แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

2 สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงสร างส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 2 ข อม ลพ นฐาน 3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 4 บทท 2 ท ศทางการบร หารจ ดการศ กษา นโยบายด านการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 8 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 9 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 12 บทท 3 บ ญช สร ปโครงการเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทท 4 รายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรม / งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ บทท 5 การบร หารแผน / โครงการและงบประมาณ 46 ภาคผนวก ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ท 468/2556

3 บทท 1 สภาพท วไป บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เป นหน วยงานทางการศ กษา ท อย ภายใต การก าก บด แลของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ม อ านาจหน าท ตามมาตรา 37 ของพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษา พ.ศ.2546 ด งน ก. ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (มาตรา 36) ข. ม อ านาจหน าท เก ยวก บการศ กษาท ก าหนดไว ในกฎหมายน ( พ.ร.บ.ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ) และกฎหมายอ นและ ค.ม อ านาจหน าท ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐาน การศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งจ ดสรร งบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบและก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร มสน บสน นการจ ดและพ ฒนาการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร มการด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กร หน วยงานภาคร ฐ เอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะ ส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งาน อ นตามท มอบหมาย

4

5 ข อม ลพ นฐาน 3 ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 รายการ จ านวน 1. โรงเร ยนท งหมด 138 โรง 1 สาขา อน บาล 1 ประถมศ กษาป ท 4 5 โรง อน บาล 1 ประถมศ กษาป ท โรง ประถมศ กษาป ท 1 ประถมศ กษาป ท 6 1 โรง อน บาล 1 ม ธยมศ กษาป ท 3 16 โรง 2. น กเร ยนท งหมด 33,852 คน ก อนประถมศ กษา 6,285 คน ประถมศ กษา 26,246 คน ม ธยมศ กษาตอนต น 1,321 คน 3. ห องเร ยนท งหมด 1,455 ห อง ก อนประถมศ กษา 341 ห อง ประถมศ กษา 1,060 ห อง ม ธยมศ กษาตอนต น 54 ห อง 4. ขนาดโรงเร ยน ขนาดเล ก (นร คน) 35 โรง ขนาดกลาง (นร คน) 96 โรง ขนาดใหญ (นร ,500 คน) 7 โรง ขนาดใหญ พ เศษ (นร. 1,501 คนข นไป) 1 โรง 5. บ คลากรในสถานศ กษา 2,852 คน ผ อ านวยการโรงเร ยน 121 คน รองผ อ านวยการโรงเร ยน 15 คน คร ผ สอน 1,617 คน พน กงานราชการ 485 คน ล กจ างประจ า 81 คน ล กจ างช วคราว 269 คน ว ทยากรอ สลาม 264 คน 6. บ คลากรในส าน กงาน 108 คน ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 คน รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 11 คน ศ กษาน เทศก 17 คน บ คลากร 38 ค (2) 62 คน คร ช วยราชการ 5 คน ล กจ างประจ า 8 คน ล กจ างช วคราว 4 คน ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556

6 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 4 ผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (NT) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ตารางท 1 ข อม ลโรงเร ยนเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ย 10 อ นด บแรก ล าด บ ท ระด บ จ านวน น กเร ยน ความสามารถ ด านภาษา คะแนนเฉล ย ร อยละ ความสามารถ ด านค านวณ คะแนนเฉล ย ร อยละ ความสามารถ ด านเหต ผล คะแนนเฉล ย ร อยละ รวม คะแนน เฉล ยร อยละ ประเทศ 496, เขตพ นท 3, โรงเร ยน 1 โรงเร ยนบ านปะกาฮะร ง โรงเร ยนบ านเตราะห ก โรงเร ยนบ านราวอ โรงเร ยนบ านร สะม แล โรงเร ยนบ านจะร ง โรงเร ยนบ านท าส โรงเร ยนบ านลางา โรงเร ยนว ดศร ส ดาจ นทร โรงเร ยนบ านท าชะเมา โรงเร ยนบ านดอนนา

7 ผลการสอบประเม นค ณภาพระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ช น ประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ตารางท 2 ข อม ลเปร ยบเท ยบโรงเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ยร อยละส งกว าระด บประเทศ 8,7 กล มสาระการเร ยนร ล าด บ การ โรงเร ยน ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป ท งาน รวมเฉล ย ระด บประเทศ อน บาลป ตตาน ว ดมห งษาราม ตารางท 3 ข อม ลโรงเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ย 10 อ นด บแรก ล าด บ โรงเร ยน ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป ท 1 อน บาลป ตตาน ว ดมห งษาราม บ านท ง บ านท าข าม บ านเกาะหม อแกง ประชาอ ท ศบ านโคกม วง พระราชด าร "ศ นย คร ใต " จ งหว ดป ตตาน บ านควนค หา บ านปะกาล อสง บ านหนองแรต การ งาน รวม เฉล ย

8 ตารางท 4 ข อม ลแสดงผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (ONET) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ย 8 กล มสาระการเร ยนร (ระด บศ นย เคร อข ายค ณภาพ) ล าด บ ท ศ นย เคร อข าย ค ณภาพ จ านวน นร. ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป การ งาน รวม เฉล ย ระด บประเทศ 772, ระด บส งก ด 531, ระด บจ งหว ด 8, ระด บเขตพ นท 4, ชลาล ย ทว พ ฒน ธาราม ตร อน บาลป ตตาน พ ก ลทอง ว งพญาหนองจ ก ส วรรณากร ยาบ คอลอ ป ย ด เม องป ตตาน ยะหร งแหลมทราย ค ร ชล

9 ตารางท 5 ข อม ลแสดงผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (ONET) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ท โรงเร ยน จ านวน นร. ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ กษา ศ ลปะ การ งาน รวม 8 สาระ ระด บประเทศ 754, ระด บส งก ด 574, ระด บจ งหว ด 9, ระด บเขตพ นท เม องป ตตาน ช นชนบ านกะม ยอ บ านตาหมน บ านคาโต บ านหนองแรต บ านน าบ อ บ านเกาะเปาะ บ านต นหยงเปาว บ านบ ด บ านมะปร ง บ านบางท น บ านน าด า บ านฝาง บ านบากง บ านคอลอต นหยง บ านท าน าตะว นออก

10 นโยบายด านการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ บทท 2 ท ศทางการบร หารจ ดการศ กษา 1. เร งปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให ส มพ นธ เช อมโยงก น เพ อให ผ เร ยนสามารถค ด ว เคราะห เร ยนร ด วยตนเอง อย างต อเน อง โดยปฏ ร ปให ม ความเช อมโยงก นท งหล กส ตรและการเร ยนการสอนในโลก ย คใหม และการพ ฒนาคร ระบบการ ทดสอบ การว ดและประเม นผล โดยจะเร มจากว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และภาษาต างประเทศ 2. ปฏ ร ประบบผล ตและพ ฒนาคร จ านวนการผล ตท สอดคล องก บความต องการ ม ความร ความสามารถในการ จ ดการเร ยนการสอนในโลกย คใหม พ ฒนาระบบประเม นว ทยฐานะคร ให เช อมโยงก บผลส มฤทธ ของผ เร ยน ด แลระบบสว สด การคร เพ อขว ญและก าล งใจ 3. เร งน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการปฏ ร ปการเร ยนร สร างมาตรฐานการเร ยนการสอน และพ ฒนาคร การพ ฒนาเน อหาสาระ เพ อเป นเคร องม อให เก ดระบบการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษาให ม มาตรฐานเท ยบได ก บระด บสากล ผล กด นกรอบค ณว ฒ ว ชาช พตามกรอบ ค ณว ฒ แห งชาต มาใช ก าหนดท กษะ ความร ความสามารถให สอดคล องก บความต องการของผ ใช เพ อการม งานท า ม ความก าวหน า และม ค าตอบแทนตามท กษะ ความร ความสามารถ ม มาตรการจ งใจให เอกชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษาในล กษณะ ทว ภาค เพ อเพ มส ดส วนผ เร ยนอาช วศ กษามากข น 5. ส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาเร งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน มากกว าการขยายเช งปร มาณ ว จ ยและพ ฒนา นว ตกรรมและเทคโนโลย จ ดอ นด บสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อเป นเคร องม อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน และการจ ดสรรทร พยากร อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาส การเป นมหาว ทยาล ยระด บโลก 6. ส งเสร มให เอกชนและท กภาคส วนเข ามาร วมจ ดและสน บสน นการศ กษามากข น โดยร ฐก าก บ ควบค มเท าท จ าเป น เพ อร กษาค ณภาพมาตรฐาน 7. เพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพ ให ประชาชนท กกล ม โดยร ฐก าก บควบค ม เท าท จ าเป น เพ อร กษาค ณภาพมาตรฐาน 8. ให ความส าค ญก บการพ ฒนาการศ กษาในจ งหว ดชายแดนภาคใต ให สอดคล องก บการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม อ ตล กษณ ตามความต องการประชาชนในพ นท โดยให ความส าค ญก บความปลอดภ ย การสร างขว ญก าล งใจให ก บน กเร ยน คร และ บ คลากรทางการศ กษา

11 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 9 ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นองค กรหล กข บเคล อนการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ส มาตรฐานสากล พร อมก าวส ประชาคมอาเซ ยนบนพ นฐานของความเป นไทย กลย ทธ จากว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งก าหนด กลย ทธ ป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 6 กลย ทธ ด งต อไปน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถด าน เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศ กษาตาม หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ น เพ อส งเสร มและสน บสน น การจ ดการศ กษา กลย ทธ ท 6 จ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างส นต ส ขในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต จ ดเน นการด าเน นงาน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ก าหนดจ ดเน นการด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ โดยแบ งเป น 3 ส วนด งน ส วนท 1 จ ดเน นด านผ เร ยน 1.1 น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญ และความสามารถทางว ชาการ เพ อพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน (Students Competencies) ด งต อไปน น กเร ยนปฐมว ยม พ ฒนาการด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา ท สมด ล เหมาะสมก บว ย และเร ยนร อย างม ความส ข น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนจากการทดสอบระด บชาต (ONET) กล มสาระหล ก เพ มข นเฉล ยไม น อยกว า ร อยละ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ม ความสามารถด านภาษา ด านค านวณ และด านการใช เหต ผล น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 สามารถแสวงหาความร ด วยตนเอง น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม สมรรถนะในการศ กษาต อและการประกอบอาช พ น กเร ยนม ท กษะช ว ต ท กษะการค ดว เคราะห ค ดสร างสรรค และท กษะการส อสารอย าง สร างสรรค อย างน อย 2 ภาษา ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร เหมาะสมตามช วงว ย

12 1.2 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กความเป นไทย ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม (Students Characteristics & Social Skills) ด งต อไปน น กเร ยนระด บประถมศ กษา ใฝ เร ยนร ใฝ ด และอย ร วมก บผ อ นได น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม ท กษะการแก ป ญหาและอย อย างพอเพ ยง น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ความม งม นในการศ กษาและการท างาน และสามารถ ปร บต วเข าก บพห ว ฒนธรรมบนพ นฐานว ฒนธรรมท ด งามของไทย 1.3 น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนาเต มศ กยภาพ (Students with Special Needs) เด กพ การได ร บการพ ฒนาศ กยภาพเป นรายบ คคลด วยร ปแบบท หลากหลาย เด กด อยโอกาสได ร บโอกาสทางการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ของหล กส ตร และอ ตล กษณ แห งตน น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย พ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ น กเร ยนท เร ยนภายใต การจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว สถานประกอบการ องค กรเอกชน และสถานศ กษาทางเล อก ได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ เด กกล มท ต องการการค มครองและช วยเหล อเป นกรณ พ เศษ ได ร บการค มครอง และช วยเหล อ เย ยวยาด วยร ปแบบท หลากหลาย ส วนท 2 จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 2.1 คร และบ คลากรทางการศ กษา สามารถพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง (Continuous Professional Development) คร และบ คลากรทางการศ กษา สามารถพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน และพ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง เพ อยกระด บค ณภาพผ เร ยนและพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนและประชาคมโลก คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถตามมาตรฐานท ก าหนด และสามารถ จ ดการเร ยนการสอนท ส งผลให น กเร ยนพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษา สามารถใช ภาษาอ งกฤษและภาษาของประเทศสมาช กอาเซ ยน ในการส อสาร อย างน อย 1 ภาษา คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ เป นเคร องม อในการจ ดการเร ยนร 2.2 การพ ฒนาระบบแรงจ งใจ เพ อส งเสร มให คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ขว ญและก าล งใจ และแสดง ศ กยภาพในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ค ณภาพ (Incentives and Rewarding System) คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ขว ญก าล งใจในการพ ฒนาตนเองตามมาตรฐานค ณว ฒ คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ขว ญก าล งใจ ได ร บการจ งใจในการพ ฒนาผ เร ยน เต มศ กยภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ผลงานการสอนท แสดงศ กยภาพการสอนอย างม ออาช พ เป นเช งประจ กษ และได ร บการเช ดช เก ยรต อย างเหมาะสม 2.3 การส งเสร มให คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ว น ย ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณตาม มาตรฐานว ชาช พ เป นแบบอย างท ด แก ส งคม (Professional Ethics) คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ว น ย ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานว ชาช พ 10

13 คร และบ คลากรทางการศ กษา ม จ ตว ญญาณและอ ดมการณ ท ม งพ ฒนาการศ กษาของชาต และเป นแบบอย างท ด แก ส งคม คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ท กษะในการเข าถ งและด แลช วยเหล อน กเร ยน ส วนท 3 จ ดเน นด านการบร หารจ ดการ 3.1 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา บร หารจ ดการโดยเน นการม ส วนร วม และม ความ ร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน (Participation and Accountability) สถานศ กษาท ไม ผ านการร บรองค ณภาพภายนอกและท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ต ากว าค าเฉล ยของประเทศ ได ร บการแก ไข แทรกแซง ช วยเหล อ น เทศ ต ดตาม เพ อยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน โดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท าหน าท ส งเสร มสน บสน นและเป นผ ประสานงานหล ก เพ อให สถานศ กษาท าแผนพ ฒนาเป นรายโรง ร วมก บผ ปกครองช มชน และองค กรอ นๆ ท เก ยวข อง สถานศ กษาบร หารจ ดการโดยม งการม ส วนร วม ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน เพ อประโยชน ส งส ดของน กเร ยน สร างความเช อม นแก ผ ใช บร การและส งคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการ น เทศ ต ดตาม ประเม นผล อย างเข มแข ง โดยม งการม ส วนร วม และความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน เพ อประโยชน ส งส ดของน กเร ยน สร างความเช อม นแก ผ ใช บร การ และส งคม องค คณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ด าเน นการและต ดตามประเม นการ ด าเน นการของหน วยงานท เก ยวข องอย างเข มแข ง เพ อประโยชน ส งส ดค อค ณภาพการจ ดการเร ยนร เพ อน กเร ยนได พ ฒนาตนเอง อย างเต มศ กยภาพ 3.2 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามระด บมาตรฐาน (Management with Quality and Standards) สถานศ กษาจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามระด บมาตรฐานท ส งข น เท ยบเค ยงก บประเทศ ผ น าด านค ณภาพการศ กษาในภ ม ภาคอาเซ ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส งเสร ม สน บสน น ให ม จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ตามระด บมาตรฐานท ส งข น เท ยบเค ยงก บประเทศผ น าด านค ณภาพการศ กษาในภ ม ภาคอาเซ ยน

14 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 12 ว ส ยท ศน (Vision) ภายในป 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 เป นองค กรท ม มาตรฐาน สถานศ กษา และน กเร ยนม ค ณภาพ พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ภายใต การม ส วนร วมของท กภาคส วนในส งคมพห ว ฒนธรรม พ นธก จ (Mission) 1. จ ดระบบบร หารจ ดการศ กษาให ได ตามเกณฑ มาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2. พ ฒนาสถานศ กษาให ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 3. จ ดการศ กษาให น กเร ยนม ค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร 4. ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 5. ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการจ ดการศ กษาในส งคมพห ว ฒนธรรม เป าประสงค หล ก (Goals) 1. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ม ระบบการบร หารจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ และได มาตรฐาน 2. สถานศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 3. น กเร ยนม ค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร 4. น กเร ยน ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ม ศ กยภาพพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 5. ท กภาคส วนในส งคมพห ว ฒนธรรมม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา จากว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 จ งก าหนดประเด นกลย ทธ จ านวน 5 ประเด น 8 กลย ทธ ด งน ประเด นกลย ทธ 1. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา 2. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา 3. พ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 4. สร างความเข มแข งในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 5. ส งเสร มการม ส วนร วม กลย ทธ 1. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยบร หารอย างเป นระบบและว จ ยเพ อการพ ฒนา 2. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา โดยเน นการน เทศ ต ดตาม ประเม นผลเช งร ก 3. สร างความเข มแข งและพ ฒนาสถานศ กษาโดยใช ร ปแบบเคร อข ายร วมพ ฒนา 4. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาท งระบบ โดยเน นการจ ดการเร ยนร ท อ งมาตรฐาน 5. ส งเสร ม พ ฒนาสมรรถนะส าค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร โดยใช ร ปแบบและว ธ การท หลากหลาย 6. ส งเสร มให สถานศ กษาม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยเพ มข ดความสามารถ ในการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 7. เพ มศ กยภาพทางด านท กษะทางภาษา โดยการพ ฒนาคร ท งระบบ 8. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการศ กษาตามแนวทางกระจายอ านาจ โดยเน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน

15 เป าประสงค เช งกลย ทธ และต วช ว ดความส าเร จ 13 ประเด นกลย ทธ ท 1 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ม ระบบบร หารจ ดการศ กษาม ค ณภาพ ตามเกณฑ มาตรฐานของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ผลการประเม นค ณภาพ การบร หารจ ดการศ กษาของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป 2557 ด ด ด มาก ประเด นกลย ทธ ท 2 พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ 1. สถานศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 2. สถานศ กษาได ร บการร บรองการ ประเม นค ณภาพภายนอก จาก สมศ. ประเด นกลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 1.ร อยละของสถานศ กษา ท ผ านเกณฑ การประเม น ค ณภาพสถานศ กษา อย ในระด บด ข นไป 2.ร อยละของสถานศ กษา ท ผ านการร บรองการประเม น ค ณภาพภายนอกจาก สมศ. เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ 1. น กเร ยนม ค ณภาพและมาตรฐาน ท กระด บตามหล กส ตร 2. น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญและ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร ก าหนด 1. ร อยละของน กเร ยนท ผ าน การประเม นมาตรฐาน ท กระด บตามหล กส ตร 2. ร อยละของน กเร ยนท ผ าน เกณฑ การประเม น สมรรถนะ ส าค ญและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ตามหล กส ตร ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป

16 ประเด นกลย ทธ ท 4 สร างความเข มแข งในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ 1. น กเร ยนม องค ความร เก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยนและม ท กษะทางภาษา เพ อการส อสาร ภาษาอ งกฤษและ ภาษาเพ อนบ าน อย างน อย 1 ภาษา 2. ข าราชการคร และบ คลากรม ท กษะ ทางภาษาเพ อการส อสารและองค ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน 1. ร อยละของน กเร ยนท ม องค ความร และท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะทางภาษา เพ อการส อสาร ภาษาอ งกฤษ และภาษาเพ อนบ านอย างน อย 1 ภาษา 2. ร อยละของข าราชการคร และบ คลากรท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะทางภาษา เพ อการส อสารและองค ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป ประเด นกลย ทธ ท 5 ส งเสร มการม ส วนร วม เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ ท กภาคส วนในส งคมพห ว ฒนธรรม ม ส วนร วมในการส งเสร มการจ ดการศ กษา จ านวนคร งท ท กภาคส วน เข ามาม ส วนร วมในการ ส งเสร มการจ ดการศ กษา ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป

17 บทท 3 บ ญช สร ปโครงการแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

18 บ ญช สร ปโครงการแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นกลย ทธ โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กล ม หมายเหต พ ฒนาประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการศ กษา กลย ทธ เพ มประส ทธ ภาพ 1.การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป 40,500 ศ ร ร ตน นโยบายและแผน การบร หารจ ดการศ กษา งบประมาณ พ.ศ.2557 โดยบร หารอย างเป นระบบ 2.น านโยบายส การปฏ บ ต เพ อพ ฒนาการ 500,000 ปาณ ศา อ านวยการ และว จ ยเพ อพ ฒนา บร หารจ ดการศ กษา 3.ส อสารสร างสรรค ประชาส มพ นธ การศ กษา 200,000 จ ตต มาศ อ านวยการ 4.ส ขภาพด ช ว ม ส ข 28,000 ศศ ธร อ านวยการ 5.อบรมกฎหมายมหาชน หล กส ตรการ 80,000 พ ศดา บร หารงานบ คคล ด าเน นการทางว น ยไม ร ายแรง 6.ผ น าก าวหน า การศ กษาก าวไกล 100,000 ธนพรรณ บร หารงานบ คคล 7.การจ ดท ารายงานผลการด าเน นงาน 150,000 อาร นโยบายและแผน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 รวม 1,098,500 พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา กลย ทธ 1.พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา 1.น เทศแบบเคร อข ายร วมพ ฒนาเพ อการ 100,000 นปภา น เทศฯ โดยเน นการน เทศ ต ดตาม ประก นค ณภาพการศ กษาส สถานศ กษา ประเม นผลเช งร ก ม ค ณภาพ 2.สร างความเข มแข งและ 2.พ ฒนาสถานศ กษาส สถานศ กษาพอเพ ยง 88,750 ฐ ต ร ตน น เทศฯ พ ฒนาสถานศ กษา โดยใช และสร างความย งย นในสถานศ กษาพอเพ ยง ร ปแบบเคร อข ายร วมพ ฒนา รวม 188,750

19 17 ประเด นกลย ทธ โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กล ม หมายเหต พ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 1.พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาไทย 180,000 เคร อมาศ น เทศฯ กลย ทธ ท เน นการแก ป ญหาการอ านไม ออก 1.พ ฒนาค ณภาพการศ กษา เข ยนไม ได การอ านร เร องสามารถส อสาร ท งระบบ โดยเน นการ ได ของน กเร ยนช น ป.3,6 และช น ม.3 จ ดการเร ยนร ท อ งมาตรฐาน ของคร ผ สอน 2.ส งเสร ม พ ฒนาสมรรถนะ 2.พ ฒนาประส ทธ ภาพการว ดและ 180,000 ลออ น เทศฯ ส าค ญและค ณล กษณะ ประเม นผลการจ ดการศ กษาตามหล กส ตร อ นพ งประสงค ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน โดยใช ร ปแบบและว ธ การท พ ทธศ กราช 2551 หลากหลาย 3.พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนด านท กษะการค ด 180,000 ส ก ญญา น เทศฯ และเทคน คการสอนของคร ท กกล มสาระ การเร ยนร 4.พ ฒนาค ณภาพคร ผ สอนปฐมว ยการจ ด 142,700 วรรณ ณ น เทศฯ การเร ยนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอร ในโรงเร ยนขนาดเล ก 5.จ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต 511,400 พยอม ส งเสร มฯ คร งท 63 จ งหว ดพ ทล ง ประจ าป ก ฬาชบาเกมส 750,000 ก ญญาภ ค ส งเสร มฯ งบ อบจ. 550, ,000 7.ล กเส อรวมพล งเสร มสร างค ณธรรม 58,400 อรน ช ส งเสร มฯ 8.ส งเสร มการเร ยนร ประชาธ ปไตย 20,000 น ชนาฏ ส งเสร มฯ ก จกรรมพ ฒนาความเข มแข งสภาน กเร ยน 9."ค ายร วมเร ยน เร ยนร " น กเร ยนพ การ 50,000 ประเสร ฐ ส งเสร มฯ โรงเร ยนแกนน าเร ยนร วม รวม 1,872,500

20 18 ประเด นกลย ทธ โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กล ม หมายเหต สร างความเข มแข งในการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ 1.ส งเสร มให สถานศ กษา 1.ส อสารสร างสรรค ส อาเซ ยน 177,000 อ งอร น เทศฯ ม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยเพ ม ข ดความสามารถในการพ ฒนา ค ณภาพน กเร ยน 2.เพ มศ กยภาพทางด านท กษะ 2.การพ ฒนาศ กยภาพคร ผ บร หารและ 236,000 อ งอร น เทศฯ ทางภาษา โดยการพ ฒนา บ คลากรทางการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน คร ท งระบบ รวม 413,000 ส งเสร มการม ส วนร วม กลย ทธ พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หาร 1.สร างความเข มแข งเคร อข ายองค คณะบ คคล 150,000 อน นต นโยบายและแผน จ ดการศ กษาตามแนวทาง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา การกระจายอ านาจ โดยเน น ป ตตาน เขต 1 การม ส วนร วมจากท กภาคส วน รวม รวมท งส น 150,000 3,722,750 หมายเหต โครงการก ฬาชบาเกมส งบประมาณ 750,000 บาท ใช งบประมาณจาก สพป.ป ตตาน เขต 1 550,000 บาท อบจ. สน บสน นงบประมาณ 200,000 บาท

21 บทท 4 รายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรม / งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ.2557

22 รายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรม / งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ประเด นกลย ทธ ท 1 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา กลย ทธ เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยบร หารอย างเป นระบบ และว จ ยเพ อการพ ฒนา ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. การจ ดท าแผน ปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เช งปร มาณ 1.จ ดประช มต วแทน อ.ก.ค. ศ.,คณะกรรมการน เทศฯ, คณะกรรมการเขตพ นท ฯ, ต วแทนผ บร หารโรงเร ยน ฝ ายบร หารในส าน กงานเขต พ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 และเจ าหน าท ท เก ยวข อง จ านวน 25 คน 2.จ ดท าเอกสารแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 250 เล ม เช งค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 บร หารจ ด การศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บ 1.ศ กษา ว เคราะห นโยบาย กลย ทธ จ ดเน น ส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐานท สอดคล องก บ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 เพ อก าหนดกรอบโครงการท สอดคล อง ก บกลย ทธ 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการจ ดท า รายละเอ ยดโครงการ 3.ประช มกล นกรอง รายละเอ ยดโครงการ เวลา 1 ว น 4.น าเสนอร างแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ขอความเห นต อ คณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา (40,500) 10,500 30,000 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ม แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ท แสดงว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ จ ดเน น และโครงการ ก จกรรม ครอบคล มภารก จการจ ดการศ กษาท ตอบสนอง ต อนโยบายของหน วยเหน อ และใช เป นแนวทางในการ บร หารจ ดการศ กษา ท งของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในส งก ด พ.ย.56 ม.ค.57 นางศ ร ร ตน ทอง ส พพ ญญ

23 ความต องการในพ นท นโยบายของร ฐบาล (ต อ) 5.จ ดพ มพ เอกสารแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เผยแพร ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ กระทรวงศ กษาธ การและ ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน 2. น านโยบายส การ ปฏ บ ต เพ อพ ฒนา การบร หารจ ด การศ กษา เช งปร มาณ 1.ประช มผ บร หารสถานศ กษา ในส งก ด จ านวน 138 โรง ผ บร หารการศ กษาใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 และเจ าหน าท ผ เก ยวข อง จ านวน 27 คน รวม 165 คน จ านวน 12 คร ง 2.ประช มประธานศ นย เคร อข ายค ณภาพ 12 ศ นย ฯ ผ บร หารการศ กษาใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 และเจ าหน าท ผ เก ยวข อง จ านวน 20 คน รวม 32 คน จ านวน 3 คร ง 3.ประช มรองผ อ านวยการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ด าเน นการจ ดประช ม 1.ผ บร หารสถานศ กษา 2.ประธานศ นย เคร อข าย ค ณภาพ 3.รองผ อ านวย สพป./ ผ อ านวยการกล ม 4.บ คลากรในส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 (500,000) 391,050 13,920 31,320 63,800 ผ บร หารสถานศ กษา จ านวน 138 คน ประธานศ นย เคร อข ายค ณภาพ จ านวน 12 คน รอง ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 จ านวน 10 คน ผ อ านวยการกล ม/หน วย จ านวน 7 คน น านโยบายการบร หารจ ดการศ กษา ไปส การปฏ บ ต ได อย าง ม ประส ทธ ภาพและบรรล เป าหมาย ต.ค.56 ก.ย.57 น.ส.ปาณ ศา แก วใจกล า

24 ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 จ านวน 10 คน ผ อ านวยการ กล ม/หน วย จ านวน 7 คน และ เจ าหน าท ผ เก ยวข อง รวม 18 คน จ านวน 12 คร ง ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 4.ประช มบ คลากรส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 จ านวน 110 คน จ านวน 4 คร ง 3. ส อสารสร างสรรค ประชาส มพ นธ การศ กษา เช งปร มาณ 1.ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 ม การ ประชาส มพ นธ อย าง หลากหลาย ได จ านวน 11 ช องทาง 2.ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 ม เคร อข ายประชาส มพ นธ ในระด บสถานศ กษา จ านวน 138 โรง เช งค ณภาพ 1.จ ดท าวารสาร ส อสารสร าง ประชาส มพ นธ การศ กษา 2.จ ดท าแผ นพ บแนะน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 3.จ ดท า VTR แนะน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 4.จ ดท าสม ดโทรศ พท ประจ าป จ ดท าว ทย ออนไลน 6.จ ดท าป ายไวน ลในก จกรรม ต าง ๆ (200,000) 45,000 20,000 6,000 22,500 3,000 43,500 60,000 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ม การประชาส มพ นธ การบร หารจ ดการศ กษาหลากหลาย ร ปแบบอย างท วถ ง ต.ค.56 ก.ย.57 นางจ ตต มาศ พวงมณ

25 1.สถานศ กษาและ หน วยงานอ นได ร บทราบ ข อม ลข าวสารเก ยวก บการ 7.จ ดบอร ดท งในและนอก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 บร หารจ ดการศ กษาอย าง ท วถ ง 8.จ ดรายการทางสถาน ว ทย กระจายเส ยง จ านวน 3 2.ส าน กงานเขตพ นท การศ กษ สถาน สถาน ละ 1 ช วโมง ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ใ 9.เสนอข าวทางเว บไซต เคร อข ายประชาส มพ นธ ในกา ของส าน กงานเขตพ นท ประชาส มพ นธ ผลการจ ด การศ กษาประถมศ กษา การศ กษาและก จกรรมต าง ๆ ป ตตาน เขต 1 ท กว น ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 10.เสนอข าวทางเว บไซต ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน 11.เสนอข าวทางส อส งพ มพ 4. ส ขภาพด ช ว ม ส ข เช งปร มาณ เจ าหน าท บ คลากรทาง การศ กษาในส าน กงานเขต พ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต1 จ านวน 110 คน เช งค ณภาพ เจ าหน าท บ คลากรทาง การศ กษาในส าน กงานเขต พ นท การศ กษา ศ กษาป ตตาน เขต 1 ม 1.รณรงค การออกก าล งกาย หล งเล กงาน 2.ออกก าล งกาย 5 นาท ช ว ม ส ข 3.จ ดรายการสาระน าร เพ อ ส ขภาพด ช ว ม ส ข 4.แข งข นเปตอง บ คลากร สพป.ป ตตาน เขต 1 (28,000) 20,000 8,000 ร อยละ 70 ของบ คลากร ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 ม ส ขภาพแข งแรง และร กในการ ออกก าล งกาย พ.ย.56 ก.ย.57 น.ส.ศศ ธร แซ หล

26 5. อบรมกฎหมาย มหาชน หล กส ตร การด าเน นการทาง ว น ยไม ร ายแรง ความสาม คค และส ขภาพ พลานาม ยท ด เช งปร มาณ จ ดอบรมผ บร หาร สถานศ กษาในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1จ านวน 138 คน เจ าหน าท ท เก ยวข อง จ านวน 10 คน รวม 148 คน เวลา 1ว น (ต อ) 1.ศ กษา ว เคราะห วางแผน และจ ดท าหล กส ตรการ พ ฒนา 2.ประช มคณะกรรมการ ด าเน นงาน 3.จ ดท าค ม ออบรม การ ด าเน นการทางว น ย 4.อบรมผ บร หารสถานศ กษา ในส งก ด จ านวน 138 คน 5.สร ป ประเม นผล และ รายงานผลโครงการ (80,000) 36,000 44,000 ร อยละ 80 ของผ บร หารสถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ท เข าร บ การอบรมม ความร ความเข าใจ กฎหมายมหาชน หล กส ตรการด าเน นการทางว น ยไม ร ายแรง สามารถ ปฏ บ ต งาน (ต อ) ธ.ค.56 เม.ย.57 น.ส.พ ศดา ค าศ ร ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ เช งค ณภาพ 1.ผ บร หารสถานศ กษาม ท กษะในการด าเน นการทาง ว น ยแก ข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา อย างถ กต อง และเป น ธรรม 2.ผ บร หารสถานศ กษา ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ โปร งใส สามารถตรวจสอบได ได อย างถ กต อง เป นธรรม โปร งใส ตรวจสอบได

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information