แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556 ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเฉล มพระเก ยรต อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ตามย ทธศาสตร การด าเน นงานสาธารณส ข ป

2 ค าน า แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตรด าเน นงานและพ ฒนางานสาธารณส ขอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ประจ าป' 2556 ได,จ ดท าข นเพ อเป1นกรอบในการด าเน นงานและพ ฒนางาน สาธารณส ขของหน3วยงานในส งก ด โดยย ดแนวทางแผนย ทธศาสตรของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร และแผนย ทธศาสตรของกระทรวงสาธารณส ข น ามาประสานก บการระดมความค ดเห นของบ คลากร สาธารณส ขท กระด บ ท งในประเด นว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตรของการด าเน นงาน เพ อให,ได, แผนปฏ บ ต งานท สอดร บก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป' พ.ศ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร ในขณะเด ยวก นก ตอบสนองต3อความต,องการและการแก,ป<ญหาสาธารณส ขในระด บพ นท แผนปฏ บ ต งานงานสาธารณส ข ป' 2556 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ฉบ บน ประกอบด,วยข,อม ลท ส าค ญของอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร การพ ฒนาสาธารณส ขระด บจ งหว ด และระด บอ าเภอ และแผนปฏ บ ต การงานสาธารณส ข ป' 2556 ( Action Plan ) ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ขอขอบค ณ เจ,าหน,าท สาธารณส ข ท กท3าน ท ได,ให,ความร3วมม อในการจ ดท าแผน และม ส3วนช3วยในการจ ดท าแผนคร งน ส าเร จล ล3วงด,วยด และ หว งเป1นอย3างย งว3าแผนปฏ บ ต งานงานสาธารณส ข ป' 2556 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ฉบ บน จะเป1นกรอบแนวทางท เป1นประโยชนต3อหน3วยงานในส งก ด และเป1นค 3ม อประสานการด าเน นงานก บ หน3วยงานท เก ยวข,องท กระด บ เพ อส3งผลถ งการม ส ขภาพด ของประชาชนในอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ด สระบ ร ต3อไป สสอ.เฉล มพระเก ยรต จ.สระบ ร 1 ธ นวาคม

3 สารบ ญ หน,า ค าน า 2 นโยบายการบร หารงานกระทรวงสาธารณส ข 6 นโยบายปล ดกระทรวงสาธารณส ข 9 กรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป' พ.ศ กระทรวงสาธารณส ข 10 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป' พ.ศ สสจ.สระบ ร 12 ข,อม ลท วไปอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร 14 ข,อม ลท ม ความเก ยวข,องก บแผนปฏ บ ต การ ป' ข,อม ลประชากร 15 ข,อม ลสถานบร การสาธารณส ข 16 สถ ต ช พ 18 สถานการณด,านการเง น 18 ข,อม ลงานอนาม ยโรงเร ยน 19 ข,อม ลงานส ขภาพภาคประชาชน 19 สถานการณด,านส ขภาพ 20 สถานการณ โรคเร อร ง/โรคไม3ต ดต3อ/โรคต ดต3อท เป1นป<ญหาในพ นท 21 สถานการณโรคไม3ต ดต3อเร อร ง 21 สถานการณการปQวยด,วยโรคไม3ต ดต3อเร อร งในกล 3มอาย 60 ป' ข นไป 23 ต วช ว ดการด าเน นงานท ต,องเร3งร ดด าเน นงานเน องจากตกเกณฑในป' การบร หารจ ดการระบบส ขภาพระด บอ าเภอ (District Health System) 25 แผนย ทธศาสตร สสอ.เฉล มพระเก ยรต จ.สระบ ร 27 แผนย ทธศาสตร 4 ป' (strategy map) 28 แผนปฏ บ ต การเช งย ทธศาสตรประจ าป' พ.ศ เป_าประสงค ต วช ว ดและค3าเป_าหมาย รายประเด นย ทธศาสตร 30 เป_าประสงคและต วช ว ด ด,านสาธารณส ข ป' แผนปฏ บ ต การงานสาธารณส ข ป' 2556 ( Action Plan ) 57 3

4 สารบ ญตาราง หน,า ตารางท 1 จ านวนประชากรแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' ตารางท 2 ข,อม ลประชากร แยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล จ าแนกตามกล 3มอาย ป' ตารางท 3 จ านวนบ คลากรทางการแพทยและสาธารณส ขภาคร ฐ ป' ตารางท 4 จ านวนผ,ร บบร การเช งร บและเช งร กเฉล ยต3อเด อนรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล 17 ตารางท 5 จ านวนสถานพยาบาลท ไม3ร บผ,ปQวยไว,ค,างค น และร,านขายยา ป' ตารางท 6 อ ตราเก ด อ ตราตาย อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' ตารางท 7 สถานการณเง นบ าร งของโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล 18 ตารางท 8 ข,อม ลจ านวนเด กน กเร ยนแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' ตารางท 9 ข,อม ลจ านวนอาสาสม ครสาธารณส ข ป' ตารางท 10 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก (อ ตราปQวยต3อพ นประชากร) 20 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' ตารางท 11 จ านวนผ,ปQวยของโรคเร อร ง อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' ตารางท 12 จ านวนผ,โรคเร อร งจ าแนกตามสถานท ร กษาพยาบาล อ าเภอเฉล มพระเก ยรต 21 จ งหว ดสระบ ร ป' 2555 ตารางท 13 จ านวนผ,ส งอาย ท ปQวยโรคเร อร งจ าแนกตามสถานท ร กษาพยาบาล 23 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' 2555 ตารางท 14 จ านวนหญ งต งครรภแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' ตารางท 15 สตร ท ม อาย ป' ได,ร บการตรวจมะเร งปากมดล กด,วยว ธ Pap Smear 25 จ าแนกตามเขตพ นท โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' 2555 ตารางท 16 จ านวนผ,พ การจ าแนกตามประเภทการพ การ แยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล 26 4

5 สารบ ญแผนภ ม หน,า แผนภ ม ท 1 โครงสร,างอาย และเพศประชากร จ งหว ดสระบ ร ป' แผนภ ม ท 2 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก (อ ตราปQวยต3อพ นประชากร) 21 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' แผนภ ม ท 3 อ ตราความช กโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง (ราย/100/ป') 22 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' แผนภ ม ท 4 อ ตราอ บ ต การณโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง (ราย/100/ป') 22 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' แผนภ ม ท 5 จ านวนผ,ปQวยด,วยโรคไข,เล อดออก รายเด อน อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร 23 ป' เปร ยบเท ยบก บค3าม ธยฐาน ป'

6 นโยบายการบร หารงานกระทรวงสาธารณส ข ร ฐมนตร ว3าการกระทรวงสาธารณส ข (นพ.ประด ษฐ ส นธวณรงค) ร ฐมนตร ช3วยว3าการกระทรวงสาธารณส ข (นพ.ชลน3าน ศร แก,ว) ว ส ยท ศน ภายในทศวรรษต3อไป คนไทยท กคนจะม ส ขภาพแข งแรงเพ มข นเพ อสร,างความเจร ญเต บโตทาง เศรษฐก จของประเทศท งทางตรงและทางอ,อมอย3างย งย น 1. พ นธก จของการท างาน พ ฒนาระบบส ขภาพให,ม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ ท งด,านการส3งเสร มส ขภาพ ป_องก นและ ร กษาโรค รวมท งฟcdนฟ สภาพ เป1นระบบท ม ความม นคงสามารถสร,างรายได,ให,ก บประเทศ ม การท างานประสานก นแบบบ รณาการท งภายในหน3วยงานและระหว3างหน3วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชนเพ อบรรล ว ส ยท ศนและสนองต3อนโยบายของร ฐบาล พ ฒนาระบบการท างานท ข บเคล อนไปส 3เป_าหมายระหว3างผ,ท างานร3วมก น ตลอดจนเก ด ค ณค3าต3อยอดและความเข,าใจซ งก นและก น 2. เป_าและเป_าหมาย กล 3มเป_าหมาย ต วช ว ด การว ดผลและกรอบในท กงานเพ อสนองต3อว ส ยท ศนและ พ นธก จ (Indicators and Measurements) องคกรหร อหน3วยงานด,านก าหนดกฎเกณฑการบร หารทางด,านส ขภาพระด บชาต (National Health Authority) องคกรหร อหน3วยงานด,านบร การด,านการแพทยและสาธารณส ข (Health Service Provider) องคกรหร อหน3วยงานท ด แลด,านการซ อบร การทางการแพทยและสาธารณส ข (Healthcare Purchaser) องคกรหร อหน3วยงานท ร บผ ดชอบด,านข,อม ลทางด,านส ขภาพของประเทศ (National Health Information) หน3วยงานท ร บผ ดชอบและด าเน นงานของกระทรวงสาธารณส ขในด,านนโยบายต3างประเทศ โดยตรง (Health Foreign Policy Office) ระบบฐานข,อม ลและระบบส อสารด,านส ขภาพในท กระด บท เช อมโยงต ดต3อก นท สามารถเพ ม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพในการท างานหร อการให,บร การต3อประชาชน (Health Information System and Network) ระบบการเง นการคล งของงานด,านส ขภาพในท กระด บท เป1นท ยอมร บของท กฝQายท สามารถ น ามาส 3ประส ทธ ภาพ ค ณภาพและความม นคงของระบบการด แลด,านส ขภาพของประเทศ มาตรการด,านก าล งคนแสดงถ งการท างานอย3างม ประส ทธ ภาพ ใช,ก าล งคนอย3างเหมาะสม และถ กต,องและแสดงถ งความร บผ ดชอบของหน3วยงาน ร ปแบบของสภาพการจ,างงานท นอกเหน อจากร ปแบบข,าราชการ เช3น การเป1นพน กงาน กระทรวงสาธารณส ข ท สอดคล,องต3อภาระงานโดยเป1นร ปแบบท สามารถจ งใจ และสร,าง ความม นใจให,ผ,ท างานตลอดจนเก ดแรงจ งใจในการท างาน 6

7 ระบบการท างานและต ดต3อส อสารระหว3างประชาชนในท กส3วนท สามารถอ านวยประโยชนให, ประชาชนจนได,ร บความพ งพอใจ การสนองต3อนโยบายของร ฐบาลในโครงการต3างๆท เป1นร ปธรรมช ดเจนและท นเวลา 3. กลย ทธในการท างาน ใช,ต วช ว ดเป1นเป_าหมายในการท างานร3วมก นของท กภาคส3วน โดยก าหนดต วช ว ด ว ธ ว ดผล และกล 3มเป_าหมายท ช ดเจนท งต วช ว ดท วไปและต วช ว ดเฉพาะเร อง ม ร ปแบบการประเม นท เป1นร ปธรรมม ข,อม ลสน บสน นช ดเจนและเป1นท ยอมร บร3วมก น การพ ฒนาและผนวกระบบข,อม ลข3าวสารด,านของส ขภาพของระบบการด แลด,านส ขภาพของ ประเทศให,เป1นระบบเด ยวก น และม การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช,เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและค ณภาพของงานและเพ อใช,เป1นฐานข,อม ลในการท างานพ ฒนาระบบข,อม ล ส ขภาพระด บชาต (National Health Information) การปร บโครงสร,างของหน3วยงานภายในกระทรวงสาธารณส ขในเร องระบบและว ธ การ ตลอดจนกลย ทธการท างาน ม การก าหนดร ปแบบท ช ดเจน โดยม องคกรการจ ดการผ,ให, บร การ (service provider) แยกส3วนจากผ,ก าหนดหล กเกณฑ (National Health Authority) ให,ช ดเจนเพ อลดข,อข ดแย,งต3างๆ ท งน ในข นต,นจะใช,อ านาจในด,านบร หารเป1น กลไกหล กในการ การปร บโครงสร,างทางด,านการเง นการคล งเพ อสร,างด ลภาพของรายได,และรายจ3ายของ การเง นการคล งระยะยาว ท งระด บมหภาค ภ ม ภาค และระด บหน3วยบร การท เหมาะสมก บ หน3วยบร การแต3ละแห3ง รวมท งสามารถสะท,อนให,เห นถ งความสามารถและความร บผ ดชอบ ของหน3วยงานท ช ดเจน พ ฒนาก าล งคนภาคร ฐด,านสาธารณส ขให,ม สภาพงาน การจ,างงานท ด ข น ความร บผ ดชอบใน งานท ช ดเจน ได,ร บความด แลจากผ,บ งค บบ ญชา จนท าให,สามารถจ งใจให,เก ดการท างานท ม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพและประส ทธ ผล เพ อสร,างความม นคง และขว ญก าล งใจม ความส ขใน การท างานอ กท งให,เก ดความร,ความสามารถในการท างานเพ มข นโดยใช,นว ตกรรมและ เทคโนโลย ใหม3 ๆ เพ มข นมาเสร ม เสร มสร,างบทบาทของประเทศไทยในเวท ส ขภาพโลก ท งระด บภ ม ภาคเพ อรองร บประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Community: AEC, APSC, ASCC)และระด บนานาชาต เพ อให, เก ดค ณภาพช ว ตท ด และประโยชนร3วมก นท งระด บทว ภาค ภ ม ภาค และระด บโลก ท กหน3วยงานต,องเน,นการท างานท สน บสน นการม ส3วนร3วมของภาคเอกชน และ ประชาชน นอกจากน การท างานในระหว3างภาคร ฐด,วยก นในท กระด บหร อหน3วยงานจะต,องม ร ปแบบ การท างานท สอดคล,อง ส3งเสร มซ งก นและก นและบ รณาการ เสร มสร,างธรรมาภ บาลรวมท งความโปร3งใสในระบบงานโดยการจ ดให,ม ระบบข,อม ลเพ อ เผยแพร3แก3ประชาชนและท กฝQายท เก ยวข,อง ให,ได,ร บร,อย3างกว,างขวางและต3อเน องและม จ ตส าน กในการย ดถ อการบร การประชาชนเป1นเป_าหมาย สน บสน นนโยบายการเสร มสร,างรายได,ส ขภาพของประเทศ ท งด,าน ยาสม นไพรไทย อาหาร ส นค,าพ นเม อง รวมถ งการเป1นศ นยกลางส ขภาพ โดยไม3ให,เก ดผลกระทบทางลบต3อระบบ บร การภาคร ฐ 7

8 เพ มประส ทธ ภาพและปร บปร งค ณภาพของระบบหล กประก นส ขภาพ 30 บาทร กษาท กโรค รวมถ งการบ รณาการส ทธ ของผ,ปQวยท พ งได,ร บจากระบบประก นส ขภาพต3างๆ ให,ม ค ณภาพ เพ มข นท ดเท ยมก น ปร บปร งขบวนการท างานต3างๆ (Reprocess) ของท กหน3วยงาน ให,ไวต3อการตอบสนองความ ต,องการของประชาชน ปร บปร งกฎหมายท เก ยวข,องก บระบบส ขภาพท งระบบ ให,สอดคล,องก บท ศทางการปฏ ร ป และรองร บบร บทของส งคมไทยประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลกในอนาคต 4. ภารก จเร3งด3วน พ ฒนาระบบฉ กเฉ นเพ อรองร บอ บ ต เหต โดยเฉพาะในช3วงเทศกาลท ก าล งจะเข,ามาถ ง การด แลกล 3มต3างๆ ได,แก3 เด ก สตร ผ,ส งอาย และผ,ด,อยโอกาส ผ3านศ นยเด กเล ก ศ นยพ ง ได,และโครงการ EWEC การแก,ป<ญหาผ,ต ดยาเสพต ดท งในด,านการป_องก นและการบ าบ ดร กษา ให,เก ดการค ดกรอง แบ3งกล 3ม ร ปแบบการร กษา ตลอดจนการต ดตามแบบใหม3 การปร บปร งค ณภาพด,านการบร การประชาชน เช3น การลดค วและรอคอยการร บ บร การของผ,ปQวย ประชาชนท กคร วเร อนม หมอใกล,บ,านใกล,ใจ ต ดต3อได,ท กเวลา การด แลส ขภาพตามกล 3มว ย เช3น เด ก สตร ผ,ส งอาย ตามนโยบายร ฐบาล และกล 3มโรคเช3น โรคเบาหวาน ภาวะความด นโลห ตส งท ม ภาระโรคแทรกซ,อนส ง การขยายการบ รณาการการจ ดบร การผ,ปQวยท เป1นป<ญหาส าค ญของประเทศของสามกองท น เช3น ผ,ปQวยมะเร ง โครงการในพระราชด าร ท กโครงการ การทบทวนงบลงท น DPL ให,ม ประส ทธ ภาพ ค,มค3า ตรงต3อความต,องการ และการจ ดเตร ยม ป' 2557 ให,แล,วเสร จภายในเด อนมกราคม

9 นโยบายปล ดกระทรวงสาธารณส ข นพ.ณรงค# สหเมธาพ ฒน# ( ต.ค.2555 ) 1. ส งท เป1นนโยบายของร ฐบาลเร องการส3งเสร มส ขภาพและป_องก นโรค ตามกล 3มอาย ค อ เด ก สตร คนชรา เพ อให,เก ดการบร การทางการแพทยท ช ดเจน ซ งกาล งทาข,อสร ป เพ อเสนอนายกร ฐมนตร ต3อไป 2. การจ ดระบบบร การส ขภาพอย3างม ประส ทธ ภาพ โดยร3วมก นจ ดทาแผนพ ฒนาหน3วยบร การให,เป1น ระบบเคร อข3าย โดยให,ท งโรงพยาบาลใหญ3และโรงพยาบาลเล ก ร3วมก นค ดเน องจากป<จจ บ น อย 3ในพ นฐาน ความไม3เพ ยงพอของทร พยากร หากจะทาให,เก ดประส ทธ ภาพท กฝQายต,องร3วมค ดและบร หารทร พยากรร3วมก น 3. การเตร ยมพร,อมร บสถานการณฉ กเฉ น ซ งเป1นเร องเร3งด3วนท ส ดในขณะน ท สาธารณส ขต,องเตร ยม ความพร,อม เพ อร บเหต ภ ยธรรมชาต ต3างๆ 4. การสาธารณส ขระหว3างประเทศซ งถ อเป1นเร องใหญ3 ท งการเป{ดเสร ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) และการสาธารณส ขตามเขตแนวชายแดนซ งจะม การหาร อเพ อวางแผนในระยะ 3 ป' อย3างไรก ตาม สา หร บเร องร3าง พ.ร.บ.ค,มครองผ,เส ยหายจากการร บบร การสาธารณส ข พ.ศ... น น ขณะน อย 3ระหว3างการ พ จารณา ซ งจะด ในเร องการขยายมาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.หล กประก นส ขภาพแห3งชาต พ.ศ.2545 แต3ท งน จะด ให,เก ดประโยชนก บท กฝQาย เป_าหมายการพ ฒนา (Goals) แผนส ขภาพ ประชาชนได,อะไร (ผลล พธส ขภาพ : Health outcomes) ลดแม3ตาย ล กตาย เพ มพ ฒนาการ ไอค วเด ก ว คซ นครอบคล มจร ง หย ดป<จจ ยเส ยง ชะลอโรคเร อร ง ฯลฯ 2. กล 3มด (การส3งเสร มส ขภาพและป_องก นโรค : P&P) ก าหนดเป_าหมายและมาตรการตามกล 3มอาย และเช งประเด น บ รณาการในระด บพวงบร การ เช อมก บระบบบร การ การจ ดสน บสน นอย3างม ส3วนร3วม (สธ+สปสช) และก าก บ 3. กล 3มปQวย (การจ ดระบบบร การและการลงท น : Service plan) ลดแออ ด ร บบร การใกล,บ,าน การส3งต3อไร,รอยต3อ เบ ดเสร จในพวงบร การ ค ณภาพและความปลอดภ ยบร การ แผนการลงท นท ตอบสนองเป_าหมายส ขภาพ เป1นธรรม เพ มประส ทธ ภาพ ใช,อย3างค,มค3า 9

10 กรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป. พ.ศ กระทรวงสาธารณส ข ว ส ยท ศน# กระทรวงสาธารณส ข เป1นองคกรหล กในการพ ฒนาระบบส ขภาพ โดยการม ส3วนร3วมของท กภาคส3วน เพ อให,ประชาชนม ส ขภาพด พ นธก จ 1. พ ฒนาและบร หารนโยบายและย ทธศาสตรด,านส ขภาพ 2. เสร มสร,างระบบบร หารจ ดการอย3างม ธรรมาภ บาล และจ ดระบบบร การส ขภาพท ม ค ณภาพ มาตรฐาน 3. เสร มสร,างการม ส3วนร3วมจากท กภาคส3วนในการพ ฒนาระบบส ขภาพ 4. ว จ ยและพ ฒนาและการจ ดการความร,ด,านส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร# เสร มสร,างระบบส ขภาพให,ม ค ณภาพและมาตรฐานเพ อให,ประชาชนม ส ขภาพด เป4าประสงค#ท 1 ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต,องและอย 3ในสภาพแวดล,อมท เหมาะสม เป4าหมายการให9บร การ 1. ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต,อง และอย 3ในสภาพแวดล,อมท เหมาะสมสามารถลด ภาระโรคและภ ยค กคาม ตลอดจนได,ร บการค,มครองผ,บร โภคด,านส ขภาพ ต วช ว ด 1. อ ตราตายทารก ไม3เก น 15 ต3อการเก ดม ช พพ นคน ต3อป' 2. อ ตราส3วนการตายมารดา ไม3เก น 18 ต3อการเก ดม ช พแสนคน ต3อป' 3. อ ตราตายโรคหลอดเล อดสมองลดลงร,อยละ 2 ต3อป' 4. อ ตราตายโรคห วใจขาดเล อดลดลง ร,อยละ 1 ต3อป' 5. จ านวนผ,ต ดเช อเอชไอว รายใหม3 (ป' 2555 = 7,557 ราย, ป' 2556 = 6,201 ราย, ป' 2557 = 4,628 ราย, ป' 2558 = 3,535 ราย) 6. อ ตราปQวยตายด,วยโรคไข,เล อดออกลดลง ร,อยละ 0.12 ต3อป' 7. อ ตราการฆ3าต วตายส าเร จไม3เก น 6.5 ต3อประชากรแสนคน ต3อป' 8. ร,อยละของต าบลท ม การจ ดการส ขภาพท เข,มแข งตามเกณฑมาตรฐานท ก าหนด (ป' 2555=10, ป' 2556= 20, ป' 2557=40,ป' 2558 = 80) 9. ร,อยละผล ตภ ณฑส ขภาพท ได,ร บการตรวจสอบได,มาตรฐานตามเกณฑท ก าหนด (ป' 2555 =92, ป' 2556=93, ป' 2557=94,ป' 2558 = 95) กลย ทธ 1. เสร มสร,างให,ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต,อง เหมาะสม และพ ฒนาการส3งเสร ม ส ขภาพ ระบบเฝ_าระว ง ป_องก น ควบค มโรค ภ ยส ขภาพ การฟcdนฟ สมรรถภาพและการ ค,มครองผ,บร โภคด,านส ขภาพให,ม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาศ กยภาพอาสาสม ครสาธารณส ข ภาค เคร อข3ายและองคกรปกครองส3วนท,องถ น ในการด าเน นก จกรรมด,านส ขภาพ 10

11 เป4าประสงค#ท 2 ประชาชนได,ร บบร การส ขภาพท ม ค ณภาพมาตรฐานอย3างท วถ งและเป1นธรรม เป4าหมายการให9บร การ 2.1 ประชาชนได,ร บบร การส ขภาพท งในภาวะปกต และภาวะฉ กเฉ นท ม ค ณภาพมาตรฐาน อย3างท วถ งและเป1นธรรม ต วช ว ด 1. ร,อยละสถานบร การส ขภาพภาคร ฐผ3านการร บรองมาตรฐาน HA (ป' 2555=30, ป' 2556=35, ป' 2557=40,ป' 2558 = 45) 2. จ านวนประชาชนท เจ บปQวยฉ กเฉ นได,ร บบร การการแพทยฉ กเฉ นท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ไม3น,อยกว3า (ป' 2555=1,200,000 คร ง, ป' 2556= 1,400,000 คร ง, ป' 2557 = 1,600,000 คร ง, ป' 2558 = 1,800,000 คร ง) 3. ความพ งพอใจของประชาชนต3อการให,บร การของสถานบร การในส งก ดกระทรวง สาธารณส ข ร,อยละ 80 ต3อป' 4. ร,อยละของประชาชนท ได,ร บบร การผ,ปQวยนอกด,านการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเล อก เพ มข น (ป' 2555=10, ป' 2556=10, ป' 2557=15, ป' 2558 = 20) กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบบร หารและระบบบร การทางการแพทยและสาธารณส ขท งภาวะปกต และภาวะ ฉ กเฉ น รวมท งผล ตบ คลากรด,านการแพทยและสาธารณส ขให,เพ ยงพอ 2. พ ฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพ นบ,าน และการแพทยทางเล อกให,ม ค ณภาพ เป4าหมายการให9บร การ 2.2 คนไทยม หล กประก นส ขภาพ ได,ร บบร การส ขภาพอย3างท วถ งและม ค ณภาพ ต วช ว ด - ระด บคะแนนความพ งพอใจของประชาชนต3อระบบหล กประก นส ขภาพถ,วนหน,า 8.5 ต3อป' กลย ทธ - พ ฒนาระบบหล กประก นส ขภาพให,ม ประส ทธ ภาพ เป4าหมายการให9บร การ 2.3. ประชาชนในจ งหว ดชายแดนภาคใต,ม ส ขภาพด ต วช ว ด - อ ตราปQวยหร อตายด,วยป<ญหาส ขภาพท ส าค ญของประชาชนในจ งหว ดชายแดนภาคใต, 3 อ นด บแรก ลดลงร,อยละ 5 กลย ทธ -. พ ฒนาระบบบร การส ขภาพในจ งหว ดชายแดนภาคใต,ให,สอดคล,องก บสถานการณและ สภาพแวดล,อม โดยการม ส3วนร3วมของภาค เคร อข3าย เป4าหมายการให9บร การ 2.4 ประชาชน ผ,เสพ ผ,ต ดยาและสารเสพต ดได,ร บการบ าบ ดร กษา ฟcdนฟ เฝ_าระว ง ควบค มการ ใช,ว ตถ เสพต ด เพ อสามารถด าเน นช ว ตได,ตามปกต ในส งคม ต วช ว ด - ประชาชน ผ,เสพ ผ,ต ดยาและสารเสพต ดผ3านการบ าบ ดร กษา และฟcdนฟ ตามเกณฑท ก าหนด ร,อยละ 80 ต3อป' กลย ทธ - เสร มสร,างระบบเฝ_าระว ง ควบค ม ป_องก น บ าบ ดร กษา และฟcdนฟ สภาพของประชาชน ผ,เสพ ผ,ต ดยาและสารเสพต ด ให,ม ประส ทธ ภาพ 11

12 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป. พ.ศ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร ว ส ยท ศนส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร เป1นเล ศ ในการบร หารจ ดการระบบส ขภาพ ระด บเขต 1 2. พ นธก จ/ภารก จ ตามกฎหมาย 2.1 ก าหนดนโยบายและจ ดท าย ทธศาสตรด,านส ขภาพระด บจ งหว ด 2.2 ก าก บด แล ประเม นผล และสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน3วยงานสาธารณส ขในพ นท จ งหว ด 2.3 และประสานงานท เก ยวก บงานสาธารณส ขในจ งหว ด 3. พ นธก จ/ภารก จ ตามย ทธศาสตร 3.1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรด,านส ขภาพอย3างม ประส ทธ ภาพ 3.2 พ ฒนาระบบบร การทางการแพทยและสาธารณส ข ท ม ค ณภาพมาตรฐาน ท งการส3งเสร ม ส ขภาพ การป_องก นโรคและภ ยส ขภาพ การร กษาพยาบาล การฟcdนฟ สภาพ และการค,มครองผ,บร โภค 3.3 สร,างและพ ฒนาภาค เคร อข3ายให,ม ความเข,มแข งและม ส3วนร3วมในการจ ดการ สร,าง จ ตส าน กทางส ขภาพและสร,างเสร มพฤต กรรมส ขภาพ 4. ค3าน ยมร3วม (Core Values) สาธารณส ขสระบ ร ตรงเวลาเป1นน จ ม จ ตบร การ ท างานเป1นท ม 5. รวมท งได,ก าหนดเป_าประสงค ย ทธศาสตรและเข มม 3งไว, ม รายละเอ ยดด งน เป4าประสงค#ท 1 ประชาชนสามารถปร บเปล ยนท ศนคต ทางด,านส ขภาพได, ย ทธศาสตร# การพ ฒนาระบบเฝ_าระว ง การสร,างส ขภาพและการจ ดการโรคว ถ ช ว ต กลย ทธ# - พ ฒนาระบบการเฝ_าระว งป<จจ ยเส ยงและโรคในว ถ ช ว ต - พ ฒนาศ กยภาพในการสร,างส ขภาพโดยใช,ก จกรรม 3 อ. - พ ฒนาระบบและมาตรฐานในการจ ดการโรค - สร,างการม ส3วนร3วม ส3วนราชการ อปท. และหน3วยงานช มชน ในการด แลส ขภาพ เป4าประสงค#ท 2 ม ระบบข,อม ลและสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร# การพ ฒนาระบบข,อม ลข3าวสารและระบบเทคโนโลย สารสนเทศ กลย ทธ# - พ ฒนาศ นยรวบรวมข,อม ล (DATACENTER) - พ ฒนาระบบการตรวจสอบข,อม ล - พ ฒนาระบบการว เคราะหและการประมวลผลข,อม ล - พ ฒนาระบบการจ ดการข,อม ลและสารสนเทศ การน าไปใช,ประโยชน 12

13 เป4าประสงค#ท 3 ม การบร หารจ ดการงานสาธารณส ขอย3างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร# การเสร มสร,างความเข,มแข งของระบบย ทธศาสตรสาธารณส ข กลย ทธ# - พ ฒนาแผนย ทธศาสตรและการบ รณาการแผนย ทธศาสตรท กระด บ - พ ฒนาค ณภาพระบบการบร หารจ ดการ PMQA - พ ฒนาระบบการสน บสน นและการถ3ายนโยบายและย ทธศาสตรส 3การปฏ บ ต - พ ฒนาการน เทศควบค มก าก บ การต ดตามและการประเม นผล เป4าประสงค#ท 4 ภาค /เคร อข3ายม ความเข,มแข งและม ส3วนร3วมในการจ ดการและด แลส ขภาพ ย ทธศาสตร# การพ ฒนาศ กยภาพช มชน ภาค เคร อข3าย ม ส3วนร3วมในการจ ดการส ขภาพ กลย ทธ# - พ ฒนาศ กยภาพ อสม. ผ,น าช มชนกรรมการกองท นและ อปท. ในการจ ดการส ขภาพช มชน - พ ฒนาระบบประสานงาน ในการการจ ดการส ขภาพในช มชน - พ ฒนาการสร,างภาค เคร อข3ายส ขภาพ ขยายความร3วมม อและความเป1นเจ,าของ เป4าประสงค#ท 5 ม ระบบบร การส ขภาพท ได,มาตรฐาน ย ทธศาสตร# การพ ฒนาการจ ดการระบบบร การส ขภาพ กลย ทธ# - สร,างความเข,มแข งมาตรการบ งค บใช,กฎหมายและมาตรการก าหนดนโยบายสาธารณะ - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ - พ ฒนาศ กยภาพเคร อข3ายบร การส ขภาพในท กระด บ - พ ฒนาระบบบร การส ขภาพในหน3วยบร การ - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเร องการร,องเร ยนของระบบบร การและการใช,ส ทธ เข มม =ง ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร - เข มม 3งท 1 ประชาชนได,ร บการด แลร กษาเบาหวาน ความด นโลห ตส ง ท ด ข น - เข มม 3งท 2 การบร หารจ ดการระบบข,อม ลข3าวสารและสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ - เข มม 3งท 3 คนพ การได,ร บการด แลให,ม ค ณภาพช ว ตท ด การพ ฒนานว ตกรรม ระด บอ าเภอและจ งหว ด - 1 อ าเภอ 1 โครงการ one district one project 13

14 ค าขว ญของอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ประว ต ข9อม ลท วไปอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร "ต,นแบบทฤษฎ ใหม3 ว ดมงคลช ยพ ฒนา สวนปQาพ แค ส นแร3แหล3งอ ตสาหกรรม งามล าห,วยห นขาว ประเพณ เก3า ไท-ยวน" อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร แบ3งแยกจาก อ าเภอเม อง จ งหว ดสระบ ร ในป' พ.ศ ซ ง เป1นป'ท พระบาทสมเด จพระเจ,าอย 3ห วภ ม พลอด ลยเดชมหาราช ทรงครองราชยเป1นป'ท 50 กระทรวงมหาดไทย ได,จ ดต งอ าเภอข นใหม3 เพ อร3วมเฉล มพระเก ยรต โดยค ดเล อกพ นท อ าเภอท ม ความส าค ญอ นเก ยวเน องก บพระ ราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ,าอย 3ห ว ซ งจ งหว ดสระบ ร ม โครงการพ ฒนาพ นท อ นเน องมาจาก พระราชด าร ณ บร เวณว ดมงคลช ยพ ฒนา ท เร ยกก นว3า โครงการทฤษฎ ใหม=พระราชทาน ราษฎร อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม ประว ต ความเป1นมา ขนบธรรมเน ยมประเพณ ของแต3 ละหม 3บ,านต3างก นค อ 1. ไทยยวน อพยพถ นฐานมาจากภาคเหน อของประเทศ ได,แก3ต าบลห,วยบง ต าบลผ งรวง ต าบล เขาด นพ ฒนา หม 3ท 4, 5 ต าบลหน,าพระลาน ม ภาษาพ ดขนบธรรมเน ยมคล,ายทางภาคเหน อ 2. ไทยอ สาน อพยพมาจากภาคอ สาน ได,แก3 ต าบลบ,านแก,ง ม ภาษาพ ดและประเพณ ไทยภาคอ สาน 3. ไทยภาคกลาง ม ปะปนอย 3ท กหม 3บ,าน ท กต าบล อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม เน อท ท งหมดประมาณ 151 ตารางก โลเมตร หร อ 94,375 ไร3 ต งอย 3ทางท ศเหน อของจ งหว ดสระบ ร ห3างจากต วจ งหว ดระยะทาง 9 ก โลเมตร อาณาเขต อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม อาณาเขตต ดต3อก บจ งหว ดใกล,เค ยง ด งน ท ศเหน อ ต ดต3อก บอ าเภอพระพ ทธบาท จ งหว ดสระบ ร ท ศตะว นออก ต ดต3อก บอ าเภอแก3งคอย จ งหว ดสระบ ร ท ศใต, ต ดต3อก บอ าเภอเม อง จ งหว ดสระบ ร ท ศตะว นตก ต ดต3อก บอ าเภอเสาไห, และอ าเภอพระพ ทธบาท จ งหว ดสระบ ร สภาพเศรษฐก จ เด มน นฐานะทางเศรษฐก จอ งอย 3ก บสาขาเกษตรกรรม การค,าขาย ประกอบธ รก จ แต3ในป<จจ บ น ม การ ขยายต วทางด,านเศรษฐก จ การต งโรงงานอ ตสาหกรรมประเภทโรงโม3ห น โรงส โรงป นซ เมนต โรงอาหารส ตว จ งม การประกอบอาช พร บจ,างในโรงงานอ ตสาหกรรม การเจร ญเต บโตจ งก,าวหน,าไปท กด,าน ผลผล ตท จะสร,าง รายได,ให,แก3ราษฎร ค อ ภาคอ ตสาหกรรม 14

15 ข9อม ลท ม ความเก ยวข9องก บแผนปฏ บ ต การ ป ข9อม ลประชากร อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม ประชากร ณ ว นท 1 ต ลาคม 2555 ม จ านวนท งส น 37,531 คน เป1นชาย 18,112 คน หญ ง 19,419 คน ค ดเป1นส ดส3วน (ชายต3อหญ ง : 100 คน) ม ประชากรว ยเด ก (อาย ต ากว3า 15 ป' ร,อยละ 18.14), ว ยท างาน (15-59 ป' ร,อยละ 68.41) และว ยส งอาย (อาย 60 ป'ข นไป ร,อยละ 13.45) สตร ว ยเจร ญพ นธ (15-44 ป') ร,อยละ ของประชากรท งหมด แผนภ ม ท 1 โครงสร,างอาย และเพศประชากร จ งหว ดสระบ ร ป' ป ราม ดประชากร มอาย กล % หญ ง % ชาย ร อยละ ท มา: โปรแกรมระบบฐานขอม ลโรงพยาบาลสงเสร มส ขภาพต าบล ( HOSxP_PCU ) จ านวนประชากรแยกรายโรงพยาบาลส=งเสร มส ขภาพต าบลในเขตอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ตารางท 1 จ านวนประชากรแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' 2555 ท โรงพยาบาลส3งเสร ม ส ขภาพต าบล ประชากร จ านวน จ านวนหม 3บ,าน ชาย หญ ง รวม หล งคาเร อน 1 รพ.สต.หน,าพระลาน 5,879 6,247 12, ,138 2 รพ.สต.บ,านหนองจาน 2,201 2,214 4, ,035 3 รพ.สต.พ แค 3,232 3,606 6, ,491 4 รพ.สต.เขาด นพ ฒนา 1,385 1,454 2, รพ.สต.ห,วยบง 2,163 2,444 4, ,188 6 รพ.สต.ผ งรวง 1,193 1,296 2, รพ.สต.บ,านแก,ง 2,059 2,158 4, ,140 รวมท งอ าเภอ 18,112 19,419 37, ,497 ท มา:โปรแกรมระบบฐานขอม ลโรงพยาบาลสงเสร มส ขภาพต าบล (HOSxP_PCU) ณ ว นท 30 ก นยายน

16 ตารางท 2 ข,อม ลประชากร จ าแนกตามกล 3มอาย อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' 2555 ชาย หญ ง รวม จ านวน ร,อยละ จ านวน ร,อยละ จ านวน ร,อยละ น,อยกว3า 1 ป' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ป'ข นไป 2, , , รวมท งส น 18, , , ท มา:โปรแกรมระบบฐานขอม ลโรงพยาบาลสงเสร มส ขภาพต าบล (HOSxP_PCU) ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 ข9อม ลสถานบร การสาธารณส ข สถานบร การสาธารณส ขภาคร ฐ ในป' 2556 บ คลากรทางการแพทยและสาธารณส ขของ ในโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ม แพทยหม นเว ยนมาให,บร การ ใน โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล 7 แห3ง ม เจ,าหน,าท สาธารณส ข ประจ ารพ.สต.จ านวน 23 คน พบว3า ม อ ตราส3วนแพทย และพยาบาลว ชาช พต3อ ประชากรเท3าก บ 1 : 5,361 และ 1 : 6,255 ตามล าด บ ถ อว3าบ คลากรทางการแพทยและสาธารณส ข อ าเภอ เฉล มพระเก ยรต ของจ งหว ดสระบ ร ต,องด แลประชาชนเพ มข นเม อเปร ยบเท ยบก บป' 2555 เน องจากประชากรม อ ตราเพ มข น แต3เจ,าหน,าท สาธารณส ขอ ตราก าล งลดลง โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเฉล มพระเก ยรต ม จ านวน 7 แห3ง ให,การด แลด,าน ส ขภาพแก3ประชาชนในพ นท จ านวน 37,531 คน ผ,ร บบร การใน โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบลเฉล ยต3อ เด อน จ านวน 2,218 / 7,059 คน/คร ง การให,บร การเช งร กในช มชนเฉล ยต3อเด อน 1,369 / 1,425 คน/คร ง 16

17 ตารางท 3 จ านวนบ คลากรทางการแพทยและสาธารณส ขภาคร ฐ ป' 2556 บ คลากร ป' 2556 จ านวน อ ตราส3วนต3อประชากร แพทย (แพทยหม นเว ยนมาให,บร การ) 7 1 : 5,361 ท นตแพทย 0 0 เภส ชกร 0 0 พยาบาลว ชาช พ 6 1 : 6,255 จพง.ท นตาภ บาล 2 1 : 18,765 จพง.สาธารณส ข 5 1 : 7,506 น กว ชาการสาธารณส ข 9 1 : 4,170 น กการแพทยแผนไทย 1 1 : 37,531 หมายเหต บ คลากรแพทยจากการออกปฏ บ ต ณ PCU ตารางท 4 จ านวนผ,ร บบร การเช งร บและเช งร กเฉล ยต3อเด อนรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' 2555 ล าด บ รพ.สต. เจ,าหน,าท (คน) ประชากร(คน) ผ,ร บบร การใน รพ.สต.เฉล ยต3อ เด อน(คน/คร ง) การให,บร การเช งร ก ในช มชนเฉล ยต3อ เด อน(คน/คร ง) 1 รพ.สต.หน,าพระลาน 4 12, / 1, / รพ.สต.บ,านหนองจาน 3 4, / / รพ.สต.พ แค 4 6, / 1, / รพ.สต.เขาด นพ ฒนา 3 2, / 1, / รพ.สต.ห,วยบง 4 4, / 1, / รพ.สต.ผ งรวง 2 2, / / รพ.สต.บ,านแก,ง 3 4, / / 108 รวม 23 37,531 2,218 / 7,059 1,369 / 1, สถานบร การสาธารณส ขภาคเอกชน สถานบร การสาธารณส ขภาคเอกชน ในป' 2556 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม สถานพยาบาลท ไม3ร บผ,ปQวยไว,ค,างค น 6 แห3ง ร,านขายยา 6 แห3ง 17

18 ตารางท 5 จ านวนสถานพยาบาลท ไม3ร บผ,ปQวยไว,ค,างค น และร,านขายยา ป' 2556 ล าด บ สถานพยาบาลท ไม3ร บผ,ปQวยไว,ค,างค น จ านวน 1 คล น กแพทย 2 2 สถานพยาบาล 3 3 ร,านขายยาแผนป<จจ บ น 4 4 ร,านขายยาแผนป<จจ บ นเฉพาะยาบรรจ เสร จท ไม3ใช3ยาอ นตราย 2 สถ ต ช พ อ ตราเก ดม ช พและอ ตราตาย เป1นองคประกอบหน งท ก3อให,เก ดการเปล ยนแปลงประชากร ซ งอ ตรา เก ดม ช พและอ ตราตายของอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ในป' 2555 อ ตราเก ดม ช พเท3าก บ ต3อ พ นประชากร อ ตราตายเท3าก บ 8.15 ต3อพ นประชากร ตารางท 6 อ ตราเก ด อ ตราตาย อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' ด ชน ช ว ด ป' 2553 ป' 2554 ป' 2555 อ ตราเก ดม ช พ (ต3อพ นประชากร) อ ตราตาย (ต3อพ นประชากร) สถานการณ#ด9านการเง น ส าหร บสถานการณด,านเง นบ าร งโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ในป' 2555 ม รายละเอ ยดด งน ตารางท 7 สถานการณเง นบ าร งของโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเฉล มพระเก ยรต ป' 2556 ล าด บ รพ.สต. ยอดยกมาจาก ป'ก3อน(บาท) รายร บ(บาท) เบ กจ3าย(บาท) คงเหล อ (บาท) 1 รพ.สต.หน,าพระลาน 1,006, ,048, ,181, , รพ.สต.บ,านหนองจาน 688, , , , รพ.สต.พ แค 718, , , , รพ.สต.เขาด นพ ฒนา 1,619, ,270, , ,058, รพ.สต.ห,วยบง 530, , ,043, , รพ.สต.ผ งรวง 546, , , , รพ.สต.บ,านแก,ง 238, , , , ท มา : รายงานร บ จายเง นบ าร ง ประจ าเด อน ก นยายน

19 ข9อม ลงานอนาม ยโรงเร ยน ส าหร บข,อม ลงานอนาม ยโรงเร ยนเพ อส3งเสร มสภาวะส ขภาพของเด กน กเร ยนในพ นท ในป'การศ กษา 2555 ม รายละเอ ยดด งน ตารางท 8 ข,อม ลจ านวนเด กน กเร ยนแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' 2555 รวม จ านวน น กเร ยน น กเร ยน น กเร ยน น กเร ยน น กเร ยน น กเร ยน ท รพ.สต. น กเร ยน โรงเร ยน อน บาล ป.1 ป.2 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 - ม.6 ท งหมด 1 รพ.สต.หน,าพระลาน ,557 2 รพ.สต.บ,านหนองจาน รพ.สต.พ แค รพ.สต.เขาด นพ ฒนา รพ.สต.ห,วยบง รพ.สต.ผ งรวง รพ.สต.บ,านแก,ง รวมท งอ าเภอ , ,929 5,272 ขอม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 ข9อม ลงานส ขภาพภาคประชาชน ส าหร บข,อม ลงานส ขภาพภาคประชาชนเพ อการม ส3วนร3วมของภาค เคร อข3ายภาคประชาชน ใน ป' 2556 ม รายละเอ ยดด งน ตารางท 9 ข,อม ลจ านวนอาสาสม ครสาธารณส ข ป' 2556 ท รพ.สต. จ านวน อสม.(คน) 1 รพ.สต.หน,าพระลาน รพ.สต.บ,านหนองจาน 47 3 รพ.สต.พ แค รพ.สต.เขาด นพ ฒนา 66 5 รพ.สต.ห,วยบง 65 6 รพ.สต.ผ งรวง 58 7 รพ.สต.บ,านแก,ง 51 รวมท งอ าเภอ 585 ขอม ล ณ ว นท 30 ก นยายน

20 สถานการณ#ด9านส ขภาพ ข,อม ลสถานการณด,านส ขภาพท ส าค ญ ป' 2555 เป1นข,อม ลท ใช,ก าหนดท ศทางการจ ดท า แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ป' 2556 การประเม นสถานะส ขภาพของคนใน อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ด สระบ ร ได,แก3 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก สถานการณ โรคเร อร ง โรคไม3ต ดต3อ และโรคต ดต3อท เป1นป<ญหาในพ นท ด งน ตารางท 10 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก (อ ตราปQวยต3อพ นประชากร) อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' สาเหต การปQวย ป' พ.ศ.2554 อ น ป' พ.ศ.2555 อ น จ านวน อ ตรา ด บ จ านวน อ ตรา ด บ อาการและอาการแสดงและส งผ ดปกต ท ตรวจ 19, ,954 1, พบทางคล น ก โรคระบบหายใจ 12, , โรคระบบไหลเว ยนเล อด 8, , โรคระบบกล,ามเน อ รวมโครงร3าง&เน อย ดเสร ม 9, , โรคผ วหน งและเน อเย อใต,ผ วหน ง 3, , โรคเก ยวก บต3อมไร,ท3อ โภชนาการ 2, , และเมตะบอล ส ม โรคระบบย3อยอาหาร รวมโรคในปาก 2, , โรคต ดเช อและปรส ต 1, , สาเหต จากภายนอกอ นๆท ท าให,ปQวยหร อตาย , โรคตารวมส3วนประกอบของตา , ท มา : รายงาน รง.504 จากตารางท 10 เป1นการจ ดล าด บกล 3มโรคท รวบรวมจากรายงานผ,ปQวยนอกตามกล 3มสาเหต 21 กล 3มโรค (รง. 504) ซ งพบว3า กล 3มโรคท พบบ3อยและจ ดอย 3ในล าด บต,น ๆ ของท กป' ได,แก3 อาการและอาการ แสดงและส งผ ดปกต ท ตรวจพบทางคล น ก กล 3มโรคระบบทางเด นหายใจ กล 3มโรคระบบไหลเว ยนเล อด กล 3ม กล 3มโรคระบบกล,ามเน อรวมโครงร3างและเน อย ดเสร ม โดยม แนวโน,มพบว3าอ ตราปQวยตามกล 3มสาเหต 21 กล 3ม โรค ส งข นในท กป' ด งแผนภ ม ท 2 20

21 แผนภ ม ท 2 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก (อ ตราปQวยต3อพ นประชากร) อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' โรคตา สาเหต ภายนอกฯ โรคต ดเช,อและปรส ต โรคระบบย อยอาหาร โรคต อมไร ท อ โรคผ วหน งฯ โรคระบบกล ามเน,อฯ โรคระบบไหลเว ยนเล อด โรคระบบหายใจ อาการแสดงฯ สถานการณ# โรคเร อร ง/โรคไม=ต ดต=อ/โรคต ดต=อท นท สถานการณ#โรคไม=ต ดต=อเร อร ง ตารางท 11 จ านวนผ,ปQวยของโรคเร อร ง อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' โรคเร อร ง ป' 2553 ป' 2554 ป' 2555 โรคห วใจ โรคความด นโลห ตส ง 1,694 1,876 2,325 โรคหลอดเล อดสมอง โรคเบาหวาน โรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวาน ตารางท 12 จ านวนผ,โรคเร อร งจ าแนกตามสถานท ร กษาพยาบาล อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' 2555 โรคเร อร ง โรงพยาบาลของร ฐ โรงพยาบาลเอกชน รพ.สต. โรคห วใจ โรคความด นโลห ตส ง ,385 โรคหลอดเล อดสมอง โรคเบาหวาน โรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวาน

22 จากตารางท 11 และ 12 เป1นข,อม ลการพบผ,ปQวยโรคเร อร งจากการค ดกรองโรคของโรงพยาบาล ส3งเสร มส ขภาพต าบลท กแห3งและการร บข,อม ลจากโรงพยาบาลแม3ข3าย ซ งพบว3าโรคเร อร งม แนวโน,มพบผ,ปQวย เพ มข นท กป' ซ งเป1นป<ญหาทางด,านสาธารณส ขในพ นท โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ร3วมก บภาค เคร อข3าย ภาคประชาชน ได,ตรวจค ดกรองเพ อค,นหาผ,ปQวยโรคเบาหวานและโรคความด นโลห ตส งเช งร กใน พ นท ต งแต3ป' 2553 โดยสามารถแสดงอ ตราความช ก และอ ตราอ บ ต การณ ของโรคเบาหวานและความด น โลห ตส ง ด งแผนภ ม ท 3 และ 4 แผนภ ม ท 3 อ ตราความช กโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง (ราย/100/ป') อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' DM HT ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 แผนภ ม ท 4 อ ตราอ บ ต การณโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง (ราย/100/ป') อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' DM HT 2 0 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information