แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔"

Transcription

1

2 แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม

3 แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ ผ จ ดพ มพ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม พ มพ คร งท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ ๓,๐๐๐ เล ม ท ปร กษา นายสด แดงเอ ยด อธ บด กรมการศาสนา นายจร ญ นราคร รองอธ บด กรมการศาสนา นายส เทพ เกษมพรมณ ผ อำนวยการสำน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม นายพ ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ผ อำนวยการกองศาสน ปถ มภ นางสาวภ คส จ ภรณ จ ป ภพ เลขาน การกรมการศาสนา คณะผ จ ดทำ นางสาวภ คส จ ภรณ จ ป ภพ เลขาน การกรมการศาสนา นางสาวอรพรรณ ค มภ รศ ลป น กว เคราะห นโยบายและแผนชำนาญการพ เศษ นางสาวฐ ต มา ส ภภ ค น กว เคราะห นโยบายและแผนชำนาญการ นายก ตต ธ ช ตระก ลแสง น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ นางสาวพ ชราพร ช วยทอง น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ นายทว ศ กด นาคม วง น กว ชาการคอมพ วเตอร นางสาวอมรร ตน นาไพศาล เจ าหน าท ปฏ บ ต งานแผนงาน ออกแบบปก นายยงย ทธ ส งคนาค นทร พ มพ ท โรงพ มพ ช มน ม หกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จำก ด ๗๙ ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทร าร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑ นายโชคด ออ วรรณ ผ พ มพ ผ โฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๔

4 คำนำ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ ได กำหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาคน และส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร โดยม งเน นพ ฒนาคนให ม ค ณธรรมนำความร เก ดภ ม ค มก นและเสร มสร างคนไทยให อย ร วมก นในส งคมอย างส นต ส ข ประกอบก บนโยบายของ ร ฐบาลได ให ความสำค ญก บการนำหล กธรรมทางศาสนามาใช ในการเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม และพ ฒนาค ณภาพช ว ตแก ประชาชนท กเพศท กว ย เพ อให สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ และนโยบาย ของร ฐบาล กรมการศาสนาจ งได จ ดพ มพ แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำ ป ๒๕๕๔ เพ อข บเคล อนการนำหล กธรรมทางศาสนามาบ รณาการ ส งเสร มให ส งคม และประเทศชาต เก ดความสงบส ขและสมานฉ นท โดยม งเป ดพ นท สร างสรรค และเพ มช องทาง เผยแพร ด านศาสนาให ครอบคร ว ช มชน องค กรภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรทางศาสนา ร วมเป นภาค เคร อข ายนำหล กธรรมทางศาสนามาเป นเคร องย ดเหน ยวทางจ ตใจ และเสร มสร าง ความส มพ นธ อ นด ระหว างก น กรมการศาสนา หว งว าแผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรมด งกล าว จะเป นแนวทาง การดำเน นงานให เคร อข ายท กภาคส วน สามารถนำไปใช ประโยชน ได อย างกว างขวาง (นายสด แดงเอ ยด) อธ บด กรมการศาสนา

5

6 สารบ ญ หน า ผลการดำเน นงานของกรมการศาสนา ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ บทท ๑ บทนำ การส งเสร มค ณธรรมท ม ประส ทธ ภาพและม งผลส มฤทธ ของกรมการศาสนา ประจำป ๒๕๕๔ ๑ บทท ๒ รายละเอ ยดโครงการของกรมการศาสนา ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๔ ๑. แผนงาน : ส งเสร มและพ ฒนาศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ผลผล ตท ๑ : งานพระราชพ ธ พระราชก ศล ร ฐพ ธ และศาสนพ ธ ได ร บการส บทอด ๑๔ ๑.๑ โครงการส งเสร มการเร ยนร งานศาสนพ ธ ๑๕ ๑.๒ โครงการส งเสร มผ ส บทอดพ ธ กรรมทางศาสนาตามความเช อ และประเพณ ท องถ น ๑๙ ๑.๓ โครงการฝ กห ดน กสวดมหาชาต คำหลวง ๒๓ ๑.๔ โครงการงานศาสน ปถ มภ พ ทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ ๓๒ ๑.๕ โครงการสงเคราะห พระภ ก สามเณรประสบภ ยและขาดแคลน ๓๖ ผลผล ตท ๒ : ศาสน กชนกล มเป าหมายได ร บความร หล กธรรมทางศาสนา ๔๑ ๒.๑ โครงการบ รณะศาสนสถานของศาสนาอ น ๔๔ ๒.๒ โครงการองค การและการจ ดทางศาสนาอ น ๔๘ ๒.๒.๑ การจ ดและองค การทางศาสนาอ สลาม ๔๘ ๒.๒.๒ การจ ดและองค การทางศาสนาคร สต พราหมณ - ฮ นด และซ กข ๕๕ ๒.๓ โครงการศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย ๖๐ ๒.๔ โครงการลานบ ญ ลานป ญญา ๗๐ ๒.๕ โครงการเสร มสร างศ ลธรรมสำหร บเด กและเยาวชน ๗๘ ๒.๕.๑ บรรพชาอ ปสมบทพระภ กษ สามเณรภาคฤด ร อน ๗๘ ๒.๕.๒ การอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน ๘๔ ๒.๕.๓ การส งเสร มจร ยธรรมน กเร ยน ๘๙ ๒.๕.๔ การจ ดว นเด กแห งชาต ๙๓ ๒.๖ โครงการส งเสร มศ ลธรรมประชาชน ๙๗ ๒.๖.๑ ยกย องผ ทำค ณประโยชน ต อพระพ ทธศาสนา ๙๗ ๒.๖.๒ สวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ยทำนองสรภ ญญะ ๑๐๓ ๒.๖.๓ จ ดน ทรรศการโต ะหม บ ชา ๑๑๑

7 สารบ ญ (ต อ) หน า ๒.๖.๔ ปฏ บ ต ธรรม ๑๑๕ ๒.๖.๕ เม องไทยเม องคนด ๑๒๓ ๒.๖.๖ เข าว ดว นธรรมสวนะ ๑๒๙ ๒.๖.๗ จ ดทำส อธรรมะเช งสร างสรรค ๑๓๕ ๒.๖.๘ ประกวดบรรยายธรรม ๑๔๐ ๒.๗ โครงการองค การและหน วยเผยแพร พระพ ทธศาสนา ๑๔๖ ๒.๗.๑ องค การทางพระพ ทธศาสนา ๑๔๖ ๒.๗.๒ หน วยเผยแพร ศ ลธรรม ๑๕๑ ๒.๗.๓ กล มพ ทธศาสนาในสถานศ กษา ๑๕๗ ๒.๗.๔ หน วยสงเคราะห พ ทธมามกะ ๑๖๔ ๒.๘ โครงการสร างภ ม ค มก นในม ต ศาสนาป องก นป ญหาโรคเอดส ๑๗๐ ๒.๙ โครงการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา ๑๗๔ ๒.๙.๑ เน องในว นว สาขบ ชา ๑๗๔ ๒.๙.๒ เน องในว นมาฆบ ชา ๑๘๐ ๒.๑๐ โครงการศ นย การเร ยนร ค ณธรรมจร ยธรรมสำหร บเยาวชน ๑๘๖ ๒.๑๑ โครงการศ นย อบรมศาสนาอ สลามและจร ยธรรมประจำม สย ด ๑๙๓ ๒.๑๒ โครงการค าใช จ ายก จการฮ จย ๑๙๗ ๒.๑๓ โครงการจ ดงานศาสน กส มพ นธ และการจ ด ทางศาสนาท กศาสนาในว นสำค ญของสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๒๐๓ ๒.๑๓.๑ การจ ดงานศาสน กส มพ นธ ๒๐๓ ๒.๑๓.๒ การจ ดเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๒๐๘ ๒.๑๓.๓ การจ ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ๒๑๔ ๒.๑๓.๔ การจ ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ๒๑๘ ๒.๑๓.๕ การจ ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ๒๒๔ ๒.๑๔ โครงการจ ดค ายเยาวชนสมานฉ นท ๒๒๘ ๒.๑๕ โครงการบำร งฐานะจ ฬาราชมนตร ๒๓๒

8 สารบ ญ (ต อ) หน า ๒.๑๖ โครงการค าใช จ ายการดำเน นงาน คณะกรรมการส งเสร มค ณธรรมแห งชาต ๒๓๕ ๒. แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต ผลผล ต : ศาสน กชนใน ๕ จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บความร หล กธรรมทางศาสนา ๒๔๑ ๑. โครงการจ ดในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๒๔๒ ๑.๑ ตอบป ญหาศาสนาแก เยาวชน ๒๔๒ ๑.๒ น กจ ดรายการเยาวชนส บสานศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ๒๔๗ ๒. โครงการอบรมและพ ฒนาบ คลากรทางศาสนา ๒๕๒ ๓. โครงการศาสน กส มพ นธ ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๒๕๗ ๔. โครงการค ายเยาวชนสมานฉ นท ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๒๖๑ บทท ๓ การต ดตามประเม นผลโครงการ/ของกรมการศาสนา ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๖๕

9

10 ผลการดำเน นงานของกรมการศาสนา ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม เป นหน วยงานภาคร ฐท ม ภารก จการดำเน นงาน ด านศาสนา โดยได ทำน บำร ง ส งเสร มและให ความอ ปถ มภ ค มครองก จการด านพระพ ทธศาสนาและ ศาสนาอ น ๆ ท ทางราชการร บรอง ตลอดจนส งเสร มพ ฒนาความร ค ค ณธรรม ส งเสร มความเข าใจ อ นด และสร างความสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของท กศาสนา รวมท งดำเน นการเพ อให คนไทย นำหล กธรรมของศาสนามาปร บใช ในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตให เป นคนด ม ค ณธรรม โดยให ม อำนาจ หน าท ด งต อไปน (๑) ทำน บำร ง ส งเสร มเพ อพ ฒนาความร ค ค ณธรรม (๒) เสร มสร างศ ลธรรม ปล กฝ งค ณธรรมและจร ยธรรม (๓) ดำเน นการตามกฎหมายว าด วยการส งเสร มก จการ ฮ จย รวมท งกฎหมายและระเบ ยบอ นท เก ยวข อง (๔) ส งเสร ม ด แล ร กษาและทำน บำร งศาสนสถาน และ ศาสนว ตถ (๕) ให การอ ปถ มภ พระพ ทธศาสนาและศาสนาอ น ๆ ท ทางราชการร บรอง และสน บสน นการดำเน นการขององค การ ศาสนา (๖) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายกำหนดให เป น อำนาจหน าท ของกรมหร อตามท กระทรวงหร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย

11 เม อว นท ๑๘ ก มภาพ นธ ๒๕๕๑ ร ฐบาลได แถลงนโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยให การอ ปถ มภ ค มครอง และทำน บำร งพระพ ทธศาสนาและ ศาสนาอ นเพ อให ม บทบาทสำค ญในการปล กฝ งให ประชาชนเข าใจและนำหล กธรรมทางศาสนา มาปร บใช ในการเสร มสร างค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนและส งคมไทย รวมท งพ ฒนาแหล ง เร ยนร ทางว ฒนธรรมและการน นทนาการ เพ อส งเสร มให ว ยร นไทยเก ดการเร ยนร ท ถ กต อง ใช เวลา ว างให เป นประโยชน ม ค ณธรรม เอ ออาทรต อผ อ น ซ งนโยบายด งกล าวสอดคล องก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กรไทย ฉบ บป พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ในเร องของการอ ปถ มภ ทำน บำร งงานด านพระพ ทธศาสนาและ ศาสนาอ น รวมท งการส งเสร มให สถาบ นทางศาสนาและหน วยงานท เก ยวข องร วมก นนำหล กธรรม คำสอนทางศาสนาไปส ประชาชนเพ อให ประชาชนม ค ณธรรมนำความร เท าท นการเปล ยนแปลง สภาวการณ ป จจ บ น เพ อเป นการสอดคล องก บร ฐธรรมน ญ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ และนโยบายร ฐบาล ป ๒๕๕๓ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม จ งได จ ดทำ แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม โดยร วมก บองค การศาสนา ๕ ศาสนา และเคร อข าย ต าง ๆ ข บเคล อนแผนงาน โครงการ/ของกรมการศาสนา เพ อนำหล กธรรมคำสอน ทางศาสนาไปส ประชาชนให นำไปปร บใช ในช ว ตประจำว น สำหร บการดำเน นงานโครงการ/ สำค ญของกรมการศาสนาในช วงเด อนต ลาคม ๒๕๕๒-ก นยายน ๒๕๕๓ ประกอบด วยแผนงาน โครงการ/ ด งต อไปน แผนงาน: ส งเสร มและพ ฒนาศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ผลผล ตท ๑ งานพระราชพ ธ พระราชก ศล ร ฐพ ธ และศาสนพ ธ ได ร บการส บทอด ประกอบด วย โครงการ/ ๑. การปฏ บ ต งานร บสนองงานพระราชพ ธ พระราชก ศล ร ฐพ ธ และศาสนพ ธ ในสถาบ น พระมหากษ ตร ย หน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน การสนองงานพระราชพ ธ งานพระราชก ศล งานร ฐพ ธ และงานศาสนพ ธ เป นภารก จท สำค ญ ประการหน งท กรมการศาสนาต องร บผ ดชอบ เพ อส บสานว ฒนธรรมประเพณ อ นงดงามของ ชาต ท ตกทอดมายาวนานให คงอย เป นมรดกทาง ว ฒนธรรมแก ชาวไทย โดยในป ๒๕๕๓ ได ดำเน นการสนองงานพระราชพ ธ งานพระราชก ศล งานร ฐพ ธ และงานศาสนพ ธ ในส วนกลาง ๑,๐๙๕ คร ง ส วนภ ม ภาค ๒๖๔ คร ง รวมท งส น ๑,๓๕๙ คร ง

12 ๒. การฝ กห ดน กสวดมหาชาต คำหลวง ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได จ ดทำหล กส ตร สำหร บฝ กห ดน กสวดพระมหาชาต คำหลวงแก เจ าหน าท กรมการศาสนาและองค กรเคร อข าย ทางศาสนาให ม ความร /ความเข าใจและสามารถ ฝ กห ดสวดมหาชาต คำหลวงได อย างถ กต อง จนเก ดท กษะความชำนาญ ม ความพร อมท จะ ปฏ บ ต หน าท โดยกรมการศาสนา ได ดำเน นการ จ ดฝ กห ดน กสวดมหาชาต คำหลวง เม อว นท ๒-๕ ม นาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมร เวอร ไซด เขตบางพล ด กร งเทพ ฯ ซ งม ผ แทนสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เข าร วมอบรมฯ จำนวน ๑๒๑ คน ๓. โครงการส งเสร มการเร ยนร ศาสนพ ธ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ อเป นการส งเสร มการเร ยนร ศาสนพ ธ กรมการศาสนาจ งได ดำเน นการจ ดโครงการ ส งเสร มการเร ยนร ศาสนพ ธ โดยอบรมฯ ให ความร ด านการปฏ บ ต ศาสนพ ธ แก เจ าหน าท สำน กงาน ว ฒนธรรมจ งหว ด เจ าหน าท องค การบร หาร ส วนตำบล และหน วยงานอ น ๆ ท เก ยวข อง ๓ คร ง ณ จ งหว ดนครศร ธรรมราช นครราชส มา และเช ยงใหม ซ งม ผ เข าร วมอบรมฯ ท งส นจำนวน ๕๐๕ คน ๔. โครงการส งเสร มผ ส บทอดเพ อทำหน าท ปฏ บ ต งานพ ธ : ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได ดำเน นการจ ดอบรม ผ ส บทอดเพ อทำหน าท ปฏ บ ต งานพ ธ แก เจ าหน าท สำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๗๕ จ งหว ด และเจ าหน าท กรมการศาสนา เม อว นท ๒๑-๒๓ ธ นวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมร เวอร ไซด เขตบางพล ด กร งเทพมหานคร ผลการดำเน นงาน พบว าม ผ เข าร วมอบรมฯ จำนวน ๒๕๑ คน

13 ผลผล ตท ๒ ศาสน กชนกล มเป าหมายได ร บความร หล กธรรมทางศาสนา ๑. โครงการส งท ายป เก าว ถ ไทย ต อนร บป ใหม ว ถ พ ทธ : ๕๖๒,๐๐๐บาท เพ อส งเสร มสน บสน นให พ ทธศาสน กชน ร วม เข าว ดปฏ บ ต ธรรม สวดมนต ภาวนาทำสมาธ ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม พาครอบคร วเข าว ดในช วงเทศกาลป ใหม กรมการศาสนาจ งได ร วมก บภาคคณะสงฆ และสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดท วประเทศ จ ดโครงการส งท ายป เก าว ถ ไทย ต อนร บป ใหม ว ถ พ ทธ ระหว างว นท ๓๑ ธ นวาคม ๒๕๕๒-๑ มกราคม ๒๕๕๓ โดยในเขตกร งเทพมหานคร ม ว ดเข าร วมโครงการจำนวน ๒๒ ว ด และ ส วนภ ม ภาคม ว ดจำนวน ๗๕ ว ดเข าร วมโครงการฯ ผลการดำเน นงานพบว าม ประชาชนสนใจ เข าร วมส วนกลางจำนวน ๓๘,๒๕๐ คน และส วนภ ม ภาคจำนวน ๑,๐๐๓,๔๑๓ คน ๒. โครงการศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย : ๙๕,๕๘๙,๐๐๐ บาท ศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย จ ดต งข นเพ อเป นแหล งเร ยนร หล กธรรมคำสอน ทางพระพ ทธศาสนาและส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมแก ช มชน โดยกรมการศาสนาได ดำเน นการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ ๑๘ ภาค คณะสงฆ เพ อช แจงแนวทางการดำเน นงาน ของกรมการศาสนาแก คณะสงฆ เจ าหน าท สำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ผ บร หารศ นย ศ กษา พระพ ทธศาสนาว นอาท ตย พร อมร บฟ งป ญหา/อ ปสรรคการดำเน นงานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนา ว นอาท ตย ฯ เพ อนำมาปร บปร งการดำเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ย งได ประสาน ความร วมม อสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๗๕ จ งหว ด/ผ บร หารศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย ท วประเทศ ร วมข บเคล อนการดำเน นงานศ นย ฯ ไปส ประชาชน ผลการดำเน นงานพบว าม น กเร ยน

14 เข าร บศ กษาอบรมในศ นย ฯ จำนวน ๑,๐๗๔,๙๓๘ คน และม การจ ดต งศ นย จำนวน ๓,๔๗๓ ศ นย ม คร ซ งเป นพระสงฆ และฆราวาส จำนวน ๒๒,๘๗๘ คน ๓. โครงการศ นย อบรมศาสนาอ สลามและจร ยธรรมประจำม สย ด : ๑๒,๙๑๙,๐๐๐ บาท ก ร ม ก า ร ศ า ส น า ไ ด ส น บ ส น น การดำเน นงานของศ นย อบรมศาสนาอ สลาม และจร ยธรรมประจำม สย ด เพ อส งเสร มการนำ หล กธรรมทางศาสนาไปส ประชาชน โดยใน รอบป ท ผ านมาได จ ดสรรเง นอ ดหน นให ศ นย อบรมศาสนาอ สลามและจร ยธรรมประจำม สย ด จำนวน ๘๒๒ แห ง และอบรมฯ ให ความร เก ยวก บหล กศาสนา/เทคน คการสอนแก คร ผ สอนประจำม สย ดจำนวน ๓๑๒ คน ผลการดำเน นงาน พบว าม เยาวชนเข าร บการอบรมในศ นย ฯ จำนวน ๙๑,๔๔๙ คน ๔. โครงการลานบ ญลานป ญญา : จำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการลานบ ญลานป ญญาจ ดทำข นเพ อเป ดพ นท ศาสนสถานเป นพ นท สร างสรรค ให เป น ศ นย กลางการเร ยนร เสร มสร างป ญญา/ศ นย รวมการจ ดทางศาสนาท สอดคล องก บหล กธรรม ทางศาสนาของช มชน เพ อให ศาสนาม บทบาทต อการแก ไขและเย ยวยาส งคม โดยกรมการศาสนาได ร วมก บองค การศาสนาพ ทธ ศาสนาอ สลาม ศาสนาคร สต ศาสนาพราหมณ -ฮ นด และศาสนาซ กข และองค กรเคร อข ายทางศาสนาข บเคล อนโครงการฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ม ศาสนสถาน ท ง ๕ ศาสนา เข าร วมโครงการลานบ ญลานป ญญาท วประเทศ จำนวน ๖๐๐ แห ง และม ประชาชน เข าร วม จำนวนท งส น ๗,๔๙๒,๒๐๘ คน ๕. โครงการอ ดหน นองค การและหน วยเผยแพร พระพ ทธศาสนา : ๑๐,๓๑๙,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาสน บสน นองค กรเคร อข าย ทางศาสนาเผยแพร หล กธรรมทางพระพ ทธ ศาสนาไปส ประชาชน โดยได ดำเน นการด งน ๑. อ ดหน นองค กรเคร อข าย จำนวน ๘ องค กร ๒. อ ดหน นหน วยเผยแพร จำนวน ๓ หน วย ค อ ๑) หน วยเผยแพร ศ ลธรรม จำนวน

15 ๗๖ หน วย ม ประชาชนเข าร วม จำนวน ๒๖๒,๘๘๕ คน ๒) หน วยพ ทธศาสนา ในสถานศ กษา จำนวน ๑๑๒ หน วย ม ประชาชนเข ารวมจำนวน ๕๔๖,๑๐๗ คน และ ๓) หน วยสงเคราะห พ ทธมามกะ จำนวน ๓๔๒ หน วย ม ประชาชนเข าร วม จำนวน ๗๘๘,๘๕๒ คน ๖. โครงการบรรพชาอ ปสมบทพระภ กษ สามเณรและบวชศ ลจาร ณ ภาคฤด ร อน : ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เน องในโอกาสคล ายว นพระราชสมภพ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรม ราชก มาร ว นท ๒ เมษายน เป นช วงการป ด ภาคเร ยนของท กป จ งเป นโอกาสอ นเป นมงคล ย งท ผ ปกครองจะได ให โอกาสเด กและเยาวชน แสดงความจงร กภ กด บำเพ ญความด ถวายเป น พระราชก ศลโดยในส วนกลางกรมการศาสนา สน บสน นให ว ดยานนาวา เขตยานนาวา กร งเทพฯ และว ดในเขตกร งเทพ มหานคร จำนวน ๔๖ ว ด จ ดโครงการบรรพชาอ ปสมบท และบวชศ ลจาร ณ ภาคฤด ร อน ส วนภ ม ภาค ได ประสานความร วมม อให ว ด จำนวน ๒,๑๕๔ ว ด ร วมเป นเคร อข ายจ ดโครงการบรรพชาอ ปสมบท พระภ กษ สามเณรและบวชศ ลจาร ณ ภาคฤด ร อนท วประเทศ ระหว างว นท ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ การดำเน นงานพบว าม เยาวชนเข าร วมบรรพชาอ ปสมบทพระภ กษ สามเณร จำนวน ๑๕๔,๕๕๘ ร ป บวชศ ลจาร ณ จำนวน ๑๑๖,๓๑๐ คน รวม ๒๗๐,๘๖๘ ร ป/คน ๗. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน : ดำเน นการ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ อส งเสร มให เยาวชนได เข าร บ การอบรมปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม โดยการ ศ กษาหล กธรรมทางศาสนาปฏ บ ต ศาสนก จ กรมการศาสนาจ งได ดำเน นการขอความร วมม อ ให เคร อข ายทางศาสนาในเขตกร งเทพมหานคร และสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๗๕ จ งหว ด จ ดอบรมเยาวชนภาคฤด ร อนร วมก บเคร อข าย ในพ นท ผลการดำเน นงานม ผ เข าร วมโครงการฯ จำนวน ๒๕,๐๐๐ คน

16 ๘. โครงการส งเสร มจร ยธรรมน กเร ยน : ดำเน นการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได ร วมก บภาคคณะสงฆ และสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดท วประเทศ จ ดทำโครงการส งเสร มจร ยธรรมน กเร ยน เพ อส งเสร มให เด ก/เยาวชนม ความร ความเข าใจ ในหล กธรรมทางศาสนาสามารถนำหล กธรรม ทางศาสนาไปพ ฒนาค ณภาพช ว ตได อย าง เหมาะสม การดำเน นงานม เยาวชนสนใจเข าร วม โครงการฯ จำนวน ๑๓,๒๕๐ คน ๙. โครงการจ ดว นเด กแห งชาต : การดำเน นการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได ประสานความ ร วมม อสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๗๕ จ งหว ด ค ดเล อกเด กทำความด ให ได ร บเก ยรต บ ตร ในว นเด กแห งชาต จำนวน ๔,๕๐๐ คน นอกจากน ย งสน บสน นการจ ดว นเด ก แห งชาต รวมม ผ สนใจเข าร วมโครงการฯ จำนวน ๒๒๓,๗๕๕ คน ๑๐. โครงการสวดมนต หม ทำนองสรภ ญญะ : ดำเน นการ ๕,๗๑๒,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได ดำเน นการจ ด ประกวดสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ทำนองสรภ ญญะข นเพ อเป นก ศโลบายส งเสร ม ให ม การสวดมนต ในโรงเร ยนและสถานศ กษา มากย งข นโดยได ประสานความร วมม อสำน กงาน ว ฒนธรรมจ งหว ด ๗๕ จ งหว ด และภาค คณะสงฆ จ ดประกวดสวดมนต หม สรรเสร ญ พระร ตนตร ยทำนองสรภ ญญะเป น ๓ ระด บ ค อ ระด บจ งหว ด ระด บ ๑๘ ภาคคณะสงฆ และระด บประเทศ ผลการดำเน นงานม ผ เข าร วมโครงการฯ จำนวน ๒,๓๔๘,๔๓๙ คน เป นผ เข าประกวดจำนวน ๒๕๖,๔๗๗ คน ผ สวดมนต ท งโรงเร ยน จำนวน ๒,๐๙๑,๙๖๒ คน

17 ๑๑. โครงการจ ดน ทรรศการโต ะหม บ ชา : ดำเน นการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาจ ดทำโครงการจ ดน ทรรศการโต ะหม บ ชาเพ อให เด ก เยาวชน และประชาชนได เร ยนเก ยวก บการจ ด โต ะหม บ ชาพร อมท งได ศ กษาหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา เช น การไหว พระสวดมนต การแสดงตนเป นพ ทธมามกะ อาราธนาศ ล ร บศ ล อาราธนาธรรม ฟ งเทศน โดยป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได ดำเน นการส งเสร มให น กเร ยนได จ ดน ทรรศการโต ะหม บ ชาในงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นว สาขบ ชาและว นมาฆบ ชา นอกจากน ย งได จ ดพ มพ หน งส อการจ ดโต ะหม บ ชา เผยแพร ไปย งเคร อข ายทางศาสนาต าง ๆ เพ อนำความร ไปจ ดโต ะหม ได อย างถ กต องและเหมาะสม ๑๒. โครงการจ ดส อธรรมะเช งสร างสรรค : ท ได ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนา ได จ ดแสดงผลงานภาพยนตร ธรรมะเร องส นเพ อเฉล มพระเก ยรต สมเด จ พระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร พร อมท งต องการส งเสร มให เยาวชนได ใช เวลาว างในการ ทำส งเสร มค ณธรรมผ านการผล ตส อสร างสรรค (สร างภาพยนตร ธรรมะเร องส น) โดยเม อว นท ๒๔-๒๗ ม ถ นายน ๒๕๕๒๓ ได ประช มจ ดทำส อธรรมะเช งสร างสรรค ณ โรงแรมเอเช ยลำปาง อำเภอ เม องลำปาง จ งหว ดลำปาง ซ งม เยาวชนจากจ งหว ดลำปาง ลำพ น และพะเยา เข าร วมจ ดทำส อ จำนวน ๑๐๐ คน ๑๓. โครงการประกวดบรรยายธรรม : ท ได ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพ อเป นการส งเสร มให คนไทยนำหล กธรรมทางศาสนา มาใช ในการพ ฒนาค ณภาพช ว ต กรมการศาสนาจ งได ดำเน นการ จ ดพ มพ หน งส อแนวทางการประกวดบรรยายธรรม และประสานความร วมม อให สำน กงานว ฒนธรรม จ งหว ดจ ดแข งข นบรรยายธรรมระด บจ งหว ด/ระด บภาค(๑๘ ภาคคณะสงฆ ) และระด บประเทศ ผลการดำเน นงานม เยาวชนเข าร วมโครงการฯ จำนวน ๓,๐๐๐ คน ๑๔. โครงการยกย องผ ทำค ณประโยชน ต อพระพ ทธศาสนา : ท ได ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนา ได จ ดทำโครงการผ ทำค ณประโยชน ต อ พระพ ทธศาสนา เพ อยกย อง/เช ดช เก ยรต และประกาศเก ยรต ค ณ ผ ทำค ณประโยชน ต อพระพ ทธศาสนา ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได ค ดเล อกผ ทำค ณประโยชน ต อพระพ ทธศาสนาเข าร บเสาเสมาธรรมจ กรจากสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา สยามบรมราชก มาร จำนวน ๑๖๐ คน

18 ๑๕. โครงการเกมธรรมะออนไลน : ท ได ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได จ ดโครงการเกม ธรรมะออนไลน จำนวน ๓ เกม เพ อจ ดทำเกม สำหร บเด ก/เยาวชนท ม เน อหาด านค ณธรรม จร ยธรรมสอดแทรกหล กธรรมทางศาสนา และ ต องการส งเสร มให เด ก/เยาวชนได ใช เวลาว าง ศ กษาเร ยนร หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาจาก เกมค ณธรรม พร อมท งให สถานศ กษาได ใช เกม ค ณธรรมเป นส อการเร ยนการสอนในช นเร ยน ๑๖. โครงการศ นย การเร ยนร ค ณธรรมจร ยธรรมสำหร บเยาวชน : ดำเน นการ ๑๒,๙๑๙,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได ร วมก บศาลเยาวชน และครอบคร วกลางจ ดโครงการศ นย การเร ยนร ค ณธรรมจร ยธรรมสำหร บเยาวชนโดยนำกล มเด ก และเยาวชนกล มเส ยง เข าร วมโครงการจ ดค าย ค ณธรรมคร งท ๑ เม อว นท ๑๖-๑๙ ม ถ นายน ๒๕๕๓ จำนวน ๒๐๐ คน ณ จ งหว ดนครราชส มา/ จ งหว ดสระบ ร และคร งท ๒ เม อว นท ๒๓-๒๗ ม ถ นายน ๒๕๕๓ จำนวน ๒๐๐ คน ณ จ งหว ดเช ยงใหม /จ งหว ดลำพ น รวมจำนวน ๔๐๐ คน และจ ดส งเสร มค ณธรรมแก เยาวชน จำนวน ๓,๕๐๐ คน ๑๗. โครงการปฏ บ ต ธรรม : ดำเน นการ ๕,๐๑๖,๐๐๐บาท กรมการศาสนาร วมก บภาคคณะสงฆ / สำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดจ ดโครงการ ปฏ บ ต ธรรม โดยได จ ดปฏ บ ต ธรรมเพ อ เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสว นเฉล มพระชนมพรรษา ท งใน ส วนกลางและส วนภ ม ภาค นอกจากน นย ง สน บสน นให สำน กงานว ฒนธรรม

19 ๗๕ จ งหว ดจ ดส งเสร มให ประชาชนเข าร วมปฏ บ ต ธรรมในช วงว นสำค ญทางศาสนา หร อว นสำค ญของสถาบ นพระมหากษ ตร ย ตลอดป ม ผ เข าร วมจำนวน ๒๖๐,๙๖๔ คน ๑๘. โครงการเม องไทยเม องคนด : ดำเน นการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ อเป นการส งเสร มให คนไทยกระทำ ความด กรมการศาสนาได จ ดทำโครงการเม อง ไทยเม องคนด โดยได ดำเน นการจ ดทำรายการ เม องไทยเม องคนด จำนวน ๕๑ ตอน พ ฒนา เว ปไซด และประสานความ ร วมม อให ว ฒนธรรมจ งหว ดสำรวจค นหาคนด ๑๙. โครงการเข าว ดว นธรรมสวนะ : ดำเน นการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได ร วมก บข าราชการ ในส งก ดและเคร อข ายทางศาสนาจ ด ส งเสร มเข าว ดปฏ บ ต ธรรมในว นธรรมสวนะ จำนวน ๔๘ คร ง ผลการจ ดม เด ก/ เยาวชนและประชาชนเข าร วม คร งละ ๒๐๐ คน รวม ๙,๖๐๐ คน ในส วนภ ม ภาคได ขอ ความร วมม อสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ประชาส มพ นธ เช ญชวนหน วยงานต าง ๆ ใน พ นท เข าว ดว นธรรมสวนะโดยม ผ เข าร วม จำนวน ๑๓๖,๘๐๐ คน ๒๐. โครงการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน องในว นว สาขบ ชา : ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาร วมก บภาคคณะสงฆ และองค กรเคร อข ายทางพระพ ทธศาสนา จ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน องใน ว นว สาขบ ชา โดยได จ ดในส วนกลาง จำนวน ๓ แห ง ค อ มณฑลพ ธ ท องสนามหลวง ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ว ดสระเกศ ราชวรว หาร ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ

20 ว ดยานนาวา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และส วนภ ม ภาค จ ด ณ ว ดหร อศาสนสถานท สำค ญ ในแต ละจ งหว ด ม ประชาชนเข าร วม จำนวน ๒,๐๔๓,๗๕๖ คน ๒๑. โครงการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน องในว นมาฆบ ชา : ดำเน นการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กรมการศาสนา ได จ ดโครงการส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาล มาฆบ ชา เม อว นท ๒๖-๒๘ ก มภาพ นธ ๒๕๕๓ ณ ว ดสระเกศวรว หาร ว ดประย รวงศาวาส และ ว ดยานนาวา เพ อรณรงค ปล กจ ตสำน ก ให เด ก เยาวชน ประชาชน ตระหน กถ งความสำค ญ ในว นมาฆบ ชา และส งเสร มการนำหล กธรรม ทางศาสนาได นำไปปฏ บ ต ในช ว ตประจำว น ในส วนภ ม ภาคได ประสานความร วมม อสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๗๕ จ งหว ด จ ด ว นมาฆบ ชา ร วมก บหน วยงานและประชาชนในพ นท ผลการดำเน นงานม ผ เข าร วมโครงการฯ จำนวน ๑,๓๕๖,๔๑๓ คน ๒๒. โครงการสร างภ ม ค มก นในม ต ศาสนาป องก นป ญหาโรคเอดส : ดำเน นการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ อเป นส งเสร มการนำหล กธรรม ทางศาสนามาสร างภ ม ค มก นในการแก ไขป ญหา โรคเอดส กรมการศาสนาได ประสานความ ร วมม อสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดและว ด เคร อข าย จำนวน ๒๕ ว ดจ ดส งเสร ม ค ณธรรมแก ผ ต ดเช อโรคเอดส โดยเม อว นท ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได ม การจ ดประช ม เช งปฏ บ ต การช แจงแนวทางการดำเน นงานของ กรมการศาสนาพร อมท งร วมแลกเปล ยนความค ดเห นเก ยวก บการนำม ต ทางศาสนามาส งเสร ม ค ณธรรมแก ผ ต ดเช อโรคเอดส และผ ได ร บผลกระทบ ณ ว ดพระธาต ผาเงา ตำบลเว ยง อำเภอ เช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย

21 ๒๓. โครงการบ รณะศาสนสถาน : ดำเน นการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศาสนสถานเป นสถานท ในการประกอบศาสนก จทาง ศาสนาและเป นศ นย กลางการจ ดการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ศาสนสถานจ งต องม สภาพท ม นคง แข งแรง ปลอดภ ย กรมการศาสนาได จ ดทำโครงการบ รณะศาสนสถานโดยสน บสน น บ รณะศาสนสถานกรณ ประสบภ ยแก ม สย ดของ ศาสนาอ สลาม จำนวน ๔๗ แห ง และสน บสน นการบ รณะศาสนสถานกรณ ปกต ศาสนสถานศาสนา อ สลาม ศาสนาคร สต ศาสนาพราหมณ -ฮ นด และศาสนาซ กข ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค จำนวน ๘๖๕ คร ง รวมสน บสน นบ รณะศาสนสถาน จำนวน ๙๑๒ คร ง ๒๔. สน บสน นการจ ดและองค การทางศาสนาอ น : ดำเน นการ ๙,๐๖๔,๐๐๐ บาท เพ อส งเสร มการเผยแผ หล กธรรมทางศาสนา กรมการศาสนาได ดำเน นการจ ดทำโครงการ จ ดและองค การทางศาสนาโดยสน บสน นให องค การทางศาสนาคร สต ศาสนา พราหมณ -ฮ นด และศาสนาซ กข จำนวน ๑๑ องค กรจ ดส งเสร มค ณธรรมเสร มสร าง ความสมานฉ นท แก ศาสน กชนในว นสำค ญทางศาสนาและว นสำค ญทางสถาบ นพระมหากษ ตร ย นอกจากน ย งส งเสร มการดำเน นทางศาสนาอ สลามโดยสน บสน บการดำเน นงาน ของจ ฬาราชมนตร คณะกรรมการกลางอ สลามแห งประเทศไทย คณะกรรมการอ สลามประจำ จ งหว ด การจ ดงานเมาล ดกลาง การแข งข นการอ านค มภ ร อ ลก รอานระหว างประเทศ และการจ ด ส มมนาผ นำศาสนาอ สลาม จำนวน ๓๕๐ คน ๒๕. โครงการส งเสร มก จการฮ จย ดำเน นการ ๑๓,๔๕๖,๐๐๐ บาท การส งเสร มก จการฮ จย เป นการส งเสร มให ชาวไทยม สล มได นำหล กธรรมคำสอน ทางศาสนามาปร บใช ในการดำเน นช ว ตให เก ดความร ค ค ณธรรม เน องจากการประกอบพ ธ ฮ จย เป น ศาสนก จสำค ญย งของศาสนาอ สลาม ท กำหนดให ผ ท ม ความสามารถจะต องไปประกอบศาสนก จ คร งหน งในช ว ต ณ ประเทศซาอ ด อาระเบ ย เพ อเร ยนร ในการประกอบศาสนก จ ความอดทน ความเสมอภาค ความสาม คค สมานฉ นท ละท งอบายม ขกรมการศาสนาได จ ดโครงการส งเสร ม ก จการฮ จย สน บสน นให ชาวม สล มได ประกอบพ ธ ฮ จย ซ งเป นการส งเสร มให ศาสน กชนได ปฏ บ ต ศาสนก จบนพ นฐานค ณธรรมจร ยธรรม โดยจ ดอบรมเจ า หน าท อำนวยความสะดวกแก ผ แสวงบ ญ ประสานงานด แลเร อง ท พ ก และประสานงานจ ดอบรมให ความร ด านการปฏ บ ต ตน ในการเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย แก ผ แสวงบ ญ ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมการศาสนาได ดำเน นการนำผ แสวงบ ญไป ประกอบพ ธ ฮ จย จำนวน ๑๓,๐๐๐ คน

22 ๒๖. การจ ดงานศาสน กส มพ นธ และการจ ดทางศาสนาท กศาสนาในว นสำค ญ ของสถาบ นพระมหากษ ตร ย ดำเน นการ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๑) การจ ดงานศาสน กส มพ นธ ดำเน นการ ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได จ ดโครงการจ ดงาน ศาสน กส มพ นธ ข นเพ อเสร มสร างความเข าใจและความร วมม อ ท ด ต อก น ระหว างองค การทางศาสนาท ง ๕ ศาสนา โดย กรมการศาสนาจ ดคาราวานฯ ระหว างว นท ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ จ งหว ดนครราชส มา ช ยภ ม และเพชรบ รณ ม ผ เข าร วมจ ด จำนวน ๕๐๐ คน และเม อว นท ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได ม การประช มศาสน กส มพ นธ ส ญจรส จ งหว ด ชายแดนภาคใต ณ ห องพ มมาดา โรงแรมปาร คว ว อำเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โดยได เช ญ ผ ทรงค ณว ฒ ทางศาสนาพ ทธ ศาสนาอ สลาม ศาสนาคร สต มาอภ ปรายแลกเปล ยนแนวค ด ประสบการณ ในการนำม ต ทางศาสนามาเสร มสร างความสมานฉ นท รวมท งระดมความค ดเห น หาแนวทางสร างความปรองดอง ระหว างผ นำศาสนาอ สลามและผ แทนสภาว ฒนธรรม การประช ม ในคร งน ม ผ เข าร วม จำนวน ๒๕๐ คน ๒) การจ ดเฉล มพระเก ยรต ดำเน นการ ๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท ๒.๑) การจ ดงานเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๕ ธ นวาคม กรมการศาสนาจ งกำหนดจ ดให โครงการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว ด วยการพร อมใจก นต งปณ ธานท จะประพฤต ตามพระบรมราโชวาท และปฏ บ ต ตามรอยพระย คลบาทเพ อน อมเกล าถวายเป นราชส กการะ เป นราชสด ด สมก บท ได ทรงครองแผ นด นโดยธรรม อ นนำมา ซ งประโยชน ส ขแห งมหาชนชาวสยาม โดยกำหนดให ม พ ธ ส ตย ปฏ ญาณในว นท ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๒ พร อมก น ณ มณฑลพ ธ ท องสนามหลวง และส วนภ ม ภาค ๕๐ จ งหว ด ม ประชาชนเข าร วม จำนวน ๑,๒๙๗,๕๓๘ คน ๒.๒) การจ ดงานเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ๑๒ ส งหาคม องค การศาสนาท ง ๕ ศาสนา จ ดงาน เฉล มพระเก ยรต เผยแพร พระเก ยรต ค ณพร อมท งร วมก น จ ดเพ อสร างความสาม คค ระหว างองค การศาสนาต าง ๆ และเผยแพร หล กธรรมทางศาสนาแก ประชาชน โดยจ ดงาน รวมพล งศาสน กส มพ นธ ในว นท ๑๖ ส งหาคม ๒๕๕๓ ผ เข าร วม ๑,๐๖๗ คน

23 ๒.๓) การจ ดแสดงผลงานภาพยนตร ธรรมะเร องส นเฉล มพระเก ยรต สมเด จ พระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฏราชก มาร ๒๘ กรกฎาคม เม อว นท ๑๓-๑๕ ส งหาคม ๒๕๕๓ กรมการศาสนาได จ ดแสดงผลงานและ ค ดเล อกภาพยนตร ธรรมะเร องส นของต วแทนน กเร ยนจ งหว ดภ เก ต พ งงา ขอนแก น หนองคาย กาฬส นธ ระยอง จ นทบ ร ตราด ณ โรงแรม เอสด อเวน ว เขตบางพล ด กร งเทพฯ ผลการค ดเล อกภาพยนตร ธรรมะเร องส น ระด บด เด น ได แก อ นด บ ๑ เร อง ต นกล า ของโรงเร ยน หนองคายว ทยาคาร จ งหว ดหนองคาย อ นด บ ๒ เพชรพลอย ของโรงเร ยนตลาดว ทยาคาร จ งหว ดกาฬส นธ อ นด บ ๓ ตะว น หล งเขา ของโรงเร ยนดาวร งว ทยา จ งหว ดภ เก ต และการจ ดในคร งน ม เยาวชนเข าร วม จำนวน ๑๕๐ คน ๒.๔) การจ ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยาม บรมราชก มาร ๒ เมษายน กรมการศาสนา ได จ ดพ ธ สาธยายพระไตรป ฎกเฉล มพระเก ยรต เพ อแสดงออก ถ งความสำน กในพระมหากร ณาธ ค ณ รวมท งเพ อเป นการเช ดช พระไตรป ฎกซ งเป นค มภ ร ส งส ด ท รวบรวมหล กธรรมคำสอนในพระพ ทธศาสนา และส งเสร ม ให ประชาชนได เข าร วมทางศาสนาโดยดำเน นการท ง ส วนกลางและส วนภ ม ภาค ในส วนกลางจ ดท ว ดใหม ยายแป น เขตบางกอกน อย ส วนภ ม ภาคจ ด จำนวน ๙ จ งหว ด ค อ จ งหว ดขอนแก น ชลบ ร หนองคาย นครพนม ปราจ นบ ร ลำปาง ลำพ น เลย และสระแก ว ม ผ เข าร วม จำนวน ๒๐,๑๙๔ คน ๒๗. การจ ดค ายเยาวชนสมานฉ นท ดำเน นการ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนา ได ร วมก บองค การทางศาสนา ๕ ศาสนาและเคร อข ายต าง ๆ จ ดค าย เยาวชนสมานฉ นท เพ อให เยาวชนแต ละศาสนาได เร ยนร หล กธรรมและข อควรปฏ บ ต ทางศาสนา ต าง ๆ ให เก ดความเข าใจ และยอมร บในความแตกต างทางขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรม ในส วนกลางกรมการศาสนาได จ ดค ายเยาวชนสมานฉ นท ระหว างว นท ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อ ทยานการเร ยนร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย พ ทยา อำเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ม เยาวชนและผ แทนศาสนาพ ทธ ศาสนาอ สลาม ศาสนาคร สต ศาสนาพราหมณ -ฮ นด และศาสนาซ กข เข าร วมอบรมฯ จำนวน ๒๒๐ คน ส วนภ ม ภาคได สน บสน นให สำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๓๓ จ งหว ด ร วมก บองค การศาสนาในพ นท จ ดค ายเยาวชนฯ เสร มสร างความ เข าใจอ นด ระหว างศาสนาและศาสน กชน ม ผ เข าร วม จำนวน ๓,๕๘๙ คน รวมม ผ สนใจเข าร วม ๓,๘๐๙ คน

24 แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑. การจ ดทางศาสนาในจ งหว ดชายแดนภาคใต ดำเน นการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอบป ญหาทางศาสนาแก เยาวชนและอบรมน กจ ดรายการเพ อส บสาน ศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม กรมการศาสนาได จ ดทำโครงการจ ดในจ งหว ดชายแดนภาคใต เพ อส งเสร มให เยาวชนและประชาชนได ม ความร ความเข าใจหล กธรรมคำสอนทางศาสนาท ถ กต อง รวมท งต องการ เสร มสร างให เยาวชนและประชาชนชาวไทยพ ทธและชาวไทยม สล มม ความร ความเข าใจท ถ กต อง เก ยวก บว ฒนธรรม และได แลกเปล ยนเร ยนร ว ถ ช ว ตความเป นอย ระหว างก น การดำเน นโครงการ/ ประกอบด วย ๑) ประสานความร วมม อก บสำน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด ๕ จ งหว ดชายแดนภาคใต (สงขลา ป ตตาน ยะลา นราธ วาสและสต ล) จ ดอบรมให เยาวชนในพ นท เป น น กจ ดรายการว ทย เพ อส บสานศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ม เยาวชนเข าร วม ๓๐๐ คน ๒) ประสานความร วมม อสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๕ จ งหว ดชายแดนภาคใต (สงขลา ป ตตาน ยะลา นราธ วาสและ สต ล) จ ดตอบป ญหาศาสนาแก เยาวชน การดำเน นงาน ในคร งน ม เยาวชนสนใจเข าร วมโครงการ ๒,๗๘๐ คน ๒. ศาสน กส มพ นธ จ งหว ดชายแดนภาคใต ดำเน นการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนา ได จ ดโครงการศาสน กส มพ นธ จ งหว ด ชายแดนภาคใต โดยส งเสร มให ผ นำทางศาสนาได พบปะ แลกเปล ยนความค ดเห น รวมท งได ม บทบาทในการทำ ทางศาสนาและศาสน กส มพ นธ ในส งคม เพ อเสร มสร างความ เข าใจระหว างศาสนาและศาสน กชน การดำเน นการประกอบด วย การประช มคณะกรรมการศาสน กส มพ นธ จ งหว ดกำหนดแผน การดำเน นงานด านศาสนาและศาสน กส มพ นธ ของจ งหว ดและการดำเน นงานโครงการ/ ตามแผน เช น การเย ยมผ ได ร บผลกระทบจากความไม สงบในจ งหว ดชายแดนภาคใต การจ ด คาราวานช วยเหล อผ ด อยโอกาส การเสวนาทางศาสนาในสถานศ กษา ฯลฯ ผลการดำเน นการ ม ประชาชนเข าร วม จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน

25 ๓. โครงการค ายเยาวชนสมานฉ นท ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ดำเน นการ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท เพ อให เยาวชนได เร ยนร ความแตกต างหลากหลาย ทางเช อชาต ศาสนา และเคารพให เก ยรต บ คคลต างศาสนา รวมท งม ความเข มแข งทางจร ยธรรมเป นคนด ของส งคม กรมการศาสนาจ งได ดำเน นการจ ดโครงการค ายเยาวชน สมานฉ นท ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ข นโดยได ประสานความร วม ม อสำน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดป ตตาน ยะลา นราธ วาส สงขลา และสต ล จ ดโครงการค ายเยาวชน สมานฉ นท ประสานความร วมม อสถานศ กษาภายในพ นท ร วมก นค ดเล อกเยาวชนจาก๕ ศาสนา เข าร วมโครงการฯ ประกอบด วยการสร างความค นเคย การค นหาตนเอง การแสดงออกของ เยาวชน การรวมพล งเสร มสร างความสมานฉ นท ผลการดำเน นการม เยาวชนท เข าร วมโครงการฯ จำนวน ๕๑๕ คน นำความร ท ได ร บจากการอบรมไปขยายผลในกล มเพ อนในสถานศ กษาและคน ในช มชน จำนวน ๑๕๔,๐๐๐ คน ๔. โครงการบรมและพ ฒนาบ คลากรทางศาสนาจ งหว ดชายแดนภาคใต ดำเน นการ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท กรมการศาสนาได จ ดโครงการฝ กอบรมและพ ฒนาผ นำ ศาสนา เพ อพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรทางศาสนาซ งในเบ องต น จะพ ฒนาผ นำศาสนาอ สลาม ค อ อ หม ามในเขตจ งหว ดชายแดน ภาคใต เน องจากผ นำศาสนาเป นกล มพล งว ฒนธรรมท ม จ ดแข ง มากท ส ดในการข บเคล อนให เป นศ นย กลางในการพ ฒนาและ แก ไขป ญหาความข ดแย งในพ นท ของช มชนและขยายการดำเน น งานครอบคล มท วประเทศ การจ ดประกอบด วย ๑. การปฐมน เทศช แจงแนวทางการดำเน นงานโครงการ/แก อ หม าม และผ บร หาร ม สย ดในพ นท ๒. พ ฒนาสมรรถะการบร หารจ ดการงานด านศาสนาแก อ หม าม และผ บร หารม สย ด ในพ นท ๕ จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยจ ดอบรมตามหล กส ตรเสร มสร างสมรรถนะหล กสำหร บ อ หม ามและผ บร หารม สย ดจำนวน ๗ ช วโมง หล กส ตรการอบรม ประกอบด วยกล มสาระ ๓ กล มค อ ๑) กล มว ชาค ณสมบ ต เฉพาะทางเช น ค ณสมบ ต พ นฐานของอ หม าม หล กการอ านค มภ ร อ ลก รอ าน หล กศาสนาอ สลาม หล กการด เด อน ฯลฯ ๒) กล มว ชาหล ก เช น การบร หารจ ดการม สย ด กฎหมาย อ สลาม ส นต ศ กษา ความเป นผ นำและความสามารถในการบร หารองค กร ฯลฯ ๓) การศ กษาด งาน โครงการตามพระราชดำร เศรษฐก จพอเพ ยง/ช มชนท ม ความหลากหลายทางว ฒนธรรม สร ปผล การดำเน นงานพบว า ม อ หม ามและผ บร หารม สย ดใน ๕ จ งหว ดชายแดนภาคใต เข าร วมโครงการฯ จำนวน ๕๑๕ คน ซ งอ หม ามและผ บร หารม สย ดใน ๕ จ งหว ดชายแดนภาคใต ท เข าร วมโครงการฯ จำนวน ๕๑๕ คน นำความร ท ได ร บจากการอบรมฯ ไปขยายผลส ประชาชนในพ นท จำนวน ๒๕๗,๕๐๐ คน

26 บทท ๑ บทนำ การส งเสร มค ณธรรมท ม ประส ทธ ภาพและม งผลส มฤทธ ของกรมการศาสนา ประจำป ๒๕๕๔ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยฉบ บพ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ได บ ญญ ต ให ภาคร ฐทำหน าท อ ปถ มภ และค มครองพระพ ทธศาสนาและศาสนาอ น ส งเสร มความเข าใจอ นด และความสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของท กศาสนา รวมท งสน บสน นการนำหล กธรรมศาสนามาใช เพ อเสร มสร าง ค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ต ในภาคประชาชนให บ คคลม เสร ภาพในการถ อศาสนา ปฏ บ ต ตาม ศาสนธรรม ศาสนบ ญญ ต ปฏ บ ต พ ธ กรรมตามความเช อถ อของตน ซ งสอดคล องก บแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ ท ม งเน นพ ฒนาค ณภาพคนและส งคมไทยส ส งคม แห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร โดยให ความสำค ญก บการพ ฒนาคนให ม ค ณธรรมนำความร เก ดภ ม ค มก น ด งน น ร ฐบาลจ งม นโยบายอ ปถ มภ ค มครองและทำน บำร งพระพ ทธศาสนาและ ศาสนาอ น ๆ เพ อต องการให ม บทบาทสำค ญในการปล กฝ งให ประชาชนเข าใจและนำหล กธรรมมาใช ในการเสร มสร างค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ต พ ฒนาแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรมและ น นทนาการ เพ อส งเสร มให ว ยร นไทยเก ดการเร ยนร ท ถ กต อง และใช เวลาว างให เป นประโยชน ม ค ณธรรม เอ ออาทรต อผ อ น เพ อให การอ ปถ มภ ค มครองศาสนาและรวมพล งข บเคล อนนำหล กธรรมทางศาสนาไปพ ฒนา ค ณภาพคนและส งคมไทยให บรรล ผลส มฤทธ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม จ งน อมนำกระแส พระราชดำร ส ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาเป นแนวทางจ ดทำ แผนการดำเน นงาน ส งเสร มค ณธรรมท ม ประส ทธ ภาพและม งผลส มฤทธ เพ อให ประชาชน กล มองค กรต าง ๆ ในท กระด บม ค ณธรรม จร ยธรรม และม ระบบธรรมาภ บาลท ม ค ณภาพ โดยเน น กล มเป าหมายเด ก เยาวชน ข าราชการของร ฐ และประชาชน โดยกำหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร กลย ทธ เป าประสงค เป าหมาย และป จจ ยแห งความสำเร จในการข บเคล อนแผนพ ฒนา ค ณธรรมฯ ไปส ประชาชน ด งน ก. ว ส ยท ศน นำหล กธรรม เสร มภ ม ค มก น สานส มพ นธ ศาสนา สร างคนด ส ส งคม ข. พ นธก จ ๑. ปล กฝ งและเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม ๒. ส งเสร มและสานส มพ นธ ทางศาสนา แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information