แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556 ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเฉล มพระเก ยรต อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ตามย ทธศาสตร การด าเน นงานสาธารณส ข ป

2 ค าน า แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตรด าเน นงานและพ ฒนางานสาธารณส ขอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ประจ าป' 2556 ได,จ ดท าข นเพ อเป1นกรอบในการด าเน นงานและพ ฒนางาน สาธารณส ขของหน3วยงานในส งก ด โดยย ดแนวทางแผนย ทธศาสตรของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร และแผนย ทธศาสตรของกระทรวงสาธารณส ข น ามาประสานก บการระดมความค ดเห นของบ คลากร สาธารณส ขท กระด บ ท งในประเด นว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตรของการด าเน นงาน เพ อให,ได, แผนปฏ บ ต งานท สอดร บก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป' พ.ศ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร ในขณะเด ยวก นก ตอบสนองต3อความต,องการและการแก,ป<ญหาสาธารณส ขในระด บพ นท แผนปฏ บ ต งานงานสาธารณส ข ป' 2556 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ฉบ บน ประกอบด,วยข,อม ลท ส าค ญของอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร การพ ฒนาสาธารณส ขระด บจ งหว ด และระด บอ าเภอ และแผนปฏ บ ต การงานสาธารณส ข ป' 2556 ( Action Plan ) ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ขอขอบค ณ เจ,าหน,าท สาธารณส ข ท กท3าน ท ได,ให,ความร3วมม อในการจ ดท าแผน และม ส3วนช3วยในการจ ดท าแผนคร งน ส าเร จล ล3วงด,วยด และ หว งเป1นอย3างย งว3าแผนปฏ บ ต งานงานสาธารณส ข ป' 2556 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ฉบ บน จะเป1นกรอบแนวทางท เป1นประโยชนต3อหน3วยงานในส งก ด และเป1นค 3ม อประสานการด าเน นงานก บ หน3วยงานท เก ยวข,องท กระด บ เพ อส3งผลถ งการม ส ขภาพด ของประชาชนในอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ด สระบ ร ต3อไป สสอ.เฉล มพระเก ยรต จ.สระบ ร 1 ธ นวาคม

3 สารบ ญ หน,า ค าน า 2 นโยบายการบร หารงานกระทรวงสาธารณส ข 6 นโยบายปล ดกระทรวงสาธารณส ข 9 กรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป' พ.ศ กระทรวงสาธารณส ข 10 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป' พ.ศ สสจ.สระบ ร 12 ข,อม ลท วไปอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร 14 ข,อม ลท ม ความเก ยวข,องก บแผนปฏ บ ต การ ป' ข,อม ลประชากร 15 ข,อม ลสถานบร การสาธารณส ข 16 สถ ต ช พ 18 สถานการณด,านการเง น 18 ข,อม ลงานอนาม ยโรงเร ยน 19 ข,อม ลงานส ขภาพภาคประชาชน 19 สถานการณด,านส ขภาพ 20 สถานการณ โรคเร อร ง/โรคไม3ต ดต3อ/โรคต ดต3อท เป1นป<ญหาในพ นท 21 สถานการณโรคไม3ต ดต3อเร อร ง 21 สถานการณการปQวยด,วยโรคไม3ต ดต3อเร อร งในกล 3มอาย 60 ป' ข นไป 23 ต วช ว ดการด าเน นงานท ต,องเร3งร ดด าเน นงานเน องจากตกเกณฑในป' การบร หารจ ดการระบบส ขภาพระด บอ าเภอ (District Health System) 25 แผนย ทธศาสตร สสอ.เฉล มพระเก ยรต จ.สระบ ร 27 แผนย ทธศาสตร 4 ป' (strategy map) 28 แผนปฏ บ ต การเช งย ทธศาสตรประจ าป' พ.ศ เป_าประสงค ต วช ว ดและค3าเป_าหมาย รายประเด นย ทธศาสตร 30 เป_าประสงคและต วช ว ด ด,านสาธารณส ข ป' แผนปฏ บ ต การงานสาธารณส ข ป' 2556 ( Action Plan ) 57 3

4 สารบ ญตาราง หน,า ตารางท 1 จ านวนประชากรแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' ตารางท 2 ข,อม ลประชากร แยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล จ าแนกตามกล 3มอาย ป' ตารางท 3 จ านวนบ คลากรทางการแพทยและสาธารณส ขภาคร ฐ ป' ตารางท 4 จ านวนผ,ร บบร การเช งร บและเช งร กเฉล ยต3อเด อนรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล 17 ตารางท 5 จ านวนสถานพยาบาลท ไม3ร บผ,ปQวยไว,ค,างค น และร,านขายยา ป' ตารางท 6 อ ตราเก ด อ ตราตาย อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' ตารางท 7 สถานการณเง นบ าร งของโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล 18 ตารางท 8 ข,อม ลจ านวนเด กน กเร ยนแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' ตารางท 9 ข,อม ลจ านวนอาสาสม ครสาธารณส ข ป' ตารางท 10 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก (อ ตราปQวยต3อพ นประชากร) 20 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' ตารางท 11 จ านวนผ,ปQวยของโรคเร อร ง อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' ตารางท 12 จ านวนผ,โรคเร อร งจ าแนกตามสถานท ร กษาพยาบาล อ าเภอเฉล มพระเก ยรต 21 จ งหว ดสระบ ร ป' 2555 ตารางท 13 จ านวนผ,ส งอาย ท ปQวยโรคเร อร งจ าแนกตามสถานท ร กษาพยาบาล 23 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' 2555 ตารางท 14 จ านวนหญ งต งครรภแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' ตารางท 15 สตร ท ม อาย ป' ได,ร บการตรวจมะเร งปากมดล กด,วยว ธ Pap Smear 25 จ าแนกตามเขตพ นท โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' 2555 ตารางท 16 จ านวนผ,พ การจ าแนกตามประเภทการพ การ แยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล 26 4

5 สารบ ญแผนภ ม หน,า แผนภ ม ท 1 โครงสร,างอาย และเพศประชากร จ งหว ดสระบ ร ป' แผนภ ม ท 2 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก (อ ตราปQวยต3อพ นประชากร) 21 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' แผนภ ม ท 3 อ ตราความช กโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง (ราย/100/ป') 22 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' แผนภ ม ท 4 อ ตราอ บ ต การณโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง (ราย/100/ป') 22 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' แผนภ ม ท 5 จ านวนผ,ปQวยด,วยโรคไข,เล อดออก รายเด อน อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร 23 ป' เปร ยบเท ยบก บค3าม ธยฐาน ป'

6 นโยบายการบร หารงานกระทรวงสาธารณส ข ร ฐมนตร ว3าการกระทรวงสาธารณส ข (นพ.ประด ษฐ ส นธวณรงค) ร ฐมนตร ช3วยว3าการกระทรวงสาธารณส ข (นพ.ชลน3าน ศร แก,ว) ว ส ยท ศน ภายในทศวรรษต3อไป คนไทยท กคนจะม ส ขภาพแข งแรงเพ มข นเพ อสร,างความเจร ญเต บโตทาง เศรษฐก จของประเทศท งทางตรงและทางอ,อมอย3างย งย น 1. พ นธก จของการท างาน พ ฒนาระบบส ขภาพให,ม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ ท งด,านการส3งเสร มส ขภาพ ป_องก นและ ร กษาโรค รวมท งฟcdนฟ สภาพ เป1นระบบท ม ความม นคงสามารถสร,างรายได,ให,ก บประเทศ ม การท างานประสานก นแบบบ รณาการท งภายในหน3วยงานและระหว3างหน3วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชนเพ อบรรล ว ส ยท ศนและสนองต3อนโยบายของร ฐบาล พ ฒนาระบบการท างานท ข บเคล อนไปส 3เป_าหมายระหว3างผ,ท างานร3วมก น ตลอดจนเก ด ค ณค3าต3อยอดและความเข,าใจซ งก นและก น 2. เป_าและเป_าหมาย กล 3มเป_าหมาย ต วช ว ด การว ดผลและกรอบในท กงานเพ อสนองต3อว ส ยท ศนและ พ นธก จ (Indicators and Measurements) องคกรหร อหน3วยงานด,านก าหนดกฎเกณฑการบร หารทางด,านส ขภาพระด บชาต (National Health Authority) องคกรหร อหน3วยงานด,านบร การด,านการแพทยและสาธารณส ข (Health Service Provider) องคกรหร อหน3วยงานท ด แลด,านการซ อบร การทางการแพทยและสาธารณส ข (Healthcare Purchaser) องคกรหร อหน3วยงานท ร บผ ดชอบด,านข,อม ลทางด,านส ขภาพของประเทศ (National Health Information) หน3วยงานท ร บผ ดชอบและด าเน นงานของกระทรวงสาธารณส ขในด,านนโยบายต3างประเทศ โดยตรง (Health Foreign Policy Office) ระบบฐานข,อม ลและระบบส อสารด,านส ขภาพในท กระด บท เช อมโยงต ดต3อก นท สามารถเพ ม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพในการท างานหร อการให,บร การต3อประชาชน (Health Information System and Network) ระบบการเง นการคล งของงานด,านส ขภาพในท กระด บท เป1นท ยอมร บของท กฝQายท สามารถ น ามาส 3ประส ทธ ภาพ ค ณภาพและความม นคงของระบบการด แลด,านส ขภาพของประเทศ มาตรการด,านก าล งคนแสดงถ งการท างานอย3างม ประส ทธ ภาพ ใช,ก าล งคนอย3างเหมาะสม และถ กต,องและแสดงถ งความร บผ ดชอบของหน3วยงาน ร ปแบบของสภาพการจ,างงานท นอกเหน อจากร ปแบบข,าราชการ เช3น การเป1นพน กงาน กระทรวงสาธารณส ข ท สอดคล,องต3อภาระงานโดยเป1นร ปแบบท สามารถจ งใจ และสร,าง ความม นใจให,ผ,ท างานตลอดจนเก ดแรงจ งใจในการท างาน 6

7 ระบบการท างานและต ดต3อส อสารระหว3างประชาชนในท กส3วนท สามารถอ านวยประโยชนให, ประชาชนจนได,ร บความพ งพอใจ การสนองต3อนโยบายของร ฐบาลในโครงการต3างๆท เป1นร ปธรรมช ดเจนและท นเวลา 3. กลย ทธในการท างาน ใช,ต วช ว ดเป1นเป_าหมายในการท างานร3วมก นของท กภาคส3วน โดยก าหนดต วช ว ด ว ธ ว ดผล และกล 3มเป_าหมายท ช ดเจนท งต วช ว ดท วไปและต วช ว ดเฉพาะเร อง ม ร ปแบบการประเม นท เป1นร ปธรรมม ข,อม ลสน บสน นช ดเจนและเป1นท ยอมร บร3วมก น การพ ฒนาและผนวกระบบข,อม ลข3าวสารด,านของส ขภาพของระบบการด แลด,านส ขภาพของ ประเทศให,เป1นระบบเด ยวก น และม การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช,เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและค ณภาพของงานและเพ อใช,เป1นฐานข,อม ลในการท างานพ ฒนาระบบข,อม ล ส ขภาพระด บชาต (National Health Information) การปร บโครงสร,างของหน3วยงานภายในกระทรวงสาธารณส ขในเร องระบบและว ธ การ ตลอดจนกลย ทธการท างาน ม การก าหนดร ปแบบท ช ดเจน โดยม องคกรการจ ดการผ,ให, บร การ (service provider) แยกส3วนจากผ,ก าหนดหล กเกณฑ (National Health Authority) ให,ช ดเจนเพ อลดข,อข ดแย,งต3างๆ ท งน ในข นต,นจะใช,อ านาจในด,านบร หารเป1น กลไกหล กในการ การปร บโครงสร,างทางด,านการเง นการคล งเพ อสร,างด ลภาพของรายได,และรายจ3ายของ การเง นการคล งระยะยาว ท งระด บมหภาค ภ ม ภาค และระด บหน3วยบร การท เหมาะสมก บ หน3วยบร การแต3ละแห3ง รวมท งสามารถสะท,อนให,เห นถ งความสามารถและความร บผ ดชอบ ของหน3วยงานท ช ดเจน พ ฒนาก าล งคนภาคร ฐด,านสาธารณส ขให,ม สภาพงาน การจ,างงานท ด ข น ความร บผ ดชอบใน งานท ช ดเจน ได,ร บความด แลจากผ,บ งค บบ ญชา จนท าให,สามารถจ งใจให,เก ดการท างานท ม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพและประส ทธ ผล เพ อสร,างความม นคง และขว ญก าล งใจม ความส ขใน การท างานอ กท งให,เก ดความร,ความสามารถในการท างานเพ มข นโดยใช,นว ตกรรมและ เทคโนโลย ใหม3 ๆ เพ มข นมาเสร ม เสร มสร,างบทบาทของประเทศไทยในเวท ส ขภาพโลก ท งระด บภ ม ภาคเพ อรองร บประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Community: AEC, APSC, ASCC)และระด บนานาชาต เพ อให, เก ดค ณภาพช ว ตท ด และประโยชนร3วมก นท งระด บทว ภาค ภ ม ภาค และระด บโลก ท กหน3วยงานต,องเน,นการท างานท สน บสน นการม ส3วนร3วมของภาคเอกชน และ ประชาชน นอกจากน การท างานในระหว3างภาคร ฐด,วยก นในท กระด บหร อหน3วยงานจะต,องม ร ปแบบ การท างานท สอดคล,อง ส3งเสร มซ งก นและก นและบ รณาการ เสร มสร,างธรรมาภ บาลรวมท งความโปร3งใสในระบบงานโดยการจ ดให,ม ระบบข,อม ลเพ อ เผยแพร3แก3ประชาชนและท กฝQายท เก ยวข,อง ให,ได,ร บร,อย3างกว,างขวางและต3อเน องและม จ ตส าน กในการย ดถ อการบร การประชาชนเป1นเป_าหมาย สน บสน นนโยบายการเสร มสร,างรายได,ส ขภาพของประเทศ ท งด,าน ยาสม นไพรไทย อาหาร ส นค,าพ นเม อง รวมถ งการเป1นศ นยกลางส ขภาพ โดยไม3ให,เก ดผลกระทบทางลบต3อระบบ บร การภาคร ฐ 7

8 เพ มประส ทธ ภาพและปร บปร งค ณภาพของระบบหล กประก นส ขภาพ 30 บาทร กษาท กโรค รวมถ งการบ รณาการส ทธ ของผ,ปQวยท พ งได,ร บจากระบบประก นส ขภาพต3างๆ ให,ม ค ณภาพ เพ มข นท ดเท ยมก น ปร บปร งขบวนการท างานต3างๆ (Reprocess) ของท กหน3วยงาน ให,ไวต3อการตอบสนองความ ต,องการของประชาชน ปร บปร งกฎหมายท เก ยวข,องก บระบบส ขภาพท งระบบ ให,สอดคล,องก บท ศทางการปฏ ร ป และรองร บบร บทของส งคมไทยประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลกในอนาคต 4. ภารก จเร3งด3วน พ ฒนาระบบฉ กเฉ นเพ อรองร บอ บ ต เหต โดยเฉพาะในช3วงเทศกาลท ก าล งจะเข,ามาถ ง การด แลกล 3มต3างๆ ได,แก3 เด ก สตร ผ,ส งอาย และผ,ด,อยโอกาส ผ3านศ นยเด กเล ก ศ นยพ ง ได,และโครงการ EWEC การแก,ป<ญหาผ,ต ดยาเสพต ดท งในด,านการป_องก นและการบ าบ ดร กษา ให,เก ดการค ดกรอง แบ3งกล 3ม ร ปแบบการร กษา ตลอดจนการต ดตามแบบใหม3 การปร บปร งค ณภาพด,านการบร การประชาชน เช3น การลดค วและรอคอยการร บ บร การของผ,ปQวย ประชาชนท กคร วเร อนม หมอใกล,บ,านใกล,ใจ ต ดต3อได,ท กเวลา การด แลส ขภาพตามกล 3มว ย เช3น เด ก สตร ผ,ส งอาย ตามนโยบายร ฐบาล และกล 3มโรคเช3น โรคเบาหวาน ภาวะความด นโลห ตส งท ม ภาระโรคแทรกซ,อนส ง การขยายการบ รณาการการจ ดบร การผ,ปQวยท เป1นป<ญหาส าค ญของประเทศของสามกองท น เช3น ผ,ปQวยมะเร ง โครงการในพระราชด าร ท กโครงการ การทบทวนงบลงท น DPL ให,ม ประส ทธ ภาพ ค,มค3า ตรงต3อความต,องการ และการจ ดเตร ยม ป' 2557 ให,แล,วเสร จภายในเด อนมกราคม

9 นโยบายปล ดกระทรวงสาธารณส ข นพ.ณรงค# สหเมธาพ ฒน# ( ต.ค.2555 ) 1. ส งท เป1นนโยบายของร ฐบาลเร องการส3งเสร มส ขภาพและป_องก นโรค ตามกล 3มอาย ค อ เด ก สตร คนชรา เพ อให,เก ดการบร การทางการแพทยท ช ดเจน ซ งกาล งทาข,อสร ป เพ อเสนอนายกร ฐมนตร ต3อไป 2. การจ ดระบบบร การส ขภาพอย3างม ประส ทธ ภาพ โดยร3วมก นจ ดทาแผนพ ฒนาหน3วยบร การให,เป1น ระบบเคร อข3าย โดยให,ท งโรงพยาบาลใหญ3และโรงพยาบาลเล ก ร3วมก นค ดเน องจากป<จจ บ น อย 3ในพ นฐาน ความไม3เพ ยงพอของทร พยากร หากจะทาให,เก ดประส ทธ ภาพท กฝQายต,องร3วมค ดและบร หารทร พยากรร3วมก น 3. การเตร ยมพร,อมร บสถานการณฉ กเฉ น ซ งเป1นเร องเร3งด3วนท ส ดในขณะน ท สาธารณส ขต,องเตร ยม ความพร,อม เพ อร บเหต ภ ยธรรมชาต ต3างๆ 4. การสาธารณส ขระหว3างประเทศซ งถ อเป1นเร องใหญ3 ท งการเป{ดเสร ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) และการสาธารณส ขตามเขตแนวชายแดนซ งจะม การหาร อเพ อวางแผนในระยะ 3 ป' อย3างไรก ตาม สา หร บเร องร3าง พ.ร.บ.ค,มครองผ,เส ยหายจากการร บบร การสาธารณส ข พ.ศ... น น ขณะน อย 3ระหว3างการ พ จารณา ซ งจะด ในเร องการขยายมาตรา 41 ตาม พ.ร.บ.หล กประก นส ขภาพแห3งชาต พ.ศ.2545 แต3ท งน จะด ให,เก ดประโยชนก บท กฝQาย เป_าหมายการพ ฒนา (Goals) แผนส ขภาพ ประชาชนได,อะไร (ผลล พธส ขภาพ : Health outcomes) ลดแม3ตาย ล กตาย เพ มพ ฒนาการ ไอค วเด ก ว คซ นครอบคล มจร ง หย ดป<จจ ยเส ยง ชะลอโรคเร อร ง ฯลฯ 2. กล 3มด (การส3งเสร มส ขภาพและป_องก นโรค : P&P) ก าหนดเป_าหมายและมาตรการตามกล 3มอาย และเช งประเด น บ รณาการในระด บพวงบร การ เช อมก บระบบบร การ การจ ดสน บสน นอย3างม ส3วนร3วม (สธ+สปสช) และก าก บ 3. กล 3มปQวย (การจ ดระบบบร การและการลงท น : Service plan) ลดแออ ด ร บบร การใกล,บ,าน การส3งต3อไร,รอยต3อ เบ ดเสร จในพวงบร การ ค ณภาพและความปลอดภ ยบร การ แผนการลงท นท ตอบสนองเป_าหมายส ขภาพ เป1นธรรม เพ มประส ทธ ภาพ ใช,อย3างค,มค3า 9

10 กรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป. พ.ศ กระทรวงสาธารณส ข ว ส ยท ศน# กระทรวงสาธารณส ข เป1นองคกรหล กในการพ ฒนาระบบส ขภาพ โดยการม ส3วนร3วมของท กภาคส3วน เพ อให,ประชาชนม ส ขภาพด พ นธก จ 1. พ ฒนาและบร หารนโยบายและย ทธศาสตรด,านส ขภาพ 2. เสร มสร,างระบบบร หารจ ดการอย3างม ธรรมาภ บาล และจ ดระบบบร การส ขภาพท ม ค ณภาพ มาตรฐาน 3. เสร มสร,างการม ส3วนร3วมจากท กภาคส3วนในการพ ฒนาระบบส ขภาพ 4. ว จ ยและพ ฒนาและการจ ดการความร,ด,านส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร# เสร มสร,างระบบส ขภาพให,ม ค ณภาพและมาตรฐานเพ อให,ประชาชนม ส ขภาพด เป4าประสงค#ท 1 ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต,องและอย 3ในสภาพแวดล,อมท เหมาะสม เป4าหมายการให9บร การ 1. ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต,อง และอย 3ในสภาพแวดล,อมท เหมาะสมสามารถลด ภาระโรคและภ ยค กคาม ตลอดจนได,ร บการค,มครองผ,บร โภคด,านส ขภาพ ต วช ว ด 1. อ ตราตายทารก ไม3เก น 15 ต3อการเก ดม ช พพ นคน ต3อป' 2. อ ตราส3วนการตายมารดา ไม3เก น 18 ต3อการเก ดม ช พแสนคน ต3อป' 3. อ ตราตายโรคหลอดเล อดสมองลดลงร,อยละ 2 ต3อป' 4. อ ตราตายโรคห วใจขาดเล อดลดลง ร,อยละ 1 ต3อป' 5. จ านวนผ,ต ดเช อเอชไอว รายใหม3 (ป' 2555 = 7,557 ราย, ป' 2556 = 6,201 ราย, ป' 2557 = 4,628 ราย, ป' 2558 = 3,535 ราย) 6. อ ตราปQวยตายด,วยโรคไข,เล อดออกลดลง ร,อยละ 0.12 ต3อป' 7. อ ตราการฆ3าต วตายส าเร จไม3เก น 6.5 ต3อประชากรแสนคน ต3อป' 8. ร,อยละของต าบลท ม การจ ดการส ขภาพท เข,มแข งตามเกณฑมาตรฐานท ก าหนด (ป' 2555=10, ป' 2556= 20, ป' 2557=40,ป' 2558 = 80) 9. ร,อยละผล ตภ ณฑส ขภาพท ได,ร บการตรวจสอบได,มาตรฐานตามเกณฑท ก าหนด (ป' 2555 =92, ป' 2556=93, ป' 2557=94,ป' 2558 = 95) กลย ทธ 1. เสร มสร,างให,ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต,อง เหมาะสม และพ ฒนาการส3งเสร ม ส ขภาพ ระบบเฝ_าระว ง ป_องก น ควบค มโรค ภ ยส ขภาพ การฟcdนฟ สมรรถภาพและการ ค,มครองผ,บร โภคด,านส ขภาพให,ม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาศ กยภาพอาสาสม ครสาธารณส ข ภาค เคร อข3ายและองคกรปกครองส3วนท,องถ น ในการด าเน นก จกรรมด,านส ขภาพ 10

11 เป4าประสงค#ท 2 ประชาชนได,ร บบร การส ขภาพท ม ค ณภาพมาตรฐานอย3างท วถ งและเป1นธรรม เป4าหมายการให9บร การ 2.1 ประชาชนได,ร บบร การส ขภาพท งในภาวะปกต และภาวะฉ กเฉ นท ม ค ณภาพมาตรฐาน อย3างท วถ งและเป1นธรรม ต วช ว ด 1. ร,อยละสถานบร การส ขภาพภาคร ฐผ3านการร บรองมาตรฐาน HA (ป' 2555=30, ป' 2556=35, ป' 2557=40,ป' 2558 = 45) 2. จ านวนประชาชนท เจ บปQวยฉ กเฉ นได,ร บบร การการแพทยฉ กเฉ นท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ไม3น,อยกว3า (ป' 2555=1,200,000 คร ง, ป' 2556= 1,400,000 คร ง, ป' 2557 = 1,600,000 คร ง, ป' 2558 = 1,800,000 คร ง) 3. ความพ งพอใจของประชาชนต3อการให,บร การของสถานบร การในส งก ดกระทรวง สาธารณส ข ร,อยละ 80 ต3อป' 4. ร,อยละของประชาชนท ได,ร บบร การผ,ปQวยนอกด,านการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเล อก เพ มข น (ป' 2555=10, ป' 2556=10, ป' 2557=15, ป' 2558 = 20) กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบบร หารและระบบบร การทางการแพทยและสาธารณส ขท งภาวะปกต และภาวะ ฉ กเฉ น รวมท งผล ตบ คลากรด,านการแพทยและสาธารณส ขให,เพ ยงพอ 2. พ ฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพ นบ,าน และการแพทยทางเล อกให,ม ค ณภาพ เป4าหมายการให9บร การ 2.2 คนไทยม หล กประก นส ขภาพ ได,ร บบร การส ขภาพอย3างท วถ งและม ค ณภาพ ต วช ว ด - ระด บคะแนนความพ งพอใจของประชาชนต3อระบบหล กประก นส ขภาพถ,วนหน,า 8.5 ต3อป' กลย ทธ - พ ฒนาระบบหล กประก นส ขภาพให,ม ประส ทธ ภาพ เป4าหมายการให9บร การ 2.3. ประชาชนในจ งหว ดชายแดนภาคใต,ม ส ขภาพด ต วช ว ด - อ ตราปQวยหร อตายด,วยป<ญหาส ขภาพท ส าค ญของประชาชนในจ งหว ดชายแดนภาคใต, 3 อ นด บแรก ลดลงร,อยละ 5 กลย ทธ -. พ ฒนาระบบบร การส ขภาพในจ งหว ดชายแดนภาคใต,ให,สอดคล,องก บสถานการณและ สภาพแวดล,อม โดยการม ส3วนร3วมของภาค เคร อข3าย เป4าหมายการให9บร การ 2.4 ประชาชน ผ,เสพ ผ,ต ดยาและสารเสพต ดได,ร บการบ าบ ดร กษา ฟcdนฟ เฝ_าระว ง ควบค มการ ใช,ว ตถ เสพต ด เพ อสามารถด าเน นช ว ตได,ตามปกต ในส งคม ต วช ว ด - ประชาชน ผ,เสพ ผ,ต ดยาและสารเสพต ดผ3านการบ าบ ดร กษา และฟcdนฟ ตามเกณฑท ก าหนด ร,อยละ 80 ต3อป' กลย ทธ - เสร มสร,างระบบเฝ_าระว ง ควบค ม ป_องก น บ าบ ดร กษา และฟcdนฟ สภาพของประชาชน ผ,เสพ ผ,ต ดยาและสารเสพต ด ให,ม ประส ทธ ภาพ 11

12 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป. พ.ศ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร ว ส ยท ศนส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร เป1นเล ศ ในการบร หารจ ดการระบบส ขภาพ ระด บเขต 1 2. พ นธก จ/ภารก จ ตามกฎหมาย 2.1 ก าหนดนโยบายและจ ดท าย ทธศาสตรด,านส ขภาพระด บจ งหว ด 2.2 ก าก บด แล ประเม นผล และสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน3วยงานสาธารณส ขในพ นท จ งหว ด 2.3 และประสานงานท เก ยวก บงานสาธารณส ขในจ งหว ด 3. พ นธก จ/ภารก จ ตามย ทธศาสตร 3.1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรด,านส ขภาพอย3างม ประส ทธ ภาพ 3.2 พ ฒนาระบบบร การทางการแพทยและสาธารณส ข ท ม ค ณภาพมาตรฐาน ท งการส3งเสร ม ส ขภาพ การป_องก นโรคและภ ยส ขภาพ การร กษาพยาบาล การฟcdนฟ สภาพ และการค,มครองผ,บร โภค 3.3 สร,างและพ ฒนาภาค เคร อข3ายให,ม ความเข,มแข งและม ส3วนร3วมในการจ ดการ สร,าง จ ตส าน กทางส ขภาพและสร,างเสร มพฤต กรรมส ขภาพ 4. ค3าน ยมร3วม (Core Values) สาธารณส ขสระบ ร ตรงเวลาเป1นน จ ม จ ตบร การ ท างานเป1นท ม 5. รวมท งได,ก าหนดเป_าประสงค ย ทธศาสตรและเข มม 3งไว, ม รายละเอ ยดด งน เป4าประสงค#ท 1 ประชาชนสามารถปร บเปล ยนท ศนคต ทางด,านส ขภาพได, ย ทธศาสตร# การพ ฒนาระบบเฝ_าระว ง การสร,างส ขภาพและการจ ดการโรคว ถ ช ว ต กลย ทธ# - พ ฒนาระบบการเฝ_าระว งป<จจ ยเส ยงและโรคในว ถ ช ว ต - พ ฒนาศ กยภาพในการสร,างส ขภาพโดยใช,ก จกรรม 3 อ. - พ ฒนาระบบและมาตรฐานในการจ ดการโรค - สร,างการม ส3วนร3วม ส3วนราชการ อปท. และหน3วยงานช มชน ในการด แลส ขภาพ เป4าประสงค#ท 2 ม ระบบข,อม ลและสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร# การพ ฒนาระบบข,อม ลข3าวสารและระบบเทคโนโลย สารสนเทศ กลย ทธ# - พ ฒนาศ นยรวบรวมข,อม ล (DATACENTER) - พ ฒนาระบบการตรวจสอบข,อม ล - พ ฒนาระบบการว เคราะหและการประมวลผลข,อม ล - พ ฒนาระบบการจ ดการข,อม ลและสารสนเทศ การน าไปใช,ประโยชน 12

13 เป4าประสงค#ท 3 ม การบร หารจ ดการงานสาธารณส ขอย3างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร# การเสร มสร,างความเข,มแข งของระบบย ทธศาสตรสาธารณส ข กลย ทธ# - พ ฒนาแผนย ทธศาสตรและการบ รณาการแผนย ทธศาสตรท กระด บ - พ ฒนาค ณภาพระบบการบร หารจ ดการ PMQA - พ ฒนาระบบการสน บสน นและการถ3ายนโยบายและย ทธศาสตรส 3การปฏ บ ต - พ ฒนาการน เทศควบค มก าก บ การต ดตามและการประเม นผล เป4าประสงค#ท 4 ภาค /เคร อข3ายม ความเข,มแข งและม ส3วนร3วมในการจ ดการและด แลส ขภาพ ย ทธศาสตร# การพ ฒนาศ กยภาพช มชน ภาค เคร อข3าย ม ส3วนร3วมในการจ ดการส ขภาพ กลย ทธ# - พ ฒนาศ กยภาพ อสม. ผ,น าช มชนกรรมการกองท นและ อปท. ในการจ ดการส ขภาพช มชน - พ ฒนาระบบประสานงาน ในการการจ ดการส ขภาพในช มชน - พ ฒนาการสร,างภาค เคร อข3ายส ขภาพ ขยายความร3วมม อและความเป1นเจ,าของ เป4าประสงค#ท 5 ม ระบบบร การส ขภาพท ได,มาตรฐาน ย ทธศาสตร# การพ ฒนาการจ ดการระบบบร การส ขภาพ กลย ทธ# - สร,างความเข,มแข งมาตรการบ งค บใช,กฎหมายและมาตรการก าหนดนโยบายสาธารณะ - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ - พ ฒนาศ กยภาพเคร อข3ายบร การส ขภาพในท กระด บ - พ ฒนาระบบบร การส ขภาพในหน3วยบร การ - พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเร องการร,องเร ยนของระบบบร การและการใช,ส ทธ เข มม =ง ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสระบ ร - เข มม 3งท 1 ประชาชนได,ร บการด แลร กษาเบาหวาน ความด นโลห ตส ง ท ด ข น - เข มม 3งท 2 การบร หารจ ดการระบบข,อม ลข3าวสารและสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ - เข มม 3งท 3 คนพ การได,ร บการด แลให,ม ค ณภาพช ว ตท ด การพ ฒนานว ตกรรม ระด บอ าเภอและจ งหว ด - 1 อ าเภอ 1 โครงการ one district one project 13

14 ค าขว ญของอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ประว ต ข9อม ลท วไปอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร "ต,นแบบทฤษฎ ใหม3 ว ดมงคลช ยพ ฒนา สวนปQาพ แค ส นแร3แหล3งอ ตสาหกรรม งามล าห,วยห นขาว ประเพณ เก3า ไท-ยวน" อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร แบ3งแยกจาก อ าเภอเม อง จ งหว ดสระบ ร ในป' พ.ศ ซ ง เป1นป'ท พระบาทสมเด จพระเจ,าอย 3ห วภ ม พลอด ลยเดชมหาราช ทรงครองราชยเป1นป'ท 50 กระทรวงมหาดไทย ได,จ ดต งอ าเภอข นใหม3 เพ อร3วมเฉล มพระเก ยรต โดยค ดเล อกพ นท อ าเภอท ม ความส าค ญอ นเก ยวเน องก บพระ ราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ,าอย 3ห ว ซ งจ งหว ดสระบ ร ม โครงการพ ฒนาพ นท อ นเน องมาจาก พระราชด าร ณ บร เวณว ดมงคลช ยพ ฒนา ท เร ยกก นว3า โครงการทฤษฎ ใหม=พระราชทาน ราษฎร อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม ประว ต ความเป1นมา ขนบธรรมเน ยมประเพณ ของแต3 ละหม 3บ,านต3างก นค อ 1. ไทยยวน อพยพถ นฐานมาจากภาคเหน อของประเทศ ได,แก3ต าบลห,วยบง ต าบลผ งรวง ต าบล เขาด นพ ฒนา หม 3ท 4, 5 ต าบลหน,าพระลาน ม ภาษาพ ดขนบธรรมเน ยมคล,ายทางภาคเหน อ 2. ไทยอ สาน อพยพมาจากภาคอ สาน ได,แก3 ต าบลบ,านแก,ง ม ภาษาพ ดและประเพณ ไทยภาคอ สาน 3. ไทยภาคกลาง ม ปะปนอย 3ท กหม 3บ,าน ท กต าบล อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม เน อท ท งหมดประมาณ 151 ตารางก โลเมตร หร อ 94,375 ไร3 ต งอย 3ทางท ศเหน อของจ งหว ดสระบ ร ห3างจากต วจ งหว ดระยะทาง 9 ก โลเมตร อาณาเขต อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม อาณาเขตต ดต3อก บจ งหว ดใกล,เค ยง ด งน ท ศเหน อ ต ดต3อก บอ าเภอพระพ ทธบาท จ งหว ดสระบ ร ท ศตะว นออก ต ดต3อก บอ าเภอแก3งคอย จ งหว ดสระบ ร ท ศใต, ต ดต3อก บอ าเภอเม อง จ งหว ดสระบ ร ท ศตะว นตก ต ดต3อก บอ าเภอเสาไห, และอ าเภอพระพ ทธบาท จ งหว ดสระบ ร สภาพเศรษฐก จ เด มน นฐานะทางเศรษฐก จอ งอย 3ก บสาขาเกษตรกรรม การค,าขาย ประกอบธ รก จ แต3ในป<จจ บ น ม การ ขยายต วทางด,านเศรษฐก จ การต งโรงงานอ ตสาหกรรมประเภทโรงโม3ห น โรงส โรงป นซ เมนต โรงอาหารส ตว จ งม การประกอบอาช พร บจ,างในโรงงานอ ตสาหกรรม การเจร ญเต บโตจ งก,าวหน,าไปท กด,าน ผลผล ตท จะสร,าง รายได,ให,แก3ราษฎร ค อ ภาคอ ตสาหกรรม 14

15 ข9อม ลท ม ความเก ยวข9องก บแผนปฏ บ ต การ ป ข9อม ลประชากร อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม ประชากร ณ ว นท 1 ต ลาคม 2555 ม จ านวนท งส น 37,531 คน เป1นชาย 18,112 คน หญ ง 19,419 คน ค ดเป1นส ดส3วน (ชายต3อหญ ง : 100 คน) ม ประชากรว ยเด ก (อาย ต ากว3า 15 ป' ร,อยละ 18.14), ว ยท างาน (15-59 ป' ร,อยละ 68.41) และว ยส งอาย (อาย 60 ป'ข นไป ร,อยละ 13.45) สตร ว ยเจร ญพ นธ (15-44 ป') ร,อยละ ของประชากรท งหมด แผนภ ม ท 1 โครงสร,างอาย และเพศประชากร จ งหว ดสระบ ร ป' ป ราม ดประชากร มอาย กล % หญ ง % ชาย ร อยละ ท มา: โปรแกรมระบบฐานขอม ลโรงพยาบาลสงเสร มส ขภาพต าบล ( HOSxP_PCU ) จ านวนประชากรแยกรายโรงพยาบาลส=งเสร มส ขภาพต าบลในเขตอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ตารางท 1 จ านวนประชากรแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' 2555 ท โรงพยาบาลส3งเสร ม ส ขภาพต าบล ประชากร จ านวน จ านวนหม 3บ,าน ชาย หญ ง รวม หล งคาเร อน 1 รพ.สต.หน,าพระลาน 5,879 6,247 12, ,138 2 รพ.สต.บ,านหนองจาน 2,201 2,214 4, ,035 3 รพ.สต.พ แค 3,232 3,606 6, ,491 4 รพ.สต.เขาด นพ ฒนา 1,385 1,454 2, รพ.สต.ห,วยบง 2,163 2,444 4, ,188 6 รพ.สต.ผ งรวง 1,193 1,296 2, รพ.สต.บ,านแก,ง 2,059 2,158 4, ,140 รวมท งอ าเภอ 18,112 19,419 37, ,497 ท มา:โปรแกรมระบบฐานขอม ลโรงพยาบาลสงเสร มส ขภาพต าบล (HOSxP_PCU) ณ ว นท 30 ก นยายน

16 ตารางท 2 ข,อม ลประชากร จ าแนกตามกล 3มอาย อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' 2555 ชาย หญ ง รวม จ านวน ร,อยละ จ านวน ร,อยละ จ านวน ร,อยละ น,อยกว3า 1 ป' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ป'ข นไป 2, , , รวมท งส น 18, , , ท มา:โปรแกรมระบบฐานขอม ลโรงพยาบาลสงเสร มส ขภาพต าบล (HOSxP_PCU) ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 ข9อม ลสถานบร การสาธารณส ข สถานบร การสาธารณส ขภาคร ฐ ในป' 2556 บ คลากรทางการแพทยและสาธารณส ขของ ในโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ม แพทยหม นเว ยนมาให,บร การ ใน โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล 7 แห3ง ม เจ,าหน,าท สาธารณส ข ประจ ารพ.สต.จ านวน 23 คน พบว3า ม อ ตราส3วนแพทย และพยาบาลว ชาช พต3อ ประชากรเท3าก บ 1 : 5,361 และ 1 : 6,255 ตามล าด บ ถ อว3าบ คลากรทางการแพทยและสาธารณส ข อ าเภอ เฉล มพระเก ยรต ของจ งหว ดสระบ ร ต,องด แลประชาชนเพ มข นเม อเปร ยบเท ยบก บป' 2555 เน องจากประชากรม อ ตราเพ มข น แต3เจ,าหน,าท สาธารณส ขอ ตราก าล งลดลง โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเฉล มพระเก ยรต ม จ านวน 7 แห3ง ให,การด แลด,าน ส ขภาพแก3ประชาชนในพ นท จ านวน 37,531 คน ผ,ร บบร การใน โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบลเฉล ยต3อ เด อน จ านวน 2,218 / 7,059 คน/คร ง การให,บร การเช งร กในช มชนเฉล ยต3อเด อน 1,369 / 1,425 คน/คร ง 16

17 ตารางท 3 จ านวนบ คลากรทางการแพทยและสาธารณส ขภาคร ฐ ป' 2556 บ คลากร ป' 2556 จ านวน อ ตราส3วนต3อประชากร แพทย (แพทยหม นเว ยนมาให,บร การ) 7 1 : 5,361 ท นตแพทย 0 0 เภส ชกร 0 0 พยาบาลว ชาช พ 6 1 : 6,255 จพง.ท นตาภ บาล 2 1 : 18,765 จพง.สาธารณส ข 5 1 : 7,506 น กว ชาการสาธารณส ข 9 1 : 4,170 น กการแพทยแผนไทย 1 1 : 37,531 หมายเหต บ คลากรแพทยจากการออกปฏ บ ต ณ PCU ตารางท 4 จ านวนผ,ร บบร การเช งร บและเช งร กเฉล ยต3อเด อนรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' 2555 ล าด บ รพ.สต. เจ,าหน,าท (คน) ประชากร(คน) ผ,ร บบร การใน รพ.สต.เฉล ยต3อ เด อน(คน/คร ง) การให,บร การเช งร ก ในช มชนเฉล ยต3อ เด อน(คน/คร ง) 1 รพ.สต.หน,าพระลาน 4 12, / 1, / รพ.สต.บ,านหนองจาน 3 4, / / รพ.สต.พ แค 4 6, / 1, / รพ.สต.เขาด นพ ฒนา 3 2, / 1, / รพ.สต.ห,วยบง 4 4, / 1, / รพ.สต.ผ งรวง 2 2, / / รพ.สต.บ,านแก,ง 3 4, / / 108 รวม 23 37,531 2,218 / 7,059 1,369 / 1, สถานบร การสาธารณส ขภาคเอกชน สถานบร การสาธารณส ขภาคเอกชน ในป' 2556 อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ม สถานพยาบาลท ไม3ร บผ,ปQวยไว,ค,างค น 6 แห3ง ร,านขายยา 6 แห3ง 17

18 ตารางท 5 จ านวนสถานพยาบาลท ไม3ร บผ,ปQวยไว,ค,างค น และร,านขายยา ป' 2556 ล าด บ สถานพยาบาลท ไม3ร บผ,ปQวยไว,ค,างค น จ านวน 1 คล น กแพทย 2 2 สถานพยาบาล 3 3 ร,านขายยาแผนป<จจ บ น 4 4 ร,านขายยาแผนป<จจ บ นเฉพาะยาบรรจ เสร จท ไม3ใช3ยาอ นตราย 2 สถ ต ช พ อ ตราเก ดม ช พและอ ตราตาย เป1นองคประกอบหน งท ก3อให,เก ดการเปล ยนแปลงประชากร ซ งอ ตรา เก ดม ช พและอ ตราตายของอ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ในป' 2555 อ ตราเก ดม ช พเท3าก บ ต3อ พ นประชากร อ ตราตายเท3าก บ 8.15 ต3อพ นประชากร ตารางท 6 อ ตราเก ด อ ตราตาย อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' ด ชน ช ว ด ป' 2553 ป' 2554 ป' 2555 อ ตราเก ดม ช พ (ต3อพ นประชากร) อ ตราตาย (ต3อพ นประชากร) สถานการณ#ด9านการเง น ส าหร บสถานการณด,านเง นบ าร งโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ในป' 2555 ม รายละเอ ยดด งน ตารางท 7 สถานการณเง นบ าร งของโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเฉล มพระเก ยรต ป' 2556 ล าด บ รพ.สต. ยอดยกมาจาก ป'ก3อน(บาท) รายร บ(บาท) เบ กจ3าย(บาท) คงเหล อ (บาท) 1 รพ.สต.หน,าพระลาน 1,006, ,048, ,181, , รพ.สต.บ,านหนองจาน 688, , , , รพ.สต.พ แค 718, , , , รพ.สต.เขาด นพ ฒนา 1,619, ,270, , ,058, รพ.สต.ห,วยบง 530, , ,043, , รพ.สต.ผ งรวง 546, , , , รพ.สต.บ,านแก,ง 238, , , , ท มา : รายงานร บ จายเง นบ าร ง ประจ าเด อน ก นยายน

19 ข9อม ลงานอนาม ยโรงเร ยน ส าหร บข,อม ลงานอนาม ยโรงเร ยนเพ อส3งเสร มสภาวะส ขภาพของเด กน กเร ยนในพ นท ในป'การศ กษา 2555 ม รายละเอ ยดด งน ตารางท 8 ข,อม ลจ านวนเด กน กเร ยนแยกรายโรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ป' 2555 รวม จ านวน น กเร ยน น กเร ยน น กเร ยน น กเร ยน น กเร ยน น กเร ยน ท รพ.สต. น กเร ยน โรงเร ยน อน บาล ป.1 ป.2 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 - ม.6 ท งหมด 1 รพ.สต.หน,าพระลาน ,557 2 รพ.สต.บ,านหนองจาน รพ.สต.พ แค รพ.สต.เขาด นพ ฒนา รพ.สต.ห,วยบง รพ.สต.ผ งรวง รพ.สต.บ,านแก,ง รวมท งอ าเภอ , ,929 5,272 ขอม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 ข9อม ลงานส ขภาพภาคประชาชน ส าหร บข,อม ลงานส ขภาพภาคประชาชนเพ อการม ส3วนร3วมของภาค เคร อข3ายภาคประชาชน ใน ป' 2556 ม รายละเอ ยดด งน ตารางท 9 ข,อม ลจ านวนอาสาสม ครสาธารณส ข ป' 2556 ท รพ.สต. จ านวน อสม.(คน) 1 รพ.สต.หน,าพระลาน รพ.สต.บ,านหนองจาน 47 3 รพ.สต.พ แค รพ.สต.เขาด นพ ฒนา 66 5 รพ.สต.ห,วยบง 65 6 รพ.สต.ผ งรวง 58 7 รพ.สต.บ,านแก,ง 51 รวมท งอ าเภอ 585 ขอม ล ณ ว นท 30 ก นยายน

20 สถานการณ#ด9านส ขภาพ ข,อม ลสถานการณด,านส ขภาพท ส าค ญ ป' 2555 เป1นข,อม ลท ใช,ก าหนดท ศทางการจ ดท า แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ป' 2556 การประเม นสถานะส ขภาพของคนใน อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ด สระบ ร ได,แก3 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก สถานการณ โรคเร อร ง โรคไม3ต ดต3อ และโรคต ดต3อท เป1นป<ญหาในพ นท ด งน ตารางท 10 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก (อ ตราปQวยต3อพ นประชากร) อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' สาเหต การปQวย ป' พ.ศ.2554 อ น ป' พ.ศ.2555 อ น จ านวน อ ตรา ด บ จ านวน อ ตรา ด บ อาการและอาการแสดงและส งผ ดปกต ท ตรวจ 19, ,954 1, พบทางคล น ก โรคระบบหายใจ 12, , โรคระบบไหลเว ยนเล อด 8, , โรคระบบกล,ามเน อ รวมโครงร3าง&เน อย ดเสร ม 9, , โรคผ วหน งและเน อเย อใต,ผ วหน ง 3, , โรคเก ยวก บต3อมไร,ท3อ โภชนาการ 2, , และเมตะบอล ส ม โรคระบบย3อยอาหาร รวมโรคในปาก 2, , โรคต ดเช อและปรส ต 1, , สาเหต จากภายนอกอ นๆท ท าให,ปQวยหร อตาย , โรคตารวมส3วนประกอบของตา , ท มา : รายงาน รง.504 จากตารางท 10 เป1นการจ ดล าด บกล 3มโรคท รวบรวมจากรายงานผ,ปQวยนอกตามกล 3มสาเหต 21 กล 3มโรค (รง. 504) ซ งพบว3า กล 3มโรคท พบบ3อยและจ ดอย 3ในล าด บต,น ๆ ของท กป' ได,แก3 อาการและอาการ แสดงและส งผ ดปกต ท ตรวจพบทางคล น ก กล 3มโรคระบบทางเด นหายใจ กล 3มโรคระบบไหลเว ยนเล อด กล 3ม กล 3มโรคระบบกล,ามเน อรวมโครงร3างและเน อย ดเสร ม โดยม แนวโน,มพบว3าอ ตราปQวยตามกล 3มสาเหต 21 กล 3ม โรค ส งข นในท กป' ด งแผนภ ม ท 2 20

21 แผนภ ม ท 2 สาเหต การปQวยผ,ปQวยนอก 10 อ นด บแรก (อ ตราปQวยต3อพ นประชากร) อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' โรคตา สาเหต ภายนอกฯ โรคต ดเช,อและปรส ต โรคระบบย อยอาหาร โรคต อมไร ท อ โรคผ วหน งฯ โรคระบบกล ามเน,อฯ โรคระบบไหลเว ยนเล อด โรคระบบหายใจ อาการแสดงฯ สถานการณ# โรคเร อร ง/โรคไม=ต ดต=อ/โรคต ดต=อท นท สถานการณ#โรคไม=ต ดต=อเร อร ง ตารางท 11 จ านวนผ,ปQวยของโรคเร อร ง อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' โรคเร อร ง ป' 2553 ป' 2554 ป' 2555 โรคห วใจ โรคความด นโลห ตส ง 1,694 1,876 2,325 โรคหลอดเล อดสมอง โรคเบาหวาน โรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวาน ตารางท 12 จ านวนผ,โรคเร อร งจ าแนกตามสถานท ร กษาพยาบาล อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' 2555 โรคเร อร ง โรงพยาบาลของร ฐ โรงพยาบาลเอกชน รพ.สต. โรคห วใจ โรคความด นโลห ตส ง ,385 โรคหลอดเล อดสมอง โรคเบาหวาน โรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวาน

22 จากตารางท 11 และ 12 เป1นข,อม ลการพบผ,ปQวยโรคเร อร งจากการค ดกรองโรคของโรงพยาบาล ส3งเสร มส ขภาพต าบลท กแห3งและการร บข,อม ลจากโรงพยาบาลแม3ข3าย ซ งพบว3าโรคเร อร งม แนวโน,มพบผ,ปQวย เพ มข นท กป' ซ งเป1นป<ญหาทางด,านสาธารณส ขในพ นท โรงพยาบาลส3งเสร มส ขภาพต าบล ร3วมก บภาค เคร อข3าย ภาคประชาชน ได,ตรวจค ดกรองเพ อค,นหาผ,ปQวยโรคเบาหวานและโรคความด นโลห ตส งเช งร กใน พ นท ต งแต3ป' 2553 โดยสามารถแสดงอ ตราความช ก และอ ตราอ บ ต การณ ของโรคเบาหวานและความด น โลห ตส ง ด งแผนภ ม ท 3 และ 4 แผนภ ม ท 3 อ ตราความช กโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง (ราย/100/ป') อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' DM HT ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 แผนภ ม ท 4 อ ตราอ บ ต การณโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง (ราย/100/ป') อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ป' DM HT 2 0 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การด านการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การด านการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การดานการแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมของ กนอ. ประจ าป 2556 ว ตถ ประสงค เพ อใหผ ม ส วน ไดเส ยม ส วนร วมใน กระบวนการจ ดต งน คม อ ตสาหกรรมและท าเร อ อ ตสาหกรรม เพ อใหเก ด การยอมร บจากท กภาค ส วนท เก

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานในความร บผ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย (รอบส ปดาห) หน!วยงาน การไฟฟ#านครหลวง ระหว!างว นท ๒๕-๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗

แบบรายงานผลการด าเน นงานในความร บผ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย (รอบส ปดาห) หน!วยงาน การไฟฟ#านครหลวง ระหว!างว นท ๒๕-๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ รายงานท กว นพ ธของส ปดาห หน!วยงาน การไฟฟ#า Roadmap : ๑. ด6านการเท ดท นและธ ารงไว6ซ งสถาบ นหล กของชาต เปาหมาย : ประชาชนม ความจงร กภ กด ตอสถาบ นหล กของชาต และน!อมน าแนวพระราชด าร ไปส การปฏ บ ต ล าด บ Roadmap

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information