แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา"

Transcription

1 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร ยน เพ อพ ฒนาการศ กษาตามนโยบายของร ฐบาล และกระทรวงศ กษาธ การ ทางโรงเร ยนได จ ดทาแผนปฏ บ ต การฉบ บน ข นเพ อเป นแนวทางสาหร บกล มสาระและ กล มงานต าง ๆ ในการดาเน นการใช จ ายเง นงบประมาณในการจ ดทาโครงการ ขอขอบค ณคณะกรรมการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ คร อาจารย ท กกล มสาระ / และกล มงานท ได ให ความ ร วมม อในการจ ดทาแผนปฏ บ ต การฉบ บน จนแล วเสร จล ล วงไปด วยด ท งน จะได ใช เป นค ม อในการบร หารงานของ โรงเร ยนเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อโรงเร ยน ช มชน และประเทศชาต ต อไป (นายน พนธ ชนาส ทธ ) ผ อานวยการโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

3 สารบ ญ 3 หน า คานา สารบ ญ ส วนท 1 บทนา ข อม ลพ นฐานโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 5 สร ปผลการดาเน นงานการใช จ ายงบประมาณในป นโยบาย จ ดเน นท สาค ญของ สพท. ศธ. สพฐ. 9 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาประจาป งบประมาณ ว ส ยท ศน 11 พ นธก จ 11 ประเด นกลย ทธ 11 กลย ทธ 11 เป าประสงค 12 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 12 ต วช ว ดค าเป าหมายและกลย ทธ 13 ส วนท 3 การจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ จานวนเง นงบประมาณ (อ ดหน นรายห ว) ในป งบประมาณ แผนภ ม แสดงการจ ดสรรงบประมาณ ประจาป งบประมาณ ตารางแสดงรายละเอ ยดงบประมาณจาแนกตามการจ ดสรรงบประมาณโรงเร ยน 22 สมเสม ดว ทยา 3.4 งบประมาณจาแนกตามประเภทการใช จ ายงบประมาณของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 22 ประจาป งบประมาณ สร ปการจ ดสรรงบประมาณจาแนกตามโครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยนสม 23 เสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ รายละเอ ยดงาน / โครงการ และก จกรรมของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป 24 งบประมาณ ) งาน / โครงการ จาแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน 2) งาน / โครงการ จาแนกตามแผนกลย ทธ 3) งาน / โครงการ จาแนกตางบกลาง (ค าสาธารณ ปโภค, ค าตอบแทน, ใช สอย,ว สด ส วนท 4 การบร หารแผน / โครงการและงบประมาณ 32 ตารางการกาก บต ดตาม การใช งบประมาณ งาน/โครงการต างๆ ของโรงเร ยนสม 33 เสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557

4 ภาคผนวก โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ คาส งโรงเร ยน ท 139 / 2556 เร องแต งต งคณะจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป การให ความเห นชอบเอกสารแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ

5 ส วนท 1 5 บทนา ความเป นมา 1) ประว ต โรงเร ยน โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ( เด มเป นสาขาของโรงเร ยนเม องแกพ ทยาคม ) ส งก ดเขตพ นท การศ กษาบ ร ร มย เขต 4 กระทรวงศ กษาธ การ เป นโรงเร ยนม ธยมระด บตาบล ต งอย ในเขตพ นท สาธารณประโยชน ( หนองห วว ว ) บ านเสม ด หม ท 5 ตาบลช มแสง อาเภอสต ก จ งหว ดบ ร ร มย ห างจากอาเภอสต กเป นระยะทาง 18 ก โลเมตร ม เน อท 67 ไร 1 งาน 32 ตารางวา เป ดสอนมาต งแต ป การศ กษา 2537 กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศต ง โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา เม อว นท 10 ส งหาคม 2540 และได แต งต งให นายส รพล ศร ภ กด ดารงตาแหน งเป น คร ใหญ และดารงตาแหน งเป นผ อานวยการโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา และป จจ บ นม นายน พนธ ชนาส ทธ เป น ผ อานวยการ ป จจ บ นม คร อาจารย ประจ าการ 11 พน กงานราชการ 4 อาคารช วคราว 2 หล ง อาคารเร ยน ก งถาวร อาคารเร ยนแบบ 216 ปร บปร ง 2546 อ ก 1 หล ง แผนการจ ดช นเร ยน ป การศ กษา 2553 จ ดแบบ 221 / 111 รวมท งหมด 8 ห องเร ยน ป การศ กษา 2554 จ ดแบบ 122 / 111 รวมท งหมด 8 ห องเร ยน ป การศ กษา 2555 จ ดแบบ 112 / 111 รวมท งหมด 7 ห องเร ยน 2) รายนามผ บร หารโรงเร ยน ต งแต ก อต งจนถ งป จจ บ น 1. นายส รพล ศร ภ กด ต งแต ป พ.ศ นายประเพ ยร ถะเก งผล ต งแต ป พ.ศ นายภ วนาถ ย พานว ทย ต งแต ป พ.ศ นายน พนธ ชนาส ทธ ต งแต ป พ.ศ ) ตราส ญล กษณ ของโรงเร ยน 4) ส ประจาโรงเร ยน ม วง ขาว ม วง หมายถ ง ความเข มแข ง ความอดทน ความกล าหาญ ขาว หมายถ ง ความบร ส ทธ ความซ อส ตย แสงสว าง

6 5) คต ธรรมประจาโรงเร ยน ปญญาโลกสม ปชโชโต แปลว า ป ญญาเป นแสงสว างในโลก 6 6) คาขว ญของโรงเร ยน สาม คค เร ยนด ม ค ณธรรม 7) ต นไม ประจาโรงเร ยน ต นตะแบกหร อต นอ นทน น 8) เอกล กษณ ของโรงเร ยน โรงเร ยนร มร น 9) อ ตล กษณ ของโรงเร ยน ย มง าย ท กทาย สว สด 10) จานวนข อม ลน กเร ยน ตารางแสดงจานวนน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ช น ห อง จานวนน กเร ยน รวม ชาย หญ ง ม ม ม รวม ม ม ม รวม รวม

7 7 11) จานวนบ คลกรของโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 ลาด บท ช อ สก ล ตาแหน ง ว ฒ ทางการศ กษา / สาขา 1 นายน พนธ ชนาส ทธ ผ อานวยการ 2 นางส ภาวด ศร ภ กด รองผ อานวยการ ศษ.บ.คณ ตศาสตร คศ.บ.โภชนาการช มชน 3 นายย นนท พละศ กด คร อ นด บ คศ. 2 ค.บ.พลศ กษา 4 นางพ ชราวล ย เกร ยร มย คร อ นด บ คศ. 2 ค.บ.ผ าและการต ดเย บ 5 นายเกร ยงศ กด โกบส นเท ยะ คร อ นด บ คศ. 1 ค.บ.คณ ตศาสตร 6 นางพเยาว เย องกระโทก คร อ นด บ คศ. 2 ค.บ.ว ทยาศาสตร 7 นางจ รน นท ศร เกษ คร คศ. 1 ค.บ. ภาษาอ งกฤษ 8 นายว ทยากร บ วแสงใส คร คศ.1 ค.บ.ส งคมศ กษา 9 นายพงษ เดช ปะร มร มย คร คศ.1 ค.บ.ภาษาอ งกฤษ 10 นายสมพบ เกร ยร มย คร คศ. 1 คบ.ว ทยาศาสตร ท วไป 11 นายอน ชา พรหมพลเม อง พน กงานราชการ ค.บ.ศ ลปศ กษา 12 นางสาวราไพ มหามาตร พน กงานราชการ คบ.เคม 13 นางสาวจ ฑาท พย อ นทร พ ท กษ พน กงานราชการ คบ.ภาษาไทย 14 นายคาใส โสพ นนา พน กงานราชการ(น กการฯ) ป.วส. 15 นายบ ญเล ศ ศร เว ยง น กการภารโรง ม.6 12) ข อม ลอาคารสถานท โรงเร ยนสมเสม ดว ทยาม อาคารเร ยนและอาคารประกอบด งน 1. อาคารเร ยนช วคราว 1/2547 ประชาชนบร จาค จานวน 4 ห องเร ยน ราคา 120,000 บาท ปร บปร ง เป นโรงเก บรถ 2. อาคารเร ยนช วคราว 1/2539 ประชาชนบร จาค จานวน 3 ห องเร ยน ราคา 50,000 บาท ปร บปร งเป น โรงอาหาร 3. อาคารเร ยนช วคราวก งถาวร 1/2542 (งบประมาณ) จานวน 6 ห องเร ยน ราคา 1,200,000 บาท 4. ห องน าห องส วม 6 ท / 27 (งบประมาณ) ราคาหล งละ 210,000 บาท จานวน 2 หล ง 5. อาคารเร ยนแบบ 216 (งบประมาณ) จานวน 12 ห องเร ยน ราคา 17,000,000 บาท 6. บ านพ กผ บร หาร จานวน 1 หล ง 7. บ านพ กคร จานวน 2 หล ง 8. บ านพ กภารโรง จานวน 1 หล ง

8 ภารก จของโรงเร ยน 1.ภารก จหล ก 1.1 การจ ดการศ กษาระด บข นพ นฐาน ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ถ งช นม ธยมศ กษาป ท 6 ตามหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ การจ ดทาสาระของหล กส ตรตามว ตถ ประสงค ของหล กส ตรแกนกลางของการศ กษาข นพ นฐาน โดยม ส วนจ ดทาสาระเก ยวก บสภาพป ญหาในช มชนและส งคม ภ ม ป ญญาท องถ น ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ อเป น สมาช กท ด ของครอบคร ว ช มชน ส งคมแลประเทศชาต 1.3 พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ รวมท งการส งเสร มให คร สามสมารถว จ ยเพ อ พ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บน กเร ยน 1.4 จ ดให ม การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โดยดาเน นการอย างต อเน องและจ ดทารายงานประจาป แสดงต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน 2. ภารก จเสร ม 2.1 การดาเน นงานประสานความร วมม อตามแผนงาน/โครงการในการพ ฒนาด านต างๆร วมก บองค กร ส วนท องถ น ช มชนและหน วยงานอ นๆท งภาคร ฐและเอกชน 2.2 การดาเน นงานตามโครงการพ เศษ นโยบายของหน วยงานระด บเหน อและตามความต องการของช มชน และท องถ น การดาเน นงานในป ท ผ านมา ด านปร มาณ น กเร ยนในเขตบร การได เข าเร ยนในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ร อยละ 90 ข นไป และน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ร อยละ 85 โรงเร ยนได จ ดการศ กษาให ก บผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาภาคบ งค บ และ การศ กษาข นพ นฐาน จนจบหล กส ตร ในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ร อยละ 95 และจบช นม ธยมศ กษาป ท 6 ร อย ละ 100 ด านค ณภาพ ในด านค ณภาพน กเร ยน ม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ตามหล กส ตรการศ กษาภาคบ งค บ และ การศ กษาข นพ นฐาน ผ ปกครองม ความพ งพอใจต อค ณภาพน กเร ยน 13) สร ปผลการใช งบประมาณ ประจาป งบประมาณท ผ านมา ตารางสร ปการใช จ ายงบประมาณของฝ ายต างๆจาแนกตามด านการใช จ ายงบประมาณ ประจาป งบประมาณ 2556 ท ประเภทการใช จ าย จ ดสรร ค ดเป นร อยละ ใช ไป คงเหล อ หมายเหต 1 งบว ชาการ 349, งบ 233, งบสารองจ าย รวมท งส น

9 นโยบาย/จ ดเน นท สาค ญของ สพท./ศธ. ในป การศ กษา 2556 สพม.32 ว ส ยท ศน องค กรย คใหม สร างเด กไทยส สากล พ นธก จ พ ฒนาและส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพ โดยพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลท ม ความร ค ค ณธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานส มาตรฐานสากล เป าประสงค 1. ประชากรว ยเร ยน ได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง และเท าเท ยม 2. ผ เร ยนม ค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และมาตรฐานสากล 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา ม ความเข มแข ง เป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐาน ส มาตรฐานสากล กลย ทธ สพม พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน และตามมาตรฐานสากลเพ อส ความเป นเล ศ 2. ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความสาน กในความเป นชาต และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 3. ให ประชากรในว ยเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง และครองคล ม 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ โดยการม ส วนร วมจากท กภาคส วน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นพล งข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทยให เป นผ นาหน งในสอง ของภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ภายในป การศ กษา 2556 พ นธก จ พ ฒนาและส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาพ นฐานให ประชากรว ยเร ยนท กได ร บการศ กษาอย างม ค ณภาพ โดยพ ฒนาผ เร ยนให เป นบ คคลท ม ความร ค ค ณธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และนาไปส การการพ ฒนาระด บสากล เป าประสงค 1. ผ เร ยนท กม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและพ ฒนาส ความเป นหน งในสองของ ภ ม ภาคเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต 9

10 2. ประชากรว ยเร ยนท กได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐาน 15 ป อย างท วถ ง และได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ 3. คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพเต มตามศ กยภาพ 4. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ความเข มแข ง เป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐาน ส ความเป นหน งในสองของภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต 5. การศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดเขตชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาค ณภาพคร และ บ คลากรม ความปลอดภ ยม นคง กลย ทธ สพฐ. 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถทาง เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในการเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 4. พ ฒนาคร และบ คลากรท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน 6. พ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จชายแดนภาคใต จ ดเน น สพฐ. 1. ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5 กล มสาระว ชาหล กเพ มข นอย างน อยร อยละ 4 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ท ก อ านออกเข ยนได ค ดเลขเป น 3. เพ ม ศ กยภาพน กเร ยนในด านภาษา ด านคณ ตศาสตร ด านว ทยาศาสตร และด านเทคโนโลย เพ อพ ฒนา ส ความเป นหน งในสองของภ ม ภาคเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต 4. น กเร ยนท กม ความสาน กในความร กชาต 5. สร างทางเล อกในการเร ยนร ท เน นให ประชากรว ยเร ยนท กเข าถ งโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ลดอ ตราการออกกลางค น ศ กษาต อและประกอบอาช พ 6. ส งเสร มการจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โดยการขยายผลสถานศ กษาพอเพ ยง ต นแบบ 7. น กเร ยน คร และสถานศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนา อย างท วถ งและม ค ณภาพ 8. น กเร ยน คร และสถานศ กษาได ร บการพ ฒนาเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเช ยน 9. สถานศ กษาท กแห งผ านการร บรองมาตรฐานการศ กษา ม ระบบประก นค ณภาพภายในท เข มแข ง และ ผ านการร บรองจากการประเม นค ณภาพภายนอก 10. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาผ านการประเม นค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 10

11 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ ว ส ยท ศน (VISION) ภายในป 2558 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยาม งอบรมน กเร ยนให ม ค ณธรรมนาความร ส ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ฉลาดใช เทคโนโลย ม ค ณภาพผ านเกณฑ มาตรฐาน คร ได ร บการพ ฒนาส มาตรฐานว ชาช พ ช มชนม ส วนร วมใน การจ ดการศ กษา พร อมก าวส ประชาคมอาเซ ยน พ นธก จ(MISSION) 1. กล มผ เร ยน 1.1 จ ดกระบวนการเร ยนการสอนท เน นค ณธรรมและหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงให ผ เร ยนผ าน เกณฑ มาตรฐาน 1.2 ส งเสร มให ผ เร ยนม ความสามารถใช เทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ท ถ กต องและ เหมาะสม 2. กล มคร 2.1 ส งเสร มและสน บสน นให คร และบ คลากรได ร บการพ ฒนาส ความเป นคร ม ออาช พด วยว ธ ท หลากหลาย และต อเน อง 3. กล มช มชน 3.1 ประสานความร วมม อก บองค กรท กภาคส วน เพ อเข ามาม ส วนร วมในการบร หารจ ดการศ กษา 3.2 ส งเสร มและสน บสน นให น กเร ยน คร และโรงเร ยนพ ฒนาเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน ประเด นกลย ทธ 1. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 2. เพ มศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา 3. ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 4. แหล งเร ยนร ท หลากหลาย 5. มาตรการส งเสร ม 6. อ ตล กษณ สถานศ กษา กลย ทธ 1. พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 2. ส งเสร มค ณธรรม ความสาน กในการเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ

12 4. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน นการม ส วนร วมจาก ท กภาคส วน 5. พ ฒนาแหล งเร ยนร ให เป นแหล งเร ยนร ตลอดช ว ต 6. สร างความเข มแข งระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนโดยการม ส วนร วมจากท กภาคส วน 12 เป าประสงค (CORPORATE OBJECTIVES GOALS) 1. ผ เร ยนม ค ณธรรมและม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน 2. ผ เร ยนใช เทคโนโลย เพ อการส บค นและเร ยนร อย างถ กต องและเหมาะสม 3. คร ม ความร ความสามารถและท กษะตามมาตรฐานว ชาช พคร 4. สถานศ กษาเป นแหล งเร ยนร ตลอดช ว ตท ม ค ณภาพ น าอย น าเร ยน 5. โรงเร ยนบร หารจ ดการโดยช มชนม ส วนร วม 6. น กเร ยน คร และโรงเร ยนได ร บการพ ฒนาเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต 3. ม ว น ย 4. ใฝ เร ยนร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม งม นในการทางาน 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ

13 ต วช ว ด ค าเป าหมายและกลย ทธ ด านค ณภาพน กเร ยน เป าหมายเช งกลย ทธ / ป ฐาน ค าเป าหมายของต วช ว ด ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. ข อม ล กลย ทธ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและ ออกกาล งกายสม าเสมอ 1.2 ม นาหน กส วนส งและม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มาตรฐาน 1.3 ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและหล กเล ยงตนเองจากสภาวะ ท เส ยงต อความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เกต และป ญหาทางเพศ 1.4 เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม 1.5ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยต ผ อ น 1.6 สร างผลงานจากการเข าร วม ก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬา น นทนาการ ตามจ นตนาการ มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ ง ประสงค ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตาม หล กส ตร 2.2 เอ ออาทรผ อ นและกต ญญ ต อผ ม พระค ณ 2.3 ยอมร บความค ดเห นและ ว ฒนธรรมท ต างก น 2.4 ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 13

14 เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 3.1 ม น ส ยร กการอ าน และแสวงหา ความร ด วยตนเองจากห องสม ด แหล ง เร ยนร และส อต าง ๆ รอบต ว 3.2 ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ดเข ยน และต งคาถามเพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม 3.3 เร ยนร ด วยก นเป นกล ม แลกเปล ยน ความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น 3.4 ใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร และ นาเสนอผลงาน มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล 4.1 สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง ด และส อสารโดยพ ด หร อเข ยนตาม ความค ดของตนเอง 4.2 น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วย ภาษาหร อว ธ การของตนเอง 4.3 กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผล ประกอบ 4.4 ม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงานด วยความภาคภ ม ใจ มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของแต ละ กล มสาระเป นไปตามเกณฑ 5.2 ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญตาม หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ

15 เป าหมายเช งกลย ทธ / มาตรฐาน สพฐ. ต วช ว ด 5.3 ผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนเป นไปตามเกณฑ 5.4 ผลการทดสอบระด บชาต เป นไป ตามเกณฑ มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต 6.1 วางแผนการทางานและดาเน นการ จนสาเร จ 6.2 ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนา งาน และภ ม ใจในผลงานของตนเอง 6.3 ทางานร วมก บผ อ นได 6.4 ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ ด านการจ ดการศ กษา เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๗คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 7.1 คร ม การกาหนดเป าหมายค ณภาพ ผ เร ยนท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค 7.2 คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป น รายบ คคล และใช ข อม ลในการวาง แผนการจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของผ เร ยน 7.3 คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ตอบสนองความแตกต างระหว าง บ คคลและพ ฒนาการทางสต ป ญญา 7.4 คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวกก บการนาบร บทและ ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

16 เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. ภ ม ป ญญาของท องถ นมาบ รณาการใน การจ ดการเร ยนร 7.5 คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการพ ฒนาการเร ยนร ของ ผ เร ยนด วยว ธ การท หลากหลาย 7.6 คร ให คาแนะนา คาปร กษา และ แก ไขป ญหาให แก ผ เร ยนท งด านการ เร ยนและค ณภาพช ว ตด วยความเสมอ ภาค 7.7 คร ม การศ กษาว จ ย และพ ฒนาการ จ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลในการปร บการสอน 7.8 คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย าง ท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา 7.9 คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาท ได ร บมอบหมายเต มเวลา เต ม ความสามารถ มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อ างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 8.1 ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และความค ดร เร มท เน นการพ ฒนา ผ เร ยน 8.2 ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วม และใช ข อม ลผลการ ประเม นหร อ ผลการว จ ยเป นฐานค ด ท งด านว ชาการและการจ ดการ ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ ผ บร หารสามารถจ ดการการศ กษา ให บรรล เป นไปตามท กาหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การ

17 เป าหมายเช งกลย ทธ / มาตรฐาน สพฐ. ต วช ว ด ป ฐาน ข อม ล 8.4 ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บการ กระจายอานาจ 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชน พ งพอใจผลการบร หารการจ ด การศ กษา 8.6 ผ บร หารให คาแนะนา คาปร กษา ทางว ชาการ และเอาใจใส การจ ด การศ กษาเต มศ กยภาพ และเต มเวลา มาตรฐานท ๙คณะกรรมการสถานศ กษาและผ ปกครองช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล 9.1 คณะกรรมการสถานศ กษาร และ ปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบกาหนด 9.2 คณะกรรมการสถานศ กษา กาก บ ต ดตาม ด แล และข บเคล อนการ ดาเน นงานของสถานศ กษาให บรรล สาเร จตามเป าหมาย 9.3 ผ ปกครอง และช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษา มาตรฐานท ๑o สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการ เร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน 10.1 หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสม และสอดคล องก บท องถ น 10.2 จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลาย ให ผ เร ยนเล อกเร ยนตามความถน ด ความสามารถและความสนใจ 10.3 จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ดและความ สนใจ ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

18 เป าหมายเช งกลย ทธ / มาตรฐาน สพฐ. ต วช ว ด ป ฐาน ข อม ล 10.4 สน บสน นให คร จ ดกระบวนการ เร ยนร ท ให ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง 10.5 น เทศภายใน กาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปปร บปร งการ เร ยนการสอนอย างสม าเสมอ 10.6 จ ดระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ท ม ประส ทธ ภาพและครอบคล มถ ง ผ เร ยนท ก มาตรฐานท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการ บร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ 11.1 ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคาร เร ยนม นคง สะอาดและปลอดภ ย ม ส ง อานวยความสะดวกพอเพ ยงอย ใน สภาพใช การได ด สภาพแวดล อมร ม ร น และม แหล งเร ยนร สาหร บผ เร ยน 11.2 จ ดโครงการ ก จกรรม ท ส งเสร ม ส ขภาพอนาม ย และความปลอดภ ย ของผ เร ยน 11.3 จ ดห องสม ดท ให บร การส อและ เทคโนโลย สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยน เร ยนร ด วยตนเองและหร อเร ยนร แบบ ม ส วนร วม มาตรฐานท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง 12.1 กาหนดมาตรฐานการจ ด การศ กษาของสถานศ กษา 12.2 จ ดทาและดาเน นการตาม แผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาท ม ง พ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

19 เป าหมายเช งกลย ทธ / มาตรฐาน สพฐ. ต วช ว ด 12.3จ ดระบบข อม ลสารสนเทศและ ใช สารสนเทศในการบร หารจ ดการ เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา 12.4 ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม น ค ณภาพภายในตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา 12.5 นาผลการประเม นค ณภาพท ง ภายในและภายนอกไปใช วางแผน พ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง 12.6 จ ดทารายงานประจาป ท เป น รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ 19 ด านค ณภาพการสร างส งคมแห งการเร ยนร เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๑๓ สถานศ กษาม การสร างส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร ม การสร างและพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในสถานศ กษา และใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและ ภายนอกสถานศ กษา เพ อพ ฒนาการ เร ยนร ของผ เร ยนและบ คลากรของ สถานศ กษา รวมท งผ เก ยวข อง ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรภายในสถานศ กษา ระหว าง สถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และ องค กรท เก ยวข อง ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

20 20 มาตรฐานด านอ ตล กษณ เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตาม ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท กาหนดข น จ ดโครงการ ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของสถานศ กษา ผลการด าเน นงานส งเสร มให ผ เร ยน บรรล เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของสถานศ กษา ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ มาตรฐานด านการส งเสร ม เป าหมายเช งกลย ทธ / ต วช ว ด มาตรฐาน สพฐ. มาตรฐานท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนว ทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร ม สถานศ กษา ให ยกระด บค ณภาพส งข น จ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษ เพ อตอบสนองนโยบาย จ ดเน น ตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษา ผลการดาเน นงานบรรล ตาม เป าหมาย ป ฐาน ข อม ล ค าเป าหมายของต วช ว ด กลย ทธ

21 ส วนท 3 21 รายละเอ ยดโครงการประจาป งบประมาณ งบประมาณ (เง นอ ดหน นรายห ว) ท ได ร บการจ ดสรร ประจาป งบประมาณ 2557 ของโรงเร ยนสม เสม ดว ทยา (ข อม ล 10 ม ถ นายน 2556) ด งแสดงรายละเอ ยดในตารางท 3 ตารางท 3 แสดงจานวนเง นงบประมาณ (อ ดหน นรายห ว) ในป งบประมาณ 2557 ท รายการเง นอ ดหน นรายห ว จานวนเง น หมายเหต 1 2 ช วงช นท 3 น กเร ยน 88 ๆ ละ 3,500 บาท เป นเง น ช วงช นท 4 น กเร ยน 54 ๆ ละ 3,800 บาท เป นเง น 308, ,200 รวมงบประมาณท งหมดของโรงเร ยน 513, แผนภ ม แสดงการจ ดสรรงบประมาณของโรงเร ยน งบประมาณท งหมด ( 513,200 ) งบสารอง ( 51,320 ) งบดาเน นการ ( 240,880 ) สาธารณ ปโภค70,000,ตอบแทน105,000 ใช สอย,ว สด 46,000 ( 221,000 ) ภารก จงานประจา ( 156,880 ) แผนกลย ทธ ( 84,000 ) กลย ทธ 1 ( 30,000 ) กลย ทธ 2 ( 20,000 ) กลย ทธ 3 ( 5,000 ) กลย ทธ 4 ( 25,000 ) กลย ทธ 5 ( 3,000 ) กลย ทธ 6 ( 1,000 ) งบว ชาการ ( 101,980 ) งบบร หารจ ดการท วไป ( 54,900) ( 488,130 ) กล มงานว ชาการ (71,980 ) กล มสาระฯ ( 30,000 ) ฝ ายงบประมาณ ( 1,500 ) ฝ าย ( 38,000 ) ( 488,130 ) ฝ ายบ คคล (15,400)

22 3.3 รายละเอ ยดงบประมาณจ าแนกตามแผนภ ม การจ ดสรรงบประมาณของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ป งบประมาณ 2557 ด งรายละเอ ยดในตารางท 4 ตารางท 4 แสดงรายละเอ ยดการจ ดสรรงบประมาณตามแผนภ ม การจ ดสรรงบประมาณ ป 2557 ของ โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1. งบสารองจ าย (10%) 2. งบกลาง (ค าสาธารณ ปโภค, ตอบแทน,ใช สอย, ว สด ) 2.1 ค าสาธารณ ปโภค 2.2 ค าจ างคร,พน กงานข บรถ 2.3 ไปราชการ 3. งบดาเน นการ 3.1 ภารก จงานประจา งบว ชาการ งบบร หารจ ดการท วไป 3.2 งบแผนกลย ทธ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน เพ มศ กยภาพคร และบ คลากร พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ พ ฒนาแหล งเร ยนร พ ฒนาระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน อ ตล กษณ รายการจ ดสรร งบประมาณท จ ดสรร 51, ,000 70, ,000 46, , ,972 54,908 84,000 30,000 20,000 5,000 25,000 3,000 1,000 รวมท งส น 513,200 หมายเหต (งบ, ฝ าย) 3.4 งบประมาณจาแนกตามประเภทการใช จ าย งบประมาณของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ด งแสดงในตารางท 5 ตารางท 5 แสดงงบประมาณจาแนกตามประเภทการใช จ ายงบประมาณของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ท ประเภทการใช จ าย งบประมาณ หมายเหต (ร อยละจ ดสรร) งบว ชาการ (6070%) งบบร หารจ ดการท วไป (3040%) งบสารองจ าย (10%) 333, ,300 51,320 รวมท งส น 513, %

23 3.5 สร ปการจ ดสรรงบประมาณจาแนกตามโครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ด งแสดงในตารางท 6 23 ตารางท 6 สร ปการจ ดสรรงบประมาณจาแนกตามโครงสร างการบร หารงานของโรงเร ยน รายการจ ดสรรงบประมาณ 1. งบสารอง 2. งบกลาง 3. งบแผนกลย ทธ 4. งบฝ ายว ชาการ 4.1 กล มงานว ชาการ 4.2 กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ ภาษต างประเทศ 5. ฝ ายบร หารบ คคล 6. ฝ ายบร หารงบประมาณ 7. ฝ าย งบจ ดสรร ท งป 51, ,000 84, ,972 71,972 30,000 5,000 3,000 5,000 3,000 4,000 3,000 4,000 4,000 15,408 1,500 38,000 ช วงเวลาจ ดสรร 2/2556 1/ ,660 25, , ,500 42,000 42,000 50,986 50,986 35,986 35,986 15,000 15,000 2,500 2,500 1,500 1,500 2,500 2,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 7,704 7, ,000 19,000 รวมท งส น 513, , ,600 หมายเหต

24 รายละเอ ยดงาน / โครงการและก จกรรม ของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 รายละเอ ยดด งแสดงในตารางท 7 ตารางท 7 แสดงรายละเอ ยดงาน/โครงการและก จกรรมของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ท ฝ าย/งาน/โครงการ 01 การบร หารงานว ชาการ 1. ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา กล มสาระการเร ยนร ศ ลปศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและ พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2.โครงการส งเสร มล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป และก ฬา แข งข นก ฬา ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ งานว ชาการ งานว ชาการ งบ ด านดาเน นงาน รห สกล ม สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านลงท น จานวน หน วย งาน/ก จกรรม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท ต.ค.55 ก.ย.56 30,000 5,000 3,000 5,000 4,000 3,000 4,000 4,000 3,000 5,000 15,000 2,500 1,500 2,500 2,000 1,500 2,000 2,000 1,500 2,500 15,000 2,500 1,500 2,500 2,000 1,500 2,000 2,000 1,500 2, มฐ.5 มฐ.1 1 1

25 ท ฝ าย/งาน/โครงการ 3.โครงการส ขน ส ยด จ ตสดใส ร างกาย แข งแรง ฟ นสะอาด เหง อกแข งแรง ส งเสร มอนาม ยห วงใยส ขภาพ รณรงค ต อต านยาเสพต ด 4.โครงการเร ยนร ส โลกกว าง ท ศนศ กษา ก จกรรมร กการอ าน ต นไม พ ดได พ สอนน อง ห องสม ดเคล อนท 5.จ ดซ อว สด คร ภ ณฑ งานว ชาการ 6.โครงการข บเคล อนกระบวนการค ดส ห องเร ยน 7.โครงการอาช พท หน ร ก 8.โครงการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ส งเสร มประชาธ ปไตย ไหว คร ต วเข ม แนะแนว ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 1, มฐ ,000 37,052 3,000 3,000 2,920 5,000 18,526 1,500 1,500 1,460 5,000 18,526 1,500 1,500 1, มฐ.3 มฐ.8,12 มฐ.4 มฐ.6 มฐ.13 4,5 3 1,5 1,5 1,5 25

26 ท ฝ าย/งาน/โครงการ 9.โครงการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 10.โครงการสภาพแวดล อมเอ อต อการ เร ยนร 02 การบร หารงานบ คคล 11.โครงการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ว นสาค ญ สวดมนต เย นว นศ กร เข าค ายธรรมะ ย มง าย ท กทาย สว สด 12.โครงการพ ฒนาบ คลากร อบรม ศ กษาด งาน 13.จ ดทาทะเบ ยนประว ต และสถ ต ข าราชการคร 03 การบร หารงบประมาณ 14. จ ดซ อว สด /คร ภ ณฑ 15. จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป 04 การ 16.โครงการอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อมของโรงเร ยนและช มชน ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ ว ชาการ ว ชาการ บ คคล บ คคล บ คคล งบประมาณ งบประมาณ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 2,000 1,000 1, มฐ.10 1,2 8,000 4,000 4, มฐ.11 1,2 5,000 10, , ,000 2,500 5, ,500 2,500 5, , มฐ.2 มฐ.7 มฐ.7 มฐ.8 มฐ.8 มฐ.2 1,2,

27 ท ฝ าย/งาน/โครงการ เขตพ นท ร บผ ดชอบ ปร บปร งสวนหย อม ปร บปร งสนามและบร เวณโรงเร ยน 17.โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ บ หาร ประช ม อบรม ส มมนา 18.โครงการพ ฒนาระบบบร หารงาน โรงเร ยน จ ดโครงสร างและคาส งมอบหมายงาน แต งกรรมการบร หารหล กส ตร น เทศภายใน ประเม นผลการดาเน นโครงการ 19.โครงการพ ฒนาระบบบร หาร โดยใช โรงเร ยนเป นฐาน แต งต งกรรมการสถานศ กษา 20.โครงการประก นค ณภาพภายใน เช งระบบ 21.โครงการพ ฒนาว ถ ช ว ตการเร ยนร ส ช มชน ส มพ นธ ช มชน ประชาส มพ นธ โรงเร ยน ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 18,000 1,000 1,000 3,000 3,000 9, ,500 1,500 9, ,500 1, \ มฐ.8 มฐ.8 มฐ.8,9 มฐ.12 มฐ

28 ท ฝ าย/งาน/โครงการ 22.โครงการปร บปร ง ซ อม อาคาร สถานท และคร ภ ณฑ ห องโสตฯ โรงอาหาร ห องพยาบาล อาคาร สถานท คร ภ ณฑ 23.พ ฒนางานธ รการ แผนกลย ทธ (16) ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 1.1แข งข นท กษะทางว ชาการ 1.2 ส งเสร มน ส ยร กการอ าน 1.3 เฝ าระว ง 0, ร,มส 1.4 ต วเสร มเพ ม ONET 1.5 พ ฒนาห องเร ยนค ณภาพ ข อท 2 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการ ศ กษา โครงการพ ฒนาคร ส ม ออาช พ ว จ ยในช นเร ยน ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ ว ชาการ ว ชาการ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 5,000 2,500 2, มฐ.8 5 2,000 30,000 20,000 1,000 15,000 10,000 1,000 15,000 10, มฐ.8 มฐ.5 มฐ

29 29 ท ฝ าย/งาน/โครงการ ว เคราะห ข อสอบ อบรม ศ กษาด งาน ข อท 3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ โครงการน เทศต ดตามงาน ประช มฝ ายบร หาร น เทศช นเร ยน น เทศต ดตามงาน 4 ฝ าย น เทศงานตามกล มสาระ ประช มกรรมการสถานศ กษา ผ กร กสานไมตร ข อท 4 พ ฒนาแหล งเร ยนร 4.1 โครงการพ ฒนาแหล งเร ยนร ปร บปร งห องสม ด ห องเร ยนค ณภาพ 4.2โครงการตามพระราชดาร ชว ถ ช ว ตส เศรษฐก จพอเพ ยง เล ยงปลาด ก เล ยงไก เพาะเห ด ปล กผ กสวนคร ว ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ ว ชาการ ว ชาการ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 5,000 15,000 10,000 2,500 7,500 5,000 2,500 7,500 5, มฐ.8 มฐ.13 มฐ. 14,

30 30 ท ฝ าย/งาน/โครงการ ข อท 5 พ ฒนาระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน น งสมาธ ก อนเร ยนตอนบ าย เพ อนช วยเพ อน ค ดกรองน กเร ยน SDQ เย ยมบ านน กเร ยน สภาน กเร ยน Home Room Case Study Classroom Meeting ข อท 6 ส งเสร มอ ตล กษณ ก จกรรมย มง าย ท กทาย สว สด งบกลาง จ างคร พ เศษ จ างพน กงานข บรถ ค าไฟฟ า / โทรศ พท / น าประปา ค าตอบแทน ใช สอย งบสารองจ าย สารองจ าย ผ ร บผ ดชอบ งาน/ กล มสาระ บ คคล ว ชาการ ว ชาการ งบประมาณ งบ สนอง ช วงเวลา จ ดสรร ด านดาเน นงาน ด านลงท น จานวน หน วย รห สกล ม มาตรฐาน (15)/ (บาท) เป าหมาย น บ งาน/ก จกรรม เร ม ส นส ด ต/ช วด ปป คร กลย ทธ สพฐ สพท 3,000 1,000 35,000 66,000 70,000 50,000 51,320 1, ,500 33,000 35,000 25,000 25,660 1, ,500 33,000 35,000 25,000 25, มฐ.15 มฐ.14 มฐ.8 มฐ.8 มฐ.8 มฐ

31 31

32 32 ส วนท 4 การบร หารแผน / โครงการ และงบประมาณ ในการบร หารแผน/โครงการและงบประมาณน น โรงเร ยนใช หล กการบร หารแบบม งเน นผลส มฤทธ เช ง ย ทธศาสตร (SRBM) โดยกาหนดว ตถ ประสงค ป จจ ยนาเข า ก จกรรม เพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อหน วยงาน โดย คาน งถ งความประหย ด ความม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลในสถานศ กษาให มากท ส ด ม การสร ปการกาก บ ต ดตาม การใช จ ายงบประมาณ งาน / โครงการต างๆ ของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2557 ด ง แสดงในตารางท 8

33 33 ตารางท 8 สร ปการกาก บ ต ดตาม การใช จ ายเง นงบประมาณ งาน โครงการ ต างๆ ของโรงเร ยนสมเสม ดว ทยา ประจาป งบประมาณ 2556 ผ ร บผ ดชอบ ช วงเวลา งบฯ งบท ขอใช คร งน ผลการดาเน นงาน ท ฝ าย/งาน/โครงการ งาน/ จ ดสรร คงเหล อ เสร จแล ว กาล ง เร ม ส นส ด กล มสาระ (บาท) ดาเน นการ ไม ได ทา หมาย เหต 01 การบร หารงานว ชาการ 1.ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา กล มสาระการเร ยนร ศ ลปศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและ พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2.โครงการส งเสร มล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป และก ฬา แข งข นก ฬา 3.โครงการส ขน ส ยด จ ตสดใส ร างกาย แข งแรง งานว ชาการ งานว ชาการ งานว ชาการ 30,000 5,000 1,000

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information