แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 สถานศ กษามาตรฐานรางว ลพระราชทาน 3 สม ย ในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2543, 2548, และ พ.ศ. 2552) แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย อาช วศ กษาจ งหว ดบ ร ร มย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ฉบ บสมบ รณ

2 ค าน า แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ได จ ดท าข นเพ อเป นค ม อส าหร บการบร หารงบประมาณของว ทยาล ย งบประมาณท ได ร บการจ ดสรรใน แต ละงาน / โครงการ โดยได ค าน งถ งการประหย ดตลอดจนประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของงาน ซ งสอดคล องก บแผนจ ดสรรงบประมาณของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาตามพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อได ประสานก บฝ ายแผนก ว ชาและหน วยงานต าง ๆ ของว ทยาล ยฯ เพ อจ ดท ารายละเอ ยดโครงการต าง ๆ สนองต อนโยบายของ ว ทยาล ยฯ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ซ งหน วยงานต าง ๆ ของว ทยาล ยฯ จะได ใช แผนการปฏ บ ต งานน ให เป นประโยชน ในการบร หารโครงการ ท ได จ ดท าไว อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลส งส ดรวมท งใช เป นแนวทางในการต ดตาม ประชาส มพ นธ รายงานและประเม นโครงการ ด วย ว ทยาล ยฯ ใคร ขอขอบค ณ คณะผ บร หาร คร ตลอดจนเจ าหน าท ท กคนท ม ส วนร วมใน การจ ดท าแผนปฏ บ ต การน จนส าเร จล ล วงด วยด คณะผ จ ดท า

3 สารบ ญ หน า แผนภ ม โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 สร ปผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย 7 ข อม ลสถานศ กษา 8 เป าหมายจ านวนน กเร ยน / น กศ กษา ประจ าป งบประมาณ ข อม ลบ คลากร ประจ าป งบประมาณ การจ ดสรรงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2555 จ าแนกตามผลผล ต 18 การจ ดสรรงบประมาณรายได สถานศ กษา (เง นบ าร งการศ กษา) ประจ าป งบประมาณ 2555 จ าแนกตามผลผล ต 19 สร ปงบหน ารายจ าย จ าแนกตามแผนงบประมาณ 20 สร ปงบหน ารายจ าย จ าแนกตามผลผล ต 22 ภาคผนวก การจ ดสรรเง นงบประมาณ 23 การจ ดสรรเง นบ าร งการศ กษา 24 การจ ดสรรเง นอ ดหน นการศ กษาข นพ นฐาน 25 งบหน ารายจ ายตามแผนงาน/โครงการประจ าป งบประมาณ

4 แผนภ ม การบร หารว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ประจ าป งบประมาณ 2555 กรรมการว ทยาล ย ผ อ านวยการว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย นายพนม แพนแก ว กรรมการบร หารสถานศ กษา รองผ อก านวยการฝ ายบร หารทร พยากร นายเขลางค วงศ ว เช ยร รองผ อ านวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นายธนะช ย ศ ร โคจรสมบ ต รองผ อ านวยการพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา นายว ทยา พลศร รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ นางส วน จ ส ร ยพ นตร งานบร หารงานท วไป นางศ กลร ตน โสดาก ล งานวางแผนและงบประมาณ นายว ร ตน อมรช ยก จ งานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา นายเกร ยงศ กด ตะกะศ ลา งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน นายสราว ธ จ นดาเพ ชร แผนกว ชาพ ชศาสตร นายอน ชาต เพ ชรศร งานบ คลากร นางกรองแก ว แท นแก ว งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ นายกฤษดา ด ด วยชาต งานคร ท ปร กษา นางน นธพร ธาต ช ย งานว ดผลและประเม นผล นายร งโรจน ถ อความส ตย แผนกว ชาส ตวศาสตร นายเอกส ทธ สมค ณา งานการเง น นางส ร นธร มหาพรหม งานความร วมม อ นายสน ท แสนร มย งานปกครอง นายส นท ด สมรรถช ย งานว ทยบร การและห องสม ด นางส ร พร วรรณมาศ แผนกว ชาช างประมง นายส ว ชา ค ายหนองสวง งานการบ ญช นางส งวาลย นาคะร นทร งานพ สด นายปร ดา หลอดทอง งานอาคารสถานท นายศ ร ช ย เจร ญศ กด งานทะเบ ยน นางขว ญใจ เพ ชรศร งานประชาส มพ นธ นายพ ช ย พ นธ ว ร ยะก ล งานว จ ย พ ฒนา นว ตกรรม และส งประด ษฐ นางร งส น นท ก รต ตระก ล งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา นางสาวเร องร ตน ท วทอง งานส งเสร มผล ตผล การค า และประกอบธ รก จ นายมานะ เร องร มย งานฟาร มและโรงงาน นายอ ท ศ บ ญนาน งานแนะแนวอาช พและการจ ดหางาน นางส ว มล ส มโน งานสว สด การน กเร ยนน กศ กษา นายเกร ยงศ กด ตะกะศ ลา งานโครงการพ เศษและบร การช มชน นายส รพงษ คล กร งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค นายส ารวย ยอดเย ยมแกร งานส อการเร ยนการสอน นายนพร ตน บ ญกาญจน วน ชา โครงการอาช วศ กษาเพ อการพ ฒนาชนบท (ฮศ.กช.) นายส รพงษ ทองเช อ โครงการความร วมม อ จ ดการศ กษาก บ สปก. และ สกว. นายส รพงษ ทองเช อ แผนกว ชาช างกลเกษตร นายปร ดา หลอดทอง แผนกว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร นายโชต พงษ โนนสว าง แผนกว ชาบร หารธ รก จ นางส งวาลย นาคะร นทร แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ นางประยงค ห นพงศ ก ตต ก ล แผนปฏ บ ต การประจ าป วษท.บ ร ร มย 1

5 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได ด าเน นการในการผล ตและพ ฒนาก าล งคน เพ อสนองตอบความต องการก าล งคนในการพ ฒนาประเทศ โดยในป 2551 ได สร างภาพล กษณ ท ด ให ก บการ อาช วศ กษา เพ อสร างความน ยมในการเร ยนว ชาช พให ก บส งคม ม เป าหมายเพ อเพ มปร มาณผ เร ยน ในขณะเด ยวก น ได ใช ก จกรรมการบร การส งคมในโครงการและวาระพ เศษต างๆเพ อ ให ส งคมได ร บร ถ งศ กยภาพของผ เร ยน อาช วศ กษา และเป นการสร างประสบการณ ให ก บผ เร ยนท งในด านการฝ กงานว ชาช พและปล ก ฝ งส าน กการบร การ ส งคม นอกจากน ได เน นเคร อข ายความร วมม อก บท กภาคส วนให เข ามาร วมร บผ ดชอบ และม บทบาท ในการ จ ดการอาช วศ กษาร วมก นมากข น ว ส ยท ศน การอาช วศ กษา ว ส ยท ศน พ นธก จ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นองค กรหล กท ม งม นผล ตและพ ฒนาก าล งคน อาช วศ กษาให ม ค ณภาพและ มาตรฐาน สอดคล องก บการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ส งผลต อการเพ มข ด ความสามารถในการแข งข นของประเทศ พ นธก จการอาช วศ กษา 1. จ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พ อย างท วถ งและเสมอภาค 3. ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พในการผล กด นให ว ส ยท ศน และพ นธก จ บรรล ตามเป าหมายน น ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได ก าหนดย ทธศาสตร ไว 7 ย ทธศาสตร 44 มาตรการ ด งน ย ทธศาสตร ท 1 : ปฏ ร ประบบการเร ยนร ให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงานและเช อมต อการ เร ยนร ตลอดช ว ต มาตรการ 1. พ ฒนาศ กยภาพคร และบ คลากรการอาช วศ กษา 2. พ ฒนาค ณภาพและสมรรถนะผ เร ยนให เป นท ยอมร บของตลาดแรงงานและส งคมท งใน ประเทศและภ ม ภาคอาเซ ยน 3. สร างและพ ฒนามาตรฐานหล กส ตร กระบวนการจ ดการเร ยนการสอน การน เทศ ก าก บ ต ดตามประเม นผลอย างต อเน อง 4. สน บสน นทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาอย างพอเพ ยงและม ประส ทธ ภาพ 5. สน บสน นการจ ดต งศ นย ค ณว ฒ ว ชาช พแห งชาต (NQF)

6 เพ มส ดส วนผ เร ยนอาช วศ กษา โดยส งเสร มภาพล กษณ การอาช วศ กษาให บร การส งคมให เก ด ค าน ยมในการเร ยนอาช วศ กษาต อสาม ญ 60 : ส งเสร มและสร างเคร อข ายความร วมม อเพ อบ มเพาะผ ประกอบการร นใหม การอาช วศ กษา 8. พ ฒนาก าล งคนระด บกลางให ม ความร และท กษะฝ ม อได มาตรฐาน ย ทธศาสตร ท 2 : เสร มสร างโอกาสการศ กษาว ชาช พอย างเสมอภาค มาตรการ 1. ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พด วยร ปแบบท หลากหลายท ง ในระบบ นอกระบบ และทว ภาค 2. พ ฒนาศ กยภาพสถานศ กษาให เป นแหล งบร การความร ทางว ชาช พแก ช มชนและส งคม 3. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พให ประชาชน ในการสร างงาน สร างรายได 4. จ ดการศ กษาว ชาช พท สร างโอกาสแก ผ ด อยโอกาส คนพ การ ผ ส งอาย 5. ส งเสร มให ม การสร างรายได ระหว างเร ยนและลดภาระค าใช จ ายของผ ปกครอง ย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนาค ณภาพก าล งคนอาช วศ กษาท กระด บ มาตรการ 1. พ ฒนาก าล งคนให ม ความร และท กษะฝ ม อในระด บค ณภาพ 2. สร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอาช พ 3. ส งเสร มความเป นเล ศของเยาวชนท ม ความสามารถในท กษะฝ ม อ 4. สน บสน นให สถาบ นการศ กษาต างๆ ม การพ ฒนาค ณภาพ และการแข งข นใน ย ทธศาสตร ท 4 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท งส วนกลาง สถาบ นการอาช วศ กษา และสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ มาตรการ 1. พ ฒนาโครงสร างบร การจ ดการและก าหนดภารก จท ช ดเจน ภายใต กฎหมายระเบ ยบ ข อบ งค บ ท สอดคล องก บการเปล ยนแปลงในสภาพป จจ บ น 2. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ 3. กระจายอ านาจการบร หารจ ดการส สถานศ กษาและสถาบ นการอาช วศ กษา 4. สร างเคร อข ายความร วมม อและการใช ทร พยากรร วมก น 5. บร หารจ ดการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ม ธรรมาภ บาลโดยย ดหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 6. พ ฒนาระบบการตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ 7. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพการอาช วศ กษา 8. พ ฒนาระบบการสรรหาและแต งต งผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาโดยย ดหล กธรร มาภ บาล ท งส วนกลาง สถาบ น และสถานศ กษา

7 สร างความก าวหน าในว ชาช พ สร างขว ญและก าล งใจให บ คลากรท งส วนกลาง สถาบ นการ อาช วศ กษา และสถานศ กษา ย ทธศาสตร ท 5 : สร างความเข มแข งเคร อข ายความร วมม อการจ ดการอาช วศ กษา ท งในและต างประเทศ มาตรการ 1. พ ฒนาศ กยภาพด านการส อสารของผ บร หาร คร บ คลากรการอาช วศ กษาและน กเร ยน น กศ กษา 2. พ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษาทว ภาค 3. พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนและการฝ กอบรมว ชาช พ 4. สร างเคร อข ายความร วมม อท งในและต างประเทศ ในการจ ดการอาช วศ กษาระด บนานาชาต 5. พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศการศ กษาทางไกล 6. จ ดต งกองท นเพ อพ ฒนาการอาช วศ กษา 7. ปร บระบบความร วมม อและเคร อข ายการผล ตและพ ฒนาก าล งคน ย ทธศาสตร ท 6 : จ ดอาช วศ กษาเพ อสร างเสร มความม นคงของร ฐ มาตรการ 1. ส งเสร มการปกครองในระบบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 2. พ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จ และเขต พ นท ชายแดนภาคใต 3. พ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จและเขตพ นท ชายแดนภาคใต 4. พ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาร วมก บประเทศเพ อนบ าน 5. ท าน บ าร ง ขนบธรรมเน ยมประเพณ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 7 : ผล กด นการบ รณาการการว จ ยและพ ฒนา ถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย เพ อ พ ฒนาการอาช วศ กษา มาตรการ 1. พ ฒนาการว จ ย นว ตกรรม ส งประด ษฐ อย างม ประส ทธ ภาพ 2. น าองค ความร นว ตกรรมและเทคโนโลย ไปใช พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการเร ยนการสอน 3. ถ ายทอดองค ความร นว ตกรรมและเทคโนโลย ส งประด ษฐ ไปส ช มชน และพ ฒนาส อ ตสาหกรรมเช งพาณ ชย เพ อเพ มศ กยภาพการแข งข นระด บสากล 4. ส งเสร มการจดส ทธ บ ตร และปกป องทร พย ส นทางป ญญาการอาช วศ กษา 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เคร อข ายงานว จ ย และจ ดการองค ความร อาช วศ กษาท งใน ประเทศและระด บนานาชาต 6. ส งเสร มการว จ ย และพ ฒนาถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พส สากล

8 - 5 - สร ปผลการด าเน นงาน ในป งบประมาณ 2554 (ต ลาคม 2553 ก นยายน 2554) ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ได ด าเน นงาน/โครงการ/ ต างๆ ม ผลการด าเน นงานสร ปได ด งน การบร หารงบประมาณ ในป งบประมาณ 2554 ได ใช จ ายงบประมาณเป นจ านวนเง นท งส น 52,161, บาท (ห าส บสอง ล านหน งแสนหกหม นหน งพ นส ร อยเก าส บเจ ดบาทห าส บเอ ดสตางค ) โดยแยกเป นงบประมาณรายจ ายตามผลผล ต ได ด งน 1. แผนงานสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 15 ป เป นเง น 12,546, บาท ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณรายจ ายท งหมด 2. แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา - ผลผล ต ปวช., เป นจ านวนเง น 35,975, บาท ค ดเป นร อยละ ของ งบประมาณรายจ ายท งหมด - ผลผล ต ปวส. เป นจ านวนเง น 821, บาท ค ดเป นร อยละ 1.57 ของงบประมาณ รายจ ายท งหมด - ผลผล ตผ ร บบร การการฝ กอบรมและพ ฒนาว ชาช พระยะส น เป นจ านวน 241,400 บาท ค ดเป นร อยละ 0.46 ของงบประมาณรายจ ายท งหมด - โครงการขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน (Fix It Center ) และการพ ฒนาระบบ รองร บและตรวจสอบค ณภาพส นค า เป นจ านวน 2,426, บาท ค ดเป นร อยละ 4.65 ของ งบประมาณรายจ ายท งหมด 3. แผนงาน ว จ ยเพ อสร างองค ความร - ผลผล ตผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย เป นจ านวน 150,000 บาท ค ดเป นร อยละ 0.29 ของบประมาณรายจ ายท งหมด ผลผล ตของหน วยงาน 1. ผลผล ตท 1 การผล ตน กเร ยน ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 1.1. จ านวนน กเร ยนท งหมด ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 จ านวน 687 คน 1.2. จ านวนน กเร ยนท งหมด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 จ านวน 726 คน

9 ผลผล ตท 2 การผล ตน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 2.1. จ านวนน กศ กษาท งหมด ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 จ านวน 205 คน 2.2. จ านวนน กศ กษาท งหมด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 จ านวน 166 คน จ านวนผ ส าเร จการศ กษา ในป งบประมาณ 2554 (ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553) ม ผ ส าเร จการศ กษาท งส น 154 คน แยกเป นผ จบการศ กษาในระด บ ปวช. 132 คน และ ระด บ ปวส. 63 คน

10 - 7 - ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ว ส ยท ศน (Vision) เป นสถานศ กษาท ม งเน นผล ตน กเร ยน น กศ กษา ให ม ค ณภาพและได มาตรฐาน เป ดโอกาสทางการศ กษา อย างกว างขวางและท วถ ง สร างองค ความร ใหม เพ อน าไปส ความเป นเล ศด านว ชาการ งานฟาร มและโรงงาน พ ฒนาอาช พของช มชนให เข มแข งภายใต แนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ (Mission) 1. ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพและได มาตรฐานภายใต กระบวนการประก นค ณภาพ 2. เป ดโอกาสทางการศ กษาให หลากหลาย ท งในระบบ นอกระบบ ตามอ ธยาศ ย 3. ส งเสร มการสร างองค ความร ใหม ส ความเป นเล ศด านว ชาการ เพ อสน บสน นการจ ดการศ กษา และพ ฒนางานฟาร ม 4. สร างธ รก จงานฟาร มและ งานโรงงานให เป นแบบอย างในการประกอบอาช พ 5. ส งเสร มและสน บสน นการประกอบอาช พของช มชนให เข มแข งพ งตนเองได ภายใต แนวทางเศรษฐก จพอเพ ยงในร ปแบบท หลากหลาย ปร ชญาการศ กษาของว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย เร ยนด ม ฝ ม อ ย ดถ อว น ย ร บใช ส งคม

11 - 8 - ข อม ลสถานศ กษา ประว ต การจ ดต ง ท ต ง เน อท ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ต งข นเม อว นท 1 พฤศจ กายน พ.ศ ต งอย ทาง ท ศใต ห างจากศาลากลางจ งหว ดบ ร ร มย ประมาณ 1 ก โลเมตร ถนนสายบ ร ร มย -ประโคนช ย ต าบลอ สาณ อ าเภอเม อง จ งหว ดบ ร ร มย ม พ นท ท งหมดประมาณ 350 ไร ม ไร ฝ กน กศ กษา 871 ไร ต งอย ท บ านศ ลา ต าบลห นเหล กไฟ อ าเภอค เม อง อย ห าง จากว ทยาล ยประมาณ 40 ก โลเมตร ว ทยาล ย ได เป ดสอน หล กส ตร ระด บต างๆ และม การ ด าเน นงานท ผ านมา ด งน ป พ.ศ. รายละเอ ยด พ.ศ เป ดสอนระด บประถมว สาม ญเกษตรกรรม ( ป.4 ป. 5) โดยใช เง นสะสมศ กษาพล และเง นช วยประถมศ กษา พ.ศ เปล ยนช อเป นโรงเร ยนเกษตรกรรมบ ร ร มย พ.ศ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนต นแผนกเกษตรกรรม พ.ศ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม พ.ศ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สายอาช พแผนกเกษตรกรรม ร บน กเร ยนท ส าเร จ ม.ศ. 3 หร อ ม. 6 เด ม หล กส ตร 3 ป พ.ศ เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรการศ กษาแผนกฝ กห ดคร เกษตรกรรม (ปกศ.เกษตร) พ.ศ ป จจ บ น - ได ร บการยกฐานะให เป นว ทยาล ยเกษตรกรรมบ ร ร มย - จ ดต งไร ฝ กน กศ กษาเพ อเป นแหล งฝ กงานของน กเร ยน น กศ กษา พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งแผนกเกษตรกรรม (ปวส.เกษตร) พ.ศ เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ เศษ แผนกเกษตรกรรม โดยร บผ ท จบ มศ. 5 หล กส ตร 1 ป พ.ศ ป จจ บ น - ด าเน นโครงการฝ กอบรมว ชาช พเกษตรกรรมระยะส น พ.ศ ป จจ บ น - ด าเน นโครงการฝ กอบรมว ชาช พเกษตรกรรมเคล อนท พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม ร บผ ส าเร จ การศ กษา ม.3 หร อเท ยบเท าหล กส ตร 3 ป พ.ศ ม ลน ธ ว ทยาล ยเกษตรกรรมบ ร ร มย ได ร บการจดทะเบ ยนเม อว นท 15 ก นยายน พ.ศ พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนหล กส ตรระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พเทคน ค (ปวท.) และระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (พ เศษ)(ปวช. พ เศษ) ตามโครงการอาช วศ กษาเพ อการพ ฒนา ชนบท (อศ.กช.) พ.ศ เป ดด าเน นการศ นย สาธ ตและขยายพ นธ ไม ผลท บร เวณท ายเข อนล านางรอง อ าเภอโนน ด นแดง จ งหว ดบ ร ร มย ตามโครงการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชด าร

12 - 9 - ป พ.ศ. รายละเอ ยด พ.ศ ได ร บเล อกเป นสถานศ กษาเร งร ดพ ฒนาด เด นของกรมอาช วศ กษา พ.ศ ได ร บค ดเล อกเป นสถานศ กษาด เด นของกรมอาช วศ กษา พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนสาขาว ชานอกภาคเกษตร ในระด บ ปวช. และ ปวส. พ.ศ เปล ยนช อเป นว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย พ.ศ จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การอ ตสาหกรรมเกษตรเพ อช ว ตท ศ นย สาธ ตและขยายพ นธ ไม ผล อ าเภอ โนนด นแดง ตามข อตกลงร วมม อระหว างกรมอาช วศ กษาก บบร ษ ทสยามแอด วานซ เอ คย เคช น 2000 จ าก ด (SAE 2000) พ.ศ ป จจ บ น - เป ดสอนน กเร ยนระด บ ปวช. สาขาว ชาเกษตรและเทคโนโลย ตามโครงการปฏ ร ป การศ กษา เกษตรเพ อช ว ต พ.ศ ได ร บค ดเล อกร บรางว ลพระราชทานประเภทอ ดมศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ท ง สถานศ กษาและน กศ กษา พ.ศ โรงงานแปรร ปผล ตภ ณฑ นม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ได ผ านการตรวจ ประเม นตามหล กเกณฑ ว ธ การท ด ในการผล ตอาหาร ตามข อก าหนดของ Codex Alimentarus Recommended International Code of Parctice General Principles of Food Hygiene [CAC/RCP ,Rve ,Amended1999] - โรงงานผล ตน าด มเพ อการบร โภค ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย ได ผ านการ ตรวจประเม นตามประกาศกระทรวงสาธารณส ข พ.ศ ได ร บค ดเล อกร บรางว ลพระราชทาน สถานศ กษา ป การศ กษา 2548 นายส าราญ กมล ได ร บรางว ลน กศ กษาพระราชทาน ป การศ กษา 2548 พ.ศ สน บสน นและผล กด นในการจ ดต งว ทยาล ยเทคโนโลย และการจ ดการโนนด นแดง โดยประกาศจ ดต งเม อว นท 17 ธ นวาคม 2551 พ.ศ ได ร บมอบโล (ทองค า 99.99%) จากกระทรวงศ กษาธ การ เน องจากสถานศ กษาจ ด การศ กษาระด บอาช วศ กษาได อย างม ค ณภาพด เย ยม ได ร บรางว ลพระราชทาน 3 คร ง ภายใน 10 ป ป การศ กษา 2543, 2548, 2552 พ.ศ ผ านเกณฑ การประเม นสถานศ กษาแบบอย างการจ ดการเร ยนการสอนและการบร หาร จ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง สถานศ กษาพอเพ ยง 2553 พ.ศ ชนะเล ศการประกวดหน วยร วมก จกรรมด เด นในงานประช มว ชาการระด บชาต คร งท 32 ณ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย แพร

13 ข อม ลส าหร บต ดต อส อสาร ท ต ง 67 หม 1 ต. อ สาณ อ.เม อง จ.บ ร ร มย โทร , โทรสาร Website : 4. การด าเน นงานในป จจ บ น ระด บการศ กษาและสาขาว ชาท เป ดสอน หล กส ตรท เป ดสอน 1) ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ - สาขาว ชาเกษตรศาสตร (โครงการปฏ ร ปการศ กษาเกษตรเพ อช ว ต) - สาขาว ชาเกษตรศาสตร (อศ.กช.) (โครงการอาช วศ กษาเพ อการพ ฒนาชนบท) - สาขาว ชาพาณ ชยการ 2) ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง - สาขาว ชาพ ชศาสตร - สาขาว ชาส ตวศาสตร - สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร - สาขาว ชาช างกลเกษตร - สาขาว ชาการเพาะเล ยงส ตว น า - สาขาว ชาเทคโนโลย ภ ม ท ศน - สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขาว ชาการบ ญช 3) หล กส ตรอ นๆ - ปวช. ทว ภาค สาขาว ชาเกษตรศาสตร - ปวส. ภาคสมทบ สาขาว ชาเกษตรศาสตร

14 ผ งบร เวณว ทยาล ย

15 ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2555 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภท/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวมท งส น ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ประเภทว ชา เกษตรกรรม สาขาว ชา เกษตรศาสตร สาขางาน เกษตรท วไป สาขางาน พ ชศาสตร สาขางาน ส ตวศาสตร สาขางาน อ ตสาหกรรมเกษตร สาขางาน ช างกลเกษตร สาขางาน ประมง สาขาว ชา พ ชศาสตร - สาขางาน พ ชไร สาขาว ชา ส ตวศาสตร - สาขางาน การจ ดการผล ตส ตว สาขาว ชา ช างกลเกษตร - สาขางาน ช างกลการเกษตร สาขาว ชา อ ตสาหกรรมเกษตร - สาขางาน ผล ตภ ณฑ พ ช สาขาว ชา เทคโนโลย ภ ม ท ศน - สาขางาน เทคโนโลย ภ ม ท ศน รวม ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม/บร หารธ รก จ สาขาว ชา พณ ชยการ - สาขาว ชา พาณ ชยการ - สาขางาน การบ ญช สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขาว ชา การบ ญช - สาขางาน การบ ญช

16 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภท/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวมท งส น ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางาน เทคโนโลย ส าน กงาน รวม ประเภทว ชา ประมง สาขาว ชา เพาะเล ยงส ตว น า - สาขางาน เพาะเล ยงส ตว น าท วไป รวม รวมท งส น

17 - 14- เป าหมายจ านวนน กเร ยน น กศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2555 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ประเภท/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวมท งส น ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ประเภทว ชา เกษตรกรรม สาขาว ชา เกษตรศาสตร สาขางาน เกษตรท วไป 0 - สาขางาน พ ชศาสตร สาขางาน ส ตวศาสตร สาขางาน อ ตสาหกรรมเกษตร สาขางาน ช างกลเกษตร สาขางาน ประมง สาขาว ชา พ ชศาสตร - สาขางาน พ ชสวน สาขาว ชา ส ตวศาสตร - สาขางาน การจ ดการผล ตส ตว สาขาว ชา ช างกลเกษตร - สาขางาน ช างกลการเกษตร สาขาว ชา อ ตสาหกรรมเกษตร - สาขางาน ผล ตภ ณฑ พ ช สาขาว ชา เทคโนโลย ภ ม ท ศน - สาขางาน เทคโนโลย ภ ม ท ศน รวม ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม/บร หารธ รก จ สาขาว ชา พณ ชยการ - สาขาว ชา พาณ ชยการ สาขางาน การบ ญช สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขาว ชา การบ ญช - สาขางาน การบ ญช

18 - 15- ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ประเภท/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวมท งส น ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ - สาขางาน เทคโนโลย ส าน กงาน รวม ประเภทว ชา ประมง สาขาว ชา เพาะเล ยงส ตว น า - สาขางาน เพาะเล ยงส ตว น าท วไป รวม รวมท งส น ,067

19 ข อม ลบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555 จ านวน ระด บต าแหน ง ระด บการศ กษา ต าแหน ง คร ผ ช วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 ต า ชาย หญ ง รวม เอก โท ตร ชาย หญ งชายหญ ง ชายหญ ง ชายหญ ง ชายหญ ง กว าป.ตร 1. ผ บร หาร รวมผ บร หาร ข าราชการคร ผ สอน แผนกว ชาพ ชศาสตร แผนกว ชาส ตวศาสตร แผนกว ชาประมง แผนกว ชาช างกลเกษตร แผนกว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ แผนกว ชาบร หารธ รก จ รวมข าราชการคร ผ สอน ข าราชการพลเร อน เจ าพน กงานธ รการ รวมข าราชการพลเร อน ล กจ างประจ า พน กงานข บรถยนต ส 2/ห วหน า ผ ด แลหมวดสถานท บ 2/ห วหน า พน กงานพ มพ ส พน กงานข บรถยนต ส พน กงานท วไป บ พน กงานบร การ บ พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดเบา ช พน กงานเกษตรพ นฐาน บ พน กงานสถานท บ พน กงานร กษาความปลอดภ ย บ คนสวน รวมล กจ างประจ า พน กงานราชการ พน กงานราชการท าหน าท สอน รวมพน กงานราชการ ข อม ล ณ มกราคม 2555

20 ต าแหน ง จ านวน ชาย หญ ง รวม คร ผ ช วย ระด บต าแหน ง คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง เอก ระด บการศ กษา 6. ล กจ างช วคราว คร พ เศษสอน คนงาน/เจ าหน าท รวมล กจ างช วคราว รวมท งส น โท ตร ต า กว าป.ตร **หมายเหต ** 1) คร ไปช วยราชการ 4 คน 2) ข อม ล ณ ว นท มกราคม 2555 ข อม ล ณ มกราคม 2555

21 การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามผลผล ต ท งบรายจ าย ผลผล ต ปวช. ผลผล ต ปวส. ผลผล ต ระยะส น โครงการว จ ยฯ ผลผล ต... ผลผล ต... ผลผล ต... โครงการศ นย ซ อม สร างเพ อช มชน รวม 1 งบบ คลากร - เง นเด อน 25,008, ,008, เง นว ทยฐานะ 3,851, ,851, ค าจ างประจ า 4,143, ,143, ค าตอบแทนพน กงานราชการ 1,249, ,249, ค าจ างช วคราว 2,164, ,164, รวม 36,417, ,417, งบด าเน นงาน - ค าตอบแทน ใช สอยและว สด 4,148, , , , ,968, ค าสาธารณ ปโภค 1,340, ,340, อ นๆ รวม 5,488, , , , ,308, งบอ ดหน น - การศ กษาข นพ นฐาน 6,614, ,614, ส งประด ษฐ , , อ นๆ รวม 6,614, , ,764, งบลงท น - ค าท ด นและส งก อสร าง 13,513, ,513, ค าคร ภ ณฑ รวม 13,513, ,513, รวมท งส น 62,033, , , , , ,003,

22 การจ ดสรรงบประมาณรายได สถานศ กษา (เง นบ าร งการศ กษา) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามผลผล ต ท งบรายจ าย ผลผล ต ปวช. ผลผล ต ปวส. ผลผล ต ระยะส น ผลผล ต... ผลผล ต... ผลผล ต... ผลผล ต...ฯลฯ รวม 1 งบบ คลากร - เง นเด อน เง นว ทยฐานะ ค าจ างประจ า ค าตอบแทนพน กงานราชการ ค าจ างช วคราว 911, , ค าครองช พ รวม 911, , งบด าเน นงาน - ค าตอบแทน ใช สอยและว สด 14,468, ,468, ค าสาธารณ ปโภค 20, , รวม 14,488, ,488, งบลงท น - ค าท ด นและส งก อสร าง 1,000, ,000, ค าคร ภ ณฑ 93, , รวม 1,093, ,093, งบอ ดหน น - การศ กษาข นพ นฐาน ส งประด ษฐ อ นๆ รวม - 4 รายจ ายอ น - เง นส ารองฉ กเฉ น 983, , รวม 983, , รวมท งส น 17,476, ,476,

23 แผนงานงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ เง น งปม. สร ปงบหน ารายจ าย จ าแนกตามแผนงบประมาณ ผลการใช จ ายป งบประมาณ พ.ศ ประมาณการแผนป งบประมาณ พ.ศ สนองนโยบาย เง นอ ดหน น การศ กษาข นพ นฐาน เง นรายได สถานศ กษา รวม เง น งปม. เง นอ ดหน นการศ กษา ข นพ นฐาน เง นรายได สถานศ กษา 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา 37,038, ,137, ,175, ,554, ,094, ,306, ,955, ผลผล ต : ปวช., ปวส. ระยะส น งาน/โครงการงานจ ดการอาช วศ กษา งบบ คลากร 34,061, , ,541, ,252, ,164, , ,328, งบด าเน นงาน 2,026, ,272, ,299, ,788, ,929, ,318, ,036, งบลงท น - - 1,385, ,385, ,513, ,093, ,607, งบอ ดหน น 949, , งบรายจ ายอ น , , แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการซ อมสร างอ ปกรณ ประกอบอาช พช มชน 2,426, ,426, , , ผลผล ต : โครงดารขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix It Center และ การพ ฒนาระบบรองร บและตรวจสอบค ณภาพส นค าช มชน งบบ คลากร งบด าเน นงาน 2,426, ,426, , , งบลงท น งบอ ดหน น งบรายจ ายอ น แผนงาน เสร มสร างรายได พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความม นคงด านส งคม - 12,015, ,015, ,614, ,614, โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป งาน/โครงการ งบบ คลากร งบด าเน นงาน - 12,015, ,015, งบลงท น งบอ ดหน น ,614, ,614, งบรายจ ายอ น อ ดหน นเฉพาะก จค าใช จ ายเพ มศ กยภาพผ ว างงานเพ อสร างม ลค าทางเศรษฐก จและส งคมในช มชน งาน/โครงการ งบบ คลากร งบด าเน นงาน รวม เพ ม-ลด (ร อยละ) ศธ. สอศ. จ งหว ด ประก นค ณภาพ สมศ.

24 แผนงานงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ เง น งปม. ผลการใช จ ายป งบประมาณ พ.ศ ประมาณการแผนป งบประมาณ พ.ศ สนองนโยบาย เง นอ ดหน น การศ กษาข นพ นฐาน เง นรายได สถานศ กษา รวม เง น งปม. เง นอ ดหน นการศ กษา ข นพ นฐาน เง นรายได สถานศ กษา งบลงท น งบอ ดหน น งบรายจ ายอ น แผนงาน : สน บสน นด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ยและนว ตกรรม 150, , , , , แผนงานว จ ย งาน/โครงการเสร มสร างนว ตกรรมการพ ฒนาเทคโนโลย ส งประด ษฐ ของคนร นใหม และห นยนต อาช วศ กษา งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น งบอ ดหน น 150, , , , , งบรายจ ายอ น แผนงบประมาณเสร มสร างความม นคงในจ งหว ด ชายแดนภาคใต แผนงาน งาน/โครงการ งบบ คลากร งบด าเน นงาน งบลงท น งบอ ดหน น งบรายจ ายอ น รวมท งส น 39,615, ,015, ,137, ,768, ,294, ,708, ,476, ,480, รวม เพ ม-ลด (ร อยละ) ศธ. สอศ. จ งหว ด ประก นค ณภาพ สมศ.

25 สร ปงบหน ารายจ าย จ าแนกตามผลผล ต แผนงบประมาณ/ผลผล ต จ านวน งบประมาณ รห ส GFMIS 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพ ฒนการศ กษา ผลผล ต : เป าหมายผ ส าเร จการศ กษา - ปวช. (ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ) 730 5,601, ปวส. (ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง) , โครงการฝ กอบรมหล กส ตรนอกระบบ (ตชด.) , โครงการฝ กอบรมหล กส ตรนอกระบบ (ปชด.) , ก จกรรมฝ กอบรมโครงการ อศ.กช , โครงการฝ กอบรมหล กส ตรนอกระบบ (เกษตรระยะส น) , โครงการฝ กอบรม(แกนม ธยม) 40 32, รวม 1,666 6,504, แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการซ อมสร างอ ปกรณ ประกอบอาช พช มชน 2.1. ผลผล ต : โครงการขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix It Center และ การพ ฒนาระบบรองร บและตรวจสอบค ณภาพส นค าช มชน 2 590, รวม 590, แผนงาน เสร มสร างรายได พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความม นคงด านส งคม 3.1. โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป 1,596 12,708, อ ดหน นเฉพาะก จค าใช จ ายเพ มศ กยภาพผ ว างงานเพ อสร างม ลค าทางเศรษฐก จและส งคมในช มชน รวม - 4. แผนงาน : สน บสน นด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ยและนว ตกรรม ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ผลผล ต ท 1 ส งประด ษฐ คนร นใหม 5 ช น 150, รวม 150, แผนงบประมาณเสร มสร างความม นคงในจ งหว ด ชายแดนภาคใต ผลผล ต : ผลผล ต ท 1... ผลผล ต ท รวม - รวมท งส น 7,244,900.00

26

27 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย เง นงบประมาณ 1. จ านวนน กเร ยน ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 (ต ลาคม ม นาคม 2554) 892 คน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ก นยายน 2554) 1067 คน 2. ประมาณการรายร บ งบบ คลากร เง นเด อน 25,008, บาท เง นว ทยฐานะ 3,851, บาท ค าจ างประจ า 4,143, บาท ค าตอบแทนพน กงานราชการ 1,249, บาท งบด าเน นงาน ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด (ปวส.) 497, บาท ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด (ปวช.) 2,148, บาท ค าตอบแทนใช สอยว สด 882, บาท งบลงท น ค าท ด นและส งก อสร าง 13,513, บาท รวม 51,294, บาท 3. ประมาณการรายจ าย งบบ คลากร เง นเด อน 28,859, บาท ค าจ างประจ า 4,143, บาท พน กงานราชการ 1,249, บาท งบด าเน นงาน ค าตอบแทน 305, บาท ค าใช สอย 149, บาท ค าว สด 1,983, บาท ค าสาธารณ ปโภค 940, บาท งบลงท น ค าคร ภ ณฑ - บาท ค าท ด นและส งก อสร าง 13,513, บาท งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน นว จ ยส งประด ษฐ 150, บาท รวม 51,294, บาท

28 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย เง นรายได สถานศ กษา 1. จ านวนน กเร ยน น กศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 (ต ลาคม ม นาคม 2554) คน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ก นยายน 2554) คน 2. ประมาณการรายร บ ยอดเง นคงเหล อ ณ ว นท 30 ก นยายน ,894, บาท เง นบ าร งการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา , บาท เง นบ าร งการศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา , บาท รายได จากงานฟาร ม/โรงงาน 7,000, บาท รวม 17,476, บาท 3. ประมาณการรายจ าย งบบ คลากร ค าจ างช วคราว 911, บาท งบด าเน นงาน ค าตอบแทน 306, บาท ค าใช สอย 2,356, บาท ค าว สด 11,806, บาท ค าสาธารณ ปโภค 20, บาท งบลงท น ค าคร ภ ณฑ 93, บาท ค าท ด นและส งก อสร าง ปร บปร งค นด น 1,000, บาท งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น - บาท เง นรายจ ายอ นๆ เง นส ารองฉ กเฉ น 983, บาท รวม 17,476, บาท

29 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย เง นอ ดหน นการศ กษาข นพ นฐาน 1. จ านวนน กเร ยน ระด บ ปวช. ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 (ต ลาคม ม นาคม 2554) 726 คน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 (ม ถ นายน ก นยายน 2555) 870 คน 2. ประมาณการรายร บ เง นอ ดหน นการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเร ยนท 2/2554 5,601, บาท เง นอ ดหน นการศ กษาข นพ นฐาน ภาคเร ยนท 1/2555 7,106, บาท รวม 12,708, บาท 3. ประมาณการรายจ าย งบบ คลากร ค าจ างช วคราว 2,164, บาท งบด าเน นงาน ค าตอบแทน 568, บาท ค าใช สอย 146, บาท ค าว สด 2,815, บาท ค าสาธารณ ปโภค 400, บาท งบลงท น ค าคร ภ ณฑ บาท ค าท ด นและส งก อสร าง บาท งบเง นอ ดหน น เง นอ ดหน น 6,614, บาท เง นรายจ ายอ นๆ - บาท เง นอ ดหน นน กเร ยนปฏ ร ปการศ กษาเกษตรเพ อช ว ต 3,535, บาท เร ยนฟร 15 ป (ค าหน งส อ+ค าเคร องแบบ+ค าอ ปกรณ ) 3,079, บาท รวม 12,708, บาท

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information