ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข"

Transcription

1 ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ซ งภายใน เอกสาร ประกอบด วย ส วนท 1 ข อม ลท วไป ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข ส วนท 4 นโยบายท ส าค ญ ส วนท 5 แผนงานพ ฒนางาน โครงการร เร ม และนวตกรรมจากงานประจ า ส วนท 6 แผนงานสน บสน นงานประจ า ส วนท 7 การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ส วนท 8 แบบฟอร มการจ ดท าแผน ส าน กแผนและย ทธศาสตร โรงพยาบาลมหาสารคาม หว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป น ประโยชน ส าหร บท กหน วยงานเพ อใช ส าหร บจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ต อไป ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม กรกฎาคม 2555 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

2 ข สารบ ญ ค าน า ก สารบ ญ ข สารบ ญ (ตาราง) ง สารบ ญแผนภาพ ฉ ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1. ประว ต โรงพยาบาลมหาสารคาม 1 2. ข อม ลบ คลากร 2 3. ข อม ลทางการเง น 3 4. ข อม ลการให บร การ 13 ส วนท 2 กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ กรอบแผนงาน โครงการ กรอบงบประมาณ กรอบหน วยงาน 18 ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) ฉบ บแก ไข ว ส ยท ศน พ นธก จ เข มม ง สร ปการว เคราะห องค กร (SWOT Analysis) แผนกลย ทธ เคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม 34 ส วนท 4 นโยบายท ส าค ญ นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ข ป 2553 ( นายจ ร นทร ล กษณว ศ ษฏ ) แผนย ทธศาสตร ระบบส ขภาพจ งหว ดมหาสารคาม พ.ศ นโยบายของนายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดมหาสารคาม (นพ.ส ร ยา ร ตนปร ญญา) 69 หน า งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

3 ค สารบ ญ (ต อ) ส วนท 5 แผนงานพ ฒนางาน โครงการร เร ม และนวตกรรมจากงานประจ า 70 ส วนท 6 แผนงานสน บสน นงานประจ า หมวดงบบ คลากร หมวดงบลงท น หมวดงบด าเน นงาน 73 ส วนท 7 การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ แนวทางการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การขออน ม ต โครงการ ข นตอนการขออน ม ต โครงการ 76 - ผ งข นตอนการเสนอโครงการ แบบบ นท กข อความเสนอขออน ม ต โครงการ 78 - องค ประกอบโครงการ แบบประเม นโครงการ แบบฟอร มขออน ม ต เบ กเง นโครงการ การปร บแผนปฏ บ ต การ การย มและชดใช เง นย ม ข นตอนการย มและชดใช เง นย ม 84 - ผ งข นตอนการย มและชดใช เง นย ม แบบฟอร มใบส ญญาการย มเง น หล กเกณฑ และอ ตราการเบ กจ ายงบประมาณ 88 ส วนท 8 แบบฟอร มและค าอธ บาย 91 หน า งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

4 ง สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน 2 ระด บ อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม จ าแนกประเภทข าราชการ 2 ตาม จ.18 3 จ าแนกแพทย เฉพาะทางสาขาต างๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม 3 4 สถานะเง นบ าร งป งบประมาณ 2551 มกราคม สร ปประมาณรายร บ ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 4 6 รายละเอ ยดงบประมาณรายร บ ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 4 7 สร ปงบประมาณรายจ าย จ าแนกรายหมวด ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 8 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบบ คลากร ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) 9 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบด าเน นการ ป สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบลงท น ป ( ณ ส นป งบประมาณ ) 11 ประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม แผนประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม ประมาณการรายจ ายและรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม 2554 (หมวดงบด าเน นการ) 14 แผนรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม ม นาคม 2554 (หมวดงบลงท น) 15 ด ชน ทางการเง น ป การให บร การของโรงพยาบาลมหาสารคาม ป งบประมาณ ป ม นาคม สาเหต การป วยของผ ป วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ป งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

5 จ สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 18 สาเหต การป วยของผ ป วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ป การให บร การผ ป วยนอก เคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ ป วยในจ าหน ายต อว น โรงพยาบาลมหาสารคาม หน วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม กลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป ) การว เคราะห ข อได เปร ยบเช งกลย ทธ ของหน วยงานทางคล น ก 6 สาขา 10 งาน 31 พ ฒนา 24 กลย ทธ ท St.1 ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนและเคร อข ายม ความสามารถใน 34 การด แลภาวะส ขภาพ 25 กลย ทธ ท St.2 พ ฒนาระบบบร การทางการแพทย ในกล มโรคเป าหมายด วย 35 เทคโนโลย ท ท นสม ย 26 กลย ทธ ท St.3 พ ฒนาระบบบร การร บและส งต อผ ป วย กลย ทธ ท St.4 พ ฒนาระบบบร การแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อก กลย ทธ ท St.5 พ ฒนาระบบบร การให เป นท ประท บใจและไร ความแออ ด กลย ทธ ท St.6 พ ฒนาระบบค ณภาพมาตรฐานระบบบร การท กระด บเพ อให ได ร บ 47 การร บรอง HA 30 กลย ทธ ท St.7 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการด านการเง นการคล งให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท St.8 พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศให ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท St.9 ประชาส มพ นธ การบร การเช งร กโดยใช เทคโนโลย ท ท นสม ย กลย ทธ ท St.10 สร างองค กรแห งการเร ยนร กลย ทธ ท St.11 พ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ ท St.12 สร างภาพล กษณ ขององค กรให เป นท ยอมร บและศร ทธาของ 61 ประชาชนด วยว ฒนธรรมร กองค กร ด แลผ ป วยด จญาต ม ตรท สอดคล องว ฒนธรรม ท องถ น 36 รห สและประเภทรายการว สด องค ประกอบโครงการ แบบฟอร มการขออน ม ต ปร บแผนปฏ บ ต การ เกณฑ /อ ตราการเบ กจ ายงบประมาณ 88 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

6 ฉ สารบ ญแผนภาพ ภาพท หน า 1 ผ งข นตอนการจ ดท าค าขอแผนปฏ บ ต การประจ าป 28 2 ผ งข นตอนการเสนอโครงการ 77 3 ผ งแสดงข นตอนการย ม ชดใช เง นย ม 85 งานส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

7 1 ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1. ประว ต โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคามเร มก อสร างเม อป พ.ศ โดยได ร บโอนสถานท ส ขศาลาเก าจาก เทศบาลเม องมหาสารคาม โดยกระทรวงสาธารณส ขขณะน น ได จ ดสรรงบประมาณเพ มเต มในการ ก อสร างต กต าง ๆ จนแล วเสร จและเป ดบร การแก ประชาชนท วไป เม อว นท 24 ม ถ นายน 2494 ม เต ยง ให บร การผ ป วยในคร งแรกจ านวน 25 เต ยง จากน นได ปร บปร งและพ ฒนาในท ก ๆ ด านมาโดยตลอดจน ในป จจ บ นได ขยายเป นโรงพยาบาลขนาด 472 เต ยง บนพ นท ท งหมด 35 ไร ต งอย ท 168 ถ. ผด งว ถ ต. ตลาด อ. เม อง จ. มหาสารคาม โทร , , โทรสาร รายนามผ อ านวยการต งแต เร มเป ดด าเน นการจนถ งป จจ บ น นายแพทย บรรล ศ ร พาน ช พ.ศ นายแพทย ว ฒ โพธ ส นทร พ.ศ นายแพทย ว ส ษฐ ส วรรณ ก พ.ศ นายแพทย ส พ ฒก ตระก ลด ษฐ พ.ศ แพทย หญ งช ศร โพธ ส นทร พ.ศ นายแพทย สมศ กด ธ นวารชร พ.ศ นายแพทย มงคล เชฏฐาก ล พ.ศ นายแพทย ส ว ฒน เล ศส ขประเสร ฐ พ.ศ นายแพทย ชาย ธ ระส ต พ.ศ นายแพทย ว ช ต ว องส ธนพงษ พ.ศ นายแพทย ว ระพ นธ ส พรรณไชยมาตย พ.ศ แพทย หญ งเสาวล กษณ นาคะพงษ พ.ศ นายแพทย ส นทร ยนต ตระก ล พ.ศ ป จจ บ น ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

8 2 1. ข อม ลบ คลากร ตาราง 1 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน ระด บ 1 9 ประเภท ป งบประมาณ ข าราชการ ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว (รายเด อน) ล กจ างช วคราว (รายว น) พน กงานราชการ รวม 1,055 1,203 1,236 1,323 ท มา : ฝ ายการเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 ตาราง 2 อ ตราก าล งเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม จ าแนกประเภทข าราชการ ตาม จ.18 ประเภท ตามบ ญช ถ อจ ายเง นเด อน จ านวน (คน) ปฏ บ ต งานจร ง จ านวน (คน) แพทย ท นตแพทย เภส ชกร พยาบาล ท มา : ฝ ายการเจ าหน าท โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

9 3 ตาราง 3 จ าแนกแพทย เฉพาะทางสาขาต างๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย เฉพาะทาง จ านวน แพทย เฉพาะทาง จ านวน (คน) (คน) อาย รกรรม ๙ ศ ลยกรรมระบบประสาท ๑ อาย รกรรมโรคไต ๑ ศ ลยกรรมทางเด นป สสาวะ ๓ อาย รกรรมระบบประสาท ๑ ศ ลยกรรมออร โธป ด กส ๖ ก มารเวชกรรม ๘ ส ต -นร เวชกรรม ๗ ร งส แพทย ๓ จ กษ แพทย ๓ เวชกรรมฟ นฟ ๑ ห คอ จม ก ๒ เวชปฏ บ ต ท วไป ๒ ว ส ญญ แพทย ๔ ศ ลยกรรมท วไป ๘ 2. ข อม ลทางการเง น ตาราง 4 สถานะเง นบ าร งป งบประมาณ มกราคม 2554 รายการ เง นสด/เง นฝาก ธนาคาร/เง นฝาก คล ง รวม ๕๘ ป งบประมาณ (บาท) ,611, ,110, ,687, ,841, ล กหน เง นย ม 1,053, , ,626, , ล กหน ค าร กษา 60,778, ,911, ,607} ,238, พยาบาลและอ น ๆ ส ทธ หน ส น 88,174, ,559, ,959, ,965, ว สด คงคล ง 39,890, ,015, ,568, ,505, รายได 944,190, ,044,683, ,109,764, ,711, ค าใช จ าย 929,649, ,456, ,077,274, ,654, ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

10 4 ตาราง 5 สร ปงบประมาณรายร บ ป (ณ ส นส ดป งบประมาณ) ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป เง นงบประมาณ 209,010, ,499, ,485, ,862, เง นบ าร ง 593,835, ,968, ,174, ,783, UC 283,664, ,438, ,418, ,124, อ นๆ 310,170, ,529, ,756, ,659, รวม 802,845, ,468, ,659, ,646, หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต เด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 ตาราง 6 รายละเอ ยดงบประมาณรายร บ ป (ณ ส นส ดป งบประมาณ) ล าด บท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 เง นงบประมาณ 209,010, ,499, ,485, ,862, เง นเด อน 184,691, ,390, ,403, ,090, ค าจ างประจ า - 27,217, ,629, ค าเช าบ าน 235, , , , เง นประจ าต าแหน ง 16,167, ,028, ,209, ,802, ค าตอบแทน เง นเด อน 1,089, ,017, , , เต มข น 6 เง นค าตอบแทนพ เศษ 1,415, , , , เง นเด อนค าจ างไม ถ ง 12,000 บาท 7 เง นเด อนพน กงาน 603, , ,245, , ราชการ 8 เง น พตส. 19,122, ,752, ,065, กบข. 7,427, ,825, กสจ. 725, , ค าเล าเร ยนบ ตร 2,276, , ค าร กษาพยาบาล 1,077, , ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

11 5 ล าด บท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป ประก นส งคม สมทบ 66, , พน กงานราชการ 14.1 ร บโอนสน บสน น 4,806, , โครงการ 15.1 งบลงท น ท ด น 20,848, ,356, ส งก อสร าง เง นบ าร ง 593,835, ,968, ,174, ,783, UC 283,664, ,438, ,418, ,124, ร บโอนสน บสน น 9,740, ,228, ,204, ,348, โครงการ 15.2 งบลงท น ท ด น 9,112, ,011, ส งก อสร าง 16 ค าเหมาจ ายรายห ว 221,698, ,509, ,911, ,369, UC ค าด าเน นการ 17 ร บจากการตามจ าย 15,978, ,700, ,455, ,388, รายร บ UC โอนข าม 27,135, ,835, , ป งบประมาณ อ นๆ 310,170, ,529, ,756, ,659, สว สด การข าราชการ 188,732, ,772, ,392, ,021, สว สด การร ฐว สาหก จ 20 กองท นประก นส งคม 70,045, ,629, ,162, ,981, กองท นผ ประสบภ ย 13,885, ,672, ,037, ,456, จากรถ 22 ค าธรรมเน ยมผ ป วย 25,302, ,325, ,355, ,040, จ ายเอง 23 เง นบร จาค 1,752, ,623, ,356, ,059, รายร บอ นๆ 10,452, ,507, ,451, ,100, รวม 802,845, ,468, ,659, ,646, หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต เด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

12 6 ตาราง 7 สร ปงบประมาณรายจ าย จ าแนกรายหมวด ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ ) ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป งบบ คลากร 290,963, ,091, ,976, ,633, งบด าเน นการ 341,826, ,057, ,651, ,923, งบลงท น - 59,603, ,003, ,736, รวม 632,790, ,752, ,632, ,294, หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต เด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 ตาราง 8 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบบ คลากร ป ( ณ ส นส ดป งบประมาณ) ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป เง นเด อน 138,604, ,863, ,403, ,090, ค าจ างล กจ างประจ า 27,614, ,526, ,217, ,629, พน กงานราชการ 581, , ,245, , เง นประจ าต าแหน ง 16,146, ,028, ,209, ,802, เง นค าตอบแทนเง น 2,528, ,925, ,472, , งบประมาณ 6 ค าจ างล กจ างช วคราว 28,420, ,962, ,804, ,186, ค าจ างช วคราวรายว น 3,310, ,470, ,740, ,995, ค าตอบแทนพตส 13,326, ,122, ,892, ,065, ค าตอบแทนการ 56,076, ,006, ,669, ,717, ปฏ บ ต งานนอกเวลา(OT) 10 ค าตอบแทนอ นๆ ท ก 4,140, ,106, ,094, หมวด 11 ค าเช าบ าน 214, , , , รวม 290,963, ,091, ,976, ,633, ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

13 7 ตาราง 9 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบด าเน นงาน ป ล าด บ ท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป ค าใช สอย (M1) 44,872, ,854, ,810, ,518, ค าสาธารณ ปโภค (M2) 14,963, ,734, ,115, ,046, ค าว สด (M3) 77,628, ,294, ,474, ,313, ค าว สด ยาและเวชภ ณฑ 193,259, ,675, ,228, ,897, ม ใช ยา (M4) 5 การสน บสน นเคร อข าย 11,102, ,499, ,023, ,148, รวมงบด าเน นการ 341,826, ,057, ,651, ,923, ตาราง 10 สร ปงบประมาณรายจ าย หมวดงบลงท น ป (ณ ส นป งบประมาณ) ล าด บท รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป ท ด น ส งก อสร างใหม 17,386, ,972, ,250, คร ภ ณฑ การแพทย 33,058, ,391, ,534, คร ภ ณฑ ไม ใช การแพทย 6,870, ,647, ,491, คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร 2,287, ,991, ,460, รวม - 59,603, ,003, ,736, ***กรอบการจ กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555***

14 8 ตาราง 11 ประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 จ าแนกรายหมวด ล าด บ ท หมวด ประมาณการ (บาท) ร บจร ง (บาท) ร อยละ 1 งบประมาณ 310,949, ,862, เง นบ าร ง - UC 356,000, ,124, อ นๆ 293,000, ,659, รวม 959,949, ,646, ตาราง 12 แผนประมาณการรายร บและรายร บจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553-ม นาคม 2554 ล าด บ ท รายการ ประมาณการ ร บจร ง (บาท) (บาท) ร อยละ 1 เง นเด อน 170,000,000 79,090, ค าจ างประจ า 29,000,000 13,629, ค าเช าบ าน 220,800 98, เง นประจ าต าแหน ง 23,000,000 10,802, ค าตอบแทน เง นเด อนเต มข น 850, , เง นค าตอบแทน (ง/ด < 11, , , บาท) 7 เง นเด อนพน กงานราชการ 1,450, , เง น พตส. 17,500,000 8,065, กบข. 8,500,000 3,825, กสจ. 870, , ค าเล าเร ยนบ ตร 2,500, , ค าร กษาพยาบาล 1,300, , ประก นส งคมสมทบ 70,000 37,

15 9 ล าด บ ท รายการ ประมาณการ ร บจร ง (บาท) (บาท) ร อยละ 14 งบลงท น ท ด น ส งก อสร าง 89,938, ค าเหมาจ ายรายห ว UC 290,000, ,369, ผ ป วยนอก 37,400,000 19,548, ผ ป วยใน 190,000, ,562, ส งเสร มส ขภาพ 7,600,000 2,425, กองท นโรคไต,น ว 10,000,000 4,447, กองท นโรคเอดส 4,000,000 2,187, ค าใช จ ายส ง 35,000,000 15,917, ผลงาน 3,000,000 7,007, ค ดกรอง 3,000,000 1,272, ร บจากการเร ยกเก บ 22,000,000 12,388, รายร บ UC โอนข ามป งบประมาณ 2,000,000 17, ร บโอนสน บสน นโครงการ 7,000,000 5,348, สว สด การข าราชการ-ร ฐว สาหก จ 214,000, ,021, กองท นประก นส งคม 24,000,000 16,981, กองท นผ ประสบภ ยจากรถ 11,000,000 4,456, ค าธรรมเน ยมผ ป วยจ ายเอง 36,000,000 26,040, เง นบร จาค 2,000,000 2,059, รายร บอ นๆ 6,000,000 3,100, รวมประมาณการรายร บ 959,949, ,646,

16 10 ตาราง 13 ประมาณการรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553 มกราคม 2554 จ าแนกรายหมวด หมวด ประมาณการ (บาท) จ ายจร ง (บาท) ร อยละ งบด าเน นการ 457,229, ,923, งบบ คลากร 403,770, ,633, งบลงท น 212,052,754 27,736, รวม 1,073,052, ,294, ท มา : ฝ ายการเง นและบ ญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554 ตาราง 14 แผนรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553 มกราคม 2554 หมวดงบบ คลากร ล าด บ ประมาณการ รายการ ท (บาท) จ ายจร ง (บาท) ร อยละ 1 เง นเด อน 167,000,000 51,417, ค าจ างล กจ างประจ า 29,000,000 8,773, พน กงานราชการ 1,450, , เง นประจ าต าแหน ง 23,000,000 7,324, เง นค าตอบแทนเง นงบประมาณ 1,600,000 47, ค าจ างล กจ างช วคราว 45,000,000 14,503, ค าจ างช วคราวรายว น 7,000,000 2,293, ค าตอบแทน พตส 17,500,000 5,363, ค าตอบแทนการปฏ บ ต งานนอก 80,000,000 27,925, เวลา (OT) 10 ค าตอบแทนอ นๆ ท กหมวด 32,000,000 10,349, ค าเช าบ าน 220,800 73, รวม 403,770, ,529,

17 11 ตาราง 13 แผนรายจ ายและรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อน ต ลาคม 2553 ม นาคม 2554) หมวดงบด าเน นการ ล าด รายการ บท ประมาณการ (บาท) จ ายจร ง (บาท) ร อยละ 1 ค าใช สอย (M1) 86,544,000 25,518, ค าสาธารณ ปโภค (M2) 20,550,000 8,046, ค าว สด (M3) 94,635,000 48,313, ค าว สด ยาและเวชภ ณฑ ม ใช ยา 222,000, ,897, (M4) 3 5 การสน บสน นเคร อข าย 18,500,000 6,148, งบกลาง 15,000, รวมงบด าเน นการ 457,229, ,923, ท มา : ฝ ายการเง นและบ ญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม ตาราง 14 แผนรายจ าย และรายจ ายจร ง ป 2554 ประจ าเด อนต ลาคม 2553 ม นาคม 2554 หมวดงบลงท น ล าด บท รายการ ป 2554 (บาท) จ ายจร ง (บาท) ร อยละ 1 ท ด น 5,000, ส งก อสร างใหม 83,490,559 12,250, คร ภ ณฑ การแพทย 113,403,015 11,534, คร ภ ณฑ ไม ใช การแพทย 7,521,180 2,491, คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร 2,638,000 1,460, รวม 212,052,754 27,736, ท มา : ฝ ายการเง นและบ ญช โรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ว นท 31 ม นาคม 2554

18 12 ตาราง 15 ด ชน ทางการเง น ป ล าด บ ท ด ชน ทางการเง น ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป อ ตราส วนเง นท นหม นเว ยน (Current ratio) (ค ามาตรฐาน = 1.50) 2 อ ตราส วนเง นท นหม นเว ยนเร ว (Quick ratio) (ค ามาตรฐาน =1.00) 3 อ ตราส วนเง นสด(Cash ratio) (ค ามาตรฐาน = 0.80) 4 ระยะเวลาถ วเฉล ยในการเก บล กหน ค าร กษาNON UC (ค ามาตรฐาน= 90 ว น) 5 ระยะเวลาถ วเฉล ยในการช าระหน การค า (ค ามาตรฐาน = 90 ว น) 6 อ ตราก าไรส ทธ รวมค าเส อมฯ (ร อย ละ) 7 ต นท นด าเน นการต อหน วยการ ร กษา , , , ,068.11

19 13 4. ข อม ลการให บร การ ตาราง 16 การให บร การของโรงพยาบาลมหาสารคาม ป งบประมาณ ล าด บ ท การให บร การ ป งบประมาณ (ตค.53-ม ค. 54) 1 จ านวนเต ยง (เต ยง) จ านวนผ ป วยนอกท งหมด (คร ง) 422, , , ,886 3 จ านวนผ ป วยนอก (คร ง/ว น) 1,157 1,239 1,281 1,280 4 จ านวนผ ป วยในท งหมด ( ราย ) 40,468 43,227 45,748 21,967 5 จ านวนผ ป วยใน (ราย/ว น) อ ตราครองเต ยง (ร อยละ) จ านวนการผ าต ดใหญ ท งหมด (คน) 10,375 13,079 13,981 6,878 8 อ ตราการผ าต ดใหญ ต อผ ป วยใน (ร อยละ) จ านวนว นอย โรงพยาบาลเฉล ย (ว น/คน) จ านวนผ ป วยในเส ยช ว ต (คน) อ ตราการเส ยช ว ตของผ ป วยในโรงพยาบาล (ร อยละ) จ านวนผ ป วยนอกเส ยช ว ต (คน) อ ตราการเส ยช ว ตของผ ป วยนอก(ร อยละ) จ านวนผ ป วยท ร บไว ร กษาต อ (คน) 53,351 57,858 66,784 41, จ านวนผ ป วยท ส งไปร กษาต อ (คน) 5,693 6,284 6,587 3, ส ดส วนการร บผ ป วยไว ร กษาต อ/การส งผ ป วย ไปร กษาต อ ท มา : ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม * หมายเหต : ป 2554 ข อม ลต งแต ว นท 1 ต ลาคม ม นาคม 2554

20 14 ตาราง 17 สาเหต การป วยของผ ป วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ล าด บ ท โรค 1 I10 Essential (primary) hypertension 2 E11 Non-insulindependent diabetes mellitus 3 E78 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias 4 M79 Other soft tissue disorders, not elsewhere classified ป งบประมาณ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 28, , , , , , , , , , , , , , , , N18 Chronic renal failure 10, , , , K30 Dyspepsia 7, , , , J02 Acute pharyngitis 9, , , , J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 3, , , , J20 Acute bronchitis 5, , , , K05 Gingivitis and periodontal diseases 5, , , , หมายเหต -จ ดเป นกล มโรค 3 หล ก - ร อยละ เท ยบก บจ านวนผ ป วยท มาร บบร การท งหมด - น บเฉพาะโรคหล ก - ป งบประมาณ2554 ค อ ต.ค.53-ม.ค.54 ท มา : ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม

21 15 ตาราง 18 สาเหต การป วยของผ ป วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 10 อ นด บแรก ป งบประมาณ ล าด บ โรค ท จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ 1 N20 Calculus of kidney 1, , , and ureter 2 K35 Acute 1, , , appendicitis 3 A09 Diarrhoea and , gastroenteritis of presumed infectious origin 4 H25 Senile cataract 1, , , J15 Bacterial , pneumonia, not elsewhere classified 6 N18 Chronic renal failure 7 S52 Fracture of forearm 8 S06 Intracranial injury J18 Pneumonia, organism unspecified 10 E11 Non-insulindependent diabetes mellitus หมายเหต -จ ดเป นกล มโรค 3 หล ก - ร อยละ เท ยบก บจ านวนผ ป วยท มาร บบร การท งหมด - น บเฉพาะโรคหล ก - ป งบประมาณ2554 ค อ ต.ค.53-ม.ค.54 ท มา : ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม

22 16 ตาราง 19 การให บร การผ ป วยนอก เคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ ป วยนอก โรงพยาบาล มหาสารคาม เคร อข าย โรงพยาบาล มหาสารคาม รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 จ านวน เฉล ย จ านวน เฉล ย จ านวน เฉล ย จ านวน เฉล ย (ราย) / ว น (ราย) / ว น (ราย) / ว น (ราย) / ว น ใน เขต อ. ในเขต เทศบาล นอกเขต 99, , , , , , ,257 72, เม อง เทศบาล นอกเขตอ.เม อง 190, , , , รวม 422,446 1, ,306 1, ,582 1, ,928 1,280 สอ. 17 แห ง 112, , , , PCU ในเขตเม อง 29, , , , ( 4 แห ง) รวม 142, , , , รวม 564,864 1, ,700 1, ,839 2, ,123 1,990 หมายเหต : ผ ป วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม เฉล ยต อว น = จ านวนผ ป วย (ราย) / 365 ป งบประมาณ 2554 ค อ ต.ค.53-ม.ค.54 ท มา: ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตาราง 20 ผ ป วยในจ าหน ายต อว น โรงพยาบาลมหาสารคาม รายการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 เฉล ย จ านวน เฉล ย จ านวน เฉล ย จ านวน / ว น (ราย) / ว น (ราย) / ว น (ราย) จ านวน (ราย) ผ ป วยใน โรงพยาบาล ในเขต อ.เม อง 13, , , , มหาสารคาม นอกเขต อ. เม อง 26, , , , เฉล ย / ว น รวม 40, , , , หมายเหต : ผ ป วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม เฉล ยต อว น = จ านวนผ ป วย (ราย) / 365 ป ป งบประมาณ2554 ค อ ต.ค.53-ม.ค.54 ท มา : ศ นย ข อม ล โรงพยาบาลมหาสารคาม

23 17 ส วนท 2 กรอบการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ กรอบแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ 1.1 กรอบแผนงาน โครงการ 1. แผนงานตามย ทธศาสตร 5 ป ( ป ) โรงพยาบาลมหาสารคาม (ฉบ บปร บปร ง แก ไข) 2. แผนงานตามย ทธศาสตร พ ฒนาระบบส ขภาพ จ งหว ดมหาสารคาม 3. แผนงานเพ อพ ฒนางาน โครงการร เร มใหม การสร างนวตกรรม และการแก ไขป ญหาใน งานประจ า 4. แผนงานสน บสน นงานประจ า หมวดเง นเด อน ค าจ าง ค าตอบแทน หมวดงบลงท น และ หมวดงบด าเน นงาน 1.2 กรอบงบประมาณ เง นบ าร ง 1. ผ ป วยจ ายเอง 2. เบ กจากคล งและกรมบ ญช กลาง กรณ ผ ป วยใน และผ ป วยนอก 3. งบประมาณเหมาจ ายรายห วงบหล กประก นส ขภาพถ วนหน า (งบ UC) 3.1 ผ ป วยนอก ( OPD ) ค าบร การผ ป วยนอกท วไป แบ งเป น 2 ส วน ค อ 1. ค าบร การผ ป วยนอกท วไป แบ งเป น จ ายแบบเหมาจ ายรายห วตามจ านวน ประชากรท ลงทะเบ ยน และ จ ายแบบเหมาจ ายรายห วตามจ านวนประชากรท ลงทะเบ ยนในอ ตราต อ ประชากรเท าก น 2. จ ายให หน วยบร การประจ าตามจ านวนข อม ลท ก าหนด 3.2 ผ ป วยใน ( IPD ) 3.3 งบบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค - NPP & Central Procurement - PP Expressed - PP Area based ระด บเขต ระด บจ งหว ด (รวม PP Community ) 3.4 งบประก นความเส ยง (CF) 3.5 งบบร การอ บ ต เหต เจ บป วยฉ กเฉ น (Accident and Emergency : AE) 3.6 งบบร การค าใช จ ายส ง (Hight Cost : HC)

24 งบกองท นบร การการแพทย ฉ กเฉ น ( EMS) งบกองท นผ พ การ งบกองท น พ ฒนาการแพทย แผนไทย กองท นท นตกรรม และกองท นอ นๆ 4. เง นงบประมาณ จาก กระทรวง กรม กองและอ นๆ 5. เง นงบประมาณจากองค กรปกครองส วนท องถ น 6. เง นสว สด การโรงพยาบาลมหาสารคาม 7. งบอ นๆ เช น เง นบร จาค บร ษ ท ฯลฯ 1.3 กรอบหน วยงาน 1. หน วยภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม หมายถ ง หน วยงานตามโครงสร างการบร หารของ โรงพยาบาลมหาสารคาม ระด บ 3 และ4 (ระด บกล มงาน และงาน ) ก าหนดให ม การก าหนดหน วยงานท เสนองบประมาณและหน วยเบ กจ ายซ งจะต องม ความสอดคล องก น โดยม เกณฑ การก าหนดรห สหน วยงาน ตามสายบ งค บบ ญชา 2. หน วยงานภายนอก หมายถ ง หน วยงานภายในส าน กสาธารณส ขจ งหว ดมหาสารคาม ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ และสถาน อนาม ย รวมจ านวน 18 หน วยงาน ตาราง 21 หน วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย 1 กล มภารก จบร การ ด านปฐมภ ม กล มงานสว สด การส งคม กล มงานส ขศ กษา กล มงานอาช วเวชกรรม 104 กล มงานเวชกรรมส งคม งานเวชกรรมส งคม คล น กช มชนสาม คค คล น กช มชนอ ท ยท ศ คล น กช มชนราชภ ฎศร สว สด

25 19 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย 105 กล มงานพ ฒนาเคร อข าย งานประสานเคร อข าย สสอ.เม อง สอ.เขวา สอ.โคกก อ สอ.โคกบ วค อ สอ.เช ยงเห ยน สอ.ดอนหว าน สอ.ท าต ม สอ.โนนแต สอ.โนนเพ ก สอ.บ านเก ง สอ.บ านลาด สอ.บ งคล าท างาม สอ.หนองจ ก สอ.หนองโน สอ.หนองแวง สอ.ห วยแอ ง สอ.ห วนาค า สอ.อ ปราช คล น กช มชนบ รพา 2 กล มภารก จบร การ ด านท ต ยภ ม กล มงานการแพทย แผนไทย และการแพทย ทางเล อก กล มงานโรคเอดส ว ณโรคและ โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ

26 20 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย 3 กล มภารก จบร การ ด านตต ยภ ม 301 กล มงานเวชกรรมฟ นฟ งานกายภาพบ าบ ด งานกายอ ปกรณ งานก จกรรมบ าบ ด กล มงานร งส ว ทยา 303 กล มงานเภสช กรรม งานบร การเภส ชกรรม ผ ป วยนอก งานบร การเภส ชกรรม ผ ป วยใน งานเภส ชกรรมการผล ต งานบร หารเวชภ ณฑ งานว ชาการเภส ช สนเทศ งานเภส ชกรรมปฐมภ ม กล มงานพยาธ ว ทยาคล น ก กล มงานพยาธ ว ทยากายว ภาค องค กรแพทย กล มงานเวชศาสตร ฉ กเฉ น-น ต เวชฯ กล มงานส ต - นร เวชกรรม กล มงานศ ลยกรรม กล มงานว ส ญญ ว ทยา กล มงานอาย รกรรม กล มงานก มารเวชกรรม กล มงานศ ลยกรรมออร

27 21 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย โธป ด กส กล มงานจ กษ ว ทยา กล มงานโสต ศอ นาส ก กล มงานจ ตเวช กล มงานเวชศาสตร ฟ นฟ กล มงานท นตกรรม 4 กล มภารก จบร การ ด านการพยาบาล 401 กล มงานบร การพยาบาล ด านส ต กรรม งานห องคลอด ห องคลอด คล น กนมแม คล น กฝากครรภ หอผ ป วยส ต กรรม สาม ญ หอผ ป วยพ เศษรวม หอผ ป วยพ เศษสงฆ ช น หอผ ป วยนร เวชกรรม งานผ ป วยนอกส ต กรรม และวางแผนครอบคร ว 402 กล มงานบร การพยาบาล ด านก มารเวชกรรม หอผ ป วยเด กเล ก หอผ ป วยเด กโต หอผ ป วยเด กว กฤต หอผ ป วยทารกป วย

28 22 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย หอผ ป วยทารกว กฤต หอผ ป วยพ เศษเด ก 403 กล มงานบร การพยาบาล ด านศ ลยกรรม งานหอผ ป วยศ ลยกรรมชาย งานหอผ ป วยศ ลยกรรมหญ ง งานหอผ ป วยศ ลยกรรมท วไป งานหอผ ป วยศ ลยกรรม ระบบป สสาวะ งานหอผ ป วยพ เศษ อาคารศ ลยกรรม ช น งานหอผ ป วยพ เศษ อาคารศ ลยกรรม ช น งานหอผ ป วยพ เศษ อาคารศ ลยกรรม ช น งานหอผ ป วยว กฤต ศ ลยกรรม งานห องผ าต ด งานผ าต ด ศ ลยกรรมกระด ก และข อ งานผ าต ด ศ ลยกรรมท วไป งานผ าต ดศ ลยกรรม ส องกล อง งานผ าต ดส ต - นร เวชกรรม งานผ าต ดจ กษ งานผ าต ดห คอ จม ก

29 23 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย งานผ าต ดศ ลยกรรม ทางเด นป สสาวะ งานผ าต ด ศ ลยกรรมประสาท งานห องผ าต ดเล ก 404 กล มงานบร การพยาบาล ด านศ ลยกรรมกระด ก งานหอผ ป วยศ ลยกรรม กระด กชาย งานหอผ ป วยศ ลยกรรม กระด กหญ ง 405 กล มงานบร การพยาบาล ด านอาย รกรรม งานหอผ ป วยอาย รกรรมชาย งานหอผ ป วยอาย รกรรมหญ ง งานหอผ ป วยอาย รกรรม งานหอผ ป วยอาย รกรรม งานหอผ ป วยทองด ช น งานหอผ ป วยทองด ช น งานหอผ ป วยว กฤต อาย รกรรม งานห องไตเท ยม 406 กล มงานบร การพยาบาล ด านบร การด านหน า งานหอผ ป วยตา งานผ ป วยนอกตา งานผ ป วยนอกห คอ จม ก งานหอผ ป วยห คอ จม ก

30 24 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย งานผ ป วยนอกท วไป คล น กพ เศษ ห องตรวจเด ก ห องตรวจศ ลยกรรม ห องตรวจศ ลยกรรม กระด ก ห องตรวจอาย รกรรม ห องตรวจระบบป สสาวะ ห องตรวจเวชปฏ บ ต ท วไป ห องฉ ดยา ห องตรวจคล นห วใจ งานอ บ ต เหต ฉ กเฉ น ห อง ER ห อง Refer ห องส งเกต อาการ ห อง EMS ศนย เปล งานห องว ส ญญ งานจ ตเวชและส ขภาพจ ต งานจ ายกลาง งานควบค มและป องก นโรค ต ดเช อ งานส าน กงานเลขาฯ กล ม การพยาบาล

31 25 รห สเบ ก กล มภารก จ กล มงาน งาน แผนกย อย 5 กล มภารก จด าน อ านวยการ ฝ ายบร หารงานท วไป งานธ รการและ สารบรรณ งานสวน งานร กษาศพ งานยาม ศ นย พ ฒนาเด กเล ก งานน ต การ งานร กษาความสะอาด งานยานพาหนะ บ าบ ดน าเส ย งานซ อมบ าร ง งานซ กฟอก งานประชาส มพ นธ งานอ ปกรณ ช วการแพทย งานประก นส ขภาพ ห องประก นส ขภาพ ห องบ ตร ฝ ายงานการเง น ฝ ายบ ญช ฝ ายงานพ สด ฝ ายการเจ าหน าท งานพ ฒนาทร พยากร บ คคล ฝ ายโภชนาการ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information