แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 (แผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 ป การศ กษา )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 (แผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 ป การศ กษา 2555 2559)"

Transcription

1 หน า 1

2 แผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจา (ระด บสถาบ น) 1. ท ศทางของว ทยาล ยเซนต หล ยส ตามแผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 (ป การศ กษา ) ตามท ว ทยาล ยเซนต หล ยส ได จ ดท าแผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 ใน ส วนน จะได กล าวประเด นส าค ญๆท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาอบรมแบบคาทอล ก ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เอกล กษณ ของว ทยาล ยเซนต หล ยส อ ตล กษณ ของน กศ กษา ว ทยาล ยเซนต หล ยส และค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ด งน การศ กษาอบรมแบบคาทอล ก ม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนามน ษย ในท กม ต ตาม แบบอย างครอบคร วแห งนาซาเร ธ ด วยบรรยากาศของความร กและความเอาใจใส ด งน น ผ บร หาร คร บ คลากร น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชน ต องร วมก นส งเสร มและพ ฒนา ศ กด ศร ค ณค า และปร ชาญาณ รวมท งเน นการช วยเหล อเด กยากจน ผ รอโอกาสและเด ก พ การให ได ร บการศ กษา ปร ชญา ว ทยาล ยเซนต หล ยส เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนในส งก ดม สซ งโรม นคาทอล กกร งเทพฯ ท ย ดปร ชญา เมตตากร ณาอย ท ใด พระเจ าสถ ตท น น โดยด าเน นการตามแบบฉบ บของ พระเยซ เจ าในการร กและร บใช เพ อนมน ษย เพ อการพ ฒนามน ษย ในท กม ต ด วยความร ความชานาญในศาสตร เฉพาะทาง เคารพในค ณค าและศ กด ศร ความเป นมน ษย อ นเป นการ สร างสรรค ความผาส กและส นต ส ขแก ส งคม หน า 2

3 ว ส ยท ศน ว ทยาล ยเซนต หล ยส เป นสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชนช นนาในอาเซ ยนม งผล ตบ ณฑ ตท ปฏ บ ต ว ชาช พด วยความร ค ความด พ นธก จ ตามท ว ทยาล ยเซนต หล ยส ดาเน นภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาจะต องปฏ บ ต ม 4 ประการ ค อ การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การให บร การว ชาการแก ส งคม และการท าน บาร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม นอกจากน ว ทยาล ยได เพ มเต มภารก จท สาค ญอ ก 1 ประการค อ การ บร หารจ ดการ เพ อให การปฏ บ ต ภารก จหล กด งกล าวเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ด งน น พ นธก จของว ทยาล ยเซนต หล ยส จ งม ด งน 1. การผล ตบ ณฑ ต ม งผล ตบ ณฑ ตตามมาตรฐานการเร ยนร ระด บชาต ม ค ณล กษณะ ของบ ณฑ ต พ งประสงค และสามารถปฏ บ ต งานตามมาตรฐานว ชาช พ 2. การว จ ย ม งศ กษาค นคว าเพ อสร างองค ความร เก ยวก บส ขภาพของผ ส งอาย ผ ป วย ระยะส ดท าย ผ พ การ รวมท งค ณค าและศ กด ศร ความเป นมน ษย แลกเปล ยนเร ยนร และ ประย กต ใช องค ความร เพ อสร างส นต ส ขแก ส งคม 3. การบร การว ชาการแก ส งคม ใช ศ กยภาพของว ทยาล ยในการให บร การว ชาการแก ส งคมโดย บ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 4. การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและศาสนา สร างความเข าใจ ช นชม ส บสาน ทาน บาร งศ ลป ว ฒนธรรม ศาสนา และภ ม ป ญญาไทย รวมท งแลกเปล ยนว ฒนธรรมนานาชาต อย างสร างสรรค 5. การบร หารจ ดการ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการทร พยากรและส งแวดล อมด วย ความร บผ ดชอบต อส งคมและหล กธรรมาภ บาล หน า 3

4 เอกล กษณ ของว ทยาล ยเซนต หล ยส ว ทยาล ยเซนต หล ยส เป นสถาบ นอ ดมศ กษาคาทอล ก ม งม นร บใช เพ อนมน ษย ด วย ความร ก อ ตล กษณ ของน กศ กษาว ทยาล ยเซนต หล ยส ความร ด ม ความร กและเมตตา เคารพศ กด ศร ความเป นมน ษย ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 1. ดารงตนตามค ณธรรม 12 ประการ ศร ทธาต อว ชาช พ ม จ ตสาธารณะและเป น พลเม องด 2. ใฝ ร ตลอดช ว ตในศาสตร แห งว ชาช พและศาสตร ท เก ยวข อง โดยค ดว เคราะห อย าง เป นระบบ 3. ม ท กษะและพ ฒนาความสามารถในว ชาช พให ก าวหน าอย างสร างสรรค 4. ม ภาวะผ นาเช งความค ดเพ อการเปล ยนแปลงท งในว ชาช พและส งคม 5. ม ท กษะในการใช เทคโนโลย สารสนเทศในระด บสากลและส อสารเช งว ชาช พและ ส งคมได อย างน อย 3 ภาษา 6. ม ท กษะในการดาเน นช ว ตด วยการปร บต วในส งคมหลากหลายว ฒนธรรมอย างม ประส ทธ ภาพ หน า 4

5 2. สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจา 2.1 การประเม นศ กยภาพองค กร การประเม นศ กยภาพองค กรจากผลกระทบของสภาพแวดล อม(SWOTAnalysis) ว ทยาล ยเซนต หล ยส ได ประเม นศ กยภาพองค กร โดยว เคราะห ผลกระทบท เก ดข น จากป จจ ยภายในและภายนอก โดยผ านกระบวนการม ส วนร วมในก จกรรมการประเม น ศ กยภาพองค กรจากผลกระทบของสภาพแวดล อม (SWOT Analysis) ด งน 1. การประช มประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจาป การศ กษา 2555 (ระด บสถาบ น) เม อว นท 3 ธ นวาคม การประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจ า (ระด บสถาบ น) เม อว นท 5 ก มภาพ นธ 2556 ว นท 22 ก มภาพ นธ 2556 และว นท 6 ม นาคม จ ดให บ คลากรท กคนได ร วมก นแสดงความค ดเห นต อผลการว เคราะห SWOT และ (ร าง)แผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจ า (ระด บสถาบ น) โดยใช กระบวนการประชาพ จารณ เม อว นท 22 ก มภาพ นธ 5 ม นาคม 2556 ก จกรรม หล กด งกล าว ม เป าหมายในการว เคราะห ป จจ ยภายใน (จ ดแข งและจ ดอ อน) เพ อประเม น สภาพป จจ บ นขององค กร โดยใช หล กของ McKinsey s 7S&2S และการว เคราะห ป จจ ย ภายนอก (โอกาสและภาวะค กคาม) เพ อประเม นผลกระทบจากสภาพแวดล อม โดยใช หล กของ PEST Analysis และผลการประเม นศ กยภาพของว ทยาล ยเซนต หล ยส จาก แผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจ าป การศ กษา 2555 (ระด บสถาบ น) เพ อเป น แนวทางในการก าหนดท ศทางของว ทยาล ยเซนต หล ยส ซ งผลการประเม นศ กยภาพของ ว ทยาล ยเซนต หล ยส น นสร ปได ด งน หน า 5

6 การว เคราะห ป จจ ยภายใน แผนปฏ บ ต การ ประจา ผลการประเม นศ กยภาพของว ทยาล ยเซนต หล ยส ตารางท 1 ผลการว เคราะห ป จจ ยภายในและป จจ ยภายนอก จ ดแข ง (S) S1 - บ ณฑ ตของว ทยาล ยเซนต หล ยส ได ร บการยอมร บในด านความร ความสามารถ และค ณธรรมจากหน วยงานท ใช บ ณฑ ต S2 - ม หล กส ตรจ ตว ทยาคล น กแห งแรกของประเทศไทยท เป น สถาบ นเอกชนโดยหล กส ตรได ร บการยอมร บจากองค กรว ชาช พ จ ตว ทยาคล น ก S3 - ว ทยาล ยต งอย ใจกลางเม องม ระบบขนส งสาธารณะท สะดวกใน การเด นทาง S4 - ม ว ฒนธรรมในการสร างบ ณฑ ตให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ภายใต ระบบศาสนา โดยม กลไกในการสน บสน นบ ณฑ ตให ม ค ณธรรม จร ยธรรมท เน นค ณธรรม 12 ประการ S5 ม การจ ดการเร ยนการสอนว ชาจร ยธรรมให ก บน กศ กษาท กคณะ และท กช นป S6 - ม ระบบและกลไกในการสน บสน นการทาว จ ยภายในสถาบ น S7 - ม เคร อข ายว จ ยท งในและต างประเทศ S8 - ม เคร อข ายบร การว ชาการท สร างช อเส ยง และความเข มแข งด าน ว ชาการ S9 -ว ทยาล ยม ระบบและกลไกในการส งเสร มบ คลากรและน กศ กษา ให เป นผ ม จ ตอาสา S10 - อาจารย ม ความสามารถในการสร างเคร อข ายระด บชาต และ นานาชาต S11 - ม บรรยากาศท เอ ออาทรก อให เก ดการทางานอย างม ความส ข S12 - ม ระบบและกลไกช วยเหล อด แลน กศ กษา S13 - ม พ นท เพ อจ ดการเร ยนการสอนและก จกรรมอ นเพ มข นจ ง ส งผลด ต อภาพล กษณ ของว ทยาล ย จ ดอ อน (W) W1 - ส ดส วน ค ณว ฒ ตาแหน งว ชาการ ของอาจารย ย งไม เป นไปตามมาตรฐาน W2 - ผลงานทางว ชาการย งไม เป นไปตามเกณฑ W3 - ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษของบ คลากรย ง ต องการการพ ฒนา W4 - ขาดหน วยงานท ร บผ ดชอบเทคน คการสอนโดยตรงW5 - คณาจารย เป นบางรายย งม ผลงานว จ ยน อย ไม เป นไปตามเกณฑ W6 - คณะว ชาและอาจารย บางรายย งไม สามารถจ ดสรรภาระ งานตามเกณฑ ภารก จสถาบ นอ ดมศ กษา W7 - ทร พยากรและอาคารสถานท สาหร บการจ ดการเร ยนการ สอนและการทางานย งไม เพ ยงพอ W8 - ร อยละของบ ณฑ ตพยาบาลท สอบผ านเพ อร บใบอน ญาต ประกอบว ชาช พคร งแรกต ากว าเกณฑ W9 - ศ นย ว ฒนธรรมขาดการประชาส มพ นธ ต อสาธารณชนให ร บร และม ส วนร วม W10 - บ คลากรบางรายม การเข าใช ระบบสารสนเทศเพ อการ บร หารและการต ดส นใจน อย W11 - ระบบและกลไกในการบร หารจ ดการความเส ยงด าน อ คค ภ ยย งขาดประส ทธ ภาพ W12 - ระบบการส อสารประสานงานภายในองค กรม การ ประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง หน า 6

7 การว เคราะห ป จจ ยภายนอก แผนปฏ บ ต การ ประจา โอกาส (O) O1 - คนว ยทางานม ความต องการความก าวหน าในสายงาน จ งม โอกาสสร างหล กส ตรระยะส นและปร ญญาข นส ง O2 - จานวนประชากรผ ส งอาย และผ ป วยระยะส ดท ายม เพ มมากข น ทาให ม โอกาสจ ดการเร ยนการสอน การบร การว ชาการและการว จ ย O3- ความต องการด านจ ตบาบ ดของบ คคล ผ ส งอาย ผ ป วยระยะ ส ดท าย และครอบคร วส งข น จ งทาให ม โอกาสทางานร วมก บสถาบ น ซาเท ยร ประเทศไทย (Satir Institute Thailand) O4 - ส งคมโลกและประชาคมอาเซ ยนม ความต องการพยาบาลและ บ คลากรสายว ทยาศาสตร ส ขภาพท ส งข น O5 - ม ท นการศ กษาและว ชาการจากองค กรภายนอกท งในและ ต างประเทศ O6 - ม น กเร ยนของโรงเร ยนในส งก ดส งฆมณฑลและเคร อเซนต ปอล ในต างจ งหว ด จ งเป นโอกาสร บน กศ กษาเข าเร ยนในท กสาขา O7 - ได ร บการสน บสน นด านว สด อ ปกรณ และทร พยากรอ นๆ จากส งฆมณฑลฯ O8 - เคร อข ายท เป นแหล งฝ กยอมร บค ณภาพน กศ กษาของว ทยาล ยฯ ในการฝ กปฏ บ ต ในท กสาขา O9 - ม องค กรศาสนาทางคาทอล ก ASEACCU และพยาบาลคาทอล ก CICIAMS ในภ ม ภาคอาเซ ยน ทาให ม โอกาสท จะสร างเคร อข าย O10 - ม องค กรเคร อข ายท เป ดโอกาสให บ คลากรและน กศ กษาได ทางานตามความเช ยวชาญร วมก น O11 - การทาว จ ยร วมก นก บเคร อข ายแหล งฝ กทาให เก ดการพ ฒนา งานของแหล งฝ ก O12 - ม ความต องการพ ฒนาบ คลากรข นส งในสาขาว ชาการพยาบาล ในกล มประเทศอาเซ ยนท ไม ได ใช ภาษาอ งกฤษเป นภาษาราชการ O13 - ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการพ ฒนาการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ O14 - แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 (พ.ศ ) สอดคล องก บท ศทางการดาเน นงาน ของว ทยาล ย O15 - การก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนทาให เก ดแรงงานผล กด น ทางด านภาษาอ งกฤษมากข น ภาวะค กคาม (T) T1- ม สถาบ นการศ กษาขนาดใหญ ท งภาคร ฐและเอกชนจ ด การศ กษาด านส ขภาพมากข น T2 - ภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงทาให ต นท นการผล ตบ ณฑ ต ส งข น T3 - สถาบ นอ ดมศ กษาอ นๆ ให ค าตอบแทนบ คลากรส งกว า T4 - ความคาดหว งในค ณภาพบร การและส ทธ ของการค มครอง ผ บร โภคส งข น ทาให เก ดความเส ยงในการร องเร ยนการ ประกอบว ชาช พมากข น T5 - อาจารย สายว ทยาศาสตร ส ขภาพในประเทศขาดแคลน T6 - กระแสว ฒนธรรมต างชาต และ Social Network ม อ ทธ พล เช งลบต อการเร ยนร และการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม T7 - ป ญหาส งคมท ม ความซ บซ อนและหลากหลายส งผลต อ พฤต กรรมการเร ยนร ของบ ณฑ ต T8 - ป ญหาสมองไหลของบ คลากรว ชาช พทางด านส ขภาพ T9 - แหล งฝ กงานท เหมาะสมสาหร บน กศ กษาสาขาต างๆ ย ง ไม เพ ยงพอ T10 - ค าตอบแทนแหล งฝ กงานส งข น ท มา : จากการประช มคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส (ระด บสถาบ น) เม อว นท 5 ก มภาพ นธ 2556 ว นท 22 ก มภาพ นธ 2556 และว นท 6 ม นาคม 2556 หน า 7

8 2.2 การจ ดลาด บความสาค ญตามพ นธก จ ย ทธศาสตร แผน และมาตรการ จากผลการประเม นศ กยภาพของว ทยาล ยเซนต หล ยส ข างต น คณะกรรมการจ ดท า แผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส (ระด บสถาบ น) ได ทบทวนปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เอกล กษณ อ ตล กษณ และค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค (รายละเอ ยดปรากฎอย ข อ 1) ผลการทบทวน พบว า ในว ทยาล ยเซนต หล ยส ควรม งม นย ดปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ เอกล กษณ อ ตล กษณ และค ณล กษณะบ ณฑ ต ท พ งประสงค ด งกล าว อย างไรก ตามคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส (ระด บสถาบ น) เห นว า ใน ควรม การจ ดล าด บความส าค ญโดยย ดตามพ นธก จ ย ทธศาสตร แผน และมาตรการ ซ งผลการจ ดล าด บความส าค ญม ก าหนดแผนงาน ต ว บ งช และส าหร บเป นผ ร บผ ดชอบและร วมร บผ ดชอบ รวมจานวน 12 แผน 26 ซ งม รายละเอ ยดด งน พ นธก จท 1 การผล ตบ ณฑ ต ม งผล ตบ ณฑ ตตามมาตรฐานการเร ยนร ระด บชาต ม ค ณล กษณะของบ ณฑ ตพ ง ประสงค และสามารถปฏ บ ต งานตามมาตรฐานว ชาช พ ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต พ.ศ โดยม โครงการ/ก จกรรมท จะต องดาเน นการให สอดคล องก บมาตรการ เพ อให ต ว บ งช ตามบรรล ผล ด งต อไปน แผน 1 พ ฒนาหล กส ตรส ประชาคมอาเซ ยน มาตรการ 1.1 ใช หล กส ตรป จจ บ นเพ อการเร ยนการสอนนานาชาต มาตรการ 1.2 เพ มการสอนรายว ชาเป นภาษาอ งกฤษ หน า 8

9 มาตรการ 1.3 เพ มจ านวนอาจารย ท ม สมรรถนะในการสอนหล กส ตรนานาชาต มาตรการ 1.4 พ ฒนาหล กส ตรนานาชาต ในระด บปร ญญาโทสาหร บประชาคมอาเซ ยน 1. จานวนรายว ชาท ใช ภาษาอ งกฤษ ในการเร ยนการสอนท งหมดหร อ เป นบางส วน 2. ใช หล กส ตรใหม จ ตว ทยาการ ประกอบการธ รก จนานาชาต ในการ จ ดการเร ยนการสอนโดยใช ภาษาอ งกฤษ 3. จานวนหล กส ตรนานาชาต ในระด บปร ญญาโท 4. จานวนอาจารย ท ใช ภาษาอ งกฤษ ในการสอน ร อยละ 20 ของรายว ชาในแต ละกล ม ว ชา/สาขาว ชาท เป ดสอน แต ละป การศ กษา 1 หล กส ตร เอกสารสร ปผลการเตร ยม เป ดหล กส ตร ร อยละ 50 ของอาจารย แต ละคณะ -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.1, 3 -มาตรฐานฯ 47 (2) -หล กการฯ (ว ชาการ) -เกณฑ อ ดมศ กษาฯ 48 -อาเซ ยน ย.2 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.1, 3 -มาตรฐานฯ 47 (2) -หล กการฯ (ว ชาการ) -เกณฑ อ ดมศ กษาฯ 48 -อาเซ ยน ย.2 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.1, 3 -อาเซ ยน ย.2 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2, 3 -อาเซ ยน ย.2 รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, ห วหน าสาน กงานว ชาการและ บ ณฑ ตศ กษา,ห วหน าศ นย ภาษา, ห วหน า รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, ห วหน าสาน กงานว ชาการและ บ ณฑ ตศ กษา,ห วหน าศ นย ภาษา, ห วหน า รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, ห วหน าสาน กงานว ชาการและ บ ณฑ ตศ กษา,ห วหน า รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, ห วหน าสาน กงานว ชาการและ บ ณฑ ตศ กษา,ห วหน า แผน 3 เพ มค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนให น กศ กษาเก ดผลล พธ การเร ยนร มาตรการ 3.1 พ ฒนาเทคน คการสอนของอาจารย ท ส งเสร มผลล พธ การเร ยนร มาตรการ 3.2 เร งร ดการจ ดระบบและกลไกพ ฒนาเทคน คการสอนและการประเม นผลการ สอนของอาจารย มาตรการ 3.3 จ ดการเร ยนการสอนให น กศ กษาม สมรรถนะตามผลล พธ การเร ยนร ท ได กาหนดไว ในมคอ. 3-6 หน า 9

10 มาตรการ 3.4 พ ฒนาเทคน คการประเม นผลการสอนและเร องอ นๆ ท เน นผลล พธ การเร ยนร มาตรการ 3.5 ต ดตามด แลช วยเหล อน กศ กษาท ม ป ญหาการเร ยน 2. จานวนอาจารย ท ได ร บการพ ฒนา ค ณภาพด านการจ ดการเร ยนการ สอนและเทคน คการสอนและ การประเม นผลการสอนท ม งเน น ผลล พธ การเร ยนร ร อยละ 80 ของอาจารย - สกอ. 2.4, สมศ กรอบแผนฯ แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.3 - มาตรฐานฯ 49 (2) รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, ผ อานวยการสาน กประก นค ณภาพ, ห วหน า, ห วหน า สาน กงานว ชาการและบ ณฑ ตศ กษา พ นธก จท 4 การบร หารจ ดการ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการทร พยากร และส งแวดล อมด วยความร บผ ดชอบต อ ส งคมและหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท 5 การจ ดการทร พยากรการบร หารและส งแวดล อมให เก ดประโยชน ส งส ด โดยใช หล กธรรมาภ บาล ด านการบร หารคน แผน 1 พ ฒนาอาจารย ให ม สมรรถนะท เป นสากล มาตรการ 1.1 เพ มสมรรถนะภาษาอ งกฤษ มาตรการ 1.2 เพ มสมรรถนะภาษาท สาม (ภาษาเว ยดนาม/พม า/จ น) มาตรการ 1.3 การเพ มสมรรถนะของอาจารย ท สามารถเป นอาจารย แลกเปล ยน/อาจารย ร บ เช ญในระด บนานาชาต มาตรการ 1.4 เพ มสมรรถนะของอาจารย ให ม ความเข มแข งโดยเป น Visiting Professor ใน สถาบ นนานาชาต หน า 10

11 มาตรการ 1.5 เร งร ดการต พ มพ บทความว จ ยท ได มาตรฐานในระด บชาต /นานาชาต ตาม เป าประสงค ของว ทยาล ย มาตรการ 1.6 เร งร ดการต พ มพ หน งส อ/ตาราท ได มาตรฐานในระด บชาต /นานาชาต ตาม เป าประสงค ของว ทยาล ย มาตรการ 1.7 เร งร ดการต พ มพ บทความว ชาการท ได มาตรฐานในระด บชาต /นานาชาต ตามเป าประสงค ของว ทยาล ย 1. จานวนอาจารย ท ม สมรรถนะ ด านการใช ภาษาอ งกฤษตามเกณฑ 2. จานวนอาจารย ท ส อสาร ภาษาท สาม (ภาษาเว ยดนาม/พม า/จ น) ร อยละ 50 ของแต ละคณะ ร อยละ 5 ของแต ละคณะ -สกอ. 2.4, 7.4 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 -มาตรฐานฯ 47 (2) -อาเซ ยน ย.2 -สกอ. 2.4, 7.4 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 -มาตรฐานฯ 47 (2) -อาเซ ยน ย.2 รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, ห วหน าศ นย ภาษา, ห วหน า รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, ห วหน าศ นย ภาษา, ห วหน า แผน 2 เพ มพ นสมรรถนะบ คลากรสายสน บสน นว ชาการ มาตรการ 2.1 เพ มสมรรถนะภาษาอ งกฤษ มาตรการ 2.2 เพ มสมรรถนะภาษาท สาม (ภาษาเว ยดนาม/พม า/จ น) มาตรการ 2.3 เพ มพ นสมรรถนะบ คลากรสายสน บสน นว ชาการตามความเช ยวชาญเป น รายบ คคล 1. จานวนบ คลากรสายสน บสน น ว ชาการท ม สมรรถนะภาษาอ งกฤษ ตามเกณฑ ร อยละ 30 -สกอ.2.4, 7.4 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 ส มพ นธ, ห วหน าแผนกทร พยากร -มาตรฐานฯ 47 (2) บ คคล -อาเซ ยน ย.2 หน า 11

12 2. จานวนบ คลากรสายสน บสน น ว ชาการ ท ส อสารภาษาท สาม (ภาษา เว ยดนาม/พม า/จ น) 3. จานวนบ คลากรสายสน บสน น ว ชาการท ได ร บการเพ มสมรรถนะ ท เก ยวข องก บงานเป นรายบ คคล ร อยละ 5 -สกอ. 2.4, 7.4 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 ส มพ นธ, ห วหน าศ นย ภาษา, -มาตรฐานฯ 47 (2) ห วหน า -อาเซ ยน ย.2 ร อยละ 100 -สกอ. 2.4, 7.4 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 ส มพ นธ, ห วหน าแผนกทร พยากร -มาตรฐานฯ 47 (2) บ คคล -อาเซ ยน ย.2 แผน 3 พ ฒนาค ณภาพอาจารย โดยใช ผลการประเม น มาตรการ 3.1 พ ฒนาการจ ดท า Portfolio ท สอดคล องก บแบบประเม น มาตรการ 3.2 พ ฒนาประส ทธ ภาพแบบประเม นเพ อการพ ฒนาอาจารย ตามเส นทางอาช พ Career path มาตรการ 3.3 ใช ผลการประเม นการเร ยนร ของน กศ กษามาพ ฒนากลย ทธ การจ ดการเร ยน การสอน มาตรการ 3.4 ใช ผลการประเม นการสอนของน กศ กษาและจากการส งเกตการสอนของ ผ ร วมงานมาพ ฒนาค ณภาพการสอน 1. ร อยละของอาจารย ท ได ร บการ พ ฒนาตามผลการประเม นการ สอนร วมก บผลการว เคราะห การปฏ บ ต งานตามเส นทางอาช พ Career Path ร อยละ 100 -สกอ. 2.4, 7.4 รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, -สมศ.14 ห วหน า -กรอบแผนฯ 139 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 หน า 12

13 แผน 4 พ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายสน บสน นว ชาการ มาตรการ 4.1 พ ฒนาการจ ดท า Portfolio ท สอดคล องก บแบบประเม น มาตรการ 4.2 พ ฒนาประส ทธ ภาพแบบประเม นเพ อการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ว ชาการตามเส นทางอาช พ Career path มาตรการ 4.3 ใช ผลการประเม นการปฏ บ ต งานและจากการส งเกตของผ ร วมงานมาพ ฒนา ค ณภาพการปฏ บ ต งาน 1. ร อยละของบ คลากรสายสน บสน นว ชาการ ท ได ร บการพ ฒนาตามผลการประเม นการ ปฏ บ ต งานร วมก บผลการว เคราะห การ ปฏ บ ต งานตามเส นทางอาช พ Career Path 2. ร อยละของบ คลากรสาย สน บสน นว ชาการได ร บการพ ฒนา ค ณภาพด านการปฏ บ ต งานและการ ประเม นผล 3. ร อยละของบ คลากรสาย สน บสน นว ชาการท ไม ผ าน ผลการปฏ บ ต งานได ร บการ พ ฒนาให ม ค ณภาพตามเกณฑ ร อยละ 100 -สกอ. 2.4, 7.4 -กรอบแผนฯ 139 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 ร อยละ 100 ของบ คลากร สายสน บสน นว ชาการ ท เข าร วม/คร ง -สกอ. 2.4, 7.4 -กรอบแผนฯ 139 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 -มาตรฐานฯ 47 (2) ร อยละ 100 -สกอ. 2.4, 7.4 -กรอบแผนฯ 139 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 ส มพ นธ, ห วหน า ส มพ นธ, ห วหน าแผนกทร พยากร บ คคล ส มพ นธ, ห วหน าแผนกทร พยากร บ คคล แผน 5 พ ฒนาระบบและกลไกในการบร หารงานบ คลากรให ม ความร กท มเทในการท างาน มาตรการ 5.1 สร างระบบและกลไกท ก อให เก ดความร ส กม ค ณค าและเหมาะสมก บงาน มาตรการ 5.2 สร างความผ กพ นระหว างบ คคลและก จการของสถาบ น มาตรการ 5.3 สร างความร ส กในการเป นเจ าของ เส ยสละ และอ ท ศตนในการทางาน มาตรการ 5.4 สร างบ คลากรท ม ค ณล กษณะตามเอกล กษณ ของว ทยาล ยเซนต หล ยส หน า 13

14 1. ร อยละของบ คลากรท คงอย ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ ตามเกณฑ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งานประจาป 2. จานวนของบ คลากรท ม ผลการ ประเม นด านความร กและท มเท ในการทางานตามเกณฑ ประเม นผล การปฏ บ ต งานประจาป 3. จานวนบ คลากรท แสดง พฤต กรรมตามเอกล กษณ ท ประเม นได ตามเกณฑ ประเม นผล การปฏ บ ต งานประจาป ร อยละ 95 ของสมรรถนะในงาน ร อยละ 90 ผ านเกณฑ การประเม น ความร กและท มเท ร อยละ 95 ของสมรรถนะในงาน -สกอ. 2.4, 7.4 -สมศ. 14 -แผนอภ บาลฯ (ป.3) -กรอบแผนฯ 139 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 -สกอ. 2.4, 7.4 -สมศ. 14 -แผนอภ บาลฯ (ป.3) -กรอบแผนฯ 139 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 -สกอ. 2.4, 7.4 -สมศ. 14 -แผนอภ บาลฯ (ป.3) -กรอบแผนฯ 139 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 ส มพ นธ, ห วหน าแผนกทร พยากร บ คคล ส มพ นธ, ห วหน าแผนกทร พยากร บ คคล ส มพ นธ, ห วหน าแผนกทร พยากร บ คคล แผน 6 สร างระบบและกลไกการจ ดการความร ในสถาบ น มาตรการ 6.1 การจ ดการความร ด านการเร ยนการสอน มาตรการ 6.2 การจ ดการความร ด านว จ ย มาตรการ 6.3 การจ ดการความร ด านอ ตล กษณ ของน กศ กษา มาตรการ 6.4 การจ ดการความร ด านเอกล กษณ ของว ทยาล ยเซนต หล ยส มาตรการ 6.5 นาผลการประเม นค ณภาพจากผ ตรวจประเม นภายในและภายนอกมาพ ฒนา สถาบ น 4. จานวนแนวปฏ บ ต ท ด ท ได จาก การจ ดการความร ด านเอกล กษณ ของ ว ทยาล ยเซนต หล ยส 1 แนวปฏ บ ต ท ด -สกอ กรอบแผนฯ 96, 106 ส มพ นธ, ห วหน าแผนกทร พยากร -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 บ คคล -ช.11 (ย.3.2) หน า 14

15 แผน 7 พ ฒนาประส ทธ ภาพในการค ดเล อกบ คลากรใหม (S4+W6+W7+W12+T1+T3+T5+T6) มาตรการ 7.1 ม การว เคราะห งานและจ ดกรอบอ ตราก าล ง มาตรการ 7.2 พ ฒนากลย ทธ เช งร กในการสรรหาและค ดเล อกบ คลากร มาตรการ 7.3 พ ฒนาประส ทธ ภาพในการจ ดบ คลากรเข าส ตาแหน งงาน มาตรการ 7.4 พ ฒนาระบบและกลไกการปฐมน เทศและระบบพ เล ยงแก อาจารย และ บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ มาตรการ 7.5 พ ฒนาประส ทธ ภาพระบบและกลไกการทดลองงานและการประเม น มาตรการ 7.6 กาหนดแผนการพ ฒนาบ คลากรในช วงระยะเวลาการทดลองงานอย างเป น ลายล กษณ อ กษร 4. ร อยละของบ คลากรใหม ม สมรรถนะผ านเกณฑ การประเม น การทดลองงานตามตาแหน งงาน ร อยละ 100 ของบ คลากรผ านเกณฑ -สกอ. 2.4, 7.4 -กรอบแผนฯ 139 -แผนพ ฒนาการศ กษาฯ ย.2 ส มพ นธ, คณบด, ห วหน าแผนก ทร พยากรบ คคล แผน 9 เพ มศ กยภาพการสร างรายได ของคณะว ชา มาตรการ 9.1 เร งร ดการสร างรายได โดยอาจารย คณะว ชา เช นโครงการหล กส ตรระยะส น มาตรการ 9.2 คงไว และพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษานานาชาต ท สร างรายได มาตรการ 9.3 พ ฒนาโครงการใหม ในการจ ดการศ กษานานาชาต เพ อสร างรายได มาตรการ 9.4 ลดค าใช จ าย/ต นท นการปฏ บ ต งานของอาจารย 2. ร อยละการลดค าใช จ าย/ต นท นการ ปฏ บ ต งานของอาจารย และ พน กงาน สายสน บสน นว ชาการ ร อยละ10 ของ งบประมาณโดยไม ส งผลกระทบต อ ค ณภาพงาน -สกอ.8.1 -กรอบแผนฯ 136 รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ, คณบด, ผ อานวยการสาน กอธ การบด, ห วหน า ศ นย การ ศ กษาต อเน อง, ห วหน าศ นย ภาษา, ห วหน าแผนกการเง นและ หน า 15

16 ทร พย ส น, ห วหน าแผนกว เทศและ ประชาส มพ นธ,ห วหน าแผนก ทร พยากรบ คคล แผน 14 ส งเสร มพฤต กรรมร กษ ส งแวดล อม (S11+S13+W7+O7+O13+O14) มาตรการ 14.1 ปล กฝ งท ศนคต ความเข าใจการร กษาส งแวดล อมให บ คลากรและน กศ กษา มาตรการ 14.2 ส งเสร มพฤต กรรมให น กศ กษาและบ คลากรให ดาเน นช ว ตท เป นม ตรก บ ส งแวดล อมอย างย งย น มาตรการ 14.3 บ รณาการเซนต หล ยส ร กษ ส งแวดล อมก บการเร ยนการสอน ก จกรรม น กศ กษาและการปฏ บ ต งาน 1. จานวนกระดาษในรายว ชา และหน วยงานท ลดลง 2. จานวนการใช สาธารณ ปโภค ท ลดลง 3. จานวนรายได ท เก ดจากการค ดแยก และจาหน ายขยะ ร อยละ 20 จากป ท ผ านมา ร อยละ 5 จากป ท ผ านมา -สกอ สมศ. 11 -ช.11 ย. (3.6) -กรอบแผนฯ 30, 31, 178 -สกอ สมศ. 11 -ช.11 ย. (3.6) -กรอบแผนฯ 30, 31, ,000 บาท -สกอ สมศ. 11 -ช.11 ย. (3.6) -กรอบแผนฯ 30, 31, 178 ส มพ นธ, คณบด, ผ อานวยการสาน ก อธ การบด,ท กหน วยงาน ส มพ นธ, คณบด,ผ อานวยการสาน ก อธ การบด, ห วหน าศ นย พ ฒนาน กศ กษา ห วหน า, ห วหน า แผนกบร การกลาง ส มพ นธ, คณบด,ผ อานวยการสาน ก อธ การบด, ห วหน าศ นย พ ฒนาน กศ กษา ห วหน า, ห วหน า แผนก บร การกลาง หน า 16

17 แผน 15 จ ดการความเส ยงด านสภาพแวดล อม มาตรการ 15.1 จ ดท าระบบกลไกป องก นความเส ยงอ คค ภ ยในระด บสถาบ น มาตรการ 15.2 จ ดการความเส ยงด านความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น มาตรการ 15.3 จ ดการความเส ยงด านอ บ ต ภ ยภายในว ทยาล ย 1. จานวนบ คลากรท ผ านเกณฑ การ อบรมแผนอ บ ต ภ ยภายในสถาบ น 2. จานวนหน วยงานท ได ร บการ ฝ กซ อมตามแผนอ บ ต ภ ยภายใน สถาบ น 3. จานวนความเส ยงในด าน สภาพแวดล อมท ป องก นได ร อยละ75 ร อยละ 50 ร อยละ 100 -สกอ.7.4 -สมศ. 11, 18.1, ช.11 ย. (3.5) -สกอ.7.4 -สมศ. 11, 18.1, ช.11 ย. (3.5) -สกอ.7.4 -สมศ. 11, 18.1, ช.11 ย. (3.5) ผ อานวยการสาน กอธ การบด, ห วหน า แผนกบร การกลาง,ห วหน าแผนก ทร พยากรบ คคล ผ อานวยการสาน กอธ การบด, ห วหน า แผนกบร การกลาง,ห วหน าแผนก ทร พยากรบ คคล ผ อานวยการสาน กอธ การบด, ห วหน า แผนกบร การกลาง,ห วหน าแผนก ทร พยากรบ คคล หมายเหต : คาช แจงอ กษรย อในช องคอล มน ความสอดคล องของแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจา (ระด บสถาบ น) 1. แผนอภ บาลฯ หมายถ ง แผนอภ บาลอ ครส งฆมณฑลกร งเทพฯ ค.ศ / ป.หมายถ ง เป าหมาย 2. สกอ. หมายถ ง สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 3. สมศ. หมายถ ง สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 4. สภาฯ หมายถ ง สภาการพยาบาล หน า 17

18 5. ช.หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ )/ย. หมายถ ง ย ทธศาสตร 6. กรอบแผนฯ หมายถ ง กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) 7. แผนพ ฒนาการศ กษาฯ หมายถ ง แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 (พ.ศ ) 8. เกณฑ อ ดมศ กษาฯ หมายถ ง เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บอ ดมศ กษา พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา 9. พรบ.การศ กษาฯ 2545 หมายถ ง พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา 10. พรบ.อ ดมฯ หมายถ ง พระราชบ ญญ ต สถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน กรอบแผน อ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) สาน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา 11. มาตรฐานฯ 47 หมายถ ง มาตรฐานการศ กษาของชาต พ.ศ สาน กงาน เลขาธ การสภาการศ กษา 12. มาตรฐานฯ 49 หมายถ ง มาตรฐานการอ ดมศ กษา พ.ศ สาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา 13. มาตรฐานฯ 51 หมายถ ง มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ สาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา 14. TQF หมายถ ง กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สาน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา หน า 18

19 15. หล กการฯ หมายถ ง หล กการอ ดมศ กษา 16. กนป. หมายถ ง เป าหมายย ทธศาสตร และการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษ ท สอง (พ.ศ ) คณะกรรมการนโยบายปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง/ย. หมายถ ง ย ทธศาสตร 17. แผนผ ส งอาย ฯ หมายถ ง แผนผ ส งอาย แห งชาต ฉบ บท 2 พ.ศ อาเซ ยนฯ หมายถ ง ย ทธศาสตร อ ดมศ กษาไทยในการเตร ยมความพร อมส การ เป นประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ หน า 19

20 ประมาณการงบประมาณ ประจา ว ทยาล ยเซนต หล ยส ได ประมาณการงบประมาณออกเป น 6 ส วนหล ก ๆ ค อ 1. ค าตอบแทนบ คลากร 2. ค าสว สด การและค าสาธารณ ปโภค 3. ค าใช จ ายสารองฉ กเฉ น 4. การเร ยนการสอน 5. การดาเน นงานตามย ทธศาสตร 6. การดาเน นงานประจา จากการพ จารณารายร บท ประมาณการไว ว ทยาล ยจ งประมาณการจ านวนเง นงบประมาณ ท จ ดสรรในการดาเน นงาน 3 ส วน (ซ งไม รวมงบค าตอบแทนบ คลากร ค าสว สด การและค า สาธารณ ปโภค และเง นสารองฉ กเฉ น) ด งน 1. งบประมาณการเร ยนการสอน 15,119,716 บาท 2. งบประมาณตามย ทธศาสตร 12,644,294 บาท 3. งบประมาณการดาเน นงานประจา 11,528,390 บาท จากข อม ลข างต นสามารถแสดงส ดส วนการจ ดสรรงบประมาณเป นแผนภ ม ด งน แผนภ ม ท 1 ส ดส วนการจ ดสรรงบประมาณ ท มา : แผนกการเง นและทร พย ส นและคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส (ระด บสถาบ น) หน า 20

21 การแปลงแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจา ลงส ภาคปฏ บ ต และการต ดตามผลการดาเน นงาน ว ทยาล ยเซนต หล ยส ได แต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส (ระด บสถาบ น) เพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจ าป การศ กษา 2556 (ระด บสถาบ น) ด งน นเพ อให เก ดการดาเน นงานจร งตามแผนในแต ละย ทธศาสตร น น สามารถสร ปข นตอนการดาเน นงานด งน 1. จ ดท าแผนท กลย ทธ ของว ทยาล ยเซนต หล ยส โดยอาศ ยองค ประกอบ 4 องค ประกอบของ Balanced Scorecards มาใช เป นเคร องม อในการน าย ทธศาสตร ท กาหนดข นไปส การปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ช แจงท าความเข าใจก บผ บร หารหน วยงานย อยภายในถ งว ส ยท ศน ย ทธศาสตร แผนงานและผ ร บผ ดชอบ 3. ส อสารให หน วยงานน าแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจ าป การศ กษา 2556 (ระด บสถาบ น) ไปใช เป นแนวทางจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ระด บหน วยงาน โดยระบ เป นโครงการ/ก จกรรมท สอดคล องก บย ทธศาสตร และ แผนงานท กาหนดไว 4. ท กหน วยงานจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ระด บหน วยงานท แสดงข อม ล ตามแบบฟอร มแผนปฏ บ ต การ CF (31/03/55) 5. จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ ในการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การว ทยาล ย 6. เซนต หล ยส ประจา (ระด บสถาบ น) หน า 21

22 การต ดตามประเม นผลการดาเน นงานตาม ว ทยาล ยเซนต หล ยส จะต ดตามผลการด าเน นงานตามของแผนปฏ บ ต การ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจ า (ระด บสถาบ น) ป ละ 4 คร ง (ท ก 3 เด อน) โดยใช แบบฟอร มตรวจต ดตามการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจ า CF Z6/11/55 และรายงานผลการด าเน นงานด งกล าว เสนอต อคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส (ระด บสถาบ น) คณะกรรมการบร หารวง ทยาล ยเซนต หล ยส คณะกรรมการตรวจสอบประจ าว ทยาล ย เซนต หล ยส และกรรมการสภาว ทยาล ยเซนต หล ยส เพ อพ จารณา หน า 22

23 ป จจ ยส ความสาเร จ 1. ม ระบบบร หารการจ ดการท คล องต วและตรวจสอบได ว ทยาล ยเช อว าระบบ บร หารในแนวทางของการกระจายอ านาจ และความร บผ ดชอบของหน วยงานต าง ๆ ประกอบก บการจ ดว ธ การท คล องต ว ค อ การส งเสร มการต ดส นใจท รวดเร วและม ประส ทธ ผล โดยม ระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ และการประสานเช อมโยงของข อม ล และงานด วยหล กการของความโปร งใสและตรวจสอบได ซ งเป นส งเสร มสร างความ เจร ญก าวหน าของว ทยาล ย 2. ม บ คลากรทางว ชาการท เช ยวชาญเฉพาะสาขา และม บ คลากรสน บสน นว ชาการท ม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยให ความส าค ญแก การเสร มสร างศ กยภาพในงานของบ คลากรท ก ระด บท งสายว ชาการและ สายสน บสน นว ชาการ โดยม งสร างความเช ยวชาญเฉพาะ ทางและความก าวหน าในหน าท การงานตามว ส ยท ศน ของว ทยาล ย 3. ม เสถ ยรภาพทางการเง น เพ อให ว ทยาล ยสามารถด าเน นงานให ประสบผลส าเร จ ตามว ส ยท ศน และพ นธก จท กาหนด ว ทยาล ยจ าเป นต องสร างความม นคงทางการเง นด วย การสร างแนวทางท หลากหลายของแหล งรายได ท งด านบร การว ชาการ การจ ดหล กส ตร การว จ ย เง นท นการศ กษา และเง นสน บสน นอ นๆ ตลอดจนการจ ดรายได จากทร พย ส น และม การบร หารการเง นท ม ความสมด ลในการใช จ ายเง นในก จการของว ทยาล ย 4. ม เคร อข ายและระบบสารสนเทศท สน บสน นการด าเน นงาน การพ ฒนาว ทยาล ย จะเก ดประส ทธ ผลได อย างรวดเร วจ าเป นต องใช ระบบเคร อข าย และระบบสารสนเทศท ท นสม ยท งด านว ชาการ ด านการบร หาร โดยเฉพาะด านว เทศส มพ นธ เพ อเสร มสร าง ค ณภาพความเป นสากลและสร างภาพล กษณ ของว ทยาล ยส ช มชนท งในและนานาชาต หน า 23

24 5. ม ระบบและกลไกประก นค ณภาพ ว ทยาล ยย ดม นในท ศทางการพ ฒนาส สถาบ นการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล จ งได สร างและร กษาระบบและกลไก ประก นค ณภาพให เป นว ธ การทางานตามปกต ของบ คลากรท กคนในว ทยาล ย 6. ม ความร วมม อก บสถาบ นการศ กษาท งในและต างประเทศ การสร างความเป น สากลให แก ว ทยาล ยให เก ดข นได อย างสมบ รณ น น จะต องสร างกลไกและก จกรรมความ ร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษาท งในและต างประเทศด วยการสร างก จกรรมด าน การศ กษา การว จ ย และบร การว ชาการ ท งในกล มคณาจารย น กศ กษา และบ คลากร สน บสน นว ชาการ 7. ม ความร วมม อก บช มชนอย างต อเน อง ความส าเร จตามภารก จของ สถาบ นการศ กษาจะเก ดข นได น นต องม ช มชนเข ามาม ส วนร วม ว ทยาล ยย ดหล กการจ ด การศ กษาโดยม ช มชนเป นฐาน การสร างความร วมม อก บช มชนจ งเป นองค ประกอบส าค ญ ของการจ ดการเร ยนการสอน และการเร ยนร ท เก ดจากช มชน เป นการเร ยนร ท เสร มสร าง ความม ค ณค าและศ กด ศร มน ษย ซ งบ ณฑ ตจะต องพ ฒนาให เก ดข นในกระบวนการศ กษา 8. ม ว ฒนธรรมท เอ ออาทร ร วมม อและม พ นธะผ กพ นในความเป นเจ าขององค กร ว ทยาล ยเช อว า บ คลากรท กคนเป นเจ าของว ทยาล ยอย างเท าเท ยมก น ท กคนจ งม พ นธะ ผ กพ นและม ข อส ญญาในฐานะเจ าของท จะต องร วมม อก นอย างเอ ออาทร เพ อพ ฒนา ว ทยาล ยตามว ส ยท ศน และพ นธก จให เก ดความสาเร จ หน า 24

25 จ ดทาโดย : ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร โทรศ พท (-12) โทรสาร หน า 25

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information