แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

2 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ข นเพ อเป นการก าหนดกระบวนการท างาน ล วงหน าในรอบป งบประมาณ 2555 ให เก ดผลส มฤทธ ตามพ นธก จหล ก อ นประกอบด วย การเร ยนการ สอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โดยได ม การ ทบทวนการก าหนดวงเง นงบประมาณตามย ทธศาสตร ให ม ความช ดเจนและสอดคล องก บเป าประสงค ของย ทธศาสตร ท ง 5 ย ทธศาสตร ของแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยประจ าป ท งน การจ ด โครงการและก จกรรมของแผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 น ได ค าถ งถ งการปร บปร งค ณภาพการ ด าเน นงานตามเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ. 2553) และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.) มาพ จารณาก าหนด โครงการและก จกรรมให คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย นาไปส การบรรล เป าประสงค ท ได ต งไว คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2556 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท กหน วยงานของคณะ จ กได น าไปใช ประโยชน ในการจ ดท าโครงการและ ดาเน นการพ นธก จท เก ยวข องให บรรล เป าหมายต อไป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

3 สารบ ญ ห วข อ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร 1 โครงร างองค กร ตามเกณฑ EdPEx 3 โครงสร างของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 10 การว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT Analysis) ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 13 ความเช อมโยงของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 15 ความเช อมโยงประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยก บ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 16 สร ปต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ สร ปงาน/ โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนการดาเน นงาน (Gantt Chart) ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 47

4 สารบ ญ ห วข อ หน า ภาคผนวก 1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงานในการ 45 เตร ยมความพร อมส อาเซ ยน 2. โครงการเวท ว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการเคร อข ายคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ โครงการประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการดาเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร 63 และเทคโนโลย 6. โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - 7. โครงการพ ฒนาหล กส ตรศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาวว ชาการสอนฟ ส กส โครงการพ ฒนาหล กส ตรศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาการสอนคณ ตศาสตร โครงการเร ยนนอกร ว โครงการส งเสร มงานว จ ยของบ คลากรในหล กส ตรเทคโนโลย เคม โครงการปฐมน เทศสาหร บน กศ กษาช นป ท 4 รห ส 52 เพ อเตร ยมความพร อม 89 ก อนการฝ กประสบการณ ว ชาช พฯ 12. โครงการการเตร ยมความพร อมน กศ กษาหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศส 96 ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 13. โครงการบ รณาการความร วมม อทางว ชาการเพ อเสร มศ กยภาพน กศ กษา (โครงการร วม 2 หล กส ตร ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ และหล ก ส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร ) 14. โครงการเตร ยมความพร อมบ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ม 130 กษณะพ งประสงค ด วยการบร การว ชาการ (โครงการร วม 3 หล กส ตร ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรอาช วอนาม ย และ หล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง) 15. โครงการพ ฒนาน กศ กษา เพ อส งเสร มการบาเพ ญประโยชน ต อส งคมและ 139 อน ร กษ ส งแวดล อม (โครงการร วม 4 หล กส ตร ได แก หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรอาช วอนาม ยฯ หล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร และหล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องสาอาง) 16. โครงการป จฉ มน เทศน กศ กษาช นป ท 4 เพ อเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน โครงการความร วมม อก บบร ษ ทเอกชนเพ อพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาด านระบบ 155 สารสนเทศเก ยวก บความม นคงและความปลอดภ ยขององค กร

5 สารบ ญ ห วข อ หน า 18. โครงการภาพสะท อนทางศ ลปว ฒนธรรม แหล งโบราณสถานและว ถ ช มชนส 161 การร งสรรค ส อม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ 19. โครงการประเม นผลหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการป จฉ มน เทศเพ อก าวส ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการร กประชาธ ปไตย ต านภ ยยาเสพต ด ปล กจ ตร กษ ศ ลปว ฒนธรรม โครงการประเม นผลหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการเตร ยมความพร อมน กศ กษาและบ คลากรด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 194 เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนคร งท โครงการ Project base learning บ รณาการการเร ยนการสอนและฝ กประสบการณ 199 ว ชาช พด านส งแวดล อม 26. โครงการการฝ กความร บผ ดชอบต อส งคมส งแวดล อม โครงการการส งเสร มว ทยฐานะและพ ฒนาค ณภาพอาจารย โครงการพ ฒนาเว บไซต เพ อประชาส มพ นธ หล กส ตรส งแวดล อมเม อง 213 และอ ตสาหกรรม 29. โครงการเปร ยบเท ยบข อม ลของหล กส ตรค แข งข นด านส งแวดล อม โครงการบ รณาการการเร ยนการสอนและการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 221 ให ก บเยาวชนเพ อสร างค ณค าว ฒนธรรมไทยและร กษ ส งแวดล อม 31. โครงการเตร ยมความพร อมร บสถานการณ ฉ กเฉ นเก ยวก บอ คค ภ ย 226 ประจาป งบประมาณ พ.ศ โครงการส ปดาห ความปลอดภ ยและอาช วอนาม ยในศ นย ว ทยาศาสตร โครงการเสร มสร างท กษะความร ทางด านว ชาการในเช งอาช วอนาม ยโดยอาศ ย 237 ความร วมม อก บคณะและหน วยงานอ นในมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

6 บทสร ปสำหร บผ บร หำร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประกอบด วย ส าน กงาน คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กส ตร กล มว ชา หน วยงานบร การว ชาการได แก ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การว ทยาศาสตร และศ นย ส งแวดล อม โดยในป การศ กษา 2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดร บน กศ กษาภาคปกต หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต จ านวน 6 หล กส ตร ด งต อไปน ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร หล กส ตรส งแวดล อม เม องและอ ตสาหกรรม หล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องส าอาง หล กส ตรอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย และเทคโนโลย เคม โดยหล กส ตรท งหมดได จ ดการเร ยนการสอนท อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ ศ นย ว ทยาศาสตร ถนนส ร นธร ยกเว นหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดการเร ยน การสอนในมหาว ทยาล ยฯ และหล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร จ ดการเร ยนการสอนท ศ นย การเร ยนร รางน า ตามลาด บ ในป งบประมาณ พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ประเด นย ทธศาสตร หล กๆ ท งห า ค อ ประเด นย ทธศาสตร ท 1. การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. การ สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย 4. พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 5. การสร าง และน าองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน ต อส งคม และ 6. การบร หารจ ดการเช งพลว ต ส วนประเด น ย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ได ด าเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร โดยประเด น ย ทธศาสตร ท ง 5 ประเด น ประกอบด วย 5 เป าประสงค ด งน 1. ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความต องการของท องถ น 3. เห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กรและอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม 4. การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท งระบบสน บสน นได ร บการส งเสร มและร กษามาตรฐานการจ ดการศ กษา 5. ส งเสร มศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนาเพ อให ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น 6. การบร หาร จ ดการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หารจ ดการท ด เพ อข บเคล อนการ ปฏ บ ต การจนบรรล เป าหมายย ทธศาสตร ท งห าของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งเป นย ทธศาสตร ท ได จากการทา Strategy Map ก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) จะเปร ยบเสม อน Road Map เพ อใช 1

7 เป นแนวทางในการด าเน นงานและบร หารจ ดการงาน/โครงการ/ก จกรรมต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร ฯ ให เก ดประส ทธ ภาพ และบรรล ว ตถ ประสงค ท ได ต งไว 2

8 ส วนท 1 บร บทองค กำร 1.1 โครงร ำงองค กำร (Organizational Profile : OP) ตำมเกณฑ EdPEx 1. ล กษณะองค การ 1 (ก.) สภาพแวดล อมขององค กร 1 ก. (1) หล กส ตร และบร การ - ด านการเร ยนการสอน : ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต 6 หล กส ตร และรายว ชาพ นฐาน - ด านบร การว ชาการ : ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การว ทยาศาสตร และศ นย ส งแวดล อม - ด านว จ ย : งานว จ ย 1 ก. (2) ว ส ยท ศน และพ นธก จ ว ส ยท ศน การเป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการ บร การว ชาการในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนโดยพ ฒนาอย างต อเน อง พ นธก จ ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต ท ม ค ณภาพและค ณธรรม เสร มสร างการพ ฒนาศ ยภาพทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เผยแพร องค ความร ท มาจากการว จ ยเพ อ พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การว ชาการ สร างความเข มแข งของช มชน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมไทย และอน ร กษ ส งแวดล อม โดยการนาระบบบร หารจ ดการเช งพลว ตมาใช ในการด าเน นงานตามพ นธก จ 3

9 1 ก. (3) ผ ปฏ บ ต งาน ประเภท ตาแหน ง ตาแหน งทาง ว ชาการ ว ฒ การศ กษา จานวน (คน) สายว ชาการ ข าราชการ 27 รศ. 4 ผศ. 14 ปร ญญาเอก พน กงานราชการ 2 อ.102 โท 80 ตร 1 พน กงานมหาว ทยาล ย 10 อ.ประจ าตามส ญญาจ าง 81 สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย 7 เจ าหน าท ประจ าตาม ส ญญาจ าง 24 - ปร ญญา โท 11 ตร จานวนรวม ก. (4) ส งอานวยความสะดวก เทคโนโลย อ ปกรณ ส งอานวยความสะดวก : การบร การห องสม ด ศ นย ส ขภาพ และหอพ กท ท นสม ยเพ ออ านวยความ สะดวกให ก บน กศ กษา เทคโนโลย อ ปกรณ : เคร องม อปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร เคร อข ายแบบไร สาย เคร อง คอมพ วเตอร พกพา เคร องพ มพ เลเซอร เคร องฉายสไลด แผ นท บ เป นต น 1 ก. (5) ข อบ งค บท เก ยวข อง : พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ.2547 ระเบ ยบด าน การเง นและการคล ง ระเบ ยบว าด วยการพ สด พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาส งแวดล อม พ.ศ.2535 ข อก าหนดท วไปว าด วยความสามารถห องปฏ บ ต การทดสอบและสอบเท ยบ ISO/IEC และ 4

10 ข อก าหนดมาตรฐานในการบร หารและจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมใน การทางาน พ.ศ (ข.) ความส มพ นธ ระด บองค การ 1 ข. (1) โครงสร างองค การ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะกรรมการบร หารคณะ คณะกรรมการประจาคณะ สาน กงานคณบด หล กส ตร กล มว ชา ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร ศ นย ส งแวดล อม กล มงานเลขาน การ ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร -สถ ต ประจาคณะ และธ รการ ว ทยาการคอมพ วเตอร กล มงานบร การ เทคโนโลย สารสนเทศ การศ กษา ส งแวดล อมเม องและอ ตสาหกรรม อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง เทคโนโลย เคม ข อม ล ณ ว นท 1 ต ลาคม 2555 ระบบธรรมาภ บาล - คณบด ประกาศเจตนารมณ ในการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร และม การส อสารให บ คลากรร บร ร บทราบท วท งองค การ และร วมม อในการด าเน นงานตามโครงการ/ก จกรรมตาม ประเด นย ทธศาสตร และม การต ดตามผลการดาเน นงานผ านต วช ว ดในแต ละโครงการ/ก จกรรม 5

11 - คณะม การกระจายอ านาจในการบร หารจ ดการตามโครงสร าง และม ระบบตรวจสอบภายในท เช อมโยงก บหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย และหน วยงานกลาง อาท ส าน กงบประมาณ กรมบ ญช กลาง คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น และม การประเม นผลค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา ท ถ กตรวจประเม นโดยสกอ. รวมท งม การตรวจสอบผลการด าเน นงานโดยคณะ กรรมการบร หารกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย - ม การจ ดต งกลไกภายในองค การเพ อตรวจสอบ และประเม นตนเองตามระเบ ยบท ส วนกลาง ก าหนด เช น คณะกรรมการควบค มภายใน และการบร หารความเส ยง รวมท งให ม การส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม ภายในองค การภายใต กลไกของคณะกรรมการด านจรรยาบรรณอาจารย และ บ คลากรสายสน บสน น 1 ข. (2) ล กค าและผ ม ส วนได ส วนเส ย - ด านการเร ยนการสอน ล กค า : น กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ฯ 6 หล กส ตร น กศ กษาคณะอ นๆ เช น คณะพยาบาล ศาสตร โรงเร ยนการเร อน และน กศ กษาจากประเทศอ นโดน เซ ย ผ ม ส วนได ส วนเส ย : ผ ปกครอง บ คลากร ผ ส งมอบ สถานประกอบการ หล กส ตร มหาว ทยาล ย และช มชน - ด านการบร การว ชาการ ล กค า : น กศ กษา อาจารย และหน วยงานภายนอก ผ ม ส วนได ส วนเส ย : บ คลากร ผ ส งมอบ หล กส ตร มหาว ทยาล ย และช มชน - ด านว จ ย ล กค า : บ คลากร และหล กส ตร/ศ นย ผ ม ส วนได ส วนเส ย : มหาว ทยาล ย แหล งท น (ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ฯลฯ) สถานประกอบการ และช มชน - ด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ล กค า : บ คลากร และหล กส ตร/ศ นย 6

12 ผ ม ส วนได ส วนเส ย : ช มชน 1 ข. (3) ผ ส งมอบและค ความร วมม อท เป นทางการ - ด านการเร ยนการสอน ผ ส งมอบ : โรงเร ยน/กศน. สกอ. และ supplier ค ความร วมม อ : โรงเร ยน/กศน. คณะอ นๆ ในมหาว ทยาล ย คณะว ทยาศาสตร ภายนอก มหาว ทยาล ย คณะ/สถาบ นอ นๆนอกมหาว ทยาล ย และหน วยงานภาคร ฐ/ร ฐว สาหก จ/เอกชน - ด านการบร การว ชาการ ผ ส งมอบ : supplier ค ความร วมม อ : หน วยงานร ฐ ร ฐว สาหก จ เอกชน และช มชน - ด านว จ ย ผ ส งมอบ : แหล งท น (ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ส าน กงานคณะกรรมการ อ ดมศ กษา (สกอ.) สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ฯลฯ) ค ความร วมม อ : หน วยงานภาคร ฐว สาหก จ เอกชนและช มชน และมหาว ทยาล ยอ นๆ - ด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ผ ส งมอบ : สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ค ความร วมม อ : ช มชน ศาสนสถาน และส งคม 2. สภาวะการณ ขององค กร 2 (ก.) สภาพแวดล อมด านการแข งข น - ป จจ ยสาค ญท กาหนดความสาเร จของคณะว ทยาศาสตร ฯ ค อ 1) คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ระบบการจ ดการเร ยนการสอนด านว ทยาศาสตร ท เน นการปฏ บ ต และ ม ค ณภาพเป นท ยอมร บ 7

13 2) คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ศ นย บร การว ชาการด านส งแวดล อมเป นท ยอมร บในระด บชาต - การเปล ยนแปลงหล กซ งส งผลกระทบต อโอกาสในการสร างนว ตกรรมและความร วมม อ ได แก งานว จ ยท ส งมอบไปย งผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งงานว จ ยส วนใหญ เก ดจากป ญหาว จ ยเพ อ แก ป ญหา ปร บปร งให ด กว าเด มจนเก ดนว ตกรรมใหม โดยการท างานเป นท มและบ รณาการ จากสหสาขาว ชา 2(ข.) บร บทเช งกลย ทธ : ความท าทายเช งกลย ทธ ท สาค ญ ความท าทายเช งกลย ทธ 8 ความท าทาย 1) ด านการศ กษาและ การเร ยนร การเร ยนการสอน -การจ ดการเร ยนการสอนเพ อให เก ด การบ รณาการระหว างหล กส ตรใน คณะว ทยาศาสตร ฯ และหล กส ตรท เป นอ ตล กษณ การบร การว ชาการ -การพ ฒนาน กศ กษาและบ คลากรให สามารถบร การว ชาการท ส งคม ต องการได อย างม ประส ทธ ภาพ การว จ ย -การพ ฒนาข อเสนอโครงการว จ ยท ม ค ณค าและได ท นสน บสน นจาก ภายนอก -การเผยแพร ในระด บชาต และ นานาชาต ท ม impact factor เป นท ยอมร บในระด บสากล 2) ด านการปฏ บ ต การ การเร ยนการสอน -การบ รณาการระบบการจ ดการ เร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพเป นท พ งพอใจของน กศ กษาและบ คลากร การบร การว ชาการ -การประชาส มพ นธ ให แหล งบร การ ว ชาการเป นท ร จ กอย างกว างขวาง การว จ ย -การส งเสร มให บ คลากรม ผลงานว จ ย และต พ มพ ในระด บชาต และนานาชาต 3) ด านทร พยากรบ คคล การเร ยนการสอน -การพ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพ บ คลากรด านการจ ดการเร ยนการ สอนให เป นท พ งพอใจของน กศ กษา -การพ ฒนาและส งเสร มให บ คลากร

14 ความท าทายเช งกลย ทธ ความท าทาย 4) ความร บผ ดชอบต อ ส งคมโดยรวม การบร การว ชาการ การว จ ย การเร ยนการสอน การบร การว ชาการ การว จ ย ของคณะฯ สามารถพ ฒนาอ ตล กษณ ด านใหม ของคณะฯและมหาว ทยาล ย ได -การสร างจ ตอาสาและการบร การท ด ในการท างานร วมก นของบ คลากรใน คณะว ทยาศาสตร ฯ -การส งเสร มให บ คลากรม ผลงานว จ ย และต พ มพ ในระด บชาต และระด บ นานาชาต - การพ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให ม จ ตสาน กร บผ ดชอบต อส งคม -การบร การว ชาการท ไม เก ดผล กระทบต อส งคมและช มชน -ผล ตงานว จ ยท สามารถน าไปใช ประโยชน ไม เก ดผลกระทบต อส งคม และช มชน 2(ค.) ระบบการปร บปร งผลการดาเน นการ ใช ระบบ PDCA ในการปร บปร ง ทบทวน ระบบการท างานสม าเสมออย างต อเน อง และการ ดาเน นการตามเกณฑ ค ณภาพการศ กษาเพ อการด าเน นการท เป นเล ศ (EdPEx) โดยใช การจ ดการเร ยนร จากกล มเร ยนร หล กระด บคณะ (CLG-A) หร อช มชนน กปฏ บ ต (CoP) 9

15 โครงสร างของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะกรรมการบร หารคณะ คณะกรรมการประจาคณะ สาน กงานคณบด หล กส ตร กล มว ชา ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร ศ นย ส งแวดล อม กล มงานเลขาน การ ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร -สถ ต ประจาคณะ และธ รการ ว ทยาการคอมพ วเตอร กล มงานบร การ เทคโนโลย สารสนเทศ การศ กษา ส งแวดล อมเม องและอ ตสาหกรรม อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง เทคโนโลย เคม ข อม ล ณ ว นท 1 ต ลาคม

16 1.2 กำรว เครำะห สภำพแวดล อม (SWOT Analysis)/ นโยบำยมหำว ทยำล ย กรอบมำตรฐำนTQF ข อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร โอกำสในกำร พ ฒนำ (OFI) จ ดแข ง (Strengths) 1. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ระบบการจ ดการเร ยนการสอนด านว ทยาศาสตร ท เน นการฝ กปฏ บ ต และม ค ณภาพเป นท ยอมร บ 2. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม กระบวนการว จ ยพ ฒนาร วมก นระหว างอาจารย และน กศ กษาท เสร มสร างความเข มแข งด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ศ นย บร การว ชาการด านส งแวดล อมเป นท ยอมร บในระด บชาต 4. คณะว ทยาศาสตร ฯ ความร วมม อก บหน วยงานภายนอกด านว ชาการและการว จ ยในการ พ ฒนาคณะฯ ส สากล 5. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ระบบสน บสน นห องปฏ บ ต การทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย จ ดอ อน (Weaknesses) 1. คณะม การปร บเปล ยนโครงสร างองค กร จ งย งไม ได กาหนดอ ตล กษณ ท ช ดเจน 2. ม การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารนานาชาต น อย 3. บางหล กส ตรม จานวนน กศ กษาน อย โอกาส (Opportunities) 1. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม โอกาสสร างความร วมม อก บสถาบ น/มหาว ทยาล ยช นน าระด บ นานาชาต ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร ฯ ม โอกาสน าผลงานว จ ยและมาพ ฒนาต อยอดในเช ง พาณ ชย 3. บ คลากรและน กศ กษาของคณะว ทยาศาสตร ฯ ม โอกาสในการแสดงผลงานท งในระด บชาต และนานาชาต 4. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร ฯ ม โอกาสได ร บการสน บสน นให ขอต าแหน งทางว ชาการ เพ อเพ มศ กยภาพของตน 5. บ คลากรและน กศ กษาของคณะว ทยาศาสตร ฯ ได ร บการสน บสน นให ได ไปแข งข นด าน ว ชาการในระด บชาต และนานาชาต 11

17 ภาวะค กคาม (Threats) 1. ม การแข งข นส ง ระหว างสถาบ น/มหาว ทยาล ย ในระด บชาต และนานาชาต 2. นโยบายท เปล ยนไปของร ฐบาลรวมถ งเศรษฐก จของประเทศและของโลกส งผลต อการจ ด การศ กษาด านว ทยาศาสตร 3. มหาว ทยาล ยฯ ม โอกาสน อยในการค ดเล อกน กศ กษาท ม ศ กยภาพเข ามาศ กษาใน มหาว ทยาล ยฯ 4. ท ศนคต ของหน วยงานภายนอก/ผ ใช บ ณฑ ตท ม ต อค ณภาพของน กศ กษามหาว ทยาล ยราช ภ ฏเม อเท ยบก บมหาว ทยาล ยด งเด มของร ฐในการร บบ ณฑ ตเข าท างาน 12

18 1.3 ปร ชญำ ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศำสตร เป ำประสงค และกลย ทธ ของหน วยงำน ปร ชญา ว ส ยท ศน ค ดเป น เด นเทคโนโลย ม ค ณธรรม นาการว จ ย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการ สอน การว จ ย และการบร การว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง พ นธก จ ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต ท ม ค ณภาพและค ณธรรม เสร มสร างการพ ฒนาศ กยภาพทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เผยแพร องค ความร ท มาจากการว จ ยเพ อ พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การว ชาการ สร างความเข มแข งของช มชน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมไทยและ อน ร กษ ส งแวดล อม โดยการนาระบบบร หารจ ดการเช งพลว ตมาใช ในการด าเน นงานตามพ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 1. การให บร การว ชาการเพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. การสร างความร ความเข าใจและความภาคภ ม ใจในค ณค าว ฒนธรรมองค กร 4. การจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร เพ อเป นฐานการพ ฒนาข ดความสามารถของประเทศ 5. การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการนาไปใช ประโยชน 6. การบร หารจ ดการแบบพลว ต หมายเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร เป าประสงค 1. ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความต องการของท องถ น 13

19 ส งแวดล อม 3. บ คลากรเห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 4. การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ร บการพ ฒนา รวมท งระบบสน บสน นได ร บการส งเสร ม และร กษามาตรฐานการจ ดการศ กษา 5. ศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น ด 6. การบร หารจ ดการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หารจ ดการท กลย ทธ 1. การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย 4. พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 5. การสร างและนาองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน 6. การบร หารจ ดการเช งพลว ต 14

20 1.4 แผนแสดงควำมเช อมโยงของประเด นย ทธศำสตร เป ำประสงค และกลย ทธ คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร 1 ก า ร ใ ห บ ร ก า ร ว ช า ก า ร เ พ อ ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด นย ทธศาสตร 3 การสร างความร ความเข าใจและ ความภาคภ ม ใจในค ณค าว ฒนธรรม องค กร ประเด นย ทธศาสตร 4 การจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร เ พ อ เ ป น ฐ า น ก า ร พ ฒ น า ข ด ความสามารถของประเทศ ประเด นย ทธศาสตร 5 การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการนาไปใช ประโยชน เป าประสงค 1 ช มชนได ร บการบร การว ชาการ แบบม ส วนร วมบนฐานความ ต องการของท องถ น เป าประสงค 3 บ คลากรเห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม เป าประสงค 4 การจ ดการศ กษาในหล กส ตร ต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ร บการพ ฒนา รวมท งระบบสน บสน นได ร บการ ส งเสร ม และร กษามาตรฐาน การจ ดการศ กษา เป าประสงค 5 ศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น กลย ทธ 1 การบร การว ชาการเพ อสร าง โอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต กลย ทธ 3 สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย กลย ทธ 4 พ ฒนาความเข มแข งของการ จ ด ก า ร ศ ก ษ า ด า น ว ทยาศาสตร กลย ทธ 5 การสร างและน าองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน ประเด นย ทธศาสตร 6 การบร หารจ ดการแบบพลว ต เป าประสงค 6 ก า ร บ ร ห า ร จ ด ก า ร ค ณ ะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หาร จ ดการท ด กลย ทธ 6 หมายเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร การบร หารจ ดการเช ง พลว ต 15

21 1.5 ภำพแสดงควำมเช อมโยงประเด นย ทธศำสตร ของมหำว ทยำล ยก บหน วยงำน ว ส ยท ศน มหำว ทยำล ย : มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตเป นมหาว ทยาล ยเฉพาะทางท ม อ ตล กษณ โดดเด นด าน อ ตสาหกรรมอาหาร การศ กษาปฐมว ย อ ตสาหกรรมการบร การ และพยาบาลศาสตร ภายใต การบร หารจ ดการท ม ล กษณะเป นพลว ต เป นท ยอมร บในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และแข งข นได อย างย งย น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร ท 6 การให บร การ ว ชาการเพ อ ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต การยกระด บ ค ณภาพและ มาตรฐาน การศ กษาด าน ส งคมศาสตร การสร างความร ความเข าใจและ ความภ ม ใจใน ค ณค าว ฒนธรรม องค กร การจ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร เพ อเป น ฐานการพ ฒนาข ด ความสามารถของ ประเทศ การพ ฒนา ผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน การบร หารจ ดการ แบบพลว ต เป าประสงค ท 1 เป าประสงค ท 2 เป าประสงค ท 3 เป าประสงค ท 4 เป าประสงค ท 5 เป าประสงค ท 6 ประชาชนได ร บโอกาส ทางการศ กษาตลอด ช ว ตตามศ กยภาพ บ ณฑ ตในสาขาท เป นอ ต ล กษณ ของมหาว ทยาล ยม ค ณภาพเป นท ยอมร บใน ระด บภ ม ภาคอาเซ ยน น กศ กษาและประชาชน ตระหน กเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย กาล งคนด าน ว ทยาศาสตร เพ มข นท งใน เช งปร มาณและค ณภาพ มหาว ทยาล ย ช มชน ส งคม ได ใช ประโยชน จาก องค ความร ท สร างข น มหาว ทยาล ยสามารถ สร างความเข มแข งใน การอย รอดได หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการสอน การ ว จ ย และการบร การว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร ท 6 : การให บร การ ว ชาการเพ อ ส งเสร มการ เร ยนร ตลอดช ว ต : การสร างความร ความเข าใจและ ความภาคภ ม ใจใน ค ณค าว ฒนธรรม องค กร : การจ ดการศ กษา ด านว ทยาศาสตร เพ อ เป นฐานการพ ฒนาข ด ความสามารถของ ประเทศ : การพ ฒนา ผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน : การบร หาร จ ดการแบบ พลว ต เป าประสงค 1.1 เป าประสงค 3.1 เป าประสงค 4.1 เป าประสงค 5.1 เป าประสงค 6.1 ช มชนได ร บการบร การ ว ชาการแบบม ส วนร วม บนฐานความต องการ ของท องถ น บ คลากรเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรม องค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท ง ระบบสน บสน นได ร บการส งเสร ม และร กษามาตรฐานการจ ด การศ กษา ศ กยภาพในการว จ ยและ พ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร าง ข น การบร หารจ ดการคณะ ว ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เทคโนโลย ม ค ณภาพตาม หล กการบร หารจ ดการท ด 16

22 หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย : คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการสอน การ ว จ ย และการบร การว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร ท 6 : การให บร การ ว ชาการเพ อ ส งเสร มการ เร ยนร ตลอดช ว ต :การสร างความร ความเข าใจและ ความภาคภ ม ใจใน ค ณค าว ฒนธรรม องค กร : การจ ดการศ กษา ด านว ทยาศาสตร เพ อ เป นฐานการพ ฒนา ข ดความสามารถของ ประเทศ : การพ ฒนา ผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน การบร หาร จ ดการเช งพลว ต : ด านประส ทธ ผล ตาม แผนปฏ บ ต ราชการ เป าประสงค 1.1 ช มชนได ร บการบร การ ว ชาการแบบม ส วนร วม บนฐานความต องการ ของท องถ น เป าประสงค 3.1 บ คลากรเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรม องค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม เป าประสงค 4.1 การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท ง ระบบสน บสน นได ร บการส งเสร ม และร กษามาตรฐานการจ ด การศ กษา เป าประสงค 5.1 ศ กยภาพในการว จ ยและ พ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร าง ข น ด านการพ ฒนา สถาบ น ด านประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ ด านค ณภาพ เป าประสงค 6.1 การบร หารจ ดการคณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ม ค ณภาพตาม หล กการบร หารจ ดการท ด หมายเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร 17

23 ส วนท 2 รำยละเอ ยดโครงกำรเช งกลย ทธ 2.1 สร ปต วช ว ดแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ ต วช ว ด 1. ระด บความสาเร จของการ ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาตลอดช ว ตตามศ กยภาพ 2. ระด บความสาเร จของการได ร บ การยอมร บทางว ชาการของสาขาท เป นอ ตล กษณ ในระด บภ ม ภาค อาเซ ยน 3. ระด บความสาเร จของการผล ต และพ ฒนากาล งคนด าน ว ทยาศาสตร 4. ระบบและกลไกการส งเสร ม ก จกรรมน กศ กษา 5. ระด บความสาเร จของการ จ ดการความร จากงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค 6. ระด บความสาเร จของการ พ ฒนาองค กรค ณภาพ 7. ภาวะผ นาของห วหน าหน วยงาน และผ บร หารท กระด บของ หน วยงาน 8. การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ น เร ยนร ค ำเป ำหมำย ผล ค ำเป ำหมำย ผล ค ำเป ำหมำย ผล 4 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 6 ข อ 5 ข อ 6 ข อ 6 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 7 ข อ 5 ข อ 7 ข อ 6 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 18

24 2.2 สร ปงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ งาน/โครงการ 1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะ บ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพ การดาเน นงานในการเตร ยม ความพร อมส อาเซ ยน 2. โครงการเวท ว ชาการด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการเคร อข ายคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ 4. โครงการประช ม คณะกรรมการประจาคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท และ ต วช ว ด/ ต วบ งช ของ สกอ. / สมศ. องค ประกอบท 6 ต วบ งช ท 2.4 และ 7.2 กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท ต วช ว ด/ ต วบ งช ของ สกอ. / สมศ. องค ประกอบท 3 ต วบ งช ท 3.2 กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท ต วช ว ด/ ต วบ งช ของ สกอ. / สมศ. องค ประกอบท 3 ต วบ งช ท 3.1 กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท และ ต วช ว ด/ ต วบ งช ของ สกอ. / สมศ. องค ประกอบท 6 ต วบ งช ท 3 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 152, ,100 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของสาน กงานคณะ ว ทยาศาสตร ฯ 140, ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของสาน กงานคณะ ว ทยาศาสตร ฯ 55,000 55,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของสาน กงานคณะ ว ทยาศาสตร ฯ 39,750 39,750 ค าใช จ ายจร ง 2,250 บาท ส วน ค าตอบแทน 37,500 บาท ใช งบ สว สด การจาก มหาว ทยาล ย 19

25 งาน/โครงการ 5. โครงการดาเน นงานด าน ประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 6. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ น กศ กษาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, และ กลย ทธ ท 3 แนว ปฏ บ ต ท งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 55,000 55,000 เง นงบประมาณของ กล มงานพ ฒนา ระบบ(การประก น ค ณภาพการศ กษา) 0 150, ,000 เง นโครงการบร หาร กาย ป การศ กษา โครงการพ ฒนาหล กส ตร ศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการสอนฟ ส กส กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท ต วช ว ด สกอ.ข อ 2.1, , ,000 งบสน บสน นจาก สาน กส งเสร ม ว ชาการและงาน ทะเบ ยน 8. โครงการพ ฒนาหล กส ตร ศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการสอนคณ ตศาสตร กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท ต วช ว ด สกอ.ข อ 2.1,2.4 9.โครงการเร ยนนอกร ว กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท 4.2.1, องค ประกอบท 2 ต วบ งช ท , ,000 งบสน บสน นจาก สาน กส งเสร ม ว ชาการและงาน ทะเบ ยน 15,000 15,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย เคม 10. โครงการปฐมน เทศ สาหร บน กศ กษาช นป ท 4 รห ส 52 เพ อเตร ยมความพร อม ก อนการฝ กประสบการณ ว ชาช พฯ กลย ทธ ท 4 แนวทางปฏ บ ต ท

26 งาน/โครงการ 11. โครงการการเตร ยมความ พร อมน กศ กษาหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 4 แนวทางปฏ บ ต ท 4.1.2,4.2.1 องค ประกอบท 1,2,3,4,5,5,6,7,8 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1,5.2,6.1,7.1,7.4,8. 1 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 400, ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 12. โครงการบ รณาการความ ร วมม อทางว ชาการเพ อเสร ม ศ กยภาพน กศ กษา 2556 กลย ทธ ท 5 แนว ปฏ บ ต ท 5.2.1,5.2.2,5.2.3 สกอ. องค ประกอบท 1,2,3,4,5,9,10 ต วบ งช 1.1,2.6,2.7,3.2,4.1, 5.1,5.2,9.1,10.1,1 0.2 สมศ.ต วบ งช ท 2,5,6,8,18,18.1, , ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 75,000 บาท และ งปม. หล กส ตรว ทยาการ คอมพ วเตอร (ศ นย รางน า) 75,000 บาท 21

27 งาน/โครงการ 13. โครงการเตร ยมความ พร อมบ ณฑ ตว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ให ม ล กษณะพ ง ประสงค ด วยการบร การ ว ชาการ ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 1 แนวทางปฏ บ ต ท 1.1.1,1.1.2,1.1.4,1.2.3 องค ประกอบ ท 1.1.1,1.1.4,1.2.1,1. 2.3,2.2.2,2.2.3,2.3. 2,3.1.2,3.2.4,4.1.2, 4.2.1,5.2.1,5.2.3,6.1.4 สมศ. องค ประกอบท 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1, 5.2,6.1,7.1,7.4,8.1,9.1 สมศ. ต วบ งช งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 63, ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 22

28 งาน/โครงการ 14. โครงการพ ฒนาน กศ กษา เพ อส งเสร มการบาเพ ญ ประโยชน ต อส งคมและ อน ร กษ ส งแวดล อม ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 1 แนว ปฏ บ ต ท 1.1.4,1.2.3 สกอ. องค ประกอบท 1,2,3,5,9,10 ต ว บ งช 1.1,2.8,3.2,5.1,5.2,9.1,10.1,10.2 สมศ. ต วบ งช ท 2,8,9,18.1,18.2 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 125, ,100 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 110,100 บาท และ งปม.ของหล กส ตร อาช วอนาม ยและ ความปลอดภ ย 15,000 บาท 15. โครงการป จฉ มน เทศ น กศ กษาช นป ท 4 เพ อเตร ยม ความพร อมส ตลาดแรงงาน กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท สกอ.ข อท 2.6,2.7,2.8 60,000 60,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 16. โครงการความร วมม อก บ บร ษ ทเอกชนเพ อพ ฒนา ศ กยภาพน กศ กษาด านระบบ สารสนเทศเก ยวก บความ ม นคงและความปลอดภ ยของ องค กร กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท สกอ. ข อท 5 เกณฑ ข อท 4 200, ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตรทค โนโลย สารสนเทศ 23

29 งาน/โครงการ 17. โครงการภาพสะท อนทาง ศ ลปว ฒนธรรม แหล ง โบราณสถานและว ถ ช มชนส การร งสรรค ส อม ลต ม เด ย ปฏ ส มพ นธ ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 3 แนว ปฏ บ ต ท 3.1.2,3.2.4 สกอ. องค ประกอบท 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1, 5.2,6.1,7.1,7.4,8.1,9.1 สมศ.ต วบ งช 2,5,6,8,9,10,11,18.1,18.2 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 137, ,200 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 67,200 บาท และ งปม. ของสถาบ นภาษาฯ 70,000 บาท 18. โครงการประเม นผล หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท สกอ.ข อท 2 ต ว บ งช ท ,000 50,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 24

30 งาน/โครงการ 19. โครงการบร การว ชาการ เพ อสร างโอกาสการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 20. โครงการป จฉ มน เทศเพ อ ก าวส ความเป นเล ศด าน ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 21. โครงการร กประชาธ ปไตย ต านภ ยยาเสพต ด ปล กจ ต ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 1 แนว ปฏ บ ต ท 1.1.1,1.1.4,1.2.1,1.2.3 สกอ. องค ประกอบท 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1, 5.2,6.1,7.1,7.4,8.1,9.1 สมศ.ต วบ งช 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1, 5.2,6.1,7.1,7.4,8.1,9.1 สมศ.ต วบ งช ท 2,5,6,8,9,10,11,18.1,18.2 กลย ทธ ท 3 แนว ปฎ บ ต ท กลย ทธ ท 3 แนว ปฎ บ ต ท องค ประกอบท 3, 6, 10 ต วบ งช 10, 18.1, 18.2 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 0 50,000 50,000 งบจากสถาบ น พ ฒนาว สาหก จ ขนาดกลางและ ขนาดย อม(SMEs) 8,370 8,370 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 30,000 30,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 25

31 งาน/โครงการ 22. โครงการประเม นผล หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 23. โครงการเตร ยมความ พร อมน กศ กษาและบ คลากร ด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน คร งท โครงการ Project base learning บ รณาการการเร ยน การสอนและฝ กประสบการณ ว ชาช พด านส งแวดล อม 25. โครงการการฝ กความ ร บผ ดชอบต อส งแวดล อม ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กย ทธ ท 4 แนว ปฎ บ ต ท องคnประกอบท 2 ต วบ งช 2.1 กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท องค ประกอบท 2 ต วบ งช 2.7 กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท 4.2.3, องค ประกอบ 2,4,5/1, 5, 6, 8, 9 ต วบ งช 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 กลย ทธ ท 1 แนวทางปฏ บ ต ท 1.1.1,1.1.2,1.1.4,1.2.3 องค ประกอบ ท 5/8,9 ต วบ งช 5.1, 5.2 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 20,000 20,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 48,000 48,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 60,000 60,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ส งแวดล อมเม อง และอ ตสาหกรรม 60,000 บาท 110, ,500 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ส งแวดล อมเม อง และอ ตสาหกรรม 26

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information