แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552"

Transcription

1 1

2 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3

3 3

4 ส วนท 1 บทน า ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร ยนสหศ กษาส งก ดกรมสาม ญศ กษากระทรวงศ กษาธ การ เป ดสอนระด บม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย ต งข นเม อ พ.ศ เป ดสอนคร งแรกเม อว นท 21 ม ถ นายน 2494 โดยน าน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ านวน 34 คน ไปฝากเร ยนท โรงเร ยนว ดช โนรส ใช ช อว าโรงเร ยนว ดช โนรส หน วยว ดส วรรณาราม - 18 ก มภาพ นธ 2495 ย ายมาอย ท อาคารช วคราวในเน อท ของว ด จ านวน 8 ไร - 27 ก มภาพ นธ 2496 เร มสร างอาคารเร ยนถาวรหล งแรกเป นอาคารไม 2 ช น 8 ห องเร ยน - ป การศ กษา 2499 ได ร บค ดเล อกให เป นโรงเร ยนโครงการทดลองและปร บปร งโรงเร ยน ม ธยมศ กษาของกรมสาม ญศ กษา ระยะโครงการ 12 ป - 19 ก มภาพ นธ 2501 เปล ยนช อจากโรงเร ยนว ดส วรรณารามเป นโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม - ป การศ กษา 2506 เร มโครงการแนะแนวโรงเร ยน และได ร บค ดเล อกให เป นโรงเร ยนใน โครงการร เร มบร การแนะแนวของกระทรวงศ กษาธ การ - ป การศ กษา 2511 ส นส ดโครงการทดลองและปร บปร งโรงเร ยนม ธยมศ กษาของ กรมสาม ญศ กษาโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมม ผลการประเม นโครงการเป นอ นด บท 1 - ป การศ กษา 2513 ได ขอเข าร วมใช หล กส ตรโรงเร ยนม ธยมแบบประสม - ป การศ กษา 2514 โรงเร ยนร วมก บคณะศ ษย เก า ได ขออน ม ต จ ดต งสมาคมศ ษย เก า ส วรรณารามว ทยาคม และได ร บอน ม ต เม อ 22 ต ลาคม กรกฎาคม 2518 โรงเร ยนได เล อนข นเป นโรงเร ยนช นพ เศษ - ป การศ กษา 2523 โรงเร ยนได เข าร วมโครงการโรงเร ยนผ น าการใช หล กส ตร - ป การศ กษา 2523 และ 2526 โรงเร ยนได ร บค ดเล อกจากกระทรวงศ กษาธ การให เป น โรงเร ยนด เด นได ร บรางว ลพระราชทานระด บม ธยมศ กษา - ป การศ กษา ได ร บค ดเล อกเป นโรงเร ยนด เด นของกรมสาม ญศ กษา - ป การศ กษา 2541 ได ร บการแต งต งจากกรมสาม ญศ กษาให เป นโรงเร ยนประธาน สหว ทยาเขต บรมราชชนน 1 - ป การศ กษา 2544 ได ร บค ดเล อกเป นโรงเร ยนแกนน าการใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน - ป การศ กษา ได ร บรางว ลธนาคารโรงเร ยนด เด นของธนาคารออมส นแห ง ประเทศไทย - ป การศ กษา โรงเร ยนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาจนน กเร ยนสามารถสอบเข าแพทย ศาสตร ได - ป การศ กษา 2550โรงเร ยนได ร บการร บรอง การประเม นค ณภาพมาตรฐานการศ กษาจากสมศ.รอบสอง - ป การศ กษา 2551 ผด งระด บค ณภาพผ เร ยนไว ตามมาตรฐานท ได ร บการร บรองจากสมศ. รอบสอง

5 รายนามคร ใหญ และอาจารย ใหญ 5 1. นายพงษ แสงทอง (21 ม ถ นายน ต ลาคม 2494) 2. นายเต อม ต งคะนาค (17 ต ลาคม ม ถ นายน 2499) 3. นายไพบ ลย ว ส ตก ล (15 ม ถ นายน ต ลาคม 2500) 4. นายถ น ร ต กนก (30 ต ลาคม ม ถ นายน2503) 5. นางอนงค คงคาเพ ชร (30 ม ถ นายน ธ นวาคม 2504) 6. นางสาวร ญจวน อ นทรก าแหง (17 ธ นวาคม เมษายน 2505) 7. นางจงกล ว ทยาธ กรณศ กด (12 เมษายน พฤษภาคม 2516) 8. นางด ษณ แก วก าเน ด (9 พฤษภาคม ส งหาคม 2518) ผ อ านวยการโรงเร ยน 1. นางด ษณ แก วก าเน ด ( 22 ส งหาคม ม ถ นายน 2520) 2. นางลออศร ช มวรชาต (27 ม ถ นายน พฤศจ กายน 2521) 3. นางประพ ทธ ย ทธสารประส ทธ (28 พฤศจ กายน ก นยายน 2533) 4. นายส ชาต ไชยมะโน (1 ต ลาคม ก นยายน 2539) 5. นายส ธน จ ลโมกข (5 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2541) 6. นายจงอาง กล องเจร ญ (4 มกราคม ก นยายน 2543) 7. นายพน ส พ ฒนร ฐ (6 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2545) 8. นายสาย ณห ร งป าส ก (12 ธ นวาคม ม ถ นายน 2547) 9. นายช ยส ทธ ดอนท วม (17 ก นยายน พฤศจ กายน 2549) 10. ว าท ร อยตร ส ว ทย สรณาร กษ (14 พฤศจ กายน ถ งป จจ บ น) ข อม ลเก ยวก บบ คลากร ฝ ายบร หาร ช อ สก ล ต าแหน ง ว ฒ การศ กษา ว าท ร.ต.ส ว ทย สรณาร กษ ผ อ านวยการโรงเร ยน ปร ญญาเอก นางล ดดา เจ ยมจ ไร รองผ อ านวยการกล มบร หารงานว ชาการ ปร ญญาโท นางส นทร ต รนาน ก ล รองผ อ านวยการกล มบร หารงบประมาณ ปร ญญาโท นางนงล กษณ เจนพน ส รองผ อ านวยการกล มบร หารบ คคล ปร ญญาตร นายส รช ย อน มาศ รองผ อ านวยการกล มบร หารท วไป ปร ญญาโท

6 ตารางแสดงจ านวนบ คลากรในโรงเร ยน 6 บ คลากร จ านวนป จจ บ น ค ดเป นร อยละ คร ประจ า คร มาช วยราชการ คร ไปช วยราชการ - - คร อ ตราจ าง น กการภารโรง พน กงานข บรถ ยาม ล กจ างช วคราว รวม ข อม ล 1 ต.ค สภาพป จจ บ น ป ญหา ของสถานศ กษา โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ต งอย เลขท 512/1 จร ญสน ทวงศ 32 แขวงศ ร ราช เขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 ต งข นเม อ พ.ศ เป น โรงเร ยนท ม ช อเส ยงมานาน เป นโรงเร ยนขนาดใหญ พ เศษ ม น กเร ยน 2,200 คน ม ผ บร หารโรงเร ยน มาแล ว 18 คน ม เน อท 7 ไร 3 งาน ป จจ บ นเป นโรงเร ยนยอดน ยม ตามเกณฑ ของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ม ผ ปกครองน าน กเร ยนมาสม ครเข าเร ยนเต มจ านวนร บท กป สภาพช มชนโรงเร ยนม ล กษณะเป นช มชนด งเด มหลายช มชน เช น ช มชนว ดส วรรณาราม ช มชนบ านบ และช มชนบ านช าง หล อ แต ละช มชนม การประกอบอาช พต างก น เช น ช มชนบ านบ อาช พด งเด มค อ การท าข นลงห นป จจ บ น เหล อเพ ยงบ านเด ยว ค อ บ านเจ ยมแสงส จจา ช มชนบ านช างหล อม อาช พด งเด มค อ การหล อพระพ ทธร ป ส วนช มชนอ นๆ ในแขวงบางข นนนท แขวงอร ณอมร นทร แขวงบางข นศร ค อ อาช พการท าสวนผลไม ป จจ บ นช มชนรอบๆ โรงเร ยนเปล ยนแปลงเป นช มชนเม อง การคมนาคม การส อสารสะดวกและเป นย านธ รก จ การค า ประชากรส วนใหญ ม อาช พร บจ างและน บถ อศาสนาพ ทธ ผ ปกครองส วนใหญ จบการศ กษาระด บต ากว า ปร ญญาตร ประกอบอาช พร บจ างร อยละ น บถ อศาสนาพ ทธ ร อยละ ฐานะทางเศรษฐก จ/รายได เฉล ย ต อครอบคร ว 50, ,000 บาทป

7 โครงสร างการบร หารของโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม แบ งออกเป น 4 กล ม 1) กล มบร หารว ชาการ 2) กล มบร หารงบประมาณ 3)กล มบร หารงานบ คคล 4)กล มบร หารท วไป ม การมอบหมายงานเป นลายล กษณ อ กษรโดยใช ค าส งมอบหมายงานอย างช ดเจน ม คณะกรรมการบร หารโรงเร ยนประกอบด วยผ อ านวยการ โรงเร ยนเป นประธาน รองผ อ านวยการโรงเร ยน ห วหน ากล มสาระการเร ยนร เป นคณะกรรมการท าหน าท ต ดส นใจในการด าเน นงานท กอย างในโรงเร ยนภายใต ความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และได ร บการสน บสน นจากองค กรต างๆ ได แก สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง ม ลน ธ ฟ า-แดง และว ดส วรรณารามราชวรว หาร การบร หารงานของโรงเร ยนเป นไปตามระเบ ยบการด าเน นงานของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ด าเน นการภายใต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ก าหนดกลย ทธ ของโรงเร ยน สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน และแผนกลย ทธ ของส าน กงานการศ กษา ด งน กลย ทธ ท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง (สพฐ.ข อ1,สพท.ข อ2) กลย ทธ ท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต (สพฐ.ข อ3,สพท.ข อ3) กลย ทธ ท 3 พ ฒนาความพร อมด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (สพฐ.ข อ4,สพท.ข อ5) กลย ทธ ท 4 เสร มสร างความเข มแข งและส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการ บร หารและจ ดการศ กษา (สพฐ.ข อ5,สพท.ข อ4) จ ดเด นของโรงเร ยน 1. ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได ม เจตคต ท ด ต ออาช พ ส จร ต 2. คร ม ค ณว ฒ /ความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม คร เพ ยงพอ 3. ผ บร หารม ภาวะผ น า ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ ม การจ ดองค กรโครงสร างอย างม ระบบ ม การจ ดการเร ยนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ จ ดท ควรพ ฒนา 1. ผ เร ยนควรไดร บการพ ฒนาท กษะกระบวนการในเร องการค ดว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ความสร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน รวมถ งพ ฒนาความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร 2. คร ควรได ร บการพ ฒนาความสามารถในการรจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 3. สถานศ กษาควรพ ฒนาให ม การใช แหล งเร ยนร ท ม อย อย างหลากหลายในการจ ดการเร ยนการสอน โดยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพ 7

8 ข อเสนอแนะ 1. ผ เร ยนควรได ร บการพ ฒนาท กษะกระบวนการในเร องการค ดว เคราะห ส งเคราะห ม ว จารณญาณ ความค ด สร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน รวมถ งพ ฒนาความร ความสามารถและท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร การจ ด ก จกรรม ท ส งเสร มให น กเร ยนได เพ มท กษะ การค ดสร างสรรค การค ดนอกกรอบให มากข นและม ก จกรรมท บ รณาการ อ น ๆ เช นโครงการการโต วาท รวมส งเสร มก จกรรมให ผ เร ยน ได ค ดแบบเป นล าด บข นตอนและเป นระบบมากข น และความเข าใจแบบ เห นเป นภาพรวม เช น ม การน า FLOW CHART มาใช ในการเร ยนการสอน 2. คร ควรได ร บการพ ฒนาความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญควรส บค น เร องราวใหม ๆ ในอ นเตอร เน ตเพ อพ ฒนาตนเองและพ ฒนาผ เร ยนอย างสม าเสมอ 3. สถานศ กษาควรพ ฒนาให ม การใช แหล งเร ยนร ท ม อย อย างหลากหลายในการจ ดการเร ยนการสอนโดยให ผ เร ยนได เร ยนร อย างเต มศ กยภาพ อ กท งพ ฒนาและกระต นให ผ เร ยนเข าไปใช แหล งเร ยนร ต าง ๆ ท ม อย ภายใน สถานศ กษาให มากข น โดยจ ดก จกรรมและสร างแรงจ งใจด วยการให ของขว ญหร อรางว ลเล ก ๆ น อย ๆ เพ อกระต น ให ผ เร ยนเข าไปใช แหล งเร ยนร ท ศทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต 1. สถานศ กษาควรวางแผนพ ฒนาผ เร ยนให ท างานร วมก นเป นกล มเพ มมากข น โดนสอดแทรกเข าไป ในแต ละโครงการ/ก จกรรม เพ อสน บสน นผ เร ยนเพ มท กษะการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห เช น การท าโครงงานต าง ๆ ท เป นกล มย อย เพ อพ ฒนาผ เร ยนได อย างครอบคล มและท วถ ง 2. สถานศ กษาควรจ ดคร ไปศ กษาด งาน เพ อมาปร บปร งและพ ฒนาการเร ยนการสอนของตนเอง สถานศ กษาควรพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาโดยสอดแทรกหล กส ตรท องถ นเข าไปในท กกล ม สาระการเร ยนร เพ อให ผ เร ยนได เร ยนร จากแหล งเร ยนร ใกล ต ว และเห นค ณค าของว ฒนธรรม ท องถ นของตน จากข อม ลด งกล าว ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ก าหนดโครงการพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษา 20 โครงการ 37 ก จกรรม โดยย ดมาตรฐานค ณภาพการศ กษาส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานก าหนดไว รวมท งกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และนโยบายของส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 8

9 ส วนท 2 ท ศทางของสถานศ กษา ว ส ยท ศน ( Vision ) โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ม งจ ดการศ กษาโดยการม ส วนร วมของบ คลากร เพ อให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ ม ความร ค ณธรรม จร ยธรรมม ความเป นไทย ตามเกณฑ มาตรฐานขององค กร และก าวท นการเปล ยนแปลงของส งคมโลก 2.2 พ นธก จ ( Mission ) จ ดการศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพค ณภาพและเสมอภาค โดยม งส มฤทธ ผลท เก ดก บผ เร ยนและสถานศ กษาเป นส าค ญ 2.3 เป าประสงค ( Goal ) ผ เร ยนจบหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพ ท งด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน และค ณล กษณะท พ งประสงค ตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด 2.4 ผลผล ตหล ก และต วช ว ดผลส าเร จ ผลผล ตหล ก 1. น กเร ยนท จบการศ กษา/ร น/ป การศ กษาอย างม ค ณภาพ 2. ผลการสอบว ดค ณภาพการศ กษาระด บชาต (NT)ของน กเร ยน ม.3, ม.6 ท เก นค ากลางของประเทศ 3. ค าเฉล ยของผลการสอบว ดความร ความสามารถของน กเร ยน ตามหล กส ตรสถานศ กษาท มากกว า ค ณล กษณะท พ งประสงค ของน กเร ยนตามท สถานศ กษา ผ ปกครองและช มชนก าหนด 5. ความสามารถโดดเด นเป นพ เศษของน กเร ยน

10 ต วช ว ดความส าเร จ 1. ร อยละของน กเร ยนท จบการศ กษา/ร น/ป การศ กษา 2. ร อยละของน กเร ยนช น ม. 3, ม.6 ท ม ผลการสอบว ดค ณภาพการศ กษา ระด บชาต (NT)ท เก นค ากลางของประเทศ 3. ร อยละของน กเร ยนท ม ค าเฉล ยของผลการสอบว ดความร ความสามารถตาม หล กส ตรสถานศ กษาท มากกว า ร อยละของน กเร ยนท ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามท สถานศ กษา ผ ปกครอง และช มชนก าหนด 5. ร อยละของน กเร ยนท ม ความสามารถโดดเด นเป นพ เศษอย างน อย 1 อย าง/ร น/ป การศ กษา 10 เป าหมายความส าเร จส นป น กเร ยนจบการศ กษา/ร น/ป การศ กษาร อยละ น กเร ยนช น ม. 3, ม. 6 ม ผลการสอบว ดค ณภาพการศ กษา ระด บชาต (NT) ท เก นค ากลางของประเทศร อยละ น กเร ยนม ค าเฉล ยของผลการสอบว ดความร ความสามารถตาม หล กส ตรสถานศ กษาท มากกว า 3.00 ร อยละ คร ผ ปกครองและช มชนพ งพอใจต อค ณล กษณะท พ งประสงค ของน กเร ยนอย ในระด บด มากกว าร อยละ น กเร ยนม ความสามารถโดดเด นเป นพ เศษอย างน อย 1 อย าง/ร น/ป การศ กษา ร อยละ 100 นโยบายโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ป บร หารองค กรอย างม ระบบโดยหล กการม ส วนร วม 2. พ ฒนาผ เร ยนให เป นคนด คนเก ง และสามารถปร บต วเข าก บส งคมอย างม ความส ข 3. ให การส งเสร ม พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให เป นบ คคลแห งค ณภาพ 4. ส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา จ ดเน นโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ป พ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ผ เร ยน 2. ส งเสร มความม ว น ยน กเร ยนและบ คลากร 3. จ ดสภาพแวดล อมโรงเร ยนให เอ อต อการเร ยนร

11 ส วนท 3 รายละเอ ยดของแผนงาน งาน/โครงการ... แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2552 ภายใต แผนกลย ทธ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ระยะ 3 ป ( ) 11 แผนงานท 1 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง (สพฐ.ข อ1,สพท.ข อ2) โครงการภายใต แผนงานท พ ฒนาคนด เพชรส วรรณ ก จกรรม ส.ณ.ก าวร งม งอนาคต บร หารว ชาการ น ทรรศการบ ณฑ ตน อย เป ดโลกอ จฉร ยะ ก จกรรมค ณธรรมน าทาง บร หารงานบ คคล เวท รณรงค ปล กฝ งค ณธรรม ผ ปกครองและคร ด แลน กเร ยน ก จกรรมพ ฒนาระบบก าก บต ดตาม บร หารงบประมาณ น เทศก าก บต ดตามการเร ยนการสอน ก าก บต ดตามการปกครองด แลน กเร ยน ก าก บต ดตามการปฏ บ ต งานตามแผน 1.2 พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นพ งประสงค บร หารงานบ คคล ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม บร หารงานบ คคล โรงเร ยนว ถ พ ทธ กล มสาระฯส งคม น เทศ ก าก บ ต ดตาม ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน บร หารงานบ คคล ส งเสร มประชาธ ปไตย บร หารงานบ คคล ธนาคารโรงเร ยน งานธนาคารโรงเร ยน ก จกรรมป องก นและแก ไขพฤต กรรมไม พ งประสงค บร หารงานบ คคล ก จกรรมป องก นส งเสพต ด เอดส และอบายม ข บร หารงานบ คคล ก จกรรมบร หารงานบ คคล(งานประจ าโครงสร าง) บร หารงานบ คคล

12 1.3 พ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม บร หารท วไป ก จกรรมปล กฝ งจ ตส าน ก(สอดแทรกท กรายว ชา) กล มสาระฯ Big Cleaning Day บร หารท วไป ก จกรรมบร หารงานท วไป(งานประจ าตามโครงสร าง) บร หารท วไป 12 แผนงานท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต (สพฐ.ข อ3,สพท.ข อ3) โครงการภายใต แผนงานท ส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะการท างาน ร กการท างาน สามารถท างาน บร หารว ชาการ ร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ก จกรรมหล กด านว ชาการ บร หารว ชาการ ส งเสร มท กษะการท างานในรายว ชาท กกล มสาระฯ กล มสาระฯ เป ดโลกอ จฉร ยะ (One Class One Project) บร หารว ชาการ 2.2 ส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง บร หารว ชาการ ค ดอย าง ม ว จารณญาณ และ ค ดว ส ยท ศน ก จกรรมส งเสร มการฝ กท กษะการค ด ในท กรายว ชา กล มสาระฯ ก จกรรมเสร มด านว ชาการ บร หารว ชาการ น ทรรศการบ ณฑ ตน อย กล มสาระฯ เป ดโลกอ จฉร ยะ (One Class One Project) บร หารว ชาการ 2.3 เร งร ด พ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท กกล มสาระการเร ยนร บร หารว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาต วผ เร ยน กล มสาระฯ ส งเสร มการเร ยนการสอนในท กรายว ชาท กกล มสาระฯ กล มสาระฯ ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนการสอน บร หารว ชาการ ว จ ยในช นเร ยน บร หารว ชาการ ก จกรรมน เทศก าก บต ดตามการเร ยนการสอน ห วหน ากล มสาระฯ 2.4 พ ฒนาท กษะของน กเร ยนด านการแสวงหาความร ด วยตนเอง บร หารว ชาการ ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ก จกรรมส งเสร ม พ ฒนาต วผ เร ยน ส งเสร มต วผ เร ยนท กกล มสาระฯ(สอดแทรกท กรายว ชา) กล มสาระฯ ก จกรรมการให บร การของศ นย ว ทยบร การ ศ นย ว ทยบร การ

13 2.5 เสร มสร าง ส ขน ส ย ส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตท ด บร หารว ชาการ ก จกรรมส งเสร มส ขภาพกายของผ เร ยน กล มสาระฯส ขศ กษาฯ แข งข นก ฬาภายในและแข งข นก ฬาภายนอก กล มสาระฯส ขศ กษาฯ ก จกรรมส งเสร มส ขภาพจ ตของผ เร ยน งาน แนะแนว ก จกรรมแนะแนว งานแนะแนว 2.6 เสร มสร างส นทร ภาพและล กษณะน ส ยด าน ศ ลปะ ดนตร ก ฬา บร หารว ชาการ ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาต วผ เร ยน ด านศ ลปะ กล มสาระฯ ศ ลปะ ด านดนตร กล มสาระฯ ศ ลปะ ด านก ฬา กล มสาระฯส ขศ กษาฯ 2.7 ส งเสร มและจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ บร หารว ชาการ ก จกรรมบร หารกล มสาระฯ และน เทศ ก าก บต ดตาม กล มสาระฯ การจ ดการเร ยนการสอน ก จกรรมบร หารกล มว ชาการ(งานประจ าตามโครงสร าง) บร หารว ชาการ 2.8 พ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร และบร การส งเสร ม บร หารท วไป ให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต มศ กยภาพ พ ฒนาสภาพแวดล อมและร กษาความสะอาด บร หารท วไป ส งเสร มส ขภาพอนาม ยและความปลอดภ ย งานอนาม ย การให บร การเทคโนโลย สารสนเทศท กร ปแบบ ศ นย ว ทยบร การ ส งเสร มการใช แหล งเร ยนร ในโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน กล มสาระฯ 2.9 ส งเสร มสน บสน นการใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นใน บร หารว ชาการ การจ ดการเร ยนการสอน ก จกรรมส งเสร มและพ ฒนาต วผ เร ยน กล มสาระฯ ส งเสร มการเร ยนการสอนท กรายว ชาให ผ เร ยนค นคว าแหล งเร ยนร ในโรงเร ยน กล มสาระฯ ท ศนศ กษานอกสถานท กล มสาระฯ 13

14 แผนงานท 3 ส งเสร มและพ ฒนาคร นว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลทางการศ กษา (สพฐ.ข อ4,สพท.ข อ5) 14 โครงการภายใต แผนงานท พ ฒนาคร ให ม สมรรถะตรงก บงานท ร บผ ดชอบและม จ านวนเพ ยงพอ บร หารงานบ คคล ก จกรรมพ ฒนาคร ก จกรรมมอบหมายภาระหน าท คร บร หารงานบ คคล ด าเน นการด านบ คลากร ย าย/บรรจ /แต งต ง บร หารงานบ คคล 3.2 ส งเสร มและพ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถในการจ ดการเร ยน บร หารงบประมาณ การสอนท เน น ผ เร ยนเป นส าค ญ ก จกรรมพ ฒนาคร บร หารงบประมาณ ก จกรรมพ ฒนาคร บร หารงบประมาณ อบรมคร ท งโรงเร ยน บร หารงบประมาณ ศ กษาด งาน บร หารงบประมาณ 3.3 ส งเสร มและพ ฒนาตนเองด านภาวะผ น าทางว ชาการของฝ ายบร หาร บร หารงานบ คคล ก จกรรมส งเสร มให บ คลากรฝ ายบร หารเข าร วมอบรม ส มมนา ศ กษาต อ บร หารงานบประมาณ ก จกรรมพ ฒนาผ บร หาร 3.4 พ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา บร หารงบประมาณ ก จกรรมพ ฒนาระบบสารสนเทศ บร หารงบประมาณ ระบบข อม ลสารสนเทศ บร หารงบประมาณ สร างระบบเคร อข ายเพ อการบร หารภายใน บร หารงบประมาณ 3.5 พ ฒนาส อว จ ยและพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาให เหมาะสม บร หารว ชาการ ก บการพ ฒนาน กเร ยน ก จกรรมพ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา บร หารว ชาการ ว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร บร หารว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาส อและนว ตกรรม บร หารว ชาการ ก จกรรมผล ตส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอน ท กกล มสาระฯ กล มสาระฯ

15 แผนงานท 4 เสร มสร างความเข มแข งและส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในการ บร หารและจ ดการศ กษา (สพฐ.ข อ5,สพท.ข อ4) โครงการภายใต แผนงานท พ ฒนาระบบบร หารสถานศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน บร หารงบประมาณ ก จกรรมพ ฒนาระบบบร หารเพ อการจ ดการศ กษาท ม งผลส มฤทธ บร หารงบประมาณ ก บผ เร ยนเป นส าค ญ การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา บร หารงบประมาณ ก จกรรมตรวจสอบและก าก บต ดตามการบร หาร บร หารงบประมาณ ก จกรรมบร หารงานงบประมาณ(งานประจ าตามโครงสร าง) บร หารงบประมาณ 4.2 ส งเสร มการระดมท นและทร พยากรทางการศ กษา บร หารงบประมาณ ก จกรรมระดมทร พยากรเพ อสน บสน นการจ ดการศ กษา 1)โครงการ IP บร หารว ชาการ 2)ก จกรรมการเร ยนคอมพ วเตอร กล มสาระฯการงานอาช พฯ 3)ก จกรรมการเร ยนภาษาอ งกฤษ และภาษาฝร งเศสก บเจ าของภาษา กล มสาระฯภาษาต างประเทศ 4)ก จกรรมการเร ยนภาษาจ น บร หารว ชาการ 5)ก จกรรมการเสร มความร เพ อความเป นเล ศทางว ชาการ บร หารว ชาการ 6)ก จกรรมการจ างคร สน นสน นการศ กษาของน กเร ยน บร หารว ชาการ 7)ก จกรรมส งเสร มค ณภาพช ว ตของน กเร ยน บร หารท วไป (งานร กษาความสะอาด,ส งเสร มส ขภาพ,ตรวจส ขภาพ/ประก น/ ปฐมน เทศ/การจ ดท าวารสาร/การจ ดท าค ม อน กเร ยน) 8)การจ ด ค ายล กเส อเนตรนาร /ธรรมศ กษา/ค ายว ชาการ บร หารว ชาการ 9)ก จกรรมก ฬาส กล มสาระฯส ขศ กษาฯ 4.3 เสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อในการให บร การทางการศ กษา ระหว าง สถานศ กษาก บองค กรอ น บร หารท วไป ก จกรรมส มพ นธ ช มชน บร หารท วไป เคร อข ายผ ปกครอง บร หารงานบ คคล คณะกรรมการสถานศ กษา บร หารงบประมาณ สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม บร หารท วไป 15...

16 16

17 17

18 ประมาณการรายร บการสน บสน นจากผ ปกครองรายบ คคล เป นเง นบ าร งการศ กษาตามความสม ครใจ ภาคเร ยนท 1/ ท รายการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1 ก จกรรมพ ฒนาท กษะตามความถน ดของน กเร ยน (คอมพ วเตอร ) ก จกรรมจ างคร ชาวต างประเทศ ก จกรรมจ างคร ท ม ความช านาญในสาขาว ชาเฉพาะ ก จกรรมสน บสน นค าสาธารณ ปโภค รวม ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ม ก จกรรมเสร มความร เพ อความเป นเล ศทางว ชาการ ก จกรรมจ างคร จ น (ม.ปลาย) เฉพาะห องเร ยนภาษาจ น 2,000 8 ก จกรรมจ างคร จ น (สาระเพ ม) 1,000 1,000 1, IP (ส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ) 11,230 บาท เฉพาะห องเร ยน IP หมายเหต 1. รายการท 1-4 ขอการสน บสน นภายใต หล กเกณฑ การเก บเง นบ าร งการศ กษา ท สพฐ. ก าหนด 2. รายการท 5-9 ขอการสน บสน นตามความสม ครใจของผ ปกครอง

19 ประมาณการรายร บการสน บสน นจากผ ปกครองรายบ คคล เป นเง นบ าร งการศ กษาตามความสม ครใจ ภาคเร ยนท 2/ ท รายการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1 ก จกรรมพ ฒนาท กษะตามความถน ดของน กเร ยน (คอมพ วเตอร ) ก จกรรมจ างคร ชาวต างประเทศ ก จกรรมจ างคร ท ม ความช านาญในสาขาว ชาเฉพาะ ก จกรรมสน บสน นค าสาธารณ ปโภค รวม ก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ม ก จกรรมเสร มความร เพ อความเป นเล ศทางว ชาการ ก จกรรมจ างคร จ น (ม.ปลาย) เฉพาะห องเร ยนภาษาจ น 2,000 8 ก จกรรมจ างคร จ น (สาระเพ ม) 1,000 1,000 1, IP (ส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ) 11,230 บาท เฉพาะห องเร ยน IP หมายเหต 1. รายการท 1-4 ขอการสน บสน นภายใต หล กเกณฑ การเก บเง นบ าร งการศ กษา ท สพฐ. ก าหนด 2. รายการท 5-9 ขอการสน บสน นตามความสม ครใจของผ ปกครอง

20 20 ตารางแสดงประมาณการรายจ ายตามโครงการของกล มบร หารว ชาการ ตามแผนกลย ทธ สถานศ กษา ป พ.ศ โครงการ เง น เง นรายได เง นอ นๆ อ ดหน น สถานศ กษา (องค กรสน บสน น) 1. โครงการพ ฒนาคนด เพชรส วรรณ 158, โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นพ งประสงค 56, โครงการพ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 3, โครงการส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะการท างาน ร กการท างาน 10, สามารถท างานร วมก บผ อ นและม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต 4. โครงการส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ 126, ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรองและม ว ส ยท ศน 5. โครงการเร งร ดพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 1,863, โครงการพ ฒนาท กษะของน กเร ยนด านการแสวงหาความร 173, ด วยตนเองร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 7. โครงการเสร มสร างส ขน ส ย ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด 22, โครงการเสร มสร างส นทร ยภาพและล กษณะน ส ยด าน 50, ศ ลปะ ดนตร และก ฬา 9. โครงการส งเสร มการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน น 407, ,000 - ผ เร ยนเป นส าค ญ 10. โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร ต อการ 27, ,000 - เร ยนร และการบร การส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต มศ กยภาพ 10. โครงการส งเสร มสน บสน นการใช แหล งเร ยนร และ - 2,435,283 - ภ ม ป ญญาท องถ นในการจ ดการเร ยนการสอน 11. โครงการพ ฒนาส อว จ ยและพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา 20, ให เหมาะสมก บการพ ฒนาน กเร ยน 12. โครงการส งเสร มการระดมท นและทร พยากรทางการ - 3,971,572 ศ กษา รวม 2,919,013 6,806,855 11,200

21 21 ตารางแสดงประมาณการรายจ ายตามโครงการของกล มบร หารงบประมาณ ตามแผนกลย ทธ สถานศ กษา ป พ.ศ โครงการ เง นอ ดหน น เง นรายได เง นอ นๆ สถานศ กษา (องค กรสน บสน น) 1. โครงการพ ฒนาคนด เพชรส วรรณ 14, โครงการส งเสร มและพ ฒนาคร ให ม ความร 280,000 - ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยน เป นส าค ญ 3. โครงการส งเสร มและพ ฒนาตนเองด านภาวะผ น าทาง 50,000 - ว ชาการของฝ ายบร หาร 4. โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศ 33,250 - เพ อการศ กษา 5. โครงการพ ฒนาระบบบร หารสถานศ กษาโดยใช 140,110 3,000 - โรงเร ยนเป นฐาน 6. โครงการส งเสร มการระดมท นและทร พยาการ ทางการศ กษา 10, โครงการเสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อใน 10, การให บร การทางการศ กษาระหว างสถานศ กษาก บ องค กรอ น รวม 537,360 3,000 -

22 22 ตารางแสดงประมาณการรายจ ายตามโครงการของกล มบร หารงานบ คคล ตามแผนกลย ทธ สถานศ กษา ป พ.ศ โครงการ เง นอ ดหน น เง นรายได เง นอ นๆ สถานศ กษา (องค กรสน บสน น) 1. โครงการพ ฒนาคนด เพชรส วรรณ 28, โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมอ นพ ง ประสงค 600, โครงการ พ ฒนาคร ให ม สมรรถะตรงก บงานท ร บผ ดชอบ และม จ านวนเพ ยงพอ 24, โครงการเสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อใน 10, การให บร การทางการศ กษาระหว างสถานศ กษาก บ องค กรอ น รวม 664,

23 23 ตารางแสดงประมาณการรายจ ายตามโครงการของกล มบร หารท วไป ตามแผนกลย ทธ สถานศ กษา ป พ.ศ โครงการ เง นอ ดหน น เง นรายได สถานศ กษา เง นอ นๆ (องค กรสน บสน น) 1. โครงการพ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส ง 864, แวดล อม 2. โครงการพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร และ 2,508 1,189,420 - การบร การส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต ม ศ กยภาพ 3. โครงการเสร มสร างความส มพ นธ และความร วมม อการ ให บร การทางการศ กษาระหว างสถานศ กษาก บองค กร อ น รวม 867,012 1,189,420 -

24 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการพ ฒนาคนด เพชรส วรรณ แผนงานท 1 ปล กผ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ตตามเศรษฐก จพอเพ ยง สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 1 สพท. ข อท 2 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชาการ,กล มบร หารงานบ คคล,กล มบร หารงบประมาณ ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 200,910 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาผ เร ยนให เก ดความสน กสนานและความเพล ดเพล นในการเร ยนร เปร ยบเสม อนว ธ สร างความ สนใจและเร าใจให เก ดความก าวหน าแก ผ เร ยนให ได มากท ส ด โรงเร ยนได ส งเสร มสน บสน นผ เร ยนสามารถ พ ฒนาร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข จ งได จ ดท าโครงการน ข นซ งเป นการจ ดก จกรรมโดยให สอดคล องก บความร ความสนใจและความถน ดของผ เร ยน 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มและสน บสน นผ เร ยน 8 กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2.2 เพ อส งเสร มและสน บสน นความถน ดและความสนใจของผ เร ยน 2.3 เพ อสร างเก ยรต ประว ต และผลงานด เด นของผ เร ยน 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) - น กเร ยนจ านวน 2,200 คน - น กเร ยนท ม ผลงานด เด นด านต างๆ ของ 8 กล มสาระการเร ยนร 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) น กเร ยนโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมได ร บการพ ฒนาตามพ นธก จและเปาประสงค ข อสอดคล อง ก บว ส ยท ศน ของโรงเร ยน

25 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค แผนงานท 1 ปล กผ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ตตามเศรษฐก จพอเพ ยง สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 1 สพท. ข อท 2 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล ม บร หารบ คคล ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 657,726 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ม เป าหมายช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพให ได มาตรฐานส งข น โดยม งให ผ เร ยนม ค ณภาพด านค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค โดยว เคราะห ผล การด าเน นการป ท ผ านมา เพ อปร บปร ง แก ไข และพ ฒนารายละเอ ยดของก จกรรม และกระบวนการปฏ บ ต งาน ให ด ข น 2. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เร ยนม ค ณล กษณะด านค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) ผ เร ยนเข าช วยก จกรรม จ านวน 2,200 คน และร อยละ 90 ของผ เร ยน ผ านเกณฑ การประเม น 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) ผ เร ยนม ค ณล กษณะ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค

26 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการพ ฒนาจ ตส าน กในการอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม แผนงานท 1 ปล กผ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ตตามเศรษฐก จพอเพ ยง สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 1 สพท. ข อท 2 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารท วไป ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 868,164 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ม เป าหมายช ดเจนในการพ ฒนาค ณภาพให ได มาตรฐานส งข น โดยม งให ผ เร ยนม ค ณภาพด านค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค โดยว เคราะห ผล การด าเน นการป ท ผ านมา เพ อปร บปร ง แก ไข และพ ฒนารายละเอ ยดของก จกรรม และกระบวนการปฏ บ ต งาน ให ด ข น 2. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เร ยนม ค ณล กษณะด านค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) ผ เร ยนเข าช วยก จกรรม จ านวน 2,200 คน และร อยละ 90 ของผ เร ยน ผ านเกณฑ การประเม น 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) ผ เร ยนม ค ณล กษณะ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมอ นพ งประสงค รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2552

27 2.1 โครงการ ส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ น และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต 27 แผนงานท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 สพท. ข อท 3 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชการ ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 10,000 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 23 การจ ดการศ กษาท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องเน นความส าค ญท งความร ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และบ รณาการตามความเหมาะสมของแต ละระด บการศ กษา ในเร องการฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา การจ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป น ท าเป น ร กการอ านและเก ดการใฝ ร อย างต อเน อง จากความส าค ญด งกล าวโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม จ งจ ดท าโครงการส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได ซ งสอดคล องก บมาตรฐานท 7 ของการประเม นค ณภาพภายนอก สถานศ กษา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให น กเร ยนสามารถวางแผนท างานตามข นตอนได อย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 เพ อให น กเร ยนร กการท างาน สามารถปร บต วและท างานเป นท มได 2.3 เพ อให น กเร ยนม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต และหาความร เก ยวก บอาช พท ตนสนใจ 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) น กเร ยน 2,200 คน ม ท กษะการท างาน ร กการท างาน 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) น กเร ยนม ท กษะการท างานร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได อย างด

28 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และ ม ว ส ยท ศน แผนงานท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 สพท. ข อท 3 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชาการ ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 126,734 บาท รายได สถานศ กษา.บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 24 ระบ ถ งการจ ดกระบวนการเร ยนร ให สถานศ กษาด าเน นการฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มา ใช เพ อป องก นและแก ไขป ญหา จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ด เป น ท าเป น ด วยความส าค ญของการว ดกระบวนการเร ยนร ฝ กกระบวนการค ดโรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม จ งจ ดท าโครงการส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และว ส ยท ศน ซ งสอดคล องก บมาตรฐานท 4 ของการประเม นค ณภาพภายนอกสถานศ กษา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให ผ เร ยนม ท กษะการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห สร ปความค ดอย างเป นระบบและม การค ด แบบองค รวม 2.2 เพ อให ผ เร ยนม ท กษะการค ดอย างม ว จารณญาณและค ดไตร ตรอง 2.3 เพ อให ผ เร ยนม ท กษะการค ดสร างสรรค และจ นตนาการ 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) น กเร ยน 2,200 คน ม ความสามารถทางกระบวนการค ด 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) น กเร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และม ว ส ยท ศน เพ มมากข น

29 รายละเอ ยดของโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โครงการเร งร ดพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท กกล มสาระการเร ยนร แผนงานท 2 ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐานชาต สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 สพท. ข อท 3 ล กษณะโครงการ ใหม ต อเน อง ผ ร บผ ดชอบ กล มบร หารว ชาการ ระยะเวลาด าเน นการ ระยะท 1 (1 เม.ย ก.ย. 52) ระยะท 2 (1 ต.ค ม.ค. 53) สถานท ด าเน นการ โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม งบประมาณ เง นอ ดหน นการศ กษา 1,863,003 บาท รายได สถานศ กษา 3,971,572 บาท เง นอ น ๆ...บาท 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 30 ระบ ให สถานศ กษาพ ฒนากระบวนการเร ยน การสอนท ม ประส ทธ ภาพรวมท งการส งเสร มให ผ สอนสามารถว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยน ในแต ละระด บการศ กษาและมาตรา 23 การจ ดการศ กษาท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ต องเน นความส าค ญท งความร ค ณธรรม กระบวนการเร ยนร และบ รณาการตามความ เหมาะสมของแต ละระด บการศ กษา จากความส าค ญของของมาตรา 30 และมาตรา 23 ด งกล าว โรงเร ยน ส วรรณารามว ทยาคมจ งได จ ดท าโครงการเร งร ดพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนและสน บสน นให คร ท กคนท าการว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมและเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ก บน กเร ยน 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให ท กกล มสาระการเร ยนร พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนและพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนท กคน 2.2 เพ อให คร ท กคนจ ดท าว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บน กเร ยน 2.3 เพ อเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Outputs) (ระบบผลงานท เก ดข นหล งจากการด าเน นการเสร จ) น กเร ยน 2,200 คน ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร 3.2 ผลล พธ (Outcome) (ระบบผลประโยชน ท เก ดข นจากผลผล ต) น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาท ง 2 ระด บ ค อ ระด บปฐมว ยและระด บการศ กษาข นพ นฐาน และผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน สถานศ กษาได น ามาว เคราะห น าข อม ลมาใช ในการวางแผนพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ ช อโครงการ.... แผนงาน.... ล กษณะโครงการ.... ผ ร บผ ดชอบ.... ระยะเวลาด าเน นการ.... สอดคล องก บมาตรฐาน..... หล กการและเหต ผล.............................. ด านปร มาณ.......... ด านค ณภาพ............ ข นตอนด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๒๕ ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๑. การบร หารจ ดการศ กษา โรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ แบ งโครงสร างการบร หารงานเป น ๔ กล มงาน ได แก กล ม บร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณและงานบ คคล กล มบร หารท

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา 2558

โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา 2558 1 Planing Code : cp5701 โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา 2558 ช อโครงการ โครงการอ นเตอร เน ตเพ อการเร ยนการสอน ประเภท/ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการต อเน อง สนองกลย ทธ โรงเร ยนข อท 6 พ ฒนาศ กยภาพด านภาษา

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information