แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

2 แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต : ม ความสอดคล องก บกลย ทธ ท 2 ของมหาว ทยาล ย (การบร หารจ ดการศ กษา) และสสน นพ นธก จด านการเร ยนการสอน และการว จ ย 1. นโยบายในการ จ ดหาทร พยากร 2. กระบวนการ ในการจ ดหา ทร พยากร 1.1 ม นโยบายการ จ ดหาทร พยากร ท ช ดเจน 2.1 ม หล กเกณฑ และ ว ธ การจ ดหา ทร พยากร ได ตรง ตามความต องการ 1.1 จ ดทานโยบายการจ ดหา ทร พยากร ท ครอบคล มท กประเภท 2.1 สารวจความต องการ ทร พยากรในแต ละหล กส ตร / สาขาว ชา 2.2 กาหนดหล กเกณฑ และว ธ การจ ดหาทร พยากร 1.1 ม ระบบและกลไกการจ ดหา ทร พยากร 1.2 ผลการดาเน นงานจ ดหา ทร พยากรท ม ประส ทธ ภาพ 2.1 จานวนทร พยากรท จ ดหา เพ มข นป ละไม ต ากว า 4,000 รายการ 2.2 ไม ม ข อร องเร ยนเก ยวก บ การจ ดหา 2.3 ม ระบบและกลไกการดาเน นงาน จ ดหา 1.1 ประช มเพ อจ ดทานโยบายการ จ ดหาทร พยากร 1.2 สารวจความพ งพอใจของ ผ ใช บร การต อนโยบายการจ ดหา ทร พยากร 2.1 โครงการ 3Is 2.2 โครงการเป ดโลกวารสาร 2.3 โครงการ L2C 2.4 ประช มกาหนดหล กเกณฑ และ แนวปฏ บ ต ในการจ ดหาทร พยากร คน / บาท คน / บาท คน / บาท 1,000 / - 1,000 / - 1,000/1,500 งาน 2

3 กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร (ต อ) 3. ม ทร พยากร ครอบ คล มท กสาขาว ชา และท นสม ย 4. ม ทร พยากร ใน ร ปแบบ อ เล กทรอน กส 5. ม กระบวนการ ดาเน นงานเทคน ค ท รวดเร วและ ม ประส ทธ ภาพ 3.1 จ ดหาทร พยากร ท ท นสม ย 4.1 ม ทร พยากร อ เล กทรอน กส ให บร การ 5.1 หน งส อออก ให บร การรวดเร ว 5.2 การบ นท กข อม ล ม ความถ กต อง 3.1 กาหนดหล กเกณฑ การ จ ดซ อหน งส อ 4.1 จ ดหา E-book ท สอดคล องก บการเร ยนการ สอน 4.2 จ ดทาข อม ลว ทยาน พนธ ในร ป Digital Collection รวมท งผลงานทางว ชาการของ คณาจารย 5.1 ให ความร งานด านเทคน ค ของห องสม ดแก บ คลากร 5.2 จ ดทาค ม อการปฏ บ ต งานท เป นมาตรฐานเด ยวก น 3.1 จานวนทร พยากรท จ ดหา ม ความท นสม ย 70 % (ป พ มพ ก อน ป ท จ ดหาไม เก น 2 ป ) 4.1 จานวนทร พยากร อ เล กทรอน กส (E-Book) ท เพ มข นป ละ ไม ต ากว า100 รายการ 4.2 จานวนผลงานทางว ชาการท ม เน อหาฉบ บเต มของคณาจารย และ น กศ กษาเพ มข นป ละไม ต ากว า 100 รายการ 5.1 ทร พยากรท เร งด วน สามารถนาออกให บร การได ภายใน 3 ว นทาการ 5.2 ม ค ม อการปฏ บ ต งานท เป น มาตรฐาน 3.1 จ ดซ อทร พยากรท ท นสม ยสอดคล องก บการเร ยนการ สอนในมหาว ทยาล ย 4.1 จ ดซ อ E-Book 4.2 จ ดทา Digital Collection 5.1 โครงการอบรมให ความร เก ยวก บ งานเทคน คของห องสม ด ช อเร อง / บาท 3,000 / 4,400,000 ช อเร อง / บาท รายการ / บาท 200 / 200, / 13,000 1 / 3,000 3

4 กลย ทธ ท 2 การจ ดการด านการให บร การ หมายเหต : ม ความสอดคล องก บกลย ทธ ท 2 ของมหาว ทยาล ย (การบร หารจ ดการศ กษา) และสสน นพ นธก จด านการเร ยนการสอน และการว จ ย 1. ส งเสร มการ บร การให ม ประส ทธ ภาพ 1.1 ม บร การท ตอบสนองความ ต องการด านการ เร ยนการสอนและ ความใฝ ร ของ ผ ใช บร การ 1.2 เสร มสร างท กษะ การส บค นข อม ล บน เคร อข ายท งภายใน และภายนอก มหาว ทยาล ย 1.1 จ ดบร การแบบเบ ดเสร จ ในข นตอนเด ยว (One Stop Service) 1.2 จ ดบร การเช งร กเพ อ อานวยความสะดวกแก ผ ใช บร การท งในและนอก สถานท 1.1 จานวนการให บร การแบบเบ ดเสร จ ในข นตอนเด ยว (One Stop Service) ไม น อยกว า 2 บร การ 1.2 จานวนบร การเช งร กไม น อยกว า 5 บร การ 1.3 ผลการประเม นโครงการอย ในระด บ ด 1.1 งานบร การย ม-ค น 1.2 งานเทคน ค 1.3 โครงการ 3Is 1.4 โครงการเป ดโลกวารสาร 1.5 โครงการ L2C 1.6 โครงการ Library Delivery 1.7 โครงการแฟนพ นธ แท 1.8 โครงการสารวจความต องการ ของผ ใช บร การ งาน / บาท งาน / บาท คน / บาท คน / บาท คน / บาท 2,000/1,000 2,000/1,500 2,000/1,000 4 / - 2 / 3,000 2 / - 4

5 กลย ทธ ท 2 การจ ดการด านการให บร การ(ต อ) 2. นา IT มาใช ใน การบร การ 2.1 พ ฒนาร ปแบบ การส งเสร มการใช บร การโดยนา IT เข า มาใช ต ดต อส อสาร ก บผ ใช บร การให รวดเร ว 2.1 บร การแจ งข าวสารผ าน ช องทางต างๆ 2.2 จ ดบร การตอบคาถาม และช วยค นคว าผ านระบบ อ นเทอร เน ต ( / Web board / Ask Librarian) 2.1 จานวนบร การท นา IT มาส งเสร ม การให บร การไม น อยกว า 2 บร การ 2.2 ความพ งพอใจของผ ใช บร การอย ใน ระด บด 2.1 การบร การผ านเคร อข ายทาง ส งคม 2.2 การบร การข าวสารประชาส มพ นธ หร อแจ งเต อนผ ใช บร การผ านช องทาง ต างๆ 2.3 โครงการสารวจความพ งพอใจ ของผ ใช บร การ บร การ/บาท คร ง/บาท 2 / - 2 / 2,000 2 /2,000 5

6 กลย ทธ ท 3 การพ ฒนาระบบเทคโนโลย ของห องสม ด หมายเหต : ม ความสอดคล องก บกลย ทธ ท 2 ของมหาว ทยาล ย (การบร หารจ ดการศ กษา) และสสน นพ นธก จด านการเร ยนการสอน และการว จ ย 1. ม การว เคราะห การใช ทร พยากร อ เล กทรอน กส 1.1 ว เคราะห ความ เพ ยงพอของ ทร พยากร อ เล กทรอน กส ต อ ความต องการของ ผ ใช บร การ 1.2 ว เคราะห ประส ทธ ภาพการ ให บร การทร พยากร อ เล กทรอน กส 1.1 สร ปสถ ต การใช ทร พยากร อ เล กทรอน กส 1.2 สารวจความพ งพอใจต อ การให บร การทร พยากร อ เล กทรอน กส 1.1 จานวนผ เข าใช ทร พยากร อ เล กทรอน กส 1.2 ความพ งพอใจของผ ใช บร การอย ใน ระด บด 1.1 สารวจจานวนผ เข าใช ทร พยากร อ เล กทรอน กส 1.2 โครงการสารวจความพ งพอใจ ของผ ใช บร การ 2 / - 6

7 กลย ทธ ท 3 การพ ฒนาระบบเทคโนโลย ของห องสม ด (ต อ) 2. จ ดอบรมการ ใช ซอฟต แวร เก ยวก บ เทคโนโลย ห องสม ดแก บ คลากร 2.1 พ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การใน การใช งานซอฟต แวร ท เก ยวก บเทคโนโลย ห องสม ด 2.1 อบรมการใช ซอฟต แวร เก ยวก บเทคโนโลย ห องสม ด 2.1 ร อยละของบ คลากรท เก ยวข อง ได ร บการพ ฒนาความร ด านการใช ซอฟต แวร เก ยวก บเทคโนโลย ห องสม ดไม น อยกว าร อยละ โครงการอบรมการเข ยนเว บไซต ด วยโปรแกรม Joomla 2.2 โครงการอบรม Microsoft Office โครงการอบรมโปรแกรม ProShow Gold 1 / 3,000 1 / 3,000 1 / 3, เผยแพร ข าวสารด าน เทคโนโลย ห องสม ดแก บ คลากร 4. พ ฒนาและ บาร งร กษาระบบ 3.1 ให ความร เก ยวก บเทคโนโลย ห องสม ดแก บ คลากร สาน ก 4.1 ม ระบบ เทคโนโลย ท ม ประส ทธ ภาพ 3.1 ประชาส มพ นธ ข าวสาร ทางด านเทคโนโลย ห องสม ด 4.1 พ ฒนาและด แลระบบ เคร อข ายและคอมพ วเตอร 4.2 บาร งร กษาระบบ VTLS 3.1 จานวนข าวสารท เผยแพร อย างน อย ป ละ 6 คร ง 4.1 การพ ฒนาและด แลระบบเคร อข าย และคอมพ วเตอร อย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง 4.2 บาร งร กษาระบบ VTLS อย างน อย เด อนละ 1 คร ง 3.1 เช อมโยงข อม ลด านเทคโนโลย บน เว บไซต /เว บบอร ดของสาน กว ทย บร การฯ 4.1 ตรวจสอบระบบเคร อข ายและ คอมพ วเตอร 4.2 บาร งร กษาระบบ VTLS 6 / - ระบบ / บาท 3 / - 1 / 250,000 7

8 กลย ทธ ท 4 การบร หารงานแบบธรรมาภ บาล หมายเหต : ม ความสอดคล องก บกลย ทธ ท 1 ของมหาว ทยาล ย (การบร หารจ ดการ) และสสน นพ นธก จด านการเร ยนการสอน และการว จ ย 1. การบร หาร แบบม ส วนร วม 1.1 เพ อให บ คลากรม ส วนร วมในการ บร หารองค กรและ ทางานร วมก นเป น ท ม 1.1 จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป ของสาน กว ทยบร การฯ 1.2 การประช มบ คลากรเป น ประจาท กเด อน 1.1 โครงการใหม ท เก ดจากการม ส วน ร วมของบ คลากร ไม น อยกว า 2 โครงการ 1.2 จานวนคร งและผลการประช ม บ คลากร 1.1 ประช มสาน กว ทยบร การฯเพ อ จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป 1.2 ประช มบ คลากรท กเด อน 1 / 2, / 6,000 ผ บร หารและ ผ บร หาร 2. บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ของบ คลากร 2.1 ม การกาหนด ภาระร บผ ดชอบของ บ คลากรอย างช ดเจน 2.2 ม การปฏ บ ต งาน อย างม ประส ทธ ภาพ 2.1 ว เคราะห และกาหนดภาระ ร บผ ดชอบ 2.2 ประชาส มพ นธ ภาระ ร บผ ดชอบให ทราบโดยท วก น 2.3 ประเม นและปร บปร งภาระ ร บผ ดชอบให เหมาะสม 2.1 ท กตาแหน งม การกาหนดภาระ ร บผ ดชอบอย างเป นลายล กษณ อ กษร 2.2 ผลการประเม นการกาหนดภาระ ร บผ ดชอบ 2.1 ประช มว เคราะห และกาหนด ภาระร บผ ดชอบ รวมถ งแจ งให บ คลากรทราบ 2.2 สารวจและประเม นภาระ ร บผ ดชอบของบ คลากร 12 / 6,000 ผ บร หาร 8

9 กลย ทธ ท 4 การบร หารงานแบบธรรมาภ บาล (ต อ) 3. การประเม นผล การปฏ บ ต งาน 3.1 ระบบการ ประเม นผลท ย ต ธรรม 3.2 เพ อสะท อนผล การประเม นไปย งผ ถ กประเม น 3.1 ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากรแบบม ส วนร วม 3.2 กาหนดว ธ การประเม นท เหมาะสมโดยผ านการพ จารณา จากคณะกรรมการดาเน นงาน 3.3 ม กระบวนการแจ งผลการ ประเม นกล บไปย งผ ถ กประเม น 3.1 แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานท ได ร บการยอมร บจากบ คลากร 3.2 จานวนผ ม ส วนร วมในการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานร อยละ ม ข อร องเร ยนเก ยวก บความเป น ธรรมในระบบการประเม นผลการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานไม เก น ร อยละ ประเม นผลการปฏ บ ต งานของ บ คลากร แบบ 360 องศา 3.2 แจ งผลการประเม นกล บไปส บ คลากร 2 / - 2 / - 4. ระบบการสรร หาบ คลากร 4.1 เพ อให ได บ คลากรท ม ค ณว ฒ และความสามารถ ตรงก บงาน 4.1 กาหนดค ณว ฒ และ ค ณสมบ ต ประจาตาแหน งให ตรงก บข อกาหนดของสาน กงาน คณะกรรมการข าราชการพล เร อน (กพ.) 4.2 สอบค ดเล อกบ คลากร 4.1 ม ข นตอนการดาเน นการสรรหา บ คลากรท ช ดเจน 4.2 ผ ปฏ บ ต งานท ม ค ณสมบ ต ตรงก บ ตาแหน ง 4.1 สารวจข อม ลพ นฐานสาหร บ การดาเน นการสรรหาบ คลากร 4.2 ประช มผ บร หารเพ อกาหนด ค ณว ฒ และค ณสมบ ต ให ตรงก บ ความต องการของสาน กว ทย บร การฯ 4.3 ดาเน นการสอบค ดเล อก บ คลากร 1 / 2,000 ผ บร หาร 9

10 กลย ทธ ท 4 การบร หารงานแบบธรรมาภ บาล (ต อ) 5. การพ ฒนาและ ฝ กอบรมบ คลากร 5.1 ม การพ ฒนา บ คลากรอย าง ต อเน องเพ อพ ฒนา งานและพ ฒนาคน 5.1 ฝ กอบรมบ คลากรในด าน ว ชาช พบรรณาร กษ และ เทคโนโลย 5.2 ศ กษาด งานทางด าน ห องสม ดและเทคโนโลย 5.1 ม การส งบ คลากรเข าร บการ ฝ กอบรม อย างน อยร อยละ บ คลากรท เข าร วมโครงการอย างน อย คนละ 2 คร ง ต อป 5.3 การพ ฒนาท เก ดจากการฝ กอบรม 5.4 จานวนการศ กษาด งานด านห องสม ด และเทคโนโลย อย างน อย ป ละ 2 คร ง 5.1 บ คลากรเข าร บการฝ กอบรม/ ประช ม/ส มมนา 5.2 ถ ายทอดความร ในองค กร 5.3 ศ กษาด งานนอกสถานท คน / คร ง / ป /บาท 14 / 28 / 1 / 200, / 10,000 2/10,000 10

11 กลย ทธ ท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม หมายเหต : ม ความสอดคล องก บกลย ทธ ท 5 ของมหาว ทยาล ย (การบร การว ชาการแก ช มชน) และสสน นพ นธก จด านการบร การทางว ชาการ 1. การสร าง เคร อข ายความ ร วมม อและการม ส วนร วมของ ช มชนในท องถ น 2. สสน น ศ กยภาพทางด าน ว ชาการแก ส งคม และด าน ทร พยากรให เข าส ประชาคม อาเซ ยน 1.1 การใช ทร พยากร ร วมก น 2.1 พ ฒนา ทร พยากร ให พร อม เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 1.1 ประสานเคร อข ายความ ร วมม อระหว างห องสม ดท ง ภาคร ฐและเอกชน 2.1 จ ดหาทร พยากร 1.1 ม ระบบและกลไกในการสร าง เคร อข ายความร วมม อและการม ส วน ร วมของช มชนในท องถ น 1.2 ม การใช ทร พยากรร วมก น 2.1 ม จานวนทร พยากรท ให บร การแก ส งคมเพ มข น 2.2 ม ส อด วยตนเองท หลากหลาย 1.1 โครงการ Friends of the library 1 / โครงการจ ดหาทร พยากร โครงการ/ บาท 1 / 2,000,000 11

12 กลย ทธ ท 6 การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม หมายเหต : ม ความสอดคล องก บกลย ทธ ท 4 ของมหาว ทยาล ย (การส บสานศ ลปว ฒนธรรม) และสสน นพ นธก จด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 1. ส งเสร ม ก จกรรมด านการ ทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 1.1 บ คลากรม ส วน สสน นการดาเน น ก จกรรมด านการ ทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมอย าง ต อเน อง 1.2 ส บสานการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม สาค ญของชาต 1.1 จ ดก จกรรมเน องในว น สาค ญทางศาสนา 1.2 จ ดก จกรรมส บสาน ว ฒนธรรมและประเพณ ต างๆ ท ด งาม 1.1 จานวนบ คลากรท เข าร วมก จกรรม ไม น อยกว าร อยละ จานวนก จกรรมท ดาเน นการ อย างน อย 2 โครงการ 1.1 โครงการจ ดก จกรรมเน องในว น สาค ญทางศาสนา 1.2 โครงการจ ดก จกรรมส บสาน ว ฒนธรรมและประเพณ ต างๆท ด งาม 1.3 โครงการจ ดทาฐานข อม ลท องถ น 1.4 โครงการจ ดทาหน งส อหายาก โครงการ/ บาท โครงการ/ บาท 3 / 9,000 2 / 12,000 1 / 20,000 1 / 20,000 12

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information