระบบการแข งข นเสร และเป นธรรม ๔.๑.๓ เพ อให ประเทศไทยม ความเช อมโยงก บเคร อข ายด านการผล ตส นค าและบร การบนฐาน ป ญญา นว ตกรรม ความค ดสร างสรรค และเป นม ตรก บส งแวดล อม ในภ ม ภาคอาเซ ยน ๔.๒ เป าหมาย ๔.๒.๑ เศรษฐก จขยายต วอย างม ค ณภาพและย งย น ๑) เศรษฐก จขยายต วอย างเหมาะสมและม เสถ ยรภาพ และอ ตราเง นเฟ อเฉล ยไม เก นร อยละ ๓.๕ ต อป ๒) ผล ตภาพการผล ตรวมเพ มข นเฉล ยไม ต ากว าร อยละ ๓.๐ ต อป ๓) เพ มส ดส วนม ลค าภาคเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตรให ได ไม ต ากว าร อยละ ๑๖.๐ ของ ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ และเพ มส ดส วนม ลค าภาคบร การให ได ไม ต ากว าร อยละ ๕๐.๐ ของผล ตภ ณฑ มวลรวม ในประเทศ รวมท งยกระด บอ ตสาหกรรมส การผล ตท เป นม ตรก บส งแวดล อม ช มชน และม ม ลค าส ง

9 - 5-๔) พ ฒนาส นค าและบร การสร างสรรค ให ม อ ตราการขยายต วไม ต ากว าร อยละ ๕.๐ ต อป ๔.๒.๒ เล อนอ นด บความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของประเทศโดย IMD เป นอ นด บ ๑๖ ของโลกและเพ มอ นด บความสามารถในการประกอบธ รก จให เป น ๑ ใน ๑๐ ของโลก ๔.๒.๓ เพ มส ดส วนค าใช จ ายการลงท นเพ อการว จ ยและพ ฒนาเป นไม น อยกว าร อยละ ๑.๐ และ เพ มข นเป นไม น อยกว าร อยละ ๒.๐ ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศในระยะต อไป โดยม ส ดส วนการลงท นว จ ย และพ ฒนาของภาคเอกชนต อภาคร ฐเพ มข นเป น ๗๐ : ๓๐ ๔.๒.๔ ลดส ดส วนต นท นโลจ สต กส ต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศให ต ากว าร อยละ ๑๕.๐ และ เพ มส ดส วนการขนส งทางรางเป นร อยละ ๕.๐ ๔.๒.๕ เพ มส ดส วนการใช พล งงานทดแทนและพล งงานทางเล อกต อปร มาณการใช พล งงาน ข นส ดท ายไม น อยกว าร อยละ ๑๙.๐ ลดส ดส วนการน าเข าพล งงานจากต างประเทศลงไม น อยกว าร อยละ ๓.๐ และ ลดความเข มการใช พล งงานลงร อยละ ๒.๐ ๔.๓ ด ชน ช ว ด ๔.๓.๑ ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ๔.๓.๒ อ ตราเง นเฟ อ ๔.๓.๓ ผล ตภาพการผล ตรวม ๔.๓.๔ ส ดส วนของผล ตภ ณฑ มวลรวมสาขาเกษตร อ ตสาหกรรม และบร การต อผล ตภ ณฑ มวล รวมในประเทศ ๔.๓.๕ อ ตราการขยายต วของส นค าและบร การสร างสรรค 5. ผลการพ ฒนาท ผ านมาช ให เห นว าโครงสร างเศรษฐก จของไทยไม สามารถรองร บการเจร ญเต บโตได อย างย งย น โดยย งต องพ งพ งและเผช ญก บการเปล ยนแปลงจากป จจ ยภายนอกประเทศมากข นตามล าด บ นอกจากน ระบบเศรษฐก จของไทยย งม ความอ อนแอด านป จจ ยสน บสน นในส วนของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ค ณภาพการให บร การของโครงสร างพ นฐาน กฎหมาย กฎ และระเบ ยบทางเศรษฐก จท ไม เอ อต อการจ ดระบบการ แข งข นท เป นธรรมและเหมาะสมก บสถานการณ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ในขณะท ประเทศไทยม ภ ม ค มก น ทางเศรษฐก จท ด อย แล ว แต ย งไม เพ ยงพอท จะเป นป จจ ยข บเคล อนไปอย างม นคงภายใต สถานการณ การ เปล ยนแปลงท ด าเน นอย ในป จจ บ น ด งน น แนวทางการพ ฒนาในระยะต อไปจะต องให ความส าค ญก บการปร บ โครงสร างเศรษฐก จส การพ ฒนาท ม ค ณภาพและย งย น โดยใช ป ญญา ความร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และ ความค ดสร างสรรค เป นพ นฐานส าค ญในการข บเคล อน ภายใต การสร างป จจ ยสน บสน นท เอ ออ านวยและม บรรยากาศในการแข งข น ท เป นธรรม พร อมท งใช โอกาสจากป จจ ยภายนอกให เก ดประโยชน ก บประเทศได อย าง เหมาะสม ซ งจะเป นแนวทางหน งในการสร างภ ม ค มก นให ก บประเทศเม อเก ดความผ นผวนจากป จจ ยภายนอก ประเทศ รวมท งจะต องสร างความเข มแข งทางเศรษฐก จให เก ดข นจากป จจ ยภายในประเทศเป นส าค ญ ๕.๑ การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การพ ฒนาท ม ค ณภาพและย งย น โดยสร างความเข มแข งให ก บ ผ ประกอบการ โดยเฉพาะผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม และผล กด นให ม บทบาทในการพ ฒนา เศรษฐก จภายในประเทศให เข มแข งและแข งข นได ๕.๒ การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ย และนว ตกรรม ให เป นพล งข บเคล อนการปร บโครงสร าง เศรษฐก จให เต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ท เน นการน าความค ดสร างสรรค ภ ม ป ญญาท องถ น ทร พย ส นทางป ญญา งานว จ ยและพ ฒนา ไปต อยอด ถ ายทอด และประย กต ใช ประโยชน ท งเช งพาณ ชย ส งคม และช มชน ๕.๓ การพ ฒนาความสามารถในการแข งข นท ม ประส ทธ ภาพ เท าเท ยม และเป นธรรม ๕.๔ การบร หารจ ดการเศรษฐก จส วนรวมอย างม เสถ ยรภาพ

10 นโยบายร ฐบาลท เก ยวข องก บกรมเจ าท า นโยบายของคณะร ฐมนตร นายกร ฐมนตร (นางสาวย งล กษณ ช นว ตร) แถลงต อสภาผ แทนราษฎรเม อ ว นท ส งหาคม 2554 ท สอดคล องก บนโยบายในการบร หารราชการแผ นด นม ส วนท กรมเจ าท าเก ยวข อง และต องด าเน นการ ด งน 1. นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก 1.4 ส งเสร มให ม การบร หารจ ดการน าอย างบ รณาการและเร งร ดขยายเขตพ นท ชลประทาน โดยเร ง ให ม การบร หารจ ดการน าในระด บประเทศอย างม ประส ทธ ภาพให สามารถป องก นป ญหาอ ทกภ ยและภ ยแล งได รวมท งสน บสน นภาคการเกษตรด วยการก อสร างระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล ก ฟ นฟ การ ข ดลอกค คลอง และแหล งน าธรรมชาต ท ม อย เด ม ขยายเขตการส บน าด วยไฟฟ า จ ดสร างคลองส งน าขนาดเล กเข าส ไร นา และขยายเขตการจ ดร ปท ด น เพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช น าและการผล ต ส งเสร มการใช น าให เก ดประโยชน ส งส ดและเหมาะสมก บชน ดพ ช และจ ดหาแหล งน าในระด บไร นาและช มชนอย างท วถ ง 1.6 เร งฟ นฟ ความส มพ นธ และพ ฒนาความร วมม อก บประเทศเพ อนบ านและนานาประเทศ เพ อ สน บสน นการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จในภ ม ภาคร วมก น โดยเฉพาะการเร งแก ไขป ญหากระทบกระท งตามแนว พรมแดน ผ านกระบวนการทางการท ตบนพ นฐานของสนธ ส ญญาและกฎหมายท เก ยวข อง และเร งด าเน นการตาม ข อผ กพ นในการรวมต วเป นประชาคมอาเซ ยนในป 2558 ท งในม ต เศรษฐก จ ส งคม และความม นคง ตลอดจนการ เช อมโยงเส นทางคมนาคมขนส งภายในและภายนอกภ ม ภาค 3. นโยบายเศรษฐก จ 3.4 นโยบายโครงสร างพ นฐานและการพ ฒนาระบบรางเพ อขนส งมวลชน การบร หารจ ดการระบบ ขนส งส นค าและบร การ พ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐานด านการขนส ง ระบบประปา และระบบไฟฟ าให กระจาย ไปส ภ ม ภาคอย างท วถ งเพ ยงพอ รวมท งส งเสร มการประหย ดพล งงานและลดต นท นการขนส งเพ อยกระด บค ณภาพ ช ว ตและเพ มข ดความสามารถในการแข งข น พร อมท งสร างโอกาสการกระจายรายได กระจายเศรษฐก จ และ กระจายการลงท นส ชนบท รวมท งก าก บด แลอ ตราค าบร การท สอดคล องก บสภาพพ นท และกล มผ ได ร บประโยชน และการค มครองผ บร โภค พ ฒนาการขนส งทางน าและก จการพาณ ชยนาว ขนส งเด นเร อชายฝ งทะเล ท งฝ งด าน ทะเลอ นดาม นและฝ งด านทะเลอ าวไทย โดยพ ฒนาท าเร อน าล กและสะพานเศรษฐก จเช อมสองฝ งทะเลภาคใต 2.4 กรมฯ ม นโยบายในการด าเน นการสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นและนโยบายร ฐบาล และ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ด งน ม งเน นในการส งเสร มการพ ฒนาระบบการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ให ม การเช อมต อก บระบบการ ขนส งอ นๆ ท งการขนส งผ โดยสาร และส นค า ท าเร อ อ เร อ กองเร อไทย และก จการเก ยวเน อง เพ อให ประชาชน ได ร บความสะดวก รวดเร ว ท วถ ง และปลอดภ ย ตลอดจนการสน บสน นภาคการส งออกให ม ความเข มแข ง รวมถ ง การช วยร กษาสภาพทางชลศาสตร ท ช วยบรรเทาป ญหาอ ทกภ ยและภ ยแล งได อ กทางหน ง ด งน 1. พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน นระบบโลจ สต กส ให เพ ยงพอต อเน องอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเช อมโยงก บระบบการขนส งระบบอ น โดยการพ ฒนาท าเร อและข ดลอกร องน า การพ ฒนาพ นท หล งท าเพ อรองร บการขนส งส นค าระหว างประเทศ และส นค าชายฝ งทะเล เช น การพ ฒนาท าเร อ น าล กปากบารา จ.สต ล, ท าเร อน าล กบร เวณชายฝ งทะเลอ าวไทยตอนล าง (ท าเร อสงขลา แห งท 2), ท าเร อช มพร และเข อนยกระด บน าเพ อการเด นเร อในแม น าเจ าพระยาและน าน เป นต น รวมถ งการพ ฒนาโครงการต อเน องให

11 - 7 - แล วเสร จตามแผนงานท ก าหนด เช น ท าเร อเช ยงแสนแห งท 2, ท าเร อเพ อการประหย ดพล งงานท จ.อย ธยา และท าเร ออเนกประสงค คลองใหญ จ.ตราด 2. พ ฒนา ปร บปร ง และบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานให ม ความปลอดภ ย เพ ยงพอต อเน องและ ม ประส ทธ ภาพตลอดจนเช อมโยงก บการขนส งระบบอ น โดยการพ ฒนาท าเร อเพ อรองร บส นค าและผ โดยสารท งใน เขตกร งเทพมหานครและปร มณฑล และภ ม ภาค การข ดลอกร องน า การสร างเข อนก นทรายและคล น เข อน ป องก นการก ดเซาะ และเข อนป องก นตล งพ ง ตลอดจนการจ ดหาส งอ านวยความปลอดภ ยในการใช ร องน า ให สามารถใช เป นเส นทางส ญจรได โดยสะดวก และปลอดภ ย รวมท งเป นการช วยร กษาสภาพทางชลศาสตร และช วยให การระบายน าเป นไปด วยด อ นเป นการช วยบรรเทาป ญหาอ ทกภ ยและภ ยแล งได อ กทางหน ง นอกจากน รวมถ งการจ ดท าแผนท ภ ม สารสนเทศเพ อช วยในการด แลร องน า และย งสามารถช วยก าก บด แลการ ก อสร างส งล วงล าล าน า ให เป นระเบ ยบเร ยบร อยและเป นการร กษาสภาพของร องน าด วย 3. เพ มข ดความสามารถในการก าก บ ด แลความปลอดภ ยในการขนส งทางน า โดยจะเน นในด านการ ก าก บด แล การตรวจตราการเด นเร อ รวมท งการจ ดหาเคร องม ออ ปกรณ และระบบความปลอดภ ยต างๆ ให ท นสม ย เป นไปตามมาตรฐานสากล เพ อสน บสน นให ม การตรวจตรา ก าก บด แล การส ญจรทางน า เช น การตรวจสภาพเร อ และการออกใบอน ญาตต างๆ ให เป นมาตรฐาน เพ อให เก ดความสะดวก ความปลอดภ ยและร กษาส งแวดล อม ทางน า รวมท งเร งร ด ผล ต พ ฒนาบ คลากร และก าหนดมาตรการสน บสน นด านการพาณ ชย นาว เพ อสน บสน น ก จการขนส งทางน าและพาณ ชย นาว 4. เน นให ม การพ ฒนาระบบเทคโนโลย และสารสนเทศท ม อย ให ม การใช งานให ม ประส ทธ ภาพ (เน นให ส วนกลางและส วนภ ม ภาคม การใช งานระบบสารสนเทศอย างจร งจ ง) เพ อน ามาช วยในการพ ฒนาระบบงานการ ขนส งทางน าให ได มาตรฐาน ลดข นตอนท ย งยาก ซ าซ อน และเพ มความคล องต วในการปฏ บ ต งาน รวมท งการก าว ไปส การให บร การแบบ One-stop-service และรองร บพ ฒนาระบบ Transport Single Window e-logistics เพ อให บร การผ ประกอบการเก ยวก บการย นขออน ม ต อน ญาต ท เก ยวข องก บภารก จของกรมฯ เช น การแจ งเร อ เข า-ออก การขอใช บร การน าร องเร อ การขอใช เร ออ นท ไม ใช เร อไทย เป นต น โดยการให บร การด งกล าวเป นใน ล กษณะการให บร การในหน าต างเด ยว สอดคล องก บนโยบายของร ฐบาลท ต องการพ ฒนาระบบ National Single Window ซ งม กรมศ ลกากรเป นเจ าภาพหล ก โดยกรมฯ ได ลงนามในข อตกลงเพ อเช อมโยง แลกเปล ยนข อม ลท เก ยวข องก บการน าเข า ส งออก ก บกรมศ ลกากร แล ว เพ อให สามารถบร การประชาชนได อย างสะดวก รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได 5. เน นการสร างเคร อข ายในการพ ฒนางาน/โครงการต าง ๆ ของกรมฯท งงานบร การและงานพ ฒนา โครงสร างพ นฐานส งอ านวยความสะดวกต างๆ เพ อให ม การปร บการให บร การให เหมาะสม ตรงตามความต องการ ของกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยภายใต ว ส ยท ศน และพ นธก จของกรมฯ โดยก าหนดให ม ช องทางการ ส อสาร การร บฟ งและเร ยนร ความต องการ รวมถ งความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อ น ามาใช ในการปร บปร งและเสนอร ปแบบการบร การต างๆ ของกรมฯ โดยการบ รณาการข อม ลจากแหล งต างๆ เช น การส ารวจรายกล มจากกล มต วอย าง การส ารวจความต องการและความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย การน าข อร องเร ยน/ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ/ค าชมเชย การส มภาษณ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยในอด ต ป จจ บ น และท พ งม ในอนาคต สารสนเทศท ได จากการส ารวจหร อข อม ลป อนกล บจากผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยจากช องทางการร องเร ยนต างๆ และข อม ลจากเว บไซด และแหล งข อม ลอ นๆ ท งท เป น ทางการและไม เป นทางการ เป นต น รวมท งรณรงค ให บ คลากรกรมเจ าท าตระหน กถ งการพ ฒนาค ณภาพให บร การ อย างท วถ งเป นธรรม และเท าเท ยมอ นจะท าให เก ดความพ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย

12 สร างศ กยภาพการบร หารจ ดการด านการขนส งทางน าและการบร หารก จการบ านเม องท ด ให ม ประส ทธ ภาพ โดยด าเน นการพ ฒนาองค กรตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ และแนวทางตามท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดตามเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐใน ท กม ต ท งม ต ภายใน (ด านประส ทธ ผล และค ณภาพการให บร การ) และม ต ภายนอก (ด านประส ทธ ภาพและการ พ ฒนาองค การ) เช น การพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลอย างเป นระบบและ ต อเน อง โดยม งเน นการพ ฒนาให เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อประส ทธ ภาพในการท างานและค ณภาพช ว ตท ด เพ อให ม ความร ความสามารถในด านต างๆ ให ท นสม ย สามารถน ามาใช ในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น สน บสน นให ม การฝ กอบรม และการศ กษาโดยการน าเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมาใช ในการปฏ บ ต งานได การจ ดให ม มาตรการประเม นผลการปฏ บ ต งานและจ ายค าตอบแทนท เป นธรรมตามผลงาน การรวมท งการอบรม ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ตลอดจนการเสร มสร างความเข มแข งของบ คลากรในภ ม ภาคและสาขาให ม การ ด าเน นงานตามภารก จและเป นต วแทนของกรมฯ อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ความสอดคล องของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ กระทรวงคมนาคมก บกรมฯ 3.1 ว ส ยท ศน (Vision) กระทรวงคมนาคม ม งส การขนส งท ย งย น 3.2 พ นธก จ (Mission) กระทรวงคมนาคม พ ฒนาระบบ กลไก และบ คลากร รวมท งวางแนวนโยบายการพ ฒนา ก าก บด แล บ รณาการการขนส ง และจราจร ให ม บร การท เพ ยงพอ ม ประส ทธ ภาพ ปลอดภ ย ท วถ ง ค มค า และเป นธรรม 3.3 ภารก จหล กตามพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงคมนาคมม อ านาจหน าท เก ยวก บการขนส ง ธ รก จการขนส งการวางแผนจราจร และการ พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการคมนาคม และราชการอ นตามท ม กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของ กระทรวงคมนาคม หร อส วนราชการท ส งก ดกระทรวงคมนาคม 3.4 ประเด นย ทธศาสตร ของกระทรวงคมนาคม ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การเช อมโยงโครงข ายระบบขนส งภายในประเทศและพ ฒนาจ ดเช อมต อก บ ประเทศเพ อนบ านเพ อเป นเคร องม อในการกระจายความเจร ญส ภ ม ภาคอย างย งย น เตร ยมความพร อมรองร บการ เข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ในป พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาระบบโลจ สต กส การขนส ง เพ อเป นเคร องม อส าค ญส าหร บเพ ม ข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ ตอบสนองความต องการของผ ใช บร การระบบขนส งได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม ต นท นท เหมาะสมและแข งข นได ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาระบบขนส งให ได มาตรฐานความปลอดภ ย เพ อลดความส ญเส ย ทางเศรษฐก จและส งคม ประเด นย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาการให บร การระบบการขนส งเพ อยกระด บค ณภาพช ว ต เพ อลด ความส ญเปล าจากเวลาท ใช ในการเด นทางและการขนส ง ช วยแก ไขป ญหาการจราจรให ม ความคล องต ว ส งผลให ม ความแน นอนและความตรงต อเวลาในการเด นทางของผ โดยสารและการขนส งส นค า ประเด นย ทธศาสตร ท 5 การบร หารจ ดการระบบการขนส งและการจราจรอย างม ประส ทธ ภาพ

13 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของกระทรวงคมนาคม 1) เพ อเป นศ นย กลางเช อมต อการเด นทางและการขนส งของภ ม ภาค 2) เพ อให ระบบโลจ สต กส การขนส งม ประส ทธ ภาพ ท าให ม ข ดความสามารถในการแข งข นมากข น 3) เพ อให การเด นทาง การขนส ง และการจราจรม ความปลอดภ ย 4) เพ อให โครงสร างพ นฐานและระบบการขนส งครอบคล มพ นท เศรษฐก จช มชนอย างท วถ ง พอเพ ยง และ ประชาชนสามารถเข าถ งระบบการขนส งมวลชนทางรางเพ มข น 5) เพ อให ระบบการขนส งและจราจร ได ร บการบร หารจ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 3.6 ย ทธศาสตร ของกระทรวงคมนาคม ย ทธศาสตร ท 1 การเช อมโยงโครงข ายระบบขนส งภายในประเทศและพ ฒนาจ ดเช อมต อก บประเทศ เพ อนบ าน ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาระบบโลจ สต กส การขนส ง ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาระบบการขนส งให ได มาตรฐานความปลอดภ ย ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาการให บร การระบบขนส งเพ อยกระด บค ณภาพช ว ต ย ทธศาสตร ท 5 การบร หารจ ดการระบบขนส งและจราจรอย างม ประส ทธ ภาพ 3.7 เป าหมายการให บร การกระทรวงคมนาคม 1) การคมนาคมเป นศ นย กลางเช อมต อการเด นทางและการขนส งของภ ม ภาค 2) ระบบโลจ สต กส การขนส งม ประส ทธ ภาพ ท าให ม ข ดความสามารถในการแข งข นเพ มมากข น 3) การเด นทาง การขนส งและการจราจรม ความปลอดภ ย 4) โครงสร างพ นฐานและระบบการขนส งครอบคล มพ นท เศรษฐก จช มชนอย างท วถ ง พอเพ ยง และ ประชาชนสามารถเข าถ งระบบการขนส งมวลชนทางรางเพ มข น 5) ระบบขนส งและจราจรได ร บการบร หารจ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 3.8 ประเด นย ทธศาสตร ของกรมเจ าท า ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพในการขนส งทางน าให สามารถแข งข นได ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐาน รวมท งทางน าตามธรรมชาต เพ อ สน บสน นระบบการขนส งทางน าให ม ประส ทธ ภาพ (ท าเร อ,เข อน,ข ดลอก) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนามาตรการความปลอดภ ยด านการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ให ได มาตรฐาน ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาการผล ตบ คลากรด านการพาณ ชยนาว ให ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 3.9 เป าประสงค ของกรมเจ าท า 1. ม โครงสร างพ นฐานและบร การด านการคมนาคมขนส งทางน าและการเช อมโยงส งเสร มการขนส งระบบ โลจ สต กส อย างบ รณาการ 2. ประชาชนได ใช ระบบการจราจรขนส งทางน าท ม ความสะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย 3. ระบบการขนส งทางน าม ความปลอดภ ยรวมท งสน บสน นการพาณ ชยนาว 4. บ คลากรด านพาณ ชยนาว ม ค ณภาพ เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน

14 ย ทธศาสตร (กลย ทธ ) กรมเจ าท า 1. พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน นระบบโลจ สต กส ให เพ ยงพอต อเน องอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเช อมโยงก บระบบการขนส งระบบอ น 2. พ ฒนา ปร บปร ง และบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานให ม ความปลอดภ ย เพ ยงพอต อเน องและม ประส ทธ ภาพตลอดจนเช อมโยงก บการขนส งระบบอ น 3. เพ มข ดความสามารถในการก าก บ ด แลความปลอดภ ยในการขนส งทางน าเพ อให เก ดความสะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย รวมท งก าหนดมาตรการสน บสน นด านการพาณ ชย นาว 4. เร งร ด ผล ต พ ฒนาบ คลากรและจ ดหาเคร องม ออ ปกรณ เพ อสน บสน นก จการขนส งทางน าและ พาณ ชย นาว 3.11 เป าหมายการให บร การกรมเจ าท า 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อสน บสน นระบบโลจ สต กส 2. พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานและบร การ เพ อให ประชาชนเก ดความสะดวก รวดเร ว ปลอดภ ยและเช อมโยงก บระบบการขนส งอ น สอดคล องการพ ฒนาอย างบ รณาการ 3. ก าก บ ด แล และให บร การเพ อให เก ดความสะดวก และปลอดภ ย 4. บ คลากรด านการพาณ ชย นาว ท ได ร บการพ ฒนาให เป นไปตามมาตรฐานสากล

15 ความเช อมโยงของแผนการบร หารราชการแผ นด น และย ทธศาสตร เป าหมายการให บร การ ของกระทรวงและกรมฯ เป าหมายตามแผนบร หารราชการแผ นด น เป าหมายการให บร การกระทรวง ย ทธศาสตร กระทรวงคมนาคม ย ทธศาสตร กรมเจ าท า เป าหมายการให บร การกรมเจ าท า เป าหมายระด บนโยบาย 1 พ ฒนาส งอ านวยความ สะดวกด านการขนส งต อเน องหลายร ปแบบให เช อมโยงก บฐานการผล ตและฐานการส งออกของ ประเทศ รวมท งส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส ง และผ ประกอบการขนส งให ม ประส ทธ ภาพม ต นท นท เหมาะสมและแข งข นได เป าหมายระด บนโยบาย 2 พ ฒนาระบบขนส ง มวลชนทางรางเพ อรองร บการเจร ญเต บโตของเม อง การเช อมโยงระหว างเม องก บบร เวณชานเม อง พร อมท งม ส งอ านวยความสะดวกเช อมโยงระหว าง รถไฟฟ าหร อการเด นทางในร ปแบบอ น เป าหมายระด บนโยบาย 3 พ ฒนาภาคการขนส ง เพ อให ประเทศไทยเป นศ นย กลางเช อมต อการ เด นทางและการขนส ง เป าหมายระด บนโยบายท 4 พ ฒนาระบบการ ขนส งให กระจายไปส ภ ม ภาคอย างท วถ ง เพ ยงพอ ยกระด บค ณภาพช ว ต และสร างโอกาสในการ กระจายรายได กระจายเศรษฐก จและการลงท น ส ชนบท เป าหมายระด บนโยบายท 5 พ ฒนาระบบการ ขนส งให ม มาตรฐานความปลอดภ ย 1. ระบบโลจ สต กส การขนส งม ประส ทธ ภาพ ท าให ม ข ด ความสามารถในการแข งข นมากข น ๒. ประชาชนเข าถ งระบบการขนส ง มวลชนทางรางเพ มข น ๓. การคมนาคมเป นศ นย กลาง เช อมต อการเด นทางและการขนส ง ของภ ม ภาค ๔. โครงสร างพ นฐานและระบบการ ขนส งครอบค ลมพ นท เศรษฐก จ ช มชนอย างท วถ งพอเพ ยง ๕. การเด นทาง การขนส ง และ การจราจรม ความปลอดภ ย 6. ระบบขนส งและจราจรได ร บการบร หาร จ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 1 การเช อมโยง โครงข ายระบบขนส ง ภายในประเทศ และพ ฒนาจ ด เช อมต อก บประเทศเพ อนบ าน ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนาระบบ โลจ สต กส การขนส ง ย ทธศาสตร ท ๓ การพ ฒนาระบบ การขนส งให ได มาตรฐานความ ปลอดภ ย ย ทธศาสตร ท ๔ การพ ฒนาการ ให บร การระบบขนส งเพ อยกระด บ ค ณภาพช ว ต ย ทธศาสตร ท ๕ การบร หารจ ดการ ระบบขนส งและจราจรอย างม ประส ทธ ภาพ ๑. พ ฒนาศ กยภาพในการขนส งทาง น าให สามารถแข งข นได ๒. พ ฒนาและบ าร งร กษา โครงสร างพ นฐาน รวมท งทางน า ตามธรรมชาต เพ อสน บสน นระบบ การขนส งทางน าให ม ประส ทธ ภาพ (ท าเร อ,เข อน,ข ดลอก) ๓. พ ฒนามาตรการความปลอดภ ย ด านการขนส งทางน าและการ พาณ ชยนาว ให ได มาตรฐาน ๔. พ ฒนาการผล ตบ คลากรด านการ พาณ ชยนาว ให ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อ สน บสน นระบบโลจ สต กส ๒. พ ฒนาและบ าร งร กษา โครงสร างพ นฐานและบร การ เพ อให ประชาชนเก ดความ สะดวก รวดเร ว ปลอดภ ยและ เช อมโยงก บระบบการขนส ง อ น สอดคล องการพ ฒนาอย าง บ รณาการ ๓. ก าก บ ด แล และให บร การ เพ อให เก ดความสะดวก และ ปลอดภ ย ๔. บ คลากรด านการพาณ ชย นาว ท ได ร บการพ ฒนาให เป นไปตาม มาตรฐานสากล หมายเหต : กระทรวงคมนาคมเป นผ ก าหนดการเช อมโยงย ทธศาสตร ท 3 กรมเจ าท าเช อมโยงก บย ทธศาสตร ท 5 ของกระทรวงคมนาคม จากเด มท กรมเสนอเช อมโยงก บย ทธศาสตร ท 3 ของกระทรวงคมนาคม เน องจาก กระทรวงคมนาคมม การประเม นด านความปลอดภ ยจากจ านวนอ บ ต เหต, ผ เส ยช ว ต และได ร บบาดเจ บทางถนน และก าหนดให การประเม นความปลอดภ ยทางน าและสาขาอ นๆ ด าเน นการในระด บกรมฯ

16 3.13 สร ปความสอดคล องของการจ ดสรรงบประมาณจ าแนกตามย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ เป าหมายการให บร การกระทรวงคมนาคมและกรมเจ าท า ผลผล ต/ โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 นโยบายการจ ดสรร งบประมาณ นโยบายท 3 นโยบายเศรษฐก จ ประเด นนโยบายท 3.4 นโยบายโครงสร างพ นฐานและการพ ฒนาระบบรางเพ อขนส งมวลชน การบร หารจ ดการระบบขนส งส นค าและบร การ แผนงาน แผนงานพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน เป าหมายการให บร การ กระทรวง ระบบโลจ สต กส การขนส งม ประส ทธ ภาพ ท าให ม ข ด ความสามารถในการแข งข นมากข น ( ลบ.) โครงสร างพ นฐานและระบบการขนส งครอบคล มพ นท เศรษฐก จ ช มชนอย างท วถ ง เพ ยงพอ (3, ลบ.) ระบบขนส งและจราจรได ร บการบร หารจ ดการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ( ลบ.) เป าหมายการให บร การ หน วยงาน พ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อ สน บสน นระบบโลจ สต กส ( ลบ.) พ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐานและบร การ เพ อให ประชาชนเก ดความสะดวก รวดเร ว ปลอดภ ยและเช อมโยงก บ ระบบการขนส งอ น สอดคล องการพ ฒนาอย างบ รณาการ (3, ลบ.) ก าก บ ด แล และให บร การเพ อให เก ด ความสะดวก และปลอดภ ย ( ลบ.) ผล ตและพ ฒนาบ คลากร เพ อรองร บก จการพาณ ชยนาว ( ลบ.) ผลผล ต/โครงการ การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อ สน บสน นระบบโลจ สต กส (5 แห ง) การพ ฒนาและบ าร งร กษาโครงสร างพ นฐาน ด านการขนส งทางน า - ท าเร อ (3 แห ง) - เข อนฯ (19 แห ง) - บ าร งร กษาระบบโครงสร างพ นฐานการคมนาคมขนส งทางน า (92 ร องน า / ล านลบ.ม.) การก าก บด แลขนส งทางน าและพาณ ชยนาว - ออกใบส าค ญ 142,000 ฉบ บ - น าร อง 39,800 คร ง - ตรวจตราการเด นเร อ 55,000 คร ง ผล ตและพ ฒนาบ คลากร ด านพาณ ชยนาว - ผล ตน กเร ยนเด นเร อ พาณ ชย 180 คน - จ ดการอบรม 8,500 คน งบประมาณ (ล านบาท) ,

17 การแบ งส วนราชการและภารก จของกรมเจ าท าป งบประมาณ 2554 กรมเจ าท า เป นหน วยงานระด บกรม ส งก ดกระทรวงคมนาคม ม อ านาจหน าท หล กในการควบค มและ บร หารงานด านการคมนาคมขนส งทางน า ได แก การเด นเร อ การจดทะเบ ยนเร อ การน าร อง การใช ยานพาหนะทางน า ท กประเภท เพ อให เก ดความสะดวกรวดเร ว และปลอดภ ยต อช ว ตและทร พย ส นของประชาชน รวมท งการควบค มด แล ร กษาสภาพแวดล อมทางน าให อย ในสภาพด ปราศจากมลภาวะ นอกจากน กรมเจ าท าย งท าหน าท ส าค ญในการพ ฒนา งานด านการขนส งทางน าอ นๆ ท ส าค ญของประเทศ กล าวค อ การพ ฒนาท าเร อหร อสถาน ขนส งทางน า การพ ฒนาร อง น าทางเด นเร อด วยการข ดลอกและก อสร างเข อนก นทรายก นคล น เข อนป องก นตล งพ ง การวางเคร องหมายบ งค บร อง น าทางเด นเร อ การจ ดท าแผนท ร องน าต างๆ การควบค มและป องก นการร กล าล าน า และการผล ตบ คลากรประจ าเร อ ท กระด บช นให ได มาตรฐานสากลและเพ ยงพอต อความต องการของประเทศ กรมเจ าท า ได ก อต งข นมาจนถ งในป 2555 เป นระยะเวลานานถ ง 153 ป ม ภาระหน าท ท ต องปฏ บ ต เพ อควบค มด แลการปฏ บ ต งานให เป นไปตามกฎหมายจ านวนมากม อธ บด เป นผ บร หารส งส ด รองอธ บด 3 ต าแหน ง, ผ เช ยวชาญ 5 ต าแหน ง, ผ อ านวยการส าน ก 9 ต าแหน ง, ผ อ านวยการกอง 3 ต าแหน ง, ผ อ านวยการศ นย ฯ 1 ต าแหน ง, ผ อ านวยการส าน กงาน 7 ต าแหน ง และผ อ านวยการส าน กงานสาขา 41 ต าแหน ง เป นข าราชการ 1,155 ต าแหน ง (ร อยละ 49.00) ล กจ างประจ า 611 ต าแหน ง (ร อยละ 25.92) และพน กงานราชการ 591 ต าแหน ง (ร อยละ 25.08) รวมท งส น 2,357 ต าแหน ง พน กงานราชการ 591 ต าแหน ง ค ดเป นร อยละ ข าราชการ 1,155 ต าแหน ง ค ดเป นร อยละ ล กจ างประจ า 611 ต าแหน ง ค ดเป นร อยละ ป จจ บ นกรมเจ าท าแบ งส วนราชการภายในตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมเจ าท า กระทรวง คมนาคม พ.ศ ซ งประกาศในราชก จจาน เบกษา ลงว นท 15 ก นยายน 2553 ด งน 1) ส าน กงานเลขาน การกรม ด าเน นการเก ยวก บงานบร หารท วไปและปฏ บ ต งานสารบรรณของกรม ด าเน นการเก ยวก บงานช วย อ านวยการและงานเลขาน การของกรม ด าเน นการเก ยวก บการจ ดระบบงานและบร หารงานบ คคลของกรม ประชาส มพ นธ และเผยแพร ข าวสาร ผลการปฏ บ ต งาน และความร ความเข าใจเก ยวก บงานในหน าท ของกรม และ ด าเน นการเก ยวก บงานห องสม ด ด าเน นการอ นใดท ม ได ก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของส วนราชการใดของกรม ปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 2) กองคล ง ด าเน นการเก ยวก บการเง น การบ ญช การงบประมาณ การพ สด อาคารสถานท และยานพาหนะ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย

18 - 14-3) กองมาตรฐานคนประจ าเร อ ด าเน นการเก ยวก บการก าหนดมาตรฐานหล กส ตรคนประจ าเร อ ด าเน นการเก ยวก บการสอบความร หร อการร บรองผ ท าการในเร อ และการจดทะเบ ยน ควบค มคนประจ าเร อและการออกหน งส อคนประจ าเร อ ด าเน นการ เก ยวก บการจ างและเล กจ างคนประจ าเร อ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย 4) ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ด าเน นการเก ยวก บการผล ต ฝ กอบรม และพ ฒนาคนประจ าเร อ รวมท งบ คลากรด านการพาณ ชยนาว ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 5) ส าน กกฎหมาย ด าเน นการเก ยวก บงานด านกฎหมายตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อ ไทย กฎหมายว าด วยการป องก นเร อโดนก น กฎหมายว าด วยการส งเสร มการพาณ ชยนาว กฎหมายว าด วยการขนส ง ต อเน องหลายร ปแบบ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ด าเน นการเก ยวก บงานน ต กรรมและส ญญา งานเก ยวก บความร บผ ด ทางแพ ง อาญา งานคด ปกครอง และงานคด อ นท อย ในอ านาจหน าท ของกรม ให ค าปร กษาและแนะน าเก ยวก บการ ด าเน นงานตามกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ประกาศ และข อบ งค บท จ าเป นต อการควบค มด แลการขนส งทางน าและการ ส งเสร มการพาณ ชยนาว ศ กษา และว เคราะห เพ อยกร างและพ ฒนากฎหมายท อย ในความร บผ ดชอบของกรม ศ กษา ว เคราะห และต ดตามการเปล ยนแปลงกฎหมาย ตลอดจนให ค าปร กษาและเสนอแนะในการจ ดท าอน ส ญญา สนธ ส ญญา และความตกลงระหว างประเทศ ท เก ยวก บการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการ ปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 6) ส าน กความปลอดภ ยและส งแวดล อมทางน า ด าเน นการเก ยวก บการควบค ม ตรวจตรา และปราบปราม เพ อให การปฏ บ ต เป นไปตามกฎหมายว า ด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย กฎหมายว าด วยการป องก นเร อโดนก น และกฎหมายอ นท เก ยวข อง รวมท งการด าเน นคด แก ผ กระท าการอ นเป นความผ ด ด าเน นการเก ยวก บการควบค มการปล กสร างอาคารหร อ ส งอ นใดม ให ล วงล าล าน าหร อก ดขวางการเด นเร อ ด าเน นการเก ยวก บงานด านสภาวะแวดล อมทางน าท อย ในความ ร บผ ดชอบของกรม ด าเน นการเก ยวก บการบร หารงานส อสาร การควบค มการจราจรและร กษาความปลอดภ ยทางน า ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 7) 13) ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 1-7 ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคและส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคสาขาเป นหน วยงานท ม ฐานะเท ยบเท ากอง 7 หน วยงาน พร อมสาขา 41 แห ง ม อ านาจหน าท ในการด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย กฎหมายว าด วยการป องก นเร อโดนก น กฎหมายว าด วยการส งเสร มการพาณ ชยนาว กฎหมาย ว าด วยการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ตามท ได ร บมอบหมายในเขตพ นท ท อธ บด ก าหนด ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 1 (เช ยงใหม ) สาขาเช ยงใหม, สาขานครสวรรค, สาขาเช ยงราย, สาขาพ ษณ โลก และสาขาแพร ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 2 (พระนครศร อย ธยา) สาขาอย ธยา, สาขาส พรรณบ ร, สาขาลพบ ร และสาขานนทบ ร ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 3 (สม ทรสงคราม) สาขาสม ทรสงคราม, สาขาประจวบค ร ข นธ, สาขากาญจนบ ร, สาขาสม ทรสาคร, สาขาเพชรบ ร และสาขานครปฐม

19 ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 4 (สงขลา) สาขาสงขลา, สาขาป ตตาน, สาขาส ราษฎร ธาน, สาขาช มพร, สาขานครศร ธรรมราช, สาขา นราธ วาส, สาขาเกาะพง น และเกาะสม ย ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 5 (ภ เก ต) สาขาภ เก ต, สาขาตร ง, สาขากระบ, สาขาระนอง, สาขาพ งงา และสาขาสต ล ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 6 (ชลบ ร ) สาขาชลบ ร, สาขาฉะเช งเทรา, สาขาระยอง, สาขาจ นทบ ร, สาขาตราด, สาขาพ ทยา และสาขา สม ทรปราการ ส าน กงานเจ าท าภ ม ภาคท 7 (หนองคาย) สาขาหนองคาย, สาขาอ บลราชธาน, สาขานครราชส มา, สาขานครพนม และสาขาขอนแก น 14) ส าน กน าร อง ศ กษาและพ ฒนาระบบ ร ปแบบ และอ ปกรณ ท เก ยวข องก บการน าร องเร อ และระบบการประกอบ ก จการน าร อง ด าเน นการเก ยวก บการน าร องตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย เสนอแนะเก ยวก บการ ก าหนดเขตท าหร อน านน าใดๆ ให เป นเขตท ต องเด นเร อโดยผ น าร อง เสนอแนะเก ยวก บการออกข อบ งค บท เก ยวก บการ น าร อง ด าเน นการเก ยวก บการสอบความร และออกใบอน ญาตผ น าร องและผ น าร องพ เศษ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อ สน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 15) ส าน กแผนงาน จ ดท าแผนย ทธศาสตร และแผนการปฏ บ ต ราชการของกรม ศ กษาความเป นไปได และความเหมาะสม ของโครงการ รวมท งการประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผนงานโครงการของกรม ศ กษาและพ ฒนาร ปแบบและว ธ การ ด านการขนส งทางน าและพาณ ชยนาว จ ดท าและพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของกรม ตลอดจนส ารวจและ ประมวลผลสถ ต การขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ด าเน นการเก ยวก บความร วมม อระหว างประเทศ เช น การศ กษา พ ฒนา และเสนอแนะนโยบายเก ยวก บระบบการขนส งทางทะเล ระบบการขนส งเช อมโยง การขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ และการส งเสร มการประกอบก จการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว และก จการเก ยวเน อง ปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย 16) ส าน กพ ฒนาและบ าร งร กษาทางน า ด าเน นการเก ยวก บการข ดลอกและบ าร งร กษาร องน าทางเร อเด น และงานเคร องหมายการเด นเร อใน ล าแม น าและบร เวณชายฝ ง ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย 17) ส าน กมาตรฐานทะเบ ยนเร อ ด าเน นการเก ยวก บทะเบ ยนเร อหร อตามกฎหมายว าด วยเร อไทยและกฎหมายอ นท เก ยวข อง ด าเน นการเก ยวก บใบอน ญาตใช เร อตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย ด าเน นการเก ยวก บการตรวจสภาพ เร อ เคร องจ กร อ ปกรณ และเคร องใช ประจ าเร อเพ อออกใบส าค ญร บรองการตรวจเร อตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อ ในน านน าไทย กฎหมายว าด วยเร อไทย และกฎหมายว าด วยการป องก นเร อโดนก น เพ อประกอบการออกและต ออาย ใบอน ญาตใช เร อตามกฎหมายว าด วยการเด นเร อในน านน าไทย และการออกใบทะเบ ยนเร อตามกฎหมายว าด วยเร อไทย ศ กษา เพ อเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพ ฒนาระบบทะเบ ยนเร อไทย ก าก บด แลและประเม นผลการ ปฏ บ ต งานทะเบ ยนเร อให เป นมาตรฐานเด ยวก น ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย

20 ) ส าน กมาตรฐานเร อ ด าเน นการเก ยวก บการตรวจสภาพเร อ เคร องจ กร อ ปกรณ และเคร องใช ประจ าเร อเพ อออกใบส าค ญ ร บรองตามอน ส ญญาระหว างประเทศ ด าเน นการเก ยวก บการตรวจอน ม ต แบบแปลนเร อให เป นไปตามกฎหมายว าด วย การน นหร ออน ส ญญาระหว างประเทศ ตลอดจนต ดตามการปร บปร งแก ไขอน ส ญญาระหว างประเทศท เก ยวข อง ด าเน นการเก ยวก บการตรวจเร อ ส าหร บเร อต างประเทศท เด นเร อเข ามาในน านน าไทยตามกฎหมายว าด วยการน น หร อ อน ส ญญาหร อความตกลงระหว างประเทศ ด าเน นการเก ยวก บการก าหนดมาตรฐานเร อ อ ปกรณ ประจ าเร อ และการ ตรวจร บรองว สด เคร องม อเคร องใช และอ ปกรณ ประจ าเร อให เป นไปตามมาตรฐานสากล ด าเน นการเก ยวก บการ ก าหนดหล กเกณฑ และก าก บด แลองค กรท ได ร บมอบอ านาจให ท าการ ตรวจเร อและออกใบส าค ญร บรองตามอน ส ญญา ระหว างประเทศ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย 19) ส าน กว ศวกรรม ด าเน นการเก ยวก บการส ารวจและสร างแผนท เส นทางเด นเร อ จ ดระบบการส ารวจ การจ ดเก บ และ การใช ประโยชน ข อม ลเก ยวก บสภาพร องน า ด าเน นการเก ยวก บงานว ศวกรรมการก อสร างส งล วงล าล าน าและร องน า ทางเด นเร อ ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 20) ส าน กส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการส งเสร มการพาณ ชยนาว กฎหมายว าด วยการขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง ก าหนดมาตรการส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ตลอดจนต ดตาม ป ญหาและอ ปสรรคในการบ งค บใช มาตรการส งเสร มการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ก าก บด แลการประกอบ ก จการพาณ ชยนาว ประสานงานก บหน วยราชการและเอกชน เพ อให ม การด าเน นการตามมาตรการส งเสร มการขนส ง ทางน าและการพาณ ชยนาว ก าก บด แลมาตรฐานของบ คลากรและสถานศ กษาด านพาณ ชยนาว ตลอดจน ประกาศน ยบ ตรว ชาช พของบ คลากรด านการขนส งทางน าและการพาณ ชยนาว ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการ ปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย นอกจากน ภายในกรมเจ าท าให ม กล มงาน 2 กล มงาน เพ อร บผ ดชอบงานข นตรงต ออธ บด กรมเจ าท า ด งน (1) กล มพ ฒนาระบบบร หาร ด าเน นการเสนอแนะและให ค าปร กษาแก อธ บด เก ยวก บย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการภายใน กรม ต ดตาม ประเม นผล และจ ดท ารายงานเก ยวก บการพ ฒนาระบบราชการในกรม ประสานและด าเน นการเก ยวก บ การพ ฒนาระบบราชการร วมก บหน วยงานกลางต างๆ และหน วยงานในส งก ดกรม ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการ ปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย (2) กล มตรวจสอบภายใน ด าเน นการเก ยวก บการตรวจสอบด านการบร หาร การเง น และการบ ญช ของกรม ปฏ บ ต งานร วมก บหร อ สน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข อง หร อท ได ร บมอบหมาย

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information