แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

2

3 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ท สอดคล องก บกลย ทธ จ ดเน นของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส าน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 นอกจากน ย งใช เป นเคร องม อในการก าก บ ต ดตาม ประเม นผล การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 อ กด วย แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ในคราวประช มคร งท เม อว นท 13 ก มภาพ นธ 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ขอขอบพระค ณ ผ อ านวยการส าน กงานเขต พ นท การศ กษา รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ อ านวยการกล ม เจ าหน าท และผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ได ให คาปร กษา แนะนา และร วมก นจ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ให สาเร จล ล วงด วยด และหว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ เก ยวข องท จะใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพต อไป (นายช ยณรงค อ นทร อานวย) รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ร กษาราชการแทน ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 17 ก มภาพ นธ 2557

4 สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ ก ข ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 อำนำจหน ำท 1 โครงสร ำงกำรบร หำรงำน 2 ข อม ลพ นฐำนทำงกำรศ กษำ 3 ผลกำรดำเน นงำน ป งบประมำณ พ.ศ ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน 15 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 18 ส วนท 3 งบประมาณเพ อการบร หารจ ดการสาน กงาน 20 สร ปงบประมาณจาแนกตามกลย ทธ สพฐ. 21 โครงการจาแนกตามกลย ทธ สพฐ. 22 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร 1. โครงกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำน กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 5 และ ม ธยมศ กษำป ท 2 25 ป กำรศ กษำ โครงกำรว ดควำมสำมำรถและท กษะกำรอ ำนของน กเร ยนช น ป.1, ป.2, ป.4, ป โครงกำรส งเสร มและพ ฒนำท กษะกำรอ ำน กำรเข ยนภำษำไทย โครงกำรยกระด บผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยน โครงกำรพ ฒนำควำมสำมำรถในกำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร โครงกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำข นพ นฐำนเพ อกำรประก นค ณภำพผ เร ยน ป กำรศ กษำ โครงกำรพ ฒนำกำรเร ยนกำรสอนปฐมว ย ป งบประมำณ โครงกำรงำนศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป กำรศ กษำ 2556 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ โครงกำรงำนศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 63 ป กำรศ กษำ 2556 ระด บภำคกลำงและภำคตะว นออก 52 กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม 10. โครงกำรเสร มสร ำงค ณธรรมและจร ยธรรมเพ อส งเสร มอ ตล กษณ ของสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ 55 ประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต โครงกำรข บเคล อนสถำนศ กษำพอเพ ยงและศ นย กำรเร ยนร ตำมหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยง 58 ด ำนกำรศ กษำ 12. โครงกำรเสร มสร ำงก จกรรมทำควำมด ในโรงเร ยนว ถ พ ทธ 61 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ 13. โครงกำรส งเสร มเพ อพ ฒนำกำรร บน กเร ยนและต ดตำมเด กเข ำเร ยน โครงกำรสร ำงภ ม ค มก นและป องก นน กเร ยนให พ นภ ยยำเสพต ด 70

5 ข สารบ ญ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ค ณภาพ 17. โครงกำรอบรมเช งปฏ บ ต กำรพ ฒนำมำตรฐำนคร ผ ช วยม งส คร ม ออำช พ โครงกำรพ ฒนำเสร มสร ำงศ กยภำพกำรปฏ บ ต งำนบ คลำกร สพป.สพ โครงกำรส งเสร มและพ ฒนำท กษะกำรบร หำรสถำนศ กษำท ม ประส ทธ ภำพ โครงกำรสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ ำงเป นล กจ ำงช วครำว ตำแหน งพน กงำนข บรถยนต 83 เจ ำหน ำท พ สด และเจ ำหน ำท ธ รกำร 21. โครงกำรประช มเช งปฏ บ ต กำร เสร มพล งเพ อเพ มประส ทธ ภำพกำรปฏ บ ต งำนท ด โครงกำรกำรจ ดงำนว นคร ป กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอานาจ ทางการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและ ความร วมม อก บองค กรส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา 23. โครงกำรกำรตรวจสอบและทบทวนกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำภำยในสถำนศ กษำ โครงกำรน เทศ ต ดตำม และประเม นผลกำรศ กษำ โครงกำรประช มคณะกรรมกำรต ดตำม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศกำรศ กษำ (ก.ต.ป.น.) โครงกำรประช มส มมนำคณะอน กรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท กำรศ กษำ โครงกำรจ ดทำแผนอ ตรำกำล ง โครงกำรพ ฒนำระบบเคร อข ำย ICT เพ อกำรบร หำรจ ดกำรภำยในหน วยงำนและสถำนศ กษำ โครงกำรเพ มประส ทธ ภำพกำรประชำส มพ นธ ผ ำนส อว ทย ช มชน โครงกำรประชำส มพ นธ ภำพล กษณ ท ด ขององค กรผ ำนส อหน งส อพ มพ ท องถ น โครงกำรประช มผ บร หำรสถำนศ กษำส งก ดสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ 116 ส พรรณ บร เขต โครงกำรเล อกต งอน กรรมกำรผ แทนข ำรำชกำรคร ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท กำรศ กษำ โครงกำรเล อกต งอน กรรมกำรผ แทนข ำรำชกำรคร ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท กำรศ กษำ 121 แทนตำแหน งว ำง 34. โครงกำรประช มคณะกรรมกำรเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต โครงกำรจ ดทำแผนปฏ บ ต กำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ โครงกำรพ ฒนำระบบข อม ลสำรสนเทศทำงกำรศ กษำ โครงกำรเพ มประส ทธ ภำพกำรบร หำรจ ดกำรของ สพป.ส พรรณบ ร เขต โครงกำรตรวจต ดตำมกำรใช จ ำยเง นอ ดหน นโรงเร ยนเอกชน ประจำป งบประมำณ โครงกำรส งเสร มประส ทธ ภำพกำรบร หำรงำนโรงเร ยนเอกชนในระบบ ป งบประมำณ โครงกำรส งเสร มระบบประก นค ณภำพกำรศ กษำโรงเร ยนเอกชน ป งบประมำณ ภาคผนวก คำส งแต งต งคณะกรรมกำรจ ดทำแผนปฏ บ ต กำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ หน า

6 อานาจหน าท ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ต งอย บร เวณโรงเร ยนว ดหนองตำสำม ต ำบลอ ทอง อ ำเภออ ทอง จ งหว ดส พรรณบ ร เป นหน วยงำนบร หำรรำชกำรส งก ดส ำน กงำนคณะกรรมกำร กำรศ กษำ ข นพ นฐำน ท เก ดข นจำกกำรปฏ ร ปกำรศ กษำของกระทรวงศ กษำธ กำร ด วยกำรปร บโครงสร ำง กระทรวงใหม ตำมพระรำชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หำรรำชกำรกระทรวงศ กษำธ กำร พ.ศ ม หน ำท หล กในกำรจ ด กำรศ กษำข นพ นฐำน ให เป นไปตำมพระรำชบ ญญ ต กำรศ กษำแห งชำต พ.ศ และมำตรำ 37 แห ง พระรำชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หำรรำชกำรกระทรวงศ กษำธ กำร พ.ศ และม อำนำจหน ำท ด งน 1. จ ดทำนโยบำย แผนพ ฒนำ และมำตรฐำนกำรศ กษำของเขตพ นท กำรศ กษำให สอดคล องก บ นโยบำย มำตรฐำนกำรศ กษำ แผนกำรศ กษำ แผนพ ฒนำกำรศ กษำข นพ นฐำน และควำมต องกำรของท องถ น 2. ว เครำะห กำรจ ดต งงบประมำณเง นอ ดหน นท วไปของสถำนศ กษำ และหน วยงำนในเขตพ นท กำรศ กษำ และแจ งกำรจ ดสรรงบประมำณท ได ร บให หน วยงำนข ำงต นร บทรำบ รวมท งก ำก บ ตรวจสอบ ต ดตำมกำรใช จ ำยงบประมำณของหน วยงำนด งกล ำว 3. ประสำน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนำหล กส ตรร วมก บสถำนศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 4. กำก บ ด แล ต ดตำม และประเม นผลสถำนศ กษำข นพ นฐำน และในเขตพ นท กำรศ กษำ 5. ศ กษำ ว เครำะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสำรสนเทศด ำนกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 6. ประสำนกำรระดมทร พยำกรด ำนต ำง ๆ รวมท งทร พยำกรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นกำร จ ดและพ ฒนำกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 7. จ ดระบบประก นค ณภำพกำรศ กษำ และประเม นผลสถำนศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 8. ประสำน ส งเสร ม สน บสน น กำรจ ดกำรศ กษำของสถำนศ กษำเอกชน องค กรปกครองส วน ท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชำช พ สถำบ นศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลำกหลำยในเขตพ นท กำรศ กษำ 9. ดำเน นกำรประสำน ส งเสร ม สน บสน นกำรว จ ยและพ ฒนำกำรศ กษำในเขตพ นท กำรศ กษำ 10. ประสำน ส งเสร ม กำรดำเน นงำนของคณะอน กรรมกำร และคณะทำงำนด ำนกำรศ กษำ 11. ประสำนกำรปฏ บ ต รำชกำรท วไปก บองค กรหร อหน วยงำนต ำง ๆ ท งภำคร ฐ ภำคเอกชน และ องค กรปกครองส วนท องถ น ในฐำนะสำน กงำนผ แทนกระทรวงศ กษำธ กำรในเขตพ นท กำรศ กษำ 12. ปฏ บ ต หน ำท อ นเก ยวก บก จกรรมภำยในเขตพ นท กำรศ กษำท ม ได ระบ ให เป นหน ำท ของหน วยงำน ใดโดยเฉพำะ หร อปฏ บ ต งำนอ นตำมท มอบหมำย

7 2 โครงสร างการบร หารงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2

8 3 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ตารางท 1 จานวนหน วยงานในส งก ด สถานศ กษา จานวน ส งก ด สพฐ. 136 แห ง อำเภออ ทอง 54 แห ง อำเภอสองพ น อง 55 แห ง อำเภอดอนเจด ย 27 แห ง ส งก ด สช. 10 แห ง อำเภออ ทอง 6 แห ง อำเภอสองพ น อง 3 แห ง อำเภอดอนเจด ย 1 แห ง ตารางท 2 จานวนคร และบ คลากรทางการศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา จานวน ผ อำนวยกำรสถำนศ กษำ และรองผ อำนวยกำรสถำนศ กษำ 152 คน คร 1,234 คน บ คลำกรทำงกำรศ กษำ ส งก ด สพป. 69 คน

9 ตารางท 3 จานวนน กเร ยน และห องเร ยน ป การศ กษา 2556 (ข อม ล ณ ว นท 10 ม.ย. 56) 4 จานวนน กเร ยน (คน) จานวน ระด บช น อ ทอง สองพ น อง ดอนเจด ย รวม รวมท งส น ห อง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง เร ยน อน บำล ,257 1,089 2, อน บำล ,326 1,251 2, รวมก อนประถมศ กษา ,150 1, ,583 2,340 4, ประถมศ กษำป ท ,461 1,310 2, ประถมศ กษำป ท ,392 1,308 2, ประถมศ กษำป ท ,461 1,323 2, ประถมศ กษำป ท ,403 1,249 2, ประถมศ กษำป ท ,360 1,248 2, ประถมศ กษำป ท ,291 1,224 2, รวมระด บประถมศ กษา 3,368 3,062 3,391 3,136 1,609 1,464 8,368 7,662 16, ม ธยมศ กษำป ท ม ธยมศ กษำป ท ม ธยมศ กษำป ท รวมระด บม ธยมศ กษา ตอนต น , , รวมท งส น 4,678 4,286 5,134 4,665 2,246 2,003 12,058 10,954 23,012 1,312

10 5 ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ณ พ.ศ กำรด ำเน นงำนของส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ตำมกลย ทธ ท ก ำหนดไว 8 กลย ทธ ม ผลกำรดำเน นงำนปรำกฏด งน กลย ทธ ท 1 ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บใน 5 กล มสาระการเร ยนร หล ก และ ส งเสร มการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได ด ำเน นโครงกำรต ำง ๆ เพ อยกระด บ ผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยนในกล มสำระกำรเร ยนร ต ำง ๆ ด งน การประเม นค ณภาพทางการศ กษาข นพ นฐาน 1. ประเม นค ณภาพการศ กษาน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา 2555 ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดให ม กำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำ น กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 5 และช นม ธยมศ กษำป ท 2 เพ อต องกำรทรำบผลกำรจ ดกำรศ กษำและน ำผลกำร ประเม นมำกำหนดแนวทำงในกำรพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำต อไป ซ งจำกกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำน กเร ยน ด งกล ำวปรำกฏผลกำรประเม นด งน ตารางท 4 ผลกำรประเม นค ณภำพน กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 5 ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ จำแนกตำมกล มสำระกำรเร ยนร กล มสำระกำรเร ยนร จำนวน คะแนนเฉล ย ร อยละของจำนวนน กเร ยนตำมเกณฑ น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ภำษำไทย 3, คณ ตศำสตร 3, ว ทยำศำสตร 3, ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม 3, ภำษำอ งกฤษ 3, ส ขศ กษำและพลศ กษำ 3, ศ ลปะ 3, กำรงำนอำช พและเทคโนโลย 3, จำกตำรำงท 4 พบว ำ ผลกำรประเม นค ณภำพน กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 5 ป กำรศ กษำ 2555 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ได แก กล มสำระกำรเร ยนส ขศ กษำฯ ร อยละ รองลงมำ ได แก กล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำฯ ร อยละ และกล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ ตำมลำด บและกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำท ส ด ร อยละ เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละกล มสำระกำรเร ยนร ท น ำพอใจ (มำกกว ำร อยละ 50) ได แก กล มสำระ กำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ม คะแนนร อยละ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นในระด บพอใช ถ งระด บด ส งส ด ได แก กล มสำระ กำรเร ยนร ภำษำอ งกฤษ ร อยละ รองลงมำ ได แก กล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ร อยละ และ กล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร ร อยละ ตำมลำด บ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นในระด บปร บปร งส งส ด ได แก กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ รองลงมำได แก กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ และ กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ร อยละ ตำมลำด บ

11 ตารางท 5 ผลกำรประเม นค ณภำพน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 2 ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ จำแนกตำมกล มสำระกำรเร ยนร กล มสำระกำรเร ยนร จำนวน คะแนนเฉล ย ร อยละของจำนวนน กเร ยนตำมเกณฑ น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ภำษำไทย คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม ภำษำอ งกฤษ ส ขศ กษำและพลศ กษำ ศ ลปะ กำรงำนอำช พและเทคโนโลย จำกตำรำงท 5 พบว ำ ผลกำรประเม นค ณภำพน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 2 ป กำรศ กษำ 2555 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ได แก กล มสำระกำรเร ยนส ขศ กษำและพลศ กษำ ร อยละ รองลงมำ ได แก กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ และกล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ ตำมลำด บและกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำท ส ด ร อยละ เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละกล มสำระกำรเร ยนร ท น ำพอใจ (มำกกว ำร อยละ 50) ได แก กล มสำระ กำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ม คะแนนร อยละ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นในระด บพอใช ถ งระด บด ส งส ด ได แก กล มสำระ กำรเร ยนร คณ ตศำสตร ร อยละ รองลงมำ ได แก กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำอ งกฤษ ร อยละ และ กล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม ร อยละ ตำมลำด บ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นในระด บปร บปร งส งส ด ได แก กล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร ร อยละ รองลงมำได แก กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ร อยละ และกล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ ตำมลำด บ 2. การประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3, ช นประถมศ กษาป ท 6 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ประจ าป การศ กษา 2555 ของน กเร ยนในส งก ดส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 ม ผลกำรประเม น ด งน ตารางท 6 แสดงผลกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำข นพ นฐำน (NT)เพ อกำรประก นค ณภำพผ เร ยน ช นประถมศ กษำป ท 3 รำยควำมสำมำรถของน กเร ยน ป กำรศ กษำ 2555 จำนวน คะแนน ร อยละของจำนวนน กเร ยนตำมเกณฑ ควำมสำมำรถ น กเร ยน เฉล ย ปร บปร ง พอใช ด ด มำก ร อยละ ด ำนภำษำ 2, ด ำนคำนวณ 2, ด ำนเหต ผล 2,

12 7 จำกตำรำงท 6 พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละควำมสำมำรถด ำนเหต ผลม คะแนนเฉล ยส งส ด ร อยละ รองลงมำค อ ควำมสำมำรถด ำนภำษำ ร อยละ และควำมสำมำรถด ำนค ำนวณ ม คะแนนเฉล ยร อยละ ต ำท ส ด ค อ ร อยละ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นควำมสำมำรถในระด บน ำพ งพอใจ (ระด บด ถ ง ระด บด มำก) ส งท ส ด ได แก ควำมสำมำรถด ำนเหต ผล ร อยละ เม อพ จำรณำร อยละของน กเร ยนท ม ผลกำรประเม นควำมสำมำรถในระด บปร บปร งถ งระด บพอใช ได แก ควำมสำมำรถด ำนค ำนวณ ร อยละ รองลงมำ ได แก ควำมสำมำรถด ำนภำษำ ร อยละ และ ควำมสำมำรถด ำนเหต ผล ร อยละ ตารางท 7 แสดงกำรเปร ยบเท ยบผลกำรประเม นค ณภำพกำรศ กษำข นพ นฐำน (NT)เพ อกำรประก นค ณภำพ ผ เร ยน ช นประถมศ กษำป ท 3 รำยควำมสำมำรถของน กเร ยน ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ ก บผลกำรประเม นระด บจ งหว ดและระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ควำมสำมำรถ ส พรรณบ ร เขต 2 จ งหว ด ส พรรณบ ร ผลต ำง สพ.2 จ งหว ด ระด บ ประเทศ ผลต ำง สพ.2 ประเทศ ด ำนภำษำ ด ำนคำนวณ ด ำนเหต ผล รวมเฉล ย จำกตำรำงท 7 คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำควำมสำมำรถด ำนภำษำ ด ำนค ำนวณ และด ำนเหต ผล เม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำควำมสำมำรถด ำนภำษำ ด ำนคำนวณ และด ำนเหต ผล ม คะแนนเฉล ยต ำกว ำคะแนนเฉล ยระด บจ งหว ด ท กด ำน และเม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละควำมสำมำรถ ด ำนเหต ผลม คะแนนเฉล ยส งกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ร อยละ 0.39 ส วนคะแนนเฉล ยร อยละ ควำมสำมำรถด ำนภำษำ และด ำนคำนวณ ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ตารางท 8 แสดงผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นประถมศ กษำป ท 6 ป กำรศ กษำ 2555 กล มสำระกำรเร ยนร จำนวน คะแนนเฉล ย น กเร ยน ร อยละ ภำษำไทย 2, คณ ตศำสตร 2, ว ทยำศำสตร 2, ภำษำอ งกฤษ 2, ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม 2, ส ขศ กษำและพลศ กษำ 2, ศ ลปะ 2, กำรงำนอำช พและเทคโนโลย 2,

13 8 จำกตำรำง 8 พบว ำ ผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นประถมศ กษำป ท 6 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พ และเทคโนโลย ร อยละ รองลงมำค อ กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและพลศ กษำ ร อยละ และ กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ ส วนกล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำท ส ด ค อ กล มสำระ กำรเร ยนร ภำษำอ งกฤษ ร อยละ ตารางท 9 แสดงกำรเปร ยบเท ยบผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นประถมศ กษำป ท 6 ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ ก บผลกำรประเม นระด บจ งหว ด สพฐ. และระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ควำมสำมำรถ ส พรรณบ ร เขต 2 จ งหว ด ส พรรณบ ร ผลต ำง สพ.2 จ งหว ด ส งก ด สพฐ. ผลต ำง สพ.2-สพฐ. ระด บ ประเทศ ภำษำไทย คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ภำษำอ งกฤษ ส งคมศ กษำ ฯ ส ขศ กษำและพลศ กษำ ศ ลปะ กำรงำนอำช พฯ จำกตำรำง 9 คะแนนเฉล ยร อยละกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นประถมศ กษำป ท 6 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ พบว ำเม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด ท กกล มสำระกำรเร ยนร เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำ เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บ สพฐ. พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละกล มสำระกำรเร ยนร ภำษำอ งกฤษต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. ร อยละ 1.29 เพ ยงกล มสำระกำรเร ยนร เด ยว ส วนกล มสำระกำรเร ยนร อ นม คะแนนเฉล ยร อยละส งกว ำคะแนน เฉล ยร อยละระด บ สพฐ. เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำ เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บประเทศ พบว ำ ม 2 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ค อ กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ 2.17 และกล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ 0.36 ส วนกล มสำระกำรเร ยนร อ นม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ผลต ำง สพ.2 ประเทศ

14 ตารางท 10 แสดงผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นม ธยมศ กษำป ท 3 ป กำรศ กษำ 2555 กล มสำระกำรเร ยนร จำนวน คะแนนเฉล ย น กเร ยน ร อยละ ภำษำไทย คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ภำษำอ งกฤษ ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม ส ขศ กษำและพลศ กษำ ศ ลปะ กำรงำนอำช พและเทคโนโลย จำกตำรำง 10 พบว ำ ผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นม ธยมศ กษำ ป ท 3 กล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำและ พลศ กษำ ร อยละ รองลงมำค อ กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย ร อยละ และกล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ร อยละ ส วนกล มสำระกำรเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละต ำท ส ด ค อ กล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ร อยละ ตารางท 11 แสดงกำรเปร ยบเท ยบผลกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นม ธยมศ กษำป ท 3 ป กำรศ กษำ 2555 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ ก บผลกำรประเม นระด บจ งหว ด สพฐ. และระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ควำมสำมำรถ ส พรรณบ ร เขต 2 ส งก ด สพฐ. ผลต ำง สพ.2-สพฐ. ระด บ ประเทศ ผลต ำง สพ.2 ประเทศ ภำษำไทย คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร ภำษำอ งกฤษ ส งคมศ กษำ ฯ ส ขศ กษำและพลศ กษำ ศ ลปะ กำรงำนอำช พฯ จำกตำรำง 11 คะแนนเฉล ยร อยละกำรประเม นค ณภำพทำงกำรศ กษำระด บชำต ข นพ นฐำน (O-NET) ช นม ธยมศ กษำป ท 3 ระด บเขตพ นท กำรศ กษำ เม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. ท กกล มสำระกำรเร ยนร เม อพ จำรณำคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำ เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บประเทศ พบว ำ คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท กำรศ กษำม คะแนนเฉล ยร อยละต ำกว ำคะแนนเฉล ย ร อยละระด บประเทศ ท กกล มสำระกำรเร ยนร

15 10 3. การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช เคร อข ายคร แกนน า ปฏ ร ปการศ กษากล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ ด งน การพ ฒนาการเร ยนการสอนระด บปฐมว ย - พ ฒนำกำรเร ยนกำรสอนปฐมว ย โดยด ำเน นกำรพ ฒนำคร ปฐมว ยตำมโครงกำรบ ำนน กว ทยำศำสตร น อย พ ฒนำพ อแม ผ ปกครองให ม ควำมร ควำมเข ำใจในกำรอบรมเล ยงด เด กปฐมว ย ประเม นโรงเร ยนศ นย เด กเล ก ปฐมว ยต นแบบเคร อข ำย 6 โรงเร ยน เพ อสร ำงควำมเข มแข งและพ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำรให ม ระบบประก น ค ณภำพภำยในท เข มแข ง กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย - ส งเสร มและพ ฒนำท กษะกำรอ ำน กำรเข ยนภำษำไทย โดยด ำเน นกำรส ำรวจข อม ลน กเร ยนท ม ป ญหำ ด ำนกำรอ ำนไม ออก เข ยนไม ได ช นประถมศ กษำป ท 1 ช นม ธยมศ กษำป ท 3 ซ งม จ ำนวน 387 คน ค ดเป นร อยละ และด ำเน นกำรน เทศ ต ดตำมกำรจ ดก จกรรมพ ฒนำท กษะกำรอ ำน กำรเข ยนให ก บน กเร ยนท ม ป ญหำ ด ำนกำรอ ำน กำรเข ยนของโรงเร ยนในส งก ด จำนวน 136 โรงเร ยน กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร - พ ฒนำกำรจ ดกำรเร ยนร ส งเสร มท กษะกำรค ด โดยจ ดท ำค ม อแนวทำงกำรจ ดกำรเร ยนร ส งเสร ม ท กษะกำรค ด ให แก คร ท กโรงเร ยนเพ อนำไปใช จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนพ ฒนำท กษะกำรค ดของน กเร ยน - อบรมเช งปฏ บ ต กำรกำรสร ำงสรรค ผลงำนด วยโปรแกรม GSP ให แก คร ผ สอนคณ ตศำสตร จ ำนวน 60 คน และจ ดประกวด ค ดเล อก Best Practice คร ผ สอนคณ ตศำสตร ได 5 ผลงำน กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ - พ ฒนำคร กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ จำนวน 55 คน โดยกำรจ ดค ำยพ ฒนำเสร มท กษะนำฏศ ลป ดนตร สำกล ดนตร ไทย และท ศนศ ลป ในล กษณะฐำนควำมร และกำรฝ กปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ได ดำเน น - พ ฒนำคร ผ สอนกล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร ช นประถมศ กษำป ท 4-6 จ ำนวน 150 คน เพ อ ส งเสร มก จกรรมกำรเร ยนร ท สะท อนธรรมชำต ของว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สร ำงควำมร ควำม เข ำใจ และ ควำมสำมำรถในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ทยำศำสตร ท เน นกำรส บเสำะหำควำมร และสะท อนธรรมชำต ของ ว ทยำศำสตร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม - จ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร คร ผ สอนกล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม แนวทำงในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนผ ำนแหล งเร ยนร ประว ต ศำสตร สถำนท จร ง ณ อ ทยำนประว ต ศำสตร ส โขท ย พร อมจ ดทำเอกสำรแหล งเร ยนร ทำงประว ต ศำสตร สม ยส โขท ย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย - พ ฒนำคร ผ สอนกล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย (งำนอำช พ) ได แก คร ก บ กำรจ ดกำรเร ยนร ในศตวรรษท 21 และกำรจ ดกำรเร ยนร กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย (งำนอำช พ) - อบรมพ ฒนำเคร อข ำยคร แกนนำปฏ ร ปกำรศ กษำ 4 เร อง ได แก กำรประด ษฐ โมบำยจำกขวดนมด ชม ลค กำรประด ษฐ ต กตำไล ฝนจำกถ งเท ำ กำรประด ษฐ พวงก ญแจร ปส ตว และสำนตะกร ำจำกเส นพลำสต ก

16 11 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ได ดำเน นกำร - พ ฒนำคร ผ สอนล กเส อ-เนตรนำร ท กโรงเร ยน จ ำนวน 146 คน ให ควำมร ควำมเข ำใจเก ยวก บระเบ ยบแถว และกำรสวนสนำม - พ ฒนำคร ผ สอนแนะแนว โดยศ กษำด งำนโรงเร ยนท จ ดก จกรรมแนะแนวประสบควำมส ำเร จ เพ อเร ยนร กระบวนงำนกำรแนะแนวในโรงเร ยน ประช มส มมนำแลกเปล ยนเร ยนร เพ อกำรขยำยผลกระบวนงำน แนะแนวในโรงเร ยน และจ ดทำ ค ม อคร แนะแนว ให แก โรงเร ยนในส งก ด 4. พ ฒนาโรงเร ยนขนาดเล กส ห องเร ยนค ณภาพ โดยจ ดประช มจ ดกำรเร ยนร แบบบ รณำกำร ด วยเทคน คกำรสอนแบบโครงงำนให แก คร ในโรงเร ยนขนำดเล ก จ ำนวน 64 คน และด ำเน นกำรน เทศ ต ดตำม กำรจ ดกำรเร ยนร แบบบ รณำกำรและแนวทำงกำรจ ดช นเร ยนเพ อแก ป ญหำคร ไม ครบช น กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสทางการศ กษาภาคบ งค บอย างท วถ ง โดยร ปแบบท หลากหลาย ผ เร ยนได ร บ การศ กษาอย างต อเน องจนจบหล กส ตร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได ด ำเน นกำรพ ฒนำระบบกำรร บและ ต ดตำมน กเร ยน เพ อให ประชำกรว ยเร ยนท อย ในเกณฑ กำรศ กษำภำคบ งค บได เข ำเร ยนครบท กคน โดยด ำเน นกำร จ ดทำฐำนข อม ลประชำกรว ยเร ยนท เก ดในป พ.ศ จ ำแนกเป นรำยต ำบล เพ อกำรร บและต ดตำมกำร เข ำเร ยนของน กเร ยน ตรวจสอบและประกำศพ นท เขตบร กำรของโรงเร ยน จ ดทำค ม อ พ.ร.บ.กำรศ กษำภำคบ งค บ พ.ศ และส งให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นแนวปฏ บ ต ในกำรร บและต ดตำมน กเร ยน จำกกำรต ดตำมกำรร บ เด กเข ำเร ยน ปรำกฏผลด งน ประชำกร อำย 6-7 ป จ ำนวน 3,255 คน เข ำเร ยนช นประถมศ กษำป ท 1 จ ำนวน 3,255 คน ค ดเป น ร อยละ 100 น กเร ยนจบช นประถมศ กษำป ท 6 จ ำนวน 2,589 คน เร ยนต อช นม ธยมศ กษำป ท 1 จ ำนวน 2,589 คน ค ดเป นร อยละ 100 น กเร ยนจบช นม ธยมศ กษำป ท 3 จ ำนวน 661 คน เร ยนต อในระด บท ส งข น จ ำนวน 562 คน ค ดเป น ร อยละ การต ดตาม ด แลช วยเหล อน กเร ยน ได ด ำเน นกำรออกเย ยมบ ำนน กเร ยนท เป นกล มเส ยงต อกำรออก กลำงค น น กเร ยนท ครอบคร วม ฐำนะยำกจน ต องช วยเหล อผ ปกครอง โดยน ำอ ปกรณ ขอใช ในช ว ตประจ ำว นไป มอบให แก น กเร ยนและครอบคร ว จ ำนวน 48 ครอบคร ว ซ งเป นกำรสร ำงขว ญและก ำล งใจให แก น กเร ยนมำกข น นอกจำกน ได จ ดค ำยจ ตอำสำแก น กเร ยนเพ อให น กเร ยนร จ กเส ยสละ เห นค ณค ำในตนเองและผ อ น การลดอ ตราการออกกลางค น ป กำรศ กษำ 2555 น กเร ยนระด บประถมศ กษำ จำนวน 16,218 คน จำนวน 5 คน ค ดเป นร อยละ 0.03 น กเร ยนระด บม ธยมศ กษำตอนต น จำนวน 2,231 คน ออกกลำงค น จำนวน 4 คน ค ดเป นร อยละ 0.17 การพ ฒนาสมรรถภาพผ พ การ ได จ ดสรรงบประมำณให แก โรงเร ยนท ม น กเร ยนบกพร องทำงกำรเร ยนร ในกำรพ ฒนำส อส งอ ำนวยควำมสะดวกต ำง ๆ และพ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำให สำมำรถจ ดกำรเร ยน กำรสอนสำหร บน กเร ยนท ม ควำมบกพร องทำงกำรเร ยนร ได อย ำงม ประส ทธ ภำพ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให ม ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ด ำเน นกำรพ ฒนำคร และบ คลำกร ทำง กำรศ กษำเพ อให ม ค ณภำพตำมมำตรฐำนว ชำช พ พร อมท งยกย องเช ดช เก ยรต คร บ คลำกรทำงกำรศ กษำ และ สถำนศ กษำ ท ม ผลงำนด เด น ด งน - พ ฒนำคร บรรจ ใหม ต ำแหน งคร ผ ช วย จ ำนวน 98 รำย เพ อให ม ควำมร เทคน คในกำรจ ดกำรเร ยน กำรสอน และระเบ ยบกฎหมำยท เก ยวข อง

17 12 - พ ฒนำผ บร หำรสถำนศ กษำเพ อเตร ยมควำมพร อมเข ำส ประชำคมอำเซ ยน - พ ฒนำบ คลำกรสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ในด ำนกำรให บร กำร - กำรให ควำมร ด ำนกฎหมำย ระเบ ยบปฏ บ ต ต ำง ๆ แก คร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำเพ อเพ ม ประส ทธ ภำพกำรปฏ บ ต งำน กลย ทธ ท 4 เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษา โดยย ดหล กธรรมาภ บาล เน นระบบการน เทศ การศ กษาและการใช เคร อข าย การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ - พ ฒนำบ คลำกรเพ อทำหน ำท ต ดตำม ตรวจสอบ และประเม นค ณภำพภำยในของสถำนศ กษำ จ ำนวน 159 คน ประกอบด วย รองผ อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ ศ กษำน เทศก ผ อ ำนวยกำรกล ม ส งเสร มสถำนศ กษำเอกชน และผ บร หำรสถำนศ กษำท กโรงเร ยน เพ อให ม ควำมร ควำมเข ำใจในระบบกำรประก น ค ณภำพภำยในสถำนศ กษำ และสำมำรถต ดตำม ตรวจสอบ และประเม นค ณภำพกำรศ กษำของสถำนศ กษำได อย ำงม ประส ทธ ภำพ - กำรส งเสร มให สถำนศ กษำม กำรพ ฒนำระบบกำรน เทศภำยใน โดยจ ดท ำค ม อกำรพ ฒนำ ระบบกำรน เทศภำยในของสถำนศ กษำ และเคร องม อประเม นระบบกำรน เทศภำยในให แก สถำนศ กษำในส งก ดท ก โรงเร ยน เพ อใช เป นแนวทำงในกำรพ ฒนำระบบกำรน เทศภำยในของสถำนศ กษำให ม ประส ทธ ภำพย งข น การน เทศการศ กษา - กำรช วยเหล อ สน บสน นสถำนศ กษำในกำรพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำ โดยด ำเน นกำรน เทศ ต ดตำมให กำรช วยเหล อสถำนศ กษำในกำรเตร ยมควำมพร อมรองร บกำรประเม นค ณภำพภำยนอกรอบสำมจำก สมศ. จ ำนวน 25 โรงเร ยน กำรน เทศเตร ยมควำมพร อมน กเร ยนเพ อรองร บกำรทดสอบระด บชำต (NT, O-NET) และกำรใช แท ปเล ต กำรน เทศ ตรวจเย ยมสภำพควำมพร อมในช วงเป ดภำคเร ยนของสถำนศ กษำในส งก ด และกำร ประเม นค ดเล อกโรงเร ยนด Happy School เพ อประกำศยกย อง สร ำงขว ญก ำล งใจให แก ผ บร หำรสถำนศ กษำ คร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เคร อข าย - ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดต งเคร อข ำยคร แกนน ำ ปฏ ร ปกำรศ กษำ ในกำรเป นกลไกข บเคล อนยกระด บค ณภำพกำรศ กษำ จ ำนวน 14 เคร อข ำย ประกอบด วย กล มเคร อข ำยสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร, ภำษำไทย, คณ ตศำสตร, ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม, ภำษำต ำงประเทศ (ภำษำอ งกฤษ), ศ ลปะ, ส ขศ กษำและพลศ กษำ, กำรงำนอำช พและเทคโนโลย (กำรงำน), กำรงำนอำช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย ), บรรณำร กษ, ก จกรรมพ ฒนำผ เร ยน (ล กเส อ-เนตรนำร ), แนะแนว, ปฐมว ย และเคร อข ำยผ บร หำรสถำนศ กษำ โดยเคร อข ำยคร แกนน ำปฏ ร ปกำรศ กษำกล มสำระกำรเร ยนร ต ำง ๆ จะรวมต วก นด ำเน นก จกรรมเพ อพ ฒนำค ณภำพกำรจ ดกำรเร ยนร ท ส งเสร มท กษะของผ เร ยนในศตวรรษท 21 เช น กำรพ ฒนำคร แกนนำและคร เคร อข ำยให ม ควำมร ควำมเข ำใจ และท กษะในกำรพ ฒนำและปร บปร งหล กส ตร กระบวนกำรจ ดกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส ำค ญ กำรพ ฒนำส อ นว ตกรรม กำรว ดประเม นผล และกำรว จ ย ในช นเร ยน รวมท งกำรค ดเล อกว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ของคร เคร อข ำยกล มสำระต ำง ๆ เผยแพร เพ อให คร สำมำรถนำไปประย กต ใช ในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน - กำรใช เคร อข ำยเข ำมำม ส วนร วมในกำรบร หำรจ ดกำรศ กษำ ได แก คณะกรรมกำรตรวจ ต ดตำม ประเม นผลและน เทศกำรศ กษำ (ก.ต.ป.น.), คณะอน กรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท กำรศ กษำ และ คณะกรรมกำรเขตพ นท กำรศ กษำ โดยกำรนำข อค ดเห น ข อเสนอแนะต ำง ๆ มำปฏ บ ต

18 13 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาระบบ ICT ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ เพ อการบร หารและการจ ดการเร ยนร การพ ฒนาบ คลากรด าน ICT - กำรพ ฒนำบ คลำกรเพ อให ม ควำมร ควำมสำมำรถ ม ท กษะในกำรใช ICT และน ำไปประย กต ใช ในกำร จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน โดยพ ฒนำบ คลำกรจำนวน 9 หล กส ตร ๆ ละ 90 คน ประกอบด วย 1. กำรสร ำงสรรค ผลงำนด วยโปรแกรม Paint 2. Application บนระบบปฏ บ ต กำรแอนดรอยด ในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนด วยคอมพ วเตอร พกพำ (Tablet) 3. กำรนำเสนอผลงำนด วยโปรแกรม PowerPoint 4. กำรสร ำงหน งส ออ เล กทรอน กส ด วยโปรแกรม E-Book 5. กำรสร ำง Web Blog ด วย Word Press 6. กำรใช โปรแกรมคอมพ วเตอร สร ำงเกมส สร ำงสรรค จำกคอมพ วเตอร 7. กำรใช Web Blog ในกำรแลกเปล ยนเร ยนร นำเสนอ และสร ำงสรรค ผลงำน 8. กำรสร ำงกำร ต นแอนน เมช น (2D Animation) 9. กำรสร ำงเกมส สร ำงสรรค จำกคอมพ วเตอร - อบรมคร ICT ท กโรงเร ยนให ม ท กษะในกำรต ดต งส อเพ อใช ในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนคอมพ วเตอร พกพำ (Tablet) สำหร บน กเร ยนช นประถมศ กษำป ท 2 - พ ฒนำผ ด แลระบบเคร อข ำยของหน วยงำนและสถำนศ กษำส ำหร บเคร องคอมพ วเตอร แม ข ำยและ ล กข ำย โดยพ ฒนำผ ด แลระบบเคร อข ำยให ก บสถำนศ กษำท ได ร บจ ดสรรเคร อง Server จำนวน 80 โรงเร ยน การพ ฒนาระบบ ICT - ปร บปร ง พ ฒนำระบบ ICT เพ อกำรบร หำรจ ดกำรภำยในสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ - จ ดต งศ นย เคร อข ำย ICT ระด บสถำนศ กษำ จำนวน 5 ศ นย เคร อข ำย ต งอย ในสถำนศ กษำอำเภอต ำง ๆ ประกอบด วย อำเภอดอนเจด ย โรงเร ยนอน บำลพระบรมรำชำน สรณ ดอนเจด ย อำเภออ ทอง โรงเร ยนอน บำลบ ำนท ำพระยำจ กร โรงเร ยนว ดยำงสว ำงอำรมณ อำเภอสองพ น อง โรงเร ยนว ดท งคอก โรงเร ยนว ดท ำไชย พร อมท งได จ ดสรรงบประมำณสน บสน นเป นค ำว สด ประจำศ นย เคร อข ำย ๆ ละ 20,000 บำท กลย ทธ ท 6 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม และความสาน กในความเป นชาต ไทย - กำรปล กจ ตส ำน กในควำมเป นชำต ไทย ได ส งเสร มควำมสำมำรถในกำรค ดลำยม อของน กเร ยน ต งแต ช นประถมศ กษำป ท 1 ถ งช นม ธยมศ กษำป ท 3 ท กคน ด ำเน นกำรน เทศ ต ดตำมกำรจ ดก จกรรมส งเสร ม ควำมสำมำรถในกำรค ดลำยม อของน กเร ยนในระด บห องเร ยนและโรงเร ยน และประเม นควำมสำมำรถในกำรค ด ลำยม อของน กเร ยนท กคน และค ดเล อกส อนว ตกรรมและงำนว จ ยในช นเร ยนท แก ป ญหำหร อพ ฒนำกำรค ด ลำยม อน กเร ยน ด งน ประเภทส อนว ตกรรม 1. โรงเร ยนอน บำลบ ำนท ำพระยำจ กร จำนวน 8 ช นงำน 2. โรงเร ยนว ดโภคำรำม จำนวน 1 ช นงำน

19 14 ประเภทงานว จ ยในช นเร ยน 1. โรงเร ยนว ดโภคำรำม จำนวน 1 ช นงำน 2. โรงเร ยนบ ำนหนองจ ก จำนวน 1 ช นงำน - พ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรมคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ณ ว ดพระธำต ผำแก ว อ.เขำค อ จ.เพชรบ รณ จำนวน 120 คน ประกอบด วย ข ำรำชกำรคร บรรจ ใหม จำนวน 92 คน และบ คลำกรสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ ประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 จำนวน 28 คน - จ ดพ ธ รดน ำดำห วผ ใหญ เน องในเทศกำลสงกรำนต เพ อเป นกำรอน ร กษ ว ฒนธรรม ประเพณ อ นด งำม ของชำต ไทย กลย ทธ ท 7 ส งเสร มการข บเคล อนหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต - ส งเสร มให สถำนศ กษำในส งก ดท กแห งจ ดก จกรรมน อมน ำหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยงส กำรปฏ บ ต และประเม นสถำนศ กษำท วไปให เป นสถำนศ กษำพอเพ ยง จ ำนวน 13 โรงเร ยน ประเม นโรงเร ยนท ม ควำมพร อม เป นแบบอย ำงกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนร กำรบร หำรจ ดกำรตำมหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถำนศ กษำพอเพ ยง) ให เป นสถำนศ กษำพอเพ ยงต นแบบ จำนวน 7 โรงเร ยน กลย ทธ ท 8 สร างศ กยภาพให แก คร บ คลากรทางการศ กษา และน กเร ยน เพ อการเตร ยมความพร อมเข า ส ประชาคมอาเซ ยน เพ อเป นกำรเตร ยมควำมพร อมของบ คลำกรในกำรเข ำส ประชำคมอำเซ ยน สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ ประถมศ กษำส พรรณบ ร เขต 2 ได พ ฒนำท กษะในกำรส อสำรภำษำอ งกฤษให แก ผ บร หำรสถำนศ กษำ และคร โรงเร ยนในส งก ด จำนวน และโรงเร ยนในส งก ดสำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำเอกชน

20 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน เป นองค กรหล กข บเคล อนค ณภำพกำรศ กษำข นพ นฐำนของ ประเทศไทยส มำตรฐำนสำกล ภำยในป 2563 บนพ นฐำนของควำมเป นไทย รวมท งลดช องว ำงของค ณภำพ กำรศ กษำ และลดควำมเส ยงของกำรออกกลำงค น โดยพ ฒนำระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน พ นธก จ พ ฒนำ ส งเสร ม และสน บสน นกำรจ ดกำรศ กษำให ประชำกรว ยเร ยนท กคนได ร บกำรศ กษำอย ำงม ค ณภำพ โดยเน นกำรพ ฒนำผ เร ยนเป นสำค ญ เพ อให ผ เร ยนม ควำมร ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ควำมเป นไทย ห ำงไกล จำกยำเสพต ด ม ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศ กษำข นพ นฐำนและพ ฒนำส ค ณภำพระด บสำกลด วยกำรบร หำร จ ดกำรแบบม ส วนร วมและกระจำยอำนำจตำมหล กธรรมำภ บำล ค าน ยมองค การ องค กรท ม ช ว ต พร อมจ ตเอ ออำทร ม อำภรณ ค อควำมขย น ใจย ดม นหล กย ต ธรรม เป าประสงค 1. ผ เร ยนท กคนม ค ณภำพตำมมำตรฐำนกำรศ กษำข นพ นฐำนและพ ฒนำส ควำมเป นเล ศ 2. ประชำกรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกำสในกำรศ กษำข นพ นฐำน ต งแต อน บำลจนจบกำรศ กษำ ข นพ นฐำน อย ำงม ค ณภำพ ท วถ ง และเสมอภำค 3. คร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำสำมำรถปฏ บ ต งำนได อย ำงม ประส ทธ ภำพเต มตำมศ กยภำพ 4. สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำและสถำนศ กษำม ควำมเข มแข งตำมหล กธรรมำภ บำล และเป นกลไก ข บเคล อนกำรศ กษำข นพ นฐำนส ค ณภำพระด บมำตรฐำนสำกล 5. ส ำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำนส วนกลำง ลดบทบำทและกระจำยอ ำนำจ ส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำและสถำนศ กษำ รวมท งบ รณำกำรกำรทำงำนภำยในสำน กต ำง ๆ 6. เขตพ ฒนำพ เศษเฉพำะก จจ งหว ดชำยแดนภำคใต ได ร บกำรพ ฒนำค ณภำพ คร และบ คลำกร ม ควำมปลอดภ ยและม นคง กลย ทธ จำกว ส ยท ศน พ นธก จ เป ำประสงค สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน จ งกำหนดกลย ทธ ป งบประมำณ พ.ศ จำนวน 6 กลย ทธ ด งต อไปน กลย ทธ ท 1 พ ฒนำค ณภำพและมำตรฐำนกำรศ กษำท กระด บตำมหล กส ตรและส งเสร ม ควำมสำมำรถด ำนเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในกำรเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ควำมเป นไทย และว ถ ช ว ตตำมหล กปร ชญำของเศรษฐก จพอเพ ยง ควำมร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อมและห ำงไกลยำเสพต ด กลย ทธ ท 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศ กษำให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกำสในกำรพ ฒนำ เต มตำมศ กยภำพ และลดอ ตรำกำรออกกลำงค นให เป นศ นย โดยระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนท เข มแข ง กลย ทธ ท 4 พ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำท งระบบ ให สำมำรถจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน ได อย ำงม ค ณภำพ กลย ทธ ท 5 พ ฒนำประส ทธ ภำพกำรบร หำรจ ดกำรตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศ กษำ หล กธรรมำภ บำล เน นกำรม ส วนร วมจำกท กภำคส วนและควำมร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ น เพ อส งเสร ม และสน บสน นกำรจ ดกำรศ กษำ กลย ทธ ท 6 จ ดกำรศ กษำเพ อเสร มสร ำงส นต ส ข ในเขตพ ฒนำพ เศษเฉพำะก จจ งหว ดชำยแดนภำคใต

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information