แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

2 สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงสร างส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 2 ข อม ลพ นฐาน 3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 4 บทท 2 ท ศทางการบร หารจ ดการศ กษา นโยบายด านการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 8 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 9 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 12 บทท 3 บ ญช สร ปโครงการเพ มประส ทธ ผลกลย ทธ ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทท 4 รายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรม / งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ บทท 5 การบร หารแผน / โครงการและงบประมาณ 46 ภาคผนวก ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ท 468/2556

3 บทท 1 สภาพท วไป บทบาทหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เป นหน วยงานทางการศ กษา ท อย ภายใต การก าก บด แลของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ม อ านาจหน าท ตามมาตรา 37 ของพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษา พ.ศ.2546 ด งน ก. ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (มาตรา 36) ข. ม อ านาจหน าท เก ยวก บการศ กษาท ก าหนดไว ในกฎหมายน ( พ.ร.บ.ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ) และกฎหมายอ นและ ค.ม อ านาจหน าท ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐาน การศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งจ ดสรร งบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบและก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร มสน บสน นการจ ดและพ ฒนาการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร มการด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กร หน วยงานภาคร ฐ เอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะ ส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งาน อ นตามท มอบหมาย

4

5 ข อม ลพ นฐาน 3 ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 รายการ จ านวน 1. โรงเร ยนท งหมด 138 โรง 1 สาขา อน บาล 1 ประถมศ กษาป ท 4 5 โรง อน บาล 1 ประถมศ กษาป ท โรง ประถมศ กษาป ท 1 ประถมศ กษาป ท 6 1 โรง อน บาล 1 ม ธยมศ กษาป ท 3 16 โรง 2. น กเร ยนท งหมด 33,852 คน ก อนประถมศ กษา 6,285 คน ประถมศ กษา 26,246 คน ม ธยมศ กษาตอนต น 1,321 คน 3. ห องเร ยนท งหมด 1,455 ห อง ก อนประถมศ กษา 341 ห อง ประถมศ กษา 1,060 ห อง ม ธยมศ กษาตอนต น 54 ห อง 4. ขนาดโรงเร ยน ขนาดเล ก (นร คน) 35 โรง ขนาดกลาง (นร คน) 96 โรง ขนาดใหญ (นร ,500 คน) 7 โรง ขนาดใหญ พ เศษ (นร. 1,501 คนข นไป) 1 โรง 5. บ คลากรในสถานศ กษา 2,852 คน ผ อ านวยการโรงเร ยน 121 คน รองผ อ านวยการโรงเร ยน 15 คน คร ผ สอน 1,617 คน พน กงานราชการ 485 คน ล กจ างประจ า 81 คน ล กจ างช วคราว 269 คน ว ทยากรอ สลาม 264 คน 6. บ คลากรในส าน กงาน 108 คน ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 คน รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 11 คน ศ กษาน เทศก 17 คน บ คลากร 38 ค (2) 62 คน คร ช วยราชการ 5 คน ล กจ างประจ า 8 คน ล กจ างช วคราว 4 คน ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556

6 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 4 ผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (NT) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ตารางท 1 ข อม ลโรงเร ยนเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ย 10 อ นด บแรก ล าด บ ท ระด บ จ านวน น กเร ยน ความสามารถ ด านภาษา คะแนนเฉล ย ร อยละ ความสามารถ ด านค านวณ คะแนนเฉล ย ร อยละ ความสามารถ ด านเหต ผล คะแนนเฉล ย ร อยละ รวม คะแนน เฉล ยร อยละ ประเทศ 496, เขตพ นท 3, โรงเร ยน 1 โรงเร ยนบ านปะกาฮะร ง โรงเร ยนบ านเตราะห ก โรงเร ยนบ านราวอ โรงเร ยนบ านร สะม แล โรงเร ยนบ านจะร ง โรงเร ยนบ านท าส โรงเร ยนบ านลางา โรงเร ยนว ดศร ส ดาจ นทร โรงเร ยนบ านท าชะเมา โรงเร ยนบ านดอนนา

7 ผลการสอบประเม นค ณภาพระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ช น ประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ตารางท 2 ข อม ลเปร ยบเท ยบโรงเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ยร อยละส งกว าระด บประเทศ 8,7 กล มสาระการเร ยนร ล าด บ การ โรงเร ยน ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป ท งาน รวมเฉล ย ระด บประเทศ อน บาลป ตตาน ว ดมห งษาราม ตารางท 3 ข อม ลโรงเร ยนท ม ค าคะแนนรวมเฉล ย 10 อ นด บแรก ล าด บ โรงเร ยน ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป ท 1 อน บาลป ตตาน ว ดมห งษาราม บ านท ง บ านท าข าม บ านเกาะหม อแกง ประชาอ ท ศบ านโคกม วง พระราชด าร "ศ นย คร ใต " จ งหว ดป ตตาน บ านควนค หา บ านปะกาล อสง บ านหนองแรต การ งาน รวม เฉล ย

8 ตารางท 4 ข อม ลแสดงผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (ONET) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ย 8 กล มสาระการเร ยนร (ระด บศ นย เคร อข ายค ณภาพ) ล าด บ ท ศ นย เคร อข าย ค ณภาพ จ านวน นร. ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ ลป การ งาน รวม เฉล ย ระด บประเทศ 772, ระด บส งก ด 531, ระด บจ งหว ด 8, ระด บเขตพ นท 4, ชลาล ย ทว พ ฒน ธาราม ตร อน บาลป ตตาน พ ก ลทอง ว งพญาหนองจ ก ส วรรณากร ยาบ คอลอ ป ย ด เม องป ตตาน ยะหร งแหลมทราย ค ร ชล

9 ตารางท 5 ข อม ลแสดงผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (ONET) ป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ท โรงเร ยน จ านวน นร. ไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ต ว ทย ส ข ศ กษา ศ ลปะ การ งาน รวม 8 สาระ ระด บประเทศ 754, ระด บส งก ด 574, ระด บจ งหว ด 9, ระด บเขตพ นท เม องป ตตาน ช นชนบ านกะม ยอ บ านตาหมน บ านคาโต บ านหนองแรต บ านน าบ อ บ านเกาะเปาะ บ านต นหยงเปาว บ านบ ด บ านมะปร ง บ านบางท น บ านน าด า บ านฝาง บ านบากง บ านคอลอต นหยง บ านท าน าตะว นออก

10 นโยบายด านการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ บทท 2 ท ศทางการบร หารจ ดการศ กษา 1. เร งปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให ส มพ นธ เช อมโยงก น เพ อให ผ เร ยนสามารถค ด ว เคราะห เร ยนร ด วยตนเอง อย างต อเน อง โดยปฏ ร ปให ม ความเช อมโยงก นท งหล กส ตรและการเร ยนการสอนในโลก ย คใหม และการพ ฒนาคร ระบบการ ทดสอบ การว ดและประเม นผล โดยจะเร มจากว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และภาษาต างประเทศ 2. ปฏ ร ประบบผล ตและพ ฒนาคร จ านวนการผล ตท สอดคล องก บความต องการ ม ความร ความสามารถในการ จ ดการเร ยนการสอนในโลกย คใหม พ ฒนาระบบประเม นว ทยฐานะคร ให เช อมโยงก บผลส มฤทธ ของผ เร ยน ด แลระบบสว สด การคร เพ อขว ญและก าล งใจ 3. เร งน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการปฏ ร ปการเร ยนร สร างมาตรฐานการเร ยนการสอน และพ ฒนาคร การพ ฒนาเน อหาสาระ เพ อเป นเคร องม อให เก ดระบบการเร ยนร ตลอดช ว ต 4. พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษาให ม มาตรฐานเท ยบได ก บระด บสากล ผล กด นกรอบค ณว ฒ ว ชาช พตามกรอบ ค ณว ฒ แห งชาต มาใช ก าหนดท กษะ ความร ความสามารถให สอดคล องก บความต องการของผ ใช เพ อการม งานท า ม ความก าวหน า และม ค าตอบแทนตามท กษะ ความร ความสามารถ ม มาตรการจ งใจให เอกชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษาในล กษณะ ทว ภาค เพ อเพ มส ดส วนผ เร ยนอาช วศ กษามากข น 5. ส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาเร งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน มากกว าการขยายเช งปร มาณ ว จ ยและพ ฒนา นว ตกรรมและเทคโนโลย จ ดอ นด บสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อเป นเคร องม อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน และการจ ดสรรทร พยากร อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาส การเป นมหาว ทยาล ยระด บโลก 6. ส งเสร มให เอกชนและท กภาคส วนเข ามาร วมจ ดและสน บสน นการศ กษามากข น โดยร ฐก าก บ ควบค มเท าท จ าเป น เพ อร กษาค ณภาพมาตรฐาน 7. เพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพ ให ประชาชนท กกล ม โดยร ฐก าก บควบค ม เท าท จ าเป น เพ อร กษาค ณภาพมาตรฐาน 8. ให ความส าค ญก บการพ ฒนาการศ กษาในจ งหว ดชายแดนภาคใต ให สอดคล องก บการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม อ ตล กษณ ตามความต องการประชาชนในพ นท โดยให ความส าค ญก บความปลอดภ ย การสร างขว ญก าล งใจให ก บน กเร ยน คร และ บ คลากรทางการศ กษา

11 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 9 ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นองค กรหล กข บเคล อนการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ส มาตรฐานสากล พร อมก าวส ประชาคมอาเซ ยนบนพ นฐานของความเป นไทย กลย ทธ จากว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งก าหนด กลย ทธ ป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 6 กลย ทธ ด งต อไปน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถด าน เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศ กษาตาม หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ น เพ อส งเสร มและสน บสน น การจ ดการศ กษา กลย ทธ ท 6 จ ดการศ กษาเพ อเสร มสร างส นต ส ขในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต จ ดเน นการด าเน นงาน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ก าหนดจ ดเน นการด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ โดยแบ งเป น 3 ส วนด งน ส วนท 1 จ ดเน นด านผ เร ยน 1.1 น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญ และความสามารถทางว ชาการ เพ อพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน (Students Competencies) ด งต อไปน น กเร ยนปฐมว ยม พ ฒนาการด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา ท สมด ล เหมาะสมก บว ย และเร ยนร อย างม ความส ข น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนจากการทดสอบระด บชาต (ONET) กล มสาระหล ก เพ มข นเฉล ยไม น อยกว า ร อยละ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ม ความสามารถด านภาษา ด านค านวณ และด านการใช เหต ผล น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 สามารถแสวงหาความร ด วยตนเอง น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม สมรรถนะในการศ กษาต อและการประกอบอาช พ น กเร ยนม ท กษะช ว ต ท กษะการค ดว เคราะห ค ดสร างสรรค และท กษะการส อสารอย าง สร างสรรค อย างน อย 2 ภาษา ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร เหมาะสมตามช วงว ย

12 1.2 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กความเป นไทย ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม (Students Characteristics & Social Skills) ด งต อไปน น กเร ยนระด บประถมศ กษา ใฝ เร ยนร ใฝ ด และอย ร วมก บผ อ นได น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม ท กษะการแก ป ญหาและอย อย างพอเพ ยง น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ความม งม นในการศ กษาและการท างาน และสามารถ ปร บต วเข าก บพห ว ฒนธรรมบนพ นฐานว ฒนธรรมท ด งามของไทย 1.3 น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนาเต มศ กยภาพ (Students with Special Needs) เด กพ การได ร บการพ ฒนาศ กยภาพเป นรายบ คคลด วยร ปแบบท หลากหลาย เด กด อยโอกาสได ร บโอกาสทางการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ของหล กส ตร และอ ตล กษณ แห งตน น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย พ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ น กเร ยนท เร ยนภายใต การจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว สถานประกอบการ องค กรเอกชน และสถานศ กษาทางเล อก ได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพ เด กกล มท ต องการการค มครองและช วยเหล อเป นกรณ พ เศษ ได ร บการค มครอง และช วยเหล อ เย ยวยาด วยร ปแบบท หลากหลาย ส วนท 2 จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 2.1 คร และบ คลากรทางการศ กษา สามารถพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง (Continuous Professional Development) คร และบ คลากรทางการศ กษา สามารถพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน และพ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง เพ อยกระด บค ณภาพผ เร ยนและพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนและประชาคมโลก คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถตามมาตรฐานท ก าหนด และสามารถ จ ดการเร ยนการสอนท ส งผลให น กเร ยนพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษา สามารถใช ภาษาอ งกฤษและภาษาของประเทศสมาช กอาเซ ยน ในการส อสาร อย างน อย 1 ภาษา คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ เป นเคร องม อในการจ ดการเร ยนร 2.2 การพ ฒนาระบบแรงจ งใจ เพ อส งเสร มให คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ขว ญและก าล งใจ และแสดง ศ กยภาพในการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ค ณภาพ (Incentives and Rewarding System) คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ขว ญก าล งใจในการพ ฒนาตนเองตามมาตรฐานค ณว ฒ คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ขว ญก าล งใจ ได ร บการจ งใจในการพ ฒนาผ เร ยน เต มศ กยภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ผลงานการสอนท แสดงศ กยภาพการสอนอย างม ออาช พ เป นเช งประจ กษ และได ร บการเช ดช เก ยรต อย างเหมาะสม 2.3 การส งเสร มให คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ว น ย ม ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณตาม มาตรฐานว ชาช พ เป นแบบอย างท ด แก ส งคม (Professional Ethics) คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ว น ย ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานว ชาช พ 10

13 คร และบ คลากรทางการศ กษา ม จ ตว ญญาณและอ ดมการณ ท ม งพ ฒนาการศ กษาของชาต และเป นแบบอย างท ด แก ส งคม คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ท กษะในการเข าถ งและด แลช วยเหล อน กเร ยน ส วนท 3 จ ดเน นด านการบร หารจ ดการ 3.1 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา บร หารจ ดการโดยเน นการม ส วนร วม และม ความ ร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน (Participation and Accountability) สถานศ กษาท ไม ผ านการร บรองค ณภาพภายนอกและท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ต ากว าค าเฉล ยของประเทศ ได ร บการแก ไข แทรกแซง ช วยเหล อ น เทศ ต ดตาม เพ อยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอน โดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท าหน าท ส งเสร มสน บสน นและเป นผ ประสานงานหล ก เพ อให สถานศ กษาท าแผนพ ฒนาเป นรายโรง ร วมก บผ ปกครองช มชน และองค กรอ นๆ ท เก ยวข อง สถานศ กษาบร หารจ ดการโดยม งการม ส วนร วม ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน เพ อประโยชน ส งส ดของน กเร ยน สร างความเช อม นแก ผ ใช บร การและส งคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการ น เทศ ต ดตาม ประเม นผล อย างเข มแข ง โดยม งการม ส วนร วม และความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน เพ อประโยชน ส งส ดของน กเร ยน สร างความเช อม นแก ผ ใช บร การ และส งคม องค คณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ด าเน นการและต ดตามประเม นการ ด าเน นการของหน วยงานท เก ยวข องอย างเข มแข ง เพ อประโยชน ส งส ดค อค ณภาพการจ ดการเร ยนร เพ อน กเร ยนได พ ฒนาตนเอง อย างเต มศ กยภาพ 3.2 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามระด บมาตรฐาน (Management with Quality and Standards) สถานศ กษาจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามระด บมาตรฐานท ส งข น เท ยบเค ยงก บประเทศ ผ น าด านค ณภาพการศ กษาในภ ม ภาคอาเซ ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส งเสร ม สน บสน น ให ม จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ตามระด บมาตรฐานท ส งข น เท ยบเค ยงก บประเทศผ น าด านค ณภาพการศ กษาในภ ม ภาคอาเซ ยน

14 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 12 ว ส ยท ศน (Vision) ภายในป 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 เป นองค กรท ม มาตรฐาน สถานศ กษา และน กเร ยนม ค ณภาพ พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ภายใต การม ส วนร วมของท กภาคส วนในส งคมพห ว ฒนธรรม พ นธก จ (Mission) 1. จ ดระบบบร หารจ ดการศ กษาให ได ตามเกณฑ มาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2. พ ฒนาสถานศ กษาให ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 3. จ ดการศ กษาให น กเร ยนม ค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร 4. ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 5. ส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการจ ดการศ กษาในส งคมพห ว ฒนธรรม เป าประสงค หล ก (Goals) 1. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ม ระบบการบร หารจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ และได มาตรฐาน 2. สถานศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 3. น กเร ยนม ค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตร 4. น กเร ยน ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ม ศ กยภาพพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 5. ท กภาคส วนในส งคมพห ว ฒนธรรมม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา จากว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 จ งก าหนดประเด นกลย ทธ จ านวน 5 ประเด น 8 กลย ทธ ด งน ประเด นกลย ทธ 1. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา 2. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา 3. พ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 4. สร างความเข มแข งในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 5. ส งเสร มการม ส วนร วม กลย ทธ 1. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยบร หารอย างเป นระบบและว จ ยเพ อการพ ฒนา 2. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา โดยเน นการน เทศ ต ดตาม ประเม นผลเช งร ก 3. สร างความเข มแข งและพ ฒนาสถานศ กษาโดยใช ร ปแบบเคร อข ายร วมพ ฒนา 4. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาท งระบบ โดยเน นการจ ดการเร ยนร ท อ งมาตรฐาน 5. ส งเสร ม พ ฒนาสมรรถนะส าค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร โดยใช ร ปแบบและว ธ การท หลากหลาย 6. ส งเสร มให สถานศ กษาม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยเพ มข ดความสามารถ ในการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 7. เพ มศ กยภาพทางด านท กษะทางภาษา โดยการพ ฒนาคร ท งระบบ 8. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการศ กษาตามแนวทางกระจายอ านาจ โดยเน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน

15 เป าประสงค เช งกลย ทธ และต วช ว ดความส าเร จ 13 ประเด นกลย ทธ ท 1 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ม ระบบบร หารจ ดการศ กษาม ค ณภาพ ตามเกณฑ มาตรฐานของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ผลการประเม นค ณภาพ การบร หารจ ดการศ กษาของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป 2557 ด ด ด มาก ประเด นกลย ทธ ท 2 พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ 1. สถานศ กษาม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 2. สถานศ กษาได ร บการร บรองการ ประเม นค ณภาพภายนอก จาก สมศ. ประเด นกลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 1.ร อยละของสถานศ กษา ท ผ านเกณฑ การประเม น ค ณภาพสถานศ กษา อย ในระด บด ข นไป 2.ร อยละของสถานศ กษา ท ผ านการร บรองการประเม น ค ณภาพภายนอกจาก สมศ. เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ 1. น กเร ยนม ค ณภาพและมาตรฐาน ท กระด บตามหล กส ตร 2. น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญและ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร ก าหนด 1. ร อยละของน กเร ยนท ผ าน การประเม นมาตรฐาน ท กระด บตามหล กส ตร 2. ร อยละของน กเร ยนท ผ าน เกณฑ การประเม น สมรรถนะ ส าค ญและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ตามหล กส ตร ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป

16 ประเด นกลย ทธ ท 4 สร างความเข มแข งในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ 1. น กเร ยนม องค ความร เก ยวก บ ประชาคมอาเซ ยนและม ท กษะทางภาษา เพ อการส อสาร ภาษาอ งกฤษและ ภาษาเพ อนบ าน อย างน อย 1 ภาษา 2. ข าราชการคร และบ คลากรม ท กษะ ทางภาษาเพ อการส อสารและองค ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน 1. ร อยละของน กเร ยนท ม องค ความร และท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะทางภาษา เพ อการส อสาร ภาษาอ งกฤษ และภาษาเพ อนบ านอย างน อย 1 ภาษา 2. ร อยละของข าราชการคร และบ คลากรท ผ านเกณฑ การประเม นท กษะทางภาษา เพ อการส อสารและองค ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป ประเด นกลย ทธ ท 5 ส งเสร มการม ส วนร วม เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดความส าเร จ ท กภาคส วนในส งคมพห ว ฒนธรรม ม ส วนร วมในการส งเสร มการจ ดการศ กษา จ านวนคร งท ท กภาคส วน เข ามาม ส วนร วมในการ ส งเสร มการจ ดการศ กษา ข อม ล ป 2555 ค า เป าหมาย ป 2556 ค า เป าหมาย ป

17 บทท 3 บ ญช สร ปโครงการแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

18 บ ญช สร ปโครงการแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นกลย ทธ โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กล ม หมายเหต พ ฒนาประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการศ กษา กลย ทธ เพ มประส ทธ ภาพ 1.การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป 40,500 ศ ร ร ตน นโยบายและแผน การบร หารจ ดการศ กษา งบประมาณ พ.ศ.2557 โดยบร หารอย างเป นระบบ 2.น านโยบายส การปฏ บ ต เพ อพ ฒนาการ 500,000 ปาณ ศา อ านวยการ และว จ ยเพ อพ ฒนา บร หารจ ดการศ กษา 3.ส อสารสร างสรรค ประชาส มพ นธ การศ กษา 200,000 จ ตต มาศ อ านวยการ 4.ส ขภาพด ช ว ม ส ข 28,000 ศศ ธร อ านวยการ 5.อบรมกฎหมายมหาชน หล กส ตรการ 80,000 พ ศดา บร หารงานบ คคล ด าเน นการทางว น ยไม ร ายแรง 6.ผ น าก าวหน า การศ กษาก าวไกล 100,000 ธนพรรณ บร หารงานบ คคล 7.การจ ดท ารายงานผลการด าเน นงาน 150,000 อาร นโยบายและแผน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 รวม 1,098,500 พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา กลย ทธ 1.พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา 1.น เทศแบบเคร อข ายร วมพ ฒนาเพ อการ 100,000 นปภา น เทศฯ โดยเน นการน เทศ ต ดตาม ประก นค ณภาพการศ กษาส สถานศ กษา ประเม นผลเช งร ก ม ค ณภาพ 2.สร างความเข มแข งและ 2.พ ฒนาสถานศ กษาส สถานศ กษาพอเพ ยง 88,750 ฐ ต ร ตน น เทศฯ พ ฒนาสถานศ กษา โดยใช และสร างความย งย นในสถานศ กษาพอเพ ยง ร ปแบบเคร อข ายร วมพ ฒนา รวม 188,750

19 17 ประเด นกลย ทธ โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กล ม หมายเหต พ ฒนาค ณภาพน กเร ยน 1.พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาไทย 180,000 เคร อมาศ น เทศฯ กลย ทธ ท เน นการแก ป ญหาการอ านไม ออก 1.พ ฒนาค ณภาพการศ กษา เข ยนไม ได การอ านร เร องสามารถส อสาร ท งระบบ โดยเน นการ ได ของน กเร ยนช น ป.3,6 และช น ม.3 จ ดการเร ยนร ท อ งมาตรฐาน ของคร ผ สอน 2.ส งเสร ม พ ฒนาสมรรถนะ 2.พ ฒนาประส ทธ ภาพการว ดและ 180,000 ลออ น เทศฯ ส าค ญและค ณล กษณะ ประเม นผลการจ ดการศ กษาตามหล กส ตร อ นพ งประสงค ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน โดยใช ร ปแบบและว ธ การท พ ทธศ กราช 2551 หลากหลาย 3.พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนด านท กษะการค ด 180,000 ส ก ญญา น เทศฯ และเทคน คการสอนของคร ท กกล มสาระ การเร ยนร 4.พ ฒนาค ณภาพคร ผ สอนปฐมว ยการจ ด 142,700 วรรณ ณ น เทศฯ การเร ยนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอร ในโรงเร ยนขนาดเล ก 5.จ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต 511,400 พยอม ส งเสร มฯ คร งท 63 จ งหว ดพ ทล ง ประจ าป ก ฬาชบาเกมส 750,000 ก ญญาภ ค ส งเสร มฯ งบ อบจ. 550, ,000 7.ล กเส อรวมพล งเสร มสร างค ณธรรม 58,400 อรน ช ส งเสร มฯ 8.ส งเสร มการเร ยนร ประชาธ ปไตย 20,000 น ชนาฏ ส งเสร มฯ ก จกรรมพ ฒนาความเข มแข งสภาน กเร ยน 9."ค ายร วมเร ยน เร ยนร " น กเร ยนพ การ 50,000 ประเสร ฐ ส งเสร มฯ โรงเร ยนแกนน าเร ยนร วม รวม 1,872,500

20 18 ประเด นกลย ทธ โครงการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ กล ม หมายเหต สร างความเข มแข งในการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ 1.ส งเสร มให สถานศ กษา 1.ส อสารสร างสรรค ส อาเซ ยน 177,000 อ งอร น เทศฯ ม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยเพ ม ข ดความสามารถในการพ ฒนา ค ณภาพน กเร ยน 2.เพ มศ กยภาพทางด านท กษะ 2.การพ ฒนาศ กยภาพคร ผ บร หารและ 236,000 อ งอร น เทศฯ ทางภาษา โดยการพ ฒนา บ คลากรทางการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน คร ท งระบบ รวม 413,000 ส งเสร มการม ส วนร วม กลย ทธ พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หาร 1.สร างความเข มแข งเคร อข ายองค คณะบ คคล 150,000 อน นต นโยบายและแผน จ ดการศ กษาตามแนวทาง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา การกระจายอ านาจ โดยเน น ป ตตาน เขต 1 การม ส วนร วมจากท กภาคส วน รวม รวมท งส น 150,000 3,722,750 หมายเหต โครงการก ฬาชบาเกมส งบประมาณ 750,000 บาท ใช งบประมาณจาก สพป.ป ตตาน เขต 1 550,000 บาท อบจ. สน บสน นงบประมาณ 200,000 บาท

21 บทท 4 รายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรม / งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ.2557

22 รายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรม / งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ประเด นกลย ทธ ท 1 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา กลย ทธ เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยบร หารอย างเป นระบบ และว จ ยเพ อการพ ฒนา ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. การจ ดท าแผน ปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เช งปร มาณ 1.จ ดประช มต วแทน อ.ก.ค. ศ.,คณะกรรมการน เทศฯ, คณะกรรมการเขตพ นท ฯ, ต วแทนผ บร หารโรงเร ยน ฝ ายบร หารในส าน กงานเขต พ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 และเจ าหน าท ท เก ยวข อง จ านวน 25 คน 2.จ ดท าเอกสารแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 250 เล ม เช งค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 บร หารจ ด การศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บ 1.ศ กษา ว เคราะห นโยบาย กลย ทธ จ ดเน น ส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐานท สอดคล องก บ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 เพ อก าหนดกรอบโครงการท สอดคล อง ก บกลย ทธ 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการจ ดท า รายละเอ ยดโครงการ 3.ประช มกล นกรอง รายละเอ ยดโครงการ เวลา 1 ว น 4.น าเสนอร างแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ขอความเห นต อ คณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา (40,500) 10,500 30,000 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ม แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ท แสดงว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ จ ดเน น และโครงการ ก จกรรม ครอบคล มภารก จการจ ดการศ กษาท ตอบสนอง ต อนโยบายของหน วยเหน อ และใช เป นแนวทางในการ บร หารจ ดการศ กษา ท งของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในส งก ด พ.ย.56 ม.ค.57 นางศ ร ร ตน ทอง ส พพ ญญ

23 ความต องการในพ นท นโยบายของร ฐบาล (ต อ) 5.จ ดพ มพ เอกสารแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เผยแพร ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ กระทรวงศ กษาธ การและ ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน 2. น านโยบายส การ ปฏ บ ต เพ อพ ฒนา การบร หารจ ด การศ กษา เช งปร มาณ 1.ประช มผ บร หารสถานศ กษา ในส งก ด จ านวน 138 โรง ผ บร หารการศ กษาใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 และเจ าหน าท ผ เก ยวข อง จ านวน 27 คน รวม 165 คน จ านวน 12 คร ง 2.ประช มประธานศ นย เคร อข ายค ณภาพ 12 ศ นย ฯ ผ บร หารการศ กษาใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 และเจ าหน าท ผ เก ยวข อง จ านวน 20 คน รวม 32 คน จ านวน 3 คร ง 3.ประช มรองผ อ านวยการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ด าเน นการจ ดประช ม 1.ผ บร หารสถานศ กษา 2.ประธานศ นย เคร อข าย ค ณภาพ 3.รองผ อ านวย สพป./ ผ อ านวยการกล ม 4.บ คลากรในส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 (500,000) 391,050 13,920 31,320 63,800 ผ บร หารสถานศ กษา จ านวน 138 คน ประธานศ นย เคร อข ายค ณภาพ จ านวน 12 คน รอง ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 จ านวน 10 คน ผ อ านวยการกล ม/หน วย จ านวน 7 คน น านโยบายการบร หารจ ดการศ กษา ไปส การปฏ บ ต ได อย าง ม ประส ทธ ภาพและบรรล เป าหมาย ต.ค.56 ก.ย.57 น.ส.ปาณ ศา แก วใจกล า

24 ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 จ านวน 10 คน ผ อ านวยการ กล ม/หน วย จ านวน 7 คน และ เจ าหน าท ผ เก ยวข อง รวม 18 คน จ านวน 12 คร ง ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 4.ประช มบ คลากรส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 จ านวน 110 คน จ านวน 4 คร ง 3. ส อสารสร างสรรค ประชาส มพ นธ การศ กษา เช งปร มาณ 1.ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 ม การ ประชาส มพ นธ อย าง หลากหลาย ได จ านวน 11 ช องทาง 2.ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 ม เคร อข ายประชาส มพ นธ ในระด บสถานศ กษา จ านวน 138 โรง เช งค ณภาพ 1.จ ดท าวารสาร ส อสารสร าง ประชาส มพ นธ การศ กษา 2.จ ดท าแผ นพ บแนะน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 3.จ ดท า VTR แนะน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 4.จ ดท าสม ดโทรศ พท ประจ าป จ ดท าว ทย ออนไลน 6.จ ดท าป ายไวน ลในก จกรรม ต าง ๆ (200,000) 45,000 20,000 6,000 22,500 3,000 43,500 60,000 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ม การประชาส มพ นธ การบร หารจ ดการศ กษาหลากหลาย ร ปแบบอย างท วถ ง ต.ค.56 ก.ย.57 นางจ ตต มาศ พวงมณ

25 1.สถานศ กษาและ หน วยงานอ นได ร บทราบ ข อม ลข าวสารเก ยวก บการ 7.จ ดบอร ดท งในและนอก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 บร หารจ ดการศ กษาอย าง ท วถ ง 8.จ ดรายการทางสถาน ว ทย กระจายเส ยง จ านวน 3 2.ส าน กงานเขตพ นท การศ กษ สถาน สถาน ละ 1 ช วโมง ประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ใ 9.เสนอข าวทางเว บไซต เคร อข ายประชาส มพ นธ ในกา ของส าน กงานเขตพ นท ประชาส มพ นธ ผลการจ ด การศ กษาประถมศ กษา การศ กษาและก จกรรมต าง ๆ ป ตตาน เขต 1 ท กว น ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 10.เสนอข าวทางเว บไซต ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน 11.เสนอข าวทางส อส งพ มพ 4. ส ขภาพด ช ว ม ส ข เช งปร มาณ เจ าหน าท บ คลากรทาง การศ กษาในส าน กงานเขต พ นท การศ กษา ประถมศ กษาป ตตาน เขต1 จ านวน 110 คน เช งค ณภาพ เจ าหน าท บ คลากรทาง การศ กษาในส าน กงานเขต พ นท การศ กษา ศ กษาป ตตาน เขต 1 ม 1.รณรงค การออกก าล งกาย หล งเล กงาน 2.ออกก าล งกาย 5 นาท ช ว ม ส ข 3.จ ดรายการสาระน าร เพ อ ส ขภาพด ช ว ม ส ข 4.แข งข นเปตอง บ คลากร สพป.ป ตตาน เขต 1 (28,000) 20,000 8,000 ร อยละ 70 ของบ คลากร ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1 ม ส ขภาพแข งแรง และร กในการ ออกก าล งกาย พ.ย.56 ก.ย.57 น.ส.ศศ ธร แซ หล

26 5. อบรมกฎหมาย มหาชน หล กส ตร การด าเน นการทาง ว น ยไม ร ายแรง ความสาม คค และส ขภาพ พลานาม ยท ด เช งปร มาณ จ ดอบรมผ บร หาร สถานศ กษาในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ป ตตาน เขต 1จ านวน 138 คน เจ าหน าท ท เก ยวข อง จ านวน 10 คน รวม 148 คน เวลา 1ว น (ต อ) 1.ศ กษา ว เคราะห วางแผน และจ ดท าหล กส ตรการ พ ฒนา 2.ประช มคณะกรรมการ ด าเน นงาน 3.จ ดท าค ม ออบรม การ ด าเน นการทางว น ย 4.อบรมผ บร หารสถานศ กษา ในส งก ด จ านวน 138 คน 5.สร ป ประเม นผล และ รายงานผลโครงการ (80,000) 36,000 44,000 ร อยละ 80 ของผ บร หารสถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ท เข าร บ การอบรมม ความร ความเข าใจ กฎหมายมหาชน หล กส ตรการด าเน นการทางว น ยไม ร ายแรง สามารถ ปฏ บ ต งาน (ต อ) ธ.ค.56 เม.ย.57 น.ส.พ ศดา ค าศ ร ท โครงการ เป าหมาย ก จกรรม งบประมาณ ต วช ว ดความส าเร จ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ เช งค ณภาพ 1.ผ บร หารสถานศ กษาม ท กษะในการด าเน นการทาง ว น ยแก ข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา อย างถ กต อง และเป น ธรรม 2.ผ บร หารสถานศ กษา ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ โปร งใส สามารถตรวจสอบได ได อย างถ กต อง เป นธรรม โปร งใส ตรวจสอบได

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information