แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2

2 คำนำ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พศ2550 มาตรา 76 ได ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น เพ อแสดงมาตรการและรายละเอ ยดของ แนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของการบร หารราชการแผ นด น ซ งต องสอดคล องก บแนวนโยบายพ นฐานของร ฐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และการ บร หารบ านเม องท ด พศ2546 ก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร เป นหน วยงานราชการหน งท ต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อแสดงให เห นท ศทางและแนวทางในการบร หารราชการขอลมหาว ทยาล ยฯ ให เป นไป ตามแผนบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา 1 ป หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 ฉบ บน จะเป นแนวทางในการดาเน นงานของหน วยงานใน ส งก ดมหาว ทยาล ยฯ ได อย างม ประส ทธ ภาพ บรรล ตามว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ยฯ เพ อก าวเป นมหาว ทยาล ยช นนาของประเทศตามว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยฯ ต อไป กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด

3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2

4 สำรบ ญ หน ำ บทสร ปผ บร หาร 1 บทนา 5 การว เคราะห SWOT Analysis 9 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ต วช ว ดและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 51 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 73 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 81 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 95 ประเด นย ทธศาสตร ท ประเด นย ทธศาสตร ท ประเด นย ทธศาสตร ท ภาคผนวก 133

5 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2

6 บทสร ปผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 1

7 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2

8 บทสร ปผ บร หาร ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พศ2546 มาตรา และ 17 ซ งบ ญญ ต ให ส วนราชการจะต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ให สอดคล อง ก บแผนบร หารราชการแผ นด น ซ งเป นส วนราชการในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ จ งได จ ดท าแผนป ฏ บ ต ราชการ ประจาป พศ 2557 ข นภายใต หล กการและนโยบายแผนกลย ทธ (พศ ) สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 ได กาหนดว ส ยท ศน ค อ เป นมหาว ทยาล ยช นนา ท บ รณาการศ ลปว ทยาส ส งคมประกอบการ ( A leading university of Integrated Arts and Sciences for Entrepreneurs) การแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได กาหนดประเด นย ทธศาสตร ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบด วย เป าประสงค ต วช ว ดระด บผลล พธ ค าเป าหมาย กลย ทธ /หน วยงาน ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดระด บผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ รวมท งส น 7 ประเด นย ทธศาสตร 7 เป าประสงค 22 กลย ทธ 7 ผลผล ต ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาบ ณฑ ตให ม องค ความร ด านศ ลปว ทยาท สามารถเป นผ ประกอบการท ม ค ณธรรมจร ยธรรมในส งคม ประกอบด วย 1 เป าประสงค 6 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ส งเสร ม สน บสน นให ม งานว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรมและงานสร างสรรค ท เป นประโยชน ต อช มชน ส งคมและประเทศชาต ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ม ช มชนท ม ความเข มแข งและม ศ กยภาพเพ มข นจากการได ร บบร การจากมหาว ทยาล ย ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 4 ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ร กษาส งแวดล อมและให ความสาค ญก บภ ม ป ญญาไทย ประกอบด วย 1 เป าประสงค 2 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร มสน บสน นให ม การบร หารจ ดการเช งธรรมาภ บาล การจ ดสรรทร พยากร และการก าหนดกระบวนการในการท างานท ม ประส ทธ ภาพ ประกอบด วย 1 เป าประสงค 1 กลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 3

9 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศาสตร ท 6 บ คลากรท กระด บได ร บการพ ฒนาให ม ความชานาญการในสาขาท เก ยวข อง ประกอบด วย 1 เป าประสงค 1 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 7 สามารถแข งข นและจ ดอ นด บได ในเกณฑ ใดเกณฑ หน งของระด บชาต ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ

10 บทนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 5

11 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 6

12 การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ 2557 ความเป นมา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พศ2546 มาตรา และ 17 บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให ม แผนบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร โดยจ ดท าเป น แผน 4 ป เพ อเป นกรอบแนวทางในการจ ดท าแผนน ต บ ญญ ต และแผนปฏ บ ต ราชการ รวมท งใช ในการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา 4 ป ของคณะร ฐมนตร ท งน ส วนราชการจะต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ให สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น ร ฐบาลภายใต การน าของนางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร ได จ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด นภายหล งท แถลงนโยบายต อร ฐสภาเพ อน าไปใช เป น กรอบแนวทางในการบร หารราชการแผ นด น และท กส วนราชการใช เป นแนวทางในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 6 ก นยายน 2554 เห นชอบแผนบร หารราชการแผ นด น พศ ตามประกาศส าน กเลขาน การคณะร ฐมนตร เร องแผนบร หารราชการแผ นด น พศ ว นท 13 ก นยายน 2554 และประกาศในราชก จจาน เบกษา เล มท 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554 ด งน น ส วนราชการจ งต องด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ตามภารก จท ได ร บมอบหมายให สอดคล องก บแผนบร หาร ราชการแผ นด น พศ ของร ฐบาล และม การบ รณาการเช อมโยงภายในกระทรวง และระหว างกระทรวงตามม ต ภารก จ ม ต พ นท และม ต วาระ เป นไปตามผลผล ต ผลล พธ ท พ งประสงค โดยใช ทร พยากรจากแหล งต างๆ อย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 7

13 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 8

14 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 9

15 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

16 การว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) การว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) เป นการว เคราะห สภาวะแวดล อมภายในและภายนอกท ส งผลกระทบหร อม อ ทธ พลต อการด าเน นงานของ การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายในเป นการศ กษาองค ประกอบภายในของมหาว ทยาล ยฯ ท ม ผล กระทบต อการ ดาเน นงาน การบร หารจ ดการ อ นจะเป นการบ งบอกถ งจ ดแข ง (Strength) และจ ดอ อน (Weakness) ของการด าเน นงาน จากการว เคราะห พบว ามหาว ทยาล ยฯ ม จ ดแข ง และจ ดอ อนด งน จ ดแข ง (Strength) 1 ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การท สามารถตอบสนองต อความต องการของ ตลาดแรงงานในท องถ นและเป นท ยอมร บของสถานประกอบการ 2 มหาว ทยาล ยม การจ ดการศ กษาท กระจายอย ในพ นท 4 พ นท การศ กษาซ ง สามารถตอบสนองต อช มชนและอย ในสภาพแวดล อมท ด 3 ม ระบบและกลไกส งเสร มให คณาจารย ทางานว จ ยส งประด ษฐ การออกแบบ สร างสรรค และนว ตกรรม 4 ม การส งเสร มและสน บสน นการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมและเป นช องทาง ในการประชาส มพ นธ เข าถ งช มชนได ง าย 5 ศ ษย เก าได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต เป นศ ลป นแห งชาต ทาให มหาว ทยาล ยม ช อเส ยง จ ดอ อน (Weakness) 1 อาจารย ประจาม ค ณว ฒ และเกณฑ มาตรฐานตาแหน งต ากว าเกณฑ ท กาหนด 2 งานว จ ย ส งประด ษฐ งานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และน าไปใช ประโยชน ม จานวนน อย 3 งานบร การว ชาการท ถ ายทอดส ช มชนและส งคมย งม จานวนน อยและไม ต อเน อง 4 ขาดการบ รณาการงานว จ ย งานบร การว ชาการ การเร ยนการสอนท เช อมโยงก น และถ ายทอดส ช มชน 5 อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาขาดท กษะการส อสารด านภาษาต างประเทศ เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 6 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การและต ดส นใจขาดประส ทธ ภาพ 7 ขาดประชาส มพ นธ เช งร ก 8 การบร หารจ ดการทร พย ส นและการพ ฒนาก จกรรมท น าไปส การหารายได ม น อย และไม ครอบคล มท กส วนของมหาว ทยาล ย แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

17 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) 6 เป นสถาบ นการศ กษาด านศ ลปกรรมท เก าแก ม งานสร างสรรค ด านศ ลปะท ม ช อเส ยงระด บชาต และนานาชาต 7 มหาว ทยาล ยและองค การเอกชนม ความร วมม อในการพ ฒนานว ตกรรม 8 เป นสถาบ นการสอนด านภาษาท ม ช อเส ยงและเป นท ยอมร บ 9 ม การอน ร กษ และสร างมาตรฐานทางศ ลปะและว ฒนธรรมระด บชาต 10 ม ศ กยภาพในศาสตร ทางด านศ ลปกรรมจนสามารถเป นผ น าในการจ ดประช ม เช งปฏ บ ต การและน ทรรศการศ ลปะนานาชาต (International Arts Workshop) ได อย างต อเน อง การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายนอกเป นการว เคราะห สถานการณ ภายนอกท ส งผลกระทบต อการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยฯ ท เป นท งโอกาส (Opportunities) และอ ปสรรค (Threats) ป จจ ยภายนอกท ส งผลกระทบทาให เก ดโอกาสและอ ปสรรคในการดาเน นงานม ด งน โอกาส (Opportunities) 1 ตาม พรบการศ กษาแห งชาต พศ 2542 การศ กษาข นพ นฐานเร ยนฟร 15 ป เป ดโอกาสให ม น กเร ยนจบการศ กษาและต องการเข าศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา มากข น อ ปสรรค (Threats) 1 การปร บเปล ยนร ฐบาลม ผลท าให นโยบายทางการศ กษาเปล ยนไปตามนโยบาย ของแต ละร ฐบาลซ งม ผลท าให การจ ดการเร ยนการสอนและงบประมาณปร บเปล ยน ไปตามสถานการณ

18 โอกาส (Opportunities) 2 นโยบายของสภาพ ฒน ส งเสร มให ม การผล ตบ ณฑ ตตรงก บความต องการของ ตลาดแรงงานท าให เก ดความต องการบ คลากรท ม ความร และท กษะในสาขา ว ชาช พและบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 3 น กศ กษาม โอกาสเข ามาศ กษาต อระด บอ ดมศ กษามากข นจากนโยบายการให ก ย มจากกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาของร ฐบาล 4 นโยบายก าหนดเง นเด อนข นต าส งผลให ผ เร ยนม ความต องการเข าเร ยนเพ อ สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร มากข น 5 การเป ดการค าเสร และการขยายต วทางเศรษฐก จ ส งผลให สาขาว ชาช พม โอกาสออกไปส อาเซ ยน 6 ร ฐบาลม นโยบายให การสน บสน นงบประมาณด านการว จ ยให ก บ สถาบ นการศ กษาเพ มมากข น 7 ภาคเอกชนให ความสนใจในการพ ฒนาบ คลากรและสน บสน นให บ คลากรได ร บ การศ กษาท ส งข นโดยท าความร วมม อก บสถาบ นการศ กษาในการจ ดการเร ยนการ สอนให ตรงตามความต องการของหน วยงาน 8 นโยบายภาคร ฐให ความส าค ญก บอ ตสาหกรรมการท องเท ยวเช งอน ร กษ ท าให มหาว ทยาล ยสามารถผล ตบ ณฑ ตในกล มบร การด านธ รก จโรงแรมและการ ท องเท ยว อ ปสรรค (Threats) 2 ค าน ยมของการเข าเร ยนในสถานศ กษาท ส งผลให น กศ กษาเล อกเร ยนใน มหาว ทยาล ยท ม ช อเส ยงเก าแก 3 จ านวนประชากรในว ยศ กษาม จ านวนลดลงส งผลท าให ต วป อนม จ านวนน อยลง ตลอดจนการแข งข นส งข น 4 การเป ดเขตการค าเสร (FTA)ท าให เก ดการแข งข นทางการศ กษามากข นจาก สถาบ นการศ กษาต างประเทศตลอดจนสถานศ กษาเอกชนในประเทศ 5 เทคโนโลย ม การพ ฒนาอย างรวดเร วส งผลต อมหาว ทยาล ยในการน าเทคโนโลย มา ปร บใช ไม ท นต อการเปล ยนแปลง 6 งบประมาณท ได ร บจ ดสรรม จ านวนจ าก ดจ งม ผลท าให ไม เพ ยงพอต อการบร หาร จ ดการ 7 สถานประกอบการก าหนดเกณฑ ค ณสมบ ต ของบ ณฑ ตส งข น อาท เช น ภาษาต างประเทศ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

19 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ โอกาส (Opportunities) อ ปสรรค (Threats) 9 ภาคร ฐให การส งเสร มด านอ ตสาหกรรมเศรษฐก จสร างสรรค และ ศ ลปว ฒนธรรมส งผลให การจ ดการเร ยนการสอนในสายศ ลปะ และสถาป ตยกรรม ม การพ ฒนาท ด ข น 10 การม เคร อข ายพ นธม ตรจากศ ลป นท วโลก ท าให ม โอกาสในการพ ฒนาการ เร ยนการสอนด านศ ลปะ 11 การขยายต วของส งคมเม องส งผลให เก ดการขยายต วในเขตปร มณฑลและ ต องการพ ฒนาการศ กษาเพ มข น 12 โครงสร างประชากรท ม กล มผ ส งอาย ม อ ตราเพ มส งข นท าให เก ดความต องการ หล กส ตรระยะส นท จะพ ฒนาศ กยภาพเพ มข น 13 การรวมต วก นของกล มประชาคมอาเซ ยนส งผลให มหาว ทยาล ยต องปร บ หล กส ตรให เป นสากลและม อ ตล กษณ เพ มข น

20 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ 2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

21 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

22 ปร ชญา (Philosophy) สร างคนส งาน เช ยวชาญเทคโนโลย ม งส ส งคมการประกอบการ ปณ ธาน (Determination) เป นมหาว ทยาล ยแห งส งคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) โดยม คาจาก ดความของ SMART Entrepreneur ด งน S = Service Minded/Science M = Morality/Management A = Artistic/Academic R = Responsibility T = Technology/Thainess Entrepreneur = ผ ประกอบการ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

23 ว ส ยท ศน (Vision) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ เป นมหาว ทยาล ยช นนาท บ รณาการศ ลปว ทยาส ส งคมประกอบการ ( A leading university of Integrated Arts and Sciences for Entrepreneurs) พ นธก จ (Mission) 1 ผล ตบ ณฑ ตด านศ ลปว ทยาท สามารถก าวส การเป นผ ประกอบการท ม ค ณภาพ 2 สร างงานว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรมและงานสร างสรรค ท ม ค ณค า สามารถตอบสนองต อความต องการของช มชนและส งคม 3 เป นศ นย กลางบร การว ชาการแก ส งคมท ตอบสนองความต องการของช มชนในเขตท องถ น 4 ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษาส งแวดล อมและให ความสาค ญก บภ ม ป ญญาไทย 5 บร หารจ ดการเพ อพ ฒนาองค กรเข าส องค กรค ณภาพ 6 พ ฒนาบ คลากร ให เป นม ออาช พ 7 เพ มข ดความสามารถในการแข งข นในเวท ระด บนานาชาต ค าน ยมหล ก (Core Values) ใฝ ร ใจร กการบร การ ร ร กสาม คค ม ธรรมาภ บาล ว ฒนธรรมองค กร (Corporate Culture) ใฝ ใจเป นผ นา คาน งถ งประโยชน ส วนรวม ม ค ณธรรม และจงร กภ กด ต อองค กร

24 จ ดม งหมายหล ก (Core Purpose) เป นผ นาการจ ดการศ กษาว ชาช พส ความเป นเล ศ เป าหมายส งส ด (Visionary Goal) มหาว ทยาล ยช นนาของประเทศ การสะท อนเจตนารมณ เป นมหาว ทยาล ยช นนาของประเทศ : เป นมหาว ทยาล ยท จ ดการศ กษาด านว ชาช พ การว จ ยและพ ฒนาท เป นเล ศ และม ก จกรรมทางด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท เอ อต อการพ ฒนาช มชน ส งคม และประเทศชาต ท บ รณาการศ ลปว ทยาส ส งคมการประกอบการ : ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การท เช อมโยงความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ ลปกรรม การบร การ และ บร หารธ รก จท ม ค ณล กษณะในการแสวงหาโอกาส ม แรงข บเคล อน บร หารความเส ยงได ม ศ กยภาพในการพ ฒนาตนเอง ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตว ญญาณของ ผ ประกอบการ การช นาส งคม 1 การพร อมร บการเป นสมาช กส งคมอาเซ ยน 2 การส งเสร มและการส บสานโครงการอ นเน องจากพระราชดาร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

25 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ เอกล กษณ มหาว ทยาล ยฯ (RMUTR Uniqueness) ศ ลปว ทยาการ ส ส งคม ( ศ ลปว ทยาการ ส ส งคม หมายถ งความสามารถในการน าความร ทางว ชาการและท กษะทางศ ลปะไปประย กต ใช ในการท างาน เพ อ พ ฒนาส งคม ช มชน และประเทศชาต ) อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยฯ (RMUTR Identity) บ ณฑ ตน กปฏ บ ต การ ( บ ณฑ ตน กปฏ บ ต หมายถ ง การปฏ บ ต ท จะต องได ร บการฝ กฝนท งใจและกาย และท งจะต องเป นน กปฏ บ ต งานท ม หล กว ชาด ด วย และท สาค ญต องม การปร บปร งต วเองให ม การพ ฒนาให ม การพ ฒนาก าวหน าอย ตลอดเวลา ใฝ ใจศ กษาท งทางล กและทางกว าง เพ อให บ ณฑ ตใช ว ชาช พความสามารถความบร ส ทธ ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสร างสรรค ประโยชน ส วนตน และประโยชน ส วนรวมได ส มฤทธ ผล ) จ ดเน น/จ ดเด น ของมหาว ทยาล ย ศาลายา บพ ตรพ ม ข จ กรวรรด ด านพล งงาน นว ตกรรม ว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร ด านภาษาและบร หารธ รก จ เพาะช าง ด านศ ลปะและว ฒนธรรม ว งไกลก งวล ด านเทคโนโลย และการจ ดการ

26 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

27 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ / / 7,950, % 2,000, % 249,880, % 814,298, % 6,500, % 7,372, % 41,433, %

28 Strategy Map : (A leading university of Integrated Arts Sciences for Entrepreneurs) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

29 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ การบร หารแผนและการต ดตามประเม นผล เพ อให การดาเน นงานเป นไปตามอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ งได ก าหนดนโยบายในการบร หารแผนและ การต ดตามประเม นผล ด งน 1 มหาว ทยาล ยประกาศใช แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พศ หล งจากเสนอสภามหาว ทยาล ยฯ ให ความเห นชอบ 2 คณะ/สถาบ น/ส าน ก/กอง/ศ นย จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พศ 2557 ของมหาว ทยาล ยฯ โดยกองนโยบายและแผนจ ดท าภาพรวมเสนอสภา มหาว ทยาล ยฯ พ จารณาอน ม ต 3 มหาว ทยาล ยฯ โดยผ บร หารระด บส งกาก บด แลให หน วยงานดาเน นงานเป นไปตามแผนท กาหนดไว ท งเช งปร มาณ ค ณภาพ และเวลา โดยกองนโยบายและแผน เป นหน วยงานในการต ดตามการดาเน นงานแผนปฏ บ ต ราชการประจาป เสนอผ บร หารระด บส งเป นรายเด อน และเสนอสภามหาว ทยาล ยฯ เป นรายไตรมาส การต ดตามประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พศ การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Performance Monitoring and Evaluation) เป นส วนหน งของกระบวนการปร บปร งงานอย างต อเน อง (Continuous Improvement) ต งแต การวางแผน (Plan) การลงม อปฏ บ ต (Do) ตามแผน การตรวจสอบ (Check) ว าได ด าเน นการตามแผนท วางไว หร อไม และการแก ไข ข อบกพร อง (Action) เพ อวางแผนและปร บปร งใหม การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของงาน โครงการ ก จกรรมและความส าเร จของมหาว ทยาล ยฯ น น มหาว ทยาล ยฯ จ ดให ม กลไกเพ อควบค มการ ปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร และก อให เก ดการปร บปร งอย างต อเน อง ตลอดจนการเร ยนร ในองค กร โดยด าเน นการเปร ยบเท ยบผลการปฏ บ ต งานท ได จร งก บเป าหมายท กาหนดไว ท งในร ปผลผล ต (Outputs) และผลล พธ (Outcomes) โดยสาระสาค ญในการต ดตามและประเม นผล ได แก 1 การต ดตามเป าหมายการใช จ ายงบประมาณประจาท กเด อน 2 การต ดตามต วช ว ด แผนงาน โครงการ และก จกรรมของหน วยงานต างๆ ประจาท กเด อน

30 3 การประเม นผลส มฤทธ ของการดาเน นการโครงการ ก จกรรม 4 การประเม นผลตามประเด นย ทธศาสตร ระบบและกลไกส าค ญท ด าเน นการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การไปใช ในการก าก บปร บปร งและพ ฒนาการปฏ บ ต งานของคณะ ว ทยาล ย ส าน ก สถาบ น กอง ดาเน นการตามภารก จหล ก 4 ด าน ค อ 1 ด านการเร ยนการสอน 2 ด านการว จ ย 3 ด านการบร การว ชาการแก ส งคม 4 ด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ระด บคณะ ว ทยาล ย ส าน ก/สถาบ น/กอง ผ ร บผ ดชอบโครงการรายงานแผนปฏ บ ต การประจ าป ท ได ร บมอบหมายต อคณบด ผ อ านวยการว ทยาล ย/ส าน ก/ สถาบ น/กอง ซ งม รองคณบด รองผ อ านวยการฝ ายวางแผนฯ เป นผ ก าก บด แลและสร ปผลการต ดตามและประเม นแผนงาน โครงการ ก จกรรมในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป ให คณะกรรมการประจาคณะฯ พ จารณากาหนดมาตรการในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ท อาจเก ดข นในการดาเน นงานตามแผนงาน/ โครงการท กเด อน ระด บมหาว ทยาล ยฯ กองนโยบายและแผนต ดตามรายงานผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของคณะ ว ทยาล ย ส าน ก/สถาบ น/กอง เสนอต อท ประช มผ บร หารระด บส ง (CEO) ของมหาว ทยาล ยฯ เป นประจาท กเด อน ระบบและกลไกท ส าค ญอ กประการหน งของการต ดตามและประเม นแผนงาน โครงการ ก จกรรม ค อ การรายงานต อสภามหาว ทยาล ยฯ ทราบผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป เป นรายไตรมาส สาหร บรายงานสร ปการประเม นผลตามแผนย ทธศาสตร เสนอต อสภามหาว ทยาล ยฯ ป ละคร งเม อส นส ดป งบประมาณ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

31 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

32 ต วช ว ดและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

33 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

34 ประเด นย ทธศำสตร / ต วช ว ด เป ำประสงค /ต วช ว ด ประเด นย ทธศำสตร ท 1 : ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 2 เป ำประสงค : ต วช ว ดระด บผลล พธ 1 11 (, 12) 2 12 ( ) (, 411) ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล หน วย จำนวน 70 ฯ ฯ/ ฯ / 80 ฯ ฯ/ ฯ / 70 ฯ ฯ/ ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / (, 12) ( ) 70 ฯ ฯ/ ฯ / 80 ฯ ฯ/ ฯ / / / แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

35 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ หน วย จำนวน ฯ ฯ/ ฯ / 7 17 ( ) 1,280 ฯ 8 18 ( ) 1,490 ฯ 9 19 ( ) 5,425 ฯ ( ) ( ) ( ) ต วช ว ด ( ) ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล / / / 95 ฯ / 95 ฯ / 1,285 ฯ / 1,620 ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / / /

36 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน ,500 ฯ / ( ) / ฯ / ( ) / ฯ / ( ) / ต วช ว ดเป ำประสงค / 1 / ต วช ว ดกลย ทธ / TQF ( ) / / ( ) / Project 100 / ( ) / แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

37 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ( ) ( ) ( ) ( ) หน วย จำนวน 12 / input ( ) ( ) ( ) ต วช ว ด ( ) ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล 384 / / / / / / / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / / / / / / /

38 ประเด นย ทธศำสตร / ต วช ว ด เป ำประสงค /ต วช ว ด ( ) / ( ) ประเด นย ทธศำสตร ท 2: ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 2 เป ำประสงค : / ต วช ว ดผลล พธ ( ) / / ( ) / 1 ( ) ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล 82 / / 85 / / 19 ฯ / 26 ฯ / 26 ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

39 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม ต วช ว ดเป ำประสงค แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ หน วย จำนวน ( ) 18 ฯ ( ) ( ) / 18 ฯ / 45 ฯ ( ) 20 ฯ ( ) ต วช ว ด ( ) ( ) / ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล / / 20 ฯ / 45 ฯ / 45 ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / /

40 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน ต วช ว ดกลย ทธ ฯ / / ( ) / ฯ ( ) / ฯ / / ( ) ฯ / / ( ) ฯ / / ( ) ฯ / / ( ) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

41 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศำสตร / ค ำเป ำหมำย ป 57 ต วช ว ด เป ำประสงค /ต วช ว ด หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ฯ ( ) / ประเด นย ทธศำสตร ท 3: ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ ( ) 88 ฯ / ฯ ( ) / ฯ 1 ( ) / ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม / ( ) 16 ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / /

42 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ค ำเป ำหมำย ป 57 ต วช ว ด ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล หน วย จำนวน ( ) 85 ฯ / ( ) 90 ฯ / ฯ / ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / ฯ ฯ ฯ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ / / / / / /

43 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ประเด นย ทธศำสตร ท 4: ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ / ( ) / ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม ต วช ว ด ( ) 1 ( ) ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน 16 / / / 88 / / / 16 / / / / 16 / / / / / / / 90 / / /

44 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ประเด นย ทธศำสตร ท 5 : แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ หน วย จำนวน ( ) ( ) ต วช ว ด ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 2 เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล / / / / / / 3 ฯ ฯ/ ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / 5 / / /

45 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ประเด นย ทธศำสตร ท 6 : แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ( ) หน วย จำนวน 100 / / / / / / / ( ) ( ) ( ) ต วช ว ด ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 2 เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล 85 / / 42 / 24 / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / / / / /

46 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ประเด นย ทธศำสตร ท 7 : ( ) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ หน วย จำนวน 80 / / ( ) 20 / ( ) / ( ) ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล 10 / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / / / / / ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ 5 / / /

47 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบในกำร ต วช ว ด ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล หน วย จำนวน ปฏ บ ต งำน / 80 / / / / 5 / / 1 / ( ) 80 / / / / / / / / 1 / ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม / 120 / / / / / /

48 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบในกำร ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล หน วย จำนวน ปฏ บ ต งำน / 80 / / / / 60 / / / / 80 / / / / / / / / / / / MOU 2 / / แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

49 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / 1 = / 2 = 3 = 4 = 5 =

50 สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

51 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

52 สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 ลำด บ ผลผล ต งบบ คลำกร งบดำเน นงำน งบลงท น งบเง นอ ดหน น งบรำยจ ำยอ น งบประมำณแผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป 2557 งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม ,950,000-7,950,000 7,950,000-7,950, ,000,000-2,000, ,000,000-2,000, ,421,000 8,768, ,189,040 22,862,500 15,303,320 38,165,820 44,220,000-44,220,000 60,305,700-60,305,700 5,000,000-5,000, ,809,200 24,071, ,880, ,530,200 27,220,260 84,750, ,495,900 35,760, ,256, ,638,600 27,170, ,808, ,045, , ,868,420 70,514,600 2,100,000 72,614, ,224,600 93,074, ,298, ,581,600-15,581, ,581,600-15,581, , , , , , ,556,800 3,000,000 24,556, ,078,800 3,772,780 25,851, ,500,000-6,500, ,500,000-6,500, , , ,600 44, , ,000,000-7,000,000 7,189, ,350 7,372,950 รวม 150,951,200 36,790, ,742, ,070,000 51,217, ,287, ,858,600 27,170, ,028, ,989,400 3,823, ,812,520 90,464,600 2,100,000 92,564,600 1,008,333, ,101,650 1,129,435,450 หมำยเหต : 1 งบประมำณเง นรำยได ต งแต เด อน 1 ต ลำคม ก นยำยน งบประมำณเง นรำยได จำนวน 121,101,650 บำท ย งไม ได รวมรำยกำรด งต อไปน 21 ฯ 11 27,000, ฯ 3,640, ,000, ,900,000 3 งบประมำณแผ นด น ต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

53 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

54 โครงการท ได ร บจ ดสรร ประจาป พศ 2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

55 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

56 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

57 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

58 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พศ2557 ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ : ย ทธศาสตร การศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต และความเท าเท ยมก นในส งคม แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป าหมายการให บร การกระทรวง : กาล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพมาตรฐานสามารถแข งข นได ในระด บสากล เป าหมายการให บร การหน วยงาน : เพ อผล ตกาล งคนด านส งคมศาสตร ท ม ค ณภาพตามความต องการของประเทศ ผลผล ต : ผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ก จกรรม : จ ดการเร ยนการสอนด านส งคมศาสตร ต วช ว ดระด บผลล พธ เช งปร มาณ : -ผ สาเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ 70 เช งค ณภาพ : -ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ สาเร จการศ กษา ร อยละ 80 เช งเวลา : -ผ สาเร จการศ กษาท ได งานท า ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายในระยะเวลา 1 ป ร อยละ 70 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

59 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ต วช ว ดระด บผลผล ต เช งปร มาณ : จานวนผ สาเร จการศ กษา 1,280 คน จานวนน กศ กษาท เข าใหม 1,490 คน จานวนน กศ กษาคงอย 5,425 คน เช งค ณภาพ : ผ สาเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ 95 เช งเวลา : ผ สาเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท กาหนด ร อยละ 95 เช งต นท น : ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 205,660,560 บาท

60 ประเด นย ทธศำสตร ท 1 : พ ฒนำบ ณฑ ตให ม องค ควำมร ด ำนศ ลปว ทยำท สำมำรถเป นผ ประกอบกำรท ม ค ณธรรมจร ยธรรมในส งคม เป ำประสงค ท 1 : บ ณฑ ตม ควำมร ด ำนศ ลปว ทยำสำมำรถเป นผ ประกอบกำรท ม ค ณธรรมจร ยธรรม ผลผล ตของ มหำว ทยำล ยฯ - เช งปร มำณ : 1 1, , ,425 เช งค ณภำพ : 1 เช งเวลำ : 1 เช งต นท น : 1 ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ ,660, มำตรกำร 1 ฯ แผนปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป พศ2557 มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลร ตนโกส นทร /ก จกรรม งำนจ ดกำรศ กษำด ำนส งคมศำสตร งบบ คลำกร (งปมแผ นด น) งบบ คลำกร (งปมเง นรำยได ) งบด ำเน นงำน (งปมแผ นด น) งบด ำเน นงำน (งปมเง นรำยได ) งบลงท น (งปมแผ นด น) งบลงท น (งปมเง นรำยได ) งบเง นอ ดหน น (งปมแผ นด น) งบเง นอ ดหน น (งปมเง นรำยได ) งบรำยจ ำยอ น (งปมแผ นด น) งบรำยจ ำยอ น (งปมเง นรำยได ) งบลงท น (งปมแผ นด น) ค ำท ด นและส งก อสร ำง ล กษณะ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ งบประมำณ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ 249,880,560 มทรร ภำรก จพ นฐำน 93,421,000 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 8,768,040 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 22,862,500 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 15,303,320 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 44,220,000 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน - 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 60,305,700 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน - 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ 5,000,000 1-ตค กย-57-1-ตค กย-57 44,220,000 44,220,000 1 ฉ 84 44,220, งบรำยจ ำยอ น (งปมแผ นด น) 1 เสร มสร ำงท กษะและ ประสบกำรณ เพ อกำรเร ยนร 1,040, ,750 คน 68, คน 11 39, /5349 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

61 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ผลผล ตของ มหำว ทยำล ยฯ ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ /ก จกรรม ล กษณะ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ งบประมำณ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ , ฤ / TQF (The Best Leader of English 2 Recreation) เสร มสร ำงและพ ฒนำน กศ กษำ 83, คน ฯ ก ำวส สถำนประกอบกำร , / , ฯ 3 พ ฒนำศ กยภำพด ำนภำษำและ 82, คน 4 กำรส อสำรเพ อก ำวเข ำส AEC 31 ฤ 29, /2890 TOEIC 32 21, /2890 ฤ ฤ 31, / พ ฒนำท กษะว ชำช พเพ อเพ ม ค ณภำพ 173, คน ศ กยภำพน กศ กษำ กำรศ กษำ 41 94, /

62 ผลผล ตของ มหำว ทยำล ยฯ ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ /ก จกรรม ล กษณะ งบประมำณ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ , / , , / / ฤ แข งข นเพ อเสร มสร ำงท กษะ 105, คน ทำงว ชำกำร 51 38, / , / ประชำส มพ นธ และเสร มสร ำง 527, ,145 คน ภำพล กษณ ของมหำว ทยำล ย 61 50, / , / , ฎ / " แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

63 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ผลผล ตของ มหำว ทยำล ยฯ ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ /ก จกรรม ล กษณะ งบประมำณ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ 64 64, / , , / , /6605 /

64 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พศ2557 ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ : ย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต และความเท าเท ยมก นในส งคม แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป าหมายการให บร การกระทรวง : กาล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพมาตรฐานสามารถแข งข นได ในระด บสากล เป าหมายการให บร การหน วยงาน : เพ อผล ตกาล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพตามความต องการของประเทศ ผลผล ต : ผ สาเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก จกรรม : จ ดการเร ยนการสอนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ต วช ว ดระด บผลล พธ เช งปร มาณ : -ผ สาเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ 70 เช งค ณภาพ : -ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ สาเร จการศ กษา ร อยละ 80 เช งเวลา : -ผ สาเร จการศ กษาท ได งานทา ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายในระยะเวลา 1 ป ร อยละ 75 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

65 ต วช ว ดระด บผลผล ต แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ เช งปร มาณ : จานวนผ สาเร จการศ กษา 1,285 คน จานวนน กศ กษาท เข าใหม 1,620 คน จานวนน กศ กษาคงอย 5,500 คน เช งค ณภาพ : ผ สาเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ 95 เช งเวลา : ผ สาเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท กาหนด ร อยละ 95 เช งต นท น : ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 469,490,110 บาท

66 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป พศ2557 มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลร ตนโกส นทร ประเด นย ทธศำสตร ท 1 : พ ฒนำบ ณฑ ตให ม องค ควำมร ด ำนศ ลปว ทยำท สำมำรถเป นผ ประกอบกำรท ม ค ณธรรมจร ยธรรมในส งคม เป ำประสงค ท 1 : บ ณฑ ตม ควำมร ด ำนศ ลปว ทยำสำมำรถเป นผ ประกอบกำรท ม ค ณธรรมจร ยธรรม ผลผล ตของ ล กษณะ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ /ก จกรรม งบประมำณ มหำว ทยำล ยฯ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ - เช งปร มำณ : 1 งำนจ ดกำรศ กษำด ำนว ทยำศำสตร และ 814,298,760 มทรร 1 เทคโนโลย 1,285 งบบ คลำกร (งปมแผ นด น) ภำรก จพ นฐำน 57,530,200 1-ตค กย-57 สอ 2 งบบ คลำกร (งปมเง นรำยได ) ภำรก จพ นฐำน 27,220,260 1-ตค กย-57 สอ 1,620 งบด ำเน นงำน (งปมแผ นด น) ภำรก จพ นฐำน 110,495,900 1-ตค กย-57 สอ 3 2 งบด ำเน นงำน (งปมเง นรำยได ) ภำรก จพ นฐำน 35,760,730 1-ตค กย-57 สอ 5,500 งบลงท น (งปมแผ นด น) ภำรก จพ นฐำน 317,638,600 1-ตค กย-57 สอ เช งค ณภำพ : งบลงท น (งปมเง นรำยได ) ภำรก จพ นฐำน 27,170,050 1-ตค กย-57 สอ 1 งบเง นอ ดหน น (งปมแผ นด น) ภำรก จพ นฐำน 165,045,300 1-ตค กย-57 สอ 95 3 งบเง นอ ดหน น (งปมเง นรำยได ) ภำรก จพ นฐำน 823,120 1-ตค กย-57 สอ เช งเวลำ : งบรำยจ ำยอ น (งปมแผ นด น) 70,514,600 1-ตค กย-57 1 งบรำยจ ำยอ น (งปมเง นรำยได ) 2,100,000 1-ตค กย-57 4 งบลงท น (งปมแผ นด น) 317,638, ค ำคร ภ ณฑ 77,173,80000 เช งต นท น : 1 21,860, ,490, ,860, ,553, ,900, แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information