ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข"

Transcription

1 ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ซ งภายใน เอกสาร ประกอบด วย ส วนท 1 ข อม ลท วไป ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข ส วนท 4 นโยบายท ส าค ญ ส วนท 5 แผนงานพ ฒนางาน โครงการร เร ม และนวตกรรมจากงานประจ า ส วนท 6 แผนงานสน บสน นงานประจ า ส วนท 7 การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ส วนท 8 แบบฟอร มการจ ดท าแผน ส าน กแผนและย ทธศาสตร โรงพยาบาลมหาสารคาม หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป น ประโยชน ส าหร บท กหน วยงานเพ อใช ส าหร บจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ต อไป ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม กรกฎาคม 2555 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

2 ข สารบ ญ ค าน า ก สารบ ญ ข สารบ ญ (ตาราง) ง สารบ ญแผนภาพ ฉ ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1. ประว ต โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 2. ข อม ลบ คลากร 2 3. ข อม ลทางการเง น 3 4. ข อม ลการให บร การ 13 ส วนท 2 กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ กรอบแผนงาน โครงการ กรอบงบประมาณ กรอบหน วยงาน 18 ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข ว ส ยท ศน พ นธก จ เข มม ง สร ปการว เคราะห องค กร (SWOT Analysis) แผนกลย ทธ เคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 34 ส วนท 4 นโยบายท ส าค ญ นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ข ป 2553 ( นายจ ร นทร ล กษณว ศ ษฏ ) แผนย ทธศาสตร ระบบส ขภาพจ งหว ดมหาสารคาม พ.ศ นโยบายของนายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดมหาสารคาม (นพ.ส ร ยา ร ตนปร ญญา) 69 หน า งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

3 ค สารบ ญ (ต อ) ส วนท 5 แผนงานพ ฒนางาน โครงการร เร ม และนวตกรรมจากงานประจ า 70 ส วนท 6 แผนงานสน บสน นงานประจ า หมวดงบบ คลากร หมวดงบลงท น หมวดงบด าเน นงาน 73 ส วนท 7 การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ แนวทางการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การขออน ม ต โครงการ ข นตอนการขออน ม ต โครงการ 76 - ผ งข นตอนการเสนอโครงการ แบบบ นท กข อความเสนอขออน ม ต โครงการ 78 - องค ประกอบโครงการ แบบประเม นโครงการ แบบฟอร มขออน ม ต เบ กเง นโครงการ การปร บแผนปฏ บ ต การ การย มและชดใช เง นย ม ข นตอนการย มและชดใช เง นย ม 84 - ผ งข นตอนการย มและชดใช เง นย ม แบบฟอร มใบส ญญาการย มเง น หล กเกณฑ และอ ตราการเบ กจ ายงบประมาณ 88 ส วนท 8 แบบฟอร มและค าอธ บาย 91 หน า งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

4 ง สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน 2 ระด บ อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม จ าแนกประเภทข าราชการ 2 ตาม จ.18 3 จ าแนกแพทย เฉพาะทางสาขาต างๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม 3 4 สถานะเง นบ าร งป งบประมาณ 2551 มกราคม สร ปประมาณรายร บ ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 4 6 รายละเอ ยดงบประมาณรายร บ ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 4 7 สร ปงบประมาณรายจ าย จ าแนกรายหมวด ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 8 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบบ คลากร ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 9 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบด าเน นการ ป สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบลงท น ป ( ณ ส นป งบประมาณ ) 11 ประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม แผนประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม ประมาณการรายจ ายและรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม 2554 (หมวดงบด าเน นการ) 14 แผนรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม 2554 (หมวดงบลงท น) 15 ด ชน ทางการเง น ป การให บร การของโรงพยาบาลมหาสารคาม ป งบประมาณ ป ม นาคม สาเหต การป วยของผ ป วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ป งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

5 จ สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 18 สาเหต การป วยของผ ป วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ป การให บร การผ ป วยนอก เคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ ป วยในจ าหน ายต อว น โรงพยาบาลมหาสารคาม หน วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม กลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) การว เคราะห ข อได เปร ยบเช งกลย ทธ ของหน วยงานทางคล น ก 6 สาขา 10 งาน 31 พ ฒนา 24 กลย ทธ ท St.1 ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนและเคร อข ายม ความสามารถใน 34 การด แลภาวะส ขภาพ 25 กลย ทธ ท St.2 พ ฒนาระบบบร การทางการแพทย ในกล มโรคเป าหมายด วย 35 เทคโนโลย ท ท นสม ย 26 กลย ทธ ท St.3 พ ฒนาระบบบร การร บและส งต อผ ป วย กลย ทธ ท St.4 พ ฒนาระบบบร การแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อก กลย ทธ ท St.5 พ ฒนาระบบบร การให เป นท ประท บใจและไร ความแออ ด กลย ทธ ท St.6 พ ฒนาระบบค ณภาพมาตรฐานระบบบร การท กระด บเพ อให ได ร บ 47 การร บรอง HA 30 กลย ทธ ท St.7 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการด านการเง นการคล งให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท St.8 พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท St.9 ประชาส มพ นธ การบร การเช งร กโดยใช เทคโนโลย ท ท นสม ย กลย ทธ ท St.10 สร างองค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ ท St.11 พ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท St.12 สร างภาพล กษณ ขององค กรให เป นท ยอมร บและศร ทธาของ 61 ประชาชนด วยว ฒนธรรมร กองค กร ด แลผ ป วยด จญาต ม ตรท สอดคล องว ฒนธรรม ท องถ น 36 รห สและประเภทรายการว สด องค ประกอบโครงการ แบบฟอร มการขออน ม ต ปร บแผนปฏ บ ต การ เกณฑ /อ ตราการเบ กจ ายงบประมาณ 88 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

6 ฉ สารบ ญแผนภาพ ภาพท หน า 1 ผ งข นตอนการจ ดท าค าขอแผนปฏ บ ต การประจ าป 28 2 ผ งข นตอนการเสนอโครงการ 77 3 ผ งแสดงข นตอนการย ม ชดใช เง นย ม 85 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

7 1 ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1. ประว ต โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามเร มก อสร างเม อป พ.ศ โดยได ร บโอนสถานท ส ขศาลาเก าจาก เทศบาลเม องมหาสารคาม โดยกระทรวงสาธารณส ขขณะน น ได จ ดสรรงบประมาณเพ มเต มในการ ก อสร างต กต าง ๆ จนแล วเสร จและเป ดบร การแก ประชาชนท วไป เม อว นท 24 ม ถ นายน 2494 ม เต ยง ให บร การผ ป วยในคร งแรกจ านวน 25 เต ยง จากน นได ปร บปร งและพ ฒนาในท ก ๆ ด านมาโดยตลอดจน ในป จจ บ นได ขยายเป นโรงพยาบาลขนาด 472 เต ยง บนพ นท ท งหมด 35 ไร ต งอย ท 168 ถ. ผด งว ถ ต. ตลาด อ. เม อง จ. มหาสารคาม โทร , , โทรสาร รายนามผ อ านวยการต งแต เร มเป ดด าเน นการจนถ งป จจ บ น นายแพทย บรรล ศ ร พาน ช พ.ศ นายแพทย ว ฒ โพธ ส นทร พ.ศ นายแพทย ว ส ษฐ ส วรรณ ก พ.ศ นายแพทย ส พ ฒก ตระก ลด ษฐ พ.ศ แพทย หญ งช ศร โพธ ส นทร พ.ศ นายแพทย สมศ กด ธ นวารชร พ.ศ นายแพทย มงคล เชฏฐาก ล พ.ศ นายแพทย ส ว ฒน เล ศส ขประเสร ฐ พ.ศ นายแพทย ชาย ธ ระส ต พ.ศ นายแพทย ว ช ต ว องส ธนพงษ พ.ศ นายแพทย ว ระพ นธ ส พรรณไชยมาตย พ.ศ แพทย หญ งเสาวล กษณ นาคะพงษ พ.ศ นายแพทย ส นทร ยนต ตระก ล พ.ศ ป จจ บ น ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

8 2 1. ข อม ลบ คลากร ตาราง 1 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน ระด บ 1 9 ประเภท ป งบประมาณ ข าราชการ ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว (รายเด อน) ล กจ างช วคราว (รายว น) พน กงานราชการ รวม 1,055 1,203 1,236 1,323 ท มา : ฝ ายการเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 ตาราง 2 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม จ าแนกประเภทข าราชการ ตาม จ.18 ประเภท ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน จ านวน (คน) ปฏ บ ต งานจร ง จ านวน (คน) แพทย ท นตแพทย เภส ชกร พยาบาล ท มา : ฝ ายการเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

9 3 ตาราง 3 จ าแนกแพทย เฉพาะทางสาขาต างๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย เฉพาะทาง จ านวน แพทย เฉพาะทาง จ านวน (คน) (คน) อาย รกรรม ๙ ศ ลยกรรมระบบประสาท ๑ อาย รกรรมโรคไต ๑ ศ ลยกรรมทางเด นป สสาวะ ๓ อาย รกรรมระบบประสาท ๑ ศ ลยกรรมออร โธป ด กส ๖ ก มารเวชกรรม ๘ ส ต -นร เวชกรรม ๗ ร งส แพทย ๓ จ กษ แพทย ๓ เวชกรรมฟ นฟ ๑ ห คอ จม ก ๒ เวชปฏ บ ต ท วไป ๒ ว ส ญญ แพทย ๔ ศ ลยกรรมท วไป ๘ 2. ข อม ลทางการเง น ตาราง 4 สถานะเง นบ าร งป งบประมาณ มกราคม 2554 รายการ เง นสด/เง นฝาก ธนาคาร/เง นฝาก คล ง รวม ๕๘ ป งบประมาณ (บาท) ,611, ,110, ,687, ,841, ล กหน เง นย ม 1,053, , ,626, , ล กหน ค าร กษา 60,778, ,911, ,607} ,238, พยาบาลและอ น ๆ ส ทธ หน ส น 88,174, ,559, ,959, ,965, ว สด คงคล ง 39,890, ,015, ,568, ,505, รายได 944,190, ,044,683, ,109,764, ,711, ค าใช จ าย 929,649, ,456, ,077,274, ,654, ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

10 4 ตาราง 5 สร ปงบประมาณรายร บ ป (ณ ส นส ดป งบประมาณ) ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป เง นงบประมาณ 209,010, ,499, ,485, ,862, เง นบ าร ง 593,835, ,968, ,174, ,783, UC 283,664, ,438, ,418, ,124, อ นๆ 310,170, ,529, ,756, ,659, รวม 802,845, ,468, ,659, ,646, หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต เด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 ตาราง 6 รายละเอ ยดงบประมาณรายร บ ป (ณ ส นส ดป งบประมาณ) ล าด บท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 เง นงบประมาณ 209,010, ,499, ,485, ,862, เง นเด อน 184,691, ,390, ,403, ,090, ค าจ างประจ า - 27,217, ,629, ค าเช าบ าน 235, , , , เง นประจ าต าแหน ง 16,167, ,028, ,209, ,802, ค าตอบแทน เง นเด อน 1,089, ,017, , , เต มข น 6 เง นค าตอบแทนพ เศษ 1,415, , , , เง นเด อนค าจ างไม ถ ง 12,000 บาท 7 เง นเด อนพน กงาน 603, , ,245, , ราชการ 8 เง น พตส. 19,122, ,752, ,065, กบข. 7,427, ,825, กสจ. 725, , ค าเล าเร ยนบ ตร 2,276, , ค าร กษาพยาบาล 1,077, , ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

11 5 ล าด บท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป ประก นส งคม สมทบ 66, , พน กงานราชการ 14.1 ร บโอนสน บสน น 4,806, , โครงการ 15.1 งบลงท น ท ด น 20,848, ,356, ส งก อสร าง เง นบ าร ง 593,835, ,968, ,174, ,783, UC 283,664, ,438, ,418, ,124, ร บโอนสน บสน น 9,740, ,228, ,204, ,348, โครงการ 15.2 งบลงท น ท ด น 9,112, ,011, ส งก อสร าง 16 ค าเหมาจ ายรายห ว 221,698, ,509, ,911, ,369, UC ค าด าเน นการ 17 ร บจากการตามจ าย 15,978, ,700, ,455, ,388, รายร บ UC โอนข าม 27,135, ,835, , ป งบประมาณ อ นๆ 310,170, ,529, ,756, ,659, สว สด การข าราชการ 188,732, ,772, ,392, ,021, สว สด การร ฐว สาหก จ 20 กองท นประก นส งคม 70,045, ,629, ,162, ,981, กองท นผ ประสบภ ย 13,885, ,672, ,037, ,456, จากรถ 22 ค าธรรมเน ยมผ ป วย 25,302, ,325, ,355, ,040, จ ายเอง 23 เง นบร จาค 1,752, ,623, ,356, ,059, รายร บอ นๆ 10,452, ,507, ,451, ,100, รวม 802,845, ,468, ,659, ,646, หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต เด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

12 6 ตาราง 7 สร ปงบประมาณรายจ าย จ าแนกรายหมวด ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป งบบ คลากร 290,963, ,091, ,976, ,633, งบด าเน นการ 341,826, ,057, ,651, ,923, งบลงท น - 59,603, ,003, ,736, รวม 632,790, ,752, ,632, ,294, หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต เด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 ตาราง 8 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบบ คลากร ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ) ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป เง นเด อน 138,604, ,863, ,403, ,090, ค าจ างล กจ างประจ า 27,614, ,526, ,217, ,629, พน กงานราชการ 581, , ,245, , เง นประจ าต าแหน ง 16,146, ,028, ,209, ,802, เง นค าตอบแทนเง น 2,528, ,925, ,472, , งบประมาณ 6 ค าจ างล กจ างช วคราว 28,420, ,962, ,804, ,186, ค าจ างช วคราวรายว น 3,310, ,470, ,740, ,995, ค าตอบแทนพตส 13,326, ,122, ,892, ,065, ค าตอบแทนการ 56,076, ,006, ,669, ,717, ปฏ บ ต งานนอกเวลา(OT) 10 ค าตอบแทนอ นๆ ท ก 4,140, ,106, ,094, หมวด 11 ค าเช าบ าน 214, , , , รวม 290,963, ,091, ,976, ,633, ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

13 7 ตาราง 9 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบด าเน นงาน ป ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป ค าใช สอย (M1) 44,872, ,854, ,810, ,518, ค าสาธารณ ปโภค (M2) 14,963, ,734, ,115, ,046, ค าว สด (M3) 77,628, ,294, ,474, ,313, ค าว สด ยาและเวชภ ณฑ 193,259, ,675, ,228, ,897, ม ใช ยา (M4) 5 การสน บสน นเคร อข าย 11,102, ,499, ,023, ,148, รวมงบด าเน นการ 341,826, ,057, ,651, ,923, ตาราง 10 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบลงท น ป (ณ ส นป งบประมาณ) ล าด บท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป ท ด น ส งก อสร างใหม 17,386, ,972, ,250, คร ภ ณฑ การแพทย 33,058, ,391, ,534, คร ภ ณฑ ไม ใช การแพทย 6,870, ,647, ,491, คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร 2,287, ,991, ,460, รวม - 59,603, ,003, ,736, ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

14 8 ตาราง 11 ประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 จ าแนกรายหมวด ล าด บ ท หมวด ประมาณการ (บาท) ร บจร ง (บาท) ร อยละ 1 งบประมาณ 310,949, ,862, เง นบ าร ง - UC 356,000, ,124, อ นๆ 293,000, ,659, รวม 959,949, ,646, ตาราง 12 แผนประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553-ม นาคม 2554 ล าด บ ท รายการ ประมาณการ ร บจร ง (บาท) (บาท) ร อยละ 1 เง นเด อน 170,000,000 79,090, ค าจ างประจ า 29,000,000 13,629, ค าเช าบ าน 220,800 98, เง นประจ าต าแหน ง 23,000,000 10,802, ค าตอบแทน เง นเด อนเต มข น 850, , เง นค าตอบแทน (ง/ด < 11, , , บาท) 7 เง นเด อนพน กงานราชการ 1,450, , เง น พตส. 17,500,000 8,065, กบข. 8,500,000 3,825, กสจ. 870, , ค าเล าเร ยนบ ตร 2,500, , ค าร กษาพยาบาล 1,300, , ประก นส งคมสมทบ 70,000 37,

15 9 ล าด บ ท รายการ ประมาณการ ร บจร ง (บาท) (บาท) ร อยละ 14 งบลงท น ท ด น ส งก อสร าง 89,938, ค าเหมาจ ายรายห ว UC 290,000, ,369, ผ ป วยนอก 37,400,000 19,548, ผ ป วยใน 190,000, ,562, ส งเสร มส ขภาพ 7,600,000 2,425, กองท นโรคไต,น ว 10,000,000 4,447, กองท นโรคเอดส 4,000,000 2,187, ค าใช จ ายส ง 35,000,000 15,917, ผลงาน 3,000,000 7,007, ค ดกรอง 3,000,000 1,272, ร บจากการเร ยกเก บ 22,000,000 12,388, รายร บ UC โอนข ามป งบประมาณ 2,000,000 17, ร บโอนสน บสน นโครงการ 7,000,000 5,348, สว สด การข าราชการ-ร ฐว สาหก จ 214,000, ,021, กองท นประก นส งคม 24,000,000 16,981, กองท นผ ประสบภ ยจากรถ 11,000,000 4,456, ค าธรรมเน ยมผ ป วยจ ายเอง 36,000,000 26,040, เง นบร จาค 2,000,000 2,059, รายร บอ นๆ 6,000,000 3,100, รวมประมาณการรายร บ 959,949, ,646,

16 10 ตาราง 13 ประมาณการรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553 มกราคม 2554 จ าแนกรายหมวด หมวด ประมาณการ (บาท) จ ายจร ง (บาท) ร อยละ งบด าเน นการ 457,229, ,923, งบบ คลากร 403,770, ,633, งบลงท น 212,052,754 27,736, รวม 1,073,052, ,294, ท มา : ฝ ายการเง นและบ ญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 ตาราง 14 แผนรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553 มกราคม 2554 หมวดงบบ คลากร ล าด บ ประมาณการ รายการ ท (บาท) จ ายจร ง (บาท) ร อยละ 1 เง นเด อน 167,000,000 51,417, ค าจ างล กจ างประจ า 29,000,000 8,773, พน กงานราชการ 1,450, , เง นประจ าต าแหน ง 23,000,000 7,324, เง นค าตอบแทนเง นงบประมาณ 1,600,000 47, ค าจ างล กจ างช วคราว 45,000,000 14,503, ค าจ างช วคราวรายว น 7,000,000 2,293, ค าตอบแทน พตส 17,500,000 5,363, ค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอก 80,000,000 27,925, เวลา (OT) 10 ค าตอบแทนอ นๆ ท กหมวด 32,000,000 10,349, ค าเช าบ าน 220,800 73, รวม 403,770, ,529,

17 11 ตาราง 13 แผนรายจ ายและรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อน ต ลาคม 2553 ม นาคม 2554) หมวดงบด าเน นการ ล าด รายการ บท ประมาณการ (บาท) จ ายจร ง (บาท) ร อยละ 1 ค าใช สอย (M1) 86,544,000 25,518, ค าสาธารณ ปโภค (M2) 20,550,000 8,046, ค าว สด (M3) 94,635,000 48,313, ค าว สด ยาและเวชภ ณฑ ม ใช ยา 222,000, ,897, (M4) 3 5 การสน บสน นเคร อข าย 18,500,000 6,148, งบกลาง 15,000, รวมงบด าเน นการ 457,229, ,923, ท มา : ฝ ายการเง นและบ ญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม ตาราง 14 แผนรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 หมวดงบลงท น ล าด บท รายการ ป 2554 (บาท) จ ายจร ง (บาท) ร อยละ 1 ท ด น 5,000, ส งก อสร างใหม 83,490,559 12,250, คร ภ ณฑ การแพทย 113,403,015 11,534, คร ภ ณฑ ไม ใช การแพทย 7,521,180 2,491, คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร 2,638,000 1,460, รวม 212,052,754 27,736, ท มา : ฝ ายการเง นและบ ญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554

18 12 ตาราง 15 ด ชน ทางการเง น ป ล าด บ ท ด ชน ทางการเง น ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป อ ตราส วนเง นท นหม นเว ยน (Current ratio) (ค ามาตรฐาน = 1.50) 2 อ ตราส วนเง นท นหม นเว ยนเร ว (Quick ratio) (ค ามาตรฐาน =1.00) 3 อ ตราส วนเง นสด(Cash ratio) (ค ามาตรฐาน = 0.80) 4 ระยะเวลาถ วเฉล ยในการเก บล กหน ค าร กษาNON UC (ค ามาตรฐาน= 90 ว น) 5 ระยะเวลาถ วเฉล ยในการช าระหน การค า (ค ามาตรฐาน = 90 ว น) 6 อ ตราก าไรส ทธ รวมค าเส อมฯ (ร อย ละ) 7 ต นท นด าเน นการต อหน วยการ ร กษา , , , ,068.11

19 13 4. ข อม ลการให บร การ ตาราง 16 การให บร การของโรงพยาบาลมหาสารคาม ป งบประมาณ ล าด บ ท การให บร การ ป งบประมาณ (ตค.53-ม ค. 54) 1 จ านวนเต ยง (เต ยง) จ านวนผ ป วยนอกท งหมด (คร ง) 422, , , ,886 3 จ านวนผ ป วยนอก (คร ง/ว น) 1,157 1,239 1,281 1,280 4 จ านวนผ ป วยในท งหมด ( ราย ) 40,468 43,227 45,748 21,967 5 จ านวนผ ป วยใน (ราย/ว น) อ ตราครองเต ยง (ร อยละ) จ านวนการผ าต ดใหญ ท งหมด (คน) 10,375 13,079 13,981 6,878 8 อ ตราการผ าต ดใหญ ต อผ ป วยใน (ร อยละ) จ านวนว นอย โรงพยาบาลเฉล ย (ว น/คน) จ านวนผ ป วยในเส ยช ว ต (คน) อ ตราการเส ยช ว ตของผ ป วยในโรงพยาบาล (ร อยละ) จ านวนผ ป วยนอกเส ยช ว ต (คน) อ ตราการเส ยช ว ตของผ ป วยนอก(ร อยละ) จ านวนผ ป วยท ร บไว ร กษาต อ (คน) 53,351 57,858 66,784 41, จ านวนผ ป วยท ส งไปร กษาต อ (คน) 5,693 6,284 6,587 3, ส ดส วนการร บผ ป วยไว ร กษาต อ/การส งผ ป วย ไปร กษาต อ ท มา : ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม * หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต ว นท 1 ต ลาคม ม นาคม 2554

20 14 ตาราง 17 สาเหต การป วยของผ ป วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ล าด บ ท โรค 1 I10 Essential (primary) hypertension 2 E11 Non-insulindependent diabetes mellitus 3 E78 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias 4 M79 Other soft tissue disorders, not elsewhere classified ป งบประมาณ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 28, , , , , , , , , , , , , , , , N18 Chronic renal failure 10, , , , K30 Dyspepsia 7, , , , J02 Acute pharyngitis 9, , , , J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 3, , , , J20 Acute bronchitis 5, , , , K05 Gingivitis and periodontal diseases 5, , , , หมายเหต -จ ดเป นกล มโรค 3 หล ก - ร อยละ เท ยบก บจ านวนผ ป วยท มาร บบร การท งหมด - น บเฉพาะโรคหล ก - ป งบประมาณ2554 ค อ ต.ค.53-ม.ค.54 ท มา : ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม

21 15 ตาราง 18 สาเหต การป วยของผ ป วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ป งบประมาณ ล าด บ โรค ท จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 1 N20 Calculus of kidney 1, , , and ureter 2 K35 Acute 1, , , appendicitis 3 A09 Diarrhoea and , gastroenteritis of presumed infectious origin 4 H25 Senile cataract 1, , , J15 Bacterial , pneumonia, not elsewhere classified 6 N18 Chronic renal failure 7 S52 Fracture of forearm 8 S06 Intracranial injury J18 Pneumonia, organism unspecified 10 E11 Non-insulindependent diabetes mellitus หมายเหต -จ ดเป นกล มโรค 3 หล ก - ร อยละ เท ยบก บจ านวนผ ป วยท มาร บบร การท งหมด - น บเฉพาะโรคหล ก - ป งบประมาณ2554 ค อ ต.ค.53-ม.ค.54 ท มา : ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม

22 16 ตาราง 19 การให บร การผ ป วยนอก เคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ ป วยนอก โรงพยาบาล มหาสารคาม เคร อข าย โรงพยาบาล มหาสารคาม รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 จ านวน เฉล ย จ านวน เฉล ย จ านวน เฉล ย จ านวน เฉล ย (ราย) / ว น (ราย) / ว น (ราย) / ว น (ราย) / ว น ใน เขต อ. ในเขต เทศบาล นอกเขต 99, , , , , , ,257 72, เม อง เทศบาล นอกเขตอ.เม อง 190, , , , รวม 422,446 1, ,306 1, ,582 1, ,928 1,280 สอ. 17 แห ง 112, , , , PCU ในเขตเม อง 29, , , , ( 4 แห ง) รวม 142, , , , รวม 564,864 1, ,700 1, ,839 2, ,123 1,990 หมายเหต : ผ ป วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม เฉล ยต อว น = จ านวนผ ป วย (ราย) / 365 ป งบประมาณ 2554 ค อ ต.ค.53-ม.ค.54 ท มา: ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตาราง 20 ผ ป วยในจ าหน ายต อว น โรงพยาบาลมหาสารคาม รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 เฉล ย จ านวน เฉล ย จ านวน เฉล ย จ านวน / ว น (ราย) / ว น (ราย) / ว น (ราย) จ านวน (ราย) ผ ป วยใน โรงพยาบาล ในเขต อ.เม อง 13, , , , มหาสารคาม นอกเขต อ. เม อง 26, , , , เฉล ย / ว น รวม 40, , , , หมายเหต : ผ ป วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม เฉล ยต อว น = จ านวนผ ป วย (ราย) / 365 ป ป งบประมาณ2554 ค อ ต.ค.53-ม.ค.54 ท มา : ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม

23 17 ส วนท 2 กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ กรอบแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ 1.1 กรอบแผนงาน โครงการ 1. แผนงานตามย ทธศาสตร 5 ป ( ป ) โรงพยาบาลมหาสารคาม (ฉบ บปร บปร ง แก ไข) 2. แผนงานตามย ทธศาสตร พ ฒนาระบบส ขภาพ จ งหว ดมหาสารคาม 3. แผนงานเพ อพ ฒนางาน โครงการร เร มใหม การสร างนวตกรรม และการแก ไขป ญหาใน งานประจ า 4. แผนงานสน บสน นงานประจ า หมวดเง นเด อน ค าจ าง ค าตอบแทน หมวดงบลงท น และ หมวดงบด าเน นงาน 1.2 กรอบงบประมาณ เง นบ าร ง 1. ผ ป วยจ ายเอง 2. เบ กจากคล งและกรมบ ญช กลาง กรณ ผ ป วยใน และผ ป วยนอก 3. งบประมาณเหมาจ ายรายห วงบหล กประก นส ขภาพถ วนหน า (งบ UC) 3.1 ผ ป วยนอก ( OPD ) ค าบร การผ ป วยนอกท วไป แบ งเป น 2 ส วน ค อ 1. ค าบร การผ ป วยนอกท วไป แบ งเป น จ ายแบบเหมาจ ายรายห วตามจ านวน ประชากรท ลงทะเบ ยน และ จ ายแบบเหมาจ ายรายห วตามจ านวนประชากรท ลงทะเบ ยนในอ ตราต อ ประชากรเท าก น 2. จ ายให หน วยบร การประจ าตามจ านวนข อม ลท ก าหนด 3.2 ผ ป วยใน ( IPD ) 3.3 งบบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค - NPP & Central Procurement - PP Expressed - PP Area based ระด บเขต ระด บจ งหว ด (รวม PP Community ) 3.4 งบประก นความเส ยง (CF) 3.5 งบบร การอ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น (Accident and Emergency : AE) 3.6 งบบร การค าใช จ ายส ง (Hight Cost : HC)

24 งบกองท นบร การการแพทย ฉ กเฉ น ( EMS) งบกองท นผ พ การ งบกองท น พ ฒนาการแพทย แผนไทย กองท นท นตกรรม และกองท นอ นๆ 4. เง นงบประมาณ จาก กระทรวง กรม กองและอ นๆ 5. เง นงบประมาณจากองค กรปกครองส วนท องถ น 6. เง นสว สด การโรงพยาบาลมหาสารคาม 7. งบอ นๆ เช น เง นบร จาค บร ษ ท ฯลฯ 1.3 กรอบหน วยงาน 1. หน วยภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม หมายถ ง หน วยงานตามโครงสร างการบร หารของ โรงพยาบาลมหาสารคาม ระด บ 3 และ4 (ระด บกล มงาน และงาน ) ก าหนดให ม การก าหนดหน วยงานท เสนองบประมาณและหน วยเบ กจ ายซ งจะต องม ความสอดคล องก น โดยม เกณฑ การก าหนดรห สหน วยงาน ตามสายบ งค บบ ญชา 2. หน วยงานภายนอก หมายถ ง หน วยงานภายในส าน กสาธารณส ขจ งหว ดมหาสารคาม ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ และสถาน อนาม ย รวมจ านวน 18 หน วยงาน ตาราง 21 หน วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย 1 กล มภารก จบร การ ด านปฐมภ ม กล มงานสว สด การส งคม กล มงานส ขศ กษา กล มงานอาช วเวชกรรม 104 กล มงานเวชกรรมส งคม งานเวชกรรมส งคม คล น กช มชนสาม คค คล น กช มชนอ ท ยท ศ คล น กช มชนราชภ ฎศร สว สด

25 19 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย 105 กล มงานพ ฒนาเคร อข าย งานประสานเคร อข าย สสอ.เม อง สอ.เขวา สอ.โคกก อ สอ.โคกบ วค อ สอ.เช ยงเห ยน สอ.ดอนหว าน สอ.ท าต ม สอ.โนนแต สอ.โนนเพ ก สอ.บ านเก ง สอ.บ านลาด สอ.บ งคล าท างาม สอ.หนองจ ก สอ.หนองโน สอ.หนองแวง สอ.ห วยแอ ง สอ.ห วนาค า สอ.อ ปราช คล น กช มชนบ รพา 2 กล มภารก จบร การ ด านท ต ยภ ม กล มงานการแพทย แผนไทย และการแพทย ทางเล อก กล มงานโรคเอดส ว ณโรคและ โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ

26 20 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย 3 กล มภารก จบร การ ด านตต ยภ ม 301 กล มงานเวชกรรมฟ นฟ งานกายภาพบ าบ ด งานกายอ ปกรณ งานก จกรรมบ าบ ด กล มงานร งส ว ทยา 303 กล มงานเภสช กรรม งานบร การเภส ชกรรม ผ ป วยนอก งานบร การเภส ชกรรม ผ ป วยใน งานเภส ชกรรมการผล ต งานบร หารเวชภ ณฑ งานว ชาการเภส ช สนเทศ งานเภส ชกรรมปฐมภ ม กล มงานพยาธ ว ทยาคล น ก กล มงานพยาธ ว ทยากายว ภาค องค กรแพทย กล มงานเวชศาสตร ฉ กเฉ น-น ต เวชฯ กล มงานส ต - นร เวชกรรม กล มงานศ ลยกรรม กล มงานว ส ญญ ว ทยา กล มงานอาย รกรรม กล มงานก มารเวชกรรม กล มงานศ ลยกรรมออร

27 21 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย โธป ด กส กล มงานจ กษ ว ทยา กล มงานโสต ศอ นาส ก กล มงานจ ตเวช กล มงานเวชศาสตร ฟ นฟ กล มงานท นตกรรม 4 กล มภารก จบร การ ด านการพยาบาล 401 กล มงานบร การพยาบาล ด านส ต กรรม งานห องคลอด ห องคลอด คล น กนมแม คล น กฝากครรภ หอผ ป วยส ต กรรม สาม ญ หอผ ป วยพ เศษรวม หอผ ป วยพ เศษสงฆ ช น หอผ ป วยนร เวชกรรม งานผ ป วยนอกส ต กรรม และวางแผนครอบคร ว 402 กล มงานบร การพยาบาล ด านก มารเวชกรรม หอผ ป วยเด กเล ก หอผ ป วยเด กโต หอผ ป วยเด กว กฤต หอผ ป วยทารกป วย

28 22 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย หอผ ป วยทารกว กฤต หอผ ป วยพ เศษเด ก 403 กล มงานบร การพยาบาล ด านศ ลยกรรม งานหอผ ป วยศ ลยกรรมชาย งานหอผ ป วยศ ลยกรรมหญ ง งานหอผ ป วยศ ลยกรรมท วไป งานหอผ ป วยศ ลยกรรม ระบบป สสาวะ งานหอผ ป วยพ เศษ อาคารศ ลยกรรม ช น งานหอผ ป วยพ เศษ อาคารศ ลยกรรม ช น งานหอผ ป วยพ เศษ อาคารศ ลยกรรม ช น งานหอผ ป วยว กฤต ศ ลยกรรม งานห องผ าต ด งานผ าต ด ศ ลยกรรมกระด ก และข อ งานผ าต ด ศ ลยกรรมท วไป งานผ าต ดศ ลยกรรม ส องกล อง งานผ าต ดส ต - นร เวชกรรม งานผ าต ดจ กษ งานผ าต ดห คอ จม ก

29 23 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย งานผ าต ดศ ลยกรรม ทางเด นป สสาวะ งานผ าต ด ศ ลยกรรมประสาท งานห องผ าต ดเล ก 404 กล มงานบร การพยาบาล ด านศ ลยกรรมกระด ก งานหอผ ป วยศ ลยกรรม กระด กชาย งานหอผ ป วยศ ลยกรรม กระด กหญ ง 405 กล มงานบร การพยาบาล ด านอาย รกรรม งานหอผ ป วยอาย รกรรมชาย งานหอผ ป วยอาย รกรรมหญ ง งานหอผ ป วยอาย รกรรม งานหอผ ป วยอาย รกรรม งานหอผ ป วยทองด ช น งานหอผ ป วยทองด ช น งานหอผ ป วยว กฤต อาย รกรรม งานห องไตเท ยม 406 กล มงานบร การพยาบาล ด านบร การด านหน า งานหอผ ป วยตา งานผ ป วยนอกตา งานผ ป วยนอกห คอ จม ก งานหอผ ป วยห คอ จม ก

30 24 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย งานผ ป วยนอกท วไป คล น กพ เศษ ห องตรวจเด ก ห องตรวจศ ลยกรรม ห องตรวจศ ลยกรรม กระด ก ห องตรวจอาย รกรรม ห องตรวจระบบป สสาวะ ห องตรวจเวชปฏ บ ต ท วไป ห องฉ ดยา ห องตรวจคล นห วใจ งานอ บ ต เหต ฉ กเฉ น ห อง ER ห อง Refer ห องส งเกต อาการ ห อง EMS ศนย เปล งานห องว ส ญญ งานจ ตเวชและส ขภาพจ ต งานจ ายกลาง งานควบค มและป องก นโรค ต ดเช อ งานส าน กงานเลขาฯ กล ม การพยาบาล

31 25 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย 5 กล มภารก จด าน อ านวยการ ฝ ายบร หารงานท วไป งานธ รการและ สารบรรณ งานสวน งานร กษาศพ งานยาม ศ นย พ ฒนาเด กเล ก งานน ต การ งานร กษาความสะอาด งานยานพาหนะ บ าบ ดน าเส ย งานซ อมบ าร ง งานซ กฟอก งานประชาส มพ นธ งานอ ปกรณ ช วการแพทย งานประก นส ขภาพ ห องประก นส ขภาพ ห องบ ตร ฝ ายงานการเง น ฝ ายบ ญช ฝ ายงานพ สด ฝ ายการเจ าหน าท งานพ ฒนาทร พยากร บ คคล ฝ ายโภชนาการ

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information