แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 สถานศ กษามาตรฐานรางว ลพระราชทาน 3 สม ย ในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2543, 2548, และ พ.ศ. 2552) แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย อาช วศ กษาจ งหว ดบ ร ร มย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ฉบ บสมบ รณ

2 ค าน า แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ได จ ดท าข นเพ อเป นค ม อส าหร บการบร หารงบประมาณของว ทยาล ย งบประมาณท ได ร บการจ ดสรรใน แต ละงาน / โครงการ โดยได ค าน งถ งการประหย ดตลอดจนประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของงาน ซ งสอดคล องก บแผนจ ดสรรงบประมาณของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาตามพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อได ประสานก บฝ ายแผนก ว ชาและหน วยงานต าง ๆ ของว ทยาล ยฯ เพ อจ ดท ารายละเอ ยดโครงการต าง ๆ สนองต อนโยบายของ ว ทยาล ยฯ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ซ งหน วยงานต าง ๆ ของว ทยาล ยฯ จะได ใช แผนการปฏ บ ต งานน ให เป นประโยชน ในการบร หารโครงการ ท ได จ ดท าไว อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลส งส ดรวมท งใช เป นแนวทางในการต ดตาม ประชาส มพ นธ รายงานและประเม นโครงการ ด วย ว ทยาล ยฯ ใคร ขอขอบค ณ คณะผ บร หาร คร ตลอดจนเจ าหน าท ท กคนท ม ส วนร วมใน การจ ดท าแผนปฏ บ ต การน จนส าเร จล ล วงด วยด คณะผ จ ดท า

3 สารบ ญ หน า แผนภ ม โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 สร ปผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย 7 ข อม ลสถานศ กษา 8 เป าหมายจ านวนน กเร ยน / น กศ กษา ประจ าป งบประมาณ ข อม ลบ คลากร ประจ าป งบประมาณ การจ ดสรรงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2555 จ าแนกตามผลผล ต 18 การจ ดสรรงบประมาณรายได สถานศ กษา (เง นบ าร งการศ กษา) ประจ าป งบประมาณ 2555 จ าแนกตามผลผล ต 19 สร ปงบหน ารายจ าย จ าแนกตามแผนงบประมาณ 20 สร ปงบหน ารายจ าย จ าแนกตามผลผล ต 22 ภาคผนวก การจ ดสรรเง นงบประมาณ 23 การจ ดสรรเง นบ าร งการศ กษา 24 การจ ดสรรเง นอ ดหน นการศ กษาข นพ นฐาน 25 งบหน ารายจ ายตามแผนงาน/โครงการประจ าป งบประมาณ

4 แผนภ ม การบร หารว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ประจ าป งบประมาณ 2555 กรรมการว ทยาล ย ผ อ านวยการว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย นายพนม แพนแก ว กรรมการบร หารสถานศ กษา รองผ อก านวยการฝ ายบร หารทร พยากร นายเขลางค วงศ ว เช ยร รองผ อ านวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นายธนะช ย ศ ร โคจรสมบ ต รองผ อ านวยการพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา นายว ทยา พลศร รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ นางส วน จ ส ร ยพ นตร งานบร หารงานท วไป นางศ กลร ตน โสดาก ล งานวางแผนและงบประมาณ นายว ร ตน อมรช ยก จ งานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา นายเกร ยงศ กด ตะกะศ ลา งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน นายสราว ธ จ นดาเพ ชร แผนกว ชาพ ชศาสตร นายอน ชาต เพ ชรศร งานบ คลากร นางกรองแก ว แท นแก ว งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ นายกฤษดา ด ด วยชาต งานคร ท ปร กษา นางน นธพร ธาต ช ย งานว ดผลและประเม นผล นายร งโรจน ถ อความส ตย แผนกว ชาส ตวศาสตร นายเอกส ทธ สมค ณา งานการเง น นางส ร นธร มหาพรหม งานความร วมม อ นายสน ท แสนร มย งานปกครอง นายส นท ด สมรรถช ย งานว ทยบร การและห องสม ด นางส ร พร วรรณมาศ แผนกว ชาช างประมง นายส ว ชา ค ายหนองสวง งานการบ ญช นางส งวาลย นาคะร นทร งานพ สด นายปร ดา หลอดทอง งานอาคารสถานท นายศ ร ช ย เจร ญศ กด งานทะเบ ยน นางขว ญใจ เพ ชรศร งานประชาส มพ นธ นายพ ช ย พ นธ ว ร ยะก ล งานว จ ย พ ฒนา นว ตกรรม และส งประด ษฐ นางร งส น นท ก รต ตระก ล งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา นางสาวเร องร ตน ท วทอง งานส งเสร มผล ตผล การค า และประกอบธ รก จ นายมานะ เร องร มย งานฟาร มและโรงงาน นายอ ท ศ บ ญนาน งานแนะแนวอาช พและการจ ดหางาน นางส ว มล ส มโน งานสว สด การน กเร ยนน กศ กษา นายเกร ยงศ กด ตะกะศ ลา งานโครงการพ เศษและบร การช มชน นายส รพงษ คล กร งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค นายส ารวย ยอดเย ยมแกร งานส อการเร ยนการสอน นายนพร ตน บ ญกาญจน วน ชา โครงการอาช วศ กษาเพ อการพ ฒนาชนบท (ฮศ.กช.) นายส รพงษ ทองเช อ โครงการความร วมม อ จ ดการศ กษาก บ สปก. และ สกว. นายส รพงษ ทองเช อ แผนกว ชาช างกลเกษตร นายปร ดา หลอดทอง แผนกว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร นายโชต พงษ โนนสว าง แผนกว ชาบร หารธ รก จ นางส งวาลย นาคะร นทร แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ นางประยงค ห นพงศ ก ตต ก ล แผนปฏ บ ต การประจ าป วษท.บ ร ร มย 1

5 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได ด าเน นการในการผล ตและพ ฒนาก าล งคน เพ อสนองตอบความต องการก าล งคนในการพ ฒนาประเทศ โดยในป 2551 ได สร างภาพล กษณ ท ด ให ก บการ อาช วศ กษา เพ อสร างความน ยมในการเร ยนว ชาช พให ก บส งคม ม เป าหมายเพ อเพ มปร มาณผ เร ยน ในขณะเด ยวก น ได ใช ก จกรรมการบร การส งคมในโครงการและวาระพ เศษต างๆเพ อ ให ส งคมได ร บร ถ งศ กยภาพของผ เร ยน อาช วศ กษา และเป นการสร างประสบการณ ให ก บผ เร ยนท งในด านการฝ กงานว ชาช พและปล ก ฝ งส าน กการบร การ ส งคม นอกจากน ได เน นเคร อข ายความร วมม อก บท กภาคส วนให เข ามาร วมร บผ ดชอบ และม บทบาท ในการ จ ดการอาช วศ กษาร วมก นมากข น ว ส ยท ศน การอาช วศ กษา ว ส ยท ศน พ นธก จ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นองค กรหล กท ม งม นผล ตและพ ฒนาก าล งคน อาช วศ กษาให ม ค ณภาพและ มาตรฐาน สอดคล องก บการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ส งผลต อการเพ มข ด ความสามารถในการแข งข นของประเทศ พ นธก จการอาช วศ กษา 1. จ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พ อย างท วถ งและเสมอภาค 3. ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พในการผล กด นให ว ส ยท ศน และพ นธก จ บรรล ตามเป าหมายน น ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได ก าหนดย ทธศาสตร ไว 7 ย ทธศาสตร 44 มาตรการ ด งน ย ทธศาสตร ท 1 : ปฏ ร ประบบการเร ยนร ให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงานและเช อมต อการ เร ยนร ตลอดช ว ต มาตรการ 1. พ ฒนาศ กยภาพคร และบ คลากรการอาช วศ กษา 2. พ ฒนาค ณภาพและสมรรถนะผ เร ยนให เป นท ยอมร บของตลาดแรงงานและส งคมท งใน ประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน 3. สร างและพ ฒนามาตรฐานหล กส ตร กระบวนการจ ดการเร ยนการสอน การน เทศ ก าก บ ต ดตามประเม นผลอย างต อเน อง 4. สน บสน นทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาอย างพอเพ ยงและม ประส ทธ ภาพ 5. สน บสน นการจ ดต งศ นย ค ณว ฒ ว ชาช พแห งชาต (NQF)

6 เพ มส ดส วนผ เร ยนอาช วศ กษา โดยส งเสร มภาพล กษณ การอาช วศ กษาให บร การส งคมให เก ด ค าน ยมในการเร ยนอาช วศ กษาต อสาม ญ 60 : ส งเสร มและสร างเคร อข ายความร วมม อเพ อบ มเพาะผ ประกอบการร นใหม การอาช วศ กษา 8. พ ฒนาก าล งคนระด บกลางให ม ความร และท กษะฝ ม อได มาตรฐาน ย ทธศาสตร ท 2 : เสร มสร างโอกาสการศ กษาว ชาช พอย างเสมอภาค มาตรการ 1. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พด วยร ปแบบท หลากหลายท ง ในระบบ นอกระบบ และทว ภาค 2. พ ฒนาศ กยภาพสถานศ กษาให เป นแหล งบร การความร ทางว ชาช พแก ช มชนและส งคม 3. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พให ประชาชน ในการสร างงาน สร างรายได 4. จ ดการศ กษาว ชาช พท สร างโอกาสแก ผ ด อยโอกาส คนพ การ ผ ส งอาย 5. ส งเสร มให ม การสร างรายได ระหว างเร ยนและลดภาระค าใช จ ายของผ ปกครอง ย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนาค ณภาพก าล งคนอาช วศ กษาท กระด บ มาตรการ 1. พ ฒนาก าล งคนให ม ความร และท กษะฝ ม อในระด บค ณภาพ 2. สร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอาช พ 3. ส งเสร มความเป นเล ศของเยาวชนท ม ความสามารถในท กษะฝ ม อ 4. สน บสน นให สถาบ นการศ กษาต างๆ ม การพ ฒนาค ณภาพ และการแข งข นใน ย ทธศาสตร ท 4 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท งส วนกลาง สถาบ นการอาช วศ กษา และสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ มาตรการ 1. พ ฒนาโครงสร างบร การจ ดการและก าหนดภารก จท ช ดเจน ภายใต กฎหมายระเบ ยบ ข อบ งค บ ท สอดคล องก บการเปล ยนแปลงในสภาพป จจ บ น 2. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ 3. กระจายอ านาจการบร หารจ ดการส สถานศ กษาและสถาบ นการอาช วศ กษา 4. สร างเคร อข ายความร วมม อและการใช ทร พยากรร วมก น 5. บร หารจ ดการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ม ธรรมาภ บาลโดยย ดหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 6. พ ฒนาระบบการตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ 7. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการอาช วศ กษา 8. พ ฒนาระบบการสรรหาและแต งต งผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาโดยย ดหล กธรร มาภ บาล ท งส วนกลาง สถาบ น และสถานศ กษา

7 สร างความก าวหน าในว ชาช พ สร างขว ญและก าล งใจให บ คลากรท งส วนกลาง สถาบ นการ อาช วศ กษา และสถานศ กษา ย ทธศาสตร ท 5 : สร างความเข มแข งเคร อข ายความร วมม อการจ ดการอาช วศ กษา ท งในและต างประเทศ มาตรการ 1. พ ฒนาศ กยภาพด านการส อสารของผ บร หาร คร บ คลากรการอาช วศ กษาและน กเร ยน น กศ กษา 2. พ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษาทว ภาค 3. พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนและการฝ กอบรมว ชาช พ 4. สร างเคร อข ายความร วมม อท งในและต างประเทศ ในการจ ดการอาช วศ กษาระด บนานาชาต 5. พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศการศ กษาทางไกล 6. จ ดต งกองท นเพ อพ ฒนาการอาช วศ กษา 7. ปร บระบบความร วมม อและเคร อข ายการผล ตและพ ฒนาก าล งคน ย ทธศาสตร ท 6 : จ ดอาช วศ กษาเพ อสร างเสร มความม นคงของร ฐ มาตรการ 1. ส งเสร มการปกครองในระบบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 2. พ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จ และเขต พ นท ชายแดนภาคใต 3. พ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จและเขตพ นท ชายแดนภาคใต 4. พ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาร วมก บประเทศเพ อนบ าน 5. ท าน บ าร ง ขนบธรรมเน ยมประเพณ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 7 : ผล กด นการบ รณาการการว จ ยและพ ฒนา ถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย เพ อ พ ฒนาการอาช วศ กษา มาตรการ 1. พ ฒนาการว จ ย นว ตกรรม ส งประด ษฐ อย างม ประส ทธ ภาพ 2. น าองค ความร นว ตกรรมและเทคโนโลย ไปใช พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการเร ยนการสอน 3. ถ ายทอดองค ความร นว ตกรรมและเทคโนโลย ส งประด ษฐ ไปส ช มชน และพ ฒนาส อ ตสาหกรรมเช งพาณ ชย เพ อเพ มศ กยภาพการแข งข นระด บสากล 4. ส งเสร มการจดส ทธ บ ตร และปกป องทร พย ส นทางป ญญาการอาช วศ กษา 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เคร อข ายงานว จ ย และจ ดการองค ความร อาช วศ กษาท งใน ประเทศและระด บนานาชาต 6. ส งเสร มการว จ ย และพ ฒนาถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พส สากล

8 - 5 - สร ปผลการด าเน นงาน ในป งบประมาณ 2554 (ต ลาคม 2553 ก นยายน 2554) ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ได ด าเน นงาน/โครงการ/ ต างๆ ม ผลการด าเน นงานสร ปได ด งน การบร หารงบประมาณ ในป งบประมาณ 2554 ได ใช จ ายงบประมาณเป นจ านวนเง นท งส น 52,161, บาท (ห าส บสอง ล านหน งแสนหกหม นหน งพ นส ร อยเก าส บเจ ดบาทห าส บเอ ดสตางค ) โดยแยกเป นงบประมาณรายจ ายตามผลผล ต ได ด งน 1. แผนงานสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 15 ป เป นเง น 12,546, บาท ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณรายจ ายท งหมด 2. แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา - ผลผล ต ปวช., เป นจ านวนเง น 35,975, บาท ค ดเป นร อยละ ของ งบประมาณรายจ ายท งหมด - ผลผล ต ปวส. เป นจ านวนเง น 821, บาท ค ดเป นร อยละ 1.57 ของงบประมาณ รายจ ายท งหมด - ผลผล ตผ ร บบร การการฝ กอบรมและพ ฒนาว ชาช พระยะส น เป นจ านวน 241,400 บาท ค ดเป นร อยละ 0.46 ของงบประมาณรายจ ายท งหมด - โครงการขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน (Fix It Center ) และการพ ฒนาระบบ รองร บและตรวจสอบค ณภาพส นค า เป นจ านวน 2,426, บาท ค ดเป นร อยละ 4.65 ของ งบประมาณรายจ ายท งหมด 3. แผนงาน ว จ ยเพ อสร างองค ความร - ผลผล ตผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย เป นจ านวน 150,000 บาท ค ดเป นร อยละ 0.29 ของบประมาณรายจ ายท งหมด ผลผล ตของหน วยงาน 1. ผลผล ตท 1 การผล ตน กเร ยน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 1.1. จ านวนน กเร ยนท งหมด ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 จ านวน 687 คน 1.2. จ านวนน กเร ยนท งหมด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 จ านวน 726 คน

9 ผลผล ตท 2 การผล ตน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 2.1. จ านวนน กศ กษาท งหมด ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 จ านวน 205 คน 2.2. จ านวนน กศ กษาท งหมด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 จ านวน 166 คน จ านวนผ ส าเร จการศ กษา ในป งบประมาณ 2554 (ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553) ม ผ ส าเร จการศ กษาท งส น 154 คน แยกเป นผ จบการศ กษาในระด บ ปวช. 132 คน และ ระด บ ปวส. 63 คน

10 - 7 - ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ว ส ยท ศน (Vision) เป นสถานศ กษาท ม งเน นผล ตน กเร ยน น กศ กษา ให ม ค ณภาพและได มาตรฐาน เป ดโอกาสทางการศ กษา อย างกว างขวางและท วถ ง สร างองค ความร ใหม เพ อน าไปส ความเป นเล ศด านว ชาการ งานฟาร มและโรงงาน พ ฒนาอาช พของช มชนให เข มแข งภายใต แนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ (Mission) 1. ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพและได มาตรฐานภายใต กระบวนการประก นค ณภาพ 2. เป ดโอกาสทางการศ กษาให หลากหลาย ท งในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ย 3. ส งเสร มการสร างองค ความร ใหม ส ความเป นเล ศด านว ชาการ เพ อสน บสน นการจ ดการศ กษา และพ ฒนางานฟาร ม 4. สร างธ รก จงานฟาร มและ งานโรงงานให เป นแบบอย างในการประกอบอาช พ 5. ส งเสร มและสน บสน นการประกอบอาช พของช มชนให เข มแข งพ งตนเองได ภายใต แนวทางเศรษฐก จพอเพ ยงในร ปแบบท หลากหลาย ปร ชญาการศ กษาของว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย เร ยนด ม ฝ ม อ ย ดถ อว น ย ร บใช ส งคม

11 - 8 - ข อม ลสถานศ กษา ประว ต การจ ดต ง ท ต ง เน อท ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ต งข นเม อว นท 1 พฤศจ กายน พ.ศ ต งอย ทาง ท ศใต ห างจากศาลากลางจ งหว ดบ ร ร มย ประมาณ 1 ก โลเมตร ถนนสายบ ร ร มย -ประโคนช ย ต าบลอ สาณ อ าเภอเม อง จ งหว ดบ ร ร มย ม พ นท ท งหมดประมาณ 350 ไร ม ไร ฝ กน กศ กษา 871 ไร ต งอย ท บ านศ ลา ต าบลห นเหล กไฟ อ าเภอค เม อง อย ห าง จากว ทยาล ยประมาณ 40 ก โลเมตร ว ทยาล ย ได เป ดสอน หล กส ตร ระด บต างๆ และม การ ด าเน นงานท ผ านมา ด งน ป พ.ศ. รายละเอ ยด พ.ศ เป ดสอนระด บประถมว สาม ญเกษตรกรรม ( ป.4 ป. 5) โดยใช เง นสะสมศ กษาพล และเง นช วยประถมศ กษา พ.ศ เปล ยนช อเป นโรงเร ยนเกษตรกรรมบ ร ร มย พ.ศ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนต นแผนกเกษตรกรรม พ.ศ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม พ.ศ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สายอาช พแผนกเกษตรกรรม ร บน กเร ยนท ส าเร จ ม.ศ. 3 หร อ ม. 6 เด ม หล กส ตร 3 ป พ.ศ เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรการศ กษาแผนกฝ กห ดคร เกษตรกรรม (ปกศ.เกษตร) พ.ศ ป จจ บ น - ได ร บการยกฐานะให เป นว ทยาล ยเกษตรกรรมบ ร ร มย - จ ดต งไร ฝ กน กศ กษาเพ อเป นแหล งฝ กงานของน กเร ยน น กศ กษา พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งแผนกเกษตรกรรม (ปวส.เกษตร) พ.ศ เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ เศษ แผนกเกษตรกรรม โดยร บผ ท จบ มศ. 5 หล กส ตร 1 ป พ.ศ ป จจ บ น - ด าเน นโครงการฝ กอบรมว ชาช พเกษตรกรรมระยะส น พ.ศ ป จจ บ น - ด าเน นโครงการฝ กอบรมว ชาช พเกษตรกรรมเคล อนท พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม ร บผ ส าเร จ การศ กษา ม.3 หร อเท ยบเท าหล กส ตร 3 ป พ.ศ ม ลน ธ ว ทยาล ยเกษตรกรรมบ ร ร มย ได ร บการจดทะเบ ยนเม อว นท 15 ก นยายน พ.ศ พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค (ปวท.) และระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (พ เศษ)(ปวช. พ เศษ) ตามโครงการอาช วศ กษาเพ อการพ ฒนา ชนบท (อศ.กช.) พ.ศ เป ดด าเน นการศ นย สาธ ตและขยายพ นธ ไม ผลท บร เวณท ายเข อนล านางรอง อ าเภอโนน ด นแดง จ งหว ดบ ร ร มย ตามโครงการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชด าร

12 - 9 - ป พ.ศ. รายละเอ ยด พ.ศ ได ร บเล อกเป นสถานศ กษาเร งร ดพ ฒนาด เด นของกรมอาช วศ กษา พ.ศ ได ร บค ดเล อกเป นสถานศ กษาด เด นของกรมอาช วศ กษา พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนสาขาว ชานอกภาคเกษตร ในระด บ ปวช. และ ปวส. พ.ศ เปล ยนช อเป นว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย พ.ศ จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การอ ตสาหกรรมเกษตรเพ อช ว ตท ศ นย สาธ ตและขยายพ นธ ไม ผล อ าเภอ โนนด นแดง ตามข อตกลงร วมม อระหว างกรมอาช วศ กษาก บบร ษ ทสยามแอด วานซ เอ คย เคช น 2000 จ าก ด (SAE 2000) พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนน กเร ยนระด บ ปวช. สาขาว ชาเกษตรและเทคโนโลย ตามโครงการปฏ ร ป การศ กษา เกษตรเพ อช ว ต พ.ศ ได ร บค ดเล อกร บรางว ลพระราชทานประเภทอ ดมศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ท ง สถานศ กษาและน กศ กษา พ.ศ โรงงานแปรร ปผล ตภ ณฑ นม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ได ผ านการตรวจ ประเม นตามหล กเกณฑ ว ธ การท ด ในการผล ตอาหาร ตามข อก าหนดของ Codex Alimentarus Recommended International Code of Parctice General Principles of Food Hygiene [CAC/RCP ,Rve ,Amended1999] - โรงงานผล ตน าด มเพ อการบร โภค ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ได ผ านการ ตรวจประเม นตามประกาศกระทรวงสาธารณส ข พ.ศ ได ร บค ดเล อกร บรางว ลพระราชทาน สถานศ กษา ป การศ กษา 2548 นายส าราญ กมล ได ร บรางว ลน กศ กษาพระราชทาน ป การศ กษา 2548 พ.ศ สน บสน นและผล กด นในการจ ดต งว ทยาล ยเทคโนโลย และการจ ดการโนนด นแดง โดยประกาศจ ดต งเม อว นท 17 ธ นวาคม 2551 พ.ศ ได ร บมอบโล (ทองค า 99.99%) จากกระทรวงศ กษาธ การ เน องจากสถานศ กษาจ ด การศ กษาระด บอาช วศ กษาได อย างม ค ณภาพด เย ยม ได ร บรางว ลพระราชทาน 3 คร ง ภายใน 10 ป ป การศ กษา 2543, 2548, 2552 พ.ศ ผ านเกณฑ การประเม นสถานศ กษาแบบอย างการจ ดการเร ยนการสอนและการบร หาร จ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สถานศ กษาพอเพ ยง 2553 พ.ศ ชนะเล ศการประกวดหน วยร วมก จกรรมด เด นในงานประช มว ชาการระด บชาต คร งท 32 ณ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย แพร

13 ข อม ลส าหร บต ดต อส อสาร ท ต ง 67 หม 1 ต. อ สาณ อ.เม อง จ.บ ร ร มย โทร , โทรสาร Website : 4. การด าเน นงานในป จจ บ น ระด บการศ กษาและสาขาว ชาท เป ดสอน หล กส ตรท เป ดสอน 1) ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ - สาขาว ชาเกษตรศาสตร (โครงการปฏ ร ปการศ กษาเกษตรเพ อช ว ต) - สาขาว ชาเกษตรศาสตร (อศ.กช.) (โครงการอาช วศ กษาเพ อการพ ฒนาชนบท) - สาขาว ชาพาณ ชยการ 2) ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง - สาขาว ชาพ ชศาสตร - สาขาว ชาส ตวศาสตร - สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร - สาขาว ชาช างกลเกษตร - สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า - สาขาว ชาเทคโนโลย ภ ม ท ศน - สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขาว ชาการบ ญช 3) หล กส ตรอ นๆ - ปวช. ทว ภาค สาขาว ชาเกษตรศาสตร - ปวส. ภาคสมทบ สาขาว ชาเกษตรศาสตร

14 ผ งบร เวณว ทยาล ย

15 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2555 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภท/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวมท งส น ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ประเภทว ชา เกษตรกรรม สาขาว ชา เกษตรศาสตร สาขางาน เกษตรท วไป สาขางาน พ ชศาสตร สาขางาน ส ตวศาสตร สาขางาน อ ตสาหกรรมเกษตร สาขางาน ช างกลเกษตร สาขางาน ประมง สาขาว ชา พ ชศาสตร - สาขางาน พ ชไร สาขาว ชา ส ตวศาสตร - สาขางาน การจ ดการผล ตส ตว สาขาว ชา ช างกลเกษตร - สาขางาน ช างกลการเกษตร สาขาว ชา อ ตสาหกรรมเกษตร - สาขางาน ผล ตภ ณฑ พ ช สาขาว ชา เทคโนโลย ภ ม ท ศน - สาขางาน เทคโนโลย ภ ม ท ศน รวม ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม/บร หารธ รก จ สาขาว ชา พณ ชยการ - สาขาว ชา พาณ ชยการ - สาขางาน การบ ญช สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขาว ชา การบ ญช - สาขางาน การบ ญช

16 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภท/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวมท งส น ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางาน เทคโนโลย ส าน กงาน รวม ประเภทว ชา ประมง สาขาว ชา เพาะเล ยงส ตว น า - สาขางาน เพาะเล ยงส ตว น าท วไป รวม รวมท งส น

17 - 14- เป าหมายจ านวนน กเร ยน น กศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2555 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ประเภท/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวมท งส น ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ประเภทว ชา เกษตรกรรม สาขาว ชา เกษตรศาสตร สาขางาน เกษตรท วไป 0 - สาขางาน พ ชศาสตร สาขางาน ส ตวศาสตร สาขางาน อ ตสาหกรรมเกษตร สาขางาน ช างกลเกษตร สาขางาน ประมง สาขาว ชา พ ชศาสตร - สาขางาน พ ชสวน สาขาว ชา ส ตวศาสตร - สาขางาน การจ ดการผล ตส ตว สาขาว ชา ช างกลเกษตร - สาขางาน ช างกลการเกษตร สาขาว ชา อ ตสาหกรรมเกษตร - สาขางาน ผล ตภ ณฑ พ ช สาขาว ชา เทคโนโลย ภ ม ท ศน - สาขางาน เทคโนโลย ภ ม ท ศน รวม ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม/บร หารธ รก จ สาขาว ชา พณ ชยการ - สาขาว ชา พาณ ชยการ สาขางาน การบ ญช สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขาว ชา การบ ญช - สาขางาน การบ ญช

18 - 15- ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ประเภท/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวมท งส น ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางาน เทคโนโลย ส าน กงาน รวม ประเภทว ชา ประมง สาขาว ชา เพาะเล ยงส ตว น า - สาขางาน เพาะเล ยงส ตว น าท วไป รวม รวมท งส น ,067

19 ข อม ลบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555 จ านวน ระด บต าแหน ง ระด บการศ กษา ต าแหน ง คร ผ ช วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 ต า ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร ชาย หญ งชายหญ ง ชายหญ ง ชายหญ ง ชายหญ ง กว าป.ตร 1. ผ บร หาร รวมผ บร หาร ข าราชการคร ผ สอน แผนกว ชาพ ชศาสตร แผนกว ชาส ตวศาสตร แผนกว ชาประมง แผนกว ชาช างกลเกษตร แผนกว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ แผนกว ชาบร หารธ รก จ รวมข าราชการคร ผ สอน ข าราชการพลเร อน เจ าพน กงานธ รการ รวมข าราชการพลเร อน ล กจ างประจ า พน กงานข บรถยนต ส 2/ห วหน า ผ ด แลหมวดสถานท บ 2/ห วหน า พน กงานพ มพ ส พน กงานข บรถยนต ส พน กงานท วไป บ พน กงานบร การ บ พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดเบา ช พน กงานเกษตรพ นฐาน บ พน กงานสถานท บ พน กงานร กษาความปลอดภ ย บ คนสวน รวมล กจ างประจ า พน กงานราชการ พน กงานราชการท าหน าท สอน รวมพน กงานราชการ ข อม ล ณ มกราคม 2555

20 ต าแหน ง จ านวน ชาย หญ ง รวม คร ผ ช วย ระด บต าแหน ง คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง เอก ระด บการศ กษา 6. ล กจ างช วคราว คร พ เศษสอน คนงาน/เจ าหน าท รวมล กจ างช วคราว รวมท งส น โท ตร ต า กว าป.ตร **หมายเหต ** 1) คร ไปช วยราชการ 4 คน 2) ข อม ล ณ ว นท มกราคม 2555 ข อม ล ณ มกราคม 2555

21 การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามผลผล ต ท งบรายจ าย ผลผล ต ปวช. ผลผล ต ปวส. ผลผล ต ระยะส น โครงการว จ ยฯ ผลผล ต... ผลผล ต... ผลผล ต... โครงการศ นย ซ อม สร างเพ อช มชน รวม 1 งบบ คลากร - เง นเด อน 25,008, ,008, เง นว ทยฐานะ 3,851, ,851, ค าจ างประจ า 4,143, ,143, ค าตอบแทนพน กงานราชการ 1,249, ,249, ค าจ างช วคราว 2,164, ,164, รวม 36,417, ,417, งบด าเน นงาน - ค าตอบแทน ใช สอยและว สด 4,148, , , , ,968, ค าสาธารณ ปโภค 1,340, ,340, อ นๆ รวม 5,488, , , , ,308, งบอ ดหน น - การศ กษาข นพ นฐาน 6,614, ,614, ส งประด ษฐ , , อ นๆ รวม 6,614, , ,764, งบลงท น - ค าท ด นและส งก อสร าง 13,513, ,513, ค าคร ภ ณฑ รวม 13,513, ,513, รวมท งส น 62,033, , , , , ,003,

22 การจ ดสรรงบประมาณรายได สถานศ กษา (เง นบ าร งการศ กษา) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามผลผล ต ท งบรายจ าย ผลผล ต ปวช. ผลผล ต ปวส. ผลผล ต ระยะส น ผลผล ต... ผลผล ต... ผลผล ต... ผลผล ต...ฯลฯ รวม 1 งบบ คลากร - เง นเด อน เง นว ทยฐานะ ค าจ างประจ า ค าตอบแทนพน กงานราชการ ค าจ างช วคราว 911, , ค าครองช พ รวม 911, , งบด าเน นงาน - ค าตอบแทน ใช สอยและว สด 14,468, ,468, ค าสาธารณ ปโภค 20, , รวม 14,488, ,488, งบลงท น - ค าท ด นและส งก อสร าง 1,000, ,000, ค าคร ภ ณฑ 93, , รวม 1,093, ,093, งบอ ดหน น - การศ กษาข นพ นฐาน ส งประด ษฐ อ นๆ รวม - 4 รายจ ายอ น - เง นส ารองฉ กเฉ น 983, , รวม 983, , รวมท งส น 17,476, ,476,

23 แผนงานงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ เง น งปม. สร ปงบหน ารายจ าย จ าแนกตามแผนงบประมาณ ผลการใช จ ายป งบประมาณ พ.ศ ประมาณการแผนป งบประมาณ พ.ศ สนองนโยบาย เง นอ ดหน น การศ กษาข นพ นฐาน เง นรายได สถานศ กษา รวม เง น งปม. เง นอ ดหน นการศ กษา ข นพ นฐาน เง นรายได สถานศ กษา 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา 37,038, ,137, ,175, ,554, ,094, ,306, ,955, ผลผล ต : ปวช., ปวส. ระยะส น งาน/โครงการงานจ ดการอาช วศ กษา งบบ คลากร 34,061, , ,541, ,252, ,164, , ,328, งบด าเน นงาน 2,026, ,272, ,299, ,788, ,929, ,318, ,036, งบลงท น - - 1,385, ,385, ,513, ,093, ,607, งบอ ดหน น 949, , งบรายจ ายอ น , , แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการซ อมสร างอ ปกรณ ประกอบอาช พช มชน 2,426, ,426, , , ผลผล ต : โครงดารขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix It Center และ การพ ฒนาระบบรองร บและตรวจสอบค ณภาพส นค าช มชน งบบ คลากร งบด าเน นงาน 2,426, ,426, , , งบลงท น งบอ ดหน น งบรายจ ายอ น แผนงาน เสร มสร างรายได พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความม นคงด านส งคม - 12,015, ,015, ,614, ,614, โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป งาน/โครงการ งบบ คลากร งบด าเน นงาน - 12,015, ,015, งบลงท น งบอ ดหน น ,614, ,614, งบรายจ ายอ น อ ดหน นเฉพาะก จค าใช จ ายเพ มศ กยภาพผ ว างงานเพ อสร างม ลค าทางเศรษฐก จและส งคมในช มชน งาน/โครงการ งบบ คลากร งบด าเน นงาน รวม เพ ม-ลด (ร อยละ) ศธ. สอศ. จ งหว ด ประก นค ณภาพ สมศ.

24 แผนงานงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ เง น งปม. ผลการใช จ ายป งบประมาณ พ.ศ ประมาณการแผนป งบประมาณ พ.ศ สนองนโยบาย เง นอ ดหน น การศ กษาข นพ นฐาน เง นรายได สถานศ กษา รวม เง น งปม. เง นอ ดหน นการศ กษา ข นพ นฐาน เง นรายได สถานศ กษา งบลงท น งบอ ดหน น งบรายจ ายอ น แผนงาน : สน บสน นด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ยและนว ตกรรม 150, , , , , แผนงานว จ ย งาน/โครงการเสร มสร างนว ตกรรมการพ ฒนาเทคโนโลย ส งประด ษฐ ของคนร นใหม และห นยนต อาช วศ กษา งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น งบอ ดหน น 150, , , , , งบรายจ ายอ น แผนงบประมาณเสร มสร างความม นคงในจ งหว ด ชายแดนภาคใต แผนงาน งาน/โครงการ งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น งบอ ดหน น งบรายจ ายอ น รวมท งส น 39,615, ,015, ,137, ,768, ,294, ,708, ,476, ,480, รวม เพ ม-ลด (ร อยละ) ศธ. สอศ. จ งหว ด ประก นค ณภาพ สมศ.

25 สร ปงบหน ารายจ าย จ าแนกตามผลผล ต แผนงบประมาณ/ผลผล ต จ านวน งบประมาณ รห ส GFMIS 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพ ฒนการศ กษา ผลผล ต : เป าหมายผ ส าเร จการศ กษา - ปวช. (ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ) 730 5,601, ปวส. (ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง) , โครงการฝ กอบรมหล กส ตรนอกระบบ (ตชด.) , โครงการฝ กอบรมหล กส ตรนอกระบบ (ปชด.) , ก จกรรมฝ กอบรมโครงการ อศ.กช , โครงการฝ กอบรมหล กส ตรนอกระบบ (เกษตรระยะส น) , โครงการฝ กอบรม(แกนม ธยม) 40 32, รวม 1,666 6,504, แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการซ อมสร างอ ปกรณ ประกอบอาช พช มชน 2.1. ผลผล ต : โครงการขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix It Center และ การพ ฒนาระบบรองร บและตรวจสอบค ณภาพส นค าช มชน 2 590, รวม 590, แผนงาน เสร มสร างรายได พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความม นคงด านส งคม 3.1. โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป 1,596 12,708, อ ดหน นเฉพาะก จค าใช จ ายเพ มศ กยภาพผ ว างงานเพ อสร างม ลค าทางเศรษฐก จและส งคมในช มชน รวม - 4. แผนงาน : สน บสน นด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ยและนว ตกรรม ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ผลผล ต ท 1 ส งประด ษฐ คนร นใหม 5 ช น 150, รวม 150, แผนงบประมาณเสร มสร างความม นคงในจ งหว ด ชายแดนภาคใต ผลผล ต : ผลผล ต ท 1... ผลผล ต ท รวม - รวมท งส น 7,244,900.00

26

27 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย เง นงบประมาณ 1. จ านวนน กเร ยน ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 (ต ลาคม ม นาคม 2554) 892 คน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ก นยายน 2554) 1067 คน 2. ประมาณการรายร บ งบบ คลากร เง นเด อน 25,008, บาท เง นว ทยฐานะ 3,851, บาท ค าจ างประจ า 4,143, บาท ค าตอบแทนพน กงานราชการ 1,249, บาท งบด าเน นงาน ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด (ปวส.) 497, บาท ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด (ปวช.) 2,148, บาท ค าตอบแทนใช สอยว สด 882, บาท งบลงท น ค าท ด นและส งก อสร าง 13,513, บาท รวม 51,294, บาท 3. ประมาณการรายจ าย งบบ คลากร เง นเด อน 28,859, บาท ค าจ างประจ า 4,143, บาท พน กงานราชการ 1,249, บาท งบด าเน นงาน ค าตอบแทน 305, บาท ค าใช สอย 149, บาท ค าว สด 1,983, บาท ค าสาธารณ ปโภค 940, บาท งบลงท น ค าคร ภ ณฑ - บาท ค าท ด นและส งก อสร าง 13,513, บาท งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน นว จ ยส งประด ษฐ 150, บาท รวม 51,294, บาท

28 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย เง นรายได สถานศ กษา 1. จ านวนน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 (ต ลาคม ม นาคม 2554) คน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ก นยายน 2554) คน 2. ประมาณการรายร บ ยอดเง นคงเหล อ ณ ว นท 30 ก นยายน ,894, บาท เง นบ าร งการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา , บาท เง นบ าร งการศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา , บาท รายได จากงานฟาร ม/โรงงาน 7,000, บาท รวม 17,476, บาท 3. ประมาณการรายจ าย งบบ คลากร ค าจ างช วคราว 911, บาท งบด าเน นงาน ค าตอบแทน 306, บาท ค าใช สอย 2,356, บาท ค าว สด 11,806, บาท ค าสาธารณ ปโภค 20, บาท งบลงท น ค าคร ภ ณฑ 93, บาท ค าท ด นและส งก อสร าง ปร บปร งค นด น 1,000, บาท งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น - บาท เง นรายจ ายอ นๆ เง นส ารองฉ กเฉ น 983, บาท รวม 17,476, บาท

29 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย เง นอ ดหน นการศ กษาข นพ นฐาน 1. จ านวนน กเร ยน ระด บ ปวช. ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 (ต ลาคม ม นาคม 2554) 726 คน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 (ม ถ นายน ก นยายน 2555) 870 คน 2. ประมาณการรายร บ เง นอ ดหน นการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเร ยนท 2/2554 5,601, บาท เง นอ ดหน นการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเร ยนท 1/2555 7,106, บาท รวม 12,708, บาท 3. ประมาณการรายจ าย งบบ คลากร ค าจ างช วคราว 2,164, บาท งบด าเน นงาน ค าตอบแทน 568, บาท ค าใช สอย 146, บาท ค าว สด 2,815, บาท ค าสาธารณ ปโภค 400, บาท งบลงท น ค าคร ภ ณฑ บาท ค าท ด นและส งก อสร าง บาท งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น 6,614, บาท เง นรายจ ายอ นๆ - บาท เง นอ ดหน นน กเร ยนปฏ ร ปการศ กษาเกษตรเพ อช ว ต 3,535, บาท เร ยนฟร 15 ป (ค าหน งส อ+ค าเคร องแบบ+ค าอ ปกรณ ) 3,079, บาท รวม 12,708, บาท

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information