แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

2 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ข นเพ อเป นการก าหนดกระบวนการท างาน ล วงหน าในรอบป งบประมาณ 2555 ให เก ดผลส มฤทธ ตามพ นธก จหล ก อ นประกอบด วย การเร ยนการ สอน การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โดยได ม การ ทบทวนการก าหนดวงเง นงบประมาณตามย ทธศาสตร ให ม ความช ดเจนและสอดคล องก บเป าประสงค ของย ทธศาสตร ท ง 5 ย ทธศาสตร ของแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยประจ าป ท งน การจ ด โครงการและก จกรรมของแผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 น ได ค าถ งถ งการปร บปร งค ณภาพการ ด าเน นงานตามเกณฑ การประก นค ณภาพการศ กษา ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ. 2553) และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.) มาพ จารณาก าหนด โครงการและก จกรรมให คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย นาไปส การบรรล เป าประสงค ท ได ต งไว คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2556 คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท กหน วยงานของคณะ จ กได น าไปใช ประโยชน ในการจ ดท าโครงการและ ดาเน นการพ นธก จท เก ยวข องให บรรล เป าหมายต อไป คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

3 สารบ ญ ห วข อ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร 1 โครงร างองค กร ตามเกณฑ EdPEx 3 โครงสร างของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 10 การว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT Analysis) ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 11 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 13 ความเช อมโยงของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 15 ความเช อมโยงประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยก บ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 16 สร ปต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ สร ปงาน/ โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนการดาเน นงาน (Gantt Chart) ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 47

4 สารบ ญ ห วข อ หน า ภาคผนวก 1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงานในการ 45 เตร ยมความพร อมส อาเซ ยน 2. โครงการเวท ว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการเคร อข ายคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ โครงการประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการดาเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ทยาศาสตร 63 และเทคโนโลย 6. โครงการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - 7. โครงการพ ฒนาหล กส ตรศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาวว ชาการสอนฟ ส กส โครงการพ ฒนาหล กส ตรศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาการสอนคณ ตศาสตร โครงการเร ยนนอกร ว โครงการส งเสร มงานว จ ยของบ คลากรในหล กส ตรเทคโนโลย เคม โครงการปฐมน เทศสาหร บน กศ กษาช นป ท 4 รห ส 52 เพ อเตร ยมความพร อม 89 ก อนการฝ กประสบการณ ว ชาช พฯ 12. โครงการการเตร ยมความพร อมน กศ กษาหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศส 96 ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน 13. โครงการบ รณาการความร วมม อทางว ชาการเพ อเสร มศ กยภาพน กศ กษา (โครงการร วม 2 หล กส ตร ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ และหล ก ส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร ) 14. โครงการเตร ยมความพร อมบ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให ม 130 กษณะพ งประสงค ด วยการบร การว ชาการ (โครงการร วม 3 หล กส ตร ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรอาช วอนาม ย และ หล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง) 15. โครงการพ ฒนาน กศ กษา เพ อส งเสร มการบาเพ ญประโยชน ต อส งคมและ 139 อน ร กษ ส งแวดล อม (โครงการร วม 4 หล กส ตร ได แก หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรอาช วอนาม ยฯ หล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร และหล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องสาอาง) 16. โครงการป จฉ มน เทศน กศ กษาช นป ท 4 เพ อเตร ยมความพร อมส ตลาดแรงงาน โครงการความร วมม อก บบร ษ ทเอกชนเพ อพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาด านระบบ 155 สารสนเทศเก ยวก บความม นคงและความปลอดภ ยขององค กร

5 สารบ ญ ห วข อ หน า 18. โครงการภาพสะท อนทางศ ลปว ฒนธรรม แหล งโบราณสถานและว ถ ช มชนส 161 การร งสรรค ส อม ลต ม เด ยปฏ ส มพ นธ 19. โครงการประเม นผลหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการป จฉ มน เทศเพ อก าวส ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการร กประชาธ ปไตย ต านภ ยยาเสพต ด ปล กจ ตร กษ ศ ลปว ฒนธรรม โครงการประเม นผลหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ทยาศาสตร เคร องสาอาง โครงการเตร ยมความพร อมน กศ กษาและบ คลากรด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 194 เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยนคร งท โครงการ Project base learning บ รณาการการเร ยนการสอนและฝ กประสบการณ 199 ว ชาช พด านส งแวดล อม 26. โครงการการฝ กความร บผ ดชอบต อส งคมส งแวดล อม โครงการการส งเสร มว ทยฐานะและพ ฒนาค ณภาพอาจารย โครงการพ ฒนาเว บไซต เพ อประชาส มพ นธ หล กส ตรส งแวดล อมเม อง 213 และอ ตสาหกรรม 29. โครงการเปร ยบเท ยบข อม ลของหล กส ตรค แข งข นด านส งแวดล อม โครงการบ รณาการการเร ยนการสอนและการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 221 ให ก บเยาวชนเพ อสร างค ณค าว ฒนธรรมไทยและร กษ ส งแวดล อม 31. โครงการเตร ยมความพร อมร บสถานการณ ฉ กเฉ นเก ยวก บอ คค ภ ย 226 ประจาป งบประมาณ พ.ศ โครงการส ปดาห ความปลอดภ ยและอาช วอนาม ยในศ นย ว ทยาศาสตร โครงการเสร มสร างท กษะความร ทางด านว ชาการในเช งอาช วอนาม ยโดยอาศ ย 237 ความร วมม อก บคณะและหน วยงานอ นในมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

6 บทสร ปสำหร บผ บร หำร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประกอบด วย ส าน กงาน คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กส ตร กล มว ชา หน วยงานบร การว ชาการได แก ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การว ทยาศาสตร และศ นย ส งแวดล อม โดยในป การศ กษา 2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได เป ดร บน กศ กษาภาคปกต หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต จ านวน 6 หล กส ตร ด งต อไปน ค อ หล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร หล กส ตรส งแวดล อม เม องและอ ตสาหกรรม หล กส ตรว ทยาศาสตร เคร องส าอาง หล กส ตรอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย และเทคโนโลย เคม โดยหล กส ตรท งหมดได จ ดการเร ยนการสอนท อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ ศ นย ว ทยาศาสตร ถนนส ร นธร ยกเว นหล กส ตรเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดการเร ยน การสอนในมหาว ทยาล ยฯ และหล กส ตรว ทยาการคอมพ วเตอร จ ดการเร ยนการสอนท ศ นย การเร ยนร รางน า ตามลาด บ ในป งบประมาณ พ.ศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ประเด นย ทธศาสตร หล กๆ ท งห า ค อ ประเด นย ทธศาสตร ท 1. การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. การ สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย 4. พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 5. การสร าง และน าองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน ต อส งคม และ 6. การบร หารจ ดการเช งพลว ต ส วนประเด น ย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ได ด าเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร โดยประเด น ย ทธศาสตร ท ง 5 ประเด น ประกอบด วย 5 เป าประสงค ด งน 1. ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความต องการของท องถ น 3. เห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กรและอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม 4. การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท งระบบสน บสน นได ร บการส งเสร มและร กษามาตรฐานการจ ดการศ กษา 5. ส งเสร มศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนาเพ อให ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น 6. การบร หาร จ ดการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หารจ ดการท ด เพ อข บเคล อนการ ปฏ บ ต การจนบรรล เป าหมายย ทธศาสตร ท งห าของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งเป นย ทธศาสตร ท ได จากการทา Strategy Map ก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) จะเปร ยบเสม อน Road Map เพ อใช 1

7 เป นแนวทางในการด าเน นงานและบร หารจ ดการงาน/โครงการ/ก จกรรมต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร ฯ ให เก ดประส ทธ ภาพ และบรรล ว ตถ ประสงค ท ได ต งไว 2

8 ส วนท 1 บร บทองค กำร 1.1 โครงร ำงองค กำร (Organizational Profile : OP) ตำมเกณฑ EdPEx 1. ล กษณะองค การ 1 (ก.) สภาพแวดล อมขององค กร 1 ก. (1) หล กส ตร และบร การ - ด านการเร ยนการสอน : ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต 6 หล กส ตร และรายว ชาพ นฐาน - ด านบร การว ชาการ : ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การว ทยาศาสตร และศ นย ส งแวดล อม - ด านว จ ย : งานว จ ย 1 ก. (2) ว ส ยท ศน และพ นธก จ ว ส ยท ศน การเป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บด านการเร ยนการสอน การว จ ย และการ บร การว ชาการในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนโดยพ ฒนาอย างต อเน อง พ นธก จ ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต ท ม ค ณภาพและค ณธรรม เสร มสร างการพ ฒนาศ ยภาพทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เผยแพร องค ความร ท มาจากการว จ ยเพ อ พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การว ชาการ สร างความเข มแข งของช มชน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมไทย และอน ร กษ ส งแวดล อม โดยการนาระบบบร หารจ ดการเช งพลว ตมาใช ในการด าเน นงานตามพ นธก จ 3

9 1 ก. (3) ผ ปฏ บ ต งาน ประเภท ตาแหน ง ตาแหน งทาง ว ชาการ ว ฒ การศ กษา จานวน (คน) สายว ชาการ ข าราชการ 27 รศ. 4 ผศ. 14 ปร ญญาเอก พน กงานราชการ 2 อ.102 โท 80 ตร 1 พน กงานมหาว ทยาล ย 10 อ.ประจ าตามส ญญาจ าง 81 สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย 7 เจ าหน าท ประจ าตาม ส ญญาจ าง 24 - ปร ญญา โท 11 ตร จานวนรวม ก. (4) ส งอานวยความสะดวก เทคโนโลย อ ปกรณ ส งอานวยความสะดวก : การบร การห องสม ด ศ นย ส ขภาพ และหอพ กท ท นสม ยเพ ออ านวยความ สะดวกให ก บน กศ กษา เทคโนโลย อ ปกรณ : เคร องม อปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร เคร อข ายแบบไร สาย เคร อง คอมพ วเตอร พกพา เคร องพ มพ เลเซอร เคร องฉายสไลด แผ นท บ เป นต น 1 ก. (5) ข อบ งค บท เก ยวข อง : พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ.2547 ระเบ ยบด าน การเง นและการคล ง ระเบ ยบว าด วยการพ สด พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาส งแวดล อม พ.ศ.2535 ข อก าหนดท วไปว าด วยความสามารถห องปฏ บ ต การทดสอบและสอบเท ยบ ISO/IEC และ 4

10 ข อก าหนดมาตรฐานในการบร หารและจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ยและสภาพแวดล อมใน การทางาน พ.ศ (ข.) ความส มพ นธ ระด บองค การ 1 ข. (1) โครงสร างองค การ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะกรรมการบร หารคณะ คณะกรรมการประจาคณะ สาน กงานคณบด หล กส ตร กล มว ชา ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร ศ นย ส งแวดล อม กล มงานเลขาน การ ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร -สถ ต ประจาคณะ และธ รการ ว ทยาการคอมพ วเตอร กล มงานบร การ เทคโนโลย สารสนเทศ การศ กษา ส งแวดล อมเม องและอ ตสาหกรรม อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง เทคโนโลย เคม ข อม ล ณ ว นท 1 ต ลาคม 2555 ระบบธรรมาภ บาล - คณบด ประกาศเจตนารมณ ในการด าเน นงานตามประเด นย ทธศาสตร และม การส อสารให บ คลากรร บร ร บทราบท วท งองค การ และร วมม อในการด าเน นงานตามโครงการ/ก จกรรมตาม ประเด นย ทธศาสตร และม การต ดตามผลการดาเน นงานผ านต วช ว ดในแต ละโครงการ/ก จกรรม 5

11 - คณะม การกระจายอ านาจในการบร หารจ ดการตามโครงสร าง และม ระบบตรวจสอบภายในท เช อมโยงก บหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย และหน วยงานกลาง อาท ส าน กงบประมาณ กรมบ ญช กลาง คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น และม การประเม นผลค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา ท ถ กตรวจประเม นโดยสกอ. รวมท งม การตรวจสอบผลการด าเน นงานโดยคณะ กรรมการบร หารกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย - ม การจ ดต งกลไกภายในองค การเพ อตรวจสอบ และประเม นตนเองตามระเบ ยบท ส วนกลาง ก าหนด เช น คณะกรรมการควบค มภายใน และการบร หารความเส ยง รวมท งให ม การส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม ภายในองค การภายใต กลไกของคณะกรรมการด านจรรยาบรรณอาจารย และ บ คลากรสายสน บสน น 1 ข. (2) ล กค าและผ ม ส วนได ส วนเส ย - ด านการเร ยนการสอน ล กค า : น กศ กษาคณะว ทยาศาสตร ฯ 6 หล กส ตร น กศ กษาคณะอ นๆ เช น คณะพยาบาล ศาสตร โรงเร ยนการเร อน และน กศ กษาจากประเทศอ นโดน เซ ย ผ ม ส วนได ส วนเส ย : ผ ปกครอง บ คลากร ผ ส งมอบ สถานประกอบการ หล กส ตร มหาว ทยาล ย และช มชน - ด านการบร การว ชาการ ล กค า : น กศ กษา อาจารย และหน วยงานภายนอก ผ ม ส วนได ส วนเส ย : บ คลากร ผ ส งมอบ หล กส ตร มหาว ทยาล ย และช มชน - ด านว จ ย ล กค า : บ คลากร และหล กส ตร/ศ นย ผ ม ส วนได ส วนเส ย : มหาว ทยาล ย แหล งท น (ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ฯลฯ) สถานประกอบการ และช มชน - ด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ล กค า : บ คลากร และหล กส ตร/ศ นย 6

12 ผ ม ส วนได ส วนเส ย : ช มชน 1 ข. (3) ผ ส งมอบและค ความร วมม อท เป นทางการ - ด านการเร ยนการสอน ผ ส งมอบ : โรงเร ยน/กศน. สกอ. และ supplier ค ความร วมม อ : โรงเร ยน/กศน. คณะอ นๆ ในมหาว ทยาล ย คณะว ทยาศาสตร ภายนอก มหาว ทยาล ย คณะ/สถาบ นอ นๆนอกมหาว ทยาล ย และหน วยงานภาคร ฐ/ร ฐว สาหก จ/เอกชน - ด านการบร การว ชาการ ผ ส งมอบ : supplier ค ความร วมม อ : หน วยงานร ฐ ร ฐว สาหก จ เอกชน และช มชน - ด านว จ ย ผ ส งมอบ : แหล งท น (ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ส าน กงานคณะกรรมการ อ ดมศ กษา (สกอ.) สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ฯลฯ) ค ความร วมม อ : หน วยงานภาคร ฐว สาหก จ เอกชนและช มชน และมหาว ทยาล ยอ นๆ - ด านทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ผ ส งมอบ : สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ค ความร วมม อ : ช มชน ศาสนสถาน และส งคม 2. สภาวะการณ ขององค กร 2 (ก.) สภาพแวดล อมด านการแข งข น - ป จจ ยสาค ญท กาหนดความสาเร จของคณะว ทยาศาสตร ฯ ค อ 1) คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ระบบการจ ดการเร ยนการสอนด านว ทยาศาสตร ท เน นการปฏ บ ต และ ม ค ณภาพเป นท ยอมร บ 7

13 2) คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ศ นย บร การว ชาการด านส งแวดล อมเป นท ยอมร บในระด บชาต - การเปล ยนแปลงหล กซ งส งผลกระทบต อโอกาสในการสร างนว ตกรรมและความร วมม อ ได แก งานว จ ยท ส งมอบไปย งผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งงานว จ ยส วนใหญ เก ดจากป ญหาว จ ยเพ อ แก ป ญหา ปร บปร งให ด กว าเด มจนเก ดนว ตกรรมใหม โดยการท างานเป นท มและบ รณาการ จากสหสาขาว ชา 2(ข.) บร บทเช งกลย ทธ : ความท าทายเช งกลย ทธ ท สาค ญ ความท าทายเช งกลย ทธ 8 ความท าทาย 1) ด านการศ กษาและ การเร ยนร การเร ยนการสอน -การจ ดการเร ยนการสอนเพ อให เก ด การบ รณาการระหว างหล กส ตรใน คณะว ทยาศาสตร ฯ และหล กส ตรท เป นอ ตล กษณ การบร การว ชาการ -การพ ฒนาน กศ กษาและบ คลากรให สามารถบร การว ชาการท ส งคม ต องการได อย างม ประส ทธ ภาพ การว จ ย -การพ ฒนาข อเสนอโครงการว จ ยท ม ค ณค าและได ท นสน บสน นจาก ภายนอก -การเผยแพร ในระด บชาต และ นานาชาต ท ม impact factor เป นท ยอมร บในระด บสากล 2) ด านการปฏ บ ต การ การเร ยนการสอน -การบ รณาการระบบการจ ดการ เร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพเป นท พ งพอใจของน กศ กษาและบ คลากร การบร การว ชาการ -การประชาส มพ นธ ให แหล งบร การ ว ชาการเป นท ร จ กอย างกว างขวาง การว จ ย -การส งเสร มให บ คลากรม ผลงานว จ ย และต พ มพ ในระด บชาต และนานาชาต 3) ด านทร พยากรบ คคล การเร ยนการสอน -การพ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพ บ คลากรด านการจ ดการเร ยนการ สอนให เป นท พ งพอใจของน กศ กษา -การพ ฒนาและส งเสร มให บ คลากร

14 ความท าทายเช งกลย ทธ ความท าทาย 4) ความร บผ ดชอบต อ ส งคมโดยรวม การบร การว ชาการ การว จ ย การเร ยนการสอน การบร การว ชาการ การว จ ย ของคณะฯ สามารถพ ฒนาอ ตล กษณ ด านใหม ของคณะฯและมหาว ทยาล ย ได -การสร างจ ตอาสาและการบร การท ด ในการท างานร วมก นของบ คลากรใน คณะว ทยาศาสตร ฯ -การส งเสร มให บ คลากรม ผลงานว จ ย และต พ มพ ในระด บชาต และระด บ นานาชาต - การพ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให ม จ ตสาน กร บผ ดชอบต อส งคม -การบร การว ชาการท ไม เก ดผล กระทบต อส งคมและช มชน -ผล ตงานว จ ยท สามารถน าไปใช ประโยชน ไม เก ดผลกระทบต อส งคม และช มชน 2(ค.) ระบบการปร บปร งผลการดาเน นการ ใช ระบบ PDCA ในการปร บปร ง ทบทวน ระบบการท างานสม าเสมออย างต อเน อง และการ ดาเน นการตามเกณฑ ค ณภาพการศ กษาเพ อการด าเน นการท เป นเล ศ (EdPEx) โดยใช การจ ดการเร ยนร จากกล มเร ยนร หล กระด บคณะ (CLG-A) หร อช มชนน กปฏ บ ต (CoP) 9

15 โครงสร างของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะกรรมการบร หารคณะ คณะกรรมการประจาคณะ สาน กงานคณบด หล กส ตร กล มว ชา ศ นย เคร องม อปฏ บ ต การ ว ทยาศาสตร ศ นย ส งแวดล อม กล มงานเลขาน การ ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร -สถ ต ประจาคณะ และธ รการ ว ทยาการคอมพ วเตอร กล มงานบร การ เทคโนโลย สารสนเทศ การศ กษา ส งแวดล อมเม องและอ ตสาหกรรม อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง เทคโนโลย เคม ข อม ล ณ ว นท 1 ต ลาคม

16 1.2 กำรว เครำะห สภำพแวดล อม (SWOT Analysis)/ นโยบำยมหำว ทยำล ย กรอบมำตรฐำนTQF ข อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร โอกำสในกำร พ ฒนำ (OFI) จ ดแข ง (Strengths) 1. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ระบบการจ ดการเร ยนการสอนด านว ทยาศาสตร ท เน นการฝ กปฏ บ ต และม ค ณภาพเป นท ยอมร บ 2. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม กระบวนการว จ ยพ ฒนาร วมก นระหว างอาจารย และน กศ กษาท เสร มสร างความเข มแข งด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ศ นย บร การว ชาการด านส งแวดล อมเป นท ยอมร บในระด บชาต 4. คณะว ทยาศาสตร ฯ ความร วมม อก บหน วยงานภายนอกด านว ชาการและการว จ ยในการ พ ฒนาคณะฯ ส สากล 5. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม ระบบสน บสน นห องปฏ บ ต การทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย จ ดอ อน (Weaknesses) 1. คณะม การปร บเปล ยนโครงสร างองค กร จ งย งไม ได กาหนดอ ตล กษณ ท ช ดเจน 2. ม การต พ มพ เผยแพร ผลงานว จ ยในวารสารนานาชาต น อย 3. บางหล กส ตรม จานวนน กศ กษาน อย โอกาส (Opportunities) 1. คณะว ทยาศาสตร ฯ ม โอกาสสร างความร วมม อก บสถาบ น/มหาว ทยาล ยช นน าระด บ นานาชาต ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร ฯ ม โอกาสน าผลงานว จ ยและมาพ ฒนาต อยอดในเช ง พาณ ชย 3. บ คลากรและน กศ กษาของคณะว ทยาศาสตร ฯ ม โอกาสในการแสดงผลงานท งในระด บชาต และนานาชาต 4. บ คลากรของคณะว ทยาศาสตร ฯ ม โอกาสได ร บการสน บสน นให ขอต าแหน งทางว ชาการ เพ อเพ มศ กยภาพของตน 5. บ คลากรและน กศ กษาของคณะว ทยาศาสตร ฯ ได ร บการสน บสน นให ได ไปแข งข นด าน ว ชาการในระด บชาต และนานาชาต 11

17 ภาวะค กคาม (Threats) 1. ม การแข งข นส ง ระหว างสถาบ น/มหาว ทยาล ย ในระด บชาต และนานาชาต 2. นโยบายท เปล ยนไปของร ฐบาลรวมถ งเศรษฐก จของประเทศและของโลกส งผลต อการจ ด การศ กษาด านว ทยาศาสตร 3. มหาว ทยาล ยฯ ม โอกาสน อยในการค ดเล อกน กศ กษาท ม ศ กยภาพเข ามาศ กษาใน มหาว ทยาล ยฯ 4. ท ศนคต ของหน วยงานภายนอก/ผ ใช บ ณฑ ตท ม ต อค ณภาพของน กศ กษามหาว ทยาล ยราช ภ ฏเม อเท ยบก บมหาว ทยาล ยด งเด มของร ฐในการร บบ ณฑ ตเข าท างาน 12

18 1.3 ปร ชญำ ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศำสตร เป ำประสงค และกลย ทธ ของหน วยงำน ปร ชญา ว ส ยท ศน ค ดเป น เด นเทคโนโลย ม ค ณธรรม นาการว จ ย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการ สอน การว จ ย และการบร การว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง พ นธก จ ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต ท ม ค ณภาพและค ณธรรม เสร มสร างการพ ฒนาศ กยภาพทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เผยแพร องค ความร ท มาจากการว จ ยเพ อ พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและบร การว ชาการ สร างความเข มแข งของช มชน ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมไทยและ อน ร กษ ส งแวดล อม โดยการนาระบบบร หารจ ดการเช งพลว ตมาใช ในการด าเน นงานตามพ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 1. การให บร การว ชาการเพ อส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. การสร างความร ความเข าใจและความภาคภ ม ใจในค ณค าว ฒนธรรมองค กร 4. การจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร เพ อเป นฐานการพ ฒนาข ดความสามารถของประเทศ 5. การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการนาไปใช ประโยชน 6. การบร หารจ ดการแบบพลว ต หมายเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร เป าประสงค 1. ช มชนได ร บการบร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนฐานความต องการของท องถ น 13

19 ส งแวดล อม 3. บ คลากรเห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต 4. การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ร บการพ ฒนา รวมท งระบบสน บสน นได ร บการส งเสร ม และร กษามาตรฐานการจ ดการศ กษา 5. ศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น ด 6. การบร หารจ ดการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หารจ ดการท กลย ทธ 1. การบร การว ชาการเพ อสร างโอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย 4. พ ฒนาความเข มแข งของการจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 5. การสร างและนาองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน 6. การบร หารจ ดการเช งพลว ต 14

20 1.4 แผนแสดงควำมเช อมโยงของประเด นย ทธศำสตร เป ำประสงค และกลย ทธ คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร 1 ก า ร ใ ห บ ร ก า ร ว ช า ก า ร เ พ อ ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด นย ทธศาสตร 3 การสร างความร ความเข าใจและ ความภาคภ ม ใจในค ณค าว ฒนธรรม องค กร ประเด นย ทธศาสตร 4 การจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร เ พ อ เ ป น ฐ า น ก า ร พ ฒ น า ข ด ความสามารถของประเทศ ประเด นย ทธศาสตร 5 การพ ฒนาผลงานว จ ย นว ตกรรม และการนาไปใช ประโยชน เป าประสงค 1 ช มชนได ร บการบร การว ชาการ แบบม ส วนร วมบนฐานความ ต องการของท องถ น เป าประสงค 3 บ คลากรเห นค ณค าว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรมองค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม เป าประสงค 4 การจ ดการศ กษาในหล กส ตร ต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ร บการพ ฒนา รวมท งระบบสน บสน นได ร บการ ส งเสร ม และร กษามาตรฐาน การจ ดการศ กษา เป าประสงค 5 ศ กยภาพในการว จ ยและพ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร างข น กลย ทธ 1 การบร การว ชาการเพ อสร าง โอกาสการเร ยนร ตลอดช ว ต กลย ทธ 3 สร างค ณค าว ฒนธรรมไทย กลย ทธ 4 พ ฒนาความเข มแข งของการ จ ด ก า ร ศ ก ษ า ด า น ว ทยาศาสตร กลย ทธ 5 การสร างและน าองค ความร ไปใช ให เก ดประโยชน ประเด นย ทธศาสตร 6 การบร หารจ ดการแบบพลว ต เป าประสงค 6 ก า ร บ ร ห า ร จ ด ก า ร ค ณ ะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพตามหล กการบร หาร จ ดการท ด กลย ทธ 6 หมายเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร การบร หารจ ดการเช ง พลว ต 15

21 1.5 ภำพแสดงควำมเช อมโยงประเด นย ทธศำสตร ของมหำว ทยำล ยก บหน วยงำน ว ส ยท ศน มหำว ทยำล ย : มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตเป นมหาว ทยาล ยเฉพาะทางท ม อ ตล กษณ โดดเด นด าน อ ตสาหกรรมอาหาร การศ กษาปฐมว ย อ ตสาหกรรมการบร การ และพยาบาลศาสตร ภายใต การบร หารจ ดการท ม ล กษณะเป นพลว ต เป นท ยอมร บในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และแข งข นได อย างย งย น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร ท 6 การให บร การ ว ชาการเพ อ ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต การยกระด บ ค ณภาพและ มาตรฐาน การศ กษาด าน ส งคมศาสตร การสร างความร ความเข าใจและ ความภ ม ใจใน ค ณค าว ฒนธรรม องค กร การจ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร เพ อเป น ฐานการพ ฒนาข ด ความสามารถของ ประเทศ การพ ฒนา ผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน การบร หารจ ดการ แบบพลว ต เป าประสงค ท 1 เป าประสงค ท 2 เป าประสงค ท 3 เป าประสงค ท 4 เป าประสงค ท 5 เป าประสงค ท 6 ประชาชนได ร บโอกาส ทางการศ กษาตลอด ช ว ตตามศ กยภาพ บ ณฑ ตในสาขาท เป นอ ต ล กษณ ของมหาว ทยาล ยม ค ณภาพเป นท ยอมร บใน ระด บภ ม ภาคอาเซ ยน น กศ กษาและประชาชน ตระหน กเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย กาล งคนด าน ว ทยาศาสตร เพ มข นท งใน เช งปร มาณและค ณภาพ มหาว ทยาล ย ช มชน ส งคม ได ใช ประโยชน จาก องค ความร ท สร างข น มหาว ทยาล ยสามารถ สร างความเข มแข งใน การอย รอดได หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการสอน การ ว จ ย และการบร การว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร ท 6 : การให บร การ ว ชาการเพ อ ส งเสร มการ เร ยนร ตลอดช ว ต : การสร างความร ความเข าใจและ ความภาคภ ม ใจใน ค ณค าว ฒนธรรม องค กร : การจ ดการศ กษา ด านว ทยาศาสตร เพ อ เป นฐานการพ ฒนาข ด ความสามารถของ ประเทศ : การพ ฒนา ผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน : การบร หาร จ ดการแบบ พลว ต เป าประสงค 1.1 เป าประสงค 3.1 เป าประสงค 4.1 เป าประสงค 5.1 เป าประสงค 6.1 ช มชนได ร บการบร การ ว ชาการแบบม ส วนร วม บนฐานความต องการ ของท องถ น บ คลากรเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรม องค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท ง ระบบสน บสน นได ร บการส งเสร ม และร กษามาตรฐานการจ ด การศ กษา ศ กยภาพในการว จ ยและ พ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร าง ข น การบร หารจ ดการคณะ ว ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เทคโนโลย ม ค ณภาพตาม หล กการบร หารจ ดการท ด 16

22 หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย : คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นองค กรค ณภาพท ได ร บการยอมร บ ในด านการเร ยนการสอน การ ว จ ย และการบร การว ชาการ ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน และพ ฒนาอย างต อเน อง ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ประเด น ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร ท 6 : การให บร การ ว ชาการเพ อ ส งเสร มการ เร ยนร ตลอดช ว ต :การสร างความร ความเข าใจและ ความภาคภ ม ใจใน ค ณค าว ฒนธรรม องค กร : การจ ดการศ กษา ด านว ทยาศาสตร เพ อ เป นฐานการพ ฒนา ข ดความสามารถของ ประเทศ : การพ ฒนา ผลงานว จ ย นว ตกรรม และการ นาไปใช ประโยชน การบร หาร จ ดการเช งพลว ต : ด านประส ทธ ผล ตาม แผนปฏ บ ต ราชการ เป าประสงค 1.1 ช มชนได ร บการบร การ ว ชาการแบบม ส วนร วม บนฐานความต องการ ของท องถ น เป าประสงค 3.1 บ คลากรเห นค ณค า ว ฒนธรรมไทย ว ฒนธรรม องค กร และอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม เป าประสงค 4.1 การจ ดการศ กษาในหล กส ตรต างๆ ของคณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ได ร บการพ ฒนารวมท ง ระบบสน บสน นได ร บการส งเสร ม และร กษามาตรฐานการจ ด การศ กษา เป าประสงค 5.1 ศ กยภาพในการว จ ยและ พ ฒนา ได ร บประโยชน จากองค ความร ท สร าง ข น ด านการพ ฒนา สถาบ น ด านประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ ด านค ณภาพ เป าประสงค 6.1 การบร หารจ ดการคณะ ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ม ค ณภาพตาม หล กการบร หารจ ดการท ด หมายเหต ประเด นย ทธศาสตร ท 2 คณะว ทยาศาสตร ฯ ไม ดาเน นการเน องจากเป นด านส งคมศาสตร 17

23 ส วนท 2 รำยละเอ ยดโครงกำรเช งกลย ทธ 2.1 สร ปต วช ว ดแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป งบประมำณ พ.ศ ต วช ว ด 1. ระด บความสาเร จของการ ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาตลอดช ว ตตามศ กยภาพ 2. ระด บความสาเร จของการได ร บ การยอมร บทางว ชาการของสาขาท เป นอ ตล กษณ ในระด บภ ม ภาค อาเซ ยน 3. ระด บความสาเร จของการผล ต และพ ฒนากาล งคนด าน ว ทยาศาสตร 4. ระบบและกลไกการส งเสร ม ก จกรรมน กศ กษา 5. ระด บความสาเร จของการ จ ดการความร จากงานว จ ย นว ตกรรม และงานสร างสรรค 6. ระด บความสาเร จของการ พ ฒนาองค กรค ณภาพ 7. ภาวะผ นาของห วหน าหน วยงาน และผ บร หารท กระด บของ หน วยงาน 8. การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ น เร ยนร ค ำเป ำหมำย ผล ค ำเป ำหมำย ผล ค ำเป ำหมำย ผล 4 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 6 ข อ 5 ข อ 6 ข อ 6 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 3 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 7 ข อ 5 ข อ 7 ข อ 6 ข อ 3 ข อ 4 ข อ 4 ข อ 5 ข อ 5 ข อ 18

24 2.2 สร ปงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ งาน/โครงการ 1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะ บ คลากรเพ อเพ มประส ทธ ภาพ การดาเน นงานในการเตร ยม ความพร อมส อาเซ ยน 2. โครงการเวท ว ชาการด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการเคร อข ายคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ 4. โครงการประช ม คณะกรรมการประจาคณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท และ ต วช ว ด/ ต วบ งช ของ สกอ. / สมศ. องค ประกอบท 6 ต วบ งช ท 2.4 และ 7.2 กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท ต วช ว ด/ ต วบ งช ของ สกอ. / สมศ. องค ประกอบท 3 ต วบ งช ท 3.2 กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท ต วช ว ด/ ต วบ งช ของ สกอ. / สมศ. องค ประกอบท 3 ต วบ งช ท 3.1 กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท และ ต วช ว ด/ ต วบ งช ของ สกอ. / สมศ. องค ประกอบท 6 ต วบ งช ท 3 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 152, ,100 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของสาน กงานคณะ ว ทยาศาสตร ฯ 140, ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของสาน กงานคณะ ว ทยาศาสตร ฯ 55,000 55,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของสาน กงานคณะ ว ทยาศาสตร ฯ 39,750 39,750 ค าใช จ ายจร ง 2,250 บาท ส วน ค าตอบแทน 37,500 บาท ใช งบ สว สด การจาก มหาว ทยาล ย 19

25 งาน/โครงการ 5. โครงการดาเน นงานด าน ประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 6. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ น กศ กษาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, และ กลย ทธ ท 3 แนว ปฏ บ ต ท งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 55,000 55,000 เง นงบประมาณของ กล มงานพ ฒนา ระบบ(การประก น ค ณภาพการศ กษา) 0 150, ,000 เง นโครงการบร หาร กาย ป การศ กษา โครงการพ ฒนาหล กส ตร ศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการสอนฟ ส กส กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท ต วช ว ด สกอ.ข อ 2.1, , ,000 งบสน บสน นจาก สาน กส งเสร ม ว ชาการและงาน ทะเบ ยน 8. โครงการพ ฒนาหล กส ตร ศ กษาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการสอนคณ ตศาสตร กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท ต วช ว ด สกอ.ข อ 2.1,2.4 9.โครงการเร ยนนอกร ว กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท 4.2.1, องค ประกอบท 2 ต วบ งช ท , ,000 งบสน บสน นจาก สาน กส งเสร ม ว ชาการและงาน ทะเบ ยน 15,000 15,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย เคม 10. โครงการปฐมน เทศ สาหร บน กศ กษาช นป ท 4 รห ส 52 เพ อเตร ยมความพร อม ก อนการฝ กประสบการณ ว ชาช พฯ กลย ทธ ท 4 แนวทางปฏ บ ต ท

26 งาน/โครงการ 11. โครงการการเตร ยมความ พร อมน กศ กษาหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 4 แนวทางปฏ บ ต ท 4.1.2,4.2.1 องค ประกอบท 1,2,3,4,5,5,6,7,8 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1,5.2,6.1,7.1,7.4,8. 1 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 400, ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 12. โครงการบ รณาการความ ร วมม อทางว ชาการเพ อเสร ม ศ กยภาพน กศ กษา 2556 กลย ทธ ท 5 แนว ปฏ บ ต ท 5.2.1,5.2.2,5.2.3 สกอ. องค ประกอบท 1,2,3,4,5,9,10 ต วบ งช 1.1,2.6,2.7,3.2,4.1, 5.1,5.2,9.1,10.1,1 0.2 สมศ.ต วบ งช ท 2,5,6,8,18,18.1, , ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 75,000 บาท และ งปม. หล กส ตรว ทยาการ คอมพ วเตอร (ศ นย รางน า) 75,000 บาท 21

27 งาน/โครงการ 13. โครงการเตร ยมความ พร อมบ ณฑ ตว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ให ม ล กษณะพ ง ประสงค ด วยการบร การ ว ชาการ ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 1 แนวทางปฏ บ ต ท 1.1.1,1.1.2,1.1.4,1.2.3 องค ประกอบ ท 1.1.1,1.1.4,1.2.1,1. 2.3,2.2.2,2.2.3,2.3. 2,3.1.2,3.2.4,4.1.2, 4.2.1,5.2.1,5.2.3,6.1.4 สมศ. องค ประกอบท 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1, 5.2,6.1,7.1,7.4,8.1,9.1 สมศ. ต วบ งช งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 63, ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 22

28 งาน/โครงการ 14. โครงการพ ฒนาน กศ กษา เพ อส งเสร มการบาเพ ญ ประโยชน ต อส งคมและ อน ร กษ ส งแวดล อม ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 1 แนว ปฏ บ ต ท 1.1.4,1.2.3 สกอ. องค ประกอบท 1,2,3,5,9,10 ต ว บ งช 1.1,2.8,3.2,5.1,5.2,9.1,10.1,10.2 สมศ. ต วบ งช ท 2,8,9,18.1,18.2 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 125, ,100 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 110,100 บาท และ งปม.ของหล กส ตร อาช วอนาม ยและ ความปลอดภ ย 15,000 บาท 15. โครงการป จฉ มน เทศ น กศ กษาช นป ท 4 เพ อเตร ยม ความพร อมส ตลาดแรงงาน กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท สกอ.ข อท 2.6,2.7,2.8 60,000 60,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 16. โครงการความร วมม อก บ บร ษ ทเอกชนเพ อพ ฒนา ศ กยภาพน กศ กษาด านระบบ สารสนเทศเก ยวก บความ ม นคงและความปลอดภ ยของ องค กร กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท สกอ. ข อท 5 เกณฑ ข อท 4 200, ,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตรทค โนโลย สารสนเทศ 23

29 งาน/โครงการ 17. โครงการภาพสะท อนทาง ศ ลปว ฒนธรรม แหล ง โบราณสถานและว ถ ช มชนส การร งสรรค ส อม ลต ม เด ย ปฏ ส มพ นธ ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 3 แนว ปฏ บ ต ท 3.1.2,3.2.4 สกอ. องค ประกอบท 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1, 5.2,6.1,7.1,7.4,8.1,9.1 สมศ.ต วบ งช 2,5,6,8,9,10,11,18.1,18.2 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 137, ,200 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 67,200 บาท และ งปม. ของสถาบ นภาษาฯ 70,000 บาท 18. โครงการประเม นผล หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท สกอ.ข อท 2 ต ว บ งช ท ,000 50,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร เทคโนโลย สารสนเทศ 24

30 งาน/โครงการ 19. โครงการบร การว ชาการ เพ อสร างโอกาสการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 20. โครงการป จฉ มน เทศเพ อ ก าวส ความเป นเล ศด าน ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 21. โครงการร กประชาธ ปไตย ต านภ ยยาเสพต ด ปล กจ ต ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กลย ทธ ท 1 แนว ปฏ บ ต ท 1.1.1,1.1.4,1.2.1,1.2.3 สกอ. องค ประกอบท 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1, 5.2,6.1,7.1,7.4,8.1,9.1 สมศ.ต วบ งช 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต วบ งช 1.1,2.7,3.2,4.2,5.1, 5.2,6.1,7.1,7.4,8.1,9.1 สมศ.ต วบ งช ท 2,5,6,8,9,10,11,18.1,18.2 กลย ทธ ท 3 แนว ปฎ บ ต ท กลย ทธ ท 3 แนว ปฎ บ ต ท องค ประกอบท 3, 6, 10 ต วบ งช 10, 18.1, 18.2 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 0 50,000 50,000 งบจากสถาบ น พ ฒนาว สาหก จ ขนาดกลางและ ขนาดย อม(SMEs) 8,370 8,370 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 30,000 30,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 25

31 งาน/โครงการ 22. โครงการประเม นผล หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 23. โครงการเตร ยมความ พร อมน กศ กษาและบ คลากร ด านว ทยาศาสตร เคร องสาอาง เพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน คร งท โครงการ Project base learning บ รณาการการเร ยน การสอนและฝ กประสบการณ ว ชาช พด านส งแวดล อม 25. โครงการการฝ กความ ร บผ ดชอบต อส งแวดล อม ความสอดคล อง ก บแผนกลย ทธ / เกณฑ ค ณภาพ กย ทธ ท 4 แนว ปฎ บ ต ท องคnประกอบท 2 ต วบ งช 2.1 กลย ทธ ท 6 แนว ปฏ บ ต ท องค ประกอบท 2 ต วบ งช 2.7 กลย ทธ ท 4 แนว ปฏ บ ต ท 4.2.3, องค ประกอบ 2,4,5/1, 5, 6, 8, 9 ต วบ งช 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 กลย ทธ ท 1 แนวทางปฏ บ ต ท 1.1.1,1.1.2,1.1.4,1.2.3 องค ประกอบ ท 5/8,9 ต วบ งช 5.1, 5.2 งบประมาณ แผ นด น อ นๆ รวม ระบ รายการ ของเง นท ได ร บ จ ดสรร 20,000 20,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 48,000 48,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ว ทยาศาสตร เคร องสาอาง 60,000 60,000 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ส งแวดล อมเม อง และอ ตสาหกรรม 60,000 บาท 110, ,500 ค าว สด การศ กษา (งบรายจ ายอ น) ของหล กส ตร ส งแวดล อมเม อง และอ ตสาหกรรม 26

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information