แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา"

Transcription

1 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร ยน เพ อพ ฒนาการศ กษาตามนโยบายของร ฐบาล และกระทรวงศ กษาธ การ ทางโรงเร ยนได จ ดทาแผนปฏ บ ต การฉบ บน ข นเพ อเป นแนวทางสาหร บกล มสาระและ กล มงานต าง ๆ ในการดาเน นการใช จ ายเง นงบประมาณในการจ ดทาโครงการ ขอขอบค ณคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ คร อาจารย ท กกล มสาระ / และกล มงานท ได ให ความ ร วมม อในการจ ดทาแผนปฏ บ ต การฉบ บน จนแล วเสร จล ล วงไปด วยด ท งน จะได ใช เป นค ม อในการบร หารงานของ โรงเร ยนเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อโรงเร ยน ช มชน และประเทศชาต ต อไป (นายน พนธ ชนาส ทธ ) ผ อานวยการโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

3 สารบ ญ 3 หน า คานา สารบ ญ ส วนท 1 บทนา ข อม ลพ นฐานโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 5 สร ปผลการดาเน นงานการใช จ ายงบประมาณในป นโยบาย จ ดเน นท สาค ญของ สพท. ศธ. สพฐ. 9 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาประจาป งบประมาณ ว ส ยท ศน 11 พ นธก จ 11 ประเด นกลย ทธ 11 กลย ทธ 11 เป าประสงค 12 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 12 ต วช ว ดค าเป าหมายและกลย ทธ 13 ส วนท 3 การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ จานวนเง นงบประมาณ (อ ดหน นรายห ว) ในป งบประมาณ แผนภ ม แสดงการจ ดสรรงบประมาณ ประจาป งบประมาณ ตารางแสดงรายละเอ ยดงบประมาณจาแนกตามการจ ดสรรงบประมาณโรงเร ยน 22 สมเสม ดว ทยา 3.4 งบประมาณจาแนกตามประเภทการใช จ ายงบประมาณของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 22 ประจาป งบประมาณ สร ปการจ ดสรรงบประมาณจาแนกตามโครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยนสม 23 เสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ รายละเอ ยดงาน / โครงการ และก จกรรมของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป 24 งบประมาณ ) งาน / โครงการ จาแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน 2) งาน / โครงการ จาแนกตามแผนกลย ทธ 3) งาน / โครงการ จาแนกตางบกลาง (ค าสาธารณ ปโภค, ค าตอบแทน, ใช สอย,ว สด ส วนท 4 การบร หารแผน / โครงการและงบประมาณ 32 ตารางการกาก บต ดตาม การใช งบประมาณ งาน/โครงการต างๆ ของโรงเร ยนสม 33 เสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557

4 ภาคผนวก โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ คาส งโรงเร ยน ท 139 / 2556 เร องแต งต งคณะจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การให ความเห นชอบเอกสารแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

5 ส วนท 1 5 บทนา ความเป นมา 1) ประว ต โรงเร ยน โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ( เด มเป นสาขาของโรงเร ยนเม องแกพ ทยาคม ) ส งก ดเขตพ นท การศ กษาบ ร ร มย เขต 4 กระทรวงศ กษาธ การ เป นโรงเร ยนม ธยมระด บตาบล ต งอย ในเขตพ นท สาธารณประโยชน ( หนองห วว ว ) บ านเสม ด หม ท 5 ตาบลช มแสง อาเภอสต ก จ งหว ดบ ร ร มย ห างจากอาเภอสต กเป นระยะทาง 18 ก โลเมตร ม เน อท 67 ไร 1 งาน 32 ตารางวา เป ดสอนมาต งแต ป การศ กษา 2537 กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศต ง โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา เม อว นท 10 ส งหาคม 2540 และได แต งต งให นายส รพล ศร ภ กด ดารงตาแหน งเป น คร ใหญ และดารงตาแหน งเป นผ อานวยการโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา และป จจ บ นม นายน พนธ ชนาส ทธ เป น ผ อานวยการ ป จจ บ นม คร อาจารย ประจ าการ 11 พน กงานราชการ 4 อาคารช วคราว 2 หล ง อาคารเร ยน ก งถาวร อาคารเร ยนแบบ 216 ปร บปร ง 2546 อ ก 1 หล ง แผนการจ ดช นเร ยน ป การศ กษา 2553 จ ดแบบ 221 / 111 รวมท งหมด 8 ห องเร ยน ป การศ กษา 2554 จ ดแบบ 122 / 111 รวมท งหมด 8 ห องเร ยน ป การศ กษา 2555 จ ดแบบ 112 / 111 รวมท งหมด 7 ห องเร ยน 2) รายนามผ บร หารโรงเร ยน ต งแต ก อต งจนถ งป จจ บ น 1. นายส รพล ศร ภ กด ต งแต ป พ.ศ นายประเพ ยร ถะเก งผล ต งแต ป พ.ศ นายภ วนาถ ย พานว ทย ต งแต ป พ.ศ นายน พนธ ชนาส ทธ ต งแต ป พ.ศ ) ตราส ญล กษณ ของโรงเร ยน 4) ส ประจาโรงเร ยน ม วง ขาว ม วง หมายถ ง ความเข มแข ง ความอดทน ความกล าหาญ ขาว หมายถ ง ความบร ส ทธ ความซ อส ตย แสงสว าง

6 5) คต ธรรมประจาโรงเร ยน ปญญาโลกสม ปชโชโต แปลว า ป ญญาเป นแสงสว างในโลก 6 6) คาขว ญของโรงเร ยน สาม คค เร ยนด ม ค ณธรรม 7) ต นไม ประจาโรงเร ยน ต นตะแบกหร อต นอ นทน น 8) เอกล กษณ ของโรงเร ยน โรงเร ยนร มร น 9) อ ตล กษณ ของโรงเร ยน ย มง าย ท กทาย สว สด 10) จานวนข อม ลน กเร ยน ตารางแสดงจานวนน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ช น ห อง จานวนน กเร ยน รวม ชาย หญ ง ม ม ม รวม ม ม ม รวม รวม

7 7 11) จานวนบ คลกรของโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 ลาด บท ช อ สก ล ตาแหน ง ว ฒ ทางการศ กษา / สาขา 1 นายน พนธ ชนาส ทธ ผ อานวยการ 2 นางส ภาวด ศร ภ กด รองผ อานวยการ ศษ.บ.คณ ตศาสตร คศ.บ.โภชนาการช มชน 3 นายย นนท พละศ กด คร อ นด บ คศ. 2 ค.บ.พลศ กษา 4 นางพ ชราวล ย เกร ยร มย คร อ นด บ คศ. 2 ค.บ.ผ าและการต ดเย บ 5 นายเกร ยงศ กด โกบส นเท ยะ คร อ นด บ คศ. 1 ค.บ.คณ ตศาสตร 6 นางพเยาว เย องกระโทก คร อ นด บ คศ. 2 ค.บ.ว ทยาศาสตร 7 นางจ รน นท ศร เกษ คร คศ. 1 ค.บ. ภาษาอ งกฤษ 8 นายว ทยากร บ วแสงใส คร คศ.1 ค.บ.ส งคมศ กษา 9 นายพงษ เดช ปะร มร มย คร คศ.1 ค.บ.ภาษาอ งกฤษ 10 นายสมพบ เกร ยร มย คร คศ. 1 คบ.ว ทยาศาสตร ท วไป 11 นายอน ชา พรหมพลเม อง พน กงานราชการ ค.บ.ศ ลปศ กษา 12 นางสาวราไพ มหามาตร พน กงานราชการ คบ.เคม 13 นางสาวจ ฑาท พย อ นทร พ ท กษ พน กงานราชการ คบ.ภาษาไทย 14 นายคาใส โสพ นนา พน กงานราชการ(น กการฯ) ป.วส. 15 นายบ ญเล ศ ศร เว ยง น กการภารโรง ม.6 12) ข อม ลอาคารสถานท โรงเร ยนสมเสม ดว ทยาม อาคารเร ยนและอาคารประกอบด งน 1. อาคารเร ยนช วคราว 1/2547 ประชาชนบร จาค จานวน 4 ห องเร ยน ราคา 120,000 บาท ปร บปร ง เป นโรงเก บรถ 2. อาคารเร ยนช วคราว 1/2539 ประชาชนบร จาค จานวน 3 ห องเร ยน ราคา 50,000 บาท ปร บปร งเป น โรงอาหาร 3. อาคารเร ยนช วคราวก งถาวร 1/2542 (งบประมาณ) จานวน 6 ห องเร ยน ราคา 1,200,000 บาท 4. ห องน าห องส วม 6 ท / 27 (งบประมาณ) ราคาหล งละ 210,000 บาท จานวน 2 หล ง 5. อาคารเร ยนแบบ 216 (งบประมาณ) จานวน 12 ห องเร ยน ราคา 17,000,000 บาท 6. บ านพ กผ บร หาร จานวน 1 หล ง 7. บ านพ กคร จานวน 2 หล ง 8. บ านพ กภารโรง จานวน 1 หล ง

8 ภารก จของโรงเร ยน 1.ภารก จหล ก 1.1 การจ ดการศ กษาระด บข นพ นฐาน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ถ งช นม ธยมศ กษาป ท 6 ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ การจ ดทาสาระของหล กส ตรตามว ตถ ประสงค ของหล กส ตรแกนกลางของการศ กษาข นพ นฐาน โดยม ส วนจ ดทาสาระเก ยวก บสภาพป ญหาในช มชนและส งคม ภ ม ป ญญาท องถ น ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ อเป น สมาช กท ด ของครอบคร ว ช มชน ส งคมแลประเทศชาต 1.3 พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ รวมท งการส งเสร มให คร สามสมารถว จ ยเพ อ พ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บน กเร ยน 1.4 จ ดให ม การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โดยดาเน นการอย างต อเน องและจ ดทารายงานประจาป แสดงต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน 2. ภารก จเสร ม 2.1 การดาเน นงานประสานความร วมม อตามแผนงาน/โครงการในการพ ฒนาด านต างๆร วมก บองค กร ส วนท องถ น ช มชนและหน วยงานอ นๆท งภาคร ฐและเอกชน 2.2 การดาเน นงานตามโครงการพ เศษ นโยบายของหน วยงานระด บเหน อและตามความต องการของช มชน และท องถ น การดาเน นงานในป ท ผ านมา ด านปร มาณ น กเร ยนในเขตบร การได เข าเร ยนในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ร อยละ 90 ข นไป และน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ร อยละ 85 โรงเร ยนได จ ดการศ กษาให ก บผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาภาคบ งค บ และ การศ กษาข นพ นฐาน จนจบหล กส ตร ในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ร อยละ 95 และจบช นม ธยมศ กษาป ท 6 ร อย ละ 100 ด านค ณภาพ ในด านค ณภาพน กเร ยน ม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ตามหล กส ตรการศ กษาภาคบ งค บ และ การศ กษาข นพ นฐาน ผ ปกครองม ความพ งพอใจต อค ณภาพน กเร ยน 13) สร ปผลการใช งบประมาณ ประจาป งบประมาณท ผ านมา ตารางสร ปการใช จ ายงบประมาณของฝ ายต างๆจาแนกตามด านการใช จ ายงบประมาณ ประจาป งบประมาณ 2556 ท ประเภทการใช จ าย จ ดสรร ค ดเป นร อยละ ใช ไป คงเหล อ หมายเหต 1 งบว ชาการ 349, งบ 233, งบสารองจ าย รวมท งส น

9 นโยบาย/จ ดเน นท สาค ญของ สพท./ศธ. ในป การศ กษา 2556 สพม.32 ว ส ยท ศน องค กรย คใหม สร างเด กไทยส สากล พ นธก จ พ ฒนาและส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพ โดยพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลท ม ความร ค ค ณธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานส มาตรฐานสากล เป าประสงค 1. ประชากรว ยเร ยน ได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง และเท าเท ยม 2. ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานสากล 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ม ความเข มแข ง เป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐาน ส มาตรฐานสากล กลย ทธ สพม พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน และตามมาตรฐานสากลเพ อส ความเป นเล ศ 2. ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความสาน กในความเป นชาต และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 3. ให ประชากรในว ยเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง และครองคล ม 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ โดยการม ส วนร วมจากท กภาคส วน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นพล งข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทยให เป นผ นาหน งในสอง ของภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ภายในป การศ กษา 2556 พ นธก จ พ ฒนาและส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาพ นฐานให ประชากรว ยเร ยนท กได ร บการศ กษาอย างม ค ณภาพ โดยพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลท ม ความร ค ค ณธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และนาไปส การการพ ฒนาระด บสากล เป าประสงค 1. ผ เร ยนท กม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและพ ฒนาส ความเป นหน งในสองของ ภ ม ภาคเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต 9

10 2. ประชากรว ยเร ยนท กได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐาน 15 ป อย างท วถ ง และได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพเต มตามศ กยภาพ 4. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ความเข มแข ง เป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐาน ส ความเป นหน งในสองของภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต 5. การศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดเขตชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาค ณภาพคร และ บ คลากรม ความปลอดภ ยม นคง กลย ทธ สพฐ. 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถทาง เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในการเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 4. พ ฒนาคร และบ คลากรท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน 6. พ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จชายแดนภาคใต จ ดเน น สพฐ. 1. ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระว ชาหล กเพ มข นอย างน อยร อยละ 4 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ท ก อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น 3. เพ ม ศ กยภาพน กเร ยนในด านภาษา ด านคณ ตศาสตร ด านว ทยาศาสตร และด านเทคโนโลย เพ อพ ฒนา ส ความเป นหน งในสองของภ ม ภาคเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต 4. น กเร ยนท กม ความสาน กในความร กชาต 5. สร างทางเล อกในการเร ยนร ท เน นให ประชากรว ยเร ยนท กเข าถ งโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ลดอ ตราการออกกลางค น ศ กษาต อและประกอบอาช พ 6. ส งเสร มการจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โดยการขยายผลสถานศ กษาพอเพ ยง ต นแบบ 7. น กเร ยน คร และสถานศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนา อย างท วถ งและม ค ณภาพ 8. น กเร ยน คร และสถานศ กษาได ร บการพ ฒนาเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเช ยน 9. สถานศ กษาท กแห งผ านการร บรองมาตรฐานการศ กษา ม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง และ ผ านการร บรองจากการประเม นค ณภาพภายนอก 10. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาผ านการประเม นค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 10

11 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ ว ส ยท ศน (VISION) ภายในป 2558 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยาม งอบรมน กเร ยนให ม ค ณธรรมนาความร ส ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ฉลาดใช เทคโนโลย ม ค ณภาพผ านเกณฑ มาตรฐาน คร ได ร บการพ ฒนาส มาตรฐานว ชาช พ ช มชนม ส วนร วมใน การจ ดการศ กษา พร อมก าวส ประชาคมอาเซ ยน พ นธก จ(MISSION) 1. กล มผ เร ยน 1.1 จ ดกระบวนการเร ยนการสอนท เน นค ณธรรมและหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงให ผ เร ยนผ าน เกณฑ มาตรฐาน 1.2 ส งเสร มให ผ เร ยนม ความสามารถใช เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ท ถ กต องและ เหมาะสม 2. กล มคร 2.1 ส งเสร มและสน บสน นให คร และบ คลากรได ร บการพ ฒนาส ความเป นคร ม ออาช พด วยว ธ ท หลากหลาย และต อเน อง 3. กล มช มชน 3.1 ประสานความร วมม อก บองค กรท กภาคส วน เพ อเข ามาม ส วนร วมในการบร หารจ ดการศ กษา 3.2 ส งเสร มและสน บสน นให น กเร ยน คร และโรงเร ยนพ ฒนาเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน ประเด นกลย ทธ 1. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 2. เพ มศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา 3. ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 4. แหล งเร ยนร ท หลากหลาย 5. มาตรการส งเสร ม 6. อ ตล กษณ สถานศ กษา กลย ทธ 1. พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 2. ส งเสร มค ณธรรม ความสาน กในการเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ

12 4. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน นการม ส วนร วมจาก ท กภาคส วน 5. พ ฒนาแหล งเร ยนร ให เป นแหล งเร ยนร ตลอดช ว ต 6. สร างความเข มแข งระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนโดยการม ส วนร วมจากท กภาคส วน 12 เป าประสงค (CORPORATE OBJECTIVES GOALS) 1. ผ เร ยนม ค ณธรรมและม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 2. ผ เร ยนใช เทคโนโลย เพ อการส บค นและเร ยนร อย างถ กต องและเหมาะสม 3. คร ม ความร ความสามารถและท กษะตามมาตรฐานว ชาช พคร 4. สถานศ กษาเป นแหล งเร ยนร ตลอดช ว ตท ม ค ณภาพ น าอย น าเร ยน 5. โรงเร ยนบร หารจ ดการโดยช มชนม ส วนร วม 6. น กเร ยน คร และโรงเร ยนได ร บการพ ฒนาเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต 3. ม ว น ย 4. ใฝ เร ยนร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม งม นในการทางาน 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ

13 ต วช ว ด ค าเป าหมายและกลย ทธ ด านค ณภาพน กเร ยน เป าหมายเช งกลย ทธ / ป ฐาน ค าเป าหมายของต วช ว ด ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. ข อม ล กลย ทธ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและ ออกกาล งกายสม าเสมอ 1.2 ม นาหน กส วนส งและม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มาตรฐาน 1.3 ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและหล กเล ยงตนเองจากสภาวะ ท เส ยงต อความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เกต และป ญหาทางเพศ 1.4 เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม 1.5ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยต ผ อ น 1.6 สร างผลงานจากการเข าร วม ก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ ตามจ นตนาการ มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ ง ประสงค ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตาม หล กส ตร 2.2 เอ ออาทรผ อ นและกต ญญ ต อผ ม พระค ณ 2.3 ยอมร บความค ดเห นและ ว ฒนธรรมท ต างก น 2.4 ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 13

14 เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 3.1 ม น ส ยร กการอ าน และแสวงหา ความร ด วยตนเองจากห องสม ด แหล ง เร ยนร และส อต าง ๆ รอบต ว 3.2 ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ดเข ยน และต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม 3.3 เร ยนร ด วยก นเป นกล ม แลกเปล ยน ความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น 3.4 ใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร และ นาเสนอผลงาน มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล 4.1 สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง ด และส อสารโดยพ ด หร อเข ยนตาม ความค ดของตนเอง 4.2 น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วย ภาษาหร อว ธ การของตนเอง 4.3 กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผล ประกอบ 4.4 ม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงานด วยความภาคภ ม ใจ มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของแต ละ กล มสาระเป นไปตามเกณฑ 5.2 ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญตาม หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ

15 เป าหมายเช งกลย ทธ / มาตรฐาน สพฐ. ต วช ว ด 5.3 ผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนเป นไปตามเกณฑ 5.4 ผลการทดสอบระด บชาต เป นไป ตามเกณฑ มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต 6.1 วางแผนการทางานและดาเน นการ จนสาเร จ 6.2 ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนา งาน และภ ม ใจในผลงานของตนเอง 6.3 ทางานร วมก บผ อ นได 6.4 ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ ด านการจ ดการศ กษา เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๗คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 7.1 คร ม การกาหนดเป าหมายค ณภาพ ผ เร ยนท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค 7.2 คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป น รายบ คคล และใช ข อม ลในการวาง แผนการจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของผ เร ยน 7.3 คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ตอบสนองความแตกต างระหว าง บ คคลและพ ฒนาการทางสต ป ญญา 7.4 คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวกก บการนาบร บทและ ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

16 เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. ภ ม ป ญญาของท องถ นมาบ รณาการใน การจ ดการเร ยนร 7.5 คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการพ ฒนาการเร ยนร ของ ผ เร ยนด วยว ธ การท หลากหลาย 7.6 คร ให คาแนะนา คาปร กษา และ แก ไขป ญหาให แก ผ เร ยนท งด านการ เร ยนและค ณภาพช ว ตด วยความเสมอ ภาค 7.7 คร ม การศ กษาว จ ย และพ ฒนาการ จ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลในการปร บการสอน 7.8 คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย าง ท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา 7.9 คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาท ได ร บมอบหมายเต มเวลา เต ม ความสามารถ มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อ างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 8.1 ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ดร เร มท เน นการพ ฒนา ผ เร ยน 8.2 ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วม และใช ข อม ลผลการ ประเม นหร อ ผลการว จ ยเป นฐานค ด ท งด านว ชาการและการจ ดการ ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ ผ บร หารสามารถจ ดการการศ กษา ให บรรล เป นไปตามท กาหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การ

17 เป าหมายเช งกลย ทธ / มาตรฐาน สพฐ. ต วช ว ด ป ฐาน ข อม ล 8.4 ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บการ กระจายอานาจ 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชน พ งพอใจผลการบร หารการจ ด การศ กษา 8.6 ผ บร หารให คาแนะนา คาปร กษา ทางว ชาการ และเอาใจใส การจ ด การศ กษาเต มศ กยภาพ และเต มเวลา มาตรฐานท ๙คณะกรรมการสถานศ กษาและผ ปกครองช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล 9.1 คณะกรรมการสถานศ กษาร และ ปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบกาหนด 9.2 คณะกรรมการสถานศ กษา กาก บ ต ดตาม ด แล และข บเคล อนการ ดาเน นงานของสถานศ กษาให บรรล สาเร จตามเป าหมาย 9.3 ผ ปกครอง และช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษา มาตรฐานท ๑o สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการ เร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน 10.1 หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสม และสอดคล องก บท องถ น 10.2 จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลาย ให ผ เร ยนเล อกเร ยนตามความถน ด ความสามารถและความสนใจ 10.3 จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ดและความ สนใจ ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

18 เป าหมายเช งกลย ทธ / มาตรฐาน สพฐ. ต วช ว ด ป ฐาน ข อม ล 10.4 สน บสน นให คร จ ดกระบวนการ เร ยนร ท ให ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง 10.5 น เทศภายใน กาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปปร บปร งการ เร ยนการสอนอย างสม าเสมอ 10.6 จ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ท ม ประส ทธ ภาพและครอบคล มถ ง ผ เร ยนท ก มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการ บร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ 11.1 ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคาร เร ยนม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส ง อานวยความสะดวกพอเพ ยงอย ใน สภาพใช การได ด สภาพแวดล อมร ม ร น และม แหล งเร ยนร สาหร บผ เร ยน 11.2 จ ดโครงการ ก จกรรม ท ส งเสร ม ส ขภาพอนาม ย และความปลอดภ ย ของผ เร ยน 11.3 จ ดห องสม ดท ให บร การส อและ เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยน เร ยนร ด วยตนเองและหร อเร ยนร แบบ ม ส วนร วม มาตรฐานท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง 12.1 กาหนดมาตรฐานการจ ด การศ กษาของสถานศ กษา 12.2 จ ดทาและดาเน นการตาม แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาท ม ง พ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

19 เป าหมายเช งกลย ทธ / มาตรฐาน สพฐ. ต วช ว ด 12.3จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและ ใช สารสนเทศในการบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 12.4 ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม น ค ณภาพภายในตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา 12.5 นาผลการประเม นค ณภาพท ง ภายในและภายนอกไปใช วางแผน พ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง 12.6 จ ดทารายงานประจาป ท เป น รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ 19 ด านค ณภาพการสร างส งคมแห งการเร ยนร เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๑๓ สถานศ กษาม การสร างส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษา และใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและ ภายนอกสถานศ กษา เพ อพ ฒนาการ เร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากรของ สถานศ กษา รวมท งผ เก ยวข อง ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรภายในสถานศ กษา ระหว าง สถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และ องค กรท เก ยวข อง ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

20 20 มาตรฐานด านอ ตล กษณ เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตาม ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของสถานศ กษา ผลการด าเน นงานส งเสร มให ผ เร ยน บรรล เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของสถานศ กษา ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ มาตรฐานด านการส งเสร ม เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนว ทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร ม สถานศ กษา ให ยกระด บค ณภาพส งข น จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษ เพ อตอบสนองนโยบาย จ ดเน น ตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ผลการดาเน นงานบรรล ตาม เป าหมาย ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

21 ส วนท 3 21 รายละเอ ยดโครงการประจาป งบประมาณ งบประมาณ (เง นอ ดหน นรายห ว) ท ได ร บการจ ดสรร ประจาป งบประมาณ 2557 ของโรงเร ยนสม เสม ดว ทยา (ข อม ล 10 ม ถ นายน 2556) ด งแสดงรายละเอ ยดในตารางท 3 ตารางท 3 แสดงจานวนเง นงบประมาณ (อ ดหน นรายห ว) ในป งบประมาณ 2557 ท รายการเง นอ ดหน นรายห ว จานวนเง น หมายเหต 1 2 ช วงช นท 3 น กเร ยน 88 ๆ ละ 3,500 บาท เป นเง น ช วงช นท 4 น กเร ยน 54 ๆ ละ 3,800 บาท เป นเง น 308, ,200 รวมงบประมาณท งหมดของโรงเร ยน 513, แผนภ ม แสดงการจ ดสรรงบประมาณของโรงเร ยน งบประมาณท งหมด ( 513,200 ) งบสารอง ( 51,320 ) งบดาเน นการ ( 240,880 ) สาธารณ ปโภค70,000,ตอบแทน105,000 ใช สอย,ว สด 46,000 ( 221,000 ) ภารก จงานประจา ( 156,880 ) แผนกลย ทธ ( 84,000 ) กลย ทธ 1 ( 30,000 ) กลย ทธ 2 ( 20,000 ) กลย ทธ 3 ( 5,000 ) กลย ทธ 4 ( 25,000 ) กลย ทธ 5 ( 3,000 ) กลย ทธ 6 ( 1,000 ) งบว ชาการ ( 101,980 ) งบบร หารจ ดการท วไป ( 54,900) ( 488,130 ) กล มงานว ชาการ (71,980 ) กล มสาระฯ ( 30,000 ) ฝ ายงบประมาณ ( 1,500 ) ฝ าย ( 38,000 ) ( 488,130 ) ฝ ายบ คคล (15,400)

22 3.3 รายละเอ ยดงบประมาณจ าแนกตามแผนภ ม การจ ดสรรงบประมาณของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ป งบประมาณ 2557 ด งรายละเอ ยดในตารางท 4 ตารางท 4 แสดงรายละเอ ยดการจ ดสรรงบประมาณตามแผนภ ม การจ ดสรรงบประมาณ ป 2557 ของ โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1. งบสารองจ าย (10%) 2. งบกลาง (ค าสาธารณ ปโภค, ตอบแทน,ใช สอย, ว สด ) 2.1 ค าสาธารณ ปโภค 2.2 ค าจ างคร,พน กงานข บรถ 2.3 ไปราชการ 3. งบดาเน นการ 3.1 ภารก จงานประจา งบว ชาการ งบบร หารจ ดการท วไป 3.2 งบแผนกลย ทธ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน เพ มศ กยภาพคร และบ คลากร พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ พ ฒนาแหล งเร ยนร พ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน อ ตล กษณ รายการจ ดสรร งบประมาณท จ ดสรร 51, ,000 70, ,000 46, , ,972 54,908 84,000 30,000 20,000 5,000 25,000 3,000 1,000 รวมท งส น 513,200 หมายเหต (งบ, ฝ าย) 3.4 งบประมาณจาแนกตามประเภทการใช จ าย งบประมาณของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ด งแสดงในตารางท 5 ตารางท 5 แสดงงบประมาณจาแนกตามประเภทการใช จ ายงบประมาณของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ท ประเภทการใช จ าย งบประมาณ หมายเหต (ร อยละจ ดสรร) งบว ชาการ (6070%) งบบร หารจ ดการท วไป (3040%) งบสารองจ าย (10%) 333, ,300 51,320 รวมท งส น 513, %

23 3.5 สร ปการจ ดสรรงบประมาณจาแนกตามโครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ด งแสดงในตารางท 6 23 ตารางท 6 สร ปการจ ดสรรงบประมาณจาแนกตามโครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยน รายการจ ดสรรงบประมาณ 1. งบสารอง 2. งบกลาง 3. งบแผนกลย ทธ 4. งบฝ ายว ชาการ 4.1 กล มงานว ชาการ 4.2 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ ภาษต างประเทศ 5. ฝ ายบร หารบ คคล 6. ฝ ายบร หารงบประมาณ 7. ฝ าย งบจ ดสรร ท งป 51, ,000 84, ,972 71,972 30,000 5,000 3,000 5,000 3,000 4,000 3,000 4,000 4,000 15,408 1,500 38,000 ช วงเวลาจ ดสรร 2/2556 1/ ,660 25, , ,500 42,000 42,000 50,986 50,986 35,986 35,986 15,000 15,000 2,500 2,500 1,500 1,500 2,500 2,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 7,704 7, ,000 19,000 รวมท งส น 513, , ,600 หมายเหต

24 รายละเอ ยดงาน / โครงการและก จกรรม ของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 รายละเอ ยดด งแสดงในตารางท 7 ตารางท 7 แสดงรายละเอ ยดงาน/โครงการและก จกรรมของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ท ฝ าย/งาน/โครงการ 01 การบร หารงานว ชาการ 1. ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา กล มสาระการเร ยนร ศ ลปศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและ พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2.โครงการส งเสร มล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป และก ฬา แข งข นก ฬา ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ งานว ชาการ งานว ชาการ งบ ด านดาเน นงาน รห สกล ม สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านลงท น จานวน หน วย งาน/ก จกรรม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท ต.ค.55 ก.ย.56 30,000 5,000 3,000 5,000 4,000 3,000 4,000 4,000 3,000 5,000 15,000 2,500 1,500 2,500 2,000 1,500 2,000 2,000 1,500 2,500 15,000 2,500 1,500 2,500 2,000 1,500 2,000 2,000 1,500 2, มฐ.5 มฐ.1 1 1

25 ท ฝ าย/งาน/โครงการ 3.โครงการส ขน ส ยด จ ตสดใส ร างกาย แข งแรง ฟ นสะอาด เหง อกแข งแรง ส งเสร มอนาม ยห วงใยส ขภาพ รณรงค ต อต านยาเสพต ด 4.โครงการเร ยนร ส โลกกว าง ท ศนศ กษา ก จกรรมร กการอ าน ต นไม พ ดได พ สอนน อง ห องสม ดเคล อนท 5.จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ งานว ชาการ 6.โครงการข บเคล อนกระบวนการค ดส ห องเร ยน 7.โครงการอาช พท หน ร ก 8.โครงการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ส งเสร มประชาธ ปไตย ไหว คร ต วเข ม แนะแนว ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 1, มฐ ,000 37,052 3,000 3,000 2,920 5,000 18,526 1,500 1,500 1,460 5,000 18,526 1,500 1,500 1, มฐ.3 มฐ.8,12 มฐ.4 มฐ.6 มฐ.13 4,5 3 1,5 1,5 1,5 25

26 ท ฝ าย/งาน/โครงการ 9.โครงการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 10.โครงการสภาพแวดล อมเอ อต อการ เร ยนร 02 การบร หารงานบ คคล 11.โครงการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ว นสาค ญ สวดมนต เย นว นศ กร เข าค ายธรรมะ ย มง าย ท กทาย สว สด 12.โครงการพ ฒนาบ คลากร อบรม ศ กษาด งาน 13.จ ดทาทะเบ ยนประว ต และสถ ต ข าราชการคร 03 การบร หารงบประมาณ 14. จ ดซ อว สด /คร ภ ณฑ 15. จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป 04 การ 16.โครงการอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อมของโรงเร ยนและช มชน ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ ว ชาการ ว ชาการ บ คคล บ คคล บ คคล งบประมาณ งบประมาณ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 2,000 1,000 1, มฐ.10 1,2 8,000 4,000 4, มฐ.11 1,2 5,000 10, , ,000 2,500 5, ,500 2,500 5, , มฐ.2 มฐ.7 มฐ.7 มฐ.8 มฐ.8 มฐ.2 1,2,

27 ท ฝ าย/งาน/โครงการ เขตพ นท ร บผ ดชอบ ปร บปร งสวนหย อม ปร บปร งสนามและบร เวณโรงเร ยน 17.โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ บ หาร ประช ม อบรม ส มมนา 18.โครงการพ ฒนาระบบบร หารงาน โรงเร ยน จ ดโครงสร างและคาส งมอบหมายงาน แต งกรรมการบร หารหล กส ตร น เทศภายใน ประเม นผลการดาเน นโครงการ 19.โครงการพ ฒนาระบบบร หาร โดยใช โรงเร ยนเป นฐาน แต งต งกรรมการสถานศ กษา 20.โครงการประก นค ณภาพภายใน เช งระบบ 21.โครงการพ ฒนาว ถ ช ว ตการเร ยนร ส ช มชน ส มพ นธ ช มชน ประชาส มพ นธ โรงเร ยน ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 18,000 1,000 1,000 3,000 3,000 9, ,500 1,500 9, ,500 1, \ มฐ.8 มฐ.8 มฐ.8,9 มฐ.12 มฐ

28 ท ฝ าย/งาน/โครงการ 22.โครงการปร บปร ง ซ อม อาคาร สถานท และคร ภ ณฑ ห องโสตฯ โรงอาหาร ห องพยาบาล อาคาร สถานท คร ภ ณฑ 23.พ ฒนางานธ รการ แผนกลย ทธ (16) ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 1.1แข งข นท กษะทางว ชาการ 1.2 ส งเสร มน ส ยร กการอ าน 1.3 เฝ าระว ง 0, ร,มส 1.4 ต วเสร มเพ ม ONET 1.5 พ ฒนาห องเร ยนค ณภาพ ข อท 2 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการ ศ กษา โครงการพ ฒนาคร ส ม ออาช พ ว จ ยในช นเร ยน ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ ว ชาการ ว ชาการ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 5,000 2,500 2, มฐ.8 5 2,000 30,000 20,000 1,000 15,000 10,000 1,000 15,000 10, มฐ.8 มฐ.5 มฐ

29 29 ท ฝ าย/งาน/โครงการ ว เคราะห ข อสอบ อบรม ศ กษาด งาน ข อท 3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ โครงการน เทศต ดตามงาน ประช มฝ ายบร หาร น เทศช นเร ยน น เทศต ดตามงาน 4 ฝ าย น เทศงานตามกล มสาระ ประช มกรรมการสถานศ กษา ผ กร กสานไมตร ข อท 4 พ ฒนาแหล งเร ยนร 4.1 โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร ปร บปร งห องสม ด ห องเร ยนค ณภาพ 4.2โครงการตามพระราชดาร ชว ถ ช ว ตส เศรษฐก จพอเพ ยง เล ยงปลาด ก เล ยงไก เพาะเห ด ปล กผ กสวนคร ว ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ ว ชาการ ว ชาการ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 5,000 15,000 10,000 2,500 7,500 5,000 2,500 7,500 5, มฐ.8 มฐ.13 มฐ. 14,

30 30 ท ฝ าย/งาน/โครงการ ข อท 5 พ ฒนาระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน น งสมาธ ก อนเร ยนตอนบ าย เพ อนช วยเพ อน ค ดกรองน กเร ยน SDQ เย ยมบ านน กเร ยน สภาน กเร ยน Home Room Case Study Classroom Meeting ข อท 6 ส งเสร มอ ตล กษณ ก จกรรมย มง าย ท กทาย สว สด งบกลาง จ างคร พ เศษ จ างพน กงานข บรถ ค าไฟฟ า / โทรศ พท / น าประปา ค าตอบแทน ใช สอย งบสารองจ าย สารองจ าย ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ บ คคล ว ชาการ ว ชาการ งบประมาณ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 3,000 1,000 35,000 66,000 70,000 50,000 51,320 1, ,500 33,000 35,000 25,000 25,660 1, ,500 33,000 35,000 25,000 25, มฐ.15 มฐ.14 มฐ.8 มฐ.8 มฐ.8 มฐ

31 31

32 32 ส วนท 4 การบร หารแผน / โครงการ และงบประมาณ ในการบร หารแผน/โครงการและงบประมาณน น โรงเร ยนใช หล กการบร หารแบบม งเน นผลส มฤทธ เช ง ย ทธศาสตร (SRBM) โดยกาหนดว ตถ ประสงค ป จจ ยนาเข า ก จกรรม เพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อหน วยงาน โดย คาน งถ งความประหย ด ความม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลในสถานศ กษาให มากท ส ด ม การสร ปการกาก บ ต ดตาม การใช จ ายงบประมาณ งาน / โครงการต างๆ ของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ด ง แสดงในตารางท 8

33 33 ตารางท 8 สร ปการกาก บ ต ดตาม การใช จ ายเง นงบประมาณ งาน โครงการ ต างๆ ของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2556 ผ ร บผ ดชอบ ช วงเวลา งบฯ งบท ขอใช คร งน ผลการดาเน นงาน ท ฝ าย/งาน/โครงการ งาน/ จ ดสรร คงเหล อ เสร จแล ว กาล ง เร ม ส นส ด กล มสาระ (บาท) ดาเน นการ ไม ได ทา หมาย เหต 01 การบร หารงานว ชาการ 1.ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา กล มสาระการเร ยนร ศ ลปศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและ พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2.โครงการส งเสร มล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป และก ฬา แข งข นก ฬา 3.โครงการส ขน ส ยด จ ตสดใส ร างกาย แข งแรง งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ 30,000 5,000 1,000

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน ๑ การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน การประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดค าน าหน กคะแนน ของมาตรฐานและต วบ งช ไว แตกต างก น ตามความส าค ญของมาตรฐานและต วบ งช โดยระด บค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information