แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

2 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

3 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1 ส วนท 1 กรอบการก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 2 ป งบประมาณ 2558 กฎหมาย นโยบายร ฐบาล และย ทธศาสตร 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมองค กร 9 ส วนท 2 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 13 ป งบประมาณ 2558 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 15 ความเช อมโยงและสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น 17 แผนท ย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 22 ความเช อมโยงและสอดคล องระหว างเป าประสงค ก บต วช ว ด 23 ความเช อมโยงและสอดคล องระหว างย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง 25 ก บย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ส วนท 3 โครงการของหน วยงานในส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 33 ภาคผนวก

4 x บทน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ และ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ก าหนดให ส วนราชการ และหน วยงานของร ฐจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อให การด าเน นงานขององค กรบรรล ผลตาม เป าหมาย และการบร หารงบประมาณเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งม การต ดตาม ประเม นผล และ รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามนโยบายได อย างถ กต องรวดเร ว ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งจ งจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อให การบร หาร ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งเก ดผลส มฤทธ สอดคล องก บนโยบายการบร หารราชการแผ นด น ของร ฐบาล ตลอดจนย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง และย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถน าองค กรไปส เป าหมายได ภายใต สถานการณ และการเปล ยนแปลง ต างๆ ท รวดเร วในป จจ บ น และตอบสนองต อความต องการและความคาดหว งของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยได อย างเป นร ปธรรมท ช ดเจน แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แบ งเน อหา ออกเป น 3 ส วน ค อ ส วนท 1 กรอบการก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการ ประกอบด วย กฎหมาย นโยบายร ฐบาล และย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บการด าเน นงาน และการว เคราะห สภาพแวดล อมขององค กร ส วนท 2 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร ของส าน กงาน ปล ดกระทรวงการคล ง ความเช อมโยงและสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น และย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง ส วนท 3 โครงการของหน วยงานในส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ม เน อหาข อม ล ประกอบด วย งบประมาณ ระยะเวลาด าเน นงาน ต วช ว ด และเป าหมายการด าเน นงาน ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ม ความคาดหว งว าแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ด กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 จะเป นเคร องม อส าหร บการน าย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต ท ช ดเจนและ ผล กด นให การด าเน นงานเก ดผลส มฤทธ บรรล เป าประสงค และน าไปส ว ส ยท ศน ขององค กรต อไป แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

5 ส วนท 1 กรอบการก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

6 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ภายใต แนวค ด หล กการ และการศ กษา ว เคราะห ข อม ลในเร องต าง ๆ ด งน 1. ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย (ฉบ บช วคราว) พ.ศ มาตรา ๓ อ านาจอธ ปไตยเป นของปวงชนชาวไทย พระมหากษ ตร ย ผ ทรงเป นประม ขทรงใช อ านาจน นทางสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต คณะร ฐมนตร และศาล ตามบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญน มาตรา ๔ ภายใต บ งค บบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญน ศ กด ศร ความเป นมน ษย ส ทธ เสร ภาพ และความเสมอภาค บรรดาท ชนชาวไทยเคยได ร บการค มครองตามประเพณ การปกครองประเทศไทยใน ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขและตามพ นธกรณ ระหว างประเทศท ประเทศไทยม อย แล ว ย อมได ร บการค มครองตามร ฐธรรมน ญน มาตรา ๕ เม อไม ม บทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญน บ งค บแก กรณ ใด ให กระท าการน นหร อว น จฉ ย กรณ น นไปตามประเพณ การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข แต ประเพณ การปกครองด งกล าวต องไม ข ดหร อแย งต อร ฐธรรมน ญน 2. นโยบายของคณะร ฐมนตร ข อ ๖. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ ๖.๑ ในระยะเร งด วน เร งจ ายงบลงท นของป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท ย งค างอย ก อนท จะพ นก าหนดภายในส นป น และสานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จ ตามท คณะร กษาความสงบ แห งชาต ได จ ดท าไว โดยต ดตามให ม การเบ กจ ายอย างคล องต วต งแต ระด บกระทรวงจนถ งระด บท องถ น รวมท งจะ ด แลไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า เพ อช วยสร างงานและกระต นการบร โภค ๖.๒ สานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จตามท คณะร กษาความสงบ แห งชาต ได จ ดท าไว โดยน าหล กการส าค ญของการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท ให ความส าค ญในการบ รณาการงบประมาณและความพร อมในการด าเน นงาน รวมท งน าแหล งเง นอ นมา ประกอบการพ จารณาด วย เพ อข บเคล อนนโยบายให เก ดผลอย างเป นร ปธรรม ประหย ด ไม ซ าซ อน และม ประส ทธ ภาพ ทบทวนภารก จท ม ล กษณะไม ย งย นหร อสร างภาระหน สาธารณะของประเทศเก นความจ าเป น และแสดงรายการลงท นในระด บจ งหว ดเพ อแสดงความโปร งใส เป นธรรม และไม เล อกปฏ บ ต ควบค ไปก บการ เพ มประส ทธ ภาพการเบ กจ ายงบประมาณ ต งแต ระด บกระทรวงจนถ งระด บท องถ น เพ อช วยสร างงานและ กระต นการบร โภค โดยจะจ ดให ม ระบบและกลไกในการต ดตามตรวจสอบไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า ข อ ๑๐. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น ปราบปราม การท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ ๑๐.๑ ปร บปร งระบบราชการในด านองค กรหร อหน วยงานภาคร ฐ ท งใน ระด บประเทศ ภ ม ภาค และท องถ น ทบทวนการจ ดโครงสร างหน วยงานภาคร ฐท ม อ านาจหน าท ซ าซ อน หร อ ล กล นก นหร อม เส นทางการปฏ บ ต งานท ย ดยาว ปร บปร งว ธ ปฏ บ ต ราชการให ท นสม ย โดยน าเทคโนโลย มาใช แก ไขกฎระเบ ยบให โปร งใส ช ดเจน สามารถบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนจ ดระบบ อ ตราก าล งและปร บปร งค าตอบแทนบ คลากรภาคร ฐให เหมาะสม และเป นธรรม ย ดหล กการบร หารก จการ แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

7 บ านเม องท ด การบร หารจ ดการภาคร ฐแบบใหม การตอบสนองความต องการของประชาชนในฐานะท เป น ศ นย กลาง และการอ านวยความสะดวกแก ผ ใช บร การเพ อสร างความเช อม นวางใจในระบบราชการ ลดต นท น ด าเน นการของภาคธ รก จเพ มศ กยภาพในการแข งข นก บนานาประเทศ และการร กษาบ คลากรภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพไว ในระบบราชการ โดยจะด าเน นการต งแต ระยะเฉพาะหน าไปตามล าด บความจ าเป น และตามท กฎหมายเอ อให สามารถด าเน นการได ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ อให ประชาชนสามารถเข าถ งบร การ สาธารณะได โดยรวดเร ว ประหย ด และสะดวก ท งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ข นตอนท แน นอน ระยะเวลาด าเน นการท รวดเร ว และระบบอ ทธรณ ท เป นธรรม โปร งใส ม ให เจ าหน าท หล กเล ยง ประว งเวลา หร อใช อ านาจโดยม ชอบก อให เก ดการท จร ต การส ญเส ยโอกาส หร อสร างความเส ยหาย แก ประชาชนโดยเฉพาะน กลงท น ในระยะเฉพาะหน าจะเน นการปร บปร งหน วยงานให บร การด านการท าธ รก จ การลงท น และด านบร การสาธารณะในช ว ตประจ าว นเป นส าค ญ ๑๐.๓ ยกระด บสมรรถนะของหน วยงานของร ฐให ม ประส ทธ ภาพ สามารถ ให บร การเช งร กท งในร ปแบบการเพ มศ นย ร บเร องราวร องท กข จากประชาชนในต างจ งหว ดโดยไม ต องเด น ทางเข ามาย งส วนกลาง ศ นย บร การสาธารณะแบบครบวงจรท ครอบคล มการให บร การหลากหลายซ งจะจ ดต ง ตามท ช มชนต าง ๆ เพ อให ประชาชนสามารถเด นทางไปต ดต อขอร บบร การได โดยสะดวกการให บร การถ งต ว บ คคลผ านระบบศ นย บร การร วม ณ จ ดเด ยว (One Stop Service) และระบบร ฐบาลอ เล กทรอน กส ท สมบ รณ แบบ พ ฒนาหน วยงานของร ฐให เป นองค กรแห งการเร ยนร ม การสร างนว ตกรรมในการท างานอย างประหย ด ม ประส ทธ ภาพ และม ระบบบ รณาการ ๑๐.๔ เสร มสร างระบบค ณธรรมในการแต งต งและโยกย ายบ คลากรภาคร ฐวาง มาตรการป องก นการแทรกแซงจากน กการเม อง และส งเสร มให ม การน าระบบพ ท กษ ค ณธรรมมาใช ในการ บร หารงานบ คคลของเจ าหน าท ฝ ายต าง ๆ ๑๐.๕ ใช มาตรการทางกฎหมาย การปล กฝ งค าน ยม ค ณธรรม จร ยธรรมและ จ ตส าน กในการร กษาศ กด ศร ของความเป นข าราชการและความซ อส ตย ส จร ต ควบค ก บการบร หารจ ดการ ภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพเพ อป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบของเจ าหน าท ของร ฐท ก ระด บอย างเคร งคร ด ยกเล กหร อแก ไขกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ ท ไม จ าเป น สร างภาระแก ประชาชน เก นควร หร อเป ดช องโอกาสการท จร ต เช น ระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง การอน ญาต อน ม ต และการขอร บ บร การจากร ฐ ซ งม ข นตอนย ดยาว ใช เวลานาน ซ าซ อน และเส ยค าใช จ ายท งของภาคร ฐและประชาชน ๑๐.๖ ปร บปร งและจ ดให ม กฎหมายเพ อให ครอบคล มการป องก นและปราบปราม การท จร ตประพฤต ม ชอบ และการม ผลประโยชน ท บซ อนในภาคร ฐท กระด บ โดยถ อว าเร องน เป นวาระส าค ญ เร งด วนแห งชาต และเป นเร องท ต องแทรกอย ในการปฏ ร ปท กด านท งจะเร งร ดการด าเน นการต อผ กระท าการ ท จร ตและประพฤต ม ชอบท งในด านว น ยและคด รวมท งให ผ ใช บร การม โอกาสประเม นระด บความน าเช อถ อ ของหน วยงานของร ฐ และเป ดเผยผลการประเม นต อประชาชน ท งจะน ากรณ ศ กษาท เคยเป นป ญหา เช น การ จ ดซ อจ ดจ าง การร วมท น การใช จ ายเง นภาคร ฐ การปฏ บ ต หร อละเว นการปฏ บ ต โดยม ชอบ การใช ด ลพ น จของ 4 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

8 เจ าหน าท การม ผลประโยชน ข ดแย งหร อท บซ อน ซ งได ม ค าว น จฉ ยขององค กรต าง ๆ เป นบรรท ดฐานแล วมา เป นบทเร ยนให ความร แก เจ าหน าท ของร ฐ และประมวลเป นกฎระเบ ยบหร อค ม อในการปฏ บ ต ราชการ ๑๐.๗ ส งเสร มและสน บสน นภาค องค กรภาคเอกชนและเคร อข ายต าง ๆ ท จ ดต งข น เพ อสอดส อง เฝ าระว ง ตรวจสอบเจ าหน าท ของร ฐหร อต อต านการท จร ตและประพฤต ม ชอบ ท งจะวาง มาตรการค มครองพยานและผ เก ยวข องเพ อให การด าเน นคด ท จร ตและประพฤต ม ชอบเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพโดยไม ถ กแทรกแซงหร อข ดขวาง 3. พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 1 การบร หารก จการบ านเม องท ด มาตรา 6 การบร หารก จการบ านเม องท ด ได แก การบร หารราชการเพ อบรรล เป าหมาย 7 ประการ ด งต อไปน 1. เก ดประโยชน ส ขของประชาชน 2. เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ 3. ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ 4. ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต งานเก นความจ าเป น 5. ม การปร บปร งภารก จของส วนราชการให ท นต อเหต การณ 6. ประชาชนได ร บการอ านวยความสะดวกและได ร บการตอบสนองความต องการ 7. ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ 4. แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) ได ก าหนด ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ส าค ญ ด งน ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร การสร างความเป นธรรมในส งคม ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงของอาหารและพล งงาน ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคง ทางเศรษฐก จและส งคม ย ทธศาสตร ท 6 ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น 5. ย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นและปราบปรามท จร ต การด าเน นงานตามย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นและปราบปรามท จร ต ระยะท 2 (พ.ศ ) ซ งประกอบไปด วย 5 ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ ปล กและปล กจ ตส าน กการต อต านการท จร ต เน นการปร บเปล ยนฐาน ความค ดของคนในท กภาคส วนในการร กษาผลประโยชน สาธารณะ แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

9 ระหว างประเทศ ย ทธศาสตร ท ๒ บ รณาการท างานของหน วยงานในการต อต านการท จร ต และพ ฒนาเคร อข าย ย ทธศาสตร ท ๓ พ ฒนาความร วมม อก บองค กรต อต านการท จร ตและเคร อข ายระหว างประเทศ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนาระบบบร หารและเคร องม อในการป องก นและปราบปรามการท จร ต ย ทธศาสตร ท ๕ เสร มสร างองค ความร ด านการต อต านการท จร ตให ก บบ คลากร 6. พระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของทางราชการ พ.ศ หมวด 1 การเป ดเผยข อม ลข าวสาร มาตรา 9 หน วยงานของร ฐต องจ ดให ม ข อม ลข าวสารของราชการให ประชาชนเข าตรวจด ได ๗. ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ร ฐบาลได ก าหนดย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นกรอบในการจ ดสรรงบประมาณภายใต นโยบายของร ฐบาล และแผนการบร หารราชการ แผ นด น รวม 8 ประเด นย ทธศาสตร และ 1 รายการ ด งน 1. ย ทธศาสตร การฟ นฟ ความเช อม นและเร งร ดวางรากฐานท ด ของประเทศ 2. ย ทธศาสตร ความม นคงแห งร ฐ 3. ย ทธศาสตร การสร างความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จอย างย งย นและเป นธรรม 4. ย ทธศาสตร การศ กษา สาธารณส ข ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณภาพช ว ต 5. ย ทธศาสตร การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและนว ตกรรม 7. ย ทธศาสตร การต างประเทศและเศรษฐก จระหว างประเทศ 8. ย ทธศาสตร การบร หารก จการบ านเม องท ด 9. รายการค าด าเน นการภาคร ฐ 6 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

10 ส าหร บส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งได ก าหนดแนวทางการด าเน นงานภายใต ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด งน ย ทธศาสตร การจ ดสรร งบประมาณ การสร างความ เจร ญเต บโตทาง เศรษฐก จอย าง ย งย นและเป น ธรรม แผนงาน ภายใต ย ทธศาสตร บร หารจ ดการ เศรษฐก จ มหภาคให เก ด ความย งย น ความเช อมโยงระด บหน วยงาน เป าหมาย ผลผล ต การให บร การ หน วยงาน การบร หาร หน วยงานใน จ ดการการ ก าก บของ ต ดตาม และ กระทรวง การประเม นผล การคล ง การปฏ บ ต ด าเน นงาน ราชการของ อย างม หน วยงานใน ประส ทธ ภาพ ก าก บ กลย ทธ หน วยงาน - ข บเคล อนย ทธศาสตร องค กรให เก ดผลส มฤทธ - ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ - สร างนว ตกรรมและบร หารการ เปล ยนแปลง - ก าก บ ตรวจสอบการด าเน นงาน ของหน วยงานในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล - ส งเสร มและพ ฒนาการบร หาร จ ดการองค กร - เสร มสร างความโปร งใสตามหล ก ธรรมาภ บาล - ด าเน นงานส อสารสารน เทศการ คล งในเช งร กท ครอบคล มท ก กล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ - พ ฒนาบ คลากรด วยหล กการ องค กรแห งการเร ยนร - พ ฒนาบ คลากรของกระทรวงการคล ง เพ อเพ มศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร - พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารของกระทรวงการคล ง - พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบ บร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

11 7. ย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง ภาพรวมย ทธศาสตร กระทรวงการคล ง พ.ศ สร ปได ด งน ย ทธศาสตร กลย ทธ เป าหมายท 1 การลดความเหล อมล าทางเศรษฐก จ (Narrowing Inequality Gap) 1. การเพ มโอกาสทางเศรษฐก จให แก 1.1 การพ ฒนาท นมน ษย คนฐานราก 1.2 การเสร มสร างความร ความสามารถทางการเง น 2. การขยายระบบสว สด การพ นฐาน ให ท วถ งและม ค ณภาพ 1.3 การส งเสร มเศรษฐก จฐานราก 2.1 การขยายความค มครองสว สด การทางส งคมให ครอบคล มประชาชนท ก กล ม 2.2 การปร บปร งการบร หารจ ดการสว สด การของภาคร ฐ 2.3 การลดรายจ ายผ ม รายได น อย 3. การกระจายรายได และการถ อ 3.1 การปฏ ร ปกลไกการกระจายรายได และทร พย ส น ครองทร พย ส นอย างเป นธรรม เป าหมายท 2 การสน บสน นศ กยภาพและเพ มความสามารถในการแข งข น (Enhancing Competitiveness) 1. การสน บสน นการจ ดต งธ รก จ การ 1.1 การเพ มข ดความสามารถธ รก จ SMEs, Microenterprises พ ฒนาภาคเอกชนให เก ดการสร าง 1.2 การส งเสร มการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมของภาคเอกชน ม ลค า (Value Creation) 1.3 การส งเสร มเศรษฐก จส เข ยว 2. การเช อมโยงธ รก จเพ อก าวส เศรษฐก จระด บภ ม ภาคและระด บโลก 3. การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานเพ อ เพ มศ กยภาพการแข งข น 2.1 การสน บสน นการพ ฒนาห วงโซ อ ปทาน 2.2 การใช มาตรการทางการเง นการคล งเพ อส งเสร มการค าการลงท นของไทย ในต างประเทศ 3.1 การปร บปร ง/พ ฒนากฎระเบ ยบเพ อเพ มศ กยภาพการแข งข นทางธ รก จและ การลงท นของประเทศ 3.2 การผล กด นการลงท นในโครงสร างพ นฐานทางกายภาพ 3.3 การเพ มประส ทธ ภาพระบบการเง น เป าหมายท 3 การร กษาความย งย นทางการคล ง (Ensuring Fiscal Sustainability) 1. การเสร มสร างความม นคงทางการ คล ง 2. การส งเสร มความโปร งใสในการ ด าเน นงานของภาคร ฐ (Anti- Corruption) 3. การเพ มประส ทธ ภาพในการ ท างานของกระทรวงการคล ง 1.1 การบร หารจ ดการรายได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.2 การบร หารจ ดการรายจ ายอย างม ประส ทธ ภาพ 1.3 การบร หารจ ดการทร พย ส นของร ฐและร ฐว สาหก จอย างม ประส ทธ ภาพ 1.4 การบร หารจ ดการหน ส นและความเส ยงทางการคล ง 2.1 การขจ ดโอกาสท จร ต 3.1 การปร บปร งระบบฐานข อม ล 3.2 การพ ฒนาบ คลากร 3.3 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ 8 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

12 8. การว เคราะห สภาพแวดล อมขององค กร สภาพแวดล อมของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งสามารถว เคราะห โดยใช หล กการ S.W.O.T. Analysis เพ อระบ ถ งจ ดแข ง (Strength) และจ ดอ อน (Weakness) ส าหร บการว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน โอกาส (Opportunity) และข อจ าก ด (Threat) ส าหร บการว เคราะห สภาพแวดล อม ภายนอก ซ งสามารถสร ปผลการว เคราะห ได ด งน จ ดแข ง (Strength) S1. เป นศ นย กลางในการต ดต อ และประสานงานก บ หน วยงานในระด บนโยบาย เช น ส าน กงาน ก.พ. ส าน กงาน กพร. ส าน กงบประมาณ และหน วยงานท เก ยวข อง S2. ใกล ช ดก บข อม ล และม ระบบเคร อข ายข อม ล ข าวสารท เช อมโยงก บท กหน วยงานในส งก ด S3. ม การก าหนดย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ต วช ว ด และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ท ช ดเจนและ ครอบคล มในท กด าน S4. องค กรม ขนาดเล ก บ คลากรม จ านวนน อย ท าให เก ด ความคล องต วในการบร หารงาน S5. ผ บร หารม ว ส ยท ศน ความเป นผ น า ความค ดร เร ม สร างสรรค ในการพ ฒนาองค กร และให การสน บสน น แนวทางการด าเน นงาน - ม การแบ งโครงสร างองค กรสายการบ งค บบ ญชาของ หน วยงาน และก าหนดหน าท การท างานอย างช ดเจน - ม สภาพแวดล อมท ด และระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เพ ยงพอต อการท างาน - บ คลากรม ความร และความเช ยวชาญในการ ปฏ บ ต งาน หมายเหต : S1 S2 S3 ค อล าด บความส าค ญ 3 ล าด บแรก) จ ดอ อน (Weakness) W1. ถน ดงานประจ า ขาดการท างานในเช งร ก และ ขาดความค ด ร เร มสร างสรรค ในการท างาน W2. ภารก จหล กไม ช ดเจน องค กรม ภารก จเฉพาะงานสน บสน น W3. การประชาส มพ นธ บทบาท หน าท และงานขององค กรไม เพ ยงพอ W4. ขาดการประสานงานและการถ ายทอดความร ระหว างก น ภายในองค กร W5. ระบบความก าวหน าในสายอาช พ (Career Path) ขาดความช ดเจน - ไม ม การน าผลการด าเน นงานมาประเม นและปร บปร ง - บ คลากรไม เข าใจนโยบาย ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และค าน ยม ขององค กร - การน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ย งม ไม มากเท าท ควร และไม ครอบคล มภารก จของหน วยงานในส งก ด - การส อสาร และสร างความเข าใจเก ยวก บกฎ ระเบ ยบ นโยบาย การด าเน นงาน และผล การด าเน นงานไม ท วถ งท งองค กร - ขาดการสอนงานและการแนะน าในการปฏ บ ต งานภายในองค กร - ขาดระบบการต ดตามตรวจสอบท ม ค ณภาพ ท าให เก ดความ หละหลวมในการท างาน - ม ผ ปฏ บ ต งานน อย อ ตราก าล งไม เหมาะสม - บ คลากรไม ได น าความร จากการฝ กอบรมมาประย กต ใช ก บการ ปฏ บ ต งาน - ภาพล กษณ ขององค กรและเจ าหน าท ท าให เก ดความไม เช อม น ในการท างาน - ขาดการเป ดโอกาสให บ คลากรได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น - ผ บร หารไม ได ร บร การท างานของบ คลากรอย างแท จร งถ ง ค ณภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของบ คคล (หมายเหต : W1 W2 W3 ค อล าด บความส าค ญ 3 ล าด บแรก) แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

13 โอกาส (Opportunity) O1. องค ความร และระบบเทคโนโลย สารสนเทศ สม ยใหม สามารถน ามาประย กต ใช ใน การปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น O2. กระแสส งคมเร งร ดให ภาคราชการม การบร หาร จ ดการท ม ค ณภาพ มาตรฐาน เสมอภาค โปร งใสและ เป นธรรม สอดคล องก บหล กธรรมาภ บาล O3. กฎกระทรวงมอบอ านาจให สป.กค. ปฏ บ ต ภารก จ ท งในระด บกระทรวงและในระด บกรม O4. การบร หารจ ดการภาคร ฐให การสน บสน น หน วยงานน าความร ไปเป นเคร องม อใน การยกระด บ ค ณภาพการปฏ บ ต งาน O5. นโยบายร ฐบาลท สน บสน น และก าหนดท ศทางการ บร หารงานไว อย างช ดเจน - กระทรวงการคล งเป นกระทรวงขนาดใหญ ม ทร พยากร/งบประมาณท จะใช จ ายได อย างคล องต ว บ คลากรไม ค อยถ กจ าก ดเร องงบประมาณเหม อนบาง กระทรวง ภ ยค กคาม (Threat) T1. การเปล ยนแปลงของนโยบายท มาจากผลกระทบทาง การเม อง T2. สถานการณ ทางการเม องและสภาพเศรษฐก จ ม ผลต อการ ด าเน นงานขององค กร T3. ปร มาณงานท นอกเหน อภารก จม จ านวนมาก อาท งานให ความร วมม อจากหน วยงาน ภายนอก งานตามนโยบายร ฐบาล ซ ง ส งผลต องานประจ า T4. ความซ าซ อนของภารก จและการตรวจสอบท เข มงวดจาก หน วยงานภายนอก T5. ผลตอบแทน ส งจ งใจ และสว สด การของร ฐท ไม เพ ยงพอต อ ความต องการของบ คลากร - ขาดความร วมม อและขาดการม ส วนร วมจากหน วยงานภายนอก - บ คคลภายนอกม ท ศนคต ไม ด ต อการท างานและเจ าหน าท ของ องค กร - การได ร บงบประมาณท ไม เพ ยงพอต อการด าเน นงานของ สป.กค. (หมายเหต : O1 O2 O3 ค อล าด บความส าค ญ 3 ล าด บแรก) (หมายเหต : T1 T2 T3 ค อล าด บความส าค ญ 3 ล าด บแรก) 10 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

14 จากการว เคราะห สภาพแวดล อมของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ท งการว เคราะห สมรรถนะภายในองค กรและสภาพแวดล อมภายนอก สามารถประเม นสถานภาพองค กรออกเป นแต ละห วข อ ได ด งน จ ดแข ง ป จจ ยภายใน สป.กค. ม ผ บร หารม ว ส ยท ศน ความเป นผ น า ความค ดร เร มสร างสรรค ในการพ ฒนาองค กร ม ความ ช ดเจนของการก าหนดย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการ ต วช ว ด และเป าหมายการปฏ บ ต งานท ครอบคล มในท กด าน ตลอดจนเป นศ นย กลางในการต ดต อ และประสานงานก บ หน วยงานในระด บนโยบาย ใกล ช ดก บข อม ล และม ระบบ เคร อข ายข อม ลข าวสารท เช อมโยงก บท กหน วยงานในส งก ด รวมถ งการเป นองค กรขนาดเล กและบ คลากรม จ านวนน อย ท าให เก ดความคล องต วในการบร หารงาน จ ดอ อน บ คลากรของ สป.กค. ต องน าความร ท ได จาก การศ กษา อบรม มาปร บปร งร ปแบบการท างานให เป นเช ง ร ก ประกอบก บให ความร วมม อในการประสานงาน ให เก ด ความสะดวก รวดเร ว ในการท างาน ตลอดจนก าหนดแนว ทางการพ ฒนาบ คลากรอย างเป นระบบ เพ อให เก ดความ ก าวหน าในสายงานอาช พ (Career Path) สร างความเข าใจใน บทบาท หน าท และงานขององค กรให ช ดเจน ซ งจะน าไปส ภารก จขององค กรท หลากหลายมากย งข น โอกาส ป จจ ยภายนอก องค ความร และระบบเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม สามารถน ามาพ ฒนาบ คลากรและเพ มประส ทธ ภาพการท างาน ได ตลอดจนนโยบายร ฐบาลและกฎกระทรวง ย งสน บสน น และ ก าหนดท ศทางการบร หารงานไว อย างช ดเจน รวมถ งมอบ อ านาจให สป.กค. เป นศ นย กลางในการด าเน นงานต างๆ ของ กระทรวงการคล ง ซ งการบร หารจ ดการภาคร ฐให การ สน บสน นหน วยงานน าความร ไปเป นเคร องม อใน การยกระด บ ค ณภาพการปฏ บ ต งาน และสอดคล องก บหล กธรรมาภ บาล ภ ยค กคาม การเปล ยนแปลงทางการเม องกระทบต อการก าหนด นโยบายการท างาน และปร มาณงานท นอกเหน อจากภารก จ หล ก ท าให เป นอ ปสรรคข ดขวางการท างาน ตลอดจน ผลตอบแทนและสว สด การท ไม เพ ยงพอต อความต องการ ท า ให ขาดส งจ งใจในการท างาน นอกจากน ความซ าซ อนของ ภารก จและการตรวจสอบท เข มงวดจากหน วยงาน ภายนอก ท าให เก ดความล าช าในการท างานอ กด วย 9. รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ 2557 กรอบการก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ 2558 ได พ จารณาจากผลการ ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ 2557 ซ งม ประเด นป จจ ยสน บสน น และป ญหาอ ปสรรคต อ การด าเน นงานในภาพรวมขององค กร ด งน แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

15 ป จจ ยสน บสน น ป ญหาอ ปสรรค การได ร บความร วมม อจากท งหน วยงานภายในและ การได ร บข อม ลท ไม ครบถ วน และม ความล าช า หน วยงานภายนอกต างๆท เก ยวข อง จากหน วยงานท เก ยวข อง ผ บร หารให ความส าค ญและส งเสร มการด าเน นงาน การได ร บงบประมาณล าช า หร อไม เพ ยงพอต อการ ด าเน นงาน การได ร บข อม ลครบถ วนภายในระยะเวลาท ก าหนด หน วยงานภายนอกไม ให ความร วมม อในการต ดต อ ประสานงาน บ คลากรม ความร และความสามารถ ตลอดจนความ ม งม น และความต งใจในการปฏ บ ต งาน อ ปกรณ และเคร องใช ส าน กงานท เพ ยงพอ และม ประส ทธ ภาพพร อมใช งาน การได ร บการสน บสน นด านการจ ดสรรงบประมาณ ร ฐบาลม นโยบายสน บสน นการด าเน นงานอย าง ต อเน อง ระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายท ท นสม ย และม ประส ทธ ภาพ จากป จจ ยสน บสน นและป ญหาอ ปสรรคตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการท กล าว สป.กค. จ งได ก าหนดแนวทาง/ข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ 2558 ให บรรล ผลส าเร จ ด งน 1. ก าหนดรายละเอ ยด ข นตอน ว ธ การด าเน นการ และต วช ว ดท ช ดเจน เข าใจง าย เพ อให สามารถปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง 2. ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานอย างต อเน อง เพ อให สอดคล องก บนโยบายของ ผ บร หาร ย ทธศาสตร รวมท ง ร บฟ งความค ดเห น ข อด และข อเส ย ผลกระทบด านต างๆ จากผ ใช บร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งการด าเน นงาน 3. การได ร บการจ ดสรรงบประมาณท สามารถสน บสน นการด าเน นงาน ตลอดจนปร บปร ง เพ มเต มอ ปกรณ เคร องใช ส าน กงาน เคร องคอมพ วเตอร และเคร อข ายให ท นสม ย พร อมใช และม ประส ทธ ภาพ เพ ออ านวยความสะดวกในการด าเน นงาน 4. ส งเสร มให บ คลากรท กระด บเข าร บการฝ กอบรมและส มมนาอย างท วถ ง และต อเน อง เพ อ ปร บท ศนคต ในการด าเน นงาน ตลอดจนเพ มท กษะ ความร และความช านาญให ถ กต อง ต อเน อง และม ประส ทธ ภาพเหมาะสมก บเน องาน 5. ปร บปร งโครงสร าง และเพ มอ ตราก าล งให เหมาะสมก บภารก จและหน าท ความร บผ ดชอบ ของแต ละหน วยงานในส งก ด 12 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

16 ส วนท 2 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

17 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ว ส ยท ศน : ม งส ความเป นเล ศในการบร หารงานของกระทรวงการคล งตามหล กธรรมาภ บาล พ นธก จท : 1 พ ฒนาย ทธศาสตร และระบบบร หารจ ดการให องค กรม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล พ นธก จท : 2 บร หารองค กรส ความเป นเล ศในด านทร พยากรบ คคลและ ระบบข อม ลสารสนเทศ ย ทธศาสตร ท : 1 เสร มสร างความเช อม นต อการ ด าเน นงานของกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท : 2 พ ฒนาและบร หารจ ดการ การด าเน นงานของกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท : 3 สร างศ กยภาพบ คลากร ส ความเป นเล ศ ย ทธศาสตร ท : 4 บร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท : 1.1 ข บเคล อนย ทธศาสตร องค กรให เก ดผลส มฤทธ กลย ทธ ท : 1.2 ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท : 1.3 สร างนว ตกรรมและบร หารการ เปล ยนแปลง กลย ทธ ท : 2.1 ก าก บ ตรวจสอบการด าเน นงานของหน วยงาน ในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท : 2.2 ส งเสร มและพ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร กลย ทธ ท : 2.3 เสร มสร างความโปร งใสตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท : 2.4 ด าเน นการส อสารสารน เทศการคล งในเช งร กท ครอบคล มท กกล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท : 3.1 พ ฒนาบ คลากรด วยหล กการ องค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ ท : 3.2 พ ฒนาบ คลากรของกระทรวงการคล ง เพ อเพ มศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กลย ทธ ท : 4.1 พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท : 4.2 พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบ บร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) 14 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

18 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ม งส ความเป นเล ศในการบร หารงานของกระทรวงการคล งตามหล กธรรมาภ บาล 1. พ ฒนาย ทธศาสตร และระบบบร หารจ ดการให องค กรม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล 2. บร หารองค กรส ความเป นเล ศ ในด านทร พยากรบ คคลและระบบข อม ลสารสนเทศ 1. ย ทธศาสตร ท ม ท ศทางช ดเจน และการบร หารจ ดการท โปร งใส ม งส ประโยชน ส งส ดต อประชาชน 2. บ คลากรและระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงการคล งท ม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 1: เสร มสร างศ กยภาพการด าเน นงานของกระทรวงการคล ง เป าประสงค : หน วยงานในส งก ดด าเน นงานให เป นไปตามนโยบายอย างม ประส ทธ ภาพ และพร อมร บก บการ เปล ยนแปลงในอนาคต กลย ทธ ท 1.1 : ข บเคล อนย ทธศาสตร องค กรให เก ดผลส มฤทธ เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อให หน วยงานน าย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท 1.2 : ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อให ผลการด าเน นงานสอดคล องก บย ทธศาสตร และบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว กลย ทธ ท 1.3 : สร างนว ตกรรมและบร หารการเปล ยนแปลง เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อให เก ดนว ตกรรมการบร หารองค กร และน าไปส การเปล ยนแปลงในอนาคต ย ทธศาสตร ท 2: พ ฒนาและบร หารจ ดการการด าเน นงานของกระทรวงการคล ง เป าประสงค : หน วยงานในก าก บด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพและตามหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.1 : ก าก บ ตรวจสอบการด าเน นงานของหน วยงานในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป าประสงค ของกลย ทธ : หน วยงานในก าก บด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท 2.2 : ส งเสร มและพ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อการบร หารจ ดการท ม ค ณภาพและเป นท ยอมร บ กลย ทธ ท 2.3 : เสร มสร างความโปร งใสตามหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ อการพ ฒนาองค กรให เก ดความโปร งใส กลย ทธ ท 2.4 : ด าเน นงานส อสารสารน เทศการคล งในเช งร กท ครอบคล มท กกล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ของกลย ทธ : พ ฒนาระบบการด าเน นงานสารน เทศการคล งให เก ดประส ทธ ภาพ และสอดคล องก บ สถานการณ ป จจ บ น แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

19 ย ทธศาสตร ท 3: สร างศ กยภาพบ คลากรส ความเป นเล ศ เป าประสงค : บ คลากรม ความร และสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท 3.1 : พ ฒนาบ คลากรด วยหล กการองค กรแห งการเร ยนร เป าประสงค ของกลย ทธ : บ คลากรม ความร ค ค ณธรรม ม งประโยชน ส ขของประชาชน กลย ทธ ท 3.2 : พ ฒนาบ คลากรของกระทรวงการคล งเพ อเพ มศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ มสมรรถนะด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให บ คลากรของกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท 4: บร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงการคล ง เป าประสงค : ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงการคล งท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 4.1 : พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงการคล ง เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ มศ กยภาพการบร หารจ ดการด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ให สะดวก รวดเร ว ถ กต อง ท นสม ย รวมท งการเช อมโยงเคร อข าย การใช ข อม ลร วมก นอย างปลอดภ ย และม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 4.2 : พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบอ เล กทรอน กส (GFMIS) เป าประสงค ของกลย ทธ : เพ มข ดความสามารถการบร หารจ ดการระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) ให ครอบคล มและท วถ ง 16 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

20 ความเช อมโยงและสอดคล องระหว างแผนบร หารราชการแผ นด น ก บแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งม ความสอดคล องก บนโยบายร ฐบาลตามแผน บร หารราชการแผ นด น ด งน นโยบายท ๖. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ เป าหมายเช งนโยบาย 1. เร งจ ายงบลงท นของป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ อกระต นเศรษฐก จ 2. สานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จ เพ อข บเคล อนนโยบายให เก ดผลอย างเป น ร ปธรรม ประหย ด ไม ซ าซ อน และม ประส ทธ ภาพ 3. จ ดให ม ระบบและกลไกในการต ดตามตรวจสอบไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า นโยบายร ฐบาล ตามแผนบร หารราชการแผ นด น ๖.๑ ในระยะเร งด วน เร งจ ายงบลงท นของ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท ย งค างอย ก อนท จะพ น ก าหนดภายในส นป น และสานต อนโยบายงบประมาณ กระต นเศรษฐก จ ตามท คณะร กษาความสงบแห งชาต ได จ ดท าไว โดยต ดตามให ม การเบ กจ ายอย างคล องต ว ต งแต ระด บกระทรวงจนถ งระด บท องถ น รวมท งจะ ด แลไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า เพ อช วยสร างงาน และกระต นการบร โภค ๖.๒ สานต อนโยบายงบประมาณกระต น เศรษฐก จตามท คณะร กษาความสงบแห งชาต ได จ ดท าไว โดยน าหล กการส าค ญของการจ ดท า งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท ให ความส าค ญในการบ รณาการงบประมาณและ ความพร อมในการด าเน นงาน รวมท งน าแหล งเง น อ นมาประกอบการพ จารณาด วย เพ อข บเคล อน นโยบายให เก ดผลอย างเป นร ปธรรม ประหย ด ไม ซ าซ อน และม ประส ทธ ภาพ ทบทวนภารก จท ม ล กษณะไม ย งย นหร อสร างภาระหน สาธารณะของ ประเทศเก นความจ าเป น และแสดงรายการลงท นใน ระด บจ งหว ดเพ อแสดงความโปร งใส เป นธรรม และ ย ทธศาสตร และกลย ทธ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท 1 : เสร มสร างความเช อม นต อการ ด าเน นงานของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 1.1 : ข บเคล อนย ทธศาสตร การคล งให เก ดผลส มฤทธ กลย ทธ ท 1.2 : ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 1.3 : สร างนว ตกรรมและบร หารการ เปล ยนแปลง ย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาและบร หารจ ดการ การด าเน นงานของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 2.1 : ก าก บ ตรวจสอบการด าเน นงาน ของหน วยงานในส งก ดอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล กลย ทธ ท 2.2 : ส งเสร มและพ ฒนาการบร หาร จ ดการองค กร กลย ทธ ท 2.3 : เสร มสร างความโปร งใสตามหล ก ธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 : ด าเน นการส อสารสารน เทศการ คล งในเช งร กท ครอบคล มท กกล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

21 นโยบายร ฐบาล ตามแผนบร หารราชการแผ นด น ไม เล อกปฏ บ ต ควบค ไปก บการเพ มประส ทธ ภาพ การเบ กจ ายงบประมาณ ต งแต ระด บกระทรวงจนถ ง ระด บท องถ น เพ อช วยสร างงานและกระต นการ บร โภค โดยจะจ ดให ม ระบบและกลไกในการต ดตาม ตรวจสอบไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า ย ทธศาสตร และกลย ทธ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท 3 : สร างศ กยภาพบ คลากรส ความ เป นเล ศ กลย ทธ ท 3.1 : พ ฒนาบ คลากรด วยหล กการ องค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ ท 3.2 : พ ฒนาบ คลากรของ กระทรวงการคล งเพ อเพ มศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ย ทธศาสตร ท 4 : บร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 4.1 : พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของ กระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 4.2 : พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพ ระบบบร หารการเง นการคล งภาคร ฐแบบ อ เล กทรอน กส (GFMIS) 18 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

22 นโยบายท 10 การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น ปราบปราม การท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ เป าหมายเช งนโยบาย 1. ปร บปร งระบบราชการ 2. กระจายอ านาจส ประชาชนในการเข าถ งบร การสาธารณะ 3. ยกระด บสมรรถนะของหน วยงานภาคร ฐให ม ประส ทธ ภาพ 4. เสร มสร างระบบค ณธรรมในการแต งต งและโยกย ายบ คลากรภาคร ฐ 5. การปล กฝ งค าน ยม ค ณธรรม จร ยธรรมและจ ตส าน กของข าราชการ ผ านมาตรการทางกฎหมาย 6. จ ดให ม กฎหมายเพ อให ครอบคล มการป องก นและปราบปรามการท จร ตประพฤต ม ชอบ และ การม ผลประโยชน ท บซ อนในภาคร ฐท กระด บ 7. ส งเสร มและสน บสน นภาค องค กรภาคเอกชนและเคร อข ายต างๆ ท จ ดต งข นเพ อตรวจสอบ เจ าหน าท ของร ฐหร อต อต านการท จร ตและประพฤต ม ชอบ นโยบายร ฐบาล ตามแผนบร หารราชการแผ นด น ๑๐.๑ ปร บปร งระบบราชการในด านองค กรหร อหน วยงาน ภาคร ฐ ท งในระด บประเทศ ภ ม ภาค และท องถ น ทบทวนการจ ด โครงสร างหน วยงานภาคร ฐท ม อ านาจหน าท ซ าซ อน หร อล กล น ก นหร อม เส นทางการปฏ บ ต งานท ย ดยาว ปร บปร งว ธ ปฏ บ ต ราชการให ท นสม ย โดยน าเทคโนโลย มาใช แก ไขกฎระเบ ยบให โปร งใส ช ดเจน สามารถบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนจ ดระบบอ ตราก าล งและปร บปร งค าตอบแทนบ คลากร ภาคร ฐให เหมาะสม และเป นธรรม ย ดหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด การบร หารจ ดการภาคร ฐแบบใหม การตอบสนอง ความต องการของประชาชนในฐานะท เป นศ นย กลาง และการ อ านวยความสะดวกแก ผ ใช บร การเพ อสร างความเช อม นวางใจใน ระบบราชการ ลดต นท นด าเน นการของภาคธ รก จเพ มศ กยภาพ ในการแข งข นก บนานาประเทศ และการร กษาบ คลากรภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพไว ในระบบราชการ โดยจะด าเน นการต งแต ระยะ เฉพาะหน าไปตามล าด บความจ าเป น และตามท กฎหมายเอ อให สามารถด าเน นการได ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ อให ประชาชนสามารถ เข าถ งบร การสาธารณะได โดยรวดเร ว ประหย ด และสะดวก ท ง จะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ข นตอนท แน นอน ระยะเวลาด าเน นการท รวดเร ว และระบบ อ ทธรณ ท เป นธรรม โปร งใส ม ให เจ าหน าท หล กเล ยง ประว งเวลา ย ทธศาสตร และกลย ทธ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ย ทธศาสตร ท 1 : เสร มสร างความเช อม น ต อการด าเน นงานของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 1.1 : ข บเคล อน ย ทธศาสตร การคล งให เก ดผลส มฤทธ กลย ทธ ท 1.2 : ต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 1.3 : สร างนว ตกรรมและ บร หารการเปล ยนแปลง ย ทธศาสตร ท 2 : พ ฒนาและบร หาร จ ดการการด าเน นงานของกระทรวงการคล ง กลย ทธ ท 2.1 : ก าก บ ตรวจสอบ การด าเน นงานของหน วยงานในส งก ด อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล กลย ทธ ท 2.2 : ส งเสร มและ พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร กลย ทธ ท 2.3 : เสร มสร างความ โปร งใสตามหล ก ธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 2.4 : ด าเน นการส อสาร สารน เทศการคล งในเช งร กท แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information