แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร Thai Traditional Medicine College Rajamangala University Of Technology Thanyaburi งานแผนงานงบประมาณและประเม นผล ฝ ายบร หารและวางแผน ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย

2 คำนำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 จ ดท าข น เพ อใช เป นกรอบในการด าเน นการพ ฒนา และบร หารจ ดการงานตามภารก จของว ทยาล ย การแพทย แผนไทยให บรรล ผล ซ งว ทยาล ยได ด าเน นการเช อมโยงมาจาก แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย และปร บปร งให สอดคล องก บแผนพ ฒนาเช งย ทธศาสตร วาระเร งด วน ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย พ.ศ และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ท ก าหนดไว ไปส การปฏ บ ต ในร ปแบบของการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 โดยน าประเด นย ทธศาสตร และแผนงานโครงการท ผ านความ เห นชอบ และได ร บการจ ดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอ ยด เก ยวก บต วช ว ดผลงาน ค าเป าหมาย แนวทางการปฏ บ ต งาน กรอบเวลาในการด าเน นงาน ห วหน า งานท ร บผ ดชอบ และงบประมาณท ใช ในการดาเน นงาน สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ประกอบด วยประเด นส าค ญ 4 ส วน ค อ ส วนท 1 บทน า ส วนท 2 การ ว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) ส วนท 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ส วนท 4 ภาคผนวก ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 จะเป นเคร องม อและกลไกส าค ญใน การบร หารงาน/โครงการในระด บ ว ทยาล ย การส อสารและการถ ายทอดแนวปฏ บ ต งานให แก ห วหน างาน ผ บร หาร ตลอดจนผ ปฏ บ ต งานในระด บต าง ๆ เพ อร วมก นข บเคล อนว ทยาล ยการแพทย แผน ไทย ให บรรล ถ งซ งว ส ยท ศน ท พ งปรารถนาร วมก นต อไป

3 สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร ก 1 บทนา 1 ปร ชญา 2 ปณ ธาน 2 ค าน ยมองค กร 2 ว ฒนธรรมองค กร 2 ม งส การเป น SMART College ในเช งบร หาร 2 อ ตล กษณ 3 เอกล กษณ 3 ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 3 2 การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) 5 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 8 ว ส ยท ศน (Vision) 9 พ นธก จ (Mission) 9 ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issue) 9 เป าประสงค 9 กลย ทธ 10 กลว ธ /มาตรการ 10 แผนภาพท 3.1 สร ปความเช อมโยงแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 13

4 สารบ ญ (ต อ) แผนภาพท 3.2 แสดงความเช อมโยงแนวทางการบร หารราชการแผ นด น แผนงาน นโยบายการจ ดสรรงบประมาณ เป าหมายการให บร การ กระทรวง เป าหมายการให บร การหน วยงาน ผลผล ต/โครงการ และก จกรรม สร ปต วช ว ดภาระก จเร งด วน 15 สร ปต วช ว ดภารก จปกต _แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ สร ปต วช ว ดภารก จปกต _ตาม พรบ.งบประมาณรายจ ายประจาป ตารางสร ปต วช ว ดพ นฐานของโครงการท จะดาเน นการในป งบประมาณ ตารางสร ปงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ 2557 จาแนกตามประเภทแหล งเง นและประเภทรายจ าย 28 แผนการปฏ บ ต งานและการใช จ ายงบประมาณ ประจาป งบประมาณ ภาคผนวก กรอบแนวทางการต ดตามประเม นผลการดาเน นงาน ตามนโยบาย แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ย การแพทย แผนไทย หน า 13

5 บทสร ปผ บร หาร ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ มาตรท และ 17 ซ งบ ญญ ต ให หน วยราชการจะต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอดคล องก บ แผนบร หารราชการแผ นด น ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ซ งเป นส วนราชการในส งก ดมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2557 ข นภายใต นโยบายมหาว ทยาล ย และแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ก าหนดว ส ยท ศน ให ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย เป นองค กรน กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ในระด บประเทศและก าวส สากล โดยการแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ตามหล กการด านการบร หาร จ ดการและพ ฒนา ซ งประกอบด วย เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ กลว ธ /มาตรการ ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ รวมท งส น 6 ประเด นย ทธศาสตร 6 เป าประสงค 9 กลย ทธ 40 กลว ธ /มาตรการ 6 ผลผล ต และ 21 โครงการ งบประมาณท ใช ได ร บจากงบประมาณรายจ าย(แผ นด น) ท ได ร บจากร ฐบาล จ านวน 6,137,300 บาท (ร อยละ 52.54) และงบประมาณเง นรายได 5,544,600 บาท (ร อยละ 47.46) รวมท งส น 11,681,900 บาท แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ก

6 ตารางท 1.1 จานวนต วช ว ดตามภารก จ ต วช ว ดประจาป 2557 ประเด นย ทธศาสตร ภารก จเร งด วน ภารก จปกต ประจา ตาม พรบ. งปม. รวม รวมท กประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป น ท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล 2. การพ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท สามารถน าไปใช ประโยชน และ ช วยพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ 3. การเสร มสร างความแข งแกร งให ก บช มชนส งคม บนพ นฐานองค ความร ด าน ว ทยาศาสตร ส ขภาพ 4. การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม การพ ฒนาบ คลากร และผ บร หารท กระด บ เพ อร กษาคนด คนเก ง และเตร ยม ความพร อมในการเป นผ นา 6. การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาล และการเพ มข ด ความสามารถในการแข งข นของว ทยาล ย งบประมาณท ใช ในการข บเคล อน ประกอบด วย งบประมาณรายจ าย(แผ นด น) ท ได ร บจากร ฐบาล และงบประมาณเง นรายได ท ได ร บความเห นชอบจากสภา มหาว ทยาล ย ในกรณ เร งด วนมหาว ทยาล ยสามารถขออน ม ต จ ดสรรงบประมาณเง นรายได สะสม เพ อสน บสน นโครงการ/ก จกรรมท ส าค ญได โดยม งบประมาณรวมท งส น 11,681,900 บาท จาแนกเป นงบประมาณแผ นด น จานวน 6,137,300 บาท (ร อยละ 52.54) และงบประมาณเง นรายได 5,544,600 บาท (ร อยละ 47.46) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ข

7 1. บทนำ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 1

8 1.1 ปร ชญำ (Philosophy) ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ม งผล ตบ คลากรว ชาช พด านการด แลส ขภาพ โดยบ รณาการองค ความร ด านการแพทย แผนไทยก บว ทยาศาสตร ส ขภาพ เพ อแสวงหาความร ใหม อย างต อเน องด วยกระบวนการว จ ย และนาไปใช ในการป องก นร กษา ส งเสร ม และฟ นฟ ส ขภาพแบบองค รวม เพ อให ประชาชนม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น 1.2 ปณ ธำน (Determination) ม งม นจ ดการศ กษาว ชาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ท ม ค ณภาพด วยการพ ฒนาอย างต อเน อง 1.3 ค ำน ยมองค กร (Core values) ย ดม นในจรรยาบรรณ ช อส ตย และร บผ ดชอบ ม งภ กด ต อองค กร 1.4 ว ฒนธรรมองค กร (Corporate Culture) ว ฒนธรรมม งผลงาน (Result Based Culture) ว ฒนธรรมท มงาน (Team Culture) ว ฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture) ว ฒนธรรมม งเร ยนร และปร บต ว (Learning & Adaptive Culture) 1.5 ม งส กำรเป น SMART College ในเช งบร หำร SMART = เก ง ฉลาด ปราดเปร อง คล องแคล ว นาสม ย S Strong = แข งแกร งด านบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ว ชาการและเทคโนโลย M Modern = ท นสม ยด านเทคโนโลย และแข งข นได ในระด บสากล A Agile = คล องแคล ว ปราดเปร ยว ว องไว R Reform = ปฏ ร ปยกระด บกระบวนการทางานให ม ประส ทธ ภาพ ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 2

9 T Trust = ได ร บความเช อถ อ เช อม นของผ ม ส วนเก ยวข องและสาธารณชน 1.6 อ ตล กษณ (Identity) บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ 1.7 เอกล กษณ (Uniqueness) องค กรน กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ 1.8 ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ว ทยำล ยกำรแพทย แผนไทย ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ม งผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ (Hands-on) ท ม ความร ท กษะว ชาช พ ท กษะส งคม (Soft skills) และประสบการณ ในการ ทางานจร ง โดยการร วมม อก บสถานประกอบการ บนพ นฐานของการพ ฒนาอาจารย หล กส ตร การบร หารหล กส ตรและห องปฏ บ ต การ บ ณฑ ตน กปฏ บ ต หมายถ ง บ ณฑ ตท ม สมรรถนะตามสาขาว ชาช พ ค ดเป น ทาเป น สร างเป น แก ป ญหาเป น ส อสารเป น ตรงตามความต องการของสถานประกอบการ ควำมร หมายถ ง ศาสตร ด านต าง ๆ ท สอนอย ในสาขาว ชาน น ๆ โดยสอนหล กการท สาค ญ (Principle) ของศาสตร น น ๆ และการประย กต ใช งานในข นส ง ซ งอย ในความร บผ ดชอบของอาจารย ผ สอนท ผ านการอบรมแนวทางการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ในล กษณะบ รณาการองค ความร มาแล ว ท กษะว ชำช พ หมายถ ง การฝ กปฏ บ ต ท กษะทางว ชาช พพ นฐาน และข นส งให สอดคล องก บสมรรถนะสาขาว ชาช พ ท สถานประกอบการต องการ ท กษะทำงส งคม (Soft skills) หมายถ ง ท กษะท เต มเต มบ ณฑ ตน กปฏ บ ต นอกเหน อจากศาสตร เฉพาะสาขาท ศ กษาในช นเร ยน โดยสามารถพ ฒนาท กษะ เหล าน นอกช นเร ยนด วยความร วมม อของหน วยงานต าง ๆ ใน มทร. ธ ญบ ร โดยเน นท กษะทางส งคมท สาค ญจานวน 8 ด าน ด งน 1. ภาษาต างประเทศ 2. การส อสารและสารสนเทศ (Communication and IT) 3. การทางานเป นท ม (Teamwork) 4. ใฝ เร ยน ใฝ ร (Learn how to learn) 5. ค ดว เคราะห หร อกระบวนการค ดและการแก ป ญหาอย างเป นระบบ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 3

10 6. จรรยาบรรณว ชาช พ (Ethics) 7. ความม ระเบ ยบว น ยและร กองค กร 8. จ ตบร การ (service mind) ประสบกำรณ ในกำรทำงำนจร ง หมายถ ง การฝ กงาน สหก จศ กษา การทางานจร ง การแก โจทย ในสถานประกอบการ การบร การว ชาการแก ส งคม ท ม งเน นให น กศ กษาม ประสบการณ จร งในการแก ป ญหาโดยใช ความร ในสาขาว ชาช พต วเองและท กษะส งคมเข าช วย และการเร ยนร ว ฒนธรรมองค กรของสถานประกอบการ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 4

11 2. กำรว เครำะห สถำนกำรณ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 5

12 กำรว เครำะห สถำนกำรณ (SWOT Analysis) การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) เป นการว เคราะห สภาวะแวดล อมภายใน และภายนอกท ส งผลกระทบหร อม อ ทธ พลต อการด าเน นงานของ ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ด งน ตำรำงท 2.1 การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายใน จ ดแข ง (Strength) 1. เน นการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ด านสหก จศ กษา และ/หร อ กระบวนการเร ยนการ สอนท บ รณาการการเร ยนร ก บการทางาน ทาให น กศ กษาม โอกาสได ฝ กปฏ บ ต งาน จร ง 2. ม ความโดดเด นทางด านว ชาช พท สามารถให บร การว ชาการแก ส งคมอย าง หลากหลาย 3. บ ณฑ ตม ค ณภาพ เป นท ต องการของตลาดแรงงาน และม หล กส ตรด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ผ านการร บรองตามเกณฑ มาตรฐานว ชาช พ ท สอดคล องก บแนวการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 4. ม รายได จากการบร หารจ ดการทร พยากรอย างค มค า 5. ม การบ รณาการการใช ทร พยากรท กพ นธก จร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพ และส ง อานวยความสะดวกท ได มาตรฐาน เอ อต อการจ ดการเร ยนการสอนและการบร การ ว ชาการ 6. ม แผนงาน ข นตอนการปฏ บ ต งาน และการประเม นผลงานท ช ดเจนของบ คลากร โดยเป นธรรมภ บาล 7. บ คลากรม ความร ความสามารถ ท ศนคต ท ด และม การทางานเป นท ม จ ดอ อน(Weakness) 1. ส ดส วนค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ไม เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐาน 2. สายว ชาการ ขาดท กษะการสอนและการว ดประเม นผล และสาย สน บสน นขาดความชานาญในว ชาช พ 3. บ คลากรและน กศ กษาขาดท กษะในการส อสารภาษาต างประเทศ 4. ขาดม ออาช พในการบร หารจ ดการหารายได 5. ขาดการประชาส มพ นธ เช งร ก 6. ผลงานว จ ยงานสร างสรรค ท ได ร บการต พ มพ ในวารสารระด บนานาชาต ท ม Impact factor ส งและผลงานท ได ร บการอ างอ ง ย งต องพ ฒนาให ม ค ณภาพและปร มาณเพ มมากข น 7. บ คลากรส วนใหญ ย งขาดแนวค ดเช งร กและท กษะในการแก ป ญหา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 6

13 ตำรำงท 2.2 การว เคราะห สถานการณ จากป จจ ยภายนอก โอกำส (Opportunities) 1. ความช ดเจนในนโยบายของมหาว ทยาล ยฯ และการสน บสน นทร พยากรท ก ด าน ส งผลให ว ทยาล ยฯ ม ศ กยภาพในการพ ฒนาอย างเต มความสามารถ 2. การรวมต วเป นประชาคมอาเซ ยน และกระแสความน ยมการด แลส ขภาพด วย ว ถ ธรรมชาต ส งผลต อการขยายโอกาสในการจ ดการเร ยนการสอน การบร การ ว ชาการ และคล น กด านส ขภาพ 3. การเปล ยนแปลงโครงสร างของประชากรท ม ผ ส งอาย เพ มข น เป นโอกาสให จ ดหล กส ตรส าหร บผ ส งอาย เข ามาศ กษา และหล กส ตรส าหร บบ คลากรเพ อ การด แลผ ส งอาย 4. ความเจร ญก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศช วยสน บสน นการเร ยนร และ เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารการจ ดการ 5. สถาบ นอ ดมศ กษา สถานประกอบการ และภาคอ ตสาหกรรม ให ความส าค ญ โดยเข ามาม ส วนร วมก บว ทยาล ยฯ ในการสร างเคร อข าย และลงนามความ ร วมม อ(MOU) ก บว ทยาล ยฯ มากข น อ ปสรรค (Threats) 1. การเป ดเสร ทางการค าส งผลต อโอกาสในการม งานท าของบ ณฑ ตท ขาดท กษะด าน การส อสารภาษาต างประเทศ 2. บ คลากร ระบบการบร หารจ ดการด านการเง นและพ สด ของมหาว ทยาล ยไม สน บสน นให การทางานม ความคล องต วและม ประส ทธ ภาพ 3. ภาพล กษณ และท ศนคต ทางลบต อว ชาช พบร การ ส งผลต อจานวนผ สม ครเข า ศ กษา 4. สภาพเศรษฐก จและส งคมท เปล ยนแปลง ส งผลต อพฤต กรรมการปฏ บ ต งานของ บ คลากร 5. การเป ดให บร การด านการศ กษาท เพ มข นของสถาบ นการศ กษาท งในและ ต างประเทศ ทาให การร บน กศ กษาม การแข งข นส งข น แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 7

14 3. แผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป งบประมำณ 2557 ว ทยำล ยกำรแพทย แผนไทย แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 8

15 3.1 ว ส ยท ศน (Vision) ว ทยำล ยกำรแพทย แผนไทย เป นองค กรน กปฏ บ ต ม ออำช พด ำนว ทยำศำสตร ส ขภำพ ในระด บประเทศและก ำวส สำกล 3.2 พ นธก จ (Mission) 1. จ ดการศ กษาว ชาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ระด บอ ดมศ กษาบนพ นฐานว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมอย างม ค ณภาพ 2. สร างงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม เพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชน และการใช ประโยชน เช งพาณ ชย 3. ให บร การว ชาการ เพ อการม อาช พอ สระ และพ ฒนาส การแข งข น 4. ทาน บาร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรม และอน ร กษ ส งแวดล อม 5. สน บสน นการจ ดระบบบ คลากร ตอบสนองส งคมแห งการเปล ยนแปลงให สนองต อส ทธ ประโยชน บนพ นฐานความส ข และความก าวหน า 6. จ ดระบบบร หารจ ดการ เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และเพ มแนวทางการจ ดหารายได ให เอ อต อนโยบายหล กของมหาว ทยาล ย 3.3 ประเด นย ทธศำสตร (Strategic Issue) 1. การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป นท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล 2. การพ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท สามารถนาไปใช ประโยชน และช วยพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ 3. การเสร มสร างความแข งแกร งให ก บช มชนส งคม บนพ นฐานองค ความร ด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ 4. การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม 5. การพ ฒนาบ คลากร และผ บร หารท กระด บ เพ อร กษาคนด คนเก ง และเตร ยมความพร อมในการเป นผ นา 6. การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาล และการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของว ทยาล ย 3.4 เป ำประสงค 1. บ ณฑ ตม ความร ความสามารถ สอดคล องก บอ ตล กษณ น กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ และม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 2. ม งานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท ตอบโจทย ความต องการ เป นท ยอมร บในระด บชาต และนานาชาต 3. ช มชน และส งคมได ร บการเสร มสร างศ กยภาพ ยกระด บความเข มแข ง และสามารถพ งพาตนเองได อย างย งย น 4. ฟ นฟ อน ร กษ ส บสาน ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และร กษาส งแวดล อม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 9

16 5. บ คลากรได ร บการส งเสร มความก าวหน าในอาช พ ม ความส ขในการทางาน 6. ม ระบบบร หารจ ดการท ม ค ณภาพ และมาตรฐานการทางานท ม ผลส มฤทธ ส ง (high performance organization) 3.5 กลย ทธ 1. พ ฒนาหล กส ตร และการเร ยนการสอนเพ อสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต (Hands-On) 2. ส งเสร มความร วมม อก บภาคการผล ต สถาบ นการศ กษา องค กรของร ฐ และเอกชน 3. พ ฒนาบ ณฑ ตให เป นคนเก งและเป นคนด 4. พ ฒนาส ความเป นสากล (Internationalization) 5. พ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม บนพ นฐานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท สามารถนาไปใช ประโยชน ต อสถานประกอบการ ช มชน ส งคม และม ส วน ในการพ ฒนาประเทศ 6. บร การว ชาการแบบม ส วนร วมของช มชนและส งคม เพ อพ ฒนาทร พยากรมน ษย และสร างม ลค าเพ มจากทร พยากรช วภาพและภ ม ป ญญาท องถ น 7. ทาน บาร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม 8. พ ฒนาระบบบร หารงานบ คลากร 9. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการสม ยใหม (Modern Management) 3.6 กลว ธ / มำตรกำร 1. ปร บปร งและพ ฒนาระบบการฝ กประสบการณ ว ชาช พ สหก จศ กษา 2. พ ฒนาอาจารย ให ม ความร ด านการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และข อปฏ บ ต 3. พ ฒนาหล กส ตรสาขาว ชาใหม ท เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การ หน งหล กส ตรร วมก บภาคประกอบการ 4. ปร บปร งหล กส ตรเด ม ท งโครงสร างและรายว ชา ให ตรงก บแผนการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ร วมก บภาคประกอบการ 5. พ ฒนาเกณฑ การเล อกสถานประกอบการ การส งน กศ กษาและอาจารย ไปย งสถานประกอบการ 6. ฝ กอบรมพ เล ยงในสถานประกอบการให เข าใจการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 7. เพ มพ น Soft Skills และพ ฒนาท กษะทางส งคม เพ อส งเสร มให การทางานม ประส ทธ ภาพ 8. พ ฒนาบ ณฑ ตให เป นคนด ม ค ณธรรม 9. บ รณาการการจ ดก จกรรมน กศ กษาก บงานด านว ชาการ 10. พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษา เพ อให การช วยเหล อ และสน บสน นให น กศ กษาประสบความสาเร จในการศ กษา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 10

17 11. พ ฒนาระบบเคร อข ายศ ษย เก าให เข มแข งเพ อสร างผลส มฤทธ ในการประสานประโยชน ม ส วนร วมในการพ ฒนาว ทยาล ย และส งคม 12. สร างแรงจ งใจสร างความส มพ นธ ท ด ก บศ ษย เก า และการระดมท นเพ อสน บสน นก จการของว ทยาล ย 13. ส งเสร มการแลกเปล ยนบ คลากรก บต างประเทศในด านต าง ๆ เช น Visiting Professor น กว จ ย อาสาสม คร 14. ส งเสร มการแลกเปล ยนน กศ กษา และการฝ กอบรมระยะส น สาหร บน กศ กษาต างชาต 15. พ ฒนาบ คลากร อาจารย ให ม ท กษะการใช ภาษาต างประเทศ โดยการฝ กอบรม ส อการเร ยนร การใช ส อ e-learning 16. ส งเสร มให บ คลากร และน กศ กษาส งผลงานประกวดระด บนานาชาต 17. ร วมจ ดก จกรรม การประช ม ส มมนาระด บนานาชาต 18. สน บสน นการการพ ฒนาและต อยอด ป ญหาพ เศษ/โครงงานของน กศ กษาให ม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ 19. บ รณาการงานว จ ยเข าก บกระบวนการเร ยนการสอนและการบร การว ชาการ 20. จ ดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพ อสน บสน นการทาว จ ยอย างต อเน อง 21. นาโจทย จากภาคประกอบการ มาเป นป ญหาในการว จ ยและพ ฒนาป ญหาพ เศษ/โครงงานของน กศ กษา 22. ให การสน บสน นว สด เคร องม อ ห องปฏ บ ต การ การใช งานนอกเวลาเร ยน สาหร บป ญหาพ เศษ/โครงงาน ของน กศ กษา 23. ขยายเคร อข ายการบร การว ชาการตามความต องการของช มชน ท องถ น สถานประกอบการ องค กรของร ฐและเอกชน 24. สร างโอกาส และรายได แก ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และ พ ฒนาศ กยภาพของสถานประกอบการ 25. ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น และท นทางว ฒนธรรมเพ อสร างอาช พ เพ มม ลค า และเพ มความม งค ง ม นคงให ก บช มชน ด วยการบร การทางว ชาการแบบม ส วนร วม 26. สน บสน นโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการท บ รณาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 27. ปล กฝ งจ ตสาน ก การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และการอน ร กษ ส งแวดล อม 28. พ ฒนาว ทยาล ย ตามแนวทาง Green University 29. สร างแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล Individual Development Plan 30. พ ฒนาศ กยภาพของผ บร หาร 31. สร างว ฒนธรรมองค กรท ม ความร วมม อในท กภาคส วน 32. ส งเสร มระบบธรรมาภ บาลในว ทยาล ย 33. สร างความตระหน กในความร บผ ดชอบต อส งคมและช มชน 34. สร างภาพล กษณ ของว ทยาล ยในการผล ตบ ณฑ ตม ออาช พ ท ม ค ณธรรม และความร บผ ดชอบต อส งคม 35. เพ มรายได จากการบร การว ชาการ การร บงานจากภายนอก โดยการปร บปร งกฎระเบ ยบเพ มความคล องต ว และบร หารจ ดการความเส ยงของโครงการ 36. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ การจ ดซ อจ ดจ าง แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 11

18 37. พ ฒนาส งแวดล อมภายในว ทยาล ยเข าส การผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาข พ 38. เพ มประส ทธ ภาพและมาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษา 39. เตร ยมความพร อมของว ทยาล ย ในการเข าส การเป นหน วยงานในกาก บ 40. สร างบรรยากาศความเป น Hands On แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย 12

19 แผนภาพ 3.1 สร ปภาพความเช อมโยงแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ว ส ยท ศน พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาว ชาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ระด บอ ดมศ กษาบนพ นฐานว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมอย างม ค ณภาพ 2. สร างงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม เพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชน และการใช ประโยชน เช ง พาณ ชย ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย เป นองค กรน กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ในระด บประเทศ และก าวส ระด บสากล 3. บร การว ชาการ เพ อการม อาช พ อ สระ และพ ฒนาส การแข งข น 4. ทาน บาร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรม และอน ร กษ ส งแวดล อม 5. สน บสน นการจ ดระบบบ คลากร ตอบสนองส งคมแห งการเปล ยนแปลง ให สนองต อส ทธ ประโยชน บนพ นฐาน ความส ข และความก าวหน า 6. จ ดระบบบร หารจ ดการ เพ อ เพ มประส ทธ ภาพ และเพ มแนว ทางการจ ดหารายได ให เอ อต อ นโยบายหล กของมหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป นท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล 2. การพ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม ท สามารถนาไปใช ประโยชน และช วยพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ 3. การเสร มสร างความแข งแกร ง ให ก บช มชนส งคม บนพ นฐานองค ความร ด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ 4. การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม 5. การพ ฒนาบ คลากร และผ บร หารท ก ระด บ เพ อร กษาคนด คนเก ง และ เตร ยมความพร อมในการเป นผ นา 6. การพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการโดยใช หล กธรรมาภ บาล และการเพ มข ดความสามารถใน การแข งข นของว ทยาล ย เป าประสงค 1. บ ณฑ ตม ความร ความสามารถ สอดคล องก บอ ตล กษณ น กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ และม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค 2. ม งานว จ ย ส งประด ษฐ และ นว ตกรรม ท ตอบสนองความต องการ เป นท ยอมร บในระด บชาต และ นานาชาต 3. ช มชน และส งคมได ร บการ เสร มสร างศ กยภาพ ยกระด บความ เข มแข ง และสามารถพ งพาตนเองได อย างย งย น 4. ฟ นฟ อน ร กษ ส บสาน ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และ ร กษาส งแวดล อม 5. บ คลากรได ร บการส งเสร ม ความก าวหน าในอาช พ ม ความส ขใน การทางาน 6. ม ระบบบร หารจ ดการท ม ค ณภาพ และมาตรฐานการ ทางานท ม ผลส มฤทธ ส ง (high performance organization) กลย ทธ 1.พ ฒนาหล กส ตรและ การเร ยนการสอนเพ อสร าง บ ณฑ ตน กปฏ บ ต : Hands-On 2.ส งเสร มความร วมม อ ก บภาคการผล ต สถาบ นการศ กษา องค กรของร ฐ และเอกชน 3.พ ฒนาบ ณฑ ต ให เป นคนเก งและเป นคนด 4.พ ฒนาส ความเป นสากล (Internationalization) 5. พ ฒนางานว จ ย ส งประด ษฐ และ นว ตกรรม บนพ นฐานว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท สามารถนาไปใช ประโยชน ต อสถานประกอบการ ช มชน ส งคม และม ส วนในการ พ ฒนาประเทศ 6. บร การว ชาการแบบม ส วนร วมของ ช มชนและส งคม และสร างม ลค าเพ ม จากทร พยากรช วภาพและภ ม ป ญญา ท องถ น เพ อพ ฒนาทร พยากรมน ษย 7. ทาน บาร ง ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และส งแวดล อม 8. พ ฒนาระบบบร หารงานบ คลากร 9. พ ฒนาระบบการบร หาร จ ดการสม ยใหม : Modern Management กลว ธ / มาตรการ 1. ปร บปร งและพ ฒนาระบบการ ฝ กประสบการณ ว ชาช พ สหก จ ศ กษา 2. พ ฒนาอาจารย ให ม ความร ด าน การผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ตาม หล กเกณฑ และข อปฏ บ ต 3. พ ฒนาหล กส ตรสาขาว ชาใหม ท เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต การ หน ง หล กส ตรร วมก บภาคประกอบการ 4. ปร บปร งหล กส ตรเด ม ท ง โครงสร างและรายว ชา ให ตรง ก บแผนการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ร วมก บภาคประกอบการ 1. พ ฒนาเกณฑ การเล อกสถาน ประกอบการ การส งน กศ กษา และอาจารย ไปย งสถาน ประกอบการ 2. พ ฒนาเกณฑ การเล อกสถาน ประกอบการ การส งน กศ กษา และอาจารย ไปย งสถาน ประกอบการ 3. ฝ กอบรมพ เล ยงในสถาน ประกอบการให เข าใจการผล ต บ ณฑ ตน กปฏ บ ต 1. เพ มพ น Soft Skills และ พ ฒนาท กษะทางส งคม เพ อ ส งเสร มให การทางานม ประส ทธ ภาพ 2. พ ฒนาบ ณฑ ตให เป นคนด ม ค ณธรรม 3. บ รณาการการจ ดก จกรรม น กศ กษาก บงานด านว ชาการ 4. พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษา เพ อให การช วยเหล อและ สน บสน นให น กศ กษาประสบ ความสาเร จในการศ กษา 5. พ ฒนาระบบเคร อข ายศ ษย เก า ให เข มแข งเพ อสร างผลส มฤทธ ใน การประสานประโยชน ม ส วนร วม ในการพ ฒนาว ทยาล ย และส งคม 6. สร างแรงจ งใจสร าง ความส มพ นธ ท ด ก บศ ษย เก า และการระดมท นเพ อสน บสน น ก จการของว ทยาล ย 1. ส งเสร มการแลกเปล ยนบ คลากร ก บต างประเทศในด านต าง ๆ เช น Visiting Professor น กว จ ย อาสาสม คร 2. ส งเสร มการแลกเปล ยนน กศ กษา และการฝ กอบรมระยะส น สาหร บ น กศ กษาต างชาต 3. พ ฒนาบ คลากร อาจารย ให ม ท กษะการใช ภาษาต างประเทศ โดยการฝ กอบรม ส อการเร ยนร การใช ส อ e-learning 4. ส งเสร มให บ คลากรและ น กศ กษาส งผลงานประกวดระด บ นานาชาต 5. ร วมจ ดก จกรรม การประช ม ส มมนาระด บนานาชาต 1. สน บสน นการการพ ฒนาและต อ ยอด ป ญหาพ เศษ/โครงงานของ น กศ กษาให ม ค ณภาพ และ ประส ทธ ภาพ 2. บ รณาการงานว จ ยเข าก บ กระบวนการเร ยนการสอนและการ บร การว ชาการ 3. จ ดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพ อสน บสน นการทา ว จ ยอย างต อเน อง 4. นาโจทย จากภาคประกอบการ มา เป นป ญหาในการว จ ยและพ ฒนา ป ญหาพ เศษ/โครงงานของน กศ กษา 5. ให การสน บสน นว สด เคร องม อ ห องปฏ บ ต การ การใช งานนอกเวลา เร ยน สาหร บป ญหาพ เศษ/โครงงาน ของน กศ กษา 1. ขยายเคร อข ายการบร การว ชาการ ตามความต องการของช มชน ท องถ น สถานประกอบการ องค กรของร ฐและ เอกชน 2. สร างโอกาสและรายได แก ว สาหก จ ขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และ พ ฒนาศ กยภาพของสถาน ประกอบการ 3. ส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น และท น ทางว ฒนธรรมเพ อสร างอาช พ เพ ม ม ลค า และเพ มความม งค ง ม นคง ให ก บช มชน ด วยการบร การทาง ว ชาการแบบม ส วนร วม 4. สน บสน นโครงการ/ก จกรรมบร การ ว ชาการท บ รณาการก บการเร ยนการ สอนและการว จ ย 1. ปล กฝ งจ ตสาน ก การอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย และการอน ร กษ ส งแวดล อม 2. พ ฒนาว ทยาล ย ตามแนวทาง Green University 1. สร างแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล 1. สร างภาพล กษณ ของว ทยาล ย Individual Development Plan ในการผล ตบ ณฑ ตม ออาช พ ท ม 2. พ ฒนาศ กยภาพของผ บร หาร ค ณธรรม และความร บผ ดชอบ 3. สร างว ฒนธรรมองค กรท ม ความ ต อส งคม ร วมม อในท กภาคส วน 2. เพ มรายได จากการบร การ 4. ส งเสร มระบบธรรมาภ บาลในว ทยาล ย ว ชาการ การร บงานจากภายนอก 5. สร างความตระหน กในความ โดยการปร บปร งกฎระเบ ยบ ร บผ ดชอบต อส งคมและช มชน เพ มความคล องต วและบร หาร จ ดการความเส ยงของโครงการ 3. เพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการ การจ ดซ อจ ดจ าง 4. พ ฒนาส งแวดล อมภายใน ว ทยาล ยเข าส การผล ตบ ณฑ ตน ก ปฏ บ ต ม ออาข พ 5. เพ มประส ทธ ภาพและ มาตรฐานการประก นค ณภาพ การศ กษา 6. เตร ยมความพร อมของ ว ทยาล ย ในการเข าส การเป น หน วยงานในกาก บ 7. สร างบรรยากาศความเป น Hands On 12

20 แผนภาพท 3.2 แผนภาพแสดงความเช อมโยงแนวทางการบร หารราชการแผ นด น แผนงาน นโยบายการจ ดสรรงบประมาณ เป าหมายการให บร การกระทรวง เป าหมายการให บร การหน วยงาน ผลผล ต/โครงการ และก จกรรม มทร.ธ ญบ ร แนวทางการบร หาร ราชการแผ นด น นโยบายท 1 นโยบายเร งด วน ท จะเร มดาเน นการในป แรก นโยบายท 4 นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต แผนงาน แผนงานรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน แผนงานสน บสน นการ จ ดการศ กษาข นพ นฐาน แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานส งเสร มการว จ ยและ พ ฒนา แผนงานอน ร กษ ส งเสร มและ พ ฒนาศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม นโยบายการจ ดสรร งบประมาณ ส งเสร มการใช ศ กยภาพจากความแตกต าง ของประเทศสมาช กเพ อพ ฒนาทร พยากรมน ษย ร วมก นท งในด านการพ ฒนาท กษะ ภาษาต างประเทศ การยกระด บค ณภาพ มาตรฐานการศ กษา และการสร างความแข งแรง ทางว ชาการพ ฒนาระบบค มครองแรงงาน ตลอดจนการพ ฒนาและยกระด บฝ ม อแรงงาน ให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน อาเซ ยนและรองร บการเคล อนย ายแรงงานเสร จ ดให ประชากร ว ยเร ยนได ร บการศ กษา ข นพ นฐานต งแต ระด บ ก อนประถมศ กษาถ ง ม ธยมศ กษาตอนปลาย ท งสายสาม ญและอาช พ โดยไม เส ยค าใช จ าย ส งเสร มการผล ตและพ ฒนากาล งคนให ม ค ณภาพและมาตรฐานสอดคล องตามความ ต องการของตลาด เพ มโอกาสในการ เข าถ งบร การทาง การศ กษาสาหร บ ผ ด อยโอกาส ผ ยากไร คนพ การ หร อท พพล ภาพและชนกล มน อย รวมท งเสร มสร างโอกาส การศ กษาต อในระด บ ท ส งข น จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บแล ต) เพ อสน บสน นการศ กษาให แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ควบค ก บการ เร งร ดการพ ฒนาคร โปรแกรม และเน อหาทางการศ กษาท เหมาะสมก บ หล กส ตรรวมท งพ ฒนาและสน บสน น ระบบอ นเตอร เน ตไร สายในสถานศ กษา เพ อให น กเร ยนสามารถใช ประโยชน ได โดยไม เส ยค าใช จ าย สน บสน นการว จ ย และพ ฒนาเพ อ สร างท นป ญญาของชาต พ ฒนามหาว ทยาล ย ให ม งส การเป นมหาว ทยาล ยว จ ยระด บโลก สร างความร วมม อระหว างน กว จ ยและ สถาบ นว จ ย ท งในระด บประเทศและใน ระด บภ ม ภาค พ ฒนากลไก ส งอานวย ความสะดวก บ คลากร เพ อสน บสน นการ ลงท นด านว จ ย พ ฒนานว ตกรรม และสร าง องค ความร ส งเสร มความร วมม อและ ความเช อมโยงทางว ฒนธรรมเพ อ สร างความส มพ นธ อ นด ก บ อารยประเทศ เป าหมาย การให บร การ กระทรวง น กเร ยน น กศ กษา คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ม ส วน ร วมเสร มสร างความส มพ นธ และ พ ฒนาความร วมม อก บประเทศใน ภ ม ภาค ประชาชนได ร บโอกาส ทางการศ กษาข น พ นฐานตามส ทธ ท กาหนดไว กาล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประชาชนได ร บ การศ กษาและการ เร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐาน ค ณภาพ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 และช นม ธยมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และม เน อหา ท เหมาะสมตามหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร อย าง ม ค ณภาพ ม ผลงานว จ ย และนว ตกรรมท ได ร บ การเผยแพร นาไปใช ประโยชน หร อ ต อยอดในเช งพาณ ชย ประชาชนได ร บความร ความเข าใจ ม ความตระหน ก ร วมอน ร กษ และทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย เป าประสงค / เป าหมาย การให บร การ หน วยงาน เพ อให อาจารย และน กศ กษาได ร บ การเสร มสร างความส มพ นธ และ พ ฒนาความร วมม อก บประเทศใน ภ ม ภาค บ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร ม ความร ความสามารถ สอดคล องก บอ ตล กษณ บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ด าน ว ทยาศาสตร ส ขภาพ และม ค ณภาพตามค ณล กษณะ บ ณฑ ตท พ งประสงค ช มชนและส งคมได ร บ การเสร มสร างศ กยภาพ ยกระด บความเข มแข ง และสามารถพ งพา ตนเองได อย างย งย น ม งานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม และงานสร างสรรค ท ตอบโจทย ภาคอ ตสาหกรรม เป นท ยอมร บใน ระด บชาต และนานาชาต ม การฟ นฟ อน ร กษ ส บสาน ศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญา ท องถ น ร กษาส งแวดล อมท บ รณาการก บกานเร ยนการสอน ก จกรรมน กศ กษา และเผยแพร ต อสาธารณชน ผลผล ต / โครงการ โครงการ : โครงการเตร ยมความ พร อมส ประชาคมอาเซ ยน ผลผล ต : ผ สาเร จ การศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผลผล ต : ผลงานการ ให บร การว ชาการ ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อ สร างองค ความร ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อ ถ ายทอด เทคโนโลย ผลผล ต : ผลงานทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรม เตร ยมความพร อมส ประชาคม อาเซ ยน จ ดการเร ยน การสอนด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดอบรมและส มมนา เช งว ชาการ หร อปฏ บ ต การ ดาเน นการว จ ย เพ อสร างองค ความร ดาเน นการว จ ย และถ ายทอด เทคโนโลย ส งเสร มและทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม

21 3.7 สร ปต วช ว ดภารก จเร งด วน ตารางท 3.1 ต วช ว ดภารก จเร งด วน ต วช ว ดภารก จเร งด วน Based ค าเป าหมาย Line 2557 ประเด นย ทธศาสตร 1 : การพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พว ทยาศาสตร ส ขภาพ สร างคนด คนเก งให เป นท นมน ษย (Human Capital) ในระด บสากล เป าประสงค 1 : บ ณฑ ตม ความร ความสามารถ สอดคล องก บอ ตล กษณ น กปฏ บ ต ม ออาช พด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ และม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ต วช ว ด_แผนปฏ บ ต การของแผนพ ฒนาเช งย ทธศาสตร วาระเร งด วน ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย ย ทธศาสตร 1 : Hands On : การสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต 1 หล กส ตรใหม ท สอดคล องก บการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต หล กส ตร N/A - รอง ฯ ฝว. -งานหล กส ตร 2 หล กส ตรเก าถ กพ ฒนา ให สอดคล องก บการผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต เช น เพ มส ดส วนการปฏ บ ต ไม ต ากว าร อยละ 60 /หล กส ตร WIL ท างานในสถานประกอบการ 1 ป / ร บงานจร งจากสถาน ร อยละ N/A - รอง ฯ ฝว. -งานหล กส ตร ประกอบการ 3 อาจารย และบ คลากรการศ กษาเข าใจในกระบวนการ ผล ตบ ณฑ ต น กปฏ บ ต ม ออาช พ 6 เคร อข ายจากสถานประกอบการ อย ในเกณฑ มาตรฐานในการ ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ หน วย น บ ร อยละ รอง ฯ ฝว. 4 อาจารย ผ านการฝ งต วในสถานประกอบการ ร อยละ ห องปฏ บ ต การพ นฐานและข นส ง ม ความพร อมและรองร บการ ผล ตบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ ร อยละ - 50 ร อยละ N/A 10 ผ ร บผ ดชอบ ผ เก ยวข อง รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝบ. รอง ฯ ฝว. -ห วหน าสาขา -งานหล กส ตร -งานบ คลากร -ห วหน าสาขา -งานแผนฯ -งานสหก จ 15

22 ต วช ว ดภารก จเร งด วน หน วย น บ Based ค าเป าหมาย Line 2557 ผ ร บผ ดชอบ ผ เก ยวข อง 7 น กศ กษาท ผ านการทดสอบทางด านภาษาอ งกฤษ TOEIC ไม ต ากว า 500 หร อเท ยบเท า ร อยละ N/A 15 รอง ฯ ฝว. -สาขาว ชา 8 น กศ กษาท สอบผ านมาตรฐานด าน IT ร อยละ N/A 60 รอง ฯ ฝว. -สาขาว ชา 9 น กศ กษาท ผ านการทดสอบท กษะทางส งคมอ ก 6 ด าน (การท างาน เป นท ม ใฝ เร ยนใฝ ร ค ดว เคราะห ความม ระเบ ยบว น ยและร ก องค กรและจ ตสาธารณะ) 10 ความพ งพอใจของน กศ กษาต อค ณภาพการจ ดการ การเร ยนการ สอนและส งสน บสน นการเร ยนร ร อยละ ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ต อค ณภาพของ บ ณฑ ต ตามอ ตล กษณ "บ ณฑ ตน กปฏ บ ต ม ออาช พ" 12 ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ต อค ณล กษณะ บ ณฑ ตท พ งประสงค (ภาษาต างประเทศ การส อสารและสารสนเทศ การท างานเป นท ม ใฝ เร ยนร ค ดว เคราะห ความม ระเบ ยบว น ย และร กองค กร และจ ตสาธารณะ) ร อยละ N/A N/A รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝพ. รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝบ. รอง ฯ ฝพ. ร อยละ รอง ฯ ฝว. -สาขาว ชา ร อยละ รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝพ. -งานพ ฒนาว น ย -งานก จกรรมน กศ กษา -ผ สอน -งานหล กส ตร -งานแผนฯ -งานก จกรรมน กศ กษา -งานหล กส ตร - งานพ ฒนาว น ย - งานก จกรรมน กศ กษา 16

23 ต วช ว ดภารก จเร งด วน ย ทธศาสตร 3 : Internationalization :ส งเสร มความเป นนานาชาต 1 น กศ กษาป ส ดท ายของว ทยาล ยเด นทางไปแลกเปล ยน/ฝ ก ประสบการณ ก บมหาว ทยาล ย/องค กรในต างประเทศ อาจารย และบ คลากรของว ทยาล ยฯ ท ไปแลกเปล ยน/ฝ ก ประสบการณ ก บมหาว ทยาล ย/องค กรในต างประเทศ หน วย น บ 4 อาจารย และบ คลากรต างชาต ท เข ามาท างานในว ทยาล ย เพ มข น ร อยละ Based ค าเป าหมาย Line 2557 ร อยละ N/A - ร อยละ N/A ก จกรรม 1 1 ผ ร บผ ดชอบ ผ เก ยวข อง รอง ฯ ฝว. 2 น กศ กษาต างชาต ท เด นทางมาแลกเปล ยนย งว ทยาล ยฯ เพ มข น ร อยละ N/A - รอง ฯ ฝว. 3 5 หล กส ตรท เป นความร วมม อก บหน วยงาน/สถาบ นการศ กษาใน ต างประเทศ (Dual Degree/JointDegree/ JointProgram/ International) 6 จ านวนก จกรรมการจ ดประช มว ชาการระด บชาต และนานาชาต ท มทร.ธ ญบ ร เป นเจ าภาพ เจ าภาพร วม หร อเป นคณะกรรมการ ด าเน นการ หล กส ตร N/A - รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝว. รอง ฯ ฝว. 7 จ านวนก จกรรมภายใต MOU ระหว าง ว ทยาล ยก บมหาว ทยาล ย และองค กรต างประเทศ ก จกรรม - - รอง ฯ ฝว. -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว เทศส มพ นธ -งานบ คลากร -งานว เทศส มพ นธ -งานบ คลากร -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว จ ย -งานว เทศส มพ นธ -งานสหก จศ กษา -งานว จ ย 17

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information