แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง

2 ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว งเหน อ จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางในการ ด าเน นงานจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท กๆก จกรรม/ โครงการของป งบประมาณ 2554 ภายใต ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของ หว งเป นอย างย ง ว าเอกสารเล มน จะเป นประโยชน ส าหร บบ คลากรในหน วยงานและเคร อข ายท เก ยวข องถ ง ข อม ลแผนการด าเน นงานของศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอ ว งเหน อ และเพ อเป นแนวทางในการด าเน นงานตามภารก จความร บผ ดชอบ น าไปส การ บรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ

3 สารบ ญ เร อง หน า แผนท อ าเภอว งเหน อ 1 ตอนท 1 ข อม ลสภาพท วไป ช อและท ต ง,ส งก ด,ประว ต ความเป นมา,และสภาพป จจ บ น,สภาพท วไป - ว เคราะห SWOT ระด บพ นท ของอ าเภอว งเหน อ ตอนท 2 นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ส ยท ศน,พ นธก จ,เป าประสงค,ต วช ว ด,นโยบายเร งด วน,นโยบายตามภารก จ ตอนท 3 ข อม ลศ กยภาพสถานศ กษา ความเป นมาของสถานศ กษา - ท าเน ยบผ บร หาร - สถานภาพ - ปร ชญา,ว ส ยท ศน,พ นธก จ,เป าประสงค,ย ทธศาสตร,กลย ทธ - โครงสร างการบร หารงาน กศน.อ าเภอว งเหน อ - บ คลากรของสถานศ กษา - ทร พยากรและงบประมาณ ตอนท 4 แผนปฏ บ ต ประจ าป รายละเอ ยดโครงการ ตอนท 5การพ ฒนางานจากรายงานการประเม นค ณภาพภายนอก รายละเอ ยดการพ ฒนา ภาคผนวก ข อม ลกศน.ต าบล 145 ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นงานแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ คณะผ จ ดท า บ นท กความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษา 150

4 แผนท อ าเภอว งเหน อ จ งหว ด ล าปาง

5 2 ตอนท 1 ข อม ลสภาพท วไป พ นท ให บร การของสถานศ กษา 1. ช อและท ต ง 1.1 ช อสถานศ กษา ช อภาษาไทย... ช อภาษาอ งกฤษ...Wang Nuea District Non-Formal and Information Education Centre 1.2 ท ต ง 467 หม ท 4 ถนนสายว งเหน อ-แม ขะจาน หม ท 4 ต าบลว งเหน อ อ าเภอว งเหน อ จ งหว ดล าปาง พ ก ดท ต ง ละต จ ด ลองต จ ด GPS , TG H64B-BLFKU 1.4 การต ดต อส อสาร หมายเลขโทรศ พท , และโทรสาร เว บไซด สถานศ กษา อ เมล 2. ส งก ด ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 3. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ นของสถานศ กษา ประกาศจ ดต งเม อว นท 27 ส งหาคม 2536 ท งน ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ โดยได ท าการปร บปร งและพ ฒนาส วนหน งของอาคารห องสม ด ประชาชนอ าเภอว งเหน ออย ภายในพ นท ท ว าการอ าเภอว งเหน อ จ งหว ดล าปาง เป นส าน กงานมาจนถ ง ป งบประมาณ 2552ได ร บงบประมาณสน บสน นจากองค การบร หารส วนจ งหว ดล าปาง ( อบจ. ) ได ก อสร างอาคาร คอนกร ตให จ านวน 1 อาคาร ( อาคารท ท างานป จจ บ น ) และได มอบอาคารส าน กงานด งกล าวให เม อว นท 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

6 และเม อว นท 3 เด อน ม นาคม พ.ศ ได ม การประกาศใช พ.ร.บ. ส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งได เปล ยนช อสถานศ กษาเป น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอว งเหน อ หร อใช ช อย อเป น กศน. อ าเภอว งเหน อ 4. สภาพท วไปและอาณาเขตอ าเภอว งเหน อ อ าเภอว งเหน อ เป นอ าเภอท อย เหน อส ดของจ งหว ดล าปาง ม พ นท โดยประมาณ 1,035 ตารางก โลเมตร ม ขนาดใหญ เป นล าด บท 5 ของจ งหว ดล าปาง โดยม ค าขว ญว า พญาว งเร องนาม พระธาต งามเร องช อ น าตกสวยเล องล อ นามน ค อว งเหน อ ห างจากต วจ งหว ดล าปางตามทางหลวงหมายเลข 1035 ประมาณ 108 ตาราง ก โลเมตร ม อาณาเขตต ดต อด งน - ท ศเหน อ ต ดก บ อ าเภอพานจ งหว ดเช ยงราย - ท ศใต ต ดก บ อ าเภอแจ ห ม จ งหว ดล าปาง - ท ศตะว นออก ต ดก บ อ าเภองาว จ งหว ดล าปาง อ าเภอเม องพะเยา และ อ าเภอแม ใจ จ งหว ดพะเยา - ท ศตะว นตก ต ดก บ อ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย การปกครอง อ าเภอว งเหน อ แบ งการปกครองออกเป น 8 ต าบล (80 หม บ าน) ประกอบด วย เทศบาลต าบล จ านวน 2 แห ง องค การบร หารส วนต าบล 8 แห ง ด งน 1. ต าบลว งเหน อ ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 3 แห ง ได แก - เทศบาลต าบลว งเหน อ - เทศบาลต าบลบ านใหม - องค การบร หารส วนต าบลว งเหน อ 2. ต าบลว งซ าย ม 10 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งซ าย 3. ต าบลว งแก ว ม 7 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งแก ว 4. ต าบลท งฮ ว ม 12 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลท งฮ ว 3

7 5. ต าบลว งทอง ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งทอง 6. ต าบลว งใต ม 7 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งใต 7. ต าบลว งทรายค า ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งทรายค า 8. ต าบลร องเคาะ ม 17 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลร องเคาะ 4 ข อม ลจ านวนประชากรอ าเภอว งเหน อ ต าบล พ นท ตร.กม. จ านวนหม บ าน จ านวนประชากร จ านวนคร วเร อน ช ญ รวม ว งแก ว ,784 1,717 3,501 1,118 ท งฮ ว ,935 2,803 5,738 1,852 ว งเหน อ ,124 1,096 2, ว งซ าย ,585 2,473 5,058 1,671 ว งทอง ,711 2,546 5,257 1,721 ว งใต ,696 1,734 3,430 1,005 ว งทรายค า ,133 2,122 4,255 1,276 ร องเคาะ ,270 5,087 10,357 3,110 รวม 8 ต าบล 1, ,238 19,578 39,816 12,415 ท มา : ส าน กงานทะเบ ยนอ าเภอว งเหน อ

8 การเด นทาง สามารถเด นทางมาอ าเภอว งเหน อ ได 4 เส นทาง ด งน 1. ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 1035 ถนนสายล าปาง-ว งเหน อ (ผ านส สานไตรล กษณ และ อ าเภอแจ ห ม) รวมระยะทาง 108 ก โลเมตร 2. ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 120 ถนนสายพะเยา-ว งเหน อ ระยะทางจากอ าเภอเม องพะเยา ถ งอ าเภอว งเหน อ รวมระยะทาง 55 ก โลเมตร 3. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 118 ถนนสายเช ยงใหม -เช ยงราย (ต นทางจ งหว ดเช ยงใหม ) พอมาถ งทางแยกแม ขะจาน เขตอ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย จะพบทางแยกให เล ยวขวามา อ าเภอว งเหน อ รวมระยะทางจาก จ งหว ดเช ยงใหม ถ งอ าเภอว งเหน อ 99 ก โลเมตร 4. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 118 ถนนสายเช ยงใหม -เช ยงราย (ต นทางจ งหว ดเช ยงราย) พอมาถ งทางแยกแม ขะจาน เขตอ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย จะพบทางแยกให เล ยวซ าย มาอ าเภอว งเหน อ รวมระยะทางจาก จ งหว ดเช ยงราย ถ งอ าเภอว งเหน อ 116 ก โลเมตร การพาณ ชยกรรม ม ธนาคาร จ านวน 3 แห ง ประกอบด วย 1. ธนาคารกร งไทย 2. ธนาคารออมส น 3. ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธกส.) ล กษณะภ ม ประเทศ พ นท ส วนมากเป นป าไม และภ เขาถ งร อยละ 80 และม พ นท ราบแม น าว งเพ ยงร อยละ 20 ล กษณะภ ม อากาศ ฤด ฝนเร มประมาณเด อนพฤษภาคม พฤศจ กายน ฝนตกช กมากในเด อนส งหาคม ฤด หนาวเร มต งแต เด อนธ นวาคม เด อนก มภาพ นธ ฤด ร อนเร มต งแต เด อนม นาคม พฤษภาคม การประกอบอาช พ ประชาชนส วนใหญ ม อาช พหล กได แก ท านา ท าไร ท าสวน เล ยงส ตว 5

9 ด านส งคม 6 ศาสนา ประชาชนส วนใหญ ของอ าเภอว งเหน อน บถ อศาสนาพ ทธประมาณ % และน บถ อศาสนา อ นๆ ประมาณ 0.10 % ม ด งน 1.ว ด ส าน กสงฆ จ านวน 56 แห ง 2. โบสถ คร สต จ านวน 2 แห ง 3. ม สย ด จ านวน - แห ง 4. ศาลเจ า จ านวน 3 แห ง การศ กษา อ าเภอว งเหน อม โรงเร ยน / สถานศ กษา ในพ นท รวม 32 แห ง ด งน 1.โรงเร ยนระด บประถมศ กษา / โรงเร ยนขยายโอกาส ( ม.3 ) จ านวน 29 แห ง 2.โรงเร ยนม ธยมศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ( ประจ าอ าเภอ ) จ านวน 1 แห ง 3. โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ จ านวน 1 แห ง 4. โรงเร ยนเอกชน ระด บอน บาล-ม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 1 แห ง 5. สถานศ กษาของร ฐนอกระบบโรงเร ยนและหน วยงานในส งก ด - จ านวน 1 แห ง - กศน.ต าบล (ศ นย การเร ยนช มชนต าบล) จ านวน 8 แห ง - ศ นย การเร ยนช มชนคนพ การอ าเภอว งเหน อ จ านวน 1 แห ง -ห องสม ดประชาชนอ าเภอ จ านวน 1 แห ง ด านสาธารณส ข สถานบร การด านสาธารณส ข ม ด งน 1. โรงพยาบาลขนาด 30 เต ยง จ านวน 1 แห ง 2. สถาน อนาม ย จ านวน 9 แห ง 3. สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห ง 4. ร านขายยาแผนป จจ บ น จ านวน 3 แห ง

10 ด านศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ อ าเภอว งเหน อม ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ เช น พ ธ สรงน าพระธาต ว ดพระเก ด พ ธ สรงน าพระธาต จ าตอง ประเพณ นม สการป ดทองรอยพระพ ทธบาทว ดสบล น งานประเพณ ป ใหม เม องอ าเภอว งเหน อ ประเพณ ตานก วยสลากภ ตร ประเพณ ย เป งเน องในว นลอยกระทง ประเพณ ว นเข าพรรษา ประเพณ ว นออกพรรษา ประเพณ ท าบ ญต กบาตรเน องว นว สาขบ ชา สถานท ท องเท ยว อ าเภอว งเหน อม สถานท ท องเท ยว ด งน น าตกว งแก ว, ศาลเจ าพ อพญาว ง,พระธาต ว ดพระเก ด, น าตกว ง ทอง อ างเก บน าบ านห วยก อด ฯลฯ ช มชน ภ ม ป ญญาและแหล งเร ยนร ในช มชน ศ ลปว ฒนธรรมและขนบธรรมเน ยมประเพณ ท ส าค ญได แก ประเพณ สงกรานต และรดน าด าห วผ อาว โส ท าบ ญต กบาตรว นข นป ใหม, ท าบ ญต กบาตรว นสงกรานต, แห บ งไฟ ประเพณ ประเพณ ย เป งเน องในว นลอยกระทง, ประเพณ ท าบ ญตานก วยสลากภ ตร ประเพณ สรงน าพระเจด ย, ประเพณ ตานเปรตฐภ ร ประเพณ การบวงสรวงเจ าพ อพญาว ง ประเพณ พ ธ สรงน าพระธาต ว ดพระเก ด พ ธ สรงน าพระธาต จ าตอง ประเพณ นม สการป ดทองรอยพระพ ทธบาทว ดสบล น ประเพณ การท าบ ญเน องในว นเข าพรรษา / ว นออกพรรษา ประเพณ ท าบ ญต กบาตรเน องว นว สาขบ ชา 7

11 ท าเน ยบภ ม ป ญญาของอ าเภอว งเหน อ จ งหว ด ล าปาง ท ช อ สก ล ท อย ภ ม ป ญญาด าน 1 นายเปล ยน หล กม น 50 ม.8 บ านเม องทอง ต. ว งทอง ศ นย เร ยนร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 2 นายว ช ย โชต ญานนท ม.7 บ านแม เฮ ยว ต.ว งเหน อ ศ นย เร ยนร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3 นายศร โวย แรงจร ง 39 ม.8 บ านเม องทอง ต. ว งทอง ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 4 นายส รา แรงจร ง 80 ม.9 บ านร มโพธ ทอง ต.ว งทอง ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 5 นายเหมย ท ามา 72 ม.7 บ านปงทอง ต. ว งทอง ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 6 นายทว แหลมมาก 167 ม.3 บ านปงถ า ต. ว งทอง ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 7 นายหมอก ลาภโต 48 ม.1 บ านท งป ต. ท งฮ ว ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 8 นายพล พานแก ว 126 ม.2 บ านแม ทรายเง น ต. ท งฮ ว ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 9 นายถา จานเก า 90 ม.9 บ านร มโพธ ทอง ต.ว งทอง ศ ลปห ตถกรรมและ การจ กสาน 10 นายบวก แหลมมาก 175 ม.7 บ านปงทอง ต.ว งทอง ศ ลปห ตถกรรมและ การจ กสาน 11 นายธ รศาสตร เจร ญส ข 232 ม.2 บ านต งเหน อ ต. ว งทอง ศ ลปห ตถกรรมและ การจ กสาน 12 นายส วย เส ยงเล ก 125 ม.4 บ านท งฮ ว ต. ท งฮ ว ศ ลปห ตถกรรมและ การจ กสาน 13 พระอธ การเร อง ร ตนป ญโญ 22 ม.4 ว ดแม เย น ต. ว งทอง ด านพ ชสม นไพร /การใช สม นไพร 14 นายทองอ นทร จานเก า 78 ม.2 บ านต งเหน อ ต. ว งทอง ด านพ ชสม นไพร 15 นางเข ยว นบน อม 42 ม.1 บ านท งป ต. ท งฮ ว ด านพ ชสม นไพร 16 นายร ตน ส อ ด 23 ม.9 บ านร มโพธ ทอง ต. ว งทอง ด านพ ชสม นไพร 8

12 แหล งเร ยนร ในช มชนพ นท อ าเภอว งเหน อ จ งหว ด ล าปาง ท แหล งเร ยนร ท อย ล กษณะเด น 1 น าตกว งแก ว ม.5 บ านฮ างว งแก ว ต. ว งแก ว 2 น าตกธารทอง ม.6 บ านปงทอง ต.ว งทอง 3 ดอยหนอก ม.3 บ านปงถ า ต. ว งทอง 4 ถ าผางาม หน วยพ ท กษ อ ทยาน แห งชาต แจ ซ อน 5 ศ นย อน ร กษ พ ชสม นไพร แหล งเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ม.6 บ านหม น ต. ว งใต ว ดบ านแม เย น ม.4 ต.ว งใต 6 ศาลเจ าพ อพญาว ง ม.6 บ านใหม ต. ว งเหน อ 7 ศาลเจ าพ อหอค าดวงท พย ม.7 บ านสบล น ต.ร องเคาะ 8 ศาลเจ าพ อข อม อเหล ก ม.4 บ านท งฮ ว ต. ท งฮ ว -แหล งเร ยนร ตามธรรมชาต -สม นไพรชน ดต างๆ -แหล งท องเท ยวเช งน เวศน -แหล งเร ยนร ตามธรรมชาต -สม นไพรชน ดต างๆ -แหล งท องเท ยวเช งน เวศน -แหล งเร ยนร ตามธรรมชาต -สม นไพรชน ดต างๆ -แหล งท องเท ยวเช งน เวศน - แหล งศ กษาความร ระบบน เวศน -แหล งเร ยนร ตามธรรมชาต -สม นไพรชน ดต างๆ -แหล งท องเท ยวเช งน เวศน -ศ นย สาธ ตการปล กผ กปลอดสารพ ษ -ศ นย สาธ ต/และการบร การอบสม นไพร - ศ นย สาธ ตการผล ตป ยน าช วภาพไล แมลง -แหล งท องเท ยวเช งประว ต ศาสตร -แหล งศ กษาเร ยนร เช งประว ต ศาสตร / การ ก าเน ด/การปกครองอด ตอ าเภอว งเหน อ -แหล งท องเท ยวเช งประว ต ศาสตร -แหล งศ กษาเร ยนร เช งประว ต ศาสตร / การ ก าเน ด/การปกครองอด ตอ าเภอว งเหน อ -แหล งท องเท ยวเช งประว ต ศาสตร -แหล งศ กษาเร ยนร เช งประว ต ศาสตร / การ ก าเน ด/การปกครองอด ตอ าเภอว งเหน อ - แหล งเร ยนร และจ าหน ายผล ตภ ณฑ ผ าป ก ชาวเขา 9 กล มผ าป กชาวเขา ม.1 บ านผาช อ ต. ร องเคาะ 10 กล มผล ตรองเท าส งออก ม.2 บ านใหม หล ายท า ต. ว งซ าย -แหล งเร ยนร และจ าหน ายผล ตภ ณฑ รองเท า 9

13 10 ท แหล งเร ยน ท อย ล กษณะเด น 11 ว ดพระเก ด (การก าเน ด ถ นกาขาว ) ม.8 บ านแม เล ยบ ต. ท งฮ ว 12 ว ดพระธาต จ าตอง ม.15 บ านจ าตอง ต.ร องเคาะ 13 ว ดพระธาต เม องทอง ม.8 บ านเม องทอง ต. ว งทอง 14 ว ดพระธาต เกศาค า ม.2 บ านต งเหน อ ต. ว งทอง 15 ห องสม ดประชาชนอ าเภอว งเหน อ หม ท 4 ต าบลว งเหน อ อ าเภอว งเหน อ 16 กศน.ต าบล ม.3 ต าบลว งแก ว ม.4 ต าบลท งฮ ว ม. 4 ต าบลว งเหน อ ม. 7 ต าบลว งซ าย ม.2 ต าบลว งทอง ม.1 ต าบลว งใต ม. 6 ต าบลว งทรายค า ม.9 ต าบลร องเคาะ -แหล งศ กษาประว ต ศาสตร ทางพ ทธศาสนา -แหล งท องเท ยวเพ อท าบ ญก ศลและเพ อกราบ นม สการพระพ ทธเจ าในอด ต -แหล งศ กษาอบรมธรรมะทางพ ทธศาสนา -แหล งศ กษาประว ต ศาสตร ทางพ ทธศาสนา -แหล งท องเท ยวเพ อท าบ ญก ศลและเพ อกราบ นม สการพระพ ทธเจ าในอด ต -แหล งศ กษาอบรมธรรมะทางพ ทธศาสนา -แหล งศ กษาประว ต ศาสตร ทางพ ทธศาสนา -แหล งท องเท ยวเพ อท าบ ญก ศลและเพ อกราบ นม สการพระพ ทธเจ าในอด ต -แหล งศ กษาอบรมธรรมะทางพ ทธศาสนา -แหล งศ กษาประว ต ศาสตร ทางพ ทธศาสนา -แหล งท องเท ยวเพ อท าบ ญก ศลและเพ อกราบ นม สการพระพ ทธเจ าในอด ต -แหล งศ กษาอบรมธรรมะทางพ ทธศาสนา -บร การส อ ส งพ มพ ส ออ เล คทรอน คโดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการอ านวยความ สะดวกแก ผ ใช บร การ -ประชาส มพ นธ เผยแพร องค ความร ด าน ต าง ๆ -ให เป นแหล งเร ยนร ของน กศ กษา -จ ดน ทรรศการ/ก จกรรมส งเสร ม การเร ยนร ในโอกาสต าง ๆ -เป นท พบกล มของน กศ กษา -เป นแหล งบร การส อโดย หม นเว ยนจากห องสม ดประชาชน -ให บร การแก ช มชนในการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต -เป นแหล งข อม ลพ นฐานของ ช มชน

14 โครงการท ได ร บเง นอ ดหน นจากองค กรภาค เคร อข าย ท โครงการ / ก จกรรม สถานท /พ นท ด าเน นการ จ านวนเง น หน วยงานท สน บสน น 1 โครงการจ ดสร างอาคารส าน กงาน ศ นย กศน. อ าเภอว งเหน อ ( และศ นย I.C.T. อ.ว งเหน อ ) พ นท จ านวน 1ไร 4 งาน (พ นท ส าน กงานล กเส อ แห งชาต ได มอบให กศน. ) 1,975,000.- บาท องค การบร หารส วน จ งหว ดล าปาง ( อบจ.ลป.) 2 โครงการพ ฒนากศน.ต าบลร องเคาะ กศน.ต าบลร องเคาะ 36,000.- บาท อบต. ร องเคาะ 3 โครงการพ ฒนากศน.ต าบลว งทรายค า ศ นย การเร ยนช มชนต าบล 25,000.- บาท อบต. ว งทรายค า ว งทรายค า 4 โครงการพ ฒนากศน.ต าบลว งแก ว กศนต าบลว งแก ว 5,000.- บาท อบต.ว งแก ว 5 โครงการก ฬา กศน.ท องถ นต านยาเสพต ด กศน.ต าบลท งฮ ว 20,000.- บาท อบต. ท งฮ ว - รวมเป นจ านวนเง นท งส น - 2,061,000.- บาท - องค กรภาค เคร อข ายท สน บสน นทร พยากรด านอาคารสถานท ในการจ ดการศ กษานอกระบบ ฯ ท รายการ /กศน.ต าบล สถานท /ท ต ง หน วยงานท สน บสน น 1 กศน.ต าบลว งแก ว อาคาร ร.ร.บ านป าแหน ง ม.3 ต.ว งแก ว สพท. ล าปาง เขต 3 (ร.ร.ว งแก วว ทยา) 2 กศน.ต าบลท งฮ ว อาคารร.ร.บ านท งฮ ว ( เด ม ) สพท.ล าปางเขต 3 (ร.ร.ท งฮ วว ทยา) 3 กศน.ต าบลว งเหน อ อาคาร สนง.ประถมฯ (เด ม) สพท.ล าปางเขต 3 (ร.ร.อน บาลว งเหน อ) 4 กศน.ต าบลว งซ าย ว ดบ านแม ส ขนอก ว ดบ านแม ส ขนอก ม.8 ต.ว งซ าย 5 กศน.ต าบลว งทอง ท ท าการอบต.ว งทอง (หล งเก า) องค การบร หารส วนต าบลว งทอง 6 กศน.ต าบลว งใต ว ดบ านกวาง ม.1 ต. ว งใต ว ดบ านกวาง ม.1 ต.ว งใต 7 กศน.ต าบลว งทรายค า อาคารด านข าง อบต.ว งทรยาค า อบต.ว งทรายค า 8 กศน.ต าบลร องเคาะ อาคารศ นย ฯเด กเล กเด ม ม.9 ต.ร องเคาะ อบต.ร องเคาะ,ร.ร.ร องเคาะว ทยา 11

15 12 5. การว เคราะห SWOT ของสถานศ กษา การว เคราะห องค กร ภายใต ป จจ ยตาม สภาพแวดล อมภายนอก และสภาพแวดล อมภายใน ด งน สภาพแวดล อมภายนอก ป จจ ยด านส งคมและว ฒนธรรม จ ดแข ง จ ดอ อน 1. ม เคร อข ายให การสน บสน น เช น อบต., ว ด, โรงเร ยน 2. ม แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในช มชน 3. สามารถเข าไปจ ดก จกรรมถ งในช มชน 4. บ คลากรเป นคนในพ นท /ใกล ช ดประชาชน 5. ม ประเพณ, ว ฒนธรรม ของตนเอง โอกาส 1.หน วยงาน องค กร เคร อข ายให การสน บสน นงาน กศน. 2.ประชาชนให ความสนใจก บงานการศ กษานอก โรงเร ยน 3. ม แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในพ นท 4. เส นทางการคมนาคมสะดวก 1. การม ส วนร วมของเคร อข ายให ความส าค ญและ ให ความร วมม อย งไม ครอบคล มท กพ นท 2. ประชาชน/ช มชน ใช ทร พยากรและส งแวดล อม ไม ค มค า ท นทางส งคมถ กละเลย เช น ภ ม ป ญญาท องถ น อ ปสรรค 1.การจ ดก จกรรมย งยากจากกฎระเบ ยบแต ละหม บ าน 2.ผ ร บบร การไม ค อยม เวลาและม เวลาว างไม ตรงก น ยากต อการจ ดก จกรรมอย างต อเน อง 3.กล มเป าหมาย /ผ ร บบร การม การย ายถ นฐานบ อย ท า ให ขาดการประสานงานท ต อเน อง 4.พ นท ส วนใหญ เป นส งคมเกษตรกรรม ท ม งการ ประกอบอาช พมากกว าการศ กษาต อ

16 13 ป จจ ยด านเทคโนโลย จ ดแข ง 1. กล มเป าหมายม ช องทางการเข าถ งเทคโนโลย หลากหลาย เช น ว ทย, โทรท ศน, อ นเตอร เน ต, โทรศ พท 2. ม ส อท หลากหลาย เช น CD, VCD, DVD, CAI 3. ม การเผยแพร ข าวสารประชาส มพ นธ ทางเว ปไซต 4. ม คล นว ทย ท ใช ในการเผยแพร ข าวสารความร โอกาส 1. หน วยงาน องค กร ม นโยบายให การสน บสน น เช น การประชาส มพ นธ การให บร การ 2. การม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมของภาค เคร อข าย 3. ม ช องทางการเผยแพร ก จกรรมงาน กศน. ส ช มชน จ ดอ อน 1. ความเจร ญทางเทคโนโลย - กล มเป าหมายตามไม ท น เน องจากขาดความร ขาดการพ ฒนาตนเอง, - ไม สอดคล องก บว ถ ช ว ต 2. การบร หารจ ดการระบบการใช อ ปกรณ ให ค มค า 3. ระบบข อม ลสารสนเทศย งไม ด พอ อ ปสรรค 1. กล มเป าหมายบางส วนย งขาดความเข าใจในการ บร การงาน กศน. 2. จ ดให บร การด านเทคโนโลย ม น อย 3. ขาดระบบเคร อข ายต อการรองร บการให บร การ 4. งบประมาณไม เพ ยงพอต อการพ ฒนาทางด าน เทคโนโลย ท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ป จจ ยด านเศรษฐก จ จ ดแข ง 1. ช มชนม การร วมกล ม เช น กล มอาช พ, กล ม OTOP, กล มออมทร พย 2. ร ฐบาล/เอกชน ให การสน บสน นงบประมาณ เช น กองท นหม บ าน, โครงการช มชนพอเพ ยง โอกาส 1. ขอร บการสน บสน นจากหน วยงาน เช น อปท., ส าน กงาน กศน., สพท. 2. พ นท ส วนใหญ ประชาชนม อาช พด านการ เกษตรกรรมได แก การเพาะปล กพ ช และการเล ยงส ตว จ ดอ อน 1. ประชาชนม รายได ไม แน นอน 2. การบร หารจ ดการม กฎ/ระเบ ยบท ช ดเจนแต ขาด มาตรการในการจ ดการก บผ ไม ปฏ บ ต ตามกฎ/ ระเบ ยบ อ ปสรรค 1. งบประมาณไม สอดคล องก บก จกรรม /โครงการ 2. ไม ม งบประมาณทางการศ กษาให ก บกล มเป าหมาย 3. ภาระทางเศรษฐก จในครอบคร วของกล มเป าหมาย

17 ป จจ ยด านการเม องและกฎหมาย จ ดแข ง 1. ม นโยบาย แผนงานท แน นอน 2. ประชาชนม โอกาสทางการเม องการปกครอง มากข น โอกาส 1. ประชาชนม ส ทธ เล อกผ น า 2. ม ส ทธ และอ านาจในการเปล ยนแปลงมากข น 14 จ ดอ อน 1. ร ฐบาล การเม องม การเปล ยนแปลงบ อย 2. อ านาจการต ดส นใจย งอย ท ผ น า 3. ผ น าส วนใหญ ท ได ร บการค ดเล อก ข นอย ก บ การสน บสน นของพวกพ อง อ ปสรรค 1. การแบ งพรรคแบ งพวกของประชาชน 2. การเม องม อ ทธ พลต อส ทธ ของประชาชน 4. กฎหมายไม เอ อต อการจ ดการศ กษาแก กศน. ผ เร ยน/ ผ ร บบร การจะเข าร บบร การ การศ กษาด วยความสม คร ใจ ท าให การจ ดการศ กษาของ กศน. เป นไปด วยความ ล าบาก ไม สามารถบ งค บเร ยนเหม อนการศ กษาภาค บ งค บได ซ งม กฎหมายได เอ ออ านวยการจ ดการศ กษา (ท างานแบบต งร บไม ได และต องล าบาก คร กศน. ต อง ท างานแบบเช งร ก ต องม ความพยายามส ง จ งจะบรรล ตามว ตถ ประสงค ท วางไว ซ งจ าเป นต องม เทคน ค/และ ประสบการณ ส งในการประสานงานพ นท เพราะต อง ท างานก บประชาชนพ นท ท งอ าเภอ หร อ ต าบล ท าให ต องร บภารก จมาก)

18 สภาพแวดล อมภายใน ป จจ ยด านโครงสร าง / นโยบาย จ ดแข ง 1. ม นโยบาย/โครงสร างท ช ดเจน 2. สถานศ กษาม ปร ชญา กลย ทธ และพ นธก จ ท ช ดเจนในการจ ดการก จกรรม กศน. 3. องค กรม เจ าหน าท ครอบคล มท กพ นท 4. ม การมอบหมายงานท ช ดเจน 5. ม การจ ดระบบการท างานเป นท ม/กล มพ นท 6. ม การแบ งพ นท ร บผ ชอบอย างช ดเจน โอกาส 1. บ คลากรม ส วนร วมในการจ ดท า แผนปฏ บ ต งาน 2. ประชาชนย งให ความสนใจก บงานการศ กษา นอกระบบฯ 3. สถานศ กษาต งอย กลางช มชน 15 จ ดอ อน 1. ผ ปฏ บ ต งานบางพ นท ย งไม สามารถปฏ บ ต งานได ตามนโยบายเน องจากย งขาดประสบการณ (เปล ยน บ คลากรบ อยเน องจากม การลาออกเพ อไปร บราชการท หน วยงานอ นหร อประกอบอาช พส วนต ว) อ ปสรรค 1. ประชาชนย งขาดความร ความเข าใจใน การม ส วนร วม 2. ผลการปฏ บ ต งานเห นผลช า และไม เป นร ปธรรม

19 ป จจ ยด านผลผล ตและการบร หาร จ ดแข ง 1. การจ ดก จกรรมเอ อต อกล มเป าหมาย เช น ว ธ การเร ยน 2. บ คลากรสามารถให ค าปร กษาและแก ไขป ญหา แก เพ อนร วมงานได 5. ไม จ าก ดขอบเขตของกล มเป าหมาย 6. ม การเท ยบโอนความร และประสบการณ 7. สอดคล องก บความต องการของกล มเป าหมาย 8. ม หล กส ตรท หลากหลาย ย ดหย น 9. ใช ช มชนเป นฐาน 10. ได ร บบร การท วถ งท กพ นท โอกาส 1. กล มเป าหมายได ร บโอกาสอย างท วถ ง 2. จ านวนกล มเป าหมายม มาก และหลากหลาย 3. ได ร บการสน บสน นจากภาค เคร อข าย 16 จ ดอ อน 1. บ คลากรบางรายขาดการวางแผนการท างาน 2. กล มเป าหมายไม น าไปส การปฏ บ ต ใน ช ว ตประจ าว น 3. บางคร งยากต อการจ ดก จกรรมเน องจาก กล มเป าหมายส วนใหญ ประกอบอาช พ เกษตรกรรม และท างานในโรงงาน อ ตสาหกรรม อ ปสรรค 1. กล มเป าหมายบางส วนย งขาดความเข าใจในการ ร บบร การงาน กศน. 2. บางคร งการประสานงานไม ได ร บการ ตอบสนองท ด 3. การพ ฒนาอาช พขาดการต อเน องในเร องของ ตลาด และไม ม ค ณภาพเท าท ควร ท าให ผ ร บบร การม ความสนใจอย างจร งจ งน อยลง

20 ด านบ คลากร จ ดแข ง 1. บ คลากรอย ในพ นท 2. บ คลากรม ความร ท หลากหลาย 3. บ คลากรม มน ษยส มพ นธ ท ด 4. บ คลากรได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง 5. บ คลากรม ความสามารถปฏ บ ต งานได หลากหลาย 6. เป ดโอกาสให บ คลากรได ม โอกาสเพ มพ น ความร 7. คร ม การบ นท กผลการปฏ บ ต งาน 8. ผ บร หารเอ อต อการพ ฒนางานของบ คลากร ในทางท ด 9. ผ บร หารม ความร บผ ดชอบส ง ม ประสบการณ ในการบร หารงานอย างม ระบบ โอกาส 1. ม ความก าวหน าทางอาช พ 2. ม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง 3. ส วนใหญ บ คลากรเป นท ยอมร บของกล มเป าหมาย 17 จ ดอ อน 1. บ คลากรน อยภาระงานท ต องร บผ ดชอบมากท า ให บางคร งประส ทธ ภาพงานลดลง 2. จบการศ กษาไม ตรงก บรายว ชาท ร บผ ดชอบ 3. บ คลากรบางคนม ความร บผ ดชอบน อย 4. บ คลากรขาดความต อเน อง 5. บ คลากร เช น คร กศน.ต าบล,คร ประจ ากล ม ขาดความม นคงในหน าท การงาน 6. บ คลากรขาดการวางแผน การน าไปใช การน เทศต ดตาม 7. บ คลากรขาดการจ ดระบบเอกสาร และงาน สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ อ ปสรรค 1. บ คลากรใหม ต องใช เวลาในการเร ยนร เพราะคร ลาออกบ อยคร ง ท งน เน องจากไม ม ความม นคงใน ว ชาช พหร อม ช องทางในการประกอบอาช พอ นท ด กว า 2. ขาดงบประมาณในการพ ฒนา 3. ขาดบ คลากรท ม ความสามารถเฉพาะทางในพ นท 4. อ านาจการบร หารบ คลากรไม เบ ดเสร จใน สถานศ กษา 5. ขาดความช ดเจนในภาระงานแต ละด าน ระบบงานบางเร องไม สามารถปฏ บ ต แทนก นได

21 18 ป จจ ยด านการเง น/งบประมาณ จ ดแข ง 1. บ คลากรม แผนการใช งบประมาณ 2. การเบ กจ ายเง นเป นไปตามข นตอน 3. การท าบ ญช การเบ กจ ายเป นป จจ บ น 4. บ คลากรแสวงหาความร โอกาส 1. นโยบาย/ระเบ ยบการเบ กจ ายเอ อต อการบร หาร 2. งบประมาณเป นไปตามรายห วของน กศ กษา จ ดอ อน 1. การเบ กจ ายไม ตรงตามระยะเวลาก าหนด 2. การควบค มงบประมาณย งไม ม ประส ทธ ภาพ เท าท ควร อ ปสรรค 1. ไม ม บ คลากรร บผ ดชอบโดยตรงด านการเง น 2. สถานศ กษาไม ม เง นส ารองราชการ 3. จ ดสรรงบไม สอดคล องก บแผนการด าเน นงาน ประจ าป บางแผนต องปร บแก ไข และบางโครงการต อง ล าช าหร อยกเล กไป เพราะงบประมาณท ได จ ดสรร ไม ได ร บตามเป าหมายท ได เสนอตามแผนงาน/โครงการ 4. งบประมาณท กศน.ได ร บจ ดสรร ตามรายห ว น กศ กษาเม อเท ยบก บในระบบโรงเร ยนน อยมากเก อบ เท าต ว เม อเปร ยบเท ยบก บ น กเร ยนในระบบโรงเร ยน อ กท งต องน างบด งกล าวมาจ างเป นค าตอบแทนกศน. ต าบล คร ประจ ากล ม ค าประก นส งคม ค าจ ดซ อว สด / อ ปกรณ การศ กษา ค าว สด ท างานส าน กงาน ฯลฯ ท าให งบประมาณท จะมาพ ฒนาค ณภาพการศ กษาไม ม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดการเร ยนการสอน และงานอ นๆ

22 19 ป จจ ยด านว สด อ ปกรณ จ ดแข ง จ ดอ อน 1. ม การใช งานว สด อ ปกรณ อย างประหย ด และ 1. ว สด อ ปกรณ ขาดประส ทธ ภาพในการใช งาน บาง ค มค า ชน ดม อาย การใช งานนาน 2. ม ส อท สน บสน นการเร ยนร ท หลากหลาย เช น 2. ขาดการจ ดเก บท ด หน งส อ VCD โทรท ศน เพ อการศ กษา 3. ขาดงบประมาณในการบ าร งร กษาซ อมแซม โอกาส อ ปสรรค 1. ได ร บการสน บสน น ส งเสร มจากภาค เคร อข าย 1. ไม ม ผ ด แล ร กษา ซ อมแซม เฉพาะทาง ป จจ ยด านการบร หารจ ดการ จ ดแข ง 1. ม แผนการด าเน นการ เช น แผนพ ฒนาค ณภาพ แผนประจ าป 2. ใช ช มชนเป นฐาน 3. ม กฎระเบ ยบท ช ดเจน 4. ม การแบ งงานท ช ดเจน 5. ใช หล กการบร หารบ านเม องท ด 6. ด าเน นการตามแผนการปฏ บ ต งานประจ าป ของ แต ละพ นท 7. ม การน าแนวทางการประเม นมาปร บปร ง และ พ ฒนาในป งบประมาณต อไป โอกาส 1. บ คลากรได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง 2. กล มเป าหมายได ร บโอกาสท ด ในการร วม ก จกรรม กศน. 3. องค กรอ น ๆ ช วยก นสน บสน น จ ดอ อน 1. ขาดมาตรการจ ดการต อผ ไม ปฏ บ ต ตามกฎ/ ระเบ ยบ 2. ขาดระบบบร หารจ ดการในด านเอกสารท ด 3. การควบค มงบประมาณไม เป นไปตามแผน 4. บ คลากรม การวางแผนไม รอบคอบในการท างาน อ ปสรรค 1. สถานศ กษาไม ม เง นทดรองราชการ 2. อ านาจการบร หารจ ดการไม เบ ดเสร จใน สถานศ กษา 3. การประสานงานไม ได ร บการตอบสนอง เท าท ควร

23 20 ตอนท 2 นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน ของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน เร ยนร คนไทยได ร บการศ กษาตลอดช ว ตท ม ค ณภาพ อย างท วถ ง และเท าเท ยมก น เพ อให เก ดส งคมแห งการ พ นธก จ 1. จ ดและส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให ม ค ณภาพ 2. ส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายท งในและต างประเทศในการจ ดการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย 3. ส งเสร มช มชนให พ ฒนากระบวนการเร ยนร ตลอดช ว ต เพ อการพ ฒนาท ย งย น 4. พ ฒนาและส งเสร มการน าว ทยาศาสตร เทคโนโลย เพ อการศ กษา และเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารมาใช ให เก ดประส ทธ ภาพต อการศ กษาตลอดช ว ต 5. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการบ คลากรเพ อการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย

24 เป าประสงค คนไทยได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ครอบคล ม และเป นธรรม 2. ผ เร ยนและผ ร บบร การได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐานและม ค ณล กษณะท พ งประสงค อ น น าไปส ความเป นพลเม องด ในการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 3. ภาค เคร อข ายเข ามาร วมด าเน นการจ ดการศ กษาตลอดช ว ตอย างกว างขวาง 4. ช มชนม การจ ดการความร และกระบวนการเร ยนร เพ อสร างส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร 5. แหล งการเร ยนร ม อย อย างท วถ งและได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มโอกาสและช องทางการศ กษาและการ เร ยนร ตลอดช ว ตท ม ค ณภาพและสนองตอบความต องการของประชาชน 6. หน วยงานและสถานศ กษาน าเทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หาร องค กรและจ ดบร การการเร ยนร แก ประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ 7. หน วยงานและสถานศ กษาม ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ สามารถจ ดบร การตอบสนองก บ สภาพและความต องการของผ เร ยนและผ ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด เช งปร มาณ 1. ร อยละของคนไทยกล มต างๆ ท ได ร บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างท วถ ง ครอบคล ม และเป นธรรม 1.1 การพ ฒนาค ณภาพช ว ต 1) ผ ด อยโอกาส 2) ผ พ การหร อท พพลภาพ 3) ผ ส งอาย 4) ชนต างว ฒนธรรม 5) ประชาชนท วไปท ม ความสนใจใฝ เร ยนร 1.2 การพ ฒนาความสามารถในเช งการแข งข นทางเศรษฐก จ 1) ผ อย ในว ยแรงงานท อย นอกระบบ 2) ผ อย ในว ยแรงงานท อย ในระบบ

25 2. ร อยละของผ เร ยนและผ ร บบร การท ม ผลส มฤทธ ตามจ ดม งหมายการเร ยนร ของ แต ละหล กส ตรหร อก จกรรมการเร ยนร และม ค ณล กษณะท พ งประสงค เพ อน าไปส ความเป นพลเม องด ในระบบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรวงเป นประม ข 3. ร อยละผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจต อการใช บร การของหน วยงานและสถานศ กษา 4. ร อยละของภาค เคร อข ายท เพ มข นในการเข ามาม ส วนร วมด าเน นการจ ดการศ กษาตลอดช ว ต 5. ร อยละของช มชนท ม การจ ดการความร และกระบวนการเร ยนร อ นเป นผลเน องจากการเข าร วมก จกรรม การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 6.ร อยละของช มชนท ม แหล งการเร ยนร ท พร อมในการจ ดและสน บสน นการศ กษาตลอดช ว ต 7. ร อยละของหน วยงานและสถานศ กษาท น าเทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารของหน วยงานและสถานศ กษามาใช ในการบร หารองค กรและจ ดบร การการเร ยนร แก ประชาชน 8.ร อยละของผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจต อการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารของหน วยงานและสถานศ กษา 9. ร อยละของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาสมรรถนะในการด าเน นงานการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 10.ร อยละของหน วยงานและสถานศ กษาท สามารถน าแผนการน เทศไปส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ 11.ร อยละของหน วยงานและสถานศ กษาท ม การจ ดการความร อย างเป นระบบ ต อเน องและสามารถน าไป พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด เช งค ณภาพ 1. คนไทยกล มต างๆท ได ร บบร การการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยม ค ณภาพช ว ตท ด 2. ผ เร ยนและผ ร บบร การท ม ผลส มฤทธ ตามจ ดประสงค การเร ยนร ของแต ละหล กส ตรหร อก จกรรมการ เร ยนร และม ศ กยภาพท พ งประสงค 3. ผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจต อการใช บร การของหน วยงานและสถานศ กษา 4. ภาคส วนต างๆของส งคมท เข ามาม ส วนร วมเป นภาค เคร อข ายในการจ ดก จกรรมการศ กษาตลอดช ว ต 5. ช มชนท เข าร วมก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยม การจ ดการความร และ กระบวนการเร ยนร 6. ช มชนท ม แหล งการเร ยนร ท พร อมในการจ ดและสน บสน นการศ กษาตลอดช ว ต 7. หน วยงานและสถานศ กษาท ม การน าเทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารมาใช ในการบร หารองค กรและจ ดบร การการเร ยนร แก ประชาชน 22

26 8. ผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจต อการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารของหน วยงานและสถานศ กษา 9. บ คลากรท ได ร บการพ ฒนาสมรรถนะในการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 10. หน วยงานและสถานศ กษาท ม ระบบการน เทศท ม ค ณภาพ 11. หน วยงานและสถานศ กษาท ม การจ ดการความร อย างเป นระบบต อเน องและสามารถน าไปพ ฒนาการ บร หารจ ดการองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ นโยบายส าค ญ เร งสร างและพ ฒนา กศน. ต าบลหร อแขวง: แหล งเร ยนร ช มชน ให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตในช มชน ด งน 1.1 จ ดสร าง กศน. ต าบลหร อแขวง: แหล งเร ยนร ช มชนเพ อกระจายโอกาสให ประชาชนได เร ยนร ตลอดช ว ต 1.2 จ ดหาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร เพ อสน บสน นการ บร หาร การจ ดก จกรรมการศ กษาและการเร ยนร และการให บร การประชาชน 1.3 จ ดก จกรรมส งเสร มการอ านเพ อส งเสร มให ประชาชนม น ส ยใฝ ร ใฝ เร ยน เป นบ คคลแห งการ เร ยนร และสามารถน าความร ไปใช ให เก ดประโยชน แก ตนเองและช มชน 1.4 จ ดให ม การต วเข มเต มเต มความร (Student Channel) ทางสถาน ว ทย โทรท ศน เพ อการศ กษา (ETV) และสถาน ว ทย โทรท ศน สาธารณะ ประชาชน 1.5 จ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ท เหมาะสมส าหร บ 1.6 ประสานการจ ดบร การและการส งเสร มการเร ยนร ของศ นย ซ อมสร าง (Fix-it Center) 2. เร งร ดด าเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) ด งน 2.1 เร งร ดด าเน นการส งเสร มการอ านเพ อสร างส งคมแห งการเร ยนร 2.2 เร งร ดด าเน นการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาและเร ยนร เพ มโอกาสทางการศ กษา และเร ยนร และส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนของส งคมในการบร หารและจ ดการศ กษา 2.3 ปร บบทบาทของหน วยงานและสถานศ กษา กศน. จากการเป นผ จ ดการศ กษา มาเป น ผ สน บสน นและอ านวยความสะดวกให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต

27 24 3. เร งร ดจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป อย างม ค ณภาพ เพ อเพ มโอกาสทางการศ กษา ให ก บประชาชน ด งน 3.1 เร งร ดจ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพให ก บประชากรว ยแรงงานท ไม จบการศ กษา ภาคบ งค บและไม อย ในระบบโรงเร ยน 3.2 ม งเน นจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและปร บพ นฐานการศ กษาของผ เร ยนโดยจ ด ก จกรรมค ายว ชาการ ก จกรรมเร ยนปร บพ นฐาน และก จกรรมเพ อพ ฒนาความร ความสามารถด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และก จกรรมจ ดหาส ออ ปกรณ การสอนของคร หร อหน งส อท นอกเหน อจากแบบเร ยน รวมท งสร างโอกาสในการส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การท หลากหลาย 3.3 จ ดหาหน งส อเร ยนการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานท ม ค ณภาพตามท ส าน กงาน กศน. ให การร บรองค ณภาพตามจ านวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยน พร อมท งจ ดให ม ระบบหม นเว ยน หน งส อเพ อเป ดโอกาสให ผ เร ยนท กคนสามารถเข าถ งการใช บร การหน งส อเร ยนอย างเท าเท ยมก น 4. พ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ด งน 4.1 จ ดก จกรรมส งเสร มการศ กษาและการเร ยนร 1) จ ดก จกรรมส งเสร มเยาวชนคนร กษ ถ น 2) จ ดก จกรรมส งเสร มพ ฒนาแกนน าสตร 3) จ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต 4.2 พ ฒนาและจ ดท าหล กส ตรท องถ นให เหมาะสมสอดคล องก บสภาพและความต องการของ กล มเป าหมาย เพ อพ ฒนาศ กยภาพของตนเองและเสร มสร างความส มพ นธ ในท องถ นโดยเฉพาะการส งเสร มความร ด านภาษามลาย กลาง ภาษาจ น และภาษาอ งกฤษ 4.3 ส งเสร มการเท ยบโอนความร ศาสนศ กษาเข าส การศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข น พ นฐาน 4.4 ว จ ยและพ ฒนาร ปแบบและกระบวนการเร ยนร ท เหมาะสมส าหร บประชาชนในพ นท เขต พ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต 4.5 จ ดหารถยนต ให กศน.อ าเภอในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต 4.6 เสร มสร างบ รณาการการด าเน นงานการศ กษาร วมก บภาค เคร อข าย อาท ส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษากระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

28 25 5. ส งเสร มและสน บสน นให ท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วมเป นภาค เคร อข ายในการจ ด ส งเสร ม และ สน บสน นการจ ดการศ กษาตลอดช ว ตให ครอบคล มพ นท กระด บอย างต อเน องและเข มแข ง ด งน 5.1 จ ดท าระบบฐานข อม ลภาค เคร อข ายท กระด บ เพ อใช เป นเคร องม อในการสร างความเป นเอกภาพและ เพ มประส ทธ ภาพในการด าเน นงานร วมก น 5.2 เสร มสร างแรงจ งใจให ภาค เคร อข ายม ส วนร วมจ ดการศ กษาตลอดช ว ตอย างกว างขวางและต อเน อง 5.3 พ ฒนาบ คลากรภาค เคร อข ายให ม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษาตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ 5.4 ให หน วยงานและสถานศ กษา ประสานการท างานร วมก บภาค เคร อข ายเพ อให ม ความร ความเข าใจใน บทบาทหน าท และภารก จเก ยวก บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 5.5 ประสานเช อมโยงก บส าน กงานส งเสร มส งคมแห งการเร ยนร และค ณภาพเยาวชน (สสค.) เพ อร วม ด าเน นการส งเสร มสน บสน น และพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ตลอดช ว ต นโยบายตามภารก จ 1. นโยบายด านการศ กษานอกระบบ 1.1 การสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป อย างม ค ณภาพ 1) ด าเน นการให ผ เร ยนการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานได ร บการสน บสน นค า เล าเร ยน ค าจ ดซ อหน งส อเร ยน และค าจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างครอบคล มและท วถ ง เพ อเพ มโอกาส ในการร บการศ กษาท ม ค ณภาพโดยไม เส ยค าใช จ าย 2) พ ฒนาระบบฐานข อม ลรวมของน กศ กษา กศน. ให ม ความครบถ วน ถ กต อง ท นสม ย และ เช อมโยงก นท วประเทศสามารถส บค นได ท นความต องการ เพ อประโยชน ในการจ ดการศ กษาให ก บผ เร ยน 3) ให ม การจ ดท าค ม อการสอนแบบม ค ณภาพและการสอนแบบประสมประสานตามหล กส ตร การศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information