แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร Thai Traditional Medicine College Rajamangala University Of Technology Thanyaburi งานแผนงานงบประมาณและประเม นผล ฝ ายบร หารและวางแผน ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย

2 คำนำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 จ ดท าข น เพ อใช เป นกรอบในการด าเน นการพ ฒนา และบร หารจ ดการงานตามภารก จของว ทยาล ย การแพทย แผนไทยให บรรล ผล ซ งว ทยาล ยได ด าเน นการเช อมโยงมาจาก แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย และปร บปร งให สอดคล องก บแผนพ ฒนาเช งย ทธศาสตร วาระเร งด วน ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย พ.ศ และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ท ก าหนดไว ไปส การปฏ บ ต ในร ปแบบของการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 โดยน าประเด นย ทธศาสตร และแผนงานโครงการท ผ านความ เห นชอบ และได ร บการจ ดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอ ยด เก ยวก บต วช ว ดผลงาน ค าเป าหมาย แนวทางการปฏ บ ต งาน กรอบเวลาในการด าเน นงาน ห วหน า งานท ร บผ ดชอบ และงบประมาณท ใช ในการดาเน นงาน สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ประกอบด วยประเด นส าค ญ 4 ส วน ค อ ส วนท 1 บทน า ส วนท 2 การ ว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) ส วนท 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ส วนท 4 ภาคผนวก ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 จะเป นเคร องม อและกลไกส าค ญใน การบร หารงาน/โครงการในระด บ ว ทยาล ย การส อสารและการถ ายทอดแนวปฏ บ ต งานให แก ห วหน างาน ผ บร หาร ตลอดจนผ ปฏ บ ต งานในระด บต าง ๆ เพ อร วมก นข บเคล อนว ทยาล ยการแพทย แผน ไทย ให บรรล ถ งซ งว ส ยท ศน ท พ งปรารถนาร วมก นต อไป

3 สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร ก 1 บทนา 1 ปร ชญา 2 ปณ ธาน 2 ค าน ยมองค กร 2 ว ฒนธรรมองค กร 2 ม งส การเป น SMART College ในเช งบร หาร 2 อ ตล กษณ 3 เอกล กษณ 3 ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 3 2 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) 5 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 8 ว ส ยท ศน (Vision) 9 พ นธก จ (Mission) 9 ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issue) 9 เป าประสงค 9 กลย ทธ 10 กลว ธ /มาตรการ 10 แผนภาพท 3.1 สร ปความเช อมโยงแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 13

4 สารบ ญ (ต อ) แผนภาพท 3.2 แสดงความเช อมโยงแนวทางการบร หารราชการแผ นด น แผนงาน นโยบายการจ ดสรรงบประมาณ เป าหมายการให บร การ กระทรวง เป าหมายการให บร การหน วยงาน ผลผล ต/โครงการ และก จกรรม สร ปต วช ว ดภาระก จเร งด วน 15 สร ปต วช ว ดภารก จปกต _แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ สร ปต วช ว ดภารก จปกต _ตาม พรบ.งบประมาณรายจ ายประจาป ตารางสร ปต วช ว ดพ นฐานของโครงการท จะดาเน นการในป งบประมาณ ตารางสร ปงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ 2557 จาแนกตามประเภทแหล งเง นและประเภทรายจ าย 28 แผนการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณ ประจาป งบประมาณ ภาคผนวก กรอบแนวทางการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ตามนโยบาย แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ย การแพทย แผนไทย หน า 13

5 บทสร ปผ บร หาร ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ มาตรท และ 17 ซ งบ ญญ ต ให หน วยราชการจะต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอดคล องก บ แผนบร หารราชการแผ นด น ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ซ งเป นส วนราชการในส งก ดมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 ข นภายใต นโยบายมหาว ทยาล ย และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ก าหนดว ส ยท ศน ให ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย เป นองค กรน กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ในระด บประเทศและก าวส สากล โดยการแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ตามหล กการด านการบร หาร จ ดการและพ ฒนา ซ งประกอบด วย เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ กลว ธ /มาตรการ ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ รวมท งส น 6 ประเด นย ทธศาสตร 6 เป าประสงค 9 กลย ทธ 40 กลว ธ /มาตรการ 6 ผลผล ต และ 21 โครงการ งบประมาณท ใช ได ร บจากงบประมาณรายจ าย(แผ นด น) ท ได ร บจากร ฐบาล จ านวน 6,137,300 บาท (ร อยละ 52.54) และงบประมาณเง นรายได 5,544,600 บาท (ร อยละ 47.46) รวมท งส น 11,681,900 บาท แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ก

6 ตารางท 1.1 จานวนต วช ว ดตามภารก จ ต วช ว ดประจาป 2557 ประเด นย ทธศาสตร ภารก จเร งด วน ภารก จปกต ประจา ตาม พรบ. งปม. รวม รวมท กประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป น ท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล 2. การพ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท สามารถน าไปใช ประโยชน และ ช วยพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ 3. การเสร มสร างความแข งแกร งให ก บช มชนส งคม บนพ นฐานองค ความร ด าน ว ทยาศาสตร ส ขภาพ 4. การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม การพ ฒนาบ คลากร และผ บร หารท กระด บ เพ อร กษาคนด คนเก ง และเตร ยม ความพร อมในการเป นผ นา 6. การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาล และการเพ มข ด ความสามารถในการแข งข นของว ทยาล ย งบประมาณท ใช ในการข บเคล อน ประกอบด วย งบประมาณรายจ าย(แผ นด น) ท ได ร บจากร ฐบาล และงบประมาณเง นรายได ท ได ร บความเห นชอบจากสภา มหาว ทยาล ย ในกรณ เร งด วนมหาว ทยาล ยสามารถขออน ม ต จ ดสรรงบประมาณเง นรายได สะสม เพ อสน บสน นโครงการ/ก จกรรมท ส าค ญได โดยม งบประมาณรวมท งส น 11,681,900 บาท จาแนกเป นงบประมาณแผ นด น จานวน 6,137,300 บาท (ร อยละ 52.54) และงบประมาณเง นรายได 5,544,600 บาท (ร อยละ 47.46) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ข

7 1. บทนำ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 1

8 1.1 ปร ชญำ (Philosophy) ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ม งผล ตบ คลากรว ชาช พด านการด แลส ขภาพ โดยบ รณาการองค ความร ด านการแพทย แผนไทยก บว ทยาศาสตร ส ขภาพ เพ อแสวงหาความร ใหม อย างต อเน องด วยกระบวนการว จ ย และนาไปใช ในการป องก นร กษา ส งเสร ม และฟ นฟ ส ขภาพแบบองค รวม เพ อให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น 1.2 ปณ ธำน (Determination) ม งม นจ ดการศ กษาว ชาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ท ม ค ณภาพด วยการพ ฒนาอย างต อเน อง 1.3 ค ำน ยมองค กร (Core values) ย ดม นในจรรยาบรรณ ช อส ตย และร บผ ดชอบ ม งภ กด ต อองค กร 1.4 ว ฒนธรรมองค กร (Corporate Culture) ว ฒนธรรมม งผลงาน (Result Based Culture) ว ฒนธรรมท มงาน (Team Culture) ว ฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture) ว ฒนธรรมม งเร ยนร และปร บต ว (Learning & Adaptive Culture) 1.5 ม งส กำรเป น SMART College ในเช งบร หำร SMART = เก ง ฉลาด ปราดเปร อง คล องแคล ว นาสม ย S Strong = แข งแกร งด านบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ว ชาการและเทคโนโลย M Modern = ท นสม ยด านเทคโนโลย และแข งข นได ในระด บสากล A Agile = คล องแคล ว ปราดเปร ยว ว องไว R Reform = ปฏ ร ปยกระด บกระบวนการทางานให ม ประส ทธ ภาพ ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 2

9 T Trust = ได ร บความเช อถ อ เช อม นของผ ม ส วนเก ยวข องและสาธารณชน 1.6 อ ตล กษณ (Identity) บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ 1.7 เอกล กษณ (Uniqueness) องค กรน กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ 1.8 ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ว ทยำล ยกำรแพทย แผนไทย ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ม งผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ (Hands-on) ท ม ความร ท กษะว ชาช พ ท กษะส งคม (Soft skills) และประสบการณ ในการ ทางานจร ง โดยการร วมม อก บสถานประกอบการ บนพ นฐานของการพ ฒนาอาจารย หล กส ตร การบร หารหล กส ตรและห องปฏ บ ต การ บ ณฑ ตน กปฏ บ ต หมายถ ง บ ณฑ ตท ม สมรรถนะตามสาขาว ชาช พ ค ดเป น ทาเป น สร างเป น แก ป ญหาเป น ส อสารเป น ตรงตามความต องการของสถานประกอบการ ควำมร หมายถ ง ศาสตร ด านต าง ๆ ท สอนอย ในสาขาว ชาน น ๆ โดยสอนหล กการท สาค ญ (Principle) ของศาสตร น น ๆ และการประย กต ใช งานในข นส ง ซ งอย ในความร บผ ดชอบของอาจารย ผ สอนท ผ านการอบรมแนวทางการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ในล กษณะบ รณาการองค ความร มาแล ว ท กษะว ชำช พ หมายถ ง การฝ กปฏ บ ต ท กษะทางว ชาช พพ นฐาน และข นส งให สอดคล องก บสมรรถนะสาขาว ชาช พ ท สถานประกอบการต องการ ท กษะทำงส งคม (Soft skills) หมายถ ง ท กษะท เต มเต มบ ณฑ ตน กปฏ บ ต นอกเหน อจากศาสตร เฉพาะสาขาท ศ กษาในช นเร ยน โดยสามารถพ ฒนาท กษะ เหล าน นอกช นเร ยนด วยความร วมม อของหน วยงานต าง ๆ ใน มทร. ธ ญบ ร โดยเน นท กษะทางส งคมท สาค ญจานวน 8 ด าน ด งน 1. ภาษาต างประเทศ 2. การส อสารและสารสนเทศ (Communication and IT) 3. การทางานเป นท ม (Teamwork) 4. ใฝ เร ยน ใฝ ร (Learn how to learn) 5. ค ดว เคราะห หร อกระบวนการค ดและการแก ป ญหาอย างเป นระบบ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 3

10 6. จรรยาบรรณว ชาช พ (Ethics) 7. ความม ระเบ ยบว น ยและร กองค กร 8. จ ตบร การ (service mind) ประสบกำรณ ในกำรทำงำนจร ง หมายถ ง การฝ กงาน สหก จศ กษา การทางานจร ง การแก โจทย ในสถานประกอบการ การบร การว ชาการแก ส งคม ท ม งเน นให น กศ กษาม ประสบการณ จร งในการแก ป ญหาโดยใช ความร ในสาขาว ชาช พต วเองและท กษะส งคมเข าช วย และการเร ยนร ว ฒนธรรมองค กรของสถานประกอบการ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 4

11 2. กำรว เครำะห สถำนกำรณ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 5

12 กำรว เครำะห สถำนกำรณ (SWOT Analysis) การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) เป นการว เคราะห สภาวะแวดล อมภายใน และภายนอกท ส งผลกระทบหร อม อ ทธ พลต อการด าเน นงานของ ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ด งน ตำรำงท 2.1 การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายใน จ ดแข ง (Strength) 1. เน นการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ด านสหก จศ กษา และ/หร อ กระบวนการเร ยนการ สอนท บ รณาการการเร ยนร ก บการทางาน ทาให น กศ กษาม โอกาสได ฝ กปฏ บ ต งาน จร ง 2. ม ความโดดเด นทางด านว ชาช พท สามารถให บร การว ชาการแก ส งคมอย าง หลากหลาย 3. บ ณฑ ตม ค ณภาพ เป นท ต องการของตลาดแรงงาน และม หล กส ตรด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ผ านการร บรองตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พ ท สอดคล องก บแนวการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 4. ม รายได จากการบร หารจ ดการทร พยากรอย างค มค า 5. ม การบ รณาการการใช ทร พยากรท กพ นธก จร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพ และส ง อานวยความสะดวกท ได มาตรฐาน เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอนและการบร การ ว ชาการ 6. ม แผนงาน ข นตอนการปฏ บ ต งาน และการประเม นผลงานท ช ดเจนของบ คลากร โดยเป นธรรมภ บาล 7. บ คลากรม ความร ความสามารถ ท ศนคต ท ด และม การทางานเป นท ม จ ดอ อน(Weakness) 1. ส ดส วนค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ไม เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐาน 2. สายว ชาการ ขาดท กษะการสอนและการว ดประเม นผล และสาย สน บสน นขาดความชานาญในว ชาช พ 3. บ คลากรและน กศ กษาขาดท กษะในการส อสารภาษาต างประเทศ 4. ขาดม ออาช พในการบร หารจ ดการหารายได 5. ขาดการประชาส มพ นธ เช งร ก 6. ผลงานว จ ยงานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต ท ม Impact factor ส งและผลงานท ได ร บการอ างอ ง ย งต องพ ฒนาให ม ค ณภาพและปร มาณเพ มมากข น 7. บ คลากรส วนใหญ ย งขาดแนวค ดเช งร กและท กษะในการแก ป ญหา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 6

13 ตำรำงท 2.2 การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายนอก โอกำส (Opportunities) 1. ความช ดเจนในนโยบายของมหาว ทยาล ยฯ และการสน บสน นทร พยากรท ก ด าน ส งผลให ว ทยาล ยฯ ม ศ กยภาพในการพ ฒนาอย างเต มความสามารถ 2. การรวมต วเป นประชาคมอาเซ ยน และกระแสความน ยมการด แลส ขภาพด วย ว ถ ธรรมชาต ส งผลต อการขยายโอกาสในการจ ดการเร ยนการสอน การบร การ ว ชาการ และคล น กด านส ขภาพ 3. การเปล ยนแปลงโครงสร างของประชากรท ม ผ ส งอาย เพ มข น เป นโอกาสให จ ดหล กส ตรส าหร บผ ส งอาย เข ามาศ กษา และหล กส ตรส าหร บบ คลากรเพ อ การด แลผ ส งอาย 4. ความเจร ญก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศช วยสน บสน นการเร ยนร และ เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารการจ ดการ 5. สถาบ นอ ดมศ กษา สถานประกอบการ และภาคอ ตสาหกรรม ให ความส าค ญ โดยเข ามาม ส วนร วมก บว ทยาล ยฯ ในการสร างเคร อข าย และลงนามความ ร วมม อ(MOU) ก บว ทยาล ยฯ มากข น อ ปสรรค (Threats) 1. การเป ดเสร ทางการค าส งผลต อโอกาสในการม งานท าของบ ณฑ ตท ขาดท กษะด าน การส อสารภาษาต างประเทศ 2. บ คลากร ระบบการบร หารจ ดการด านการเง นและพ สด ของมหาว ทยาล ยไม สน บสน นให การทางานม ความคล องต วและม ประส ทธ ภาพ 3. ภาพล กษณ และท ศนคต ทางลบต อว ชาช พบร การ ส งผลต อจานวนผ สม ครเข า ศ กษา 4. สภาพเศรษฐก จและส งคมท เปล ยนแปลง ส งผลต อพฤต กรรมการปฏ บ ต งานของ บ คลากร 5. การเป ดให บร การด านการศ กษาท เพ มข นของสถาบ นการศ กษาท งในและ ต างประเทศ ทาให การร บน กศ กษาม การแข งข นส งข น แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 7

14 3. แผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป งบประมำณ 2557 ว ทยำล ยกำรแพทย แผนไทย แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 8

15 3.1 ว ส ยท ศน (Vision) ว ทยำล ยกำรแพทย แผนไทย เป นองค กรน กปฏ บ ต ม ออำช พด ำนว ทยำศำสตร ส ขภำพ ในระด บประเทศและก ำวส สำกล 3.2 พ นธก จ (Mission) 1. จ ดการศ กษาว ชาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ระด บอ ดมศ กษาบนพ นฐานว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมอย างม ค ณภาพ 2. สร างงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม เพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชน และการใช ประโยชน เช งพาณ ชย 3. ให บร การว ชาการ เพ อการม อาช พอ สระ และพ ฒนาส การแข งข น 4. ทาน บาร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรม และอน ร กษ ส งแวดล อม 5. สน บสน นการจ ดระบบบ คลากร ตอบสนองส งคมแห งการเปล ยนแปลงให สนองต อส ทธ ประโยชน บนพ นฐานความส ข และความก าวหน า 6. จ ดระบบบร หารจ ดการ เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และเพ มแนวทางการจ ดหารายได ให เอ อต อนโยบายหล กของมหาว ทยาล ย 3.3 ประเด นย ทธศำสตร (Strategic Issue) 1. การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป นท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล 2. การพ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท สามารถนาไปใช ประโยชน และช วยพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ 3. การเสร มสร างความแข งแกร งให ก บช มชนส งคม บนพ นฐานองค ความร ด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ 4. การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม 5. การพ ฒนาบ คลากร และผ บร หารท กระด บ เพ อร กษาคนด คนเก ง และเตร ยมความพร อมในการเป นผ นา 6. การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาล และการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของว ทยาล ย 3.4 เป ำประสงค 1. บ ณฑ ตม ความร ความสามารถ สอดคล องก บอ ตล กษณ น กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ และม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 2. ม งานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท ตอบโจทย ความต องการ เป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต 3. ช มชน และส งคมได ร บการเสร มสร างศ กยภาพ ยกระด บความเข มแข ง และสามารถพ งพาตนเองได อย างย งย น 4. ฟ นฟ อน ร กษ ส บสาน ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และร กษาส งแวดล อม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 9

16 5. บ คลากรได ร บการส งเสร มความก าวหน าในอาช พ ม ความส ขในการทางาน 6. ม ระบบบร หารจ ดการท ม ค ณภาพ และมาตรฐานการทางานท ม ผลส มฤทธ ส ง (high performance organization) 3.5 กลย ทธ 1. พ ฒนาหล กส ตร และการเร ยนการสอนเพ อสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต (Hands-On) 2. ส งเสร มความร วมม อก บภาคการผล ต สถาบ นการศ กษา องค กรของร ฐ และเอกชน 3. พ ฒนาบ ณฑ ตให เป นคนเก งและเป นคนด 4. พ ฒนาส ความเป นสากล (Internationalization) 5. พ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม บนพ นฐานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท สามารถนาไปใช ประโยชน ต อสถานประกอบการ ช มชน ส งคม และม ส วน ในการพ ฒนาประเทศ 6. บร การว ชาการแบบม ส วนร วมของช มชนและส งคม เพ อพ ฒนาทร พยากรมน ษย และสร างม ลค าเพ มจากทร พยากรช วภาพและภ ม ป ญญาท องถ น 7. ทาน บาร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม 8. พ ฒนาระบบบร หารงานบ คลากร 9. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการสม ยใหม (Modern Management) 3.6 กลว ธ / มำตรกำร 1. ปร บปร งและพ ฒนาระบบการฝ กประสบการณ ว ชาช พ สหก จศ กษา 2. พ ฒนาอาจารย ให ม ความร ด านการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และข อปฏ บ ต 3. พ ฒนาหล กส ตรสาขาว ชาใหม ท เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การ หน งหล กส ตรร วมก บภาคประกอบการ 4. ปร บปร งหล กส ตรเด ม ท งโครงสร างและรายว ชา ให ตรงก บแผนการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ร วมก บภาคประกอบการ 5. พ ฒนาเกณฑ การเล อกสถานประกอบการ การส งน กศ กษาและอาจารย ไปย งสถานประกอบการ 6. ฝ กอบรมพ เล ยงในสถานประกอบการให เข าใจการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 7. เพ มพ น Soft Skills และพ ฒนาท กษะทางส งคม เพ อส งเสร มให การทางานม ประส ทธ ภาพ 8. พ ฒนาบ ณฑ ตให เป นคนด ม ค ณธรรม 9. บ รณาการการจ ดก จกรรมน กศ กษาก บงานด านว ชาการ 10. พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษา เพ อให การช วยเหล อ และสน บสน นให น กศ กษาประสบความสาเร จในการศ กษา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 10

17 11. พ ฒนาระบบเคร อข ายศ ษย เก าให เข มแข งเพ อสร างผลส มฤทธ ในการประสานประโยชน ม ส วนร วมในการพ ฒนาว ทยาล ย และส งคม 12. สร างแรงจ งใจสร างความส มพ นธ ท ด ก บศ ษย เก า และการระดมท นเพ อสน บสน นก จการของว ทยาล ย 13. ส งเสร มการแลกเปล ยนบ คลากรก บต างประเทศในด านต าง ๆ เช น Visiting Professor น กว จ ย อาสาสม คร 14. ส งเสร มการแลกเปล ยนน กศ กษา และการฝ กอบรมระยะส น สาหร บน กศ กษาต างชาต 15. พ ฒนาบ คลากร อาจารย ให ม ท กษะการใช ภาษาต างประเทศ โดยการฝ กอบรม ส อการเร ยนร การใช ส อ e-learning 16. ส งเสร มให บ คลากร และน กศ กษาส งผลงานประกวดระด บนานาชาต 17. ร วมจ ดก จกรรม การประช ม ส มมนาระด บนานาชาต 18. สน บสน นการการพ ฒนาและต อยอด ป ญหาพ เศษ/โครงงานของน กศ กษาให ม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ 19. บ รณาการงานว จ ยเข าก บกระบวนการเร ยนการสอนและการบร การว ชาการ 20. จ ดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพ อสน บสน นการทาว จ ยอย างต อเน อง 21. นาโจทย จากภาคประกอบการ มาเป นป ญหาในการว จ ยและพ ฒนาป ญหาพ เศษ/โครงงานของน กศ กษา 22. ให การสน บสน นว สด เคร องม อ ห องปฏ บ ต การ การใช งานนอกเวลาเร ยน สาหร บป ญหาพ เศษ/โครงงาน ของน กศ กษา 23. ขยายเคร อข ายการบร การว ชาการตามความต องการของช มชน ท องถ น สถานประกอบการ องค กรของร ฐและเอกชน 24. สร างโอกาส และรายได แก ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และ พ ฒนาศ กยภาพของสถานประกอบการ 25. ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น และท นทางว ฒนธรรมเพ อสร างอาช พ เพ มม ลค า และเพ มความม งค ง ม นคงให ก บช มชน ด วยการบร การทางว ชาการแบบม ส วนร วม 26. สน บสน นโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการท บ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 27. ปล กฝ งจ ตสาน ก การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และการอน ร กษ ส งแวดล อม 28. พ ฒนาว ทยาล ย ตามแนวทาง Green University 29. สร างแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล Individual Development Plan 30. พ ฒนาศ กยภาพของผ บร หาร 31. สร างว ฒนธรรมองค กรท ม ความร วมม อในท กภาคส วน 32. ส งเสร มระบบธรรมาภ บาลในว ทยาล ย 33. สร างความตระหน กในความร บผ ดชอบต อส งคมและช มชน 34. สร างภาพล กษณ ของว ทยาล ยในการผล ตบ ณฑ ตม ออาช พ ท ม ค ณธรรม และความร บผ ดชอบต อส งคม 35. เพ มรายได จากการบร การว ชาการ การร บงานจากภายนอก โดยการปร บปร งกฎระเบ ยบเพ มความคล องต ว และบร หารจ ดการความเส ยงของโครงการ 36. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ การจ ดซ อจ ดจ าง แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 11

18 37. พ ฒนาส งแวดล อมภายในว ทยาล ยเข าส การผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาข พ 38. เพ มประส ทธ ภาพและมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา 39. เตร ยมความพร อมของว ทยาล ย ในการเข าส การเป นหน วยงานในกาก บ 40. สร างบรรยากาศความเป น Hands On แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 12

19 แผนภาพ 3.1 สร ปภาพความเช อมโยงแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ว ส ยท ศน พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาว ชาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ระด บอ ดมศ กษาบนพ นฐานว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมอย างม ค ณภาพ 2. สร างงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม เพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชน และการใช ประโยชน เช ง พาณ ชย ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย เป นองค กรน กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ในระด บประเทศ และก าวส ระด บสากล 3. บร การว ชาการ เพ อการม อาช พ อ สระ และพ ฒนาส การแข งข น 4. ทาน บาร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรม และอน ร กษ ส งแวดล อม 5. สน บสน นการจ ดระบบบ คลากร ตอบสนองส งคมแห งการเปล ยนแปลง ให สนองต อส ทธ ประโยชน บนพ นฐาน ความส ข และความก าวหน า 6. จ ดระบบบร หารจ ดการ เพ อ เพ มประส ทธ ภาพ และเพ มแนว ทางการจ ดหารายได ให เอ อต อ นโยบายหล กของมหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป นท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล 2. การพ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท สามารถนาไปใช ประโยชน และช วยพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ 3. การเสร มสร างความแข งแกร ง ให ก บช มชนส งคม บนพ นฐานองค ความร ด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ 4. การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม 5. การพ ฒนาบ คลากร และผ บร หารท ก ระด บ เพ อร กษาคนด คนเก ง และ เตร ยมความพร อมในการเป นผ นา 6. การพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาล และการเพ มข ดความสามารถใน การแข งข นของว ทยาล ย เป าประสงค 1. บ ณฑ ตม ความร ความสามารถ สอดคล องก บอ ตล กษณ น กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ และม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 2. ม งานว จ ย ส งประด ษฐ และ นว ตกรรม ท ตอบสนองความต องการ เป นท ยอมร บในระด บชาต และ นานาชาต 3. ช มชน และส งคมได ร บการ เสร มสร างศ กยภาพ ยกระด บความ เข มแข ง และสามารถพ งพาตนเองได อย างย งย น 4. ฟ นฟ อน ร กษ ส บสาน ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และ ร กษาส งแวดล อม 5. บ คลากรได ร บการส งเสร ม ความก าวหน าในอาช พ ม ความส ขใน การทางาน 6. ม ระบบบร หารจ ดการท ม ค ณภาพ และมาตรฐานการ ทางานท ม ผลส มฤทธ ส ง (high performance organization) กลย ทธ 1.พ ฒนาหล กส ตรและ การเร ยนการสอนเพ อสร าง บ ณฑ ตน กปฏ บ ต : Hands-On 2.ส งเสร มความร วมม อ ก บภาคการผล ต สถาบ นการศ กษา องค กรของร ฐ และเอกชน 3.พ ฒนาบ ณฑ ต ให เป นคนเก งและเป นคนด 4.พ ฒนาส ความเป นสากล (Internationalization) 5. พ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และ นว ตกรรม บนพ นฐานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท สามารถนาไปใช ประโยชน ต อสถานประกอบการ ช มชน ส งคม และม ส วนในการ พ ฒนาประเทศ 6. บร การว ชาการแบบม ส วนร วมของ ช มชนและส งคม และสร างม ลค าเพ ม จากทร พยากรช วภาพและภ ม ป ญญา ท องถ น เพ อพ ฒนาทร พยากรมน ษย 7. ทาน บาร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม 8. พ ฒนาระบบบร หารงานบ คลากร 9. พ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการสม ยใหม : Modern Management กลว ธ / มาตรการ 1. ปร บปร งและพ ฒนาระบบการ ฝ กประสบการณ ว ชาช พ สหก จ ศ กษา 2. พ ฒนาอาจารย ให ม ความร ด าน การผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ตาม หล กเกณฑ และข อปฏ บ ต 3. พ ฒนาหล กส ตรสาขาว ชาใหม ท เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การ หน ง หล กส ตรร วมก บภาคประกอบการ 4. ปร บปร งหล กส ตรเด ม ท ง โครงสร างและรายว ชา ให ตรง ก บแผนการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ร วมก บภาคประกอบการ 1. พ ฒนาเกณฑ การเล อกสถาน ประกอบการ การส งน กศ กษา และอาจารย ไปย งสถาน ประกอบการ 2. พ ฒนาเกณฑ การเล อกสถาน ประกอบการ การส งน กศ กษา และอาจารย ไปย งสถาน ประกอบการ 3. ฝ กอบรมพ เล ยงในสถาน ประกอบการให เข าใจการผล ต บ ณฑ ตน กปฏ บ ต 1. เพ มพ น Soft Skills และ พ ฒนาท กษะทางส งคม เพ อ ส งเสร มให การทางานม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาบ ณฑ ตให เป นคนด ม ค ณธรรม 3. บ รณาการการจ ดก จกรรม น กศ กษาก บงานด านว ชาการ 4. พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษา เพ อให การช วยเหล อและ สน บสน นให น กศ กษาประสบ ความสาเร จในการศ กษา 5. พ ฒนาระบบเคร อข ายศ ษย เก า ให เข มแข งเพ อสร างผลส มฤทธ ใน การประสานประโยชน ม ส วนร วม ในการพ ฒนาว ทยาล ย และส งคม 6. สร างแรงจ งใจสร าง ความส มพ นธ ท ด ก บศ ษย เก า และการระดมท นเพ อสน บสน น ก จการของว ทยาล ย 1. ส งเสร มการแลกเปล ยนบ คลากร ก บต างประเทศในด านต าง ๆ เช น Visiting Professor น กว จ ย อาสาสม คร 2. ส งเสร มการแลกเปล ยนน กศ กษา และการฝ กอบรมระยะส น สาหร บ น กศ กษาต างชาต 3. พ ฒนาบ คลากร อาจารย ให ม ท กษะการใช ภาษาต างประเทศ โดยการฝ กอบรม ส อการเร ยนร การใช ส อ e-learning 4. ส งเสร มให บ คลากรและ น กศ กษาส งผลงานประกวดระด บ นานาชาต 5. ร วมจ ดก จกรรม การประช ม ส มมนาระด บนานาชาต 1. สน บสน นการการพ ฒนาและต อ ยอด ป ญหาพ เศษ/โครงงานของ น กศ กษาให ม ค ณภาพ และ ประส ทธ ภาพ 2. บ รณาการงานว จ ยเข าก บ กระบวนการเร ยนการสอนและการ บร การว ชาการ 3. จ ดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพ อสน บสน นการทา ว จ ยอย างต อเน อง 4. นาโจทย จากภาคประกอบการ มา เป นป ญหาในการว จ ยและพ ฒนา ป ญหาพ เศษ/โครงงานของน กศ กษา 5. ให การสน บสน นว สด เคร องม อ ห องปฏ บ ต การ การใช งานนอกเวลา เร ยน สาหร บป ญหาพ เศษ/โครงงาน ของน กศ กษา 1. ขยายเคร อข ายการบร การว ชาการ ตามความต องการของช มชน ท องถ น สถานประกอบการ องค กรของร ฐและ เอกชน 2. สร างโอกาสและรายได แก ว สาหก จ ขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และ พ ฒนาศ กยภาพของสถาน ประกอบการ 3. ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น และท น ทางว ฒนธรรมเพ อสร างอาช พ เพ ม ม ลค า และเพ มความม งค ง ม นคง ให ก บช มชน ด วยการบร การทาง ว ชาการแบบม ส วนร วม 4. สน บสน นโครงการ/ก จกรรมบร การ ว ชาการท บ รณาการก บการเร ยนการ สอนและการว จ ย 1. ปล กฝ งจ ตสาน ก การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และการอน ร กษ ส งแวดล อม 2. พ ฒนาว ทยาล ย ตามแนวทาง Green University 1. สร างแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล 1. สร างภาพล กษณ ของว ทยาล ย Individual Development Plan ในการผล ตบ ณฑ ตม ออาช พ ท ม 2. พ ฒนาศ กยภาพของผ บร หาร ค ณธรรม และความร บผ ดชอบ 3. สร างว ฒนธรรมองค กรท ม ความ ต อส งคม ร วมม อในท กภาคส วน 2. เพ มรายได จากการบร การ 4. ส งเสร มระบบธรรมาภ บาลในว ทยาล ย ว ชาการ การร บงานจากภายนอก 5. สร างความตระหน กในความ โดยการปร บปร งกฎระเบ ยบ ร บผ ดชอบต อส งคมและช มชน เพ มความคล องต วและบร หาร จ ดการความเส ยงของโครงการ 3. เพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการ การจ ดซ อจ ดจ าง 4. พ ฒนาส งแวดล อมภายใน ว ทยาล ยเข าส การผล ตบ ณฑ ตน ก ปฏ บ ต ม ออาข พ 5. เพ มประส ทธ ภาพและ มาตรฐานการประก นค ณภาพ การศ กษา 6. เตร ยมความพร อมของ ว ทยาล ย ในการเข าส การเป น หน วยงานในกาก บ 7. สร างบรรยากาศความเป น Hands On 12

20 แผนภาพท 3.2 แผนภาพแสดงความเช อมโยงแนวทางการบร หารราชการแผ นด น แผนงาน นโยบายการจ ดสรรงบประมาณ เป าหมายการให บร การกระทรวง เป าหมายการให บร การหน วยงาน ผลผล ต/โครงการ และก จกรรม มทร.ธ ญบ ร แนวทางการบร หาร ราชการแผ นด น นโยบายท 1 นโยบายเร งด วน ท จะเร มดาเน นการในป แรก นโยบายท 4 นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต แผนงาน แผนงานรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน แผนงานสน บสน นการ จ ดการศ กษาข นพ นฐาน แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานส งเสร มการว จ ยและ พ ฒนา แผนงานอน ร กษ ส งเสร มและ พ ฒนาศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม นโยบายการจ ดสรร งบประมาณ ส งเสร มการใช ศ กยภาพจากความแตกต าง ของประเทศสมาช กเพ อพ ฒนาทร พยากรมน ษย ร วมก นท งในด านการพ ฒนาท กษะ ภาษาต างประเทศ การยกระด บค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา และการสร างความแข งแรง ทางว ชาการพ ฒนาระบบค มครองแรงงาน ตลอดจนการพ ฒนาและยกระด บฝ ม อแรงงาน ให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน อาเซ ยนและรองร บการเคล อนย ายแรงงานเสร จ ดให ประชากร ว ยเร ยนได ร บการศ กษา ข นพ นฐานต งแต ระด บ ก อนประถมศ กษาถ ง ม ธยมศ กษาตอนปลาย ท งสายสาม ญและอาช พ โดยไม เส ยค าใช จ าย ส งเสร มการผล ตและพ ฒนากาล งคนให ม ค ณภาพและมาตรฐานสอดคล องตามความ ต องการของตลาด เพ มโอกาสในการ เข าถ งบร การทาง การศ กษาสาหร บ ผ ด อยโอกาส ผ ยากไร คนพ การ หร อท พพล ภาพและชนกล มน อย รวมท งเสร มสร างโอกาส การศ กษาต อในระด บ ท ส งข น จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บแล ต) เพ อสน บสน นการศ กษาให แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ควบค ก บการ เร งร ดการพ ฒนาคร โปรแกรม และเน อหาทางการศ กษาท เหมาะสมก บ หล กส ตรรวมท งพ ฒนาและสน บสน น ระบบอ นเตอร เน ตไร สายในสถานศ กษา เพ อให น กเร ยนสามารถใช ประโยชน ได โดยไม เส ยค าใช จ าย สน บสน นการว จ ย และพ ฒนาเพ อ สร างท นป ญญาของชาต พ ฒนามหาว ทยาล ย ให ม งส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ยระด บโลก สร างความร วมม อระหว างน กว จ ยและ สถาบ นว จ ย ท งในระด บประเทศและใน ระด บภ ม ภาค พ ฒนากลไก ส งอานวย ความสะดวก บ คลากร เพ อสน บสน นการ ลงท นด านว จ ย พ ฒนานว ตกรรม และสร าง องค ความร ส งเสร มความร วมม อและ ความเช อมโยงทางว ฒนธรรมเพ อ สร างความส มพ นธ อ นด ก บ อารยประเทศ เป าหมาย การให บร การ กระทรวง น กเร ยน น กศ กษา คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ม ส วน ร วมเสร มสร างความส มพ นธ และ พ ฒนาความร วมม อก บประเทศใน ภ ม ภาค ประชาชนได ร บโอกาส ทางการศ กษาข น พ นฐานตามส ทธ ท กาหนดไว กาล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประชาชนได ร บ การศ กษาและการ เร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐาน ค ณภาพ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 และช นม ธยมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และม เน อหา ท เหมาะสมตามหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร อย าง ม ค ณภาพ ม ผลงานว จ ย และนว ตกรรมท ได ร บ การเผยแพร นาไปใช ประโยชน หร อ ต อยอดในเช งพาณ ชย ประชาชนได ร บความร ความเข าใจ ม ความตระหน ก ร วมอน ร กษ และทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย เป าประสงค / เป าหมาย การให บร การ หน วยงาน เพ อให อาจารย และน กศ กษาได ร บ การเสร มสร างความส มพ นธ และ พ ฒนาความร วมม อก บประเทศใน ภ ม ภาค บ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร ม ความร ความสามารถ สอดคล องก บอ ตล กษณ บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ด าน ว ทยาศาสตร ส ขภาพ และม ค ณภาพตามค ณล กษณะ บ ณฑ ตท พ งประสงค ช มชนและส งคมได ร บ การเสร มสร างศ กยภาพ ยกระด บความเข มแข ง และสามารถพ งพา ตนเองได อย างย งย น ม งานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ตอบโจทย ภาคอ ตสาหกรรม เป นท ยอมร บใน ระด บชาต และนานาชาต ม การฟ นฟ อน ร กษ ส บสาน ศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญา ท องถ น ร กษาส งแวดล อมท บ รณาการก บกานเร ยนการสอน ก จกรรมน กศ กษา และเผยแพร ต อสาธารณชน ผลผล ต / โครงการ โครงการ : โครงการเตร ยมความ พร อมส ประชาคมอาเซ ยน ผลผล ต : ผ สาเร จ การศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผลผล ต : ผลงานการ ให บร การว ชาการ ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อ สร างองค ความร ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อ ถ ายทอด เทคโนโลย ผลผล ต : ผลงานทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรม เตร ยมความพร อมส ประชาคม อาเซ ยน จ ดการเร ยน การสอนด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดอบรมและส มมนา เช งว ชาการ หร อปฏ บ ต การ ดาเน นการว จ ย เพ อสร างองค ความร ดาเน นการว จ ย และถ ายทอด เทคโนโลย ส งเสร มและทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม

21 3.7 สร ปต วช ว ดภารก จเร งด วน ตารางท 3.1 ต วช ว ดภารก จเร งด วน ต วช ว ดภารก จเร งด วน Based ค าเป าหมาย Line 2557 ประเด นย ทธศาสตร 1 : การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป นท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล เป าประสงค 1 : บ ณฑ ตม ความร ความสามารถ สอดคล องก บอ ตล กษณ น กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ และม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ต วช ว ด_แผนปฏ บ ต การของแผนพ ฒนาเช งย ทธศาสตร วาระเร งด วน ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ย ทธศาสตร 1 : Hands On : การสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 1 หล กส ตรใหม ท สอดคล องก บการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต หล กส ตร N/A - รอง ฯ ฝว. -งานหล กส ตร 2 หล กส ตรเก าถ กพ ฒนา ให สอดคล องก บการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต เช น เพ มส ดส วนการปฏ บ ต ไม ต ากว าร อยละ 60 /หล กส ตร WIL ท างานในสถานประกอบการ 1 ป / ร บงานจร งจากสถาน ร อยละ N/A - รอง ฯ ฝว. -งานหล กส ตร ประกอบการ 3 อาจารย และบ คลากรการศ กษาเข าใจในกระบวนการ ผล ตบ ณฑ ต น กปฏ บ ต ม ออาช พ 6 เคร อข ายจากสถานประกอบการ อย ในเกณฑ มาตรฐานในการ ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ หน วย น บ ร อยละ รอง ฯ ฝว. 4 อาจารย ผ านการฝ งต วในสถานประกอบการ ร อยละ ห องปฏ บ ต การพ นฐานและข นส ง ม ความพร อมและรองร บการ ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ ร อยละ - 50 ร อยละ N/A 10 ผ ร บผ ดชอบ ผ เก ยวข อง รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝบ. รอง ฯ ฝว. -ห วหน าสาขา -งานหล กส ตร -งานบ คลากร -ห วหน าสาขา -งานแผนฯ -งานสหก จ 15

22 ต วช ว ดภารก จเร งด วน หน วย น บ Based ค าเป าหมาย Line 2557 ผ ร บผ ดชอบ ผ เก ยวข อง 7 น กศ กษาท ผ านการทดสอบทางด านภาษาอ งกฤษ TOEIC ไม ต ากว า 500 หร อเท ยบเท า ร อยละ N/A 15 รอง ฯ ฝว. -สาขาว ชา 8 น กศ กษาท สอบผ านมาตรฐานด าน IT ร อยละ N/A 60 รอง ฯ ฝว. -สาขาว ชา 9 น กศ กษาท ผ านการทดสอบท กษะทางส งคมอ ก 6 ด าน (การท างาน เป นท ม ใฝ เร ยนใฝ ร ค ดว เคราะห ความม ระเบ ยบว น ยและร ก องค กรและจ ตสาธารณะ) 10 ความพ งพอใจของน กศ กษาต อค ณภาพการจ ดการ การเร ยนการ สอนและส งสน บสน นการเร ยนร ร อยละ ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ต อค ณภาพของ บ ณฑ ต ตามอ ตล กษณ "บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ" 12 ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ต อค ณล กษณะ บ ณฑ ตท พ งประสงค (ภาษาต างประเทศ การส อสารและสารสนเทศ การท างานเป นท ม ใฝ เร ยนร ค ดว เคราะห ความม ระเบ ยบว น ย และร กองค กร และจ ตสาธารณะ) ร อยละ N/A N/A รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝพ. รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝบ. รอง ฯ ฝพ. ร อยละ รอง ฯ ฝว. -สาขาว ชา ร อยละ รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝพ. -งานพ ฒนาว น ย -งานก จกรรมน กศ กษา -ผ สอน -งานหล กส ตร -งานแผนฯ -งานก จกรรมน กศ กษา -งานหล กส ตร - งานพ ฒนาว น ย - งานก จกรรมน กศ กษา 16

23 ต วช ว ดภารก จเร งด วน ย ทธศาสตร 3 : Internationalization :ส งเสร มความเป นนานาชาต 1 น กศ กษาป ส ดท ายของว ทยาล ยเด นทางไปแลกเปล ยน/ฝ ก ประสบการณ ก บมหาว ทยาล ย/องค กรในต างประเทศ อาจารย และบ คลากรของว ทยาล ยฯ ท ไปแลกเปล ยน/ฝ ก ประสบการณ ก บมหาว ทยาล ย/องค กรในต างประเทศ หน วย น บ 4 อาจารย และบ คลากรต างชาต ท เข ามาท างานในว ทยาล ย เพ มข น ร อยละ Based ค าเป าหมาย Line 2557 ร อยละ N/A - ร อยละ N/A ก จกรรม 1 1 ผ ร บผ ดชอบ ผ เก ยวข อง รอง ฯ ฝว. 2 น กศ กษาต างชาต ท เด นทางมาแลกเปล ยนย งว ทยาล ยฯ เพ มข น ร อยละ N/A - รอง ฯ ฝว. 3 5 หล กส ตรท เป นความร วมม อก บหน วยงาน/สถาบ นการศ กษาใน ต างประเทศ (Dual Degree/JointDegree/ JointProgram/ International) 6 จ านวนก จกรรมการจ ดประช มว ชาการระด บชาต และนานาชาต ท มทร.ธ ญบ ร เป นเจ าภาพ เจ าภาพร วม หร อเป นคณะกรรมการ ด าเน นการ หล กส ตร N/A - รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝว. 7 จ านวนก จกรรมภายใต MOU ระหว าง ว ทยาล ยก บมหาว ทยาล ย และองค กรต างประเทศ ก จกรรม - - รอง ฯ ฝว. -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว เทศส มพ นธ -งานบ คลากร -งานว เทศส มพ นธ -งานบ คลากร -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว จ ย -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว จ ย 17

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผน-ผลการปฏ บ ต การประจ าป คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ประจ าป งบประมาณ 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงบประมาณ)

แผน-ผลการปฏ บ ต การประจ าป คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ประจ าป งบประมาณ 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงบประมาณ) ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) แก ไขคร ง 7 เป าหมายการให บร การกระทรวง : ก าล งคนระด บกลางและระด บส ง ม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประเด นย ทธศาสตร 1 การขยายงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แบบฟอร มท 1 ส วนท 1 : การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ น สายงาน : สายว ชาการ แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค และมาตรการ ว ทยาล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information