แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552"

Transcription

1 1

2 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3

3 3

4 ส วนท 1 บทน า ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร ยนสหศ กษาส งก ดกรมสาม ญศ กษากระทรวงศ กษาธ การ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย ต งข นเม อ พ.ศ เป ดสอนคร งแรกเม อว นท 21 ม ถ นายน 2494 โดยน าน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ านวน 34 คน ไปฝากเร ยนท โรงเร ยนว ดช โนรส ใช ช อว าโรงเร ยนว ดช โนรส หน วยว ดส วรรณาราม - 18 ก มภาพ นธ 2495 ย ายมาอย ท อาคารช วคราวในเน อท ของว ด จ านวน 8 ไร - 27 ก มภาพ นธ 2496 เร มสร างอาคารเร ยนถาวรหล งแรกเป นอาคารไม 2 ช น 8 ห องเร ยน - ป การศ กษา 2499 ได ร บค ดเล อกให เป นโรงเร ยนโครงการทดลองและปร บปร งโรงเร ยน ม ธยมศ กษาของกรมสาม ญศ กษา ระยะโครงการ 12 ป - 19 ก มภาพ นธ 2501 เปล ยนช อจากโรงเร ยนว ดส วรรณารามเป นโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม - ป การศ กษา 2506 เร มโครงการแนะแนวโรงเร ยน และได ร บค ดเล อกให เป นโรงเร ยนใน โครงการร เร มบร การแนะแนวของกระทรวงศ กษาธ การ - ป การศ กษา 2511 ส นส ดโครงการทดลองและปร บปร งโรงเร ยนม ธยมศ กษาของ กรมสาม ญศ กษาโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมม ผลการประเม นโครงการเป นอ นด บท 1 - ป การศ กษา 2513 ได ขอเข าร วมใช หล กส ตรโรงเร ยนม ธยมแบบประสม - ป การศ กษา 2514 โรงเร ยนร วมก บคณะศ ษย เก า ได ขออน ม ต จ ดต งสมาคมศ ษย เก า ส วรรณารามว ทยาคม และได ร บอน ม ต เม อ 22 ต ลาคม กรกฎาคม 2518 โรงเร ยนได เล อนข นเป นโรงเร ยนช นพ เศษ - ป การศ กษา 2523 โรงเร ยนได เข าร วมโครงการโรงเร ยนผ น าการใช หล กส ตร - ป การศ กษา 2523 และ 2526 โรงเร ยนได ร บค ดเล อกจากกระทรวงศ กษาธ การให เป น โรงเร ยนด เด นได ร บรางว ลพระราชทานระด บม ธยมศ กษา - ป การศ กษา ได ร บค ดเล อกเป นโรงเร ยนด เด นของกรมสาม ญศ กษา - ป การศ กษา 2541 ได ร บการแต งต งจากกรมสาม ญศ กษาให เป นโรงเร ยนประธาน สหว ทยาเขต บรมราชชนน 1 - ป การศ กษา 2544 ได ร บค ดเล อกเป นโรงเร ยนแกนน าการใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน - ป การศ กษา ได ร บรางว ลธนาคารโรงเร ยนด เด นของธนาคารออมส นแห ง ประเทศไทย - ป การศ กษา โรงเร ยนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจนน กเร ยนสามารถสอบเข าแพทย ศาสตร ได - ป การศ กษา 2550โรงเร ยนได ร บการร บรอง การประเม นค ณภาพมาตรฐานการศ กษาจากสมศ.รอบสอง - ป การศ กษา 2551 ผด งระด บค ณภาพผ เร ยนไว ตามมาตรฐานท ได ร บการร บรองจากสมศ. รอบสอง

5 รายนามคร ใหญ และอาจารย ใหญ 5 1. นายพงษ แสงทอง (21 ม ถ นายน ต ลาคม 2494) 2. นายเต อม ต งคะนาค (17 ต ลาคม ม ถ นายน 2499) 3. นายไพบ ลย ว ส ตก ล (15 ม ถ นายน ต ลาคม 2500) 4. นายถ น ร ต กนก (30 ต ลาคม ม ถ นายน2503) 5. นางอนงค คงคาเพ ชร (30 ม ถ นายน ธ นวาคม 2504) 6. นางสาวร ญจวน อ นทรก าแหง (17 ธ นวาคม เมษายน 2505) 7. นางจงกล ว ทยาธ กรณศ กด (12 เมษายน พฤษภาคม 2516) 8. นางด ษณ แก วก าเน ด (9 พฤษภาคม ส งหาคม 2518) ผ อ านวยการโรงเร ยน 1. นางด ษณ แก วก าเน ด ( 22 ส งหาคม ม ถ นายน 2520) 2. นางลออศร ช มวรชาต (27 ม ถ นายน พฤศจ กายน 2521) 3. นางประพ ทธ ย ทธสารประส ทธ (28 พฤศจ กายน ก นยายน 2533) 4. นายส ชาต ไชยมะโน (1 ต ลาคม ก นยายน 2539) 5. นายส ธน จ ลโมกข (5 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2541) 6. นายจงอาง กล องเจร ญ (4 มกราคม ก นยายน 2543) 7. นายพน ส พ ฒนร ฐ (6 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2545) 8. นายสาย ณห ร งป าส ก (12 ธ นวาคม ม ถ นายน 2547) 9. นายช ยส ทธ ดอนท วม (17 ก นยายน พฤศจ กายน 2549) 10. ว าท ร อยตร ส ว ทย สรณาร กษ (14 พฤศจ กายน ถ งป จจ บ น) ข อม ลเก ยวก บบ คลากร ฝ ายบร หาร ช อ สก ล ต าแหน ง ว ฒ การศ กษา ว าท ร.ต.ส ว ทย สรณาร กษ ผ อ านวยการโรงเร ยน ปร ญญาเอก นางล ดดา เจ ยมจ ไร รองผ อ านวยการกล มบร หารงานว ชาการ ปร ญญาโท นางส นทร ต รนาน ก ล รองผ อ านวยการกล มบร หารงบประมาณ ปร ญญาโท นางนงล กษณ เจนพน ส รองผ อ านวยการกล มบร หารบ คคล ปร ญญาตร นายส รช ย อน มาศ รองผ อ านวยการกล มบร หารท วไป ปร ญญาโท

6 ตารางแสดงจ านวนบ คลากรในโรงเร ยน 6 บ คลากร จ านวนป จจ บ น ค ดเป นร อยละ คร ประจ า คร มาช วยราชการ คร ไปช วยราชการ - - คร อ ตราจ าง น กการภารโรง พน กงานข บรถ ยาม ล กจ างช วคราว รวม ข อม ล 1 ต.ค สภาพป จจ บ น ป ญหา ของสถานศ กษา โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ต งอย เลขท 512/1 จร ญสน ทวงศ 32 แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 ต งข นเม อ พ.ศ เป น โรงเร ยนท ม ช อเส ยงมานาน เป นโรงเร ยนขนาดใหญ พ เศษ ม น กเร ยน 2,200 คน ม ผ บร หารโรงเร ยน มาแล ว 18 คน ม เน อท 7 ไร 3 งาน ป จจ บ นเป นโรงเร ยนยอดน ยม ตามเกณฑ ของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ม ผ ปกครองน าน กเร ยนมาสม ครเข าเร ยนเต มจ านวนร บท กป สภาพช มชนโรงเร ยนม ล กษณะเป นช มชนด งเด มหลายช มชน เช น ช มชนว ดส วรรณาราม ช มชนบ านบ และช มชนบ านช าง หล อ แต ละช มชนม การประกอบอาช พต างก น เช น ช มชนบ านบ อาช พด งเด มค อ การท าข นลงห นป จจ บ น เหล อเพ ยงบ านเด ยว ค อ บ านเจ ยมแสงส จจา ช มชนบ านช างหล อม อาช พด งเด มค อ การหล อพระพ ทธร ป ส วนช มชนอ นๆ ในแขวงบางข นนนท แขวงอร ณอมร นทร แขวงบางข นศร ค อ อาช พการท าสวนผลไม ป จจ บ นช มชนรอบๆ โรงเร ยนเปล ยนแปลงเป นช มชนเม อง การคมนาคม การส อสารสะดวกและเป นย านธ รก จ การค า ประชากรส วนใหญ ม อาช พร บจ างและน บถ อศาสนาพ ทธ ผ ปกครองส วนใหญ จบการศ กษาระด บต ากว า ปร ญญาตร ประกอบอาช พร บจ างร อยละ น บถ อศาสนาพ ทธ ร อยละ ฐานะทางเศรษฐก จ/รายได เฉล ย ต อครอบคร ว 50, ,000 บาทป

7 โครงสร างการบร หารของโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม แบ งออกเป น 4 กล ม 1) กล มบร หารว ชาการ 2) กล มบร หารงบประมาณ 3)กล มบร หารงานบ คคล 4)กล มบร หารท วไป ม การมอบหมายงานเป นลายล กษณ อ กษรโดยใช ค าส งมอบหมายงานอย างช ดเจน ม คณะกรรมการบร หารโรงเร ยนประกอบด วยผ อ านวยการ โรงเร ยนเป นประธาน รองผ อ านวยการโรงเร ยน ห วหน ากล มสาระการเร ยนร เป นคณะกรรมการท าหน าท ต ดส นใจในการด าเน นงานท กอย างในโรงเร ยนภายใต ความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และได ร บการสน บสน นจากองค กรต างๆ ได แก สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง ม ลน ธ ฟ า-แดง และว ดส วรรณารามราชวรว หาร การบร หารงานของโรงเร ยนเป นไปตามระเบ ยบการด าเน นงานของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ด าเน นการภายใต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ก าหนดกลย ทธ ของโรงเร ยน สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน และแผนกลย ทธ ของส าน กงานการศ กษา ด งน กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง (สพฐ.ข อ1,สพท.ข อ2) กลย ทธ ท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต (สพฐ.ข อ3,สพท.ข อ3) กลย ทธ ท 3 พ ฒนาความพร อมด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (สพฐ.ข อ4,สพท.ข อ5) กลย ทธ ท 4 เสร มสร างความเข มแข งและส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการ บร หารและจ ดการศ กษา (สพฐ.ข อ5,สพท.ข อ4) จ ดเด นของโรงเร ยน 1. ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได ม เจตคต ท ด ต ออาช พ ส จร ต 2. คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ 3. ผ บร หารม ภาวะผ น า ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ ม การจ ดองค กรโครงสร างอย างม ระบบ ม การจ ดการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ จ ดท ควรพ ฒนา 1. ผ เร ยนควรไดร บการพ ฒนาท กษะกระบวนการในเร องการค ดว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ความสร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน รวมถ งพ ฒนาความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร 2. คร ควรได ร บการพ ฒนาความสามารถในการรจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 3. สถานศ กษาควรพ ฒนาให ม การใช แหล งเร ยนร ท ม อย อย างหลากหลายในการจ ดการเร ยนการสอน โดยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพ 7

8 ข อเสนอแนะ 1. ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาท กษะกระบวนการในเร องการค ดว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ความค ด สร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน รวมถ งพ ฒนาความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร การจ ด ก จกรรม ท ส งเสร มให น กเร ยนได เพ มท กษะ การค ดสร างสรรค การค ดนอกกรอบให มากข นและม ก จกรรมท บ รณาการ อ น ๆ เช นโครงการการโต วาท รวมส งเสร มก จกรรมให ผ เร ยน ได ค ดแบบเป นล าด บข นตอนและเป นระบบมากข น และความเข าใจแบบ เห นเป นภาพรวม เช น ม การน า FLOW CHART มาใช ในการเร ยนการสอน 2. คร ควรได ร บการพ ฒนาความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญควรส บค น เร องราวใหม ๆ ในอ นเตอร เน ตเพ อพ ฒนาตนเองและพ ฒนาผ เร ยนอย างสม าเสมอ 3. สถานศ กษาควรพ ฒนาให ม การใช แหล งเร ยนร ท ม อย อย างหลากหลายในการจ ดการเร ยนการสอนโดยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพ อ กท งพ ฒนาและกระต นให ผ เร ยนเข าไปใช แหล งเร ยนร ต าง ๆ ท ม อย ภายใน สถานศ กษาให มากข น โดยจ ดก จกรรมและสร างแรงจ งใจด วยการให ของขว ญหร อรางว ลเล ก ๆ น อย ๆ เพ อกระต น ให ผ เร ยนเข าไปใช แหล งเร ยนร ท ศทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต 1. สถานศ กษาควรวางแผนพ ฒนาผ เร ยนให ท างานร วมก นเป นกล มเพ มมากข น โดนสอดแทรกเข าไป ในแต ละโครงการ/ก จกรรม เพ อสน บสน นผ เร ยนเพ มท กษะการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห เช น การท าโครงงานต าง ๆ ท เป นกล มย อย เพ อพ ฒนาผ เร ยนได อย างครอบคล มและท วถ ง 2. สถานศ กษาควรจ ดคร ไปศ กษาด งาน เพ อมาปร บปร งและพ ฒนาการเร ยนการสอนของตนเอง สถานศ กษาควรพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาโดยสอดแทรกหล กส ตรท องถ นเข าไปในท กกล ม สาระการเร ยนร เพ อให ผ เร ยนได เร ยนร จากแหล งเร ยนร ใกล ต ว และเห นค ณค าของว ฒนธรรม ท องถ นของตน จากข อม ลด งกล าว ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ก าหนดโครงการพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษา 20 โครงการ 37 ก จกรรม โดยย ดมาตรฐานค ณภาพการศ กษาส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานก าหนดไว รวมท งกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และนโยบายของส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 8

9 ส วนท 2 ท ศทางของสถานศ กษา ว ส ยท ศน ( Vision ) โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ม งจ ดการศ กษาโดยการม ส วนร วมของบ คลากร เพ อให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ ม ความร ค ณธรรม จร ยธรรมม ความเป นไทย ตามเกณฑ มาตรฐานขององค กร และก าวท นการเปล ยนแปลงของส งคมโลก 2.2 พ นธก จ ( Mission ) จ ดการศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพค ณภาพและเสมอภาค โดยม งส มฤทธ ผลท เก ดก บผ เร ยนและสถานศ กษาเป นส าค ญ 2.3 เป าประสงค ( Goal ) ผ เร ยนจบหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพ ท งด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน และค ณล กษณะท พ งประสงค ตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด 2.4 ผลผล ตหล ก และต วช ว ดผลส าเร จ ผลผล ตหล ก 1. น กเร ยนท จบการศ กษา/ร น/ป การศ กษาอย างม ค ณภาพ 2. ผลการสอบว ดค ณภาพการศ กษาระด บชาต (NT)ของน กเร ยน ม.3, ม.6 ท เก นค ากลางของประเทศ 3. ค าเฉล ยของผลการสอบว ดความร ความสามารถของน กเร ยน ตามหล กส ตรสถานศ กษาท มากกว า ค ณล กษณะท พ งประสงค ของน กเร ยนตามท สถานศ กษา ผ ปกครองและช มชนก าหนด 5. ความสามารถโดดเด นเป นพ เศษของน กเร ยน

10 ต วช ว ดความส าเร จ 1. ร อยละของน กเร ยนท จบการศ กษา/ร น/ป การศ กษา 2. ร อยละของน กเร ยนช น ม. 3, ม.6 ท ม ผลการสอบว ดค ณภาพการศ กษา ระด บชาต (NT)ท เก นค ากลางของประเทศ 3. ร อยละของน กเร ยนท ม ค าเฉล ยของผลการสอบว ดความร ความสามารถตาม หล กส ตรสถานศ กษาท มากกว า ร อยละของน กเร ยนท ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามท สถานศ กษา ผ ปกครอง และช มชนก าหนด 5. ร อยละของน กเร ยนท ม ความสามารถโดดเด นเป นพ เศษอย างน อย 1 อย าง/ร น/ป การศ กษา 10 เป าหมายความส าเร จส นป น กเร ยนจบการศ กษา/ร น/ป การศ กษาร อยละ น กเร ยนช น ม. 3, ม. 6 ม ผลการสอบว ดค ณภาพการศ กษา ระด บชาต (NT) ท เก นค ากลางของประเทศร อยละ น กเร ยนม ค าเฉล ยของผลการสอบว ดความร ความสามารถตาม หล กส ตรสถานศ กษาท มากกว า 3.00 ร อยละ คร ผ ปกครองและช มชนพ งพอใจต อค ณล กษณะท พ งประสงค ของน กเร ยนอย ในระด บด มากกว าร อยละ น กเร ยนม ความสามารถโดดเด นเป นพ เศษอย างน อย 1 อย าง/ร น/ป การศ กษา ร อยละ 100 นโยบายโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ป บร หารองค กรอย างม ระบบโดยหล กการม ส วนร วม 2. พ ฒนาผ เร ยนให เป นคนด คนเก ง และสามารถปร บต วเข าก บส งคมอย างม ความส ข 3. ให การส งเสร ม พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให เป นบ คคลแห งค ณภาพ 4. ส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา จ ดเน นโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ป พ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ผ เร ยน 2. ส งเสร มความม ว น ยน กเร ยนและบ คลากร 3. จ ดสภาพแวดล อมโรงเร ยนให เอ อต อการเร ยนร

11 ส วนท 3 รายละเอ ยดของแผนงาน งาน/โครงการ... แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2552 ภายใต แผนกลย ทธ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ระยะ 3 ป ( ) 11 แผนงานท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (สพฐ.ข อ1,สพท.ข อ2) โครงการภายใต แผนงานท พ ฒนาคนด เพชรส วรรณ ก จกรรม ส.ณ.ก าวร งม งอนาคต บร หารว ชาการ น ทรรศการบ ณฑ ตน อย เป ดโลกอ จฉร ยะ ก จกรรมค ณธรรมน าทาง บร หารงานบ คคล เวท รณรงค ปล กฝ งค ณธรรม ผ ปกครองและคร ด แลน กเร ยน ก จกรรมพ ฒนาระบบก าก บต ดตาม บร หารงบประมาณ น เทศก าก บต ดตามการเร ยนการสอน ก าก บต ดตามการปกครองด แลน กเร ยน ก าก บต ดตามการปฏ บ ต งานตามแผน 1.2 พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นพ งประสงค บร หารงานบ คคล ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม บร หารงานบ คคล โรงเร ยนว ถ พ ทธ กล มสาระฯส งคม น เทศ ก าก บ ต ดตาม ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน บร หารงานบ คคล ส งเสร มประชาธ ปไตย บร หารงานบ คคล ธนาคารโรงเร ยน งานธนาคารโรงเร ยน ก จกรรมป องก นและแก ไขพฤต กรรมไม พ งประสงค บร หารงานบ คคล ก จกรรมป องก นส งเสพต ด เอดส และอบายม ข บร หารงานบ คคล ก จกรรมบร หารงานบ คคล(งานประจ าโครงสร าง) บร หารงานบ คคล

12 1.3 พ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม บร หารท วไป ก จกรรมปล กฝ งจ ตส าน ก(สอดแทรกท กรายว ชา) กล มสาระฯ Big Cleaning Day บร หารท วไป ก จกรรมบร หารงานท วไป(งานประจ าตามโครงสร าง) บร หารท วไป 12 แผนงานท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต (สพฐ.ข อ3,สพท.ข อ3) โครงการภายใต แผนงานท ส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะการท างาน ร กการท างาน สามารถท างาน บร หารว ชาการ ร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ก จกรรมหล กด านว ชาการ บร หารว ชาการ ส งเสร มท กษะการท างานในรายว ชาท กกล มสาระฯ กล มสาระฯ เป ดโลกอ จฉร ยะ (One Class One Project) บร หารว ชาการ 2.2 ส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง บร หารว ชาการ ค ดอย าง ม ว จารณญาณ และ ค ดว ส ยท ศน ก จกรรมส งเสร มการฝ กท กษะการค ด ในท กรายว ชา กล มสาระฯ ก จกรรมเสร มด านว ชาการ บร หารว ชาการ น ทรรศการบ ณฑ ตน อย กล มสาระฯ เป ดโลกอ จฉร ยะ (One Class One Project) บร หารว ชาการ 2.3 เร งร ด พ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท กกล มสาระการเร ยนร บร หารว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาต วผ เร ยน กล มสาระฯ ส งเสร มการเร ยนการสอนในท กรายว ชาท กกล มสาระฯ กล มสาระฯ ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนการสอน บร หารว ชาการ ว จ ยในช นเร ยน บร หารว ชาการ ก จกรรมน เทศก าก บต ดตามการเร ยนการสอน ห วหน ากล มสาระฯ 2.4 พ ฒนาท กษะของน กเร ยนด านการแสวงหาความร ด วยตนเอง บร หารว ชาการ ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ก จกรรมส งเสร ม พ ฒนาต วผ เร ยน ส งเสร มต วผ เร ยนท กกล มสาระฯ(สอดแทรกท กรายว ชา) กล มสาระฯ ก จกรรมการให บร การของศ นย ว ทยบร การ ศ นย ว ทยบร การ

13 2.5 เสร มสร าง ส ขน ส ย ส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตท ด บร หารว ชาการ ก จกรรมส งเสร มส ขภาพกายของผ เร ยน กล มสาระฯส ขศ กษาฯ แข งข นก ฬาภายในและแข งข นก ฬาภายนอก กล มสาระฯส ขศ กษาฯ ก จกรรมส งเสร มส ขภาพจ ตของผ เร ยน งาน แนะแนว ก จกรรมแนะแนว งานแนะแนว 2.6 เสร มสร างส นทร ภาพและล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร ก ฬา บร หารว ชาการ ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาต วผ เร ยน ด านศ ลปะ กล มสาระฯ ศ ลปะ ด านดนตร กล มสาระฯ ศ ลปะ ด านก ฬา กล มสาระฯส ขศ กษาฯ 2.7 ส งเสร มและจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ บร หารว ชาการ ก จกรรมบร หารกล มสาระฯ และน เทศ ก าก บต ดตาม กล มสาระฯ การจ ดการเร ยนการสอน ก จกรรมบร หารกล มว ชาการ(งานประจ าตามโครงสร าง) บร หารว ชาการ 2.8 พ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร และบร การส งเสร ม บร หารท วไป ให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต มศ กยภาพ พ ฒนาสภาพแวดล อมและร กษาความสะอาด บร หารท วไป ส งเสร มส ขภาพอนาม ยและความปลอดภ ย งานอนาม ย การให บร การเทคโนโลย สารสนเทศท กร ปแบบ ศ นย ว ทยบร การ ส งเสร มการใช แหล งเร ยนร ในโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน กล มสาระฯ 2.9 ส งเสร มสน บสน นการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นใน บร หารว ชาการ การจ ดการเร ยนการสอน ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาต วผ เร ยน กล มสาระฯ ส งเสร มการเร ยนการสอนท กรายว ชาให ผ เร ยนค นคว าแหล งเร ยนร ในโรงเร ยน กล มสาระฯ ท ศนศ กษานอกสถานท กล มสาระฯ 13

14 แผนงานท 3 ส งเสร มและพ ฒนาคร นว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลทางการศ กษา (สพฐ.ข อ4,สพท.ข อ5) 14 โครงการภายใต แผนงานท พ ฒนาคร ให ม สมรรถะตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม จ านวนเพ ยงพอ บร หารงานบ คคล ก จกรรมพ ฒนาคร ก จกรรมมอบหมายภาระหน าท คร บร หารงานบ คคล ด าเน นการด านบ คลากร ย าย/บรรจ /แต งต ง บร หารงานบ คคล 3.2 ส งเสร มและพ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถในการจ ดการเร ยน บร หารงบประมาณ การสอนท เน น ผ เร ยนเป นส าค ญ ก จกรรมพ ฒนาคร บร หารงบประมาณ ก จกรรมพ ฒนาคร บร หารงบประมาณ อบรมคร ท งโรงเร ยน บร หารงบประมาณ ศ กษาด งาน บร หารงบประมาณ 3.3 ส งเสร มและพ ฒนาตนเองด านภาวะผ น าทางว ชาการของฝ ายบร หาร บร หารงานบ คคล ก จกรรมส งเสร มให บ คลากรฝ ายบร หารเข าร วมอบรม ส มมนา ศ กษาต อ บร หารงานบประมาณ ก จกรรมพ ฒนาผ บร หาร 3.4 พ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา บร หารงบประมาณ ก จกรรมพ ฒนาระบบสารสนเทศ บร หารงบประมาณ ระบบข อม ลสารสนเทศ บร หารงบประมาณ สร างระบบเคร อข ายเพ อการบร หารภายใน บร หารงบประมาณ 3.5 พ ฒนาส อว จ ยและพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาให เหมาะสม บร หารว ชาการ ก บการพ ฒนาน กเร ยน ก จกรรมพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา บร หารว ชาการ ว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร บร หารว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาส อและนว ตกรรม บร หารว ชาการ ก จกรรมผล ตส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอน ท กกล มสาระฯ กล มสาระฯ

15 แผนงานท 4 เสร มสร างความเข มแข งและส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการ บร หารและจ ดการศ กษา (สพฐ.ข อ5,สพท.ข อ4) โครงการภายใต แผนงานท พ ฒนาระบบบร หารสถานศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน บร หารงบประมาณ ก จกรรมพ ฒนาระบบบร หารเพ อการจ ดการศ กษาท ม งผลส มฤทธ บร หารงบประมาณ ก บผ เร ยนเป นส าค ญ การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา บร หารงบประมาณ ก จกรรมตรวจสอบและก าก บต ดตามการบร หาร บร หารงบประมาณ ก จกรรมบร หารงานงบประมาณ(งานประจ าตามโครงสร าง) บร หารงบประมาณ 4.2 ส งเสร มการระดมท นและทร พยากรทางการศ กษา บร หารงบประมาณ ก จกรรมระดมทร พยากรเพ อสน บสน นการจ ดการศ กษา 1)โครงการ IP บร หารว ชาการ 2)ก จกรรมการเร ยนคอมพ วเตอร กล มสาระฯการงานอาช พฯ 3)ก จกรรมการเร ยนภาษาอ งกฤษ และภาษาฝร งเศสก บเจ าของภาษา กล มสาระฯภาษาต างประเทศ 4)ก จกรรมการเร ยนภาษาจ น บร หารว ชาการ 5)ก จกรรมการเสร มความร เพ อความเป นเล ศทางว ชาการ บร หารว ชาการ 6)ก จกรรมการจ างคร สน นสน นการศ กษาของน กเร ยน บร หารว ชาการ 7)ก จกรรมส งเสร มค ณภาพช ว ตของน กเร ยน บร หารท วไป (งานร กษาความสะอาด,ส งเสร มส ขภาพ,ตรวจส ขภาพ/ประก น/ ปฐมน เทศ/การจ ดท าวารสาร/การจ ดท าค ม อน กเร ยน) 8)การจ ด ค ายล กเส อเนตรนาร /ธรรมศ กษา/ค ายว ชาการ บร หารว ชาการ 9)ก จกรรมก ฬาส กล มสาระฯส ขศ กษาฯ 4.3 เสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อในการให บร การทางการศ กษา ระหว าง สถานศ กษาก บองค กรอ น บร หารท วไป ก จกรรมส มพ นธ ช มชน บร หารท วไป เคร อข ายผ ปกครอง บร หารงานบ คคล คณะกรรมการสถานศ กษา บร หารงบประมาณ สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม บร หารท วไป 15...

16 16

17 17

18 ประมาณการรายร บการสน บสน นจากผ ปกครองรายบ คคล เป นเง นบ าร งการศ กษาตามความสม ครใจ ภาคเร ยนท 1/ ท รายการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1 ก จกรรมพ ฒนาท กษะตามความถน ดของน กเร ยน (คอมพ วเตอร ) ก จกรรมจ างคร ชาวต างประเทศ ก จกรรมจ างคร ท ม ความช านาญในสาขาว ชาเฉพาะ ก จกรรมสน บสน นค าสาธารณ ปโภค รวม ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ม ก จกรรมเสร มความร เพ อความเป นเล ศทางว ชาการ ก จกรรมจ างคร จ น (ม.ปลาย) เฉพาะห องเร ยนภาษาจ น 2,000 8 ก จกรรมจ างคร จ น (สาระเพ ม) 1,000 1,000 1, IP (ส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ) 11,230 บาท เฉพาะห องเร ยน IP หมายเหต 1. รายการท 1-4 ขอการสน บสน นภายใต หล กเกณฑ การเก บเง นบ าร งการศ กษา ท สพฐ. ก าหนด 2. รายการท 5-9 ขอการสน บสน นตามความสม ครใจของผ ปกครอง

19 ประมาณการรายร บการสน บสน นจากผ ปกครองรายบ คคล เป นเง นบ าร งการศ กษาตามความสม ครใจ ภาคเร ยนท 2/ ท รายการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1 ก จกรรมพ ฒนาท กษะตามความถน ดของน กเร ยน (คอมพ วเตอร ) ก จกรรมจ างคร ชาวต างประเทศ ก จกรรมจ างคร ท ม ความช านาญในสาขาว ชาเฉพาะ ก จกรรมสน บสน นค าสาธารณ ปโภค รวม ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ม ก จกรรมเสร มความร เพ อความเป นเล ศทางว ชาการ ก จกรรมจ างคร จ น (ม.ปลาย) เฉพาะห องเร ยนภาษาจ น 2,000 8 ก จกรรมจ างคร จ น (สาระเพ ม) 1,000 1,000 1, IP (ส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ) 11,230 บาท เฉพาะห องเร ยน IP หมายเหต 1. รายการท 1-4 ขอการสน บสน นภายใต หล กเกณฑ การเก บเง นบ าร งการศ กษา ท สพฐ. ก าหนด 2. รายการท 5-9 ขอการสน บสน นตามความสม ครใจของผ ปกครอง

20 20 ตารางแสดงประมาณการรายจ ายตามโครงการของกล มบร หารว ชาการ ตามแผนกลย ทธ สถานศ กษา ป พ.ศ โครงการ เง น เง นรายได เง นอ นๆ อ ดหน น สถานศ กษา (องค กรสน บสน น) 1. โครงการพ ฒนาคนด เพชรส วรรณ 158, โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นพ งประสงค 56, โครงการพ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 3, โครงการส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะการท างาน ร กการท างาน 10, สามารถท างานร วมก บผ อ นและม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต 4. โครงการส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ 126, ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน 5. โครงการเร งร ดพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 1,863, โครงการพ ฒนาท กษะของน กเร ยนด านการแสวงหาความร 173, ด วยตนเองร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 7. โครงการเสร มสร างส ขน ส ย ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด 22, โครงการเสร มสร างส นทร ยภาพและล กษณะน ส ยด าน 50, ศ ลปะ ดนตร และก ฬา 9. โครงการส งเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน น 407, ,000 - ผ เร ยนเป นส าค ญ 10. โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร ต อการ 27, ,000 - เร ยนร และการบร การส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต มศ กยภาพ 10. โครงการส งเสร มสน บสน นการใช แหล งเร ยนร และ - 2,435,283 - ภ ม ป ญญาท องถ นในการจ ดการเร ยนการสอน 11. โครงการพ ฒนาส อว จ ยและพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 20, ให เหมาะสมก บการพ ฒนาน กเร ยน 12. โครงการส งเสร มการระดมท นและทร พยากรทางการ - 3,971,572 ศ กษา รวม 2,919,013 6,806,855 11,200

21 21 ตารางแสดงประมาณการรายจ ายตามโครงการของกล มบร หารงบประมาณ ตามแผนกลย ทธ สถานศ กษา ป พ.ศ โครงการ เง นอ ดหน น เง นรายได เง นอ นๆ สถานศ กษา (องค กรสน บสน น) 1. โครงการพ ฒนาคนด เพชรส วรรณ 14, โครงการส งเสร มและพ ฒนาคร ให ม ความร 280,000 - ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยน เป นส าค ญ 3. โครงการส งเสร มและพ ฒนาตนเองด านภาวะผ น าทาง 50,000 - ว ชาการของฝ ายบร หาร 4. โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศ 33,250 - เพ อการศ กษา 5. โครงการพ ฒนาระบบบร หารสถานศ กษาโดยใช 140,110 3,000 - โรงเร ยนเป นฐาน 6. โครงการส งเสร มการระดมท นและทร พยาการ ทางการศ กษา 10, โครงการเสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อใน 10, การให บร การทางการศ กษาระหว างสถานศ กษาก บ องค กรอ น รวม 537,360 3,000 -

22 22 ตารางแสดงประมาณการรายจ ายตามโครงการของกล มบร หารงานบ คคล ตามแผนกลย ทธ สถานศ กษา ป พ.ศ โครงการ เง นอ ดหน น เง นรายได เง นอ นๆ สถานศ กษา (องค กรสน บสน น) 1. โครงการพ ฒนาคนด เพชรส วรรณ 28, โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นพ ง ประสงค 600, โครงการ พ ฒนาคร ให ม สมรรถะตรงก บงานท ร บผ ดชอบ และม จ านวนเพ ยงพอ 24, โครงการเสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อใน 10, การให บร การทางการศ กษาระหว างสถานศ กษาก บ องค กรอ น รวม 664,

23 23 ตารางแสดงประมาณการรายจ ายตามโครงการของกล มบร หารท วไป ตามแผนกลย ทธ สถานศ กษา ป พ.ศ โครงการ เง นอ ดหน น เง นรายได สถานศ กษา เง นอ นๆ (องค กรสน บสน น) 1. โครงการพ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส ง 864, แวดล อม 2. โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร และ 2,508 1,189,420 - การบร การส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต ม ศ กยภาพ 3. โครงการเสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อการ ให บร การทางการศ กษาระหว างสถานศ กษาก บองค กร อ น รวม 867,012 1,189,420 -

24 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการพ ฒนาคนด เพชรส วรรณ แผนงานท 1 ปล กผ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ตตามเศรษฐก จพอเพ ยง สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 1 สพท. ข อท 2 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชาการ,กล มบร หารงานบ คคล,กล มบร หารงบประมาณ ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 200,910 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาผ เร ยนให เก ดความสน กสนานและความเพล ดเพล นในการเร ยนร เปร ยบเสม อนว ธ สร างความ สนใจและเร าใจให เก ดความก าวหน าแก ผ เร ยนให ได มากท ส ด โรงเร ยนได ส งเสร มสน บสน นผ เร ยนสามารถ พ ฒนาร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข จ งได จ ดท าโครงการน ข นซ งเป นการจ ดก จกรรมโดยให สอดคล องก บความร ความสนใจและความถน ดของผ เร ยน 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มและสน บสน นผ เร ยน 8 กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2.2 เพ อส งเสร มและสน บสน นความถน ดและความสนใจของผ เร ยน 2.3 เพ อสร างเก ยรต ประว ต และผลงานด เด นของผ เร ยน 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) - น กเร ยนจ านวน 2,200 คน - น กเร ยนท ม ผลงานด เด นด านต างๆ ของ 8 กล มสาระการเร ยนร 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) น กเร ยนโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมได ร บการพ ฒนาตามพ นธก จและเปาประสงค ข อสอดคล อง ก บว ส ยท ศน ของโรงเร ยน

25 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค แผนงานท 1 ปล กผ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ตตามเศรษฐก จพอเพ ยง สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 1 สพท. ข อท 2 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล ม บร หารบ คคล ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 657,726 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ม เป าหมายช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพให ได มาตรฐานส งข น โดยม งให ผ เร ยนม ค ณภาพด านค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค โดยว เคราะห ผล การด าเน นการป ท ผ านมา เพ อปร บปร ง แก ไข และพ ฒนารายละเอ ยดของก จกรรม และกระบวนการปฏ บ ต งาน ให ด ข น 2. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เร ยนม ค ณล กษณะด านค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) ผ เร ยนเข าช วยก จกรรม จ านวน 2,200 คน และร อยละ 90 ของผ เร ยน ผ านเกณฑ การประเม น 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) ผ เร ยนม ค ณล กษณะ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค

26 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการพ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม แผนงานท 1 ปล กผ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ตตามเศรษฐก จพอเพ ยง สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 1 สพท. ข อท 2 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารท วไป ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 868,164 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ม เป าหมายช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพให ได มาตรฐานส งข น โดยม งให ผ เร ยนม ค ณภาพด านค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค โดยว เคราะห ผล การด าเน นการป ท ผ านมา เพ อปร บปร ง แก ไข และพ ฒนารายละเอ ยดของก จกรรม และกระบวนการปฏ บ ต งาน ให ด ข น 2. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เร ยนม ค ณล กษณะด านค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) ผ เร ยนเข าช วยก จกรรม จ านวน 2,200 คน และร อยละ 90 ของผ เร ยน ผ านเกณฑ การประเม น 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) ผ เร ยนม ค ณล กษณะ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2552

27 2.1 โครงการ ส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ น และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต 27 แผนงานท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 สพท. ข อท 3 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชการ ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 10,000 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 23 การจ ดการศ กษาท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องเน นความส าค ญท งความร ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และบ รณาการตามความเหมาะสมของแต ละระด บการศ กษา ในเร องการฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา การจ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ดการใฝ ร อย างต อเน อง จากความส าค ญด งกล าวโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม จ งจ ดท าโครงการส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได ซ งสอดคล องก บมาตรฐานท 7 ของการประเม นค ณภาพภายนอก สถานศ กษา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยนสามารถวางแผนท างานตามข นตอนได อย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 เพ อให น กเร ยนร กการท างาน สามารถปร บต วและท างานเป นท มได 2.3 เพ อให น กเร ยนม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต และหาความร เก ยวก บอาช พท ตนสนใจ 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) น กเร ยน 2,200 คน ม ท กษะการท างาน ร กการท างาน 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) น กเร ยนม ท กษะการท างานร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได อย างด

28 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และ ม ว ส ยท ศน แผนงานท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 สพท. ข อท 3 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชาการ ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 126,734 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 24 ระบ ถ งการจ ดกระบวนการเร ยนร ให สถานศ กษาด าเน นการฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มา ใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ด เป น ท าเป น ด วยความส าค ญของการว ดกระบวนการเร ยนร ฝ กกระบวนการค ดโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม จ งจ ดท าโครงการส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และว ส ยท ศน ซ งสอดคล องก บมาตรฐานท 4 ของการประเม นค ณภาพภายนอกสถานศ กษา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให ผ เร ยนม ท กษะการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห สร ปความค ดอย างเป นระบบและม การค ด แบบองค รวม 2.2 เพ อให ผ เร ยนม ท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณและค ดไตร ตรอง 2.3 เพ อให ผ เร ยนม ท กษะการค ดสร างสรรค และจ นตนาการ 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) น กเร ยน 2,200 คน ม ความสามารถทางกระบวนการค ด 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) น กเร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน เพ มมากข น

29 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการเร งร ดพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท กกล มสาระการเร ยนร แผนงานท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 สพท. ข อท 3 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชาการ ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 1,863,003 บาท รายได สถานศ กษา 3,971,572 บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 30 ระบ ให สถานศ กษาพ ฒนากระบวนการเร ยน การสอนท ม ประส ทธ ภาพรวมท งการส งเสร มให ผ สอนสามารถว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยน ในแต ละระด บการศ กษาและมาตรา 23 การจ ดการศ กษาท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องเน นความส าค ญท งความร ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และบ รณาการตามความ เหมาะสมของแต ละระด บการศ กษา จากความส าค ญของของมาตรา 30 และมาตรา 23 ด งกล าว โรงเร ยน ส วรรณารามว ทยาคมจ งได จ ดท าโครงการเร งร ดพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนและสน บสน นให คร ท กคนท าการว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมและเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ก บน กเร ยน 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให ท กกล มสาระการเร ยนร พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนและพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนท กคน 2.2 เพ อให คร ท กคนจ ดท าว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บน กเร ยน 2.3 เพ อเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) น กเร ยน 2,200 คน ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information