ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา

Size: px
Start display at page:

Download "ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา"

Transcription

1 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 บร หารจ ดการเช งร กอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถรองร บต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลง 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพ พ ฒนางานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. โครงการพ ฒนาบ คลากร ม.ค.-ส.ค ,000 กลย ทธ ท 8 ส งเสร มการปฏ บ ต งานด านประก นค ณภาพการศ กษาเป นกลไกให เก ดว ฒนธรรมองค กรการบร หารจ ดการท ย งย น - โครงการพ ฒนาบ คลากรด านประก นค ณภาพการศ กษา กองท นท วไป ประก นค ณภาพฯ ต วช ว ด - ม ผ เข าร บการพ ฒนา 10 คน (หน วยประก นฯ) กลย ทธ ท 9 สร างเส นทางความก าวหน าในอาช พ โดยย ดหล กสมรรถนะเป นฐาน (Competency Base) เพ อเป นแรงจ งใจ และธ ารงร กษาไว ซ งบ คลากรท ม ค ณภาพ - โครงการพ ฒนาบ คลากรตามว ชาช พ ม.ค.-ส.ค.58 1,000,000 ท ปร กษา ต วช ว ด - ร อยละของบ คลากรท ม การพ ฒนาตามว ชาช พ ร อยละ 90 งบพ ฒนาบ คลากร ม ระบบสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 5 พ ฒนาระบบสารสนเทศรองร บการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพและม การบ รณาการร วมระหว างส วนงาน 1. โครงการพ ฒนาเว บไซด ภาษาอ งกฤษ ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว เทศฯ/ ต วช ว ด - คะแนนเฉล ยความพ งพอใจของผ ใช เว บไซด คะแนนเฉล ย 3.7 งบของว เทศฯ หน วยสารสนเทศ ม ประชาส มพ นธ เช งร กท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 4 เสร มสร างการประชาส มพ นธ เอกล กษณ องค กรเช งร กอย างเป นเอกภาพ 1. โครงการประชาส มพ นธ Road show ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว เทศฯ - Road show (ASEAN+6) ต วช ว ด - จ านวนส อท ท าการประชาส มพ นธ 5 ส อ กลย ทธ ท 6 พ ฒนากระบวนการปฏ บ ต งานท ท นสม ยและคล องต ว 2. โครงการแข งข นความถน ดทางช างเฉพาะทาง ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ต วช ว ด - จ านวนน กศ กษาท ได ร บรางว ลระด บชาต 10 คน ฝ ายก จการน กศ กษา แสวงหารายได เพ มข นและเพ ยงพอต อการด าเน นการ กลย ทธ ท 4 เสร มสร างการประชาส มพ นธ เอกล กษณ องค กรเช งร กอย างเป นเอกภาพ 1. โครงการความร วมม อก บหน วยงานภายในและ ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว จ ยฯ/ ภายนอกเพ อแสวงหารายได ห วหน าศ นย ฝ กฯ/ ต วช ว ด - ร อยละของจ านวนเง นรายได ท เพ มข นจากป ท ผ านม ร อยละ 0.5 ภาคว ชา ม ระบบบร หารทร พยากรท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ท 11 พ ฒนาทร พยากรบ คคลให ม สมรรถนะรองร บต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลง 1. โครงการอบรม Google app for education ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ต วช ว ด - ร อยละของจ านวนผ ผ านการอบรม ร อยละ 80 ฝ ายว ชาการ (ผ บร หาร/อาจารย /เจ าหน าท คร งละ คน)

2 เป าประสงค ท 1.2 บ คลากรม ความร ความสามารถปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพและม ค ณภาพท ด 1.2 บ คลากรม ความร ความสามารถและปฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะเพ มข น กลย ทธ ท 9 สร างเส นทางความก าวหน าในอาช พ โดยย ดหล กสมรรถนะเป นฐาน (Competency Base) เพ อเป นแรงจ งใจ และธ ารงร กษาไว ซ งบ คลากรท ม ค ณภาพ 1. โครงการสน บสน นให ท าผลงานว ชาการ ม.ค.-ส.ค.58 20,000 รองคณบด ต วช ว ด - จ านวนผ ย นขอผลงาน (ผศ. รศ. ศ.) 7 คน ฝ ายว ชาการ กลย ทธ ท 9 สร างเส นทางความก าวหน าในอาช พ โดยย ดหล กสมรรถนะเป นฐาน (Competency Base) เพ อเป นแรงจ งใจ และธ ารงร กษาไว ซ งบ คลากรท ม ค ณภาพ 2. โครงการอบรมการท าผลงานทางว ชาการของ ก.พ.-ส.ค.58 30,000 ห วหน าส าน กงาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณบด ต วช ว ด - จ านวนผ เข าอบรมการขอต าแหน งทางว ชาการ 20 คน ของบ คลากรสายสน บสน นท อย ในเกณฑ ขอผลงาน กลย ทธ ท 12 สร างขว ญและก าล งใจให ก บบ คลากรและผ ปฏ บ ต งานด เด น เสร มสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งาน 1. ก จกรรมผ สอนด เด น ก.พ.-ส.ค.58 30,000 รองคณบด ต วช ว ด - จ านวนผ สอนด เด น 3 คน ฝ ายว ชาการ 2. ก จกรรมน กว จ ยด เด น ก.พ.-ส.ค.58 30,000 รองคณบด ฝ ายว จ ยฯ ต วช ว ด - จ านวนน กว จ ยท ได ร บการค ดเล อก 3 คน กองท นว จ ย 3. ก จกรรมสายสน บสน นว ชาการด เด น ก.พ.-ส.ค.58 30,000 ท ปร กษา/ห วหน า ต วช ว ด - จ านวนบ คลากรสายสน บสน นว ชาการด เด น 3 คน ส าน กงานคณบด ผล กด นการปร บเปล ยนว ฒนธรรมองค กร ให เหมาะสมก บช วงเวลา กลย ทธ ท 13 เสร มสร างให บ คลากรน าประสบการณ และความร ท ได ร บจากการแลกเปล ยนเร ยนร ไปประย กต ใช ก บการปฏ บ ต งานจร ง 1. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการบร หารทร พยากรมน ษย ม.ค.-ส.ค.58 50,000 ท ปร กษา/ห วหน า ต วช ว ด - จ านวนองค ความร 1 เร อง ส าน กงานคณบด เป าประสงค ท 1.3 มหาว ทยาล ยพ ฒนาองค กรม งส มหาว ทยาล ยแห งการเร ยนร 1.3 พ ฒนาองค กรม งส ว ทยาล ยแห งการเร ยนร ม การพ ฒนาระบบการจ ดการความร กลย ทธ ท 14 ส งเสร มการสร างและแลกเปล ยนองค ความร ระหว างหน วยงานม งส มหาว ทยาล ยแห งการเร ยนร (Learning Organization) 1. โครงการพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ก.พ.-ส.ค ,000 รองคณบด ต วช ว ด ฝ ายประก นค ณภาพฯ - จ านวนองค ความร ด านการว จ ย 1 องค ความร - จ านวนองค ความร ด านบร หารจ ดการ 1 องค ความร - จ านวนองค ความร ด านการเร ยนการสอน 1 องค ความร ความพ งพอใจของผ ร บบร การภายนอกและภาพล กษณ องค กรท ด กลย ทธ ท 4 เสร มสร างการประชาส มพ นธ เอกล กษณ องค กรเช งร กอย างเป นเอกภาพ 1. โครงการส ารวจความพ งพอใจของผ ร บบร การ ต.ค.57-ส.ค.58 รองคณบด ฝ ายพ ฒนา ต วช ว ด - คะแนนเฉล ยความพ งพอใจของผ บร การ คะแนนเฉล ย และอ ตสาหกรรมฯ/ 4.00 ห วหน าศ นย ฝ กฯ

3 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ผล ตบ ณฑ ตท พ งประสงค เป าประสงค ท 2.1 น กศ กษาม ความร ท กษะ ว ชาการและว ชาช พ ม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค สอดคล องก บอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย (ค ดเป น/ท าเป น) ตอบสนอง ความต องการของตลาดแรงงานระด บชาต และนานาชาต 2.1 บ ณฑ ตม ค ณภาพและเป นท ยอมร บในระด บสากล ส งเสร มและประเม นความสามารถของน กศ กษาก อนจบการศ กษา กลย ทธ ท 2 ส งเสร มหล กส ตรให ม โปรแกรมสหก จศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 1. โครงการประมวลผลการเร ยนร และท กษะในว ชาช พ เม.ย.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ต วช ว ด - ร อยละของจ านวนผ เข าร วมโครงการท ผ านตามเกณ ร อยละ 80 /ท กภาคว ชา กลย ทธ ท 2 ส งเสร มหล กส ตรให ม โปรแกรมสหก จศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 2. โครงการเช ญผ ช ยวชาญเฉพาะด านจากภายนอก ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด มาบรรยาย เศษ (Technology & Business Club) ฝ ายก จการน กศ กษา ต วช ว ด - จ านวนเร องท จ ดบรรยาย 2 เร อง กลย ทธ ท 6 พ ฒนากระบวนการด านก จการน กศ กษาท ส งผลให เก ดค ณภาพบ ณฑ ตท พ งประสงค 3. โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว เทศฯ - ปฐมน เทศก อนออกฝ กงาน/ก อนออกสหก จศ กษา ศ นย ฝ กงานผล ตฯ ต วช ว ด - คะแนนเฉล ยความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ คะแนนเฉล ย 3.7 กองท นท วไป กลย ทธ ท 6 พ ฒนากระบวนการด านก จการน กศ กษาท ส งผลให เก ดค ณภาพบ ณฑ ตท พ งประสงค - โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ ณฑ ตระด บปร ญญาโท ก.พ.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ต วช ว ด - คะแนนเฉล ยความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ คะแนนเฉล ย 3.7 /ภาคว ชา พ ฒนาการค ดเล อกน กศ กษาให ได น กศ กษาท ม ความสามารถตรงตามหล กส ตร กลย ทธ ท 9 จ ดสรรท นการศ กษาส าหร บน กศ กษาเร ยนด 1. โครงการให ท นการศ กษาส าหร บน กศ กษาโควตา ม.ค.-ส.ค.58 80,000 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ระด บปร ญญาตร /ภาคว ชา ต วช ว ด - จ านวนท น 2 ท น ผล กด นและส งเสร มสน บสน นให น กศ กษาค ดเป นท าเป น กลย ทธ ท 6 พ ฒนากระบวนการด านก จการน กศ กษาท ส งผลให เก ดค ณภาพบ ณฑ ตท พ งประสงค 1. โครงการ CIT CAMP ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ต วช ว ด - จ านวนส งประด ษฐ (Formula, Robot, อ น ๆ 5 ช น กองท นก จการ ฝ ายก จการน กศ กษา น ส ต/น กศ กษา /ภาคว ชา

4 เป าประสงค ท 2.2 น กศ กษาม องค ความร และเสร มสร างล กษณะน ส ยอ นพ งประสงค ซ งเป นผลท เก ดจากการบ รณาการกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ก บการจ ดก จกรรมน กศ กษา 2.2 ม หล กส ตรท ท นสม ยและการจ ดการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพ สร างความร วมม อทางว ชาการท งภายในประเทศและต างประเทศ กลย ทธ ท 2 ส งเสร มหล กส ตรให ม โปรแกรมสหก จศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 1. โครงการหล กส ตร ปวช. สาขาเคร องกล (EP) ก.พ.-ส.ค.58 50,000 รองคณบด ฝ ายว ชาการ/ ต วช ว ด - จ านวนหล กส ตร 1 หล กส ตร รร.เตร ยมฯ/ภาคว ชา กลย ทธ ท 1 สร างระบบและกลไกท ส งเสร มให เก ด student mobility และการแลกเปล ยนน กศ กษา 2. โครงการแลกเปล ยนน กศ กษาและอาจารย ระหว าง ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว เทศฯ มหาว ทยาล ยต างประทศท ท าความร วมม อ ต วช ว ด - จ านวนน กศ กษาท แลกเปล ยน 7 คน - จ านวนอาจารย ท แลกเปล ยน 2 คน กลย ทธ ท 2 ส งเสร มหล กส ตรให ม โปรแกรมสหก จศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. โครงการบ รณาการการเร ยนการสอนร วมก บ ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ภาคอ ตสาหกรรม ฝ ายว ชาการ ต วช ว ด - จ านวนว ชาท ม การบ รณาการ 2 ว ชา 2.3 น กศ กษาม ความร ท กษะด านว ชาการว ชาช พและม ค ณล กษณะท พ งประสงค เพ อตอบสนองความต องการของตลาดแรงงานในระด บสากล ผล กด นและส งเสร มให น กศ กษาม ส วนร วมในการแข งข นด านว ชาการและว ชาช พในระด บสากล กลย ทธ ท 10 เพ มพ นความร และท กษะด านภาษาต างประเทศให ก บน กศ กษาเพ อการประกอบว ชาช พ 1. โครงการเพ อรองร บการเข าส กล มประชาคมอาเซ ยน 4 โครงการ ม.ค.-ส.ค.58 งบประมาณ มจพ. ภาคว ชาว ทยาศาสตร ฯ ต วช ว ด - จ านวนโครงการ 1,222,000

5 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 เพ มข ดความสามารถในการว จ ยและพ ฒนา เป าประสงค ท 3.1 ม งส การได ร บการยอมร บในระด บสากล 3.1 ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค เป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต ผล กด นการพ ฒนาส งประด ษฐ และการเผยแพร งานว จ ยในระด บนานาชาต กลย ทธ ท 1 ก าหนดมาตรฐานการสน บสน นให อาจารย ท าว จ ยและต พ มพ ในฐานข อม ล ISI 1. โครงการสร างสรรค นว ตกรรม วทอ. ม.ค.-ส.ค.58 1,000,000 รองคณบด ฝ ายว จ ย ต วช ว ด - จ านวนส ทธ บ ตร อน ส ทธ บ ตร ล ขส ทธ 5 ช น/ป กองท นว จ ย และส งเสร มว ชาการ ม ระบบและกลไกสน บสน นงานว จ ยท ม ประส ทธ ภาพและแสวงหาแหล งท นว จ ย 1. โครงการส งเสร มพ ฒนางานว จ ย วทอ. ม.ค.-ส.ค.58 2,000,000 รองคณบด ฝ ายว จ ย ต วช ว ด กองท นว จ ย และส งเสร มว ชาการ - ร อยละของจ านวนโครงการว จ ยเท ยบจากจ านวนบ คลาก (ร อยละ 15) ของจ านวนบ คลากร - จ านวนผลงานว จ ยท ได ร บการยอมร บในระด บชาต 10 เร อง และนานาชาต สร างเคร อข ายความร วมม อด านว จ ยท งภายในและภายนอก กลย ทธ ท 4 ส งเสร มให อาจารย ขอท นจากแหล งท นว จ ยภายนอก 1. โครงการ RESEARCH NETWORK ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว จ ย ต วช ว ด - จ านวนเง นท นว จ ยท ได ร บจากแหล งท นว จ ย ไม น อยกว า กองท นว จ ย และส งเสร มว ชาการ ภายในและภายนอกต อจ านวนบ คลากร 180,000 บาท ต อคน/ต อป กลย ทธ ท 6 ส งเสร มบ คลากรและน กว จ ยไปปฏ บ ต งานและแลกเปล ยนในอ ตสาหกรรมและองค กรต างประเทศ (Talent mobility) 2. โครงการส งเสร มการท าว จ ยก บนานาชาต ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว จ ยฯ/ ต วช ว ด - จ านวนผลงานว จ ยท ท าร วมก บนานาชาต 2 เร อง รองคณบด ฝ ายว เทศฯ กลย ทธ ท 5 สร างงานว จ ยเป นท มในล กษณะสหสาขาว ชา เพ อการพ ฒนาประเทศท ย งย น 3. โครงการเตร ยมความพร อมจ ดประช มว ชาการนานาชาต ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว จ ยฯ/ ESIT 2016 รองคณบด ฝ ายว เทศฯ ต วช ว ด - จ านวนมหาว ทยาล ยต างประเทศท เข า 4 มหาว ทยาล ย ร วมเป นกรรมการ ผล กด นให เก ดหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาท เน นการว จ ย กลย ทธ ท 5 สร างงานว จ ยเป นท มในล กษณะสหสาขาว ชา เพ อการพ ฒนาประเทศท ย งย น 1. โครงการเป ดหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาท เน นการว จ ย ม.ค.-ส.ค.58 50,000 รองคณบด ต วช ว ด - จ านวนหล กส ตร 1 หล กส ตร ฝ ายว ชาการ

6 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 เพ มข ดความสามารถในการว จ ยและพ ฒนา เป าประสงค ท 3.2 ตอบสนองความต องการของอ ตสาหกรรมในระด บประเทศ ส งคม และช มชน 3.2 ผลงานว จ ยและงานสร างสรรค น าไปใช ประโยชน ในอ ตสาหกรรม สน บสน นการน างานว จ ย งานสร างสรรค ของบ คลากรไปใช ประโยชน ในอ ตสาหกรรม กลย ทธ ท 4 ส งเสร มให อาจารย ขอท นจากแหล งท นว จ ยภายนอก 1. การได ร บหน งส อร บรองการใช ประโยชน จากหน วยงาน เม.ย.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว จ ย ภายนอกมหาว ทยาล ย กองท นว จ ย และส งเสร มว ชาการ ต วช ว ด - จ านวนงานว จ ยท ได ร บการร บรอง 25 เร อง ส งเสร มผลงานว ชาการของบ คลากรได ร บการเผยแพร และร บรองค ณภาพ กลย ทธ ท 6 ส งเสร มบ คลากรและน กว จ ยไปปฏ บ ต งานและแลกเปล ยนในอ ตสาหกรรมและองค กรต างประเทศ (Talent mobility) 1. โครงการพ ฒนาวารสารในระด บ ACI ฐานข อม ล ACI ก.พ.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว จ ย ต วช ว ด - จ านวนวารสารอย ในฐานข อม ล ACI 1 ฐานข อม ล กองท นว จ ย และส งเสร มว ชาการ กลย ทธ ท 1 ก าหนดมาตรฐานการสน บสน นให อาจารย ท าว จ ยและต พ มพ ในฐานข อม ล ISI 2. การพ ฒนางานว จ ยในช นเร ยน เม.ย.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว ชาการ ต วช ว ด - จ านวนงานว จ ยในช นเร ยน 2 เร อง กองท นว จ ย /รองคณบด ฝ ายว จ ยฯ

7 ประเด นย ทธศาสตร ท 4 เสร มสร างศ กยภาพงานบร การว ชาการให ม ความเข มแข งและเป นท ยอมร บ เป าประสงค ท 4.1 ผ ร บบร การให การยอมร บในศ กยภาพการให บร การว ชาการของมหาว ทยาล ย เป าประสงค ท 4.2 เป นองค กรท ให การร บรองมาตรฐานระด บชาต และสากล 4.1 การบร การว ชาการได ร บการยอมร บและความน าเช อถ อในระด บสากล สร างเคร อข ายความร วมม อก บองค กรท ให การร บรองมาตรฐาน กลย ทธ ท 5 ม งพ ฒนาห องปฏ บ ต การให เป นมาตรฐานสากล 1. โครงการปร บปร งห องปฏ บ ต การเพ อขอการร บรอง ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายพ ฒนา ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025) และอ ตสาหกรรมฯ/ ต วช ว ด - จ านวนห องปฏ บ ต การท ย นขอการร บรอง 1 ห อง ห วหน าศ นย ฝ กฯ/ มาตรฐาน ห วหน า LAB กลย ทธ ท 5 ม งพ ฒนาห องปฏ บ ต การให เป นมาตรฐานสากล 2. โครงการจ ดจ างบร ษ ทเพ อท าการร บรองห องปฏ บ ต การ ม.ค.-ส.ค ,000 รองคณบด ฝ ายพ ฒนา ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025) และอ ตสาหกรรมฯ/ ต วช ว ด - จ านวนห องปฏ บ ต การท ได ร บการตรวจ 1 ห อง ห วหน าศ นย ฝ กฯ/ เพ อขอการร บรองมาตรฐาน ห วหน า LAB ขยายศ กยภาพการให บร การว ชาการ กลย ทธ ท 6 พ ฒนาระบบและกลไกการบร หารงานบร การว ชาการให เก ดการบ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 1. โครงการส ารวจศ กยภาพการบร การว ชาการของว ทยาล ย เม.ย.-ม.ย.58 10,000 รองคณบด ฝ ายพ ฒนา ต วช ว ด - จ านวนหล กส ตรท ให บร การว ชาการ 3 หล กส ตร และอ ตสาหกรรมฯ/ ห วหน าศ นย ฝ กฯ 4.2 ม การจ ดการทร พยากรสน บสน นท ม ประส ทธ ภาพ การเพ มผล ตภาพของทร พยากรสน บสน น กลย ทธ ท 3 พ ฒนาศ นย กลางการบร การว ชาการและการประชาส มพ นธ งานบร การว ชาการในเช งร ก 1. โครงการจ ดท าฐานข อม ลการให บร การว ชาการ ม.ค.-ส.ค.58 25,000 รองคณบด ฝ ายพ ฒนา และเคร องม ออ ปกรณ ผ านระบบออนไลน และอ ตสาหกรรมฯ/ ต วช ว ด - จ านวนคร งในการเข าชม 500 คร ง ห วหน าศ นย ฝ กฯ/ ห วหน า LAB เป าประสงค ท 4.3 งานบร การว ชาการสามารถน ามาบ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ยได 4.3 งานบร การว ชาการสามารถบ รณาการก บการเร ยนการสอนและงานว จ ยได ส งเสร มการบ รณาการบร การว ชาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย กลย ทธ ท 6 พ ฒนาระบบและกลไกการบร หารงานบร การว ชาการให เก ดการบ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 1. โครงการบร การว ชาการท ใช การบ รณาการก บ ม.ค.-ธ.ค ,000 รองคณบด ฝ ายว จ ย การเร ยนการสอนและงานว จ ย /รองคณบด ฝ ายพ ฒนา ต วช ว ด - จ านวนโครงการ 2 โครงการ และอ ตสาหกรรมฯ/ ห วหน าศ นย ฝ กฯ /ภาคว ชา

8 ประเด นย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ค ณธรรม และจร ยธรรม เป าประสงค ท 5.1 ม การบ รณาการองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บศ ลปว ฒนธรรม ค ณธรรม และจร ยธรรม เป าประสงค ท 5.2 เสร มสร างอ ตล กษณ เอกล กษณ และภาพล กษณ ของมหาว ทยาล ยให เป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต เป าประสงค ท 5.3 เสร มสร างและบ รณาการว ถ ธรรม ว ถ ไทย ให สอดคล องก บกระแสโลกาภ ว ตน 5.1 บ รณาการเสร มสร างว ถ ธรรม ว ถ ไทย ควบค ก บการจ ดการเร ยนการสอนและก จกรรมน กศ กษา ส งเสร มโครงการ/ก จกรรมท บ รณาการเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ไทยควบค การเร ยนการสอนและก จกรรมน กศ กษา กลย ทธ ท 4 ส งเสร มก จกรรมการเสร มสร างอ ตล กษณ เอกล กษณ และภาพล กษณ ของมหาว ทยาล ย 1. โครงการส งเสร มก จกรรมน กศ กษาด านท าน บ าร ง ม.ค.-ธ.ค ,000 รองคณบด ศ ลปว ฒนธรรมค ณธรรมและจร ยธรรมเพ อสน บสน น ฝ ายก จการน กศ กษา ให เป นไปตามอ ตล กษณ ของว ทยาล ย ต วช ว ด - จ านวนน กศ กษาร อยละของท ผ านการเข าร วมก จกรร ร อยละ 100 เป าประสงค ท 5.4 ส บสานและเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม ค ณธรรม จร ยธรรมส สาธารณะ 5.2 ส บสานและเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม อ ตล กษณ และภ ม ป ญญาไทย ส ส งคมไทยและส งคมโลก ส บสานและเผยแพร ว ฒนธรรมไทย อ ตล กษณ ภ ม ป ญญาไทย ส ส งคมไทย และส งคมโลก กลย ทธ ท 1 สน บสน นให น กศ กษาและบ คลากรบ รณาการองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บศ ลปว ฒนธรรม ค ณธรรม และจร ยธรรม กลย ทธ ท 6 สน บสน นให ท กภาคส วนจ ดก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพด านศ ลปว ฒนธรรม ค ณธรรม จร ยธรรมท สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของส งคมโลก 1. บ รณาการด านท าน บ าร งศ ลปและว ฒนธรรมก บ ม.ค.-ธ.ค ,000 รองคณบด การเร ยนการสอนและก จกรรมน กศ กษา ฝ ายก จการน กศ กษา ต วช ว ด - จ านวนหล กส ตรท เป ดม การบ รณาการด านท าน บ 1 หล กส ตร ศ ลปะและว ฒนธรรมก บการเร ยนการสอน

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information