แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557

2 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ซ งเป นส วนราชการในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นภายใต หล กการของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง คร งท 3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ซ งได ร บความเห นชอบ จากท ประช มสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ในคราวประช มคร งท 7/2557 เม อว นท 25 ส งหาคม พ.ศ.2557 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ได ก าหนดว ส ยท ศน ไว ค อ เป นแหล งเร ยนร ช ค ณธรรม น ำท องถ น สำนศ ลป มรดกโลก ส สำกล การแปลงแผนกลย ทธ ระยะ 5 ป พ.ศ ปร บปร งคร งท 1 และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ส การปฏ บ ต ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร 9 ประเด น ย ทธศาสตร และกาหนดรายละเอ ยดเป น 9 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 23 กลย ทธ 172 งาน/โครงการ ด งน 1 ยกระด บการจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ได มาตรฐาน เป าประสงค : บ ณฑ ตม ค ณภาพ ค ณธรรม สอดคล องก บบร บทของส งคม แนวทางการดาเน นการ 1.1 พ ฒนาบ ณฑ ตให ได มาตรฐาน 1.2 ปร บปร งหล กส ตร/รายว ชาต างๆ 1.3 พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน 1.4 พ ฒนาความร วมม อก บสถานศ กษาท งในประเทศและต างประเทศ ประกอบด วย 66 โครงการ งบประมาณท งส น 359,647,379 บาท 2 เป นคล งป ญญาของส งคม พร อมช นาท องถ นและส งคม เป าประสงค : เป นคล งป ญญาของส งคมและพร อมช นาส งคมในท ศทางท ถ กต อง แนวทางการดาเน นการ 2.1 ปร บกลย ทธ ว จ ย 2.2 ปร บกลย ทธ การบร การว ชาการ ประกอบด วย 10 โครงการ งบประมาณท งส น 6,833,000 บาท 3 ส บสาน ทาน บาร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทย เป าประสงค : เป นหล กในการ ส บสาน ท าน บ าร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ด านศ ลปว ฒนธรรม และประเพณ ไทย แนวทางการดาเน นการ 3.1 ส งเสร มความเป นไทย 3.2 เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทยส สากล ประกอบด วย 10 โครงการ งบประมาณท งส น 755,500 บาท มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

3 4 เป นแหล งรวมว ชาการท เช ยวชาญ บ คลากรค ณภาพ ค ณธรรมรวมท งสร างความผาส กในองค กร เป าประสงค : เป นแหล งรวมน กว ชาการท เช ยวชาญ ม ค ณธรรมและพร อมร บใช ส งคม แนวทางการดาเน นการ 4.1 วางระบบการพ ฒนาบ คลากร 4.2 สร างความผาส กในองค กร ประกอบด วย 10 โครงการ งบประมาณท งส น 2,377,451 บาท 5 บร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค : ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ด วยหล กธรรมาภ บาลและเน นการม ส วนร วม จากท กฝ าย แนวทางการดาเน นการ 5.1 ปร บปร งระบบการบร หาร กลไกการดาเน นการ เน นหล กธรรมาภ บาลและการม ส วนร วม 5.2 การสร างเสถ ยรภาพด านการบร หารงบประมาณและการเง น 5.3 วางระบบและกาหนดมาตรฐานในการดาเน นงาน 5.4 พ ฒนามาตรฐานการดาเน นงานด วยระบบการว ดว เคราะห และจ ดการความร 5.5 ประชาส มพ นธ เผยแพร ช อเส ยงของมหาว ทยาล ย ประกอบด วย 22 โครงการ งบประมาณท งส น 53,391,490 บาท 6 ผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งพ ฒนาและบร หารจ ดการ เทคโนโลย และปร บปร งมหาว ทยาล ยเป นท พ งทางว ชาการ เป าประสงค : ม บ ณฑ ตคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งม เทคโนโลย ท เหมาะสม ก บท องถ นและระบบการบร หารจ ดการปร บปร งมหาว ทยาล ยให เป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษา เป นท พ ง ให ท องถ น แนวทางการดาเน นการ 6.1 การสร างบ ณฑ ตคร ม ออาช พ 6.2 พ ฒนาโรงเร ยนสาธ ตให เป นสถานศ กษาต นแบบ 6.3 จ ดการพ นท (Zoning) ของมหาว ทยาล ย 6.4 เสร มบทบาทเทคโนโลย สารสนเทศ 6.5 พ ฒนามหาว ทยาล ยเป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษา ประกอบด วย 46 โครงการ งบประมาณท งส น 58,306,640 บาท 7 ศ กษาและส บสานแนวพระราชดาร และหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ย "ราชภ ฏ" ท เป นต นแบบในการน อมน า แนวพระราชด าร และหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชมหาราช มาปฏ บ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

4 แนวทางการดาเน นการ 7.1 ดาเน นการตามโครงการพระราชดาร ประกอบด วย 1 โครงการ งบประมาณท งส น 443,050 บาท 8 เสร มสร างความเป นส วนหน งและเป นท พ งทางว ชาการด านอย ธยาเม องมรดกโลก เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ยในบร บทของ อย ธยาเม องมรดกโลก และเป นท พ งทางว ชาการ ด านอย ธยาศ กษา แนวทางการดาเน นการ 8.1 สร าง รวบรวม แลกเปล ยน และเผยแพร องค ความร จากการศ กษา ว จ ยท เก ยวก บอย ธยาเม องมรดก โลกในหลากหลายม ต ประกอบด วย 1 โครงการ งบประมาณท งส น 228,000 บาท 9 สร างความเข มแข งทางว ชาการ และพร อมเข าส อาเซ ยนและสากล เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ยท เข มแข งและพร อมก าวเข าส อาเซ ยนและสากล แนวทางการดาเน นการ 9.1 เตร ยมความพร อมส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 9.2 ขยายเคร อข ายและความร วมม อก บหน วยงานท งในและต างประเทศ ประกอบด วย 3 โครงการ งบประมาณท งส น 4,347,500 บาท รายละเอ ยดข างต นสามารถสร ปได ด งตารางต อไปน ท ย ทธศาสตร จานวน โครงการ งบประมาณ ร อยละ 1 ยกระด บการจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ได มาตรฐาน ,647, เป นคล งป ญญาของส งคม พร อมช นาท องถ นและส งคม 10 6,833, ส บสาน ทาน บาร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทย เป นแหล งรวมน กว ชาการท เช ยวชาญ บ คลากร ค ณภาพและม ค ณธรรมรวมท งสร างความผาส กใน องค กร บร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพด วยหล กธรร มาภ บาล เพ อพ ฒนางานส ความเป นเล ศ , ,377, ,391, มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

5 ท ย ทธศาสตร จานวน โครงการ งบประมาณ ร อยละ ผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งพ ฒนาและบร หารจ ดการเทคโนโลย และปร บปร งมหาว ทยาล ยเป นท พ งทางว ชาการ ศ กษาและส บสานแนวพระราชดาร และหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง เสร มสร างความเป นส วนหน งและเป นท พ งทางว ชาการ ด านอย ธยาเม องมรดกโลก 46 58,306, , , เสร มสร างความเข มแข งและพร อมเข าส อาเซ ยนและ สากล 3 4,347, รวม ,330,010 ซ งกระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยได แต งต ง คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง คร งท 2) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เพ อให กระบวนการจ ดท าแผนสอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ และเช อมโยงก บแผนบร หารราชการ 4 ป พ.ศ ปร บปร งคร งท 3 งบประมาณท ใช ในการข บเคล อนย ทธศาสตร ประกอบด วย งบประมาณท ได ร บจ ดสรรจาก ร ฐบาล และงบประมาณเง นรายได ท ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ย ในการประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท 6/2557 เม อว นท 16 กรกฎาคม 2557 เห นชอบแผนการใช จ ายงบประมาณรายจ าย โดยม งบประมาณรวมท งส น 492,584,220 บาท จ าแนกเป นงบประมาณ 378,363,100บาท งบประมาณ เง นรายได 114,221,120 บาท การแปลงแผนส การปฏ บ ต เพ อใช เป นเคร องม อของคณะผ บร หารมหาว ทยาล ยให ม ความสอดคล อง และต อเน อง ซ งม ข อเสนอกลไกในการแปลงแผนส การปฏ บ ต โดยร กษาราชการอธ การบด ดร.เกษม บ าร งเวช ได ให หล กค ด (Core value 11) ในการด าเน นงานต องย ดน กศ กษาเป นศ นย รวมของการด าเน นงาน โดยได ถ ายทอดแผนในท กระด บส การปฏ บ ต เพ อให กระบวนการจ ดท าแผนสอดคล องก บแนวทางการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

6 สถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ซ ง รายละเอ ยดหล กค ด 11 ประการ (Core value 11) รายละเอ ยดด งภาพ หล กค ด (Core Value 11) ดร.เกษม บาร งเวช,2557 การด าเน นงานตาม หล กค ด 11 ประการ (Core value 11) โดยย ดน กศ กษาเป นศ นย กลาง โดยการน าแผน ส การปฏ บ ต จ าเป นท หน วยงานท เก ยวข องต องถ ายทอดส แผนปฏ บ ต การของหน วยงาน โดยม ข นตอนท เช อมโยงก บแผนต างๆด งน 1. เม อแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยแล ว หน วยงาน ระด บคณะ/ สาน ก/สถาบ น ต องจ ดทาแผนกลย ทธ ของหน วยงานให สอดร บก บแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย 2. มหาว ทยาล ยทบทวน/ปร บปร งแผนปฎ บ ต ราชการ 4 ป ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ รวมท ง หน วยงานระด บคณะ/สาน ก/สถาบ น ต องปร บแผนปฏ บ ต งราชการ 4 ป ของหน วยงานให สอดคล องก น 3. มหาว ทยาล ยทบทวน ปร บปร งแผนปฎ บ ต ราชการประจ าป ของแต ละป ให เป นไปตามกรอบ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และหน วยงานระด บคณะ/ส าน ก/สถาบ น ทบทวนปร บปร งให สอดคล องก บแผน ปฎ บ ต ราชการ 4 ป ของหน วยงาน 4. จากแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป น าส การปฏ บ ต ในแต ละป น น มหาว ทยาล ยม การจ ดท า แผนการใช จ ายงบประมาณในร ปแบบโครงการ เพ อรองร บการปฏ บ ต งานให เป นไปตามแผน ซ งจะต องคาน งถ ง ระบบการควบค ม ก าก บ ต ดตามผลการด าเน นงานให บรรล เป าหมาย เช นระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การประเม นค ณภาพภายนอกของสาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต งานตามระบบของส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.) ต วช ว ดจ ดตามระบบงบประมาณของส าน กงบประมาณ (สงป.) เป นต น 5. การต ดตามผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย ม การต ดตามผลการด าเน นงานตามต วช ว ด ตามระบบต างๆท เก ยวข อง ม กรอบระยะเวลาของการต ดตามท งรายไตรมาส รอบ 6 เด อน รอบ 9 เด อน และส นป งบประมาณ ป การศ กษา รวมท งตรงตามระยะเวลาต งแผนและเม อส นส ดแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

7 6. ผลจากต ดตามในระบบต างๆ และตามรอบระยะเวลาท ก าหนดน น จะน าส การทบทวนเพ อ ปร บปร งพ ฒนา โดยในแต ละหน วยงานต องวางกลไกการด าเน นงานให เหมาะสมก บบร บทท เก ยวข อง โดยใช วงจรค ณภาพ PDCA ในการดาเน นการด งกล าว ซ งอธ บายได ด งภาพต อไปน ความเช อมโยงการถ ายทอดแผนส การปฏ บ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ส งหาคม 2557 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

8 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร คานา สารบ ญ บทท 1 บทนา หล กการและกฎหมายท เก ยวข อง ปร ชญา ปณ ธาน อ ตล กษณ เอกล กษณ 4 บทท 2 ข นตอนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ 5 พระนครศร อย ธยา บทท 3 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) การว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมภายในและภายนอกด วยว ธ SWOT ผลสร ปการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมด วยว ธ SWOT 16 บทท 4 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบายการบร หารงาน 4.4 นโยบายสภามหาว ทยาล ย 4.5 ความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ 21 แผนงาน เป าหมายให บร การกระทรวงเป าหมายการให บร การหน วยงาน ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ระยะ 15 ป 4.6 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และแนวทางการดาเน นการ รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ จาแนกตามประเด น 26 ย ทธศาสตร ภาคผนวก ภาคผนวก 1 ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ท 560/2557 เร อง แต งต ง คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง คร งท 3) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

9 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและกฎหมำยท เก ยวข อง ตำมพระรำชกฤษฎ กำว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำนเม องท ด พ.ศ หมวด 3 กำรบร หำรรำชกำรเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภำรก จของร ฐ มำตรำ 9 การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ให ส วนราชการปฏ บ ต ด งต อไปน (1) ก อนจะด าเน นการตามภารก จใด ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการไว เป นการ ล วงหน า (2) การก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการตาม (1) ต องม รายละเอ ยดของข นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท จะต องใช ในการด าเน นการของแต ละข นตอน เป าหมายของภารก จ ผลส มฤทธ ของภารก จ และต วช ว ดความสาเร จของภารก จ (3) ส วนราชการต องจ ดให ม การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ส วนราชการกาหนดข น ซ งต องสอดคล องก บมาตรฐานท ก.พ.ร. กาหนด (4) ในกรณ ท การปฏ บ ต ภารก จ หร อการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการเก ดผลกระทบน น หร อเปล ยนแผนปฏ บ ต ราชการให เหมาะสม มำตรำ 13 ให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการตลอดระยะเวลาการ บร หารราชการของคณะร ฐมนตร เม อคณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว ให ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน ก เลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และส าน ก งบประมาณ ร วมก นจ ดท าแผนการบร หารราชการ เสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายในเก าส บว น น บแต ว นท คณะร ฐมนตร แถลงนโยบายต อร ฐสภา เม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบในแผนการบร หารราชการตามวรรคหน งแล ว ให ม ผลผ กพ นคณะร ฐมนตร ร ฐมนตร และส วนราชการ ท จะต องด าเน นการจ ดท าภารก จให เป นไปตามแผนการ บร หารราชการ มำตรำ 14 ในการจ ดทาแผนการบร หารราชการตามมาตรา 13 ให จ ดท าเป นแผนส ป โดยนานโยบายของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภามาพ จารณาดาเน นการให สอดคล องก บแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และแผนพ ฒนาประเทศด านต างๆ ท เก ยวข อง ท งน อย างน อยจะต องม สาระส าค ญเก ยวก บการก าหนดเป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน ส วนราชการหร อบ คคลท จะร บผ ดชอบในแต ละภารก จ ประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรต างๆ ท จะต องใช ระยะเวลา ดาเน นการ และการต ดตามประเม นผล -1-

10 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มำตรำ 16 ให ส วนราชการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการตามมาตรา 13 ในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน รวมท ง ประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรอ นท จะต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ เม อร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการใดตามวรรคสองแล วให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อปฏ บ ต งานให บรรล ผลส าเร จในแต ละภารก จตาม แผนปฏ บ ต ราชการด งกล าว ในกรณ ท ส วนราชการม ได เสนอแผนปฏ บ ต ราชการในภารก จใดหร อภารก จใดไม ได ร บ ความเห นชอบจากร ฐมนตร ม ให สาน กงบประมาณจ ดสรรงบประมาณสาหร บภารก จน น เม อส นป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาปเสนอต อคณะร ฐมนตร มำตรำ 17 ในกรณ ท กฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการเพ อขอร บงบประมาณ ให ส าน กงบประมาณและ ก.พ.ร. ร วมก นก าหนดแนวทางการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการตามมาตรา 16 ให สามารถใช ได ก บแผนปฏ บ ต ราชการท ต องจ ดท าตามกฎหมายว าด วย ว ธ การงบประมาณ ท งน เพ อม ให เพ มภาระงานในการจ ดทาแผนจนเก นสมควร ตำมพระรำชบ ญญ ต กำรศ กษำแห งชำต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มำตรำ 34 ก าหนดให คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ม หน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการอ ดมศ กษา ท สอดคล องก บความต องการตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต และแผนการศ กษาแห งชาต การสน บสน นทร พยากร การต ดตาม การตรวจสอบ และประเม นผลการ จ ดการศ กษาระด บปร ญญาตามกฎหมายว าด วยการจ ดต งสถานศ กษาแต ละแห ง และกฎหมายท เก ยวข อง ตำมระเบ ยบสำน กนำยกร ฐมนตร ว ำด วย กำรจ ดทำแผนกำรบร หำรรำชกำร พ.ศ ข อ 8 ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการตามมาตรา 16 แห งพระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ภายในกาหนดเวลาด งต อไปน (1) แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ให จ ดทาให แล วเสร จภายใน 60 ว น น บแต ว นท แผนการบร หาร ราชการประกาศในราชก จจาน เบกษา (2) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให จ ดท าและเสนอร ฐมนตร ให ความเห นชอบก อนเสนอค า ของบประมาณรายจ ายประจาปของปงบประมาณต อไป ข อ 9 ในระหว างการปฏ บ ต ตามแผนบร หารราชการ ถ าคณะร ฐมนตร ม มต ให ม การ ปร บแผนการบร หารราชการ เพ อให เหมาะสมก บนโยบายของร ฐบาลหร อเพ อให สอดคล องก บ -2-

11 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา สถานการณ ท เปล ยนแปลงไป ให ส วนราชการท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดท าแผนการบร หารราชการ ตามมาตรา 13 แห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ดาเน นการแก ไขแผนการบร หารราชการให เป นไปตามมต คณะร ฐมนตร โดยให น าข อระเบ ยบข อ 5 มา ใช บ งค บโดยอน โลม และให สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แจ งส วนราชการท เก ยวข องด าเน นการแก ไขแผนน ต บ ญญ ต และแผนปฏ บ ต ราชการให สอดคล องก บแผนบร หารราชการท แก ไขด วย ในกรณ ท คณะร ฐมนตร ม มต ให ส วนราชการดาเน นการในเร องใด แม ว าเร องน นจะม ได ก าหนด ไว ในแผนการบร หารราชการ ให ส วนราชการม หน าท ด าเน นการตามมต คณะร ฐมนตร และถ าเร องน น จ าเป นต องแก ไขแผนปฏ บ ต ราชการด วย ให ส วนราชการด าเน นการตามว ธ การท ก าหนดไว ในมาตรา 18 แห ง พระราชบ ญญ ต ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ เม อม กรณ ตามวรรคสอง หร อกรณ ท ส วนราชการขอแก ไขแผนปฏ บ ต ราชการเพราะเหต ตามท ก าหนดไว ในมาตรา 18 แห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ และคณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให แก ไขในกรณ ด งกล าวแล ว ให ส วนราชการท ได ร บอน ม ต ให แก ไขแผนปฏ บ ต ราชการร บแจ งให ส วนราชการท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดท าแผนการบร หารราชการ และแผนน ต บ ญญ ต ดาเน นการแก ไขให สอดคล องก นโดยเร ว ตำมท มหำว ทยำล ยรำชภ ฏพระนครศร อย ธยำ เป นสถาบ นอ ดมศ กษา ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ได น านโยบายด านการศ กษาของร ฐบาลตามแผนการ บร หารราชการ พ.ศ นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา ประกอบก บการประเม นผลตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนา ระบบราชการ หมวด 2 กระบวนการวางแผนเช งย ทธศาสตร ก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนกลย ทธ ในการ ด าเน นงาน และถ ายทอดลงส การปฏ บ ต โดยการจ ดท าแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ตามล าด บ ให สอดคล องก บแผนการบร หารราชการตามพระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ เพ อแสดงให เห นท ศทางและความม งม น ใน การพ ฒนาการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาของประเทศให เก ดประโยชน แก ประชาชนชาวไทยได ม โอกาสใน การศ กษาเร ยนร พ ฒนาตนเองและประเทศชาต เม อส นส ดกรอบระยะเวลาของแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ เพ อให เก ดความ ต อเน องในการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ย จ งต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ให สอดคล องแผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา (ฉบ บปร บปร ง คร งท 3) หล กการและข อกฎหมายท เก ยวข องเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงานต อไป 1.2 ปร ชญำ ค ณภาพ ค ณธรรม นาการพ ฒนาท องถ น -3-

12 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1.3 ปณ ธำน มหาว ทยาล ยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาท องถ นท เสร มสร างพล งป ญญาของ ฟ นฟ พล งการเร ยนร เช ดช ภ ม ป ญญาของท องถ น สร างสรรค ศ ลปว ทยา เพ อความเจร ญก าวหน าอย างม นคงและ ย งย นของปวงชน ม ส วนร วมในการจ ดการ การบ าร งร กษา การใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอย างสมด ลและย งย น 1.4 อ ตล กษณ ภ ม ร ภ ม ธรรม ม จ ตให บร การ 1.5 เอกล กษณ แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญา เพ อพ ฒนาท องถ น ส มาตรฐานสากล -4-

13 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา บทท 2 ข นตอนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2.1 ข นตอนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ประกอบด วยว ธ ปฏ บ ต งานในแต ละข นตอนท สาค ญ ด งน (ด งภาพท 2.1) ข นตอนท 1 แต งต งคณะทางาน (1 ว น) ม กระบวนการด งน 1) กองนโยบายและแผน ร างค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา โดยเน นการม ส วนร วมของ หน วยงานท กหน วยงานในมหาว ทยาล ยฯ ข นตอนท 2 ทบทวนแผนเด ม (1 ว น) ม กระบวนการด งน 2) จ ดประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เพ อพ จารณาทบทวน ว เคราะห ผลการด าเน นงานตาม แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร งคร งท 3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา และแผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ ตรวจสอบ และสร ปมต ท ประช ม ข นตอนท 3 ศ กษาและกาหนดแนวทาง ข นตอนในการดาเน นการ (20 ว น) ม กระบวนการด งน 3) กองนโยบายและแผน ศ กษา ค นคว า ว เคราะห ข อม ลและแนวทางการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จากค ม อแนว ทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ ) เพ อการจ ดท างบประมาณ ของส าน กงบประมาณ พระราชกฤษฎ การว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ แผนการบร หารราชการ พ.ศ และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ฉบ บปร บปร งคร งท 3 และค ม อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ประจาป ) ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ร วมก นพ จารณาค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ให สมบ รณ และจ ดทา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา -5-

14 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ข นตอนท 4 เสนอ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต อคณะกรรมการ ช ดต างๆ เพ อพ จารณาขอความเห นชอบ (4 ว น) ม กระบวนการด งน 5) ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เพ อพ จารณา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดงความค ดเห น และสร ปมต ท ประช ม - กรณ ไม เห นชอบ คณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปด าเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการท 4 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป 6) ประช มคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยฯ (กบ.) เพ อพ จารณา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดงความค ดเห น และ สร ปมต ท ประช ม - กรณ ไม เห นชอบ คณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปด าเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการ ท 4 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป 7) ประช มคณะกรรมการบร หารการเง นและงบประมาณ (กบง.) เพ อพ จารณา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดง ความค ดเห น และสร ปมต ท ประช ม - กรณ ไม เห นชอบ คณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปด าเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการ ท 4 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป 8) ประช มสภามหาว ทยาล ยฯ เพ อพ จารณา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณพ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดงความค ดเห น และสร ปมต ท ประช ม - กรณ ไม เห นชอบ คณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปด าเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการ ท 4 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป -6-

15 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ข นตอนท 5 เผยแพร (1 ว น) ม กระบวนการด งน 9) กองนโยบายและแผนจ ดท าร ปเล มแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา และจ ดส งไปย งส าน กงานพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ส าน กงบประมาณ (สงป.) และเผยแพร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยาไปย งส วนราชการภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา พร อมท งแจ งให หน วยงานจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ ข นตอนท 6 ถ ายทอดแผนส การปฏ บ ต (15 ว น) ม กระบวนการด งน 10) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ประช มทบทวนแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ ของส วนราชการเพ อวางแผนการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ในป พ.ศ ) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ด าเน นการแต งต งคณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ โดยเน นการม ส วนร วมของบ คลากรท ก ประเภทในส วนราชการ 12) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ เพ อจ ดท า (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ 13) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ประช มคณะกรรมการเพ อพ จารณาให ความเห นชอบ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ - กรณ ไม เห นชอบ คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปดาเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการท 12 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป 14) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย จ ดส งแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการไปย งกองนโยบายและแผน ข นตอนท 7 ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ม กระบวนการด งน 15) กองนโยบายและแผนจ ดเก บแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการภายใน และใช ประกอบการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการภายใน (คณะ/ศ นย /สาน ก/สถาบ น/กอง/หน วย) ให เป นไปตามแผนท กาหนดไว -7-

16 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ภาพท 2.1 แสดงข นตอนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม เร มต น ก อนส นส ดแผน 90 ว น 1. แต งต ง คณะทางาน 1.แต งต งคณะกรรมการ จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ คาส งแต งต ง คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการ 1 ว น 2. ทบทวนแผนเด ม 2.ประช ม ทบทวนและว เคราะห ผล การดาเน นงานตาม แผนเด ม -รายงานการประช ม 2. ด าเน นการ 1 ว น 3. จ ดทา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ศ กษา ค นคว า ว เคราะห ข อม ลท เก ยวข องและ จ ดทาค ม อการจ ดทา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ค ม อการจ ดทา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการ 5 ว น -8-

17 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม 4.ประช มคณะกรรมการ และจ ดทา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประช ม - (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการ 15 ว น ไม เห นชอบ 4. เสนอ (ร าง) แผนฯ ต อคณะกรรมการช ด ต างๆ เพ อพ จารณาขอ ความเห นชอบ/อน ม ต 5. พ จารณา ให ความเห นชอบ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เห นชอบ ไม เห นชอบ 6. พ จารณา ให ความเห นชอบ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการประจา ป งบประมาณ พ.ศ ไม เห นชอบ - (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประช ม - (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการ 1 ว น 6. ดาเน นการ 1 ว น -9-

18 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม -รายงานการประช ม เห นชอบ 7. ด าเน นการ 1 ว น 7. พ จารณา ให ความเห นชอบ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ไม เห นชอบ - (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประช ม 8. ด าเน นการ 1 ว น เห นชอบ 8. พ จารณา ให ความเห นชอบและ อน ม ต ใช แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประช ม เห นชอบ -10-

19 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม 5. เผยแพร 9.เผยแพร แผนไปย ง สาน กงาน ก.พ.ร., สกอ., สงป. และแจ งส วน ราชการภายในให จ ดทา แผนฯ ของส วนราชการ -หน งส อส ง -บ นท กข อความ 9.ด าเน นการ 1 ว น 6.ถ ายทอดแผนส การ ปฏ บ ต 10.ทบทวนแผนเด มของ ส วนราชการ 11.แต งต ง คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วน ราชการ -คาส ง -รายงานการประช ม -แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วน ราชการภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา 10.ด าเน นการ 1 ว น ดาเน นการ 15 ว น 12.ประช มและจ ดทา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วน ราชการ -11-

20 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม ไม เห นชอบ 13.พ จารณา ให ความเห นชอบ (ร าง) แผนฯ ของส วน ราชการ เห นชอบ 6.ถ ายทอดแผนส การ ปฏ บ ต (ต อ) 14.ส งแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วน ราชการไปย งกองนโยบาย และแผน -บ นท กข อความ -แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557ของส วน ราชการภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา 16.ด าเน นการ 1 ว น 7.ต ดตามประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ 15.จ ดเก บและใช ประกอบการต ดตามและ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ภายในให เป นไปตามแผน 17.ด าเน นการ 1 ว น -12-

21 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม ส นส ด Input : - ค ม อการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา เจ าของกระบวนการ กล มงานแผนงานและงบประมาณ Output : - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ผ อน ม ต กระบวนการ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.จ นทร เพ ญ คล ายม ข) รองอธ การบด ฝ ายนโยบายและแผน -13-

22 ป จจ ยภายใน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา บทท 3 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) 3.1 การว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมภายในและภายนอกด วยว ธ SWOT การว เคราะห ด วยว ธ SWOT ตามแผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นย ทธศาสตร และ เพ อให การพ ฒนามหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ทราบถ งจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค เพ อน าไปพ ฒนาได ต อไป ซ งจากการทบทวนการว เคราะห ป จจ ยแวดล อมโดยว ธ SWOT ด งกล าว สามารถประมวลผลการว เคราะห ประเด นสาค ญได ด งตารางท 3.1 ตารางท 3.1 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน (จ ดแข งและจ ดอ อน) จ ดแข ง (Strengths : S) จ ดอ อน (Weakness : W) 1. มหาว ทยาล ยเป นสถาบ นผล ตคร ท ม ประว ต ยาวนาน 1. คณาจารย ท เป นน กว จ ยศ กยภาพส งระด บ กว า 100 ป และเป นสถาบ นอ ดมศ กษาในท องถ นท นานาชาต ย งม น อย และการว จ ยร วมก บ ได ร บความไว วางใจแห งหน งในจ งหว ด น กว จ ยจากต างประเทศของอาจารย ย งม น อย พระนครศร อย ธยา 2. คณาจารย ม ผลงานว จ ยท ต พ มพ ในวารสาร 2. ม ศ กยภาพในด านหล กส ตรและผ สอนสาขา ระด บนานาชาต ม จานวนน อย การศ กษาท เอ อต อการพ ฒนาว ชาช พคร ซ งเป ด 3. บ คลากรสายว ชาการและบ ณฑ ตย งม จ ดอ อน หล กต งแต ระด บปร ญญาตร ถ งปร ญญาเอก ในด านภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) สาขาการบร หารการศ กษา ไม อย ในเกณฑ ท สามารถแข งข นได 3. โรงเร ยนข นพ นฐาน(สาธ ตม ธยม) ได ร บการร บรอง 4. ผลงานว ทยาน พนธ ของบ ณฑ ตระด บปร ญญา มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา โท-เอก ท ต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต ม (องค การมหาชน) สมศ. รอบ 3 อย ในระด บด จานวนน อย ท กต วบ งช และเป นศ นย ฝ กปฏ บ ต การ 5. บ คลากรสายว ชาการม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกม ในว ชาช พคร จานวนน อย 4. มหาว ทยาล ยม ความใกล ช ดก บช มชนท องถ นท เอ อ ต อการพ ฒนาพ นธก จหล กของมหาว ทยาล ย 5. ม เคร อข ายว ชาช พในสาขาว ชาการท หลากหลาย ท งในและต างประเทศ 6. ม ศ นย ให บร การว ชาการในระด บท องถ นและ ส งคม 7. ม สถาบ นอย ธยาศ กษาท เป นศ นย กลางแห งการ เร ยนร ด านว ฒนธรรมอย ธยา 8. ม บ คลากรท เพ ยงพอในการทางาน -14-

23 ป จจ ยภายนอก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ตารางท 3.2 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก (โอกาสและอ ปสรรค) โอกาส (Opportunities : O) อ ปสรรค (Threats : T) 1. นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การท จะพ ฒนา 1. มหาว ทยาล ยท เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ใน สถาบ นอ ดมศ กษาส ระด บโลก (World Class พ นท ใกล เค ยงม หลายแห ง ทาให ม ค แข งในการ University) เป นโอกาสท มหาว ทยาล ยจะ เป ดสอนหล กส ตรเด ยวก นมากข นเป นผลให ม กาหนดท ศทาง นโยบาย และการผล กด นเป น จานวนน กศ กษาลดลง มหาว ทยาล ยระด บสากล 2. สถาบ นอาช วะสามารถเป ดสอนใน ระด บปร ญญา 2. นโยบายด านต างประเทศของสาน กงาน ตร ได คณะกรรมการการอ ดมศ กษาเป ดโอกาสให 3. ร ฐบาลม นโยบายปฏ ร ประบบราชการ โดยเฉพาะ มหาว ทยาล ยสามารถสร างความร วมม อก บ การปร บลดอ ตรากาล ง ส งผลกระทบให ประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนและประเทศอ น มหาว ทยาล ยขาดแคลนบ คลากรท งสายว ชาการ 3. งบประมาณจ งหว ดสน บสน นด านการทาน และสายสน บสน น ซ งส งผลกระทบต อการพ ฒนา บาร งศ ลปว ฒนธรรมและมรดกโลก มหาว ทยาล ย 4. การประเม นและร บรองโดย ก.พ.ร. และ 4. มหาว ทยาล ยท งในและต างประเทศ เป ดโอกาสให สมศ. เป นกลไกท เป ดโอกาสให มหาว ทยาล ย ม การศ กษานอกระบบหร อเร ยนทางไกล ซ ง ได ร บทราบข อด และข อด อย กระต นให เก ดการ ประหย ดเวลาและต นท นกว าการเร ยนในระบบ ต นต วท จะนาไปส การพ ฒนาการจ ดลาด บเพ อ 5. นโยบายการบร หารทร พยากรบ คคลของภาคร ฐ เป นมหาว ทยาล ยส สากล ทาให บ คลากรขาดแรงจ งใจ มหาว ทยาล ยจ งขาด 5. จากสภาพเศรษฐก จท ไม แน นอนส งผลให แคลนบ คลากรท ม ศ กยภาพ ภาคอ ตสาหกรรมเก ดการชะลอต วและอ ตรา การว างงานท ส งข นทาให น กศ กษาม ความ สนใจท จะศ กษาต อด านว ชาช พคร 6. แนวโน มความต องการในการศ กษา ระด บอ ดมศ กษามากข นท งจากจานวน ผ สาเร จการศ กษาระด บม ธยม จากบ คลากร ว ยทางาน และจากความต องการของ หน วยงานต างๆ ท ต องการพ ฒนาบ คลากร ของตน 7. ร ฐบาลม นโยบายส งเสร มให มหาว ทยาล ย เร องการพ ฒนาท องถ น -15-

24 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา S O 3.2 ผลสร ปการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมโดยว ธ SWOT ตารางท 3.3 แสดงผลสร ปการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมโดยว ธ SWOT 1) เป นสถาบ นผล ตคร ท ม ช อเส ยงและม ประว ต 1) คณาจารย ท เป นน กว จ ยศ กยภาพส งระด บ ยาวนานกว า 100 ป นานาชาต ย งม จานวนน อย 2) ม ศ กยภาพในด านหล กส ตรและผ สอนสาขา 2) ม ผลงานว จ ยท ต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต ม การศ กษาโดยจ ดการสอนต งแต ระด บปร ญญาตร จานวนน อย ถ งปร ญญาเอก 3) บ คลากรสายว ชาการและบ ณฑ ตย งม จ ดอ อนใน 3) โรงเร ยนข นพ นฐาน (สาธ ตม ธยม) ได ร บการร บรอง ด านภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) อย ในเกณฑ จาก สมศ. ในการประเม นรอบสาม W ท ไม สามารถแข งข นได โดยม ผลคะแนนในระด บด ท กต วบ งช 4) ผลงานว ทยาน พนธ ของบ ณฑ ตต พ มพ 4) ม เคร อข ายว ชาช พในสาขาว ชาการท หลากหลายท ง ในวารสารระด บนานาชาต ม จานวนน อย ในและต างประเทศ 5) บ คลากรสายว ชาการม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกม จานวน 5) ม ศ นย ให บร การว ชาการในระด บท องถ นและส งคม น อย 6) ม สถาบ นอย ธยาศ กษาท เป นศ นย กลาง แห งการเร ยนร ด านว ฒนธรรมอย ธยา 1) นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การท จะพ ฒนา สถาบ นอ ดมศ กษาส ระด บโลก (World Class University) 2) นโยบายด านต างประเทศของ สกอ. เป ดโอกาสให มหาว ทยาล ยสร างความร วมม อก บประเทศใน ภ ม ภาคอาเซ ยนและประเทศอ น 3) งบประมาณจ งหว ดสน บสน นด านการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 4) การประเม นและร บรองโดย กพร. และ สมศ. เป น กลไกท จะนาไปส การพ ฒนาการเป นมหาว ทยาล ยส สากล 5) อ ตราการว างงานท ส งข นทาให น กศ กษา ม ความสนใจท จะศ กษาต อด านว ชาช พคร 6) แนวโน มความต องการในการศ กษา ระด บอ ดมศ กษามากข น 7) ร ฐบาลม นโยบายส งเสร มให มหาว ทยาล ยเร องการ พ ฒนาท องถ น T 1) มหาว ทยาล ยม ท เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ใน พ นท ใกล เค ยงม หลายแห ง ทาให ม ค แข ง ในการเป ดสอนหล กส ตรเด ยวก น 2) สถาบ นอาช วะสามารถเป ดสอนระด บปร ญญาตร ได ทาให ม ค แข งเพ มมากข น 3) ร ฐบาลม นโยบายปฏ ร ประบบราชการ ส งผล กระทบให มหาว ทยาล ยขาดแคลนบ คลากร 4) มหาว ทยาล ยท งในและต างประเทศ เป ดโอกาสให ม การศ กษานอกระบบหร อเร ยน ทางไกล -16-

25 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ซ งจากผลสร ปการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมโดยว ธ SWOT ด งกล าวท าให สามารถน าจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค มาก าหนดเป น ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร เพ อน ามาใช ในการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง คร งท 3) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ซ งสอดคล องก บ แผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป พ.ศ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดงความเช อมโยงของ SWOT ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ด งภาพท ความเช อมโยงระหว าง SWOT ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ตามแผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ภาพท 3.1 แสดงความเช อมโยงระหว าง SWOT ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ตามแผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา -17-

26 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา บทท 4 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 4.1 ว ส ยท ศน เป นแหล งเร ยนร ช ค ณธรรม นำท องถ น สำนศ ลป มรดกโลก ส สำกล 4.2 พ นธก จ 1. จ ดกำรศ กษำระด บอ ดมศ กษำและว ชำช พช นส งท ม งเน นมำตรฐำนและค ณภำพทำงว ชำกำร โดยคำน งถ งควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศ กษำควบค ไปก บควำม ม ค ณธรรม 2. ศ กษำ ค นคว ำ ว จ ยสร ำงองค ควำมร ใหม บร กำรว ชำกำรแก ท องถ น รวมท งบ รณำกำรกำรว จ ย กำร บร กำรว ชำกำรก บกำรเร ยนกำรสอนและกำรพ ฒนำน กศ กษำ 3. ส บสำน ทำน บำร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ไทยในหลำกหลำยม ต 4. พ ฒนำคณำจำรย บ คลำกร และเสร มสร ำงควำมผำส กในองค กร 5. บร หำรจ ดกำรองค กรอย ำงม ประส ทธ ภำพ ด วยหล กธรรมำภ บำล พ ฒนำงำน ส ควำมเป นเล ศ 6. ผล ตและพ ฒนำคร รวมท งบ คลำกรทำงกำรศ กษำให ม มำตรฐำน 7. พ ฒนำเทคโนโลย ท เหมำะสมก บท องถ นรวมท งพ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำรและปร บปร ง มหำว ทยำล ยให เป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษำ เป นท พ งพำให ท องถ น 8. ศ กษำและส บสำนแนวพระรำชดำร และหล กปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยงมำน อมนำส กำรปฏ บ ต 9. เสร มสร ำงและพ ฒนำควำมร ควำมเข ำใจ สร ำงจ ตส ำน กในกำรใช ทร พยำกรธรรมชำต อย ำงค มค ำ ด แลร กษำและพ ฒนำสภำพแวดล อมอย ำงย งย น 10. เสร มสร ำงมหำว ทยำล ยให เป นส วนหน งของบร บท อย ธยำเม องมรดกโลก 11. แสวงหำควำมร วมม อก บต ำงประเทศ เพ อเพ มศ กยภำพ และควำมเข มแข งทำงว ชำกำร พร อมก ำว ส ส งคมโลกำภ ว ฒน 4.3 นโยบายการบร หารงาน 1. ผล ตบ ณฑ ตเพ อให ได มำตรฐำน ท งด ำนค ณภำพและค ณธรรม สำมำรถร บใช และช น ำส งคม ในท ศทำงท ถ กต อง 2. ส งเสร มกำรว จ ยเพ อสร ำงควำมแข งแกร งทำงว ชำกำร บ กเบ กองค ควำมร ใหม บ รณำกำร กำรว จ ย กำรเร ยนกำรสอนและกำรพ ฒนำน กศ กษำ 3. ส งเสร มกำรสร ำงเคร อข ำย และกำรเป นศ นย กลำงกำรบร กำรว ชำกำร ให เป นท พ งของท องถ น และส งคม 4. ส งเสร มกำรส บสำน ทำน บำร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม 5. สน บสน นกำรพ ฒนำอำจำรย บ คลำกร และเสร มสร ำงควำมผำส กในองค กร 6. ส งเสร มกำรสร ำงเคร อข ำย กำรผล ตและพ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ตำมเกณฑ มำตรฐำนว ชำช พ -18-

27 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 7. เร งร ดกำรบร หำรจ ดกำรองค กร อย ำงม ประส ทธ ภำพด วยหล กธรรมำภ บำล เพ อพ ฒนำงำนส กำรเป นเล ศ 8. สน บสน นกำรพ ฒนำเทคโนโลย ท เหมำะสมก บท องถ น รวมท งพ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำร และปร บปร งมหำว ทยำล ยให เป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษำ เป นท พ งพำให ท องถ น 9. ส งเสร มและสน บสน นกำรศ กษำและส บสำนแนวพระรำชด ำร และหล กปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อมำน อมนำปฏ บ ต 10. ส งเสร มกำรพ ฒนำควำมร ควำมเข ำใจ สร ำงจ ตสำน กในกำรใช ทร พยำกรอย ำงค มค ำ ด แลร กษำและพ ฒนำสภำพแวดล อมอย ำงย งย น 11. สน บสน นกำรเสร มสร ำงมหำว ทยำล ยให เป นส วนหน งในบร บท อย ธยำเม องมรดกโลก 12. ส งเสร มกำรแสวงหำควำมร วมม อก บต ำงประเทศ ในกำรเพ มศ กยภำพ และควำมเข มแข ง ทำงว ชำกำรพร อมก ำวส ส งคมโลกำภ ว ตน 4.4 นโยบายสภามหาว ทยาล ย 1. เร งร ดกำรผล ตบ ณฑ ต กำรจ ดกำรศ กษำให ม ค ณภำพตำมเกณฑ มำตรฐำน ยกระด บส ควำมเป นเล ศ และสอดคล องก บควำมต องกำรของตลำดแรงงำน 2. ส งเสร มให ม กำรผล ตงำนว จ ย กำรสร ำงสรรค นว ตกรรมองค ควำมร ส บสำนโครงกำรอ นเน องมำจำก แนวพระรำชด ำร ปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยงท ตอบสนองควำมต องกำรของส งคม และสำมำรถแข งข นได ใน ระด บกล มประชำคมอำเซ ยน 3. เป นศ นย กลำงกำรบร กำร และเผยแพร ข อม ลด ำนศ ลปว ฒนธรรม เพ อส งเสร มกำรท องเท ยวท เป น เอกล กษณ ของอย ธยำเม องมรดกโลก อย ำงย งย น 4. ส งเสร ม กำรสร ำงเคร อข ำยของกำรพ ฒนำศ กยภำพคร ผ บร หำรและบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ตำมเกณฑ มำตรฐำนว ชำช พ เหมำะสมก บกำรเป นว ชำช พช นส งท สำมำรถจ ดกำรเร ยนกำรสอนได อย ำงม ค ณภำพ 5. สน บสน น ร วมม อ พ ฒนำค ณภำพของมหำว ทยำล ยให สำมำรถเป นแหล งเร ยนร ท ม ค ณภำพ และกำรให บร กำรทำงว ชำกำร เพ อส งเสร มกำรเร ยนร อย ำงต อเน องตลอดช ว ต 6. สน บสน น พ ฒนำถ ำยทอดเทคโนโลย ท เหมำะสมเพ อตอบสนองควำมต องกำรของท องถ นและส งคม สน บสน นภ ม ป ญญำท องถ นส ภ ม ป ญญำสำกล 7. ส งเสร ม สน บสน นกำรใช ประโยชน จำกทร พยำกรธรรมชำต ของท องถ น ช มชน อย ำงค มค ำ เพ อให เก ดกำรจ ดกำรบำร งร กษำส งแวดล อม พ ฒนำสภำพแวดล อมอย ำงย งย น 8. สน บสน น พ ฒนำกำรสร ำงควำมร วมม อในกำรพ ฒนำมหำว ทยำล ยส ควำมเป นสำกล โดยใช หล กธรรมำภ บำล และนำว ธ กำรบร หำรจ ดกำรแนวใหม มำใช ในกำรบร หำรมหำว ทยำล ย 9. เร งร ดให ม อำจำรย ค ณว ฒ ปร ญญำเอกและต ำแหน งทำงว ชำกำร เพ อพ ฒนำศ กยภำพด ำนกำรสอน และกำรว จ ยส ระด บสำกล 10. เร งร ดกำรพ ฒนำค ณภำพของงำนว จ ยท สำมำรถตอบสนองควำมต องกำรของท องถ น สำมำรถ แข งข นได ในระด บสำกล 11. ส งเสร ม สน บสน นกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนเพ อเตร ยมควำมพร อมส ประชำคมอำเซ ยน ด ำนภำษำอ งกฤษและภำษำในกล มประเทศอำเซ ยน -19-

28 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 4.5 ความเช อมโยง ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ แผนงาน ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยตามแผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ( ) / 15 1) 2) 3) 15 1) 2) 6) 8) 7) 4) 3) 5) 9) ตำรำงท 4.1 ควำมเช อมโยง ย ทธศำสตร กำรจ ดสรรงบประมำณ แผนงำน ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำมหำว ทยำล ยตำมแผนพ ฒนำกำรศ กษำ ระยะ 15 ป แผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ

29 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 4.6 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และแนวทางการดาเน นการของมหาว ทยาล ย 1 ยกระด บการจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ได มาตรฐาน เป าประสงค : บ ณฑ ตม ค ณภาพ ค ณธรรม สอดคล องก บบร บทของส งคม แนวทางการดาเน นการ 1.1 พ ฒนำบ ณฑ ตให ได มำตรฐำน 1.2 ปร บปร งหล กส ตร/รำยว ชำต ำงๆ 1.3 พ ฒนำกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน 1.4 พ ฒนำควำมร วมม อก บสถำนศ กษำท งในประเทศและต ำงประเทศ 2 เป นคล งป ญญาของส งคม พร อมช นาท องถ นและส งคม เป าประสงค : เป นคล งป ญญาของส งคมและพร อมช นาส งคมในท ศทางท ถ กต อง แนวทางการดาเน นการ 2.1 ปร บกลย ทธ ว จ ย 2.2 ปร บกลย ทธ กำรบร กำรว ชำกำร 3 ส บสาน ทาน บาร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทย เป าประสงค : เป นหล กในการ ส บสาน ท าน บ าร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ด านศ ลปว ฒนธรรมและ ประเพณ ไทย แนวทางการดาเน นการ 3.1 ส งเสร มควำมเป นไทย 3.2 เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทยส สำกล 4 เป นแหล งรวมว ชาการท เช ยวชาญ บ คลากรค ณภาพ ค ณธรรมรวมท งสร างความผาส กในองค กร เป าประสงค : เป นแหล งรวมน กว ชาการท เช ยวชาญ ม ค ณธรรมและพร อมร บใช ส งคม แนวทางการดาเน นการ 4.1 วำงระบบกำรพ ฒนำบ คลำกร 4.2 สร ำงควำมผำส กในองค กร 5 บร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค : ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ด วยหล กธรรมาภ บาลและเน นการม ส วนร วม จากท กฝ าย แนวทางการดาเน นการ -21-

30 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 5.1 ปร บปร งระบบกำรบร หำร กลไกกำรดำเน นกำร เน นหล กธรรมำภ บำลและกำรม ส วนร วม 5.2 กำรสร ำงเสถ ยรภำพด ำนกำรบร หำรงบประมำณและกำรเง น 5.3 วำงระบบและกำหนดมำตรฐำนในกำรดำเน นงำน 5.4 พ ฒนำมำตรฐำนกำรดำเน นงำนด วยระบบกำรว ดว เครำะห และจ ดกำรควำมร 5.5 ประชำส มพ นธ เผยแพร ช อเส ยงของมหำว ทยำล ย 6 ผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งพ ฒนาและบร หารจ ดการเทคโนโลย และปร บปร งมหาว ทยาล ยเป นท พ งทางว ชาการ เป าประสงค : ม บ ณฑ ตคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งม เทคโนโลย ท เหมาะสม ก บท องถ นและระบบการบร หารจ ดการปร บปร งมหาว ทยาล ยให เป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษา เป นท พ งให ท องถ น แนวทางการดาเน นการ 6.1 กำรสร ำงบ ณฑ ตคร ม ออำช พ 6.2 พ ฒนำโรงเร ยนสำธ ตให เป นสถำนศ กษำต นแบบ 6.3 จ ดกำรพ นท (Zoning) ของมหำว ทยำล ย 6.4 เสร มบทบำทเทคโนโลย สำรสนเทศ 6.5 พ ฒนำมหำว ทยำล ยเป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษำ 7 ศ กษาและส บสานแนวพระราชดาร และหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ย "ราชภ ฏ" ท เป นต นแบบในการน อมน า แนวพระราชด าร และหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชมหาราช มาปฏ บ ต แนวทางการดาเน นการ 7.1 ส บสำนแนวค ดหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยงส กำรปฏ บ ต 8 เสร มสร างความเป นส วนหน งและเป นท พ งทางว ชาการด านอย ธยาเม องมรดกโลก เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ยในบร บทของ อย ธยาเม องมรดกโลก และเป นท พ งทางว ชาการ ด านอย ธยาศ กษา แนวทางการดาเน นการ 8.1 สร ำง รวบรวม แลกเปล ยน และเผยแพร องค ควำมร จำกกำรศ กษำ ว จ ยท เก ยวก บอย ธยำเม องมรดกโลก ในหลำกหลำยม ต 9 สร างความเข มแข งทางว ชาการ และพร อมเข าส อาเซ ยนและสากล -22-

31 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ยท เข มแข งและพร อมก าวเข าส อาเซ ยนและสากล แนวทางการดาเน นการ 9.1 เตร ยมควำมพร อมส ประชำคมเศรษฐก จอำเซ ยน 9.2 ขยำยเคร อข ำยและควำมร วมม อก บหน วยงำนท งในและต ำงประเทศ -23-

32 เป นแหล งเร ยนร ช ค ณธรรม นาท องถ น สานศ ลป มรดกโลก ส สากล แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ภาพท 4.1 ผ งความเช อมโยง ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และแนวทางดาเน นการ -24-

33 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ภาพท 4.2 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information