แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ คณะทำงำนจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป โรงพยำบำลตำรวจ

2 บทน ำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าข นด วยความสอดคล องและ เช อมโยงก บย ทธศาสตร โรงพยาบาลตารวจ ฉบ บท ๗ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป สาน กงานตารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาส ขภาพแห งชาต ฉบ บท ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ซ งได ก าหนด เป าหมายของการพ ฒนาประเทศโดยพ ฒนาค ณภาพคน พ ฒนาช มชน แก ป ญหาความยากจน ปร บโครงสร าง เศรษฐก จภายในประเทศให เข มแข ง ลดการพ งพาป จจ ยภายนอก ให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ย ดหล กธรรมาภ บาล ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงพยาบาลต ารวจ จ งได มอบหมายให คณะท างานจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โดยศ กษารวบรวมข อม ลพ นฐาน ท าการ ว เคราะห สภาพแวดล อมและจ ดประช ม ระดมความค ดเห นจากบ คลากรท กภาคส วนของโรงพยาบาลต ารวจท สอดคล องตามย ทธศาสตร โรงพยาบาลตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ งเป นแผนท ในการปฏ บ ต ราชการ เพ อ ใช เป นแนวทาง และกลไกในการข บเคล อนองค กรไปส เป าหมาย เพ อข าราชการต ารวจและครอบคร ว ตลอดจน ประชาชนผ ร บบร การต อไป คณะทางานจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป โรงพยาบาลตารวจ และ ฝ ายย ทธศาสตร กองบ งค บการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ

3 สำรบ ญ ส วนท ๑ สถานภาพ และบทบาทหน าท ของโรงพยาบาลตารวจ ๓ ส วนท ๒ ว เคราะห แนวทางการพ ฒนาโรงพยาบาลตารวจ (SWOT Analysis) ๑๒ ส วนท ๓ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ค าน ยม และประเด นย ทธศาสตร ๑๗ ส วนท ๔ กลย ทธ ตามย ทธศาสตร ๒๑ ส วนท ๕ แผนท ย ทธศาสตร ๒๕ ส วนท ๖ ตารางแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ๒๗ หน ำ ส วนท ๗ ภาคผนวก ๑๐๘

4 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓ ส วนท ๑ สถำนภำพ และบทบำทหน ำท ของโรงพยำบำลตำรวจ ล กษณะสำค ญของโรงพยำบำลตำรวจ (Organization Profile) โรงพยำบำลต ำรวจ (รพ.ตร) เป นโรงพยาบาลของร ฐ ส งก ดส าน กงานต ารวจแห งชาต ม ฐานะเป น กองบ ญชาการ ต งอย ณ เลขท ๔๙๒/๑ ถนนพระราม ๑ เขตปท มว น กร งเทพฯ ก อต งข นเม อป พ.ศ. ๒๔๙๕ และเต บโตอย างต อเน องจากเง นงบประมาณของแผ นด น เง นบ าร ง เง นบร จาคผ านม ลน ธ ในพระบรม ราช น ปถ มภ และม ลน ธ ส าน กงานแพทย ใหญ ป จจ บ นม ฐานะเป นโรงพยาบาลตต ยภ ม ขนาด ๖๐๐ เต ยง ให บร การผ ป วย ๗ สาขาหล ก ได แก สาขาอาย รกรรม สาขาศ ลยกรรม สาขาออร โธป ด กส สาขาส ต นร เวชกรรม สาขาก มารเวชกรรรม สาขาตา และสาขาห คอจม ก ให แก ต ำรวจ ครอบคร ว และประชำชน ให การ ตรวจร กษาผ ป วยนอกเฉล ย ๕๕๐,๐๐๐ คร งต อป และผ ป วยในเฉล ย ๒๐,๐๐๐ คร งต อป บร กำรหล ก (Main Services) ของ ค อ ๑. การให บร การด านการแพทย แก ผ ใช บร การ ครอบคล ม ๔ ด าน ได แก - การส งเสร มส ขภาพ - การป องก นโรค - การร กษาพยาบาล - การฟ นฟ สภาพ ๒. การให บร การด านน ต เวชว ทยา ๓. การผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางการแพทย ๔. เป นฝ ายอานวยการด านการแพทย ให สาน กงานตารวจแห งชาต ควำมสำมำรถเฉพำะขององค กร (Core Competency) ความสามารถในการพ ฒนาองค กร ส การบร การทางการแพทย ท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทางระด บส ง สามารถร กษาโรคท ม ความซ บซ อน ก อให เก ดศ นย การแพทย เฉพาะทางต างๆหลายสาขา เช น ศ นย โรคห วใจ ครบวงจร การบร การผ าต ดข อเข าและข อสะโพก ศ นย โรคไต ศ นย ผ าต ดสมองและไขส นหล งด วยกล อง ศ นย การ ว จ ยเซลล ต นก าเน ด และศ นย ฝ กการช วยช ว ตในสถานการณ จ าลอง เป นต น ส งผลให เก ดการด าเน นการตาม พ นธก จขององค กรเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และย งย น

5 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔ ล กษณะโดยรวมของบ คลำกร (Workforce Profile) ม บ คลากรท งส น ๓,๒๔๓ คน แบ ง ออกเป นกล มใหญ ด งน (สถ ต ป พ.ศ. ๒๕๕๖) - แพทย และท นตแพทย ๒๐๑ คน - พยาบาล ๘๙๙ คน - อาจารย ว ทยาล ยพยาบาล ๔๒ คน - สหว ชาช พ ๑๓๐ คน - ผ ช วยพยาบาล/ผ ช วยท นตแพทย ๙๗ คน - ฝ ายอานวยการ ๔๓๐ คน - ล กจ างประจา ๑๕๒ คน - ล กจ างช วคราว ๑,๒๙๒ คน (รวมแพทย เฉพาะทาง และแพทย ประจาบ าน ๗๙ คน) การศ กษาในสายว ชาช พ ส วนมากเป นระด บปร ญญาตร ข นไป ส าหร บในฝ ายอ านวยการและล กจ าง ส วนมากจะเป นระด บปร ญญาตร และต ากว า อาย เฉล ย ๔๐-๕๐ ป อาย งานเฉล ย ๒๐-๒๕ ป (แล วแต หน วยงาน) การปฏ บ ต งานอย ภายใต การกาก บด แลของห วหน าท ส งก ด ม องค กรแพทย องค กรพยาบาล และองค กรสหว ชาช พ ทาหน าท ต อรองภายในองค กรในด านส ทธ ประโยชน ของบ คลากร และควบค มการปฏ บ ต ภายใต จร ยธรรมว ชาช พ ส งแวดล อมด ำนกำยภำพท สำค ญ อาคารสถานท : ม พ นท ประมาณ ๑๓ ไร เศษ ม อาคารสถานท ให บร การทางการแพทย น ต เวช ว ทยาและการศ กษา จ านวน ๑๕ อาคาร ม อาคารท ให บร การแก ผ ใช บร การครอบคล มท กแผนกท ให บร การ ม ห องตรวจโรคผ ป วยนอก ๘๒ ห อง หอผ ป วยในจ านวน ๓๐ หอผ ป วย หอผ ป วยหน ก จ านวน ๗ หน วย และม ห องผ าต ด ๑๖ ห อง และห องปฏ บ ต การทางการแพทย ๑๐ ห อง และห องตรวจช นส ตรทางพยาธ ว ทยาท ท นสม ย เทคโนโลย และอ ปกรณ ท สำค ญ ม อ ปกรณ ทางการแพทย ท ท นสม ย เพ อสน บสน นความสามารถพ เศษขององค กรในการ ให บร การทางการแพทย เฉพาะทาง เช น เคร องม อตรวจร กษาโรคห วใจ ผ าต ดสมองและไขส นหล ง ผ าต ดข อเข า ด วยอ ปกรณ น าร อง (Computer Assisted Surgery) ผ าต ดเปล ยนผ วข อสะโพกเท ยม (Hip Resurfacing) เคร องม อตรวจ DNA เคร องม อตรวจทางร งส ท ท นสม ย เคร องเอกซ เรย คอมพ วเตอร (Computed Tomogram) เคร องตรวจเอ มอาร ไอ (Magnetic Resonance Image) เคร องม อฟอกไต และเคร องม อการ ผ าต ดผ านกล องครบวงจร รวมท งม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ครอบคล มการปฏ บ ต งานในท กระบบของ โรงพยาบาล

6 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕ กฎระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข อง เป น รพ.ท อย ภายใต ส งก ดของส าน กงานต ารวจแห งชาต และให บร การด านสาธารณส ข ด งน น กฎระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข อง ได แก ระเบ ยบสาน กงานตารวจแห งชาต ว าด วยการก าหนดหน าท การงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ /ระเบ ยบด านการเง นการคล ง / พระราชบ ญญ ต (พรบ.) สาธารณส ข พ.ศ. ๒๕๓๕ / พรบ.ว ชาช พต างๆ ได แก พรบ.ว ชาช พเวชกรรม / พรบ.ว ชาช พท นตกรรม / พรบ.ว ชาช พพยาบาลและผด งครรภ / พรบ.ว ชาช พ เภส ชกรรม / พรบ.ว ชาช พเทคน คการแพทย / พรบ.ประก นส ขภาพ / มาตรฐานอาช วอนาม ยกระทรวง สาธารณส ข / พรบ.ส งเสร มและร กษาส งแวดล อม / พรบ.ปรมาณ เพ อส นต เป นต น ล กษณะสำค ญทำงส งคม เศรษฐก จ ส งแวดล อม และประชำกร ต งอย ใจกลางเม องหลวงของประเทศ รวมท งภารก จหล กท สน บสน นภารก จของส าน กงาน ต ารวจแห งชาต ท าให ล กษณะของประชากรท ให การด แลหลากหลาย ได แก กล มข าราชการต ารวจท วประเทศ กล มส ทธ ประก นส งคม กล มหล กประก นส ขภาพถ วนหน า และประชาชนท วไป ระบบกำรปร บปร งกำรทำงำนขององค กร (Hospital Quality Improvement System) ระบบการพ ฒนาค ณภาพ: กระบวนการพ ฒนาค ณภาพของ แบ งออกเป น ๒ ระด บ ด งน ๑) ระด บองค กร ใช มาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ ของสถาบ นร บรองค ณภาพ สถานพยาบาล (HA) เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) และเกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) ๒) ระด บหน วยงาน ใช PDCA (Plan, Do, Check, Action) และ CQI (Continuous Quality Improvement) และเคร องม อค ณภาพต างๆ เช น LEAN เป นต น

7 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖ โครงสร ำงองค กร ม ระบบโครงสร างการบร หารอย ๓ ร ปแบบหล กๆ ค อ - โครงสร างการบร หารโรงพยาบาล (ร ปท ๑) - โครงสร างความร บผ ดชอบและการประสานงานในระบบค ณภาพ/สร างเสร มส ขภาพ (ร ปท ๒) - โครงสร างระบบกาก บด แลก จการ/ธรรมาภ บาล (ร ปท ๓) โรงพยำบำลตำรวจ กล มงำนอำย รกรรม กล มงำนศ ลยกรรม กล มงำนออโธป ด กส กล มงำนส ต นร เวชกรรม กล มงำนก มำรเวชกรรม กล มงำนตำ กล มงำนห คอ จม ก กล มงำนจ ตเวชและยำเสพต ด กล มงำนเวชศำสตร ครอบคร ว กล มงำนท นตกรรม กล มงำนเวชศำสตร ฟ นฟ กล มงำนร งส ว ทยำ กล มงำนว ส ญญ ว ทยำ กล มงำนพยำบำล กล มงำนผ ป วยนอก กล มงำนศ นย ส งกล บ และ รถพยำบำล กล มงำนพยำธ ว ทยำ กล มงำนช วเคม กล มงำนเภส ชกรรม กล มงำนโภชนำกำร กล มงำนส งคมสงเครำะห กองบ งค บการอานวยการ - ฝ ายธ รการกาล งพล - ฝ ายเวชระเบ ยน - ฝ ายย ทธศาสตร - ฝ ายส งกาล งบาร ง - ฝ ายซ อมบาร ง - ฝ ายกฎหมายและว น ย - ฝ ายงบประมาณ - ฝ ายการเง น - ฝ ายฝ กอบรม ว ทยำล ยพยำบำลตำรวจ สถำบ นน ต เวชว ทยำ โรงพยำบำลดำรำร ศม โรงพยำบำลนว ต สมเด จย ำ ร ปท ๑ โครงสร ำงกำรบร หำรโรงพยำบำล

8 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗ คณะกรรมกำรบร หำร (EXECUTIVE COMMITTEE) คณะกรรมกำรอำนวยกำรพ ฒนำค ณภำพ (LEAD TEAM) คณะทำงำนพ ฒนำค ณภำพ (Quality Management Team) ท มพ ฒนำค ณภำพ กำรด แลผ ป วย (Patient Care Team : PCT) ๑. PCT อาย รกรรม ๒. PCT ศ ลยกรรม ๓. PCT ออร โธป ด กส ๔. PCT ส ต นร เวชกรรม ๕. PCT ก มารเวชกรรม ๖. PCT ตา ๗. PCT ห คอ จม ก ท มพ ฒนำค ณภำพ กำรสน บสน น (Supportive Team : ST) ๑. ท มว ส ญญ และผ ป วยหน ก ๒. ท มฉ กเฉ นและอ บ ต เหต ๓. ท มเภส ชกรรม ๔. ท มงำนเวชกรรมป องก น ๕. ท มงำนสงเครำะห ๖. ท มงำนโภชนำกำร ๗. ท มงำนร งส ว ทยำ ๘. ท มงำนบร กำรช นส ตรทำง ห องปฏ บ ต กำร ๙. ท มจ ตเวชและยำเสพต ด ๑๐. ท มท นตกรรม ๑๑. ท มงำนศ นย ส งกล บ ฯ ๑๒. ท มเวชศำสตร ฟ นฟ ๑๓. ท มธ รกำรกำล งพล ๑๔. ท มเวชระเบ ยน ๑๕. ท มย ทธศำสตร ๑๖. ท มส งกำล งบำร ง ๑๗. ท มซ อมบำร ง ๑๘. ท มกฎหมำยและว น ย ๑๙. ท มงบประมำณ ๒๐. ท มกำรเง น ๒๑. ท มฝ กอบรม ท มคร อมสำยงำน (Cross Function Team : CFT) ๑. คกก.บร การผ ป วยนอก ๒. คกก.บร หารความเส ยง ๓. คกก.พ ฒนาทร พยากรบ คคล ๔. คกก.ควบค มและป องก นการต ดเช อ ๕. คกก.พ ฒนาส งแวดล อมและความ ปลอดภ ย ๖. คกก.ห องผ าต ด ๗. คกก.เวชระเบ ยน ๘. คกก.บร หารยาและเวชภ ณฑ ๙. คกก.ผ ป วยว กฤต ๑๐. คกก.จ ดการความร องค กรว ชำช พ (Professional Staff Organization : PSO) องค กรแพทย กำรบร หำรกำรพยำบำล กำรบร หำรว ชำช พ ร ปท ๒ โครงสร ำงควำมร บผ ดชอบและกำรประสำนงำนในระบบค ณภำพ/สร ำงเสร มส ขภำพ แบ งหน วยงานออกเป น ต างๆ ๒๑ เพ อให บร การทางการแพทย และม หน วยต างๆ ท ทาหน าท สน บสน นภาระก จของ ได แก (ร ปท ๑) - กองบ งค บกำรอ ำนวยกำร ม ภารก จในการเป นฝ ายอ านวยการ ในการจ ดท า ย ทธศาสตร แผนการปฏ บ ต ราชการ การบร หารงานบ คคล การงบประมาณ การเง น การพ สด การพ ฒนา ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และเป นท ปร กษาด านกฎหมาย เพ อสน บสน นให หน วยงานในส งก ดโรงพยาบาล ตารวจสามารถปฏ บ ต ภารก จได อย างม ประส ทธ ภาพ - ว ทยำล ยพยำบำลต ำรวจ ม ภารก จในการผล ตพยาบาลว ชาช พ และพ ฒนาบ คลากร ทางการพยาบาล งานฝ กอบรม และพ ฒนาบ คลากรทางการสาธารณส ข ของส าน กงานต ารวจแห งชาต

9 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘ ประสานความร วมม อ ก บสถาบ นการศ กษา หร อองค กรอ น เพ อส งเสร มให ช มชนม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาและฝ กอบรมทางการแพทย การพ ฒนาว ชาการทางการแพทย - สถำบ นน ต เวชว ทยำ ม ภารก จในการด าเน นการเก ยวก บงานน ต เวช การช นส ตรพล กศพ ตรวจพ ส จน และค นคว าหาหล กฐานซ งเก ยวก บหล กว ชาแพทย และน ต เวชศาสตร ในบ คคลท ม ช ว ต ศพ เศษ หร อส วนของศพ ให ความเห น ค าแนะน า ค าปร กษาทางน ต เวชศาสตร และการแพทย ในส วนท เก ยวก บ กระบวนการย ต ธรรมแก หน วยงานท เก ยวข อง - โรงพยำบำลดำรำร ศม (อ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม ) ม หน าท และความร บผ ดชอบ เก ยวก บการให บร การตรวจ ว น จฉ ย บ าบ ดร กษา และฟ นฟ สมรรถภาพแก ข าราชการต ารวจครอบคร วของ ข าราชการต ารวจ และประชาชนท วไป สน บสน นทางด านงานแพทย หลวงจ ตรลดา แพทย หลวง พระบรมมหาราชว ง แพทย อาสาในสมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน ให การศ กษาและอบรมแก บ คลากร ทางการแพทย และพ ฒนาความร ทางว ชาการ ควบค ม บาร งร กษา และจ ดทาทะเบ ยนเคร องม อเคร องใช ท อย ใน ความร บผ ดชอบ - โรงพยำบำลนว ต สมเด จย ำ (ต งอย บร เวณเด ยวก บกองบ ญชาการต ารวจตระเวณชายแดน ถนนพหลโยธ น เขตพญาไท กร งเทพมหานคร) ม หน าท และความร บผ ดชอบเก ยวก บการให บร การตรวจ ว น จฉ ย บ าบ ดร กษา งานบร การฟอกไต งานบร การด านท นตกรรม และฟ นฟ สมรรถภาพให แก ข าราชการ ต ารวจ ครอบคร วของข าราชการต ารวจ และประชาชนท วไป สน บสน นงานด านย ทธการของงานแพทย อาสา ม ลน ธ สมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน (พอ.สว.) และผ ป วยในพระบรมราชาน เคราะห สำน กงำน ตำรวจแห งชำต สำน กงำนหล กประก น ส ขภำพแห งชำต / ประก นส งคม คณะกรรมกำร ตรวจเง นแผ นด น ม ลน ธ สำน กงำน แพทย ใหญ โรงพยำบำลตำรวจ กำก บด แล กำก บด แล กำก บด แล กำก บด แล ด านการเง น ด านมาตรฐาน ด านการเง น ด านการเง น ด านการปฏ บ ต งาน การให บร การ (การใช จ ายเง นบางส วน) หน วยงำน ตรวจสอบภำยใน โรงพยำบำลตำรวจ ระด บท ๑ โรงพยำบำลตำรวจ การกาก บด แล ระด บองค กร กำก บด แล ด านการเง น ด านการปฏ บ ต งาน ตำรวจ ระด บท ๒ กำก บด แล การกาก บด แลระด บหน วยงาน ๒๑ กล มงำน / หน วยงำนภำยในโรงพยำบำล บก.อก., นต., ดร., นย. ด านการเง น ด านการปฏ บ ต งาน ร ปท ๓ โครงสร ำงระบบกำก บด แลก จกำร/ธรรมำภ บำล

10 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙ นอกจากหน วยงานปกต เหล าน แล ว โรงพยาบาลต ารวจย งได จ ดต งหน วยงานเป นการภายใน เพ อ รองร บการปฏ บ ต ภารก จท ม ความส าค ญ จ าเป น หร อเร งด วน สนองต อนโยบายร ฐบาล ส าน กงานต ารวจ แห งชาต และ โดยม หน วยงานพ เศษต างๆท จ ดต งข น ด งน ๑) ศ นย ร กษ ส ขภำพข ำรำชกำรต ำรวจ ม หน าท ให บร การตรวจส ขภาพร างกายเบ องต นแก ข าราชการตารวจท วประเทศ โดยท าการวางแผนการเด นทางในการให บร การท ม ค ณภาพ ท าการ น ดหมายข าราชการต ารวจท กท องท ท วท กภ ม ภาคของประเทศไทย และท งเด นทางเพ อให บร การ เพ มเต มอ กคร งแก ข าราชการต ารวจในส วนท ตกค างไม สามารถมาร บการบร การในคร งแรกได เน องจากต ดภารก จ รวมท งท าการสร ปรายงานผลการตรวจ และวางแผนให การร กษาพยาบาลใน เบ องต นให แก ผ บ งค บบ ญชาท กระด บท วประเทศ ๒) ศ นย พ ฒนำค ณภำพ ม หน าท ประสานงานและด าเน นงานเก ยวก บการพ ฒนาค ณภาพ โรงพยาบาลในด านการให บร การส ขภาพ เตร ยมความพร อมเพ อร บการร บรองค ณภาพตาม มาตรฐานต างๆท เก ยวข อง สร างความต นต ว การม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพของบ คลากร หน วยงาน และท มน าเฉพาะด านของโรงพยาบาล บร หารจ ดการ ว เคราะห จ ดเก บและพ ฒนา ข อม ลของงานพ ฒนาค ณภาพท งหมดในท กด านของโรงพยาบาลเพ อให เก ดการพ ฒนาค ณภาพ อย างเป นระบบ ต อเน องและย งย น รวมท งประสานข อม ลก บฝ ายย ทธศาสตร เพ อวางแนว ทางการพ ฒนา ๓) ศ นย พ งได ม หน าท ให บร การแก เด กสตร ท ถ กกระท าร นแรง ต งแต การตรวจช นส ตร การตรวจ ร กษาทางร างกายและป องก นโรค การบาบ ดฟ นฟ จ ตใจและส งคม การค มครองสว สด ภาพและการ ประสานงานเพ อช วยเหล อด านกฎหมาย และการช วยเหล ออ นๆ อาท การจ ดหาท พ กปลอดภ ย การส งเด กและสตร ให กล บส ครอบคร ว โดยศ นย ด งกล าวจะช วยเตร ยมความพร อมให ผ เส ยหาย ก อนเข าส กระบวนการย ต ธรรม และให สามารถกล บมาใช ช ว ตได ตามปกต ส ข ในด านคด ความ จะเป นหน วยท จ ดเก บหล กฐานได อย างครบถ วน จะสามารถช วยเหล อค มครองสว สด ภาพ ผ เส ยหายได อย างรวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ๔) ศ นย เซลล ต นกำเน ด ทาหน าท ในการว จ ยด านเซลล ต นก าเน ด ซ งครอบคล มการพ ฒนาส ตรน ายา กระต นเซลล การกระต นเซลล ต นก าเน ดจากไขกระด กให เป นเซลล กระด กอ อน รวมท งให บร การ การร กษาโรคด วย "เซลล บาบ ด" เป นต น ๕) ศ นย ฝ กอบรมกำรช วยช ว ตในสถำนกำรณ จ ำลอง ม หน าท ให การอบรมความร ในว ทยา การแพทย สม ยใหม ท จาเป นต องใช การจ าลองสถานการณ มาให ฝ กฝนก อนการให บร การผ ป วยจร ง โดยให บร การต งแต หล กส ตรพ นฐานจนถ งหล กส ตรช นส งสาหร บประชาชน เจ าหน าท บ คลากรทาง การแพทย น กเร ยนแพทย น กเร ยนพยาบาล และแพทย ท กระด บ ท งภายใน และภายนอก ๖) ส ำน กงำนแพทย ศำสตร ศ กษำ ม หน าท อ านวยการด านการจ ดการเร ยนการสอนของน กเร ยน แพทย แพทย ประจ าบ านของท ก รวมท งร บผ ดชอบการยกระด บองค กรด านการผล ต บ คลากรทางการแพทย ได แก การร วมจ ดต งคณะแพทยศาสตร ก บมหาว ทยาล ยสยาม ซ งเป ดร บ น กศ กษาแพทย ร นแรกแล วใน ป ๒๕๕๖ และม งส การดาเน นการจ ดต งว ทยาล ยแพทย ตารวจ

11 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐ ๗) ศ นย ประสำนส ทธ และต ดตำมรำยได ม หน าท เป นศ นย รวบรวม ตรวจสอบ ส ทธ การ ร กษาพยาบาลผ ป วยท กส ทธ การร กษา รวมท งปร บปร งข อม ลการว น จฉ ย การใช ทร พยากรของ ผ ป วย เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการเร ยกเก บให ถ กต องสมบ รณ เป นต น ๘) ศ นย คอมพ วเตอร โรงพยำบำลต ำรวจ ม หน าท บร หารจ ดการระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให รวดเร ว ม ประส ทธ ภาพตอบสนองความต องการของหน วยงาน และสามารถนาข อม ลในระบบมาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดในการบร หารงาน ๙) ศ นย กำรแพทย ปฐมภ ม และกำรแพทย ทำงเล อกจอมทอง (ต งอย ณ ท ๖๖/๘ หม ๘ ถนน พระรามท ๒ ซอย ๒๘ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กร งเทพมหานคร) ม หน าท ให บร การส งเสร ม ส ขภาพ และป องก นโรคด วยการแพทย แผนไทย และแผนจ น ให แก ข าราชการต ารวจ ครอบคร ว ของข าราชการต ารวจ และประชาชนท วไป รวมท งเป นสถานฝ กงานการแพทย แผนไทยของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กระบวนกำรเร ยนร ระด บองค กร ม กระบวนการเร ยนร ในระด บองค กร ซ งประกอบด วย ๗ ข นตอน ท สอดคล องก บแนวทางการ จ ดการความร ของส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ค อ การบ งช ความร การสร างและ แสวงหา การจ ดความร ให เป นระบบ การประมวลและกล นกรองความร การเข าถ งความร การแบ งป น แลกเปล ยนความร และการเร ยนร ซ ง น ามาใช ในกระบวนการเร ยนร ด งกล าวมาประย กต ใช เพ อให องค กรม ความร ท จาเป นต อการบรรล ตามประเด นย ทธศาสตร ได กระบวนกำรสร ำงนว ตกรรม ม กระบวนการสร างนว ตกรรมขององค กร โดยเร มจากผ บร หารระด บส งวางแผนเช งกลย ทธ ระด บองค กรซ งก าหนดว ตถ ประสงค เช งกลย ทธ และผลการด าเน นการ และค าเป าหมายท ม ความท าทายเช ง กลย ทธ เป นประจาท กป แผนย ทธศาสตร ระด บองค กรด งกล าวได ถ กถ ายทอดไปส การจ ดทาแผนปฏ บ ต การระด บ องค กร และแผนปฏ บ ต การระด บ ผ บร หารระด บส งรวมถ งห วหน าท กกล มว เคราะห เพ อ ประเม นความจ าเป นในการสร างนว ตกรรม ซ งอย ใน ๓ ร ปแบบ ค อ นว ตกรรมด านผล ตภ ณฑ (บร การ) นว ตกรรมด านกระบวนการ และนว ตกรรมของร ปแบบในการบร หารองค กร

12 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑ สภำพแวดล อม และนโยบำยกำรบร กำรส ขภำพท ส งผลต อกำรเปล ยนแปลงกำรให บร กำรส ขภำพ ตามท ร ฐบาลได ประกาศใช แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ช น าการพ ฒนาประเทศระยะกลางเพ อม งส ว ส ยท ศน ระยะยาว และได ก าหนดเป นว ส ยท ศน ป พ.ศ.๒๕๗๐ ว า คนไทย ภาคภ ม ใจในความเป นไทย ม ม ตรไมตร บนว ถ ช ว ตแห งความพอเพ ยง ย ดม นในว ฒนธรรม ประชาธ ปไตย และหล กธรรมาภ บาล การบร การสาธารณะท ท วถ งม ค ณภาพ ส งคมม ความปลอดภ ยและม นคง อย ในสภาวะแวดล อมท ด เก อก ลและเอ ออาทรซ งก นและก น ระบบการผล ตเป นม ตรก บส งแวดล อมม ความ ม นคงด านอาหารและพล งงานอย บนฐานทางเศรษฐก จท พ งตนเองและแข งข นได ในเวท โลกสามารถอย ใน ประชาคมภ ม ภาคและโลกได อย างม ศ กด ศร กระทรวงสาธารณส ขซ งเป นหน วยงานหล กทางด านส ขภาพได ประกาศใช แผนพ ฒนาส ขภาพแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) รองร บแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ซ งร ฐบาลได แถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร ต อร ฐสภาเม อว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๕ ซ งด านสาธารณส ขปรากฏอย ใน นโยบายท ๔ นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ห วข อย อยท ๔.๓ นโยบายพ ฒนาส ขภาพของประชาชน ซ งม เป าประสงค เช งนโยบายด งน ๑. ประชาชนม หล กประก นส ขภาพอย างครอบคล ม ม ค ณภาพ และม โอกาสเข าถ งบร การได อย าง เท าเท ยมก น ๒. ระบบบร การส ขภาพม โครงสร างพ นฐานท เพ ยงพอท งบ คลากรและอ ปกรณ ทางการแพทย และสถานพยาบาล ๓. ประชาชนม ส ขภาพอนาม ยด ม พฤต กรรมส ขภาพเหมาะสม สามารถควบค ม และลดป จจ ย เส ยงต อโรคเร อร ง ภ ยพ บ ต และภ ยส ขภาพ ๔. ประเทศไทยเป นศ นย กลางด านส ขภาพและการร กษาพยาบาลในระด บนานาชาต ส าหร บส าน กงานต ารวจแห งชาต ประกาศย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ ท าให โรงพยาบาลต ารวจในฐานะหน วยสน บสน น จ งม หน าท ส าค ญในการก าหนดย ทธศาสตร ให สอดคล อง รองร บย ทธศาสตร และพ นธก จของหน วยเหน อ ได แก ย ทธศาสตร ท ๑ ยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต ภารก จหล กเพ อตอบสนองนโยบายร ฐบาล ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนางานต ารวจให โปร งใส ม มาตรฐาน ย ทธศาสตร ท ๓ การม ส วนร วมของประชาชนและเคร อข ายการปฏ บ ต งานของต ารวจ และย ทธศาสตร ท ๔ การสร างความเข มแข งในการบร หาร จากสภาพแวดล อม และนโยบายการบร การส ขภาพด งกล าว จ งส งผลให โรงพยาบาลต ารวจจ งต องปร บ กระบวนการจ ดท าย ทธศาสตร และพ ฒนาแผนไปส การปฏ บ ต ให เหมาะสมสอดคล องก บแผนหล กด งกล าวใน เบ องต น เพ อพ ฒนาประเทศแบบองค รวมให คนเป นศ นย กลางในการพ ฒนาให ม ความเหมาะสม สอดคล องก บ สภาพความเป นจร งของโลกในป จจ บ นโดยย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป นปร ชญาน าทางในการพ ฒนา ประเทศอย างต อเน อง เพ อม งให เก ดภ ม ค มก นและม การบร หารจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม เพ อให การ พ ฒนาประเทศส ความสมด ลและย งย น

13 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๒ ส วนท ๒ ว เครำะห แนวทำงกำรพ ฒนำโรงพยำบำลตำรวจ จากสภาพแวดล อมการบร การส ขภาพท ส งผลต อการเปล ยนแปลงในการให บร การส ขภาพด งกล าว เบ องต น และสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกท ม การเปล ยนแปลงอย างต อเน อง โรงพยาบาลต ารวจจ งม การปร บต วให ม ความพร อมรองร บการเปล ยนแปลง โดยจะต องม ความรอบร ความเข าใจ ความค ดร เร ม สร างสรรค ม การว เคราะห เพ อการวางแผนและพ ฒนาอย างเป นระบบ เน องจากโลกในป จจ บ นได พ ฒนาเข าส ย คของข อม ลข าวสารและเทคโนโลย ท การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว การคาดการณ การวางแผนไว ล วงหน าจะ ท าต องได อย างฉ บไว รวดเร ว ท นการ ด วยความร ของน กบร หาร และความร วมม อจากบ คลากรในองค การ จ ง จะสามารถวางแผนการบร หารจ ดการได อย างม ประส ทธ ภาพท ด โรงพยาบาลตารวจได จ งทาการศ กษาถ งผลกระทบต างๆ ในเช ง โอกาส หร อ ภ ยอ ปสรรค ท ได ร บ จากส งแวดล อม และส งคมภายนอก ตลอดจนศ กษาถ งองค กรภายในท รวมถ งแนวค ด และระบบการท างาน ของบ คลากรในการปฏ บ ต ว าม จ ดแข ง หร อ จ ดอ อน อย างไร แล วน าผลการว เคราะห ไปประเม น สถานภาพป จจ บ นขององค กรเพ อเป นข อม ลพ นฐานในการวางย ทธศาสตร การพ ฒนาให สอดคล องก บ สถานการณ เศรษฐก จและส งคมในป จจ บ น และการคาดการณ ในอนาคต เป นการก าหนดแนวทางให องค กร ประสบความสาเร จตามว ส ยท ศน และก อเก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการให บร การส ขภาพอย างย งย น กำรว เครำะห องค กร (SWOT Analysis) การว เคราะห องค กร หร อการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค (SWOT Analysis) หล กการสาค ญของ SWOT Analysis ค อ การว เคราะห โดยการสารวจจากสภาพการณ 2 ด าน ค อ สภาพการณ ภายใน และสภาพการณ ภายนอก เพ อให ร จ กตนเองและร จ กสภาพแวดล อมในการท าธ รก จ ในการว เคราะห น จะช วยให ผ บร หารของ ทราบถ งการเปล ยนแปลงต างๆ ท งท เก ดข นแล ว และแนวโน มการเปล ยนแปลง ในอนาคต รวมถ งผลกระทบของการเปล ยนแปลงท ม ต อองค กร ข อม ลต างๆ ท ได จะเป นประโยชน อย างมากใน การกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ และแผนการดาเน นการต างๆ ท เหมาะสมต อไป ท ศทางการพ ฒนา ได มาจากท าการประเม นตามหล กการของ SWOT ท งสภาพแวดล อม ภายใน และสภาพแวดล อมภายนอก โดย คณะผ บร หารน าโดยนายแพทย ใหญ พล.ต.ท.จงเจตน อาวเจนพงษ ห วหน า/ต วแทนของท ก ว ทยาล ยพยาบาลต ารวจ กองบ งค บการอ านวยการ สถาบ นน ต เวช ว ทยา โรงพยาบาลบาลดาราร ศม โรงพยาบาลนว ต สมเด จย า และคณะทางานจ ดทาแผนย ทธศาสตร ได เข าร วมประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ ศ กษาทบทวนประเด นท าทายต างๆ และสมรรถนะขององค กร ในการ ประช มเช งปฏ บ ต การ เม อว นท ๓๐ ๓๑ ส งหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสปร งฟ ลด ว ลเลจ กอล ฟแอนด สปา อาเภอชะอา จ งหว ดเพชรบ ร โดยได ผลการว เคราะห ในแต ละประเด น ด งต อไปน

14 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๓ กำรประเม นสภำพแวดล อมภำยใน จ ดแข ง (Strengths) ๑. โครงสร ำง ม การก าหนดบทบาทหน าท และระบบบ งค บบ ญชาของหน วยงานช ดเจน ส งผลให การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพ ๒. ผ นำ ม ว ส ยท ศน ในการพ ฒนาองค กร ๓. บ คลำกร ม ความร ความสามารถ และม ความเช ยวชาญเฉพาะทางท ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถให บร การได อย างครบวงจร ม ความม งม นม ท ศนคต ท ด ต อการท างาน พร อมท งเป นแหล งว ชาความร ด านการแพทย และการพยาบาล ๔. มำตรฐำนกำรบร กำร โรงพยาบาลต ารวจผ านการร บรองมาตรฐานค ณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation, HA) ๕. สถำนท ม ท าเลท ผ ใช บร การเข าถ งได สะดวก ม ระบบการคมนาคมสะดวก สภาพแวดล อมท ง ภายนอก ภายใน สะอาดสวยงาม และม ความปลอดภ ย ๖. ควำมสำมำรถด ำนเทคโนโลย เคร องม ออ ปกรณ ทางการแพทย และเทคโนโลย ม ความท นสม ยใน ท กสาขา สามารถนามาใช ให บร การทางการแพทย ได อย างม ประส ทธ ภาพ ๗. ม ควำมม นคง และม ประส ทธ ภำพทำงกำรเง น เน องจากโรงพยาบาลต ารวจม ความคล องต วใน การบร หารการเง น นอกจากเง นงบประมาณแผ นด นท ใช ในการบร หาร และพ ฒนางานได แล ว ย งม งบประมาณ เง นบ าร งโรงพยาบาล รวมท งย งได ร บการสน บสน นงบประมาณจากม ลน ธ โรงพยาบาลต ารวจและม ลน ธ สาน กงานแพทย ใหญ อ กด วย จ ดอ อน (Weakness) ๑. โครงสร ำง หน วยปฏ บ ต บางหน วยงานย งไม ได ถ กก าหนดไว อย างช ดเจน เช น ศ นย ร กษ ส ขภาพ ศ นย พ ฒนาค ณภาพโรงพยาบาล หน วยต ดตามรายร บ-รายจ าย เป นต น ๒. บ คลำกร ขาดการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลท เป นร ปธรรม ย งไม ได ให ความส าค ญก บระบบ HRD โครงสร างกาล งพลบางส วนไม ส มพ นธ ก บปร มาณงาน และหน าท ความร บผ ดชอบ ๓. กำรให บร กำร ย งเน นในเร องหล กทางว ชาการ ย งไม ครอบคล มถ งภาวะทางด านจ ตใจและ ส งแวดล อมย งเพ ยงพอ ๔. กำรบร หำรจ ดกำร การน าแผนไปส การปฏ บ ต ย งไม เป นร ปธรรม และขาดการประเม นผล เพ อน า แผนมาทบทวนปร บปร งให เหมาะสมก บสถานการณ ท เปล ยนแปลง ๕. ข อร องเร ยน อ ตราการฟ องร อง และร องเร ยนม แนวโน มส งข น ขาดการค นหาความเส ยงเช งร ก ๖. กำรพ ฒนำงำนว จ ย ผลงานว จ ยของบ คลากรรวมท งงบประมาณสน บสน นย งม ปร มาณน อย ๗. สถำนท โรงพยาบาลต ารวจอย ระหว างการพ ฒนาปร บปร งพ นท ให บร การ จ งท าให พ นท จอดรถไม สะดวก ไม เพ ยงพอสาหร บผ มาร บบร การ ๘. ระบบ IT ย งไม พร อมท จะน ามาใช ปฏ บ ต งานได อย างสมบ รณ และไม สามารถอ านวยความสะดวก ให แก บ คลากร ผ ปฏ บ ต งานได อย างแท จร ง

15 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๔ กำรประเม นสภำพแวดล อมภำยนอก โอกำส (Opportunities) ๑. กำรบร กำร ผ มาร บบร การม ความต องการท จะได ร บการตรวจร กษาจากแพทย ท ม ความช านาญ เฉพาะทางหลายสาขา รวมท งเคร องม อทางการแพทย ท ท นสม ย จ านวนมาก ซ งโรงพยาบาลต ารวจม ความ พร อมให บร การ ๒. ผ ร บบร กำร ข าราชการต ารวจ ครอบคร ว และประชาชน ให ความไว วางใจมาใช บร การเพ มข นท กป รวมท งผ ป วยท ใช ส ทธ ท งประก นส งคมและประก นส ขภาพถ วนหน า ม เป นจานวนมาก ๓. ด ำนเทคโนโลย ส าน กงานต ารวจแห งชาต ให ความส าค ญด านเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ สน บสน นโรงพยาบาลตารวจในการจ ดหาระบบสารสนเทศ มาใช ในการพ ฒนาการให บร การ ๔. ป ญหำเศรษฐก จ ค าครองช พท ส งข น ส งผลให ม ผ มาใช บร การจากโรงพยาบาลภาคร ฐเพ มข น ๕. ควำมสะดวกในกำรเด นทำง เน องจากสถานท ต งโรงพยาบาลอย ในเม องซ งเป นศ นย กลางความ เจร ญ ม ระบบขนส งมวลชนท ท นสม ย ๖. ร ฐบำล ให ความสาค ญในการพ ฒนาการบร หารจ ดการของหน วยงานภาคร ฐ ภ ยอ ปสรรค (Threats) ๑. ด ำนส ทธ ผ ป วย ประชาชนในป จจ บ นม ความต นต วด านส ทธ มน ษยชนมาก ท าให ม แนวโน มท จะท า ให ม การการฟ องร อง ร องเร ยน ต อการบร การเพ มมากข น ๒. ด ำนกำรเม อง ความข ดแย งทางการเม องในส งคมไทย ทาให ไม ม ความช ดเจนเช งนโยบาย ๓. ด ำนค ณภำพ โรงพยาบาลต ารวจต องได ร บการประเม นจากผ ประเม นอ สระจาก ส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการท กป เพ อใช ในการของบประมาณ และค าตอบแทนพ เศษ ซ งหล กเกณฑ ท ใช ไม สอดคล องและไม เอ อก บความเป นจร งในการพ ฒนาค ณภาพโรงพยาบาล ๔. นโยบำยปร บลดกำล งพลของร ฐ ม ผลให โรงพยาบาลขาดแคลนบ คลากรไม สามารถบรรจ บ คลากร ตามแผนท ได วางไว นอกจากน นโยบายทางด านสาธารณส ข ของ สปสช. ในเร องของการจ ายค าบร การต อห ว และในการเร ยกเก บเง น DRG ในผ ป วยส ทธ ของกรมบ ญช กลาง ท าให โรงพยาบาลต ารวจต องม การปร บต ว และ ขาดความคล องต วในการปฏ บ ต ๕. งบประมำณ ส วนราชการและหน วยงานได ร บงบประมาณอย างจ าก ด แต ต องปฏ บ ต งานภายใต งบประมาณท จาก ดน นให ม ประส ทธ ภาพ ๖. ข อม ลข ำวสำร ช องทำงกำรร บร และเผยแพร ข อม ลข ำวสำรม จ ำนวนน อยและล ำช ำ เน องจาก ความเช อมโยงและการเข าถ งระบบ IT ย งไม ครอบคล ม

16 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๕ ผลกำรประเม นสภำพแวดล อม การว เคราะห สภาพแวดล อมต างๆ จะช วยให เข าใจได ว าป จจ ยแต ละอย างเหล าน ม อ ทธ พลต อ อย างไร จ ดแข งของ จะเป นความสามารถภายในท น าไปใช ประโยชน เพ อการบรรล เป าหมาย ในขณะท จ ดอ อนจะเป นค ณล กษณะภายในท อาจท าลายผลการด าเน นงาน โอกาสภายนอกจะเป นสถานการณ ท ส งเสร ม โอกาสในการบรรล เป าหมาย และในทางกล บก นอ ปสรรคจะเป นสถานการณ ท ข ดขวางการบรรล เป าหมาย การประเม นสภาพแวดล อมภายในและภายนอกของโรงพยาบาลต ารวจในการประช มส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ และความเห นของคณะผ บร หารในเม อเด อนส งหาคม ๒๕๕๕ คร งน พบว า สภาพแวดล อมภายนอก ม แนวโน มท จะส งผลในล กษณะท เป นโอกาส ให โรงพยาบาลต ารวจได แสดงศ กยภาพท ม อย ร บใช ส งคมได อย าง กว างขวาง เน องจากโรงพยาบาลต ารวจม จ ดแข งเร อง ทร พยากรท พร งพร อม ได แก สถานท บ คลากร อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ทางการแพทย ท ท นสม ย และระบบสารสนเทศ ท จะช วยส งเสร มให โรงพยาบาลต ารวจ สามารถร กไปข างหน าได อย างม นคง แต ก ม จ ดอ อน และข อค กคามอย บ าง โดยสร ปผลการประเม น สภาพแวดล อมภายในและภายนอกได ท าให ได สถานภาพของ ด งร ปท ๔ (ด การเปร ยบเท ยบก บป ๒๕๕๔ ท วงจรการเปล ยนแปลงการพ ฒนาการของ ได ในภาคผนวก) จากร ปจะเห นว า ถ งแม สถานการณ รวมของโรงพยาบาลต ารวจย งอย ในสภาพท ม อนาคตท ด ค อ ม โอกาส และจ ดแข งอย มาก แต ขณะเด ยวก น ก ย งม ข ออ ปสรรคอย อ กมาก ท าให สภาวะของโรงพยาบาลอย ใน สภาพท ก าก งระหว าง สภาพท เร ยกว า ดาวร ง (Star) และสภาพท เป นล กษณะ การก นบ ญเก า (Cash cow) ซ ง แนวทางการพ ฒนาจะแตกต างก น โดยท วไป สถานการณ ดาวร งจะใช กลย ทธ เช งร ก (Aggressive Strategies) แต สถานการณ การก นบ ญเก า ม กจะใช กลย ทธ ท ม งไปส การร กษาเสถ ยรภาพ (Stability Strategies) ของ องค กรเอาไว (ร ปท ๕) โรงพยาบาลตารวจสามารถการพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ หร อการแก ไขสถานการณ ท ม ป ญหา สามารถทาได โดยการนาเอา SWOT Analysis ท ได จากส มมนามาปร บเป นร ปแบบย ทธศาสตร เพ อเป นแนวทาง ในการพ ฒนาได โดย O = opportunities (โอกาส) S = Strengths (จ ดแข ง) W = Weakness (จ ดอ อน) T = Threats (ภ ยอ ปสรรค) ร ปท ๔ แสดงสถานการณ ขององค กร (โรงพยาบาลตารวจ)

17 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๖ ร ปท ๕ สถานการณ ดาวร ง (Stars) และสถานการณ การก นบ ญเก า (Cash cows) ๑. กำรนำจ ดแข งขององค กรมำใช ให เก ดประโยชน ส งส ด เช น - พ ฒนาระบบบร การทางการแพทย และการตรวจพ ส จน ทางน ต เวชศาสตร ส ความเป นเล ศระด บ สากล - ม งพ ฒนาหน วยงานท ม ความร ความสามารถและความเช ยวชาญเฉพาะทาง ให เป นหน วยงาน ท ม ความเป นเล ศเฉพาะทางในแต ละสาขา (Excellence Center) ๒. กำรเพ มศ กยภำพเพ อลดจ ดอ อน เช น - ปร บปร งโครงสร างและอ ตรากาล งให เหมาะสมรองร บก บภารก จต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ - พ ฒนางานว จ ยและผล กด นให โรงพยาบาลตารวจเป นองค กรแห งการเร ยนร - พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) ให ม ศ กยภาพส งส ดครอบคล มท วท งองค กร ๓. กำรใช โอกำสเพ มประส ทธ ภำพของหน วยงำน เช น - พ ฒนาด านการสร างเสร มส ขภาพในเช งร กให ม ศ กยภาพ บรรล ภารก จ ครอบคล มเป าหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ - สน บสน นการเป นสถาบ นร วมผล ตแพทย เพ อการเป นสถาบ นผล ตแพทย ให ม มาตรฐานสากล เป นท ยอมร บในระด บภาคพ นเอเซ ย ๔. ลดอ ปสรรคท ม ต อกำรพ ฒนำ เช น - ปร บปร งพ ฒนาพ นท ส งก อสร าง ให เพ ยงพอ และม ความค มค าในทาเลท ม ศ กยภาพส งส ด - จ ดหาเคร องม อ อ ปกรณ ทางการแพทย ให เพ ยงพอและม เทคโนโลย ท ท นสม ยท ดเท ยมก บ ประเทศในเอเซ ย - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลและเป นองค กรท ม สมรรถนะส ง - ปร บปร งค าตอบแทนให แก บ คลากรทางการแพทย และเจ าหน าท ของโรงพยาบาลต ารวจให เหมาะสม รวมท งการเพ มสว สด การต างๆ เพ อเป นขว ญและก าล งใจในการท างาน และสร าง ความร กความผ กพ นต อองค กร

18 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๗ ส วนท ๓ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป ำประสงค ค ำน ยม และประเด นย ทธศำสตร จากการประเม นสภาพแวดล อมภายใน และภายนอกป จจ บ นจนสามารถพบล กษณะส าค ญของ และประมวลจากความเห นของผ บร หารระด บส งท ให ในการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ ท าให สามารถสร ปแนวทางในการพ ฒนาท โรงพยาบาลตารวจม งม นท จะทาให สาเร จต อไปในอนาคต ด งน ว ส ยท ศน (Vision) เป นสถำบ นกำรแพทย ตำรวจท ม ควำมเป นเล ศระด บสำกล เพ อส ขภำพท ด ของตำรวจและประชำชน (World Class Medical Service for Excellent Health of Police and Civil) พ นธก จ (Mission) ๑. เป นฝ ายอ านวยการด านย ทธศาสตร ให ส าน กงานต ารวจแห งชาต ในการวางแผน ควบค มตรวจสอบ ให คาแนะนาและเสนอแนะการปฏ บ ต งานตามอานาจหน าท ของโรงพยาบาลตารวจและหน วยงานในส งก ด ๒. ดาเน นการเก ยวก บงานด านการแพทย ของสาน กงานตารวจแห งชาต ๓. ดาเน นการเก ยวก บงานว เคราะห ว จ ยทางการแพทย ๔. ดาเน นการเก ยวก บงานน ต เวช การช นส ตรพล กศพ การตรวจพ ส จน และค นคว าหาหล กฐาน ซ งเก ยวก บหล กว ชาแพทย และน ต เวชศาสตร ในบ คคลท ม ช ว ต ศพ เศษหร อส วนของศพ ๕. ผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางการแพทย ๖. ดาเน นการเก ยวก บการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรทางการสาธารณส ขของสาน กงานตารวจ แห งชาต ตลอดจนปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรและระบบการเร ยนการสอน ๗. ให การร กษาพยาบาลข าราชการต ารวจ พน กงานราชการและล กจ างในส าน กงานต ารวจแห งชาต รวมท งบ คคลในครอบคร วและประชาชน ๘. ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย เป ำประสงค (Goal) ๑. เพ มศ กยภาพ และข ดความสามารถการบร การด านการแพทย ๒. ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต งานเก นความจาเป น ๓. ข าราชการตารวจได ร บการด แลส ขภาพท วประเทศ และต อเน อง ๔. เพ มความศ กยภาพของข าราชการตารวจในการด แลตนเองได ท งภาวะเจ บป วย และภาวะปกต ๕. เป นสถาบ นการผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางด านส ขภาพท ได มาตรฐาน ๖. ม ผลงานว จ ยทางการแพทย จากบ คลากรของโรงพยาบาลท ม ค ณภาพ และมาตรฐานอย างสม าเสมอ ๗. ส งคมและองค กรในกระบวนการย ต ธรรมเช อม นต อสถาบ นน ต เวชว ทยา ๘. ยกระด บมาตรฐานบร การการร กษาพยาบาลเฉพาะทางให ม ความเช ยวชาญส ความเป นเล ศ

19 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๘ ๙. เป นองค กรท ม การบร หารจ ดการท ม สมรรถนะส งตามหล กธรรมาภ บาล ๑๐. ม การปร บปร งภารก จของส วนราชการท นต อเหต การณ ๑๑. โรงพยาบาลตารวจเป นแหล งเร ยนร อย างม นคงและย งย น ค ำน ยม (Core value) ทำงำนเป นท ม บร กำรด วยใจ ได มำตรฐำนสำกล บนพ นฐำนธรรมำภ บำล หร อท ทราบก นโดยท วไปในหม บ คลากรของโรงพยาบาลถ งความม งม น เน นย า โดยผ น าองค กรท ใช หล กการทางานสาหร บบ คลากรท กส วนใน รพ.พต. โดย ย ดหล กการท เร ยกว า ๔G ได แก ๑) Good Team ๒) Good Heart ๓) Good Standard ๔) Good Governance ประเด นท ำทำยควำมสำมำรถเฉพำะขององค กร (Core Competency) ความสามารถในการพ ฒนาองค กรส การบร การทางการแพทย ท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทางระด บส ง สามารถร กษาโรคท ม ความซ บซ อน ก อให เก ดศ นย การแพทย เฉพาะทางต างๆ หลายสาขา เช น ศ นย โรคห วใจ ครบวงจร การบร การผ าต ดข อเข าและข อสะโพก ศ นย โรคไต ศ นย ผ าต ดสมองและไขส นหล งด วยกล อง ศ นย การ ว จ ยเซลล ต นก าเน ด และศ นย ฝ กการช วยช ว ตในสถานการณ จ าลอง เป นต น ส งผลให เก ดการด าเน นการตาม พ นธก จขององค กรเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และย งย น ประเด นย ทธศำสตร (Strategic Issue) เพ อบรรล ส ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และประเด นท าทายต างๆ จากการประช มส มมนาเช ง ปฏ บ ต การ จ งน ามาส ข อสร ปของประเด นย ทธศาสตร ท จะต องด าเน นการตามว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ฯลฯ ด งน ย ทธศาสตร ท ๑. เพ มประส ทธ ภาพการให บร การส ขภาพ (นาจ ดแข งมาใช เพ อทาให สามารถเพ มโอกาสในการพ ฒนาองค กร) ย ทธศาสตร ท ๒. การสร างเสร มส ขภาพตารวจเช งร กท วประเทศ (นาโอกาสท ม มาเพ มค ณค าให องค กร) ย ทธศาสตร ท ๓. ผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางการแพทย ให ม ความเป นเล ศทางด านว ชาการในภ ม ภาค (นาจ ดแข งมาใช พ ฒนาองค กร) ย ทธศาสตร ท ๔. พ ฒนาการตรวจพ ส จน ทางน ต เวชศาสตร ให ได มาตรฐานสากล (นาโอกาสท ม มาเพ มค ณค าให องค กร) ย ทธศาสตร ท ๕. พ ฒนาระบบบร การส ขภาพส ระด บสากล (นาโอกาสท ม มาเพ มค ณค า และลดจ ดอ อนให องค กร) ย ทธศาสตร ท ๖. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กรให เป นองค กรสมรรถนะส งท ม การบร หาร

20 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๙ จ ดการตามหล กธรรมาภ บาล (เพ อลดจ ดอ อนให องค กร) ย ทธศาสตร ท ๗. พ ฒนาโรงพยาบาลตารวจส องค กรแห งการเร ยนร (ใช โอกาสท ม มาเพ มค ณค า และลดจ ดอ อนให องค กร) กำรบรรล ผลตำมย ทธศำสตร การน าแผนย ทธศาสตร ไปใช ในการบร หารการเปล ยนแปลงขององค กรในท กระด บ อาจจะไม ประสบ ผลส าเร จได เน องมาจากสาเหต และป จจ ยต างๆ ท เป นก บด กหร อหล มพรางให การสร าง และใช ย ทธศาสตร ไม บรรล ผลสาเร จ เช น การค ดว าจะทาสาเร จในระยะส นๆ การละเลยประว ต ศาสตร ขององค กร การใช หลายแบบ หลายว ธ พร อมก น การส อสารเฉพาะกล มพ เศษไม ก คน การค ดว าย ทธศาสตร เป นเพ ยงเคร องว ดผลการ ปฏ บ ต งาน การใช โปรแกรมประเม นผ ด การไม ให รางว ลต อความส าเร จ การไม เตร ยมวางแผนและจ ดการก บ ความเปล ยนแปลงท เก ดข น การไม ต ดตามงานให ตลอด การหมดแรงหมดกาล งใจเส ยก อน เป นต น ย ทธศาสตร ของการพ ฒนา จะประสบความส าเร จได หากบ คลากรภายในองค กรปร บเจตคต หร อสร างความค ดร เร มใหม ๆ เพ อให ย ทธศาสตร ท สร างข นมาเต มไปด วยความหมาย เพราะว ธ การท างาน (เส นทางเด น) หร อกลย ทธ ท บรรจ ในย ทธศาสตร เป นเส นทางใหม ๆ ท จะนาไปส การประสบผลสาเร จ และไม เป น เพ ยงแต องค กรท ได ช อว า น าร ปแบบการสร างย ทธศาสตร มาแปะไว เท าน น หากแต ได ห วใจหร อแก นของ ย ทธศาสตร มาประย กต มาปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วอย ำงเป ำหมำยในอนำคต/แผนกำรพ ฒนำ ได แก เช น การขยายการให บร การ จาก ขนาด ๖๐๐ เต ยงเป น ๘๐๐ เต ยง เม อเป ดใช อาคารต ก A, การสร างเสร มส ขภาพข าราชการต ารวจในเช งล กท วประเทศ, การพ ฒนาศ นย ความเป นเล ศด านการด แลการ ร กษา (Stem cell, Simulation Training Center, Vascular surgery, Trauma, Breast surgery, Hybrid operation theatre, Robotic surgery, CT scan 264 slices), การผล ตบ คลากรทางการแพทย (คณะแพทยศาสตร ) ร วมก บมหาว ทยาล ยสยาม, การผล ตบ คลากรทางการแพทย เฉพาะทางหล งปร ญญา เช น Pediatric, Emergency Medicine, Anesthesiology, Neuro-Surgery เป นต น ประเม น / ต ดตำม / ปร บปร ง ระบบกำรนำองค กร และควำมสำเร จของย ทธศำสตร ผ บร หารระด บส งของ ก าหนดว ธ การวางแผนย ทธศาสตร ๙ ข นตอน ด งร ปท ๖ และด าเน นการ เป นประจาท กป โดยนาข อม ลป จจ ยเช งกลย ทธ ท งจากป จจ ยภายนอก และป จจ ยภายในมาว เคราะห เช งกลย ทธ ประกอบด วย จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค ซ งรวมถ งความท าทายเช งกลย ทธ และความได เปร ยบ เช งกลย ทธ มาจ ดท าเป น ย ทธศาสตร ระด บโรงพยาบาล ซ งเป นแผนระยะ ๕ ป ต อเน อง (Rolling Plan) ท ครอบคล มเป าประสงค เช งกลย ทธ ท ส าค ญ และถ ายทอดย ทธศาสตร ๕ ป ไปส การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป ระด บองค กร และแผนการปฏ บ ต ราชการประจาป ระด บหน วยงาน ()

21 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๐ ด งปรากฎใน แผนภาพร ปท ๖ เพ อให บรรล ผลตามแผนย ทธศาสตร จ งม การก าหนดข นตอนท ๘ และ ๙ เอาไว เพ อการทบทวนและต ดตามผลการปฏ บ ต งาน และสามารถการปร บเปล ยนแผนปฏ บ ต การได ในกรณ ท สถานการณ บ งค บโดยก าหนดวงรอบไว ๔ ไตรมาส ค อ ในเด อนธ นวำคม ม นำคม ม ถ นำยน และก นยำยน และมอบหมายให กองก าก บการการเง น กองก าก บการงบประมาณ และกองก าก บการย ทธศาสตร ท าหน าท ประมวลผลในด านการบร หารงานท วไป และศ นย พ ฒนาค ณภาพ ร วมก บกองก าก บการย ทธศาสตร ทาหน าท ประมวลผลในระบบค ณภาพ/สร างเสร มส ขภาพด านการบร การทางการแพทย (Input) (Output) (SWOT Analysis) SWOT Analysis SWOT Analysis ร ปท ๖ กระบวนการวางแผนเช งกลย ทธ

22 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๑ ส วนท ๔ กลย ทธ ตำมย ทธศำสตร เพ อบรรล เป าประสงค ตามประเด นย ทธศาสตร ท ง ๗ ประเด น (ย ทธศาสตร ท ๑ ๗) และน าไปส ความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ฯลฯ จ งก าหนดเป าประสงค ในย ทธศาสตร ในระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ในแต ละประเด นย ทธศาสตร เพ อให หน วยงานต างๆ ของ สามารถน ากลย ทธ เหล าน ไปใช ในการวางแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของหน วยงานตนเองได (หน วยงาน และท ก กองบ งค บการอ านวยการ ว ทยาล ยพยาบาลต ารวจ สถาบ นน ต เวชว ทยา โรงพยาบาลดาราร ศม และ โรงพยาบาลนว ต สมเด จย า) ย ทธศำสตร ท ๑ : เพ มประส ทธ ภำพกำรให บร กำรส ขภำพ เป ำประสงค : ๑. เพ มศ กยภำพ และข ดควำมสำมำรถกำรบร กำรด ำนกำรแพทย : ๒. ไม ม ข นตอนกำรปฏ บ ต งำนเก นควำมจำเป น กลย ทธ ๑. เพ มประส ทธ ภาพของการให บร การผ ป วยนอกและผ ป วยในให ม ความคล องต วรวดเร ว และโอกาส เข าถ งบร การอย างท วถ งและเป นธรรม ๒. ลดข นตอนและระยะเวลาการรอคอยสร างความพ งพอใจให แก ผ ใช บร การ ๓. ส งเสร มส ขภาพในเช งร กเน นการส งเสร มป องก นส ขภาพ ให แก ข าราชการต ารวจ ครอบคร ว และ ประชาชนท วไป ตอบสนองนโยบายสาน กงานตารวจแห งชาต และกระทรวงสาธารณส ข ๔. เร งพ ฒนาระบบค ณภาพของโรงพยาบาลต ารวจในด านต าง ๆ และร กษามาตรฐานค ณภาพอย าง ต อเน อง ได แก HA, TQA, HPH, ประเม นมาตรฐานการพยาบาล และมาตรฐานทางห องปฏ บ ต การ ISO ๑๕๑๘๙, มาตรฐานงานเทคน คการแพทย ๒๕๕๔ เป นต น ๕. พ ฒนาระบบบร การการแพทย แผนไทย และการแพทย ทางเล อกให ได มาตรฐาน ๖. พ ฒนาระบบการบร การการแพทย ฉ กเฉ น และระบบการส งต อ เพ อสน บสน นภารก จของส าน กงาน ตารวจแห งชาต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศำสตร ท ๒ : กำรสร ำงเสร มส ขภำพต ำรวจเช งร กท วประเทศ เป ำประสงค ๓. ข ำรำชกำรตำรวจได ร บกำรด แลส ขภำพท วประเทศ และต อเน อง ๔. เพ มควำมศ กยภำพของข ำรำชกำรตำรวจในกำรด แลตนเองได ท งภำวะ เจ บป วย และภำวะปกต กลย ทธ ๗. จ ดทาแผนงาน/โครงการ การตรวจส ขภาพและการร กษาเบ องต นแก ข าราชการตารวจท วประเทศ ๘. ผล กด นให ศ นย ร กษ ส ขภาพเป นหน วยงาน ตามโครงสร างส วนราชการ ๙. เพ มความสามารถในการด แลตนเองท งภาวะเจ บป วย และภาวะปกต

23 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๒ ย ทธศำสตร ท ๓ : ผล ตและพ ฒนำบ คลำกรทำงกำรแพทย ให ม ควำมเป นเล ศ ทำงด ำนว ชำกำรในภ ม ภำค เป ำประสงค ๕. เป นสถำบ นกำรผล ตและพ ฒนำบ คลำกรทำงด ำนส ขภำพท ได มำตรฐำน ๖. ม ผลงำนว จ ยทำงกำรแพทย จำกบ คลำกรของโรงพยำบำลท ม ค ณภำพ และมำตรฐำนอย ำงสม ำเสมอ กลย ทธ ๑๐. สน บสน นการเป นสถาบ นร วมผล ตแพทย เพ อการเป นสถาบ นผล ตแพทย ท ได มาตรฐานสากลใน ภาคพ นเอเซ ย ๑๑. พ ฒนาหล กส ตรการผล ตบ คลากรทางการแพทย และการพยาบาลและจ ดการเร ยนการสอนให ได มาตรฐานสากลตอบสนองความต องการของผ เร ยน ๑๒. สน บสน นการว จ ยทางการแพทย ตลอดจนการน าความร มาใช ในการพ ฒนางาน และการบร การ ว ชาการแก ส งคม ๑๓. ได ร บการร บรองการพ ฒนาระบบค ณภาพการศ กษาตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพจากหน วยงาน ภายนอกอย างต อเน อง ๑๔. จ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรทางการแพทย และเจ าหน าท ท กระด บของโรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๔ : พ ฒนำกำรตรวจพ ส จน ทำงน ต เวชศำสตร ให ได มำตรฐำนสำกล เป ำประสงค : ๗. ส งคมและองค กรในกระบวนกำรย ต ธรรมเช อม นต อสถำบ นน ต เวช ว ทยำ โรงพยำบำลตำรวจ กลย ทธ ๑๕. พ ฒนางานด านบ คลากร สน บสน น และสร างบ คลากรในด านน ต เวชช นส ง ม เคร องม อภาคสนามท ม การบ รณาการ ๑๖. เพ มประส ทธ ภาพการทางานด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อนามาสน บสน นงานด านน ต เวชศาสตร ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด สามารถให บร การเช อมโยงก บหน วยงานของ สตช. ได ๑๗. พ ฒนาฐานข อม ลตรวจพ ส จน ทางด านน ต เวชศาสตร ด านพ นธ กรรม ๑๘. พ ฒนาสถานท ปร บปร งอาคารสถานท และเคร องม อทางการแพทย ให ม ความท นสม ยพร อม ให บร การ ๑๙. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการของ นต. ให ม ความคล องต ว ม ประส ทธ ภาพ และม ธรรมาภ บาล เพ อรองร บการเป นองค กรท ม สมรรถนะส งและม ความเป นเล ศ ๒๐. พ ฒนาความร วมม อก บหน วยงานท เก ยวข องท งในประเทศและต างประเทศ ๒๑. พ ฒนาการให บร การด านน ต เวชศาสตร และด านการแพทย ในกระบวนการย ต ธรรมแบบครบวงจร

24 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๓ ย ทธศำสตร ท ๕ : พ ฒนำระบบบร กำรส ขภำพส ระด บสำกล เป ำประสงค : ๘. ยกระด บมำตรฐำนบร กำรกำรร กษำพยำบำลเฉพำะทำงให ม ควำมเช ยวชำญ ส ควำมเป นเล ศ กลย ทธ ๒๒. สน บสน นและพ ฒนาหน วยงานทางการแพทย ท ม ความเช ยวชาญระด บส งสามารถร กษาโรคท ม ความซ บซ อน ส ศ นย ความเป นเล ศ (Excellent center) ๒๓. ปร บปร งโครงสร างหน วยงานและอ ตราก าล งบ คลากรให เพ ยงพอเหมาะสมก บความต องการของ ผ ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ๒๔. ปร บปร งอาคารสถานท และเคร องม อทางการแพทย ให ม ความท นสม ยพร อมให บร การ ย ทธศำสตร ท ๖ : พ ฒนำระบบกำรบร หำรจ ดกำรองค กรให เป นองค กรสมรรถนะส ง ท ม กำรบร หำรจ ดกำรตำมหล กธรรมำภ บำล เป ำประสงค ๙. เป นองค กรท ม กำรบร หำรจ ดกำรท ม สมรรถนะส งตำมหล กธรรมำภ บำล ๑๐. ม กำรปร บปร งภำรก จของส วนรำชกำรท นต อเหต กำรณ กลย ทธ ๒๕. ปร บปร งพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการของโรงพยาบาลต ารวจและท กหน วยงาน ให ม ความ คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ และม ธรรมาภ บาล เพ อรองร บการเป นองค กรท ม สมรรถนะส งและม ความเป นเล ศตาม มาตรฐาน PMQA (Public Sector Management Quality Award) หร อ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐ (๒๓). ปร บปร งโครงสร างหน วยงานและอ ตราก าล งบ คลากรให เพ ยงพอเหมาะสมก บความต องการของ ผ ร บบร การในสถานบร การส ขภาพ และรองร บภารก จต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ๒๖. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานโดยก อสร างอาคารให เพ ยงพอและม ความค มค าในทาเลท ม ศ กยภาพส ง ๒๗. พ ฒนาส งแวดล อมระบบน เวศว ทยาให เป นโรงพยาบาลท เป นม ตรก บส งแวดล อมเป น โรงพยาบาลส เข ยว และกาหนดมาตรการประหย ดพล งงานควบค ก บการร กษาส งแวดล อม ๒๘. จ ดหาเคร องม อเคร องใช อ ปกรณ ทางการแพทย ให ม ความท นสม ยและได มาตรฐานท ดเท ยมก บ นานาอารยประเทศ ๒๙. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการบร หารจ ดการและการเป นคล งข อม ล ส ขภาพได มาตรฐานสากล ๓๐. ปร บปร งกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ เพ อสน บสน นการบร การส ขภาพได อย างม ประส ทธ ภาพ ๓๑. บร หารจ ดการงบประมาณ และการเง นการคล งให ม ประส ทธ ภาพรวมถ งการหารายได จาก ส นทร พย ท ม อย ของโรงพยาบาล ม ความไวต อการเปล ยนแปลงภายนอก ๓๒. เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรให แก เจ าหน าท ท กระด บให เอ อต อการปฏ บ ต งาน (ท างานเป นท ม บร การด วยใจ ได มาตรฐานสากล บนพ นฐานธรรมาภ บาล)

25 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๔ ย ทธศำสตร ท ๗ : พ ฒนำโรงพยำบำลตำรวจส องค กรแห งกำรเร ยนร เป ำประสงค : ๑๑. โรงพยำบำลตำรวจเป นแหล งเร ยนร อย ำงม นคง และย งย น กลย ทธ ๓๓. ว เคราะห และออกแบบการพ ฒนาองค กรแห งการเร ยนร ๓๔. เตร ยมความพร อมและพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลรองร บการเป นองค การแห งการ เร ยนร ๓๕. พ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค กรแห งการเร ยนร ๓๖. พ ฒนาระบบการจ ดการสารสนเทศและการส อสารในองค กรแห งการเร ยนร ๓๗. ส งเสร มการว จ ยและการลงพ มพ ผลงานท ม ประโยชน ทางการร กษาสม ยใหม พ ฒนานว ตกรรมใน ประเทศ เหมาะสมเศรษฐศาสตร สาธารณส ข

26 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ / ข าราชการ Human Capital Information Capital Organization Capital (4G)

27 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๖ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ

28 ย ทธศำสตร ท ๑ ย ทธศำสตร ท ๒ ย ทธศำสตร ท ๓ ย ทธศำสตร ท ๔ ย ทธศำสตร ท ๕ ย ทธศำสตร ท ๖ ย ทธศำสตร ท ๗ แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๗ ลำด บ หน วยงำน ย ทธศำสตร รวม ๑. ก มารเวชกรรม ๒ ๒ ๔ ๘ ๒. จ ตเวชและยาเสพต ด ๔ ๔ ๓. ช วเคม ๙-๑ - ๓ ๓ ๒ ๑๘ ๔. ตา ๓-๓ ๖ ๕. ท นตกรรม ๖ ๑ ๒ ๒ ๕ ๑ ๕ ๒๒ ๖. ผ ป วยนอก ๘-๖ ๑ ๖-๕ ๒๖ ๗. พยาธ ว ทยา ๓ ๕ ๑ ๙ ๘. พยาบาล ๑๑-๖ - ๓ ๓ ๓ ๒๖ ๙. เภส ชกรรม ๑๓ ๒ ๓ ๑๘ ๑๐. โภชนาการ ๔ ๑ ๓ - - ๖ ๔ ๑๘ ๑๑. ร งส ว ทยา ๑ ๕ ๓ ๙ ๑๒. ว ส ญญ ๓-๒ - - ๑ ๑ ๗ ๑๓. เวชศาสตร ครอบคร ว ๒ ๓ - - ๕ ๑๔. เวชศาสตร ฟ นฟ ๖ ๑ ๔-๑ ๑ ๑ ๑๔ ๑๕. ศ ลยกรรม ๑๒ ๑๒ ๑๖. ศ นย ส งกล บและรถพยาบาล ๔ ๒ ๑-๒ ๒ ๑ ๑๒ ๑๗. ส งคมสงเคราะห ๕ ๓ ๘ ๑๘. ส ต นร เวชกรรม ๓ ๔ ๑๒ - - ๒-๒๑ ๑๙. ห คอ จม ก ๗ ๒ ๑-๑ ๔-๑๕ ๒๐. ออร โธป ด กส ๒๓-๑๓ - ๑๗ ๓-๕๖ ๒๑. อาย รกรรม ๔-๖ - ๑ - - ๑๑ ๒๒. โรงพยาบาลนว ต สมเด จย า ๗ ๗ ๒๓. ศ นย ร กษ ส ขภาพข าราชการตารวจ - ๒ ๑-๒ ๑ ๕ ๑๑ ๒๔. ศ นย คอมพ วเตอร CTC ๑๖-๑๖ ๒๕. ศ นย พ ฒนาค ณภาพ(TQM) ๘ ๘ ๒๖. ศ นย ประสานส ทธ ฯ ๒ ๒ ๒๗. ศ นย ฝ กอบรมสถานการณ จาลอง ทางการแพทย ๒ - - ๒ ๒๘ ฝ ายกฎหมายและว น ย บก.อก ๑-๑ ๒๙. ฝ ายงบประมาณ บก.อก ๔-๔ ๓๐. ฝ ายฝ กอบรม บก.อก. - - ๑ - - ๓-๔ ๓๑. ฝ ายย ทธศาสตร บก.อก ๔-๔ ๓๒. ฝ ายธ รการกาล งพล บก.อก ๓ ๓ ๓๓. ฝ ายส งกาล งบาร ง บก.อก ๓-๓ ๓๔. ฝ ายซ อมบาร ง บก.อก ๑-๑ ๓๕. ฝ ายเวชระเบ ยน บก.อก. ๒ ๒ ๓๖. ฝ ายการเง น บก.อก ๑๑-๑๑ ๓๗. ว ทยาล ยพยาบาลตารวจ - - ๒๔ ๒๔ ๓๙. โรงพยาบาลดาราร สม ๓๗ ๓๗ ๔๐ สถาบ นน ต เวชว ทยา ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๑๕ รวม ๑๘๘ ๑๕ ๙๐ ๑๕ ๔๘ ๘๓ ๔๑ ๔๘๐

29 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๘ กรำฟแท งแสดงจำนวนเปร ยบเท ยบโครงกำร/แผนงำน/ก จกรรมตำมย ทธศำสตร

30 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๒๙ ย ทธศำสตร ท ๑ : เพ มประส ทธ ภาพการให บร การส ขภาพ

31 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๐ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศาสตร ท ๑ : เพ มประส ทธ ภาพการให บร การส ขภาพ ๑. เพ มศ กยภาพ และ ข ดความสามารถ การ บร การด านการแพทย ๒. ไม ม ข นตอนการ ป ฏ บ ต ง า น เ ก น ความจาเป น ๑. เพ มประส ทธ ภาพของ การให บร การผ ป วยนอก และผ ป วยในให ม ความ คล องต วรวดเร ว และ โอกาสเข าถ งบร การอย าง ท วถ งและเป นธรรม ๒. ล ด ข น ต อ น แ ล ะ ระยะเวลาการรอคอย สร างความพ งพอใจให แก ผ ใช บร การ ๓. ส งเสร มส ขภาพในเช ง ร ก เ น น ก า ร ส ง เ ส ร ม ป องก นส ขภาพ ให แก ข า ร า ช ก า ร ต า ร ว จ ครอบคร ว และประชาชน ท วไป ตอบสนองนโยบาย สาน กงานต ารวจแห งชาต และกระทรวงสาธารณส ข ๔. เ ร ง พ ฒ น า ร ะบบ ๑. โครงการ ส งเสร มส ขภาพในกล มผ ป วยธาล สซ เม ย ร อยละ ๘๐ ก มารเวช ๒. โครงการอบรมหล กส ตรความก าวหน าเร องนมแม ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ร อยละ ๘๕ กรรม จ ดทาแผนเพ มการร บ และบรรจ น กจ ตว ทยา ให คาปร กษา จานวนประชาชนท มาร บบร การ จ ตเวชฯ ลด OPD Card แยกของ OPD จ ตเวช ร อยละความพ งพอใจ ของผ ร บบร การ -ผ ป วยนอก มากกว าร อยละ ๘๐ -ผ ป วยใน มากกว าร อยละ ๘๐ จ ดทา สายด วน ตารวจเคร ยด เพ อให คาปร กษาทางโทรศ พท -โครงการจ ดหาระบบเตร ยมหลอดต วอย าง และต ดบาร โค ดอ ตโนม ต พร อมโต ะเจาะเล อด แบบสายพานอ ตโนม ต อ ตราการกล บมานอน โรงพยาบาลซ า (R-admission) น อยกว าร อยละ ๑ อ ตราการกล บมาตรวจซ า (Revisit) น อยกว าร อยละ ๑ -ระยะเวลาการรอคอยการเจาะเล อด ของผ ป วยลดลงจากเด ม (๒๐ นาท ) จ ตเวชฯ จ ตเวชฯ ช วเคม เพ มรายการตรวจ ความพ งพอใจผ ร บบร การ ช วเคม จ ดทาโปรแกรมการส งข อม ลการตรวจว เคราะห UA,stool,occult blood ในการตรวจส ขภาพประจ าป ๑.ระยะเวลาในการท างานลดลง ๒.ลดต นท นค าใช จ ายว สด สาน กงาน ช วเคม

32 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๑ ค ณภาพของโรงพยาบาล ตารวจในด านต าง ๆ และ ร กษามาตรฐานค ณภาพ ของข าราชการตารวจผ านโปรแกรม Excel โครงการตรวจค าผลการตรวจ Hct ณ จ ดด แลผ ป วย (Point of care) จานวนจ ดด แลผ ป วย (Point of care) ท ม การตรวจ Hct เข าร วมโครงการ ช วเคม อย าง ต อเน อง ได แก HA, TQA, HPH, ประเม น มาตรฐานการพยาบาล ขอร บรองมาตรฐาน LA, ISO ๑๕๑๘๙:๒๐๐๗ ร อยละ๑๐๐ -ผ านการร บรองมาตรฐาน ห องปฏ บ ต การ ช วเคม แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ท า ง ห อ ง ป ฏ บ ต ก า ร ISO โครงการล กหลานไทยห างไกลธาล สซ เม ย จานวนน กศ กษาพยาบาลว ทยาล ย พยาบาลตารวจ ช นป ท ๑ ได ร บการค ด ช วเคม ๑๕๑๘๙, มาตรฐานงาน กรองพาหะธาล สซ เม ยร อยละ ๑๐๐ เทคน คการแพทย ๒๕๕๔ โครงการจ ดซ อช ดเคร องม อสาหร บตรวจว น จฉ ย ๑.สามารถเป ดให บร การตรวจว น จฉ ย เป นต น ทางการแพทย ด วยเทคน ค การเพ มปร มาณสารพ นธ กรรม ทางการแพทย ด านโลห ตว ทยา ช วเคม ๕. พ ฒนาระบบบร การ การแพทย แผนไทย และ การแพทย ทางเล อกให ได มาตรฐาน ๖. พ ฒนาระบบการ บร การการแพทย ฉ กเฉ น และระบบการส งต อ เพ อ สน บสน นภ ารก จของ สาน กงานต ารวจแห งชาต ได อย างม ประส ทธ ภาพ และตรวจว เคราะห อย างอ ตโนม ต ในสภาพจร ง (Real-Time PCR) โครงการพ ฒนาบ คลากรให บร การอย างเป นท ม ท ม ค ณภาพ ด วยเทคน คการเพ มปร มาณสาร พ นธ กรรมและตรวจว เคราะห อย างอ ตโนม ต ในสภาพจร ง (RT-PCR) ได ภายในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒.แพทย ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ต อการให บร การตรวจด วยเทคน ค RT-PCR มากกว าร อยละ ๘๕ ๑.จานวนโครงการ/ก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพ ๒.จานวนผ เข าร บการฝ กอบรม ช วเคม

33 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๒ ๓.ความพ งพอใจผ เข าร บการฝ กอบรม ๔.อ ตราความพ งพอใจผ ร บบร การ โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อยกระด บค ณภาพ โรงพยาบาล ๑.อ ตราข อร องเร ยนลดลง ๒.จานวนผ เข าร บการอบรม ๓.ความพ งพอใจผ เข าร บการอบรม ๔.จานวนโครงการ/ก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพ ๕.ได ร บการร บรองกระบวนการค ณภาพ อ ตราการสร ปเวชระเบ ยนและส งค น ระยะเวลาท กาหนด๗ว นร อยละ๑๐๐ -ระยะเวลาการรอคอยการซ อยา ของผ ป วย ไม เก น ๖๐ นาท โครงการสร ปเวชระเบ ยน และส งค นภายในกาหนด ระยะเวลา ๗ ว น โครงการพ ฒนาร ปแบบการผ าต ดต อกระจกแบบ ไม นอนโรงพยาบาล(Model development of One Day Surgery) โครงการพ ฒนาศ นย ตาเลส ก โรงพยาบาลตารวจ ร อยละของผ ร บบร การม ความพ งพอใจ มากกว า ๙๐ โครงการพ ฒนาเพ มข ดความสามารถ ในการร กษาทางท นตกรรม เคร องต ดกระด ก โครงการปร บปร งพ ฒนาการบร การ ในรถท นตกรรมเคล อนท ม เคร องต ดกระด กท ท นสม ย และได มาตรฐานเพ อให บร การผ ป วย ได อย างปลอดภ ย และม ประส ทธ ภาพ ภายในป ๒๕๕๗ ม อ ปกรณ ในรถท นตกรรมท ท นสม ย และได มาตรฐานเพ อให บร การผ ป วยได อย างม ประส ทธ ภาพภายในป ๒๕๕๗ ช วเคม ตา ตา ตา ท นตกรรม ท นตกรรม

34 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๓ โครงการส งเสร มท นตส ขภาพในคล น กเด กด โดยสน บสน นโครงการสายใยร กแห งครอบคร ว ร อยละของจานวนเด ก ในคล น กเด กด ท ได ร บการตรวจ และแนะนาท นตส ขภาพ ท นตกรรม โครงการส งเสร มส ขภาพช องปากในหญ งต งครรภ เพ อป องก นการคลอดก อนกาหนด โดยสน บสน นโครงการสายใยร กแห งครอบคร ว ร อยละของจานวนหญ งต งครรภ ในคล น ก ANC โรงพยาบาลตารวจ ท ได ร บการตรวจแนะนาท นตส ขภาพ และได ร บบร การข ดห นป น ท หน วยงานท นตกรรม โครงการตรวจส ขภาพให ก บข าราชการตารวจ ร อยละของข าราชการตารวจน กบ น และเจ าหน าท ตรวจว ตถ ระเบ ด ท ได ร บการตรวจ แนะนาท นตส ขภาพ ท หน วยงานท นตกรรม โครงการรากฟ นเท ยมพระราชทาน จานวนผ ป วยท ส ญเส ยฟ นในขากรรไกร ล าง ท งปาก และม ฟ นเท ยม อย ในสภาพท ด โครงการประเม นค ณภาพการตรวจว เคราะห โดยองค กรภายนอก(External Quality Assessment EQA) โครงการควบค มค ณภาพภายนอก ร วมก บโรงพยาบาลอ น (Inter Lap) โครงการประก นค ณภาพภายนอก ด านเซลล ว ทยานร เวช ท นตกรรม ท นตกรรม ท นตกรรม ผลการประเม น EQA พยาธ ว ทยา ผลการประเม น Cardiac marker > good ผ านการประเม นและได ร บการร บรอง มาตรฐานจามสมาคมเซลล ว ทยา พยาธ ว ทยา พยาธ ว ทยา

35 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๔ แห งประเทศไทย และราชว ทยาล ย พยาธ แพทย แห งประเทศไทย เคร องบาบ ดแก ซเอทธ ล นออกไซด หน วย CSSD ม เคร องบาบ ด แก ซเอทธ ล นออกไซด เพ ยงพอความ ต องการ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ จ ดซ อรถขนส งผ า ชน ดข บเคล อนด วยมอเตอร ไฟฟ า จานวน ๔ ค น หน วยซ กฟอก ม รถขนส งผ าฯ เพ ยงพอความต องการ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ จ ดซ อรถขนส งสแตนเลส ๒ ช น จานวน ๒ ค น หน วยซ กฟอก ม รถขนส งผ าฯ เพ ยงพอความต องการ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ จ ดซ อเคร องช งไฟฟ า แบบต งพ น สาหร บช งผ า (จ ดทศน ยม ๒ ตาแหน ง) จานวน ๒ เคร อง หน วยซ กฟอก ม รถขนส งผ าฯ เพ ยงพอความต องการ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ เคร องปร บอากาศ จานวน ๘ เคร อง อาคารศร นคร นวราน สรณ ม เคร องปร บอากาศเพ ยงพอ ความต องการ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ โซฟา ๖ ช ด อาคารศร นคร นวราน สรณ โซฟา เพ ยงพอต อความต องการ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ เคร องร ดป ดซองบรรจ เวชภ ณฑ ด วยความร อน พร อม พ มพ ว นผล ต ว นหมดอาย หน วย CSSD ม เคร องร ดป ดซองบรรจ เวชภ ณฑ เพ ยงพอความต องการ ค ด พยาบาล พยาบาล พยาบาล พยาบาล พยาบาล พยาบาล พยาบาล

36 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๕ เป นร อยละ ๑๐๐ โทรศ ศน แอล อ ด (LED TV) ขนาด ๓๒ น ว สาน กงานพยาบาลม โทรท ศน เพ ยงพอ ความต องการ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ พยาบาล โครงการ การประเม นระด บความสามารถ ในการด แลตนเองของผ ป วยก อนจาหน าย อ ตราความพ งพอใจของผ เข าร บการ อบรมต อการจ ดการโดยรวม ระด บด มากกว าร อยละ ๘๐ พยาบาล โครงการเตร ยมความพร อมในการร บการเย ยมสารวจ เพ อรองร บค ณภาพการบร การพยาบาล ผด งครรถ จาก สภาการพยาบาลแห งประเทศไทย ได ร บการร บรองค ณภาพบร การ พยาบาลฯ จากสภาการพยาบาลแห ง ประเทศไทย โครงการ เราพร อม ส ส We Ready,Fighting อ ตราความพ งพอใจ ต อการจ ดก จกรรม โดยรวมในระด บด และด มาก มากกว า ร อยละ ๘๐ การเพ มประส ทธ ภาพในการบร การของหน วยจ ายยา ผ ป วยนอก และหน วยจ ายเวชภ ณฑ โดยการจ าง ท ปร กษาเภส ชกรและท ปร กษาพยาบาล การบร บาลเภส ชกรรมโดยเภส ชกรคล น ก ประจาหอผ ป วย พยาบาล พยาบาล ระยะเวลาการรอร บยา/เวชภ ณฑ เภส ชกรรม การจ ดเตร ยมกล องยาสาหร บช วยฟ นค นช ว ต (CPR) จานวนคร งของการให คาปร กษา ด านยาความพร อมใช ของกล องยา สาหร บช วยฟ นค นช ว ต (CPR) พ ฒนาระบบการกระจายยาผ ป วยในแบบรายว น(One day dose) หอผ ป วยท ได ร บบร การการ กระจ ายยาแบบรายว น --- เภส ชกรรม เภส ชกรรม เภส ชกรรม

37 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๖ การบร บาลเภส ชกรรมผ ป วยนอกท เป นโรคเบาหวาน แบบองค รวม โดยสหสาขาว ชาช พ ผ ป วยม ความร การใช ยาอย าง ถ กต องสม าเสมอ เภส ชกรรม การบร บาลเภส ชกรรมผ ป วยนอก ท ได ร บการร กษาด วยยา warfarin โดยสหสาขาว ชาช พ ผ ป วยม ความพ งพอใจในการร บ คาปร กษามากกว าร อยละ ๘๐ เภส ชกรรม การบร บาลเภส ชกรรมผ ป วยนอกโรคห ด และปอดอ ดก นเร อร ง โดยสหสาขาว ชาช พ จานวนคร งของการให คาปร กษาด านยา เภส ชกรรม การบร บาลเภส ชกรรมผ ป วยนอก ท ต ดเช อ HIV โดยสหสาขาว ชาช พ ร อยละของผ ป วยท ได ร บคาปร กษา แนะนาด านยาม ความร เร องยา เภส ชกรรม ท ใช เพ มข น(Post-test score>pretest score) การให บร บาลทางเภส ชกรรมแก ผ ป วย ท ได ร บการบาบ ดทดแทนไต ความพ งพอใจของสหว ชาช พ ต อการให บร การของเภส ชกร เภส ชกรรม การบร บาลทางเภส ชกรรมสาหร บผ ป วย ในหล งปล กถ ายไต ผ ป วยในหล งปล กถ ายไต ท ได ร บค าปร กษาจากเภส ชกร เภส ชกรรม การบร บาลเภส ชกรรมผ ป วยในหล งผ าต ด เปล ยนล นห วใจเท ยมท ได ร บยา warfarin การบร การผสมยาฉ ดราคาแพง ให หอผ ป วย (IV admixture) ๑.ผ ป วยม ความพ งพอใจในการร บ คาปร กษาไม ต ากว าร อยละ ๙๐ ๒.ผ ป วยหล งผ าต ดเปล ยนล นห วใจเท ยม ท ได ร บค าปร กษาจากเภส ชกร ก อนกล บบ าน ๑.ป ญหาจากการใช ยาท เก ดข น ได ร บการแก ไขจากเภส ชกร ๒.ความสาเร จของการจ ดต ง เภส ชกรรม เภส ชกรรม

38 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๗ การบร บาลเภส ชกรรมสาหร บผ ป วยโรคมะเร ง ผ ป วยม อาการไม พ งประสงค จากยาเคม บาบ ด เภส ชกรรม โครงการพ ฒนาส ตรอาหารป นผสมโดยใช อาหารทาง การแพทย ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ มากกว าร อยละ ๘๕ โภชนาการ โครงการน าด มสม นไพรเพ อบร การผ ป วยนอก ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การร อย ละ ๘๐ โภชนาการ โครงการพ ฒนาภาชนะบรรจ อาหาร ผ ป วยให อย ในสภาพด พร อมให บร การ ระด บความพ งพอใจหล งดาเน น โครงการมากกว าร อยละ ๘๕ โภชนาการ โครงการพ ฒนารายการอาหารผ ป วย ระด บความพ งพอใจหล งดาเน น โครงการมากกว าร อยละ ๘๕ โภชนาการ โครงการจ ดต งหน วยระง บปวด อ ตราความพ งพอใจของผ ร บบร การ ว ส ญญ ว ทยา โครงการบาร งร กษาเคร องม อเฉพาะทางว ส ญญ อ ตราไม พร อมใช ของเคร องม อ ด านว ส ญญ ว ส ญญ ว ทยา โครงการฝ กอบรมว ส ญญ พยาบาล อ ตราร อยละของพยาบาล ท สาเร จการอบรม ว ส ญญ ว ทยา โครงการตรวจส ขภาพร างกายประจาป ๑.ข าราชการตารวจ ได ร บการตรวจ ส ขภาพ ร อยละ ๘๐ ๒.สามารถค นหาบ คลากรท ม ภาวะ เจ บป วยเพ อได ร บการร กษาโดยเร ว ภายหล งการตรวจส ขภาพอย างน อย ร อยละ ๗๐ ของผ ร บการตรวจ เวชศาสตร ครอบคร ว

39 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๘ ๓.ได ทราบถ งส ขภาวะของตนเอง ทาให เก ดความต นต วในการด แลส ขภาพ ของตนเองมากข นร อยละ ๗๐ โครงการหน วยแพทย เคล อนท สน บสน นงานช มชน และ มวลชนส มพ นธ สาน กงานตารวจแห งชาต โครงการเพ มพ นท กษะ ศ กยภาพแก พยาบาล แพทย แผนไทย และแพทย แผนจ น พ ฒนาความร ความสามารถด านการนวดร กษา แก ผ ช วยแพทย แผนไทย ท กส ปดาห จ ดประช มเพ อตกลงพฤต กรรมบร การในหน วยงานประจา ท กเด อน โครงการเย ยมบ านข าราชการตารวจส งก ด บก.น ๘ และ ครอบคร ว ท ม ภาวะอ มพฤกษ อ มพาต โดยแพทย แผนไทยประย กต และพยาบาลว ชาช พ ๑.ประชาชนได ร บการตรวจส ขภาพ ข นพ นฐาน ร อยละ ๘๐ ๒.ประชาชนม ความร ในการด แลส ขภาพ ร อยละ ๗๐ ๓.ประชาชนม ความพ งพอใจ ในโครงการร อยละ ๘๐ หน วยงานผ านเกณฑ โรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพ แพทย แผนไทย ของกระทรวงสาธารณส ข อ ตราการเก ดภาวะแทรกซ อน จากการร กษาของแพทย แผนไทย ไม เก นร อยละ ๐ ๑.อ ตราการร องเร ยนต อ ๑,๐๐๐ การมาตรวจ (Visit) ๒.ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ ๑.จานวนผ ได ร บการเย ยมบ าน ๒.ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ เวชศาสตร ครอบคร ว เวชศาสตร ฟ นฟ เวชศาสตร ฟ นฟ เวชศาสตร ฟ นฟ เวชศาสตร ฟ นฟ โครงการ Fast tract สาหร บตารวจ ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ

40 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๓๙ ผ พ การ และผ ส งอาย เวชศาสตร ฟ นฟ โครงการเวชศาสตร ฟ นฟ สาหร บผ ป วยตารวจ และครอบคร ว โครงการจ ดการอบรมแพทย ประจาบ านศ ลยกรรม และ ศ ลยกรรมกระด ก และข อช นป ท ๑ ก อนการให บร การจร ง โครงการฟ นฟ ว ชาการของศ ลยกรรม สาหร บแพทย และพยาบาล โครงการจ ดการอบรมแพทย ประจาบ านศ ลยกรรม ช นป ท ๑-๔ เพ อฝ กเย บต อลาไส และหลอดเล อด ในส ตว รวมท งการฝ กท กษะ การผ าต ดด วยกล องว ด ท ศน โครงการสร างเสร ม ความสามารถในตนเอง ของครอบคร วท ม ต อความร และพฤต กรรมการด แล ส ขภาพของผ ป วยศ ลยกรรมประสาท โครงการร เท าท นมะเร งลาไส ใหญ และทวารหน ก Colorectal Cancer Survival ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ เวชศาสตร ฟ นฟ ระด บความสาเร จของโครงการ ศ ลยกรรม ระด บความสาเร จของโครงการ ศ ลยกรรม จานวนแพทย ประจาบ านศ ลยกรรม ท ได ร บการอบรม ศ ลยกรรม อ ตราความพ งพอใจ ของผ ใช บร การมากกว าร อยละ ๘๐ ศ ลยกรรม จานวนผ เข าร บการอบรม เก ดความพ งพอใจร อยละ ๙๐ ศ ลยกรรม โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การด านศ ลยกรรมประสาท ระด บความสาเร จของโครงการ ศ ลยกรรม โครงการอบรมการพยาบาลด านการด แลแผล อย าง เหมาะสม Wound Care and Ostomy Care ระด บความสาเร จของโครงการ ศ ลยกรรม

41 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๐ อบรมเช งปฏ บ ต การ การด แลผ ป วยท ได ร บการใส พอร ต ระด บความสาเร จของโครงการ ศ ลยกรรม โครงการ อบรมด แลผ ป วย Palliative Care จานวนผ เข าร บการอบรม ระด บความ พ งพอใจไม น อยกว า ร อยละ ๙๐ ศ ลยกรรม โครงการประช มว ชาการ ประจาป ว ชาการประจาป ของ ศ ลยกรรม ระด บความสาเร จของโครงการ ศ ลยกรรม หล กส ตรสร างผ นาเพ อการบร หารโรงพยาบาล ท ม ค ณภาพ บ คลากร แพทย สาเร จการอบรม การบร หารโรงพยาบาล ระด บส ง ศ ลยกรรม หล กส ตร ATLS สาหร บแพทย ท จะเข าส ระบบการ ให บร การของศ นย อ บ ต เหต โรงพยาบาลตารวจ ระด บความสาเร จ ศ ลยกรรม ด แลผ ป วยฉ กเฉ นแบบบ รณการ และการม ส วนร วมของ ท กภาคส วน พ ฒนาสมรรถนะบ คลากรท กระด บ เพ อตอบสนอง ต อการด แลผ ป วยฉ กเฉ นอย างม ประส ทธ ภาพ กาหนดแนวทางการด แล ผ ป วยฉ กเฉ น ๑.ม ระบบบร การการแพทย ฉ กเฉ น พร อมให บร การตลอด ๒๔ ช วโมง ๒.จานวนท มท ออกให บร การการแพทย ฉ กเฉ นครบตามเกณฑ ระยะเวลาในการออกปฏ บ ต การ ต งแต ร บแจ งเหต จากศ นย ส งกล บฯ (แผนกส อสาร) และแจ งออกปฏ บ ต ภารก จภายใน ๘ นาท จ ดทาแผนข นตอนการขอรถพยาบาล สน บสน นภารก จสาน กงานตารวจ แห งชาต ร อยละ ๑๐๐ เก บประว ต ผ ใช บร การยานพาหนะไว เป นหมวดหม เพ อ ร อยละความพ งพอใจ ศ นย ส งกล บและ รถพยาบาล ศ นย ส งกล บและ รถพยาบาล ศ นย ส งกล บและ รถพยาบาล

42 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๑ สะดวกในการส บค น และให บร การ ของผ มาร บบร การมากกว าร อยละ ๘๐ ศ นย ส งกล บและ รถพยาบาล โครงการให ความร ด านส ทธ หล กประก นส ขภาพ ประก นส งคม และอ นๆแก ท นตแพทย แพทย น ส ต น กศ กษาแพทย โรงพยาบาลตารวจ โครงการจ ดกล มสน บสน น(Group Support) เด กสตร ท ถ กกระทาด วยความร นแรง ศ นย พ งได โรงพยาบาลตารวจ โครงการจ ดกล มสน บสน นผ ป วยเร อร ง ผ ป วยท ช วยเหล อตนเองไม ได และครอบคร ว ประจาป ๒๕๕๗ ๑.บ คลากรผ เข าร บการอบรม จะได ร บความร และตระหน ก ในความสาค ญของส ทธ ประโยชน ด านต างๆของผ ใช บร การ ๒.ปราศจากข อร องเร ยน ความพ งพอใจ เป นไปตามเป า ท โรงพยาบาลตารวจ กาหนด ๑.ระด บความพ งพอใจของเด ก และ สตร รวมท งครอบคร วท เข าโครงการ ไม น อยกว าร อยละ ๙๐ ๒.เก ดเคร อข ายทางส งคม ในการ ช วยเหล อป องก น และแก ไขป ญหา ความร นแรงต อเด ก และสตร ๓.ระด บความพ งพอใจของผ ป วย และญาต ไม น อยกว าร อยละ ๙๐ ๑.เก ดเคร อข ายผ ป วย และญาต ท ให การช วยเหล อก น ในโรงพยาบาลตารวจ ๒.ผ ป วยและญาต ม ความร ความเข าใจ ในการด แลผ ป วยไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ส งคมสงเคราะห ส งคมสงเคราะห ส งคมสงเคราะห

43 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๒ โครงการจ ดกล มให ความร เร องส ทธ สว สด การ ด านบ ตรทองแก ผ ปกครองเด กต กเด กแรกเก ด ม ป ญหา โรงพยาบาลตารวจ ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ ๑.บ ดา มารดาและผ ปกครองเด กต กเด ก แรกเก ดม ป ญหาจะได ร บความร ความ เข าใจในการใช ส ทธ สว สด การ ด านบ ตรทอง ๒.ปราศจากข อร องเร ยน ความพ งพอใจ เป นไปตามเป าท โรงพยาบาลกาหนด ๓.ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร วม โครงการ ส งคมสงเคราะห โครงการพล งเคร อข ายทางส งคมเพ อผ ป วยกล มเส ยง ร อยละความร ความเข าใจในท กษะการ ประสานงานของผ เข าร วมโครงการ โครงการอบรมการเล ยงล กด วยนมแม ใน ร.ร.พ อแม ในห องคลอด ม ความร ความสามารถ ในการเล ยงล กด วยนมแม และสามารถแก ไขอ ปสรรคต างๆ ต อการเล ยงล กด วยนมแม โครงการจ ดก จกรรมว นแแห งชาต ผ เข าร วมก จกรรม ได ร บความร ร อยละ ๙๐ ส งคมสงเคราะห ส ต นร เวชกรรม ส ต นร เวชกรรม จ ดก จกรรมบรรยายว ชาการและให ความร แก หญ ง ต งครรภ ให เข าใจอย างม ประส ทธ ภาพ --- ส ต นร เวชกรรม โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ทางการแพทย ทดแทนของเด มท จ ดหาเคร องม อทางการแพทย ได

44 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๓ ชาร ด มาตรฐาน ห คอ จม ก โครงการส อว ด ท ศน นาความร ส ประชาชน สร างส อให ความร ป ละ ๑ ช ด ห คอ จม ก โครงการจ ตอาสา ผ ป วยม ความร ความเข าใจเก ยวก บ การใช และบาร งร กษาเคร องช วยฟ ง ร อยละ ๘๐ โครงการ คล น ก VDO Scope การตรวจว น จฉ ยถ กต อง และช ดเจน มากย งข น ลดอ ตราการดมยาของผ ป วย อ ตราข อร องเร ยนของผ ป วยเป นศ นย โครงการคล น กนอนกรน เพ มความพ งพอใจในการให บร การ การร กษาผ ป วยร อยละ ๘๐ โครงการเป ดโอพ ด ท วไปภาคบ าย จานวนผ ป วยช วงบ ายเพ มข นส ปดาห ละ ๕๐ คน โครงการคล น ก Otoneuro แยกโรค cochlear lesion ได ช ดเจนข นร อยละ ๘๐ โครงการทบทวนกระบวนการด แลผ ป วย ด วย C3THER&HELP โครงการเพ มประส ทธ ภาพให ข อม ลท วไป แก ผ ใช บร การ โครงการพ ฒนาจ ตบร การแบบองค รวม ทาด ได ได แต ม ห คอ จม ก ห คอ จม ก ห คอ จม ก ห คอ จม ก ห คอ จม ก จานวน ๑ เร อง ออร โธป ด กส จานวนผ เข าร วมโครงการ ออร โธป ด กส --- ออร โธป ด กส

45 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๔ โครงการพ ฒนาการป องก นการแพร กระจายเช อ สองผ น หน งเต ยง ไม เส ยงแพร เช อ --- ออร โธป ด กส โครงการพ ฒนาการส อสารระหว างผ ให บร การ และผ ร บบร การ ไวท บอร ด ปลอดช องว างระหว าง --- ออร โธป ด กส ผ ให ก บผ ร บ โครงการเพ มประส ทธ ภาพการร บ - ส งเวรโดยใช SBAR --- ออร โธป ด กส โครงการเพ มประส ทธ ภาพการด แลผ ป วยก อนเข าส ภาวะ ว กฤต และความพร อมใช ของรถ Emergency --- ออร โธป ด กส โครงการเพ มประส ทธ ภาพการด แลจ ดการความเจ บปวด แบบไม ใช ยา --- ออร โธป ด กส โครงการเพ มประส ทธ ภาพการด แลการให สารน า --- ออร โธป ด กส โครงการเพ มประส ทธ ภาพการเข ยนรายงานอ บ ต การณ --- ออร โธป ด กส โครงการเพ มประส ทธ ภาพการวางแผนจาหน าย มอบความห วงใยใส ใจ การให ข อม ล --- ออร โธป ด กส โครงการพ ฒนาการเข ยนแผนจาหน าย (METHOD) --- ออร โธป ด กส โครงการพ ฒนาแนวทางการท าความสะอาด หล งการข บถ าย --- ออร โธป ด กส

46 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๕ โครงการร กษ ตารวจ ลดปวดหล ง เพ อประส ทธ ภาพการบร การประชาชน --- ออร โธป ด กส โครงการส งเสร มส ขภาพ ป องก นกระด กห กจากโรค กระด กพร น --- ออร โธป ด กส โครงการคล น กโรคกระด กพร น --- ออร โธป ด กส โครงการคล น กโรคข อเส อม และการร กษาด วยเซลล ต น กาเน ด --- ออร โธป ด กส โครงการคล น กโรคกระด กส นหล ง --- ออร โธป ด กส โครงการคล น กโรคจ ลศ ลยกรรมทางม อ --- ออร โธป ด กส โครงการคล น กโรคไหล --- ออร โธป ด กส โครงการคล น กร งอร ณ --- ออร โธป ด กส โครงการพ ฒนาค ณภาพจาก HA ส JCI --- ออร โธป ด กส โครงการผ าต ดฉ กเฉ น/ไม ฉ กเฉ นนอกเวลาราชการ --- ออร โธป ด กส โครงการเสร มสร างพล งอานาจให ก บผ ด แลผ ป วยท ม ๑.ญาต /ผ ด แลท ม ภาวการณ หายใจ

47 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๖ ภาวการณ หายใจล มเหลว ล มเหลวสามารถปฏ บ ต ตามแนวทาง อาย รกรรม รพ.ตร ได ครบถ วน ๒.อ ตราการกล บเข ามานอนไอซ ย ด วยภาวการณ หายใจล มเหลว จากการด แลไม ถ กต องลดลง โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการให บร การผ ป วยท ได ร บ การตรวจสวนห วใจและหลอดเล อด ความพ งพอใจผ ร บบร การมากกว าร อย ละ ๘๐ อาย รกรรม รพ.ตร โครงการส มมนาให ความร เร องมะเร งในสตร ท ควรร และ การตรวจค ดกรอง และความร เร องโรคมะเร งปอดว นงด บ คลากรทางการแพทย และประชาชน ผ สนใจม ความร เร องโรคมะเร งเพ มข น อาย รกรรม รพ.ตร ส บบ หร โลก ก จกรรมส มมนากล มผ ป วยเพ อแลกเปล ยนความค ดเห น กล มจ ตอาสา ผ ป วยมะเร งม ความเข าใจโรค และม ค ณภาพช ว ต และส ขภาพจ ตด อาย รกรรม รพ.ตร โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ: มหกรรมค ณภาพ ๑.จานวนผ เข าร บการอบรม ๒.ความพ งพอใจผ เข าร บการอบรม ศ นย พ ฒนาค ณภาพ โครงการพ ฒนาค ณภาพส การปฏ บ ต : เวท ค ณภาพ ๑.จานวนผ เข าร บการอบรม ๒.ความพ งพอใจผ เข าร บการอบรม ศ นย พ ฒนาค ณภาพ โครงการร บการตรวจประเม นตามเกณฑ ของสถาบ น ร บรองค ณภาพโรงพยาบาล (สรพ) ได ร บการร บรองกระบวนการค ณภาพ ศ นย พ ฒนาค ณภาพ หล กส ตรของสถาบ นรางว ลค ณภาพแห งชาต TQA ได ร บการร บรองกระบวนการค ณภาพ ศ นย พ ฒนาค ณภาพ หล กส ตรของสถาบ นร บรองค ณภาพโรงพยาบาล(สรพ) ได ร บการร บรองกระบวนการค ณภาพ ศ นย พ ฒนาค ณภาพ

48 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๗ ก กรรม HA National Forum ได ร บการร บรองกระบวนการค ณภาพ ศ นย พ ฒนาค ณภาพ หล กส ตรของสถาบ น/หน วยงานอ นๆท เก ยวข อง ก บการพ ฒนาค ณภาพโรงพยาบาล ได ร บการร บรองกระบวนการค ณภาพ ศ นย พ ฒนาค ณภาพ หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ได ร บการร บรองกระบวนการค ณภาพ ศ นย พ ฒนาค ณภาพ ฯ ปร บปร งสถานท และส งแวดล อมให เอ อต อการบร การท สะดวกรวดเร วและคล องต ว โครงการจ ดเก บประว ต ผ ป วยใน และผ ป วยนอก ในร ปแบบไฟล อ เล กโทรน กส ๑.อ ตราข อร องเร ยนผ ป วยไม เก นร อยละ ๑๐ ๒.จานวนผ มาใช บร การ One stop service เพ มข น จานวนประว ต ผ ป วยใน และผ ป วยนอก ท จ ดเก บในร ปแบบไฟล อ เล กโทรน กส ม จานวนไม น อยกว าร อยละ ๑๐๐ จ ดหาคร ภ ณฑ และอ ปกรณ ต างๆได ตาม โครงการท ก าหนดร อยละ ๑๐๐ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจอย ในระด บ เก นกว าร อยละ ๘๐ ศ นย ประสานส ทธ และต ดตามรายได ฝ ายเวชระเบ ยน บก.อก. โครงการจ ดหาคร ภ ณฑ และอ ปกรณ ต างๆเพ อรองร บ อาคารใหม (อาคารA) ฝ ายเวชระเบ ยน บก.อก. โครงการพ ฒนาการบร การ และเพ มประส ทธ ภาพ โรงพยาบาลนว ต ในงานผ ป วยนอก สมเด จย า โครงการเบ กจ ายตรง ค าร กษาพยาบาล ผ ร บบร การม ความพ งพอใจอย ในระด บ โรงพยาบาลนว ต เก นกว าร อยละ ๘๐ สมเด จย า โครงการออกหน วยแพทย ผ ร บบร การม ความพ งพอใจ โรงพยาบาลนว ต เคล อนท ตามแหล งช มชนต างๆ อย ในระด บเก นกว าร อยละ ๘๐ สมเด จย า แพทย ออกตรวจร างกายข าราชการตารวจ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจ โรงพยาบาลนว ต

49 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๘ ก อนเข าร บการฝ กโดดร ม และประจาสนามโดดร ม และ อย ในระด บเก นกว าร อยละ ๘๐ สมเด จย า ประจาสนามโดดร ม ณ บก.สอ.บช.ตชด. อาเภอชะอา จ งหว ดเพชรบ ร ๑.จ ดทาโครงการต างๆ -สร างค าน ยมขององค กร ๑.ระด บความสาเร จของการเป นองค กร แห งการเร ยนร โรงพยาบาลนว ต สมเด จย า -ทบทวนความเพ ยงพอของบ คลากรในหน วยงาน -จ ดทาแผนอ ตรากาล ง -สารวจส ขภาพประจาป -ส งเสร มให เข าร บการฝ กอบรม ๒.บ คลากรท ม ความส ขในการทางาน เก นร อยละ ๗๐ ๓.ประส ทธ ผลในการทางานเป นท ม เก นร อยละ ๗๐ ๔.บ คลากรม สมรรถนะรายบ คคล ตามหล กเกณฑ สน บสน นภารก จหน วยแพทย พระราชทานฯ ใน รร.ตชด.ท วประเทศ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจ อย ในระด บเก นกว าร อยละ ๘๐ โรงพยาบาลนว ต สมเด จย า แผนลดระยะเวลาการรอคอยการร บบ การ โดยม การปร บกระบวนงาน ระยะเวลารอร บบร การท ห องตรวจสอบ ส ทธ ไม เก น ๒๐ นาท โรงพยาบาลนว ต สมเด จย า

50 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๔๙ โครงการพ ฒนาระบบการด แลร กษาผ ป วยโรคหอบห ด ผ ป วย CPOD ได ร บการด แลและ โรงพยาบาลดาราร ศม ป องก นภาวะแทรกซ อนตาม CPG มากกว าร อยละ ๗๐ พ ฒนาระบบให บร การตรวจส ขภาพประจาป ๑.ผ ร บบร การม ความพ งพอใจ โรงพยาบาลดาราร ศม ใน ร.พ.ดาราร ศม ๒.กล มผ ร บบร การท วไปท เข าร บการ ตรวจส ขภาพประจาป ไม ต ากว า ๑๐๐ ราย/ป ปร บปร งเวชระเบ ยน ๑.ความพ งพอใจของผ ร บบร การ โรงพยาบาลดาราร ศม ๒.ระยะเวลารอคอยบ ตรลดลง สร างเสร มพฤต กรรมบร การท ประท บใจ ๑.อ ตราของผ เข าร วมโครงการ โรงพยาบาลดาราร ศม ร อยละ ๙๐ ๒.ข อร องเร ยนด านพฤต กรรม บร การของเจ าหน าท โครงการให บร การด วยจ ตเพ มค ณภาพช ว ตผ พ การ ๑.ผ พ การในเป าหมายม อาการด ข น ไม เก ดภาวะแทรกซ อน ร อยละ ๙๐ ๒.ผ พ การ ผ ด แล และ อสม.ม ความพ ง พอใจมากกว าร อยละ ๘๐ โรงพยาบาลดาราร ศม โครงการตรวจส ขภาพประจาป ข าราชการตารวจภ ธร ภาค ๕ ๑.ข าราชการตารวจภ ธรภาค ๕ เข าร บ การตรวจส ขภาพประจ าป ไม น อยกว า ร อยละ ๙๐ ๒.ข าราชการตารวจภ ธรภาค ๕ โรงพยาบาลดาราร ศม

51 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๐ ได ร บผลการประเม นความพ งพอใจไม น อยกว าร อยละ ๘๕ โครงการตรวจร กษาเช งร ก ให แก ข าราชการตารวจ จ งหว ดเช ยงใหม และลาพ น ๑.ข าราชการตารวจม ผลเล อดผ ดปกต เข าร บการตรวจร กษาในโครงการ มากกว า ร อยละ ๙๐ ๒.ข าราชการตารวจท เข าโครงการม ผล เล อดปกต กล ง ๓ เด อนมากกว า ร อยละ ๕๐ โครงการโรงพ กสร างส ข ๑.จานวนโครงการท เก ดการส งเสร ม ส ขภาพแบบย งย น ๒.งานว จ ยของโครงการ ไม ต ากว า ๔ เร อง โครงการให ความร ป องก นและควบค มการต ดเช อใน โรงพยาบาลสาหร บบ คลากร โครงการอบรมให ความร และพ ฒนาการด แลผ ป วยว กฤต (CPR) โครงการซ อมแผนสาธารณภ ยและอ บ ต ภ ย ๑.จานวนผ เข าร บการอบรม ร อยละ ๑๐๐ ๒.อ ตราการต ดเช อในโรงพยาบาล ๑.จนท.อบรม. ร อยละ ๑๐๐ ๒.อ ปกรณ เคร องม อรถ EMS พร อมใช ร อยละ ๑๐๐ จานวนข อบกพร องในการซ อมแผนจาก คณะกรรมการ โครงการสอบเท ยบเคร องม อทางการแพทย เคร องม อทางการแพทย ได ร บการ บาร งร กษา และสอบเท ยบตาม โรงพยาบาลดาราร ศม โรงพยาบาลดาราร ศม โรงพยาบาลดาราร ศม โรงพยาบาลดาราร ศม โรงพยาบาลดาราร ศม โรงพยาบาลดาราร ศม

52 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๑ มาตรฐาน ร อยละ๑๐๐ โครงการโรงพ กสร างส ข งานว จ ยของโครงการ ไม ต ากว า ๑ เร อง โรงพยาบาลดาราร ศม งานว จ ยของเจ าหน าท รพ. จานวนงานว จ ยของเจ าหน าท รพ. โรงพยาบาลดาราร ศม โครงการดาเน นการเข ยนแบบ รพ. ๑๐๐ เต ยง โครงการผ านการอน ม ต จาก โรงพยาบาลดาราร ศม สาน กงานตารวจแห งชาต โครงการว เคราะห ผลกระทบต อส งแวดล อม ผ านการร บรองจากสาน กงานนโยบาย และแผนทร พยากรและส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรและส งแวดล อม โรงพยาบาลดาราร ศม โครงการจ ดทา ค าขอต งงบประมาณในการก อสร างป ๒๕๕๘ (๓๐๐ ล าน) โครงการขออน ม ต อ ตรากาล งบ คลากร ตามกรอบ อ ตรากาล งในโครงการ รพ. ตารวจสาขาภาคเหน อ (ดาราร ศม ) โครงการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมข าราชการ และล กจ าง ดร. โครงการก ฬาส มพ นธ เสร มสร างสมรรถนะทางกาย ให บ คลากรใน รพ.ดร. โครงการฯผ านการอน ม ต และได งบประมาณตามเสนอ ร อยละ ๑๐๐ อ ตรากาล งพลท ได ร บไม ต ากว า ร อยละ ๘๐ โรงพยาบาลดาราร ศม โรงพยาบาลดาราร ศม จานวนผ เข าร วมโครงการ โรงพยาบาลดาราร ศม มากกว าร อยละ ๘๐ จนท.ม ท ศนคต ท ด ต อการออกกาล งกาย โรงพยาบาลดาราร ศม โครงการ ๕ ส. สภาพแวดล อมใน รพ.สะอาดเร ยบร อย โรงพยาบาลดาราร ศม โครงการพ ฒนาบ คลากรฝ ายการพยาบาล งานพยาบาลได ร บการอบรมความร ใน โรงพยาบาลดาราร ศม งานท เก ยวข อง มากกว า ร อยละ ๘๐

53 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๒ โครงการรณรงค ว น ยจราจร บ คลากร ดร. บ คลากรได ร บการอบรม โรงพยาบาลดาราร ศม มากกว าร อยละ ๘๐ โครงการห องสม ดร กการอ าน ร กษ หน งส อ ดร. ๑งผ เข าร วมโครงการร อยละ ๗๐ ใช โรงพยาบาลดาราร ศม บร การห องสม ดเป นแหล งเร ยนร ๒.การซ อมแซมหน งส อท ชาร ดเส ยหาย โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร และส งแวดล อมใน บ คลากร ดร. เข าร วมโครงการ โรงพยาบาลดาราร ศม องค กร มากกว าร อยละ ๘๐ การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ และการต ดตามผล ความสาเร จในการจ ดทาแผนฯล วงหน า โรงพยาบาลดาราร ศม โครงการอาหารกลางว น บ คลากรใน รพ.เข าร วมโครงการ โรงพยาบาลดาราร ศม ร อยละ ๑๐๐ โครงการประหย ดพล งงาน ค าสาธารณ ปโภคลดลง ร อยละ ๑๐ โรงพยาบาลดาราร ศม (หน วยว ด) โครงการ ฝ กอบรมพ ฒนาบ คลากรงานพ สด ร อยละ ๘๐ ของบ คลากรงานพ สด ม โรงพยาบาลดาราร ศม ความร ความเข าใจในการบร หารงาน พ สด ใหม โครงการ ฝ กอบรมพ ฒนาบ คลากรทางการเง น จนท.ในงานการเง นได ร บการอบรม โรงพยาบาลดาราร ศม ไม ต ากว า ร อยละ ๘๐ โครงการ ฝ กอบรมพ ฒนาบ คลากรงานธ รการ จนท.ในงานธ รการได ร บการอบรม โรงพยาบาลดาราร ศม ร อยละ ๑๐๐ ก จกรรมการเข าร วมปฏ บ ต งานก บข าราชการต ารวจของ ตารวจภ ธรภาค ๕ และหน วยงานอ นท ร องขอ จานวนคร งของการเข าร วมปฏ บ ต ภารก จ โรงพยาบาลดาราร ศม

54 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๓ โครงการ การเตร ยมความพร อมร บม อภ ยพ บ ต ในโรงเร ยน ๑.จนท.ผ เข าอบรม ร อยละ ๑๐๐ โรงพยาบาลดาราร ศม ในเขตร บผ ดชอบ ดร. ๒.ความพ งพอใจ ก จกรรมการนารถพยาบาลไปตรวจสอบมาตรฐานท ตรวจสอบผ านมาตรฐาน จากสาน กงาน โรงพยาบาลดาราร ศม สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดเช ยงใหม สาธารณส ขจ งหว ดเช ยงใหม ซ อมแผนสาธารณภ ย และอ บ ต ภ ย ๑.แบบสอบถามประเม นผลโครงการ โรงพยาบาลดาราร ศม ๒.ข อค ดจากต วแทนหน วยงานภายนอก ท ร วมส งเกตการณ - โครงการปร บปร งพ นท ปฏ บ ต งานห องฉ กเฉ น และ อ บ ต เหต - โครงการจ ดซ อเต ยงเคล อนย ายผ ป วย - โครงการจ ดซ อรถเข นน งชน ดพ บได สาหร บเคล อนย าย ผ ป วย - โครงการปร บปร งพ นท ปฏ บ ต งานห องฉ กเฉ น และ อ บ ต เหต - โครงการจ ดซ อเต ยงเคล อนย ายผ ป วย - โครงการจ ดซ อรถเข นน งชน ดพ บได สาหร บเคล อนย าย ผ ป วย - โครงการจ ดซ อว ทย ส อสารส วนบ คคลสาหร บเจ าหน าท พน กงานเปล - โครงการอบรมการค กกรองแผนใหม ของห องฉ กเฉ น โรงพยาบาลตารวจ (Police Severit Index) ๑. จานวนตารวจและครอบคร วท มาร บ บร การส ขภาพ (๑๕๐,๐๐๐ คร ง) ๒. จ านวนประชาชนผ มาร บบร การ ส ขภาพ (๓๓๕,๐๐๐ คร ง) ๓.ร อยละความพ งพอใจของผ มาร บ บร การส ขภาพท โรงพยาบาลตารวจ ผ ป วยนอก

55 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๔ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๑ : เพ มประส ทธ ภาพการให บร การส ขภาพ ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๑. ก มารเวชกรรม ๒ ๒. จ ตเวชและยาเสพต ด ๔ ๓. ช วเคม ๙ ๔. ตา ๓ ๕. ท นตกรรม ๖ ๖. พยาธ ว ทยา ๓ ๗. พยาบาล ๑๑ ๘. เภส ชกรรม ๑๓ ๙. โภชนาการ ๔ ๑๐. ว ส ญญ ว ทยา ๓ ๑๑. เวชศาสตร ครอบคร ว ๒ ๑๒. เวชศาสตร ฟ นฟ ๖ ๑๓. ศ ลยกรรม ๑๒ ๑๔. ศ นย ส งกล บ และรถพยาบาล ๔ ๑๕. ส งคมสงเคราะห ๕ ๑๖. ส ต นร เวชกรรม ๓ ๑๗. ห คอ จม ก ๗ ๑๘. ออร โธป ด กส ๒๓ ๑๙. อาย รกรรม รพ.ตร ๔

56 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๕ ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๒๐. ศ นย พ ฒนาค ณภาพ โรงพยาบาลตารวจ TQM ๘ ๒๑. ศ นย ประสานส ทธ และต ดตามรายได ๑ ๒๒. ฝ ายเวชระเบ ยน บก.อก. ๒ ๒๓. โรงพยาบาลนว ฒ สมเด จย า ๗ ๒๔. โรงพยาบาลดาร ศม ๓๗ ๒๕. ผ ป วยนอก ๘ รวม ๑๘๘

57 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๖ ย ทธศำสตร ท ๒ : ด ำนกำรส งเสร มส ขภำพตำรวจเช งร ก

58 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๗ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๒ ด ำนกำรส งเสร มส ขภำพตำรวจเช งร ก ๗. จ ดทาแผนงาน/โครงการ ๑. โครงการ โรงพยาบาลสายใยร กแห งครอบคร วสาย ๑.๑ ความพ งพอใจผ เข าร วมโครงการ ก มารเวช การตรวจส ขภาพและการ ก มารเวชกรรม ร อยละ ๘๐ กรรม ร กษาเบ องต นแก ข าราชการ ๑.๒ แม สามารถเล ยงล กด วยนมแม ตารวจท วประเทศ อย างเด ยวต อเน อง ๖ เด อน ร อยละ ๘. ผล กด นให ศ นย ร กษ ๓๐ ส ขภาพเป นหน วยงาน ตาม ๒. โครงการ ส งเสร มส ขภาพในโรงเร ยนพ อแม ร อยละ ๘๐ โครงสร างส วนราชการ ๓. ข าราชการ ตารวจได ร บการ ด แลส ขภาพท ว ประเทศ และ ต อเน อง ๔. เพ มความ ศ กยภาพของ ข าราชการตารวจใน การด แลตนเองได ท งภาวะเจ บป วย และภาวะปกต ๙. เพ มความสามารถในการ ด แลตนเองท งภาวะเจ บป วย และภาวะปกต โครงการปร บปร งพ ฒนาการบร การ ในรถท นตกรรมเคล อนท รณรงค เผยแพร ส งเสร มและถ ายทอดความร ด าน โภชนาการ และโภชนบาบ ด เพ อเสร มสร าง ว ฒนธรรมส ขภาพท ด ของตารวจและประชาชน ม อ ปกรณ ในรถท นตกรรมท ท นสม ยและ ได มาตรฐานเพ อให บร การผ ป วยได อย างปลอดภ ยและม ประส ทธ ภาพ ภายในป ๒๕๕๗ ๑.จานวนข าราชการตารวจประชาชนท เข าร บอบรม ๒.ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร บ อบรมมากกว าร อยละ ๘๐ ขาเท ยมเพ อสว สด การ ข าราชการตารวจ ๑.จานวนตารวจท เข าร วมโครงการ ๒.ระด บความพ งพอใจของผ ป วย โครงการตารวจช วยเพ อนตารวจ ข าราชการตารวจผ านการอบรม มากกว า ๘๐ % ท นตกรรม โภชนาการ เวชศาสตร ฟ นฟ ศ นย ส งกล บฯ

59 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๘ อบรมให ความร ด านการป องก นภ ยจากแก สน าตา และสารพ ษแก ข าราชการตารวจท มา ร กษาความปลอดภ ยเหต ช มน ม ข าราชการตารวจผ านการอบรม มากกว า ๘๐ % ศ นย ส งกล บฯ โครงการเคร องข ายส ขภาพมารดาและทารก ในพระอ ปภ มถ อบรมผ เก ยวข องให ม ความร ความชานาญและ ม ประส ทธ ภาพต อการด แลผ ป วยได มาตรฐาน หญ งต งครรถ ท มาฝากครรถ ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ภาวะเส ยงต อการคลอด หญ งต งครรถ ท มาฝากครรถ ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ภาวะเส ยงต อการคลอด โครงการสายใยร กแห งครอบคร ว หญ งต งครรถ ท มาฝากครรถ ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ภาวะเส ยงต อการคลอด อบรมบ คลากรเพ อวางแผนพ ฒนางานให ได เกณฑ มาตรฐาน โรงพยาบาลสายใยร กฯ ท งภายนอกและ ภายใน โรงพยาบาล หญ งต งครรถ ท มาฝากครรถ ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ภาวะเส ยงต อการคลอด ส ต นร เวชกรรม ส ต นร เวชกรรม ส ต นร เวชกรรม ส ต นร เวชกรรม โครงการส งเสร มการออกกาล งกายแบบโยคะ ม การจ ดก จกรรมส ปดาห ละ ๓ คร ง ห คอ จม ก โครงการ Ear Plug ป องก นประสาทห เส อมจากเส ยง ด งในตารวจและบ คลากร ตารวจและบ คลากรท ม ความเส ยงได ร บ ความร ป องก นประสาทห เส อม ร อยละ๑๐๐ ห คอ จม ก ดาเน นการตรวจส ขภาพประจ าป ข าราชการตารวจ ๑.จานวนข าราชการตารวจท เข าร บการ ศ นย ร กษ ส ขภาพ

60 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๕๙ ส วนภ ม ภาค ตรวจส ขภาพประจาป ๒.อ ตราความพ งพอใจของข าราชการ ตารวจท เข าร บการตรวจส ขภาพ ข าราชการตารวจ ด แลร กษาและให ความร แก ข าราชการตารวจ โดยท มแพทย,เภส ชกร,พยาบาล และสหว ชาช พ ณ พ นท สภ.ต างๆ ๑.อ ตราพ งพอใจของข าราชการตารวจ ท เข าร บการตรวจด แลร กษา ๒.จานวนข าราชการตารวจท ได ร บการ ร กษาม ผลการตรวจร กษาม ผลการตรวจ ส ขภาพผ ดปกต ลดลง ศ นย ร กษ ส ขภาพ ข าราชการตารวจ

61 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๐ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๒ ด ำนกำรส งเสร มส ขภำพตำรวจเช งร ก ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๑. ก มารเวชกรรม ๒ ๒. ท นตกรรม ๑ ๓. โภชนาการ ๑ ๔. เวชศาสตร ฟ นฟ ๑ ๕. ศ นย ส งกล บฯ ๒ ๖. ส ต นร เวชกรรม ๔ ๗. ห คอ จม ก ๒ ๘. ศ นย ร กษ ส ขภาพข าราชการต ารวจ ๒ รวม ๑๕

62 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๑ ย ทธศำสตร ท ๓ : ด ำนผล ตและพ ฒนำบ คลำกร

63 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๒ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๓ ด ำนผล ตและพ ฒนำบ คลำกร ๕. เป นสถาบ นการ ผล ตและพ ฒนา บ คลากรทางด าน ส ขภาพท ได มาตรฐาน ๖. ม ผลงานว จ ยทาง การแพทย จาก บ คลากรของ โรงพยาบาลท ม ค ณภาพและ มาตรฐานอย าง สม าเสมอ ๑.โครงการฝ กอบรมปฏ บ ต การก ช ว ตทารกแรกเก ด ๒. โครงการฝ กอบรมปฏ บ ต การก ช ว ตเด ก ๓. โครงการ บร การส งเสร มส ขภาพ NDDC ก บการ พ ฒนาค ณภาพช ว ตเด กไทย ๔. โครงการฝ กอบรมบ คลากรทางการแพทย ภายนอก โรงพยาบาลตารวจ โครงการน กบร หารแห งอนาคต จานวนผ เข าอบรมสอบผ านได มากกว า ๙๐% จานวนผ เข าอบรมสอบผ านได มากกว า ๙๐% ร อยละ ๘๕ ระด บความสาเร จของการพ ฒนาการ บร หารห วหน าหอผ ป วย และผ ช วย ห วหน าหอผ ป วย ก มารเวช กรรม ก มารเวช กรรม ก มารเวช กรรม ก มารเวช กรรม พยาบาล ๑๐. สน บสน นการเป น สถาบ นร วมผล ตแพทย เพ อ การเป นสถาบ นผล ตแพทย ท ได มาตรฐ านสากลใ น ภาคพ นเอเซ ย ๑๑. พ ฒนาหล กส ตรการ ผล ตบ คลากรทางการแพทย และการพยาบาลและ จ ดการเร ยนการสอนให ได มาตรฐานสากลตอบสนอง ความต องการของผ เร ยน ๑๒. สน บสน นการว จ ยทาง การแพทย ตลอดจนการน า ความร มาใช ในการพ ฒนา งาน แ ล ะ ก า ร บ ร ก า ร ว ชาการแก ส งคม ๑๓. ได ร บการร บรองการ พ ฒ น า ร ะ บ บ ค ณ ภ า พ ก า ร ศ ก ษ า ต า ม เ ก ณ ฑ มาตรฐานค ณภาพจาก โครงการพ ฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล อ ตราจานวนหน วยท พ ฒนาสมรรถนะ ทางการพยาบาล ๒ คร ง/สายการ พยาบาลต อป ฝ กอบรมภายนอกโรงพยาบาลตารวจ หล กส ตรเฉพาะทาง ทางการพยาบาล ฝ กอบรมภายนอกโรงพยาบาลตารวจ หล กส ตร ประช ม/อบรม/ส มมนา ว ชาการพยาบาลระยะส น อ ตราความพ งพอใจของผ เข าร บการ อบรม ต อการจ ดการโดยรวมระด บด ด มากกว าร อยละ ๘๐ อ ตราความพ งพอใจของผ เข าร บการ อบรม ต อการจ ดการโดยรวมระด บด ด มากกว าร อยละ ๘๐ พยาบาล พยาบาล พยาบาล

64 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๓ หน วยงานภายนอกอย าง ต อเน อง โครงการส งเสร มการพยาบาลส ความเป นเล ศ (Best Practice) ระด บความสาเร จของการส งเสร ม การพยาบาลส ความเป นเล ศ พยาบาล ๑๔. จ ดท าแผนการพ ฒนา บ คลากรทางการแพทย และ โครงการประช มว ชาการพยาบาล อ ตราความพ งพอใจของผ เข าร บการ อบรมต อการจ ดการโดยรวมระด บด พยาบาล เจ าหน าท ท กระด บของ โรงพยาบาลตารวจ โครงการพ ฒนาความร ความสามารถบ คลากร ด มากร อยละ ๘๐ ส งบ คลากรเข าอบรมป ละคร ง ห คอ จม ก โครงการ อบรมเวชกรฉ กเฉ น จานวนบ คลากรทางด านการแพทย ท สาเร จการศ กษาผ านการประเม น มากกว า ร อยละ ๘๐ (พยาบาล,เวชกร ฉ กเฉ น) โครงการว จ ยการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อก ม การทาว จ ยโดยพยาบาลว ชาช พ แพทย แผนไทย และแพทย แผนจ น จ ดหาและพ ฒนาแพทย เวชศาสตร ฟ นฟ ให เพ ยงพอ จานวนแพทย เวชศาสตร ฟ นฟ มากกว า ๕ คน หาและพ ฒนาบ คลากรด านเวชศาสตร ฟ นฟ ระด บน ก ว ชาช พ จานวนบ คลากรด านเวชศาสตร ฟ นฟ ระด บว ชาช พ มากกว า ๓๐ คน ศ นย ส งกล บฯ เวชศาสตร ฟ นฟ รพ.ตร เวชศาสตร ฟ นฟ เวชศาสตร ฟ นฟ โครงการว จ ย หร อนว ตกรรม ด านเวชศาสตร ฟ นฟ จานวนงานว จ ย หร อนว ตกรรม

65 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๔ อย างน อย ๑ เร อง อย างน อย ๑ เร อง ท ได ร บการเผยแพร เวชศาสตร ฟ นฟ ๑.จ ดทาโครงการประช มว ชาการประจาป ระด บความพ งพอใจของผ เข าร วม ก จกรรมไม น อยกว าร อยละ ๘๕ โภชนาการ ๒.จ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรและเจ าหน าท ท กระด บของโภชนาการ ระด บความพ งพอใจของผ เข าร วม ก จกรรมไม น อยกว าร อยละ ๘๕ โภชนาการ ๓.สน บสน นการว จ ยด านโภชนาการและโภชนบาบ ด ผลงานว จ ย ๑ เร องต อป โภชนาการ โครงการจ ดพยาบาลเข าร วมการอบรมหล กส ตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏ บ ต ทางตา จานวนพยาบาลท เข าร บการอบรม เฉพาะทางจ กษ ป ละ ๑ คร ง คร งละ ๓ คน โครงการจ ดพยาบาลเข าร บการอบรมเฉพาะทางจ กษ จานวนพยาบาลท เข าร บการอบรม เฉพาะทางจ กษ ป ละ ๒ คร ง คร งละ ๓ คน (๖ คน/ป ) โครงการจ ดแพทย เข าร บการอบรมเฉพาะทางจ กษ ของราชว ทยาล ยจ กษ แพทย แห งประเทศไทย โครงการพ ฒนาหล กส ตรการผล ตท นตแพทย ประจา บ าน สาขา Oral and Maxillofacial ร อยละของจานวนแพทย ท งหมดใน ส งก ดท ได เข าร บการอบรมเฉพาะทาง จ กษ ของราชว ทยาล ยจ กษ แพทย แห ง ประเทศไทย มากกว า ๕๐ ท นตแพทย ประจาบ านสาขา Oral and Maxillofacial ท ผ านการอบรมจาก โรงพยาบาลตารวจ สามารถสอบ ว ฒ บ ตรได ตา ตา ตา ท นตกรรม

66 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๕ โครงการนาร องการเป นสถาบ นผล ตผ ช วยท นตแพทย รายงานการศ กษาและว เคราะห การเป นสถาบ นผล ตผ ช วยท นตแพทย ท นตกรรม โครงการความต องการผ ม ว ฒ ด าน -การระง บปวด อ ตราร อยละของว ส ญญ แพทย ท สาเร จการศ กษาอบรม ว ส ญญ ว ทยา รพ.ตร -ด านว ส ญญ สาขาศ ลยกรรมห วใจ โครงการส งบ คลากรเข าร วมการอบรมส มมนา ประช มว ชาการประจาป จานวนบ คลากรท เข าร บการอบรม/ ส มมนา/ประช ม ว ส ญญ ว ทยา รพ.ตร เข าอบรมและส มมนาหล กส ตรประช ม ประจาป ส ต นร เวชกรรม ภาคว ชาส ต นร เวชกรรม คณะแพทย ศาสตร ศ ร ราชพยาบาล เข าอบรมและส มมนาหล กส ตรประช มประจาส ต นร เวชกรรม ภาคว ชาส ต นร เวช คณะแพทยศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เข าอบรมและส มมนาหล กส ตรประช ม เวชศาสตร มารดา และทารก เข าอบรมและส มมนาหล กส ตรประช ม สมาคมมะเร งนร เวชแห งประเทศไทย ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถร อยละ ๙๐ ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม ส ต นร เวชกรรม ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม อบรมและส มมนาหล กส ตร Laparoscopic Surgery ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม เข าอบรมและส มมนาหล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพ ผ เข าร บการอบรมม ความร บ คลากรทางการแพทย ในส งก ดส ต ฯ ความสามารถร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม เข าร บอบรมและส มมนาหล กส ตรพ ฒนาบ คลากร ผ เข าร บการอบรมม ความร

67 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๖ ในส ต นร เวชกรรม ความสามารถร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม โครงการว จ ยและร กษาความผ ดปกต ของโพรงมดล กโดยการส องกล อง ผ เข าร บการฝ กฝนม ความชานาญ ร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม เข าอบรมและส มมนาหล กส ตรประช ม ราชว ทยาล ย ส ตนร แพทย แห งประเทศไทย ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม โครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรทางการพยาบาล ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต งานได ร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม จ ดก จกรรมฝ กเย บและเร ยนร ท กษะต างๆ โดยการ ส องกล อง เพ อให ชานาญย งข น ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต งานได ร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม อบรมพ ฒนาเจ าหน าท ให การบร การและสามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ ผ เข าร บการอบรมม ความร ความสามารถร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม ๑.โครงการฝ กอบรมแพทย ประจาบ าน สาขา ออร โธป ด กส โรงพยาบาลตารวจ หล กส ตร ๔ ป จานวน จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ๑๐ คน/ช นป ๒.โครงการฝ กอบรมแพทย ต อยอดอน สาขาทางด าน ออร โธป ด กส ๘ คน/ป จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ๓.โครงการฝ กอบรมน กศ กษาแพทย เวชปฏ บ ต จานวน ๑๒ คน/ป จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ๔.โครงการผล ตแพทย ร วมก บ คณะแพทย ศาสตร มหาว ทยาล ยสยาม จานวน ๔๘ คน/ป จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ๕.โครงการอบรมกระด กแข งแรง ก บโรงพยาบาล ตารวจ จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส

68 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๗ ๖.โครงการอบรมเก ยวก บทางส งคม จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ๗.โครงการฝ กอบรมการร กษาด ายเซลล ต นกาเน ด โรงพยาบาลตารวจ จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ๘.โครงการส มมนาว ชาการ ออร โธป ด กส จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ๙.โครงการหล กส ตรพ ฒนาบ คลากรทางออร โธป ด กส จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ๑๐.โครงการว จ ยนว ตกรรม การร กษาข อสะโพกเส อม ด วยเซลล ต นกาเน ด จานวนงานว จ ยท ได ร บการเผยแพร ออร โธป ด กส ๑๑.โครงการร บรองตรวจประเม นสถาบ นฝ กอบรม แพทย ประจาบ าน สาขาออร โธป ด กส โรงพยาบาลตารวจ โครงการส งบ คลากรไปอบรม เตร ยมความพร อมการเป นโรงเร ยนแพทย โครงการลาศ กษาต อ เฉพาะสาขาทางออร โธป ด กส โครงการจ ดการเร ยนการสอนร วมก บหน วยงาน หร อสถาบ นทางการแพทย ด าน non-invasive และ invasive ของระบบห วใจ และหลอดเล อด โครงการส งเสร มการประช มว ชาการแก บ คลากรทาง การแพทย ศ นย ห วใจ ผ านการร บรองการประเม น สถาบ น ฝ กอบรมแพทย ประจาบ าน ออร โธป ด กส จานวนผ เข าร บอบรม ออร โธป ด กส จานวนแพทย ท สาเร จการอบรม ออร โธป ด กส ความพ งพอใจของ ผ เข าร วมโครงการ ๘๐ % อาย รกรรม ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ๘๐ % อาย รกรรม

69 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๘ จ ดสอบ Long Case OSCE แก น กศ กษาแพทย น กศ กษาแพทย สอบผ านใบประกอบ ว ชาช พ มากกว า ๗๐ % อาย รกรรม จ ดต งแพทยศาสตร ศ กษา อาย รกรรม เพ มจานวนเจ าหน าท ด แลจ ดการ เอกสารด านการเร ยน การสอนแก อาย รกรรม น กศ กษาแพทย และแพทย ประจาบ าน โครงการศ กษาอบรมและฝ กปฏ บ ต แพทย ประจา บ านต อยอด ด านอาย ศาสตร ห วใจ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ๘๐ % อาย รกรรม โครงการจ ดประช มว ชาการโรคห วใจ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ๘๐ % อาย รกรรม ประสานขอข อม ล และรายงานผลการศ กษา สามารถรายงานผลในระยะเวลาท กาหนด ภายในว นท ๑๕ ธ นวาคม ของท กป จ ดฝ กอบรมหล กส ตรการพ ฒนาหน าท ธ รการรวมถ ง พยาบาลและน กว ชาการสาธารณส ข โครงการประเม น และปร บปร งหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลภาคสนาม ก จกรรมบร หารและพ ฒนาหล กส ตรระบบและกลไก จ ดการเร ยนการสอนและการพ ฒนาน กศ กษา/บ ณฑ ต จานวนข าราชการตารวจและเจ าหน าท ในส งก ด ศรต. ผ านการอบรม บ ณฑ ตจบใหม ได งานทาภายใน ๑ ป ร อยละ ๙๐ (ไม รวมศ กษาต อ) หล กส ตรได ร บการปร บปร งท ก ๕ ป และได ร บการร บรองหล กส ตร ผลการสอบข นทะเบ ยนประกอบ ว ชาช พของบ ณฑ ตฯคร งแรก ไม น อยกว าร อยละ ๗๐ ฝ าย ฝ กอบรม บก.อก. รพ.ต.ร ศ นย ร กษ ส ขภาพ ข าราชการตารวจ ว ทยาล ยพยาบาล ตารวจ

70 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๖๙ โครงการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต และผ สาเร จการศ กษา โครงการได ร บการปร บปร งการ ดาเน นการท กป ก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา --- โครงการก จกรรมน กศ กษา --- โครงการจ ดซ อตาราว ชาการเข าห องสม ด ความพ งพอใจของผ ร บบร การค าเฉล ย อย ในระด บด ข นไป โครงการพ ฒนาค ณภาพด านประก นค ณภาพการศ กษา ๑.ผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในและภายนอกอย ในระด บด ข น ไป ๒.ผลการร บรองสถาบ นจากสถานการ พยาบาลไม น อยกว า ๒ ป โครงการส งเสร มผลงานว จ ย ๑.ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ เผยแพร ไม น อยกว า ๒ เร อง/ป ๒.ผลงานว จ ยหร องานสร างสรรค ได ร บ การนาไปใช ประโยชน โดยหน วยงาน ภายนอกไม น อยกว า ๑ เร อง/ป ๓.ผลงานทางว ชาการได ร บการร บรอง จากผ ทรงค ณว ฒ ไม น อยกว า ๑เร อง/ป ก จกรรมบร หารและพ ฒนาหล กส ตรระบบกลไกจ ดการ เร ยนการสอนพ ฒนาน กศ กษา/บ ณฑ ต ม การจ ดการความร ด านการจ ดการ เร ยนการสอนไม น อยกว า ๑ เร อง/ป ก จกรรมพ ฒนาระบบบร หาร และสน บสน นการว จ ย ม การจ ดการความร ด านการว จ ย ไม น อยกว า ๑ เร อง/ป

71 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๐ ก จกรรมร วมม อทางว ชาการก บหน วยงานภายนอก ม เคร อข ายทางว ชาการอย างน อย ๒ เคร อข าย โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ม โครงการว ชาการแก ส งคม อย างน อย ๒ โครงการ/ป โครงการด แลและพ ฒนาเด กอ อนก อนว ยเร ยน ม การบ รณาการบร การจ ดการเร ยน การสอนด านว ชาการ อย างน อย ๑ เร อง/ป โครงการบร การด านส ขภาพและว ชาการแก ข าราชการ ตารวจและครอบคร ว (ปฐมพยาบาล) ม การบ รราการ การเร ยนการสอน และ การว จ ย ๑ เร อง/ป โครงการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรมไทย ๑.ม โครงการทาน บาร งศ ลปะและ ว ฒนธรรมไทย ไม น อยกว า ๓ โครงการ ๒.ม การบ รณาการ การเร ยนการสอน ก บการท าน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม ไทย อย างน อย ๑ รายว ชา/ป โครงการพ ฒนาแผนกลย ทธ ตามกระบวนการ PDCA ผลการดาเน นงานเป นไปตามแผน ย ทธศาสตร และบรรล ผลตามต วช ว ด ของแผนไม น อยกว าร อยละ ๘๐ โครงการพ ฒนาอาจารย และบ คลากร สายสน บสน น ๑.บ คลากรท กคนได ร บการพ ฒนา ความร อย างน อย ๑๕ ชม./ป ๒.อาจารย ใหม ท กคนได ร บการเตร ยม ความพร อมตามระบบท กาหนด ภายใน ๑ ป

72 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๑ ๓.จานวนอาจารย ท ได ร บการเพ มเต ม ค ณว ฒ อย างน อย ๒ คน/ป ๔.จานวนอาจารย ท ได ร บการแต งต ง ตาแหน งทางว ชาการ ไม น อยกว า ๒ คน/ป โครงการผาส กอย างย งย น บ คลากรท กคนได ร บการส งเสร ม ด านค ณธรรมจร ยธรรมท กป ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ โครงการอบรมอาจารย ท ปร กษา --- โครงการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ค าเฉล ยความพ งพอใจระบบเทคโนโลย สารสนเทศท งระบบของ วพ. อย ในระด บด โครงการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ค าเฉล ยความพ งพอใจของผ ร บบร การ ท ม ต อส งสน บสน น อย ในระด บด โครงการส งเสร มผลงานว จ ย ม ระบบกลไกลการบร หารความเส ยง และม การดาเน นการตามแผน บร หารความเส ยง โครงการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต ---

73 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๒ เป าประสงค กลย ทธ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด หน วยงานร บผ ดชอบ - โครงการเป ดการฝ กอบรมแพทย ประจาบ านเพ อ ว ฒ บ ตรแสดงความร ความชานาญในการประกอบ ว ชาช พเวชกรรม สาขาเวชศาสตร ฉ กเฉ น - โครงการส มมนาพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมแพทย เฉพาะทางเวชศาสตร ฉ กเฉ น และย ทธศาสตร ผ ป วยนอก - โครงการส มมนาพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมแพทย เฉพาะทางเวชศาสตร ฉ กเฉ น และย ทธศาสตร ผ ป วยนอก - โครงการส มมนาพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมแพทย เฉพาะทางเวชศาสตร ฉ กเฉ น และย ทธศาสตร ผ ป วยนอก - ก จกรรมส งเสร มงานการว จ ยในห องฉ กเฉ น และ อ บ ต เหต โรงพยาบาลต ารวจ - ก จกรรมจ ดเตร ยมความพร อมในการท าว จ ยร วมก บ แพทย ประจาบ าน ๒๐. หล ก (๗) เป ดการอบรม แพทย เฉพาะทางหล งปร ญญาได ครบถ วน ภายในป ๒๕๕๙ ๒๒. เป นสถาบ นหล กในการผล ต บ คลากรทางการแพทย (คณะ แพทยศาสตร ) ร วมก บมหาว ทยาล ย สยาม ภายใน ป ๒๕๕๖ ๒๔. จานวนของบ คลากรทาง การแพทย ท สาเร จการศ กษาผ านการ ประเม นขององค กรว ชาช พมากกว า ร อยละ ๘๐ (แพทย, พยาบาล) ๒๕. ม การทาว จ ยโดยบ คลากรของ ป ละมากกว า ๑๐๐ เร อง ผ ป วยนอก

74 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๓ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๓ ด ำนผล ตและพ ฒนำบ คลำกร ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๑. ก มารเวชกรรม ๔ ๒. ช วเคม ๑ ๓. พยาบาล ๖ ๔. ห คอ จม ก ๑ ๕. ศ นย ส งกล บฯ ๑ ๖. เวชศาสตร ฟ นฟ ๔ ๗. โภชนาการ ๓ ๘. ตา ๓ ๙. ท นตกรรม ๒ ๑๐. ว ส ญญ ว ทยา รพ.ตร ๒ ๑๑. ส ต นร เวชกรรม ๑๒ ๑๒. ออร โธป ด กส ๑๓ ๑๓. อาย รกรรม ๖ ๑๔. ฝ าย ฝ กอบรม บก.อก.รพ.ต.ร ๑ ๑๕. ศ นย ร กษ ส ขภาพข าราชการต ารวจ ๑ ๑๖. ว ทยาล ยพยาบาลตารวจ ๒๔ ๑๗. ผ ป วยนอก ๖ รวม ๙๐

75 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๔ ย ทธศำสตร ท ๔ : พ ฒนาการตรวจพ ส จน ทางน ต เวชศาสตร ให ได มาตรฐานสากล

76 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนาการตรวจพ ส จน ทางน ต เวชศาสตร ให ได มาตรฐานสากล เป าประสงค ย ทธศาสตร ก จกรรม ต วช ว ด หน วยร บผ ดชอบ ๗. ส งคมและองค กรใน กระบวนการย ต ธรรมเช อม น ต อสถาบ นน ต เวชว ทยา โรงพยาบาลตารวจ ๑๕. พ ฒนางานด านบ คลากร สน บสน น และสร างบ คลากรใน ด านน ต เวชช นส ง ม เคร องม อ ภาคสนามท ม การบ รณาการ ๑๖. เพ มประส ทธ ภาพการ ทางานด านเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อน ามาสน บสน นงานด าน น ต เวชศาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ ส งส ด สามารถให บร การเช อมโยง ก บหน วยงานของ สตช. ได ๑๗. พ ฒนาฐานข อม ลตรวจ พ ส จน ทางด านน ต เวชศาสตร ด าน พ นธ กรรม ๑๘. พ ฒนาสถานท ปร บปร ง อาคารสถานท และเคร องม อ ทางการแพทย ให ม ความท นสม ย พร อมให บร การ ๑๙. พ ฒนาระบบการบร หาร โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การบทบาท ท นตแพทย เม อเก ดเหต ภ ยพ บ ต โครงการพ ฒนาค ณภาพ และการจ ดการความร ด านน ต ท นตว ทยาของ ท นตกรรม โครงการให บร การตรวจทางน ต พ ษ ว ทยาด านงานตรวจแอลกอฮอล ให ได 4,500 ต วอย างต อป โครงการให บร การตรวจทางน ต พ ษ ว ทยา ด านงานตรวจสารเสพต ด ให ได 20,000 ต วอย างต อป โครงการให บร การตรวจทางน ต พ ษว ทยา ด านงานตรวจสารพ ษ ให ได 7,000 ต วอย างต อป โครงการขอร บการร บรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ต อเน องส าหร บการตรวจ ปร มาณแอลกอฮอล ในช วว ตถ ร อยละของผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจในด านน ต ท นตว ทยา จานวนก จกรรม/การอบรมความร ด านน ต ท นตว ทยาภายในท นตกรรม จานวนต วอย างว เคราะห สาเร จ มากกว า ร อยละ 80 ของก จกรรมท วางแผนไว จานวนต วอย างว เคราะห สาเร จ (มากกว า ร อยละ 80 ของก จกรรมท วางแผนไว จานวนต วอย างว เคราะห สาเร จ (มากกว า ร อยละ 80 ของก จกรรมท วางแผนไว ได ร บการต ออาย การร บรองตามมาตรฐาน ฯ (ร อยละ 100 ของก จกรรมท วางแผนไว ท นตกรรม ท นตกรรม พ ษว ทยา นต. พ ษว ทยา นต. พ ษว ทยา นต. พ ษว ทยา นต.

77 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๖ เป าประสงค ย ทธศาสตร ก จกรรม ต วช ว ด หน วยร บผ ดชอบ จ ดการของ นต. ให ม ความคล องต ว ม ประส ทธ ภาพ และม ธรรมาภ บาล เพ อรองร บ การเป นองค กรท ม สมรรถนะส ง และม ความเป นเล ศ ๒๐. พ ฒนาความร วมม อก บ หน วยงานท เก ยวข องท งใน ประเทศและต างประเทศ ๒๑. พ ฒนาการให บร การด าน น ต เ ว ช ศ า ส ต ร แ ล ะ ด า น การแพทย ในกระบวนการ ย ต ธรรมแบบครบวงจร โครงการทดสอบการตรวจด านน ต พ ษว ทยา (PT Test or Interlab comparision) โครงการพ ฒนาฐานข อม ล LC/MS database สารท น าสนใจ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการตรวจทางพ ษว ทยา โครงการขอร บการร บรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ต อเน องสาหร บการตรวจ ปร มาณแอลกอฮอล ในช วว ตถ โครงการทดสอบการตรวจด านน ต พ ษว ทยา (PT Test or Interlab comparision) โครงการพ ฒนาฐานข อม ล LC/MS database สารท น าสนใจ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการตรวจทางพ ษว ทยา โครงการเก บต วอย างด เอ นเอของ ข าราชการตารวจอย างเป นระบบ 1. ข าราชการตารวจท ประจา 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต 2. ข าราชการตารวจนครบาลและ ตารวจตามภาคต าง ๆ จานวนคร งในการเข าร วมทดสอบ (อย าง น อย 2 การทดสอบต อป ร อยละ 100) จานวนรายการการตรวจทางพ ษว ทยา (เพ มได อย างน อย 5 รายการ ร อยละ 100) ได ร บการต ออาย การร บรองตามมาตรฐาน ฯ (ร อยละ 100 ของก จกรรมท วางแผนไว จานวนคร งในการเข าร วมทดสอบ (อย าง น อย 2 การทดสอบต อป ร อยละ 100) จานวนรายการการตรวจทางพ ษว ทยา (เพ มได อย างน อย 5 รายการ ร อยละ 100) - ร อยละของจานวนข าราชการตารวจท ประจา 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ท ได ร บการ จ ดเก บข อม ลด เอ นเอไว ในฐานข อม ล - ร อยละของจานวนข าราชการตารวจนคร บาลและตารวจตามภาค ต าง ๆ ท ได ร บการ จ ดเก บข อม ล ด เอ นเอไว ในฐานข อม ล พ ษว ทยา นต. พ ษว ทยา นต. พ ษว ทยา นต. พ ษว ทยา นต. พ ษว ทยา นต. ตรวจเล อด ช วเคม ฯ นต.

78 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๗ เป าประสงค ย ทธศาสตร ก จกรรม ต วช ว ด หน วยร บผ ดชอบ - โครงการฝ กอบรมแนวทางการตรวจ และการเก บหล กฐานทางน ต เวช ๓๐. ความพ งพอใจท ประชาชนผ มาใช บร การหน วยงานสถาบ นน ต เวชว ทยา (นต., ช ณส ตร, ศ นย พ งได ฯลฯ) ผ ป วยนอก

79 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๘ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๔ พ ฒนาการตรวจพ ส จน ทางน ต เวชศาสตร ให ได มาตรฐานสากล ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๑. ท นตกรรม ๒ ๒. สถาบ นน ต เวชว ทยา ๑๒ ๓. ผ ป วยนอก ๑ รวม ๑๕

80 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๗๙ ย ทธศำสตร ท ๕ : ด ำนกำรพ ฒนำระบบบร กำรส ขภำพ

81 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๐ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๕ ด ำนกำรพ ฒนำระบบบร กำรส ขภำพส ระด บสำกล : ๘. ยกระด บ มาตรฐานบร การการ ร กษาพยาบาล เฉพาะทางให ม ความ เช ยวชาญ ส ความเป นเล ศ ทบทวน Work Load ปร บปร งห องเจาะเล อด จ ดซ อเคร องต ดบาร โค ต หลอดเล อดอ ตโนม ต การทบทวนทา Work Load อย างน อยป ละ ๑ คร ง ร อยละความพ งพอใจของผ มาร บบร การ ส ขภาพท โรงพยาบาลตารวจ -ผ ป วยนอก-ผ ป วยใน ระยะเวลาการรอเจาะเล อด ช วเคม ช วเคม ๒๒. สน บสน นและพ ฒนา หน วยงานทางการแพทย ท ม ความเช ยวชาญระด บส ง สามารถร กษาโรคท ม ความ ซ บซ อน ส ศ นย ความเป น เล ศ (Excellent center) ๒๓. ปร บปร งโครงสร าง หน วยงานและอ ตราก าล ง บ ค ล า ก ร ใ ห เ พ ย ง พ อ เหมาะสมก บความต องการ ของผ ร บบร การได อย างม ป ร ะ ส ท ธ ภ า พ แ ล ะ ประส ทธ ผล ๒๔. ปร บปร งอาคาร สถานท และเคร องม อ ทางการแพทย ให ม ความ ท นสม ยพร อมให บร การ (Robot) โครงการจ ดหาย น ตท นตกรรม ม ย น ตทาฟ นท ท นสม ย และได มาตรฐาน เพ อให บร การผ ป วยได อย างปลอดภ ย และม ประส ทธ ภาพ ภายในป ๒๕๕๗ โครงการบรรจ ท นตแพทย สาขาหล กเข าเป น -ม ท นตแพทย สาขาหล กตามความ ข าราชการตารวจ หร อสน บสน นให ท นตแพทย ต องการ ท เป นข าราชการต ารวจศ กษาต อในสาขาหล ก -โครงการเสร จส นตาม ระยะเวลา กาหนด โครงการจ างท นตแพทย ท ปร กษา เพ อให บร การท นตกรรม ม จานวนท นตแพทย ท ตรวจร กษาผ ป วย ด านท นตกรรมและด แลการฝ กอบรม ท นตแพทย ประจาบ านในป งบประมาณ โครงการปร บปร งพ นท ของท นตกรรม -ร อยละความพ งพอใจของผ มาร บ บร การท ท นตกรรม -ร อยละความพ งพอใจของเจ าหน าท ช วเคม ท นตกรรม ท นตกรรม ท นตกรรม ท นตกรรม

82 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๑ ท ปฏ บ ต งานท ท นตกรรม -โครงการเสร จส นตามระยะเวลา กาหนด โครงการพ ฒนาค ณภาพด าน I.C ของท นตกรรม -จานวนผ ช วยท นตแพทย ท ได ร บการ อบรม -จานวนผ ช วยท นตแพทย ท ได ร บการ อบรมท ผ านการประเม นความร และได คะแนนไม ต ากว าร อยละ ๘๐ -จานวนผ ช วยท นตแพทย ท ได ร บการ อบรมท ผ านการประเม นการปฏ บ ต งาน ด าน I.C และได คะแนนไม ต ากว า ร อยละ ๘๐ จานวนโครงการในบทบาทผ ปฏ บ ต การ พยาบาลช นส ง อ ตราผ เข าร วมการอบรม การพ ฒนาค ณภาพพยาบาลผ าต ด โครงการพ ฒนาบทบาทพยาบาล เป นผ ปฏ บ ต การพยาบาลช นส ง พ ฒนาค ณภาพการพยาบาลผ าต ด สมรรถนะการพยาบาลผ าต ด : โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารอ ตรากาล ง ระด บความสาเร จของหอผ ป วยในการ พ ฒนาค ณภาพการบร หารอ ตรากาล ง โครงการบาร งร กษาเช งป องก นเคร องเอกซเรย และอ ปกรณ ทางการแพทย ร งส ว ทยา สามารถจ ดให ม การบาร งร กษาเช ง ป องก นเคร องเอกซเรย และอ ปกรณ ทางการแพทย ได ตามแผนงาน ภายในป ๒๕๕๗ ท นตกรรม พยาบาล พยาบาล พยาบาล ร งส ว ทยา

83 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๒ โครงการอบรมให ความร เร องเอดส แก ข าราชการตารวจ และครอบคร ว โครงการสร างเสร มส ขภาพ (ตารวจไทยร วมใจร กษ ส ขภาพ) โครงการเย ยมบ านเพ อสร างเสร มส ขภาพ อนาม ยแก ข าราชการตารวจ และครอบคร ว จ ดต ง Excellent Center for Stroke Rehabilitation เข าร วมซ อมแผนการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย แห งชาต ร วมก บสาน กงานป องก น ๑.ม ผ เข าร บการอบรมมากกว า ร อยละ ๙๐ ๒.ผ เข าร บการอบรมม ความร เร องเอดส หล งอบรมร อยละ ๗๕ ๓.ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจ และการปฏ บ ต เก ยวก บ การใช ถ งยางอนาม ยถ กต อง ร อยละ ๘๐ ๑.ม ความร และท กษะในการด แล ส ขภาพตนเอง ร อยละ ๗๐ ๒.ม ความร และท กษะในเร องการ บร โภคอาหาร และการออกก าล งการ ท เหมาะสมร อยละ ๗๐ ๑.ข าราชตารวจ และครอบคร วได ร บ การตรวจเย ยมอย างน อย ๒๐ครอบคร ว และม ความพ งพอใจ ร อยละ ๘๐ ๑.ม การจ ดทาแผน,เตร ยมความพร อม บ คลากร เพ อรองร บศ นย Excellent Center ๒.จานวนบ คลากร ท ม ความพร อม -ร อยละของผ ป วยฉ กเฉ นระด บว กฤต ได ร บการช วยเหล อ หร อส งต อด วย เวชศาสตร ครอบคร ว เวชศาสตร ครอบคร ว เวชศาสตร ครอบคร ว เวชศาสตร ฟ นฟ ศ นย ส งกล บฯ

84 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๓ และบรรเทาสาธารณภ ย ระบบบร การทางการแพทย ฉ กเฉ น ก อนถ งโรงพยาบาล ท ได มาตรฐาน -เจ าหน าท ผ านการฝ กอบรมการเพ ม ประส ทธ ภาพทางอากาศยาน,การ ช วยเหล อผ ประสบภ ยทางน าร อยละ ๙๐ ร างซ อมแผนปฏ บ ต การด านสาธารณภ ย ประจาป ๒๕๕๖ ก บ ศ นย บร การการแพทย ฉ กเฉ น -การร บส งข อม ลข าวสารได ถ กต อง ร อยละ ๘๐ ศ นย ส งกล บฯ กร งเทพมหานคร -การแจ งออกให บร การ ภายใน ๘ นาท โครงการปร บปร งห องตรวจโรค ห คอ จม ก สถานท ได ร บความพ งพอใจแก ผ ป วย ท มาใช บร การ ห คอ จม ก โครงการจ ดซ อเคร องม อทางการแพทย ช ดสว านเจาะต ดและคว านกระด กด วยความเร วส ง โดยใช ลมหร อแก สไนโตรเจนเป นแรงข บเคล อน โครงการจ ดซ อเคร องม อทางการแพทย ช ดระบบถ ายทอดส ญญาณและเส ยงและการส อสาร การผ าต ดทางไกลผ านระบบคอมพ วเตอร แม ข าย โครงการจ ดซ อช ดระบบถ ายทอดส ญญาณภาพและ เส ยงและการส อสารการผ าต ดทางไกลผ านระบบ คอมพ วเตอร แม ข าย Video Streaming จานวน ๑ เคร อง ออร โธป ด กส จานวน ๑ เคร อง ออร โธป ด กส จานวน ๑ เคร อง ออร โธป ด กส โครงการจ ดซ อจอมอน เตอร ส าหร บด ฟ ล ม จานวน ๑ เคร อง

85 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๔ ออร โธป ด กส โครงการจ ดซ อช ดระบบนาว ถ และเคร องคอมพ วเตอร ช วยในการผ าต ดโดยการสร างภาพจาลองภาพ จานวน ๑ เคร อง ออร โธป ด กส วางแผนก อนผ าต ด และนาว ถ ขณะผ าต ด โครงการจ ดต งหน วยผ าต ดโรคข อไหล และข อม อ จานวน ๑ ศ นย ท จ ดต ง ออร โธป ด กส โครงการความต องการผ ม ว ฒ สาขาท ขาดแคลน จานวนผ เข าร บการอบรม ออร โธป ด กส โครงการจ ดซ อเคร องม อทางการแพทย เคร องเอกซเรย เคล อนท ระบบด จ ตอล จานวน ๑ เคร อง ออร โธป ด กส โครงการจ ดซ อเคร องม อทางการแพทย ช ดเคร องม อผ าต ดกระด กขนาดเล ก พร อมอ ปกรณ ด วยพล งงานไฟฟ า โครงการจ ดซ อเคร องม อทางการแพทย ช ดเคร องม อผ าต ดกระด กขนาดเล ก พร อมอ ปกรณ ด วยพล งงานไฟฟ า โครงการจ ดต งศ นย ผ าต ดข อเข าสะโพก (PAJAC) ด วยเซลล ต นกาเน ดผ านกล องและเวชศาสตร การก ฬา โครงการจ ดต งศ นย ผ าต ดด วยเซลล ต นกาเน ด ผ านกล อง โครงการจ ดต งหน วยผ าต ดผ านกล อง และเวชศาสตร การก ฬา จานวน ๑ เคร อง ออร โธป ด กส จานวน ๑ เคร อง ออร โธป ด กส จานวน ๑ ศ นย ท จ ดต ง ออร โธป ด กส จานวน ๑ ศ นย ท จ ดต ง ออร โธป ด กส จานวน ๑ ศ นย ท จ ดต ง ออร โธป ด กส

86 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๕ โครงการจ ดต งหน วยผ าต ดทางม อ และจ ลศ ลยศาสตร ต อน ว/ม อ จานวน ๑ ศ นย ท จ ดต ง ออร โธป ด กส โครงการจ ดต งหน วยผ าต ดจ ลศ ลยกรรม และว ด โอท ศน ทางกระด กส นหล ง จานวน ๑ ศ นย ท จ ดต ง ออร โธป ด กส โครงการจ ดต งหน วยผ าต ด อ บ ต เหต ทางกระด กและ ข อ จานวน ๑ ศ นย ท จ ดต ง ออร โธป ด กส โครงการจ ดต งหน วยกระด กพร นและMetabolic จานวน ๑ ศ นย ท จ ดต ง ออร โธป ด กส โครงการพ ฒนาศ กยภาพเคร องม อทางการแพทย ให ม ความท นสม ยพร อมให บร การ ความพ งพอใจของผ ร บบร การ มากกว า ๘๐ % อาย รกรรม โครงการฝ กอบรมการช วยฟ นค นช พช นส ง (ACLS) จานวนผ เข าร บการอบรมม ความม นใน ในการ ศ นย ฝ กอบรม สถานการณ จาลอง ทางการแพทย โครงการฝ กอบรมการช วยฟ นค นช พข นพ นฐาน (BLS) จานวนผ เข าร บการอบรมผ านการ ทดสอบการปฏ บ ต การช วยฟ นค นช พข น พ นฐาน ตามเกณฑ ของสมาคมแพทย โรคห วใจ แห งประเทศไทย ในพระบรมราช ปถ มภ ๑.การจ ดทา Work Load ความถ ในการทบทวนข อม ล ป ละ ๑ คร ง ศ นย ฝ กอบรม สถานการณ จาลอง ทางการแพทย ศ นย ร กส ขภาพ ข าราชการตารวจ

87 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๖ ๒.การจ ดทาข อม ลภารก จของหน วยงาน และผลการดาเน นงาน ความถ ในการทบทวนข อม ล ป ละ ๑ คร ง ศ นย ร กส ขภาพ ข าราชการตารวจ - โครงการปร บปร งพ นท ปฏ บ ต งานห องฉ กเฉ น และ อ บ ต เหต - โครงการพ ฒนาท กษะสนทนาภาษาอ งกฤษเบ องต น - โครงการพ ฒนาท กษะด านการอ าน และแปลผล คล นห วใจไฟฟ า ภาวะห วใจเต นผ ดปกต ข นพ นฐาน เพ อการด แลผ ป วย - โครงการจ ดซ อต เย นเก บเล อด - โครงการจ ดซ อรถเก บเคร องม อฉ กเฉ น - โครงการจ ดซ อเคร องตรวจ และว เคราะห การ ทางานของห วใจชน ด ๑.) ร อยละความพ งพอใจของ ผ มาร บบร การส ขภาพท โรงพยาบาล ตารวจ ผ ป วยนอก ๓๑. ม ศ นย ความเป นเล ศการแพทย ท ม ความเช ยวชาญระด บส งเป ดด าเน นการ เพ มข นอย างน อย ๓ ศ นย ใน ๕ ป ผ ป วยนอก

88 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๗ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๕ ด ำนกำรพ ฒนำระบบบร กำรส ขภำพ ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๑. ช วเคม ๓ ๒. ท นตกรรม ๕ ๓. พยาบาล ๓ ๔. ร งส ว ทยา ๑ ๕. เวชศาสตร ครอบคร ว ๓ ๖. เวชศาสตร ฟ นฟ ๑ ๗. ศ นย ส งกล บและรถพยาบาล ๒ ๘. ห คอ จม ก ๑ ๙. ออร โธป ด กส ๑๗ ๑๐. อาย รกรรม ๑ ๑๑. ศ นย ฝ กอบรมสถานการณ จาลองทางการแพทย ๒ ๑๓. ศ นย ร กษ ส ขภาพข าราชการต ารวจ ๒ ๑๔. ผ ป วยนอก ๖ รวม ๔๘

89 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๘ ย ทธศำสตร ท ๖ : ด ำนพ ฒนำระบบกำรบร หำรจ ดกำรองค กร

90 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๘๙ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๖ ด ำนพ ฒนำระบบกำรบร หำรจ ดกำรองค กร ๙. เป นองค กรท ม การบร หารจ ดการท ม สมรรถนะส งตาม หล กธรรมาภ บาล ๒๕. ปร บปร งพ ฒนาระบบ การบร หารจ ดการของ โรงพยาบาลต ารวจและท ก ห น ว ย ง า น ใ ห ม ค ว า ม ประช มท มพ ฒนาระบบค ณภาพ จ ดทา Unit Cost จานวนคร งท จ ดประช มท มพ ฒนาระบบ ค ณภาพ Unit Cost,ร อยละของการใช งบประมาณตามคาขอ ช วเคม ช วเคม ๑๐. ม การปร บปร ง ภารก จของส วน ราชการท นต อ คล องต ว ม ประส ทธ ภาพ จ ดหาเคร อง Real Time PCR และม ธรรมาภ บาล เพ อ รองร บการเป นองค กรท ม ร อยละของความสาเร จในการจ ดซ อท ได ร บการอน ม ต และส งถ งหน วยผ ขอ ภายในกาหนดตามส ญญางาน ช วเคม เหต การณ สมรรถนะส งและม ความ โครงการประหย ดพล งงาน ๑.แผนการใช พล งงานของหน วยงาน เป นเล ศตามมาตรฐาน ตามนโยบายของคณะท างาน PMQA (Public Sector ๒.จานวนบ คลากรท ได ร บการอบรม เร องการประหย ดพล งงาน ท นตกรรม Management Quality ๓.จานวนโปสเตอร ประชาส มพ นธ Award) หร อ รางว ล ประหย ดพล งงาน ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐ (๒๓). ปร บปร งโครงสร าง หน วยงานและอ ตราก าล ง บ ค ล า ก ร ใ ห เ พ ย ง พ อ เหมาะสมก บความต องการ ของผ ร บบร การในสถาน โครงการจ ดซ อเคร องป นล างเซลล อ ตโนม ต (จานวน ๑ เคร อง) จ ดซ อแล วเสร จภายใน ป งบประมาณ ๒๕๕๗ พยาธ ว ทยา โครงการจ ดซ อเคร องผน กสายถ งบรรจ โลห ต (จานวน ๒ เคร อง) จ ดซ อแล วเสร จภายใน ป งบประมาณ ๒๕๕๗ พยาธ ว ทยา โครงการจ ดซ อต เย นเก บเกล ดเล อดพร อมเคร องเขย า (จานวน ๑ เคร อง) จ ดซ อแล วเสร จภายใน ป งบประมาณ ๒๕๕๗ พยาธ ว ทยา โครงการจ ดซ อต เย นเก บว ตถ พยาน จ ดซ อแล วเสร จภายใน

91 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๐ บร การส ขภาพ และรองร บ (จานวน ๑ เคร อง) ป งบประมาณ ๒๕๕๗ พยาธ ว ทยา ภารก จต างๆ ได อย างม โครงการจ ดซ อเคร องป นตกตะกอนความเร วส ง จ ดซ อแล วเสร จภายใน ป ร ะ ส ท ธ ภ า พ แ ล ะ ชน ดต งโต ะ (จานวน ๑ เคร อง) ป งบประมาณ ๒๕๕๗ พยาธ ว ทยา ประส ทธ ผล ๒๖. พ ฒนาโครงสร าง โครงการ การอบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดการสารสนเทศทางการพยาบาล อ ตราของผ เข าร บการอบรม การจ ดการสารสนเทศทางการพยาบาล พยาบาล พ นฐานโดยก อสร างอาคาร ให เพ ยงพอและม คว าม ค มค าในท าเลท ม ศ กยภาพ ส ง การใช Microsoft Access ในการพ ฒนาฐาน ข อม ลทางการพยาบาล โครงการจร ยธรรมว ชาช พ และจรรยาบรรณ ข าราชการตารวจ อ ตราผ เข าร บการอบรมจร ยธรรมฯ พยาบาล ๒๗. พ ฒนาส งแวดล อม ระบบน เวศว ทยาให เป น โครงการท มงาน ก บการทางานอย างม ความส ข อ ตราความพ งพอใจ ของผ เข าร บการ อบรมต อการจ ดการโดยรวมระด บด พยาบาล โรงพยาบาลท เป นม ตรก บ ส ง แ ว ด ล อ ม เ ป น โรงพยาบาลส เข ยว และ การประเม นความเหมาะสมของการใช ยา นอกบ ญช ยาหล กแห งชาต ด มากมากกว าร อยละ ๘๐ การใช ยานอกบ ญช ยาหล ก ท ตรงตามเกณฑ เภส ชกรรม ก าหนดมาตรการประหย ด พล งงานควบค ก บการร กษา การสร างรายได ให โรงพยาบาลจากการผสมยาเคม บาบ ดแบบรวมศ นย ม ลค าของยาเคม บาบ ดท สร างรายได ให โรงพยาบาลจากการผสมยาเคม เภส ชกรรม ส งแวดล อม ๒๘. จ ด ห า เคร องม อเคร องใช อ ปกรณ จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ท สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของ บาบ ดแบบรวมศ นย ร อยละของก จกรรมท ดาเน น การตามแผน โภชนการ ทางการแพทย ให ม ความ ท นสม ยและได มาตรฐาน กาก บต ดตาม ตรวจสอบความถ กต อง และความสอดคล องของก จกรรมต างๆ ร อยละของการบรรล ของต วช ว ด ตามแผนปฏ บ ต ราชการ โภชนการ

92 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๑ ท ด เ ท ย ม ก บ น า น า อารยประเทศ ๒๙. พ ฒ น า ร ะ บ บ เพ อให เป นไปตามว ตถ ประสงค ของแผน จ ดทารายงานสร ปเสนอความเห น เสนอแนะ และว ธ การแก ไขให ก บผ บร หาร ระยะเวลาของการรายงานตามกาหนด โภชนการ เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารเพ อการบร หาร จ ดทาแผนงานในหน วยมอบหมายงาน ความพ งพอใจของผ ท ร บบร การ จานวนป ญหาท ลดลง โภชนการ จ ด ก า ร แ ล ะ ก า ร เ ป น ค ล ง ข อ ม ล ส ข ภ า พ ไ ด ควบค มตรวจสอบให คาปร กษาแนะนาปร บปร ง แก ไขข อข ดข องในการปฏ บ ต งาน และต ดตาม ปร มาณงานประจาท จ ดทา และท ได มอบหมายเสร จเร ยบร อย โภชนการ มาตรฐานสากล ประเม นผลงาน ๓๐. ปร บปร งกฎหมาย รายงานสถานะของการท างาน ระเบ ยบ ข อบ งค บ เพ อ ในให ผ บร หารร บทราบ ๑.จานวนป ญหาท ลดลง ๒.การดาเน นการได ตามเวลาท กาหนด โภชนการ ส น บ ส น น ก า ร บ ร ก า ร ส ข ภ า พ ไ ด อ ย า ง ม โครงการจ ดหาเคร องว ดความด นโลห ตอ ตโนม ต และว ดความอ มต วของออกซ เจนในเล อด สามารถจ ดหาเคร องว ดความด นโลห ต อ ตโนม ต และว ดความอ มต วของ ร งส ว ทยา ประส ทธ ภาพ ๓๑. บร หารจ ดการ งบประมาณ และการเง น การคล งให ม ประส ทธ ภาพ โครงการจ ดหาเคร องเอกซเรย ฟล ออโรสโคป ระบบ ด จ ตอลชน ด Flat Panel Detector ออกซ เจนในเล อด ได ภายใน ป งบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถจ ดหาเคร องเอกซเรย ระบบ ด จ ตอลชน ดเพดาน แบบ ๒ Flat ร งส ว ทยา รวมถ งการหารายได จาก ส นทร พย ท ม อย ของ โรงพยาบาล ม ความไวต อ การเปล ยนแปลงภายนอก ๓๒. เสร มสร างว ฒนธรรม โครงการจ ดหาช ดร บภาพแผ นเร ยบ แบบด จ ตอลชน ดไร สาย (Wireless Digital Flat Panel Detector) Panel Detector ได ภายใน ป งบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถจ ดหาช ดร บภาพแผ นเร ยบของ ด จ ตอลชน ดไร สาย (Wireless Digital Flat Panel Detector) ได ภายใน ร งส ว ทยา

93 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๒ องค กรให แก เจ าหน าท ท ก ป งบประมาณ ๒๕๕๗ ระด บให เอ อต อการ ปฏ บ ต งาน (ทางานเป นท ม โครงการจ ดหาเคร องตรวจอว ยวะภายใน ด วยเคล อนเส ยงความถ ส งชน ดห วถ อ สามารถจ ดหาเคร องตรวจอว ยวะ ภายในด วยคล นเส ยงความถ ส งชน ดห ว ร งส ว ทยา บร การด วยใจ ได มาตรฐานสากล บนพ นฐาน ธรรมาภ บาล) โครงการจ ดหาเคร องฉ ดสารท บร งส โดยอ ตโนม ต (Contrast Delivery System) ถ อได ภายในป งบประมาณ ๒๕๕๗ สามารถจ ดหาเคร องฉ ดสาร ท บร งส โดยอ ตโนม ต (Contrast Delivery System) ได ภายใน ป งบประมาณ ๒๕๕๗ ร งส ว ทยา โครงการจ ดหาเคร องม อและอ ปกรณ ทางการแพทย เพ อความท นสม ยและได มาตรฐานในการให บร การ ว ส ญญ โครงการจ ดหา และสอบเท ยบเคร องม อทาง การแพทย ให ม สภาพพร อมใช และเพ ยงพอ ๑.อ ตราความไม พร อมใช ของเคร องม อ และอ ปกรณ ทางการแพทย ในการ บร การว ส ญญ ๒.อ ตราการงดเล อนผ าต ดจาก ความไม พร อมของอ ปกรณ ทาง การแพทย ในการบร การว ส ญญ ว ทยา เคร องม อได ร บการสอบเท ยบ และอย ในสภาพพร อมใช ก จกรรมร วมใจร บผ ดชอบส งคมไทย ๑.ผ ร บบร การม ความพ งพอใจไม น อย กว าร อยละ ๘๕ ๒.อ ตราการใช น าม นไม เก นยอด ตามท ต งงบประมาณไว ว ส ญญ ว ทยา เวชศาสตร ฟ นฟ ศ นย ส งกล บฯ

94 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๓ จ ดก จกรรมจ ตอาสาร วมก บทางโรงพยาบาล ในการอน ร กษ ส งแวดล อม ๑.ระด บความสาเร จของการด าเน นการ ประหย ดพล งงานของหน วย ศ นย ส งกล บฯ ๒.บ คลากรม ความส ขในการท างาน ร อยละ ๘๐ โครงการ OPD ม ส ข ผ เข าร วมก จกรรมจะได ความร ร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม จ ดก จกรรมโดยม ว ทยากรแนะนาให ความร ต างๆ และม การด VDO เพ อให เข าใจย งข น เก ยวก บการต งครรภ ผ เข าร วมก จกรรมจะได ความร ร อยละ ๙๐ ส ต นร เวชกรรม โครงการ Lunch Symphosyum บ คลากรเข าร วมมากกว าร อยละ ๘๐ ห คอ จม ก โครงการ Office Meeting สามารถจ ดการประช มเด อนละ ๒ คร ง ห คอ จม ก โครงการ น นทนาการสร างความสาม คค จ ดก จกรรมเด อนละ ๓ คร ง ห คอ จม ก โครงการ เคร องม อพร อมใช เคร องม อไม พร อมใช ร อยละ ๐ ห คอ จม ก โครงการเล ยงอาหารกลางว นเด กด อยโอกาส จานวนผ เข าร วมโครงการ ออร โธป ด กส โครงการปล กป าชายเลน เพ อลดโลกร อน จานวนผ เข าร วมโครงการ ออร โธป ด กส

95 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๔ โครงการจ ตสงบ พบธรรมะ จานวนผ เข าร วมโครงการ ออร โธป ด กส จ ดทาแผนงบประมาณ ร อยละความสาเร จของการเบ กจ าย งบประมาณตามแผนท กาหนด โครงการพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในการ ปฏ บ ต งานด านกฎหมาย และด านอ นๆ ท เก ยวข อง การส งบ คลากรเข าร วมอบรมเก ยวก บ ความร ในด านกฎหมายก บหน วยงาน ต างๆ ไม น อยกว าร อยละ ๖๐ ศ นย ร กส ขภาพ ข าราชการตารวจ ฝ าย กฎหมายและว น ย บก.อก. การเบ กจ ายเง นงบประมาณ ร อยละ ๙๕ ฝ าย งบประมาณ บก.อก. การเบ กจ ายเง นบาร ง ร อยละ ๘๐ ฝ าย งบประมาณ บก.อก. ก จกรรม ๕ ส ผ านการประเม นตามเกณฑ ของ บก.อก ฝ าย งบประมาณ บก.อก. โครงการอบรมว ชาการ ระด บความสาเร จของการพ ฒนา สมรรถนะของบ คลากร (อบรม) ร อยละ๙๕ การว ดผลสมรรถนะ ๑.ผ านตามเกณฑ สมรรถนะน นๆ ๒.ม การว เคราะห ผลการประเม น สมรรถนะ และนามาปร บปร งพ ฒนาใน ป ต อๆ ไป ฝ าย งบประมาณ บก.อก. ฝ าย ฝ กอบรม บก.อก.

96 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๕ ๑.จ ดทากรอบสมรรถนะบ คลากรจานวน ๔ สายงาน ได แก ๑.๑ สายการแพทย ๑.๒ สายการพยาบาล ๑.๓ สายสหว ชาช พ ๑.๔ สายอานวยการ ม กรอบสมรรถนะท กสายงาน ฝ าย ฝ กอบรม บก.อก. ถ ายทอดกรอบสมรรถนะ และม การดาเน นการ อย างเป นร ปธรรม ประช มเช งปฏ บ ต การปร บปร งแผนกลย ทธ และ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป ๑.ม การประกาศกรอบสมรรถนะ ตามสายงาน ๒.ปรากฏหล กฐานกรอบสมรรถนะ แผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป ได ร บการปร บปร ง มากกว าร อยละ ๘๐ โครงการเพ มประส ทธ ภาพ การควบค มภายใน หน วยงานในส งก ด สามารถส งรายงานได ตามกาหนดเวลา มากกว าร อยละ ๘๐ โครงการอบรมภาษาอ งกฤษส าหร บผ ปฏ บ ต งาน ด านงานประชาส มพ นธ และเจ าหน าท ร บโทรศ พท ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจภาษาอ งกฤษได เพ มข น สามารถส อสารให ข อม ลรายละเอ ยด ได เป นอย างด ร อยละ ๘๐ โครงการประชาส มพ นธ เช งร ก ความพ งพอใจของผ ร บบร การต อการ ได ร บทราบข อม ลข าวสาร ฝ าย ฝ กอบรม บก.อก. ฝ าย ย ทธศาสตร บก.อก. ฝ าย ย ทธศาสตร บก.อก. ฝ าย ย ทธศาสตร บก.อก. ฝ าย ย ทธศาสตร บก.อก.

97 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๖ แผนการบร หารจ ดซ อ ร อยละความสาเร จในการจ ดซ อ ท ได ร บการอน ม ต และส งถ งหน วย ฝ าย ส งกาล งบาร ง บก.อก. ผ ขอภายในกาหนดตามส ญญา แผนการบร หารงานคล งพ สด ร อยละความสาเร จในการบร หารคล ง พ สด : การจาหน ายของหลวง ฝ าย ส งกาล งบาร ง บก.อก. แผนการจ ดทาค ณล กษณะเฉพาะของพ สด ระด บความสาเร จในการก าหนด ค ณล กษณะเฉพาะงาน ค ณล กษณะเฉพาะ กบ.บก.อก. โครงการพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร ในการปฏ บ ต งานด านซ อมบาร ง/จ ดจ าง/และด าน อ นๆ ท เก ยวข อง เง นเด อน ค าจ างประจาเด อน ปร บปร ง/แก ไข ข อม ล Load ณาปนก จ และหน สหกรณ ตร. จ ายหน บ คคลท ๓ เข าบ ญช เจ าหน การส งบ คลากรเข าร บการอบรม เก ยวก บความร ในด านการซ อมบาร ง/ จ ดจ างให หน วยงานต างๆ ไม น อยกว าร อยละ ๖๐ ตามปฏ ท นการทางานระบบจ าย ตรงเง นเด อน และค าจ างประจาของ กองการเง น สาน กงานตารวจแห งชาต เง นค าตอบแทนพน กงานราชการ บ นท กรายการให เสร จภายในว นท ๑๕ ของท กเด อนโดยกาหนดว นท ฐานและ ว นท ผ านรายการให เป นว นท ม ผลเข า บ ญช ธนาคารของส วนราชการ ค าตอบแทน ใช สอย และว สด รวบรวมเอกสารไม เก นว นท ๗ ของท ก เด อน ทาการเบ กจ ายให ภายใน ๑๕ ฝ าย ส งกาล งบาร ง บก.อก. ฝ าย ซ อมบาร ง บก.อก. ฝ าย การเง น บก.อก. ฝ าย การเง น บก.อก. ฝ าย การเง น บก.อก.

98 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๗ ว น ทาการหล งจากนาเสนอขออน ม ต ตามลาด บข น อบรมบ คลากรให ม ความร ความเข าใจในระเบ ยบ ข อบ งค บท ใช ควบค ม การปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพอย เสมอ จ ดบ คลากรในหน วยงานเข าร บการฝ กอบรม ในหล กส ตรต างๆ ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านบ ญช และการเง น การขอร บค าร กษาพยาบาลผ ป วยใน ในระบบ Online การขอร บค าร กษาพยาบาลผ ป วยนอก ในระบบ Online การเบ กจ ายค าร กษาพยาบาล และการศ กษาบ ตร ม ข อร องเร ยนด านการประพฤต ม ชอบ ทางการเง น เท าก บ ๐ ฝ าย การเง น บก.อก. คะแนนประเม นผล ฝ าย การเง น การปฏ บ ต งานในหน วย บก.อก. ร อยละของบ คลากรท ได ร บการอบรม ฝ าย การเง น มากกว าร อยละ ๕๐ บก.อก. ส งข อม ลภายในกาหนดระยะเวลา ฝ าย การเง น ๓๐ ว น บก.อก. ส งข อม ลภายในกาหนดระยะเวลา ฝ าย การเง น บก.อก. ภายใน ๑๕ ว น ฝ าย การเง น บก.อก. ฝ าย การเง น บก.อก. สาเนาสร ปค าร กษาพยาบาล ภายใน ๗ ว น น บจากบ ญช เง นเช อ ส งให กง.(๕) ครบถ วนระยะเวลา ท เข าร บการร กษาพยาบาลภายใน ๑ ป การออกบ ญช เง นเช อผ ป วยใน ภายใน ๑๕ นาท ฝ าย การเง น บก.อก. -โครงการแม ข ายสารอง(Rmote disaster recovery -ระบบแม ข ายสารองพร อมใช งานตาม ศ นย คอมพ วเตอร

99 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๘ system) -โครงการต ดต ง Anti-Virus ในระบบ -โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร -โครงการต ดต งแม ข าย Cloud Computing และ digital Medical record -โครงการต ดต งระบบ WiFi -โครงการจ ดหาคอมพ วเตอร เคร องพ มพ และอ ปกรณ ข างเค ยง -โตรงการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร เคร องพ มพ ทดแทนเคร องเก าท หมดอาย -โครงการบ คลากรด านคอมพ วเตอร -โครงการจ ดหา Internet Geterway -โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ การจ ดการความร (KM) -โครงการพ ฒนาระบบการบร หารความเส ยง แผน -อ ตราการต ดต งโปรแกรม Anti-Virus ในระบบ - อ ตราส วน Core Switch ท ม ความเร ว ในระด บ gigabytes -ต ดต งระบบแม ข าย Cloud Computing -ม ระบบการบ นท ก ข อม ลแบบ digital Medical record -อ ตราความครอบคล มของระบบ WiFi -อ ตราการต ดต ง เคร องคอมพ วเตอร เพ ยงพอต อความต องการในการใช งาน -อ ตราการจ ดหาเคร องใหม ทดแทน เคร องเก า -อ ตราการได ร บการอบรมของบ คลากร ด านคอมพ วเตอร -อ ตราความล มเหลวของการเข าถ ง Internet ต อป -ม ระบบสารสนเทศในการจ ดการ ความร -ม ระบบสารสนเทศการบร หารความ

100 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๙๙ เส ยง -โครงการพ ฒนาระบบการจ ดเก บต วช ว ดค ณภาพ -ม ระบบสารสนเทศการจ ดเก บต วช ว ด ค ณภาพ -โครงการพ ฒนาระบบการจ ดเก บเอกสารค ณภาพ -โครงการเพ มประส ทธ ภาพ Website -ม ระบบการจ ดเก บเอกสารค ณภาพ -อ ตราความพ งพอใจของผ เย ยมชม Website -โครงการปร บปร งศ นย คอมพ วเตอร (CTC)ให ม ความท นสม ยและปลอดภ ย -ม ศ นย คอมพ วเตอร ท ได ร บการต ดต ง ระบบร กษาความปลอดภ ย ท ได มาตรฐาน -โครงการบาร งร กษา แม ข าย/ล กข ายระบบเคร อข าย และโปรแกรมสาเร จร ป -อ ตราการบาร งร กษา แม ข าย/ล กข าย ระบบเคร อข ายและโปรแกรมสาเร จร ป

101 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๐ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๖ ด ำนพ ฒนำระบบกำรบร หำรจ ดกำรองค กร ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๑. ช วเคม ๓ ๒. ท นตกรรม ๑ ๓. พยาธ ว ทยา ๕ ๔. พยาบาล ๓ ๕. เภส ชกรรม ๒ ๖. โภชนการ ๖ ๗. ร งส ว ทยา ๕ ๘. ว ส ญญ ว ทยา ๑ ๙. เวชศาสตร ฟ นฟ ๑ ๑๐. ศ นย ส งกล บฯ ๒ ๑๑. ส ต นร เวชกรรม ๒ ๑๒. ห คอ จม ก ๔ ๑๓. ออร โธป ด กส ๓ ๑๔. ศ นย ร กษ ส ขภาพข าราชการต ารวจ ๑ ๑๕. ฝ าย กฎหมายและว น ย บก.อก. ๑ ๑๖. ฝ าย งบประมาณบก.อก. ๔ ๑๗. ฝ าย ฝ กอบรม บก.อก. ๓ ๑๘. ฝ าย ย ทธศาสตร บก.อก. ๔ ๑๙. ฝ าย ส งกาล งบาร ง บก.อก. ๓

102 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๑ ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๒๐. ฝ าย ซ อมบาร งบก.อก. ๑ ๒๑. ฝ าย การเง น บก.อก. ๑๑ ๒๒. สถาบ นน ต เวชศาสตร ๑ ๒๓. ศ นย คอมพ วเตอร ๑๖ รวม ๘๓

103 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๒ ย ทธศำสตร ท ๗ : ด ำนพ ฒนำโรงพยำบำลตำรวจส องค กร แห งกำรเร ยนร

104 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๓ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๗ ด ำนพ ฒนำโรงพยำบำลตำรวจส องค กรแห งกำรเร ยนร : ๑๑. โรงพยาบาล ตารวจเป นแหล ง ๓๓. ว เคราะห และออกแบบ การพ ฒนาองค กรแห งการ การเข าร วมก จกรรมพ ฒนาองค ความร ของ โรงพยาบาล ๑. ร อยละของหน วยงานท เข าร วม ก จกรรมการพ ฒนาองค ความร ช วเคม เร ยนร อย างม นคง และย งย น เร ยนร ๓๔. เตร ยมความพร อม และพ ฒนาระบบการ บร หารทร พยากรบ คคล รองร บการเป นองค การแห ง การเร ยนร ๓๕.พ ฒนาระบบการจ ดการ ความร ในองค กรแห งการ ๒. ร อยละของหน วยงานท ม การ นาเสนอผลงานของการจ ดองค ความร อย างต อเน อง ๓. ม ผ ประสานงานการจ ดการองค ความร ของหน วยงานอย างน อย หน วยงานละ ๒ คน ๔. ร อยละของหน วยงานท ม การจ ดทา ค ม อการปฏ บ ต งาน เร ยนร ๓๖. พ ฒนาระบบการ จ ดการสารสนเทศและการ ส อสารในองค กรแห งการ เร ยนร ๓๗. ส งเสร มการว จ ยและ การลงพ มพ ผลงานท ม ประโยชน ทางการร กษา สม ยใหม พ ฒนานว ตกรรม เข าร วมก จกรรมพ ฒนาองค กรความร ของโรงพยาบาล ๑.ร อยละของหน วยงานท เข าร วม ก จกรรมการพ ฒนาองค ความร ๒.ร อยละของหน วยงานท ม การนาเสนอผลงานการจ ดการองค ความร อย างต อเน อง ๓.ม ผ ประสานงานการจ ดการองค ความร ของหน วยงานอย างน อย หน วยงานละ ๒ คน ๔.ร อยละของหน วยงานท ม การจ ดทา ช วเคม

105 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๔ ในประเทศ เหมาะสม ค ม อการปฏ บ ต งาน เศรษฐศาสตร สาธารณส ข โครงการอบรมว ชาการของท นตกรรม และผ ช วยท นตแพทย การประช มว ชาการ จานวนท นตแพทย และผ ช วยท นตแพทย ท ผ านการอบรม ท นตกรรม โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การบทบาทท นตแพทย เม อ เก ดเหต ภ ยพ บ ต ร อยละของผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจในด านน ต ท นต ว ทยา ท นตกรรม โครงการพ ฒนาหล กส ตรการผล ตท นตแพทย ประจาบ านสาขา Oral and Maxillofacial ท นตแพทย ประจาบ านสาขา Oral and Maxillofacial ท ผ านการอบรมจาก รพ.ตารวจ สามารถสอบว ฒ บ ตรได ท นตกรรม โครงการนาร องการเป นสถาบ นผล ตผ ช วยท นตแพทย --- ท นตกรรม โครงการพ ฒนาค ณภาพและการจ ดการความร ด าน น ต ท นตว ทยาของท นตกรรม จานวนก จกรรม / การอบรม ความร ด านน ต ท นตว ทยาภายใน ท นตกรรม โครงการเข าร วมประช มว ชาการในสายงานว ชาช พ ของแพทย พยาธ แพทย น กเทคน คการแพทย บ คลากรเข าร วมประช มว ชาการ ในสายงานว ชาช พมากกว าร อยละ ๘๐ พยาธ ว ทยา และน กว ทยาศาสตร โครงการจากกระบวนการพยาบาล ส เวท การแลกเปล ยนเร ยนร ระด บความสาเร จ ของการพ ฒนา องค กรแห งการเร ยนร พยาบาล โครงการจ งม อน อง เพ อเร ยนร ส ค ณภาพทางการพยาบาล อ ตราของผ เข าร บการอบรม ค ณภาพทางการพยาบาล พยาบาล โครงการพ ฒนานว ตกรรมทางการพยาบาล จานวนการพ ฒนานว ตกรรม

106 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๕ (๑ เร อง/สายงานการพยาบาล) พยาบาล การจ ดทาส อความร เร องยาแก ผ ป วยในร ปแบบต าง ๆ จานวนเร องท จ ดทา เภส ชกรรม การแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บการให คาแนะนาการ ใช ยาท ม เทคน คการใช พ เศษ ๑. เภส ชกรนาความร เร องการให คาแนะน าปร กษาเร องยาท ม เทคน คการ ใช พ เศษไปใช ได โดยการสอบว ดความร ผ านเกณฑ ๘๐ % ท กป ๒. จานวนผ ป วยท ได ร บยาคร งแรก ได ร บคาแนะนาว ธ การใช ยา ๑๐๐ % เภส ชกรรม โครงการให ความร แก พยาบาลเก ยวก บยาเคม บาบ ด ม การจ ดอบรมความร แก พยาบาล จานวน ๕ หอผ ป วย เภส ชกรรม ก จกรรมระดมสมองประช ม จ ดทาแผนการจ ดการความร ร อยละของหน วยท เข าร วมก จกรรมการ พ ฒนาองค ความร โภชนาการ สร างท มข บเคล อน / ก จกรรม PDAC ร อยละของหน วยท ม การจ ดท า ค ม อปฏ บ ต งาน โภชนาการ จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ร อยละของงานว จ ยท ได ร บการพ จารณา ม การเผยแพร ส ส งคม โภชนาการ จ ดทาเอกสารประก นค ณภาพ --- โภชนาการ โครงการเข าร วมประช มว ชาการในสายงานว ชาช พ ของร งส การแพทย และพยาบาลร งส ว ทยา จานวนร งส แพทย ท เข าร วมประช ม ว ชาการว ชาช พร งส การแพทย และ พยาบาล ร อยละ ๑๐๐ ร งส ว ทยา

107 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๖ การจ ดทาส อสารเทศของหน วยงานเพ อต ดต อและ แลกเปล ยนประสบการณ ก น จานวนบ คลากร ร งส ว ทยา ท เข าใช ส อสารสนเทศของ หน วยงานเพ อต ดต อและแลกเปล ยน ประสบการณ ร อยละ ๘๐ ร งส ว ทยา โครงการเข าร วมประช มว ชาการในสายงานว ชาช พ ของร งส แพทย ร งส ว ทยา ทดสอบสมรรถนะการพยาบาลทางว ส ญญ จานวนร งส แพทย ท เข าร วมประช ม ว ชาการว ชาช พร งส แพทย ร อยละ ๑๐๐ ว ส ญญ พยาบาลผ านเกณฑ การประเม น ร อยละ ๙๕ ถ ายทอดความร จากการเข าร วมอบรมให ผ ร วมงาน ร อยละของการถ ายทอดความร ภายหล งเข าร วมการอบรมทางว ชาการ ของเจ าหน าท เวชศาสตร ฟ นฟ ร วมซ อมแผนด านสาธารณภ ยก บหน วยงานท บ คลากรได ร บการฝ กอบรม เก ยวข องในการให ความช วยเหล อผ บาดเจ บ ร อยละ ๑๐๐ โครงการประช มว ชาการด านส งคมสงเคราะห ประจาป ๒๕๕๗ โครงการฝ กภาคปฏ บ ต ด านส งคมสงเคราะห ทาง การแพทย แก น กศ กษาส งคมสงเคราะห โครงการอบรมหล กส ตรเพ อพ ฒนาน กส งคม สงเคราะห และบ คลากร ระด บความพ งพอใจของผ เข าร วม ประช มได ร บความพ งพอใจ ไม น อยกว าร อยละ ๙๐ น กศ กษาฝ กภาคปฏ บ ต ผ านเกณฑ การ ประเม นผล ตามแบบประเม นผลของ สถาบ นการศ กษา ๑๐๐ % ๑.ต วช ว ดผลผล ต ร อยละของน กส งคม สงเคราะห และบ คลากรท เข าร บการ ร งส ว ทยา ว ส ญญ ว ทยา เวชศาสตร ฟ นฟ ศ นย ส งกล บฯ ส งคมสงเคราะห ส งคมสงเคราะห ส งคมสงเคราะห

108 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๗ ส งคมสงเคราะห ประจาป ๒๕๕๗ อบรมหล กส ตรต างๆ ๒.ต วช ว ดผลล พธ ระด บความพ งพอใจ ของบ คลากรไม น อยกว าร อยละ ๘๐ จ ดทาค ม อประกอบการปฏ บ ต งาน ๑. จานวนค ม อการปฏ บ ต งาน ๒. การปฏ บ ต งานท กจ ดปฏ บ ต งาน ๓. ความถ ในการทบทวนค ม อในการ ปฏ บ ต งาน ศ นย ร กส ขภาพ ข าราชการตารวจ การเข าร วมก จกรรมการพ ฒนาองค ความร ของ โรงพยาบาลตารวจ โครงการอบรมหล กส ตรเพ อพ ฒนาน กส งคม สงเคราะห และบ คลากร ส งคมสงเคราะห ประจาป ๒๕๕๗ โครงการประช มว ชาการด านส งคมสงเคราะห ประจาป ๒๕๕๗ โครงการฝ กภาคปฏ บ ต ด านส งคมสงเคราะห ทาง การแพทย แก น กศ กษาส งคมสงเคราะห ๑. จานวนค ม อการปฏ บ ต งาน ๒. การปฏ บ ต งานท กจ ดปฏ บ ต งาน ๓. ความถ ในการทบทวนค ม อในการ ปฏ บ ต งาน ๑. ต วช ว ดผลผล ต ร อยละของน กส งคม สงเคราะห และบ คลากรท เข าร บการ อบรมหล กส ตรต าง ๆ ๒. ต วช ว ดผลล พธ ระด บความพ งพอใจ ของบ คลากรไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ระด บความพ งพอใจของผ เข าร วม ประช มได ร บความพ งพอใจ ไม น อยกว าร อยละ ๘๐ น กศ กษาฝ กภาคปฏ บ ต ผ านเกณฑ การ ประเม นผล ตามแบบประเม นผล ของสถาบ นการศ กษา ๑๐๐% ศ นย ร กส ขภาพ ข าราชการตารวจ ศ นย ร กส ขภาพ ข าราชการตารวจ ศ นย ร กส ขภาพ ข าราชการตารวจ ศ นย ร กส ขภาพ ข าราชการตารวจ

109 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๘ จ ดทาค ม อปฏ บ ต งานด านการบร หารจ ดการ ระบบงานสารบรรณโดยให ม การบร หารจ ดการ เอกสารอย างเป นระบบ และเป นไปในแนวทาง เด ยวก น ม ค ม อการปฏ บ ต งานด านการบร หาร จ ดการระบบงานสารบรรณ ด านการบร หารจ ดการงานเอกสาร เช น การกาหนดอาย และการทาลาย เอกสาร การร บ-ส งหน งส อ เป นต น ฝ าย ธ รการกาล งพล บก.อก. การถ ายทอดกระบวนการปฏ บ ต งานด านการบร หาร จ ดการระบบงานสารบรรณและม การด าเน นการ อย างเป นร ปธรรม บ คลากรม ความร เก ยวก บ การปฏ บ ต งานด านการบร หารจ ดการ ระบบงานสารบรรณ การว ดผล และพ ฒนา ๑. บ คลากรปฏ บ ต ตามค ม อการ ปฏ บ ต งานด านการบร หารจ ดการ ระบบงานสารบรรณได อย างถ กต อง ไม ม ความเส ยหาย อ นเก ดจากการ บร หารงานเอกสารผ ดพลาด ๒. ม การว เคราะห ประเม นค ม อการ ปฏ บ ต งานด านการบร หารจ ดการระบบ สารบรรณและนามาปร บปร งพ ฒนาใน ป ต อ ๆ ไป - โครงการก จกรรมส งเสร มงานการว จ ยในห องฉ กเฉ น และอ บ ต เหต โรงพยาบาลตารวจ - ก จกรรมจ ดเตร ยมความพร อมในการท าว จ ยร วมก บ แพทย ประจาบ าน - โครงการพ ฒนาบ คลากรทางการแพทย (ด าน ๔๗. ร อยละของหน วยงานท เข าร วม ก จกรรมการพ ฒนาองค ความร ๔๘. ร อยละของหน วยงานท ม การ นาเสนอผลงานการจ ดการองค ความร อย างต อเน อง ฝ าย ธ รการกาล งพล บก.อก. ฝ าย ธ รการกาล งพล บก.อก. ผ ป วยนอก

110 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๐๙ ว ชาการแพทยศาสตร และด านการบร หารจ ดการ ๕๑. ร อยละของบ คลากรท เข าร บการ เป นต น) ประช ม/อบรม/ลาศ กษาต อ - ก จกรรมส งเสร มงานการว จ ยในห องฉ กเฉ น และ อ บ ต เหต โรงพยาบาลต ารวจ - ก จกรรมจ ดเตร ยมความพร อมในการท าว จ ยร วมก บ -ร อยละงานว จ ยท ได ร บการเผยแพร ส ส งคม แพทย ประจาบ าน

111 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๐ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ ย ทธศำสตร ท ๗ ด ำนพ ฒนำโรงพยำบำลตำรวจส องค กรแห งกำรเร ยนร ลาด บ หน วยงาน จานวนโครงการ หมายเหต ๑. ช วเคม ๒ ๒. ท นตกรรม ๕ ๓. พยาธ ว ทยา ๑ ๔. พยาบาล ๓ ๕. เภส ชกรรม ๓ ๖. โภชนาการ ๔ ๗. ร งส ว ทยา ๓ ๘. ว ส ญญ ว ทยา ๑ ๙. เวชศาสตร ฟ นฟ ๑ ๑๐. ศ นย ส งกล บฯ ๑ ๑๑. ส งคมสงเคราะห ๓ ๑๒. ศ นย ร กส ขภาพข าราชการต ารวจ ๕ ๑๓. ฝ าย ธ รการกาล งพล บก.อก. ๓ ๑๔. ผ ป วยนอก ๕ ๑๕. สถาบ นน ต เวช ๑ รวม ๔๑

112 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๑ ภาคผนวก

113 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๒ ควำมเช อมโยงสอดคล องในกำรกำหนดต วช ว ดและเป ำหมำยในย ทธศำสตร โรงพยำบำลตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ร ฐธรรมน ญ คำแถลง นโยบำยร ฐบำล แผนบร หำร รำชกำรแผ นด น กำรจ ดทำคำ ขอ งบประมำณ แผน ๔ ป และ แผนประจำป ตร. ย ทธศำสตร มำตรำ นโยบำยท ๑ ๘ ย ทธศำสตร ๑ ๘ ๙ ผลผล ต ๑ โครงกำร ย ทธศำสตร ตร. แผนปฏ บ ต รำชกำร ประเด นมำตรำ ประเด นนโยบำย แผนงำน ก จกรรม/ ต วช ว ด กลย ทธ /ต วช ว ด กลย ทธ /ต วช ว ด ต วช ว ดแนวนโยบำย พ นฐำนแห งร ฐ ต วช ว ดตำม ย ทธศำสตร กำรจ ดสรรงบประมำณ ต วช ว ดตำมแผน ย ทธศำตร สตช. ต วช ว ดตำมแผน ย ทธศำสตร และ แผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป

114 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๓ ควำมเช อมโยงสอดคล องพ นธก จ เป ำประสงค ต วช ว ดตำมย ทศำสตร กำรจ ดสรรงบประมำณ ก บ โครงกำร/ผลผล ต/ก จกรรม ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐ พ นธก จตามกฎหมาย/ภารก จหล กของหน วยงาน : ๑.เป นฝ ายอานวยการด านย ทธศาสตร ให สาน กงานตารวจแห งชาต ในการวางแผน ควบค มตรวจสอบ ให คาแนะนาและเสนอแนะการปฏ บ ต งานตามอานาจหน าท ของโรงพยาบาลตารวจและหน วยงานในส งก ด ๒.ดาเน นการเก ยวก บงานด านการแพทย ของสาน กงานตารวจแห งชาต ๓.ดาเน นการเก ยวก บงานว เคราะห ว จ ยทางการแพทย ๔.ดาเน นการเก ยวก บงานน ต เวช การช นส ตรพล กศพ การตรวจพ ส จน และค นคว าหาหล กฐาน ซ งเก ยวก บหล กว ชาแพทย และน ต เวชศาสตร ในบ คคลท ม ช ว ต ศพ เศษหร อส วนของศพ ๕.ผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางการพยาบาลตามความจาเป นของสาน กงานตารวจแห งชาต ๖.ดาเน นการเก ยวก บการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรทางการสาธารณส ขของสาน กงานตารวจ แห งชาต ตลอดจนปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรและระบบการเร ยนการสอน ๗.ให การร กษาพยาบาลข าราชการตารวจ พน กงานราชการและล กจ างในสาน กงานตารวจแห งชาต รวมท งบ คคลในครอบคร วและประชาชน ๘.ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บ มอบหมาย นโยบำยท 4 นโยบำยส งคมและค ณภำพช ว ต นโยบำยท 4.3 นโยบำยกำรพ ฒนำส ขภำพของประชำชน เป าประสงค ๑.ข าราชการตารวจ ครอบคร ว และประชาชนม ส ขภาพท ด ท งทางร างกายและจ ตใจ อย างเท าเท ยมและม มาตรฐานสากล ๒.ส งคมและองค กรในกระบวนการย ต ธรรมเช อม นต อสถาบ นน ต เวชว ทยาโรงพยาบาล ตารวจ ๓.เป นสถาบ นการผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางด านส ขภาพท ได มาตรฐาน ๔.เป นองค กรท ม การบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพตอบสนองนโยบายของร ฐบาล ๕.ข าราชการตารวจได ร บการด แลส ขภาพอย างท วถ งและต อเน อง ๖.องค กรม กระบวนการบร การท ม มาตรฐานเป นท ยอมร บของส งคม ๗.โรงพยาบาลตารวจเป นแหล งเร ยนร อย างม ระบบของท กศาสตร เช งปร มำ ต วช ว ดตำมย ทธศำสตร กำรจ ดสรรงบประมำณ หน วย น บ ราย 1.จานวนผ มาร บบร การส ขภาพ(ประชาชน) 2.จานวนผ มาร บบร การส ขภาพ(ตารวจ) 3.การตรวจพ ส จน ด านน ต เวชศาสตร และการช นส ตร 4.การตรวจร กษาผ ป วยเอดส และการป องก นการต ดเช อเอดส (ประชาชน) 5.การตรวจร กษาผ ป วยเอดส และการป องก นการต ดเช อเอดส (ตารวจ) ค ำเป ำหมำย , ,000 55,000 35,000 5, , ,000 55,000 35,000 5, , ,000 55,000 35,000 5, , ,000 55,000 35,000 5,000 เช งค ณภำพ : ผ มาร บบร การม ความพ งพอใจไม น อยกว า ร อยละ , ,000 55,000 35,000 5,000 โครงกำร/ผลผล ต/ก จกรรม ผลผล ต : การให บร การส ขภาพ ก จกรรม : 1. การตรวจร กษาทางการแพทย และ การให บร การส ขภาพ 2. การตรวจพ ส จน ด านน ต เวชศาสตร และการช นส ตร 3. การตรวจร กษาผ ป วยเอดส และ การป องก นการต ดเช อเอดส

115 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๔ แผนพ ฒนำเศรษฐก จฯ และย ทธศำสตร ท เก ยวข อง ๑. แผนพ ฒนำเศรษฐก จและส งคมแห งชำต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได ก าหนด ย ทธศาสตร การพ ฒนา โดยนาเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป นแนวทางการพ ฒนาเพ อให สามารถน ามาปฏ บ ต ได อย าง เป นร ปธรรมโดยม ว ส ยท ศน ค อ ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ข ด วยความเสมอภาคเป นธรรมและม ภ ม ค มก น ต อการเปล ยนแปลง โดยม เป าหมายหล ก ๔ ประการ และแบ งย ทธศาสตร การพ ฒนาเป น ๗ ย ทธศาสตร ด งน เป ำหมำยหล ก ๑) ความอย เย นเป นส ขและความสงบส ขของส งคมไทยเพ มข น ความเหล อมล าในส งคมลดลง ส ดส วน ผ อย ใต เส นความยากจนลดลง และด ชน ภาพล กษณ การคอร ร ปช นไม ต ากว า ๕.๐ คะแนน ๒) คนไทยม การเร ยนร อย างต อเน อง ม ส ขภาวะด ข น ม ค ณธรรม จร ยธรรม และสถาบ นทางส งคมม ความเข มแข งมากข น ๓) เศรษฐก จเต บโตในอ ตราท เหมาะสมตามศ กยภาพของประเทศ ให ความส าค ญก บการเพ มผลผล ต ภาพรวมไม ต ากว าร อยละ ๓.๐ ต อป เพ มข ดความสามารถในการแข งข นทางเศรษฐก จของประเทศเพ มม ลค า ผล ตภ ณฑ ของว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมต อผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ให ม ไม ต ากว าร อยละ ๔๐.๐ ๔) ค ณภาพส งแวดล อมอย ในเกณฑ มาตรฐาน เพ มประส ทธ ภาพการลดการปล อยก าซเร อนกระจก รวมท งเพ มพ นท ป าไม เพ อร กษาสมด ลของระบบน เวศ ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำ ๗ ย ทธศำสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ การสร างความเป นธรรมในส งคม ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น ย ทธศาสตร ท ๓ ความเข มแข งภาคเกษตร ความม นคงของอาหารและพล งงาน ย ทธศาสตร ท ๔ การปร บโครงสร างเศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น ย ทธศาสตร ท ๕ การสร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและ ส งคม ย ทธศาสตร ท ๖ การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น จากแผนด งกล าวความเก ยวข องสาธารณส ขปรากฏอย ใน ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนาคนส ส งคมแห ง การเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น โดยสร างเสร มส ขภาวะคนไทยให ม ความสมบ รณ แข งแรงท งร างกายและจ ตใจ พ ฒนาความร และท กษะในการด แลส ขภาพของตนเอง ครอบคร วช มชน สร างการม ส วนร วมในการพ ฒนา นโยบายสาธารณะท เอ อต อส ขภาพควบค ก บการพ ฒนาระบบบร การสาธารณส ขให ม ค ณภาพพร อมท งการ ส งเสร มการแพทย ทางเล อก การพ ฒนาระบบฐานข อม ลส ขภาพของประเทศ การพ ฒนาบ คลากรด าน สาธารณส ขให เหมาะสมท งการผล ตและการกระจายบ คลากรตลอดจนการใช มาตรการการเง นการคล งเพ อ ส ขภาพท ม ประส ทธ ภาพและย งย น ๒. แผนกำรบร หำรรำชกำรแผ นด น พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยร ฐบาลได แถลงนโยบายของ คณะร ฐมนตร ต อร ฐสภาเม อว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๕ โดยม จ ดม งหมายท จะสร างความสาม คค ปรองดอง ให เก ดข นในส งคมไทย ซ งจะน าไปส ความร วมม อก นในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคมและการเม องการปกครองของ

116 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๕ ประเทศให ก าวหน าเพ อประโยชน ส ขของประชาชนชาวไทยท กคนโดยม แนวทางในการบร หารราชการแผ นด น ๘ นโยบายได แก นโยบายท ๑ นโยบายเร งด วนท จะเร มดาเน นการในป แรก นโยบายท ๒ นโยบายความม นคงแห งร ฐ นโยบายท ๓ นโยบายเศรษฐก จ นโยบายท ๔ นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต นโยบายท ๕ นโยบายท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม นโยบายท ๖ นโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ย และนว ตกรรม นโยบายท ๗ นโยบายการต างประเทศและเศรษฐก จระหว างประเทศ นโยบายท ๘ นโยบายการบร หารก จการบ านเม องท ด จากแผนด งกล าวด านสาธารณส ขปรากฏอย ในนโยบายท ๔ นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ห วข อย อยท ๔.๓ นโยบายพ ฒนาส ขภาพของประชาชน ซ งม เป าประสงค เช งนโยบายด งน ๑.ประชาชนม หล กประก นส ขภาพอย างครอบคล มม ค ณภาพและม โอกาสเข าถ งบร การได อย าง เท าเท ยมก น ๒.ระบบบร การส ขภาพม โครงสร างพ นฐานท เพ ยงพอท งบ คลากรและอ ปกรณ ทางการแพทย และสถานพยาบาล ๓.ประชาชนม ส ขภาพอนาม ยด ม พฤต กรรมส ขภาพเหมาะสม สามารถควบค ม และลดป จจ ย เส ยงต อโรคเร อร ง ภ ยพ บ ต และภ ยส ขภาพ ๔.ประเทศไทยเป นศ นย กลางด านส ขภาพและการร กษาพยาบาลในระด บนานาชาต ๓. แผนพ ฒนำส ขภำพแห งชำต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ก ำหนดเป ำประสงค และ ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำด งน เป ำประสงค ก.ประชาชน ช มชน ท องถ นและภาค เคร อข าย ม ศ กยภาพและสามารถสร างเสร มส ขภาพ ป องก นโรค ลดการเจ บป วยจากโรคท ป องก นได หร อโรคท เก ดจากพฤต กรรมส ขภาพ ม การใช ภ ม ป ญญาไทยและม ส วนร วม จ ดการป ญหาส ขภาพ ของตนเองและส งคมได ข.ม ระบบเฝ าระว งและเต อนภ ย ท ไวพอ ท นการณ และสามารถจ ดการป ญหาภ ยค กคามส ขภาพได อย างม ประส ทธ ภาพ ค.ม ระบบส ขภาพเช งร กท ม ประส ทธ ภาพ ม งเน นการส งเสร มส ขภาพ ป องก นควบค มโรคและการ ค มครองโรคด านส ขภาพ ง.ม ระบบบร การท ม ค ณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองต อความต องการตามป ญหาส ขภาพและม ความส มพ นธ ท ด ระหว างผ ให และผ ร บบร การ จ.ม ระบบบร หารจ ดการและการเง นการคล งด านส ขภาพม ประส ทธ ภาพและเป นเอกภาพ

117 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๖ ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำส ขภำพ ๑) ย ทธศำสตร กำรเสร มสร ำงควำมเข มแข งของภำค ส ขภำพในกำรสร ำงส ขภำพ ตลอดจนกำร พ งพำตนเองด ำนส ขภำพบนพ นฐำนภ ม ป ญญำไทย ให ความส าค ญก บการส งเสร มบทบาทของประชาชน ช มชน ท องถ นและภาค เคร อข ายส ขภาพให ม ศ กยภาพ ม ความเข มแข งในการส งเสร มส ขภาพ ป องก นโรค ม ว ฒนธรรมการด แลร กษาส ขภาพท ด ท งในระด บบ คคล ครอบคร วและช วยเหล อเก อก ลก นในส งคม ม จ ตส าน ก และร วมสร างส งแวดล อมท ด ต อส ขภาพ ม กระบวนการจ ดการป ญหาส ขภาพในช มชน ท องถ นของตนเอง โดย การม ส วนร วมของท กฝ ายของภาคร ฐ ภาคเอกชน น กว ชาการ และภาคประชาส งคมโดยใช ข อม ลท ครบถ วน รอบด าน การหาทางออกอย างสมานฉ นท ตลอดจนการพ ฒนาความร วมม อระหว างประเทศให เข มแข งท งใน ระด บโลก ภ ม ภาคและชายแดน พ ฒนาศ กยภาพว ถ การด แลส ขภาพจากภ ม ป ญญาไทยให ม ความปลอดภ ย ม ค ณภาพและเป นท ยอมร บ พ ฒนาระบบการเร ยนร และการจ ดการความร ด านการแพทย แผนไทย การแพทย พ นบ าน และการแพทย ทางเล อกให ม มาตรฐาน ส งเสร มการใช เทคโนโลย ท เหมาะสมด านการแพทย แผนไทยใน การตรวจและร กษาโรคให มากข น ตลอดจนส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาเพ อการพ งพาตนเองด านส ขภาพ ๒) ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำระบบเฝ ำระว ง เต อนภ ย และกำรจ ดกำรภ ยพ บ ต อ บ ต เหต และภ ย ส ขภำพ ให ความส าค ญก บการเตร ยมพร อมร บภ ยพ บ ต เช น อ ทกภ ย โคลนด นถล ม แผ นด นไหว สารพ ษ สารเคม การก อการร าย การจราจร การเก ดโรคระบาดต างๆ ท งท อ บ ต ใหม และอ บ ต ซ า สารก ออ นตรายใน ส งแวดล อม ในอาหาร ส งแวดล อมเป นพ ษอ บ ต เหต ตลอดจนภ ยส ขภาพอ นๆ พ ฒนาระบบการเฝ าระว ง เต อน ภ ยและการจ ดการภ ยพ บ ต ภ ยส ขภาพ ตลอดจนการฟ นฟ สภาพภายหล งการเก ดภ ยพ บ ต อ บ ต เหต และภ ย ส ขภาพ ๓) ย ทธศำสตร กำรม งเน นกำรส งเสร มส ขภำพ กำรป องก น ควบค มโรค และค มครองผ บร โภคด ำน ส ขภำพ เพ อให คนไทยแข งแรงท งร ำงกำย จ ตใจ ส งคม และป ญญำ ให ความส าค ญก บการพ ฒนาระบบ ส ขภาพเช งร กโดยการส งเสร มส ขภาพ การป องก นและควบค มโรคและระบบการค มครองผ บร โภคท ม ประส ทธ ผล เพ มส ดส วนการลงท นในด านการส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคให มากข น สร างจ ตส าน กด าน ส ขภาพให ส งคมม การต นต วให ความส าค ญต อส ขภาพม การสร างนโยบายสาธารณะท ด ม ความปลอดภ ยด าน อาหาร ยา ผล ตภ ณฑ ส ขภาพโภชนาการ การประกอบอาช พ สร างส งแวดล อมท เก อก ลต อส ขภาพ การ พ ฒนาระบบบร การส งเสร มส ขภาพส าหร บประชาชนท กกล มอาย ส งเสร มพ ฒนาการเด กไทย ท งร างกาย จ ตใจ และสต ป ญญาพ ฒนาระบบการควบค ม ป องก นการใช สารต งต นในการผล ตยาเสพต ด การเฝ าระว งการแพร ระบาดของยาเสพต ดชน ดใหม พ ฒนาและส งเสร มการใช แนวปฏ บ ต ด านพฤต กรรมส ขภาพส าหร บประชาชน สร างมาตรการทางส งคมในการควบค มพฤต กรรมเส ยงทางส ขภาพท ส าค ญ ส งเสร มการออกก าล งกายและการม ส ขภาพจ ตท ด ๔) ย ทธศำสตร กำรเสร มสร ำงระบบบร กำรส ขภำพให ม มำตรฐำนในท กระด บเพ อตอบสนองต อ ป ญหำส ขภำพในท กกล มเป ำหมำยและพ ฒนำระบบส งต อท ไร รอยต อ ให ความส าค ญก บการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานและการให บร การในท กระด บให ได มาตรฐาน ประชาชนเข าถ งบร การได อย างม ค ณภาพท ง

118 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๗ ภาวะปกต และฉ กเฉ น ม การกระจายทร พยากรส ขภาพท เหมาะสม โดยม บ คลากรด านการแพทย และ สาธารณส ขท เพ ยงพอในท กระด บ ม การใช เทคโนโลย ทางการแพทย อย างเหมาะสม พ ฒนาความเช ยวชาญด าน การแพทย เฉพาะทางให ครอบคล มพ นท ตามความจ าเป น ประชาชนสามารถเข าถ งบร การได สะดวก ม ค ณภาพ มาตรฐานท ด ในท กระด บ จ ดบร การส ขภาพในกล มเป าหมายเฉพาะ ได แก เด ก สตร ผ ส งอาย คนพ การ พ ฒนาการเข าถ งบร การ ระบบบร การการแพทย ฉ กเฉ น ให ครอบคล มมากข น พ ฒนาระบบส งต อโดยประชาชน ไม ถ กปฏ เสธการส งต อและการได ร บการด แลท ด ระหว างการส งต อ ให ความส าค ญก บความปลอดภ ยของผ ป วย ในการร บบร การ ขยายข ดความสามารถในการร กษายาเสพต ด สร างกลไกเพ อสร างความส มพ นธ ท ด และการ ไกล เกล ยลดความข ดแย งระหว างผ ร บบร การและผ ให บร การเม อเก ดภาวะไม พ งประสงค สน บสน นให เก ดความ เข าใจท ถ กต องตรงก นระหว างบ คลากรทางการแพทย และประชาชนในเร องกระบวนการร กษาส ทธ ประโยชน และความคาดหว ง เพ อให ผ บร การสามารถปฏ บ ต งานอย างม ความส ขและผ ร บบร การม ความพ งพอใจ ๕) ย ทธศำสตร กำรสร ำงกลไกกลำงระด บชำต ในกำรด แลระบบบร กำรส ขภำพและพ ฒนำระบบ บร หำรจ ดกำรทร พยำกรให ม ประส ทธ ภำพ ให ความส าค ญก บการสร างกลไกการบร หารจ ดการระบบส ขภาพ ให เก ดความเป นเอกภาพ ม ธรรมาภ บาล จ ดต งคณะกรรมการนโยบายระบบบร การส ขภาพแห งชาต (National Health Service Delivery Board) เพ อวางระบบบร การของประเทศ สร างความสมด ลระหว างผ ซ อและผ ให บร การ ก าหนดท ศทางการเง นการคล งด านส ขภาพของประเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ ลดความ เหล อมล าของสามกองท น (กองท นสว สด การราชการ กองท นหล กประก นส ขภาพถ วนหน าและกองท น ประก นส งคม) พ ฒนาระบบการด แลส ขภาพแรงงานข ามชาต บร หารจ ดการทร พยากรให ม การกระจายอย าง เหมาะสม เร งผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านส ขภาพให ม ปร มาณเพ ยงพอและม ค ณภาพ ม การกระจายก าล งคนท เหมาะสม เป นธรรมและท วถ ง ม ระบบข อม ลส ขภาพท แม นยา ครบถ วน ท นเวลา สามารถใช ประโยชน ได สร าง ระบบงานให สามารถสร างกาล งใจและจ งใจให บ คลากรทางการแพทย และสาธารณส ขม ความส ขและเห นค ณค า ของการท างาน ส งเสร มให ภาคเอกชนเข ามาม ส วนร วมในการบร การด านส ขภาพ (Public Private Partnership) สร างกลไกการบ รณาการแผนงาน /โครงการ /ก จกรรมและการใช ทร พยากรร วมก นระหว าง หน วยงานด านการแพทย และสาธารณส ขท งภาคร ฐและเอกชน รวมถ งองค กรต างๆ ในระด บท องถ น สน บสน นการว จ ยด านการแพทย และสาธารณส ขท เป นป ญหาท สาค ญของประเทศ ตลอดจนการน าความร มาใช ในการพ ฒนางาน ๔. ย ทธศำสตร ส ำน กงำนต ำรวจแห งชำต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ เป นแผนพ ฒนาท จ ดท าข นเพ อเป น ท ศทางในการปฏ บ ต ราชการให ช ดเจน เป นแนวทางในการปฏ บ ต หน าท ความร บผ ดชอบ ให ครอบคล มและ บรรล เป าหมายตามบทบาทภารก จอ านาจหน าท ของส าน กงานต ารวจแห งชาต ตามพระราชกฤษฎ กาแบ งส วน ราชการ โดยค าน งถ งความสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ต ารวจแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๗ แผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยม สาระส าค ญด งน ค อ ว ส ยท ศน เป นต ารวจม อ อาช พ เพ อความผาส กของประชาชน โดย ตำรวจม ออำช พ ต องเป นข าราชการต ารวจท ม ความร ความสามารถ ร ล ก ร รอบ ร จร ง ในงานท ท า และต องเป นคนด ม ค ณธรรม ซ อส ตย ซ อตรง อดทน เส ยสละ ต องขย น และม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ส งสาค ญท ส ดต องตระหน กเสมอว า เป าหมายการทางานของตารวจค อความผาส กของประชาชน

119 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๘ ย ทธศำสตร สำน กงำนตำรวจแห งชำต ประกอบด วย ๔ ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศำสตร ท ๑ : ยกระด บข ดควำมสำมำรถในกำรปฏ บ ต ภำรก จหล กเพ อตอบสนองนโยบำย ร ฐบำล เป าประสงค : ๑.๑ ภารก จท ได ร บมอบหมายเก ดผลส มฤทธ เป าประสงค : ๑.๒ ลดความหวาดกล วภ ยอาชญากรรมของประชาชน เป าประสงค : ๑.๓ ม ระบบและกระบวนงานท ตอบสนองนโยบายร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค : ๑ง๔ ม เทคโนโลย อ ปกรณ และเคร องม อพ เศษ รวมท งระบบสารสนเทศอ จฉร ยะ ย ทธศำสตร ท ๒ : กำรพ ฒนำงำนตำรวจให โปร งใส ม มำตรฐำน เป าประสงค : ๒.๑ ส งคมและประชาชนเช อม นต อองค การตารวจ เป าประสงค : ๒.๒ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อการปฏ บ ต งานของตารวจ เป าประสงค : ๒.๓ ม กระบวนงานท โปร งใสม มาตรฐาน เป าประสงค : ๒.๔ บ คลากรและหน วยงานม คร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อ เคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ ยงพอตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ย ทธศำสตร ท ๓ : กำรม ส วนร วมของประชำชนและเคร อข ำยกำรปฏ บ ต งำนของตำรวจ เป าประสงค : ๓.๑ การม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ท เข ามาม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาอาชญากรรมและให บร การม ความเข มแข ง เป าประสงค : ๓.๒ การม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและภาคเอกชน ท เข ามาม ส วน ร วมในการแก ไขป ญหาอาชญากรรมและให บร การม ความพ งพอใจ เป าประสงค : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ คาส ง และข อบ งค บต าง ๆ ท เก ยวข อง เอ อต อการเข า มาม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและภาคเอกชน เป าประสงค : ๓.๔ หน วยงานและบ คลากรนาแนวค ดการม ส วนร วมของประชาชน เคร อข าย ภาคร ฐ และภาคเอกชนมาใช ในการแก ไขป ญหาอาชญากรรมและให บร การ ประชาชน ย ทธศำสตร ท ๔ : กำรสร ำงควำมเข มแข งในกำรบร หำร เป าประสงค : ๔.๑ การบร หารโดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป าประสงค : ๔.๒ ผ ม ส วนเก ยวข องและประชาชนผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อการบร หารงาน ของสาน กงานตารวจแห งชาต เป าประสงค : ๔.๓ กระบวนการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค : ๔.๔ ข าราชการตารวจม สมรรถนะส งในการปฏ บ ต หน าท และนาระบบเทคโนโลย มาใช ในการบร หารจ ดการ โรงพยาบาลต ารวจในฐานะหน วยสน บสน นของส าน กงานต ารวจแห งชาต จ งม หน าท ส าค ญในการ ก าหนดย ทธศาสตร ให สอดคล อง รองร บย ทธศาสตร พ นธก จ ของหน วยเหน อ ได แก ในบางส วนของการ

120 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๑๙ สน บสน นย ทธศาสตร ท ๑ (เช น สน บสน นทางด านน ต เวชว ทยาในการปฏ บ ต การของต ารวจ และสร างเสร ม ส ขภาพให ข าราชการตารวจให แข งแรงสามารถปฏ บ ต หน าท ได เข มแข ง เป นต น) ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนางาน ตารวจให โปร งใส ม มาตรฐาน ย ทธศาสตร ท ๓ การม ส วนร วมของประชาชนและเคร อข ายการปฏ บ ต งานของ ตารวจ ย ทธศาสตร ท ๔ การสร างความเข มแข งในการบร หาร ด งร ป

121 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๒๐ กำรนำองค กรโดยผ นำระด บส ง ผ บร หารระด บส งของ สร างระบบการน าองค กร (Police General Hospital s Leadership System) ซ งเป นระบบท ใช หล กการบร หาร ท ม งเน นการสร างความสมด ลของความต องการของผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล ม ระบบการนาองค กรของ ประกอบด วยองค ประกอบ 7 ข นตอน ท เช อมโยงก น เป นวงจรอย างเป นระบบ ด งแสดงในร ปท ๗ (Role Model) (Core Competency) ร ปท ๗ ระบบการนาองค กรของ

122 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยำบำลตำรวจ ๑๒๑ วงจรกำรเปล ยนแปลงกำรพ ฒนำกำรของ รพ.ตร ป. ๒๕๕๔ ถ ง ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๖ ร ปท ๘ ผล SWOT Analysis ป ๒๕๕๔ เปร ยบเท ยบก บ ป ๒๕๕๖ จากกราฟร ปท ๘ ผล SWOT Analysis ป ๒๕๕๔ เปร ยบเท ยบก บ ป ๒๕๕๖ ถ าแบ งการพ ฒนา หร อการเปล ยนแปลงขององค กร เป น ๔ ระยะ ค อ ระยะต งต น (Introduction) ระยะเต บโต (Growth) ระยะ เจร ญร งเร อง (Maturity) และระยะถดถอย (Decline) จะเห นว า ในป ๒๕๕๔ ล กษณะองค กรของโรงพยาบาลตารวจ จะอย ในช วงระยะเต บโตต อเน องก บช วง ระยะเจร ญร งเร อง หร ออ กน ยหน ง ค อ ก าล งเข าส ช วงถดถอย (ร ปท ๙ (ก)) หากองค กรไม ปร บต ว หร อม การ ปร บเปล ยนแก ไข ก จะท าให องค กรจะเข าช วงถดถอยอย างเต มท เพ อป องก น หร อหย ดวงจรน โรงพยาบาล ต ารวจจะต องปร บปร งแนวทาง หร อเสาะหาโอกาสการพ ฒนาใหม ๆ มา เพ อให โรงพยาบาลเข าส การเร มต น วงจรใหม ก อให เก ดการพ ฒนาการ และความย งย นขององค กรให ได ได แก การปร บเปล ยนจากการท างาน เด มๆ หร อ Old one (เส นส แดง) ให เก ดเส นส เข ยว หร อก จกรรม นว ตกรรมใหม หร อ New business ด งร ปท ๙ (ข) เพ อทาให โรงพยาบาลเก ดการเจร ญเต บโตอย างต อเน องได ต อไป (ก) (ข) ร ปท ๙ วงจรธ รก จ

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information