แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2

2 คำนำ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พศ2550 มาตรา 76 ได ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น เพ อแสดงมาตรการและรายละเอ ยดของ แนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของการบร หารราชการแผ นด น ซ งต องสอดคล องก บแนวนโยบายพ นฐานของร ฐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และการ บร หารบ านเม องท ด พศ2546 ก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ร ตนโกส นทร เป นหน วยงานราชการหน งท ต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อแสดงให เห นท ศทางและแนวทางในการบร หารราชการขอลมหาว ทยาล ยฯ ให เป นไป ตามแผนบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา 1 ป หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 ฉบ บน จะเป นแนวทางในการดาเน นงานของหน วยงานใน ส งก ดมหาว ทยาล ยฯ ได อย างม ประส ทธ ภาพ บรรล ตามว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ยฯ เพ อก าวเป นมหาว ทยาล ยช นนาของประเทศตามว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยฯ ต อไป กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด

3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2

4 สำรบ ญ หน ำ บทสร ปผ บร หาร 1 บทนา 5 การว เคราะห SWOT Analysis 9 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ต วช ว ดและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 51 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 73 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 81 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 95 ประเด นย ทธศาสตร ท ประเด นย ทธศาสตร ท ประเด นย ทธศาสตร ท ภาคผนวก 133

5 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2

6 บทสร ปผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 1

7 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2

8 บทสร ปผ บร หาร ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พศ2546 มาตรา และ 17 ซ งบ ญญ ต ให ส วนราชการจะต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ให สอดคล อง ก บแผนบร หารราชการแผ นด น ซ งเป นส วนราชการในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ จ งได จ ดท าแผนป ฏ บ ต ราชการ ประจาป พศ 2557 ข นภายใต หล กการและนโยบายแผนกลย ทธ (พศ ) สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 ได กาหนดว ส ยท ศน ค อ เป นมหาว ทยาล ยช นนา ท บ รณาการศ ลปว ทยาส ส งคมประกอบการ ( A leading university of Integrated Arts and Sciences for Entrepreneurs) การแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได กาหนดประเด นย ทธศาสตร ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบด วย เป าประสงค ต วช ว ดระด บผลล พธ ค าเป าหมาย กลย ทธ /หน วยงาน ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดระด บผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ รวมท งส น 7 ประเด นย ทธศาสตร 7 เป าประสงค 22 กลย ทธ 7 ผลผล ต ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาบ ณฑ ตให ม องค ความร ด านศ ลปว ทยาท สามารถเป นผ ประกอบการท ม ค ณธรรมจร ยธรรมในส งคม ประกอบด วย 1 เป าประสงค 6 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ส งเสร ม สน บสน นให ม งานว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรมและงานสร างสรรค ท เป นประโยชน ต อช มชน ส งคมและประเทศชาต ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ม ช มชนท ม ความเข มแข งและม ศ กยภาพเพ มข นจากการได ร บบร การจากมหาว ทยาล ย ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 4 ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ร กษาส งแวดล อมและให ความสาค ญก บภ ม ป ญญาไทย ประกอบด วย 1 เป าประสงค 2 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร มสน บสน นให ม การบร หารจ ดการเช งธรรมาภ บาล การจ ดสรรทร พยากร และการก าหนดกระบวนการในการท างานท ม ประส ทธ ภาพ ประกอบด วย 1 เป าประสงค 1 กลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 3

9 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศาสตร ท 6 บ คลากรท กระด บได ร บการพ ฒนาให ม ความชานาญการในสาขาท เก ยวข อง ประกอบด วย 1 เป าประสงค 1 กลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ท 7 สามารถแข งข นและจ ดอ นด บได ในเกณฑ ใดเกณฑ หน งของระด บชาต ประกอบด วย 1 เป าประสงค 4 กลย ทธ

10 บทนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 5

11 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 6

12 การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ 2557 ความเป นมา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พศ2546 มาตรา และ 17 บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให ม แผนบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร โดยจ ดท าเป น แผน 4 ป เพ อเป นกรอบแนวทางในการจ ดท าแผนน ต บ ญญ ต และแผนปฏ บ ต ราชการ รวมท งใช ในการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา 4 ป ของคณะร ฐมนตร ท งน ส วนราชการจะต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ให สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น ร ฐบาลภายใต การน าของนางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร ได จ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด นภายหล งท แถลงนโยบายต อร ฐสภาเพ อน าไปใช เป น กรอบแนวทางในการบร หารราชการแผ นด น และท กส วนราชการใช เป นแนวทางในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 6 ก นยายน 2554 เห นชอบแผนบร หารราชการแผ นด น พศ ตามประกาศส าน กเลขาน การคณะร ฐมนตร เร องแผนบร หารราชการแผ นด น พศ ว นท 13 ก นยายน 2554 และประกาศในราชก จจาน เบกษา เล มท 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554 ด งน น ส วนราชการจ งต องด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ตามภารก จท ได ร บมอบหมายให สอดคล องก บแผนบร หาร ราชการแผ นด น พศ ของร ฐบาล และม การบ รณาการเช อมโยงภายในกระทรวง และระหว างกระทรวงตามม ต ภารก จ ม ต พ นท และม ต วาระ เป นไปตามผลผล ต ผลล พธ ท พ งประสงค โดยใช ทร พยากรจากแหล งต างๆ อย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 7

13 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 8

14 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 9

15 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

16 การว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) การว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) เป นการว เคราะห สภาวะแวดล อมภายในและภายนอกท ส งผลกระทบหร อม อ ทธ พลต อการด าเน นงานของ การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายในเป นการศ กษาองค ประกอบภายในของมหาว ทยาล ยฯ ท ม ผล กระทบต อการ ดาเน นงาน การบร หารจ ดการ อ นจะเป นการบ งบอกถ งจ ดแข ง (Strength) และจ ดอ อน (Weakness) ของการด าเน นงาน จากการว เคราะห พบว ามหาว ทยาล ยฯ ม จ ดแข ง และจ ดอ อนด งน จ ดแข ง (Strength) 1 ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การท สามารถตอบสนองต อความต องการของ ตลาดแรงงานในท องถ นและเป นท ยอมร บของสถานประกอบการ 2 มหาว ทยาล ยม การจ ดการศ กษาท กระจายอย ในพ นท 4 พ นท การศ กษาซ ง สามารถตอบสนองต อช มชนและอย ในสภาพแวดล อมท ด 3 ม ระบบและกลไกส งเสร มให คณาจารย ทางานว จ ยส งประด ษฐ การออกแบบ สร างสรรค และนว ตกรรม 4 ม การส งเสร มและสน บสน นการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมและเป นช องทาง ในการประชาส มพ นธ เข าถ งช มชนได ง าย 5 ศ ษย เก าได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต เป นศ ลป นแห งชาต ทาให มหาว ทยาล ยม ช อเส ยง จ ดอ อน (Weakness) 1 อาจารย ประจาม ค ณว ฒ และเกณฑ มาตรฐานตาแหน งต ากว าเกณฑ ท กาหนด 2 งานว จ ย ส งประด ษฐ งานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ เผยแพร และน าไปใช ประโยชน ม จานวนน อย 3 งานบร การว ชาการท ถ ายทอดส ช มชนและส งคมย งม จานวนน อยและไม ต อเน อง 4 ขาดการบ รณาการงานว จ ย งานบร การว ชาการ การเร ยนการสอนท เช อมโยงก น และถ ายทอดส ช มชน 5 อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาขาดท กษะการส อสารด านภาษาต างประเทศ เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 6 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การและต ดส นใจขาดประส ทธ ภาพ 7 ขาดประชาส มพ นธ เช งร ก 8 การบร หารจ ดการทร พย ส นและการพ ฒนาก จกรรมท น าไปส การหารายได ม น อย และไม ครอบคล มท กส วนของมหาว ทยาล ย แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

17 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) 6 เป นสถาบ นการศ กษาด านศ ลปกรรมท เก าแก ม งานสร างสรรค ด านศ ลปะท ม ช อเส ยงระด บชาต และนานาชาต 7 มหาว ทยาล ยและองค การเอกชนม ความร วมม อในการพ ฒนานว ตกรรม 8 เป นสถาบ นการสอนด านภาษาท ม ช อเส ยงและเป นท ยอมร บ 9 ม การอน ร กษ และสร างมาตรฐานทางศ ลปะและว ฒนธรรมระด บชาต 10 ม ศ กยภาพในศาสตร ทางด านศ ลปกรรมจนสามารถเป นผ น าในการจ ดประช ม เช งปฏ บ ต การและน ทรรศการศ ลปะนานาชาต (International Arts Workshop) ได อย างต อเน อง การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายนอกเป นการว เคราะห สถานการณ ภายนอกท ส งผลกระทบต อการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยฯ ท เป นท งโอกาส (Opportunities) และอ ปสรรค (Threats) ป จจ ยภายนอกท ส งผลกระทบทาให เก ดโอกาสและอ ปสรรคในการดาเน นงานม ด งน โอกาส (Opportunities) 1 ตาม พรบการศ กษาแห งชาต พศ 2542 การศ กษาข นพ นฐานเร ยนฟร 15 ป เป ดโอกาสให ม น กเร ยนจบการศ กษาและต องการเข าศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา มากข น อ ปสรรค (Threats) 1 การปร บเปล ยนร ฐบาลม ผลท าให นโยบายทางการศ กษาเปล ยนไปตามนโยบาย ของแต ละร ฐบาลซ งม ผลท าให การจ ดการเร ยนการสอนและงบประมาณปร บเปล ยน ไปตามสถานการณ

18 โอกาส (Opportunities) 2 นโยบายของสภาพ ฒน ส งเสร มให ม การผล ตบ ณฑ ตตรงก บความต องการของ ตลาดแรงงานท าให เก ดความต องการบ คลากรท ม ความร และท กษะในสาขา ว ชาช พและบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 3 น กศ กษาม โอกาสเข ามาศ กษาต อระด บอ ดมศ กษามากข นจากนโยบายการให ก ย มจากกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาของร ฐบาล 4 นโยบายก าหนดเง นเด อนข นต าส งผลให ผ เร ยนม ความต องการเข าเร ยนเพ อ สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร มากข น 5 การเป ดการค าเสร และการขยายต วทางเศรษฐก จ ส งผลให สาขาว ชาช พม โอกาสออกไปส อาเซ ยน 6 ร ฐบาลม นโยบายให การสน บสน นงบประมาณด านการว จ ยให ก บ สถาบ นการศ กษาเพ มมากข น 7 ภาคเอกชนให ความสนใจในการพ ฒนาบ คลากรและสน บสน นให บ คลากรได ร บ การศ กษาท ส งข นโดยท าความร วมม อก บสถาบ นการศ กษาในการจ ดการเร ยนการ สอนให ตรงตามความต องการของหน วยงาน 8 นโยบายภาคร ฐให ความส าค ญก บอ ตสาหกรรมการท องเท ยวเช งอน ร กษ ท าให มหาว ทยาล ยสามารถผล ตบ ณฑ ตในกล มบร การด านธ รก จโรงแรมและการ ท องเท ยว อ ปสรรค (Threats) 2 ค าน ยมของการเข าเร ยนในสถานศ กษาท ส งผลให น กศ กษาเล อกเร ยนใน มหาว ทยาล ยท ม ช อเส ยงเก าแก 3 จ านวนประชากรในว ยศ กษาม จ านวนลดลงส งผลท าให ต วป อนม จ านวนน อยลง ตลอดจนการแข งข นส งข น 4 การเป ดเขตการค าเสร (FTA)ท าให เก ดการแข งข นทางการศ กษามากข นจาก สถาบ นการศ กษาต างประเทศตลอดจนสถานศ กษาเอกชนในประเทศ 5 เทคโนโลย ม การพ ฒนาอย างรวดเร วส งผลต อมหาว ทยาล ยในการน าเทคโนโลย มา ปร บใช ไม ท นต อการเปล ยนแปลง 6 งบประมาณท ได ร บจ ดสรรม จ านวนจ าก ดจ งม ผลท าให ไม เพ ยงพอต อการบร หาร จ ดการ 7 สถานประกอบการก าหนดเกณฑ ค ณสมบ ต ของบ ณฑ ตส งข น อาท เช น ภาษาต างประเทศ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

19 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ โอกาส (Opportunities) อ ปสรรค (Threats) 9 ภาคร ฐให การส งเสร มด านอ ตสาหกรรมเศรษฐก จสร างสรรค และ ศ ลปว ฒนธรรมส งผลให การจ ดการเร ยนการสอนในสายศ ลปะ และสถาป ตยกรรม ม การพ ฒนาท ด ข น 10 การม เคร อข ายพ นธม ตรจากศ ลป นท วโลก ท าให ม โอกาสในการพ ฒนาการ เร ยนการสอนด านศ ลปะ 11 การขยายต วของส งคมเม องส งผลให เก ดการขยายต วในเขตปร มณฑลและ ต องการพ ฒนาการศ กษาเพ มข น 12 โครงสร างประชากรท ม กล มผ ส งอาย ม อ ตราเพ มส งข นท าให เก ดความต องการ หล กส ตรระยะส นท จะพ ฒนาศ กยภาพเพ มข น 13 การรวมต วก นของกล มประชาคมอาเซ ยนส งผลให มหาว ทยาล ยต องปร บ หล กส ตรให เป นสากลและม อ ตล กษณ เพ มข น

20 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ 2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

21 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

22 ปร ชญา (Philosophy) สร างคนส งาน เช ยวชาญเทคโนโลย ม งส ส งคมการประกอบการ ปณ ธาน (Determination) เป นมหาว ทยาล ยแห งส งคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) โดยม คาจาก ดความของ SMART Entrepreneur ด งน S = Service Minded/Science M = Morality/Management A = Artistic/Academic R = Responsibility T = Technology/Thainess Entrepreneur = ผ ประกอบการ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

23 ว ส ยท ศน (Vision) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ เป นมหาว ทยาล ยช นนาท บ รณาการศ ลปว ทยาส ส งคมประกอบการ ( A leading university of Integrated Arts and Sciences for Entrepreneurs) พ นธก จ (Mission) 1 ผล ตบ ณฑ ตด านศ ลปว ทยาท สามารถก าวส การเป นผ ประกอบการท ม ค ณภาพ 2 สร างงานว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรมและงานสร างสรรค ท ม ค ณค า สามารถตอบสนองต อความต องการของช มชนและส งคม 3 เป นศ นย กลางบร การว ชาการแก ส งคมท ตอบสนองความต องการของช มชนในเขตท องถ น 4 ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษาส งแวดล อมและให ความสาค ญก บภ ม ป ญญาไทย 5 บร หารจ ดการเพ อพ ฒนาองค กรเข าส องค กรค ณภาพ 6 พ ฒนาบ คลากร ให เป นม ออาช พ 7 เพ มข ดความสามารถในการแข งข นในเวท ระด บนานาชาต ค าน ยมหล ก (Core Values) ใฝ ร ใจร กการบร การ ร ร กสาม คค ม ธรรมาภ บาล ว ฒนธรรมองค กร (Corporate Culture) ใฝ ใจเป นผ นา คาน งถ งประโยชน ส วนรวม ม ค ณธรรม และจงร กภ กด ต อองค กร

24 จ ดม งหมายหล ก (Core Purpose) เป นผ นาการจ ดการศ กษาว ชาช พส ความเป นเล ศ เป าหมายส งส ด (Visionary Goal) มหาว ทยาล ยช นนาของประเทศ การสะท อนเจตนารมณ เป นมหาว ทยาล ยช นนาของประเทศ : เป นมหาว ทยาล ยท จ ดการศ กษาด านว ชาช พ การว จ ยและพ ฒนาท เป นเล ศ และม ก จกรรมทางด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท เอ อต อการพ ฒนาช มชน ส งคม และประเทศชาต ท บ รณาการศ ลปว ทยาส ส งคมการประกอบการ : ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การท เช อมโยงความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ ลปกรรม การบร การ และ บร หารธ รก จท ม ค ณล กษณะในการแสวงหาโอกาส ม แรงข บเคล อน บร หารความเส ยงได ม ศ กยภาพในการพ ฒนาตนเอง ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จ ตว ญญาณของ ผ ประกอบการ การช นาส งคม 1 การพร อมร บการเป นสมาช กส งคมอาเซ ยน 2 การส งเสร มและการส บสานโครงการอ นเน องจากพระราชดาร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

25 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ เอกล กษณ มหาว ทยาล ยฯ (RMUTR Uniqueness) ศ ลปว ทยาการ ส ส งคม ( ศ ลปว ทยาการ ส ส งคม หมายถ งความสามารถในการน าความร ทางว ชาการและท กษะทางศ ลปะไปประย กต ใช ในการท างาน เพ อ พ ฒนาส งคม ช มชน และประเทศชาต ) อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยฯ (RMUTR Identity) บ ณฑ ตน กปฏ บ ต การ ( บ ณฑ ตน กปฏ บ ต หมายถ ง การปฏ บ ต ท จะต องได ร บการฝ กฝนท งใจและกาย และท งจะต องเป นน กปฏ บ ต งานท ม หล กว ชาด ด วย และท สาค ญต องม การปร บปร งต วเองให ม การพ ฒนาให ม การพ ฒนาก าวหน าอย ตลอดเวลา ใฝ ใจศ กษาท งทางล กและทางกว าง เพ อให บ ณฑ ตใช ว ชาช พความสามารถความบร ส ทธ ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถสร างสรรค ประโยชน ส วนตน และประโยชน ส วนรวมได ส มฤทธ ผล ) จ ดเน น/จ ดเด น ของมหาว ทยาล ย ศาลายา บพ ตรพ ม ข จ กรวรรด ด านพล งงาน นว ตกรรม ว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร ด านภาษาและบร หารธ รก จ เพาะช าง ด านศ ลปะและว ฒนธรรม ว งไกลก งวล ด านเทคโนโลย และการจ ดการ

26 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

27 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ / / 7,950, % 2,000, % 249,880, % 814,298, % 6,500, % 7,372, % 41,433, %

28 Strategy Map : (A leading university of Integrated Arts Sciences for Entrepreneurs) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

29 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ การบร หารแผนและการต ดตามประเม นผล เพ อให การดาเน นงานเป นไปตามอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ งได ก าหนดนโยบายในการบร หารแผนและ การต ดตามประเม นผล ด งน 1 มหาว ทยาล ยประกาศใช แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พศ หล งจากเสนอสภามหาว ทยาล ยฯ ให ความเห นชอบ 2 คณะ/สถาบ น/ส าน ก/กอง/ศ นย จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พศ 2557 ของมหาว ทยาล ยฯ โดยกองนโยบายและแผนจ ดท าภาพรวมเสนอสภา มหาว ทยาล ยฯ พ จารณาอน ม ต 3 มหาว ทยาล ยฯ โดยผ บร หารระด บส งกาก บด แลให หน วยงานดาเน นงานเป นไปตามแผนท กาหนดไว ท งเช งปร มาณ ค ณภาพ และเวลา โดยกองนโยบายและแผน เป นหน วยงานในการต ดตามการดาเน นงานแผนปฏ บ ต ราชการประจาป เสนอผ บร หารระด บส งเป นรายเด อน และเสนอสภามหาว ทยาล ยฯ เป นรายไตรมาส การต ดตามประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พศ การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Performance Monitoring and Evaluation) เป นส วนหน งของกระบวนการปร บปร งงานอย างต อเน อง (Continuous Improvement) ต งแต การวางแผน (Plan) การลงม อปฏ บ ต (Do) ตามแผน การตรวจสอบ (Check) ว าได ด าเน นการตามแผนท วางไว หร อไม และการแก ไข ข อบกพร อง (Action) เพ อวางแผนและปร บปร งใหม การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของงาน โครงการ ก จกรรมและความส าเร จของมหาว ทยาล ยฯ น น มหาว ทยาล ยฯ จ ดให ม กลไกเพ อควบค มการ ปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร และก อให เก ดการปร บปร งอย างต อเน อง ตลอดจนการเร ยนร ในองค กร โดยด าเน นการเปร ยบเท ยบผลการปฏ บ ต งานท ได จร งก บเป าหมายท กาหนดไว ท งในร ปผลผล ต (Outputs) และผลล พธ (Outcomes) โดยสาระสาค ญในการต ดตามและประเม นผล ได แก 1 การต ดตามเป าหมายการใช จ ายงบประมาณประจาท กเด อน 2 การต ดตามต วช ว ด แผนงาน โครงการ และก จกรรมของหน วยงานต างๆ ประจาท กเด อน

30 3 การประเม นผลส มฤทธ ของการดาเน นการโครงการ ก จกรรม 4 การประเม นผลตามประเด นย ทธศาสตร ระบบและกลไกส าค ญท ด าเน นการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การไปใช ในการก าก บปร บปร งและพ ฒนาการปฏ บ ต งานของคณะ ว ทยาล ย ส าน ก สถาบ น กอง ดาเน นการตามภารก จหล ก 4 ด าน ค อ 1 ด านการเร ยนการสอน 2 ด านการว จ ย 3 ด านการบร การว ชาการแก ส งคม 4 ด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ระด บคณะ ว ทยาล ย ส าน ก/สถาบ น/กอง ผ ร บผ ดชอบโครงการรายงานแผนปฏ บ ต การประจ าป ท ได ร บมอบหมายต อคณบด ผ อ านวยการว ทยาล ย/ส าน ก/ สถาบ น/กอง ซ งม รองคณบด รองผ อ านวยการฝ ายวางแผนฯ เป นผ ก าก บด แลและสร ปผลการต ดตามและประเม นแผนงาน โครงการ ก จกรรมในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป ให คณะกรรมการประจาคณะฯ พ จารณากาหนดมาตรการในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ท อาจเก ดข นในการดาเน นงานตามแผนงาน/ โครงการท กเด อน ระด บมหาว ทยาล ยฯ กองนโยบายและแผนต ดตามรายงานผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของคณะ ว ทยาล ย ส าน ก/สถาบ น/กอง เสนอต อท ประช มผ บร หารระด บส ง (CEO) ของมหาว ทยาล ยฯ เป นประจาท กเด อน ระบบและกลไกท ส าค ญอ กประการหน งของการต ดตามและประเม นแผนงาน โครงการ ก จกรรม ค อ การรายงานต อสภามหาว ทยาล ยฯ ทราบผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป เป นรายไตรมาส สาหร บรายงานสร ปการประเม นผลตามแผนย ทธศาสตร เสนอต อสภามหาว ทยาล ยฯ ป ละคร งเม อส นส ดป งบประมาณ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

31 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

32 ต วช ว ดและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

33 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

34 ประเด นย ทธศำสตร / ต วช ว ด เป ำประสงค /ต วช ว ด ประเด นย ทธศำสตร ท 1 : ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 2 เป ำประสงค : ต วช ว ดระด บผลล พธ 1 11 (, 12) 2 12 ( ) (, 411) ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล หน วย จำนวน 70 ฯ ฯ/ ฯ / 80 ฯ ฯ/ ฯ / 70 ฯ ฯ/ ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / (, 12) ( ) 70 ฯ ฯ/ ฯ / 80 ฯ ฯ/ ฯ / / / แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

35 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ หน วย จำนวน ฯ ฯ/ ฯ / 7 17 ( ) 1,280 ฯ 8 18 ( ) 1,490 ฯ 9 19 ( ) 5,425 ฯ ( ) ( ) ( ) ต วช ว ด ( ) ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล / / / 95 ฯ / 95 ฯ / 1,285 ฯ / 1,620 ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / / /

36 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน ,500 ฯ / ( ) / ฯ / ( ) / ฯ / ( ) / ต วช ว ดเป ำประสงค / 1 / ต วช ว ดกลย ทธ / TQF ( ) / / ( ) / Project 100 / ( ) / แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

37 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ( ) ( ) ( ) ( ) หน วย จำนวน 12 / input ( ) ( ) ( ) ต วช ว ด ( ) ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล 384 / / / / / / / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / / / / / / /

38 ประเด นย ทธศำสตร / ต วช ว ด เป ำประสงค /ต วช ว ด ( ) / ( ) ประเด นย ทธศำสตร ท 2: ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 2 เป ำประสงค : / ต วช ว ดผลล พธ ( ) / / ( ) / 1 ( ) ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล 82 / / 85 / / 19 ฯ / 26 ฯ / 26 ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

39 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม ต วช ว ดเป ำประสงค แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ หน วย จำนวน ( ) 18 ฯ ( ) ( ) / 18 ฯ / 45 ฯ ( ) 20 ฯ ( ) ต วช ว ด ( ) ( ) / ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล / / 20 ฯ / 45 ฯ / 45 ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / /

40 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน ต วช ว ดกลย ทธ ฯ / / ( ) / ฯ ( ) / ฯ / / ( ) ฯ / / ( ) ฯ / / ( ) ฯ / / ( ) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

41 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศำสตร / ค ำเป ำหมำย ป 57 ต วช ว ด เป ำประสงค /ต วช ว ด หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ฯ ( ) / ประเด นย ทธศำสตร ท 3: ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ ( ) 88 ฯ / ฯ ( ) / ฯ 1 ( ) / ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม / ( ) 16 ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / /

42 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ค ำเป ำหมำย ป 57 ต วช ว ด ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล หน วย จำนวน ( ) 85 ฯ / ( ) 90 ฯ / ฯ / ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / ฯ ฯ ฯ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ / / / / / /

43 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ประเด นย ทธศำสตร ท 4: ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ / ( ) / ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม ต วช ว ด ( ) 1 ( ) ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน 16 / / / 88 / / / 16 / / / / 16 / / / / / / / 90 / / /

44 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ประเด นย ทธศำสตร ท 5 : แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ หน วย จำนวน ( ) ( ) ต วช ว ด ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 2 เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล / / / / / / 3 ฯ ฯ/ ฯ / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / 5 / / /

45 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ประเด นย ทธศำสตร ท 6 : แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ( ) หน วย จำนวน 100 / / / / / / / ( ) ( ) ( ) ต วช ว ด ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : 1 2 เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล 85 / / 42 / 24 / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / / / / /

46 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ประเด นย ทธศำสตร ท 7 : ( ) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ หน วย จำนวน 80 / / ( ) 20 / ( ) / ( ) ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล 10 / ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / / / / / / / / ผลผล ตตำมแผนงบประมำณท สอดคล อง : เป ำประสงค : ต วช ว ดผลล พธ 5 / / /

47 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบในกำร ต วช ว ด ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล หน วย จำนวน ปฏ บ ต งำน / 80 / / / / 5 / / 1 / ( ) 80 / / / / / / / / 1 / ต วช ว ดระด บผลผล ต//ก จกรรม / 120 / / / / / /

48 ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ดเป ำประสงค ต วช ว ดกลย ทธ ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 ผ ร บผ ดชอบในกำร ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล หน วย จำนวน ปฏ บ ต งำน / 80 / / / / 60 / / / / 80 / / / / / / / / / / / MOU 2 / / แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

49 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ประเด นย ทธศำสตร / เป ำประสงค /ต วช ว ด ต วช ว ด ค ำเป ำหมำย ป 57 หน วย จำนวน ผ ร บผ ดชอบกำก บด แล ผ ร บผ ดชอบในกำร ปฏ บ ต งำน / / / 1 = / 2 = 3 = 4 = 5 =

50 สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

51 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

52 สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 ลำด บ ผลผล ต งบบ คลำกร งบดำเน นงำน งบลงท น งบเง นอ ดหน น งบรำยจ ำยอ น งบประมำณแผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป 2557 งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม งปมแผ นด น งปมรำยได รวม ,950,000-7,950,000 7,950,000-7,950, ,000,000-2,000, ,000,000-2,000, ,421,000 8,768, ,189,040 22,862,500 15,303,320 38,165,820 44,220,000-44,220,000 60,305,700-60,305,700 5,000,000-5,000, ,809,200 24,071, ,880, ,530,200 27,220,260 84,750, ,495,900 35,760, ,256, ,638,600 27,170, ,808, ,045, , ,868,420 70,514,600 2,100,000 72,614, ,224,600 93,074, ,298, ,581,600-15,581, ,581,600-15,581, , , , , , ,556,800 3,000,000 24,556, ,078,800 3,772,780 25,851, ,500,000-6,500, ,500,000-6,500, , , ,600 44, , ,000,000-7,000,000 7,189, ,350 7,372,950 รวม 150,951,200 36,790, ,742, ,070,000 51,217, ,287, ,858,600 27,170, ,028, ,989,400 3,823, ,812,520 90,464,600 2,100,000 92,564,600 1,008,333, ,101,650 1,129,435,450 หมำยเหต : 1 งบประมำณเง นรำยได ต งแต เด อน 1 ต ลำคม ก นยำยน งบประมำณเง นรำยได จำนวน 121,101,650 บำท ย งไม ได รวมรำยกำรด งต อไปน 21 ฯ 11 27,000, ฯ 3,640, ,000, ,900,000 3 งบประมำณแผ นด น ต งแต 1 ต ลำคม ก นยำยน 2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

53 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

54 โครงการท ได ร บจ ดสรร ประจาป พศ 2557 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

55 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

56 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

57 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

58 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พศ2557 ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ : ย ทธศาสตร การศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต และความเท าเท ยมก นในส งคม แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป าหมายการให บร การกระทรวง : กาล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพมาตรฐานสามารถแข งข นได ในระด บสากล เป าหมายการให บร การหน วยงาน : เพ อผล ตกาล งคนด านส งคมศาสตร ท ม ค ณภาพตามความต องการของประเทศ ผลผล ต : ผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ก จกรรม : จ ดการเร ยนการสอนด านส งคมศาสตร ต วช ว ดระด บผลล พธ เช งปร มาณ : -ผ สาเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ 70 เช งค ณภาพ : -ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ สาเร จการศ กษา ร อยละ 80 เช งเวลา : -ผ สาเร จการศ กษาท ได งานท า ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายในระยะเวลา 1 ป ร อยละ 70 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

59 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ต วช ว ดระด บผลผล ต เช งปร มาณ : จานวนผ สาเร จการศ กษา 1,280 คน จานวนน กศ กษาท เข าใหม 1,490 คน จานวนน กศ กษาคงอย 5,425 คน เช งค ณภาพ : ผ สาเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ 95 เช งเวลา : ผ สาเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท กาหนด ร อยละ 95 เช งต นท น : ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 205,660,560 บาท

60 ประเด นย ทธศำสตร ท 1 : พ ฒนำบ ณฑ ตให ม องค ควำมร ด ำนศ ลปว ทยำท สำมำรถเป นผ ประกอบกำรท ม ค ณธรรมจร ยธรรมในส งคม เป ำประสงค ท 1 : บ ณฑ ตม ควำมร ด ำนศ ลปว ทยำสำมำรถเป นผ ประกอบกำรท ม ค ณธรรมจร ยธรรม ผลผล ตของ มหำว ทยำล ยฯ - เช งปร มำณ : 1 1, , ,425 เช งค ณภำพ : 1 เช งเวลำ : 1 เช งต นท น : 1 ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ ,660, มำตรกำร 1 ฯ แผนปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป พศ2557 มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลร ตนโกส นทร /ก จกรรม งำนจ ดกำรศ กษำด ำนส งคมศำสตร งบบ คลำกร (งปมแผ นด น) งบบ คลำกร (งปมเง นรำยได ) งบด ำเน นงำน (งปมแผ นด น) งบด ำเน นงำน (งปมเง นรำยได ) งบลงท น (งปมแผ นด น) งบลงท น (งปมเง นรำยได ) งบเง นอ ดหน น (งปมแผ นด น) งบเง นอ ดหน น (งปมเง นรำยได ) งบรำยจ ำยอ น (งปมแผ นด น) งบรำยจ ำยอ น (งปมเง นรำยได ) งบลงท น (งปมแผ นด น) ค ำท ด นและส งก อสร ำง ล กษณะ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ งบประมำณ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ 249,880,560 มทรร ภำรก จพ นฐำน 93,421,000 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 8,768,040 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 22,862,500 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 15,303,320 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 44,220,000 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน - 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน 60,305,700 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ ภำรก จพ นฐำน - 1-ตค กย-57 สอ ผอสอ 5,000,000 1-ตค กย-57-1-ตค กย-57 44,220,000 44,220,000 1 ฉ 84 44,220, งบรำยจ ำยอ น (งปมแผ นด น) 1 เสร มสร ำงท กษะและ ประสบกำรณ เพ อกำรเร ยนร 1,040, ,750 คน 68, คน 11 39, /5349 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

61 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ผลผล ตของ มหำว ทยำล ยฯ ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ /ก จกรรม ล กษณะ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ งบประมำณ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ , ฤ / TQF (The Best Leader of English 2 Recreation) เสร มสร ำงและพ ฒนำน กศ กษำ 83, คน ฯ ก ำวส สถำนประกอบกำร , / , ฯ 3 พ ฒนำศ กยภำพด ำนภำษำและ 82, คน 4 กำรส อสำรเพ อก ำวเข ำส AEC 31 ฤ 29, /2890 TOEIC 32 21, /2890 ฤ ฤ 31, / พ ฒนำท กษะว ชำช พเพ อเพ ม ค ณภำพ 173, คน ศ กยภำพน กศ กษำ กำรศ กษำ 41 94, /

62 ผลผล ตของ มหำว ทยำล ยฯ ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ /ก จกรรม ล กษณะ งบประมำณ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ , / , , / / ฤ แข งข นเพ อเสร มสร ำงท กษะ 105, คน ทำงว ชำกำร 51 38, / , / ประชำส มพ นธ และเสร มสร ำง 527, ,145 คน ภำพล กษณ ของมหำว ทยำล ย 61 50, / , / , ฎ / " แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

63 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ ผลผล ตของ มหำว ทยำล ยฯ ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ /ก จกรรม ล กษณะ งบประมำณ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ 64 64, / , , / , /6605 /

64 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พศ2557 ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ : ย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต และความเท าเท ยมก นในส งคม แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป าหมายการให บร การกระทรวง : กาล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพมาตรฐานสามารถแข งข นได ในระด บสากล เป าหมายการให บร การหน วยงาน : เพ อผล ตกาล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพตามความต องการของประเทศ ผลผล ต : ผ สาเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก จกรรม : จ ดการเร ยนการสอนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ต วช ว ดระด บผลล พธ เช งปร มาณ : -ผ สาเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ 70 เช งค ณภาพ : -ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ สาเร จการศ กษา ร อยละ 80 เช งเวลา : -ผ สาเร จการศ กษาท ได งานทา ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายในระยะเวลา 1 ป ร อยละ 75 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

65 ต วช ว ดระด บผลผล ต แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ เช งปร มาณ : จานวนผ สาเร จการศ กษา 1,285 คน จานวนน กศ กษาท เข าใหม 1,620 คน จานวนน กศ กษาคงอย 5,500 คน เช งค ณภาพ : ผ สาเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ 95 เช งเวลา : ผ สาเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท กาหนด ร อยละ 95 เช งต นท น : ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 469,490,110 บาท

66 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป พศ2557 มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลร ตนโกส นทร ประเด นย ทธศำสตร ท 1 : พ ฒนำบ ณฑ ตให ม องค ควำมร ด ำนศ ลปว ทยำท สำมำรถเป นผ ประกอบกำรท ม ค ณธรรมจร ยธรรมในส งคม เป ำประสงค ท 1 : บ ณฑ ตม ควำมร ด ำนศ ลปว ทยำสำมำรถเป นผ ประกอบกำรท ม ค ณธรรมจร ยธรรม ผลผล ตของ ล กษณะ ผ เข ำร วม ว นด ำเน นกำร หน วยงำนท ผ ร บผ ดชอบ/ ต วช ว ด กลย ทธ มหำว ทยำล ยฯ /ก จกรรม งบประมำณ มหำว ทยำล ยฯ ว นเร มต น แล วเสร จ ร บผ ดชอบ เบอร ต ดต อ - เช งปร มำณ : 1 งำนจ ดกำรศ กษำด ำนว ทยำศำสตร และ 814,298,760 มทรร 1 เทคโนโลย 1,285 งบบ คลำกร (งปมแผ นด น) ภำรก จพ นฐำน 57,530,200 1-ตค กย-57 สอ 2 งบบ คลำกร (งปมเง นรำยได ) ภำรก จพ นฐำน 27,220,260 1-ตค กย-57 สอ 1,620 งบด ำเน นงำน (งปมแผ นด น) ภำรก จพ นฐำน 110,495,900 1-ตค กย-57 สอ 3 2 งบด ำเน นงำน (งปมเง นรำยได ) ภำรก จพ นฐำน 35,760,730 1-ตค กย-57 สอ 5,500 งบลงท น (งปมแผ นด น) ภำรก จพ นฐำน 317,638,600 1-ตค กย-57 สอ เช งค ณภำพ : งบลงท น (งปมเง นรำยได ) ภำรก จพ นฐำน 27,170,050 1-ตค กย-57 สอ 1 งบเง นอ ดหน น (งปมแผ นด น) ภำรก จพ นฐำน 165,045,300 1-ตค กย-57 สอ 95 3 งบเง นอ ดหน น (งปมเง นรำยได ) ภำรก จพ นฐำน 823,120 1-ตค กย-57 สอ เช งเวลำ : งบรำยจ ำยอ น (งปมแผ นด น) 70,514,600 1-ตค กย-57 1 งบรำยจ ำยอ น (งปมเง นรำยได ) 2,100,000 1-ตค กย-57 4 งบลงท น (งปมแผ นด น) 317,638, ค ำคร ภ ณฑ 77,173,80000 เช งต นท น : 1 21,860, ,490, ,860, ,553, ,900, แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แบบฟอร มท 1 ส วนท 1 : การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ น สายงาน : สายว ชาการ แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผน-ผลการปฏ บ ต การประจ าป คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ประจ าป งบประมาณ 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงบประมาณ)

แผน-ผลการปฏ บ ต การประจ าป คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ประจ าป งบประมาณ 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงบประมาณ) ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) แก ไขคร ง 7 เป าหมายการให บร การกระทรวง : ก าล งคนระด บกลางและระด บส ง ม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประเด นย ทธศาสตร 1 การขยายงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information