แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ.

2 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งาน รวมถ งเป นเคร องม อในการต ดตามประเม นผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย เพ อให การด าเน นงานบรรล ตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของมหาว ทยาล ยจ าเป นต องด าเน นการต ดตามประเม นผล แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ และน าผลการประเม นน นมาเป นข อพ จารณาในการจ ดท าแผนของป ถ ดไป มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประกอบด วย ปร ชญา ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย รวมถ งโครงการ / ก จกรรม ท มหาว ทยาล ยจะด าเน นการจ าแนกตามแต ละกลย ทธ ม การก าหนด ต วช ว ดและค าเป าหมายของแต ละต วช ว ด เพ อว ดความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป และม การส งเสร ม สน บสน น ผล กด นให ม การด าเน นการตามแผน ตลอดจนการต ดตาม การตรวจสอบและการประเม นผลการด าเน นงานอย างครบถ วน เพ อให เก ด ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลและเพ อประโยชน ของผ ร บบร การ ช มชน ส งคม และประเทศชาต โดยรวม ( ดร.ส ชาต เม องแก ว ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

3 สารบ ญ ค าน า 1. บทน า ข อม ลพ นฐาน 1 น กศ กษา 1 บ คลากร 2 หล กส ตร 3 งบประมาณ 3 2. แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ปร ชญา ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ เป าประสงค 4 ตารางเปร ยบเท ยบความสอดคล อง เป าประสงค และกลย ทธ 6 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) 7 ท 1 ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความต องการของประเทศ 9 ท 2 ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม 11 ท 3 บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถทางช มชน / ท องถ น 13 ท 4 ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 14 ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 15 ภาคผนวก การว เคราะห SWOT 21

4 ข อม ลพ นฐานของมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เด มช อว า โรงเร ยนฝ กห ดคร ม ธยม ต งข นเม อ ว นท 9 ก นยายน พ.ศ เป ดสอนในระด บประกาศน ยบ ตรประโยค คร ม ธยม (ป.ม.) โดยม หม อมหลวง มาน จ ช มสาย เป นอาจารย ใหญ คนแรก ในระยะเร มแรกโรงเร ยนฝ กห ดคร ม ธยมย งไม ม อาคารสถานท เร ยนจ งอาศ ยเร ยนท โรงเร ยน ฝ กห ดคร เพชรบ ร ว ทยาล ยลงกรณ ใกล ซอยก งเพชร ต อมาได ใช อาคารร มถนนในเขตพระราชว งจ นทรเกษมซ งอย ด านหล งกระทรวงศ กษาธ การเป นสถานท เร ยนจ งเร ยก ต ดปากว า ป.ม.หล งกระทรวง ป จจ บ นมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต งอย ท 39/1 ถนนร ชดาภ เษก แขวงจ นทรเกษม เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร ม เน อท 89 ไร 88 ตารางวา ก อต งมาครบ 70 ป เป ดสอนในระด บปร ญญาตร ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ปร ญญาโท และปร ญญาเอก ข อม ลพ นฐานมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ม ด งน 1. น กศ กษาในป การศ กษา 2553 ม ท งส น 18,790 คน จ าแนกเป น ระด บปร ญญาตร 18,009 คน ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต 220 คน ระด บปร ญญาโท 425 คน ระด บปร ญญาเอก 136 คน 1

5 2. บ คลากร ม จ านวนท งส น 672 คน จ าแนกได ด งน 2.1 ล กษณะการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ คลากรสายว ชาการ 307 คน (ร อยละ 45.68) บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ 365 คน (ร อยละ 54.32) 2.2 ประเภทบ คลากร ข าราชการ 164 คน พน กงานมหาว ทยาล ย 152 คน พน กงานราชการ 12 คน ล กจ างประจ า 27 คน อาจารย ประจ าตามส ญญาจ าง 68 คน เจ าหน าท ประจ าตามส ญญาจ าง 249 คน 2.3 ค ณว ฒ ของบ คลากร ต ากว าปร ญญาตร 91 คน (ร อยละ 52.68) ปร ญญาตร 263 คน ปร ญญาโท 292 คน (ร อยละ 43.45) ปร ญญาเอก 26 คน (ร อยละ 3.87) 2

6 3. หล กส ตร ม จ านวนท งส น 75 หล กส ตร จ าแนกได ด งน ปร ญญาตร 4 ป 49 หล กส ตร ปร ญญาตร 5 ป 7 หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 2 หล กส ตร ปร ญญาโท 12 หล กส ตร ปร ญญาเอก 5 หล กส ตร 4. งบประมาณ ป งบประมาณ 2554 ได ร บจ ดสรรท งส น 688,965,600 บาท ด งน งบประมาณแผ นด น จ านวน 296,899,700 บาท งบประมาณเง นรายได จ านวน 392,065,900 บาท 3

7 ปร ชญา : ความร ด ม ค ณธรรม น าช มชนพ ฒนา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ว ส ยท ศน : เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร น าภ ม ป ญญาส สากล ค าน ยมองค การ : ร กในเก ยรต และศ กด ศร ย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรม ท าประโยชน ต อส วนรวม ร วมพ ฒนามหาว ทยาล ยอย างย งย น พ นธก จ : 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม 2. ผล ตบ ณฑ ตให ม ภ ม ป ญญาท ม ศ กยภาพส มาตรฐานสากล 3. ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ภ ม ป ญญาและถ ายทอดส ส งคมเพ อการพ ฒนาท ย งย น 4. บร การทางว ชาการท สอดคล องก บความต องการของส งคม 5. เสร มสร าง ท าน บ าร งศาสนา และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมแก ส งคม 6. ส งเสร มและพ ฒนาส งคมให สอดคล องก บแนวทางพระราชด าร 7. สร างโอกาสในการเร ยนร ตลอดช ว ต 4

8 : 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความต องการของประเทศ 2. ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม 3. บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถทางช มชน / ท องถ น 4. ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค : 1. เพ อขยายการผล ตก าล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาท ขาดแคลน เพ อตอบสนองต อความต องการในการพ ฒนาประเทศ 2. เพ อผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพตามความต องการของประเทศ 3. น กเร ยนในส งก ดของมหาว ทยาล ยได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว 4. เพ อว จ ยและพ ฒนารวมท งถ ายทอดองค ความร และสร างนว ตกรรมท น าไปส การพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของท องถ นและประเทศ 5. เพ อบร การว ชาการแก หน วยงาน / ประชาชนในช มชนและส งคม ให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนาตนเองเพ อเพ มศ กยภาพในการ แข งข นของประเทศ 6. เพ อปล กฝ งค าน ยมให ก บน กศ กษาและช มชนในการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. เพ อให บร การสาธารณะท ม ค ณภาพ มาตรฐานบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล เป นท ยอมร บของประชาชน 5

9 ตารางเปร ยบเท ยบความสอดคล อง เป าประสงค และกลย ทธ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เป าประสงค กลย ทธ 1. เพ อขยายการผล ตก าล งคนด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย และสาขาท ขาดแคลน เพ อตอบสนองต อความ ต องการในการพ ฒนาประเทศ 2. เพ อผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพตามความต องการของ ประเทศ 3. น กเร ยนในส งก ดของมหาว ทยาล ยได ร บโอกาสทาง การศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว ท 1 ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความ ต องการของประเทศ ท 2 ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม ท 3 บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ด ความสามารถทางช มชน / ท องถ น ท 4 ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 4. เพ อว จ ยและพ ฒนารวมท งถ ายทอดองค ความร และสร าง นว ตกรรมท น าไปส การพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของ ท องถ นและประเทศ 5. เพ อบร การว ชาการแก หน วยงาน / ประชาชนในช มชนและ ส งคม ให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนาตนเองเพ อเพ ม ศ กยภาพในการแข งข นของประเทศ 6. เพ อปล กฝ งค าน ยมให ก บน กศ กษาและช มชนในการพ ฒนา ภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. เพ อให บร การสาธารณะท ม ค ณภาพ มาตรฐานบร หารงาน ตามหล กธรรมาภ บาล เป นท ยอมร บของประชาชน 1. ผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ม ค ณภาพเพ มข น 2. ผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาตามความ ต องการของส งคมและประเทศ 3. ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป 4. ส งเสร มและพ ฒนางานว จ ยท ม ค ณภาพ 5. พ ฒนาการให บร การว ชาการท ตอบสนองความต องการ ของช มชนและส งคมให ม ความเข มแข งและสามารถ พ งตนเองได 6. ส งเสร มการอน ร กษ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. พ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการให ม ข ดความสามารถ และความย ดหย นคล องต ว ตอบสนองต อการปฏ บ ต ราชการและการให บร การสาธารณะ 6

10 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ว ส ยท ศน : เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร น าภ ม ป ญญาส สากล (Strategy issues) 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพ ตามความต องการของประเทศ 2. ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม 3. บ รณาการองค ความร ท เพ ม ศ กยภาพ และข ดความสามารถทาง ช มชน / ท องถ น 4. ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค (Goal) ประส ทธ ผลตาม พ นธก จ 1. เพ อขยายการผล ตก าล งคนด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และสาขาท ขาด แคลน เพ อตอบสนองต อความต องการใน การพ ฒนาประเทศ 2. เพ อผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพตามความ ต องการของประเทศ 3. น กเร ยนในส งก ดของมหาว ทยาล ยได ร บ โอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว 4. เพ อว จ ยและพ ฒนารวมท ง ถ ายทอดองค ความร และสร าง นว ตกรรมท น าไปส การพ ฒนา เศรษฐก จ และส งคมของ ท องถ นและประเทศ 5. เพ อบร การว ชาการแก หน วยงาน / ประชาชนในช มชน และส งคม ให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนา ตนเองเพ อเพ มศ กยภาพในการ แข งข นของประเทศ 6. เพ อปล กฝ งค าน ยมให ก บ น กศ กษาและช มชนในการ พ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. เพ อให บร การสาธารณะท ม ค ณภาพ มาตรฐานบร หารงาน ตามหล กธรรมาภ บาล เป นท ยอมร บของประชาชน ค ณภาพการ ให บร การ ประส ทธ ภาพ การจ ดการ พ ฒนาองค กร - ม ค ณภาพการให บร การเป นท ยอมร บจากผ ใช บร การของมหาว ทยาล ยท งทางตรง และทางอ อม - ม ระบบ และกลไกการประก นค ณภาพท ม ประส ทธ ภาพ - ม การว เคราะห ต นท นต อหน วย เพ อน าข อม ลท ได มาประกอบการบร หาร และม ระบบการจ ดการงบประมาณท คล องต ว - ม การจ ดการระยะเวลาการให บร การของหน วยงานให ม มาตรฐาน - สามารถใช พล งงานได อย างม ประส ทธ ภาพ และค มค า ม ระบบ และกลไกในการบร หารจ ดการ ด งน - ใช หล กธรรมาภ บาล - ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารจ ดการ - การพ ฒนาบ คลากร และการจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ย - ส งเสร มการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พคณาจารย - การบร หารจ ดการหล กส ตร และการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพ และท นสม ย 7

11 (Strategy issues) 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพ ตามความต องการของประเทศ 2. ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และ นว ตกรรม 3. บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถทางช มชน / ท องถ น 4. ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ (Strategies) 1. ผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพเพ มข น 2. ผล ตบ ณฑ ตและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตามความต องการของส งคมและประเทศ 3. ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษา 15 ป 4. ส งเสร มและพ ฒนางานว จ ยท ม ค ณภาพ 5. พ ฒนาการให บร การว ชาการท ตอบสนองความต องการของช มชนและ ส งคมให ม ความเข มแข งและสามารถ พ งตนเองได 6. ส งเสร มการอน ร กษ และท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย 7. พ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการให ม ข ดความสามารถและความย ดหย น คล องต ว ตอบสนองต อการปฏ บ ต ราชการและการให บร การสาธารณะ 8

12 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ท 1 ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความต องการของประเทศ กระทรวงศ กษาธ การ การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษา ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและ ค ณภาพตามความ ต องการของประเทศ ต วช ว ด 1.ร อยละของบ ณฑ ตระด บ ปร ญญาตร ท ได งานท า หร อ ประกอบอาช พอ สระภายใน ระยะเวลา 1 ป 2.ร อยละของบ ณฑ ตระด บ ปร ญญาตร ท ได งานท าตรง สาขาท ส าเร จการศ กษา 3.ร อยละของระด บความพ ง พอใจต อบ ณฑ ตของผ ใช บ ณฑ ต 4.ประส ทธ ภาพของการสอน ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ร อยละ ผล ตและพ ฒนา ก าล งคนด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ท ม ค ณภาพ เพ มข น ร อยละ ร อยละ ผล ตบ ณฑ ตและ พ ฒนาค ณภาพ การศ กษาตามความ ต องการของส งคมและ ประเทศ ร อยละ โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการจ ดการ เร ยนการสอนด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 2. โครงการจ ดการ เร ยนการสอนด าน ส งคมศาสตร หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา คณะ / ศ นย การศ กษา 9

13 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ท 1 ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพตามความต องการของประเทศ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม มาตรฐานและค ณภาพ ตามความต องการของ ประเทศ (ต อ) ต วช ว ด 5. ร อยละของบทความ ว ทยาน พนธ ปร ญญาโทหร อ เอกท ต พ มพ เผยแพร ท งใน ระด บชาต หร อระด บ นานาชาต ต อจ านวน ว ทยาน พนธ ปร ญญาโทหร อ เอกท งหมด 6. จ านวนเคร อข ายความ ร วมม อด านการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ และ อ นๆ ก บสถาบ น / หน วยงาน ภาคร ฐ และเอกชน ท งใน ประเทศและต างประเทศ 7. จ านวนน กเร ยนโรงเร ยนสาธ ต อน บาลได ร บการสน บสน น ค าใช จ ายจากโครงการสน บสน น การจ ดการศ กษาโดยไม เส ย ค าใช จ าย หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย หน วยงาน กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ท ร บผ ดชอบ ร อยละ บ ณฑ ตว ทยาล ย แหล ง คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน กส งเสร มว ชาการฯ คน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษา 15 ป 10 3.โครงการจ ด การศ กษาโดย ไม เส ยค าใช จ าย 3.1 ก จกรรม จ ดการศ กษา 15 ป โรงเร ยนสาธ ตอน บาล จ นทรเกษม (คณะศ กษาศาสตร )

14 ท 2 ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาข ดความ สามารถของประเทศ โดยใช ความร เป นฐาน ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 2. ส งเสร มความเป น เล ศทางการว จ ย และ นว ตกรรม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 8.ร อยละของงานว จ ย หร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ใน ระด บชาต หร อ นานาชาต ต ออาจารย ประจ าและ / หร อ น กว จ ยประจ า หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ร อยละ ส งเสร มและ พ ฒนางานว จ ยท ม ค ณภาพ โครงการ / ก จกรรม 1.สน บสน นและ เผยแพร ผลงานว จ ยส สาธารณชน หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 9.ร อยละของงานว จ ย หร องานสร างสรรค ท น ามาใช อ นก อให เก ด ประโยชน อย างช ดเจน ต ออาจารย ประจ า และ/ น กว จ ยประจ า ร อยละ ด าเน นการว จ ยเพ อ สร างองค ความร 3.อบรม ส มมนาให ความร แก บ คลาการ ด านการว จ ย 4. โครงการอบรม การท าว จ ยในช น เร ยนให แก คณาจารย คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 11

15 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ท 2 ส งเสร มความเป นเล ศทางการว จ ย และนว ตกรรม (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาข ดความ สามารถของประเทศ โดยใช ความร เป นฐาน (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 2. ส งเสร มความเป น เล ศทางการว จ ย และ นว ตกรรม (ต อ) ต วช ว ด 10. ร อยละของผลงาน ว ชาการท ได ร บการจด ทร พย ส นทางป ญญา และ / หร อได ร บรอง ค ณภาพจากหน วยงาน ท เช อถ อได ต ออาจารย ประจ า / น กว จ ย ประจ า 11. เง นสน บสน น งานว จ ยและงาน สร างสรรค จากภายใน และภายนอกต อ จ านวนอาจารย ประจ า หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย หน วยงาน กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 ท ร บผ ดชอบ ร อยละ คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา บาท 46, ,555 31,182 43, โครงการ แสวงหาแหล งท น ว จ ยจากภายในและ ภายนอก คณะ / ศ นย การศ กษา / สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 12

16 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ท 3 บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถทางช มชน / ท องถ น กระทรวงศ กษาธ การ การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษา ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 3. บ รณาการองค ความร ท เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถ ทางช มชน / ท องถ น ต วช ว ด 12. ระด บความส าเร จ ของแผนการส งเสร ม และส บสานโครงการ อ นเน องมาจาก พระราชด าร 13. ระด บความส าเร จ ของแผนการให บร การ ว ชาการและว ชาช พแก ส งคม 14. ระด บความส าเร จ ของแผนการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการ ศ กษา หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ระด บ พ ฒนาการ ให บร การว ชาการท ตอบสนองความ ต องการของช มชน และส งคมให ม ความเข มแข งและ ระด บ สามารถพ งตนเอง ได โครงการ / ก จกรรม 1.โครงการส งเสร ม และส บสาน โครงการอ น เน องมาจาก พระราชด าร 2. โครงการเผยแพร ความร และ ให บร การว ชาการ แก ช มชน 3. โครงการพ ฒนา เคร อข ายช มชน ระด บ โครงการพ ฒนา คร และบ คลากร ทางการศ กษา หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา คณะ / ศ นย การศ กษา คณะศ กษาศาสตร 13

17 ท 4. ส งเสร มงานด านท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม กระทรวงศ กษาธ การ การปล กจ ตส าน กและ กระต นให เก ดการ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 4. ส งเสร มงานด าน ท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด หน วยน บ 15.จ านวนโครงการ / ก จกรรมการอน ร กษ พ ฒนา และสร างเสร ม เอกล กษณ ศ ลปะและ ว ฒนธรรม 16. ร อยละของ ค าใช จ ายและม ลค าท ใช ในการอน ร กษ พ ฒนา และสร างเสร ม เอกล กษณ ศ ลปะและ ว ฒนธรรมต อ งบด าเน นการ 17.ร อยละเฉล ยของ น กศ กษาท เข าร วม โครงการ หร อก จกรรมใน การอน ร กษ พ ฒนา และ สร างเสร มเอกล กษณ ศ ลปะ และว ฒนธรรม โครงการ/ ก จกรรม ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ส งเสร มการ อน ร กษ และ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย โครงการ / ก จกรรม 1.ส งเสร มและท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมไทย ร อยละ โครงการ แลกเปล ยน ว ฒนธรรมก บ นานาชาต หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม / ส าน กงานอธ การบด คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม / ส าน กงานอธ การบด ร อยละ คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม / ส าน กงานอธ การบด 14

18 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 18. ร อยละของระด บ ความพ งพอใจของ น ส ตน กศ กษาต อ สถาบ นอ ดมศ กษา 19. ระด บความส าเร จ ของร อยละเฉล ยถ วง น าหน กในการร กษา มาตรฐานระยะเวลา การให บร การ 20. ระด บความส าเร จ ของการประก น ค ณภาพภายในท ก อให เก ดการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาอย าง ต อเน อง 21.ระด บค ณภาพของ สถาบ นจากผลการ ประเม นของ สมศ. หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ ร อยละ พ ฒนาศ กยภาพ การบร หารจ ดการ ให ม ข ด ความสามารถ ระด บ และความย ดหย น คล องต วตอบสนอง ต อการปฏ บ ต ราชการ และการให บร การ สาธารณะ 15 โครงการ / ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ศ กยภาพการบร หาร จ ดการ ระด บ โครงการอบรม เช งปฏ บ ต การด าน การประก นค ณภาพ ให ก บบ คลากร ระด บ โครงการจ ดท า KM ด านการ ประก นค ณภาพ การศ กษา หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน ก คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน ก / ส าน กประก นค ณภาพฯ คณะ / ศ นย การศ กษา / ส าน ก / ส าน กประก นค ณภาพฯ

19 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 22.ระด บความส าเร จ ของการม ส วนร วมของ ผ น าน กศ กษาในการ ประก นค ณภาพ การศ กษา 23.ระด บความส าเร จ ของการด าเน นงานตาม มาตรการประหย ด พล งงานของ สถาบ นอ ดมศ กษา 24. ระด บค ณภาพของ การก าก บด แล สถาบ นอ ดมศ กษาตาม หน าท และบทบาทของ สภามหาว ทยาล ย 25. ระด บค ณภาพของ การถ ายทอดเป าหมาย ของสภามหาว ทยาล ยส การปฏ บ ต หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม ระด บ โครงการอบรม ให ความร ด านการ ประก นค ณภาพ ให ก บผ น าน กศ กษา ระด บ โครงการความ ร วมม อในการ ประหย ดพล งงาน ระด บ โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ ปร บปร งแผน ย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย ระด บ โครงการประช ม เช งปฏ บ ต การ การ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 16 หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ ส าน กงานอธ การบด (กองพ ฒนาน กศ กษา) ส าน กงานอธ การบด (กองกลาง งานอาคาร สถานท ) ส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส าน กงานอธ การบด (กองนโยบายและแผน)

20 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 26. ระด บความส าเร จ ในการพ ฒนาสถาบ นส ระด บสากล 27.ระด บความส าเร จ ของการพ ฒนา และ ปร บปร งกระบวนการ ท สร างค ณค า 28. ระด บความส าเร จ ของการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลอ ดมศ กษา ด านน กศ กษา บ คลากร หล กส ตรและการเง น อ ดมศ กษา และระบบ ฐานข อม ลภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต 29. ระด บความส าเร จของ การพ ฒนาระบบฐานข อม ล เพ อการบร หารจ ดการ หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม ระด บ โครงการจ ดท า แผนพ ฒนา มหาว ทยาล ย ระด บสากล ระด บ โครงการเพ ม ท กษะด านภาษา และคอมพ วเตอร ให ก บน กศ กษา ระด บ โครงการพ ฒนา ระบบสารสนเทศ ของมหาว ทยาล ย 17 หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ งานว เทศส มพ นธ คณะ / ส าน ก ส าน กว ทยบร การฯ / ส าน กส งเสร มว ชาการฯ / ส าน กงานอธ การบด ระด บ ส าน กว ทยบร การฯ

21 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 30. ร อยละของการเบ ก จ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น 31. ร อยละของการ เบ กจ าย เง น งบประมาณรายจ ายใน ภาพรวม 32. ระด บความส าเร จ ของการจ ดท าต นท น ต อหน วยผลผล ต 33.ระด บความส าเร จ ของแผนพ ฒนา บ คลากรของ สถาบ นอ ดมศ กษา 34. ระด บความส าเร จ ของการจ ดการความร ของสถาบ นอ ดมศ กษา หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม ร อยละ โครงการพ ฒนา งานด านแผนงาน การเง น และ ร อยละ งบประมาณ ระด บ โครงการจ ดท า ต นท นต อหน วย ผลผล ต ระด บ โครงการพ ฒนา บ คลากร 14.โครงการพ ฒนา สว สด การ และส ทธ ประโยชน แก บ คลากร ระด บ โครงการจ ดท า แผนการจ ดการ ความร หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ส าน ก คณะ / ส าน ก ส าน กงานอธ การบด (กองคล ง งานบ ญช ) ส าน กงานอธ การบด (กองบร หารงานบ คคล) ท กหน วยงาน 18

22 ท 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา (ต อ) ม.ราชภ ฏจ นทรเกษม 5. พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ต วช ว ด 35.ระด บความส าเร จ ในการให ความส าค ญ ก บผ ร บบร การ และ เป ดโอกาสให ประชาชนแสดงความ ค ดเห นและร วมต ดตาม ตรวจสอบผลการ ปฏ บ ต ราชการ 36.ระด บความส าเร จ ของการปฏ บ ต ตาม จรรยาบรรณว ชาช พ คณาจารย ของ สถาบ นอ ดมศ กษา 37.ระด บความส าเร จ ของการน าระบบ บร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการบร หาร การศ กษา หน วย ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย น บ ป 51 ป 52 ป 53 ป 54 กลย ทธ โครงการ / ก จกรรม ระด บ โครงการเพ ม ช องทางหร อ กระบวนการร บฟ ง ความค ดเห นจาก ประชาชน กล มเป าหมาย ผ ม ส วนได ส วนเส ย ระด บ โครงการ ส งเสร มการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ ว ชาช พ ระด บ โครงการอบรม เช งปฏ บ ต การด าน บร หารความเส ยง และควบค มภายใน หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ คณะ / ส าน ก สภาคณาจารย และข าราชการ ส าน กงานตรวจสอบภายใน 19

23 ภาคผนวก 20

24 การว เคราะห SWOT มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดแข ง (Strengths) 1. หล กส ตรม ความหลากหลาย ได แก การจ ดการ น เทศ ดนตร ท องเท ยว ว ชาคร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ 2. ม งบประมาณคงคล งเสร มจ ดเด น 3. ท าเลท ต งในเขตกร งเทพฯ และจ งหว ดช ยนาท 4. บ ณฑ ตเป นท ยอมร บ 5. ม เคร อข ายความร วมม อท งในและต างประเทศ 6. อ ตตล กษณ การบร การว ชาการและส งคม การผล ตบ คลากรทางการศ กษา(คร ) 7. ม งานว จ ยท องถ น จ ดอ อน (Weaknesses) 1. การเปล ยนแปลงผ บร หาร 2. หล กส ตรสายว ทยาศาสตร ม คนสนใจสม ครเร ยนน อย 3. น กศ กษาออกกลางค น ร อยละ ขาดท กษะในการบร หารทร พยากรบ คคลและงบประมาณในระด บปฏ บ ต 5. ความข ดแย งในองค กร 21

25 โอกาส (Opportunities) 1. นโยบายของร ฐบาลเช น การให ก ย มเง น 2. องค กรศ ษย เก าเข มแข ง 3. ใกล แหล งเร ยนร 4. องค กรหร อสถาบ นภายนอก สนใจขยายความร วมม อทางว ชาการและ ว ชาช พก บมหาว ทยาล ย ภ ยค กคาม (Threats) 1. ม ค แข งทางการศ กษามาก 2. งบสน บสน นจากภาคร ฐ น อยลง 3. นโยบายของร ฐบาล เช นส ดส วนของสายว ทยาศาสตร ก บสายส งคม 4. ส งแวดล อมและช มชนรอบมหาว ทยาล ย 5. ท ศนคต ของคนในส งคมต อมหาว ทยาล ยราชภ ฏ 22

26 ตารางการว เคราะห น าหน ก คะแนน จากป จจ ยภายใน จ ดแข ง (Strengths) ป จจ ยภายใน น าหน ก คะแนน น าหน ก คะแนน หล กส ตรม ความหลากหลาย ได แก การจ ดการ น เทศ ดนตร ท องเท ยว ว ชาคร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ ม งบประมาณคงคล งเสร มจ ดเด น ท าเลท ต งในเขตกร งเทพฯ และจ งหว ดช ยนาท บ ณฑ ตเป นท ยอมร บ ม เคร อข ายความร วมม อท งในและต างประเทศ อ ตตล กษณ การบร การว ชาการและส งคม การผล ตบ คลากรทางการศ กษา(คร ) ม งานว จ ยท องถ น รวม จ ดอ อน (Weaknesses) การเปล ยนแปลงผ บร หาร หล กส ตรสายว ทยาศาสตร ม คนสนใจสม ครเร ยนน อย น กศ กษาออกกลางค น ร อยละ ขาดท กษะในการบร หารทร พยากรบ คคลและงบประมาณในระด บปฏ บ ต ความข ดแย งในองค กร รวม สร ปภาพรวม ข อพ จารณา 23

27 ตารางการว เคราะห น าหน ก คะแนน จากป จจ ยภายนอก โอกาส (Opportunities) ป จจ ยภายนอก น าหน ก คะแนน น าหน ก คะแนน นโยบายของร ฐบาลเช น การให ก ย มเง น องค กรศ ษย เก าเข มแข ง ใกล แหล งเร ยนร องค กรหร อสถาบ นภายนอก สนใจขยายความร วมม อทางว ชาการและว ชาช พก บมหาว ทยาล ย รวม ภ ยค กคาม (Threats) ม ค แข งทางการศ กษามาก งบสน บสน นจากภาคร ฐ น อยลง นโยบายของร ฐบาล เช นส ดส วนของสายว ทยาศาสตร ก บสายส งคม ส งแวดล อมและช มชนรอบมหาว ทยาล ย ท ศนคต ของคนในส งคมต อมหาว ทยาล ยราชภ ฏ รวม สร ปภาพรวม ข อพ จารณา 24

28 ตารางสร ปการว เคราะห น าหน ก คะแนน จากป จจ ยภายในและภายนอก ป จจ ย น าหน ก คะแนน โอกาส (Opportunities) 2.8 จ ดแข ง (Strengths) ภ ยค กคาม (Threats) 1.32 จ ดอ อน (Weaknesses)

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information