แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ.

2 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน รวมถ งเป นเคร องม อในการต ดตามประเม นผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย เพ อให การด าเน นงานบรรล ตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของมหาว ทยาล ยจ าเป นต องด าเน นการต ดตามประเม นผล แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ และน าผลการประเม นน นมาเป นข อพ จารณาในการจ ดท าแผนของป ถ ดไป มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประกอบด วย ปร ชญา ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย รวมถ งโครงการ / ก จกรรม ท มหาว ทยาล ยจะด าเน นการจ าแนกตามแต ละกลย ทธ ม การก าหนด ต วช ว ดและค าเป าหมายของแต ละต วช ว ด เพ อว ดความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป และม การส งเสร ม สน บสน น ผล กด นให ม การด าเน นการตามแผน ตลอดจนการต ดตาม การตรวจสอบและการประเม นผลการด าเน นงานอย างครบถ วน เพ อให เก ด ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลและเพ อประโยชน ของผ ร บบร การ ช มชน ส งคม และประเทศชาต โดยรวม ( ดร.ส ชาต เม องแก ว ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

3 สารบ ญ ค าน า 1. บทน า ข อม ลพ นฐาน 1 น กศ กษา 1 บ คลากร 2 หล กส ตร 3 งบประมาณ 3 2. แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ปร ชญา ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ เป าประสงค 4 ตารางเปร ยบเท ยบความสอดคล อง เป าประสงค และกลย ทธ 6 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) 7 ท 1 ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความต องการของประเทศ 9 ท 2 ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม 11 ท 3 บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถทางช มชน / ท องถ น 13 ท 4 ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 14 ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 15 ภาคผนวก การว เคราะห SWOT 21

4 ข อม ลพ นฐานของมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เด มช อว า โรงเร ยนฝ กห ดคร ม ธยม ต งข นเม อ ว นท 9 ก นยายน พ.ศ เป ดสอนในระด บประกาศน ยบ ตรประโยค คร ม ธยม (ป.ม.) โดยม หม อมหลวง มาน จ ช มสาย เป นอาจารย ใหญ คนแรก ในระยะเร มแรกโรงเร ยนฝ กห ดคร ม ธยมย งไม ม อาคารสถานท เร ยนจ งอาศ ยเร ยนท โรงเร ยน ฝ กห ดคร เพชรบ ร ว ทยาล ยลงกรณ ใกล ซอยก งเพชร ต อมาได ใช อาคารร มถนนในเขตพระราชว งจ นทรเกษมซ งอย ด านหล งกระทรวงศ กษาธ การเป นสถานท เร ยนจ งเร ยก ต ดปากว า ป.ม.หล งกระทรวง ป จจ บ นมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต งอย ท 39/1 ถนนร ชดาภ เษก แขวงจ นทรเกษม เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร ม เน อท 89 ไร 88 ตารางวา ก อต งมาครบ 70 ป เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ปร ญญาโท และปร ญญาเอก ข อม ลพ นฐานมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ม ด งน 1. น กศ กษาในป การศ กษา 2553 ม ท งส น 18,790 คน จ าแนกเป น ระด บปร ญญาตร 18,009 คน ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต 220 คน ระด บปร ญญาโท 425 คน ระด บปร ญญาเอก 136 คน 1

5 2. บ คลากร ม จ านวนท งส น 672 คน จ าแนกได ด งน 2.1 ล กษณะการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ คลากรสายว ชาการ 307 คน (ร อยละ 45.68) บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ 365 คน (ร อยละ 54.32) 2.2 ประเภทบ คลากร ข าราชการ 164 คน พน กงานมหาว ทยาล ย 152 คน พน กงานราชการ 12 คน ล กจ างประจ า 27 คน อาจารย ประจ าตามส ญญาจ าง 68 คน เจ าหน าท ประจ าตามส ญญาจ าง 249 คน 2.3 ค ณว ฒ ของบ คลากร ต ากว าปร ญญาตร 91 คน (ร อยละ 52.68) ปร ญญาตร 263 คน ปร ญญาโท 292 คน (ร อยละ 43.45) ปร ญญาเอก 26 คน (ร อยละ 3.87) 2

6 3. หล กส ตร ม จ านวนท งส น 75 หล กส ตร จ าแนกได ด งน ปร ญญาตร 4 ป 49 หล กส ตร ปร ญญาตร 5 ป 7 หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 2 หล กส ตร ปร ญญาโท 12 หล กส ตร ปร ญญาเอก 5 หล กส ตร 4. งบประมาณ ป งบประมาณ 2554 ได ร บจ ดสรรท งส น 688,965,600 บาท ด งน งบประมาณแผ นด น จ านวน 296,899,700 บาท งบประมาณเง นรายได จ านวน 392,065,900 บาท 3

7 ปร ชญา : ความร ด ม ค ณธรรม น าช มชนพ ฒนา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ว ส ยท ศน : เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร น าภ ม ป ญญาส สากล ค าน ยมองค การ : ร กในเก ยรต และศ กด ศร ย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรม ท าประโยชน ต อส วนรวม ร วมพ ฒนามหาว ทยาล ยอย างย งย น พ นธก จ : 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม 2. ผล ตบ ณฑ ตให ม ภ ม ป ญญาท ม ศ กยภาพส มาตรฐานสากล 3. ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ภ ม ป ญญาและถ ายทอดส ส งคมเพ อการพ ฒนาท ย งย น 4. บร การทางว ชาการท สอดคล องก บความต องการของส งคม 5. เสร มสร าง ท าน บ าร งศาสนา และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมแก ส งคม 6. ส งเสร มและพ ฒนาส งคมให สอดคล องก บแนวทางพระราชด าร 7. สร างโอกาสในการเร ยนร ตลอดช ว ต 4

8 : 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความต องการของประเทศ 2. ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม 3. บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถทางช มชน / ท องถ น 4. ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค : 1. เพ อขยายการผล ตก าล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาท ขาดแคลน เพ อตอบสนองต อความต องการในการพ ฒนาประเทศ 2. เพ อผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพตามความต องการของประเทศ 3. น กเร ยนในส งก ดของมหาว ทยาล ยได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว 4. เพ อว จ ยและพ ฒนารวมท งถ ายทอดองค ความร และสร างนว ตกรรมท น าไปส การพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของท องถ นและประเทศ 5. เพ อบร การว ชาการแก หน วยงาน / ประชาชนในช มชนและส งคม ให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนาตนเองเพ อเพ มศ กยภาพในการ แข งข นของประเทศ 6. เพ อปล กฝ งค าน ยมให ก บน กศ กษาและช มชนในการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. เพ อให บร การสาธารณะท ม ค ณภาพ มาตรฐานบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล เป นท ยอมร บของประชาชน 5

9 ตารางเปร ยบเท ยบความสอดคล อง เป าประสงค และกลย ทธ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เป าประสงค กลย ทธ 1. เพ อขยายการผล ตก าล งคนด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย และสาขาท ขาดแคลน เพ อตอบสนองต อความ ต องการในการพ ฒนาประเทศ 2. เพ อผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพตามความต องการของ ประเทศ 3. น กเร ยนในส งก ดของมหาว ทยาล ยได ร บโอกาสทาง การศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว ท 1 ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความ ต องการของประเทศ ท 2 ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม ท 3 บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ด ความสามารถทางช มชน / ท องถ น ท 4 ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 4. เพ อว จ ยและพ ฒนารวมท งถ ายทอดองค ความร และสร าง นว ตกรรมท น าไปส การพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของ ท องถ นและประเทศ 5. เพ อบร การว ชาการแก หน วยงาน / ประชาชนในช มชนและ ส งคม ให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนาตนเองเพ อเพ ม ศ กยภาพในการแข งข นของประเทศ 6. เพ อปล กฝ งค าน ยมให ก บน กศ กษาและช มชนในการพ ฒนา ภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. เพ อให บร การสาธารณะท ม ค ณภาพ มาตรฐานบร หารงาน ตามหล กธรรมาภ บาล เป นท ยอมร บของประชาชน 1. ผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ม ค ณภาพเพ มข น 2. ผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามความ ต องการของส งคมและประเทศ 3. ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป 4. ส งเสร มและพ ฒนางานว จ ยท ม ค ณภาพ 5. พ ฒนาการให บร การว ชาการท ตอบสนองความต องการ ของช มชนและส งคมให ม ความเข มแข งและสามารถ พ งตนเองได 6. ส งเสร มการอน ร กษ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. พ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการให ม ข ดความสามารถ และความย ดหย นคล องต ว ตอบสนองต อการปฏ บ ต ราชการและการให บร การสาธารณะ 6

10 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ว ส ยท ศน : เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร น าภ ม ป ญญาส สากล (Strategy issues) 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพ ตามความต องการของประเทศ 2. ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม 3. บ รณาการองค ความร ท เพ ม ศ กยภาพ และข ดความสามารถทาง ช มชน / ท องถ น 4. ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค (Goal) ประส ทธ ผลตาม พ นธก จ 1. เพ อขยายการผล ตก าล งคนด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาท ขาด แคลน เพ อตอบสนองต อความต องการใน การพ ฒนาประเทศ 2. เพ อผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพตามความ ต องการของประเทศ 3. น กเร ยนในส งก ดของมหาว ทยาล ยได ร บ โอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว 4. เพ อว จ ยและพ ฒนารวมท ง ถ ายทอดองค ความร และสร าง นว ตกรรมท น าไปส การพ ฒนา เศรษฐก จ และส งคมของ ท องถ นและประเทศ 5. เพ อบร การว ชาการแก หน วยงาน / ประชาชนในช มชน และส งคม ให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนา ตนเองเพ อเพ มศ กยภาพในการ แข งข นของประเทศ 6. เพ อปล กฝ งค าน ยมให ก บ น กศ กษาและช มชนในการ พ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. เพ อให บร การสาธารณะท ม ค ณภาพ มาตรฐานบร หารงาน ตามหล กธรรมาภ บาล เป นท ยอมร บของประชาชน ค ณภาพการ ให บร การ ประส ทธ ภาพ การจ ดการ พ ฒนาองค กร - ม ค ณภาพการให บร การเป นท ยอมร บจากผ ใช บร การของมหาว ทยาล ยท งทางตรง และทางอ อม - ม ระบบ และกลไกการประก นค ณภาพท ม ประส ทธ ภาพ - ม การว เคราะห ต นท นต อหน วย เพ อน าข อม ลท ได มาประกอบการบร หาร และม ระบบการจ ดการงบประมาณท คล องต ว - ม การจ ดการระยะเวลาการให บร การของหน วยงานให ม มาตรฐาน - สามารถใช พล งงานได อย างม ประส ทธ ภาพ และค มค า ม ระบบ และกลไกในการบร หารจ ดการ ด งน - ใช หล กธรรมาภ บาล - ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการ - การพ ฒนาบ คลากร และการจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ย - ส งเสร มการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคณาจารย - การบร หารจ ดการหล กส ตร และการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพ และท นสม ย 7

11 (Strategy issues) 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพ ตามความต องการของประเทศ 2. ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และ นว ตกรรม 3. บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถทางช มชน / ท องถ น 4. ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ (Strategies) 1. ผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพเพ มข น 2. ผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตามความต องการของส งคมและประเทศ 3. ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป 4. ส งเสร มและพ ฒนางานว จ ยท ม ค ณภาพ 5. พ ฒนาการให บร การว ชาการท ตอบสนองความต องการของช มชนและ ส งคมให ม ความเข มแข งและสามารถ พ งตนเองได 6. ส งเสร มการอน ร กษ และท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. พ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการให ม ข ดความสามารถและความย ดหย น คล องต ว ตอบสนองต อการปฏ บ ต ราชการและการให บร การสาธารณะ 8

12 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ท 1 ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความต องการของประเทศ กระทรวงศ กษาธ การ การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษา ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและ ค ณภาพตามความ ต องการของประเทศ ต วช ว ด 1.ร อยละของบ ณฑ ตระด บ ปร ญญาตร ท ได งานท า หร อ ประกอบอาช พอ สระภายใน ระยะเวลา 1 ป 2.ร อยละของบ ณฑ ตระด บ ปร ญญาตร ท ได งานท าตรง สาขาท ส าเร จการศ กษา 3.ร อยละของระด บความพ ง พอใจต อบ ณฑ ตของผ ใช บ ณฑ ต 4.ประส ทธ ภาพของการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ร อยละ ผล ตและพ ฒนา ก าล งคนด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ม ค ณภาพ เพ มข น ร อยละ ร อยละ ผล ตบ ณฑ ตและ พ ฒนาค ณภาพ การศ กษาตามความ ต องการของส งคมและ ประเทศ ร อยละ โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการจ ดการ เร ยนการสอนด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 2. โครงการจ ดการ เร ยนการสอนด าน ส งคมศาสตร หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา คณะ / ศ นย การศ กษา 9

13 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ท 1 ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความต องการของประเทศ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพ ตามความต องการของ ประเทศ (ต อ) ต วช ว ด 5. ร อยละของบทความ ว ทยาน พนธ ปร ญญาโทหร อ เอกท ต พ มพ เผยแพร ท งใน ระด บชาต หร อระด บ นานาชาต ต อจ านวน ว ทยาน พนธ ปร ญญาโทหร อ เอกท งหมด 6. จ านวนเคร อข ายความ ร วมม อด านการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ และ อ นๆ ก บสถาบ น / หน วยงาน ภาคร ฐ และเอกชน ท งใน ประเทศและต างประเทศ 7. จ านวนน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ต อน บาลได ร บการสน บสน น ค าใช จ ายจากโครงการสน บสน น การจ ดการศ กษาโดยไม เส ย ค าใช จ าย หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย หน วยงาน กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ท ร บผ ดชอบ ร อยละ บ ณฑ ตว ทยาล ย แหล ง คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน กส งเสร มว ชาการฯ คน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษา 15 ป 10 3.โครงการจ ด การศ กษาโดย ไม เส ยค าใช จ าย 3.1 ก จกรรม จ ดการศ กษา 15 ป โรงเร ยนสาธ ตอน บาล จ นทรเกษม (คณะศ กษาศาสตร )

14 ท 2 ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาข ดความ สามารถของประเทศ โดยใช ความร เป นฐาน ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 2. ส งเสร มความเป น เล ศทางการว จ ย และ นว ตกรรม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 8.ร อยละของงานว จ ย หร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ใน ระด บชาต หร อ นานาชาต ต ออาจารย ประจ าและ / หร อ น กว จ ยประจ า หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ร อยละ ส งเสร มและ พ ฒนางานว จ ยท ม ค ณภาพ โครงการ / ก จกรรม 1.สน บสน นและ เผยแพร ผลงานว จ ยส สาธารณชน หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 9.ร อยละของงานว จ ย หร องานสร างสรรค ท น ามาใช อ นก อให เก ด ประโยชน อย างช ดเจน ต ออาจารย ประจ า และ/ น กว จ ยประจ า ร อยละ ด าเน นการว จ ยเพ อ สร างองค ความร 3.อบรม ส มมนาให ความร แก บ คลาการ ด านการว จ ย 4. โครงการอบรม การท าว จ ยในช น เร ยนให แก คณาจารย คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 11

15 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ท 2 ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาข ดความ สามารถของประเทศ โดยใช ความร เป นฐาน (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 2. ส งเสร มความเป น เล ศทางการว จ ย และ นว ตกรรม (ต อ) ต วช ว ด 10. ร อยละของผลงาน ว ชาการท ได ร บการจด ทร พย ส นทางป ญญา และ / หร อได ร บรอง ค ณภาพจากหน วยงาน ท เช อถ อได ต ออาจารย ประจ า / น กว จ ย ประจ า 11. เง นสน บสน น งานว จ ยและงาน สร างสรรค จากภายใน และภายนอกต อ จ านวนอาจารย ประจ า หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย หน วยงาน กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ท ร บผ ดชอบ ร อยละ คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา บาท 46, ,555 31,182 43, โครงการ แสวงหาแหล งท น ว จ ยจากภายในและ ภายนอก คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 12

16 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ท 3 บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถทางช มชน / ท องถ น กระทรวงศ กษาธ การ การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษา ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 3. บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถ ทางช มชน / ท องถ น ต วช ว ด 12. ระด บความส าเร จ ของแผนการส งเสร ม และส บสานโครงการ อ นเน องมาจาก พระราชด าร 13. ระด บความส าเร จ ของแผนการให บร การ ว ชาการและว ชาช พแก ส งคม 14. ระด บความส าเร จ ของแผนการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการ ศ กษา หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ระด บ พ ฒนาการ ให บร การว ชาการท ตอบสนองความ ต องการของช มชน และส งคมให ม ความเข มแข งและ ระด บ สามารถพ งตนเอง ได โครงการ / ก จกรรม 1.โครงการส งเสร ม และส บสาน โครงการอ น เน องมาจาก พระราชด าร 2. โครงการเผยแพร ความร และ ให บร การว ชาการ แก ช มชน 3. โครงการพ ฒนา เคร อข ายช มชน ระด บ โครงการพ ฒนา คร และบ คลากร ทางการศ กษา หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา คณะ / ศ นย การศ กษา คณะศ กษาศาสตร 13

17 ท 4. ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม กระทรวงศ กษาธ การ การปล กจ ตส าน กและ กระต นให เก ดการ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 4. ส งเสร มงานด าน ท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด หน วยน บ 15.จ านวนโครงการ / ก จกรรมการอน ร กษ พ ฒนา และสร างเสร ม เอกล กษณ ศ ลปะและ ว ฒนธรรม 16. ร อยละของ ค าใช จ ายและม ลค าท ใช ในการอน ร กษ พ ฒนา และสร างเสร ม เอกล กษณ ศ ลปะและ ว ฒนธรรมต อ งบด าเน นการ 17.ร อยละเฉล ยของ น กศ กษาท เข าร วม โครงการ หร อก จกรรมใน การอน ร กษ พ ฒนา และ สร างเสร มเอกล กษณ ศ ลปะ และว ฒนธรรม โครงการ/ ก จกรรม ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ส งเสร มการ อน ร กษ และ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย โครงการ / ก จกรรม 1.ส งเสร มและท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมไทย ร อยละ โครงการ แลกเปล ยน ว ฒนธรรมก บ นานาชาต หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม / ส าน กงานอธ การบด คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม / ส าน กงานอธ การบด ร อยละ คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม / ส าน กงานอธ การบด 14

18 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 18. ร อยละของระด บ ความพ งพอใจของ น ส ตน กศ กษาต อ สถาบ นอ ดมศ กษา 19. ระด บความส าเร จ ของร อยละเฉล ยถ วง น าหน กในการร กษา มาตรฐานระยะเวลา การให บร การ 20. ระด บความส าเร จ ของการประก น ค ณภาพภายในท ก อให เก ดการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาอย าง ต อเน อง 21.ระด บค ณภาพของ สถาบ นจากผลการ ประเม นของ สมศ. หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ร อยละ พ ฒนาศ กยภาพ การบร หารจ ดการ ให ม ข ด ความสามารถ ระด บ และความย ดหย น คล องต วตอบสนอง ต อการปฏ บ ต ราชการ และการให บร การ สาธารณะ 15 โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ศ กยภาพการบร หาร จ ดการ ระด บ โครงการอบรม เช งปฏ บ ต การด าน การประก นค ณภาพ ให ก บบ คลากร ระด บ โครงการจ ดท า KM ด านการ ประก นค ณภาพ การศ กษา หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน ก คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน ก / ส าน กประก นค ณภาพฯ คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน ก / ส าน กประก นค ณภาพฯ

19 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 22.ระด บความส าเร จ ของการม ส วนร วมของ ผ น าน กศ กษาในการ ประก นค ณภาพ การศ กษา 23.ระด บความส าเร จ ของการด าเน นงานตาม มาตรการประหย ด พล งงานของ สถาบ นอ ดมศ กษา 24. ระด บค ณภาพของ การก าก บด แล สถาบ นอ ดมศ กษาตาม หน าท และบทบาทของ สภามหาว ทยาล ย 25. ระด บค ณภาพของ การถ ายทอดเป าหมาย ของสภามหาว ทยาล ยส การปฏ บ ต หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม ระด บ โครงการอบรม ให ความร ด านการ ประก นค ณภาพ ให ก บผ น าน กศ กษา ระด บ โครงการความ ร วมม อในการ ประหย ดพล งงาน ระด บ โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ ปร บปร งแผน ย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย ระด บ โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ การ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 16 หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ ส าน กงานอธ การบด (กองพ ฒนาน กศ กษา) ส าน กงานอธ การบด (กองกลาง งานอาคาร สถานท ) ส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส าน กงานอธ การบด (กองนโยบายและแผน)

20 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 26. ระด บความส าเร จ ในการพ ฒนาสถาบ นส ระด บสากล 27.ระด บความส าเร จ ของการพ ฒนา และ ปร บปร งกระบวนการ ท สร างค ณค า 28. ระด บความส าเร จ ของการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลอ ดมศ กษา ด านน กศ กษา บ คลากร หล กส ตรและการเง น อ ดมศ กษา และระบบ ฐานข อม ลภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต 29. ระด บความส าเร จของ การพ ฒนาระบบฐานข อม ล เพ อการบร หารจ ดการ หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม ระด บ โครงการจ ดท า แผนพ ฒนา มหาว ทยาล ย ระด บสากล ระด บ โครงการเพ ม ท กษะด านภาษา และคอมพ วเตอร ให ก บน กศ กษา ระด บ โครงการพ ฒนา ระบบสารสนเทศ ของมหาว ทยาล ย 17 หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ งานว เทศส มพ นธ คณะ / ส าน ก ส าน กว ทยบร การฯ / ส าน กส งเสร มว ชาการฯ / ส าน กงานอธ การบด ระด บ ส าน กว ทยบร การฯ

21 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 30. ร อยละของการเบ ก จ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น 31. ร อยละของการ เบ กจ าย เง น งบประมาณรายจ ายใน ภาพรวม 32. ระด บความส าเร จ ของการจ ดท าต นท น ต อหน วยผลผล ต 33.ระด บความส าเร จ ของแผนพ ฒนา บ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษา 34. ระด บความส าเร จ ของการจ ดการความร ของสถาบ นอ ดมศ กษา หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม ร อยละ โครงการพ ฒนา งานด านแผนงาน การเง น และ ร อยละ งบประมาณ ระด บ โครงการจ ดท า ต นท นต อหน วย ผลผล ต ระด บ โครงการพ ฒนา บ คลากร 14.โครงการพ ฒนา สว สด การ และส ทธ ประโยชน แก บ คลากร ระด บ โครงการจ ดท า แผนการจ ดการ ความร หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ส าน ก คณะ / ส าน ก ส าน กงานอธ การบด (กองคล ง งานบ ญช ) ส าน กงานอธ การบด (กองบร หารงานบ คคล) ท กหน วยงาน 18

22 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 35.ระด บความส าเร จ ในการให ความส าค ญ ก บผ ร บบร การ และ เป ดโอกาสให ประชาชนแสดงความ ค ดเห นและร วมต ดตาม ตรวจสอบผลการ ปฏ บ ต ราชการ 36.ระด บความส าเร จ ของการปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ คณาจารย ของ สถาบ นอ ดมศ กษา 37.ระด บความส าเร จ ของการน าระบบ บร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการบร หาร การศ กษา หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม ระด บ โครงการเพ ม ช องทางหร อ กระบวนการร บฟ ง ความค ดเห นจาก ประชาชน กล มเป าหมาย ผ ม ส วนได ส วนเส ย ระด บ โครงการ ส งเสร มการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ ว ชาช พ ระด บ โครงการอบรม เช งปฏ บ ต การด าน บร หารความเส ยง และควบค มภายใน หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ส าน ก สภาคณาจารย และข าราชการ ส าน กงานตรวจสอบภายใน 19

23 ภาคผนวก 20

24 การว เคราะห SWOT มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดแข ง (Strengths) 1. หล กส ตรม ความหลากหลาย ได แก การจ ดการ น เทศ ดนตร ท องเท ยว ว ชาคร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ 2. ม งบประมาณคงคล งเสร มจ ดเด น 3. ท าเลท ต งในเขตกร งเทพฯ และจ งหว ดช ยนาท 4. บ ณฑ ตเป นท ยอมร บ 5. ม เคร อข ายความร วมม อท งในและต างประเทศ 6. อ ตตล กษณ การบร การว ชาการและส งคม การผล ตบ คลากรทางการศ กษา(คร ) 7. ม งานว จ ยท องถ น จ ดอ อน (Weaknesses) 1. การเปล ยนแปลงผ บร หาร 2. หล กส ตรสายว ทยาศาสตร ม คนสนใจสม ครเร ยนน อย 3. น กศ กษาออกกลางค น ร อยละ ขาดท กษะในการบร หารทร พยากรบ คคลและงบประมาณในระด บปฏ บ ต 5. ความข ดแย งในองค กร 21

25 โอกาส (Opportunities) 1. นโยบายของร ฐบาลเช น การให ก ย มเง น 2. องค กรศ ษย เก าเข มแข ง 3. ใกล แหล งเร ยนร 4. องค กรหร อสถาบ นภายนอก สนใจขยายความร วมม อทางว ชาการและ ว ชาช พก บมหาว ทยาล ย ภ ยค กคาม (Threats) 1. ม ค แข งทางการศ กษามาก 2. งบสน บสน นจากภาคร ฐ น อยลง 3. นโยบายของร ฐบาล เช นส ดส วนของสายว ทยาศาสตร ก บสายส งคม 4. ส งแวดล อมและช มชนรอบมหาว ทยาล ย 5. ท ศนคต ของคนในส งคมต อมหาว ทยาล ยราชภ ฏ 22

26 ตารางการว เคราะห น าหน ก คะแนน จากป จจ ยภายใน จ ดแข ง (Strengths) ป จจ ยภายใน น าหน ก คะแนน น าหน ก คะแนน หล กส ตรม ความหลากหลาย ได แก การจ ดการ น เทศ ดนตร ท องเท ยว ว ชาคร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ ม งบประมาณคงคล งเสร มจ ดเด น ท าเลท ต งในเขตกร งเทพฯ และจ งหว ดช ยนาท บ ณฑ ตเป นท ยอมร บ ม เคร อข ายความร วมม อท งในและต างประเทศ อ ตตล กษณ การบร การว ชาการและส งคม การผล ตบ คลากรทางการศ กษา(คร ) ม งานว จ ยท องถ น รวม จ ดอ อน (Weaknesses) การเปล ยนแปลงผ บร หาร หล กส ตรสายว ทยาศาสตร ม คนสนใจสม ครเร ยนน อย น กศ กษาออกกลางค น ร อยละ ขาดท กษะในการบร หารทร พยากรบ คคลและงบประมาณในระด บปฏ บ ต ความข ดแย งในองค กร รวม สร ปภาพรวม ข อพ จารณา 23

27 ตารางการว เคราะห น าหน ก คะแนน จากป จจ ยภายนอก โอกาส (Opportunities) ป จจ ยภายนอก น าหน ก คะแนน น าหน ก คะแนน นโยบายของร ฐบาลเช น การให ก ย มเง น องค กรศ ษย เก าเข มแข ง ใกล แหล งเร ยนร องค กรหร อสถาบ นภายนอก สนใจขยายความร วมม อทางว ชาการและว ชาช พก บมหาว ทยาล ย รวม ภ ยค กคาม (Threats) ม ค แข งทางการศ กษามาก งบสน บสน นจากภาคร ฐ น อยลง นโยบายของร ฐบาล เช นส ดส วนของสายว ทยาศาสตร ก บสายส งคม ส งแวดล อมและช มชนรอบมหาว ทยาล ย ท ศนคต ของคนในส งคมต อมหาว ทยาล ยราชภ ฏ รวม สร ปภาพรวม ข อพ จารณา 24

28 ตารางสร ปการว เคราะห น าหน ก คะแนน จากป จจ ยภายในและภายนอก ป จจ ย น าหน ก คะแนน โอกาส (Opportunities) 2.8 จ ดแข ง (Strengths) ภ ยค กคาม (Threats) 1.32 จ ดอ อน (Weaknesses)

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย ค าน า โรงเร ยนการท องเท ยวและบร การม ว ส ยท ศน ในการม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถ ในการแข งข นในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ

More information