แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

2 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

3 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1 ส วนท 1 กรอบการก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 2 ป งบประมาณ 2558 กฎหมาย นโยบายร ฐบาล และย ทธศาสตร 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมองค กร 9 ส วนท 2 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 13 ป งบประมาณ 2558 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 15 ความเช อมโยงและสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น 17 แผนท ย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 22 ความเช อมโยงและสอดคล องระหว างเป าประสงค ก บต วช ว ด 23 ความเช อมโยงและสอดคล องระหว างย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง 25 ก บย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ส วนท 3 โครงการของหน วยงานในส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 33 ภาคผนวก

4 x บทน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ และ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ก าหนดให ส วนราชการ และหน วยงานของร ฐจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อให การด าเน นงานขององค กรบรรล ผลตาม เป าหมาย และการบร หารงบประมาณเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งม การต ดตาม ประเม นผล และ รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามนโยบายได อย างถ กต องรวดเร ว ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งจ งจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อให การบร หาร ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งเก ดผลส มฤทธ สอดคล องก บนโยบายการบร หารราชการแผ นด น ของร ฐบาล ตลอดจนย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง และย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถน าองค กรไปส เป าหมายได ภายใต สถานการณ และการเปล ยนแปลง ต างๆ ท รวดเร วในป จจ บ น และตอบสนองต อความต องการและความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยได อย างเป นร ปธรรมท ช ดเจน แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แบ งเน อหา ออกเป น 3 ส วน ค อ ส วนท 1 กรอบการก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการ ประกอบด วย กฎหมาย นโยบายร ฐบาล และย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บการด าเน นงาน และการว เคราะห สภาพแวดล อมขององค กร ส วนท 2 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร ของส าน กงาน ปล ดกระทรวงการคล ง ความเช อมโยงและสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น และย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง ส วนท 3 โครงการของหน วยงานในส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ม เน อหาข อม ล ประกอบด วย งบประมาณ ระยะเวลาด าเน นงาน ต วช ว ด และเป าหมายการด าเน นงาน ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ม ความคาดหว งว าแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ด กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 จะเป นเคร องม อส าหร บการน าย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต ท ช ดเจนและ ผล กด นให การด าเน นงานเก ดผลส มฤทธ บรรล เป าประสงค และน าไปส ว ส ยท ศน ขององค กรต อไป แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

5 ส วนท 1 กรอบการก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

6 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ภายใต แนวค ด หล กการ และการศ กษา ว เคราะห ข อม ลในเร องต าง ๆ ด งน 1. ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย (ฉบ บช วคราว) พ.ศ มาตรา ๓ อ านาจอธ ปไตยเป นของปวงชนชาวไทย พระมหากษ ตร ย ผ ทรงเป นประม ขทรงใช อ านาจน นทางสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต คณะร ฐมนตร และศาล ตามบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญน มาตรา ๔ ภายใต บ งค บบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญน ศ กด ศร ความเป นมน ษย ส ทธ เสร ภาพ และความเสมอภาค บรรดาท ชนชาวไทยเคยได ร บการค มครองตามประเพณ การปกครองประเทศไทยใน ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขและตามพ นธกรณ ระหว างประเทศท ประเทศไทยม อย แล ว ย อมได ร บการค มครองตามร ฐธรรมน ญน มาตรา ๕ เม อไม ม บทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญน บ งค บแก กรณ ใด ให กระท าการน นหร อว น จฉ ย กรณ น นไปตามประเพณ การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข แต ประเพณ การปกครองด งกล าวต องไม ข ดหร อแย งต อร ฐธรรมน ญน 2. นโยบายของคณะร ฐมนตร ข อ ๖. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ ๖.๑ ในระยะเร งด วน เร งจ ายงบลงท นของป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท ย งค างอย ก อนท จะพ นก าหนดภายในส นป น และสานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จ ตามท คณะร กษาความสงบ แห งชาต ได จ ดท าไว โดยต ดตามให ม การเบ กจ ายอย างคล องต วต งแต ระด บกระทรวงจนถ งระด บท องถ น รวมท งจะ ด แลไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า เพ อช วยสร างงานและกระต นการบร โภค ๖.๒ สานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จตามท คณะร กษาความสงบ แห งชาต ได จ ดท าไว โดยน าหล กการส าค ญของการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท ให ความส าค ญในการบ รณาการงบประมาณและความพร อมในการด าเน นงาน รวมท งน าแหล งเง นอ นมา ประกอบการพ จารณาด วย เพ อข บเคล อนนโยบายให เก ดผลอย างเป นร ปธรรม ประหย ด ไม ซ าซ อน และม ประส ทธ ภาพ ทบทวนภารก จท ม ล กษณะไม ย งย นหร อสร างภาระหน สาธารณะของประเทศเก นความจ าเป น และแสดงรายการลงท นในระด บจ งหว ดเพ อแสดงความโปร งใส เป นธรรม และไม เล อกปฏ บ ต ควบค ไปก บการ เพ มประส ทธ ภาพการเบ กจ ายงบประมาณ ต งแต ระด บกระทรวงจนถ งระด บท องถ น เพ อช วยสร างงานและ กระต นการบร โภค โดยจะจ ดให ม ระบบและกลไกในการต ดตามตรวจสอบไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า ข อ ๑๐. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น ปราบปราม การท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ ๑๐.๑ ปร บปร งระบบราชการในด านองค กรหร อหน วยงานภาคร ฐ ท งใน ระด บประเทศ ภ ม ภาค และท องถ น ทบทวนการจ ดโครงสร างหน วยงานภาคร ฐท ม อ านาจหน าท ซ าซ อน หร อ ล กล นก นหร อม เส นทางการปฏ บ ต งานท ย ดยาว ปร บปร งว ธ ปฏ บ ต ราชการให ท นสม ย โดยน าเทคโนโลย มาใช แก ไขกฎระเบ ยบให โปร งใส ช ดเจน สามารถบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนจ ดระบบ อ ตราก าล งและปร บปร งค าตอบแทนบ คลากรภาคร ฐให เหมาะสม และเป นธรรม ย ดหล กการบร หารก จการ แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

7 บ านเม องท ด การบร หารจ ดการภาคร ฐแบบใหม การตอบสนองความต องการของประชาชนในฐานะท เป น ศ นย กลาง และการอ านวยความสะดวกแก ผ ใช บร การเพ อสร างความเช อม นวางใจในระบบราชการ ลดต นท น ด าเน นการของภาคธ รก จเพ มศ กยภาพในการแข งข นก บนานาประเทศ และการร กษาบ คลากรภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพไว ในระบบราชการ โดยจะด าเน นการต งแต ระยะเฉพาะหน าไปตามล าด บความจ าเป น และตามท กฎหมายเอ อให สามารถด าเน นการได ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ อให ประชาชนสามารถเข าถ งบร การ สาธารณะได โดยรวดเร ว ประหย ด และสะดวก ท งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ข นตอนท แน นอน ระยะเวลาด าเน นการท รวดเร ว และระบบอ ทธรณ ท เป นธรรม โปร งใส ม ให เจ าหน าท หล กเล ยง ประว งเวลา หร อใช อ านาจโดยม ชอบก อให เก ดการท จร ต การส ญเส ยโอกาส หร อสร างความเส ยหาย แก ประชาชนโดยเฉพาะน กลงท น ในระยะเฉพาะหน าจะเน นการปร บปร งหน วยงานให บร การด านการท าธ รก จ การลงท น และด านบร การสาธารณะในช ว ตประจ าว นเป นส าค ญ ๑๐.๓ ยกระด บสมรรถนะของหน วยงานของร ฐให ม ประส ทธ ภาพ สามารถ ให บร การเช งร กท งในร ปแบบการเพ มศ นย ร บเร องราวร องท กข จากประชาชนในต างจ งหว ดโดยไม ต องเด น ทางเข ามาย งส วนกลาง ศ นย บร การสาธารณะแบบครบวงจรท ครอบคล มการให บร การหลากหลายซ งจะจ ดต ง ตามท ช มชนต าง ๆ เพ อให ประชาชนสามารถเด นทางไปต ดต อขอร บบร การได โดยสะดวกการให บร การถ งต ว บ คคลผ านระบบศ นย บร การร วม ณ จ ดเด ยว (One Stop Service) และระบบร ฐบาลอ เล กทรอน กส ท สมบ รณ แบบ พ ฒนาหน วยงานของร ฐให เป นองค กรแห งการเร ยนร ม การสร างนว ตกรรมในการท างานอย างประหย ด ม ประส ทธ ภาพ และม ระบบบ รณาการ ๑๐.๔ เสร มสร างระบบค ณธรรมในการแต งต งและโยกย ายบ คลากรภาคร ฐวาง มาตรการป องก นการแทรกแซงจากน กการเม อง และส งเสร มให ม การน าระบบพ ท กษ ค ณธรรมมาใช ในการ บร หารงานบ คคลของเจ าหน าท ฝ ายต าง ๆ ๑๐.๕ ใช มาตรการทางกฎหมาย การปล กฝ งค าน ยม ค ณธรรม จร ยธรรมและ จ ตส าน กในการร กษาศ กด ศร ของความเป นข าราชการและความซ อส ตย ส จร ต ควบค ก บการบร หารจ ดการ ภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพเพ อป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบของเจ าหน าท ของร ฐท ก ระด บอย างเคร งคร ด ยกเล กหร อแก ไขกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ ท ไม จ าเป น สร างภาระแก ประชาชน เก นควร หร อเป ดช องโอกาสการท จร ต เช น ระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง การอน ญาต อน ม ต และการขอร บ บร การจากร ฐ ซ งม ข นตอนย ดยาว ใช เวลานาน ซ าซ อน และเส ยค าใช จ ายท งของภาคร ฐและประชาชน ๑๐.๖ ปร บปร งและจ ดให ม กฎหมายเพ อให ครอบคล มการป องก นและปราบปราม การท จร ตประพฤต ม ชอบ และการม ผลประโยชน ท บซ อนในภาคร ฐท กระด บ โดยถ อว าเร องน เป นวาระส าค ญ เร งด วนแห งชาต และเป นเร องท ต องแทรกอย ในการปฏ ร ปท กด านท งจะเร งร ดการด าเน นการต อผ กระท าการ ท จร ตและประพฤต ม ชอบท งในด านว น ยและคด รวมท งให ผ ใช บร การม โอกาสประเม นระด บความน าเช อถ อ ของหน วยงานของร ฐ และเป ดเผยผลการประเม นต อประชาชน ท งจะน ากรณ ศ กษาท เคยเป นป ญหา เช น การ จ ดซ อจ ดจ าง การร วมท น การใช จ ายเง นภาคร ฐ การปฏ บ ต หร อละเว นการปฏ บ ต โดยม ชอบ การใช ด ลพ น จของ 4 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

8 เจ าหน าท การม ผลประโยชน ข ดแย งหร อท บซ อน ซ งได ม ค าว น จฉ ยขององค กรต าง ๆ เป นบรรท ดฐานแล วมา เป นบทเร ยนให ความร แก เจ าหน าท ของร ฐ และประมวลเป นกฎระเบ ยบหร อค ม อในการปฏ บ ต ราชการ ๑๐.๗ ส งเสร มและสน บสน นภาค องค กรภาคเอกชนและเคร อข ายต าง ๆ ท จ ดต งข น เพ อสอดส อง เฝ าระว ง ตรวจสอบเจ าหน าท ของร ฐหร อต อต านการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ท งจะวาง มาตรการค มครองพยานและผ เก ยวข องเพ อให การด าเน นคด ท จร ตและประพฤต ม ชอบเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพโดยไม ถ กแทรกแซงหร อข ดขวาง 3. พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 1 การบร หารก จการบ านเม องท ด มาตรา 6 การบร หารก จการบ านเม องท ด ได แก การบร หารราชการเพ อบรรล เป าหมาย 7 ประการ ด งต อไปน 1. เก ดประโยชน ส ขของประชาชน 2. เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ 3. ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ 4. ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต งานเก นความจ าเป น 5. ม การปร บปร งภารก จของส วนราชการให ท นต อเหต การณ 6. ประชาชนได ร บการอ านวยความสะดวกและได ร บการตอบสนองความต องการ 7. ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ 4. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ได ก าหนด ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ส าค ญ ด งน ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมในส งคม ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงของอาหารและพล งงาน ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคง ทางเศรษฐก จและส งคม ย ทธศาสตร ท 6 ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น 5. ย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นและปราบปรามท จร ต การด าเน นงานตามย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นและปราบปรามท จร ต ระยะท 2 (พ.ศ ) ซ งประกอบไปด วย 5 ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ ปล กและปล กจ ตส าน กการต อต านการท จร ต เน นการปร บเปล ยนฐาน ความค ดของคนในท กภาคส วนในการร กษาผลประโยชน สาธารณะ แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

9 ระหว างประเทศ ย ทธศาสตร ท ๒ บ รณาการท างานของหน วยงานในการต อต านการท จร ต และพ ฒนาเคร อข าย ย ทธศาสตร ท ๓ พ ฒนาความร วมม อก บองค กรต อต านการท จร ตและเคร อข ายระหว างประเทศ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนาระบบบร หารและเคร องม อในการป องก นและปราบปรามการท จร ต ย ทธศาสตร ท ๕ เสร มสร างองค ความร ด านการต อต านการท จร ตให ก บบ คลากร 6. พระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของทางราชการ พ.ศ หมวด 1 การเป ดเผยข อม ลข าวสาร มาตรา 9 หน วยงานของร ฐต องจ ดให ม ข อม ลข าวสารของราชการให ประชาชนเข าตรวจด ได ๗. ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ร ฐบาลได ก าหนดย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นกรอบในการจ ดสรรงบประมาณภายใต นโยบายของร ฐบาล และแผนการบร หารราชการ แผ นด น รวม 8 ประเด นย ทธศาสตร และ 1 รายการ ด งน 1. ย ทธศาสตร การฟ นฟ ความเช อม นและเร งร ดวางรากฐานท ด ของประเทศ 2. ย ทธศาสตร ความม นคงแห งร ฐ 3. ย ทธศาสตร การสร างความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จอย างย งย นและเป นธรรม 4. ย ทธศาสตร การศ กษา สาธารณส ข ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณภาพช ว ต 5. ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและนว ตกรรม 7. ย ทธศาสตร การต างประเทศและเศรษฐก จระหว างประเทศ 8. ย ทธศาสตร การบร หารก จการบ านเม องท ด 9. รายการค าด าเน นการภาคร ฐ 6 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

10 ส าหร บส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งได ก าหนดแนวทางการด าเน นงานภายใต ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด งน ย ทธศาสตร การจ ดสรร งบประมาณ การสร างความ เจร ญเต บโตทาง เศรษฐก จอย าง ย งย นและเป น ธรรม แผนงาน ภายใต ย ทธศาสตร บร หารจ ดการ เศรษฐก จ มหภาคให เก ด ความย งย น ความเช อมโยงระด บหน วยงาน เป าหมาย ผลผล ต การให บร การ หน วยงาน การบร หาร หน วยงานใน จ ดการการ ก าก บของ ต ดตาม และ กระทรวง การประเม นผล การคล ง การปฏ บ ต ด าเน นงาน ราชการของ อย างม หน วยงานใน ประส ทธ ภาพ ก าก บ กลย ทธ หน วยงาน - ข บเคล อนย ทธศาสตร องค กรให เก ดผลส มฤทธ - ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ - สร างนว ตกรรมและบร หารการ เปล ยนแปลง - ก าก บ ตรวจสอบการด าเน นงาน ของหน วยงานในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล - ส งเสร มและพ ฒนาการบร หาร จ ดการองค กร - เสร มสร างความโปร งใสตามหล ก ธรรมาภ บาล - ด าเน นงานส อสารสารน เทศการ คล งในเช งร กท ครอบคล มท ก กล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ - พ ฒนาบ คลากรด วยหล กการ องค กรแห งการเร ยนร - พ ฒนาบ คลากรของกระทรวงการคล ง เพ อเพ มศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร - พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารของกระทรวงการคล ง - พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบ บร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

11 7. ย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง ภาพรวมย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง พ.ศ สร ปได ด งน ย ทธศาสตร กลย ทธ เป าหมายท 1 การลดความเหล อมล าทางเศรษฐก จ (Narrowing Inequality Gap) 1. การเพ มโอกาสทางเศรษฐก จให แก 1.1 การพ ฒนาท นมน ษย คนฐานราก 1.2 การเสร มสร างความร ความสามารถทางการเง น 2. การขยายระบบสว สด การพ นฐาน ให ท วถ งและม ค ณภาพ 1.3 การส งเสร มเศรษฐก จฐานราก 2.1 การขยายความค มครองสว สด การทางส งคมให ครอบคล มประชาชนท ก กล ม 2.2 การปร บปร งการบร หารจ ดการสว สด การของภาคร ฐ 2.3 การลดรายจ ายผ ม รายได น อย 3. การกระจายรายได และการถ อ 3.1 การปฏ ร ปกลไกการกระจายรายได และทร พย ส น ครองทร พย ส นอย างเป นธรรม เป าหมายท 2 การสน บสน นศ กยภาพและเพ มความสามารถในการแข งข น (Enhancing Competitiveness) 1. การสน บสน นการจ ดต งธ รก จ การ 1.1 การเพ มข ดความสามารถธ รก จ SMEs, Microenterprises พ ฒนาภาคเอกชนให เก ดการสร าง 1.2 การส งเสร มการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมของภาคเอกชน ม ลค า (Value Creation) 1.3 การส งเสร มเศรษฐก จส เข ยว 2. การเช อมโยงธ รก จเพ อก าวส เศรษฐก จระด บภ ม ภาคและระด บโลก 3. การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อ เพ มศ กยภาพการแข งข น 2.1 การสน บสน นการพ ฒนาห วงโซ อ ปทาน 2.2 การใช มาตรการทางการเง นการคล งเพ อส งเสร มการค าการลงท นของไทย ในต างประเทศ 3.1 การปร บปร ง/พ ฒนากฎระเบ ยบเพ อเพ มศ กยภาพการแข งข นทางธ รก จและ การลงท นของประเทศ 3.2 การผล กด นการลงท นในโครงสร างพ นฐานทางกายภาพ 3.3 การเพ มประส ทธ ภาพระบบการเง น เป าหมายท 3 การร กษาความย งย นทางการคล ง (Ensuring Fiscal Sustainability) 1. การเสร มสร างความม นคงทางการ คล ง 2. การส งเสร มความโปร งใสในการ ด าเน นงานของภาคร ฐ (Anti- Corruption) 3. การเพ มประส ทธ ภาพในการ ท างานของกระทรวงการคล ง 1.1 การบร หารจ ดการรายได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.2 การบร หารจ ดการรายจ ายอย างม ประส ทธ ภาพ 1.3 การบร หารจ ดการทร พย ส นของร ฐและร ฐว สาหก จอย างม ประส ทธ ภาพ 1.4 การบร หารจ ดการหน ส นและความเส ยงทางการคล ง 2.1 การขจ ดโอกาสท จร ต 3.1 การปร บปร งระบบฐานข อม ล 3.2 การพ ฒนาบ คลากร 3.3 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ 8 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

12 8. การว เคราะห สภาพแวดล อมขององค กร สภาพแวดล อมของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งสามารถว เคราะห โดยใช หล กการ S.W.O.T. Analysis เพ อระบ ถ งจ ดแข ง (Strength) และจ ดอ อน (Weakness) ส าหร บการว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน โอกาส (Opportunity) และข อจ าก ด (Threat) ส าหร บการว เคราะห สภาพแวดล อม ภายนอก ซ งสามารถสร ปผลการว เคราะห ได ด งน จ ดแข ง (Strength) S1. เป นศ นย กลางในการต ดต อ และประสานงานก บ หน วยงานในระด บนโยบาย เช น ส าน กงาน ก.พ. ส าน กงาน กพร. ส าน กงบประมาณ และหน วยงานท เก ยวข อง S2. ใกล ช ดก บข อม ล และม ระบบเคร อข ายข อม ล ข าวสารท เช อมโยงก บท กหน วยงานในส งก ด S3. ม การก าหนดย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ต วช ว ด และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท ช ดเจนและ ครอบคล มในท กด าน S4. องค กรม ขนาดเล ก บ คลากรม จ านวนน อย ท าให เก ด ความคล องต วในการบร หารงาน S5. ผ บร หารม ว ส ยท ศน ความเป นผ น า ความค ดร เร ม สร างสรรค ในการพ ฒนาองค กร และให การสน บสน น แนวทางการด าเน นงาน - ม การแบ งโครงสร างองค กรสายการบ งค บบ ญชาของ หน วยงาน และก าหนดหน าท การท างานอย างช ดเจน - ม สภาพแวดล อมท ด และระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เพ ยงพอต อการท างาน - บ คลากรม ความร และความเช ยวชาญในการ ปฏ บ ต งาน หมายเหต : S1 S2 S3 ค อล าด บความส าค ญ 3 ล าด บแรก) จ ดอ อน (Weakness) W1. ถน ดงานประจ า ขาดการท างานในเช งร ก และ ขาดความค ด ร เร มสร างสรรค ในการท างาน W2. ภารก จหล กไม ช ดเจน องค กรม ภารก จเฉพาะงานสน บสน น W3. การประชาส มพ นธ บทบาท หน าท และงานขององค กรไม เพ ยงพอ W4. ขาดการประสานงานและการถ ายทอดความร ระหว างก น ภายในองค กร W5. ระบบความก าวหน าในสายอาช พ (Career Path) ขาดความช ดเจน - ไม ม การน าผลการด าเน นงานมาประเม นและปร บปร ง - บ คลากรไม เข าใจนโยบาย ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และค าน ยม ขององค กร - การน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ย งม ไม มากเท าท ควร และไม ครอบคล มภารก จของหน วยงานในส งก ด - การส อสาร และสร างความเข าใจเก ยวก บกฎ ระเบ ยบ นโยบาย การด าเน นงาน และผล การด าเน นงานไม ท วถ งท งองค กร - ขาดการสอนงานและการแนะน าในการปฏ บ ต งานภายในองค กร - ขาดระบบการต ดตามตรวจสอบท ม ค ณภาพ ท าให เก ดความ หละหลวมในการท างาน - ม ผ ปฏ บ ต งานน อย อ ตราก าล งไม เหมาะสม - บ คลากรไม ได น าความร จากการฝ กอบรมมาประย กต ใช ก บการ ปฏ บ ต งาน - ภาพล กษณ ขององค กรและเจ าหน าท ท าให เก ดความไม เช อม น ในการท างาน - ขาดการเป ดโอกาสให บ คลากรได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น - ผ บร หารไม ได ร บร การท างานของบ คลากรอย างแท จร งถ ง ค ณภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของบ คคล (หมายเหต : W1 W2 W3 ค อล าด บความส าค ญ 3 ล าด บแรก) แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

13 โอกาส (Opportunity) O1. องค ความร และระบบเทคโนโลย สารสนเทศ สม ยใหม สามารถน ามาประย กต ใช ใน การปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น O2. กระแสส งคมเร งร ดให ภาคราชการม การบร หาร จ ดการท ม ค ณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร งใสและ เป นธรรม สอดคล องก บหล กธรรมาภ บาล O3. กฎกระทรวงมอบอ านาจให สป.กค. ปฏ บ ต ภารก จ ท งในระด บกระทรวงและในระด บกรม O4. การบร หารจ ดการภาคร ฐให การสน บสน น หน วยงานน าความร ไปเป นเคร องม อใน การยกระด บ ค ณภาพการปฏ บ ต งาน O5. นโยบายร ฐบาลท สน บสน น และก าหนดท ศทางการ บร หารงานไว อย างช ดเจน - กระทรวงการคล งเป นกระทรวงขนาดใหญ ม ทร พยากร/งบประมาณท จะใช จ ายได อย างคล องต ว บ คลากรไม ค อยถ กจ าก ดเร องงบประมาณเหม อนบาง กระทรวง ภ ยค กคาม (Threat) T1. การเปล ยนแปลงของนโยบายท มาจากผลกระทบทาง การเม อง T2. สถานการณ ทางการเม องและสภาพเศรษฐก จ ม ผลต อการ ด าเน นงานขององค กร T3. ปร มาณงานท นอกเหน อภารก จม จ านวนมาก อาท งานให ความร วมม อจากหน วยงาน ภายนอก งานตามนโยบายร ฐบาล ซ ง ส งผลต องานประจ า T4. ความซ าซ อนของภารก จและการตรวจสอบท เข มงวดจาก หน วยงานภายนอก T5. ผลตอบแทน ส งจ งใจ และสว สด การของร ฐท ไม เพ ยงพอต อ ความต องการของบ คลากร - ขาดความร วมม อและขาดการม ส วนร วมจากหน วยงานภายนอก - บ คคลภายนอกม ท ศนคต ไม ด ต อการท างานและเจ าหน าท ของ องค กร - การได ร บงบประมาณท ไม เพ ยงพอต อการด าเน นงานของ สป.กค. (หมายเหต : O1 O2 O3 ค อล าด บความส าค ญ 3 ล าด บแรก) (หมายเหต : T1 T2 T3 ค อล าด บความส าค ญ 3 ล าด บแรก) 10 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

14 จากการว เคราะห สภาพแวดล อมของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ท งการว เคราะห สมรรถนะภายในองค กรและสภาพแวดล อมภายนอก สามารถประเม นสถานภาพองค กรออกเป นแต ละห วข อ ได ด งน จ ดแข ง ป จจ ยภายใน สป.กค. ม ผ บร หารม ว ส ยท ศน ความเป นผ น า ความค ดร เร มสร างสรรค ในการพ ฒนาองค กร ม ความ ช ดเจนของการก าหนดย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ต วช ว ด และเป าหมายการปฏ บ ต งานท ครอบคล มในท กด าน ตลอดจนเป นศ นย กลางในการต ดต อ และประสานงานก บ หน วยงานในระด บนโยบาย ใกล ช ดก บข อม ล และม ระบบ เคร อข ายข อม ลข าวสารท เช อมโยงก บท กหน วยงานในส งก ด รวมถ งการเป นองค กรขนาดเล กและบ คลากรม จ านวนน อย ท าให เก ดความคล องต วในการบร หารงาน จ ดอ อน บ คลากรของ สป.กค. ต องน าความร ท ได จาก การศ กษา อบรม มาปร บปร งร ปแบบการท างานให เป นเช ง ร ก ประกอบก บให ความร วมม อในการประสานงาน ให เก ด ความสะดวก รวดเร ว ในการท างาน ตลอดจนก าหนดแนว ทางการพ ฒนาบ คลากรอย างเป นระบบ เพ อให เก ดความ ก าวหน าในสายงานอาช พ (Career Path) สร างความเข าใจใน บทบาท หน าท และงานขององค กรให ช ดเจน ซ งจะน าไปส ภารก จขององค กรท หลากหลายมากย งข น โอกาส ป จจ ยภายนอก องค ความร และระบบเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม สามารถน ามาพ ฒนาบ คลากรและเพ มประส ทธ ภาพการท างาน ได ตลอดจนนโยบายร ฐบาลและกฎกระทรวง ย งสน บสน น และ ก าหนดท ศทางการบร หารงานไว อย างช ดเจน รวมถ งมอบ อ านาจให สป.กค. เป นศ นย กลางในการด าเน นงานต างๆ ของ กระทรวงการคล ง ซ งการบร หารจ ดการภาคร ฐให การ สน บสน นหน วยงานน าความร ไปเป นเคร องม อใน การยกระด บ ค ณภาพการปฏ บ ต งาน และสอดคล องก บหล กธรรมาภ บาล ภ ยค กคาม การเปล ยนแปลงทางการเม องกระทบต อการก าหนด นโยบายการท างาน และปร มาณงานท นอกเหน อจากภารก จ หล ก ท าให เป นอ ปสรรคข ดขวางการท างาน ตลอดจน ผลตอบแทนและสว สด การท ไม เพ ยงพอต อความต องการ ท า ให ขาดส งจ งใจในการท างาน นอกจากน ความซ าซ อนของ ภารก จและการตรวจสอบท เข มงวดจากหน วยงาน ภายนอก ท าให เก ดความล าช าในการท างานอ กด วย 9. รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ 2557 กรอบการก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ 2558 ได พ จารณาจากผลการ ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ 2557 ซ งม ประเด นป จจ ยสน บสน น และป ญหาอ ปสรรคต อ การด าเน นงานในภาพรวมขององค กร ด งน แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

15 ป จจ ยสน บสน น ป ญหาอ ปสรรค การได ร บความร วมม อจากท งหน วยงานภายในและ การได ร บข อม ลท ไม ครบถ วน และม ความล าช า หน วยงานภายนอกต างๆท เก ยวข อง จากหน วยงานท เก ยวข อง ผ บร หารให ความส าค ญและส งเสร มการด าเน นงาน การได ร บงบประมาณล าช า หร อไม เพ ยงพอต อการ ด าเน นงาน การได ร บข อม ลครบถ วนภายในระยะเวลาท ก าหนด หน วยงานภายนอกไม ให ความร วมม อในการต ดต อ ประสานงาน บ คลากรม ความร และความสามารถ ตลอดจนความ ม งม น และความต งใจในการปฏ บ ต งาน อ ปกรณ และเคร องใช ส าน กงานท เพ ยงพอ และม ประส ทธ ภาพพร อมใช งาน การได ร บการสน บสน นด านการจ ดสรรงบประมาณ ร ฐบาลม นโยบายสน บสน นการด าเน นงานอย าง ต อเน อง ระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายท ท นสม ย และม ประส ทธ ภาพ จากป จจ ยสน บสน นและป ญหาอ ปสรรคตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการท กล าว สป.กค. จ งได ก าหนดแนวทาง/ข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ 2558 ให บรรล ผลส าเร จ ด งน 1. ก าหนดรายละเอ ยด ข นตอน ว ธ การด าเน นการ และต วช ว ดท ช ดเจน เข าใจง าย เพ อให สามารถปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง 2. ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานอย างต อเน อง เพ อให สอดคล องก บนโยบายของ ผ บร หาร ย ทธศาสตร รวมท ง ร บฟ งความค ดเห น ข อด และข อเส ย ผลกระทบด านต างๆ จากผ ใช บร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งการด าเน นงาน 3. การได ร บการจ ดสรรงบประมาณท สามารถสน บสน นการด าเน นงาน ตลอดจนปร บปร ง เพ มเต มอ ปกรณ เคร องใช ส าน กงาน เคร องคอมพ วเตอร และเคร อข ายให ท นสม ย พร อมใช และม ประส ทธ ภาพ เพ ออ านวยความสะดวกในการด าเน นงาน 4. ส งเสร มให บ คลากรท กระด บเข าร บการฝ กอบรมและส มมนาอย างท วถ ง และต อเน อง เพ อ ปร บท ศนคต ในการด าเน นงาน ตลอดจนเพ มท กษะ ความร และความช านาญให ถ กต อง ต อเน อง และม ประส ทธ ภาพเหมาะสมก บเน องาน 5. ปร บปร งโครงสร าง และเพ มอ ตราก าล งให เหมาะสมก บภารก จและหน าท ความร บผ ดชอบ ของแต ละหน วยงานในส งก ด 12 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

16 ส วนท 2 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

17 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ว ส ยท ศน : ม งส ความเป นเล ศในการบร หารงานของกระทรวงการคล งตามหล กธรรมาภ บาล พ นธก จท : 1 พ ฒนาย ทธศาสตร และระบบบร หารจ ดการให องค กรม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล พ นธก จท : 2 บร หารองค กรส ความเป นเล ศในด านทร พยากรบ คคลและ ระบบข อม ลสารสนเทศ ย ทธศาสตร ท : 1 เสร มสร างความเช อม นต อการ ด าเน นงานของกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท : 2 พ ฒนาและบร หารจ ดการ การด าเน นงานของกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท : 3 สร างศ กยภาพบ คลากร ส ความเป นเล ศ ย ทธศาสตร ท : 4 บร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท : 1.1 ข บเคล อนย ทธศาสตร องค กรให เก ดผลส มฤทธ กลย ทธ ท : 1.2 ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท : 1.3 สร างนว ตกรรมและบร หารการ เปล ยนแปลง กลย ทธ ท : 2.1 ก าก บ ตรวจสอบการด าเน นงานของหน วยงาน ในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท : 2.2 ส งเสร มและพ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร กลย ทธ ท : 2.3 เสร มสร างความโปร งใสตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท : 2.4 ด าเน นการส อสารสารน เทศการคล งในเช งร กท ครอบคล มท กกล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท : 3.1 พ ฒนาบ คลากรด วยหล กการ องค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ ท : 3.2 พ ฒนาบ คลากรของกระทรวงการคล ง เพ อเพ มศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กลย ทธ ท : 4.1 พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท : 4.2 พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบ บร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) 14 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

18 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ม งส ความเป นเล ศในการบร หารงานของกระทรวงการคล งตามหล กธรรมาภ บาล 1. พ ฒนาย ทธศาสตร และระบบบร หารจ ดการให องค กรม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล 2. บร หารองค กรส ความเป นเล ศ ในด านทร พยากรบ คคลและระบบข อม ลสารสนเทศ 1. ย ทธศาสตร ท ม ท ศทางช ดเจน และการบร หารจ ดการท โปร งใส ม งส ประโยชน ส งส ดต อประชาชน 2. บ คลากรและระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงการคล งท ม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 1: เสร มสร างศ กยภาพการด าเน นงานของกระทรวงการคล ง เป าประสงค : หน วยงานในส งก ดด าเน นงานให เป นไปตามนโยบายอย างม ประส ทธ ภาพ และพร อมร บก บการ เปล ยนแปลงในอนาคต กลย ทธ ท 1.1 : ข บเคล อนย ทธศาสตร องค กรให เก ดผลส มฤทธ เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อให หน วยงานน าย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท 1.2 : ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อให ผลการด าเน นงานสอดคล องก บย ทธศาสตร และบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว กลย ทธ ท 1.3 : สร างนว ตกรรมและบร หารการเปล ยนแปลง เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อให เก ดนว ตกรรมการบร หารองค กร และน าไปส การเปล ยนแปลงในอนาคต ย ทธศาสตร ท 2: พ ฒนาและบร หารจ ดการการด าเน นงานของกระทรวงการคล ง เป าประสงค : หน วยงานในก าก บด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพและตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.1 : ก าก บ ตรวจสอบการด าเน นงานของหน วยงานในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป าประสงค ของกลย ทธ : หน วยงานในก าก บด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท 2.2 : ส งเสร มและพ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อการบร หารจ ดการท ม ค ณภาพและเป นท ยอมร บ กลย ทธ ท 2.3 : เสร มสร างความโปร งใสตามหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อการพ ฒนาองค กรให เก ดความโปร งใส กลย ทธ ท 2.4 : ด าเน นงานส อสารสารน เทศการคล งในเช งร กท ครอบคล มท กกล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ของกลย ทธ : พ ฒนาระบบการด าเน นงานสารน เทศการคล งให เก ดประส ทธ ภาพ และสอดคล องก บ สถานการณ ป จจ บ น แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

19 ย ทธศาสตร ท 3: สร างศ กยภาพบ คลากรส ความเป นเล ศ เป าประสงค : บ คลากรม ความร และสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท 3.1 : พ ฒนาบ คลากรด วยหล กการองค กรแห งการเร ยนร เป าประสงค ของกลย ทธ : บ คลากรม ความร ค ค ณธรรม ม งประโยชน ส ขของประชาชน กลย ทธ ท 3.2 : พ ฒนาบ คลากรของกระทรวงการคล งเพ อเพ มศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ มสมรรถนะด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให บ คลากรของกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท 4: บร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงการคล ง เป าประสงค : ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงการคล งท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 4.1 : พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงการคล ง เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ มศ กยภาพการบร หารจ ดการด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ให สะดวก รวดเร ว ถ กต อง ท นสม ย รวมท งการเช อมโยงเคร อข าย การใช ข อม ลร วมก นอย างปลอดภ ย และม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 4.2 : พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ มข ดความสามารถการบร หารจ ดการระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) ให ครอบคล มและท วถ ง 16 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

20 ความเช อมโยงและสอดคล องระหว างแผนบร หารราชการแผ นด น ก บแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งม ความสอดคล องก บนโยบายร ฐบาลตามแผน บร หารราชการแผ นด น ด งน นโยบายท ๖. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ เป าหมายเช งนโยบาย 1. เร งจ ายงบลงท นของป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ อกระต นเศรษฐก จ 2. สานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จ เพ อข บเคล อนนโยบายให เก ดผลอย างเป น ร ปธรรม ประหย ด ไม ซ าซ อน และม ประส ทธ ภาพ 3. จ ดให ม ระบบและกลไกในการต ดตามตรวจสอบไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า นโยบายร ฐบาล ตามแผนบร หารราชการแผ นด น ๖.๑ ในระยะเร งด วน เร งจ ายงบลงท นของ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท ย งค างอย ก อนท จะพ น ก าหนดภายในส นป น และสานต อนโยบายงบประมาณ กระต นเศรษฐก จ ตามท คณะร กษาความสงบแห งชาต ได จ ดท าไว โดยต ดตามให ม การเบ กจ ายอย างคล องต ว ต งแต ระด บกระทรวงจนถ งระด บท องถ น รวมท งจะ ด แลไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า เพ อช วยสร างงาน และกระต นการบร โภค ๖.๒ สานต อนโยบายงบประมาณกระต น เศรษฐก จตามท คณะร กษาความสงบแห งชาต ได จ ดท าไว โดยน าหล กการส าค ญของการจ ดท า งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท ให ความส าค ญในการบ รณาการงบประมาณและ ความพร อมในการด าเน นงาน รวมท งน าแหล งเง น อ นมาประกอบการพ จารณาด วย เพ อข บเคล อน นโยบายให เก ดผลอย างเป นร ปธรรม ประหย ด ไม ซ าซ อน และม ประส ทธ ภาพ ทบทวนภารก จท ม ล กษณะไม ย งย นหร อสร างภาระหน สาธารณะของ ประเทศเก นความจ าเป น และแสดงรายการลงท นใน ระด บจ งหว ดเพ อแสดงความโปร งใส เป นธรรม และ ย ทธศาสตร และกลย ทธ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท 1 : เสร มสร างความเช อม นต อการ ด าเน นงานของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 1.1 : ข บเคล อนย ทธศาสตร การคล งให เก ดผลส มฤทธ กลย ทธ ท 1.2 : ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 1.3 : สร างนว ตกรรมและบร หารการ เปล ยนแปลง ย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาและบร หารจ ดการ การด าเน นงานของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 2.1 : ก าก บ ตรวจสอบการด าเน นงาน ของหน วยงานในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล กลย ทธ ท 2.2 : ส งเสร มและพ ฒนาการบร หาร จ ดการองค กร กลย ทธ ท 2.3 : เสร มสร างความโปร งใสตามหล ก ธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 : ด าเน นการส อสารสารน เทศการ คล งในเช งร กท ครอบคล มท กกล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

21 นโยบายร ฐบาล ตามแผนบร หารราชการแผ นด น ไม เล อกปฏ บ ต ควบค ไปก บการเพ มประส ทธ ภาพ การเบ กจ ายงบประมาณ ต งแต ระด บกระทรวงจนถ ง ระด บท องถ น เพ อช วยสร างงานและกระต นการ บร โภค โดยจะจ ดให ม ระบบและกลไกในการต ดตาม ตรวจสอบไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า ย ทธศาสตร และกลย ทธ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท 3 : สร างศ กยภาพบ คลากรส ความ เป นเล ศ กลย ทธ ท 3.1 : พ ฒนาบ คลากรด วยหล กการ องค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ ท 3.2 : พ ฒนาบ คลากรของ กระทรวงการคล งเพ อเพ มศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ย ทธศาสตร ท 4 : บร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 4.1 : พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของ กระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 4.2 : พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพ ระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) 18 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

22 นโยบายท 10 การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น ปราบปราม การท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ เป าหมายเช งนโยบาย 1. ปร บปร งระบบราชการ 2. กระจายอ านาจส ประชาชนในการเข าถ งบร การสาธารณะ 3. ยกระด บสมรรถนะของหน วยงานภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ 4. เสร มสร างระบบค ณธรรมในการแต งต งและโยกย ายบ คลากรภาคร ฐ 5. การปล กฝ งค าน ยม ค ณธรรม จร ยธรรมและจ ตส าน กของข าราชการ ผ านมาตรการทางกฎหมาย 6. จ ดให ม กฎหมายเพ อให ครอบคล มการป องก นและปราบปรามการท จร ตประพฤต ม ชอบ และ การม ผลประโยชน ท บซ อนในภาคร ฐท กระด บ 7. ส งเสร มและสน บสน นภาค องค กรภาคเอกชนและเคร อข ายต างๆ ท จ ดต งข นเพ อตรวจสอบ เจ าหน าท ของร ฐหร อต อต านการท จร ตและประพฤต ม ชอบ นโยบายร ฐบาล ตามแผนบร หารราชการแผ นด น ๑๐.๑ ปร บปร งระบบราชการในด านองค กรหร อหน วยงาน ภาคร ฐ ท งในระด บประเทศ ภ ม ภาค และท องถ น ทบทวนการจ ด โครงสร างหน วยงานภาคร ฐท ม อ านาจหน าท ซ าซ อน หร อล กล น ก นหร อม เส นทางการปฏ บ ต งานท ย ดยาว ปร บปร งว ธ ปฏ บ ต ราชการให ท นสม ย โดยน าเทคโนโลย มาใช แก ไขกฎระเบ ยบให โปร งใส ช ดเจน สามารถบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนจ ดระบบอ ตราก าล งและปร บปร งค าตอบแทนบ คลากร ภาคร ฐให เหมาะสม และเป นธรรม ย ดหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด การบร หารจ ดการภาคร ฐแบบใหม การตอบสนอง ความต องการของประชาชนในฐานะท เป นศ นย กลาง และการ อ านวยความสะดวกแก ผ ใช บร การเพ อสร างความเช อม นวางใจใน ระบบราชการ ลดต นท นด าเน นการของภาคธ รก จเพ มศ กยภาพ ในการแข งข นก บนานาประเทศ และการร กษาบ คลากรภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพไว ในระบบราชการ โดยจะด าเน นการต งแต ระยะ เฉพาะหน าไปตามล าด บความจ าเป น และตามท กฎหมายเอ อให สามารถด าเน นการได ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ อให ประชาชนสามารถ เข าถ งบร การสาธารณะได โดยรวดเร ว ประหย ด และสะดวก ท ง จะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ข นตอนท แน นอน ระยะเวลาด าเน นการท รวดเร ว และระบบ อ ทธรณ ท เป นธรรม โปร งใส ม ให เจ าหน าท หล กเล ยง ประว งเวลา ย ทธศาสตร และกลย ทธ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท 1 : เสร มสร างความเช อม น ต อการด าเน นงานของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 1.1 : ข บเคล อน ย ทธศาสตร การคล งให เก ดผลส มฤทธ กลย ทธ ท 1.2 : ต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 1.3 : สร างนว ตกรรมและ บร หารการเปล ยนแปลง ย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาและบร หาร จ ดการการด าเน นงานของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 2.1 : ก าก บ ตรวจสอบ การด าเน นงานของหน วยงานในส งก ด อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท 2.2 : ส งเสร มและ พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร กลย ทธ ท 2.3 : เสร มสร างความ โปร งใสตามหล ก ธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 : ด าเน นการส อสาร สารน เทศการคล งในเช งร กท แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

พระราชกฤษฎ กา หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎ กา หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎ กา ว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 1 JIM. Admin. 51 เจตนารมณ ของการบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ม ประส ทธ ภาพและเก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information