แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557

2 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ซ งเป นส วนราชการในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นภายใต หล กการของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง คร งท 3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ซ งได ร บความเห นชอบ จากท ประช มสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ในคราวประช มคร งท 7/2557 เม อว นท 25 ส งหาคม พ.ศ.2557 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ได ก าหนดว ส ยท ศน ไว ค อ เป นแหล งเร ยนร ช ค ณธรรม น ำท องถ น สำนศ ลป มรดกโลก ส สำกล การแปลงแผนกลย ทธ ระยะ 5 ป พ.ศ ปร บปร งคร งท 1 และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ส การปฏ บ ต ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร 9 ประเด น ย ทธศาสตร และกาหนดรายละเอ ยดเป น 9 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร 23 กลย ทธ 172 งาน/โครงการ ด งน 1 ยกระด บการจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ได มาตรฐาน เป าประสงค : บ ณฑ ตม ค ณภาพ ค ณธรรม สอดคล องก บบร บทของส งคม แนวทางการดาเน นการ 1.1 พ ฒนาบ ณฑ ตให ได มาตรฐาน 1.2 ปร บปร งหล กส ตร/รายว ชาต างๆ 1.3 พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน 1.4 พ ฒนาความร วมม อก บสถานศ กษาท งในประเทศและต างประเทศ ประกอบด วย 66 โครงการ งบประมาณท งส น 359,647,379 บาท 2 เป นคล งป ญญาของส งคม พร อมช นาท องถ นและส งคม เป าประสงค : เป นคล งป ญญาของส งคมและพร อมช นาส งคมในท ศทางท ถ กต อง แนวทางการดาเน นการ 2.1 ปร บกลย ทธ ว จ ย 2.2 ปร บกลย ทธ การบร การว ชาการ ประกอบด วย 10 โครงการ งบประมาณท งส น 6,833,000 บาท 3 ส บสาน ทาน บาร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทย เป าประสงค : เป นหล กในการ ส บสาน ท าน บ าร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ด านศ ลปว ฒนธรรม และประเพณ ไทย แนวทางการดาเน นการ 3.1 ส งเสร มความเป นไทย 3.2 เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทยส สากล ประกอบด วย 10 โครงการ งบประมาณท งส น 755,500 บาท มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

3 4 เป นแหล งรวมว ชาการท เช ยวชาญ บ คลากรค ณภาพ ค ณธรรมรวมท งสร างความผาส กในองค กร เป าประสงค : เป นแหล งรวมน กว ชาการท เช ยวชาญ ม ค ณธรรมและพร อมร บใช ส งคม แนวทางการดาเน นการ 4.1 วางระบบการพ ฒนาบ คลากร 4.2 สร างความผาส กในองค กร ประกอบด วย 10 โครงการ งบประมาณท งส น 2,377,451 บาท 5 บร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค : ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ด วยหล กธรรมาภ บาลและเน นการม ส วนร วม จากท กฝ าย แนวทางการดาเน นการ 5.1 ปร บปร งระบบการบร หาร กลไกการดาเน นการ เน นหล กธรรมาภ บาลและการม ส วนร วม 5.2 การสร างเสถ ยรภาพด านการบร หารงบประมาณและการเง น 5.3 วางระบบและกาหนดมาตรฐานในการดาเน นงาน 5.4 พ ฒนามาตรฐานการดาเน นงานด วยระบบการว ดว เคราะห และจ ดการความร 5.5 ประชาส มพ นธ เผยแพร ช อเส ยงของมหาว ทยาล ย ประกอบด วย 22 โครงการ งบประมาณท งส น 53,391,490 บาท 6 ผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งพ ฒนาและบร หารจ ดการ เทคโนโลย และปร บปร งมหาว ทยาล ยเป นท พ งทางว ชาการ เป าประสงค : ม บ ณฑ ตคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งม เทคโนโลย ท เหมาะสม ก บท องถ นและระบบการบร หารจ ดการปร บปร งมหาว ทยาล ยให เป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษา เป นท พ ง ให ท องถ น แนวทางการดาเน นการ 6.1 การสร างบ ณฑ ตคร ม ออาช พ 6.2 พ ฒนาโรงเร ยนสาธ ตให เป นสถานศ กษาต นแบบ 6.3 จ ดการพ นท (Zoning) ของมหาว ทยาล ย 6.4 เสร มบทบาทเทคโนโลย สารสนเทศ 6.5 พ ฒนามหาว ทยาล ยเป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษา ประกอบด วย 46 โครงการ งบประมาณท งส น 58,306,640 บาท 7 ศ กษาและส บสานแนวพระราชดาร และหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ย "ราชภ ฏ" ท เป นต นแบบในการน อมน า แนวพระราชด าร และหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชมหาราช มาปฏ บ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

4 แนวทางการดาเน นการ 7.1 ดาเน นการตามโครงการพระราชดาร ประกอบด วย 1 โครงการ งบประมาณท งส น 443,050 บาท 8 เสร มสร างความเป นส วนหน งและเป นท พ งทางว ชาการด านอย ธยาเม องมรดกโลก เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ยในบร บทของ อย ธยาเม องมรดกโลก และเป นท พ งทางว ชาการ ด านอย ธยาศ กษา แนวทางการดาเน นการ 8.1 สร าง รวบรวม แลกเปล ยน และเผยแพร องค ความร จากการศ กษา ว จ ยท เก ยวก บอย ธยาเม องมรดก โลกในหลากหลายม ต ประกอบด วย 1 โครงการ งบประมาณท งส น 228,000 บาท 9 สร างความเข มแข งทางว ชาการ และพร อมเข าส อาเซ ยนและสากล เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ยท เข มแข งและพร อมก าวเข าส อาเซ ยนและสากล แนวทางการดาเน นการ 9.1 เตร ยมความพร อมส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 9.2 ขยายเคร อข ายและความร วมม อก บหน วยงานท งในและต างประเทศ ประกอบด วย 3 โครงการ งบประมาณท งส น 4,347,500 บาท รายละเอ ยดข างต นสามารถสร ปได ด งตารางต อไปน ท ย ทธศาสตร จานวน โครงการ งบประมาณ ร อยละ 1 ยกระด บการจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ได มาตรฐาน ,647, เป นคล งป ญญาของส งคม พร อมช นาท องถ นและส งคม 10 6,833, ส บสาน ทาน บาร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทย เป นแหล งรวมน กว ชาการท เช ยวชาญ บ คลากร ค ณภาพและม ค ณธรรมรวมท งสร างความผาส กใน องค กร บร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพด วยหล กธรร มาภ บาล เพ อพ ฒนางานส ความเป นเล ศ , ,377, ,391, มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

5 ท ย ทธศาสตร จานวน โครงการ งบประมาณ ร อยละ ผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งพ ฒนาและบร หารจ ดการเทคโนโลย และปร บปร งมหาว ทยาล ยเป นท พ งทางว ชาการ ศ กษาและส บสานแนวพระราชดาร และหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง เสร มสร างความเป นส วนหน งและเป นท พ งทางว ชาการ ด านอย ธยาเม องมรดกโลก 46 58,306, , , เสร มสร างความเข มแข งและพร อมเข าส อาเซ ยนและ สากล 3 4,347, รวม ,330,010 ซ งกระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยได แต งต ง คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง คร งท 2) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เพ อให กระบวนการจ ดท าแผนสอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ และเช อมโยงก บแผนบร หารราชการ 4 ป พ.ศ ปร บปร งคร งท 3 งบประมาณท ใช ในการข บเคล อนย ทธศาสตร ประกอบด วย งบประมาณท ได ร บจ ดสรรจาก ร ฐบาล และงบประมาณเง นรายได ท ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ย ในการประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท 6/2557 เม อว นท 16 กรกฎาคม 2557 เห นชอบแผนการใช จ ายงบประมาณรายจ าย โดยม งบประมาณรวมท งส น 492,584,220 บาท จ าแนกเป นงบประมาณ 378,363,100บาท งบประมาณ เง นรายได 114,221,120 บาท การแปลงแผนส การปฏ บ ต เพ อใช เป นเคร องม อของคณะผ บร หารมหาว ทยาล ยให ม ความสอดคล อง และต อเน อง ซ งม ข อเสนอกลไกในการแปลงแผนส การปฏ บ ต โดยร กษาราชการอธ การบด ดร.เกษม บ าร งเวช ได ให หล กค ด (Core value 11) ในการด าเน นงานต องย ดน กศ กษาเป นศ นย รวมของการด าเน นงาน โดยได ถ ายทอดแผนในท กระด บส การปฏ บ ต เพ อให กระบวนการจ ดท าแผนสอดคล องก บแนวทางการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

6 สถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ซ ง รายละเอ ยดหล กค ด 11 ประการ (Core value 11) รายละเอ ยดด งภาพ หล กค ด (Core Value 11) ดร.เกษม บาร งเวช,2557 การด าเน นงานตาม หล กค ด 11 ประการ (Core value 11) โดยย ดน กศ กษาเป นศ นย กลาง โดยการน าแผน ส การปฏ บ ต จ าเป นท หน วยงานท เก ยวข องต องถ ายทอดส แผนปฏ บ ต การของหน วยงาน โดยม ข นตอนท เช อมโยงก บแผนต างๆด งน 1. เม อแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยแล ว หน วยงาน ระด บคณะ/ สาน ก/สถาบ น ต องจ ดทาแผนกลย ทธ ของหน วยงานให สอดร บก บแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย 2. มหาว ทยาล ยทบทวน/ปร บปร งแผนปฎ บ ต ราชการ 4 ป ให สอดคล องก บแผนกลย ทธ รวมท ง หน วยงานระด บคณะ/สาน ก/สถาบ น ต องปร บแผนปฏ บ ต งราชการ 4 ป ของหน วยงานให สอดคล องก น 3. มหาว ทยาล ยทบทวน ปร บปร งแผนปฎ บ ต ราชการประจ าป ของแต ละป ให เป นไปตามกรอบ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และหน วยงานระด บคณะ/ส าน ก/สถาบ น ทบทวนปร บปร งให สอดคล องก บแผน ปฎ บ ต ราชการ 4 ป ของหน วยงาน 4. จากแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป น าส การปฏ บ ต ในแต ละป น น มหาว ทยาล ยม การจ ดท า แผนการใช จ ายงบประมาณในร ปแบบโครงการ เพ อรองร บการปฏ บ ต งานให เป นไปตามแผน ซ งจะต องคาน งถ ง ระบบการควบค ม ก าก บ ต ดตามผลการด าเน นงานให บรรล เป าหมาย เช นระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การประเม นค ณภาพภายนอกของสาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (สมศ.) การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต งานตามระบบของส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.) ต วช ว ดจ ดตามระบบงบประมาณของส าน กงบประมาณ (สงป.) เป นต น 5. การต ดตามผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย ม การต ดตามผลการด าเน นงานตามต วช ว ด ตามระบบต างๆท เก ยวข อง ม กรอบระยะเวลาของการต ดตามท งรายไตรมาส รอบ 6 เด อน รอบ 9 เด อน และส นป งบประมาณ ป การศ กษา รวมท งตรงตามระยะเวลาต งแผนและเม อส นส ดแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

7 6. ผลจากต ดตามในระบบต างๆ และตามรอบระยะเวลาท ก าหนดน น จะน าส การทบทวนเพ อ ปร บปร งพ ฒนา โดยในแต ละหน วยงานต องวางกลไกการด าเน นงานให เหมาะสมก บบร บทท เก ยวข อง โดยใช วงจรค ณภาพ PDCA ในการดาเน นการด งกล าว ซ งอธ บายได ด งภาพต อไปน ความเช อมโยงการถ ายทอดแผนส การปฏ บ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ส งหาคม 2557 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

8 สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร คานา สารบ ญ บทท 1 บทนา หล กการและกฎหมายท เก ยวข อง ปร ชญา ปณ ธาน อ ตล กษณ เอกล กษณ 4 บทท 2 ข นตอนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ 5 พระนครศร อย ธยา บทท 3 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) การว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมภายในและภายนอกด วยว ธ SWOT ผลสร ปการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมด วยว ธ SWOT 16 บทท 4 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ว ส ยท ศน พ นธก จ นโยบายการบร หารงาน 4.4 นโยบายสภามหาว ทยาล ย 4.5 ความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ 21 แผนงาน เป าหมายให บร การกระทรวงเป าหมายการให บร การหน วยงาน ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย ระยะ 15 ป 4.6 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และแนวทางการดาเน นการ รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ จาแนกตามประเด น 26 ย ทธศาสตร ภาคผนวก ภาคผนวก 1 ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ท 560/2557 เร อง แต งต ง คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง คร งท 3) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา

9 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา บทท 1 บทนำ 1.1 หล กกำรและกฎหมำยท เก ยวข อง ตำมพระรำชกฤษฎ กำว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำนเม องท ด พ.ศ หมวด 3 กำรบร หำรรำชกำรเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภำรก จของร ฐ มำตรำ 9 การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ให ส วนราชการปฏ บ ต ด งต อไปน (1) ก อนจะด าเน นการตามภารก จใด ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการไว เป นการ ล วงหน า (2) การก าหนดแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการตาม (1) ต องม รายละเอ ยดของข นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท จะต องใช ในการด าเน นการของแต ละข นตอน เป าหมายของภารก จ ผลส มฤทธ ของภารก จ และต วช ว ดความสาเร จของภารก จ (3) ส วนราชการต องจ ดให ม การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ส วนราชการกาหนดข น ซ งต องสอดคล องก บมาตรฐานท ก.พ.ร. กาหนด (4) ในกรณ ท การปฏ บ ต ภารก จ หร อการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการเก ดผลกระทบน น หร อเปล ยนแผนปฏ บ ต ราชการให เหมาะสม มำตรำ 13 ให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการตลอดระยะเวลาการ บร หารราชการของคณะร ฐมนตร เม อคณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว ให ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน ก เลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และส าน ก งบประมาณ ร วมก นจ ดท าแผนการบร หารราชการ เสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายในเก าส บว น น บแต ว นท คณะร ฐมนตร แถลงนโยบายต อร ฐสภา เม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบในแผนการบร หารราชการตามวรรคหน งแล ว ให ม ผลผ กพ นคณะร ฐมนตร ร ฐมนตร และส วนราชการ ท จะต องด าเน นการจ ดท าภารก จให เป นไปตามแผนการ บร หารราชการ มำตรำ 14 ในการจ ดทาแผนการบร หารราชการตามมาตรา 13 ให จ ดท าเป นแผนส ป โดยนานโยบายของร ฐบาลท แถลงต อร ฐสภามาพ จารณาดาเน นการให สอดคล องก บแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และแผนพ ฒนาประเทศด านต างๆ ท เก ยวข อง ท งน อย างน อยจะต องม สาระส าค ญเก ยวก บการก าหนดเป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน ส วนราชการหร อบ คคลท จะร บผ ดชอบในแต ละภารก จ ประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรต างๆ ท จะต องใช ระยะเวลา ดาเน นการ และการต ดตามประเม นผล -1-

10 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มำตรำ 16 ให ส วนราชการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการตามมาตรา 13 ในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน รวมท ง ประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรอ นท จะต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ เม อร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการใดตามวรรคสองแล วให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อปฏ บ ต งานให บรรล ผลส าเร จในแต ละภารก จตาม แผนปฏ บ ต ราชการด งกล าว ในกรณ ท ส วนราชการม ได เสนอแผนปฏ บ ต ราชการในภารก จใดหร อภารก จใดไม ได ร บ ความเห นชอบจากร ฐมนตร ม ให สาน กงบประมาณจ ดสรรงบประมาณสาหร บภารก จน น เม อส นป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาปเสนอต อคณะร ฐมนตร มำตรำ 17 ในกรณ ท กฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการเพ อขอร บงบประมาณ ให ส าน กงบประมาณและ ก.พ.ร. ร วมก นก าหนดแนวทางการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการตามมาตรา 16 ให สามารถใช ได ก บแผนปฏ บ ต ราชการท ต องจ ดท าตามกฎหมายว าด วย ว ธ การงบประมาณ ท งน เพ อม ให เพ มภาระงานในการจ ดทาแผนจนเก นสมควร ตำมพระรำชบ ญญ ต กำรศ กษำแห งชำต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มำตรำ 34 ก าหนดให คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ม หน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการอ ดมศ กษา ท สอดคล องก บความต องการตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต และแผนการศ กษาแห งชาต การสน บสน นทร พยากร การต ดตาม การตรวจสอบ และประเม นผลการ จ ดการศ กษาระด บปร ญญาตามกฎหมายว าด วยการจ ดต งสถานศ กษาแต ละแห ง และกฎหมายท เก ยวข อง ตำมระเบ ยบสำน กนำยกร ฐมนตร ว ำด วย กำรจ ดทำแผนกำรบร หำรรำชกำร พ.ศ ข อ 8 ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการตามมาตรา 16 แห งพระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ภายในกาหนดเวลาด งต อไปน (1) แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ให จ ดทาให แล วเสร จภายใน 60 ว น น บแต ว นท แผนการบร หาร ราชการประกาศในราชก จจาน เบกษา (2) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให จ ดท าและเสนอร ฐมนตร ให ความเห นชอบก อนเสนอค า ของบประมาณรายจ ายประจาปของปงบประมาณต อไป ข อ 9 ในระหว างการปฏ บ ต ตามแผนบร หารราชการ ถ าคณะร ฐมนตร ม มต ให ม การ ปร บแผนการบร หารราชการ เพ อให เหมาะสมก บนโยบายของร ฐบาลหร อเพ อให สอดคล องก บ -2-

11 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา สถานการณ ท เปล ยนแปลงไป ให ส วนราชการท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดท าแผนการบร หารราชการ ตามมาตรา 13 แห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ดาเน นการแก ไขแผนการบร หารราชการให เป นไปตามมต คณะร ฐมนตร โดยให น าข อระเบ ยบข อ 5 มา ใช บ งค บโดยอน โลม และให สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แจ งส วนราชการท เก ยวข องด าเน นการแก ไขแผนน ต บ ญญ ต และแผนปฏ บ ต ราชการให สอดคล องก บแผนบร หารราชการท แก ไขด วย ในกรณ ท คณะร ฐมนตร ม มต ให ส วนราชการดาเน นการในเร องใด แม ว าเร องน นจะม ได ก าหนด ไว ในแผนการบร หารราชการ ให ส วนราชการม หน าท ด าเน นการตามมต คณะร ฐมนตร และถ าเร องน น จ าเป นต องแก ไขแผนปฏ บ ต ราชการด วย ให ส วนราชการด าเน นการตามว ธ การท ก าหนดไว ในมาตรา 18 แห ง พระราชบ ญญ ต ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ เม อม กรณ ตามวรรคสอง หร อกรณ ท ส วนราชการขอแก ไขแผนปฏ บ ต ราชการเพราะเหต ตามท ก าหนดไว ในมาตรา 18 แห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ และคณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให แก ไขในกรณ ด งกล าวแล ว ให ส วนราชการท ได ร บอน ม ต ให แก ไขแผนปฏ บ ต ราชการร บแจ งให ส วนราชการท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดท าแผนการบร หารราชการ และแผนน ต บ ญญ ต ดาเน นการแก ไขให สอดคล องก นโดยเร ว ตำมท มหำว ทยำล ยรำชภ ฏพระนครศร อย ธยำ เป นสถาบ นอ ดมศ กษา ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ได น านโยบายด านการศ กษาของร ฐบาลตามแผนการ บร หารราชการ พ.ศ นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา ประกอบก บการประเม นผลตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนา ระบบราชการ หมวด 2 กระบวนการวางแผนเช งย ทธศาสตร ก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนกลย ทธ ในการ ด าเน นงาน และถ ายทอดลงส การปฏ บ ต โดยการจ ดท าแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ตามล าด บ ให สอดคล องก บแผนการบร หารราชการตามพระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ เพ อแสดงให เห นท ศทางและความม งม น ใน การพ ฒนาการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาของประเทศให เก ดประโยชน แก ประชาชนชาวไทยได ม โอกาสใน การศ กษาเร ยนร พ ฒนาตนเองและประเทศชาต เม อส นส ดกรอบระยะเวลาของแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ เพ อให เก ดความ ต อเน องในการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ย จ งต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ให สอดคล องแผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา (ฉบ บปร บปร ง คร งท 3) หล กการและข อกฎหมายท เก ยวข องเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงานต อไป 1.2 ปร ชญำ ค ณภาพ ค ณธรรม นาการพ ฒนาท องถ น -3-

12 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1.3 ปณ ธำน มหาว ทยาล ยเป นสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาท องถ นท เสร มสร างพล งป ญญาของ ฟ นฟ พล งการเร ยนร เช ดช ภ ม ป ญญาของท องถ น สร างสรรค ศ ลปว ทยา เพ อความเจร ญก าวหน าอย างม นคงและ ย งย นของปวงชน ม ส วนร วมในการจ ดการ การบ าร งร กษา การใช ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอย างสมด ลและย งย น 1.4 อ ตล กษณ ภ ม ร ภ ม ธรรม ม จ ตให บร การ 1.5 เอกล กษณ แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญา เพ อพ ฒนาท องถ น ส มาตรฐานสากล -4-

13 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา บทท 2 ข นตอนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2.1 ข นตอนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ประกอบด วยว ธ ปฏ บ ต งานในแต ละข นตอนท สาค ญ ด งน (ด งภาพท 2.1) ข นตอนท 1 แต งต งคณะทางาน (1 ว น) ม กระบวนการด งน 1) กองนโยบายและแผน ร างค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา โดยเน นการม ส วนร วมของ หน วยงานท กหน วยงานในมหาว ทยาล ยฯ ข นตอนท 2 ทบทวนแผนเด ม (1 ว น) ม กระบวนการด งน 2) จ ดประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เพ อพ จารณาทบทวน ว เคราะห ผลการด าเน นงานตาม แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร งคร งท 3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา และแผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ ตรวจสอบ และสร ปมต ท ประช ม ข นตอนท 3 ศ กษาและกาหนดแนวทาง ข นตอนในการดาเน นการ (20 ว น) ม กระบวนการด งน 3) กองนโยบายและแผน ศ กษา ค นคว า ว เคราะห ข อม ลและแนวทางการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จากค ม อแนว ทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ ) เพ อการจ ดท างบประมาณ ของส าน กงบประมาณ พระราชกฤษฎ การว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ แผนการบร หารราชการ พ.ศ และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ฉบ บปร บปร งคร งท 3 และค ม อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ประจาป ) ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ร วมก นพ จารณาค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ให สมบ รณ และจ ดทา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา -5-

14 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ข นตอนท 4 เสนอ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต อคณะกรรมการ ช ดต างๆ เพ อพ จารณาขอความเห นชอบ (4 ว น) ม กระบวนการด งน 5) ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เพ อพ จารณา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดงความค ดเห น และสร ปมต ท ประช ม - กรณ ไม เห นชอบ คณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปด าเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการท 4 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป 6) ประช มคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ยฯ (กบ.) เพ อพ จารณา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดงความค ดเห น และ สร ปมต ท ประช ม - กรณ ไม เห นชอบ คณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปด าเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการ ท 4 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป 7) ประช มคณะกรรมการบร หารการเง นและงบประมาณ (กบง.) เพ อพ จารณา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดง ความค ดเห น และสร ปมต ท ประช ม - กรณ ไม เห นชอบ คณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปด าเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการ ท 4 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป 8) ประช มสภามหาว ทยาล ยฯ เพ อพ จารณา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณพ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดงความค ดเห น และสร ปมต ท ประช ม - กรณ ไม เห นชอบ คณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปด าเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการ ท 4 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป -6-

15 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ข นตอนท 5 เผยแพร (1 ว น) ม กระบวนการด งน 9) กองนโยบายและแผนจ ดท าร ปเล มแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา และจ ดส งไปย งส าน กงานพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ส าน กงบประมาณ (สงป.) และเผยแพร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยาไปย งส วนราชการภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา พร อมท งแจ งให หน วยงานจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ ข นตอนท 6 ถ ายทอดแผนส การปฏ บ ต (15 ว น) ม กระบวนการด งน 10) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ประช มทบทวนแผนปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ ของส วนราชการเพ อวางแผนการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ในป พ.ศ ) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ด าเน นการแต งต งคณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ โดยเน นการม ส วนร วมของบ คลากรท ก ประเภทในส วนราชการ 12) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ เพ อจ ดท า (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ 13) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ประช มคณะกรรมการเพ อพ จารณาให ความเห นชอบ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ - กรณ ไม เห นชอบ คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย ด าเน นการปร บแก (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการ ตามข อเสนอแนะของท ประช ม โดยย อนกล บไปดาเน นการตามกระบวนการต งแต กระบวนการท 12 เป นต นไป ตามลาด บ - กรณ เห นชอบ ให ดาเน นการในข นตอนต อไป 14) คณะ/ศ นย /ส าน ก/สถาบ น/กอง/หน วย จ ดส งแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการไปย งกองนโยบายและแผน ข นตอนท 7 ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ม กระบวนการด งน 15) กองนโยบายและแผนจ ดเก บแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการภายใน และใช ประกอบการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการภายใน (คณะ/ศ นย /สาน ก/สถาบ น/กอง/หน วย) ให เป นไปตามแผนท กาหนดไว -7-

16 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ภาพท 2.1 แสดงข นตอนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม เร มต น ก อนส นส ดแผน 90 ว น 1. แต งต ง คณะทางาน 1.แต งต งคณะกรรมการ จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ คาส งแต งต ง คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการ 1 ว น 2. ทบทวนแผนเด ม 2.ประช ม ทบทวนและว เคราะห ผล การดาเน นงานตาม แผนเด ม -รายงานการประช ม 2. ด าเน นการ 1 ว น 3. จ ดทา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ศ กษา ค นคว า ว เคราะห ข อม ลท เก ยวข องและ จ ดทาค ม อการจ ดทา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ค ม อการจ ดทา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการ 5 ว น -8-

17 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม 4.ประช มคณะกรรมการ และจ ดทา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประช ม - (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการ 15 ว น ไม เห นชอบ 4. เสนอ (ร าง) แผนฯ ต อคณะกรรมการช ด ต างๆ เพ อพ จารณาขอ ความเห นชอบ/อน ม ต 5. พ จารณา ให ความเห นชอบ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เห นชอบ ไม เห นชอบ 6. พ จารณา ให ความเห นชอบ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการประจา ป งบประมาณ พ.ศ ไม เห นชอบ - (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประช ม - (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ด าเน นการ 1 ว น 6. ดาเน นการ 1 ว น -9-

18 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม -รายงานการประช ม เห นชอบ 7. ด าเน นการ 1 ว น 7. พ จารณา ให ความเห นชอบ (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ไม เห นชอบ - (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประช ม 8. ด าเน นการ 1 ว น เห นชอบ 8. พ จารณา ให ความเห นชอบและ อน ม ต ใช แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานการประช ม เห นชอบ -10-

19 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม 5. เผยแพร 9.เผยแพร แผนไปย ง สาน กงาน ก.พ.ร., สกอ., สงป. และแจ งส วน ราชการภายในให จ ดทา แผนฯ ของส วนราชการ -หน งส อส ง -บ นท กข อความ 9.ด าเน นการ 1 ว น 6.ถ ายทอดแผนส การ ปฏ บ ต 10.ทบทวนแผนเด มของ ส วนราชการ 11.แต งต ง คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วน ราชการ -คาส ง -รายงานการประช ม -แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วน ราชการภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา 10.ด าเน นการ 1 ว น ดาเน นการ 15 ว น 12.ประช มและจ ดทา (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วน ราชการ -11-

20 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม ไม เห นชอบ 13.พ จารณา ให ความเห นชอบ (ร าง) แผนฯ ของส วน ราชการ เห นชอบ 6.ถ ายทอดแผนส การ ปฏ บ ต (ต อ) 14.ส งแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วน ราชการไปย งกองนโยบาย และแผน -บ นท กข อความ -แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557ของส วน ราชการภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา 16.ด าเน นการ 1 ว น 7.ต ดตามประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ 15.จ ดเก บและใช ประกอบการต ดตามและ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ภายในให เป นไปตามแผน 17.ด าเน นการ 1 ว น -12-

21 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ชน ดเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน (Quality Work Procedure) ช อ : การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ เร มต น-ส นส ด การปฏ บ ต งานท วไป งานปร บปร ง การต ดส นใจ แบบฟอร ม ค ม อการปฏ บ ต งาน จ ดเช อมโยง สายงานหล ก สายงานย อนกล บ สายงานไปและกล บ ข นตอน กองนโยบายและแผน กล มงานแผนงานและ งบประมาณ คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ คณะ/ศ นย /สาน ก/ สถาบ น/กอง/หน วย คณะกรรมการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (กบ.) คณะกรรมการบร หาร การเง นและงบประมาณ (กบง.) สภามหาว ทยาล ยราชภ ฎ พระนครศร อย ธยา เอกสารท เก ยวข อง จ ดควบค ม ส นส ด Input : - ค ม อการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา เจ าของกระบวนการ กล มงานแผนงานและงบประมาณ Output : - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ของส วนราชการภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ผ อน ม ต กระบวนการ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.จ นทร เพ ญ คล ายม ข) รองอธ การบด ฝ ายนโยบายและแผน -13-

22 ป จจ ยภายใน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา บทท 3 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) 3.1 การว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมภายในและภายนอกด วยว ธ SWOT การว เคราะห ด วยว ธ SWOT ตามแผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นย ทธศาสตร และ เพ อให การพ ฒนามหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ทราบถ งจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค เพ อน าไปพ ฒนาได ต อไป ซ งจากการทบทวนการว เคราะห ป จจ ยแวดล อมโดยว ธ SWOT ด งกล าว สามารถประมวลผลการว เคราะห ประเด นสาค ญได ด งตารางท 3.1 ตารางท 3.1 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน (จ ดแข งและจ ดอ อน) จ ดแข ง (Strengths : S) จ ดอ อน (Weakness : W) 1. มหาว ทยาล ยเป นสถาบ นผล ตคร ท ม ประว ต ยาวนาน 1. คณาจารย ท เป นน กว จ ยศ กยภาพส งระด บ กว า 100 ป และเป นสถาบ นอ ดมศ กษาในท องถ นท นานาชาต ย งม น อย และการว จ ยร วมก บ ได ร บความไว วางใจแห งหน งในจ งหว ด น กว จ ยจากต างประเทศของอาจารย ย งม น อย พระนครศร อย ธยา 2. คณาจารย ม ผลงานว จ ยท ต พ มพ ในวารสาร 2. ม ศ กยภาพในด านหล กส ตรและผ สอนสาขา ระด บนานาชาต ม จานวนน อย การศ กษาท เอ อต อการพ ฒนาว ชาช พคร ซ งเป ด 3. บ คลากรสายว ชาการและบ ณฑ ตย งม จ ดอ อน หล กต งแต ระด บปร ญญาตร ถ งปร ญญาเอก ในด านภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) สาขาการบร หารการศ กษา ไม อย ในเกณฑ ท สามารถแข งข นได 3. โรงเร ยนข นพ นฐาน(สาธ ตม ธยม) ได ร บการร บรอง 4. ผลงานว ทยาน พนธ ของบ ณฑ ตระด บปร ญญา มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา โท-เอก ท ต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต ม (องค การมหาชน) สมศ. รอบ 3 อย ในระด บด จานวนน อย ท กต วบ งช และเป นศ นย ฝ กปฏ บ ต การ 5. บ คลากรสายว ชาการม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกม ในว ชาช พคร จานวนน อย 4. มหาว ทยาล ยม ความใกล ช ดก บช มชนท องถ นท เอ อ ต อการพ ฒนาพ นธก จหล กของมหาว ทยาล ย 5. ม เคร อข ายว ชาช พในสาขาว ชาการท หลากหลาย ท งในและต างประเทศ 6. ม ศ นย ให บร การว ชาการในระด บท องถ นและ ส งคม 7. ม สถาบ นอย ธยาศ กษาท เป นศ นย กลางแห งการ เร ยนร ด านว ฒนธรรมอย ธยา 8. ม บ คลากรท เพ ยงพอในการทางาน -14-

23 ป จจ ยภายนอก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ตารางท 3.2 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก (โอกาสและอ ปสรรค) โอกาส (Opportunities : O) อ ปสรรค (Threats : T) 1. นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การท จะพ ฒนา 1. มหาว ทยาล ยท เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ใน สถาบ นอ ดมศ กษาส ระด บโลก (World Class พ นท ใกล เค ยงม หลายแห ง ทาให ม ค แข งในการ University) เป นโอกาสท มหาว ทยาล ยจะ เป ดสอนหล กส ตรเด ยวก นมากข นเป นผลให ม กาหนดท ศทาง นโยบาย และการผล กด นเป น จานวนน กศ กษาลดลง มหาว ทยาล ยระด บสากล 2. สถาบ นอาช วะสามารถเป ดสอนใน ระด บปร ญญา 2. นโยบายด านต างประเทศของสาน กงาน ตร ได คณะกรรมการการอ ดมศ กษาเป ดโอกาสให 3. ร ฐบาลม นโยบายปฏ ร ประบบราชการ โดยเฉพาะ มหาว ทยาล ยสามารถสร างความร วมม อก บ การปร บลดอ ตรากาล ง ส งผลกระทบให ประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนและประเทศอ น มหาว ทยาล ยขาดแคลนบ คลากรท งสายว ชาการ 3. งบประมาณจ งหว ดสน บสน นด านการทาน และสายสน บสน น ซ งส งผลกระทบต อการพ ฒนา บาร งศ ลปว ฒนธรรมและมรดกโลก มหาว ทยาล ย 4. การประเม นและร บรองโดย ก.พ.ร. และ 4. มหาว ทยาล ยท งในและต างประเทศ เป ดโอกาสให สมศ. เป นกลไกท เป ดโอกาสให มหาว ทยาล ย ม การศ กษานอกระบบหร อเร ยนทางไกล ซ ง ได ร บทราบข อด และข อด อย กระต นให เก ดการ ประหย ดเวลาและต นท นกว าการเร ยนในระบบ ต นต วท จะนาไปส การพ ฒนาการจ ดลาด บเพ อ 5. นโยบายการบร หารทร พยากรบ คคลของภาคร ฐ เป นมหาว ทยาล ยส สากล ทาให บ คลากรขาดแรงจ งใจ มหาว ทยาล ยจ งขาด 5. จากสภาพเศรษฐก จท ไม แน นอนส งผลให แคลนบ คลากรท ม ศ กยภาพ ภาคอ ตสาหกรรมเก ดการชะลอต วและอ ตรา การว างงานท ส งข นทาให น กศ กษาม ความ สนใจท จะศ กษาต อด านว ชาช พคร 6. แนวโน มความต องการในการศ กษา ระด บอ ดมศ กษามากข นท งจากจานวน ผ สาเร จการศ กษาระด บม ธยม จากบ คลากร ว ยทางาน และจากความต องการของ หน วยงานต างๆ ท ต องการพ ฒนาบ คลากร ของตน 7. ร ฐบาลม นโยบายส งเสร มให มหาว ทยาล ย เร องการพ ฒนาท องถ น -15-

24 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา S O 3.2 ผลสร ปการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมโดยว ธ SWOT ตารางท 3.3 แสดงผลสร ปการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมโดยว ธ SWOT 1) เป นสถาบ นผล ตคร ท ม ช อเส ยงและม ประว ต 1) คณาจารย ท เป นน กว จ ยศ กยภาพส งระด บ ยาวนานกว า 100 ป นานาชาต ย งม จานวนน อย 2) ม ศ กยภาพในด านหล กส ตรและผ สอนสาขา 2) ม ผลงานว จ ยท ต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต ม การศ กษาโดยจ ดการสอนต งแต ระด บปร ญญาตร จานวนน อย ถ งปร ญญาเอก 3) บ คลากรสายว ชาการและบ ณฑ ตย งม จ ดอ อนใน 3) โรงเร ยนข นพ นฐาน (สาธ ตม ธยม) ได ร บการร บรอง ด านภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) อย ในเกณฑ จาก สมศ. ในการประเม นรอบสาม W ท ไม สามารถแข งข นได โดยม ผลคะแนนในระด บด ท กต วบ งช 4) ผลงานว ทยาน พนธ ของบ ณฑ ตต พ มพ 4) ม เคร อข ายว ชาช พในสาขาว ชาการท หลากหลายท ง ในวารสารระด บนานาชาต ม จานวนน อย ในและต างประเทศ 5) บ คลากรสายว ชาการม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกม จานวน 5) ม ศ นย ให บร การว ชาการในระด บท องถ นและส งคม น อย 6) ม สถาบ นอย ธยาศ กษาท เป นศ นย กลาง แห งการเร ยนร ด านว ฒนธรรมอย ธยา 1) นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การท จะพ ฒนา สถาบ นอ ดมศ กษาส ระด บโลก (World Class University) 2) นโยบายด านต างประเทศของ สกอ. เป ดโอกาสให มหาว ทยาล ยสร างความร วมม อก บประเทศใน ภ ม ภาคอาเซ ยนและประเทศอ น 3) งบประมาณจ งหว ดสน บสน นด านการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 4) การประเม นและร บรองโดย กพร. และ สมศ. เป น กลไกท จะนาไปส การพ ฒนาการเป นมหาว ทยาล ยส สากล 5) อ ตราการว างงานท ส งข นทาให น กศ กษา ม ความสนใจท จะศ กษาต อด านว ชาช พคร 6) แนวโน มความต องการในการศ กษา ระด บอ ดมศ กษามากข น 7) ร ฐบาลม นโยบายส งเสร มให มหาว ทยาล ยเร องการ พ ฒนาท องถ น T 1) มหาว ทยาล ยม ท เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ใน พ นท ใกล เค ยงม หลายแห ง ทาให ม ค แข ง ในการเป ดสอนหล กส ตรเด ยวก น 2) สถาบ นอาช วะสามารถเป ดสอนระด บปร ญญาตร ได ทาให ม ค แข งเพ มมากข น 3) ร ฐบาลม นโยบายปฏ ร ประบบราชการ ส งผล กระทบให มหาว ทยาล ยขาดแคลนบ คลากร 4) มหาว ทยาล ยท งในและต างประเทศ เป ดโอกาสให ม การศ กษานอกระบบหร อเร ยน ทางไกล -16-

25 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ซ งจากผลสร ปการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อมโดยว ธ SWOT ด งกล าวท าให สามารถน าจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค มาก าหนดเป น ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร เพ อน ามาใช ในการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง คร งท 3) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ซ งสอดคล องก บ แผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป พ.ศ มหาว ทยาล ย ราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แสดงความเช อมโยงของ SWOT ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ด งภาพท ความเช อมโยงระหว าง SWOT ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ตามแผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ภาพท 3.1 แสดงความเช อมโยงระหว าง SWOT ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ตามแผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา -17-

26 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา บทท 4 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 4.1 ว ส ยท ศน เป นแหล งเร ยนร ช ค ณธรรม นำท องถ น สำนศ ลป มรดกโลก ส สำกล 4.2 พ นธก จ 1. จ ดกำรศ กษำระด บอ ดมศ กษำและว ชำช พช นส งท ม งเน นมำตรฐำนและค ณภำพทำงว ชำกำร โดยคำน งถ งควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศ กษำควบค ไปก บควำม ม ค ณธรรม 2. ศ กษำ ค นคว ำ ว จ ยสร ำงองค ควำมร ใหม บร กำรว ชำกำรแก ท องถ น รวมท งบ รณำกำรกำรว จ ย กำร บร กำรว ชำกำรก บกำรเร ยนกำรสอนและกำรพ ฒนำน กศ กษำ 3. ส บสำน ทำน บำร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ไทยในหลำกหลำยม ต 4. พ ฒนำคณำจำรย บ คลำกร และเสร มสร ำงควำมผำส กในองค กร 5. บร หำรจ ดกำรองค กรอย ำงม ประส ทธ ภำพ ด วยหล กธรรมำภ บำล พ ฒนำงำน ส ควำมเป นเล ศ 6. ผล ตและพ ฒนำคร รวมท งบ คลำกรทำงกำรศ กษำให ม มำตรฐำน 7. พ ฒนำเทคโนโลย ท เหมำะสมก บท องถ นรวมท งพ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำรและปร บปร ง มหำว ทยำล ยให เป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษำ เป นท พ งพำให ท องถ น 8. ศ กษำและส บสำนแนวพระรำชดำร และหล กปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยงมำน อมนำส กำรปฏ บ ต 9. เสร มสร ำงและพ ฒนำควำมร ควำมเข ำใจ สร ำงจ ตส ำน กในกำรใช ทร พยำกรธรรมชำต อย ำงค มค ำ ด แลร กษำและพ ฒนำสภำพแวดล อมอย ำงย งย น 10. เสร มสร ำงมหำว ทยำล ยให เป นส วนหน งของบร บท อย ธยำเม องมรดกโลก 11. แสวงหำควำมร วมม อก บต ำงประเทศ เพ อเพ มศ กยภำพ และควำมเข มแข งทำงว ชำกำร พร อมก ำว ส ส งคมโลกำภ ว ฒน 4.3 นโยบายการบร หารงาน 1. ผล ตบ ณฑ ตเพ อให ได มำตรฐำน ท งด ำนค ณภำพและค ณธรรม สำมำรถร บใช และช น ำส งคม ในท ศทำงท ถ กต อง 2. ส งเสร มกำรว จ ยเพ อสร ำงควำมแข งแกร งทำงว ชำกำร บ กเบ กองค ควำมร ใหม บ รณำกำร กำรว จ ย กำรเร ยนกำรสอนและกำรพ ฒนำน กศ กษำ 3. ส งเสร มกำรสร ำงเคร อข ำย และกำรเป นศ นย กลำงกำรบร กำรว ชำกำร ให เป นท พ งของท องถ น และส งคม 4. ส งเสร มกำรส บสำน ทำน บำร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม 5. สน บสน นกำรพ ฒนำอำจำรย บ คลำกร และเสร มสร ำงควำมผำส กในองค กร 6. ส งเสร มกำรสร ำงเคร อข ำย กำรผล ตและพ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ตำมเกณฑ มำตรฐำนว ชำช พ -18-

27 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 7. เร งร ดกำรบร หำรจ ดกำรองค กร อย ำงม ประส ทธ ภำพด วยหล กธรรมำภ บำล เพ อพ ฒนำงำนส กำรเป นเล ศ 8. สน บสน นกำรพ ฒนำเทคโนโลย ท เหมำะสมก บท องถ น รวมท งพ ฒนำระบบบร หำรจ ดกำร และปร บปร งมหำว ทยำล ยให เป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษำ เป นท พ งพำให ท องถ น 9. ส งเสร มและสน บสน นกำรศ กษำและส บสำนแนวพระรำชด ำร และหล กปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อมำน อมนำปฏ บ ต 10. ส งเสร มกำรพ ฒนำควำมร ควำมเข ำใจ สร ำงจ ตสำน กในกำรใช ทร พยำกรอย ำงค มค ำ ด แลร กษำและพ ฒนำสภำพแวดล อมอย ำงย งย น 11. สน บสน นกำรเสร มสร ำงมหำว ทยำล ยให เป นส วนหน งในบร บท อย ธยำเม องมรดกโลก 12. ส งเสร มกำรแสวงหำควำมร วมม อก บต ำงประเทศ ในกำรเพ มศ กยภำพ และควำมเข มแข ง ทำงว ชำกำรพร อมก ำวส ส งคมโลกำภ ว ตน 4.4 นโยบายสภามหาว ทยาล ย 1. เร งร ดกำรผล ตบ ณฑ ต กำรจ ดกำรศ กษำให ม ค ณภำพตำมเกณฑ มำตรฐำน ยกระด บส ควำมเป นเล ศ และสอดคล องก บควำมต องกำรของตลำดแรงงำน 2. ส งเสร มให ม กำรผล ตงำนว จ ย กำรสร ำงสรรค นว ตกรรมองค ควำมร ส บสำนโครงกำรอ นเน องมำจำก แนวพระรำชด ำร ปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยงท ตอบสนองควำมต องกำรของส งคม และสำมำรถแข งข นได ใน ระด บกล มประชำคมอำเซ ยน 3. เป นศ นย กลำงกำรบร กำร และเผยแพร ข อม ลด ำนศ ลปว ฒนธรรม เพ อส งเสร มกำรท องเท ยวท เป น เอกล กษณ ของอย ธยำเม องมรดกโลก อย ำงย งย น 4. ส งเสร ม กำรสร ำงเคร อข ำยของกำรพ ฒนำศ กยภำพคร ผ บร หำรและบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ตำมเกณฑ มำตรฐำนว ชำช พ เหมำะสมก บกำรเป นว ชำช พช นส งท สำมำรถจ ดกำรเร ยนกำรสอนได อย ำงม ค ณภำพ 5. สน บสน น ร วมม อ พ ฒนำค ณภำพของมหำว ทยำล ยให สำมำรถเป นแหล งเร ยนร ท ม ค ณภำพ และกำรให บร กำรทำงว ชำกำร เพ อส งเสร มกำรเร ยนร อย ำงต อเน องตลอดช ว ต 6. สน บสน น พ ฒนำถ ำยทอดเทคโนโลย ท เหมำะสมเพ อตอบสนองควำมต องกำรของท องถ นและส งคม สน บสน นภ ม ป ญญำท องถ นส ภ ม ป ญญำสำกล 7. ส งเสร ม สน บสน นกำรใช ประโยชน จำกทร พยำกรธรรมชำต ของท องถ น ช มชน อย ำงค มค ำ เพ อให เก ดกำรจ ดกำรบำร งร กษำส งแวดล อม พ ฒนำสภำพแวดล อมอย ำงย งย น 8. สน บสน น พ ฒนำกำรสร ำงควำมร วมม อในกำรพ ฒนำมหำว ทยำล ยส ควำมเป นสำกล โดยใช หล กธรรมำภ บำล และนำว ธ กำรบร หำรจ ดกำรแนวใหม มำใช ในกำรบร หำรมหำว ทยำล ย 9. เร งร ดให ม อำจำรย ค ณว ฒ ปร ญญำเอกและต ำแหน งทำงว ชำกำร เพ อพ ฒนำศ กยภำพด ำนกำรสอน และกำรว จ ยส ระด บสำกล 10. เร งร ดกำรพ ฒนำค ณภำพของงำนว จ ยท สำมำรถตอบสนองควำมต องกำรของท องถ น สำมำรถ แข งข นได ในระด บสำกล 11. ส งเสร ม สน บสน นกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนเพ อเตร ยมควำมพร อมส ประชำคมอำเซ ยน ด ำนภำษำอ งกฤษและภำษำในกล มประเทศอำเซ ยน -19-

28 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 4.5 ความเช อมโยง ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ แผนงาน ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยตามแผนพ ฒนาการศ กษา ระยะ 15 ป แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ( ) / 15 1) 2) 3) 15 1) 2) 6) 8) 7) 4) 3) 5) 9) ตำรำงท 4.1 ควำมเช อมโยง ย ทธศำสตร กำรจ ดสรรงบประมำณ แผนงำน ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำมหำว ทยำล ยตำมแผนพ ฒนำกำรศ กษำ ระยะ 15 ป แผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ

29 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 4.6 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และแนวทางการดาเน นการของมหาว ทยาล ย 1 ยกระด บการจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาให ได มาตรฐาน เป าประสงค : บ ณฑ ตม ค ณภาพ ค ณธรรม สอดคล องก บบร บทของส งคม แนวทางการดาเน นการ 1.1 พ ฒนำบ ณฑ ตให ได มำตรฐำน 1.2 ปร บปร งหล กส ตร/รำยว ชำต ำงๆ 1.3 พ ฒนำกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน 1.4 พ ฒนำควำมร วมม อก บสถำนศ กษำท งในประเทศและต ำงประเทศ 2 เป นคล งป ญญาของส งคม พร อมช นาท องถ นและส งคม เป าประสงค : เป นคล งป ญญาของส งคมและพร อมช นาส งคมในท ศทางท ถ กต อง แนวทางการดาเน นการ 2.1 ปร บกลย ทธ ว จ ย 2.2 ปร บกลย ทธ กำรบร กำรว ชำกำร 3 ส บสาน ทาน บาร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทย เป าประสงค : เป นหล กในการ ส บสาน ท าน บ าร ง แลกเปล ยนเร ยนร และเผยแพร ด านศ ลปว ฒนธรรมและ ประเพณ ไทย แนวทางการดาเน นการ 3.1 ส งเสร มควำมเป นไทย 3.2 เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ ไทยส สำกล 4 เป นแหล งรวมว ชาการท เช ยวชาญ บ คลากรค ณภาพ ค ณธรรมรวมท งสร างความผาส กในองค กร เป าประสงค : เป นแหล งรวมน กว ชาการท เช ยวชาญ ม ค ณธรรมและพร อมร บใช ส งคม แนวทางการดาเน นการ 4.1 วำงระบบกำรพ ฒนำบ คลำกร 4.2 สร ำงควำมผำส กในองค กร 5 บร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพด วยหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค : ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ด วยหล กธรรมาภ บาลและเน นการม ส วนร วม จากท กฝ าย แนวทางการดาเน นการ -21-

30 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 5.1 ปร บปร งระบบกำรบร หำร กลไกกำรดำเน นกำร เน นหล กธรรมำภ บำลและกำรม ส วนร วม 5.2 กำรสร ำงเสถ ยรภำพด ำนกำรบร หำรงบประมำณและกำรเง น 5.3 วำงระบบและกำหนดมำตรฐำนในกำรดำเน นงำน 5.4 พ ฒนำมำตรฐำนกำรดำเน นงำนด วยระบบกำรว ดว เครำะห และจ ดกำรควำมร 5.5 ประชำส มพ นธ เผยแพร ช อเส ยงของมหำว ทยำล ย 6 ผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งพ ฒนาและบร หารจ ดการเทคโนโลย และปร บปร งมหาว ทยาล ยเป นท พ งทางว ชาการ เป าประสงค : ม บ ณฑ ตคร และบ คลากรทางการศ กษาท ม มาตรฐาน รวมท งม เทคโนโลย ท เหมาะสม ก บท องถ นและระบบการบร หารจ ดการปร บปร งมหาว ทยาล ยให เป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษา เป นท พ งให ท องถ น แนวทางการดาเน นการ 6.1 กำรสร ำงบ ณฑ ตคร ม ออำช พ 6.2 พ ฒนำโรงเร ยนสำธ ตให เป นสถำนศ กษำต นแบบ 6.3 จ ดกำรพ นท (Zoning) ของมหำว ทยำล ย 6.4 เสร มบทบำทเทคโนโลย สำรสนเทศ 6.5 พ ฒนำมหำว ทยำล ยเป นแหล งเร ยนร อ ดมศ กษำ 7 ศ กษาและส บสานแนวพระราชดาร และหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ย "ราชภ ฏ" ท เป นต นแบบในการน อมน า แนวพระราชด าร และหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดชมหาราช มาปฏ บ ต แนวทางการดาเน นการ 7.1 ส บสำนแนวค ดหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยงส กำรปฏ บ ต 8 เสร มสร างความเป นส วนหน งและเป นท พ งทางว ชาการด านอย ธยาเม องมรดกโลก เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ยในบร บทของ อย ธยาเม องมรดกโลก และเป นท พ งทางว ชาการ ด านอย ธยาศ กษา แนวทางการดาเน นการ 8.1 สร ำง รวบรวม แลกเปล ยน และเผยแพร องค ควำมร จำกกำรศ กษำ ว จ ยท เก ยวก บอย ธยำเม องมรดกโลก ในหลำกหลำยม ต 9 สร างความเข มแข งทางว ชาการ และพร อมเข าส อาเซ ยนและสากล -22-

31 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เป าประสงค : เป นมหาว ทยาล ยท เข มแข งและพร อมก าวเข าส อาเซ ยนและสากล แนวทางการดาเน นการ 9.1 เตร ยมควำมพร อมส ประชำคมเศรษฐก จอำเซ ยน 9.2 ขยำยเคร อข ำยและควำมร วมม อก บหน วยงำนท งในและต ำงประเทศ -23-

32 เป นแหล งเร ยนร ช ค ณธรรม นาท องถ น สานศ ลป มรดกโลก ส สากล แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ภาพท 4.1 ผ งความเช อมโยง ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และแนวทางดาเน นการ -24-

33 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ภาพท 4.2 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556

แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2 ค าน า บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information