แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง

2 ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว งเหน อ จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางในการ ด าเน นงานจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท กๆก จกรรม/ โครงการของป งบประมาณ 2554 ภายใต ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของ หว งเป นอย างย ง ว าเอกสารเล มน จะเป นประโยชน ส าหร บบ คลากรในหน วยงานและเคร อข ายท เก ยวข องถ ง ข อม ลแผนการด าเน นงานของศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอ ว งเหน อ และเพ อเป นแนวทางในการด าเน นงานตามภารก จความร บผ ดชอบ น าไปส การ บรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ

3 สารบ ญ เร อง หน า แผนท อ าเภอว งเหน อ 1 ตอนท 1 ข อม ลสภาพท วไป ช อและท ต ง,ส งก ด,ประว ต ความเป นมา,และสภาพป จจ บ น,สภาพท วไป - ว เคราะห SWOT ระด บพ นท ของอ าเภอว งเหน อ ตอนท 2 นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ส ยท ศน,พ นธก จ,เป าประสงค,ต วช ว ด,นโยบายเร งด วน,นโยบายตามภารก จ ตอนท 3 ข อม ลศ กยภาพสถานศ กษา ความเป นมาของสถานศ กษา - ท าเน ยบผ บร หาร - สถานภาพ - ปร ชญา,ว ส ยท ศน,พ นธก จ,เป าประสงค,ย ทธศาสตร,กลย ทธ - โครงสร างการบร หารงาน กศน.อ าเภอว งเหน อ - บ คลากรของสถานศ กษา - ทร พยากรและงบประมาณ ตอนท 4 แผนปฏ บ ต ประจ าป รายละเอ ยดโครงการ ตอนท 5การพ ฒนางานจากรายงานการประเม นค ณภาพภายนอก รายละเอ ยดการพ ฒนา ภาคผนวก ข อม ลกศน.ต าบล 145 ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นงานแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ คณะผ จ ดท า บ นท กความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษา 150

4 แผนท อ าเภอว งเหน อ จ งหว ด ล าปาง

5 2 ตอนท 1 ข อม ลสภาพท วไป พ นท ให บร การของสถานศ กษา 1. ช อและท ต ง 1.1 ช อสถานศ กษา ช อภาษาไทย... ช อภาษาอ งกฤษ...Wang Nuea District Non-Formal and Information Education Centre 1.2 ท ต ง 467 หม ท 4 ถนนสายว งเหน อ-แม ขะจาน หม ท 4 ต าบลว งเหน อ อ าเภอว งเหน อ จ งหว ดล าปาง พ ก ดท ต ง ละต จ ด ลองต จ ด GPS , TG H64B-BLFKU 1.4 การต ดต อส อสาร หมายเลขโทรศ พท , และโทรสาร เว บไซด สถานศ กษา อ เมล 2. ส งก ด ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 3. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ นของสถานศ กษา ประกาศจ ดต งเม อว นท 27 ส งหาคม 2536 ท งน ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ โดยได ท าการปร บปร งและพ ฒนาส วนหน งของอาคารห องสม ด ประชาชนอ าเภอว งเหน ออย ภายในพ นท ท ว าการอ าเภอว งเหน อ จ งหว ดล าปาง เป นส าน กงานมาจนถ ง ป งบประมาณ 2552ได ร บงบประมาณสน บสน นจากองค การบร หารส วนจ งหว ดล าปาง ( อบจ. ) ได ก อสร างอาคาร คอนกร ตให จ านวน 1 อาคาร ( อาคารท ท างานป จจ บ น ) และได มอบอาคารส าน กงานด งกล าวให เม อว นท 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

6 และเม อว นท 3 เด อน ม นาคม พ.ศ ได ม การประกาศใช พ.ร.บ. ส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งได เปล ยนช อสถานศ กษาเป น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอว งเหน อ หร อใช ช อย อเป น กศน. อ าเภอว งเหน อ 4. สภาพท วไปและอาณาเขตอ าเภอว งเหน อ อ าเภอว งเหน อ เป นอ าเภอท อย เหน อส ดของจ งหว ดล าปาง ม พ นท โดยประมาณ 1,035 ตารางก โลเมตร ม ขนาดใหญ เป นล าด บท 5 ของจ งหว ดล าปาง โดยม ค าขว ญว า พญาว งเร องนาม พระธาต งามเร องช อ น าตกสวยเล องล อ นามน ค อว งเหน อ ห างจากต วจ งหว ดล าปางตามทางหลวงหมายเลข 1035 ประมาณ 108 ตาราง ก โลเมตร ม อาณาเขตต ดต อด งน - ท ศเหน อ ต ดก บ อ าเภอพานจ งหว ดเช ยงราย - ท ศใต ต ดก บ อ าเภอแจ ห ม จ งหว ดล าปาง - ท ศตะว นออก ต ดก บ อ าเภองาว จ งหว ดล าปาง อ าเภอเม องพะเยา และ อ าเภอแม ใจ จ งหว ดพะเยา - ท ศตะว นตก ต ดก บ อ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย การปกครอง อ าเภอว งเหน อ แบ งการปกครองออกเป น 8 ต าบล (80 หม บ าน) ประกอบด วย เทศบาลต าบล จ านวน 2 แห ง องค การบร หารส วนต าบล 8 แห ง ด งน 1. ต าบลว งเหน อ ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 3 แห ง ได แก - เทศบาลต าบลว งเหน อ - เทศบาลต าบลบ านใหม - องค การบร หารส วนต าบลว งเหน อ 2. ต าบลว งซ าย ม 10 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งซ าย 3. ต าบลว งแก ว ม 7 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งแก ว 4. ต าบลท งฮ ว ม 12 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลท งฮ ว 3

7 5. ต าบลว งทอง ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งทอง 6. ต าบลว งใต ม 7 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งใต 7. ต าบลว งทรายค า ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งทรายค า 8. ต าบลร องเคาะ ม 17 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลร องเคาะ 4 ข อม ลจ านวนประชากรอ าเภอว งเหน อ ต าบล พ นท ตร.กม. จ านวนหม บ าน จ านวนประชากร จ านวนคร วเร อน ช ญ รวม ว งแก ว ,784 1,717 3,501 1,118 ท งฮ ว ,935 2,803 5,738 1,852 ว งเหน อ ,124 1,096 2, ว งซ าย ,585 2,473 5,058 1,671 ว งทอง ,711 2,546 5,257 1,721 ว งใต ,696 1,734 3,430 1,005 ว งทรายค า ,133 2,122 4,255 1,276 ร องเคาะ ,270 5,087 10,357 3,110 รวม 8 ต าบล 1, ,238 19,578 39,816 12,415 ท มา : ส าน กงานทะเบ ยนอ าเภอว งเหน อ

8 การเด นทาง สามารถเด นทางมาอ าเภอว งเหน อ ได 4 เส นทาง ด งน 1. ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 1035 ถนนสายล าปาง-ว งเหน อ (ผ านส สานไตรล กษณ และ อ าเภอแจ ห ม) รวมระยะทาง 108 ก โลเมตร 2. ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 120 ถนนสายพะเยา-ว งเหน อ ระยะทางจากอ าเภอเม องพะเยา ถ งอ าเภอว งเหน อ รวมระยะทาง 55 ก โลเมตร 3. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 118 ถนนสายเช ยงใหม -เช ยงราย (ต นทางจ งหว ดเช ยงใหม ) พอมาถ งทางแยกแม ขะจาน เขตอ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย จะพบทางแยกให เล ยวขวามา อ าเภอว งเหน อ รวมระยะทางจาก จ งหว ดเช ยงใหม ถ งอ าเภอว งเหน อ 99 ก โลเมตร 4. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 118 ถนนสายเช ยงใหม -เช ยงราย (ต นทางจ งหว ดเช ยงราย) พอมาถ งทางแยกแม ขะจาน เขตอ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย จะพบทางแยกให เล ยวซ าย มาอ าเภอว งเหน อ รวมระยะทางจาก จ งหว ดเช ยงราย ถ งอ าเภอว งเหน อ 116 ก โลเมตร การพาณ ชยกรรม ม ธนาคาร จ านวน 3 แห ง ประกอบด วย 1. ธนาคารกร งไทย 2. ธนาคารออมส น 3. ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธกส.) ล กษณะภ ม ประเทศ พ นท ส วนมากเป นป าไม และภ เขาถ งร อยละ 80 และม พ นท ราบแม น าว งเพ ยงร อยละ 20 ล กษณะภ ม อากาศ ฤด ฝนเร มประมาณเด อนพฤษภาคม พฤศจ กายน ฝนตกช กมากในเด อนส งหาคม ฤด หนาวเร มต งแต เด อนธ นวาคม เด อนก มภาพ นธ ฤด ร อนเร มต งแต เด อนม นาคม พฤษภาคม การประกอบอาช พ ประชาชนส วนใหญ ม อาช พหล กได แก ท านา ท าไร ท าสวน เล ยงส ตว 5

9 ด านส งคม 6 ศาสนา ประชาชนส วนใหญ ของอ าเภอว งเหน อน บถ อศาสนาพ ทธประมาณ % และน บถ อศาสนา อ นๆ ประมาณ 0.10 % ม ด งน 1.ว ด ส าน กสงฆ จ านวน 56 แห ง 2. โบสถ คร สต จ านวน 2 แห ง 3. ม สย ด จ านวน - แห ง 4. ศาลเจ า จ านวน 3 แห ง การศ กษา อ าเภอว งเหน อม โรงเร ยน / สถานศ กษา ในพ นท รวม 32 แห ง ด งน 1.โรงเร ยนระด บประถมศ กษา / โรงเร ยนขยายโอกาส ( ม.3 ) จ านวน 29 แห ง 2.โรงเร ยนม ธยมศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ( ประจ าอ าเภอ ) จ านวน 1 แห ง 3. โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ จ านวน 1 แห ง 4. โรงเร ยนเอกชน ระด บอน บาล-ม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 1 แห ง 5. สถานศ กษาของร ฐนอกระบบโรงเร ยนและหน วยงานในส งก ด - จ านวน 1 แห ง - กศน.ต าบล (ศ นย การเร ยนช มชนต าบล) จ านวน 8 แห ง - ศ นย การเร ยนช มชนคนพ การอ าเภอว งเหน อ จ านวน 1 แห ง -ห องสม ดประชาชนอ าเภอ จ านวน 1 แห ง ด านสาธารณส ข สถานบร การด านสาธารณส ข ม ด งน 1. โรงพยาบาลขนาด 30 เต ยง จ านวน 1 แห ง 2. สถาน อนาม ย จ านวน 9 แห ง 3. สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห ง 4. ร านขายยาแผนป จจ บ น จ านวน 3 แห ง

10 ด านศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ อ าเภอว งเหน อม ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ เช น พ ธ สรงน าพระธาต ว ดพระเก ด พ ธ สรงน าพระธาต จ าตอง ประเพณ นม สการป ดทองรอยพระพ ทธบาทว ดสบล น งานประเพณ ป ใหม เม องอ าเภอว งเหน อ ประเพณ ตานก วยสลากภ ตร ประเพณ ย เป งเน องในว นลอยกระทง ประเพณ ว นเข าพรรษา ประเพณ ว นออกพรรษา ประเพณ ท าบ ญต กบาตรเน องว นว สาขบ ชา สถานท ท องเท ยว อ าเภอว งเหน อม สถานท ท องเท ยว ด งน น าตกว งแก ว, ศาลเจ าพ อพญาว ง,พระธาต ว ดพระเก ด, น าตกว ง ทอง อ างเก บน าบ านห วยก อด ฯลฯ ช มชน ภ ม ป ญญาและแหล งเร ยนร ในช มชน ศ ลปว ฒนธรรมและขนบธรรมเน ยมประเพณ ท ส าค ญได แก ประเพณ สงกรานต และรดน าด าห วผ อาว โส ท าบ ญต กบาตรว นข นป ใหม, ท าบ ญต กบาตรว นสงกรานต, แห บ งไฟ ประเพณ ประเพณ ย เป งเน องในว นลอยกระทง, ประเพณ ท าบ ญตานก วยสลากภ ตร ประเพณ สรงน าพระเจด ย, ประเพณ ตานเปรตฐภ ร ประเพณ การบวงสรวงเจ าพ อพญาว ง ประเพณ พ ธ สรงน าพระธาต ว ดพระเก ด พ ธ สรงน าพระธาต จ าตอง ประเพณ นม สการป ดทองรอยพระพ ทธบาทว ดสบล น ประเพณ การท าบ ญเน องในว นเข าพรรษา / ว นออกพรรษา ประเพณ ท าบ ญต กบาตรเน องว นว สาขบ ชา 7

11 ท าเน ยบภ ม ป ญญาของอ าเภอว งเหน อ จ งหว ด ล าปาง ท ช อ สก ล ท อย ภ ม ป ญญาด าน 1 นายเปล ยน หล กม น 50 ม.8 บ านเม องทอง ต. ว งทอง ศ นย เร ยนร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 2 นายว ช ย โชต ญานนท ม.7 บ านแม เฮ ยว ต.ว งเหน อ ศ นย เร ยนร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3 นายศร โวย แรงจร ง 39 ม.8 บ านเม องทอง ต. ว งทอง ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 4 นายส รา แรงจร ง 80 ม.9 บ านร มโพธ ทอง ต.ว งทอง ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 5 นายเหมย ท ามา 72 ม.7 บ านปงทอง ต. ว งทอง ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 6 นายทว แหลมมาก 167 ม.3 บ านปงถ า ต. ว งทอง ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 7 นายหมอก ลาภโต 48 ม.1 บ านท งป ต. ท งฮ ว ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 8 นายพล พานแก ว 126 ม.2 บ านแม ทรายเง น ต. ท งฮ ว ศ ลปว ฒนธรรมดนตร พ นบ าน 9 นายถา จานเก า 90 ม.9 บ านร มโพธ ทอง ต.ว งทอง ศ ลปห ตถกรรมและ การจ กสาน 10 นายบวก แหลมมาก 175 ม.7 บ านปงทอง ต.ว งทอง ศ ลปห ตถกรรมและ การจ กสาน 11 นายธ รศาสตร เจร ญส ข 232 ม.2 บ านต งเหน อ ต. ว งทอง ศ ลปห ตถกรรมและ การจ กสาน 12 นายส วย เส ยงเล ก 125 ม.4 บ านท งฮ ว ต. ท งฮ ว ศ ลปห ตถกรรมและ การจ กสาน 13 พระอธ การเร อง ร ตนป ญโญ 22 ม.4 ว ดแม เย น ต. ว งทอง ด านพ ชสม นไพร /การใช สม นไพร 14 นายทองอ นทร จานเก า 78 ม.2 บ านต งเหน อ ต. ว งทอง ด านพ ชสม นไพร 15 นางเข ยว นบน อม 42 ม.1 บ านท งป ต. ท งฮ ว ด านพ ชสม นไพร 16 นายร ตน ส อ ด 23 ม.9 บ านร มโพธ ทอง ต. ว งทอง ด านพ ชสม นไพร 8

12 แหล งเร ยนร ในช มชนพ นท อ าเภอว งเหน อ จ งหว ด ล าปาง ท แหล งเร ยนร ท อย ล กษณะเด น 1 น าตกว งแก ว ม.5 บ านฮ างว งแก ว ต. ว งแก ว 2 น าตกธารทอง ม.6 บ านปงทอง ต.ว งทอง 3 ดอยหนอก ม.3 บ านปงถ า ต. ว งทอง 4 ถ าผางาม หน วยพ ท กษ อ ทยาน แห งชาต แจ ซ อน 5 ศ นย อน ร กษ พ ชสม นไพร แหล งเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ม.6 บ านหม น ต. ว งใต ว ดบ านแม เย น ม.4 ต.ว งใต 6 ศาลเจ าพ อพญาว ง ม.6 บ านใหม ต. ว งเหน อ 7 ศาลเจ าพ อหอค าดวงท พย ม.7 บ านสบล น ต.ร องเคาะ 8 ศาลเจ าพ อข อม อเหล ก ม.4 บ านท งฮ ว ต. ท งฮ ว -แหล งเร ยนร ตามธรรมชาต -สม นไพรชน ดต างๆ -แหล งท องเท ยวเช งน เวศน -แหล งเร ยนร ตามธรรมชาต -สม นไพรชน ดต างๆ -แหล งท องเท ยวเช งน เวศน -แหล งเร ยนร ตามธรรมชาต -สม นไพรชน ดต างๆ -แหล งท องเท ยวเช งน เวศน - แหล งศ กษาความร ระบบน เวศน -แหล งเร ยนร ตามธรรมชาต -สม นไพรชน ดต างๆ -แหล งท องเท ยวเช งน เวศน -ศ นย สาธ ตการปล กผ กปลอดสารพ ษ -ศ นย สาธ ต/และการบร การอบสม นไพร - ศ นย สาธ ตการผล ตป ยน าช วภาพไล แมลง -แหล งท องเท ยวเช งประว ต ศาสตร -แหล งศ กษาเร ยนร เช งประว ต ศาสตร / การ ก าเน ด/การปกครองอด ตอ าเภอว งเหน อ -แหล งท องเท ยวเช งประว ต ศาสตร -แหล งศ กษาเร ยนร เช งประว ต ศาสตร / การ ก าเน ด/การปกครองอด ตอ าเภอว งเหน อ -แหล งท องเท ยวเช งประว ต ศาสตร -แหล งศ กษาเร ยนร เช งประว ต ศาสตร / การ ก าเน ด/การปกครองอด ตอ าเภอว งเหน อ - แหล งเร ยนร และจ าหน ายผล ตภ ณฑ ผ าป ก ชาวเขา 9 กล มผ าป กชาวเขา ม.1 บ านผาช อ ต. ร องเคาะ 10 กล มผล ตรองเท าส งออก ม.2 บ านใหม หล ายท า ต. ว งซ าย -แหล งเร ยนร และจ าหน ายผล ตภ ณฑ รองเท า 9

13 10 ท แหล งเร ยน ท อย ล กษณะเด น 11 ว ดพระเก ด (การก าเน ด ถ นกาขาว ) ม.8 บ านแม เล ยบ ต. ท งฮ ว 12 ว ดพระธาต จ าตอง ม.15 บ านจ าตอง ต.ร องเคาะ 13 ว ดพระธาต เม องทอง ม.8 บ านเม องทอง ต. ว งทอง 14 ว ดพระธาต เกศาค า ม.2 บ านต งเหน อ ต. ว งทอง 15 ห องสม ดประชาชนอ าเภอว งเหน อ หม ท 4 ต าบลว งเหน อ อ าเภอว งเหน อ 16 กศน.ต าบล ม.3 ต าบลว งแก ว ม.4 ต าบลท งฮ ว ม. 4 ต าบลว งเหน อ ม. 7 ต าบลว งซ าย ม.2 ต าบลว งทอง ม.1 ต าบลว งใต ม. 6 ต าบลว งทรายค า ม.9 ต าบลร องเคาะ -แหล งศ กษาประว ต ศาสตร ทางพ ทธศาสนา -แหล งท องเท ยวเพ อท าบ ญก ศลและเพ อกราบ นม สการพระพ ทธเจ าในอด ต -แหล งศ กษาอบรมธรรมะทางพ ทธศาสนา -แหล งศ กษาประว ต ศาสตร ทางพ ทธศาสนา -แหล งท องเท ยวเพ อท าบ ญก ศลและเพ อกราบ นม สการพระพ ทธเจ าในอด ต -แหล งศ กษาอบรมธรรมะทางพ ทธศาสนา -แหล งศ กษาประว ต ศาสตร ทางพ ทธศาสนา -แหล งท องเท ยวเพ อท าบ ญก ศลและเพ อกราบ นม สการพระพ ทธเจ าในอด ต -แหล งศ กษาอบรมธรรมะทางพ ทธศาสนา -แหล งศ กษาประว ต ศาสตร ทางพ ทธศาสนา -แหล งท องเท ยวเพ อท าบ ญก ศลและเพ อกราบ นม สการพระพ ทธเจ าในอด ต -แหล งศ กษาอบรมธรรมะทางพ ทธศาสนา -บร การส อ ส งพ มพ ส ออ เล คทรอน คโดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการอ านวยความ สะดวกแก ผ ใช บร การ -ประชาส มพ นธ เผยแพร องค ความร ด าน ต าง ๆ -ให เป นแหล งเร ยนร ของน กศ กษา -จ ดน ทรรศการ/ก จกรรมส งเสร ม การเร ยนร ในโอกาสต าง ๆ -เป นท พบกล มของน กศ กษา -เป นแหล งบร การส อโดย หม นเว ยนจากห องสม ดประชาชน -ให บร การแก ช มชนในการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต -เป นแหล งข อม ลพ นฐานของ ช มชน

14 โครงการท ได ร บเง นอ ดหน นจากองค กรภาค เคร อข าย ท โครงการ / ก จกรรม สถานท /พ นท ด าเน นการ จ านวนเง น หน วยงานท สน บสน น 1 โครงการจ ดสร างอาคารส าน กงาน ศ นย กศน. อ าเภอว งเหน อ ( และศ นย I.C.T. อ.ว งเหน อ ) พ นท จ านวน 1ไร 4 งาน (พ นท ส าน กงานล กเส อ แห งชาต ได มอบให กศน. ) 1,975,000.- บาท องค การบร หารส วน จ งหว ดล าปาง ( อบจ.ลป.) 2 โครงการพ ฒนากศน.ต าบลร องเคาะ กศน.ต าบลร องเคาะ 36,000.- บาท อบต. ร องเคาะ 3 โครงการพ ฒนากศน.ต าบลว งทรายค า ศ นย การเร ยนช มชนต าบล 25,000.- บาท อบต. ว งทรายค า ว งทรายค า 4 โครงการพ ฒนากศน.ต าบลว งแก ว กศนต าบลว งแก ว 5,000.- บาท อบต.ว งแก ว 5 โครงการก ฬา กศน.ท องถ นต านยาเสพต ด กศน.ต าบลท งฮ ว 20,000.- บาท อบต. ท งฮ ว - รวมเป นจ านวนเง นท งส น - 2,061,000.- บาท - องค กรภาค เคร อข ายท สน บสน นทร พยากรด านอาคารสถานท ในการจ ดการศ กษานอกระบบ ฯ ท รายการ /กศน.ต าบล สถานท /ท ต ง หน วยงานท สน บสน น 1 กศน.ต าบลว งแก ว อาคาร ร.ร.บ านป าแหน ง ม.3 ต.ว งแก ว สพท. ล าปาง เขต 3 (ร.ร.ว งแก วว ทยา) 2 กศน.ต าบลท งฮ ว อาคารร.ร.บ านท งฮ ว ( เด ม ) สพท.ล าปางเขต 3 (ร.ร.ท งฮ วว ทยา) 3 กศน.ต าบลว งเหน อ อาคาร สนง.ประถมฯ (เด ม) สพท.ล าปางเขต 3 (ร.ร.อน บาลว งเหน อ) 4 กศน.ต าบลว งซ าย ว ดบ านแม ส ขนอก ว ดบ านแม ส ขนอก ม.8 ต.ว งซ าย 5 กศน.ต าบลว งทอง ท ท าการอบต.ว งทอง (หล งเก า) องค การบร หารส วนต าบลว งทอง 6 กศน.ต าบลว งใต ว ดบ านกวาง ม.1 ต. ว งใต ว ดบ านกวาง ม.1 ต.ว งใต 7 กศน.ต าบลว งทรายค า อาคารด านข าง อบต.ว งทรยาค า อบต.ว งทรายค า 8 กศน.ต าบลร องเคาะ อาคารศ นย ฯเด กเล กเด ม ม.9 ต.ร องเคาะ อบต.ร องเคาะ,ร.ร.ร องเคาะว ทยา 11

15 12 5. การว เคราะห SWOT ของสถานศ กษา การว เคราะห องค กร ภายใต ป จจ ยตาม สภาพแวดล อมภายนอก และสภาพแวดล อมภายใน ด งน สภาพแวดล อมภายนอก ป จจ ยด านส งคมและว ฒนธรรม จ ดแข ง จ ดอ อน 1. ม เคร อข ายให การสน บสน น เช น อบต., ว ด, โรงเร ยน 2. ม แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในช มชน 3. สามารถเข าไปจ ดก จกรรมถ งในช มชน 4. บ คลากรเป นคนในพ นท /ใกล ช ดประชาชน 5. ม ประเพณ, ว ฒนธรรม ของตนเอง โอกาส 1.หน วยงาน องค กร เคร อข ายให การสน บสน นงาน กศน. 2.ประชาชนให ความสนใจก บงานการศ กษานอก โรงเร ยน 3. ม แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในพ นท 4. เส นทางการคมนาคมสะดวก 1. การม ส วนร วมของเคร อข ายให ความส าค ญและ ให ความร วมม อย งไม ครอบคล มท กพ นท 2. ประชาชน/ช มชน ใช ทร พยากรและส งแวดล อม ไม ค มค า ท นทางส งคมถ กละเลย เช น ภ ม ป ญญาท องถ น อ ปสรรค 1.การจ ดก จกรรมย งยากจากกฎระเบ ยบแต ละหม บ าน 2.ผ ร บบร การไม ค อยม เวลาและม เวลาว างไม ตรงก น ยากต อการจ ดก จกรรมอย างต อเน อง 3.กล มเป าหมาย /ผ ร บบร การม การย ายถ นฐานบ อย ท า ให ขาดการประสานงานท ต อเน อง 4.พ นท ส วนใหญ เป นส งคมเกษตรกรรม ท ม งการ ประกอบอาช พมากกว าการศ กษาต อ

16 13 ป จจ ยด านเทคโนโลย จ ดแข ง 1. กล มเป าหมายม ช องทางการเข าถ งเทคโนโลย หลากหลาย เช น ว ทย, โทรท ศน, อ นเตอร เน ต, โทรศ พท 2. ม ส อท หลากหลาย เช น CD, VCD, DVD, CAI 3. ม การเผยแพร ข าวสารประชาส มพ นธ ทางเว ปไซต 4. ม คล นว ทย ท ใช ในการเผยแพร ข าวสารความร โอกาส 1. หน วยงาน องค กร ม นโยบายให การสน บสน น เช น การประชาส มพ นธ การให บร การ 2. การม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมของภาค เคร อข าย 3. ม ช องทางการเผยแพร ก จกรรมงาน กศน. ส ช มชน จ ดอ อน 1. ความเจร ญทางเทคโนโลย - กล มเป าหมายตามไม ท น เน องจากขาดความร ขาดการพ ฒนาตนเอง, - ไม สอดคล องก บว ถ ช ว ต 2. การบร หารจ ดการระบบการใช อ ปกรณ ให ค มค า 3. ระบบข อม ลสารสนเทศย งไม ด พอ อ ปสรรค 1. กล มเป าหมายบางส วนย งขาดความเข าใจในการ บร การงาน กศน. 2. จ ดให บร การด านเทคโนโลย ม น อย 3. ขาดระบบเคร อข ายต อการรองร บการให บร การ 4. งบประมาณไม เพ ยงพอต อการพ ฒนาทางด าน เทคโนโลย ท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ป จจ ยด านเศรษฐก จ จ ดแข ง 1. ช มชนม การร วมกล ม เช น กล มอาช พ, กล ม OTOP, กล มออมทร พย 2. ร ฐบาล/เอกชน ให การสน บสน นงบประมาณ เช น กองท นหม บ าน, โครงการช มชนพอเพ ยง โอกาส 1. ขอร บการสน บสน นจากหน วยงาน เช น อปท., ส าน กงาน กศน., สพท. 2. พ นท ส วนใหญ ประชาชนม อาช พด านการ เกษตรกรรมได แก การเพาะปล กพ ช และการเล ยงส ตว จ ดอ อน 1. ประชาชนม รายได ไม แน นอน 2. การบร หารจ ดการม กฎ/ระเบ ยบท ช ดเจนแต ขาด มาตรการในการจ ดการก บผ ไม ปฏ บ ต ตามกฎ/ ระเบ ยบ อ ปสรรค 1. งบประมาณไม สอดคล องก บก จกรรม /โครงการ 2. ไม ม งบประมาณทางการศ กษาให ก บกล มเป าหมาย 3. ภาระทางเศรษฐก จในครอบคร วของกล มเป าหมาย

17 ป จจ ยด านการเม องและกฎหมาย จ ดแข ง 1. ม นโยบาย แผนงานท แน นอน 2. ประชาชนม โอกาสทางการเม องการปกครอง มากข น โอกาส 1. ประชาชนม ส ทธ เล อกผ น า 2. ม ส ทธ และอ านาจในการเปล ยนแปลงมากข น 14 จ ดอ อน 1. ร ฐบาล การเม องม การเปล ยนแปลงบ อย 2. อ านาจการต ดส นใจย งอย ท ผ น า 3. ผ น าส วนใหญ ท ได ร บการค ดเล อก ข นอย ก บ การสน บสน นของพวกพ อง อ ปสรรค 1. การแบ งพรรคแบ งพวกของประชาชน 2. การเม องม อ ทธ พลต อส ทธ ของประชาชน 4. กฎหมายไม เอ อต อการจ ดการศ กษาแก กศน. ผ เร ยน/ ผ ร บบร การจะเข าร บบร การ การศ กษาด วยความสม คร ใจ ท าให การจ ดการศ กษาของ กศน. เป นไปด วยความ ล าบาก ไม สามารถบ งค บเร ยนเหม อนการศ กษาภาค บ งค บได ซ งม กฎหมายได เอ ออ านวยการจ ดการศ กษา (ท างานแบบต งร บไม ได และต องล าบาก คร กศน. ต อง ท างานแบบเช งร ก ต องม ความพยายามส ง จ งจะบรรล ตามว ตถ ประสงค ท วางไว ซ งจ าเป นต องม เทคน ค/และ ประสบการณ ส งในการประสานงานพ นท เพราะต อง ท างานก บประชาชนพ นท ท งอ าเภอ หร อ ต าบล ท าให ต องร บภารก จมาก)

18 สภาพแวดล อมภายใน ป จจ ยด านโครงสร าง / นโยบาย จ ดแข ง 1. ม นโยบาย/โครงสร างท ช ดเจน 2. สถานศ กษาม ปร ชญา กลย ทธ และพ นธก จ ท ช ดเจนในการจ ดการก จกรรม กศน. 3. องค กรม เจ าหน าท ครอบคล มท กพ นท 4. ม การมอบหมายงานท ช ดเจน 5. ม การจ ดระบบการท างานเป นท ม/กล มพ นท 6. ม การแบ งพ นท ร บผ ชอบอย างช ดเจน โอกาส 1. บ คลากรม ส วนร วมในการจ ดท า แผนปฏ บ ต งาน 2. ประชาชนย งให ความสนใจก บงานการศ กษา นอกระบบฯ 3. สถานศ กษาต งอย กลางช มชน 15 จ ดอ อน 1. ผ ปฏ บ ต งานบางพ นท ย งไม สามารถปฏ บ ต งานได ตามนโยบายเน องจากย งขาดประสบการณ (เปล ยน บ คลากรบ อยเน องจากม การลาออกเพ อไปร บราชการท หน วยงานอ นหร อประกอบอาช พส วนต ว) อ ปสรรค 1. ประชาชนย งขาดความร ความเข าใจใน การม ส วนร วม 2. ผลการปฏ บ ต งานเห นผลช า และไม เป นร ปธรรม

19 ป จจ ยด านผลผล ตและการบร หาร จ ดแข ง 1. การจ ดก จกรรมเอ อต อกล มเป าหมาย เช น ว ธ การเร ยน 2. บ คลากรสามารถให ค าปร กษาและแก ไขป ญหา แก เพ อนร วมงานได 5. ไม จ าก ดขอบเขตของกล มเป าหมาย 6. ม การเท ยบโอนความร และประสบการณ 7. สอดคล องก บความต องการของกล มเป าหมาย 8. ม หล กส ตรท หลากหลาย ย ดหย น 9. ใช ช มชนเป นฐาน 10. ได ร บบร การท วถ งท กพ นท โอกาส 1. กล มเป าหมายได ร บโอกาสอย างท วถ ง 2. จ านวนกล มเป าหมายม มาก และหลากหลาย 3. ได ร บการสน บสน นจากภาค เคร อข าย 16 จ ดอ อน 1. บ คลากรบางรายขาดการวางแผนการท างาน 2. กล มเป าหมายไม น าไปส การปฏ บ ต ใน ช ว ตประจ าว น 3. บางคร งยากต อการจ ดก จกรรมเน องจาก กล มเป าหมายส วนใหญ ประกอบอาช พ เกษตรกรรม และท างานในโรงงาน อ ตสาหกรรม อ ปสรรค 1. กล มเป าหมายบางส วนย งขาดความเข าใจในการ ร บบร การงาน กศน. 2. บางคร งการประสานงานไม ได ร บการ ตอบสนองท ด 3. การพ ฒนาอาช พขาดการต อเน องในเร องของ ตลาด และไม ม ค ณภาพเท าท ควร ท าให ผ ร บบร การม ความสนใจอย างจร งจ งน อยลง

20 ด านบ คลากร จ ดแข ง 1. บ คลากรอย ในพ นท 2. บ คลากรม ความร ท หลากหลาย 3. บ คลากรม มน ษยส มพ นธ ท ด 4. บ คลากรได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง 5. บ คลากรม ความสามารถปฏ บ ต งานได หลากหลาย 6. เป ดโอกาสให บ คลากรได ม โอกาสเพ มพ น ความร 7. คร ม การบ นท กผลการปฏ บ ต งาน 8. ผ บร หารเอ อต อการพ ฒนางานของบ คลากร ในทางท ด 9. ผ บร หารม ความร บผ ดชอบส ง ม ประสบการณ ในการบร หารงานอย างม ระบบ โอกาส 1. ม ความก าวหน าทางอาช พ 2. ม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง 3. ส วนใหญ บ คลากรเป นท ยอมร บของกล มเป าหมาย 17 จ ดอ อน 1. บ คลากรน อยภาระงานท ต องร บผ ดชอบมากท า ให บางคร งประส ทธ ภาพงานลดลง 2. จบการศ กษาไม ตรงก บรายว ชาท ร บผ ดชอบ 3. บ คลากรบางคนม ความร บผ ดชอบน อย 4. บ คลากรขาดความต อเน อง 5. บ คลากร เช น คร กศน.ต าบล,คร ประจ ากล ม ขาดความม นคงในหน าท การงาน 6. บ คลากรขาดการวางแผน การน าไปใช การน เทศต ดตาม 7. บ คลากรขาดการจ ดระบบเอกสาร และงาน สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ อ ปสรรค 1. บ คลากรใหม ต องใช เวลาในการเร ยนร เพราะคร ลาออกบ อยคร ง ท งน เน องจากไม ม ความม นคงใน ว ชาช พหร อม ช องทางในการประกอบอาช พอ นท ด กว า 2. ขาดงบประมาณในการพ ฒนา 3. ขาดบ คลากรท ม ความสามารถเฉพาะทางในพ นท 4. อ านาจการบร หารบ คลากรไม เบ ดเสร จใน สถานศ กษา 5. ขาดความช ดเจนในภาระงานแต ละด าน ระบบงานบางเร องไม สามารถปฏ บ ต แทนก นได

21 18 ป จจ ยด านการเง น/งบประมาณ จ ดแข ง 1. บ คลากรม แผนการใช งบประมาณ 2. การเบ กจ ายเง นเป นไปตามข นตอน 3. การท าบ ญช การเบ กจ ายเป นป จจ บ น 4. บ คลากรแสวงหาความร โอกาส 1. นโยบาย/ระเบ ยบการเบ กจ ายเอ อต อการบร หาร 2. งบประมาณเป นไปตามรายห วของน กศ กษา จ ดอ อน 1. การเบ กจ ายไม ตรงตามระยะเวลาก าหนด 2. การควบค มงบประมาณย งไม ม ประส ทธ ภาพ เท าท ควร อ ปสรรค 1. ไม ม บ คลากรร บผ ดชอบโดยตรงด านการเง น 2. สถานศ กษาไม ม เง นส ารองราชการ 3. จ ดสรรงบไม สอดคล องก บแผนการด าเน นงาน ประจ าป บางแผนต องปร บแก ไข และบางโครงการต อง ล าช าหร อยกเล กไป เพราะงบประมาณท ได จ ดสรร ไม ได ร บตามเป าหมายท ได เสนอตามแผนงาน/โครงการ 4. งบประมาณท กศน.ได ร บจ ดสรร ตามรายห ว น กศ กษาเม อเท ยบก บในระบบโรงเร ยนน อยมากเก อบ เท าต ว เม อเปร ยบเท ยบก บ น กเร ยนในระบบโรงเร ยน อ กท งต องน างบด งกล าวมาจ างเป นค าตอบแทนกศน. ต าบล คร ประจ ากล ม ค าประก นส งคม ค าจ ดซ อว สด / อ ปกรณ การศ กษา ค าว สด ท างานส าน กงาน ฯลฯ ท าให งบประมาณท จะมาพ ฒนาค ณภาพการศ กษาไม ม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดการเร ยนการสอน และงานอ นๆ

22 19 ป จจ ยด านว สด อ ปกรณ จ ดแข ง จ ดอ อน 1. ม การใช งานว สด อ ปกรณ อย างประหย ด และ 1. ว สด อ ปกรณ ขาดประส ทธ ภาพในการใช งาน บาง ค มค า ชน ดม อาย การใช งานนาน 2. ม ส อท สน บสน นการเร ยนร ท หลากหลาย เช น 2. ขาดการจ ดเก บท ด หน งส อ VCD โทรท ศน เพ อการศ กษา 3. ขาดงบประมาณในการบ าร งร กษาซ อมแซม โอกาส อ ปสรรค 1. ได ร บการสน บสน น ส งเสร มจากภาค เคร อข าย 1. ไม ม ผ ด แล ร กษา ซ อมแซม เฉพาะทาง ป จจ ยด านการบร หารจ ดการ จ ดแข ง 1. ม แผนการด าเน นการ เช น แผนพ ฒนาค ณภาพ แผนประจ าป 2. ใช ช มชนเป นฐาน 3. ม กฎระเบ ยบท ช ดเจน 4. ม การแบ งงานท ช ดเจน 5. ใช หล กการบร หารบ านเม องท ด 6. ด าเน นการตามแผนการปฏ บ ต งานประจ าป ของ แต ละพ นท 7. ม การน าแนวทางการประเม นมาปร บปร ง และ พ ฒนาในป งบประมาณต อไป โอกาส 1. บ คลากรได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง 2. กล มเป าหมายได ร บโอกาสท ด ในการร วม ก จกรรม กศน. 3. องค กรอ น ๆ ช วยก นสน บสน น จ ดอ อน 1. ขาดมาตรการจ ดการต อผ ไม ปฏ บ ต ตามกฎ/ ระเบ ยบ 2. ขาดระบบบร หารจ ดการในด านเอกสารท ด 3. การควบค มงบประมาณไม เป นไปตามแผน 4. บ คลากรม การวางแผนไม รอบคอบในการท างาน อ ปสรรค 1. สถานศ กษาไม ม เง นทดรองราชการ 2. อ านาจการบร หารจ ดการไม เบ ดเสร จใน สถานศ กษา 3. การประสานงานไม ได ร บการตอบสนอง เท าท ควร

23 20 ตอนท 2 นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน ของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน เร ยนร คนไทยได ร บการศ กษาตลอดช ว ตท ม ค ณภาพ อย างท วถ ง และเท าเท ยมก น เพ อให เก ดส งคมแห งการ พ นธก จ 1. จ ดและส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให ม ค ณภาพ 2. ส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายท งในและต างประเทศในการจ ดการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย 3. ส งเสร มช มชนให พ ฒนากระบวนการเร ยนร ตลอดช ว ต เพ อการพ ฒนาท ย งย น 4. พ ฒนาและส งเสร มการน าว ทยาศาสตร เทคโนโลย เพ อการศ กษา และเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารมาใช ให เก ดประส ทธ ภาพต อการศ กษาตลอดช ว ต 5. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการบ คลากรเพ อการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย

24 เป าประสงค คนไทยได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ครอบคล ม และเป นธรรม 2. ผ เร ยนและผ ร บบร การได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐานและม ค ณล กษณะท พ งประสงค อ น น าไปส ความเป นพลเม องด ในการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 3. ภาค เคร อข ายเข ามาร วมด าเน นการจ ดการศ กษาตลอดช ว ตอย างกว างขวาง 4. ช มชนม การจ ดการความร และกระบวนการเร ยนร เพ อสร างส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร 5. แหล งการเร ยนร ม อย อย างท วถ งและได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มโอกาสและช องทางการศ กษาและการ เร ยนร ตลอดช ว ตท ม ค ณภาพและสนองตอบความต องการของประชาชน 6. หน วยงานและสถานศ กษาน าเทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หาร องค กรและจ ดบร การการเร ยนร แก ประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ 7. หน วยงานและสถานศ กษาม ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ สามารถจ ดบร การตอบสนองก บ สภาพและความต องการของผ เร ยนและผ ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด เช งปร มาณ 1. ร อยละของคนไทยกล มต างๆ ท ได ร บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างท วถ ง ครอบคล ม และเป นธรรม 1.1 การพ ฒนาค ณภาพช ว ต 1) ผ ด อยโอกาส 2) ผ พ การหร อท พพลภาพ 3) ผ ส งอาย 4) ชนต างว ฒนธรรม 5) ประชาชนท วไปท ม ความสนใจใฝ เร ยนร 1.2 การพ ฒนาความสามารถในเช งการแข งข นทางเศรษฐก จ 1) ผ อย ในว ยแรงงานท อย นอกระบบ 2) ผ อย ในว ยแรงงานท อย ในระบบ

25 2. ร อยละของผ เร ยนและผ ร บบร การท ม ผลส มฤทธ ตามจ ดม งหมายการเร ยนร ของ แต ละหล กส ตรหร อก จกรรมการเร ยนร และม ค ณล กษณะท พ งประสงค เพ อน าไปส ความเป นพลเม องด ในระบบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรวงเป นประม ข 3. ร อยละผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจต อการใช บร การของหน วยงานและสถานศ กษา 4. ร อยละของภาค เคร อข ายท เพ มข นในการเข ามาม ส วนร วมด าเน นการจ ดการศ กษาตลอดช ว ต 5. ร อยละของช มชนท ม การจ ดการความร และกระบวนการเร ยนร อ นเป นผลเน องจากการเข าร วมก จกรรม การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 6.ร อยละของช มชนท ม แหล งการเร ยนร ท พร อมในการจ ดและสน บสน นการศ กษาตลอดช ว ต 7. ร อยละของหน วยงานและสถานศ กษาท น าเทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารของหน วยงานและสถานศ กษามาใช ในการบร หารองค กรและจ ดบร การการเร ยนร แก ประชาชน 8.ร อยละของผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจต อการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารของหน วยงานและสถานศ กษา 9. ร อยละของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนาสมรรถนะในการด าเน นงานการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 10.ร อยละของหน วยงานและสถานศ กษาท สามารถน าแผนการน เทศไปส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ 11.ร อยละของหน วยงานและสถานศ กษาท ม การจ ดการความร อย างเป นระบบ ต อเน องและสามารถน าไป พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด เช งค ณภาพ 1. คนไทยกล มต างๆท ได ร บบร การการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยม ค ณภาพช ว ตท ด 2. ผ เร ยนและผ ร บบร การท ม ผลส มฤทธ ตามจ ดประสงค การเร ยนร ของแต ละหล กส ตรหร อก จกรรมการ เร ยนร และม ศ กยภาพท พ งประสงค 3. ผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจต อการใช บร การของหน วยงานและสถานศ กษา 4. ภาคส วนต างๆของส งคมท เข ามาม ส วนร วมเป นภาค เคร อข ายในการจ ดก จกรรมการศ กษาตลอดช ว ต 5. ช มชนท เข าร วมก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยม การจ ดการความร และ กระบวนการเร ยนร 6. ช มชนท ม แหล งการเร ยนร ท พร อมในการจ ดและสน บสน นการศ กษาตลอดช ว ต 7. หน วยงานและสถานศ กษาท ม การน าเทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารมาใช ในการบร หารองค กรและจ ดบร การการเร ยนร แก ประชาชน 22

26 8. ผ ร บบร การท ม ความพ งพอใจต อการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาและเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารของหน วยงานและสถานศ กษา 9. บ คลากรท ได ร บการพ ฒนาสมรรถนะในการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 10. หน วยงานและสถานศ กษาท ม ระบบการน เทศท ม ค ณภาพ 11. หน วยงานและสถานศ กษาท ม การจ ดการความร อย างเป นระบบต อเน องและสามารถน าไปพ ฒนาการ บร หารจ ดการองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ นโยบายส าค ญ เร งสร างและพ ฒนา กศน. ต าบลหร อแขวง: แหล งเร ยนร ช มชน ให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตในช มชน ด งน 1.1 จ ดสร าง กศน. ต าบลหร อแขวง: แหล งเร ยนร ช มชนเพ อกระจายโอกาสให ประชาชนได เร ยนร ตลอดช ว ต 1.2 จ ดหาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร เพ อสน บสน นการ บร หาร การจ ดก จกรรมการศ กษาและการเร ยนร และการให บร การประชาชน 1.3 จ ดก จกรรมส งเสร มการอ านเพ อส งเสร มให ประชาชนม น ส ยใฝ ร ใฝ เร ยน เป นบ คคลแห งการ เร ยนร และสามารถน าความร ไปใช ให เก ดประโยชน แก ตนเองและช มชน 1.4 จ ดให ม การต วเข มเต มเต มความร (Student Channel) ทางสถาน ว ทย โทรท ศน เพ อการศ กษา (ETV) และสถาน ว ทย โทรท ศน สาธารณะ ประชาชน 1.5 จ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ท เหมาะสมส าหร บ 1.6 ประสานการจ ดบร การและการส งเสร มการเร ยนร ของศ นย ซ อมสร าง (Fix-it Center) 2. เร งร ดด าเน นงานตามนโยบายการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) ด งน 2.1 เร งร ดด าเน นการส งเสร มการอ านเพ อสร างส งคมแห งการเร ยนร 2.2 เร งร ดด าเน นการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาและเร ยนร เพ มโอกาสทางการศ กษา และเร ยนร และส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนของส งคมในการบร หารและจ ดการศ กษา 2.3 ปร บบทบาทของหน วยงานและสถานศ กษา กศน. จากการเป นผ จ ดการศ กษา มาเป น ผ สน บสน นและอ านวยความสะดวกให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต

27 24 3. เร งร ดจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป อย างม ค ณภาพ เพ อเพ มโอกาสทางการศ กษา ให ก บประชาชน ด งน 3.1 เร งร ดจ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพให ก บประชากรว ยแรงงานท ไม จบการศ กษา ภาคบ งค บและไม อย ในระบบโรงเร ยน 3.2 ม งเน นจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและปร บพ นฐานการศ กษาของผ เร ยนโดยจ ด ก จกรรมค ายว ชาการ ก จกรรมเร ยนปร บพ นฐาน และก จกรรมเพ อพ ฒนาความร ความสามารถด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร และก จกรรมจ ดหาส ออ ปกรณ การสอนของคร หร อหน งส อท นอกเหน อจากแบบเร ยน รวมท งสร างโอกาสในการส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การท หลากหลาย 3.3 จ ดหาหน งส อเร ยนการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานท ม ค ณภาพตามท ส าน กงาน กศน. ให การร บรองค ณภาพตามจ านวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยนเร ยน พร อมท งจ ดให ม ระบบหม นเว ยน หน งส อเพ อเป ดโอกาสให ผ เร ยนท กคนสามารถเข าถ งการใช บร การหน งส อเร ยนอย างเท าเท ยมก น 4. พ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ด งน 4.1 จ ดก จกรรมส งเสร มการศ กษาและการเร ยนร 1) จ ดก จกรรมส งเสร มเยาวชนคนร กษ ถ น 2) จ ดก จกรรมส งเสร มพ ฒนาแกนน าสตร 3) จ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต 4.2 พ ฒนาและจ ดท าหล กส ตรท องถ นให เหมาะสมสอดคล องก บสภาพและความต องการของ กล มเป าหมาย เพ อพ ฒนาศ กยภาพของตนเองและเสร มสร างความส มพ นธ ในท องถ นโดยเฉพาะการส งเสร มความร ด านภาษามลาย กลาง ภาษาจ น และภาษาอ งกฤษ 4.3 ส งเสร มการเท ยบโอนความร ศาสนศ กษาเข าส การศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข น พ นฐาน 4.4 ว จ ยและพ ฒนาร ปแบบและกระบวนการเร ยนร ท เหมาะสมส าหร บประชาชนในพ นท เขต พ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต 4.5 จ ดหารถยนต ให กศน.อ าเภอในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต 4.6 เสร มสร างบ รณาการการด าเน นงานการศ กษาร วมก บภาค เคร อข าย อาท ส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษากระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

28 25 5. ส งเสร มและสน บสน นให ท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วมเป นภาค เคร อข ายในการจ ด ส งเสร ม และ สน บสน นการจ ดการศ กษาตลอดช ว ตให ครอบคล มพ นท กระด บอย างต อเน องและเข มแข ง ด งน 5.1 จ ดท าระบบฐานข อม ลภาค เคร อข ายท กระด บ เพ อใช เป นเคร องม อในการสร างความเป นเอกภาพและ เพ มประส ทธ ภาพในการด าเน นงานร วมก น 5.2 เสร มสร างแรงจ งใจให ภาค เคร อข ายม ส วนร วมจ ดการศ กษาตลอดช ว ตอย างกว างขวางและต อเน อง 5.3 พ ฒนาบ คลากรภาค เคร อข ายให ม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษาตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ 5.4 ให หน วยงานและสถานศ กษา ประสานการท างานร วมก บภาค เคร อข ายเพ อให ม ความร ความเข าใจใน บทบาทหน าท และภารก จเก ยวก บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 5.5 ประสานเช อมโยงก บส าน กงานส งเสร มส งคมแห งการเร ยนร และค ณภาพเยาวชน (สสค.) เพ อร วม ด าเน นการส งเสร มสน บสน น และพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ตลอดช ว ต นโยบายตามภารก จ 1. นโยบายด านการศ กษานอกระบบ 1.1 การสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย 15 ป อย างม ค ณภาพ 1) ด าเน นการให ผ เร ยนการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานได ร บการสน บสน นค า เล าเร ยน ค าจ ดซ อหน งส อเร ยน และค าจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างครอบคล มและท วถ ง เพ อเพ มโอกาส ในการร บการศ กษาท ม ค ณภาพโดยไม เส ยค าใช จ าย 2) พ ฒนาระบบฐานข อม ลรวมของน กศ กษา กศน. ให ม ความครบถ วน ถ กต อง ท นสม ย และ เช อมโยงก นท วประเทศสามารถส บค นได ท นความต องการ เพ อประโยชน ในการจ ดการศ กษาให ก บผ เร ยน 3) ให ม การจ ดท าค ม อการสอนแบบม ค ณภาพและการสอนแบบประสมประสานตามหล กส ตร การศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information