แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

2

3 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ท สอดคล องก บกลย ทธ จ ดเน นของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส าน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 นอกจากน ย งใช เป นเคร องม อในการก าก บ ต ดตาม ประเม นผล การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 อ กด วย แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ในคราวประช มคร งท เม อว นท 13 ก มภาพ นธ 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ขอขอบพระค ณ ผ อ านวยการส าน กงานเขต พ นท การศ กษา รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ อ านวยการกล ม เจ าหน าท และผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ได ให คาปร กษา แนะนา และร วมก นจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ให สาเร จล ล วงด วยด และหว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ เก ยวข องท จะใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพต อไป (นายช ยณรงค อ นทร อานวย) รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ร กษาราชการแทน ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 17 ก มภาพ นธ 2557

4 สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ ก ข ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 อำนำจหน ำท 1 โครงสร ำงกำรบร หำรงำน 2 ข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ 3 ผลกำรดำเน นงำน ป งบประมำณ พ.ศ ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน 15 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 18 ส วนท 3 งบประมาณเพ อการบร หารจ ดการสาน กงาน 20 สร ปงบประมาณจาแนกตามกลย ทธ สพฐ. 21 โครงการจาแนกตามกลย ทธ สพฐ. 22 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 1. โครงกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำน กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 5 และ ม ธยมศ กษำป ท 2 25 ป กำรศ กษำ โครงกำรว ดควำมสำมำรถและท กษะกำรอ ำนของน กเร ยนช น ป.1, ป.2, ป.4, ป โครงกำรส งเสร มและพ ฒนำท กษะกำรอ ำน กำรเข ยนภำษำไทย โครงกำรยกระด บผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยน โครงกำรพ ฒนำควำมสำมำรถในกำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร โครงกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำข นพ นฐำนเพ อกำรประก นค ณภำพผ เร ยน ป กำรศ กษำ โครงกำรพ ฒนำกำรเร ยนกำรสอนปฐมว ย ป งบประมำณ โครงกำรงำนศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป กำรศ กษำ 2556 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ โครงกำรงำนศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 63 ป กำรศ กษำ 2556 ระด บภำคกลำงและภำคตะว นออก 52 กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม 10. โครงกำรเสร มสร ำงค ณธรรมและจร ยธรรมเพ อส งเสร มอ ตล กษณ ของสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ 55 ประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต โครงกำรข บเคล อนสถำนศ กษำพอเพ ยงและศ นย กำรเร ยนร ตำมหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยง 58 ด ำนกำรศ กษำ 12. โครงกำรเสร มสร ำงก จกรรมทำควำมด ในโรงเร ยนว ถ พ ทธ 61 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ 13. โครงกำรส งเสร มเพ อพ ฒนำกำรร บน กเร ยนและต ดตำมเด กเข ำเร ยน โครงกำรสร ำงภ ม ค มก นและป องก นน กเร ยนให พ นภ ยยำเสพต ด 70

5 ข สารบ ญ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ค ณภาพ 17. โครงกำรอบรมเช งปฏ บ ต กำรพ ฒนำมำตรฐำนคร ผ ช วยม งส คร ม ออำช พ โครงกำรพ ฒนำเสร มสร ำงศ กยภำพกำรปฏ บ ต งำนบ คลำกร สพป.สพ โครงกำรส งเสร มและพ ฒนำท กษะกำรบร หำรสถำนศ กษำท ม ประส ทธ ภำพ โครงกำรสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ ำงเป นล กจ ำงช วครำว ตำแหน งพน กงำนข บรถยนต 83 เจ ำหน ำท พ สด และเจ ำหน ำท ธ รกำร 21. โครงกำรประช มเช งปฏ บ ต กำร เสร มพล งเพ อเพ มประส ทธ ภำพกำรปฏ บ ต งำนท ด โครงกำรกำรจ ดงำนว นคร ป กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอานาจ ทางการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและ ความร วมม อก บองค กรส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา 23. โครงกำรกำรตรวจสอบและทบทวนกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำภำยในสถำนศ กษำ โครงกำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรศ กษำ โครงกำรประช มคณะกรรมกำรต ดตำม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศกำรศ กษำ (ก.ต.ป.น.) โครงกำรประช มส มมนำคณะอน กรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท กำรศ กษำ โครงกำรจ ดทำแผนอ ตรำกำล ง โครงกำรพ ฒนำระบบเคร อข ำย ICT เพ อกำรบร หำรจ ดกำรภำยในหน วยงำนและสถำนศ กษำ โครงกำรเพ มประส ทธ ภำพกำรประชำส มพ นธ ผ ำนส อว ทย ช มชน โครงกำรประชำส มพ นธ ภำพล กษณ ท ด ขององค กรผ ำนส อหน งส อพ มพ ท องถ น โครงกำรประช มผ บร หำรสถำนศ กษำส งก ดสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ 116 ส พรรณ บร เขต โครงกำรเล อกต งอน กรรมกำรผ แทนข ำรำชกำรคร ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท กำรศ กษำ โครงกำรเล อกต งอน กรรมกำรผ แทนข ำรำชกำรคร ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท กำรศ กษำ 121 แทนตำแหน งว ำง 34. โครงกำรประช มคณะกรรมกำรเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต โครงกำรจ ดทำแผนปฏ บ ต กำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ โครงกำรพ ฒนำระบบข อม ลสำรสนเทศทำงกำรศ กษำ โครงกำรเพ มประส ทธ ภำพกำรบร หำรจ ดกำรของ สพป.ส พรรณบ ร เขต โครงกำรตรวจต ดตำมกำรใช จ ำยเง นอ ดหน นโรงเร ยนเอกชน ประจำป งบประมำณ โครงกำรส งเสร มประส ทธ ภำพกำรบร หำรงำนโรงเร ยนเอกชนในระบบ ป งบประมำณ โครงกำรส งเสร มระบบประก นค ณภำพกำรศ กษำโรงเร ยนเอกชน ป งบประมำณ ภาคผนวก คำส งแต งต งคณะกรรมกำรจ ดทำแผนปฏ บ ต กำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ หน า

6 อานาจหน าท ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ต งอย บร เวณโรงเร ยนว ดหนองตำสำม ต ำบลอ ทอง อ ำเภออ ทอง จ งหว ดส พรรณบ ร เป นหน วยงำนบร หำรรำชกำรส งก ดส ำน กงำนคณะกรรมกำร กำรศ กษำ ข นพ นฐำน ท เก ดข นจำกกำรปฏ ร ปกำรศ กษำของกระทรวงศ กษำธ กำร ด วยกำรปร บโครงสร ำง กระทรวงใหม ตำมพระรำชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หำรรำชกำรกระทรวงศ กษำธ กำร พ.ศ ม หน ำท หล กในกำรจ ด กำรศ กษำข นพ นฐำน ให เป นไปตำมพระรำชบ ญญ ต กำรศ กษำแห งชำต พ.ศ และมำตรำ 37 แห ง พระรำชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หำรรำชกำรกระทรวงศ กษำธ กำร พ.ศ และม อำนำจหน ำท ด งน 1. จ ดทำนโยบำย แผนพ ฒนำ และมำตรฐำนกำรศ กษำของเขตพ นท กำรศ กษำให สอดคล องก บ นโยบำย มำตรฐำนกำรศ กษำ แผนกำรศ กษำ แผนพ ฒนำกำรศ กษำข นพ นฐำน และควำมต องกำรของท องถ น 2. ว เครำะห กำรจ ดต งงบประมำณเง นอ ดหน นท วไปของสถำนศ กษำ และหน วยงำนในเขตพ นท กำรศ กษำ และแจ งกำรจ ดสรรงบประมำณท ได ร บให หน วยงำนข ำงต นร บทรำบ รวมท งก ำก บ ตรวจสอบ ต ดตำมกำรใช จ ำยงบประมำณของหน วยงำนด งกล ำว 3. ประสำน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนำหล กส ตรร วมก บสถำนศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 4. กำก บ ด แล ต ดตำม และประเม นผลสถำนศ กษำข นพ นฐำน และในเขตพ นท กำรศ กษำ 5. ศ กษำ ว เครำะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสำรสนเทศด ำนกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 6. ประสำนกำรระดมทร พยำกรด ำนต ำง ๆ รวมท งทร พยำกรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นกำร จ ดและพ ฒนำกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 7. จ ดระบบประก นค ณภำพกำรศ กษำ และประเม นผลสถำนศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 8. ประสำน ส งเสร ม สน บสน น กำรจ ดกำรศ กษำของสถำนศ กษำเอกชน องค กรปกครองส วน ท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชำช พ สถำบ นศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลำกหลำยในเขตพ นท กำรศ กษำ 9. ดำเน นกำรประสำน ส งเสร ม สน บสน นกำรว จ ยและพ ฒนำกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 10. ประสำน ส งเสร ม กำรดำเน นงำนของคณะอน กรรมกำร และคณะทำงำนด ำนกำรศ กษำ 11. ประสำนกำรปฏ บ ต รำชกำรท วไปก บองค กรหร อหน วยงำนต ำง ๆ ท งภำคร ฐ ภำคเอกชน และ องค กรปกครองส วนท องถ น ในฐำนะสำน กงำนผ แทนกระทรวงศ กษำธ กำรในเขตพ นท กำรศ กษำ 12. ปฏ บ ต หน ำท อ นเก ยวก บก จกรรมภำยในเขตพ นท กำรศ กษำท ม ได ระบ ให เป นหน ำท ของหน วยงำน ใดโดยเฉพำะ หร อปฏ บ ต งำนอ นตำมท มอบหมำย

7 2 โครงสร างการบร หารงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2

8 3 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ตารางท 1 จานวนหน วยงานในส งก ด สถานศ กษา จานวน ส งก ด สพฐ. 136 แห ง อำเภออ ทอง 54 แห ง อำเภอสองพ น อง 55 แห ง อำเภอดอนเจด ย 27 แห ง ส งก ด สช. 10 แห ง อำเภออ ทอง 6 แห ง อำเภอสองพ น อง 3 แห ง อำเภอดอนเจด ย 1 แห ง ตารางท 2 จานวนคร และบ คลากรทางการศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา จานวน ผ อำนวยกำรสถำนศ กษำ และรองผ อำนวยกำรสถำนศ กษำ 152 คน คร 1,234 คน บ คลำกรทำงกำรศ กษำ ส งก ด สพป. 69 คน

9 ตารางท 3 จานวนน กเร ยน และห องเร ยน ป การศ กษา 2556 (ข อม ล ณ ว นท 10 ม.ย. 56) 4 จานวนน กเร ยน (คน) จานวน ระด บช น อ ทอง สองพ น อง ดอนเจด ย รวม รวมท งส น ห อง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง เร ยน อน บำล ,257 1,089 2, อน บำล ,326 1,251 2, รวมก อนประถมศ กษา ,150 1, ,583 2,340 4, ประถมศ กษำป ท ,461 1,310 2, ประถมศ กษำป ท ,392 1,308 2, ประถมศ กษำป ท ,461 1,323 2, ประถมศ กษำป ท ,403 1,249 2, ประถมศ กษำป ท ,360 1,248 2, ประถมศ กษำป ท ,291 1,224 2, รวมระด บประถมศ กษา 3,368 3,062 3,391 3,136 1,609 1,464 8,368 7,662 16, ม ธยมศ กษำป ท ม ธยมศ กษำป ท ม ธยมศ กษำป ท รวมระด บม ธยมศ กษา ตอนต น , , รวมท งส น 4,678 4,286 5,134 4,665 2,246 2,003 12,058 10,954 23,012 1,312

10 5 ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ณ พ.ศ กำรด ำเน นงำนของส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ตำมกลย ทธ ท ก ำหนดไว 8 กลย ทธ ม ผลกำรดำเน นงำนปรำกฏด งน กลย ทธ ท 1 ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บใน 5 กล มสาระการเร ยนร หล ก และ ส งเสร มการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได ด ำเน นโครงกำรต ำง ๆ เพ อยกระด บ ผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยนในกล มสำระกำรเร ยนร ต ำง ๆ ด งน การประเม นค ณภาพทางการศ กษาข นพ นฐาน 1. ประเม นค ณภาพการศ กษาน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา 2555 ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดให ม กำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำ น กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 5 และช นม ธยมศ กษำป ท 2 เพ อต องกำรทรำบผลกำรจ ดกำรศ กษำและน ำผลกำร ประเม นมำกำหนดแนวทำงในกำรพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำต อไป ซ งจำกกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำน กเร ยน ด งกล ำวปรำกฏผลกำรประเม นด งน ตารางท 4 ผลกำรประเม นค ณภำพน กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 5 ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ จำแนกตำมกล มสำระกำรเร ยนร กล มสำระกำรเร ยนร จำนวน คะแนนเฉล ย ร อยละของจำนวนน กเร ยนตำมเกณฑ น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ภำษำไทย 3, คณ ตศำสตร 3, ว ทยำศำสตร 3, ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม 3, ภำษำอ งกฤษ 3, ส ขศ กษำและพลศ กษำ 3, ศ ลปะ 3, กำรงำนอำช พและเทคโนโลย 3, จำกตำรำงท 4 พบว ำ ผลกำรประเม นค ณภำพน กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 5 ป กำรศ กษำ 2555 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ได แก กล มสำระกำรเร ยนส ขศ กษำฯ ร อยละ รองลงมำ ได แก กล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำฯ ร อยละ และกล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ ตำมลำด บและกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำท ส ด ร อยละ เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละกล มสำระกำรเร ยนร ท น ำพอใจ (มำกกว ำร อยละ 50) ได แก กล มสำระ กำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ม คะแนนร อยละ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นในระด บพอใช ถ งระด บด ส งส ด ได แก กล มสำระ กำรเร ยนร ภำษำอ งกฤษ ร อยละ รองลงมำ ได แก กล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ร อยละ และ กล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร ร อยละ ตำมลำด บ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นในระด บปร บปร งส งส ด ได แก กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ รองลงมำได แก กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ และ กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ร อยละ ตำมลำด บ

11 ตารางท 5 ผลกำรประเม นค ณภำพน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 2 ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ จำแนกตำมกล มสำระกำรเร ยนร กล มสำระกำรเร ยนร จำนวน คะแนนเฉล ย ร อยละของจำนวนน กเร ยนตำมเกณฑ น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ภำษำไทย คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม ภำษำอ งกฤษ ส ขศ กษำและพลศ กษำ ศ ลปะ กำรงำนอำช พและเทคโนโลย จำกตำรำงท 5 พบว ำ ผลกำรประเม นค ณภำพน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 2 ป กำรศ กษำ 2555 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ได แก กล มสำระกำรเร ยนส ขศ กษำและพลศ กษำ ร อยละ รองลงมำ ได แก กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ และกล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ ตำมลำด บและกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำท ส ด ร อยละ เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละกล มสำระกำรเร ยนร ท น ำพอใจ (มำกกว ำร อยละ 50) ได แก กล มสำระ กำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ม คะแนนร อยละ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นในระด บพอใช ถ งระด บด ส งส ด ได แก กล มสำระ กำรเร ยนร คณ ตศำสตร ร อยละ รองลงมำ ได แก กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำอ งกฤษ ร อยละ และ กล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม ร อยละ ตำมลำด บ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นในระด บปร บปร งส งส ด ได แก กล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร ร อยละ รองลงมำได แก กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ร อยละ และกล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ ตำมลำด บ 2. การประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3, ช นประถมศ กษาป ท 6 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ประจ าป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนในส งก ดส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 ม ผลกำรประเม น ด งน ตารางท 6 แสดงผลกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำข นพ นฐำน (NT)เพ อกำรประก นค ณภำพผ เร ยน ช นประถมศ กษำป ท 3 รำยควำมสำมำรถของน กเร ยน ป กำรศ กษำ 2555 จำนวน คะแนน ร อยละของจำนวนน กเร ยนตำมเกณฑ ควำมสำมำรถ น กเร ยน เฉล ย ปร บปร ง พอใช ด ด มำก ร อยละ ด ำนภำษำ 2, ด ำนคำนวณ 2, ด ำนเหต ผล 2,

12 7 จำกตำรำงท 6 พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละควำมสำมำรถด ำนเหต ผลม คะแนนเฉล ยส งส ด ร อยละ รองลงมำค อ ควำมสำมำรถด ำนภำษำ ร อยละ และควำมสำมำรถด ำนค ำนวณ ม คะแนนเฉล ยร อยละ ต ำท ส ด ค อ ร อยละ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นควำมสำมำรถในระด บน ำพ งพอใจ (ระด บด ถ ง ระด บด มำก) ส งท ส ด ได แก ควำมสำมำรถด ำนเหต ผล ร อยละ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นควำมสำมำรถในระด บปร บปร งถ งระด บพอใช ได แก ควำมสำมำรถด ำนค ำนวณ ร อยละ รองลงมำ ได แก ควำมสำมำรถด ำนภำษำ ร อยละ และ ควำมสำมำรถด ำนเหต ผล ร อยละ ตารางท 7 แสดงกำรเปร ยบเท ยบผลกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำข นพ นฐำน (NT)เพ อกำรประก นค ณภำพ ผ เร ยน ช นประถมศ กษำป ท 3 รำยควำมสำมำรถของน กเร ยน ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ ก บผลกำรประเม นระด บจ งหว ดและระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ควำมสำมำรถ ส พรรณบ ร เขต 2 จ งหว ด ส พรรณบ ร ผลต ำง สพ.2 จ งหว ด ระด บ ประเทศ ผลต ำง สพ.2 ประเทศ ด ำนภำษำ ด ำนคำนวณ ด ำนเหต ผล รวมเฉล ย จำกตำรำงท 7 คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำควำมสำมำรถด ำนภำษำ ด ำนค ำนวณ และด ำนเหต ผล เม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำควำมสำมำรถด ำนภำษำ ด ำนคำนวณ และด ำนเหต ผล ม คะแนนเฉล ยต ำกว ำคะแนนเฉล ยระด บจ งหว ด ท กด ำน และเม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละควำมสำมำรถ ด ำนเหต ผลม คะแนนเฉล ยส งกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ร อยละ 0.39 ส วนคะแนนเฉล ยร อยละ ควำมสำมำรถด ำนภำษำ และด ำนคำนวณ ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ตารางท 8 แสดงผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นประถมศ กษำป ท 6 ป กำรศ กษำ 2555 กล มสำระกำรเร ยนร จำนวน คะแนนเฉล ย น กเร ยน ร อยละ ภำษำไทย 2, คณ ตศำสตร 2, ว ทยำศำสตร 2, ภำษำอ งกฤษ 2, ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม 2, ส ขศ กษำและพลศ กษำ 2, ศ ลปะ 2, กำรงำนอำช พและเทคโนโลย 2,

13 8 จำกตำรำง 8 พบว ำ ผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นประถมศ กษำป ท 6 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พ และเทคโนโลย ร อยละ รองลงมำค อ กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ร อยละ และ กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ ส วนกล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำท ส ด ค อ กล มสำระ กำรเร ยนร ภำษำอ งกฤษ ร อยละ ตารางท 9 แสดงกำรเปร ยบเท ยบผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นประถมศ กษำป ท 6 ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ ก บผลกำรประเม นระด บจ งหว ด สพฐ. และระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ควำมสำมำรถ ส พรรณบ ร เขต 2 จ งหว ด ส พรรณบ ร ผลต ำง สพ.2 จ งหว ด ส งก ด สพฐ. ผลต ำง สพ.2-สพฐ. ระด บ ประเทศ ภำษำไทย คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ภำษำอ งกฤษ ส งคมศ กษำ ฯ ส ขศ กษำและพลศ กษำ ศ ลปะ กำรงำนอำช พฯ จำกตำรำง 9 คะแนนเฉล ยร อยละกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นประถมศ กษำป ท 6 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ พบว ำเม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด ท กกล มสำระกำรเร ยนร เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำ เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บ สพฐ. พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละกล มสำระกำรเร ยนร ภำษำอ งกฤษต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. ร อยละ 1.29 เพ ยงกล มสำระกำรเร ยนร เด ยว ส วนกล มสำระกำรเร ยนร อ นม คะแนนเฉล ยร อยละส งกว ำคะแนน เฉล ยร อยละระด บ สพฐ. เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำ เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บประเทศ พบว ำ ม 2 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ค อ กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ 2.17 และกล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ 0.36 ส วนกล มสำระกำรเร ยนร อ นม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ผลต ำง สพ.2 ประเทศ

14 ตารางท 10 แสดงผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นม ธยมศ กษำป ท 3 ป กำรศ กษำ 2555 กล มสำระกำรเร ยนร จำนวน คะแนนเฉล ย น กเร ยน ร อยละ ภำษำไทย คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ภำษำอ งกฤษ ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม ส ขศ กษำและพลศ กษำ ศ ลปะ กำรงำนอำช พและเทคโนโลย จำกตำรำง 10 พบว ำ ผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นม ธยมศ กษำ ป ท 3 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและ พลศ กษำ ร อยละ รองลงมำค อ กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย ร อยละ และกล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ ส วนกล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำท ส ด ค อ กล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ร อยละ ตารางท 11 แสดงกำรเปร ยบเท ยบผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นม ธยมศ กษำป ท 3 ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ ก บผลกำรประเม นระด บจ งหว ด สพฐ. และระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ควำมสำมำรถ ส พรรณบ ร เขต 2 ส งก ด สพฐ. ผลต ำง สพ.2-สพฐ. ระด บ ประเทศ ผลต ำง สพ.2 ประเทศ ภำษำไทย คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ภำษำอ งกฤษ ส งคมศ กษำ ฯ ส ขศ กษำและพลศ กษำ ศ ลปะ กำรงำนอำช พฯ จำกตำรำง 11 คะแนนเฉล ยร อยละกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นม ธยมศ กษำป ท 3 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ เม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. ท กกล มสำระกำรเร ยนร เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำ เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บประเทศ พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ย ร อยละระด บประเทศ ท กกล มสำระกำรเร ยนร

15 10 3. การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช เคร อข ายคร แกนน า ปฏ ร ปการศ กษากล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ ด งน การพ ฒนาการเร ยนการสอนระด บปฐมว ย - พ ฒนำกำรเร ยนกำรสอนปฐมว ย โดยด ำเน นกำรพ ฒนำคร ปฐมว ยตำมโครงกำรบ ำนน กว ทยำศำสตร น อย พ ฒนำพ อแม ผ ปกครองให ม ควำมร ควำมเข ำใจในกำรอบรมเล ยงด เด กปฐมว ย ประเม นโรงเร ยนศ นย เด กเล ก ปฐมว ยต นแบบเคร อข ำย 6 โรงเร ยน เพ อสร ำงควำมเข มแข งและพ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำรให ม ระบบประก น ค ณภำพภำยในท เข มแข ง กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย - ส งเสร มและพ ฒนำท กษะกำรอ ำน กำรเข ยนภำษำไทย โดยด ำเน นกำรส ำรวจข อม ลน กเร ยนท ม ป ญหำ ด ำนกำรอ ำนไม ออก เข ยนไม ได ช นประถมศ กษำป ท 1 ช นม ธยมศ กษำป ท 3 ซ งม จ ำนวน 387 คน ค ดเป นร อยละ และด ำเน นกำรน เทศ ต ดตำมกำรจ ดก จกรรมพ ฒนำท กษะกำรอ ำน กำรเข ยนให ก บน กเร ยนท ม ป ญหำ ด ำนกำรอ ำน กำรเข ยนของโรงเร ยนในส งก ด จำนวน 136 โรงเร ยน กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร - พ ฒนำกำรจ ดกำรเร ยนร ส งเสร มท กษะกำรค ด โดยจ ดท ำค ม อแนวทำงกำรจ ดกำรเร ยนร ส งเสร ม ท กษะกำรค ด ให แก คร ท กโรงเร ยนเพ อนำไปใช จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนพ ฒนำท กษะกำรค ดของน กเร ยน - อบรมเช งปฏ บ ต กำรกำรสร ำงสรรค ผลงำนด วยโปรแกรม GSP ให แก คร ผ สอนคณ ตศำสตร จ ำนวน 60 คน และจ ดประกวด ค ดเล อก Best Practice คร ผ สอนคณ ตศำสตร ได 5 ผลงำน กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ - พ ฒนำคร กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ จำนวน 55 คน โดยกำรจ ดค ำยพ ฒนำเสร มท กษะนำฏศ ลป ดนตร สำกล ดนตร ไทย และท ศนศ ลป ในล กษณะฐำนควำมร และกำรฝ กปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ได ดำเน น - พ ฒนำคร ผ สอนกล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร ช นประถมศ กษำป ท 4-6 จ ำนวน 150 คน เพ อ ส งเสร มก จกรรมกำรเร ยนร ท สะท อนธรรมชำต ของว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สร ำงควำมร ควำม เข ำใจ และ ควำมสำมำรถในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ทยำศำสตร ท เน นกำรส บเสำะหำควำมร และสะท อนธรรมชำต ของ ว ทยำศำสตร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม - จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร คร ผ สอนกล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม แนวทำงในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนผ ำนแหล งเร ยนร ประว ต ศำสตร สถำนท จร ง ณ อ ทยำนประว ต ศำสตร ส โขท ย พร อมจ ดทำเอกสำรแหล งเร ยนร ทำงประว ต ศำสตร สม ยส โขท ย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย - พ ฒนำคร ผ สอนกล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย (งำนอำช พ) ได แก คร ก บ กำรจ ดกำรเร ยนร ในศตวรรษท 21 และกำรจ ดกำรเร ยนร กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย (งำนอำช พ) - อบรมพ ฒนำเคร อข ำยคร แกนนำปฏ ร ปกำรศ กษำ 4 เร อง ได แก กำรประด ษฐ โมบำยจำกขวดนมด ชม ลค กำรประด ษฐ ต กตำไล ฝนจำกถ งเท ำ กำรประด ษฐ พวงก ญแจร ปส ตว และสำนตะกร ำจำกเส นพลำสต ก

16 11 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ได ดำเน นกำร - พ ฒนำคร ผ สอนล กเส อ-เนตรนำร ท กโรงเร ยน จ ำนวน 146 คน ให ควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บระเบ ยบแถว และกำรสวนสนำม - พ ฒนำคร ผ สอนแนะแนว โดยศ กษำด งำนโรงเร ยนท จ ดก จกรรมแนะแนวประสบควำมส ำเร จ เพ อเร ยนร กระบวนงำนกำรแนะแนวในโรงเร ยน ประช มส มมนำแลกเปล ยนเร ยนร เพ อกำรขยำยผลกระบวนงำน แนะแนวในโรงเร ยน และจ ดทำ ค ม อคร แนะแนว ให แก โรงเร ยนในส งก ด 4. พ ฒนาโรงเร ยนขนาดเล กส ห องเร ยนค ณภาพ โดยจ ดประช มจ ดกำรเร ยนร แบบบ รณำกำร ด วยเทคน คกำรสอนแบบโครงงำนให แก คร ในโรงเร ยนขนำดเล ก จ ำนวน 64 คน และด ำเน นกำรน เทศ ต ดตำม กำรจ ดกำรเร ยนร แบบบ รณำกำรและแนวทำงกำรจ ดช นเร ยนเพ อแก ป ญหำคร ไม ครบช น กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสทางการศ กษาภาคบ งค บอย างท วถ ง โดยร ปแบบท หลากหลาย ผ เร ยนได ร บ การศ กษาอย างต อเน องจนจบหล กส ตร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได ด ำเน นกำรพ ฒนำระบบกำรร บและ ต ดตำมน กเร ยน เพ อให ประชำกรว ยเร ยนท อย ในเกณฑ กำรศ กษำภำคบ งค บได เข ำเร ยนครบท กคน โดยด ำเน นกำร จ ดทำฐำนข อม ลประชำกรว ยเร ยนท เก ดในป พ.ศ จ ำแนกเป นรำยต ำบล เพ อกำรร บและต ดตำมกำร เข ำเร ยนของน กเร ยน ตรวจสอบและประกำศพ นท เขตบร กำรของโรงเร ยน จ ดทำค ม อ พ.ร.บ.กำรศ กษำภำคบ งค บ พ.ศ และส งให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นแนวปฏ บ ต ในกำรร บและต ดตำมน กเร ยน จำกกำรต ดตำมกำรร บ เด กเข ำเร ยน ปรำกฏผลด งน ประชำกร อำย 6-7 ป จ ำนวน 3,255 คน เข ำเร ยนช นประถมศ กษำป ท 1 จ ำนวน 3,255 คน ค ดเป น ร อยละ 100 น กเร ยนจบช นประถมศ กษำป ท 6 จ ำนวน 2,589 คน เร ยนต อช นม ธยมศ กษำป ท 1 จ ำนวน 2,589 คน ค ดเป นร อยละ 100 น กเร ยนจบช นม ธยมศ กษำป ท 3 จ ำนวน 661 คน เร ยนต อในระด บท ส งข น จ ำนวน 562 คน ค ดเป น ร อยละ การต ดตาม ด แลช วยเหล อน กเร ยน ได ด ำเน นกำรออกเย ยมบ ำนน กเร ยนท เป นกล มเส ยงต อกำรออก กลำงค น น กเร ยนท ครอบคร วม ฐำนะยำกจน ต องช วยเหล อผ ปกครอง โดยน ำอ ปกรณ ขอใช ในช ว ตประจ ำว นไป มอบให แก น กเร ยนและครอบคร ว จ ำนวน 48 ครอบคร ว ซ งเป นกำรสร ำงขว ญและก ำล งใจให แก น กเร ยนมำกข น นอกจำกน ได จ ดค ำยจ ตอำสำแก น กเร ยนเพ อให น กเร ยนร จ กเส ยสละ เห นค ณค ำในตนเองและผ อ น การลดอ ตราการออกกลางค น ป กำรศ กษำ 2555 น กเร ยนระด บประถมศ กษำ จำนวน 16,218 คน จำนวน 5 คน ค ดเป นร อยละ 0.03 น กเร ยนระด บม ธยมศ กษำตอนต น จำนวน 2,231 คน ออกกลำงค น จำนวน 4 คน ค ดเป นร อยละ 0.17 การพ ฒนาสมรรถภาพผ พ การ ได จ ดสรรงบประมำณให แก โรงเร ยนท ม น กเร ยนบกพร องทำงกำรเร ยนร ในกำรพ ฒนำส อส งอ ำนวยควำมสะดวกต ำง ๆ และพ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำให สำมำรถจ ดกำรเร ยน กำรสอนสำหร บน กเร ยนท ม ควำมบกพร องทำงกำรเร ยนร ได อย ำงม ประส ทธ ภำพ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให ม ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ด ำเน นกำรพ ฒนำคร และบ คลำกร ทำง กำรศ กษำเพ อให ม ค ณภำพตำมมำตรฐำนว ชำช พ พร อมท งยกย องเช ดช เก ยรต คร บ คลำกรทำงกำรศ กษำ และ สถำนศ กษำ ท ม ผลงำนด เด น ด งน - พ ฒนำคร บรรจ ใหม ต ำแหน งคร ผ ช วย จ ำนวน 98 รำย เพ อให ม ควำมร เทคน คในกำรจ ดกำรเร ยน กำรสอน และระเบ ยบกฎหมำยท เก ยวข อง

17 12 - พ ฒนำผ บร หำรสถำนศ กษำเพ อเตร ยมควำมพร อมเข ำส ประชำคมอำเซ ยน - พ ฒนำบ คลำกรสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ในด ำนกำรให บร กำร - กำรให ควำมร ด ำนกฎหมำย ระเบ ยบปฏ บ ต ต ำง ๆ แก คร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำเพ อเพ ม ประส ทธ ภำพกำรปฏ บ ต งำน กลย ทธ ท 4 เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยย ดหล กธรรมาภ บาล เน นระบบการน เทศ การศ กษาและการใช เคร อข าย การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ - พ ฒนำบ คลำกรเพ อทำหน ำท ต ดตำม ตรวจสอบ และประเม นค ณภำพภำยในของสถำนศ กษำ จ ำนวน 159 คน ประกอบด วย รองผ อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ ศ กษำน เทศก ผ อ ำนวยกำรกล ม ส งเสร มสถำนศ กษำเอกชน และผ บร หำรสถำนศ กษำท กโรงเร ยน เพ อให ม ควำมร ควำมเข ำใจในระบบกำรประก น ค ณภำพภำยในสถำนศ กษำ และสำมำรถต ดตำม ตรวจสอบ และประเม นค ณภำพกำรศ กษำของสถำนศ กษำได อย ำงม ประส ทธ ภำพ - กำรส งเสร มให สถำนศ กษำม กำรพ ฒนำระบบกำรน เทศภำยใน โดยจ ดท ำค ม อกำรพ ฒนำ ระบบกำรน เทศภำยในของสถำนศ กษำ และเคร องม อประเม นระบบกำรน เทศภำยในให แก สถำนศ กษำในส งก ดท ก โรงเร ยน เพ อใช เป นแนวทำงในกำรพ ฒนำระบบกำรน เทศภำยในของสถำนศ กษำให ม ประส ทธ ภำพย งข น การน เทศการศ กษา - กำรช วยเหล อ สน บสน นสถำนศ กษำในกำรพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำ โดยด ำเน นกำรน เทศ ต ดตำมให กำรช วยเหล อสถำนศ กษำในกำรเตร ยมควำมพร อมรองร บกำรประเม นค ณภำพภำยนอกรอบสำมจำก สมศ. จ ำนวน 25 โรงเร ยน กำรน เทศเตร ยมควำมพร อมน กเร ยนเพ อรองร บกำรทดสอบระด บชำต (NT, O-NET) และกำรใช แท ปเล ต กำรน เทศ ตรวจเย ยมสภำพควำมพร อมในช วงเป ดภำคเร ยนของสถำนศ กษำในส งก ด และกำร ประเม นค ดเล อกโรงเร ยนด Happy School เพ อประกำศยกย อง สร ำงขว ญก ำล งใจให แก ผ บร หำรสถำนศ กษำ คร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เคร อข าย - ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดต งเคร อข ำยคร แกนน ำ ปฏ ร ปกำรศ กษำ ในกำรเป นกลไกข บเคล อนยกระด บค ณภำพกำรศ กษำ จ ำนวน 14 เคร อข ำย ประกอบด วย กล มเคร อข ำยสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร, ภำษำไทย, คณ ตศำสตร, ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม, ภำษำต ำงประเทศ (ภำษำอ งกฤษ), ศ ลปะ, ส ขศ กษำและพลศ กษำ, กำรงำนอำช พและเทคโนโลย (กำรงำน), กำรงำนอำช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย ), บรรณำร กษ, ก จกรรมพ ฒนำผ เร ยน (ล กเส อ-เนตรนำร ), แนะแนว, ปฐมว ย และเคร อข ำยผ บร หำรสถำนศ กษำ โดยเคร อข ำยคร แกนน ำปฏ ร ปกำรศ กษำกล มสำระกำรเร ยนร ต ำง ๆ จะรวมต วก นด ำเน นก จกรรมเพ อพ ฒนำค ณภำพกำรจ ดกำรเร ยนร ท ส งเสร มท กษะของผ เร ยนในศตวรรษท 21 เช น กำรพ ฒนำคร แกนนำและคร เคร อข ำยให ม ควำมร ควำมเข ำใจ และท กษะในกำรพ ฒนำและปร บปร งหล กส ตร กระบวนกำรจ ดกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส ำค ญ กำรพ ฒนำส อ นว ตกรรม กำรว ดประเม นผล และกำรว จ ย ในช นเร ยน รวมท งกำรค ดเล อกว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ของคร เคร อข ำยกล มสำระต ำง ๆ เผยแพร เพ อให คร สำมำรถนำไปประย กต ใช ในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน - กำรใช เคร อข ำยเข ำมำม ส วนร วมในกำรบร หำรจ ดกำรศ กษำ ได แก คณะกรรมกำรตรวจ ต ดตำม ประเม นผลและน เทศกำรศ กษำ (ก.ต.ป.น.), คณะอน กรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท กำรศ กษำ และ คณะกรรมกำรเขตพ นท กำรศ กษำ โดยกำรนำข อค ดเห น ข อเสนอแนะต ำง ๆ มำปฏ บ ต

18 13 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาระบบ ICT ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ เพ อการบร หารและการจ ดการเร ยนร การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT - กำรพ ฒนำบ คลำกรเพ อให ม ควำมร ควำมสำมำรถ ม ท กษะในกำรใช ICT และน ำไปประย กต ใช ในกำร จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน โดยพ ฒนำบ คลำกรจำนวน 9 หล กส ตร ๆ ละ 90 คน ประกอบด วย 1. กำรสร ำงสรรค ผลงำนด วยโปรแกรม Paint 2. Application บนระบบปฏ บ ต กำรแอนดรอยด ในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนด วยคอมพ วเตอร พกพำ (Tablet) 3. กำรนำเสนอผลงำนด วยโปรแกรม PowerPoint 4. กำรสร ำงหน งส ออ เล กทรอน กส ด วยโปรแกรม E-Book 5. กำรสร ำง Web Blog ด วย Word Press 6. กำรใช โปรแกรมคอมพ วเตอร สร ำงเกมส สร ำงสรรค จำกคอมพ วเตอร 7. กำรใช Web Blog ในกำรแลกเปล ยนเร ยนร นำเสนอ และสร ำงสรรค ผลงำน 8. กำรสร ำงกำร ต นแอนน เมช น (2D Animation) 9. กำรสร ำงเกมส สร ำงสรรค จำกคอมพ วเตอร - อบรมคร ICT ท กโรงเร ยนให ม ท กษะในกำรต ดต งส อเพ อใช ในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนคอมพ วเตอร พกพำ (Tablet) สำหร บน กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 2 - พ ฒนำผ ด แลระบบเคร อข ำยของหน วยงำนและสถำนศ กษำส ำหร บเคร องคอมพ วเตอร แม ข ำยและ ล กข ำย โดยพ ฒนำผ ด แลระบบเคร อข ำยให ก บสถำนศ กษำท ได ร บจ ดสรรเคร อง Server จำนวน 80 โรงเร ยน การพ ฒนาระบบ ICT - ปร บปร ง พ ฒนำระบบ ICT เพ อกำรบร หำรจ ดกำรภำยในสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ - จ ดต งศ นย เคร อข ำย ICT ระด บสถำนศ กษำ จำนวน 5 ศ นย เคร อข ำย ต งอย ในสถำนศ กษำอำเภอต ำง ๆ ประกอบด วย อำเภอดอนเจด ย โรงเร ยนอน บำลพระบรมรำชำน สรณ ดอนเจด ย อำเภออ ทอง โรงเร ยนอน บำลบ ำนท ำพระยำจ กร โรงเร ยนว ดยำงสว ำงอำรมณ อำเภอสองพ น อง โรงเร ยนว ดท งคอก โรงเร ยนว ดท ำไชย พร อมท งได จ ดสรรงบประมำณสน บสน นเป นค ำว สด ประจำศ นย เคร อข ำย ๆ ละ 20,000 บำท กลย ทธ ท 6 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และความสาน กในความเป นชาต ไทย - กำรปล กจ ตส ำน กในควำมเป นชำต ไทย ได ส งเสร มควำมสำมำรถในกำรค ดลำยม อของน กเร ยน ต งแต ช นประถมศ กษำป ท 1 ถ งช นม ธยมศ กษำป ท 3 ท กคน ด ำเน นกำรน เทศ ต ดตำมกำรจ ดก จกรรมส งเสร ม ควำมสำมำรถในกำรค ดลำยม อของน กเร ยนในระด บห องเร ยนและโรงเร ยน และประเม นควำมสำมำรถในกำรค ด ลำยม อของน กเร ยนท กคน และค ดเล อกส อนว ตกรรมและงำนว จ ยในช นเร ยนท แก ป ญหำหร อพ ฒนำกำรค ด ลำยม อน กเร ยน ด งน ประเภทส อนว ตกรรม 1. โรงเร ยนอน บำลบ ำนท ำพระยำจ กร จำนวน 8 ช นงำน 2. โรงเร ยนว ดโภคำรำม จำนวน 1 ช นงำน

19 14 ประเภทงานว จ ยในช นเร ยน 1. โรงเร ยนว ดโภคำรำม จำนวน 1 ช นงำน 2. โรงเร ยนบ ำนหนองจ ก จำนวน 1 ช นงำน - พ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรมคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ณ ว ดพระธำต ผำแก ว อ.เขำค อ จ.เพชรบ รณ จำนวน 120 คน ประกอบด วย ข ำรำชกำรคร บรรจ ใหม จำนวน 92 คน และบ คลำกรสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ ประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 จำนวน 28 คน - จ ดพ ธ รดน ำดำห วผ ใหญ เน องในเทศกำลสงกรำนต เพ อเป นกำรอน ร กษ ว ฒนธรรม ประเพณ อ นด งำม ของชำต ไทย กลย ทธ ท 7 ส งเสร มการข บเคล อนหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต - ส งเสร มให สถำนศ กษำในส งก ดท กแห งจ ดก จกรรมน อมน ำหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยงส กำรปฏ บ ต และประเม นสถำนศ กษำท วไปให เป นสถำนศ กษำพอเพ ยง จ ำนวน 13 โรงเร ยน ประเม นโรงเร ยนท ม ควำมพร อม เป นแบบอย ำงกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนร กำรบร หำรจ ดกำรตำมหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถำนศ กษำพอเพ ยง) ให เป นสถำนศ กษำพอเพ ยงต นแบบ จำนวน 7 โรงเร ยน กลย ทธ ท 8 สร างศ กยภาพให แก คร บ คลากรทางการศ กษา และน กเร ยน เพ อการเตร ยมความพร อมเข า ส ประชาคมอาเซ ยน เพ อเป นกำรเตร ยมควำมพร อมของบ คลำกรในกำรเข ำส ประชำคมอำเซ ยน สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ ประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได พ ฒนำท กษะในกำรส อสำรภำษำอ งกฤษให แก ผ บร หำรสถำนศ กษำ และคร โรงเร ยนในส งก ด จำนวน และโรงเร ยนในส งก ดสำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำเอกชน

20 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน เป นองค กรหล กข บเคล อนค ณภำพกำรศ กษำข นพ นฐำนของ ประเทศไทยส มำตรฐำนสำกล ภำยในป 2563 บนพ นฐำนของควำมเป นไทย รวมท งลดช องว ำงของค ณภำพ กำรศ กษำ และลดควำมเส ยงของกำรออกกลำงค น โดยพ ฒนำระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน พ นธก จ พ ฒนำ ส งเสร ม และสน บสน นกำรจ ดกำรศ กษำให ประชำกรว ยเร ยนท กคนได ร บกำรศ กษำอย ำงม ค ณภำพ โดยเน นกำรพ ฒนำผ เร ยนเป นสำค ญ เพ อให ผ เร ยนม ควำมร ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ควำมเป นไทย ห ำงไกล จำกยำเสพต ด ม ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศ กษำข นพ นฐำนและพ ฒนำส ค ณภำพระด บสำกลด วยกำรบร หำร จ ดกำรแบบม ส วนร วมและกระจำยอำนำจตำมหล กธรรมำภ บำล ค าน ยมองค การ องค กรท ม ช ว ต พร อมจ ตเอ ออำทร ม อำภรณ ค อควำมขย น ใจย ดม นหล กย ต ธรรม เป าประสงค 1. ผ เร ยนท กคนม ค ณภำพตำมมำตรฐำนกำรศ กษำข นพ นฐำนและพ ฒนำส ควำมเป นเล ศ 2. ประชำกรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกำสในกำรศ กษำข นพ นฐำน ต งแต อน บำลจนจบกำรศ กษำ ข นพ นฐำน อย ำงม ค ณภำพ ท วถ ง และเสมอภำค 3. คร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำสำมำรถปฏ บ ต งำนได อย ำงม ประส ทธ ภำพเต มตำมศ กยภำพ 4. สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำและสถำนศ กษำม ควำมเข มแข งตำมหล กธรรมำภ บำล และเป นกลไก ข บเคล อนกำรศ กษำข นพ นฐำนส ค ณภำพระด บมำตรฐำนสำกล 5. ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำนส วนกลำง ลดบทบำทและกระจำยอ ำนำจ ส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำและสถำนศ กษำ รวมท งบ รณำกำรกำรทำงำนภำยในสำน กต ำง ๆ 6. เขตพ ฒนำพ เศษเฉพำะก จจ งหว ดชำยแดนภำคใต ได ร บกำรพ ฒนำค ณภำพ คร และบ คลำกร ม ควำมปลอดภ ยและม นคง กลย ทธ จำกว ส ยท ศน พ นธก จ เป ำประสงค สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน จ งกำหนดกลย ทธ ป งบประมำณ พ.ศ จำนวน 6 กลย ทธ ด งต อไปน กลย ทธ ท 1 พ ฒนำค ณภำพและมำตรฐำนกำรศ กษำท กระด บตำมหล กส ตรและส งเสร ม ควำมสำมำรถด ำนเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในกำรเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ควำมเป นไทย และว ถ ช ว ตตำมหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยง ควำมร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมและห ำงไกลยำเสพต ด กลย ทธ ท 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศ กษำให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกำสในกำรพ ฒนำ เต มตำมศ กยภำพ และลดอ ตรำกำรออกกลำงค นให เป นศ นย โดยระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนท เข มแข ง กลย ทธ ท 4 พ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำท งระบบ ให สำมำรถจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน ได อย ำงม ค ณภำพ กลย ทธ ท 5 พ ฒนำประส ทธ ภำพกำรบร หำรจ ดกำรตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศ กษำ หล กธรรมำภ บำล เน นกำรม ส วนร วมจำกท กภำคส วนและควำมร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ น เพ อส งเสร ม และสน บสน นกำรจ ดกำรศ กษำ กลย ทธ ท 6 จ ดกำรศ กษำเพ อเสร มสร ำงส นต ส ข ในเขตพ ฒนำพ เศษเฉพำะก จจ งหว ดชำยแดนภำคใต

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ๓ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information